close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
T.e.
ERZURUM V ALiLiGi
il Milli Egitim Miidiirliigii
SaYI : 366482351730.07/561614
KOBU: TIMSS
ve PISA 2015 Pilot Uygulamasl
Bilgilendinne Toplantlsl.
............................. KA YMAKAMLIGINA
( Ilge Milli Egitim Miidiirliigii )
Oyesi
bulundugumuz
Uluslararasl
Egitim
Ba~anlanm
Degerlendinne
(lEA) tarafllldan yiiriitiilen Uluslararasl Matematik ve Fen Egilimleri Ara~tlflnasl
(TIMSS),na 60'tan fazla Ulke katIlmaktadlf. Olkemiz, 2014 Yll111111 Nisan aYlllda yapllaca1
olan TIMSS 2015 Pilot uygulamasma 4. ve 8. simf diizeylerinde kattlacaktu. Diger yandan.
iiyesi bulundugumuz Ekonomik I~birligi ve Geli~me Te~kilatl OEeD tarafllldan yiiriitiilell
Uluslararasl Ogrenci Degerlendinne Programl (PISA),na 70'ten fazla iilke katllmaktadlf.
Olkemiz, 2014 Ylhmn Nisan aYlllda yaptlacak olan PISA 2015 Pilot uygulamasllla 15 ya~
grubu diizeyinde kattlacakttr.
TIMSS ve PISA 2015 Pilot Uygulamalarllllll iilkemizde saghkll bir ~ekilde
yiiriitiilmesi i9in illerde ve okullarda yapdacak 9ah~malan ve al111masl gereken tedbirleri
gorii~mek ve uygulamamn kapsaml ile ilgili 9ah~malar yapmak iizere uygulamaya kattlacall
olan ilimiz Okul KoordinatOrleri ve okul PISA Test UygulaYlclsl YarrumcIlarllllll katthmlan
He 03-04 Mart 2014 tarihlerinde Ankara Ba~kent Ogretmenevinde bir bilgilendinne topiantlsi
yapdacagllla dair Ek-2 listede belirtilen okullann Okul Koordinatorleri ve Test UygulaYlclsl
Yardlmcdarlllm listeleri ekte gonderilmi~tir.
Kurulu~u
Bilgilerinizi ve ilgi "lere teb~derim"
BUlent KORUK
Vali a.
Milli Egitim Miidiir Yardlmclsl
02.
f~
I ~~
EKLER: EK-l Liste (1 sayfa) EK-2 Liste (5 sayfa) Bu beige, 5070 saylh Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince gLivenli elektronik imza He imzalanml~tlr
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7c3e-b657-3b74-8c75-2781 kodu He yapdabilir.
Yonetim Cad. Valilik Binasl Kat:4 Yakutiye/ERZURUM
Elektronik Ag: www.erzurum.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrmtth bilgi ir;:in: LATASEVER
Tel: (0442) 2344800-135
Faks: (0442)2353210
T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim TeknoIojiJeri Genel MiidiirIiigii ~aYI
06/02/2014 : 393390881730.07/528055
J(onu: TIMSS ve PISA 2015 Pilot Uyguiamasl
Bilgilendirme Toplanttsl
............... VALiLidiNE
( Milli Egitim Mtidtirltigti)
Oyesi bulundugumuz UluslararaSI Egitim Ba~artlarJl1l Degerlendirme Kurulu~u
([lEA) tarafmdan yUrtitOlen Uluslararasl Matematik ve Fen Egilimleri Ara~ttnl1asl (TIMSS),na 60'tall
fazla Olke katl!maktadlr. Olkemiz, 2014 yl!mm Nisan aymda yapllacak olan TIMSS 2015 Pilot
uygulamasma 4. ve 8. s1I11f dOzeylerinde katilacaktir. Diger yandan, Oyesi bulundugllmuz Ekonomik
i~birligi ve Geli~me Te~kilatI OECD tarafmdan ytirUti.ilen UllISlaral'aSI Ogrenci Degerlendirtm
P~ograml (PISA),na 70'ten fazla iUke katllmaktadlr. Olkemiz, 2014 yl!mm Nisan aymda yapllacal
oll1n PISA 2015 Pilot uygulamasma 15 ya~ grubu diizeyinde katdacakttr.
C;e$itli Ulkelerin matematik ve fen alanlannda ogrenci ba~anlanl1l ol9mek, ogrenim Vi
ogretimin okullarda nasll geryekle~tigini belirlemek, Olkelerin egitim sistemleri araslIldaki farkltltklan
oJ1:aya koymak ve degerlendirmek amaclyla tasarlanan TIMSS ar~tl1masl ve katllllnCI ulkelerde l'
ya$ grubu 6grencilerin orgUn egitim~e alml$ olduklan egitimin degerlendirilmesi amaclyll
dQzenlenen ogrenci degerlendirme program I PISA ar~tlrmasl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel
M~dtirIOgti, Olyme Degerlendirme ve Yerle~tinl1e Grup Ba$kanllgt tarafmdan yiiriittilmektedir.
TIMSS ve PISA 2015 Pilot Uygulamalarmm Ulkemizde saghkh bir ~ekilde yUrOtUlmesi iyill
iII¢rde ve okullarda yapllacak yah~malan ve ahnmasl gereken tedbirleri gorU~mek ve uygulamanlll
kapsaml ile ilgili yah~malar yapmak Ozere uygulamaya katIlacak olan Ulkemiz genelindeki 47 ilin U
MUli Egitim MUdOrleri veya MUdOr Yardlmcl!an ile bu illerden uygulamaya katdacak olan II]
okulun Okul Koordinat6r1eri ve 61 okulun PISA Test UygulaYlclsl Yardlmcllannm katlhmlan ile
03~04 Mart 2014 tarihlerinde Ankara Ba~kent Ogretmenevinde bir bilgilendirme toplantlSI
yap,lacakt,r .
I
.B!t-ne.d~!l!.9 Ek-I listede b~1irtilen .iLlerin
II . MiIH
Egitim Miidi.1t~eFininveya it Mill.
;!tf:;~I:~:J~~::I~~~;:fiat==~~~~~;I~~:~:~~~~rl~~~ ~::~~~f~~11~~~~C tadhlerinde yo] hariy 2 (iki) gOn sOreyle yol, yevmiye, konaklama ve diger zorunlu giderlerinin 6245
say III Harclrah Kanunu kapsammda Valiliginizce kar~t1anmak Ozere gorevlendirilmelerinin yapJlarak
toplantlya kahlnnlanmn saglanmasl gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
009. Dr. YusufTEKil\
Bakan a. Miiste$ar EKLER: EKj" I Liste (1 sayfa) EKt2 Liste (5 sayfa) Bu qelge, 5070 saYlh Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince guyenli elektronik imza ile imzalanml~tlr
MeYlana Bly. 06500 Yenimahalle IANKARA
Elektronik Ag: www.meb.goY.tr
e-posta: [email protected]
Ayrmtllr bilgi i9in: O.(,'ELiKJ Koord.
Tel: (0312) 29694 29
Faks: (0 312)223 8736
TIMSS 2015 SilGilENOiRME TOPLANTISI KATIUMCI LiSTESi - OKUl KOOROiNATORlERi
SIRA
OKUL KOOROiNATORO
il~E
il
EK2
I
OKUt
KOOU
OKUlAOI
I---__+--<---------+'--~---+---,---+----,,~~~,---+
1--_1_-+-S_A_L_iM
__D_A
__
S_______-+~_A_D_A_N__A__~,,~~~,~-u--k-ur-o_va_ _+_A-tt_il-a-il_k-o-ku-l_u_~-----+_7-2-6_8~~-J
2
SONER GEBENLi
ADANA
Kozan
Agltbogaz Ortaokulu
735550 j
3
Y AHYA KO_R_K_M~A~_Z_____+___-A-G,-R-I---t_D--og",-ubeyazlt
TEKE~
41ADEM
~
...
5
ITAHSIN OZI$IN
AKSARAY
Sangill Ol1aokulu
Merkez
722644J
+~?34~1_
Emlak Kredi ilkokulu
Haci Bekta~-I Veli
ANKARA
Sincan
711143
Ortaokulu
f---l--.-.-.-----------+.-~-----l---~-----+:':----"-'_'_::_:'__-_:__:_:__::, - --r---~
6 I HASAN AYDIN
ARDAHAN
Merkez
KaZIlTI Karabeklr Yalll!
748'" 16
Bolge Ortaokulu
~
7
MURAT NALK.A~AN
BAR TIN
, - , - -~
-~--.-,----+_.-.------8
REFiK PEKiNCE
BATMAN
Merkez
-----~-
Merkez
Balim Ozel Gillpembe
99952646
Ortaokulu
- - --~-~---.-r_Baglar ilkokulu
713261
Klbns ~ehitleri
715157
Ortaokulu
lif--10-+i-SA-A~K-G-U-::-··N----·-'~-----t--B-A-Y--B-U-R-T-l---M~er-k-ez--+-=-Sa"-'i-=-r""'Z""ih'='n=-jI-lk-'o-k'-u-lu--l--7-3-7-49-3--1
9
i
RIDVAN ULU
BATMAN
I
Merkez
f--ll-+I-C-U-M-A-K-A-L-K-A-N-----t--"'--B-iN"-'G~O'-"L:...-~~-'-S.:..;;o.;..:lh=an~~-+M~eh'-'m;;;;.:e.:.:t:.:.;A:-"k~it7-:·E~:'-r::":so''='y'---+-7-4-2-70-7--1
Ortaokulu
-----­
----::----------l----------+-------l~~~~------~-
12
ERGON BOKE BURSA
Osmangazi SakaryaOrtaokulu
1f--13--+S-U-A-T-M-A-H~~M-U-T-l-·A-R-H--A·-N-+--~B~U-'-R;;;.;SA~--f-~G:.:.;U~rs£u~-+A~ta;;.;tuJ'r=-k~O~~rt--a:.:.;ok~u~l--u
14
YUSUF BAYRAKTAR
~.Q 15
YU SUF
16
ILHAN GENC
DOZCE
Merkez
Avni Akyol Ortaokulu
I,
7169!~
724221
733535
------'I__--__l
___ ---1I--E_RZ_U~~!lM__-+-,_Y_ak_u_tiy_"_'e_----,r_C-e-la-I~A.~kll!.ilk-O-ku_l_u..___~~
17 : HAVVA BETUL K.A VAK
ISTANBUL
iSTANBUL
Ba~ak~ehir Hikmet Ulugbay
Oliaokulu
731940
742273
T oPcular i1kokuJ u
Ali Cevat Ozyurt
737820
Sultangazi Ortaokulu
Dr i1hami Faydagor
742430
Esenler
OliaokuJu
--~-+.~~~~-------------EyUp
18
SOLEYMAN ERDOGDU
iSTANBUL
19
GOKHAN BiNGOL
iSTANBUL
20
AHMET OZDEMiR
iZMiR
Menemen
100. YII ilkokulu
730419
21
FERiHAN YILMAZ
iZMiR
Karabaglar
Agahefendi ilkokulu
717528
I
22
FiLiz KURTCA iZMiR
Gaziemir
746415
I
23
MEHMET GOZEL
iZMiR
Konak
Mustafa Kemal Pa~a
Ortaokulu 26 Agustos Ortaokulu
I!----__t_
I
I
I
24
BONYAMiN DEMiR
25
ARZU DURAN 26
~ENOL SEVEN
I 27
28
I
I
-,---------f----'=.=:...=-- -+-=-:c::.c:,~"'--=-'___1f-'--:J=-:.:.;;..;;..;.;....:::.,.-=.-.-.--,- - - , ­
Merkez
MAHSUM SOER
KOCAELi
izmit
KONYA
Karatay ~ENEL
: 30
OMER SEMERCi
31
SELiM ~AHiN
SOY1~lk
KIRKLARELi __
L_Ul_e~b.u_rg-"'--:az---1:_C.-umhuriyetil
kokulu
KIRKLARELi
Merkez Cumhuriyet Ol1aokulu
KiLis
KENAN
1
Kocasinan VAKIF OZDAGLI
j29
I
KAYSERi
Haci Mehmet
ilkokulu
730815 700236
719044 I
706558
i
YatJl! Balge Ortaokulu
748387
Sehit Polis Volkan
Sabaz ilkokulu
74816~
c----.--+--------j
Ya~ar Dagu Ortao-::-k..u__lli---1_7_28_1_6_5-1
Ay~e Hiiseyin Ozkan
.
730780
I
KONY~A_ __+_-K..;..a'-ra'-'ta"'ly-+_I_lk-O-kU'--I-"-U-_,---'--II------l·
KONYA
Yunak inanU Ortaokulu
. 729756
1
TIMSS 2015 SilGilENOiRME TOPLANTISI KATILIMCI LiSTESi - OKUl KOOROiNATORlERi
SIRA
NO
OKUL KOORDiNATORU
iL(::E
iL
32
MUSTAF A PORGALI
MALATYA
33
AsiL KARADOGAN
MANISA
34
REMZi SOLMAZ
35
SEL<;'UK LiMAN
"~rru'd"
M k
36
MANisA
MERSiN
EY[!PTURAN
38
-~-
Tarsus
--~~---~.-----
MU$
Merkez
iSRAFiL YILMAZ
NiGDE
Merkez
39
40
ADEM KOsiN
ORDU
ikizce
AHMET SENTORK
ORDU
Merkez
41
YAKUPPE<;:E
42
43
44
45
46
<;:ETiN AKYASAN
.
MEHMET MAClT YILMAZ
I
RizE
Merkez
I
SAMSUN
I---~- -~.---~.
:
ilkadtm
i
ikizce ilkokulu
60. Yll Ortaokulu
Merkez Atatilrk
ilkokulu
Kazlmpa~a ilkokulu
..
--~~ -.~
..
SINor
Avanclk
fatih ilkokulu
SiiRT
TEKiRDAG
Merkez
<;,orlu
SO.YII ilkokulu
<;'orlu Ol'taokulu
ESER SONMEZ
TEKiRDAG
<;'Orlll
47
KAMiL MUHSiR
TRABZON
48
49
SAHiN DAVRAN
50
BEKiR ARSLAN
51
52
CONEYT OZDEMiR
ADAM <;:AMCI
.--.~~.--~--~-~~--~---~
I
Of
VAN
Merkez
VAN
Merkez
YOZGAT
Merkez
HOSEYiN BULUT
ZONGULDAK
Eregli
MUSTAF A ZORLU
ZONGULDAK
Merkez
MEHMET EMiN AYDIN
I
725167
Karasoy Ortaokulu
Davultepe Belediyesi
743705
ilkokulu
Sadtk Eliye~i1
723286
Ol1aokulu
Milli Egitim Vakft
735885
Ortaokulu
Nezihe ve Tahsin
711981 :
Kitapc;~lkoklJl_~ _ _ 1'--­..­
.---~-.~-.
37
-­
706272
~.~--
Baslaml~
Cevhan
.
.
1-------_.
MERSiN
OKUL
KODU
ilkok,',
~_()t~)'~ilj(~kll~lI~- 725019
Mezilli
-~-~-~-
YUNUS DEMiRCiOGLU
$ahnahan $ehit Recai
Turgutlu
Akh'tsar
.-~.~~
----­
OKULADI
EK2
AtatUrk iIkokulu
Mikdat Sanalioglu
Ortaokulu
Fevzi Geyik ilkokulu
. Ferit Melen ilkokulu
Cumhuriyet
Ortaokulu
739037
744619
712271
724499
721684
i 705328
705901
-­
705641
716906
728017
727965
704248
704011
701984
Kozlu Ortaokulu . __.-._._--­
Erdemir ilkokulu
2
PISA 2015 SilGilENOiRME TOPLANTISI KATllIMCllisTESi - OKUl KOOROiNATORlERi
SIRA OKUL
NO
KOORDiNATORU
1
MEHMET BiLGiC
iL
iLCE
ADANA
Seyhan
ADANA
Seyhan
72618'1
3
REFiK TURAN
ANKARA
(ankaya
4
MUSA SEKMEN
ANKARA
Golba~1
5
AHMET SOROCO
ANKARA
GOlba~1
6
MUSTAFA BOYACI
ANTALYA
Kepez
Kepez (aglayan Anadolu Lisesit 750713
Alanya Berat-Hayriye
Comertoglu (ok Prog. Lis.
RUHi SARIKAY A
ANTALYA
Alanya
8
HANiFi GONEY
AYDIN
Nazilli
9
SAMi YAVUZ
~23469
(ankaya Dr. Bmnaz Ege Rldvan Ege Anadolu Lisesi
GoJba~1 Teknik ve EndUstri
Meslek Usesi
Ozel Nesibe Aydll1 Anadolu
Lisesi
.)
950122
99946787
-­
----­
.-----------.~----
7
962078
,
INazilli Anadolu Lisesi
.
127382
Aydm Teknik ve EndUstri
Meslek Uses!
Bandu'ma Sehit Mehmet
Gonen y Anadolu Usesi
126340
AYDIN
Aydm
10 ,BAHADIR ERGiN
BALIKESiR
Bandlrma
II
KAZIM AKSU
BURSA
Osmangazi
Bursa Anadolu Lisesi
12
UGUR NiKBAY
BURSA
NilUfer
NilUfer Otomotiv End. ihracat
Birligi Tek. ve EML
972553
13
BAYRAMALi
YILMAZ
DENizLi
• Merkez
Denizli Anadolu Usesi
140075
14
HASAN KA YRAK
DENiZLi
Merkez
15
VEYSi
DEMiRKlRAN
16
RECEPNAKCi
DiYARBAKI
R
DiYARBAKI
R
DiYARBAKI
R
-­
r-
17
RECAi KIRTA Y
18
AHMET
KARABULUT
19
SEFA FANSA
20
yOKSEL
'KASAPOGLU
ELAZIG
Baglar
Silvan
Yunus Emre Ticaret Meslek
Lisesi
Baglar Vali Onal Erkan
Ortaokulu
Silvan Anadolu Usesi
750746
. 134726
811461
,
718915
965134
.'-'~---'
Yeni~ehir
Merkez
Diyarbaklf Oteleilik ve Turizm
Meslek Usesi
Mehmet Akif Ersoy Anadolu
Usesi
969347
974851
ELAZIG
Ancak
Ancak Ortaokulu
750092
ERZURUM
Yakutiye
Erzurum Anadolu Lisesi
969415
Palandoken Kfizlm Karabekir
Tek. ve End. Mes!. Lis.
Odunpazan Hoca Ahmet
Yesevi Anadolu Lisesi
Odunpazan Tiearet Meslek
Usesi
Sahinbey Hatice KarslJgil
Ortaokulu
Nizip Anadolu Saghk Meslek
Lisesi
21
OSMAN AKSAKAL
ERZURUM
Palandoken
22
OZLEM SARANKOK
ESKiSEHiR
Odunpazan
23
MURAT
OZAVSAROGLU
ESKiSEHiR
Odunpazan
24
RAMAZAN SONTUR GAZiANTEP
~ahinbey
25
MENDERES EREN
GAZiANTEP
Nizip
26
AYHANOREN(
iSTANBUL
Be~ikt~
Be~ikta~
EtHer Anadolu Usesi
750883
27
MUSTAFA AKGOL
iSTANBLIL
Oskiidar
UskUdar Anadolu Imam Hatip
Lisesi
162916
ZEKi YILDIRIM
iSTANBUL
Ata~ehir
Ata!jehir Anadolu Usesi
970222
f 28
I
S,yh"" 80. y,IO"'o,"lu
~e!han Ada~a i:v'KB Anadolu 241273
Ogretmen Llsesl
.
,
··-r---­
HARUN SAHiN
,
I
jOKUL
IKODU
2
-"--~
,
IOKULAD~
EK 2
I
!
967487
973779
--.~-
969341
746021
962730
3
PISA 201S BiLGiLENOiRME TOPLANTISI KATIUMCI LisTESi - OKUL KOOROiNATORLERi
I SIRA
OKUL
iL
iL<;E
EK2
OKUL
OKULAOI
KOOU
NO
KOOROiNATORO
29
SIRRI GOLMEZ
iSTANBUL
Zeytinburnu
30
SEYiTBAKIR
iSTANBUL
Beykoz
iSTANBUL
Si~li
Kurtulu~
iSTANBUL
Avcllar
Avellar MEV Nihat ('andarll
Ortaokulu
731884
~Ri BATITORK
Zeytinburnu M.Ihsan Merrnecl
AOTML
Beykoz Anadoluhisan Ticaret
Mes. L.
Anadolu Liscsi
349963
159067
750913
~"
32
E ('ER<;:iOGLU
33
iL YAS BABAYiGiT
iZMiR
Konak
Konak Anadolu Lisesi
300446
34
REYYAOZKAN
iZMiR
Gaziernir
Gaziernir MirnaI' Kemalettin
KIZ Tck. \e M.L.
969546
35
MUSTAFA PAKSOY
KAHRAMAN
MARAS
Merkez
Ibrahim <;:allk Anadolu Usesi
750999
36
FiRDEVS A<;:IKALIN
KAYSERi
Kocasinan
37
KEMAL OZDOGAN
KAYSERi
Kocasinan
38
YAKUPGOREN
KOCAELi
Gebze
39
AYNUR
KADiROGLU
KOCAELi
izmit
40
MUSA AL TUNAY
KONYA
Karatay
,fET EROL
KONYA
Karatay
Karatay Beledi
Lisesi
749311
Midyat Anadolu Usesi
963249
Kocasinan AtatUrk KIZ Teknik
ve Meslek Lisesi
Koeasinan Fcyzi <;:akmak
Anadolu Usesi
Gebze Sarkuysan Anadolu
Usesi
izmit ZUbcyde Hamm KIZ
Meslek Lisesi
i
169764
750949
750961
246778
963195
42
F ARUK TERCAN
MARDiN
Midyat
43
iBRAHiM HALiL
ACAR
MARDiN
KlZlltepe
44
HOSNE TATAR
MERSiN
Tarsus
45
CELiLMURAT
<;:ELiK
MERSiN
Erdemli
46
OMiTONVER
MUGLA
Fethiye
47
AYSEAKYOL
ORDU
Onye
48
MEHMET DURSUN
SAMSUN
Bafra
Bafra Atatiirk Anadolu Uscsi
972306
49
ZEKiYE SEZER
SAMSUN
ilkadlm
Sema-Cengiz Bilberci K1Z
Teknik ve Meslek Lisesi
967722
50
SEMi PER<;:iN
SiVAS
Merkez
Hali! Rlfat
Pa~a
751074
51
OZGE
BOYUK<;:ELEBi
FA
Birecik
Birecik Anadolu Lisesi
751095
52
BEDRETTiN T A$<;I
LIURFA
Merkez
Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu
730626
53
OZEYIR SOYSEV
TEKiRDAG
Merkez
Tekirdag Teknik ve Endilstri
Meslek Lisesi
200242
54
MEHMET 6ZTORK
TOKAr
Erbaa
Erbaa Tcpe~ehir Ortaokulu
748299
55
GOROL
KARAHASANOGLU
TRABZON
Merkez
Tevfik Serdar Anadolu Lisesi
281166
56
TEMEL KOLAYLI
TRABZON
Merkez
80. Yll Teknik ve Endiistri
Meslek Lisesi
KlZlltepe Slileyman Demirel
Ortaokulu
Tarsus KIZ Teknik ye Meslek
Lisesi
Erdcmli Anadolu Usesi
Fethiye Seydikemer Anadolu
Liscsi
Onye ArifNihat Asya KIZ
Tcknik ve Meslek Uscsi
Anadolu Usesi
723094
1157786
300387
751013
192664
1954107
4
SIRA OKUl
NO KOORDiNATORO
57
AZAM KlPC;AK
58
MEHMET NESIH
TUNC;AY
il
iLC;E
OKUlADI
OKUl
KODU
VAN
Merkez
Dumlupmar Ortaokulu
723686
VAN
Merkez
.-.-.~
~9
RUSTEM C;URKU
• 60
SEYRANi EKiM
~-----61
AHMET BAL
VAN
ZONGULDA
K
ZONGULDA
K
Merkez
Kdz. Eregli
f---~.---.
Kdz. Eregli
Van GalU Teknik ve EndUstri
Meslek Lisesi
'selahaddini Eyyubi iMKB
Anadolu Lisesi
Kdz. Ereg\i Ticaret Meslek
Lisesi
Ereg/i Anadolu Lisesi
973245
2
,2
-~"~--~--.
5
TIMSS VE PISA 2015 PilOT UYGULAMA ailGilENDiRME
TOPLANTISI KATILIMei illER lisTESi
SIRA
EK 1
~
' il
l--~1:":'---+-~·~--------A-D-A-N-A---------1
2
10
11
12
13
14
-·-------'A'-G-R-I·~
-.3=
BATMAN
BAYBURT_
BiNGOL
BURSA
DENizLi
==:J
1---"1=5_~+~_._.._ _ _ _ _ -"D,-,-iY!.!.A-lI-R",,B,,-,A~KI,,-,R~~_~ ____ ---.J
16
DOZCE
I
,f----="L---'i=~'__--+I-_·__
_ _ _ _E=:iz<.!.:LA""'u<!:ic!..!'e=M'__r_-~_--·--=j
19
.~
ESKiSEHiR
--l
20
GAziANTEP
~
22
iSTANBUL
iZMiR
23
KAHRAMANMARAS
24
KAYSERi
!
25
KIRKLARELi
26
KiLis
I-~~~·------------~-~~~------------27
___~K~O~C~A~E~L~i_ _ _ _ _ _ _~
l---,,2~8k-~________~K~O~N~Y~A~________
1--~2=9~~_ _ _ _ _ _ _ _
M~A~L~A~T~Y~A,--______ ___
30
MANisA
31
MARDiN
32
MERSiN
33
MUGLA
'
~~;~:~+-------------~NM~iG~UciLE-------~------
I
36
37
38
39
40
41
ORDU
_____~~Ri~Z~E--__--__----~
SAMSUN
SINOP
SliRT
SANUURFA
1---,4:!,;2,,---+-__ ~_ _~._...__....:T~.E:::.;K:..::;t:::.;RD=A:..::;G_ _ _ ~.~.~ _ _-J
43
TOKAT
TRAR70N
44
VAN
45
46
47
YOZGAT
PISA 2015 PilOT UYGULAMA TEST UYGULAVICISI BilGilENDiRME TOPLANT.SI KAT.LlMCISI
lisTESi
SIRA
NO
TEST UYGULAVICISI
VARDIMCILARI
HATicE FULVA
TURKOLMEZ
1
2
MAHMUT CENGiZ
3
OMER DENiz
4
il
jl~E
Adana
Seyhan
Adana
Seyhan
IAnkara
~ankaya
EBUBEKiR ~ELiK
Ankara
G6lba~1
5
BURAK SiLVAN
Ankara
G6lba~1
6
MEHMET SEviT
ASLAN
. Antalva
i
i
7
8
FATiH ERDAL
i
OSMAN ER~AN
Kepez
Seyhan Adana iMKB Anadolu
Ogretmen Usesi
~ankaya Dr. Binnaz Ege - Rldvan Ege
Anadolu Usesi
G6lba~1 Teknik ve Endustri Meslek
Usesi
Ozel Nesibe Aydin Anadolu Usesi
, Kepez ~aglayan Anadolu Lisesi
950122
99946787
750713
Antalya
Alanya
Nazilli
'Aydm
Alanya.Berat-Hayriye C6mertoglu ~ok ! 962078
Prog. LIs.
•
Nazilli Anadolu Usesi
Aydm Teknik ve Endi.istri Meslek
' Lisesi
Bandlrma Sehit Mehmet G6nen~
Anadolu Usesi
'127382
Bahkesir
Bandlrma
11
NURHAN ERDil
Bursa
Osmangazi
Bursa Anadolu Usesi
134726
972553
I
15
I 16
i
Aydin
NiHAT VILMAZ
Bursa
Nilufer
Nilufer Otomotiv End. ihraeatt;:llar
Birligi Tek. ve EML
MUSTAFA ERDEN
Denizli
Merkez
Denizli Anadolu Usesi
MEHMET KOPARAN
Denizli
Merkez
Vunus Emre Tiearet Meslek Usesi
MUSTAFA BENZiGOL Diyarbaklr
Baglar
Baglar Vali Onal Erkan Ortaokulu
ZULFi GUN
Diyarbaklr
Silvan
Silvan Anadolu Usesi
, 17
MURAT DEMiR
Diyarbaklr
Veni~ehir
Diyarbaklr Otelcilik ve Turizm Meslek
Usesi
18
, 19
GAMlE VILMAZ
Elazlg
Merkez
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Usesi
Elazlg
Arseak
Aneak Ortaokulu
I 20
VUSUF KENAN i~LER
Erzurum
Vakutiye
Erzurum Anadolu Usesi
21
MEVLOT BUDAK
Erzurum
Paland6ken
22
AVSUN TA~OGLU
Eski~ehjr
Odunpazan
23
MERAL VILMAZKAVA
Eski~ehir
Odunpazan
Odunpazan Ticaret Meslek Usesi
MESUT EMiNOGLU
Gaziantep
~ahinbey
~ahinbey Hatice Karshgil Ortaokulu
I
1
323469
MUSTAFA KAVA
13
Ii 14
FARUK
KILI~
Paland6ken Kazlm Karabekir Tek. ve
End. Mesl. Us.
Odunpazan Hoea Ahmed Vesevi
Anadolu Usesi
24
125
i 26
AHMET KORKMAZ
Gaziantep
ALPER KOKSOV
istanbul
27
i 28
Dilbeste KARABULUT istanbul
OskOdar
OskGdar Anadolu imam Hatip Lisesi
OMER FARUK VILDIZ
Ata~ehir
Ata~ehir
i
,
1241273
10
II
!
·726185
Aydm
12
II
ao. V,I Ortaokulu
KODU
ERTA~ OZEN~
9
II
Seyhan
I
'OKUl
!
i
II
OKUlADI
EK 3
istanbul
INizip
Be~ikta~
N1zip Anadolu Saghk Meslek Lisesi
Be~jkta~ Etiler Anadolu Usesi
Anadolu Usesi
126340
750746
I
J
140075
•811461
718915
965134
969347
974851
750092
;969415
967487
973779
i
969341
746021
962730
750883
162916
970222
I
1
PISA 2015 PilOT UYGULAMA TEST UYGULAYICISI OilGilENOiRME TOPLANTlSl KATlLlMCISI
lisTESi
SIRA
EK 3
l
-
~l,OKUl
KODU
Zeytinbumu M. ihsan Me""erei
349~
AOTML
NO
TEST UYGULAYIClSI
YARDIMCISI
29
FiKRET KARSAK
istanbul
Zeytinburnu
30
CANAN <;iFT<;i
istanbul
Beykoz
Bevl<oz Anadoluhisan Ticaret Mes. L.
~5~9067_
31
EVREN KEREM EMIK
~i~li
Kurtu'u~ Anadolu Usesi
750913
I
iL<;E
OKUlADI
I
-;--r;­
Istanbul
-------~----f_:---.---
~~----
<;~ndarh Ortaokul~3188~:}
32
EZGi ATABEY
Istanbul
Avcllar
33
YASiN DUMAN
izmir
Konak
Konak Anadolu lisesi
Gaziemir
Gaziemir Mimar Kemalettin KIZ Tek.
ve M.L.
Avcliar MEV Nihat
1
. 300446
--~-
34
HULYA <;ELTiK
35
iBRAHiM TECiRLi
36
BiLGEHAN TUFEKCi
Kayserl
Kocasinan
37
UNAL ARSLANKO<;
Kayseri
Kocasinan
38
GUNGOR YILMAZ
Kocaeli
Gebze
---­ ---'
izmir
969546
c-~
-~
CEM ~AHiN
39
Kahraman
mara~
Kocaeli
Merkez
izmit
-I
Kocasina~ AtatOrk Klz Teknik ve
169764
~ Meslek lisesl
~oca:inan-Fevzi <;akmakAna(foiul;~-;~9Llsesl
'
---------1
I
Gebze Sarkuysan Anadolu lisesi
750961
----~--___i
2467~
izmit ZGbeyde Hanlm Klz Meslek
Usesi
------------~-.
YAVUZSELiM
40
TA~PINAR
Konya
Karatay
AtatGrk Anadolu Saghk Meslek Usesi
963195
41
ADNAN KURK<;U
Konya
Karatay
Karatay Belediyesi imam Hatip Lisesi
749311
42
ABiDiN GUMU~
Mardin
Midyat
Midyat Anadolu Lisesi
________._ _
963249
43
OZLEM DERYA VUCE
Mardin
44
45
Klzlltepe SOleyman Oemirel Ortaokulu 723094 ~
SERKAN SANCAKOAR Mersin
Tarsus
Tarsus Klz Teknik ve Meslek Usesi
lSJJ86
MEHMET
SAKALlBUYUK
Erdemli
Erdemli Anadolu Lisesi
300387
Mersin
l
Mugla
Fethiye
Fethiye Seydikemer Anadolu Lisesi
7510i3l
Unye Arif Nihat Asya Klz Teknik ve
Meslek Usesi
192664
Ordu
Unye
MEVLUT <;AKICI
Samsun
Bafra
Bafra AtatUrk Anadolu Usesi
972306
967722
II
I
49
1~IL VUKSEL
Samsun
i1kadlm
Sema-Cengiz BGberci Klz Teknik ve
Meslek Usesi
50
MUALLA AKPINAR
Sivas
Merkez
Halil Rlfat Pa~a Anadolu Lisesi
751074
Sanhurfa
Birecik
Birecik Anadolu Usesi
751095
Sanhurfa
Merkez
Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu
730626
51
52
i
SALiH C;AGOA~
I
48
I
Klzlltepe
SHCEN GONOLATE~
47
i
-l
~.c~_
~.----~
46
I
MEHMETONUR
OZKAN
MEHMET CELAl
HALAT
53
Ali DO<lUKAN
Tekirdag
Merkez
Tekirdag Teknik ve EndGstri Meslek
Usesi
200242
54
SERCAN TA~
Tokat
Erbaa
Erbaa Tepe~ehir Ortaokulu
748299
55
SERKAN KAMBER
Trabzon
Merkez
Tevfik Serdar Anadolu Lisesi
281166
----------.--~
56
HARiKA TOZENLi
Trabzon
Merkez
57
Ali DAl<lAR
Van
Merkez
80. YII Teknik ve EndOstri Meslek
lisesi
Oumlupmar Ortaokulu
.
-
-­
i
~
~5410~ ~
723686
2
·. r
SIRA
NO
TEST UYGULAYlcrT~~~'L~E
OKULADI
YARDIMCISI
~-~.--~-~-~~~.
58
EKREM AKIN
Van
Merkez
59
TARHAN SiMSEK
Van
Merkez
-----
~-~-~-19732~
Van G610 Teknik ve EndO stri Meslek
Usesi
Selahaddini Eyyubi iMKB Anadolu
Usesi
~-~-
60
ERSiN TEKiN
61
SEL~UK
ALTIN
-I-:;;;:::~--- ~
Zonguldak
Kdz. Eregli
Kdz. Eregli Ticaret Mesle k Uses!
I Zonguldak
Kdz. Eregli
Kdz. Eregli Anadolu Lises
I
-ta~~~
974954
I
12W90~
~~~~~~
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
645 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content