close

Enter

Log in using OpenID

(15 eyl\374l.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
93 bin ‘Yeni Türkiye vizyonuna
öðrenci yakýþan eðitim politikasý’
ders baþý
yapacak
Eðitim Bir Sen
Çorum Þubesi’nden
yapýlan basýn
açýklamasýnda, yeni
eðitim öðretim
yýlýna iliþkin
deðerlendirmeler
yapýldý.
Açýklamada;
müfredat, kýlýk
kýyafet yönetmeliði,
yeni öðretmen
atamalarý ve
okullarýn bütçe
sorunlarýyla ilgili
taleplerde
bulunuldu.
2014-2015 Eðitim
Öðretim Yýlý
baþlýyor.
Çorum’daki ilk ve
orta dereceli
okullarda öðrenim
gören 93 bin
öðrenci, üç aylýk
yaz tatilinin
ardýndan bugün
ders baþý
yapacak.
* HABERÝ 10’DA
TÜMSÝAD baþarýlarýný artýrdý
Tüm Sanayici ve iþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum
Þubesi yönetimi, yýlýn ilk yarýsý rutin üye kaynaþma
bilgilendirme toplantýsý düzenledi.
* HABERÝ 7’DE
* HABERÝ 6’DA
2014-2015 eðitim-öðretim yýlý deðerlendirildi.
PTT’de rotasyon
Þükrü Elmas, Tokat’a atandý
ÇORUM
15 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ
Toplantý, TÜMSÝAD üyelerinin ekonomi üzerine yaptýklarý deðerlendirmelerle sona
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Çorum PTT Baþmüdürü Þükrü Elmas, Tokat PTT Baþmüdürlüðü
görevine atandý. 5 yýldýr Çorum’da görev yapan Þükrü Elmas’ýn
yerine ise Amasya
PTT Baþmüdürü
Ziya Baþýaçýk
getirildi.
* HABERÝ 10’DA
TOKÝ prestijli konut yapacak
Baþbakanlýk
Toplu Konut
Ýdaresi (TOKÝ),
Çorum’da
prestijli, kent
mimarisi ve
tarihi dokusuna
uygun bir
konut
yatýrýmýna
hazýrlanýyor.
Salim Uslu
* HABERÝ 2’DE
Yediði yumruk öldürdü
Çorum'da
Veysel
Seviþ(57),
kavga
ettiði
Naki
Ü.'nün(40)
yumruk
darbesiyle
yere yýðýldý.
* HABERÝ
8’DE
‘Ülkü Evleri ile vatanýna
baðlý gençler yetiþtireceðiz’
Veysel Seviþ
Kýyafetlerini yakarken
az kalsýn ölecekti
Çorum'da eski
kýyafetlerini
yakmak
isterken
dumanlarýn
arasýnda
kalan 57
yaþýndaki
Hatice Þiþli,
hastaneye
kaldýrýlarak
tedavi altýna
alýndý.
Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti, Hanoðlu Konaðý’nda basýn toplantýsý düzenledi.
Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti, Hanoðlu Konaðý’nda düzenlediði kahvaltýlý
basýn toplantýsýnda bir araya geldi. Mütevelli Heyet Baþkaný Bekir
Özsaçmacý, Çorum kamouyuna da destek çaðrýsý yaptýðý Ülkü Evleri’nde
donanýmlý ve vatanýna sahip çýkan gençler yetiþtirmeyi hedeflediklerini
söyledi.
* HABERÝ 5’DE
SP seçime hazýrlanýyor
Saadet
Partisi
Çelikleþme
ve Seçime
Hazýrlýk
Toplantýsý
düzenledi.
* HABERÝ
5’DE
* HABERÝ 8’DE
Araç takla attý, 2 yaralý
Ziya Baþýaçýk
Bakan yardýmcýlýklarýnda
son durum
17 bakan
yardýmcýsýnýn atama
kararnamesi
geçtiðimiz
cuma ve
cumartesi
günü Resmi
Gazete’de
yayýnlanýrken, söz
konusu
Agah Kafkas
bakanlýklar
arasýnda Saðlýk Bakan
Yardýmcýlýðý yer almadý.
* HABERÝ 3’DE
Alperenler’de yeni
görevlendirme
Hatice
Bozduman,
Çorum
Alperen
Ocaklarý
Kadýn
Kollarý
Baþkaný
oldu.
* HABERÝ
3’DE
Hatice Bozduman
Toplantýya SP Genel Baþkaný Yardýmcýsý Ýsmail Hakký Akkiraz katýldý.
CHP’liler Vali Yaman’a tepkili
CHP Yalova
Milletvekili Muharrem
Ýnce, Kýrklareli'nde
valilik ve belediye
arasýnda yaþanan
pano krizini yerinde
görmek için geldiði
kentte, hemþehrimiz
Vali Mustafa Yaman'ý
sert ifadelerle
eleþtirdi.
* HABERÝ 7’DE
* SAYFA 9’DA
Þükrü Elmas
Muharrem Ýnce
Mustafa Yaman
* HABERÝ 4’DE
Diyanet’in ilk hac
kafilesi yola çýktý
Hacý adaylarý dualarla uðurlandý
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
organizasyonuyla hacca gidecek olan
ilk kafile Çorum’dan yola çýktý.
* HABERÝ 11’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
TOKÝ prestijli konut yapacak
B
aþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi
(TOKÝ),
Çorum’da prestijli, kent
mimarisi ve tarihi
dokusuna uygun bir
konut yatýrýmýna
hazýrlanýyor.
AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim
Uslu’nun giriþimleriyle
Çorum’a gelen bir heyet,
konut yapýlmasý
düþünülen arazilerde
incelemelerde bulundu.
Akýncý Kýþlasý, Binevler,
Ayarýk Baðlarý,
Bahçelievler, Eskiekin
ve Çamlýk bölgesini
gezen TOKÝ heyeti,
önümüzdeki günlerde
rapor hazýrlayacak.
Milli Emlak Genel
Müdürlüðü’nün de
görüþü alýnarak
hazýrlanacak rapor
Salim Uslu
Ýlköðretim
Haftasý
kutlamalarý
bugün
baþlýyor
doðrultusunda belirlenen
bölgelerden birisinde
yeni konut projesi inþa
edilmesi için gerekli
çalýþma baþlatýlacak.
Yapýlan inceleme
sonucunda akarsu
yataklarýnýn kirlenme
ihtimali bulunan Ayarýk
baðlarý mevkisindeki
alana konut yapýlmasýna
olumlu bakýlmadýðý
öðrenilirken, Akýncý
Kýþlasýnýn ise ülke
genelinde TOKÝ
tarafýndan yürütülen
Kalekol projesi
kapsamýnda Türk Silahlý
Kuvvetleri’nin
borçlarýna karþýlýk
TOKÝ’ye takas karþýlýðý
devredildiði ifade edildi.
TOKÝ tarafýndan
merkeze yapýlmasý
planlanan toplu konut
projesi, önceki
projelerden farklý olacak.
Konutlarda standartlar
ve konforun yüksek
tutulacaðý belirtildi.
AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
TOKÝ aracýlýðýyla
Çorum’a prestijli bir
konut projesi
kazandýrmayý
düþündüklerini söyledi.
Projenin hayata
geçmesiyle birlikte
kentteki konut açýðýnýn
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’nun giriþimleriyle Çorum’a gelen bir heyet, bazý alanlarda incelemeler yaptý.
da kapatýlacaðýný
belirten Uslu, konut
standardýndan
mimarisine kadar
projenin her yönden
farklý olmasýnýn
planlandýðýný ifade etti.
TOKÝ nezdinde
Ý
lköðretim Haftasý, 15-19 Eylül 2014 tarihleri
arasýnda törenlerle kutlanacak. Bu kapsamda
resmi ve özel tüm ilköðretim okullarý 15 Eylül
Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren bayraklarla
donatýlarak haftanýn önemini belirten sözlerin yazýldýðý afiþler ve Atatürk resimleri ile süslenecek.
92 BÝN ÖÐRENCÝ ÝÇÝN ZÝL ÇALACAK
2014-2015 Eðitim Öðretim yýlýnda Çorum'da okul öncesi eðitimde 4.920, ilkokul 1. sýnýflarda ise 5.774 öðrenci eðitim-öðretime baþlayacak. Toplam olarak ilkokullarda 28.337, ortaokullarda ise 30.309 olmak üzere toplam 63.566
öðrenci temel eðitim okullarýnda, 29.356 öðrenci
ise ortaöðretimde olmak üzere Çorum'da 92.922
öðrenci 15 Eylül 2014 Pazartesi günü okullarýyla
buluþacak.
Ýlköðretim Haftasý kutlama etkinlikleri 15
Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Atatürk Anýtý’na çelenk sunma töreni ile baþlayacak. Saat
10.45’te Yunus Emre Ýlkokulu’nda gerçekleþtirilecek programla kutlama yapýlacak.
Ayrýca Yunus Emre Ýlkokulu’nda 17 Eylül
Çarþamba günü saat 14.00’de Çorum Merkez
Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi öðretmenleri
Mahmut Yaser Mert ve Kürþat Deðirmenci tarafýndan öðrenci velilerine ‘Veli-Çocuk-Okul’ iliþkileri konulu konferans verilecek.
Ýl genelinde tüm ilköðretim kurumlarýnda 15
Eylül 2014 tarihinde ‘Ders Yýlý Açýlýþ Töreni’ düzenlenecek ve 19 Eylül 2014 tarihine kadar Ýlköðretim Haftasý kutlama etkinlikleri devam edecek.
(Haber Merkezi)
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
bulunduðu giriþimler
sonucu TOKÝ’de görev
yapan finans ve emlak
uzmanlarýndan oluþan
heyetin Çorum’a
geldiðini açýklayan Uslu,
sözlerini þöyle sürdürdü:
“Çorum’a bu tür prestijli
bir konut projesi
kazandýrýlmasý
noktasýnda halkýmýzdan
bize talep geliyordu. Bu
talepleri göz önüne
alarak TOKÝ yetkilileri
ile görüþtüm.
Görüþmeler sonucu 3
finans uzmaný ve bir
emlak uzmanýndan
oluþan heyet ilimize
gelerek incelemelerde
bulundu. Heyet, Akýncý
Kýþlasý, Binevler, Ayarýk
Baðlarý, Bahçelievler,
Eskiekin ve Çamlýk
bölgelerinde yaklaþýk 2
bin 500 dönümlük alaný
gezdi. Heyet
önümüzdeki günlerde
bir rapor hazýrlayacak ve
buna göre bir yol haritasý
çizilecek.” (ÝHA)
PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Bakan yardýmcýlýklarýnda son durum Alperenler’de yeni
17
bakan yardýmcýsýnýn
Kavranoðlu, Çalýþma ve
atama kararnamesi geçSosyal Güvenlik Bakanlýtiðimiz cuma günü Resmi Gaðý’nýn açýk bulunan Bakan
zete’de yayýnlanýrken, söz koYardýmcýlýðýna Halil Etyenusu bakanlýklar arasýnda
mez, Çevre ve Þehircilik
Agah Kafkas’n 3 yýldýr görev
Bakanlýðý’nýn açýk bulunan
aldýðý Saðlýk Bakan YardýmBakan Yardýmcýlýðýna, Mucýlýðý ile Kültür ve Turizm
hammet Balta’nýn atanmaBakan Yardýmcýlýðý yer almasýna karar verildi. Dýþiþleri
mýþtý. Ýlk kararnameden bir
Bakanlýðý’nýn açýk bulunan
gün sonra yani 13 Eylül 2014
Bakan Yardýmcýlýðýna BüCumartesi günü Resmi Gazeyükelçi Ali Naci Koru,
te’nin mükerrer sayýsýnda isEkonomi Bakanlýðý’nýn
mi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý
açýk bulunan Bakan Yarolarak geçen eski milletvekili
dýmcýlýðýna Adnan Yýldýtýp doktoru Kültür ve Turizm
rým, Gençlik ve Spor BaBakan Yardýmcýsý Abdurrahkanlýðý’nýn açýk bulunan
man Arýcý’nýn ismi de yayýnBakan Yardýmcýlýðýna Melandý. Arýcý, Kültür ve Turizm
tin Yýlmaz getirildi. Gýda,
Bakan Yardýmcýsý olarak
Tarým ve Hayvancýlýk Bamevcut görevine tekrar atankanlýðý’nýn açýk bulunan
dý. Yeni geliþmelerle birlikte
Bakan
Yardýmcýlýðýna Kut17 bakan yardýmcýsýnýn atama kararnamesi geçtiðimiz
henüz atama yapýlmayan tek
bettin Arzu, Gümrük ve Tibakanlýk Saðlýk Bakan Yarcuma ve cumartesi günü Resmi Gazete’de yayýnlandý.
caret Bakanlýðý’nýn açýk budýmcýlýðý oldu.
lunan Bakan Yardýmcýlýðýna Fatih Metin, Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn açýk buCumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn, 2011 seçimleri sonralunan Bakan Yardýmcýlýðýna Vali Osman Güneþ,Kalkýnma Bakanlýsýnda uygulamaya baþlattýðý AKP teþkilatýyla bakanlýk arasýnda köprüðý’nýn açýk bulunan Bakan Yardýmcýlýðý’na Mehmet Ceylan, Maliye
lük yapan bakan yardýmcýlarý SAðlýk Bakanlýðý hariç yeniden belirlenBakanlýðý’nýn açýk bulunan Bakan Yardýmcýlýðýna da Abdullah Erdem
di. Yeni kabineyle birlikte düþen bakan yardýmcýlarýna yeniden atama
Cantimur atandý. Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn açýk bulunan Bakan Yaryapýldý.
dýmcýlýðýna Orhan Erdem, Milli Savunma Bakanlýðý’nýn açýk bulunan
Resmi Gazete’de yer alan atama kararýna göre, Kültür ve Turizm
Bakan Yardýmcýlýðýna Hasan Kemal Yardýmcý, Orman ve Su Ýþleri BaBakanlýðý Bakan Yardýmcýlýðýna Abdurrahman Arýcý, Adalet Bakanlýkanlýðý’nýn açýk bulunan Bakan Yardýmcýlýðýna Dr. Nurettin Akman,
ðý’nýn açýk bulunan Bakan Yardýmcýlýðýna Veysi Kaynak atandý. AvruUlaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý’nýn açýk bulunan Bapa Birliði Bakanlýðý’nýn açýk bulunan Bakan Yardýmcýlýðýna Dr. Alaatkan Yardýmcýlýðýna ise Yahya Baþ’ýn atamasý yapýldý.
tin Büyükkaya’nýn atanmasý uygun görüldü. Bilim, Sanayi ve TeknoloHaber Merkezi
ji Bakanlýðý’nýn açýk bulunan Bakan Yardýmcýlýðýna Prof. Dr. Davut
‘IÞÝD ABD’nin yeni projesi’
Ç
orum Akýncýlar Derneði Baþkaný Mustafa Çaðdaþ IÞÝD'in
Amerika'nýn yeni 11 Eylül politikasý olduðunu bildirdi.
Çaðdaþ, yaptýðý açýklamada, bazý örneklerle ABD'nin ve
batýlý güçlerin Ýslam coðrafyasý üzerindeki emellerine dikkat çekerek, þöyle dedi; "Ebu Garip Cezaevi'nden 2011 yýlýnda 900
yüz mahkumun kaçmasý veya kaçýrýlmasý ile oluþan bu örgüt bizlere hiç de tesadüf gelmemektedir. IÞÝD'in Amerika'nýn çanaðýndan beslendiði gerçeði üstünde ittifak edenlerin sayýsý küçümsenemez. Kaostan ve problemlerden beslenen dünyanýn zalim güçleri yeni bir senaryoyu açýkça ortaya sermiþ durumdalar ayný
oyunun bir baþka halkasýný Yemende baþka bir isimle yönlendiren zalim güçler bu tür örgütlerin içerisine sayýsýz günümüz Lawrance'lerini yerleþtirmiþlerdir. Dünyamýzýn ekonomik bir çýkmaza girdiði bilinen bir
aþikârdýr bu çýkmazý lehine çevirmeye çalýþan G 7 gibi emperyalist ve sömürgeci devletler kendi refahlarý için dünyayý kaosun eþiðine sürüklemeye
devam ediyor. Ukrayna dan Suriye ye Irak'tan Libya'ya kadar insanlýðý bir
çýkmazýn içine sürüklüyorlar Türkiye'nin sorunlarýný bir bir hallettiði günü-
müzde çözülme aþamasýna gelen terör sorununu IÞÝD gibi tehditlerle baltalayýp sekteye uðratarak Türkiye'yi çýkmaza sürüklemeye çalýþmalarý IÞÝD'in ne amaçla kullanýldýðýnýn baþka bir
örneðidir Obama'nýn yaptýðý tek bir ABD askeri karaya inmeyecek, IÞÝD mevzilerini havadan vuracaðýz açýklamalarý geçmiþte zalim ABD ordusunun Telafer, Felluce ve Musul gibi
kentlerde masum halklara yaptýðý saldýrýlarýn katliam boyutuna ulaþtýðý günleri hatýrlatmaktadýr. Bir baþka tehlikede ýþide
karþý direnen güçleri silahlandýrýyoruz adý altýnda Peþmerge
ýrak ordusu gibi silahlý kuvvetlerin yeniden yapýlandýrýlmasýdýr
bu yapýlandýrmadan elbette PKK-PEJAK gibi doðrudan Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerininde nemalanmasý kaçýnýlmaz
bir gerçektir. Orta doðuyu bataklýk gören zihniyetin ABD aðzýyla konuþmayý býrakýp milli çýkarlarý gözeten bir siyasi modele destek vermeleri
önemlidir Türkiye'nin top yekun bu zalimliðe dur demesi ve ihtilaflar yerine kendi içinde ittifkaklar kurma zamaný gelmiþtir. Allah'ýn rahmeti tüm
mazlumlarýn üzerine olsun." (Haber Merkezi)
3
görevlendirme
H
atice Bozduman,
Çorum Alperen
Ocaklarý Kadýn
Kollarý Baþkaný oldu.
Bozduman,
yaptýðý açýklamada,
teslim aldýklarý
bayraðý en yükseðe
taþýmak için var
güçleriyle
çalýþacaklarýnýn altýný
çizdi.
Bozduman
açýklamasýnda þöyle
dedi; "Allah'ýn selamý,
rahmeti, bereketi,
maðfiret ve hidayeti
üzerinize olsun. Bizler
bir þeyler yapabilme
ýzdýrabý taþýyan,
samîmiyeti ile
istikâmetini
birleþtirme gayreti
olan arkadaþlar
toplamýyýz.
Beraberliðimizin ve
gayretlerimizin bizi
yarýnlarda nerelere
getireceði ile alâkalý
bir beklenti üzerine bir
araya gelmiþ deðiliz.
Sadece yürümek,
kývam tutmak, hayýrlý
iþler üzerinde sebat
etmek istiyoruz.
Hatice Bozduman
Biliyor ve iman
ediyoruz, þeref ve
izzet Allah'ýndýr. Biz
de en büyük þerefin
O'nun kulluðunda
olduðunun þuuru
aldýðýmýz bu bayraðý
en tepeye
çýkarabilmek için var
gücümüzle
çalýþmalarýmýza
baþlýyoruz.
Peki biz kim
miyiz? Biz
Müminlerin Anasý Hz.
Hatice'yiz. Biz Ýlim ve
Edep Örneði Hz.
Ayþe'yiz. Biz Doðu
Türkistan'da Rabia
Kadir, Filistin'de
sabrýn ve direniþin
sembolü Ummu
Nidal'iz. Biz Bosna da
Þehide Kolar, Mýsýr'da
Esma, Çeçenistan'da
direnen Gupseleriz...
Þehit eþi, þehit
kardeþi, þehit anasý ve
þehit kadýnlarýz.
Kahramanmaraþ'ta
Senem Ayþeler, Cebeli
Bereket'te Rahime
Hatunlar,
Kastamonu'da Satýlar,
Kütahya'da Emeti
Kadýn ve Erzurum'un
yüz aklarý Kara Fatma
ve Nene Hatunlarýz...
Biz Ýlay-ý
Kelimetullah davasýný
davamýz bilen Alperen
kadýnlarýz.
Önümüzdeki
dönemde Milli ve
manevi deðerlerine
sahip çýkan, 'iman ve
aksiyon' yönünü
ortaya koymak
isteyen, bende bu
davanýn eri olmak
istiyorum diyen haným
kardeþlerimizi,
ocaðýmýza
bekliyoruz."
(Haber Merkezi)
4
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
CHP’liler Vali Yaman’a tepkili
C
HP Yalova Milletvekili Muharrem
Ýnce, Kýrklareli'nde valilik ve belediye arasýnda yaþanan pano krizini
yerinde görmek için
geldiði kentte, hemþehrimiz Vali Mustafa Yaman'ý sert ifadelerle
eleþtirdi.
Ajanslarýn haberine göre; Kýrklareli’nde
belediye tarafýndan vali
konaðý önüne yapýlmak
istenen ve Atatürk posterlerinin asýlacaðý panoyla kriz yaþanýyor.
Polis ekipleri panolarýn
yapýlacaðý
alanlara
stant ve masalar kurarak belediye iþçilerinin
ikinci kez çalýþmasýna
engel oldu.
Krizin sürdüðü
Kýrklareli’ne CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ýnce, Tekirdað
Milletvekili Emre Köprülü, Bolu Milletvekili
Tanju Özcan, Kýrklareli
Milletvekili Turgut Dibek, Edirne Belediye
Baþkaný CHP’li Recep
Gürkan ve çevre belde
belediye baþkanlarý gelerek Kýrklareli Belediye Baþkaný Mehmet Siyam
Kesimoðlu’na
destek oldu. CHP’li
milletvekilleri ve belediye baþkanlarý pano
krizinin yaþandýðý Ýs-
Âmir, hâkim
ve itâat
Muharrem Ýnce
tasyon Caddesi’nde gezerek, yapýmý tamamlanan diðer Atatürk
posterlerinin bulundu-
Mustafa Yaman
ðu panolarý inceledi.
Yaklaþýk 200 kiþinin toplandýðý caddede
konuþan, CHP Yalova
Milletvekili Muharrem
Ýnce, Kýrklareli Valisi
Mustafa Yaman hakkýnda sert ifadeler kul-
lanarak pano yapýlmasýna izin vermemesini
eleþtirdi.
Týmetürk
Yüksek Mahkeme’den Ýþkenceye 2004 affý!
Y
argýtay 1. Ceza Dairesi 12 Eylül döneminde
idam edilen Veysel Güney’in ailesinin baþvurusunu, idam kararýnýn baðýmsýz mahkemece verildiðini de gerekçe göstererek reddetti
Yargýtay, insanlýða karþý suçlar ile kamu görevlilerinin iþlediði iþkence ve yaþam hakký ihlali suçlarýnda zamanaþýmýnýn iþlemeyeceði kuralýnýn sadece Anayasada gerekli deðiþikliðin yapýldýðý 7
Mayýs 2004’ten sonra iþlenen suçlarda geçerli olacaðýna karar verdi.
Yargýtay 1. Ceza Dairesi’nin 12 Eylül darbesi
döneminde idam edilen Veysel Güney’le ilgili olarak Adalet Bakanlýðý’nca yapýlan kanun yararýna
bozma baþvurusu sonunda verdiði kararýn emsal olmasý ve sürekli uygulanmasý durumunda, anayasa
deðiþikliðinin yapýldýðý tarih olan 7 Mayýs 2004’ten
önce iþlenen hiçbir suç zamanaþýmý muafiyetinden
yararlanamayacak. Bu durumda Türkiye’nin yakýn
tarihindeki çok önemli olaylarýn zamanaþýmý engeline takýlmadan soruþturma olanaðý da ortadan
kalkmýþ olacak. Örneðin Dersim ile ilgili açýlan
sembolik olsa da önemli görülen soruþturma yürütülemeyecek. Bunun yaný sýra 6-7 Eylül olaylarý,
Beyazýt katliamý, 1 Mayýs katliamý, Çorum, Maraþ,
Sivas, Malatya’daki 12 Eylül öncesinde iþlenen
katliamlar doðal zamanaþýmý süresi dolduðundan
soruþturma konusu yapýlamayacak. En önemlisi 12
Eylül dönemindeki cezaevinde öldürme, iþkence ve
yargýsýz infaz suçlarý, Madýmak katliamý, Güneydoðu’da iþlenen faili meçhuller ve Güçlükonak gibi katliamlar da zamanaþýmý engeline takýlacak.
2004’ten önce iþlenmiþ iþkence suçlarýnda ise dosyanýn iþlem görüp görmediðine göre durum deðiþecek. Bu suçlarda zamanaþýmý süresi 10 yýl. Eðer zamanaþýmýný kesen bir iddianame hazýrlanmýþsa süre 15 yýla kadar uzuyor. Bu nedenle, Yargýtay kararý 2004 öncesi iþkence suçlarýný bir soruþturmaya
konu olmamasý koþuluyla etkileyecek. Soruþturmaya ve davaya konu edilmemiþ dosyalar, zamanaþýmý nedeniyle düþecek.
12 Eylül darbesi döneminde idam edilen Veysel Güney’in ailesi, 2010’da yapýlan anayasa deðiþikliðinden sonra, Güney’in idamý nedeniyle sorumlular hakkýnda, “iþkence, canavarca his saikiyle veya iþkenceyle öldürme” suçlarýndan dava açýlmasý için yerel mahkemelerden sonuç alamadý. Bunun üzerine aile, Adalet Bakanlýðý’na baþvurarak
takipsizlik kararýnýn kaldýrýlmasý için Yargýtay’a kanun yararýna bozma baþvurusu yapýlmasýný istedi.
Bakanlýk da bu talebi kabul ederek Yargýtay’a takipsizlik kararýnýn kaldýrýlmasý için baþvurdu. Ancak baþvuruyu görüþen Yargýtay 1. Ceza Dairesi,
talebi, suçun zamanaþýmýna girdiði gerekçesiyle
reddetti. Daire, darbe döneminde verilen idam kararýnýn da, “baðýmsýz bir mahkeme tarafýndan verildiði” gerekçesiyle yaþam hakký ihlalinden söz edilemeyeceðine hükmetti.
7 Mayýs 2004 vurgusu
Yargýtay 1. Ceza Dairesi’nin kararýnda, þöyle
denildi:
“AÝHM kararlarýnda bir kamu görevlisinin,
Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi’nin yaþam hakký
ve iþkence yasaðý haklarýnýn düzenlendiði 2. ve 3.
maddelerine aykýrýlýktan ihlalden suçlandýðýnda,
yargýlamasýnda dava zamanaþýmýnýn esas alýnamayacaðý, özel ve genel af uygulanmasýna izin verilemeyeceði vurgulanmýþtýr. Veysel Güney, Adana 2
No’lu Sýkýyönetim Askeri Mahkemesi’nin 17 Þubat 1981 tarihli kararýyla idama mahkum edilmiþ,
10 Haziran 1981’de idam kararý infaz edilmiþtir.
Mahkemenin ölüm cezasý kararýnýn adil olup olmadýðýyla evrensel hukuk kaidelerine uygun olup olmamasý, ileri sürülen itiraz çerçevesinde deðerlendirme konusu dýþýnda bulunmaktadýr. Netice itibarýyla; ölüm cezasý baðýmsýz bir mahkeme kararý sonucu gerçekleþmiþtir. Bu itibarla; yaþam hakký ihlalinden söz etmek mümkün deðildir.
Ýþkencenin yasaklanmasý ve yaþam hakkýnýn
korunmasý konularýnda; iç hukuktaki yasal düzenlemeleri, iki aþamada tespit etmek gerekir. Ýç hukukumuzda 7 Mayýs 2004’de anayasa deðiþikliðine
kadar olan evrede; suç ve cezada kanunilik ilkesi
uyarýnca dava zamanaþýmýnýn uygulanamayacaðý
pozitif hukuk açýsýndan ileri sürülemez. Anayasada
deðiþiklik yapýlmasýndan itibaren ise bu suçlar dava zamanaþýmýnýn uygulanamayacaðý açýktýr. Anayasanýn bu deðiþikliði belirtilen suçlar için bir milattýr. Bu tarihten sonra AÝHM’nin kararlarýnýn, iç
hukukta da hüküm ifade ettiði ortadadýr.
“Türkiye geciktirdi”
Türkiye, bu ve benzeri fiillerden ötürü çýkan
Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ve protokolleri
zamanýnda kabul etmemiþtir. Aðýrdan, alttan alarak
sözleþmelerin onaylanmasýný çok geciktirmiþtir.
Vurgulanan tüm sözleþme hükümlerinin onaylanmasý yalnýz baþýna uygulama için yeterli deðildir.
Nihayet, 7.5.2004 tarihli anayasa deðiþikliði pürüzleri, tereddütleri bertaraf etmiþtir. Konuya hangi
açýdan yaklaþýlýrsa yaklaþýlsýn, faili meçhul þüpheli
veya þüpheliler yönünden davalar, zamanaþýmýna
Güney için baþvuru
Pedagojik
formasyon dersi
A
masya Üniversitesi ile iþbirliði kapsamýnda açýlan
Pedagojik Formasyon eðitimi içeriðinde bulunan
Öðretmenlik Uygulamasý Dersi’nin Çorum’da
yapýlacak okullar ve danýþmanlarý belli oldu.
Hitit Üniversitesi’nden yapýlan açýklamada, 15
Eylül 2014-09 Ocak 2015 arasýnda 14 haftada
gerçekleþtirilecek olan Öðretmenlik Uygulamasý
Dersi’ni alan öðrencilerin en kýsa sürede ilgili okullarla
ve danýþman öðretim üyeleri ile irtibata geçmeleri
gerektiði bildirildi.
Öðretmenlik Uygulamasý dersinde maksimum
devamsýzlýðýn 2 hafta olduðu ifade edildi.
Haber Merkezi
Tatlýsu Köyü Muhtar
açýklama yaptý
Ç
orum’un Sungurlu ilçesinde düzenlenen
uyuþturucu operasyonuyla ilgili Tatlýsu köyü
Muhtarý Vedat Batak bir açýklama yaptý.
Tatlýsu Köyü Muhtarý Vedat Batak, geçen
günlerde Sungurlu ilçesinde düzenlenen
uyuþturucu operasyonunun köyleri ile ilgisinin
bulunmadýðýný belirterek, “Operasyon, Tatlý köyü
sýnýrlarý içerisinde gerçekleþtirilmiþtir. Köylerin
isimlerinin birbirine yakýn olmasý nedeniyle basýn
kuruluþlarýnda köyümüzde operasyon yapýldýðý
sehven yazýlmýþtýr. Olayýn köyümüzle alakasýnýn
olmadýðýný kamuoyunun bilgisine sunarým”
dedi.(ÝHA)
Hayrettin
Karaman
Velilerle istiþare yaptýlar
Eren Er Dershanesi 2014-2015 eðitim-öðretim yýlýnýn ilk veli toplantýsýný yaptý.
E
ren Er Dershanesi
2014-2015 eðitimöðretim yýlýnýn ilk veli
toplantýsýný yaptý. 4, 5,
6, 7 ve 8. sýnýf öðrenci
velilerine yönelik yapýlan toplantýya katýlým
oldukça yoðundu.
Sýnýf rehber öðretmenleri derslerin iþleniþi, öðrenci takibi,
öðretim stratejileri, öðrenci davranýþlarý, veliöðrenci iliþkisi konularýnda velilerine bilgi
vererek, baþarýya giden
yolun veli-öðretmen
iþbirliðinden geçtiðini
kaydetti. Uygulanacak
deneme sýnavlarý, kulüp çalýþmalarý, etütler
ve sosyal aktiviteler ise
tanýþma toplantýsýnda
detaylý bir þekilde paylaþýldý. Sinevizyon eþiliðinde görsel sunu
seyreden veliler dershane imkânlarýný yakýndan görme fýrsatý
4, 5, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrenci velilerine yönelik
yapýlan toplantýya katýlým oldukça yoðun oldu.
buldu.
Öðretmenlerin
görüþmesinden sonra
öðrenci velilerine dershane sýnýflarýnýn tamamýnda mevcut olan
akýllý tahtalar hakkýnda
bilgi verildi. Uygulamalý olarak velilere tanýtýlan akýllý tahta hak-
kýnda bilgi veren öðretmenler, interaktif
eðitim sayesinde öðrencilerin akademik algýlarýnýn hýzlý bir geliþim gösterdiðini, görsel olarak konunun her
yönü ile kavrandýðýný
ve sýnýfta derse ilginin
arttýðýný
belirterek,
akýllý tahta kullanýmý
ile öðrencilerin kendi
kuþaklarýnýn gerektirdiði biçimde öðrenme
ve uygulama eylemleri
içerisinde olabileceklerini vurguladýlar. Toplantý çeþitli ikramlarla
sona erdi.
Haber Merkezi
Ýslam'ý kaynak göstererek kendilerine
itaat edilmesini isteyenler arasýnda topluluk
liderleri ile tasavvuf önderleri (þeyhler) de
vardýr. Müminler Ýslam'ýn itâatla ilgili temel
kurallarýný bilmezlerse sýrayý þaþýrýr,
yetkileri altüst eder ve sonunda yollarýný da
þaþýrýrlar.
Baðlayýcý kanun ve kural koyan
manasýnda tek 'hâkim' Allah Teâlâ'dýr.
Peygamberler ancak onun vahyi ile kural
koyabilirler. Doðrudan O'nun vahyine
dayanmayan, yorum ve ictihadla ulaþýlmýþ
bulunan kurallar tartýþmaya ve deðiþime
açýktýr.
Allah'a, Hz.Muhammed (s.a.)'e ve
Ülü'l-emre itaat edilmesi gerektiðine dair
emirler Kur'an'da sýkça geçmektedir. Bu
sýralama, ayný zamanda bir hiyerarþik
sýralamadýr. Aþaðýdan yukarýya doðru bu
hiyerarþiyi açmamýz gerekirse: 'Mahlûk
kim olursa olsun Hâlik'a isyan noktasýnda
ona itaat edilemez.' Ya da Yaratan ile
yaratýlanýn emirleri yan yana geldiðinde,
tercih mutlak olarak Yaratan'ýn emirleri
doðrultusunda yapýlmalýdýr. Bu noktadan
deðerlendirdiðimizde, Ülü'l-emre itaatýn
þartý, onlarýn emirlerinin Allah'ýn
emirleriyle mutabýk olmasýdýr. Resul'e itaat
için de ayný þey geçerlidir. Fakat burada bir
özellik vardýr. Resul kavramýnýn zýmnýnda
emri ve buyruklarýnýn, nübüvvetin tabiatý
gereðince Allah'ýn emir ve buyruklarýyla
mutabýk ve muvafik olmasý zaruridir; çünkü
dini açýklamada Peygamber'in hataya
düþmesi ve günah iþlemesi, örnek olacaðý
için, Allah tarafýndan engellenir. Þayet hata
ve zelle olsa bu da yine ümmete bir örnek
tatbikat olarak intikal etmez. Bu yüzden de
Allah tarafýndan mutlaka ikaz edilen beþer
nev'i, yalnýzca Peygamberlerdir. Bu itaat
kavramý bize Ýslâm'ýn siyaset teorisinde,
siyasetin aþkýn referansýný veriyor; Ýslâm'da
siyasetin, siyaset mekanizmasýnda geçen
din-devlet, din-toplum, devlet-toplum ve
fert-toplum iliþkisi ve devlet kavramý
içerisinde yer alan yasama, denetleme,
yürütme, yargý gibi bütün iliþki ve
fonksiyonlarýn bir Ýlâhi referansa baðlý
olduðunu ve Allah'a itâat mükellefiyeti
içerisinde cereyan edeceðini gösteriyor.
Þeyhlerin, liderlerin, imamlarýn dini ve
dünyevi/siyasi emirlerine mutlak manada,
sorgusuz süalsiz itaat edilemez. Tarikatlar
fetva ve ictihad kurumlarý olmayýp,
alimlerin ortaya koyduklarý þeriat
kurallarýna tavizsiz uyarak nefis terbiyesi,
ilmi ve imaný kesinleþtirme; yani ayne'lyakin, hakka'l-yakin mertebelerine erdirme
eðitimi, gizli þirki de aþarak kulluðu
yalnýzca Allah'a tahsis devletine erme
(ihlas)yolu… olarak baþlamýþ ve
meþrulaþmýþtýr. Bu büyük vazifeyi (irþad ve
terbiyeyi) yapabilecek kemale ermiþ bir
þeyh asla 'laik bir ülkede, þuna deðil de
buna oy verin' diye baðlayýcý bir emir
çýkarmaz. Çýkarmasý yakýþýk almaz.
Þeyhlerin isimlerini kullanarak þayia
çýkaran edepsiz ve hýrslý 'sözde müritler'
olabilir.
Bir kimse 'Þeyhler, liderler, baþkanlar
yanýlmazlar, günah iþlemezler, hata
etmezler, aðýzlarýndan ne çýkarsa
Allah'tandýr, onlara itaat etmemek Allah'a
ve Resulü'ne itaat etmemek demektir' dese
ve böyle inansa þirke düþer, Ýslam'dan
çýkmýþ sayýlýr.
Þeyhi bir yana býrakalým, Allah Resulü
bile vahye deðil de ictihadýna, tecrübesine,
beþeri bilgisine dayanarak bir söz
söylediðinde hata edebilir. Bu sebeple
ashâbý, gerektiðinde O'na 'Bu sözünüz
vahye mi dayanýyor, yoksa kendi reyiniz
mi' diye sorarlardý ve 'Bu benin reyim' derse
onu uygun görmediklerinde kendilerine
göre doðru olaný söylerlerdi,
Peygamberimiz de bazen onlarýn reyine
uyardý.
Din bahsinde hakem Kur'an'dýr,
Sünnet'tir, icmadýr, hasýlý þeriattýr. Þeriata
aykýrý bir emir, hangi konuda ve kimden
sadýr olursa olsun reddedilir, ona itaat
edilmez.
Belli bir partiye oy verme ile ilgili emir
þeyhin, imamýn, liderin reyine, þahsi meyil,
menfaat ve kanaatine dayanabilir ve isabetli
de hatalý da olabilir. Bu konuda ona itaat
edilmediðinde müridin baþýna kötü bir hal
gelmez, manevi eðitimi de bundan zarar
görmez.
Yetmiþ iki bucuk fýrka sapkýn yollarýný
hep âyetlere ve hadislere dayandýrmýþlardýr.
Her hükmü ve emri için bir ayeti, bir hadisi
okuyan önderler anlamada kasten veya bilgi
eksikliði yüzünden doðrudan sapmýþ
olabilirler. Ehli ile istiþare etmeyen ve tek
adamlýða soyunan liderlere körü körüne
itaat edenler sorumluluktan kurtulamazlar.
PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
5
‘Ülkü Evleri ile vatanýna
baðlý gençler yetiþtireceðiz’
Ü
lkü Evleri Mütevelli
Heyeti, Hanoðlu
Konaðý’nda düzenlediði
kahvaltýlý basýn
toplantýsýnda bir araya
geldi. Mütevelli Heyet
Baþkaný Bekir
Özsaçmacý, Çorum
kamouyuna da destek
çaðrýsý yaptýðý Ülkü
Evleri’nde donanýmlý ve
vatanýna sahip çýkan
gençler yetiþtirmeyi
hedeflediklerini söyledi.
Mütevvelli Heyeti
üyelerinin de hazýr
bulunduðu toplantýda
açýklama yapan Bekir
Özsaçmacý, dokuz ana
baþlýk halinde
sýraladýklarýný
hedeflerini, milliyetçilik,
ülkücülük, ahlakçýlýk,
ilimcilik, toplumculuk,
köycülük, hürriyet ve
þahsiyetçilik,
geliþmecilyik ve
halkçýlýk, endüstricilik ve
teknikçilik baþlýklarýyla
açýkladý.
Çorum
kamuoyundan, Ülkü
Evleri’nin oluþturulmasý
konusunda destek
beklediklerini dile
getiren Özsaçmacý,
üniversite yerleþkesine
ulaþým kolaylýðý olan
bölgelerde kiralanmak
üzere destek
beklediklerini aktardý.
Ülkü Evleri
Mütevelli Heyet Baþkaný
Bekir Özsaçmacý,
Bekir Özsaçmacý
açýklamasýnda þunlarý
dile getirdi; “Görmek
istediklerinizle
görebildikleriniz
arasýndaki mana ve
kalite eksikliðini kendi
kesemizden harcayarak
kapatmayý tercih
ediyoruz.
Ýçerisinde
bulunduðumuz yüzyýlda
ülkemizin moderleþme
süreci ve devam eden
dalgasý neticesinde
deðerler kargaþasý ve akýl
tutulmasý þeklinde
belirmektedir bu durum
insanýmýzý özellikle genç
kuþaklarý geleneksel
köklerinden kopararak,
sýnýrsýzlýðýn getirdiði
renkli görsellik uygun
olmayan hallerde tezahür
ederek, ortaya depolitize
bir yýðýnla daðýnýk saflar
oluþturmaktadýr.
Geliþimini
tamamlayamamýþ
sistemler ve kendini
tanýmlamakta arap
birliðinden yanamý, adil
düzenden yanamý,
boptan yanamý Avrupa
birliðinden yanamý
olduðunu
belirleyemeyen bir
tuzruhu anlayýþý
insanýmýzý ayrýþtýrmakta
ve depolitize bir gençlik
oluþturmaktadýr. Binlerce
yýllýk tarih
kodlamalarmm vermiþ
olduðu refleks ile Türk
toplumu kendini ifade
edebilme sürecinde ya
eski kabile baðlarý ile
yada semboller ve
guruplar etrafýnda
örgütlenmeye
çalýþmaktadýr.
Ülkemizin ve
insanýmýzýn karþý karþýya
kalmýþ olduðu bu süreçte
yapýlan araþtýrmalara ve
Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti, Hanoðlu Konaðý’nda basýn toplantýsý düzenledi.
Toplantýda Mütevvelli Heyeti üyeleri hazýr bulundu.
Mütevelli Heyet Baþkaný Bekir Özsaçmacý, Çorumlular’a çaðrýda bulundu.
Toplantýda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi.
deðerlendirmeler
neticesinde oluþturulan
Mütevelli heyetimiz
Türk Milliyetçiliðinin
tarihsel geliþiminden
elde etmiþ olduðu
tecrübeler ve
Cumhuriyetimizin temel
dinamikleri ýþýðýnda
çýkýþýný
gerçekleþtirmiþtir.
Heyetimizin kendine ana
merkez olarak almýþ
olduðu Türk
milliyetçiliði fikrinden
hareket ederek
çalýþmalarýný tüm
toplumu kucaklayýcý bir
þekilde yapmayý
planlamaktadýr.
Türk milleti kendi
iradesini bu mücadelede
geçmiþ tarihi asýrlarda
olduðu gibi, mutlaka
saydýracak hakim
duruma getirecektir.
Türk milletinin iradesi
yalnýz Türk milletinin
insan haysiyetiyle
yaþatýlmasý,
yükseltilmesi gayesini
güden bir irade deðil,
ayný zamanda Türk
milletinin yükseltilmesi,
yaþatýlmasý iradesinin,
diðer insanlarýn
ýzdýraplarýný giderme,
diðer insanlara yardým
saðlama ve bütün dünya
üzerinde lekesiz,
gölgesiz bir adalet
meydana getirme
yönünde geliþtirmeye
yönelmiþ bir iradedir.
Bundan sonra da Türk
Milliyetçiliðinin yönü bu
yöndedir. Ýftiralar ne
olursa olsun, nasýl
anlatmak isterlerse
istesinler Türk milletinin
gücü, enerjisi daima bu
þekilde tezahür etmiþtir,
bu þekilde geliþecektir.
Bu þekildeki harekete,
milletimizin kalbinde
mutlaka büyük sevgi ve
büyük destek
bulacaðýmýzdan eminim.
Türk milletine ve
onun deðerlerine sahip
çýkan üniversiteli
gençleri bir araya
getirerek eðitim ve
öðretim süreçlerini
kolaylaþtýrmak her
konuda yardýmcý olmak
amacý ile ülkü evleri
oluþturulmuþtur.
Milletimizin
geleceðinin teminatý olan
Türk gençliðini; Türk
milliyetçiliði, Ýslam
inanç ve ahlak esaslarýna
göre hayatýný düzenleyen
gençler olarak
yetiþtirmek onlara
konaklama ve uygun
eðitim ortamý
hazýrlamaktýr. Bu genç
kardeþlerimizi kendinden
sonraki kuþaklara
rehberlik edecek
donanýma sahip,
deðerlerine ve ülküsüne
baðlý öncü insan olarak
yetiþtirmektir.
Türkiye ve Türk
Dünyasý’nýn yarýnlarýna
umut olarak Türk
gençliðini görüyor
ülkemiz Türkiye ve
vatanýmýzý mutlu
yarýnlara götürebilme
gücünün Türk
gençliðinde olduðuna
inanýyoruz. Bu yolda
çaba sarf ediyor olmanýn
mutluluðunu duyuyor
bizim gibi düþünen
insanýmýzý bizimle
beraber bu ve benzeri
projelerde birlikte
olmaya Ülkü Evleri
Mütevelli heyeti olarak
davet ediyoruz.
Bu proje
kapsamýnda
vatandaþlarýmýzdan
üniversite yerleþkelerine
ulaþým kolaylýðý olan
bölgelerde kiralanmak
üzere evlerin
organizesinde yardýmlarý
bekliyoruz kendi evleri
olacaðý gibi bölgelerinde
bulunan evlerden de
bizleri haberdar
etmelerini arz ediyoruz.”
Saadet Partisi Çelikleþme ve Seçime Hazýrlýk Toplantýsý düzenledi.
SP’liler Çeliþleþme ve Hazýrlýk Toplantýsý’nda buluþtu
‘Ýktidarýn çizgisi insanýmýza
saadet getirmekten uzak’
EROL TAÞKAN
S
aadet Partisi
Çelikleþme ve
Seçime Hazýrlýk
Toplantýsý düzenledi.
Turgut Özal
Konferans Salonu'nda
düzenlenen toplantýya
katýlan SP Genel
Baþkaný Yardýmcýsý
Ýsmail Hakký Akkiraz,
iktidarýn insanlara
saadet getirmekten
uzak olduðunu, yeni
hükümetin
programýnda milli ve
manevi deðerlere
uygun bir siyaset
çizgisi bulunmadýðýný
söyledi.
SP Ýl Baþkaný
Faruk Cýdýk'ýn
selamlama
konuþmasýyla
baþlayan toplantýda,
Türkiye genelinde
Çelikleþme ve
Seçime Hazýrlýk
Toplantýlarý
düzenlediklerini
aktaran SP Genel
Baþkan Yardýmcýsý
Akkiraz, teþkilat
eksikliklerinin
giderilmesi ve canlý
hale getirilmesi için
Çelikleþme ve
Seçime Hazýrlýk
Toplantýlarý
düzenlediklerini
belirtti.
"Güzelliklerin
hakim olmasý için
mücadele etmekle
mükellefiz." diyen
Akkiraz, parti
mensuplarý olarak bu
hedef üzerinde çaba
sarfettiklerini ve bu
çabayý
yaygýnlaþtýrmayý
amaçladýklarýný
anlattý.
Ahmet
Davutoðlu
Baþbakanlýðý'nda
(Ç.HAK:2649)
EROL TAÞKAN
kurulan yeni
hükümetin
programýný da
eleþtiren Akkiraz,
"Kuvveti üstün tutup,
fakirin hakkýný
yandaþa peþkeþ
çekmek anlayýþý,
iktidarýn siyasi
çizgisinde devam
ediyor. Kimliðinden
bihaber nesil
yetiþtirmeyi
hedefleyen bu
anlayýþ, iktidar ve ana
muhalefet partilerinin
siyasi çizgisinde
açýkça yer tutmuþ."
dedi.
AK Parti
siyasetini yönlendiren
insanlarýn temel
kabulünün faizin
dünya gerçeði olduðu
yönünde olduðuna
iþaret eden Akkiraz,
"Türkiye iyi
yönetilmiyor.
Erdoðan
Cumhurbaþkaný oldu,
hizmetleri yararlý
olduðu sürece
destekleyeceðimizi,
zararlý olduðu sürece
de uyaracaðýmýzý
deklare ettik. Yeni
hükümetin
programýna bakýnca,
bu milleti sýkýntýya
sokan herþeyin
devam ettiðini
görüyoruz. Milli ve
manevi çürümenin
önünü alacak tek bir
satýr görmek
mümkün deðil." diye
konuþtu.
Türkiye'nin dýþ
politika konusunda da
büyük bir yanlýþýn
içinde olduðuna
vurgu yapan Akkiraz,
Türkiye'nin büyük
Ýsrail hayalinin
vilayeti yapýlmak
istendiðini, ABD, AB
ve Nato ile ortak
hareket etmenin,
Türkiye'nin yýkýlma
projesi anlamýna
geldiðini söyledi.
Akkiraz,"Hüküm
et Ortadoðu'da
ABD'nin taþeronu
olmaktan öte
gitmiyor." dedi.
Toplantýya SP Genel Baþkaný Yardýmcýsý Ýsmail Hakký Akkiraz katýldý.
Toplantý SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk'ýn selamlama konuþmasýyla baþladý.
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
6
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
‘Yeni Türkiye vizyonuna
yakýþan eðitim politikasý’
E
ðitim Bir Sen Çorum Þubesi’nden yapýlan basýn
açýklamasýnda, yeni eðitim öðretim yýlýna iliþkin
deðerlendirmeler yapýldý. Açýklamada; müfredat, kýlýk
kýyafet yönetmeliði, yeni öðretmen atamalarý ve okullarýn bütçe sorunlarýyla ilgili taleplerde bulunuldu.
Ýþte açýklamada yer alan konular:
‘YENÝ EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILINDA 'YENÝ
TÜRKÝYE' ÝDEALÝNE YAKIÞIR ADIMLAR
ATILMALIDIR’
2014-2015 eðitim-öðretim yýlý, yaklaþýk 16 milyon 500 bin öðrencinin ve 874 bin öðretmenin sýnýflarla buluþmasýyla baþlýyor. Ýlk defa halkýn cumhurbaþkanýný seçmesiyle birlikte eski Türkiye defteri kapanmýþ, vesayet eksenli eski sorunlar deðil, yeni sorumluluklar konuþulmaya baþlanmýþ ve yeni hükümetle birlikte yeni dönem, 'Yeni Türkiye' ideali ile sloganlaþtýrýlmýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðý'nda da geçmiþten kalan sorunlarýn deðil, geleceðe iliþkin sorumluluklarýn konuþulmasýný arzuluyor ve Eðitim-Bir-Sen
olarak, sorunlardan arýndýrýlmýþ bir eðitim öðretim yýlý arzumuzu öncelikle dile getiriyoruz.
Eðitimde adaletsiz katsayý uygulamasý, kesintisiz
eðitim dayatmasý, kýz öðrencilerin üniversite önlerinde yaþadýklarý dram, Milli Güvenlik dersi aracýlýðýyla
eðitimin vesayet altýnda tutularak izlenmesi ve eðitim
çalýþanlarýnýn fiþlenmesi, Andýmýz uygulamasý gibi
birçok kronikleþmiþ sorunun eski Türkiye'de kalmýþ
olmasý, Türkiye'nin demokratikleþmesi açýsýndan alýnmýþ önemli mesafelerdir. Eðitime bütçenin artýrýlmasý,
ücretsiz ders kitabý uygulamasý, yeni derslik üretiminde alýnan mesafe, mevcut öðretmen sayýsýnýn yarýya
yakýnýnýn geçmiþ on yýllýk süreçte eðitime kazandýrýlmýþ olmasý, her sýnýfa akýllý tahta ve her öðrenciye ücretsiz tablet gibi sýralanacak yenilikler ise gelecek açýsýndan þüphesiz önemli yatýrýmlardýr. Fakat eðitimde
yapýlanlarla yetinme diye bir þey söz konusu olamaz.
Dinamik bir süreç olan eðitimde yapýlacaklar, yapýlanlardan her zaman fazladýr.
‘MÜFREDATTA TEMEL DEÐÝÞÝKLÝKLERE
ÝHTÝYAÇ VAR’
4+4+4 eðitim sistemiyle arzulanan sonuçlarýn elde edilebilmesi, insanýmýzýn sahip olduðu ahlaki ve
toplumsal deðerlerin, müfredatýn yeniden belirlenmesi noktasýnda öncelikle göz önüne alýnmasý elzemdir.
Öðrencilerimizin, özgüvene sahip, dürüst ve güvenilir,
sorgulayýcý ve eleþtirel düþünce yetenekleri geliþmiþ,
inisiyatif alabilen, rekabetçi, giriþken ve iþ birliðine
açýk, toplum sorunlarýna duyarlý, baþkalarýnýn görüþ
ve düþüncelerine deðer veren, toplumsal deðerlerinin
farkýna varan ve buna sahip çýkan, doðal varlýklara ve
çevreye karþý duyarlý, toplumsal ve kültürel çeþitliliðe
saygýlý, en az iki dil yeterliliðine sahip insanlar olarak
yetiþtirilmesi yeni müfredatýn temel felsefesi olmalýdýr.
‘KILIK KIYAFET YÖNETMELÝÐÝNDEKÝ
ANTÝDEMOKRATÝK UNSURLAR TEMÝZLENMELÝDÝR’
Ülkemizde yýllardýr kamusal alan yalanýyla kadýnlara ve kýz öðrencilere yönelik uygulanan kýlýk ve
kýyafet dayatmalarý, sendikamýzýn çeþitli eylem ve etkinliklerinden sonra baþlattýðý, kamuoyu desteðini ortaya koymasý bakýmýndan bir ilk olan 12 milyon 300
bin imza ve sonrasýnda ortaya koyduðumuz sivil itaatsizlik neticesinde kamuda çalýþan kadýnlara yönelik
'baþý açýk' dayatmasý ortadan kalmýþ ve kadýnýn kamu
hizmetlerine katýlýmýnda önemli bir eþik aþýlmýþtýr.
Ama ne yazýk ki ayný ibare, imam hatip okullarý dýþýndaki örgün eðitim kurumlarýnda geçerliliðini korumakta, öðrencilerin kýlýk ve kýyafet yönetmeliðinde
yerini korumaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý, darbe dönemlerinin dayatmasý olan bu ibareyi yönetmelikte
kökten temizlemeli, öðrencilerin özgür iradelerine ve
dini hayatlarýna müdahale niteliði taþýyan bu dayatmaya son vermelidir. Kamu personelini ilgilendiren çerçeve yönetmelikte de acilen deðiþiklikler yapýlarak, sivil itaatsizlik gerekçelerimizden olan çalýþanlara kýlýk
ve kýyafet dayatmalarýndan vazgeçilmelidir.
‘KARÝYER BASAMAKLARINDAKÝ ÇÖZÜMSÜZLÜK ÇÖZÜM OLMAMALIDIR’
2004 yýlýnda kariyer basamaklarýnda yapýlan yasal düzenleme, hedeflenen sonucu vermemiþtir. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin verdiði iptal kararýnýn
gereðinin yapýlmamasý, kariyer basamaklarý uygulamasýndaki belirsizliði devam ettirmektedir. Tezli yüksek lisans yapanlarýn açtýklarý on binlerce dava yerel
mahkemelerde öðretmenlerin lehine sonuçlanmýþ, daha sonra ise Danýþtay kararýyla öðretmenlerin aleyhine olacak þekilde reddedilmiþtir. Yüz binlerce öðretmen maðdur durumdadýr. Bu sorun, daha fazla zaman
kaybedilmeden çözülmelidir.
‘EK DERS ESASLARINDAKÝ EÞÝTSÝZLÝK
GÝDERÝLMELÝ, DERS ÜCRETLERÝ ARTIRILMALIDIR’
Uzun süre öðretmenlerin ek ders ücretlerinde iyileþtirme yapýlmamýþtýr. Bakanlýk, iki yýl önce sendikalardan da görüþ alarak ek ders esaslarýnda yapmayý
planladýðý deðiþikliði bir türlü yapamadý. Ek ders esaslarýnda ücret dengesizliðine ve maðduriyete neden
olan hükümler, uzun bir zaman geçmesine raðmen
hâlâ deðiþtirilmemiþtir. 2006 yýlýnda köklü bir deðiþikliðe uðrayan ek ders esaslarý, sekiz yýla yakýn bir süredir uygulanmakta ve deðiþtiði günden beri bazý adaletsizlikler devam etmektedir. Sendika olarak hazýrlayýp
bakanlýða sunduðumuz taslak dikkate alýnmalý, gerekli mevzuat deðiþiklikleri bir an önce yapýlmalýdýr.
‘ÖÐRETMEN NÖBET GÖREVLERÝ ÜCRETLENDÝRÝLMELÝDÝR’
Kamu kurumlarýnda yapýlan her nöbet görevinin
bir karþýlýðý varken, Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý
eðitim kurumlarýnda nöbet görevinin bir karþýlýðýnýn
olmamasýnýn izah edilecek bir tarafý yoktur. 20122013 yýlý toplu sözleþme masasýna da taþýdýðýmýz,
'Eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenir'
þeklindeki haklý talebimizin karþýlanmalýdýr.
‘YENÝ ÖÐRETMEN ATAMASINDA 40 BÝN
RAKAMININ ÜZERÝNE ÇIKILMALIDIR’
40 bin öðretmen atamasý için müracaatlar baþlamýþtýr. Yeni öðretmen atamasýnda 40 bin sayýsý azýmsanacak bir rakam deðildir fakat öðretmen ihtiyacý
dikkate alýndýðýnda bunun yeterli olmayacaðý açýktýr.
Eðitim sistemindeki reformlarý kalýcý kýlacak olan,
okullarda boþ ders kalmamasý ve sýnýflarda sadece
kadrolu öðretmenlerin olmasýdýr.
‘ÖÐRETMEN ATAMA VE YER DEÐÝÞTÝRME YÖNETMELÝÐÝ YAYINLANMALI VE ATAMA SÜREÇLERÝNE ÝLÝÞKÝN BELÝRSÝZLÝKLER
YENÝ EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM YILINDA KÖKTEN
ÇÖZÜLMELÝDÝR’
Öðretmen atama ve yer deðiþtirme iþlemlerinde
yaþanan belirsizliklerin nedeni, yönetmeliðin yayýnlanmamýþ olmasý ve neyin ne zaman yapýlacaðýnýn belirli bir takvime baðlanmamýþ olmasýdýr. Bakanlýk, bir
an önce yönetmelik ile ilgili hazýrlýklarýný tamamlamalý, yetkili sendikanýn katkýsýný alacak þekilde paylaþýma sunmalý ve 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda
yaþanan belirsizliklerin 2014-2015 eðitim-öðretim yýlýnda da yaþanmamasý için yönetmeliði yayýnlamalýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý, bu yýl il içi atama, il dýþý
atama, resen atama ve özür grubu atamalarýnda çözüm
endeksli yaklaþýmlar sergilemiþ fakat zamanýnda norm
güncellemelerini yapýp, bir adým sonrasýnda yaþanabilecek muhtemel durumlarý kestiremediðinden bazý sýkýntýlar yaþanmýþtýr. 2014-2015 eðitim-öðretim yýlý bu
anlamda sorunsuz geçmelidir.
‘OKULLARA YÖNETÝCÝ GÖREVLENDÝRMENÝN YAZ DÖNEMÝNDE BÝTÝRÝLEMEMESÝNÝN EÐÝTÝMÝ DAHA FAZLA OLUMSUZ ETKÝLEMEMESÝ ÝÇÝN TAKVÝM SIKIÞTIRILMALIDIR’
Milli Eðitim Bakanlýðý, görevde 4 yýlýný dolduran
müdürlerle ilgili deðerlendirmelerini tamamlamýþtýr.
Devamýna karar verilmeyen müdürlerin boþalttýklarý
kadrolara görevlendirme yapýlmasý süreci devam etmektedir. Yaz döneminde yapýlmasý gereken bu iþ ve
iþlemlerin eðitim-öðretimin içerisine sarkmasý kýsa süreliðine de olsa eðitimi olumsuz etkileyecektir. Ýnsan
Kaynaklarý Genel Müdürlüðü, yönetici görevlendirme
takviminin ivedi bir þekilde sonuçlandýrýlmasý için gerekli önlemleri almalýdýr.
‘OKULLARIN BÜTÇE SORUNUNA ÇÖZÜM
GETÝRÝLMELÝDÝR’
Okullara bütçe verilmemesi nedeniyle yaþanan
problemlere köklü çözüm getirilmelidir. Okullarýn zaruri harcamalarý için okul aile birliklerince üretilmeye
çalýþýlan çözümlerin yetersiz kaldýðý görülmelidir.
Okul yöneticilerinin eðitim liderliði yapmalarýnýn
önündeki en büyük engel olan okullarýn bütçe sorunu;
öðretmeni, yöneticiyi ve veliyi karþý karþýya getirmekte, bundan en fazla zararý yine okul yönetimleri görmektedir. Merkezi bütçeden, öðrenci baþýna ödenek
uygulamasýna geçilmeli, okullarda tahsildarlýk dönemi artýk tarih olmalýdýr.
Eðitim-Bir-Sen olarak, baþta öðretmenler ve öðrenciler olmak üzere, yeni eðitim-öðretim yýlýnýn tüm
eðitim çalýþanlarýna ve milletimize hayýrlý olmasýný temenni ediyor, sorunlarý bir yýla yayýlmýþ deðil, sorunlardan bir dönemde arýndýrýlmýþ bir yýl diliyor, 62. Hükümet'ten 'Yeni Türkiye' idealine uygun adýmlar bekliyoruz.”
(Haber Merkezi)
2014-2015 eðitim-öðretim yýlý deðerlendirildi.
Eðitimi masaya yatýrdýlar
Eðitim-Bir-Sen Çorum Þubesi iþyeri temsilcileriyle bir araya geldi.
E
ðitim-Bir-Sen
Çorum Þubesi
iþyeri temsilcileriyle
bir araya gelerek
eðitimde yaþanan
geliþmeleri, sorunlarý
ve çözüm önerilerini
görüþtü.
Ýki grup halinde
gerçekleþtirilen
toplantýya Þube
Baþkaný Tahir Eþkil,
baþkan yardýmcýlarý ve
merkezde görev yapan
iþyeri temsilcileri
katýldý. Toplantýnýn açýþ
konuþmasýný
yapanTahir Eþkil, bu
tür toplantýlarýn
birikimlerin
paylaþýlmasý,
sorunlarýn çözümünde
ortak akýlla hareket
edilmesi, sinerji
oluþturulmasý,
planlamalar yapýlmasý
açýsýndan çok büyük
öneme sahip olduðunu
belirterek, "Ýþyeri
temsilcilerimiz
sendikal
çalýþmalarýmýzýn en
önemli unsurlarýndan
biridir. Ýþyeri
temsilcilerimiz,
sendikamýzla
üyelerimiz arasýndaki
köprüdür. Üyelerimizin
karþýlaþtýklarý her türlü
zorluktan, sýkýntýdan,
sevinçten ilk önce
iþyeri temsilcimiz
haberdar olmalý,
müdahil olmalý ve
þubemizi
bilgilendirmelidir.
Eðitimde yaþanan geliþmeleri, sorunlarý ve çözüm önerilerini görüþtü.
Ýþyeri temsilcilerimiz,
bir anlamda
sendikamýzýn
iþyerlerindeki temel
taþlarýdýr. Ýþ yeri
temsilcilerimiz,
demokratik
sendikacýlýðýn
geliþmesinde hayati
derecede önem
taþýmaktadýr,
dolayýsýyla
sendikamýzýn o
iþyerindeki gücünü ya
da zayýflýðýný
belirleyen kiþiler
olmaktadýrlar.
Teþkilatýn kýlcal
damarlarý mesabesinde
olan iþyeri
temsilcilerinin bir
araya gelmesi örgütsel
kaynaþma açýsýndan
çok önemlidir. EðitimBir-Sen'in baþarýsýnýn
en önemli unsuru iþyeri
temsilcilerimizdir.
Ýþyeri temsilciliðini
daha koordineli bir
þekilde çalýþarak
fonksiyonel hale
getirebilmek için bu
toplantýyý düzenledik.
Bizler ve sizler bu
hizmetleri gönüllü
olarak yapmaktayýz.
Gönüllü olarak yapýlan
iþlerde ve görevlerde
baþarý daima yüksek
olmuþtur. Ýþyeri
temsilcilerimiz, görev
yaptýklarý kurumlarda
büyük bir camianýn
sözcüsüdürler.
Çalýþmalarýmýza hýz
kesmeden devam
etmeliyiz.
Sendikamýzýn iþyeri
panosunu her zaman
güncel tutmalýsýnýz.
Güncel tutmanýz için
de sendika binasýna
düzenli gelmeniz,
yayýnlarýmýzý takip
etmeniz, okumanýz ve
geliþmelerden haberdar
olmanýz gerekir.
Gücümüzü oluþturan
bütün üyelerimize ve
onu temsil eden tüm
teþkilatýmýza teþekkür
ediyorum." dedi.
Yapýlan þube
faaliyetlerinin
deðerlendirilmesinden
sonra kýsa, orta ve uzun
vadede yapýlacak
çalýþmalarla ilgili öneri
ve eleþtiriler görüþüldü.
Toplantýda þube baþkan
yardýmcýlarý kendi
görev alanlarýyla ilgili
açýklamalarda
bulundular. Ýþyeri
temsilcileri de
iþyerlerinde
kendilerinin ve
üyelerin yaþadýklarý
sorunlarý þube
yönetimine ilettiler.
(Haber Merkezi)
‘Akademisyenlerin mali
durumu iyileþtirilmeli’
E
ðitim Bir Sen
Çorum Þubesi
Üniversite Temsilcisi
Mehmet Erol Çalmaz,
üniversitelerde görev
yapan öðretim
elemanlarýnýn mali
durumlarýnýn
iyileþtirilmesi
gerektiðini bildirdi.
Bazý
üniversitelerde
geliþtirme- ödeneðinin
uygulama kapsamýnýn
geniþletilmesini isteyen
Çalmaz, toplu
sözleþme masasýnda
üzerinde çalýþma
yapýlmasý noktasýnda
karar alýnan öðretim
elemanlarýnýn mali
durumlarýnýn
iyileþtirilmesi
konusunda sendika
olarak hazýrladýklarý ve
YÖK ile birlikte
kamuoyuna deklare
etikleri 'Öðretim
Elemanlarýnýn Mali
Haklarý' baþlýklý
rapordaki tespit ve
tekliflerin bir an önce
hayata geçirilmesi
gerektiðini ifade etti.
Çalmaz, üniversite
ödeneði oranlarýna,
müteakip iki yýl için
100'er puan artýþ
saðlanmasýný istedi.
657 sayýlý Kanun
dýþýnda kendi özel
personel rejimi ve
mevzuatý bulunan
hâkim ve savcýlar için
maaþlarýnda seyyanen
bin 155 TL artýþ
yapýlmasýna iliþkin
teklifin Meclis'e
gönderildiðini
Mehmet Erol Çalmaz.
hatýrlatan Çalmaz,
kurumlarýna göre
benzer bir maaþ
sosyo-ekonomik
artýþýnýn
açýdan daha az
akademisyenler için de
geliþmiþ yerlerde
yapýlmasý gerektiðini
öðretim yapan ve/veya
kaydetti. Üniversite
yeterli sayýda öðretim
temsilcisi Erol Çalmaz,
elemaný saðlanamayan
þöyle dedi; y”Diðer
yükseköðretim
taraftan, öðretim
kurumlarý ile bunlarýn
elemanlarýnýn
bölümlerinde görevli
maaþlarýnda önemli bir
öðretim elemanlarýna,
kalem olan 'geliþtirme
söz konusu kurumlarda
ödeneði', birçok
görev yapmalarýný
üniversitede
teþvik amacýyla yapýlan
15.12.2014 tarihi
bir ödemedir. Bu
itibarýyla sona
amaçla, söz konusu
erecektir. Yine eðitimgeliþtirme ödeneðinin,
öðretime baþladýktan
15 yýllýk sýnýrlama da
sonra 15 yýlýný
kaldýrýlmak suretiyle,
dolduran
idari personeli de
üniversitelerde de 15.
kapsayacak þekilde
yýlýn sonunda ödeme
15.12.2014 tarihinden
sona erecektir.
sonra da ödenmesine
Bilindiði üzere,
devam edilmesi
geliþtirme ödeneði,
yönünde ilgili Bakanlar
diðer yükseköðretim
Kurulu kararýnda
gerekli düzenleme
yapýlmalýdýr.”
Üniversite
öðrencilerinin
barýnmasý sorunu
Eðitim Bir Sen
Çorum Þubesi
Üniversite temsilcisi
Mehmet Erol Çalmaz,
yükseköðrenimdeki
öðrencilerin barýnma
ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasý için acilen
çözüm alýnmasý
gerektiðini belirterek,
"Son yýllarda üniversite
sayýsýndaki artýþla
orantýlý olarak öðrenci
sayýsýndaki artýþýn
ortaya çýkardýðý
barýnma hizmetlerinde
kapasite artýrýmý ayný
oranda
yürümediðinden
sorunlar yaþanmakta,
aileler eðitim-öðretim
yýlý baþýnda büyük bir
telaþýn içerisine
sürüklenmektedir. 17
Aralýk Küresel
Operasyonu'nda rol
üstlenen bir kesime ait
özel yurtlarýn millet
nezdinde itibar
kaybetmesi nedeniyle,
devlet yurduna
geçmeye çalýþan
öðrencilerin talepleri
karþýlanmalý, aileler ve
gençler telaþtan
kurtarýlmalýdýr. Devlet
yurtlarý ise, sadece otel
hizmeti sunmanýn
ötesinde sosyal ve
kültürel faaliyetlerin de
yer aldýðý kültür
mekânlarýna
dönüþtürülmelidir."diy
e konuþtu.
PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
TÜMSÝAD baþarýlarýný artýrdý
7
T
üm Sanayici ve iþ
üyesi firmalarýn sýçrama
Adamlarý
Derneði
yapmalarý ve büyümeleri
(TÜMSÝAD) Çorum Þuyönünde çaba gösteriliyor.
besi yönetimi, yýlýn ilk yaBunlarýn ülkemize milli
rýsý rutin üye kaynaþma
gelire katkýsý küçümsenbilgilendirme toplantýsý
meyecek kadar yüksektir .
düzenledi.
Bildiðiniz üzere yöneHafta içinde yapýlan
tim kurulumuz, þubemizi
toplantý TÜMSÝAD Þube
üyelerimizle birlikte hizBaþkaný Abdurrahman Kýmette daha üst sevilere talýç’ýn açýþ konuþmasý ile
þýma gayreti ve çabasý içinbaþladý. Kýlýç, konuþmadedir. Genel merkezimizle
sýnda 2014 yýlýnýn ilk yakoordineli olarak komisrý yýl faliyetleri hakkýnda
yonlarýmýz üyelerimizi yut
bilgiler vererek, þöyle dedýþý ticari gezilerine yöndi; “Öncelikle bilinmelidir
lendirmekte ve önem verki sivil toplum örgütü üyemektedir.
Hafta içinde yapýlan toplantýda faaliyetler hakkýnda bilgi verildi.
si olmak bir ayrýcalýktýr.
Her yýl dünyada düÇorum’da STK’lar her bizenlenen 37 ülke sivil topri bir boþluðu doldurarak
lum kuruluþlarý arasýnda
ülkemize, insanýmýza, feAB KOBÝ Haftasý etkindakarlýklarla faydalý olliklerinde SÝYAD’lar olamaya çalýþmaktadýrlar. Bu
rak seminer çalýþtay, fuariþleri birileri özveri ile
lar, üyelere eðitim, giriþimyapmak zorundadýr. Bildicilik vb. faliyetler düzenðiniz üzere sivil toplum
lendi. 57 il TÜMSÝAD þuörgütlerinin özellikle son
15 yýlda ülkemizde desbesi etkinliklerde geçen yýl
teklenmesi, önemsenmesi,
ülkemizi birinciliðe taþýdý.
ilgi görmesi ülkemizin ve
TÜMSÝAD Çorum Þubesi
toplumunmuzun geliþmiþolarak seminerler, konfelik yolunda bir göstergerens ve çalýþtaylarla dösidir. Özellikle TÜMSÝnem içerisinde 38 etkinlik
AD’ýn yurt genelinde 9
yaparak 57 il TÜMSÝAD
Toplantý,
TÜMSÝAD
üyelerinin
ekonomi
üzerine
yýlda 57 ilde þube, Avruþubesi arasýnda þubemiz
pa’da 12 þubesi ve dünyayaptýklarý deðerlendirmelerle sona erdi.
beþinciliði kazandý. Genel
da temsicilikleri, 12 bin
baþkanýmýz sayýn Dr Hasan Sert tarafýndan þubemiz teþekkür yazýsý
üyesi bulunmaktadýr. Tüm Türkiye’de Avrupa’da ve dünyada teþve plaketle onore edildi. Emeði geçen yönetimimize, komisyondaki
kilatlanarak yapýlanmamazý büyük ölçüde baþarmýþ ve ekonominin can damarý olan KOBÝ’lerin, esnafýn, iþadamýnýn, tüccarýn yararkadaþlara teþekkürediyoruz. Bu etkinlikleri daha üst seviyelere tadýmcýsý olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceðiz.
þýyacaklarýna inancýmýz tamdýr.
Son yýllarda yelpazesini ve hizmetlerini daha geniþleten ve yeHitit Üniversitesi’nin desteði, iþ geliþtirme komisyonumuzun
rel deðerlerden küresel liderliðe uzanan yolda kurumsallaþan TÜMgayretiyle ile yaplan toplantýlar sonucunda AB projesi icra edilmiþ,
SÝAD, devletimize, ülke ekonomisine katma deðer üretiyor. Dýþ ülproje Istanbul TÜMSÝAD genel merkezimizce beðenildiðinden dike devletlerini ziyaretlerde üye iþ adamlarýmýzýn katýlýmlarý saðlanaðer il TÜMSÝAD þubelerine emsal teþkil etti.”
rak ihracata yönelik çabalar veriliyor. Ekonomiye, milli gelire katký
Toplantý, TÜMSÝAD üyelerinin ekonomi üzerine yaptýklarý desaðlanýyor. Organize olmuþ toplumlarýn her zaman baþarýlý oluyor. Ýþ
ðerlendirmelerle sona erdi. Haber Merkezi
dünyasý da organize olarak baþarýlý iþlere imza atýyor. TÜMSÝAD
26 kiþilik kafile, 22. Ayvalýk Uluslararasý Engelli
Þenlikleri’ne katýlmak üzere yola çýktý.
Onlar her þeyin en
güzelini hakediyor
Engelli öðrenciler Ayvalýk
Þenlikleri için yola çýktý
E
EROL TAÞKAN
ngelli öðrenciler ve ailelerinin
oluþturduðu 26 kiþilik kafile,
22. Ayvalýk Uluslararasý Engelli
Þenlikleri’ne katýlmak üzere yola
çýktý.
Aileleri ve engellilik konusunda duyarlýlýklarýný ortaya koyan kiþiler tarafýndan hayýrlý yolculuklar
temennisiyle uðurlanan engelli çocuklar ve gençler, büyük bir heyecan ve mutlulukla araçtaki yerlerini
aldý.
Belediye Sosyal Ýþler Müdürü
Cengiz Özkader, Zihinsel ve Spastik Engelli Öðrencileri Korum Der-
neði Baþxkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, Ýl Genel Meclis Üyesi
Yurdanur Özzehinli ve ailelerin katýldýðý uðurlama töreninde duygusal
anlar yaþandý.
Geride kalan kardeþleri ve aile
bireyleri ile vedalaþan öðrenciler,
14-18 Eylül tarihleri arasýnda Balýkesir’in Ayvalýk ilçesinde düzenlenen 22. Ayvalýk Uluslararasý Engelli Þenlikleri’nde Çorum adýna yer
alacak.
Çorum Belediyesi’nin tahsis
ettiði araçla yola çýkan engelli öðrencilerin, yol harçlýklarý ise Yaðmaksan Yöneticisi Fatih Yaðlý tarafýndan karþýlandý.
Mesleðin son ustalarýndan
Y
aklaþan Kurban Bayravamlý çalýþmaktayým. Eskimý sebebiyle býçakçýlarden tabi burada ocaklarýmýz
da da hareketlilik baþladý.
vardý onlarda yapýyorduk.
Çorum'un Ýskilip ilçesinde
Ama þimdi onlar sanayiye
baba mesleðini hayatta tutgitti. Þimdi ise yine burada
maya çalýþan 70 yaþýndaki
sobada ýsýtarak yapýyoruz.
Hüseyin Demirelli, gösterdiKeçiboynuzunu ýsýtýyoruz,
ði büyük el emeði ile býçak
ýsýtýnca yumuþuyor daha
saplarýný keçiboynuzundan
sonra hangi býçak için kullayapýyor.
nacaksak o býçaðýn çelik kalýbýna koyup sekil veriyoruz
Anadolu'da, Selçuklu
soðuyunca da býçaða takmak
ve Osmanlý dönemlerinden
için iþleme alýyoruz” þeklinkalma bazý meslekler gidede yaptýðý iþi anlatýyor.
rek yok olurken bazýlarý da
teknolojiye dayanmaya çalýUsta Demirelli, keçiþýyor. Bunlardan birisi de el
boynuzu kullanma sebepleriiþi býçakçýlýk sanatý. Býçakçýni ise þöyle sýralýyor: ”En
lýk mesleði geliþen teknolobaþta saðlam olmasý, iki
ji ile birlikte yerini fabrika Binlerce yýllýk tarihi geçmiþe sahip olan Çorum'un Ýskilip ilçesinde yaþayan Hüseyin kullanýþlý olmasý ve diðer
Demirelli de býçakçýlýk sanatýnýn son ustalarýndan.
üretimi tahta veya plastik
kullanýlan malzemelere gösaplý demir býçaklara býrakre görünüþü daha güzel.
tý. Osmanlý döneminde hayNaylon ve plastik saplar 6
van boynuzlarýndan býçak ve sap yapýlmasý da günümüzde giderek unuay veya bir sene kullanýlýyor. Ancak keçiboynuzu saplar kullanýma götulan zanaatlardan.
re üç ile dört yýl arasýnda bir kullaným ömrü var."
Binlerce yýllýk tarihi geçmiþe sahip olan Çorum'un Ýskilip ilçesinGençlerin mesleðe karþý ilgisiz olduðunu aktaran Demirelli, þunde yaþayan Hüseyin Demirelli de býçakçýlýk sanatýnýn son ustalarýndan.
larý söylüyor: “Kendi oðullarým bile ilgisiz bu mesleðe karþý. Bu eski
Demirelli, çevre köylerden ve kasaplardan aldýðý keçi ve sýðýr boynuzbir sanat olarak kaldý. Herþey makineleþtiði ve hazýr kulaným arttýðý için
larýný býçak haline getiriyor. Uzun uðraþ ve yoðun tempo isteyen bu iþ
herkes kolay iþe bakýyor. Bunu bizim gibi ocakta döverek emek harcaiçin, ''Her babayiðidin harcý deðil'' diyen Demirelli, boynuzdan yapýlan
yarak yapmak zor geliyor. Bu iþle uðraþan yalnýz iki, üç kiþi kaldý. Ýlçe
býçaklarýn faydalarýný anlatarak, ''Daha keskin ve daha uzun ömürlü,
dýþýndan gelip býçak soranlar var. Bazen müþteri 'ben iki gün buradayým
ama günümüzde artýk bu meslek kalmadý'' diyor.
bana keçiboynuzundan sap yap' diyor. Ben de isteðine göre býçaðý sapý
Býçakçý ustasý Hüseyin Demirelli, ”Bu benim baba sanatým. Sülayapýyorum.” Demirelli, ömrü el verdiði sürece bu uðraþý sürdüreceðini
lemin tamamý demirciydi onlardan esinlenerek biz de bu sanata, 8 yaifade ediyor. (Cihan)
þýnda babamýn yanýnda baþladým. Bugün 70 yaþýndayým ve hala da de-
Araç takla attý, 2 yaralý
Kazanýn ardýndan olay yerine
gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet
Hastanesi'ne kaldýrýlan Salih ve Emine
Kaleli’ye (54) ilk müdahale yapýldý.
Kalbi duran Salih Kaleli'ye yapýlan
müdahalenin ardýndan kalbi tekrar
çalýþmaya baþladý. Durumu aðýr olan
Salih Kaleli, Osmancýk'tan Hitit
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili
soruþturma sürüyor. (Cihan)
Kaza, Samsun-Ýstanbul D-100 kara yolu üzerinde
Kargý’ya baðlý Hacýhamza beldesinde meydana geldi.
(Ç.HAK:2381)
K
aza, Samsun-Ýstanbul D-100 kara
yolu üzerinde Kargý’ya baðlý
Hacýhamza beldesinde meydana geldi.
Memleketleri Giresun’dan Ýstanbul'a
giden 59 yaþýndaki Salih Kaleli
yönetimindeki 34 EP 4170 plakalý
otomobil, sürücüsünün direksiyon
hâkimiyetini kaybetmesinin sonucu
yol kenarýndaki aðaçlara çarpýp takla
attý. Otomobil hurdaya döndü.
Engelli öðrenciler Çorum Belediyesi’nin tahsis ettiði araçla yola çýktýlar.
Engelli çocuklar ve gençler, büyük bir heyecan
ve mutlulukla araçtaki yerlerini aldý.
8
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
Albay Temizöz’e tahliye
Y
argýtay 5. Ceza Dairesi,
Balyoz ve faili meçhul
davalarýnýn sanýðý emekli
Albay Cemal Temizöz'ün tahliyesine
karar verdi.
Balyoz davasýnda hakkýnda 18
yýl hapis cezasý kesinleþen Temizöz,
Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde 1993-95
yýllarýnda iþlenen 20 faili meçhul
cinayetle ilgili dava nedeniyle
Anayasa Mahkemesinin Balyoz
davasýyla ilgili ihlal kararýna raðmen
tahliye edilmemiþti.
Temizöz'ün avukatý Sedat Özdað,
Temizöz'ün Cizre'deki faili meçhul
cinayetlerle ilgili yargýlandýðý davaya
bakan Diyarbakýr Özel Yetkili
Mahkemesinin kaldýrýlmasýnýn
ardýndan dava dosyasýnýn Þýrnak'a
gönderildiðini bildirdi.
Þýrnak'taki mahkemenin ise
davayla ilgili yetkisizlik kararý
vererek dosyayý Cizre'ye
gönderdiðini belirten Özdað,
Cizre'deki mahkemenin de davayla
ilgili yetkisizlik kararý verdiðini
anlattý.
Özdað, mahkemeler
arasýndaki yetkisizlik
kararlarýnýn çözümü için
Temizöz ile ilgili
dosyanýn Yargýtay 5.
Ceza Dairesine
geldiðini ifade etti.
Davada hangi
mahkemenin yetkili
olacaðýna karar
verecek Yargýtay 5.
Ceza Dairesine,
tutukluluk süresi 5
yýlý aþan
Temizöz'ün öncelikle tahliyesine
karar verilmesi istemiyle baþvuruda
bulunduklarýný bildiren Özdað,
Daire'nin söz konusu baþvuruyu
bugün karara baðladýðýný
kaydetti.
Özdað, Daire'nin
öncelikle
Temizöz'ün
tahliyesine karar
verdiðini, davada
hangi
mahkemenin
yetkili olduðuna
ise daha sonra
karar vereceðini
bildirdi.(AA)
Torba yasanýn getirdiði en
önemli yeniliklerden biri
evlere temizliðe giden
gündelikçilere saðlanan
kuponla sigortalama
kolaylýðý.
Yediði yumruk
öldürdü
Ç
orum'da Veysel Seviþ(57),
kavga ettiði Naki Ü.'nün(40)
yumruk darbesiyle yere yýðýldý.
Veysel Seviþ, kaldýrýldýðý
hastanede hayatýný kaybetti.
Þüpheli ise gözaltýna alýndý.
Çorum'un Karakeçili
Mahallesi'nde meydana gelen
olayda 3 çocuk babasý Veysel
Seviþ, annesi 76 yaþýndaki Ýlhan
Seviþ'i ziyarete gitti. Annesinin
komþusu olan Naki Ü. ile kapý
önünde karþýlaþýnca aralarýnda
tartýþma çýktý. Daha önceden
aralarýnda husumet bulunan iki
komþunun tartýþmasýnýn kavgaya
dönüþtü. Naki Ü.'nün yumruk attýðý
Veysel Seviþ, yere yýðýldý.
Baðýrýþmalar üzerine dýþarýya çýkan
komþularýnýn haber vermesi üzerine
gelen ambulansla Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine kaldýrýlan Seviþ,
yapýlan tüm müdahalelere raðmen
kurtarýlamadý.
Veysel Seviþ'in cenazesi otopsi
için Ankara Adli Týp Kurumuna
gönderildi. Naki Ü. ise polis
tarafýndan gözaltýna alýndý. Olayla
ilgili soruþturma sürüyor.(DHA)
Kýyafetlerini yakarken
az kalsýn ölecekti
orum'da eski kýyafetlerini
Ç
yakmak isterken dumanlarýn
arasýnda kalan 57 yaþýndaki Hatice
Þiþli, hastaneye kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý.
Olay geçtiðimiz cuma akþamý
Çorum'un Karakeçili
Mahallesi'nde meydana geldi.
Yalnýz yaþayan Hatice Þiþli, eski
kýyafetlerini sobanýn içine atarak
ateþe verdi. Sobanýn tütmesiyle
odanýn içi dumanla doldu. Evden
dumanlar yükseldiðini gören
komþularý, Hatice Þiþli'yi güçlükle
dýþarý çýkarýp itfaiye ve saðlýk
ekiplerine haber verdi. Ekiplerin
müdahalesi ile alevler
yükselmeden kontrol altýna alýndý.
Yolun kenarýnda kaldýrýma
oturarak aðlamaya baþlayan Þiþli'yi
saðlýk ekipleri teselli etmeye
çalýþtý. Yapýlan ilk müdahalenin
ardýndan dumandan etkilenen Þiþli,
Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý. (DHA)
Türkiye sezaryende sýnýrý aþtý
S
Gündelikçilere sigorta zorunluluðu
G
ündelikçilerin kuponla
sigortalanmasý 1 Nisan 2015’ten
itibaren zorunlu oluyor. Bu nedenle,
sigorta yaptýrmayanlara ceza yolda..
Torba yasanýn getirdiði en önemli
yeniliklerden biri evlere temizliðe giden
gündelikçilere saðlanan kuponla
sigortalama kolaylýðý oldu. Hemen bir
þey yapmanýza gerek yok; gündelikçilerle
ilgili yeni uygulama 1 Nisan 2015’ten
itibaren baþlayacak.
Bu süre içerisinde Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) konuyla ilgili
yönetmelikleri çýkaracak ve anlaþmalý
bankalar aracýlýðýyla ödeme kuponlarýný
bastýracak. Baþvuru hem doðrudan SGK
merkezlerine gidilerek hem de internet
üzerinden yapýlabilecek.
Öncelikle SGK’dan veya kurumun
internet sitesinden alýnacak form
doldurularak, gündelikçi ile gündelikçi
çalýþtýran kiþi tarafýndan imzalanacak.
Ýþveren, sigorta primi ödemesini her ay
banka hesabýndan otomatik ödeme
talimatýyla yapabileceði gibi, SGK’dan
veya kurumun internet sitesinden
alýnacak form doldurularak, gündelikçi
ile gündelikçi çalýþtýran kiþi tarafýndan
imzalanacak. Ýþveren, sigorta primi
ödemesini otomatik ödeme talimatýyla ya
da, SGK’nýn bankalara bastýracaðý
kuponlarla yapabilecek.
Gündelikçi kadýn çalýþtýran herkes
sigorta yaptýrmak zorunda. 10 günden az
çalýþtýranlar sigorta yaptýrmadýðýnda
herhangi bir cezai yaptýrýmý yok ama
sigorta yaptýrýrlarsa olasý bir iþ kazasý
durumunda sorumluluk altýna
girmeyecekler.
10 günden az çalýþtýranlar günlük
asgari ücretin sadece yüzde 2’si oranýnda
iþ kazasý ve meslek hastalýðý primi
öderken, 10 günden fazla çalýþtýranlar
günlük brüt asgari ücretin yüzde 32.5’i
oranýnda prim ödeyecek.
Örneðin haftada 1 günden ayda 4
gün, gündelikçi çalýþtýranlar, asgari ücret
üzerinden günlük 75 kuruþ, ayda 3 lira
prim ödeyerek iþ kazasý ve meslek
hastalýklarýna karþý gündelikçi kadýný
sigortalayacaklar.
Bu sayede, evde meydana gelecek
kazada gündelikçi sakatlanýrsa kendisine
bu sigortadan dolayý iþ göremezlik aylýðý
baðlanabilecek. 10 günden fazla
gündelikçi çalýþtýranlar ise her gün için
12.29 lira prim ödeyecek.
Hafta sonlarý dýþarýda býrakýldýðýnda
ayda rakam 283 lira olacak. Eðer
gündelikçi ilk defa sigortalý olarak
çalýþacaksa kadýn istihdamýndan da
yararlanabilirsiniz. Bu durumda günde
5.3 lira ödeyerek sigorta yaptýrmak
mümkün olabilecek.
Ayda 10 günden fazla çalýþtýrýlan
gündelikçileri sigortalamak isteðe baðlý
deðil, zorunlu olacak. Bu nedenle, sigorta
yaptýrmayanlara, brüt asgari ücret
tutarýnda, yani bin 134 lira para cezasý
kesilecek. (Habertürk)
ezaryenle doðumda dünya ortalamasý
yüzde 15 iken 2013 yýlý Türkiye ortalamasý yüzde 48.
Sezaryen doðumlarla ilgili açýklamalarda bulunan Dr. Aytekin Kemik, 2013 yýlý
verilerine göre Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý
hastanelerde sezaryen oranýnýn yüzde 39,
üniversite hastanelerinde yüzde 63, özel
hastanelerde ise yüzde 81 olduðunu söyledi.
Verilere göre üniversite ve özel hastanelerde sezaryenle doðum oranlarýnýn yüksek olduðunu belirten Kemik, "Sezaryen aslýnda doðum þekillerinden birisi deðildir.
Doðum tektir, o da normal doðumdur. Sezaryen, doðumun mümkün olmadýðý durumlarda veya anne ile bebeðin risk altýnda
olduðu durumlarda anne ile bebek saðlýðýný
korumak için yapýlan bir ameliyatla bebeðin
anne karnýndan çýkartýlmasýdýr. Yani sezaryen doðum deðil bir ameliyattýr" diye konuþtu.
"TÜRKÝYE ORTALAMASI YÜZDE
48’DÝR"
Sezaryenle doðumda dünya ortalamasýnýn yüzde 15 olduðunun altýný çizen Kemik, "2013 yýlý Türkiye ortalamasý yüzde
48’dir. Mersin ilimizde ise 2013 yýlý sezaryen oraný yüzde 58’dir. Sezaryen yönteminin anne ve bebek için hayat kurtarýcý olabildiði durumlar da vardýr bununla birlikte
Dünya Saðlýk Örgütü’ne göre gerekli olan
sezaryen oraný ise tüm doðumlar içinde yüzde 15’i geçmemektedir.
Sezaryenle doðumda artýþ yaþanmasýnýn sebepleri arasýnda anne adaylarýnýn doðum ile ilgili endiþeleri ve korkularý nedeniyle sezaryen yönünde taleplerinin olduðu
düþünülmektedir. Anne ve baba adaylarý,
doðumun kesin baþlama zamanýnýn önceden
bilinmemesinden, doðumun uygunsuz zaman ve koþullarda baþlama ihtimali ve hastaneye gitmede geç kalma korkusundan, doðum baþlangýç belirtilerini fark edemeyecekleri düþüncesinden, doðum sancýsý korkusundan dolayý normal doðum açýsýndan
herhangi bir risk durumu söz konusu olmamasýna raðmen sezaryen için ýsrar etmekte-
Servis þoförleri için genelge
O
kul servisi sürücüleri, görev alanlarýnda sigara içmeyecek,
tespih, zincir gibi taký takmayacak, öðrencilerle argo konuþmayacak.
Þoför, firmanýn belirlediði kýyafeti giyecek, giysiler ütülü ve
temiz olacak. Sürücü, her gün traþ olacak ve kiþisel hijyene dikkat edecek.
Ýçiþleri Bakanlýðý, okul önlerinde alýnacak trafik tedbirleri
ve servis araçlarýnýn denetimine iliþkin bir genelge hazýrlayacak
tüm illere gönderdi.
Genelgeye göre, trafik polisleri, öðrencilerin giriþ çýkýþ saatinde okul önlerinde ve büyük kavþaklarda önlem alacak. Araçlarda taþýma sýnýrýnýn üzerinde öðrenci bulunmayacak. Okul öncesi ve ilköðretim öðrencilerinini taþýyan araçlarda rehber personel bulundurulacak. Servis araçlarýnýn, Okul Servis Aracý Özel
Ýzin Belgesi veOkul Servis Araçlarý Bakým ve Onarým Takip Formu denetlenecek.
Okul servis araçlarýnda "Okul taþýtý" yazýsý ve "Dur" kýrmýzý ýþýk veren lambanýn araç üzerinde ve çalýþýr olmasý saðlanacak.
Araç camlarýnda renkli cam ve camlarýn üzerinde renkli film ta-
bakasý bulunmayacak. Her koltukta emniyet kemeri yer alacak.
TESPÝH, ZÝNCÝR YASAK
Servis sürücüleri görev süresi boyunca firmanýn belirlediði
kýyafeti giyecek, giysiler ütülü ve temiz olacak. Sürücü, her gün
traþ olacak ve kiþisel hijyene dikkat edecek. Sürücü, görev süresi içinde araçta ya da dýþarýda görev alanlarýnda sigara içmeyecek, tespih, zincir gibi takýlar kullanmayacak.
Sürücü, öðrenci, veli, okul idarecileri, þirket yöneticileri ya
da çalýþanlar ile iliþkilerinde ve trafikte nazik ve hoþgörülü olacak.
Servis þoförü, öðrencilerle iletiþimde laubali davranýþlardan
kaçýnacak, konuþurken argo sözcükler kullanmayacak. Þoför, öðrencilerin kendisi, ailesi, arkadaþlarý, inançlarý ve tuttuðu takým
gibi deðerleri ile ilgili hiçbir koþulda olumsuz sözler söylemeyecek.
Hangi gerekçeyle olursa olsun öðrencilere fiziki müdahalede veya kaba muamelede bulunulamayacak. Öðrencilerle sarýlma, kucaklaþma, öpme ve benzeri fiziki temas kurulamayacak.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
9
Otomobilde Türkiye
ortalamasýný tutturduk
T
ürkiye çapýnda yapýlan araþtýrmaya göre
nüfus açýsýndan her 8 kiþiye bir otomobil düþüyor.
150 bine yakýn motorlu taþýtýn bulunduðu
Çorum’da ise 70 bine yakýn otomobil trafiðe çýkýyor. 2014 yýlý rakamlarýna
göre 532 bin 80 nüfuslu
Çorum’da da yaklaþýk 8
kiþiye bir otomobil düþüyor.
Anadolu Ajansý’nýn
haberine göre, baþkent Ankara'da her 4,5 kiþiden
1'ine bir otomobil düþüyor.
TÜRKÝYE’DE 18.3 MÝLYON TAÞIT VAR
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerinden
yapýlan derlemeye göre, Haziran ayý sonu itibarýyla
Türkiye'de 9 milyon 552 bin 829'u otomobil, 421
bin 183'ü minibüs, 213 bin 473'ü otobüs, 2 milyon
991 bin 650'si kamyonet, 766 bin 471'i kamyon, 2
milyon 776 bin 174'ü motosiklet, 38 bin 933'ü özel
amaçlý araç ve 1 milyon 591 bin 423'ü de traktör olmak üzere toplam 18 milyon 352 bin 136 adet motorlu kara taþýtý bulunuyor.
Ýl bazýnda bakýldýðýnda motorlu kara taþýtýnýn
en fazla olduðu kent 3 milyon 294 bin 782 adet taþýt
ile Ýstanbul. Ýstanbul'u 1 milyon 538 bin 185 taþýt ile
Ankara, 1 milyon 121 bin 841 taþýt ile Ýzmir, 854 bin
225 taþýt ile Antalya ve 660 bin 462 taþýt ile Bursa
izliyor.
En az motorlu kara taþýtý ise Tunceli'de bulunuyor. Toplam 7 bin 157 taþýtýn bulunduðu Tunceli'yi,
9 bin 287 taþýt ile Hakkari, 11 bin 853 taþýt ile Bay-
burt, 13 bin 804 taþýt ile
Bingöl ve 15 bin 131 taþýt
ile Ardahan takip ediyor.
EN FAZLA OTOMOBÝL ÝSTANBUL’DA
Türkiye'deki 9 milyon 552 bin 829 otomobilin yüzde 23'ü, yani 2
milyon 200 bin 126 adedi
Ýstanbul'da bulunuyor.
En fazla otomobilin
bulunduðu ikinci þehir 1
milyon 118 bin 206 adet
ile Ankara. Ankara'yý 598 bin 86 otomobil ile Ýzmir,
379 bin 752 otomobil ile Antalya ve 351 bin 236
otomobil ile de Bursa takip ediyor.
Ülkede en az otomobilin bulunduðu þehir ise
Hakkari. Sadece 2 bin 151 adet otomobilin bulunduðu bu þehri 2 bin 582 otomobil ile Tunceli, 3 bin 54
otomobil ile Ardahan, 3 bin 465 adet otomobil ile
Þýrnak ve 4 bin 849 otomobil ile Bayburt takip ediyor.
ÇORUM’DA HER 100 KÝÞÝDEN 13’Ü OTOMOBÝL SAHÝBÝ
Kiþi baþýna düþen otomobil sayýsýna bakýldýðýnda, kiþi baþý otomobil yoðunluðunun en fazla olduðu kentin Ankara olduðu görülüyor. Yaklaþýk 5 milyon kiþinin yaþadýðý Ankara'da 1 milyon 118 bin
206 kayýtlý otomobil bulunuyor ve kentte her 4,5 kiþiye bir otomobil düþüyor. Baþka bir deyiþle Baþkent'te her 100 kiþiden 22,1'i otomobil sahibi. Çorum’da ise her 100 kiþiden 13’ünün otomobil sahibi
olduðu görülüyor.
Kiþi baþýna en fazla
otomobilin bulunduðu
ikinci þehir ise Muðla.
866,6 bin nüfuslu Muðla'da 158 bin 837 otomobilin kayýtlý bulunuyor ve
Muðla'da her 5,4 kiþiye
bir otomobil düþüyor.
Öte yandan Antalya
ve Burdur'da her 5,7 kiþiye, Denizli, Isparta ve Ýstanbul'da her 6,4 kiþiye,
Bolu ve Kütahya'da her
6,5 kiþiye, Uþak'ta her 6,6
kiþiye, Çorum’da her 8 kiþiye bir otomobil düþüyor.
OTOPARK’ýn araþtýrmasýna göre Çorum’da her 8 kiþiden biri otomobil sahibi.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
BMW 5.20 D
2011
Citroen C-Elysee 1.6 HDi 2013
Daihatsu Terios Galaxy
2011
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2005
Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2010
Fiat Tipo 1.6 SX
1998
Ford Fiesta 1.4 TDCi Comf 2003
Ford Focus 1.6 TDCi Trend 2011
Ford Transit Connect
2004
Ford Tourneo Connect
2010
Opel Astra 1.6 GL
1998
Opel Astra 1.3 CDTI Enjoy 2007
Opel Astra 1.6 Essentia
2012
Opel Corsa 1.2 Comfort
2002
Opel Vectra 2.0 16V
1998
Opel Vectra 2.2 Elegance 2003
Peugeot Partner 1.9 D
2004
Renault 12 STW
1988
Renault 19 1.6 Alize
1999
Renault Broadway RN
1997
Renault Clio 1.5 DCi Authe 2003
Renault Clio 1.2 Extreme 2012
Renault Kangoo 1.5 DCI 2004
Renault Kangoo 1.5 DCI M2006
Renault Megane 2.0 RXT 1998
Renault Megane 1.5 DCi Pr2009
Fiyatý (TL)
150 bin
43 bin 500
51 bin
18 bin
30 bin
11 bin
20 bin
32 bin
17 bin 500
24 bin 500
14 bin 500
31 bin
36 bin
20 bin
18 bin
27 bin
14 bin
4 bin
15 bin 500
10 bin
16 bin 500
35 bin
15 bin 500
23 bin
16 bin 500
34 bin
Renault Symbol 1.2 Expres 2011
Renault Toros STW 1.4
1996
Tofaþ Doðan SLX
1993
Tofaþ Þahin
1994
Toyota Corolla 1.6 XEÝ
1995
Toyota Corolla 1.6 GLÝ
1996
Toyota Corolla 1.3 ECO 1999
Toyota Corolla 1.6 Terra 2001
Toyota Corolla 1.6
2007
Toyota Corolla 1.4 D-4D El2011
Volkswagen Jetta 1.6 Prime 2008
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010
Volkswagen Golf 1.8
1994
Volkswagen Passat 1.8 T 1999
Volkswagen Passat 1.6 FSi 2006
Volkswagen Passat 1.6 Trnd2009
29 bin 500
7 bin 500
7 bin 500
6 bin
16 bin
17 bin
13 bin 500
21 bin
34 bin
50 bin
37 bin 500
36 bin
14 bin
24 bin
37 bin 500
50 bin
Markasý
Fiyatý (TL)
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 14+1
2001
17 bin 500
Ford Transit Jumbo
2006
42 bin
Ford Transit Jumbo
2012
68 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
1998
7 bin 500
Volkswagen LT
2003
27 bin 500
VW Transporter Cityvan 2006
38 bin
VW Volt 14+1
2001
20 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
15 EYLÜL 2014
PTT’de rotasyon
Þükrü Elmas, Tokat’a atandý
RECEP MEBET
orum PTT BaþÇ
müdürü Þükrü
Elmas, Tokat PTT
Baþmüdürlüðü görevine atandý.
Rotasyon atamalarý
çerçevesinde
PTT teþkilatýnda görev yapan 20’yi aþkýn
baþmüdürün görev
yerleri deðiþti.
Þükrü Elmas
Ziya Baþýaçýk
5 yýldýr Çorum’da görev yapan
Þükrü Elmas’ýn yerine ise Amasya PTT
Baþmüdürü Ziya Baþýaçýk getirildi.
Atamasý yapýlan
PTT Baþmüdürleri’nin Kurban Bayramý’nýn ardýndan yeni
görevlerine baþlamalarý bekleniyor.
93 bin öðrenci ders baþý yapacak
RECEP MEBET
Hakimiyet Eðitim Haberleri Servisi’ne konuþan
014-2015 Eðitim Öðretim
Milli Eðitim Müdürü Seyit
Yýlý baþlýyor.
Ali Büyük, 2014-2015 EðiÇorum’daki ilk ve orta
tim Öðretim Yýlý’nýn hayýrlýdereceli okullarda öðrenim göuðurlu olmasýný diledi.
ren 93 bin öðrenci, üç aylýk
Yeni sezonda velileri
yaz tatilinin ardýndan bugün
daha sýk okullara bekledikleders baþý yapacak.
rini vurgulayan Seyit Ali Bü8 Eylül’de baþlayan Okuyük, “Tüm paydaþlarýmýzdan
la Uyum döneminde ise 4 bin
eðitim sürecine aktif olarak
920 okul öncesi, 5 bin 774 ilkatýlým ve katký bekliyoruz”
kokul 1. sýnýf ve 5 bin de ortadedi.
Çorum’da 93 bin öðrenci ders baþý yapacak.
okul 1. sýnýf öðrencisi olmak
YARIYIL TATÝLÝ 23
üzere 15 bin civarýnda öðrenci
OCAK’TA
öðretime baþladý.
Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn genelgesine göre
Öte yandan yeni sezonla birlikte Çorum’da 7 bin
2014-2015 Eðitim-Öðretim Yýlý’nýn ilk dönemi 23
okul öncesi eðitim, 28 bin 337 ilkokul ve 30 bin 309
Ocak 2015 Cuma'ya kadar sürecek. Yarýyýl tatili, 26
ortaokul, 63 bin 566 temel eðitim ve 29 bin 356 ise orOcak-6 Þubat 2015 tarihleri arasýnda yapýlacak.
taöðretimde olmak üzere toplam 92 bin 922 öðrenci
Ýkinci dönemin ilk dersi 9 Þubat'ta görülecek.
ders baþý yapacak. Öðrencilerle birlikte yaklaþýk 7 bin
2014-2015 Eðitim-Öðretim sezonu 12 Haziran'da taeðitim çalýþaný da iþ baþý yapacak.
mamlanacak. 2015-2016 Eðitim ve Öðretim Yýlý ise
BÜYÜK’TEN VELÝLERE ÇAÐRI
14 Eylül 2015 Pazartesi günü baþlayacak.
2
Fevziye-Ömer Dinç çiftinin oðlu Mehmet Fatih, Gülefer-Kemal Öztürk çiftinin kýzý Gönül ile evlendi.
Dinç ve Öztürk Aileleri’nin mutlu günü
Mehmet Fatih
ile Gönül evlendi
Ç
orum ve spor camiasýnýn tanýnmýþ simalarýndan Özel Ýdare personeli Ömer Dinç’in oðlu, Makine Mühendisi Mehmet
Fatih Dinç, Diþ Hekimi
Gönül Öztürk ile hayatýný
birleþtirdi.
Fevziye-Ömer Dinç
çiftinin oðlu Mehmet Fatih,
Gülefer-Kemal Öztürk çiftinin kýzý Gönül ile dünyaevine girdi.
Önceki akþam Anvatar
Termal Otel’de düzenlenen
düðün törenine Çorum BeGenç çiftin nikahýný Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýydý.
lediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, Vali Yardýmcýsý Hacý
Ahmet Sami Ceylan yaptý.
Osman Ebiloðlu, Yargýtay Üyesi hemþehrimiz Eyüp
Musýki dinletisi ve yemek ikramýyla baþlayan
Sabri Baydar, Hitit Üniversitesi Mühendislik Faküldüðün töreninde, duayý ise Karakeçili Camii emekli
tesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, AK Parti Ýl BaþkaÝmam Hatibi Fikrettin Çýplak’ýn yaptý.
ný Ahmet Sami Ceylan, Çorum Gazeteciler CemiyeDüðün töreninde Dinç Ailesi adýna davetlilere
ti Baþkaný Þevket Erzen, bazý daire müdürleri, siyasi
hitaben bir konuþma yapan Ömer Dinç, teþriflerinparti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici
ve iþadamlarý, Dinç ve Öztürk Aileleri ile çok sayýda
den dolayý tüm misafirlerine þükranlarýný ifade etti.
davetli katýldý.
HAKÝMÝYET, Gönül-Mehmet Fatih Dinç çifGenç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Muzaftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.
fer Külcü kýyarken nikah þahitliklerini ise Hacý Os(Murat Çetin)
man Ebiloðlu, Eyüp Sabri Baydar, Halil Aykul ve
ETCÝ’nin açýlýþý bugün
Santral bugün açýlýyor
Santral Maðazalarý, Türkiye çapýndaki 37. þubesini Çorum’da hizmete sunuyor.
RECEP MEBET
S
antral Maðazalarý Çorum Þubesi bugün saat
12.00’de Yeniyol Mahallesi Sel Sokak numara
22’de hizmete açýlacak.
7 katlý ve 3 bin metrekare hizmet alanýna sahip
maðazada bay ve bayan giyim, iç giyim, ayakkabý,
spor giyim ve anne giyim reyonlarý baþta olmak üzere
A’dan Z’ye tüm tekstil ürünleri tek çatý altýnda satýþa
sunulacak.
Türkiye çapýndaki 37. maðazasýný Çorum’da hizmete sunacak olan Santral Maðazalarý, açýlýþa tüm Çorum halkýný davet etti.
RECEP MEBET
E
tci Et-Tavuk ve Sakatat Ürünleri Maðazasý
bugün açýlýyor.
Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi
Ziraat Bankasý yaný numara 3’te hizmete
girecek olan iþyeri hakkýnda bilgi veren firma
yetkililerinden Paþa Kaya, “Kýrmýzý ve beyaz et
ürünlerini garanti güvencesiyle Çorum halkýnýn
beðenisine sunacaðýz” dedi.
GARANTÝLÝ KASAP
Türkiye’de ilk kez Çorum’da uygulanacak
olan garantili et alýþveriþi uygulamasýndan
bahseden Paþa Kaya, “Müþterilerimiz memmun
kalmadýklarý ürünle ilgili ayný gün içinde fiþiyle
birlikte deðiþim talep edebilecek” diye konuþtu.
AÇILIÞA ÖZEL ÝNDÝRÝMLER
Açýlýþa özel indirimler uygulayacaklarýný
da vurgulayan Kaya, et ürünlerinde güvenilir
adres olmanýn kývancýný taþýdýklarýný söyledi.
Ürün ve hizmet kalitesiyle iddialý
olduklarýnýn altýný çizen Kaya, tüm Çorum
halkýný Etci Et-Tavuk ve Sakatat Ürünleri
Maðazasý’na davet etti.
SON 3 GÜN
Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn ‘Özel Okul Teþvik Kredisi’
baþvurularý devam etmektedir.
Eðitim-öðretim imkanlarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak ve
kayýt yaptýrmak isteyen tüm velilerimizi 18 Eylül 2014 tarihine
kadar okulumuza bekliyoruz.
2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý’nýn hayýrlý-uðurlu olmasýný dileriz.
Kurum Müdürü
(Ç.HAK:2651)
Sinan Erbil
Adres: Ankara Yolu 15. km. Organize Sanayi Bölgesi Kavþaðý BÝM Deposu yaný
Tel: 224 24 31 - 0 505 683 88 80
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
11
Diyanet’in ilk hac
kafilesi yola çýktý
Hacý adaylarý dualarla uðurlandý
RECEP MEBET
D
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonuyla hacca gidecek olan ilk kafile yola çýktý.
Din Görevlisi Adem Gökçe rehberliðindeki kafile, otobüsle Ankara’ya hareket etti.
Hacý adaylarýný uðurlamak isteyenler, Terminal’e akýn etti.
iyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonuyla hacca gidecek olan ilk
kafile Çorum’dan yola
çýktý.
2014 Yýlý Hac Sezonu’nda Çorum’dan kutsal topraklara giden 15
kiþilik kafile, Cumartesi
günü sabaha karþý dualarla uðurlandý.
Çorum Belediyesi
Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nde gerçekleþen
uðurlama programýna
Müftülük Hac ve Umre
Þube Müdürü M. Vehbi
Köklükaya, bazý din görevlileri, hacý adaylarý ve
yakýnlarý ile çok sayýda
vatandaþ katýldý.
Hüzün ve sevincin
bir arada yaþandýðý programda heyecanlý olduklarý gözlenen hacý adaylarý, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile vedalaþtý.
Otobüs Terminali'ni
dolduran yakýnlarý ile helalleþen hacý adaylarý,
kutsal yolculuða attýklarý
ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtý.
Söylenen ilahiler ve
okunan dualarla uðurlanan hacý adaylarý, otobüsle Ankara'ya hareket
ettiler.
Kafilenin Ankara'dan havayoluyla Cidde'ye gittiðini belirten
yetkililer, ibadetlerini
yerine getirecek Çorumlu hacýlarýn 12 Ekim
2014 tarihinden itibaren
yurda döneceðini kaydettiler.
Tevhid Camii Müezzini Adem Gökçe, ailesi ve yakýnlarýyla vedalaþtýktan sonra yola çýktý.
Uðurlamada duygusal anlar
Ç
Hacý adaylarý, sevinç ve hüznü bir arada yaþadý.
Uðurlama programýnda duygusal anlar da yaþandý.
orumlu hacý
adaylarýnýn kutsal topraklara uðurlandýðý programda sevinç ve hüzün bir
arada yaþandý.
Hac kafilesi için
düzenlenen uðurlama
programýnda yapýlan dua
ve söylenen ilahiler,
duygulara tercüman oldu.
Þehirlerarasý Otobüs
Terminali’nde düzenlenen
program, Tevhid Camii
Müezzini Adem
Gökçe’nin Kuran-ý Kerim
tilavetiyle baþladý.
Programda görev
alan Kevser Camii Ýmam
Hatibi Halit Aydoðmuþ ise
bir birinden güzel ilahiler
seslendirdi.
Hac yolculuðu ile
ilgili açýklamalarýn
ardýndan duayý üftülük
Hac ve Umre Þube
Müdürü M. Vehbi
Köklükaya yaptý.
Duanýn ardýndan
otobüsteki yerini alan hacý
adaylarý, kutsal topraklara
gidecek olmanýn
coþkusunu ve
yakýnlarýndan ayrýlýðýn
hüznünü birarada
yaþadýlar.
Çorumlu hacý
adaylarý, yapýlan duanýn ve
okunan ezanýn ardýndan
Ankara’ya doðru yola
çýktýlar.
Eþleriyle birlikte hacca giden Ömer ve Hayrettin Kazancý kardeþleri ailesi ve sevenleri yalnýz býrakmadý.
Kutsal yolculuða büyük ilgi
M
üftülük Hac ve
Umre Þube
Müdürü M. Vehbi
Köklükaya, Çorum
halkýnýn hac
ibadetine olan
ilgisinin her geçen yýl
daha da arttýðýný
söyledi.
Kutsal
yolculuða olan
talebin son yýllarýn en
yüksek düzeyine
ulaþtýðýný belirten
Vehbi Köklükaya,
Þehirlerarasý Otobüs
Terminali'nde
gerçekleþen
uðurlama
programýnda hac
ibadetinin
faziletinden bahsetti.
“Hac, Allah
katýnda önemli
ibadetlerden biri”
diyen Köklükaya,
kutsal beldelerde
yapýlan hac
ibadetinin
Müslümanlarýn
hayatýnda büyük izler
býraktýðýný kaydetti.
Hacý adaylarýna
yönelik tavsiyelerde
bulunmayý da ihmal
etmeyen Köklükaya,
“Allah rýzasý için,
ihlaslý bir þekilde
ibadetlerinizi yapýn
ve vakti iyi
deðerlendirin.” dedi.
Hac
programýnýn daha
önceden belirlendiði
þekilde
gerçekleþeceðini
belirten Köklükaya,
Çorumlu hacý
adaylarýnýn Ankara
Esenboða
Havalimaný’ndan
uçakla Medine’ye
ulaþacaðýný daha
sonra da Mekke’ye
geçeceklerini
hatýrlattý.
Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý’nýn
hacýlarýn rahat ve
güvenli bir þekilde
görevlerini yerine
getirebilmeleri için
gerekli tüm tedbirleri
aldýðýný vurgulayan
Köklükaya, tüm hacý
adaylarýna hayýrlý
yolculuklar diledi.
Duayý yapan M. Vehbi Köklükaya, Çorum halkýnýn hac ibadetine olan ilgisinden
Hacý adaylarý ve uðurlamaya gelenler yapýlan dualara eþlik etti.
Çorumlu hacý adaylarý, yakýnlarýnýn dualarý eþliðinde uðurlandý.
Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Rafet Kaymazlý da hacca gitti.
2014 Yýlý Hac Sezonu’nda Çorum’dan kutsal topraklara giden kafile, Cumartesi günü sabaha karþý uðurlandý.
12 PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Güneþ gözlüðüne dair herþey
P
ehlivan Optik sahibi OptisÇevre: Ultraviyole etkisi
yen Yasin Pehlivan, güneþ
karda, kumda ve suda daha fazlagözlükleri hakkýnda bilindýr.
meyen ve yanlýþ bilinen konularYükseklik: Deniz seviyesila ilgili açýklamalarda bulundu.
ne göre yükseklik arttýkça ultraGüneþ gözlüklerinin günüviyole seviyesi artar.
müzde genellikle güneþ ýþýnlarýEnlem:Ultraviyole ekvatora
nýn göz kamaþtýrýcý etkisinden
yaklaþtýkça yani enlem derecesi
korunmak için ya da þýk bir aksedüþtükçe artar.
suar olarak kullanýldýðýný belirten
Dýþ ortamda kalma süresi:
Pehlivan, “Ancak güneþ gözlükGüneþte kalma süresi arttýkça alýlerinin çok daha önemli olan asýl
nan ultraviyole miktarý artar.
görevi, gözleri güneþin yaydýðý
Göz ve deri rengi: Açýk
ultraviyole ya da diðer ismiyle
renkli gözlere ve deriye sahip kimorötesi ýþýnlarýn göze verebileþiler ultraviyole açýsýndan daha
ceði hasarlardan ve neden olabifazla risk taþýr.
leceði ciddi göz hastalýklarýndan
korumaktýr.” dedi.
Günün saati: Ultraviyole
miktarýnýn
en yüksek olduðu saPehlivan, güneþ gözlükleriatler 10 ila 16 saatleri arasýdýr.
nin kullanýmýyla ilgili verdiði bilgilerde þunlarý kaydetti;
Mevsim: Ultraviyolenin en
kuvvetli geldiði dönem ilkbahar
“Ultraviyole ýþýnlarý güneþ
ve yaz aylarýdýr, sonbahar ve kýþ
ýþýnlarýnýn gözle görülmeyen dalaylarýnda ultraviyole seviyesi düga boyunda yer alýrlar ve ultraviþer.
yole A (UVA), ultraviyole B
(UVB) ve ultraviyole C (UVC)
Ýlaçlar: Tetrasiklin, doksiolarak 3 gruba ayrýlýrlar. Bu ýþýnsiklin gibi bazý ilaçlar gözlerin ve
Pehlivan Optik sahibi Optisyen Yasin Pehlivan
lardan ultraviyole C ýþýnlarý atderinin ýþýk hassasiyetini ve ulmosfer tabakalarý tarafýndan
traviyolenin olumsuz etkisini aremildiði ve yeryüzüne önemli derecede ulaþamadýklarý için göz için hertýrýr.
hangi bir problem oluþturmamaktadýrlar. Buna karþýn ultraviyole A ve
Güneþin göz üzerinde oluþturduðu sözü edilen zararlarýndan dolaözellikle de ultraviyole B ýþýnlarý göze verebilecekleri zararlar açýsýndan
yý, bugün artýk küçük yaþlardan itibaren tüm bireylere güneþli ve özelönemlidir. Özellikle son yýllarda ozon tabakasýndaki incelmeyle birlikte
likle de yukarýda belirtilen ultraviyole açýsýndan riskli ortamlarda sürekultraviyole ýþýnlarýnýn gözler üzerinde oluþturduðu olumsuz etkiler gideli güneþ gözlüðü kullanmasý önerilmektedir. Çok sayýdaki güneþ gözlürek artan oranda görülmektedir.
ðü çeþidi arasýndan en uygun olaný seçerken gözlük çerçevesinin ve
ULTRAVIYOLE IÞINLARININ GÖZ ÜZERÝNDEKÝ OLUM- camlarýn þekli dýþýnda dikkat edilmesi gereken çeþitli faktörler vardýr.
SUZ ETKÝLERI NELERDÝR?
Ultraviyole ýþýnlarýnýn göz üzerindeki olumsuz etkileri kýsa dönemde ve uzun dönemde oluþmalarýna göre iki gruba ayrýlabilir. Güneþli bir
günde, gün boyunca uzun süre ultraviyole ýþýnlarýnýn etkisinde kalýnmasý nedeniyle, kýsa dönem olumsuz etkilere örnek olarak, gözlerde derideki güneþ yanýðý benzeri zedelenmeler oluþabilmektedir. Bu zedelenmeler genellikle birkaç gün içerisinde iyileþebilmekte, bununla birlikte aðrýlý olmakta ve gözde bazý ciddi enfeksiyonlarýn oluþmasýna ortam hazýrlayabilmektedir. Ultraviyolenin göz üzerindeki esas ciddi olumsuz etkileri ise uzun dönemde sürekli ultraviyoleye maruz kalmayla ortaya çýkan
maküla(sarý nokta) dejenerasyonu ve katarakt gibi dünyadaki en önemli
ve en çok görülen iki görme kaybý nedenidir.
Güneþe maruz kalýnma derecesini artýran çeþitli faktörler ultraviyole ýþýnlarýnýn göze verebileceði hasarý artýrabilmektedir.
GÜNEÞ GÖZLÜÐÜ ALIRKEN NELERE DÝKKAT ETMEK
GEREKÝR?
Camlarýn ultraviyole ýþýnlarýný blokaj derecesi: Güneþ gözlüðü alýnýrken dikkat edilmesi gereken en önemli özellik camlarýn ultraviyole
ýþýnlarýný blokaj derecesidir. Normalde her gözlük camý ultraviyoleyi deðiþik oranlarda bloke edebilmekle birlikte etkili ultraviyole blokajý için
özel kaplamalar kullanýlmasý gerekmektedir. Güneþ gözlüðünün UVA ve
UVB blokaj derecelerine bakýlmalý, % 99’un üzerinde UV blokajý yapabilen camlar seçilmeli, hatta% 100 blokaj oraný tercih edilmelidir. Güneþ
gözlüklerinde kullanýlan aynalý kaplamalar göze gelen ýþýk miktarýný düþürmekle birlikte ultraviyole blokaj oranýný etkilememektedir.
Özel Yumurcaklar Kreþ ve Gündüz Bakýmevi, yenilenen yüzüyle dün eðitime açýldý.
Yumurcaklar
Kreþ açýldý
EMRE KUT
LÝÞÝM
zel Yumurcaklar Kreþ ve Gündüz
Bakýmevi, yenilenen yüzüyle dün
eðitime açýldý.
Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 2. Sokak numara 6'da gerçekleþen
açýlýþa bazý daire müdürleri ve sivil
toplum kuruluþu temsilcileri, Kreþ sahibi Pýnar Gülnaz, öðretmenler ve öðrenci velileri ile çok sayýda davetli katýldý.
2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý'yla birlikte hizmete giren Yumurcaklar Kreþ'i tanýtan Pýnar Gülnaz, "Yeni
sezona yeniliklerle 'merhaba' diyoruz"
dedi.
Alanýnda deneyimli bir kadroya
sahip olduklarýný anlatan Gülnaz, okul
öncesi eðitim alanýndaki tecrübeleri
ýþýðýnda Yumurcaklar Kreþ'i hizmete
sunduklarýný kaydetti.
Öðrenci kayýtlarýnýn sürdüðünü
belirten Gülnaz, "Etkinlikle dolu bir
yýl ve altýn çaðlarýný yaþayacak çocuklarý kreþimize bekliyoruz." diye konuþtu.
Eðitim-öðretimin yaný sýra çocuklarýn sosyal ve kültürel geliþimlerine yönelik çeþitli aktivite programlarý
hazýrladýklarýný anlatan Pýnar Gülnaz,
saðlýklý beslenme ve geliþim konularýnda da organik ürünler kullanacaklarýnýn altýný çizdi.
Ö
SAÐLIKLI BESLENME ve GE-
'GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN'
Yumurcaklar Kreþ sahibi Pýnar
Gülnaz, hizmet binalarýnda doðru eðitimin ve öðrenme ortamýnýn sunulmasý bilinci ile hareket ettiklerini açýkladý.
"Anne-babalarýn gözleri arkada
kalmadan çocuklarýný gönül rahatlýðýyla teslim edebilecekleri sýcak bir
eðitim yuvasý oluþturduk." diyen Pýnar
Gülnaz, "Okul öncesi eðitim alanýnda
sunduðumuz hizmetler hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen velileri, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 2. Sokak numara 6'daki Yumurcaklar
Kreþ'e bekliyoruz." diye konuþtu.
Açýlýþ töreni, yapýlan açýklama
ve ikramlarýn ardýndan sona erdi.
CAM RENGÝ VE KOYULUÐU NASIL OLMALIDIR?
Güneþ gözlüðü seçiminde bir diðer önemli faktör cam rengi ve koyuluðudur. Camýn renginin ve koyuluðunun ultraviyole blokaj derecesiyle herhangi bir iliþkisi olmamasýna ve seçimin kiþisel zevke baðlý olmasýna
karþýn her cam renginin
farklý özellikleri vardýr. Yeþil ve gri renkli camlar görüntü kontrastýný etkilemez
ve renk bozulmasýna neden
KATKILARIYLA
olmazken, kahverengi cam
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
kontrastý ve derinlik hissini
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
artýrýrken bir miktar renk
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sabozulmasýna neden olur.
natlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
Mavi renk camlar kardünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlada en iyi görmeyi saðlarken
rýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilediðer renklerde bozulmaya
cek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
yol açar, kýrmýzý ve pembe
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de derenkli camlar bilgisayarda
ðerlendirilecektir.
en iyi görmeyi saðlarken yiHer yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
ne renk bozulmalarýna yol
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyoaçarlar. Göze zararlý olabilerum.
ceði iddia edilen mavi renkTüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
li ýþýnlarý bloke eden ve
Þevket ERZEN
uzaktaki cisimlerin daha net
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
görülebilmesini saðlayan
amber renkli camlar özellikle pilotlar, kayakçýlar ve geÞARTLARI:
miciler tarafýndan tercih
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
edilir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanaYukarýdan aþaðýya rencak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza kargi açýlan gradyent þeklindeþýlýðý teslim edilecektir.
ki camlar özellikle otomobil
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
kullanýrken rahatsýz edici
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
yansýmalarý engellemeleri
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðnedeniyle tercih edilebilir.
rafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
Iþýk miktarýna göre rengi
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmaçýlýp koyulaþabilen fotokzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyeromik ya da kolormatik
cektir.
camlar iç ve dýþ ortamlarda
SEÇÝCÝ KURUL:
kullanýlabilmeleri
nedeniyle
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
avantajlýdýr. Bu camlarýn
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
yüksek
ultraviyole
blokajýna
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
sahip olanlarý güneþ gözlüEmre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
ðü olarak kullanýlabilmekle
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
birlikte özellikle ýþýklý orKoordinatörü
tamdan karanlýk ortama geMustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
çildiðinde cam renginin
Müdürü
açýlmasýnýn zaman alabildiHasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
ði akýlda tutulmalýdýr.
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Polarize camlar özelRýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
likle su ya da kar yüzeyinBülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
den yansýyan ýþýnlarý etkili
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
olarak azalttýklarý için özelÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
likle denizde, kayakta ve
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
otomobil kullanýrken tercih
edilmektedir. Polarize cam
Rumuz:............................................
özelliðinin normalde ultraSýra No
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
viyole blokajýyla iliþkisi ol1- .......................................................................................
mamakla birlikte hem pola2- .......................................................................................
rize olan hem de etkili ultra3- .......................................................................................
4- .......................................................................................
viyole blokajý yapabilen
5- .......................................................................................
camlar bulunabilmektedir.
Adý Soyadý :.......................................................................
Büyük ve gözleri çevreleE-Posta
:.......................................................................
yen güneþ gözlük çerçevele........................................................................
ri göze kenarlardan gelen
Cep Telefonu :.......................................................................
ýþýnlarý azaltmalarý nedeniyPosta Adresi :.......................................................................
le seçilebilir.
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Siz de geç kalmadan
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
yüzünüze uygun özellikleriTarih
ni anlattýðýmýz güneþ gözÝmza
lüklerinizi almayý ihmal etLütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
meyin. Saðlýklý günler diliçoðaltabilirsiniz.
yorum.” (Haber Merkezi)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
YARIÞMA
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
Pýnar Gülnaz, "Yeni sezona yeniliklerle 'merhaba' diyoruz" dedi.
Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 2. Sokak numara 6'da gerçekleþTÝRÝLDÝ.
Kreþte öðrenci kayýtlarýnýn sürüyor.
Açýlýþa çok sayýda davetli katýldý.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:20 ZÝL-KA’DE: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:2 Eylül 1430 Hýzýr:133
Kör Noktalar…1
Sporu doðru
zamanda ve
doðru aletlerle
yapmak
gerekiyor.
B
2014
15
EYLÜL
Ömür geçiyor. Gâfil olmayýn! Ömrü,
Allahü teâlâyý anmakla kýymetlendirin!
Ali Hâfýz "Rahmetullahi aleyh"
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.43
06.12
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.43 AKÞAM 19.03
16.14 YATSI
20.24
Yassýada'da, DP'li 11 devlet adamýnýn
idâm kararý (1961) - Ayvalýk'ýn kurtuluþu
(1922) - Mersin Fuarý - Ýlköðretim Haftasý
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
221-2182
224-4214
221-6047
Özel Elitpark Hastanesi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
BULUT
OYA
ÖZEL ELÝT PARK
HASTANESÝ
KARÞISI 223 00 99
GAZÝ CAD. NO:53/A (
VERGÝ DAÝRESÝ
KARÞISI ) 213 88 16
SPOR YAPARKEN
saðlýnýza zarar vermeyin
Ç
ukurova Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor
Yüksekokulu Antrenörlük Eðitimi Bölümü Spor
Saðlýk Bilimleri Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr.
Dilek Sevimli, ''Sporu doðru zamanda ve doðru
aletlerle yapmak gerekiyor. Aksi takdirde spor adýna
yapýlan yanlýþ hareketler, vücut saðlýðýmýza zarar
verebilir'' dedi.
Sevimli yaptýðý açýklamada, son yýllarda
insanlarda spor yapma alýþkanlýðýnýn arttýðýný
belirterek sporun saðlýklý yaþamýn vazgeçilmesi
olduðunu söyledi.
Spor yapma saatinin kiþiden kiþiye farklýlýk
gösterdiðini de belirten Sevimli, bunda bireyin yaþam
þekli, beslenme biçimi, günlük aktivite ihtiyaçlarý,
saðlýk ve hastalýk durumlarýnýn belirleyici olduðunu
ifade etti.
Herkesin kendine özel "Biyolojik spor saati"
oluþturmasý gerektiðini, kiþilerin, bireysel
özelliklerine, kiþisel hedeflerine ve yaþam tarzlarýna
uygun saatlerde spor yapmalarý gerektiðini anlatan
Sevimli, þunlarý kaydetti:
"Günün, haftanýn þartlarý deðerlendirildiðinde
kiþi için en pratik, en uygun ve sürdürülebilir zaman,
'ideal zaman' dýr. Bu bilgilerden sonra fizyolojik
olarak bireyin en verimli saatlerinin öðleden sonraki
16.00-18.00 arasý olduðu araþtýrma sonuçlarý ile
gösterilmektedir. Ancak tekrar vurgulamak istiyorum
ki; bireyler biyolojik spor saatlerini sabah saatlerine
ayarlamýþlarsa ve belirli bir düzeni yakalamýþlarsa
bunda herhangi bir sakýnca bulunmamaktadýr. Sporu
doðru zamanda ve doðru aletlerle yapmak gerekiyor.
Aksi takdirde spor adýna yapýlan yanlýþ hareketler,
vücut saðlýðýmýza zarar verebilir."
''PARKLARDA SPOR YAPANLAR
DÝKKATLÝ OLMALI''
Sevimli, mahalle aralarýnda ve parklarda bulunan
spor aletlerini kullanan kiþi sayýsýnýn son zamanlarda
arttýðýný, bu aletleri kullanýrken vatandaþlarýn dikkatli
olmasý gerektiðini vurguladý.
"Spora baþlamadan yürüyüþ yapýlmalý ve bütün
kaslar ýsýnmalý. Kiþi, hangi bölgeyi çalýþtýracak ise o
bölgeye ait kaslarýn boyunu, esnetme ve germe
hareketleri ile uzatmalý" diyen Sevimli, þöyle devam
etti:
"Parklarda spor yapanlar dikkatli olmalý.
Hareketlerin temposu yavaþ olmalý. Aletler gün aþýrý
kullanýlmalý, her gün alete çýkýlmamalý. Aletlerde
hareket yapýlýrken tekrar sayýlarý abartýlmamalý,
yeterince tekrardan sonra diðer alete geçilmeli. Kiþi
hareketi yaparken aðrý hissettiði anda, hareket mutlaka
býrakýlmalý. Evde spor yapacak olan kiþi önce
yürüyüþle baþlamalý. Kýsa bir yürüyüþün ardýndan
mutlaka germe ve kas egzersizlerini boyundan
baþlayarak ayak bileðini çalýþtýracak þekilde yapmalý.
Tüm kas gruplarý ýsýndýrýlmalý ve bu bölüm 8-10
dakikaya sýðdýrýlmalý. Daha sonra ilk 1 ay için 20
dakika yürüyüþ ve koþu yaparak vücut spor ritmine
alýþtýrýlmalý. Vücut spora alýþtýktan sonra tempo
artýrýlabilir. Zaten sporda ilk 20 dakikadan sonra yað
yakma iþlemi baþlar. Bunun için ilk etapta kilo
vermeyi düþünmemek lazým.''
Kalp
krizinden
korunmak
için su için
S
uyun iþtahý azaltarak kilo vermeye yardýmcý
olduðunu söyleyen Uzman Diyetisyen Þebnem
Kandýralý, “Vücudun susuz olduðu zaman yað
hücrelerinin yýkýlmasý zorlaþýr bu açýdan diyet yapanlar
yeterince su içmezlerse kilo vermeleri zorlaþýr.
Kandýralý, “Su, kalp saðlýðýný korumaya,
desteklemeye yardýmcýdýr. Kaslarýn en sýký ve aðýr
çalýþaný olarak tam hýzda çalýþabilmesi için suya
gereksinim vardýr. Susuz kaldýðýnýzda kanýnýz kalýnlaþýr
bu durumda kalbin daha fazla çalýþmasý gerekir. Eðer
kalbiniz zayýfsa ilerleyen yýllarda ciddi kalp
problemleri görülebilir. Günde 5 bardaktan fazla su
içinler ile 2 bardaktan az içenler karþýlaþtýrýldýðýnda, 5
bardaktan fazla içenlerin kalp krizi riskine yakalanmasý
riski yüzde 41 daha az olarak bulunmuþ” diye konuþtu.
Suyun kiþinin enerjisini artýracaðýný da dile getiren
Uzman Diyetisyen Þebnem Kandýralý daha sonra
þunlarý kaydetti; “ Nasýl yetersiz su içilmesi beyninizi
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
elki bir çoðunuzun bildiði bir temel fýkrasýdýr!
Temel oto yolda ters yola girmiþ, girmiþ ama kargaþa ondan Tefekkür
sonra baþlamýþ.
Dünyamýz
Hava trafiði bu aksaklýktan
haberdar olunca, helikopter ile
ononsa baþlamýþ.
"Sayýn sürücüler !
Bir araç yola ters girmiþ, yol
almaktadýr. Çok dikkat ediniz!"
Bu anons temelinde kulaðýna
gelince:
Raþit Yücel
"Sen ne diyorsun memur bey
rasityü[email protected]
bunlarin hepsi ters yöne girmiþ" corumhakimiyet. net
demiþ, kendi kendine…
Ýþte kör nokta budur.
Bir çok ters hal ve hareketler böyle çarpýklýklardan çýkýyor.
Bediüzzaman hazretleri:
"Yanlýþlýk tatbiki nazariyat ve mukteza-i hali
bilmemekten çýkar" derken bu noktayý nazara verir.
Bir çok kavram kargaþalarý kör noktalardan
kaynaklanýr.
Ondan sonra inadýn gözleri kör olur..
Ýþin içine bencillik ve kibir girer.
Bediüzzaman hazretleri Rusya’da esarette
iken, esirlerin koðuþunda çýkan esirler arasýndaki
tartýþmada yanýnda bulunan esirlere:
"Siz idin haksýz olanlara yardým edin!" der.
Böyle yaparlar ve gürültü kesilir.
"Neden bu haksýz muameleyi yaptýnýz?" diyenlere:
"Haklý adam insaflý olur.
Haksýz ise enaniyetli olur.
Bir dirhem hakkýný istirahati umumiye ye feda
etmez gürültü çoðalýr"
(Sürecek)
METEOROLOJÝ
2.8519
2.8528
2.2035
2.2041
Gram
yavaþlatýyorsa aynýsý vücut içinde geçerlidir.
Kaslarýnýzýn yüzde 75 i kemiklerinizin yüzde 22 si
kanýnýzýn yüzde 83 ü su ile doludur. Susuz kaldýðýnýzda
bu vücut bölümleri yeterince iþlev göremez ve bu da
enerji eksikliði, yorgunluk ve bitkinlik ile iliþkilidir.
Baþ aðrýsý ve baþ dönmesini azaltýr.
Baþ aðrýsýnda hemen aspirine sarýlmanýza gerek
yoktur. Vücudunuzun susuz kaldýðýnýn bir sinyali
olabilir ve su içildikçe kaybolur. Yorgunluk ve bitkinlik
hali de susuz kaldýðýnýzýn göstergesidir. Cildinizi
temizler. Temiz bir cilt oluþumu saðlar. Akne
belirtilerinin azaltýlmasýna yardýmcýdýr. Kuru bir
cildiniz varsa su içmek daha bir nem kazandýrýr. Su
vücuttan toxinlerin atýmýna yardýmcýdýr, vücudu bakteri
ve gereksiz materyallerden temizler Konsantrasyonu
arttýrýr. Beynin yüzde 85 sudan oluþur. Susuz
kalýndýðýnda bu durum otomatikman konsantrasyonu
ve kýsa dönem hafýzayý etkiler. Susuzluk beynin enerji
seviyelerinin azalmasýna sebep olur.”
ALIÞ
87,49
SATIÞ
87.53
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6995
15 EYLÜL 2014
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
VEFAT EDENLER
1- Kirazlýpýnar Köyü eski muhtarý Müslüm
Merdan ve Kasým Koçak’ýn anneleri Sultan KOÇAK.
2- Merhum Mevlüt Kayalý’nýn eþi Elife KAYALI.
3- Alaca’dan gelme Ýlker YURTSEVER.
4- Ayaz Köyü’nden gelme Yakup ELDOÐAN.
5-Bayýndýrlýktan emekli Serkan Bülek’in babasý Kadir BÜLEK.
6- Gökköy Köyü’nden Hüseyin BEKTAÞ.
7- Rafet Battal’ýn oðlu Halit BATTAL.
8- Eski bakýrcý esnafýndan Hasan KARAKAYA.
9- Mithat Bodur’un babasý Recep BODUR.
13
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ
‘Eðitim niteliksizleþtirildi’
www.corumhakimiyet.net
15 EYLÜL 2014
E
ðitim-Ýþ Sendikasý 2014-2015 Eðitim-Öðretim
yýlý öncesinde sorunlarý ve çözüm önerilerini
içeren genel bir deðerlendirme yaptý.
Eðitim sisteminin temel sorunlarýna yönelik hiçbir
veri araþtýrmasý ve pilot uygulama yapýlmadan, tamamen ideolojik bakýþ açýsýyla gerçekleþtirilen deðiþikliklerin gölgesinde baþladýðý belirtilen açýklamada,
yaþanan onca olumsuzluða raðmen, eðitim biliminin en
temel ilkelerine aykýrý düzenlemelerde ýsrarýný sürdüren
Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn eðitimi niteliksizliðe, düzensizliðe ve kaosa sürükleyerek çocuklarýmýzýn geleceði
ile oynamaya devam ettiði ileri sürüldü.
Eðtim-Ýþ Sendikasý açýklamasýnda þu görüþlere yer
verdi;
‘Eðitim içinden çýkýlamaz hale geldi’
“Ülkenin geleceðini akýl, bilim ve sanatýn deðil,
dogma, hurafe ve inançlarýn belirleyeceði bir toplumsal
yapýnýn oluþumuna zemin oluþturan 4+4+4 düzenlemesi; eðitim sisteminin, eðitim ve bilim çalýþanlarýnýn karþý
karþýya kaldýðý sorunlarý bugün içinden çýkýlamaz hale
getirmiþtir.
Kamu hizmetlerinin piyasanýn ihtiyaçlarý doðrultusunda dönüþümünün en önemli basamaklarýndan biri
olan eðitimde yeniden yapýlandýrma ve muhafazakarlaþtýrma uygulamalarý, hem Hükümet hem de MEB
tarafýndan çýkarýlan yasa ve yönetmelikler, eðitimde
yaþanan sorunlara yenilerinin eklenmesine neden
olmuþtur. MEB tarafýndan son dönemde yapýlan bazý
deðiþiklikler ve uygulamalarla yüz binlerce öðrenci ve
veli maðdur edilmiþtir.
Üçüncü dünya ülkelerinde bile görülmeyen yönetici atama yönetmeliði ile tüm kurumlarýn yöneticileri
AKP iktidarýnýn büro çalýþanlarý haline getirilmiþtir.
MEB Kanunu ve çýkarýlan yönetmelikle, ölçütü
belli olmayan liyakata dayanmayan ve deðerlendirme
sonucu açýklanmayan bir tarzda yapýlarak, iktidarýn temsilcileri ve dayanaðý olan sendikanýn dýþýndaki herhangi
bir görüþten yönetici atamasý yapýlmayacaktýr.
Sadece siyasal anlayýþla atanan bu yöneticilerin,
çalýþma ortamýnda, diðer anlayýþlara karþý tutumu iþyerlerinde çalýþma ortamýný bozacaktýr. Bu anlayýþla atanan
yöneticilere öðretmenlerimiz ve eðitim çalýþanlarýmýz
makamýn gerektirdiði saygýnlýðý nasýl gösterecektir?
‘Çocuklar geleceðimiz’
Geleceðimiz olan çocuklarýmýzýn eðitim öðretim
ortamýnýn huzurlu olmasý gerekirken öðretmenlerimiz
ve öðrencilerimizin verimli olamayacaðý ortamlar
yaratýlarak aslýnda özelleþtirmelere alt yapý mý hazýrlanmaktadýr?
Yöneticiler üzerinden gerçekleþtirilen siyasi kadro
yapýlanmasý eðitimde ve öðretimde asla saðlýklý sonuç
ortaya koyamayacaðýndan, Bakanlýk yetkililerinden bu
yönetmeliðin hemen geri çekilmesini
talep ediyoruz.
‘TEOG Yerleþtirmesi Rezalete
Dönüþtü’
TEOG yerleþtirmeleri sürecinde göz
göre göre yapýlan yanlýþlar sonucunda
çok sayýda öðrenci belki de hiç gitmek
istemeyeceði bir lise türüne otomatik
olarak yerleþtirilmiþtir. 40 bin öðrenci
zorunlu olarak imam hatiplere, 94 bin
öðrenci meslek liselerine, binlerce öðrenci evlerinden çok uzaktaki okullara
kaydedilmiþtir. Bakanlýk her ne kadar bu
öðrenciler için nakil hakký tanýmýþ olsa da nakiller týkanmýþ, okullarýn açýlmasýna sayýlý günler kala yüz binlerce
öðrencinin pazartesi sabahý hangi liseye gideceði hala
belli olmamýþtýr. Baþka okul açýlmamasý nedeniyle
zorunlu olarak ÝHL'ye gitmek zorunda kalacaklardýr.
MEB, velilerin ve öðrencilerin bireysel tercihlerine
saygý duymak yerine, öðrencilerle ilgili bütün kararlarý
tek baþýna alarak dayatmada bulunmaktadýr. Bakanlýk,
öðrencilerin ilgi ve yetenekleri doðrultusunda istedikleri
okulda okuma koþullarýný saðlamak için çalýþmak yerine, öðrencilerin hangi okula gideceðini, hangi dersleri
seçeceðini bile bizzat kendisi belirlemek istemekte,
hiçbir þeye itiraz etmeyen, "itaatkar" nesiller
yetiþtirmeyi hedeflemektedir.
Kaydý otomatik olarak imam hatip liselerine
yapýlan öðrencilerin büyük bölümü kontenjan olmasý
halinde kaydýný baþka liselere almaya çalýþacak, kontenjan olmamasý durumunda açýk liseye yönelerek örgün
eðitimin dýþýna itilmiþ olacaktýr. Bu durum, 4+4+4
düzenlemesi ilk gündeme geldiðinde uyardýðýmýz gibi
çocuk iþçi ve çocuk gelinler sayýsýnda artýþ yaratacaktýr.
‘Kamu Kaynaklarýyla Özel Okullara Kýyak’
Milli Eðitim Bakanlýðý ve Maliye Bakanlýðý'nca
hazýrlanan "2014-2015 eðitim ve öðretim yýlýnda özel
okullarda öðrenim görecek öðrenciler için eðitim ve
öðretim desteði verilmesine iliþkin teblið" 7 Aðustos
2014 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe
girdi. Buna göre, 2014-2015 eðitim öðretim yýlýnda özel
okul öncesi eðitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöðretim
okullarýna devam eden 250 bin öðrenciye eðitim ve
öðretim desteði verilecek. Okul öncesi kurumlarýna
gidecek öðrencilere 2 bin 500, özel ilkokullara gidecek
öðrencilere 3 bin TL, özel ortaokul ve liselere gideceklere de yýllýk 3 bin 500 TL ödeme yapýlacak.
Türkiye'de 12 yýllýk AKP iktidarý döneminde kamu
hizmetlerinde, özellikle eðitim alanýnda piyasa merkezli
bir "iþletmecilik" anlayýþý yerleþtirilmeye çalýþýlmýþtýr.
AKP hükümeti, kamusal eðitim alanýný daha da daraltmakta, özel öðretimin doðrudan desteklenmesi doðrultusunda ciddi adýmlar atmaktadýr. Kamusal eðitime
ayrýlmasý gereken kaynaklarýn dershanelerin dönüþümü bahanesiyle özel
öðretime aktarýlmasý, özel okullarýn
eðitim içindeki payýnýn arttýrýlmasý için
sayýsýz teþvik ve destek getirilmek istenmesi, iktidarýn eðitim politikasýnýn
merkezinde halkýn deðil, piyasa güçlerinin olduðunu göstermektedir.
Yýllardýr bir taraftan devlet
okullarýnda eðitimin niteliðini bilinçli
olarak düþüren, özel öðretimi özendirmek
için özel okullarý doðrudan kamu kaynaklarýyla destekleyen, kamusal eðitime
ve okullara yeterli bütçe ayrýlmasý ile ilgili talepler gündeme geldiðinde "kaynak yok" bahanesini ileri süren
siyasi iktidar, adeta halkýmýzla alay etmektedir.
Kamusal kaynaklarýn devlet okullarýna harcanmayýp, eðitimin piyasalaþtýrýlmasý için özel sermayeye
özellikle de iktidara yakýn iþadamlarýna aktarýlmasý
kabul edilemez. Yapýlmasý gereken, halkýn ödediði
vergilerden oluþan kamu kaynaklarýnýn, kamusal eðitim
için kullanýlmasýdýr.
‘Okul Öncesi Eðitimde Ýkili Eðitim Kabul
Edilemez’
Ýlköðretim sürecinden önce ve bu sürecin dýþýnda
yapýlanan okul öncesi eðitimin temel amacý, çocuklarý
ilköðretime hazýrlamak ve ilköðretim için gerekli becerilerin kazandýrýlmasýnda önemli fýrsatlar sunmaktýr.
Okulöncesi eðitim kurumlarýnda eðitim görerek
ilkokula baþlayan çocuklarýn, bu eðitimi görmeyenlere
oranla daha katýlýmcý, giriþken ve uyumlu olduðu bilinmektedir. Anne-babasý çalýþsýn ya da çalýþmasýn her
çocuðun 4-5 yaþ arasýnda okulöncesi bir kurumda tam
gün eðitim görmesi, çocuðun geliþimi açýsýndan son
derece önemlidir.
Milli Eðitim Bakanlýðý, okulöncesi gibi çocuklarýn
eðitim süreci açýsýndan temel eðitim anlamýný taþýyan
çok önemli bir alanda "ikili eðitim" uygulamasýný getirerek yüz binlerce çocuk ve veliyi bir kez daha maðdur
etmeyi baþarmýþtýr.
Çocuklarýn bedensel ve zihinsel geliþimlerini
saðlýklý biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olmasý
nedeniyle okulöncesi eðitimin yarým gün deðil, tam gün
olarak yapýlmasý gerekmektedir.
Öte yandan da bu düzenlemeyle çalýþan kadýnlara
"Çalýþmayýn, evde çocuk bakýn" denmektedir. Çünkü iþ
yerlerindeki kreþ sayýsý ihtiyacý karþýlar yeterlilikte
olmadýðýndan özellikle çalýþan kadýnlar çocuklarýný okul
öncesi eðitim kurumlarýna göndermektedir. Kadýnlarýn
bu konudaki talepleri okul öncesi kurumlarýn sayýsýnýn
artýrýlmasý ve bu eðitimin kamusal olarak verilmesiydi.
Ancak Bakanlýk, bu yönetmelik deðiþikliði ile çalýþan
kadýnlarýn taleplerini görmezden gelmiþtir.
‘Okullar Eðitim ve Öðretime Hazýr Deðildir’
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
Okullarýn açýlacaðý tarihin belli olmasýna ve 2 ay
tatile raðmen hala okullarýmýzda tamirat, boya ve
badana iþleri devam etmektedir. Mevcut okullarýn fiziki
altyapýlarý üçüncü uygulama yýlý olmasýna raðmen
4+4+4 için hala son derece yetersizdir. Okullarýn giriþ
çýkýþlarý, merdiven basamaklarýnýn yüksekliði, sýralar,
tuvaletler ve lavabolar 5 ve 6 yaþ çocuklarýn fiziki
durumlarýna uygun deðildir.
Öte yandan okullarýmýzda yeterince memur ve
yardýmcý personel bulunmamaktadýr. Bu alandaki pek
çok eksiklik bu öðretim yýlýnda da okul-aile birlikleri
yoluyla velilerin sýrtýna yüklenerek karþýlanmaya
çalýþýlacaktýr. Yardýmcý hizmetler personelimizin atamasýndan adeta vazgeçilmiþtir. Özel okullara kaynak
aktaran bakanlýk, devlet okullarýna üvey evlat muamelesi yaparak kaynak aktarmamakta ve okul müdürlerini,
velilerden para toplama cambazý yapmaktadýr.
‘Ýlkokul 4+4+4 Eðitim Sisteminin Kurbaný’
2012 yýlýnda ilkokula baþlama yaþýnda yaþanan
kaos, etkilerini bu eðitim yýlýna da yansýtmýþtýr.
Okullarýn dönüþtürülmesine paralel olarak azalan
ilkokul sayýsý ve bu yýl okula baþlayacak öðrenci
sayýsýndaki artýþ göz önüne alýndýðýnda sýnýf mevcutlarý
yine Bakanlýðýn öngördüðü sayýnýn çok üstüne çýkacaktýr.
Artan öðrenci sayýlarý göz önünde bulundurulduðunda, okul öncesi, ilk ve ortaokullarda 31.415 dersliðe gereksinim bulunmaktadýr. Ancak derslik açýðý
sorununu hala gideremeyen Bakanlýk, kalabalýk sýnýflar-
da çocuklarýmýzý saðlýksýz eðitime mahkum etmeye
devam edecektir.
2014-2015 eðitim öðretim yýlý baþýnda okullarda
en çok gözlenen sorunlar, 4+4+4 sonrasý okullarýn
dönüþtürülmesi kararlarý ile baþlayan ve halen devam
eden sorunlardýr. Karþý karþýya olduðumuz sorunlarý
maddeler halinde sýralamak gerekirse;
- Okulöncesi eðitimde olmasý gereken 72 ay öncesi çocuklarýn hala ilkokula kayýtlarýnýn yapýlmasý, bu
durumdaki öðrencilerin tüm eðitim yaþantýsýný olumsuz
etkileyecektir.
- Okullarda fiziki altyapý ve donaným eksiklikleri
sürmekte, bu durum baþta kalabalýk sýnýflar olmak üzere
çeþitli sorunlarý beraberinde getirmektedir.
- Okul dönüþümleri sýrasýnda fiziki olarak en
donanýmlý okullar imam hatipe dönüþtürülmüþ, binlerce
öðrenci maðdur edilmiþtir.
- Eðitimde 4+4+4 dayatmasý ile birlikte, zorunlu
din derslerine ek olarak, din içerikli seçmeli derslerin
fiilen "zorunlu seçmeli" hale getirilmesi, bu yýl seçmeli
derslerin puanla deðerlendirilecek olmasý, öðrenciler
üzerindeki seçmeli ders baskýsýnýn bu öðretim yýlýnda da
süreceðini göstermektedir.
- 4+4+4 yasasý hazýrlanýrken ileri sürülen en önemli gerekçelerden biri de kesintisiz 8 yýllýk eðitim
nedeniyle kýrsal kesimde pek çok köy okulunun iþlevsiz
kaldýðý, fizikî þartlarýn yetersiz olduðu, yatýlý bölge
okullarýna ya da taþýmalý eðitim merkezi olan okullara
öðrencilerin taþýnmasý için tahsis edilen servislerin uzun
mesafeleri kat ettiði ve öðrencilerin bu yolculukta çektiði eziyetler olarak gösterilmiþti. Ancak, 4+4+4 sonrasýnda taþýmalý eðitim ve ikili eðitim sorunu artarak
devam etmektedir.
- Bakanlýk, ortaöðretimde uzaktan gelip giden
öðrencilerin pansiyon sorununu çözmeyerek onlarý ya
açýk liseye mahkum etmiþ ya da eðitim dýþýna itmiþtir.
- Yönetici atamalarýnda yeniden getirilen sözlü
sýnav üzerinden belirlenen eðitim yöneticilerinin yandaþ
sendika üyelerine verilen sözlü notlar üzerinden "siyasi
atama" yoluyla belirlenmesi, eðitimde siyasi kadrolaþma giriþimlerinin arttýðýný göstermektedir.
- Son olarak çýkarýlan Torba Yasayla, aday öðretmenlerin asaleten atanmasý için sözlü sýnava tabi tutulacak olmasý, týpký yönetici atamalarýnda olduðu gibi
öðretmen atamalarýnda da siyasi referanslarýn dikkate
alýnacaðýnýn
göstergesidir.
Yönetici
görevlendirmelerinde tam bir kýyým gerçekleþtiren
Bakanlýk, kendi ideolojik hedefleri ve yandaþ
sendikanýn istekleri doðrultusunda kendi öðretmen
sýnýfýný yaratacaktýr.
- Torba yasada yer alan bir diðer düzenleme ise
öðretmenlere il içi ve il dýþý zorunlu rotasyon düzenlemesidir. Öðretmenlerimizin isteði dýþýnda rotasyona
tabi tutulmasý sürgün anlamýna gelmektedir. Bu uygulama ile kavimler göçünden sonraki en büyük göç
yaþanacak ve büyük bir karmaþa ve maðduriyet oluþacaktýr. Yüzbinlerce öðretmenimiz ailelerinden ayrýlacak,
aile bütünlükleri bozulacak buna baðlý olarak da iþ verimleri düþecektir. Böyle bir rotasyon öðretmenlerimizi
emekliliðe ve istifaya zorlamak demektir.
- Öðretmen açýklarý sorunu devam etmekte, acil
ihtiyaç olmasýna raðmen 400 bin civarýnda atamasý
yapýlmayan öðretmen iþsizliðe mahkum edilmektedir.
40 bin öðretmen atanacak olmasý okullardaki 140 bin
öðretmen açýðýný karþýlamaktan çok uzaktýr. Açýk yine
ücretli öðretmenlerle kapatýlmaya çalýþýlacak, dolayýsýyla eðitimin kalitesi düþecektir.
SONUÇ
Eðitim, insan yetiþtirme ve ülkenin geleceðini
þekillendirme iþidir. Eðitim temel bir insan hakkýdýr. 12
yýllýk AKP iktidarý bilimsel ve parasýz eðitimi tasfiye
etmekte, adým adým gerici ve ticarileþtirilmiþ bir eðitim
sistemini yaratma çabasý içindedir. Bu yüzden eðitim
AKP'ye býrakýlmayacak kadar önemlidir.
Eðitim-Ýþ olarak bugüne kadar olduðu gibi bundan
sonra da eðitimin ve eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn
takipçisi olacaðýmýzý, haksýzlýða uðrayan tüm eðitim
çalýþanlarýnýn yanýnda olacaðýmýzýn bir kez daha altýný
çizmek istiyoruz.
Bu duygu ve düþüncelerle tüm eðitim çalýþanlarýnýn ve öðrencilerimizin yeni eðitim-öðretim yýlýný
kutluyor; yeni eðitim-öðretim yýlýnýn ülkemize ve
ulusumuza güzellikler getirmesini diliyoruz.”
‘Atama sorunu bu
yýl da devam edecek’
E
ðitim Sen Þube Örgütlenme Sekreteri Mustafa Gül,
eðitimde personel açýklarýnýn kapatýlmasý gerektiðini ve ihtiyaç kadar öðretmen atamasý yapýlmasý gerektiði söyledi.
Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn Eylül ayý içinde 40 bin
öðretmen, bin hizmetli atayacak olmasýnýn, yýllardýr ciddi bir sorun olan öðretmen atamalarý ve personel açýklarýnýn bu yýl da kapatýlmayacaðýný gösterdiðini iddia eden
Gül, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý dile getirdi;
“Bugüne kadar öðretmen açýklarýný kapatmak üzere atamasý yapýlmadýðý için, mevcut iþsizler ordusunun
yaný sýra, ikinci bir iþsiz öðretmenler ordusu ortaya çýkmýþtýr. Yýllardýr atama bekleyen, ancak siyasi tercihler
nedeniyle yeteri kadar atama yapýlmamasý nedeniyle
atamasý yapýlmayan öðretmenler, büyük bir stres içine
itilmekte, intiharlara kadar varan olumsuz sonuçlar ortaya çýkmaktadýr. Bugüne kadar atamasý yapýlmadýðý için
40`ýn üzerinde iþsiz öðretmen intihar etmiþtir.
Eðitimde 140 bin öðretmen açýðý bulunmakta,
okullarýn büyük bölümünde yardýmcý hizmetli istihdamý
taþeron þirketler ya da ÝÞKUR tarafýndan gönderilen
"geçici personel" ile saðlanmaktadýr. MEB`in giderek
büyüyen öðretmen ve yardýmcý hizmetli açýklarý ile ilgili olarak kalýcý çözümler üretmek yerine her yýl sýnýrlý sayýda atama yapmasý, eðitimde zaten sorunlu olan iþleyi-
þi daha da zorlaþtýrmaktadýr.
Öðretmen açýklarýnýn 140 bin olduðu koþullarda
atamanýn ise sadece 40 bin ile sýnýrlandýrýlmasý, mevcut
açýklarýn bugüne kadar olduðu gibi, 800 TL ile 1000 TL
arasýnda ücret alan ücretli öðretmenler ile karþýlanacaðýný göstermektedir. Okul öncesi eðitimde ikili eðitime geçilmesiyle birlikte ortaya çýkacak olan öðretmen açýklarýnýn da ücretli öðretmenler tarafýndan kapatýlacak olmasý, bu yýl eðitimde güvencesiz istihdam uygulamalarýnýn
önceki yýllara kýyasla belirgin bir þekilde artacaðýný göstermektedir.
Benzer bir þekilde, yýllardýr bütün zorluklarýna raðmen eðitimin saðlýklý bir þekilde iþlemesi için emek harcayan yardýmcý hizmetli açýklarýnýn yetersiz olmasý, bu
alandaki taþeron ve geçici personel uygulamasýnýn sürdürüleceðini göstermektedir.
Eðitim Sen olarak, yýllardýr eðitim sisteminin kanayan yarasý olan öðretmen atamalarý ve yardýmcý hizmetli açýklarý konusunda Milli Eðitim Bakanlýðý`ný sorunun
kalýcý olarak çözümü için samimiyete davet ediyoruz.
Eðitimdeki bütün kadrosuz ve güvencesiz istihdam biçimlerine son verilerek, ihtiyaç kadar öðretmen ve yardýmcý hizmetli atamasýnýn yapýlmasýný talep ediyoruz.”
(Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
‘Eðitim politikalarý baþarýsýz’
15
Ý
lk ve ortaokullar ve liselerde 16 milyon 500 bin
öðrenci ve 875 bin öðretmen için ders zilinin çaldýðýný, üniversiteler ve örgün eðitim kurumlarýyla birlikte 20
milyonu aþkýn öðrenci ve bir
milyondan fazla eðitim çalýþanýnýn 2014-2015 eðitimöðretim yýlýna baþlayacaðýný
belirten Demokrat Eðitimciler Sendikasý DES Ýl Teþkilatlanma Sekreteri Kenan Taþkýn, "Yeni eðitim yýlýna huzurla baþlamak isterdik. Ancak bu yýl da eðitimdeki karmaþa hem eðitimciler açýsýndan hem de öðrenci ve veliler açýsýndan sýkýntýlarla baþlayacak." dedi.
Yeni Baþbakan Ahmet
Davutoðlu'na ve Milli Eðitim
Bakaný Nabi Avcý'ya belirli
bir kesimin yahut belirli kuruluþlarýn ve meslek örgütlerinin baþbakan ve bakaný deðil; herkesin, her kesimin, 77
milyonun baþbakaný ve bakaný olduklarý algýsýný pekiþtirecek söylem ve eylem içinde
olmalýdýr. Çaðýn en önemli
bilgi ve iletiþim teknolojisi
bilgisayar ve internetin ulaþmadýðý bir okul hemen hemen kalmamamasý güzel bir
geliþmedir. E-devlet uygulamasý kapsamýnda MEBBÝS,
e-okul ve daha ileri uzaktan
Sendikasý DES Ýl Teþkilatlanma Sekreteri Kenan Taþkýn.
eðitim çalýþmalarýna geçilmiþtir. Fakat derslik baþýna
düþen öðrenci sayýsý, öðretmen baþýna düþen öðrenci sayýsý standardý ila
EÐÝTÝMCÝLER HUZURSUZ
4+4+4 sisteminde yeni bina ve derslik ihtiyacý artmýþtýr. Yapýlan okullar,
Eðitimin temel dinamiði olan eðitimcilerin her geçen gün iþ güvensayýsal olarak çoðalmýþ, derslikler projeksiyonlar, laptoplar ve Fatih procesiz bir çalýþma hayatýna sürüklendiðini belirten Taþkýn, huzuru kaçan
jesi kapsamýnda akýllý tahtalar ve öðrencilere verilen tablet bilgisayarlar
bir eðitim ortamýnýn kaostan baþka bir þey üretemeyeceðini savunduðu
önemli projelerdir. Ancak yap boz tahtasýna dönen bir sistemde bu yatýaçýklamasýnda þöyle dedi; "Bir taraftan okul yöneticilerinin kýyýma uðrarýmlarýn boþa gitme riski çok fazladýr.
týlarak bir sendikanýn üyelerinin korunmasý, insanlarýn geleceklerinin bir
ÖÐRETMENLERE SERBEST KIYAFETÝ DESTEKLÝYORUZ
iki kiþinin dudaklarý arasýna hapsedilmesi, son torba yasa ile öðretmelerin
rotasyonunun planlanmasý eðitim ortamýný pedagojik verilerden uzaklaþGeliþen dünyada eðitim anlayýþýnýn deðiþtiði de bir gerçektir. Eðitýrmaktadýr."
timciler kendilerini bu geliþmenin içinde hissedebilmelerinin bir yolu da
VELÝLER KAYIT PARASI VE ZORUNLU BAÐIÞTAN KUR- kýyafet serbestisinin olmasýdýr. Eðiticiler kendilerine yakýþaný, öðrencilerin huzuruna nasýl çýkmasý gerektiðini bilen insanlar olarak kýyafetlerini
TULAMADI
kendileri belirlemelidir. Bayan öðretmenlere yapýlan düzenleme erkek
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn baþarýyla uyguladýðý e-Kayýt sistemi saöðretmenlere de yapýlmalýdýr. Sendikamýz kamuda herkese serbest kýyayesinde velilerin evrak ve belgelerle uðraþmadan çocuklarýný okullara kafet uygulamasýný aldýðý kararlarla desteklemeye devam edecektir.
yýt yaptýrmasýnýn amaçlanmýþ fakat anne babalarýn geçmiþ yýllara nazaran
ADALET ÝSTÝYORUZ
azalsa da zorunlu baðýþ yapmaktan kurtulamamýþtýr.
Fakat eðitim alanýnda yapýlan hiçbir yenilik öðretmenlerin ve eðitim
EK DERS ÜCRETLERÝ ARTTIRILMALIDIR
çalýþanlarýnýn desteði olmadan baþarý saðlayamaz. Ekonomik sorunlar alMilli Eðitim Bakanlýðýna sunduðumuz ek ders esaslarýna iliþkin tatýnda bunalmýþ, atama, görevde yükselme ve terfilerde hakký yenildiðine
leplerimizin yeni eðitim dönemi baþlamadan hayata geçirilmesini istiyoinanmýþ bir eðitim ordusundan verim ve performans beklemek ne kadar
ruz. Ek ders ücreti saati en az 15 TL'ye çýkarýlmalý, nöbetler ücretlendirilmümkündür? Ayrýca, eðitim sistemimizin kaderine eðitimden anlayan, limeli ve ek ders ücretleri vergiden muaf tutularak vergi matrahýna dahil
yakatli eðitimciler yön vermelidir.
edilmemelidir.
BÝLÝMSEL EÐÝTÝM ÝSTÝYORUZ
ÖÐRETMENLER EK ÝÞ YAPMAKTAN KURTULAMADI
Tarafsýz ve demokratik bir açýdan eðitim politikalarýný deðerlendiren sendikamýzýn objektif penceresinden bakýldýðýnda; itiraf etmeliyim ki
yeni hükümetin ilk yapacaðý iþ öðretmenleri ek iþ yapmaktan kurtaracak
bir maaþ politikasý benimsemesidir. öðretmenlerimiz geçimini saðlamak
için ikinci üçüncü ek iþler yapýyor. Ýþportacýlýk, taksicilik, garsonluk gibi
iþler öðretmenlerin yaptýðý ek iþler açýsýndan artýk olaðan görülmeye baþlandý. Hükümetimizden baþta ücret ve özlük politikalarý olmak üzere öðretmenliði tekrar seçkin bir meslek haline getirmelerini bekliyoruz. Öðretmenlerin ek göstergelerinin 3 bin 600'e yükseltilerek; atanma, görevde
yükselte ve terfilerde objektif, adaletli kriterlerin gözetilmesini istiyoruz
BAÞBAKAN DAVUTOÐLU VE BAKAN AVCI'YA ÇAÐRI
Onursuz bir yarýþ sistemi içerisinde bocalayan öðrencileri birbiriyle
rekabet eden deðil, onlarý akademik, sosyal ve duygusal anlamda her
alanda geliþtiren, çok yönlü bilgi ve beceri kazandýrýcý, kaliteli, eþitlikçi,
demokratik, parasýz ve bilimsel bir eðitim anlayýþý benimsenmelidir. Kamudaki en düþük maaþ reva görülen tüm eðitim çalýþanlarý yoksulluk sýnýrýnda yaþamaktadýr. Türkiye büyüme rekorlarý kýrsa da eðitimcilerin
yoksullaþma süreci durdurulmamýþ, eðitim çalýþanlarýnýn makûs talihi deðiþmemiþtir.
ÖÐRETMENLERÝ MUTSUZ BÝR TÜRKÝYE KARANLIKTA
KALIR
Eðitim sistemiyle alakalý çok konuþulmasý, tartýþýlmasý ülkemizin
ilerlemesine hizmet eder.
Ülkemizde eðitimin gündemin birinci maddesi olmasýný hayra alamet sayýyoruz.
Fakat unutmamamýz lazým
gelir ki eðitimin ruhu öðretmendir. Dünyada takriben
80 milyon öðretmen olduðu
KATKILARIYLA
ifade ediliyor. Ülkemizde
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllaryönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
800 bini aþkýn öðretmen var.
da "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðsaðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
rafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösteMirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
Öðretmenler tüm meslekleri
rilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sayetiþtiren bir meslek grubu.
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
natlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
Öðretmenleri diðer tüm
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda oldudünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlamesleklerden ayýran özellikðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
rýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilelerden birisi de evrensellik
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
cek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
unsurudur. Bu nedenle öðiçin arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deGazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir mesretmenlerine gereken deðeri
ðerlendirilecektir.
lektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
vermeyen bir ülke, öðretfotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayHer yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
menleri mutsuz bir dünya
rýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrolan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyokaranlýkta kalýr, gülemez.
ken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve esrum.
Bugün
hem dünyada hem
tetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilÞevket ERZEN
Türkiye'de küresel ekonome özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
mik ve mali krizler gerekçe
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
Baþkaný
gösterilerek öðretmenleri iltarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
gilendiren birçok hususta
YARIÞMA ÞARTLARI:
geri adýmlar atýlmaya baþlanmýþtýr. Ekonomik tedbir
KATILIM ÞARTLARI:
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebileve tasarruf adý altýnda eðiticektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýme ayrýlan bütçelerin azallanacak
olup,
ödül
törenine
katýlýmý
þarttýr.
Ödüller,
sergi
açýlýþýnda
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çemasý, öðretmen maaþlarýnýn
imza
karþýlýðý
teslim
edilecektir.
kilmiþ olmalýdýr.
düþüklüðü, okullarýn ve eði4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmatim sistemlerinin yapýsýna
da ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya ens5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
tantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býCemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
dönük yaz-boz müdahalelerakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
rin artmasý, çalýþma þartlarýdeðiþtirmez.
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
nýn aðýrlaþtýrýlmasý, atanma
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
ve görevde yükselme kriter5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büÝmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
yük ödül geçerli olacaktýr.
lerinin esnetilmesi, iþ güvenedilmeyecektir.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cesi ve eðitimin piyasalaþtýSEÇÝCÝ
KURUL:
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmarýlmasý, sendikasýzlaþtýrma,
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
lýdýr.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olsarý-ideolojik sendikacýlýk,
duðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
niteliksiz grev ve toplu sözÖdül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiMustafa DEMÝRER
: Gazeteci
ði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
leþme hakký, siyaset yasaðý
geri alýnýr.
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
gibi konularda olumsuz uySalih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
gulamalarý en büyük tehlikeESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
ler olarak görmekteyiz.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
YÖK, BAÞARISIZ
YÖK halen demokratik ve özgürlükçü bir yasa
hazýrlayamamýþtýr. Üniversite hocalarýmýz ve öðrenciler
YÖK'ün hal ve gidiþatýndan
memnun deðillerdir. Üniversitelerimiz küresel rekabete
katýlabilen, dünyaya açýk ve
sivil toplumun beklentilerini
karþýlayan dinamik kurumlar olmalýdýr. Üniversite öðrencilerimiz dünyanýn deðerlerini tanýyan, geliþmelere ve yeniliklere duyarlý, teknolojiye hâkim, hem ülkesinde hem de baþka ülkelerde kendini ispat edebilen bireyler olarak yetiþmek istemektedirler.”
Haber Merkezi
Haftanýn üç günü
miniklere süt
Öðrencilere Pazartesi, çarþamba ve cuma günlerinde süt daðýtýlacak.
B
aðýmsýz anaokulu, uygulama
sýnýfý, anasýnýfý ve ilkokul
öðrencilerine pazartesi, çarþamba ve
cuma günlerinde süt daðýtýlacak.
Okul Sütü Programý
kapsamýnda, 2014-2015 eðitimöðretim yýlýnýn ikinci döneminde,
baðýmsýz anaokulu, uygulama sýnýfý,
anasýnýfý ve ilkokul öðrencilerine
pazartesi, çarþamba ve cuma
günlerinde 200 mil ambalajlý, yaðlý,
sade UHT içme sütü daðýtýlacak.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðýnýn Okul Sütü Programý
Uygulama Tebliði, Resmi Gazete'nin
bugünkü sayýsýnda yayýmlanarak,
yürürlüðe girdi.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý
(MEB) ve Saðlýk Bakanlýðýnca
ortaklaþa hazýrlanan Okul Sütü
Programý kapsamýnda öðrencilere süt
içme alýþkanlýðýný kazandýrmak,
yeterli ve dengeli beslenmelerine
katkýda bulunarak saðlýklý büyüme ve
geliþmelerini saðlamak amacýyla
hazýrlanan teblið, 2014-2015 eðitimöðretim yýlýnýn ikinci döneminde,
baðýmsýz anaokulu, uygulama sýnýfý,
anasýnýfý ve ilkokul öðrencilerine
pazartesi, çarþamba ve cuma
günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200
mil ambalajlý, yaðlý, sade UHT içme
sütü daðýtýlmasýna iliþkin usul ve
esaslarý kapsýyor.
Özel öðretim kurumlarý,
programa eþdeðer süt veya süt ürünü
tüketilmesini saðlamalarý halinde,
velinin görüþü esas alýnarak kurum
yönetiminin kararý doðrultusunda
programýn kapsamý dýþýnda tutulacak.
Programýn uygulanacaðý okullarý,
MEB belirleyecek. Programýn
koordinasyonu Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðýnca yapýlacak.
Okul sütlerinin alýmý, yurt
içinden temin edilen çið sütlerden
Gýda Ýþletmelerinin Kayýt ve Onay
Ýþlemlerine Dair Yönetmelik
kapsamýnda onay belgesi veya
yönetmelik hükümlerine göre geçerli
eþdeðer belgeye sahip ve ülke içinde
UHT içme sütü üretimi yapan gýda
iþletmelerinden Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðýnca yapýlacak.
Daðýtýmý yapýlacak okul sütü
ambalajlarýnýn þekli ve üzerinde yer
almasý gereken hususlar Bakanlýðýn
koordinasyonunda Saðlýk Bakanlýðý
ve MEB belirleyecek. Ýllerde il okul
sütü komisyonlarýnýn sekretaryasýnýn
yürütülmesi, okul sütünün okullara
ulaþtýrýlmasýnýn kontrolü ile uygun
þartlarda muhafazasý ve
tüketimlerinin saðlanmasýndan, il
okul sütü komisyonu ve il milli
eðitim müdürlükleri sorumlu olacak.
Program kapsamýnda, süt
daðýtýmý öncesi ve tüketim sonrasýnda
öðrencilere ait bilgilerin içerik ve
formatý Saðlýk Bakanlýðý ve MEB
belirleyecek.
Öðrenciler bilgilerinin, Okul
Sütü Modülüne kaydedilmesi,
modüle giriþ yapýlamadýðý
durumlarda verilerin toplanmasý ve
zamanýnda ulaþýlabilir olmasý MEB
saðlayacak.
SÜTE DUYARLI
ÇOCUKLAR KAPSAM DIÞI
Öðrenci velileri, öðretmenler,
aile hekimleri ve/veya saðlýk
kurumlarýnca süte karþý duyarlýlýðý
tespit edilen öðrenciler, okul
yönetimleri tarafýndan program
dýþýnda tutulacak. Programda uzun
dönemde öðrencilerin geliþmelerine
iliþkin çalýþmalar MEB ile Saðlýk
Bakanlýðýnca yürütülecek.
Daðýtýlacak okul sütlerinin
üretiminden tüketimine kadar ki
aþamalarýnda, Türk gýda mevzuatý ile
ihale teknik þartnamesine
uygunluðunun denetimi, il gýda, tarým
ve hayvancýlýk müdürlüklerince
yapýlacak. Okul sütü üretimi yapýlan
illerde, il gýda, tarým ve hayvancýlýk
müdürlüklerince sütlerin her bir
partisinden numune alýnacak,
numunelere ait analiz sonuçlarý,
Bakanlýða ve teslimi yapýlacak
illerdeki il gýda, tarým ve hayvancýlýk
müdürlüðüne gönderilecek. Sonuçlar
Okul Sütü Modülüne yüklenecek.
Çeþitli nedenlerle daðýtýmý
yapýlamayan sütler, il okul sütü
komisyonlarýnca alýnacak kararla
öncelik ayný okulda süt daðýtýlmayan
diðer günlerde olmak üzere veli izni
olan öðrencilere ya da diðer
kurumlardaki veli izni olan
öðrencilere daðýtýlmak suretiyle
mahallinde deðerlendirilecek. Okul
Sütü Komisyonu Veli Ýzin Formlarýný
MEB tarafýndan belirtilen takvim
içinde Modüle girecek.
Programdan yararlanmak
istemeyen Özel Okullar, Ýl Okul Sütü
Komisyonunca Okul Sütü
Modülünde pasif hale getirilecek.
TANITIM ÝÇÝN TEDBÝR
ALINACAK
Programýn kamuoyunda
tanýtýmý, iletiþim stratejisinin
belirlenmesi ve programda görev alan
kiþilerin eðitimleri için Bakanlýk,
MEB, Saðlýk Bakanlýðý ve Ulusal Süt
Konseyinin katýlýmýyla tedbirler
alýnacak.
Program baþlamadan önce
ailelere süt içimi sonrasý oluþabilecek
basit rahatsýzlýklar ve bulgularýn
anlatýldýðý, bu bulgularýn büyük bir
bölümünün geçici ve hafif olduðunun
belirtildiði, sütün öneminin
vurgulandýðý eðitim programlarý
MEB ve Saðlýk Bakanlýðýnca
düzenlenecek. Okul Sütü Modülünün
kullanýmýyla ilgili il/ilçe milli eðitim
müdürlükleri temsilcileri, okul
müdürleri, öðretmenler ile
öðrencilerin eðitimi, MEB'in
görevlendirdiði eðitimcilerce
yapýlacak. Program için gerekli
eðitim ve tanýtým materyallerinin
temini, yayýmý ve daðýtýmý Bakanlýk
koordinasyonunda, Ulusal Süt
Konseyi tarafýndan yapýlacak.
Ödemeler, genel bütçeden
Bakanlýða tahsis edilen ödenekten
karþýlanacak. Ýl milli eðitim
müdürlükleri, daðýtýmý yapýlan okul
sütüne iliþkin aylýk olarak il okul sütü
komisyonunca düzenlenecek valilik
onaylý mal muayene ve kabul
komisyonu raporunu, takip eden ayýn
beþinci iþ gününde yükleniciye
bildirecek ve Bakanlýða gönderecek.
Yüklenicilerin itirazý halinde Kamu
Ýhale Kanunu ve ilgili mevzuatýna
göre iþlem yapýlýr. Bakanlýk il mal
muayene ve kabul komisyonu
raporlarýný birleþtirerek ödeme
icmalini hazýrlayacak.
Ödemeler, ödeme icmali esas
alýnarak Bakanlýk tarafýndan
yapýlacak. Programla ilgili
ödemelerde ve diðer hususlarda
denetimi saðlayacak tedbirleri,
programdaki sorumluluklarýna göre
Bakanlýk, MEB ve Saðlýk Bakanlýðý
alacak. Haksýz ödemenin
yapýlmasýnda ödemeyi saðlayan,
belge veya belgeleri düzenleyen
gerçek ve tüzel kiþiler, geri alýnacak
tutarlarýn tahsilinde müþtereken
sorumlu tutulacak.(Yaygýn basýn)
16 PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Suphi Ýlker Yurtsever vefat etti
T
ürk Telekom Ýl Müdürlüðü personeli Suphi Ýlker
Yurtsever (49) vefat etti.
Geçirdiði kalp krizi sonucu evinde vefat eden
Yurtsever’in cenazesi dün öðle namazýna müteakip
memleketi Alaca’da topraða verildi. Hakimiyet
merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna
baþsaðlýðý diler.
Yerli otomobil için gaza basýldý
M
ÜSÝAD Otomotiv Sektör
Kurulu Baþkaný Cengiz
Arslan, yerli otomobil üretiminin Türkiye'nin en önemli ideallerinden birisi olduðunu belirterek, büyüyen Türkiye'nin prestijine yakýþan yerli bir otomobil
markasýna da sahip olmasý gerektiðini söyledi.
Türkiye'nin geçmiþte yaþanan bazý sorunlar ve ihmaller nedeniyle fosil yakýtlý otomobil üretiminde rakiplerinin
gerisinde kaldýðýný ifade eden Arslan, elektrikli otomobil konusunda rekabetin yeni baþladýðýný, bundan dolayý Türkiye'nin bu konuda söz sahibi olma þansýnýn
bulunduðunu dile getirdi.
Arslan, dünyanýn en büyük 10 ekonomisinden birisi olma hedefi bulunan Türkiye'nin yerli bir otomobil
üretmesi gerektiðini belirterek, "Türkiye artýk, kendine
güven dahil her unsuru bünyesinde en üst düzeyde bulunduran bir ülke. Kazakistan 'Atilla' ismiyle kendi
yerlisinin prototipini yapabiliyorsa, Türkiye de kendi
'babayiðitini" rahatlýkla yapabilir" diye konuþtu.
Yerli otomobil projesinin, bu iþe gönül vermiþ
birkaç üreticiden ziyade devlet politikasý ve desteðiyle
hayata geçebileceðini vurgulayan Arslan, þunlarý kaydetti:
"MÜSÝAD olarak yerli otomobilin üretilmesini
baþýndan beri destekliyoruz.
Bunun için de üyelerimizi her
zaman yüreklendirdik. Zaman
çok hýzlý akýyor, yerli otomobil
konusunda bir an önce somut
adýmlarýn atýlmasýndan yanayýz.
Bunun için de gelecek günlerde
bir dizi eylem planýný hayata geçireceðiz. Bunlardan ilki sosyal
taraflarýn da katýlýmýyla 18
Ekim'de Kocaeli'de bir otomotiv þurasý düzenleyeceðiz. Þurada, bilim adamýndan, bürokratýna, üreticisinden pazarlamacýsýna akýl ve yürek birliði yaparak yerli otomobil
için neler yapýlabileceðini masaya yatýracaðýz. Buradan çýkacak sonuçla siyasilerden bu konuda daha kararlý adýmlar atmasýný isteyeceðiz."
"ETOX TECRÜBESÝNDEN YARARLANILMALI"
Arslan, yerli otomobil konusunda yapýlan her çalýþmayý ve gayreti takdirle karþýladýklarýný belirterek,
"Bu konuda uzun yýllardan beri para ve emek harcayanlardan biri de Malkoçlar AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Ercan Malkoç. Kendisi 'Etox' marka ürünleriyle
yerli otomobil konusunda önemli bir deneyime ulaþtý.
Kýsýtlý imkanlarla saðlanan bu baþarýnýn takdir edilmesi ve elde edilen tecrübeden de bir þekilde yararlanýlmasý lazým" dedi. Haber7
Öðrenciler bu öðünü atlamamalý
U
zmanlar, Öðrenciler için en önemli öðün kahvaltý olduðunu söyledi.
Çocuklarýn beslenmesiyle ilgili açýklamalarda
bulunan Baþaralý, çocuklarýn saðlýklý beslenmesinin
büyüme ve geliþmelerinin yanýnda okul baþarýsý için
de çok önemli olduðunu kaydetti.
BESÝNLER YETERÝNCE TÜKETÝLMELÝ
"Süt grubunda yer alan süt, yoðurt, et grubunda
yer alan et, tavuk, yumurta, peynir, kuru baklagiller,
sebze ve meyve grubu ve tahýl grubuna giren ekmek,
bulgur, makarna, pirinç ve benzeri besinlerin her
öðünde yeterli miktarlarda tüketilmesi önerilmektedir" ifadelerini kullandý.
EN ÖÐNEMLÝ ÖÐÜN KAHVALTI
Mersin Ýl Saðlýk Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Baþaralý, "Bütün gece süren açlýktan sonra, vücudumuz ve beynimiz güne baþlamak için enerjiye gereksinim duymaktadýr. Kahvaltý yapýlmadýðý takdirde,
dikkat daðýnýklýðý, yorgunluk, baþ aðrýsý ve zihinsel
performansta azalma olmaktadýr. Bu nedenle, güne
yeterli ve dengeli yapýlan bir kahvaltý ile baþlamak
öðrencilerin okul baþarýsýnýn artmasýnda son derece
önemlidir. Peynir, haþlanmýþ yumurta, taze meyve suyu, birkaç dilim ekmek veya 1 bardak süt, poðaça,
meyve çocuklar için yeterli ve dengeli bir kahvaltý örneðidir. Gün boyu fiziksel ve zihinsel performansýn
en üst düzeyde tutulabilmesi, düzenli olarak ara ve
ana öðünlerin tüketilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, öðün atlanmamalýdýr. Günlük tüketilecek besinlerin 3 ana, 2 ara öðünde alýnmasý en uygun olanýdýr"
þeklinde konuþtu.
AÇIKTA SATILANLARA DÝKKAT!
"Ayrýca, uygun koþullarda muhafaza edilmedikleri için çabuk bozulma riski taþýrlar. Bu nedenle,
özellikle okul çevresinde açýkta satýlan besinlerin kesinlikle satýn alýnmamasý gerekmektedir. Çocuklarýn
okul kantinleri, büfe gibi yerlerden satýn aldýklarý besinlerin seçiminde de dikkatli olmalarý gerekmektedir.
Süt, ayran gibi ambalajlý besinleri satýn alýrken
etiket bilgisinde Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’ndan üretim izninin bulunmasýna ve son kullaným
tarihinin geçmemiþ olmasýna, ambalajsýz satýlan tost,
simit, poðaça gibi yiyeceklerin de temiz ve güvenilir
þekilde hazýrlanmýþ olmasýna dikkat edilmelidir. Saðlýklý yaþam için çocuklara el yýkama ve diþ fýrçalama
alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý çok önemlidir.
Kirli eller, basit bir soðuk algýnlýðýndan ölümcül
hastane enfeksiyonlarýna kadar pek çok hastalýðýn nedeni olabilmektedir. Bu nedenle çocuklara, özellikle
yemek yemeden önce ve sonra, tuvalete girdikten
sonra, dýþarýda oyun oynadýktan sonra, dýþarýdan eve
gelince ellerini, ýlýk akan su altýnda sabun ile iyice
ovuþturarak yýkamalarý konusunda alýþkanlýk kazandýrýlmasý gerekmektedir."(ÝHA)
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
15 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Adnan Menderes Parký
yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
16 EYLÜL
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum Merkez Ulukavak
Mahallesi 16 derslikli
Ömer Kömürcü Ýmam
Hatip Ortaokulu yapým
iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Gençlik Merkezleri
personel hzmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. Kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
18 EYLÜL
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
2014-2015 yýlý 63 kalem
týbbi sarf malzeme alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
23 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Bakým hizmet alýmý
(Çocuk evleri) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Gazi Cad.
Valilik Ek binasý Kat:8 /
Çorum
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Zabýtaya destek personel
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
24 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
25 adet semt parký
aydýnlatýlmasý yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
Spor Genel MüdürlüðüTesisler Dairesi
Baþkanlýðý
Çorum Merkez Atletizm
Pisti yapým iþi.
Yer: Örnek Mah. Oruç
Reis Cad. No: 13 Kat: 8
Altýndað/Ankara
Saat: 11.00
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman
Çavuþ Cad. No: 30
adresinde bulunan tek
katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
Çocuðu gripten
korumak mümkün
Sonbahar geldi, okullar açýldý ve çocuklar için de hastalýk mevsimi baþladý.
S
onbahar geldi, okullar açýldý ve çocuklar için
de hastalýk mevsimi baþladý. Çocuklarý okulda gripten koruma yollarý:
Yüksek ateþ, halsizlik, öksürük gibi belirtilerle baþlayan grip, çocuklarda en sýk görülen
hastalýklarýn baþýnda geliyor.
Çoðunlukla okuldan kapýlan mikrop sebebiyle hastalanan çocuklarý gripten korumanýn
yollarýndan biri grip aþýsý yaptýrmak.
Memorial Ataþehir Hastanesi Çocuk Göðüs Hastalýklarý Bölümü’nden Prof. Dr. Fazilet
Karakoç, çocuklarda grip aþýsý hakkýnda bilgi
verdi.
ASTIM VARSA DAHA DA DÝKKAT!
Grip salgýnlarý en çok sonbahar ve kýþ aylarýnda görülmektedir. Özellikle küçük çocuklarý,
yaþlýlarý ve kronik hastalýðý olan kiþileri etkilemektedir. Eðer çocuðunuzun astým ya da baþka
bir kronik bir hastalýðý varsa grip olmamasý için
en baþta aþýlanma gibi gerekli önlemler alýnmalýdýr. Çocuðunuz risk grubunda olmasa da grip
aþýsýnýn yapýlmasý yýl içinde grip olma riskini
azaltacaktýr.
BU GRUPTAKÝLER RÝSKLÝ
· Astým, diyabet, kalp hastalýðý, böbrek hastalýðý, nörolojik ya da nöromuskuler hastalýklarý
olan çocuklar ve bu çocuklar ile ayný evde yaþayan diðer kiþiler
· Uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuklar
ve adolesanlar (koma, karaciðer hasarý ve ölüme neden olan Reye Sendromu geliþebilme riski nedeni ile)
· Kanser hastalarý, organ ve kemik iliði
nakli yapýlanlar ve bu kiþiler ile ayný evde yaþayanlar
· Hasta bakýmý ile ilgilenen saðlýk çalýþanlarý
· Hamile kadýnlar (Hamileliðin ilk 3 ayýndan sonra grip aþýsý yapýlabilir)
· Emziren anneler (Bebeðini emziren bir
annenin grip aþýsý olmasýnda bir sakýnca yoktur)
· 6 aydan küçük çocuklarýn bulunduðu evlerde yaþayanlar ve özellikle bu çocuklarýn bakýmlarý ile ilgilenen kiþiler
GRÝP BASÝT BÝR HASTALIK DEÐÝL
Grip enfeksiyonu, hiç bir saðlýk sorunu olmayan kiþilerin bile günlerce hatta haftalarca
okula, iþe gidememesine neden olmaktadýr.
Ateþ, baþ aðrýsý, yorgunluk, öksürük, boðaz aðrýsý, kas aðrýsý gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Grip enfeksiyonu; bakteriyel pnömo-
ni, kas iltihabý, kalp kasýnýn ya da kalp etrafýndaki zarýn iltihabý, menenjit ve çocuðun vücudunun susuz kalmasý var olan kronik hastalýðýn
kötüleþmesine sebep olabilmektedir.
VAKÝT KAYBETMEYÝN
Eðer grip semptomlarýný takiben çocuðun
durumu aðýrlaþýyor; ateþ, titreme, göðüs aðrýsý,
terleme, yeþil ya da kanlý balgam, dudaklarda ya
da týrnaklarda morarma oluyorsa en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmasý gerekir. Bazý hastalarda nefes alma esnasýnda göðüste batma
þeklide aðrý olabilmektedir. Bazý çocuklarda ise;
karýn aðrýsý zatürrenin tek bulgusu olabilir. Zatürre tanýsýnda, hastanýn muayenesine ek olarak
akciðer grafisi çekilmesi ve balgam testi yapýlmasý gerekebilmektedir.
AÞI NE ZAMAN?
Grip salgýnýnýn zamaný, þiddeti ve sezonun
uzunluðu bir yýldan diðerine deðiþebilmektedir.
Grip virüsleri, her yýl deðiþebildiði için o yýl salgýn yapmasý muhtemel grip etkenleri belirlendikten sonra aþýlar hazýrlanmaktadýr. Bu nedenle aþýnýn, grip sezonu baþlamadan önce mümkün olduðunca erken yapýlmasý uygun olacaktýr.
AÞI DIÞINDA YAPILMASI GEREKENLER
“Çocuðum geçen yýl grip aþýsý olmuþtu;
ama yine de hastalýktan kurtulamadýk” ya da
“Grip aþýsý olmasýna raðmen çocuðum yine de
grip oldu” gibi düþünceler her yýl bu mevsimde
sýkça olmaktadýr. Unutmayýn ki; çocuklarda geliþen grip benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn %80’i influenza deðildir ve diðer virüsler ya da bakteriler tarafýndan oluþmaktadýr.
Aþýnýn ise bu enfeksiyonlar üzerine etkisi yoktur. Aþý olmanýn yaný sýra çocuklarýn gribe yakalanmasýný önlemek için bazý önlemler de alýnmalýdýr. Çocuklarý hasta kiþilerden uzak tutmak,
sýk sýk el yýkama, grip enfeksiyonu kapýlmýþsa
mikrobun yayýlmasýný önlemek için evde istirahat ettirerek okula göndermemek, bol sývý almasýna ve saðlýklý beslenmesine dikkat etmek alýnabilecek diðer önlemlerdir.
ÝLAÇ KULLANIMINA DÝKKAT!
Grip enfeksiyonuna yol açan “influenza”
bir virüs olduðu için antibiyotiklerden etkilenmemektedir. Bu tür virüslere etkili olan bazý
ilaçlar vardýr. Hastalýk bulgularý ortaya çýktýðý
anda bu ilaçlarýn kullanýlmasý, hem hastalýðýn
daha hafif geçirilmesine yardýmcý olur hem de
zatürre gibi tehlikeli komplikasyonlarý azaltabilmektedir.(Yaygýn basýn)
Ulukavakspor puanla baþladý: 1-1
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
17
BAL’daki temsilcimiz sezonun ilk maçýnda Karabük temsilcisi Kaptan DÇ
Soðuksu Yenicespor önünde ikinci yarýnýn baþýnda maðlup duruma düþtü
hemen ardýndan Yusuf’la beraberliði saðladý. Kalan bölümde rakibi önünde
galibiyeti getirecek pozisyonlarý bulan siyah beyazlý temsilcimiz bir puanla
evine döndü.
SAHA: Safranbolu Ýlçe.
HAKEMLER: Barkýn Kara,
Kýlýç.
Adem Akkaya, Ali
KARABÜK KAPTAN DÇ SOÐUKSU
YENÝCESPOR : Murat, Orhan, Fatih, Mustafa, Recep,
Hakan, Adem, Kemal, Alihan, Hasan, Semih .
ÇORUM ULUKAVAKSPOR : Mahmut, Recep,
Arif, Tuncay (Fethi), Fatih, Sedat, Emre, Mehmet Alif,
Sefa (Seydi), Yusuf, Ahmet (Oðuzhan).
GOLLER : 60. dak. Mustafa (Karabük
Yenicespor), 62. dakikada Yusuf (Ulukavakspor),.
B
DEÝK Bakanlýða baðlandý
DEÝK, 1986’da dönemin Baþbakaný Turgut Özal’ýn talimatlarý ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB) öncülüðünde kuruldu ve
01.01.1987’de faaliyete geçti. Halen
yönetim kurulu baþkanlýðýný, TOBB
Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu yürütüyor.
5174 sayýlý kanunun 58. maddesince “Türk özel sektörünün dýþ ekonomik iliþkilerini yürütme” görevini
ELEMAN
ARANIYOR
Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere en
az lise mezunu satýþ tecrübesi olan
BAYAN
ELEMANLAR
ÇÝÐDEM
(Ç.HAK:1589)
% 50 indirim
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
Daðýtým Personeli
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
Görkemspor’un fikstürü belli oldu
B
ayanlar Bölgesel Hentbol Liginde Çorum Gençlik
Görkemspor’un mücadele edeceði A 1 grubu maçlarý fikstürü belirlendi. Çorum’da oynanacak ve iki Ankara takýmý ile mücadele edecek olan Gençlik Görkemspor grupta maçlarýný ilk iki günde oynayacak.
Hentbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya
göre 24 Eylül Çarþamba günü oynanacak maçlarla baþlayacak olan Bölgesel Lig müsabakalarý Tevfik Kýþ Spor
Salonu’nda oynanacak. Grupta ilk gün saat 14.00’de
Adres: Üçtutlar Mah. Alaybey Sok.
No: 6 ÇORUM
Tel: 224 75 10
Çorum Gençlik Görkemspor ile Ankara Metropol Spor
kulüpleri karþýlaþacak.
25 Eylül perþembe günü ise yine ayný saatte Gençlik Görkemspor ile Ankara Türközüspor takýmlarý karþýlaþacak. Grupta son maç ise 26 Eylül cuma günü iki Ankara takýmý Türközüspor ile Metropolspor takýmlarý arasýnda saat 12.00’de oynanacak. Tek devreli grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar bir üst tura yükselecekler.
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
SAHÝBÝNDEN KOMPLE
KÝRALIK BÝNA
(Ç.HAK:1863)
Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde
(Selimiye Cami Yaný’nda) yurt, pansiyon,
dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait
2000 m2
bahçesi
olan 325 m2
3 adet
dükkaný
bulunan 8
daire
merkezi
ýsýtma
sistemi
mevcut bina
sahibinden
kiralýktýr.
(Ç.HAK:1740)
orumspor’un genç
futbolcularýndan
Ömer Faruk Selçok
Eyüpspor’da. Gençlerbirliði’nde baþladýðý futbol hayýtýnda daha sonra
Çorumspor Akademi takýmlarýnda üç yýl forma
giyen Ömer Faruk Selçok, 2. ligde mücadele
eden Eyüpspor ile antrenmanlara çýktý.
Antrenanlardaki
performansý ile beðenilen
Ömer Faruk transfer döneminin sona ermesi nedeniyle lisans çýkartýlamayacaðý için devre arasýna kadar kendi yaþ grubu ile antrenmanlara çýkacak. Genç futbolcunun
devre arasýnda profesyonel yapýlarak Eyüpspor’a
resmi imzayý atmasý bekleniyor.
ELEMANLAR ARIYOR
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
Ç
Bayanlar Bölgesel Hentbol Liginde mücadele edecek olan Gençlik Görkemspor 24
Eylül’de Ankara Metropolspor ile 25 Eylül’de ise Ankara Türközüspor ile Tevfik
Kýþ Spor Salonu’nda mücadele edecek.
alýnacaktýr.
Ücret dolgundur.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:2648)
(Ç.HAK:2644)
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere
BOYACI ve KAYNAKÇI eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi
Caddesi No: 106
Tel: 234 91 22
üstlenen DEÝK’in Kasým 2013 itibari
ile 750 üye þirketi, 42 Kurucu Kuruluþu, 115 Ýþ Konseyi, 148 Ticaret
ve/veya Sanayi Oda ve Borsa Oda
Temsilciliði, 3 Yurtdýþý Temsilciliði
bulunuyor.
Önergeyle göre, artýk Ekonomi
Bakanlýðý’nca belirlenen özel sektör
kuruluþlarýnýn dahil olacaðý Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu kurulacak.(Yaygýn basýn)
Ömer Faruk
Eyüpspor’da
(Ç.HAK:2311)
D
ýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu
(DEÝK) Ekonomi Bakanlýðý’nýn
gözetimi ve denetimi altýna alýndý.
Torba yasanýn son gününde kabul edilen düzenlemeyle bugüne kadar TOBB öncülüðünde faaliyet gösteren Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu
(DEÝK) Ekonomi Bakanlýðý’nýn gözetimi ve denetimi altýna alýndý. Bir
baþka deyiþle Türk özel sektörünce
yönetilen DEÝK kamulaþtýrýldý.
ölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ulukavakspor
ilk maçýnda Karabük temsilcisi Kaptan DÇ
Soðuksu Yenicespor ile 1-1 berabere kalarak sezonu
puanla baþlarken galibiyeti kaçýran taraf oldu.
Oldukça sýkýntýlý bir süreç sonunda ligde mücadeleye çýkan Ulukavakspor, Safranbolu Ýlçe sahasýnda
oynanan maçý Bilecik bölgesinden Barkýn Kara yönetirken yardýmcýlýklarýný ise Adem Akkaya ve Ali Kýlýç
yaptýlar. Kaptan DÇ Soðuksu Yenicespor önünde maça
kontrollü baþladý. Rakibi tanýdýktan sonra oyunun kontrolünü elinde tutan temsilcimiz ilk yarýda girdiði
pozisyonlardan yararlanamayýnca devre golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçýn ikinci yarýsýnda ev sahibi takýmda golü
düþünerek baþladý. Karþýlýklý ataklarla geçen maçýn 60.
dakikasýnda sað kanattan kazanýlan faul atýþýnda ceza
sahasýna yapýlan ortada ön diirekte topla buluþan
Mustafa’nýn kafa vuruþundan gelen golle ev sahibi
takým maçta 1-0 öne geçti. Bu gole Ulukavakspor iki
dakika sonra cevap verdi. 62. dakikada sað kanattan
Sedat’ýn ceza sahasýna yaptýðý ortada Ahmet sert vurdu
top kale direðinden geri geldi dönen topu kafayla
tamamlayan Yusuf topu aðlara göndererek skoru 1-1
yaptý.
Karþýlýklý atýlan gollerden sonra öz güven kazanan
Ulukavakspor maçta galibiyete daha yakýn taraf görüntüsü verdi. Rakibi önünde üç dört tane pozisyon bulan
temsilcimiz son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca öne
geçme þansýný kullanamadý. Bu bölümde ev sahibi
takýmda mutlak bir pozisyondan yararlanamayýnca
takýmlar karþýlýklý gollerle sezona 1-1 beraberlik ve birer
puanla baþladýlar.
Mür. Tel:
0 533 330
65 55
Çocuklara e-sigara kartuþu uyarýsý
Ý
ngiltere'de doktorlar
yetiþkinlerin elektronik sigara
kartuþlarýný zehirlenmeleri
riskine karþý çocuklardan uzak
tutmalarýný istedi.
Açýklama Archives of
Diseases in Childhood isimli týp
dergisinde Birmingham
kentindeki doktorlar tarafýndan
yayýmlandý.
Doktorlar uyarýyý iki
yaþýndaki bir kýz çocuðunun
kartuþu aðzýna sokmasý ve
birkaç damla sývýyý yalamasý
üzerine yaptý. Kusan çocuk
hastaneye kaldýrýldý ve iyileþti.
Ancak hekimler yüksek
dozlardaki nikotinin öldürücü
olabileceðini düþünüyor.
Doktorlara göre nikotin
kartuþlarý çocuklarýn olduðu
ortamlarda ispirto, ilaç ve
çamaþýr suyu ile ayný
muameleyi görmeli, yani
ulaþamayacaklarý yerlerde
saklanmalý.
Son dönemlerde elektronik
sigaralar tiryakiler arasýnda
revaçta. Ýngiltere'de 2
milyondan fazla insanýn esigara kullandýðý düþünülüyor.
Öte yandan nikotin
zehirlenmesi vakalarýnda da
benzer bir artýþ söz konusu.
Ýngiltere'de kamu saðlýðý
hizmetlerinin bir parçasý olan
Ulusal Zehirlenme
Bilgilendirme Servisi, geçen yýl
139 nikotin zehirlenmesi vakasý
ile karþýlaþtýklarýný söyledi.
2012 yýlýnda bu sayý sadece
29 iken, ondan önceki beþ yýl
boyunca toplam vaka sayýsý 36
idi.
40 miligram kadar nikotin
yetiþkinlerde öldürücü doz
olabiliyor.
Bunun çok daha azý ise
çocuklarda öldürücü olmak için
yeterli.(BBC)
18 PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
Yönetim tam kadro
Ç
orum Belediyespor Yönetimi ve Teknik Heyeti
Akademi Liginde cumartesi günü oynanan U 14 ve
U 15 maçlarýnda takýmý yalnýz býrakmadýlar. Cumartesi
günü Mimar Sinan sahasýnda Akademi Ligindeki sezonun ilk maçýnda Çaykur Rizespor ile karþýlaþan Çorum
Belediyespor’u bu maçlarda Baþkan Zeki Gül, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mali As Baþkan Mustafa
www.corumhakimiyet.net
Özbayram, Ýdari As Baþkan Fatih Özcan, Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, Genel Kaptan Hamit Iþýk, Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal, ASKF Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Aylar ile geçen sezon Belediyespor’da antrenör olarak görev yapan Arif Ceylan ile çok sayýda futbol
sever izledi.
Gül’den baþarý dilekleri
U 14 ikinci yarýda daðýldý: 1-4
Ç
orum Belediyespor’un cumartesi günü Mimar Sinan sahasýnda Akedemi Ligi’ndeki ilk maçlarý öncesi Baþkan Zeki Gül futbolculara nasihatlarda bulundu
ve baþarý dileklerini iletti. U 14 maçýnýn son bölümünü
izlemek üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü
Haþim Eðer ile birlikte Mimar Sinan sahasýna gelen
Baþkan Zeki Gül ilk maça çýkan futbolcularý ve teknik
heyete önce nasihatlardu bulunda sonra baþarýlar diledi.
Gül, kendi takým futbolcularýna yaptýðý konuþmanýn ardýndan Rizespor soyunma odasýna giderek onlarada hoþ
geldiniz dedi ve baþarý dileklerinde bulundu
Akademi Ligi’nde Çorum Belediyespor sezonun ilk maçýnda U 14
kategorisinde Çaykur Rizespor önünde ilk yarýsýný 0-0 kapattýðý
maçtan 4-1 maðlup ayrýlarak sezona puansýz baþladý.
SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: Emre
Berkant Arman.
Alagöz, Mehmet Tuðluk,
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 14: Berk, Batuhan,
Haþim, Berkay, Memduh, Eren (Murat)(Hakan Cihan),
Ozan, Doðukan, Onat, Emin (Alihan), Eray.
ÇAYKUR RÝZESPOR U 14 : Furkan Gür, Furkan,
Onur, Muhammet Kocali, Uluhan, Ahmetcan (Görkem), Muhammet, Muharrem, Hüseyin (Umut), Musa,
Emrecan (Ýlhan).
GOLLER: 47. ve 65. dakikalarda Muharrem, 61.
dak. Musa, 66. dak. Ýlhan (Çaykur Rizespor), 63. dak.
Ozan (Çorum Belediyespor),
Ç
orum Belediyespor Akademi Ligindeki ilk maçýnda
cumartasi günü Mimar Sinan sahasýnda Çaykur Rizespor ile karþýlaþtý. Rakibi önünde ilk yarýda iyi bir mücadele gösteren Çorum Belediyespor maçýn ikinci yarýsýnda yediði golden sonra direnci düþtü ve rakibine 4-1
maðlup olmaktan kurtulamadý.
Ýlk yarýsýnda konuk Rizespor topa daha çok sahip
olsada Çorum Belediyespor savunma rakibine gol izni
vermedi ve ilk yarý golsüz beraberlikle sona erdi.
Ýkinci yarýda Rizespor’un baskýsý 47. dakikada sonuç verdi. Maçýn 47. dakikasýnda Uluhan savunma arka-
sýna mükemmel bir pas attý Muharrem topla ceza sahasý
içinde buluþtuðu anda kalecinin üzerinden aþýrtma bir vuruþla topu Belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0
öne geçirdi.
Golden sonra Belediyespor’da oyundan düþmeler
baþladý. 61. dakikada sol kanattan geliþen Rizespor ataðýnda Emrecan’ýn yerden ortasýnda Hüseyin sert vurdu
kaleci Berk çýkardý dönen topu Haþim uzaklaþtýrmak istedi ancak vurduðu top önündeki Musa’ya çarptý ve Belediyespor aðlarýna gidince konuk takým skoru 0-2 yaptý.
63. dakikada Çorum Belediyespor’u umutlandýran
gol geldi. Bu dakikada Belediyespor’n kazandýðý korner
atýþýnda Ozan kafayla topu Rizespor aðlarýna göndererek
skoru 1-2 yaptý.
Belediyespor’un golsevnici sadece iki dakika sürdü.
65. dakikada Muharrem soldan topla Belediyespor cesa
sahasýna girdi çaprazda kaleci Berk ile karþý karþýya kaldýðý anda yerden düzgün bir vuruþla kendisinin ikinci takýmýnýn üçüncü golünü attý: 1-3
Bu golden bir dakika sonra Rizespor maçý bitiren
golü geldi. Uluhan sað kanattan ceza sahasýna girdi sert
vuruþunda kaleci Berk tokatladý dönen top oyuna yeni giren Ýlhan’ýn önünde kaldý bu futbolcuda topu aðlara göndermekte zorlarmadý ve maçýn skorunu belirledi: 1-4
U 15’ler puaný kaçýrdý: 1-2
Akedemi Ligi ilk haftasýnda Çorum Belediyespor U 15 takýmý Rizespor önünde
puana çok yaklaþtý ancak son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca rakibine 2-1
yenilmekten kurtulamadý.
Akademi’de tek galip U 19: 1-0
Akademi Ligi U 19 kategorisinde Çorum Belediyespor ilk maçýnda evinde konuk ettiði Sebat Proje
takýmýný ilk yarýda penaltýdan Volkan’ýn attýðý golle 1-0 yenerek gruba galibiyetle baþladý. Bu sonuçla
Belediyespor’un Akademi Liginde ilk haftada aldýðý tek galibiyet oldu.
SAHA: Nazmi Avluca.
HAKEMLER: Özcan Genel, Yalçýn Kara, Ömür
Soytemiz..
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 19 : Abdullatif, A.
Keril, Dinçer, Murat (Furkan), Fatih, Burak, M. Þakir
(Yusuf), Deniz, Adil, Volkan (Abdurrahman).
SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT : Ahmetcan, Birhan, Muhammet, Ahmet, Miraç (Mutlu),
Furkan, Osman, Alihan (Ali), Mustafa, Hüseyin (Ýhsan),
Hakký.
GOL : 20. (penaltýdan) dakikada Volkan (Çorum
Belediyespor).
Ç
orum Belediyespor
Akademi Liginde dün
Nazmi Avluca sahasýnda
konuk ettið Sebat Proje
Trabzon Akçaabat takýmýný ilk yarýda penaltýdan
bulduðu golle 1-0 yenerek
sezona üç puanla baþladý.
Dün saat 14.00’de
Nazmi Avluca sahasýnda
oynanan Akademi Ligi
maçýnda Çorum Belediyespor organize bir görüntü vermesede rakibi önün-
de iyi mücadele etti. Konuk Sebatspor ise orta saha ve furvette etkili iyi
isimlere sahip olmasýna
karþýn savunmasýnda inanýlmaz hatalar yaptý.
Ýlk dakikalarý karþýlýklý ataklarla geçen maçýn
20. dakikasýnda sol kanattan geliþen Belediyespor
ataðýnda Burak rakibinden
sýyrýlýrken düþtü hakem faul kararý verecekken kalktý
pozisyonu devam ettirdi
ve avantaja býraktý bu arada ceza sahasý içine girdi
burada ikinci yapýlan faulle yerde kalýnda maçýn hakemi penaltý noktasýný
gösterdi. Atýþý kullanan
Volkan topu ve kaleciyi
ayrý ayrý köþelere gönderdi
ve takýmýný 1-0 öne geçirdi. Maçýn ikinci yarýsýnda
konuk Sebatspor beraberlik için baský kurdu anca
Belediyespor orta sahada
ve savunmada rakibine gol
izni vermedi ve sahadan
tek golle galip ayrýlarak
Akademi Liginde ilk hafta
kazanan tek takým oldu.
A
ilk maçta U 16 takýmý
Rize temsilcisi önünde
3-1 maðlup olarak ilk
maçýndan maðlubiyetle
ayrýldý.
Bu maçýn ardýndan
ise U 17 kategorisinde
Çorum Belediyespor ve
Çaykur Rizespor takýmlarý karþýlaþtý. Rakibi
önünde oldukça iyi futbol ortaya koyan Belediyespor penaltý golüyle
maðlup duruma düþtü
son bölümde yediði golle maçý 2-0 kaybetmekten kurtulamadý.
U 16 ve U 17 takýmlarý
Rize’den puansýz döndü
kademi Liginde dün
Rize’de oynanan U
16 ve U 17 kategorilerinde Çorum Belediyespor,
Çaykur Rizespor takýmlarýna yenilerek sezona
puansýz baþladýlar.
Rize Güneysu Ýlçe
sahasýnda dün oynanan
SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: Emrah Okan, Yunus Dursun, Barýþ
Karakuþ .
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 15: Akýn, Yunus
(Emirhan), Deniz, Hüsnü, Niyazi, Fatih, Alican, Berkay
(Aslan), Eren, Cemalettin, Batuhan (Ahmet).
ÇAYKUR RÝZESPOR U 15 : Mehmet Þahan, Hasan, Devrim, Umut, Mehmet, Rýza (Ýsmail), Furkan
Cinkaya (Berkay), Emirhan (Furkan), Batuhan, Eren,
Okan (Ali).
GOLLER: 18. dak. Emirhan, 56. dak. Berkay
(Çaykur Rizespor), 35. dak. Niyazi (Çorum Belediyespor).
C
umartesi günü Mimar Sinan sahasýnda
oynanan ikinci maçta Çorum Belediyespor ile
Çaykur Rizespor U 15 takýmlarý akedemi liglerindeki ilk maçlarýný oynadýlar. Oldukça çekiþmeli
geçen maçýn konuk takým
2-1 kazanmayý baþardý.
Maça iki takýmda
kontrollü baþladý. Maçýn
18. dakikasýnda konuk takým organize bir atakta
golü buldu. Bu dakikada
sol kanattan Ali topla hareketlendi ceza sahasý içine yerden çýkardýðý topu
Rýza kontrol edip boþ durumdaki Emirhan’a çýkardý bu futbolcuda topu
kalecinin solundan Çorum Belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný
deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
Ýlk yarýnýn son daki-
kasýnda Çorum Belediyespor beraberlik golünü
buldu. Bu dakikada savunma arkasýna atýlan
topla Alican topla ceza
sahasýna girdi kaleci ile
karþý karþýya kaldýðý anda
sert vurdu top kalecinin
ayaklarýndan kornere gitti. Korner atýþýnda arka
direkte bom boþ durumda
Niyazi topu Rizespor aðlarýna göndererek ilk ya-
rýnýn skorunu belirledi: 11
56. dakikada Rizespor yeniden öne geçti. Bu
dakikada Berkay savunma arkasýnda topla buluþtu kaleci ile karþý karþýya
kaldýðý anda yerden düzgün bir vuruþla topu Belediyespor aðlarýna göndererek skoru 1-2 yaptý.
61. dakikada Belediyespor mutlak bir golden yararlanamadý. Bu
dakikada
Belediyespor’un kazandýðý faul atýþýnda ceza sahasýna yapýlan ortada kaleci Mehmet
Þahan’ýn sektirdiði topla
Berkay altý pas içinde
bom boþ durumda buluþtu ancak vuruþunda topu
kaleye gönderemeyince
Belediyespor U 15 takýmý
sezonun ilk maçýndan 2-1
maðlup ayrýldý.
PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
SAHÝBÝNDEN SATILIK
(Ç.HAK:2542)
Mür. Tel: 0 532 686 58 54
Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü)
YAKAMOZ TURÞULARI
KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ.
BAY- BAYAN
ÖN MUHASEBE ve OPERASYON
ELEMANLARI ALINACAKTIR
Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon
departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere,
* Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket
programýnda en az bir yýl tecrübeli,
* Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan,
* Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan,
* Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen,
* 30 yaþýný aþmamýþ,
Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr.
DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK
* Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam
47 dönüm
* Yol cephesi 61 m
* Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda
* Ankara Yoluna 1700 m
* Cemilbey Caddesine 1800 m
* Saat Kulesine 5 km. mesafede
TARLA
* Yaydiðin 161 ada 3 parselde
* 40 dönüm
* 245 metre yol cepheli
* Cemilbey Caddesine 500 metre
* Ankara Yoluna 5 km
* Saat Kulesine 5 km mesafede
Ýrtibat Tel: 0 532 742 41 48
(Ç.HAK:2607)
* Kesim hanemiz mevcuttur
* Veteriner hekim kontrolünde
* Hijyenik þartlarda kurbanlýk
* Kesimi yapýlýr.
Fatih Caddesi’nde
Kiralýk Ýþyeri
TARLA
Bayan Satýþ
Danýþmanlarý
Alýnacaktýr
(Ç.HAK:2576)
HAKÝKÝ KARS
DANASI KURBANLIK
BULUNUR
* 1200 m2 tam inþaat alanlý
* 4 kata ruhsatlý
* Saat Kulesine 400 m
* Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m
* Milönü Caddesine 29 m
* Arka yola 18 m cepheli
* 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek
eski ev yerleri
Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 18-35 yaþ arasý tecrübeli
bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
SATILIK DÜKKAN
(Ç.HAK:1933)
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
(Ç.HAK:2627)
Buharaevler Caddesi’nde
ana cadde üzerinde Evlat
Apt. 180 m2+iþyeri ayrýca
83 m2 depolu iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 505 390 14 08
Kaya Oto Yaðlama
Yýkamada çalýþtýrýlmak
üzere vasýfsýz elemanlar
alýnacaktýr.
Tel: 0 535 651 97 09
Çalýþma Arkadaþlarý
Arýyoruz
Çorum Teknik Çelik Döküm
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
bilen muhasebe ve sevkiyat sorumlusu
alýnacaktýr.
Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr.
Müracaat Adres: (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad.
No: 30 ÇORUM Tel: 0 364 213 11 70
Kiralýk Dükkan
Bahçelievler Mah. Þenyurt Cad.
1. Sok. No:3-A
Yalçýn Tekel Bayi Yaný
Çift Katlý 1.100 m2
Mür. Tel: 213 58 56
’de çalýþtýrýlmak üzere,
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
* Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi
elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:2589)
(Ç.HAK:2639)
Kiralýk Ýþyeri ELEMAN ARANIYOR
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30
ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
* CNC operatörleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
Gerekli þartlar;
(Ç.HAK:2374)
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese
þahsen müracaat etmeleri rica olunur.
(Ç.HAK:2601)
Felçli bayan hastaya sadece
Pazar günleri bakacak tecrübeli
bakýcý aranmaktadýr.
Ýrt. Tel: 0 533 600 14 42
Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere
daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl
Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM
(Ç.HAK:2459)
(Ç.HAK:2599)
BAKICI
ELEMAN ARANIYOR
ARANIYOR
(Ç.HAK:2642)
0 533 355 68 98-0 532 270 67 89
ELEMAN
ARANIYOR
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Savaþ Oto Cam
Aþaðý Sanayi Tarým Cad. ÇESOB Karþýsý
Tel: 0 541 879 91 19
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Firmamýz Zirvem Plastik Egepen Decanikte imalat
ve montajda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý ve vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. 68/A
Tel: 213 35 28
FAALÝYETÝMÝZÝ
SONLANDIRMAMIZ
NEDENÝYLE ÇÝFTLÝÐÝMÝZDEN
Damýzlýk montofon krediye
uygun 1. sýnýf montofon gebe
düve ve inek satýlýktýr.
Veteriner Recep Önder
Tel: 0 532 233 03 87
ELEMAN ARANIYOR
Part time ve full time çalýþacak
eleman alýnacaktýr.
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km.
ÇORUM
KÝRALIK
DÜKKAN
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
(Ç.HAK:2602)
0 553 506 16 01
Tel: 0 533 343 70 91 Seydim Köyü
Karakeçili Mah. Bayýndýr
3. Sokak’ta 155 m2 dubleks parka
cepheli daire satýlýktýr.
(Ç.HAK:2629)
(Ç.HAK:2634)
E sýnýfý ehliyetim mevcut. (SRC
Psikoteknik) þoförüm iþ arýyorum.
ÞAHÝN KASABI
(Ç.HAK:2645)
(Ç.HAK:2628)
Mutlu Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Þti.
Ankara Asfaltý 1. Km. (Citroen karþýsý) ÇORUM
254 00 50
ÝÞ
ARIYORUM
Ücretsiz kesim-parçalama
0 532 418 02 00
Satýlýk
Dubleks Daire
(Ç.HAK:2646)
Firmamýzda görevlendirilmek üzere market
bölümüne bakacak bay-bayan elemanlar alýnacaktýr.
* Diksiyonu düzgün
* Ýkili iliþkilerde baþarýlý
* Esnek çalýþma koþullarýna uyabilen
* Bilgisayar kullanabilen
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
kaynakçý ve saç kesim büküm
elemanlarý alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 549 519 29 89
YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK
FATÝH YILMAZ
(Ç.HAK:2641)
ÇALIÞMA ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
(Ç.HAK:2600)
(Ç.HAK:2613)
ÇORUM SEBAT MAKÝNA ÝNÞ. SAN. TÝC LTD ÞTÝ
KÜÇÜK SAN. SÝT. 3. CAD. NO.16-18 ÇORUM
TEL:0 364 2347307 FAX:234 82 22
(Ç.HAK:2610)
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
SATILIK
KURBANLIKLAR
0 364 225 02 61
Veteriner kontrolünde kesim ve
parçalama bize aittir.
Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan
Pazarý yanýndadýr.
(Ç.HAK:2640)
Kaynakçýlar, Tig Gazaltý, Tornacý
Makina Ressamý,
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2625)
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
(Ç.HAK:2647)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Mür. Tel: 0 544 778 03 00
(Ç.HAK:2593)
(Ç.HAK:2504)
(Ç.HAK:2643)
no:12
(Emniyet Sarayý Yaný)
Tel : 0364 254 95 37 (Pbx)
Fatih Caddesi BÝM Maðazasý yaný
336 m2 yola cephesi 20 metre olan
dükkan sahibinden kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 432 39 64
SATILIK BÜYÜKBAÞ ve
KÜÇÜKBAÞ KURBANLIKLAR
Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý
rica olunur.
SMMM - BÜLENT GÝRGÝN
Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2
19
Asmalý Ocakbaþý
Karakeçili Mah. Kültür Sokak
No: 4/D
225 20 20
Ulukavakspor puanla baþladý: 1-1
BAL’daki temsilcimiz Ulukavakspor ilk maçýnda Karabük
deplasmanýndan 1-1’lik beraberlikle döndü.
Haberi
17. sayfamýzda
Taraftardan kaptana çiçek
Ç
orum
Belediyespor’un Sebatspor ile
oynadýðý maç öncesi taraftarlar kaptan Nedim’e
çiçek verdi. Kapalý tribünde bulunan taraftarlar kaphtan Nedim’e çiçek verdiler ve baþarýlar
dileriler. Nedim’de tüm
arkadaþlarýna adýna teþekkür etti
Protokol doldu taþtý
Ç
orum Belediyespor’un sezonun sahasýndaki ilk
maçýnda protokol doldu taþtý. Kýrmýzý Siyahlý
takýmýn sahasýnda oynadýðý Sebat Proje maçýný Vali Sabri Baþköy, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül,
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil ÝbrahimKaya, Sebatspor
Baþkan ve Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çok
sayýda davetli izledi. Protokol tribününde boþ koltur kalmazken maçý bin kadar Belediyespor taraftarýda izledi.
PAZARTESÝ 15 EYLÜL 2014
Proje’ye penaltý onayý
Sezonun kendi sahasýndaki ilk maçýnda
Çorum Belediyespor Sebat önünde
futbol adýna iyi þeyler ortaya
koyamasada son dakikalarda penaltýdan
Turgay’ýn attýðý golle sahadan 1-0 galip
ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Son
bölümde Sebat’ýn bir ataðýnda kaleci
Fatih kurtarýrken uzatma dakikalarýnda
bir top üst direkten auta gitti.
Ç
orum Belediyespor sezonun evinde oynadýðý ilk
maçýnda Sebat Proje
Trabzon Akçaabat takýmý
önünde futbol adýna fazla
umut vermesede son bölümde penaltýdan bulduðu tek golle maçý 1-0 kazanarak üç puanýn mora-
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
Çorum Belediye - Sebat Proje
: 1-0
Batman Petrolspor - Tire 1922
: 2-6
Tutap Þekerspor - Manavgatspor
: 0-5
Niðde Belediye- Darýca Gençlerbirliði : 0-2
Bozüyükspor - Kýrýkhanspor
: 0-3
Bursa Nilüfer - Kýzýlcabölükspor
: 0-0
Tuzlaspor - Ýstanbulspor AÞ,
: 2-1
Gaziosmanpaþa - Zonguldak Kömür : 0-1
Çatalcaspor - Adliyespor
:
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Tire 1922
2 Kýrýkhanspor
3 Tuzlaspor
4 Zonguldakspor
5 Darýca Gençler
6 Kýzýlcabölük
7 Manavgatspor
8 Çorum Belediye
9 Ýstanbulspor
10 Niðde Belediye
11 Bursa Nilüfer
12 Gaziosmanpaþa
13 Akçaabat FK
14 Adliyespor
15 Çatalcaspor
16 Batman Petrol
17 Bozüyükspor
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
2
2
2
9
5
5
2
3
3
6
3
2
1
1
1
1
0
0
2
0
0
2
0
2
0
1
2
3
3
2
2
1
2
2
1
1
7
6
7
Gelecek hafta maç programý:
20 Eylül Cumartesi :
Zonguldak Kömürspor-Çorum Belediyespor.
Sebat Ptoje Akçaabat- Bursa Nilüferspor.
Kýrýkhanspor - Batman Petrolspor.
Niðde Belediye- Çatalcaspor.
Darýca Gençlerbirliði-Kýzýlcabölükspor.
Ýstanbulspor - Tutap Þekerspor.
Tire 1922spor - Gaziosmanpaþa.
Adliyespor - Tuzlaspor.
6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
2
1
1
0
0
0
0
0
ÇORUM BELEDÝYE
Fatih..............................6
Osman Bodur...............5
Nedim...........................6
Ýmam ............................5
Akýn..............................5
Sefa Akýn......................6
Oðuzhan Yalçýn............5
(70. dak. Çaðlar ..........3)
Murathan......................5
Buðra............................5
(78. dk. Okan ..............4)
Turgay ..........................6
(89. dak. Eray ...............)
Kývanç..........................5
SEBAT PROJE
Süleyman .....................5
Tuncay..........................4
Volkan ..........................4
Tuna..............................6
Fatih..............................5
Bilal..............................4
Sadýk.............................4
Devrim .........................3
(60. dak. Samed..........3)
Melih ............................4
(69. dak. Bilal .............3)
Burak............................5
Hüsnü ...........................5
(78. dak. Mustafa........3)
1-0
STAT : Atatürk.
SARI KART: Osman, Murathan, Akýn (Çorum
Belediyespor), Tuncay Bilal, Hüsnü (Sebat Proje).
GOL : 81. dak. (penaltý) Turgay (Çorum
Belediyespor)..
HAKEMLER : Adem Sarýtaþ, Eser Eti, Volkan
Sarýkaya.
lini aldý.
Kýzýlcabölükspor
maçýnda son dakikalarda
yediði iki golle rakibine
3-2 maðlup olmaktan
kurtulamayan Çorum
Belediyespor hafta içinde
Türkiye Kupasý’nda Þekerspor deplasmanýndan
turla dönerek moral bulmuþtu. Dün sahasýndaki
ilk maçta grubun iddialý
takýmlarýndan Sebat Proje karþýsýna çýkan Çorum
Belediyespor’da Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal
Kýzýlcabölük maçýndaki
onbirde bir deðiþiklikle
maça baþladý. Sol kanatta
Ender yerine Murathan’a
forma veren Ýncedal savunma bloðunda ise ýsrarýrý sürdürdü.
Maçýn ilk yirmi dakikalýk bölümünde topu
rakibine veren ve genelde izleyen pozisyonda
olan Çorum Belediyespor ilerleyen dakikalarda
oyunu dengeledi. Özellikle konuk takýmýn savunmadan çýkarken kaptýrdýðý toplarla etkili olmaya çalýþan kýrmýzý siyahlýlar ilk yarýda bu
ataklardan sonuç alama-
yýnca devre golsüz beraberlikle sona erdi.
Ýkinci yarýya iki takýmda ayný oyun düzeni
ile çýktý. Hücumda bir
türlü çoðalmayý baþaramayan Çorum Belediyespor’da Teknik Direktör Yavuz Ýncedal hücum
gücünü artýrmak için
Oðuzhan ile Çaðlar’ý deðiþtirdi. Bu deðiþiklik sonunda orta sahayý tama-
men boþaltan Ýncedal sekiz dakika sonra Okan’ý
oyuna alarak bu boþluðu
doldurdu.
Orta alanýn çabuk
geçildiði anlarda iki takýmda son vuruþlarda baþarýlý olamazken Belediyespor’un geçen sezon
en baþarýlý olduðu iki kanadý yine büyük hayal kýrýklýðý yarattý. Maçýn son
bölümünde hata yapanýn
kaybedeceði maçta Sebatspor savunmasýnda
ele çarpan topa hakemin
penaltý noktasýný göstermesiyle gülen taraf Çorum Belediyespor oldu.
Turgay’ýn golüyle öne
geçen Belediyespor kalan kýsa sürede yine kalesinde büyük tehlikeler
yaþadý. Birinde kaleci Fatih gole izin vermezken
ikincisinde ise top üst direkten auta gitti.
Son bölümdeki Sebat baskýsý sonuç vermedi ve Çorum Belediyespor futbol olarak olmasada aldýðý üç puanla zorlu
lig yarýþýnda moral buldu
ve kendine geldi. Maça
protokol ilgiside hayli
yüksek oldu. Karþýlaþmayý yaklaþýk bin kadar Çorum Belediyespor taraftarý izledi.
MAÇTAN
DAKÝKALAR:
16. dakikada orta
alandan Nedim’in savunma arkasýna attýðý topla
Buðra saðdan hareketlendi yerden ortaya çýkardý
Kývanç’tan önce savunma son anda kayarak topu kornere attý ve gole
izin vermedi.
39. dakikada Buðra’nýn savunma arkasýna
attýðý topla Kývanç hareketlendi çaprazdan kaleciyle karþý karþýya kaldýðý
anda sert vurdu top üstten
az farkla auta gitti.
44. dakikada orta
alandan
Oðuzhan’ýn
uzun pasýnda Murathan
sol kanattan hareketlendi
savunma arkasýna sarkan
bu futbolcu ortaya çýkardý Kývanç son anda dokundu top yandan auta
gitti.
Maçýn ilk yarýsý golsüz beraberlikle sona erdi.
67. dakikada sað kanattan Buðra uzun topla
hareketlendi arka direkte
Turgay son anda kafayý
vurdu top yandan auta
gitti.
72. dakikada Turgay’ýn pasýnda sað kanattan Buðra çapraz pozisyonda kaleci ile karþý
karþýya kaldý ortaya çýkarmak yerine kaleyi
vurdu top uzak kale direði dibinden auta gitti gitti.
76. dakikada sol kanattan geliþen Sebatspor
ataðýnda Fatih topla hare-
ketlendi Osman Bodur’dan sýyrýldý yayýn
üzerinden sert vurdu kaleci Fatih sonda köþeden
tokatladý.
81. dakikada Çorum
Belediyespor penaltý atýþý
kazandý. Bu dakikada sol
kanattan kullanýlan korner atýþýnda savunmanýn
kafasýndan seken topa
ceza sahasý çizgisi üzerinden Kývanç’ýn sert vuruþunda savunmada Tuncay’ýn eline çarpan topa
maçýn hakemi penaltý
noktasýný gösterdib Atýþý
kullanan Turgay kaleci
ve topu ayrý köþelere
göndererek takýmýný 1-0
öne geçirdi.
86. dakikada sað kanattan ceza sahasýna yapýlan ortada Burak kafayý
vurdu kaleci Fatih topu
köþeden son anda tokatladý ve beraberlik þansýna
izin vermedi.
90+3. dakikada sað
kanattan Burak’ýn ortasýnda Bilal penaltý noktasý üzerinde kafayý vurdu
kaleci Fatih hamle yaptý
ancak top üst direðe vurarak auta gitti ve Belediyespor kalesi mutlak bir
golden kurtuldu.
Maçtan Çorum Belediyespor tek golle üç
puaný alarak ayrýldý ve
evindeki ilk maçta galibiyet sevincini yaþadý.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
14 385 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content