close

Enter

Log in using OpenID

(22 d Yapım İşleri) MERSİN TARSUS İLÇESİ İCLAL

embedDownload
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İHALE İLANI
(22 d Yapım İşleri)
MERSİN TARSUS İLÇESİ İCLAL EKENLER KIZ MESLEK LİSESİ ONARIM
İNŞAATI
4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre yaptırılacaktır.
1-)İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
d) İlgili Personel
2-)lşin
a) Niteliği ve türü
b)Yapılacağı Yer
d) İşin Süresi
3-)Tekliflerin
a) Temin Edileceği Yer
:Dumiupınar Mah.
GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat: 2 A/Blok No:215 İhale Bürosu
33130
Yenişehir/MERSİN
: 0 324 329 14 81 - 0 324 327 35 18
: [email protected]
: Ahmet ÜREDİ (VHKİ.)
: Betonarme İnşaat ve Elektrik Tesisatı işi
: Mersin /Tarsus
: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
Dumlupınar Mah.
GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat:
2 A/Blok No: 215 İhale Bürosu
33130
Yenişehir/MERSİN
b) Başlangıç Tarihi ve saati
: 08/08/2014 Tarihinde Saat: 10:30
1c) Teslim Edileceği Yer
Dumlupınar Mah.
GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat: 2 A/Blok No: 215 İhale Bürosu
33130
Yenişehir/MERSİN
d) Bitiş Tarihi ve saati
: 14/08/2014 Tarihinde Saat: 10:30
4. Teklif ekinde istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyan»; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta
adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret Sanayi Odası Belgesi /veya.Esnaf ve Sanatkarlar odası
Belgesi, (2014 Yılı içinde alınmış).
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
d) Yukarıdaki adresten imza karşılığında temin edilecek teklif mektubu,
5. Sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. Teklif verecek olanlann, yukarıdaki adresten imza karşılığında doküman almaları zorunludur.
7. Teklifler ekleri ile birlikte, son teklif verme saatine kadar, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kat:2 A/Blok
No:215 İhale Bürosu adresine teslim edilecektir,
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden, işin tamamı için verecektir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, temin tarihinden itibaren en az 30 gün takvim günü olmalıdır,
10. İstenilen Tüm Belgelerin Güncel ve Doğru olması, Hata tespit edilmesi durumunda Teklif geçersiz
sayılacaktır.
11. iş uhdesinde kalan istekliye ait yukarıda istenen belgelerin aslı veya idare tarafından aslı görülmüştür
kaşeli olarak verilmesi.
12. En avantajlı teklifi veren istekli sözleşme imzalarken teklif ettiği bedelin % 6 ‘sı oranında Nakit olarak
Bankaya yatırdığı dekontu verecektir, Banka Teminat Mektubu ile işlem yapılmayacaktır.
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU:
.../08/2014
Teklif Sahibinin
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu
Açık Tebligat Adres
Bağjl OkiııguVetgi Dairesiw Vagi Numarası
Telefon ve Faks Numarası
E-Mail Adresi (Varsa)
İdarenizce yapılacak olan MERSİN TARSUS İLÇESİ İCLAL EKENLER KIZ MESLEK
LİSESİ ONARIM İNŞAATI işine ait İhale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan
incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir,
yapılacak MERSİN TARSUS İLÇESİ İCLAL EKENLER KIZ MESLEK LİSESİ ONARIM
İNŞAATI işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
1- Teklifimize KDV hariç, tüm vergi, harç, nakliye, yükleme-boşaltma ve tüm imalatlar dahildir.
2- İmalatlarda(Onanm ve Hizmet alıntılarında) kullanılacak Malzemelerin TSE’li, iyi cins, kaliteli,
standartlara uygun olduğunu ve ilgililer tarafından beğenileceğini kabul ediyoruz.
3- Teklifimiz....... 72014 tarihine kadar geçerlidir.
4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret Sanayi Odası Belgesi /veya.Esnaf ve Sanatkarlar odası
Belgesi, (2014 Yılı içinde alınmış).
5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
6-Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
7-îhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce malzeme alımı yapılacak diğer İşlerde, idarenizin
çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
8-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince yerli istekli
durumundayız.
9-Teklifimizde yer alan imalatlarda kullanılan malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü
maddesi gereğince Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olduğunu beyan
ediyoruz.
10- Onanm/Hizmet alımı işi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d doğrudan temin maddesine
göre yapılacaktır.
11-Teklif Mektubu üzerinde silinti kazıntı ve düzeltme yapılmayacak, aksi takdirde teklif mektubu
geçersiz sayılacaktır.
12-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, teklif veriliş tarihinden itibaren en az 30 takvim günü
13-İmalatlarm tamamına verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.
İ4-İdare herhangi bir aşamada bütün teklifleri redderek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
15îş uhdesinde kalan firma veya şahıs teklif bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat mektubunu bankaya
nakit olarak yatıracaktır, Banka teminat mektubu ile işlem yapılmayacaktır.
16-Söz konusu onarım işinin tamamı için teklifimiz; KDV Hariç Rakamla (...............................TL)
Yazıyla(.................................................................. ................ ...............................)dır. Saygılarımızla
..../08/2014
Ad SOY AD/ Firma Kaşesi
İmza
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
TARİHİ
: 0 6 0 8 .2 0 1 4
İŞİN ADI
: TARSUS İJLAL EKENLER KIZ MESLEK LİSESİ
PURSANTAJI
ELEKTRİK TESİSATI
İMALATIN CİNSİ
S.NO POZ NO
5
BİRİM
1 014-002
El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekje atılabilen taşlı top
m3
2 204-401
Sert PVC pis su borusu çap: 50 mm, et kalınlığı 3 mm
MT
3 701-201
özel sac pano-önden kapaklı
4 702-101
İlave sac pano-800 mm genişliğinde
Adet
5 704-101
6 705-104
Sıva üstü sac tablo-0,05-0,10 m2 (0,10 m2 dahil)
Gömme tip sac tabio-0.30-0.40 m2 (0,40 m2dahil)
Adet
Adet
7 707-201
4 Otomatik sigortalık Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar
Adet
8 710-100
Bakır bara temin ve montajı
9 715-307
Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x40 A'e kadar
Adet
%
. PURSANTAJ
0,34589
0,21179
2,14892
3,36802
0,10331
0,70899
1,11579
0,49591
0,37968
0,94015
2,01461
0,70512
1,08479
12,61071
0,15884
0,57856
1,28729
0,05295
0,33319
0,35385
0,30994
1 ,07446
0,11158
0,47240
0,59405
9,53584
0,37425
0,02753
20,62656
0,59431
1,05767
22,58693
3,47521
1,47738
0,08782
0,00000
0,04907
6,16007
1,38698
0,82393
0,17563
Adet
kg
10 715-308
Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x63 A'e kadar
Adet
11 715-309
Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x100 A'e kadar
Adet
12 715-310
13 718-508
Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x200 A'e kadar
Kaçak akım koruma şalter!eri-4x40 A’e kadar (30 mA)
Adet
14 723^01
Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryası-400 Va kadar
15 724-105
16 724-401
Bıçaklı sigorta-250 A'e kadar
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A’e kadar
17 724-402
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-25 A’e kadar
Adet
18 724-406
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x16 A'e kadar
Adet
Adet
-*
kVAR
Adet
Adet
19 724-407
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x40 A'e kadar
Adet
20 725-311
21 725-401
Multimetre, (TS 4417)'ye uygun
Akım ölçü trafosu 100-500/5 A
Adet
22 725-731
Oç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaç, 3x230/400 V: 3x5 (7,5) A
Adet
23 725-905
İşaret lambası 500 V a kadar
Adet
24 726-303
Topraklama hattı-10 mm2 (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel
m
25 726-407
Topraklama hattı-50 mm2 (peşel borulu)
m
26 727-519
27 739-102
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x95+50 mm2
m
Boş boru döşenmesi 26-37 mm boru ile
28 781-301
Etanş kauçuk priz-duvar, trifaze 32 A
Adet
m
Adet
m
29 782-504
101 x 34 mm, üç bölmeli PVC kablo kanalı
30 782-701
31 782-704
32 791-311
Topraklı priz 16 A.- 250 V. (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri
Adet
Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5x45 mm), Kablo Kanal Prizleri
Kurşunsuz PV C izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V), 3x2,5 mm2
Adet
m
33 791-313
34 880-1226
35 880-1273
Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V), 4x16 mm2
32U 800mmx800mm 19" Dikili tip kabinet
Adet
Sabit raf 800 mm derinlik için
Adet
36 880-1279
Termostatlı fan modülü (1 Fanlt)
Adet
37 880-1283
19" rack tipi 4'lü grup priz anahtarlı
Adet
38 880-5641
Ftp Cat6H Halojen Free 4x2x23 AWG (ölçü: m, Ihzarat: % 60)
39 880-585
Utp Cat6 patch panel, 48 portlu
Adet
40 983-102
TS 435/T1 standardına uygun, Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır
Adet
41 983-103
İletken koruyucu borusu (3 m’lik)
Adet
m
m
TOPLAM ................. :
100,00000
NOT: Yukarıda gösterilen elektrik tesisatı poz numaralarına ait imalatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat tariflerinde
belirtildiği şekilde yapılacaktır.
Bu cetvel 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 . Maddesi ve Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin II bölümünde
esaslar doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu cetvelin hazırlanmasında aşağıdaki sıra takip edilmiştir;
1-Bayındırlik ve İskan Bakanlığı na ait birim fiyatlar ve rayiçler,
2-Diğer kamu kuruluşlarına ait birim fiyatlar ve rayiçler,
ıa Yönetmeliğinin 9. maddesi doğrultusunda piyasa araştırması yapılmak suretiyle elde edilecek fiyatlar
3-Yapım İşleri İhaleleri
edilmemiştir.
HAZIRLAYANLAR
Sayfa 1
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
TARİH
İŞİN ADI
0 * 0 8 .2 0 1 4
:
TARSUS İJLAL EKENLER KIZ MESLEK LİSESİ
MAHAL LİSTESİ
ELEKTRİK TESİSATI
ANA DAĞITIM PA. El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumiu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen ta
TOPRAK HATTI
Sert PVC pis su borusu çap: 50 mm, et kalınlığı 3 mm
VE ANA BESLEME Sıva (istö sac tablo-0,05-0,10 m1{0,10 m2dahil)
HATTI
AÇIKLAMALAR
POZ NO BlRİM
İMALATIN ClNSİ
MAHAL ADI
014-002
m3
40X50 cm ölçülerinde ana besleme kablosu için kazı yapılacak
204-401
MT
ana besleme kablosu koruması için
704-101
Adet TEDAŞ direğine bıçaklı siğorta kutusu için takılacak
Bıçaklı sigorta-250 A'e kadar
724-105
Adet TEDAŞ direğine kablo başlığı ile ana beslem kablosu arasına takılacak
Topraklama hattı-50 mm1{peşel borulu)
726-407
m
1 kV yeraltı kablosu (NYY}-3x95+50 ıran1
727-519
TS 435/ T1 standardına uygun, Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır
983-102 Adet
İletken koruyucu borusu {3 m'lik)
983-103
ADP den topraklama çubuğuna çekilecek
m TEDAŞ Direğinden ADP na yeraltından PVC boru içerisinden çekilecek
okul temelinden en az 5 mt. Mesafeye konacak
Adet TEDAŞ direği ne ana besleme inişi için konacak
'Dağıtım- kompanzasyon panosu topraklama çubuğu temelden en az 5 metre mesafeye konacak, topraklama ölçümü yüklenici tarafından yaptırılacak ve tutanak altına alınacak.
ANA DAĞITIM
PANOSU
(ADP)
S
X
Z
özel sac pano-önden kapaklı
701-201
Adet A blok ana dağıtım panosu nun yerine ölçü gurubu için konacak
İlave sac pano-800 mm genişliğinde
702-101
Adet A blok ana dağıtım panosu nun yerine dağıtım ve kompa için konacak
Bakır bara temin ve montajı
710-100
Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x40 A’e kadar
715-307
kg ADP na konacak
Adet ana okulu çıkışı için ADP na konacak
Termik Magnelik Şaltar-tablo arkası-3x63 A'e kadar
715-308
Adet kat çıkışları için ADP na konacak
Termik Magnetik Şalter-tabio arkası-3x100 A'e kadar
715-309
Adet kat çıkışı için ADP na 3x80A konacak
Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x200 A'e kadar
715-310
Adet
ADP na ana kesici olarak takılacak
Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryası-400 Va kadar
723-401 kVAR 125A.TMŞ, komp özel kondaktörleri.oto.siğortalar ve reaktif röle dahil.
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar
724-401
Anahtarlı otomatik sigorta {3 kA)-3x16 A’e kadar
724-406
Adet ADP na konacak 3 fazlı priz için takılacak.
Multimetre, (TS 4417)'ye uygun
725-311
Adet
Akım Ölçü trafosu 100-500/5 A
725-401
Adet multimetre ve sayaç için takılcak
Etanş kauçuk priz-duvar, trlfaze 32 A
781-301
Adet ADP na takılacak.
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktlf-Röaktif) Sayaç. 3x230/400 V: 3x5 (7,5) A
725-731
Adet
İşaret lambası 500 Va kadar
725-905
Adet
Adet
KAT TALİ
Gömme tip sac tabk>-0.30-0.40 m’ (0,40 m2 dahil)
705-104 Adet
Mevcudun yerine , yürürlükteki stanarda uygun 60x70cm ölçülerinde pano takılacak
PANOSU
Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x100 A'e kadar
715-309 Adet
3x80A. Takılacak
uj
Nl
Kaçak akım koruma şalterteri-4x40 A'e kadar (30 mA)
718-508 Adet
Anahtarlı otomatik sigorta {3 kA)-16 A'e kadar
724-401
Adet
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-25 A'e kadar
724-402
Adet
Anahtartı otomatik sigorta (3 kA)-3x40 A’e kadar
724-407 Adet
Priz ve klima linyeleri için ayrı ayrı takılacak
Priz, aydınlatma ve klima linyeleri için ayrı ayrı takılacak
İşaret lambası 500 Va kadar
725-905 Adet
Topraklama hattı-10 mm2 (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel
726-303
mı
kat tali panosundan ADP na çekilecek
Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 ifl, ^*^6 mm2
791-313
m
ADP dan kat tali panosuna PVC kanal veya boru içerisinden çekilecek
Boş boru döşenmesi 26-37 mm boru İle
739-102
m
zeminde bir sıra karo kaldırılacak sonra tekrar eski durumuna getirilecek
707-201
Adet
derslik, oda vs. ye klima için konacak.
724-402 Adet
derslik, oda vs. ye klima için konacak.
KLİMA BESLEME 4 Otomatik sigortalık Halojensiz alev geciktirici tip srva üstü tablolar
HATTI
Priz, aydınlatma ve klima linyeleri için ayrı ayrı takılacak
aydınlatma ive hoparlör inyesi için takılacak
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-25 A'e kadar
y
Sayfa 1
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İİ Milli Eğitim Müdürlüğü
06.08.2014
TARİH
İŞİN ADI
:
TARSUS İJLAL EKENLER KIZ MESLEK LİSESİ
MAHAL LİSTESİ
ELEKTRİK TESİSATI
&
101 x 34 mm, üç bölmeli PVC kablo kanalı
782-504
m
Topraklı pri2 16 A.- 250 V. (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri
782-701
Adet
derslik, idari oda için konacak.
Oata prizi CAT 5e veya CAT 6s RJ-45 {8 kontaklı) (22,6x45 mm). Kablo Kanal Prizleri
782-704
Adet
derslik, idari oda için konacak.
Kurşunsuz PVC izoleli kablolar He besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V), 3x2,5 mm2
Rp Ca(6H Halojen Free 4x2x23 AWG (ölçü: m, Ihzarat: % 60)
Z
2
LU
N
AÇIKLAMALAR
POZ NO BİRİM
İMALATIN CİNSİ
MAHAL ADI
791-311
m
880-5641
m
koridor, derslik ve odaiara döşenecek
PVC kanal içerisinden priz ve klima besleme hattı olarak çekilecek.
derslik, idari oda için konacak.
* PVC kanal koridorda kapı pervazı özerinden, kiriş altından direk olarak kat panosundan itibaren, dönüşlerde orijinal PVC kanal parçaları kullanılarak döşeme yapılacak.
* İdari odalarda PVC kanal süpürgelik üzerinden döşenecek. PVC kanal üzerine elektrik prizi ve data pirizi konacak.
* Dersliklerde PVC kanal duvarda tavan altından, pencere duvarından 30 cm mesafeden ve zeminden 30 cm yukarıda bitecek şekilde döşemesi yapılacak.
* Derskliklerde ve odalarda PVC kanal kapı pervazı üzerinden koridordan derslik içerisine açılan delikten PVC kanal girişi yapılacak.
KAT TALİ
Gömme tip sac tablo-0.30-0.40 m* (0.40 m* dahil)
705-104
PANOSU
Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x100 A’e kadar
715-309 Adet
Kaçak akım koruma şalter1er1-4x40 A1a kadar (30 mA)
718-508
Adet
Priz, aydınlatma ve klima linyeleri için ayrı ayrı takılacak
724-401
Adet
aydınlatma İve ışıklı çağırma linyesi için takılacak
Adet
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)~25 A'e kadar
724-402
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x40 A'e kadar
724-407 Adet
Priz ve klima linyeleri için ayrı ayrı takılacak
Priz, aydınlatma ve klima linyeleri için ayrı ayrı takılacak
İşaret lambası 500 V a kadar
725-905 Adet
Topraklama hattı-10 mm1 (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel
726-303
m
kat tali panosundan ADP na çekilecek
Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V), 4x16 mm2
791-313
m
ADP dan kat tali panosuna PVC kanal veya boru içerisinden çekilecek
Boş boru döşenmesi 26-37 mm boru ile
739-102
m
zeminde bir sıra karo kaldırılacak , duvar kırılıp sonra tekrar eski durumuna getirilecek
707-201
Adet
derslik, oda vs. ye klima için konacak.
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-25 A'e kadar
724-402 Adet
derslik, oda vs. ye klima için konacak.
101 x 34 mm, üç bölmeli PVC kablo kanalı
782-504
m
Topraklı priz 16 A.- 250 V. (45x45 mm), Kablo Kanal'Prizleri
782-701
Adet
derslik, idari oda için konacak.
Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5x45 mm), Kablo Kanaf Prizleri
782-704
Adet
derslik, İdari oda için konacak.
Kurşunsuz PVC izoleli kablolar île besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V), 3x2,5 mm1
791-311
m
32U 800mmx800mm 19" Dikili tip kabinet
880-1226
Adet
Sabit raf 800 mm derinlik İçin
880-1273
Adet
Termostattı fan modülü (IFanlı)
880-1279
Adet
Ftp Cat6H Halojen Free 4x2x23 AWG (Ölçü: m, Ihzarat:
Utp Cat6 patch panel, 48 portlu
koridor, derslik ve odalara döşenecek
PVC kanal içerisinden priz ve klima besleme hattı olarak çekilecek.
idari odaya konacak
880-1283 Adet
19” rack tipi 4'1ü grup priz anahtarlı
g
Mevcudun yerine , yürürlükteki stanarda uygun 60x70cm ölçülerinde pano takılacak
3x80A. Takılacak
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar
KLlMA BESLEME 4 Otomatik sigortalık Halojensiz alev geciktirici (İp sıva üstü tablolar
HATTI
Adet
%60)
880-5641
880-585
m
Adet
derslik, idari oda için konacak.
idari odaya konacak
* PVC kanal koridorda kapı pervazı üzerinden, kiriş altından direk olarak kat panosundan itibaren, dönüşlerde orijinal PVC kanal parçalan kullanılarak döşeme yapılacak.
* İdari odalarda PVC kanal süpürgelik üzerinden döşenecek. PVC kanal üzerine elektrik prizi ve data pirizi konacak.
* Dersliklerde PVC kanal duvarda tavan altından, pencere duvarından 30 cm mesafeden ve zeminden 30 cm yukarıda bitecek şekilde döşemesi yapılacak.
* Derskliklerde ve odalarda PVC kanal kapı pervazı üzerinden koridordan derslik içerisine açıian delikten PVC kanal girişi yapılacak.
KATTAÜ
Gömme tip sac tablo-0.30-0.40 m2(0,40 m2dahil)
705-104 Adet
f
Mevcudun yerine , yürürlükteki stanarda uygun 60x7Q«frf'ölçülerinde pano takılacak
Sayfa 2
T.C,
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milfi Eğitim Müdürlüğü
TARİH
:
0 5 .08 .2 0 1 4
İŞİN ADI
:
TARSUS İJLAL EKENLER KIZ MESLEK LİSESİ
MAHAL LİSTESİ
ELEKTRİK TESİSATI
MAHAL ADI
PANOSU
İMALATIN CİNSİ
Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x100 A'e kadar
715-309 Adet
Kaçak akım koruma şalterterMx40 A’a kadar (30 mA)
718-508
Adet
Priz, aydınlatma ve klima linyeleri için ayrı ayrı takılacak
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar
724-401
Adet
aydınlatma İve ışıklı çağırma linyesi için takılacak
Anahtarlı otomatik sigorta {3 kA)-25 A'e kadar
724-402
Adet
Priz ve klima linyeleri için ayrı ayrı takılacak
Anahtariı otomatik sigorta (3 kA)-3x40 A’e kadar
724-407
Adet
Priz, aydınlatma ve klima linyeleri için ayrı ayrı takılacak
İşaret lambası 500 Va kadar
725-905 Adet
Topraklama hattı-10 mm* (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel
726-303
m
kat tali panosundan ADP na çekilecek
Kurşunsuz PVC izoleli kablolar He besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V), 4x15 mm2
791-313
m
ADP dan kat tali panosuna PVC kanal veya boru içerisinden çekilecek
739-102
m
zeminde bir sıra karo kaldırılacak , duvar kırılıp sonra tekrar eski durumuna getirilecek
707-201
Adet
Boş boru döşenmesi 26-37 mm boru İle
KLİMA BESLEME 4 Otomatik slgortalık Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar
HATTI
3x80A. Takılacak
derslik, oda vs. ye klima için konacak.
dersiik, oda vs. ye klima için konacak.
Anahtarlı otomatik sigorta {3 kA)-25 A'e kadar
724-402 Adet
101 x 34 mm, üç bölmeli PVC kablo kanalı
782-504
Topraklı priz 16 A.- 250 V. (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri
782-701
Adet
derslik, idari oda için konacak.
Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5x45 mm). Kablo Kanal Prizleri
782-704
Adet
derslik, idari oda için konacak.
791-311
m
880-5641
m
Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V), 3x2,5 mm1
£
AÇIKLAMALAR
POZ NO BİRİM
Ftp Cat6H Halojen Free 4x2x23 AWG (ölçü: m, İhzarat: % 60)
m
koridor, derslik ve odalara döşenecek
PVC kanal içerisinden priz ve klima besleme hattı olarak çekilecek.
derslik, idari oda için konacak.
* PVC kanal koric orda kapı pervazı üzerinden, kiriş altından direk olarak kat panosundan itibaren, dönüşlerde orijinal PVC kanal parçaları kullanılarak döşeme yapılacak.
* idari odalarda P VC kanal süpürgelik üzerinden döşenecek. PVC kanal üzerine elektrik prizi ve data pirizi konacak.
* Dersliklerde PV C kanal duvarda tavan altından, pencere duvarından 30 cm mesafeden ve zeminden 30 cm yukarıda bitecek şekilde döşemesi yapılacak,
* Derskliklerde ve odalarda PVC kanal kapı pervazı üzerinden koridordan derslik içerisine açılan delikten PVC kanal girişi yapılacak.
NOT: Yukarıda gösterilen eiektrik tesisatı poz numaralarına ait imalatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat tariflerinde
belirtildiği şekilde yapılacaktır..
Bu cetvel 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 . Maddesi ve Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin II bölümünde
esaslar doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu cetvelin hazırlanmasında aşağıdaki sıra takip edilmiştir;
1-Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı na ait birim fiyatlar ve rayiçler,
2-Diğer kamu kuruluşlarına ait birim fiyatlar ve rayiçler,
3-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9. maddesi doğrultusunda piyasa araştırması yapılmak suretiyle elde edilecek fiyatlar
4. Yaklaşık maliyette KDV dahil edilmemiştir.
HAZIRLAYANLAR
Yılmaz KOYUNCU
Sayfa 3
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
PRODUCED BY A&J AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
lonaoud nvNolLvonag waqeın v nv-ab 5=
BY-AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
2. NORMAL KAT
/y J £ ,T :
0 : 1/50
/ v ^ c a /
ıonaoyd nvNoııvonaa >tsaaoınv N\rAa aaorraoaci
1
t' i*
t1
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIÜNAL HKUUUUI
T
A
NO
B
L
O
T1
Lı:
GUCU W
ü
D
D
O
oc
a.
_ı
<
z
o
h"
<
0
D
Û
01
*
w
uı
Û
o
HD
2
<
ZKT
36 450
>
CÛ
û
Ui
o
3
Q
O
O.
im
Isık P riz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
h-
i
L IN Y E S İ G O R T A
3
2
1
6
1
1
4
3
5
2
2
5
1
6
1
6
1
5
1
1
Cinsi
A
V OTOMAT 16
V OTOMAT 16
V OTOMAT 16
V OTOMAT 10
V OTOMAT 16
V OTOMAT 10
V OTOMAT 16
V OTOMAT 16
V OTOMAT 10
V OTOMAT 10
V OTOMAT 16
V OTOMAT 16
V OTOMAT 10
V OTOMAT 16
V OTOMAT 16
V OTOMAT 10
V OTOMAT 16
V OTOMAT 16
V OTOMAT 10
V OTOMAT 16
V OTOMAT 16
V OTOMAT 16
V OTOMAT 10
V OTOMAT 16
V OTOMATj 16
V OTOMAT 10
V OTOMAT 16
V OTOMAT 16
V OTOMAT 10
V OTOMAT 16
V OTOMAT 16
V OTOMAT 10
V OTOMAT 10
MM£ LLO i
l
ü
GÜÇ
D İY E C E K L E R
W
1 800
1 200
900
400
1 200
400
1 800
1 800
400
400
1 200
1 200
500
1 200
1 500
400
1 200
1200
400
1 200
1 800
1 500
400
-1 800
1 800
400
1 800
1 800
. 550
1 800
1 500
. 400
. 500
k l im a
k l im a
p r iz
IŞIK
KLİMA
ISIK
KLİMA
PRİZ
ISIK
ISIK
KLİMA
p r iz
ISIK
KLİMA
p r iz
ISIK
KLİMA
k l im a
ISIK
KLİMA
k l im a
p r iz
ISIK
k l im a
p r iz
ISIK
k l im a
p r iz
ISIK
KLİMA
p r iz
ISIK
ISIK
M
İt
II
II
11
»1
ti
II
11
II
»1
11
II
11
11
11
11
11
11
1»
11
11
11
11
11
tt
11
11
11
11
II
11
II
LAâiââ; L d ^ M RL °R
T
X
c
cC
c
II
a
a
-<
>
2
*>
C
—
c
Vj
rr
c^
X
it
c
c
C
>
c
z
>
I—
_3T
c
r
c
c
-
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
H
O
3
O
O
oc
Q_
-I
<
z
o
H
<
O
3
O
LU
*
C/D
LU
O
O
h
3
<
<1NKT
m
O
UJ
O
3
D
O
û
:
o.
30 090
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
3 V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
4 V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
4 V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
4 V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
5 V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
5 V OTOMAT
V OTOMAT
3
1
1
1
1
4
1
1
2
2
3
1
1
2
L L j O
J
16
10
16
10
16
16
10
10
10
16
16
10
16
10
10
16
16
16
10
16
16
10
10
16
16
10
16
16
10
16
16
900
400
1 800
400
1 800
900
400
400
415
1 800
1 200
400
1 800
400
, 300
1 200
1 200
1 200
400
1 200
1 200
155
300
1 500
1 800
300
1 200
1 200
600
1 500
1 800
PRİZ
ISIK
KLİMA
ISIK
KLİMA
PRİZ
ISIK
ISIK
ISIK
KLİMA
PRİZ
ISIK
KLİMA
ISIK
ISIK
PRİZ
KLİMA
KLİMA
ISIK
KLİMA
PRİZ
ISIK
ISIK
PRİZ
KLİMA
ISIK
KLİMA
KLİMA
ISIK
PRİZ
KLİMA
11
M
II
n
T
X
t»
c
11
c
g
c
II
t!
C
11
11
u
-<
p
2
M
>
C
11
11
C
rw
TT
(t
11
*
11
c
n
c
11
O
>
M
Ö
M
>
__ KZ
ti
11
"C
c
n
tl
c
C
11
M
İt
11
11
ıı
11
11
II
İt
11
Iffâ ^ -C A G IR M A
11-
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
1
2
f § V \
5
3
1
4
1
5
*
^
A
2N K T
6
3
7
1
8
29 450
L)
D
D
9
1
4
10
11
0
£
X
j
<
z
12
3
13
2
2
r-
14
<
O
13
D
Q
LU
*
W
LU
O
O
H
D
<
2
<
>CÛ
Q
LU
O
Z3
Q
O
a:
Û_
4
2
14
15
4
1
16
17
1
18
19
20
1
2
21
22
1
23
5
24
25
1
26
5
27
1
3
2
3
AS.T
K K .T
5 490
1
ı.
2
4
5
2
6
6
1
___m oâd.u k ;
3
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
V OTOMAT
wmm.
16
1 800
10
400
16
1 500
KLİMA
PRİZ
ISIK
ISIK
KLİMA
ISIK
ISIK
KLİMA
ISIK
PRİZ
KLİMA
ISIK
ISIK
PRİZ
ISIK
PRİZ
ISIK
KLİMA
ISIK
KLİMA
ISIK
ISIK
KLİMA
ISIK
PRİZ
KLİMA
ISIK
PRİZ
16
1 800
k l im a
16
1 800
k l im a
16
900
p r iz
10
320
16
1 800
16
1 800
16
1 500
10
400
10
400
16
1 800
10
500
10
400
16
1 800
10
400
16
1 200
1 800
16
10
250
10
300
16
1 200
10
300
16
.1 2 0 0
10
400
16
1 800
4 00
10
16
1 800
10
300
10
300
16
1 800
10
400
1 500
16
10
350
ISIK
KLİMA
ISIK
ISIK
16
900
p r iz
10
-
320
ın ffiB k -
II
M
1?
M
11
II
ıı
M
11
-o
M
o
D
c
ti
om
o
11
w
<
tl
I!
z
11
>
c
H
c
n
w
rr
11
11
İT.
*
11
rr
11
c
c
c
>
11
1»
c
2
>
rr
11
11
......
ıı
11
"T
c
c
c
c
11
11
11
ıı
11
M
M
11
11
11
11
11
'
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL RRODUCT
lo n a o u d ıvNOLLVonaa * s a a o m v n v a s aaonaoud
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
809 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content