close

Enter

Log in using OpenID

Çanakkale Savaşları 100. Yıl Etkinlikleri 25.03.2015 10:19

embedDownload
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde
Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı
(Tebliğ No : 2014/ 10 )
HİBE BAŞVURU FORMU
Başvuru Sahibinin *
Adı Soyadı/Unvanı
Başvuru No
(Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce verilen sıra numarasıdır.)
..... / ..... / 2014
Evrak No – Tarih
(Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü dolduracaktır.
Satın Alınacak Makine-Ekipman
* Yatırımcı gerçek kişiler Nüfus cüzdanı fotokopisi tüzel kişiler faaliyet alanını gösterir ana sözleşme sunacaktır.
Makine-Ekipmanın maliyeti
Makine –Ekipmanın Toplam
Tutarı
Hibeye Esas Mal
Alım Tutarı
Ayni Katkı Tutarı
Talep Edilen Hibe
Tutarı
A = (B + C)
B
C
D = B x 0,50
….....…… TL
(KDV hariç)
……........ TL
(KDV hariç)
…………… TL
(KDV hariç)
………......... TL
(KDV hariç)
Başvuru Sahibi Hakkında Bilgiler:
Gerçek kişi
Tüzel kişi
**Diğer özelliklere sahip olanlar
Hukuki Statüsü
(Başvuru sahibinin özelliği)
**(Genç çiftçi,iyi tarım,organik tarım uygulayıcısı,kadın çiftçi,%40 ve üzeri engelli,şehit ve
gazilerin 1.derece yakınları ve gaziler v.b)
( Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki
Geçmiş yıllarda destekten
aldığı makine adı ve sayısı
etaplarda 2 ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar.)
Posta Adresi/ İlçe ve köyü
Vergi Dairesi
T.C. Kimlik No
veya Vergi No
Ev Telefon No
Cep Telefon No
E-Mail Adresi
Yukarıdaki ve ekteki bilgilerin doğru olduğunu, başvuruda bulunmuş olduğum makine ve ekipmanı
başvurumun kabul edilmesini müteakip hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra belirtilen esaslar
dahilinde 2013 veya 2014 model, kullanılmamış olarak alacağımı taahhüt ederim …../…../2014
EKİ: Satın alınacak makine ve ekipmana ait bilgi ve belgeler
Adı Soyadı/Kaşe ve imza
2014 UYGULAMA REHBERİ
13
19. GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ Güneş Kolektörü Bilgi Formu*
Başvuru Sahibi
Kendi Arazisi (da)
Kiralık Arazi (da)
Toplam Arazi (da)
* ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak

Bu sistem, güneş panelleri vasıtasıyla güneş enerjisini, hava soğutma, hava ısıtma, aydınlanma, hayvan
yetiştiriciliğinde kullanılan süt sağım makineleri ve ayran makinesi vb. makinelerin enerji ihtiyaçlarını
karşılayabilecek şekle dönüştürmekte kullanılır.
 Sistemin ana unsuru güneş kolektörü (panelleri), enerji çevirici, güneş pili (akü,batarya) ve şarj kontrol
cihazından oluşmalıdır. Unsurlar birbiri ile uyumlu ve kapasiteleri uygun şeklinde anahtar teslimi
olmalıdır.
 Hava soğutma, hava ısıtma, aydınlanma gibi sistemin diğer unsurlarına da bir proje dahilinde destek
verilir. Yerinde montaj dahil tek faturayla satın alınmalıdır.
 Sistemi oluşturan unsurlara ayrı ayrı hibe desteği verilmez. En az 8 da arazisi veya 5 BB-50KB
hayvanı veya en az 100 arılı kovanı olanlardan herhangi biri başvuruda bulunabilir.
 Kolektörler yardımı ile hava ısıtılabilir, soğutulabilir, yayla konaklama merkezlerinde aydınlanma ihtiyacı
karşılanabilir, arıcılık ve süt sağım makineleri çalıştırılabilir, süt ürünleri imalatı yapılabilir. Ürün Kurutma
rafları yatay ve düşey tipleri destek kapsamındadır. Yatay tiplerinde 1 ve 2 katlı sistemlere destek verilir.
Düşey tiplerinde ise en fazla dolum kapasitesi 20m³ olanlara destek verilir.
 200 w/p panellerden başlayıp 3000 w/p panel sistemi de dahil olmak üzere tüm sistemin unsurları
olarak destek verilir. Sistem sabit bir yere kurulacaksa sabit tesisin kendine ait olduğunu
belgelemek zorundadır.
Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :
1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim
kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
3. Hayvan sayısını gösterir belge.(arıcılık veya BB)
4. Göçer ise belgesi (İl Müdürlüğünden alınacak)
5. Proforma faturaya metraj ilave edilecektir. Sistem sabit kurulacaksa sabit tesisle ilgili belgeler
dosyada bulunmalıdır.( Teknik bilgileri içermelidir.)
6. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için
yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve yayla konaklama merkezinde kullanacak ise elektrik şebekesinden
enerji hizmeti verilmediğine dair ilgili kurumdan alınan belge
8. Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler (Genç Çiftçi,
İyi Tarım vb.)
Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:
(Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)
1. Garanti Belgesi
2. TSE hizmet yeterlilik belgesi
3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu
Satın alma aşamasında il proje yürütme birimine verilecek belgeler
1.Teknik Şartname
2.Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma tarafından
verilecek CE uygunluk beyanı.
2014 UYGULAMA REHBERİ
50
Başvuru Değerlendirme Kriterleri
Başvuru sahibi:...........................
Başvuru No: ...............................
GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ SİSTEMİNİN KURULMASI
Kriterler
Referans
Puan
puan
Aldığı
Puan
1- Başvuru sahibinin
Şirket olması
Bireysel olması
Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı olması ( Belge ibrazı)
10
12
20
15
Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri
20
2- Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı (8 da kendi arazisi olması şartı ile)
8-20 Dekar
21-30 Dekar
3
10
5
31 Dekar ve daha fazla
10
3- Başvuru sahibinin hayvan sayısı (5BB/50 KB)
5-10 BB
11 BB ve üzeri
5
10
10
4- Başvuru sahibinin özelliği
Kadın Çiftçiler
%40 ve üzeri engelli raporu olanlar
5
15
10
Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler
15
5- Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu
(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. ) İthal makine
Yerli makine
0
15
15
6-Başvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu
***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve
bunların üst birlikleri hariç)
5
20
20
Hibeden yararlanmadı.(Sulama, Ekonomik, Makine ve ekipman)
7- Başvuru sahibinin arılı kovan sayısı
100-150 kovan
151 kovandan fazla
TOPLAM
5
10
10
100
* 10 küçükbaş hayvan =1 büyük baş (BB) hayvan olarak hesaplanacaktır. * * Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek
kaydıyla toplam arazisinin %1’i oranında puanı artırılabilir. ** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE
Belgesi geçerli değildir. ***Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir.
2014 UYGULAMA REHBERİ
51
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
330 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content