close

Enter

Log in using OpenID

17/10/2014 TARİHLİ ASKOM KARARLARI

embedDownload
17/10/2014 TARİHLİ ASKOM KARARLARI
Başkanın Adı ve Soyadı :
Üyelerin Adı ve Soyadı :
Dr. Fikriye TEKİN
Muharrem AKNARÇAY, Muhammet Engin ÖZCAN, ilyas
KARAYEL, Cesim SOLHAN, A Muttalip SARI, Yusuf Atakan
BALTRAK, Ahmet Güngör ÖZNAGAR, Murat DiCLE, Murat TEPE,
M. Levent EKEN, A Burak DiNVAR. Derya Nur KOCAK, Mustafa
ATABEY, M Engin OZCAN, Aytekin GiDEN.
KARAR METNİ
1.
Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü bulunan sağlık kuruluşları, Acil vaka
hastalarının sağlık güvencesi olup olmadığı veya ödeme gücünün bulunup
bulunmadığına bakmaksızın kabul edecek ve gerekli tıbbi müdahaleyi kayıtsızşartsız ve gecikmeksizin yapacaktır. Hiçbir sağlık kuruluşu acil olarak gelen
hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı
bulunmadığını, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli
acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınmayacaktır. (Başbakanlığın 2008/13 ve
2010/16 sayılı genelgeler) 112 Ambulanslarının sahadan almış olduğu ileri yaşam
desteği gereken vakalar için KKM hastaneye önceden bilgi verecektir
2 112 Komuta Kontrol Merkezi: ilçe hastanelerinden merkez hastanelere sevk
istemlerinde sadece acil olan hastaların gideceği hastaneyi arayıp bilgilendirme
yapacaktır Serviste yatan hastaların sevkini göndermek isteyen servis sorumlu
doktoru koordine edecektir.
3. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafindan16/10/2009
tarih 27738
sayı
ile resmi gazetede yayınlanan "Yataklı Sağlık Tesislerinde
Acil Servis Hizmetlerin Uygulama Usur ve Esasları Hakkında Tebliğ' in 14
maddesinin 3 bendine göre 'Yatışına karar verilen kinikte boş yatak bulunmaması
halinde boş yatak bulunan uygun kliniklerden binsine yatırılarak hastanın takibi
bakim ve tedavisi ilgili olduğu klinik tarafından yapılır Acil serviste kliklere yatış
bekleyen acil hastalara yatış önceliği verilir 'denilmektedir Buna göre112
tarafından sahadan alınan yada ilgili uzmanın bulunmadığı hastanelerden getirilen
hastaların kabulünde sevk edilen hastane ilgili serviste ya da Yoğun Bakım
ünitesinde yer olmadığı gerekçesi ile hastayı reddetmeyecektir il Ambulans
Servisi tarafından koordine edilen hastaneler arası sevklerde, sevk eden
hastanede KKM nin gerekli donanımın olmaması ve veya ilgili uzmanın
bulunmaması durumunlarında hasta sevk edilirken: KKM' nin uygun gördüğü
hastaneden teyit almaksızın acil servis hekimi bilgilendirilerek sevk gerçekleştirilir.
Bu durumda acil servis ile ilgili servis arası koordinasyon hastane
sorumluluğundadır. Bu sevklerde yoğun bakim yatağının dolu olması gibi
gerekçeler öne sürülmeyecek, hastaya ilk müdahalesi yapıldıktan sonra
gerekiyorsa tekrar sevk talebinde bulunulacaktır.
4. Komuta Kontol merkezi hasta sevklerinde tek yetki birimidir. Hastanelerin
hasta nakil talepleri önce KKM ye bildirilecektir.il genelindeki tüm hastane [özel
hastaneler dahil ) Ambulanslarıyla sevk işlemi gerçekleştirirken112 Komuta
Kontrol Merkezi mutlaka aranacak. Sevk edilen hasta hakkında bilgi verilecek,
KKM nin haberi olmadan ve bilgi verilmeden Hasta sevki yapılmayacaktır.
Acil vakalarda yeni doğan yoğun bakım hizmeti dahil olmak üzere gerekli ilk
müdahale
yapılarak
hastanın
Stabilizasyonunun
sağlanması
esastır.
Stabilizasyonu sağlamakla birlikte ileri tetkik ve tedavi amaçlı başka bir sağlık
kurumuna sevkine lüzum görülen hastaların nakli için 112 komuta kontrol merkezi
ile irtibata geçilecektir ilçe Hastanelerinden hasta sevki gerçekleştirileceği zaman;
KKM aranarak hasta hakkında gerekli bilgilendirme yapılacak ve "iller Arası Ve
Kurumlar Arası Nakil Hastalan Bilgi Formu" eksiksiz olarak doldurularak KKM 'ye
fakslanacak veya [email protected] adresine elektronik ortamda iletilecek,
sonrasında KKM tarafından yapılacak değerlendirmede sevk edilecek hastane
belirlenip, gerekli bilgilendirme yapılacaktır.ilimizden çevre illere, ilçelerimizden
ilimize KKM aranmadan yapılan sevklerde, sevk ile ilgili yaşanacak sıkıntılarda
sorumluluk sevk eden kuruluşa ait olacaktır.
5. Hasta sevk organizasyonu kapsamlında; vakanın klinik düzeyine veya devam
eden diğer görüşme- aciliyet durumuna göre KKM hekimi veya çağrı karşılayıcı
personel ile görüşecek olan hekim; sevk etmek istediği hastaya dair klinik bilgileri
ve KKM tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz iletir. . KKM hekimi almış olduğu
klinik verileri, hastayı kabul etme düzeyindeki kurumun ilgili hekimi ile paylaşır.
Vaka ile ilgili olarak; sevk etme ve kabul etme konumundaki her iki hastanenin
hekimlerinden biri tarafından diğer hekim ile görüşme talebi gelmesi halinde bu
talep KKM tarafından ilgili acil sevkine iletilir. Bu aşamadan sonra hekimlerin
görüşmesi şahsi karara bağlı olmayıp görüşmenin gerçekleşmemesi halinde
uygunsuzluk olarak tespit edilecektir. Hastayı sevk etmek isteyen kurumun ilgili
hekimi tarafından karşı taraftan gelen görüşme talebinin kabul edilmemesi, sevk
ile ilgili verilerin iletilmemesi halinde; KKM: hastane koordinatörüne durumu
aktaracaktır. Organizasyonun devam eden takibi, hastane koordinatörü tarafından
yürütülecektir. Gerekli hallerde hastane başhekimleri Çözüm e katkı sunmak
üzere devreye sokulacaktır. Hastayı sevk etmek isteyen kurumun; koordinasyon
konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmemesi nedeniyle, vaka ile ilgili
oluşacak tıbbi eksiklikten; görüşmeyi yapmayı reddeden veya sevk
organizasyonuna gerekli desteği sağlamayan sağlık kurumu sorumlu tutulacaktır.
6. Acil Hasta sevk ve organizasyonunda; KKM tarafından hasta bilgileri sadece
acil servise iletilecektir Acil servis dışındaki bölümler ile hasta açısından zaman
kaybı olan telefon trafiği KKM tarafından yürütülmeyecektir. Diğer branşlar ile ilgili
görüşme ihtiyacı söz konusu olur ise bu işlem acil servis tarafından
gerçekleştirilecektir. Hasta sevk ve organizasyonunda; sevk edilecek hasta primer
olarak acil servis dışında izole bir uzmanlık branşı ile ilgili ise hasta kabul
yönündeki görüşme söz konusu uzmanlık branş ile KKM tarafından
gerçekleştirilebilecektir.
7.
Hastane servislerinde yatmakta olan hastalarda hayati tehdit eden tıbbi acil
durumlar gelişmesi halinde bahsi geçen nitelikteki vakaların sevk organizasyonu
konusunda hastayı takip etmekte olan hekim ve KKM işbirliği içinde hareket
edecektir. Vaka KKM tarafından varsa tıbbi bakımdan ilgili hastaneye,
yönlendirilecektir. Bu vakaların sevkleri sonrasında ilgili birim tarafından
uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yazlı olarak kendi üst idari birimlerine
bildirilecek, üst kurumları aracılığı ile il Sevk Değerlendirme ve Denetleme
Komisyonuna bildirilecektir.
8 . Poliklinik Serviste yatan hasta sevki : hasta ,ile ilgili ayrıntılı ve doğru bilgiye
sahip olması bakımından sevk işlemleri sevk eden uzman/ tabip tarafından
,yapılacaktır. Hekim sevk edilecek hastaneler ile gerek gördüğünde kendisi bizzat
görüşüp yer ayarladıktan sonra ambulans talebini, hasta bilgilerini,görüştüğü
kişinin ismi, ve telefonu ile birlikte ( Ek 9 }:formunu ayrıntılı doldurarak fax ile )
KKM ye bildirecektir . Bu tür hastaların sevk işlemlerinde KKM Koordinasyonu
sağlayacaktır..
9 ilgili uzmanın sevk eden hastanede nöbetçi ya da icapçı bulunduğu
durumlarda, KKM ile iletişim ve nakil bilgi formunun doldurulması gibi işlemler
uzman hekimin kendisi tarafından yapılacaktır Müdahale süresinin önem arz ettiği
vakalarda (MI, ampütasyon, intoksikasyonlar vb ) koordinasyon telefon
ile
sağlanır, kurumlar arası hasta nakil bilgi formu daha sonra fakslanabilir, il dışı
sevk talebi sadece ilgili branş uzmanı tarafından yapılacak hasta hakkındaki
gerekli bütün sevk evrakları ilgili uzman tarafından onaylanıp 112 KKM ye
gönderilecektir. İl genelinde ilgili branş uzmanı yoksa koordinasyon 112 KKM
aracılığıyla gerçekleştirilip sevk koordinasyonu sağlanacaktır.
10. İl dışı sevk sırasında ilgili hastanenin ambulansları görevde ise hastanın
aciliyetine göre yönlendirme 112 KKM aracılığıyla yapılacaktır. Bu gibi
durumlarda hastanın hayatını tehdit eden tıbbi acil durum şartı aranacaktır.
Hastanın hayatını tehdit eden tıbbi acil durum yoksa ilgili hastanenin sevk ekibi
beklenecektir.
Bu koşullarda hasta yakınlarına durumu izah edilecek ve
'gecikmeden dolayı hasta yakınları 112 KKM ye yönlendirilmeyecek Bu vakaların
sevkleri sonrasında 112 KKM tarafından uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yazlı
olarak kendi üst idari birimlerine bildirilecek, üst kurumlan aracılığı ile Sevk
Değerlendirme ye Denetleme Komisyonuna bildirilecektir Gerekirse idari
soruşturma açılacaktır.
11. Hastanede günlük sevk ekibi belirlenecek ( bir sağlık personeli bir şoför )
sevk esnasında zaman kaybını önlemek için KKM personel görevlendirmesi ile
uğraşmayacak nöbet listesi düzenli olarak her ay 112 KKM ye bildirilecek Sevk
ekibine görevlendirilecek personel için uygun fiziki şartlar oluşturulacaktır.
12. 112 Acil Yardım Ambulanslarıyla hastaneye nakledilen (hastaneler arası
nakiller dahil) hastalar kesinlikle reddedilmeyecek derhal kabul edilecek gereksiz
görüşme ve itirazlara mahal verilmeyecektir Hasta için uygun ve gerekli
müdahaleye derhal başlanacaktır. Acil servislerde nöbetçi hekimler hayati
müdahalede bulunmadığı hallerde 112 ekipleri hasta getirdiğinde bütün işini
bırakarak hastayı teslim alacak ve 112 ekibinin bekleme yapmaması
sağlanacaktır. Kuvöz ile sevk edilen yeni doğan hastaların transferinde sevk
edilen kurum hastayı hızlıca kendi kuvözlerine alarak sevk işleminin
tamamlanması
sağlanacaktır.
Ambulans
sedyesinde
hasta
kesinlikle
bekletilmeyecek ,Acil yardam ambulansları ile hastanelere ulaştırılan vakaların
devir teslim işlemleri sonrası ambulans ve ekibin hastaneden ayrılış süresi. Sağlık
Bakanlığımız kriterleri doğrultusunda en fazla 10 dakika olup bu süreyi aşan
bekletme durumları yasal takipleri yapılmak üzere, tutanak altına alarak Sağlık
Müdürlüğü İl Sevk değerlendirme ve Denetleme komisyonuna iletilecektir. Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Hastaneler bu konudaki yazışmasını
kendi üst kurumları aracılığı ile yapılacaktır.
13.
Hastaneye ambulans ile nakledilen hasta mutlaka bir nöbetçi hekim
tarafından teslim alınacaktır. Nöbetçi acil doktoruna teslim / devretmeden hastayı
hastane kapısı önünde personele bırakılarak gidilmeyecektir. Hasta kayıt formuna
nöbetçi doktorlar tarafından hastanın teslim alındığına dair imza atılacaktır.
14. Hastane Acil Servislerinde mutlaka faks cihazı bulundurulacak, faks cihazlan
nöbetçi memurlukta değil Acil Servis içinde bulunacaktır.
15. Hastane acil servislerinde bulunan dış hat sabit telefonlar nöbetçi doktor
odasında değil acil servis içinde tüm personelin rahat ulaşabileceği bir şekilde
mümkünse bankonun üzerine yerleştirilecektir.
16.
Hastane acil servislerinde bulunması zorunlu olan direkt telefonlardan
ulaşamayanlar en kısa sürede aktif hale getirilecek. Acil servise bir adet cep
telefonu tahsis edilecek, tahsis edilen cep telefonları nöbetçi hekimde bulunacak
ve 24 saat boyunca açık halde tutulacaktır.
17.
Nöbet değişikliğinde telefon bir sonraki nöbetçi hekime mutlaka teslim
edilecektir. KKM ile etkili ve direkt iletişim sağlanması amacıyla hastane acil
servislerinde kullanmak üzere Sağlık Bakanlığı isteği üzere kurumumuzca
hastane Acil servislerinde kullanmak üzere tahsis edilen cep telefonları günlük
nöbetçi hekimde bulunacaktır
KKM ile yapılacak tüm görüşmeler
Acil
servislerinde bulunan cep telefonu ile yapılacak telefonların faturaları her ay ilgili
birim tarafından düzenli olarak ödenecektir.
18. il Ambulans Servisi çalışma Yönergesine göre 112 Acil Ekiplerinin vakaya
çıkış süresi 60 saniye üzerinde olmamalıdır. Her ayın başında 60 saniyenin
üzerinde vaka çıkışı yapıldığı tespit edilen hastane ekipleri ile ilgili Başhekimlikler
bilgilendirilecektir. Bu ekiplerle ilgili olarak Başhekimliklerce gerekli araştırmalar
yapılıp sonucu hakkında il Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri
Şube müdürlüğüne bilgi verilecektir.
19. İlçe hastanelerinden Ağrı Devlet Hastanesi Doğubayazıt Devlet Hastanesi.
Patnos Devlet Hastanesi' ne yapılan acil sevklerde yaşanan zaman kaybını
önlemek ve iletişim kolaylığı sağlamak amacıyla hastanelerde nöbetçi ve icapçı
olan tüm hekimlerin listesi telefon numaralarıyla birlikte her ayın başında İl
Ambulans Servisi Başhekimliğine gönderilecektir.
20.
Acil Obstetrik Bakım yönetmeliğine göre sevk edilecek kuruma telefonla
bildiriminin yapılması olası kan transfüzyonu ihtimaline karşın gebenin kan
grubunun bildirilmesi, sevk formuna yapılan müdahalelerin ve gebenin durumuna
ilişkin önemli bilgilerin not edilerek gebenin bir üst basamağa sevkinin yapılması
sağlanacaktır.
21. Hastaneler yatak kapasitelerini otomasyon sistemine manuel değil dijital
ortamda girecektir. ARMAKOM üzerinden il merkezinde bulunan hastanelerin
doluluk oranını gösteren Hastane Bilgi Ekranı hasta hareketlerine göre hastaneler
tarafından anında güncellenecektir. Sistemde yaşanacak aksaklılarda, hastane
idaresi tarafından görevlendirilecek idari personeller ( başhekimlikte görev yapan
personeller ) tarafından boş / dolu yatak sayları belirlenerek KKM' ye düzenli
olarak faks çekilmesi ve
[email protected] Adresine elektronik ortamda bildirilmesi sağlanacaktır.
22. Güvenlik sorunu yaşanan vakalarda Emniyet güçlerinin olay yeri güvenliğini
alması KKM aracılığı ile sağlanacak, olay yeri güvenliği sağlanmamış vakalara
müdahale edilmeyecektir.
23. Sevk edilen hasta i¢in 112 personel ve ekipman dışında destek gerekiyorsa
hastayı sevk eden kurum personel ve ekipman desteği sağlamakla yükümlüdür (
ASH yönetmeliği madde.24 )
24.
Hastanelere bağlı hizmet veren B tipi entegre 112 ASH istasyonlarında
görev yapan tam personel 112 Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen kıyafetle
görev yapmak zorundadır.
25. Özel hastanelere ait ambulanslar, KKM tarafından ihtiyaç , görülmesi halinde
görevlendirilebilecektir. Özel hastaneler bu tür görevlendirmelerin gerçekleşeceği
hususunda kendi ekiplerini bilgilendirecek ve böylece olası bir görev ihbarı halinde
aksaklık oluşması önceden engellenecektir.
26. Cenazeler için Beiediyeye ait cenaze nakil aracı ile şoförler otomobilciler
,derneğindeki cenaze nakil araçları kullanılacak Cenaze nakilleri için kesinlikle
KKM'den ambulans talep edilmeyecek. Hasta yakınları bu doğrultuda 112 KKM
ye yönlendirilmeyecek.
27.
ilimizde kış mevsiminin ağır geçmesi sebebi ile yollari kapalı olan
köylerdeki gebe olan vatandaşlarımıza ulaşılamamaktadır. Misafir anne projesinin
Aile hekimlerince tüm gebelere tebliği edilmesi ve misafir anne projesinin
uygulamaya konulması sağlanmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
275 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content