close

Enter

Log in using OpenID

AYEN ENERJİ

embedDownload
Yenilenebilir Enerji Konferansı
14.11.2014




Hakkımızda
Tesislerimiz
Yatırımlarımız
RES Yapım Aşamaları ve Karşılaşılan Zorluklar




Ayen Enerji Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve
Ticareti amacıyla 1990 yılında kurulmuştur.
2000 yılı içinde de halka açılarak BİST’de işlem
görmeye başlamıştır.
Sermayesi: 171.042.300 TL
Toplam 218 adet çalışanı mevcut,Bunun 20 adedi
Mühendis ve İdarecidir.







Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş.
Ayen Elektrik Ticaret A.Ş.
Ayen As Enerjgi SHA.
Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Araklı Enerji Doğalgaz San. ve Tic. A.Ş.




3096 sayılı Yap – İşlet – Devret Kanunu
kapsamında;
1994 yılında 9.6 MW KISIK HES;
1998 yılında 84 MW ÇAMLICA I HES
İşletmeye alınmış ve sözleşmeleri kapsamında 15
er yıllık başarılı bir işletmeleri sonucunda idareye
devir edilmiştir.
Kayseri İli, Yemliha İlçesi
Kurulu Güç: 100 MW
Toplam Üretim: 423 Milyon kWh
İşletmeye giriş Yılı 2005
Gümüşhane İli, Kürtün İlçesi
Kurulu Güç: 70.8 MW
Toplam Üretim: 192 Milyon kWh
İşletmeye Giriş Yılı 2012
Ankara İli
Kurulu Güç: 41 MW
Toplam Üretim: 280 Milyon kWh
İşletmeye Giriş Yılı 2004
Aydın İli,Didim İlçesi
Kurulu Güç: 31.5 MW
Toplam Üretim: 122,5 Milyon kWh
İşletmeye Giriş Yılı 2009
Kayseri İli, Yahyalı İlçesi
Kurulu Güç: 72 MW
Toplam Üretim: 237 Milyon kWh
İşletmeye Giriş Yılı 2012
İzmir İli, Karaburun İlçesi
Kurulu Güç: 31.5 MW
Toplam Üretim: 99 Milyon kWh
İşletmeye Giriş Yılı 2013
İzmir İli, Seferihisar İlçesi
Kurulu Güç: 25.2 MW
Toplam Üretim: 83 Milyon kWh
İşletmeye Giriş Yılı 2014
TOPLAM
KURULU GÜÇ 372 MW
ÜRETİM 1436,5 Milyon kWh
Doğalğaz
41 MW
280,0 Milyon
kWh
Rüzgar
160.2 MW
541,5 Milyon
kWh
Hidrolik
170,8 MW
615,0 Milyon
kWh

Akbük-II Rüzgar Enerji Santrali
◦ Kurulu Güç: 21 MW
◦ Üretim: 68 Milyon kWh

Çankaya HES
◦ Kurulu Güç: 98.36 MW
◦ Üretim: 245 Milyon kWh

Arnavutluk Fan Havzası HES Yatırımları
◦ Toplam 4 adet HES 110,5 MW
◦ Toplam Üretim 406 milyon kWh
4.000
3.511,80
3.500
2.958,45
3.000
2.500
2.312,15
2.000
1.805,85
1.500
1.329,15
1.000
791,60
2014
2013
2012
2011
2010
2009
363,70
2008
146,30
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
18,90 18,90 18,90 20,10 20,10 20,10 51,00
2000
8,70
1999
0
8,70
1998
500
2014 yılı 31 Ekim itibariyle
ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
Madde 12 (7) bent
Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla
yapılacak ön lisans başvuruları aşağıdaki usule uygun olarak
alınır;
a) TEİAŞ, Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, her yıl 1 Nisan
tarihine kadar, takip eden beş yıl için ve takip eden on yıl için
olmak üzere, bağlantı noktasına göre ve/veya bölgesel bazda,
sisteme bağlanabilecek rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı
üretim tesisi kapasitesini Kuruma bildirir.
b) Rüzgâr enerjisine dayalı başvurular için her yıl Ekim ayının ilk
beş iş gününde, güneş enerjisine dayalı başvurular için her yıl
Ekim ayının son beş iş gününde; bir önceki yıl o yıl için açıklanan
kapasite çerçevesinde, Kurum tarafından ön lisans başvuruları
alınır.



GEÇİCİ MADDE 17 – kapsamında TEİAŞ 2014 yılı için
rüzgâr bağlantı kapasitesini Aralık 2013 de açıkladı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2013 tarihli
toplantısında; TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı
sonuna kadar belirlenen 3.000 MW’lık kapasitenin tamamı
için rüzgar enerjisine dayalı ön lisans başvurularının alım
tarihinin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 17
inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 24,27,28,29,30
Nisan 2015 olarak belirlenmesine ve söz konusu tarihin
kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
Aydın ve Muğla illeri açıklanan Rüzgar Kapasitesi 50 MW

Dört Aşama Şeklinde Ayırabiliriz
1-Ölçüm (Minimum 12 Ay)
2-Ön Lisans Başvurusu ve Ön Lisans Kapsamında
Gerekli İzinlerin Alınması (24-36 Ay)
3- Üretim Lisansı ve İnşaat + Montaj(12 -24 Ay)
4- Geçici Kabul ve İşletme

22.02.2012 tarih-28212 Sayılı Resmi Gazetede
EPDK Tarafından Yayımlanan “Rüzgar Ölçüm
Standardı Tebliği” ve 17.06.2014 Tarih -29033
Sayılı Resmi Gazetede MGM Tarafından
Yayımlanan “Rüzgar ve Güneş Enerjisine
Dayalı Ön Lisans Başvuruları İçin Yapılacak
Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına
Dair Tebliğ” kapsamında Meteoroloji Genel
Müdürlüğüne Başvuru Yapılıyor.
Ölçüm Döneminde Karşılaşılan Zorluklar
1-Ölçüm Direğinin Yeri

-Özel Mülkiyet İse Tapu Maliki İle
Yapılacak Kira Kontratı Konuyu Bitiriyor.
-Ancak Ormanlık Alanda İse
Yaklaşık 3.200,00m²’lik bir Alan için;
1-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğünden Uygun Görüş Alınması.
2-Orman Bölge Müdürlüğü Üzerinden Müracaat
Edilmesi (Yaklaşık 1-1,5 ay)
3-Orman Genel Müdürlüğü-Orman ve Su İşleri
Bakanlığı-Başbakanlık(Minimum 7-8 Ay)

Ön Lisans Başvurusu ve EPDK tarafından İncelenmesi

Çoklu Başvuru:
Değerlendirmede aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı
bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması
hâlinde başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme
bağlanacak olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından, işletmeye
girdikten sonra en fazla üç yıl içerisinde ödenmek üzere birim
megavat başına en yüksek toplam katkı payını ödemeyi teklif ve
taahhüt edenlerin seçilmesi esasına dayanan yarışma yapılır.
Yarışmaya ve yarışma sonunda belirlenen katkı payının
ödenmesine ilişkin usul ve esaslar TEİAŞ tarafından teklif edilen
ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Rüzgâr ve
güneş enerjisi lisans başvurularının teknik değerlendirmesine
ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle
düzenlenir.
02 Kasım 2013 tarih -28809 Sayılı Resmi
Gazetede EPDK Tarafından Yayımlanan
“Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği”
Madde-17’ de Ne Yapılacağı Belirtilmiştir.

Ön lisans sahibi tüzel kişi, ön lisansa konu üretim tesisinin yatırımına başlanabilmesi için
Ön lisans süresi içerisinde aşağıdaki iş ve işlemleri tamamlamakla yükümlüdür;
a) Üretim tesisinin kurulacağı sahanın ön lisans sahibi tüzel kişinin mülkiyetinde
olmaması halinde, söz konusu sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi,
rezervuarlı hidroelektrik santrallerinde su tutma alanları ile ilgili olarak kamulaştırma kararının
alınması,
b) Kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin imar planlarının onaylanması,
c) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan ön proje onayının alınması,
ç) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları için TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine
başvurunun yapılması,
d) 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği uyarınca gerekli görüşlerin alınması,
e) Rüzgar başvurularına ilişkin Teknik Etkileşim İzninin alınması,
f) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması,
g) Üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatının veya söz konusu ruhsatın yerine geçecek
belgenin alınması veya söz konusu ruhsatın alınmasına gerek olmadığına ilişkin belgenin
sunulması.
ğ) Ön lisansa konu üretim tesisi ile ilgili olarak;
1) 3) Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için TEİAŞ ile imzalanmış RES
veya GES Katkı Payı anlaşmasının, yapılmış olması
1-İmar
Çok Farklı ve Bilinmeyenleri Çok Olan Bir
Uygulama

Büyükşehir Sınırları Dışında İse Özel İdare

Büyükşehir Sınırlarında İse Büyükşehir ve
İlgili İlçe Belediye Başkanlıkları
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Mekansal
Planlama Genel Müdürlüğü
 Sit Alanı İçerisinde Kalan Alanlarda Tabiat
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
2-ÇED
20 ve üstü Türbin sayısı – ÇED uygulanacak
5 – 20 arası Türbin sayısı – Seçme – Eleme Kriteri Uygulanacak



Katılım Toplantılarına Yerel Mülki İdareciler
Katılmadığı İçin Sivil Toplum Örgütleri Daha Aktif
Oluyor ve Toplantıyı Sabote Ediyorlar.
Görüş Alınan Kurumların Her Biri Ayrı Zamanlarda
Arazi İncelemesine Gitmek İstiyorlar.
Eko Sistem Raporu
3-Orman İzinleri
 İşletme – Bölge -Orman ve Su İşleri BakanlığıBölge -İşletme Müdürlüğü - Saha Teslimi


Özellikle Bakanlıktaki Onay ve İşlemin Bölgeye
Dönüşü ve Yer Teslim Süreleri Oldukça Uzun.
Avantajı Başbakanlık Genelgesinden Muaf



4-Kamulaştırma
EPDK Sadece Kamu Yararı Kararı Alıyor.
Kamulaştırma Maliye Bakanlığı Tarafından
Yürütülüyor.Süreç Oldukça Uzun
Acele Kamulaştırma Kararı Alınması her Proje İçin
ayrı Bakanlar Kurulu Kararı Çıkmak Zorunda.
•
Üretim Lisansı Alınması
•
Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarının
İmzalanması
•
•
Türbin Seçimi Yapılması ve Sözleşme İmzalanması
Saha İmalatlarının Yapılması
Yatırım Tutarı MW başına yaklaşık 1 ~1,5 milyon €
Yatırımın yaklaşık %20 İnşaat , %80 Teçhizat

Projenin Geçici Kabulunun yapılması ve Devreye Alınması

Teşvikler:







5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında;
10 yıl boyunca 7,3 $cent/kWh fiyat ve alım garantisi
Ayrıca Yerli Teçhizat kullanılması durumunda ilave :
1- Kanat
0,8 $cent/kWh
2- Jeneratör ve güç elektroniği 1,0 $cent/kWh
3- Türbin kulesi
0,6 $cent/kWh
4- Rotor ve nasel gruplarındaki
mekanik aksamın tamamı 1,3 $cent/kWh




Bir rüzgâr santralinde üretilen elektrik enerjisi;
YEKDEM kapsamında PMUM’a
İkili anlaşma ile tedarik şirketleri, TETAŞ ya da
serbest tüketicilere,
Gün öncesi piyasası kapsamında PMUM’a
satılabilir.





YEKDEM ve Piyasaya satışta gün öncesinden üretimler tahmin edilerek
bildirilir
YEKDEM katılımcısı ay sonunda okunan sayaç değerlerini Piyasa
Yönetim Sistemi üzerinden PMUM’a bildirir. Bu bedel üzerinden fatura
keser ve ödemesini 7.3 $cent üzerinden alır. YEKDEM kapsamında
eksik/fazla üretim için ceza uygulaması yok.
Piyasaya satışta ise gerçekleşen eksik/fazla üretim için ceza
uygulaması var.
Eksik üretim için dengeleme güç piyasasında gerçekleşen en yüksek
fiyattan dengesizlik maliyetini öder,
Fazla üretim için ise fazla üretimin bedelini dengeleme güç piyasasında
gerçekleşen en düşük fiyattan alır.
A.Gökhan SAYGILI
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content