close

Enter

Log in using OpenID

AKTS Bilgi Paketi/Ders Kataloğu Son Düzeltme Duyurusu

embedDownload
T.C,
HACETTEPE [INiVERsiTe si
OcnpNci igrnni neinnsi
Sayr:
Konu:
negrauucr
93198549-300/155
AKTS, Bilgi Paketi/Ders Katalogu hk.
L, ENsTirU uU oUnIU
DAL| BA9KANLtKLAR|'NA
FAKU LTE DEKAN LIKLARI, YU XSEXoTU
1510112014
rleni ve eNneiLiNI
Universitemiz Iarafndan agrlan trim programlar, bu programlara ait Program Bilgi
Paketleri ve Ders Bilgi Paketleri http://akts.hacettepe,edu.tr web adresinde bulunan AKTS
Bilgi Paketi/Ders Katalogu krsmrna yriklenmigtir. Belirtilen adreste bulunan bilgiler halen
"Taslak/Draft" yaztsr ile yayrnlanmaktadrr. "Taslak/Draft" yazrsrnrn kaldlrrlmasr igin Ocak ayr
igerisinde AKTS Bilgi Paketi/Ders Katalo$u sayfasrnda gorUnen brltrin programlarrn sayfada
gdrUnen halleriyle laraftnzca son kez kontrol edilmesi ve drizeltilmesi gerekmektedir.
Programlartntza ait bilgi paketlerinin web r-lzerinden tUm dUnyaya agrldr$r dikkate
altndt$tnda, programlara ait bilgilerin hatasrz olmasr beklenmektedir. Ayrrca, agrklanan bilgi
paketleriyle uluslararast tam zamanlr o$renciler ile Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi ogrenci
de$igim programlart kapsamrnda Universitemizi tercih edecek o$renciler, b6[imler ve dersler
hakktnda daha detaylr bilgiye ulagmaktadrrlar.
Yukartdaki agrklamalar gergevesinde eksiklerin tamamlanmasr/dtizeltmelerin yaprlmasr
igin veri girig sistemi, http://akts.hacettepe.edu.tr:8080/BolognaWeb/ adresinde 16 - 27 Ocak
2014 tarihleri arasrnda aktif hale getirilecektir. Drizeltmeler srrasrnda
ilgili
Faktjltel/iiksekokul/Enstitri Bologna Koordinatorleri ve 86lUm/Anabilim Dah/Anasanat Dalr/
MYO Program Bologna Sorumlularryla igbirli$i yaprlmasr beklenmektedir.
DUzeltmelerin yaprlmasr srrasrnda dikkat edilmesi gereken konular gunlardrr:
1. Sistemde yer alan bilgilerden Dersin Adr, Kodu, Kredisi, Dili ve TUru (Zorunlu/Segmeli)
bilgileri ile en son alrnan Senato Kararlarr aynr olmalrdrr. LisansUstU programlar ile ilgili
degigiklikler Enstitulere baglr Birim Bologna sorumlularr tarafrndan gergeklegtirilebilirken,
Onlisans ve Lisans programlarrndaki bu tur de$igiklikler O$renci lgleri Dairesi Bagkanhgr'nda
aga$tda iletigim bilgileri belirtilen kullanrcrlar tarafrndan Senato kararlarrnrn kontrolleri
yaprlarak gergeklegtirilecektir.
2. Ayrrca D8.6$retim Programr'na yeni ders eklenmesi-grkarrlmasr iglemleri de Senato
kararlarrna dayanarak gergeklegtirilmelidir.
3. DB.O$retim Programrnda, zorunlu dersler, b6[im koduyla agrlan segmeli ve bolUm koduyla
agrlan servis derslerinin tamamr yer almalrdrr.
4. Yukarrda belirtilen maddeler drgrnda, orne$in Program Bilgi Paketindeki (DB. 0$retim
Programt haricindeki) de$igiklikler ile Ders Bilgi Paketinde yer alan Dersin igerigi,
De$erlendirme Sistemi, Dersin Verilme $ekli, Kaynaklar gibi degigiklikler Senato karanna
ihtiyag duyulmadan tarafrnrzdan yaprlabilir.
1t2
Ogrenci lgleri Dairesi Bagkanlrgr 06800 Beytepe-ANKARA Telefon 0 (0312) 297 6570-71 Faks: 0 (312) 299 2090 Telefon
(Srhhiye): 0 (312) 305 2141 Faks:0 (312) 310 2799 E-Posta: [email protected]
ilililililililIililt]l
2715222083
5' Sistemde yer alan Ttirkge bilgilerle, Ingilizce bilgilerin tutarlrhgr kontrol edilmeli, ingilizce
bilgilerdeki eksiklikler giderilmelidir.
6. ileride yaprlacak olan program gtincellemeleri igin ayrtca takvim belirlenecek ve birimlere
bildirilecektir.
Yukarrdaki
dijzeltmelerin yaprlmasrnrn ardrndan http://akts.hacettepe.edu.tr adresine
giderek TUrkge ve ingilizce bilgilerin kontrollerinin yaprlmasi ve
eger varsa, son drjzettmelerin
yaprlmasr hususunda gere$ini saygrlarrmla rica ederim.
iletigim : Ogrenci lgleri Dairesi Bagkanlrgr
Tel(Dahili) : 6597, 6575
e-posta : [email protected],tr
suzan [email protected] u.tr
Da$rtrm:
1) Gere$i lgin:Trlm Faktjlte, Yrjksekokul, EnstitU ve Anabilim Dallarr
2)Bilgi igin :Beytepe Rektcjr Yardrmcrhgr, Beytepe Bologna KoordinatorlUgii
$ube MiidUrii : M. ANLI (Paraf)
Daire Bagkanr :A. GoKMEN (paraf)
p^0gci]st911o9!r99rBa9ka{rqr06800Beytepe-ANKARAre
(srhhiye): 0 (312) 305 214'l Faks:0 (312) 310 2799 E-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content