close

Enter

Log in using OpenID

(18 eyl\374l.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Baþkan talimatý verdi
TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, yerel otobüs iþletmecilerinin taleplerini içeren dosyayý Baþkan Külcü’ye teslim etti.
Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý
(TSO) Yönetim
Kurulu Baþkaný
Çetin
Baþaranhýncal,
Otobüs
Ýþletmecileri ve
Acenteleri
Derneði'nin yeni
Þehirlerarasý
Otobüs Terminali
hakkýndaki
taleplerini iletmek
üzere Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü'yü
makamýnda
ziyaret etti.
* HABERÝ 4’DE
Belediye Baþkan Yardýmcýlarýna kendi alanlarýyla ilgili talepler hususunda talimat veren Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, “mahalle muhtarlarýmýz, Siz bizim mahallelerdeki gözümüz kulaðýmýzsýnýz.“ dedi.
‘Yapýcý tüm eleþtirilere açýðýz’
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle muhtarlarý ile istiþare
toplantýsýnda bir araya geldi. Mahalle Muhtarlarýný, Belediye yardýmcýlarý
ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nde aðýrlayan Baþkan Külcü,
muhtarlara “Eleþtiri ve önerilerinize açýðýz” dedi.
* HABERÝ 3’DE
Arkadaþýmýz Erol Taþkan
annesini kaybetti
ÇORUM
18 EYLÜL 2014 PERÞEMBE
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Arkadaþýmýz Erol Taþkan’ýn annesi
Sügeda Taþkan (74) dün vefat etti.
* HABERÝ 2’DE
Çorum Þeker’de kampanya açýlýþý
Hedef 80 bin ton þeker
Üreticilere 56 milyon TL ödenecek
Çorum Þeker Fabrikasý 2014 yýlý
pancar iþleme kampanyasý dün
düzenlenen törenle baþladý.
“Fabrikamýzýn bu yýl iþleyeceði
pancar miktarý 560 bin ton olacak”
diyen Þeker Fabrikasý Müdürü Öner
Öztürk, 80 bin ton kristal þeker, 23
bin ton melas ve 200 bin ton yaþ
küspe üretmeyi planladýklarýný
açýkladý.
* HABERÝ 10’DA
Tahir Eþkil
Demokrat
Eðitimciler
Sendikasý
(DES) Sungurlu
Ýlçe Baþkaný
Ýbrahim Býçak
Milli Eðitim
Bakanlýðý'nýn
Ortaöðretim
Kurumlarý
Yönetmeliðinde yaptýðý
deðiþiklikle,
ortaokul ve
Ýbrahim Býçak
liselerde
ibadethaneyi zorunlu hale getiren
düzenleme ile ilgili bir açýklama yaptý.
* HABERÝ 15’DE
En son ne zaman görmüþtük
hatýrlamýyorum Sügeda
Teyze’yi. Bu yýlýn Ramazan
Bayramý’nda elini öpemedik...
* SAYFA 2’DE
‘Baðýmlýlýk endüstrisinin
baronlarýna cevap verdi
* HABERÝ 5’DE
Prof. Dr. Ýhsan Karaman
2014 yýlý pancar iþleme kampanyasý nedeniyle dün Çorum Þeker Fabrikasý’nda açýlýþ töreni düzenlendi.
Dangýþ 117 hektarý sulayacak
Ortaköy
ilçesinde
yapýmý
devam
eden
Dangýþ
Göleti'nin
tamamlandýðýn
da, 117
hektarlýk
arazinin
sulanabileceði
bildirildi.
* HABERÝ
15’DE
‘Okullara ibadethane
demokratik bir adým’
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
Yeþilay
Cemiyeti
Baþkaný
Prof. Dr.
Ýhsan
Karaman,
‘Ýçkiye yasak
getirirseniz,
bonzai
patlar’
diyenlere
cevap verdi.
28 Þubat maðdurlarýna
yeni haklar
Eðitim-Bir-Sen Çorum Þube
Baþkaný Tahir Eþkil, 28 Þubat
döneminin hukuk ve kanun
tanýmaz ortamýnda
memuriyetlerine son verilenlerin
sigorta primleri,
sigortalýlýk
süreleri ve
memuriyet
hizmet
sürelerine
iliþkin
taleplerinin
karþýlýk
bulduðunu
söyledi.
Sügeda Anne’nin
ardýndan...
Dangýþ Göleti'nin tamamlandýðýnda, 117 hektarlýk arazinin sulanabileceði belirtildi.
* HABERÝ
6’DA
Eðitim yatýrýmlarý tam gaz
Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri
Ömer Arslan;
Çorum
merkezde
yapýmý devam
ve tamamlanan
eðitim
yatýrýmlarýný
inceleyerek,
çalýþmalar
hakkýnda bilgi
aldý.
* HABERÝ 6’DA
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, eðitim yatýrýmlarýný inceledi.
Yurt dýþýnda oyunculuk yapan Birgül Yýlmaz, 15
yýl sonra memleketinde film çekecek.
Osmancýk komedi
ile tanýtýlacak
Yurt dýþýnda oyunculuk yapan
Birgül Yýlmaz, 15 yýl sonra
döndüðü memleketi Çorum'un
Osmancýk ilçesine vefayý, kendi
yazdýðý filmi çekerek gösteriyor.
* HABERÝ 7’DE
TAÇ Çorum’da ilk
maðazasýný açýyor
Zorlu Tekstil
Grubu'nun, Türkiye'de
ev tekstili alanýndaki
lider markasý TAÇ'ýn
Çorum'daki ilk
maðazasý, 23 Eylül tarihinde Mimar
Sinan Mahallesi Ankara Yolu
Bulvarý'nda açýlýyor. * HABERÝ 7’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
Arkadaþýmýz Erol Taþkan annesini kaybetti
Sügeda Taþkan
ebediyete uðurlandý
RECEP MEBET
A
rkadaþýmýz Erol Taþkan’ýn
annesi Sügeda Taþkan (74) dün
vefat etti.
Köy Hizmetleri’nden emekli
merhum Bahattin Taþkan’ýn eþi,
muhabirimiz Erol Taþkan ile merhum
Eyüp ve Faruk Taþkan’ýn anneleri
Sügeda Taþkan kalp krizi sonucu
yaþamýný yitirdi.
Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi’nde bir süredir
tedavi gören Taþkan, durumunun
aðýrlaþmasý nedeniyle önceki gece
yoðun bakýma alýndý. Taþkan, yapýlan
tüm týbbi müdahalelere raðmen
kurtarýlamayarak sabah saatlerinde
hayatýný kaybetti.
DUALARLA EBEDÝYETE
UÐURLANDI
Arkadaþýmýz Erol Taþkan’ýn
annesi Sügeda Taþkan dün öðle
namazýný müteakiben Ulucamii’de
kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan
ebediyete uðurlandý.
Cenaze namazýna Çorum
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Turhan
Candan ve Alper Zahir, Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
Müftü Mehmet Aþýk, Çorum
Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket
Erzen, Yönetim Kurulu Baþkanýmýz
Kemal Mesci, Yazý Ýþleri Müdürümüz
Mustafa Demirer, Ýdari Ýþler
Müdürümüz Atila Çiðdem ve
gazetemiz çalýþanlarý, bazý daire
müdürleri ve sivil toplum kuruluþu
temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý,
Çorum basýn camiasýnýn temsilcileri ile
çok sayýda vatandaþ katýldý.
Akkent Hz. Ebubekir Camii
Ýmam Hatibi Orhan Taþkan’ýn
kýldýrdýðý cenaze namazýnýn ardýndan
Sügeda Taþkan için helâllik dilendi.
Dualar eþliðinde son yolculuðuna
uðurlanan Taþkan cenazesi, Üyük
Köyü mezarlýðýnda topraða verildi.
HAKÝMÝYET AÝLESÝ olarak
Sügeda Taþkan’a Allah’tan rahmet,
kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabr-ý
cemil diliyoruz.
Arkadaþýmýz Erol Taþkan’ýn annesi Sügeda Taþkan (74) dün vefat etti. Dün öðle namazýna müteakip Ulu Camii’de cenaze namazý kýlýndý.
Sügeda Anne’nin ardýndan...
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
E
n son ne zaman görmüþtük hatýrlamýyorum Sügeda
Teyze’yi. Bu yýlýn Ramazan Bayramý’nda elini
öpemedik. Bir ayý geçkin süredir de, biricik evladý
Erol’un hastane gel-gitleri sonrasýnda saðlýðný soruyor,
bilgi alýyorduk. Dolu mu, boþ mu bilemiyorum hayat
telaþý iþte, son hastane yatýþýnda gidip görmek nasip
olmadý.
Dün gece kalp krizi geçirdiði ve yoðun bakýmda
olduðu haberi geldi. Sabah erken saatlerde de acý
haberi.
ANNE SICAKLIÐI
Merhumun cenazesi namazýn ardýndan merkeze baðlý Üyük köyünde defnedildi.
Bazý insanlarý tanýmak, anlamak için çok zaman
birlikte olmaya ihtiyacýnýz yoktur. Bir bakýþý, bir
gülüþü, sýcacýk bir sözü size o insaný anlatýverir.
ONLARDAN ÇOK ÞEY ÖÐRENDÝK
Sügeda Taþkan
Sügeda Teyze de benim için o ender insanlardan biriydi.
Biz Erol ve Sügeda Teyze’nin anne-evlat
Çok görüþmedik, çok konuþmadýk. Bir kaç kez bayram ve hastane
iliþkisinden çok güzel þeyler öðrendik. Bir evladýn annesini nasýl
ziyareti yetmiþti onu tanýmama. Önce evli, çoluk çocuk sahibi,
sevmesi gerektiðini öðrendik. Bir annenin sadece kendi evlatlarýna
gencecik iki evladýný, sonra da hayat arkadaþýný topraða veren acýlý bir
deðil, bir bakýþý, bir sözüyle baþka evlatlarýn da gönüllerinde yer
anne, acýlý bir eþ. Yaþadýðý onca acýya raðmen hayattaki tek evladýna
edinebileceðini öðrendik. Erol’un sevgili eþi Emine Haným’dan eþinin
bakarken gözleri ýþýldayan, tatlý dilli, güleryüzlü fedakâr anne. Sügeda
annesi nasýl sevilir, nasýl deðer verilir onu öðrendik.
Teyze, sayýlý ziyaretlerimizde sadece Erol’a deðil bize de anne
Morgun eylül rüzgârýnda üþüten kapýsýnda beklerken, gencisýcaklýðýyla baktý. Gözlerinin içi güldü. Tatlý diliyle bize de ‘yavrum’
yaþlýsý, kadýný-erkeði ile tüm tanýyanlarýný aðlatan 74 yýllýk bir ömrün
dedi. Hiç konuþmasa, hiç bi þey söylemese bile, duruþuyla bulunduðu
sahibi
iyi bir insanýn vefatýnýn nasýl bir þey olduðunu gördük. Mekânýn
ortamý ‘iyi’leþtiren havasý hissedilmeyecek gibi deðildi. Bilmiyorum,
cennet olsun Sügeda Anne. Allah baþta Erol kardeþim olmak üzere tüm
ben öyle hissettim her zaman.
Taþkan ailesine sabýr versin. Kendinden önce ebedî âleme gönderdiðin
BÖYLE EVLAT HERKES BAÞINA
evlatlarýnýn yanýndaki kabrine nur yaðdýrsýn. Taþkan Ailesi için tek
Onu bendenizin nezdinde müstesna kýlan hallerden biri de sevgili
teselli, gerçek âlemde sevdikleriyle birlikte olacaklarý vaadinden baþka
arkadaþým, kardeþim Erol’la yaþadýðý anne-evlat iliþkisi. Taþkan
ne olabilir?
18 Eylül’de Tüm Uydu
Frekanslarý deðiþiyor
Türksat 4A yeni Uydu
Frekanslarý Firmamýz tarafýndan
her marka uydu cihazýna
ayarlanmaktadýr.
Ev ve Ýþ yerlerine
servisimiz vardýr.
Adres: Leblebicioðlu Ýþ
Merkezi 3/6 (PTT Arkasý)
225 65 55 - 0 532 715 15 66
0 535 682 53 53 - 0532 352 51 52
Ailesi’nin tüm fertleri; Emine Haným, ismini taþýyan
torunu Süeda, hayata erken veda eden iki amcasýnýn
isimlerini taþýyan Eyüp Faruk, her biri Sügeda
Teyze’ye sevgi ve tazimde kusur etmiyor, onu üzecek
demiyorum, ‘üzme’ ithimali olan þeyleri dahi bertaraf
ediyordu, ama Erol’un annesine olan sevgisi
görülmeye deðerdi. Ana-oðul yaþadýklarý onca büyük
acýlardan sonra birbirlerinin gözlerinin içine
bakýyordu. Erol, bir evladýn annesine duyabileceði
sevgiyi hem yaþýyor, hem yaþatýyordu. Ayet-i
Kerime’de tüm evlatlara yapýlan uyarýyý bihakkýn
yerine getirdiðine biz þahidiz, Allah da þahittir elbet;
annesine bir ‘öf’ bile demedi demeye gerek yok; çünkü
aðzýndan çýkan her ‘anne’ sözü annesine olan sevgiyle
katmertleniyor, o sevgiyi müþahhas hale getiriyordu.
Milletvekili Cahit Baðcý, hayýrsever iþ adamý Ömer
Cahit Baðcý’dan
Derindere ziyareti
Derindere’yi ziyaret etti.
stanbul'da bir dizi
ÝPartiziyaretlerde
bulunan Ak
Çorum Milletvekili
ve TBMM Bütçe ve Plan
Komisyonu Üyesi Cahit
Baðcý, hayýrsever iþ adamý
Ömer Derindere’yi ziyaret
etti.
Derindere Toyota
Plaza’da gerçekleþtirilen
ziyaret oldukça samimi bir
ortamda geçti. Türkiye ve
Çorum gündeminin
konuþulduðu görüþmede,
yerli otomobille yaygýn
basýnda gündeme gelen
Ömer Derindere'nin
aranýlan babayiðit
olacaðýna inandýðýný
söyledi. ÝþadamýÖmer
Derindere' ise, ziyaretten
duyduðu memnuniyetini
dile getirdi.
Haber Merkezi
PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Yapýcý tüm eleþtirilere açýðýz’
Belediye Baþkan Yardýmcýlarýna kendi alanlarýyla ilgili talepler hususunda talimat veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
“mahalle muhtarlarýmýz, Siz bizim mahallelerdeki gözümüz kulaðýmýzsýnýz.“ dedi.
B
elediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, mahalle muhtarlarý ile
istiþare toplantýsýnda bir araya
geldi. Mahalle Muhtarlarýný,
Belediye Baþkan Yardýmcýlarý
Zeki Gül, Ahmet Yabacýoðlu,
Alper Zahir ve Turhan Candan ile
birlikte Park ve Bahçeler
Müdürlüðü'nde aðýrlayan Baþkan
Külcü, muhtarlara “Eleþtiri ve
önerilerinize açýðýz” dedi.
Mahalle Muhtarlarý da davet
için Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'ye teþekkür ederek
belediyeden taleplerini ve
beklentilerini ifade ettiler.
Muhtarlarýn beklentilerini tek tek
not alan Külcü, bunlarýn ne
ölçüde ve hangi takvimde
karþýlanabileceðini açýklayarak,
istiþare toplantýlarýný belirli
aralýklarda yapmayý
planladýklarýný, bu toplantý ile de
ilkini gerçekleþtirmekten
mutluluk duyduðunu söyledi.
‘YENÝ ÇORUM’U ÝNÞA
EDÝYORUZ’
Belediye Baþkan
Yardýmcýlarýna kendi alanlarýyla
ilgili talepler hususunda talimat
veren Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, “mahalle muhtarlarýmýz,
Siz bizim mahallelerdeki
gözümüz kulaðýmýzsýnýz.
Belediyecilik vizyonumuzda
katýlýmcý yönetim esastýr. Þehrin
kýlcal damarlarýný en iyi bilen ve
buralardaki týkanmalarý,
aksaklýklarý, beklentileri bize
taþýyan, hemþehrilerimizin
teveccühü ile muhtar seçilen
sizleri yönetimde paydaþ
görüyoruz. Ben ve yardýmcýlarým
sizlere her zaman bir telefon
kadar yakýnýz. Talep ve
beklentileriniz ne kadar çok
olursa olsun asla bunu bir yük
olarak görmeyiz. Çorum
Belediyesi kadrosuyla,
imkanlarýyla ve yol haritasýyla
þehrin bütün sorunlarýyla baþ
edebilecek yeterliliðe sahiptir. Bu
güne kadar yaptýklarýmýz, bundan
sonra yapacaklarýmýzýn
teminatýdýr. Yeni Türkiye
vizyonuna uygun olarak Yeni
Çorum'u inþa ediyoruz. Yapýcý
bütün eleþtiri ve önerilere açýðýz.
Muhtarlarýmýzýn önerilerinden
belediye yönetimi olarak istifade
etmiþ olduk. Muhtarlarýmýzýn
birikimi, cesareti ve nezaketiyle
hemþehrilerimizin güvenine layýk
olduklarýný bugün bir kez daha
göstermiþlerdir. Yerel yönetiþimin
olmazsa olmazý olan
muhtarlarýmýza sorumluluk
alanýmýzla ilgili desteði her
zaman vermeye devam edeceðiz"
diye konuþtu. (Haber Merkezi)
Mahalle Muhtarlarý davet için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye
teþekkür ederek belediyeden taleplerini ve beklentilerini ifade ettiler.
3
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
Otobüs iþletmecilerinin
talebi Baþkan Külcü’de
Ç
orum Ticaret ve Sanayi Odasý
(TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminali hakkýndaki
taleplerini iletmek üzere Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti.
Baþaranhýncal ziyarette, Dernek
yöneticileri tarafýndan hazýrlanan talep
dosyasýný Baþkan Külcü'ye takdim etti.
Ziyarette açýklamalarda bulunan
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, gerek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn,
gerekse Çorum Belediyesi'nin, esnafýn
taleplerine kayýtsýz kalamayacaðýný belirterek, "Sayýn Baþkanýmýz, esnafýmýzýn talepleri ile yakýndan ilgilenmektedir. Talepleri içeren dosyamýzý kendisi-
TSOönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, yerel otobüs iþletmecilerinin talep-
lerini içeren dosyayý Baþkan Külcü’ye teslim etti.
ne ilettik. Esnafýmýz için gereken neyse
onun yapýlacaðýna eminiz. Esnafýmýzýn
da gerek hizmet kalitesi olsun, gerek
yeni terminalin sahiplenilmesi konusunda üzerine düþeni en iyi þekilde yapmalýdýr" dedi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü
ise, esnafýn taleplerine kayýtsýz kalamayacaðýný, Belediye Baþkanlýðý makamýnda gerek Çorum esnafýna, gerekse
Çorum halkýna hizmet etmek için bulunduðunu söyledi. Yeni terminal binasýnýn, bölge illerine örnek olacak mahiyette bir yapý olduðuna dikkat çeken
Baþkan Külcü, konunun teknik detaylarýnýn deðerlendirilmesi için Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve
Ulaþtýrma Hizmetleri Müdürlüðü'ne gerekli talimatlarý verdiðini aktardý.
(Haber Merkezi)
Emekliler konut için yer istedi
M. Ali CEYLAN
T
Citroen’den farklý bir
tasarým: C4 Cactus
itroen'in yeni kompakt SUV
C
modeli C4 Cactus’ün, tasarýmý kadar teknolojisiyle de dik-
kat çektiðini belirten Þahin Otomotiv Satýþ Müdürü Koray Tutkun, yýlýn son çeyreðinde Türkiye'de satýþa sunulacak C4 Cactus’ün, yeni tavan hava yastýðýný
ilk kullanan model olduðunu ve
otomotiv yan sanayi firmasý
TRW Automotive Holdings tarafýndan üretilen yeni tavan yastýðýnýn, konsola monte edilen
yolcu hava yastýklarýnýn yerini
Koray Tutkun
alacaðýný söyledi.
Otomotiv sektöründeki gizli mücadelenin, her
markanýn kendi özgün kimliðine kavuþup, belirledikleri yollardan ilerlemeleri ile daha ilginç bir hâl almaya
baþladýðýný vurgulayan Tutkun, C4 Cactus’le ilgili þunlarý söyledi; “Günümüzün popüler araçlarý kompakt
SUV' lere Citroen' in cevabý olan C4 Cactus, rakipleri
ile tasarým anlamýnda hiçbir benzer noktaya sahip deðil.
Hafif arazi becerileri, ama en önemlisi yerden yüksek
hissettirmek gibi amaçlarý olan bu araçlar arasýnda farklý tarzý ile öne çýkan Cactus,2013 Frankfurt Otomobil
Fuarý' nda konsept hali ile sergilenmiþti. Citroen Grubu'
nun yeni politikasý ile daha düþük maliyetli ancak kiþilik sahibi otomobiller üstünde yoðunlaþacak olan Citroen' in bu karar sonrasýnda gelen ilk tamamen yeni modeli olan Cactus' un üretim versiyonu konsept modele
olabildiðince sadýk kalýyor. C4 Picasso ailesi ile tanýþtýðýmýz ince uzun LED aydýnlatmalar, C4 Cactus' un ön
kýsmýnda da kendilerine yer buluyor. Yukarý kalkan bir
eðik çizgi biçimdeki LED aydýnlatmalar altýnda, renkli
yüzey içinde daha büyük bir aydýnlatma alaný bulunmakta. Bu renkli yüzeylerde ise konsept aracýn en özel
detaylarýndan olan Airbump' lar korunuyor. Konsept
araçta da yer alan içi hava dolu hücreler, üstüne bastýrýldýðýnda içeri gömülüyor. Ýlginç bir tasarým ögesi olarak
akýlda kalan Airbump'larýn kontur ve arkaplan rengi
müþteri tarafýndan seçilebiliyor- 4 seçenek mevcut, ve
aracýn dýþ tasarýmýna renk geliyor. Aracýn gövde rengi
ile Airbump renkleri 21 kombinasyon oluþturuyor. Burunda, iki far arasýnda yer alan Citroen logosu, altýnda
plakayý taþýyan siyah yüzeye komþu. Tampon, yandan
gelen siyah plastik kaplamalar ile karanlýk tonlara bürünmüþ durumda. Sis farlarý da plastik yüzeyin içine
gizlenmiþ. Yan kýsma geçilirken, ön cam ve yan camlar
arasýnda kesintisiz geçiþ görüntüsü yaratmak için A sütununun da siyah kaplama ile sarýldýðý görülüyor. Kapýlar üzerindeki renkli alanda yine Airbump' lar yer alýyor. Yandaki Airbump' lar, alýþveriþ sepetlerinin araca
çarpmasý, veya yana park eden aracýn kapýsýnýn çarpmasý durumunda darbelerin araca zarar vermesini önlüyor. Tavanda yer alan raylar görüntüyü bozmuyor. Yan
camlarýn üst ve alt kenarýndan çýkan iki siyah þerit, arka cama uzayarak yan camlarý arka cama baðlýyor. Bu
þeritlerin altta olanýnýn üzerinde de Cactus adý yazýlmýþ.”
Eylül ayý kampanyalarýyla çok ciddi satýþ adetlerini ön gördüklerini de dile getiren Tutkun, tüm müþterilerilerini Ankara Yolu 1. Km’de bulunan showroomlarýna davet etti. (Haber Merkezi)
ürkiye Emekliler
Derneði Çorum
Þube Yönetimi, Ýl
Genel Meclisi Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya'ya
nezaket ziyaretinde
bulundu.
Bugün saat
14.00'de Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya'nýn
odasýnda
gerçekleþtirilen
ziyarete Emekliler
Derneði Baþkaný Hýdýr
Kýnýklý ile dernek
yönetimi katýldý.
Ziyarette
emeklilerin tek
dertlerinin konut
olduðuna dikkat çeken
Kýnýklý, Vali, Belediye
Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Yönetimi, Halil Ýbrahim Kaya’yý ziyaret etti.
Baþkaný ve Ýl Genel
Meclisi'nden destek
istediklerini söyledi.
TOKÝ'ye yazý
gönderdiklerini ve
inceleme raporu
alýndýðýný belirten
Kýnýklý, "Baþkanýmýz
onay verir, bize yer
gösterirse konutumuz
yapýlacak." dedi.
Emeklileri
önemsediklerini
belirten Kaya ise,
neredeyse her ailede
emeklinin olduðunu ve
emeklilerin huzurlu
olmalarý için
çalýþtýklarýný ifade
ederek, "Emekliler
Derneði aktif olarak
çalýþmakta. Onlarýn
mutluluðu bizler için
önemli." dedi.
Gönül Elçileri Projesi’nde ilk üçteyiz
C
tarafýndan daha iyi kavranabilmesi ve
umhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan’ýn eþi Emine Erdoðan'ýn
konuya hassasiyetin saðlanmasý için
himayesinde baþlatýlan ‘Gönül Elçileri
insanlara projeyi anlatmaya
Projesi’ kapsamýnda yapýlan çalýþmalar
çalýþtýklarýný belirten Aile ve Sosyal
sonucunda Samsun, Türkiye
Politikalar Ýl Müdür Vekili Tekin
sýralamasýnda 10. sýradan 8. sýraya
Balcý, “Þimdiye kadar 17 ilçe tanýtým
yükseldi.
programlarýmýzý gerçekleþtirdik.
Tanýtým programlarýnýn ardýndan
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý tarafýndan Aralýk 2012
þehrin muhtelif yerlerinde stantlar
tarihinde toplumda gönüllülük
açarak Gönül Elçiliði'ni anlatmaya
kavramýna yönelik farkýndalýðýn
devam ediyoruz. Hedefimiz ilk 10'a
geliþtirilmesi, toplumsal kalkýnmaya
girmekti ve bu baþarýyý yakaladýk. Þu
Tekin Balcý
katký saðlayacak gönüllü sayýsýnýn
an sayýmýz 20 bin 656’ya ulaþtý.
arttýrýlmasý, insan kaynaðý ihtiyacýnýn
Þimdi hedefimizi daha da büyütüyor ve Samsun
güçlendirilmesi ve gönüllü çalýþmanýn
olarak ilk sýralarda olmayý hedefliyoruz” dedi.
yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla Türkiye genelinde
Gönül Elçileri Projesi’nde gönüllü sayýsýnda
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn eþi
220 bin 327 kiþi ile Hatay ilk sýrayý alýrken, 49 bin
Emine Erdoðan’ýn himayesinde, Samsun ilinde
77 kiþi ile Ýstanbul ikinci, 44 bin 480 kiþi ile
ise Samsun Valisi Hüseyin Aksoy’un eþi Hülya
Çorum üçüncü, 48 bin 263 kiþi ile Mersin
Aksoy’un önderliðinde gerçekleþtirilen Gönül
dördüncü, 33 bin 44 kiþi ile Tokat beþinci, 29 bin
Elçileri Projesi tüm hýzýyla sürüyor.
178 kiþi ile Kýrklareli altýncý, 26 bin 285 kiþi ile
10 bin 381 gönül elçisi sayýsý ile 10. sýrada
Balýkesir yedinci, 17 bin 397 kiþi ile Adana
olan Samsun kýsa bir süre içersinde bu sayýsý 20
dokuzuncu ve 14 bin 585 kiþi ile de Van onuncu
bin 656’ya çýkartarak 8. sýraya çýktý.
sýrada yer aldý. (ÝHA)
Gönül Elçileri Projesi’nin vatandaþlar
Erol Taþkan
Duran Durmuþ
Tren…
Tren…
Sonuna d harfi koyulunca moda anlamýna
gelen sözcük…
Öküzün platonik aþký…
'Sýra sýra odalar, birbirini kovalar"
bilmecesinin cevabý…
Nihayet tren'e kavuþuyoruz…
………………
Eski Türk Dil Kurumuna göre; alttan
ittirmeli üstten tüttürmeli çok oturganlý
götürgeç…
…………….
Çorum'da olmadýðý için ilk trene binme
deneyimim çocukken Ankara-Eskiþehir
arasýnda olmuþtu…
Ters koltuða oturduðumdan trenin geri geri
gittiðini sanmýþ korkmuþtum, karþý koltuða
geçtiðimde de Tren kendini düzeltmiþti…
……………..
Filmlerde hüzünlü ayrýlýklarý çaðrýþtýran
demir yýðýný…
Ediz Hun ile Hülya Koçyiðit'in bir filmde
tren garýnda vedalaþmasý var ki…
O vedalaþma ne otobüs terminalinde olur
ne de havaalanýnda…
BAÞSAÐLIÐI
Arkadaþýmýz
Öteki
4
……………..
Bir yere otobüsle giderken, otobüs ne
kadar lüks olursa olsun çile çekiyor insan, bir
an önce gideyim de bitsin diyorsun…
Uçak desen, konforlu, çok hýzlý, ama fastfood …
Tren öyle deðil…
………..
Trenle yolculuk ederken, bir yere en kýsa
zamanda ulaþma çabasý içinde deðil de, gidilen
yere seyahat edildiði fark edilir…
Ýnsanýn içine nostalji çöker…
…………….
Yine onunla gittiðin mekâna daha farklý bir
bakýþ açýsý kazanýyorsun…
Daha farklý þeyler geliyor aklýna insanýn,
daha çok düþünme imkâný oluyor…
Masalsý bir araçtýr gözümde…
………………
Tren sadece bir ulaþým aracý deðil, seyyar
penceredir… Size hayattan manzaralar sunar…
Kendine has bir romantizmi vardýr…
Samimidir…
……………
Bitiremediðin kitabý bitirmek için de ideal
araç…
(Teksas-Tommiks okumak ruhuna daha
uygun olur…)
Ýroni diye buna derim…
…………..
Demir yýðýný olmasýna karþýn;
'Engin kültüre…
Derin sosyolojiye sahiptir…'
……………
Öküz bile bakmaya doyamýyor ben neden
reddedeyim ki.
Çorum'a tren geldi de bakmadýk mý?
………….
Tir tirina nirinom da,
Tara tirina nirinom…
Not: Çorum teyyare de gelecekmiþ…
Þak tirina nirinom da,
Þaka þuka da nirinom…
BAÞSAÐLIÐI
’ýn annesi
Sügeda Taþkan
’ýn
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah’tan
rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Yönetici ve Çalýþanlarý
Cemiyetimiz üyesi
Erol Taþkan
’ýn annesi
Sügeda Taþkan
’ýn
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah’tan
rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim
Kurulu adýna Baþkan Þevket Erzen
PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Ýhsan Karaman’dan ‘baðýmlýlýk
endüstrisinin baronlarýna’ cevap
Y
eþilay Cemiyeti Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Karaman, ‘Ýçkapý aralayan düzenlemeleri haksýz ve bilinçsizce yaftalakiye yasak getirirseniz, bonzai patlar’ diyenlere cevap
yarak adeta gençleri buna isyana teþvik eden talihsiz açýkverdi: Prof. Ayhan Aktar’ýn “Ýktidarýn her içki içene alkolamalar, sözüm ona bilim adamlarýna deðil baðýmlýlýk enlik damgasý vurup, yasak koymasý bonzaiyi patlattý” açýkdüstrisinin baronlarýna yakýþýr. Saðduyu sahiplerini legal
lamasýna ilk tepki baðýmlýlýk konusunda önemli iþlere imveya illegal her türlü zararlý maddeye ve baðýmlýlýða karþý
za atan Yeþilay’dan geldi. Yeþilay Baþkaný Karaman, "Bu
ortak mücadeleye çaðýrýyoruz” diye konuþtu.
açýklamalar, sözüm ona bilim adamlarýna deðil baðýmlýlýk
ÝYÝ NÝYET YOK
endüstrisinin baronlarýna yakýþýr" dedi.
Madde kullanýmýna, alkol düzenleme politikalarýnýn
Yeþilay Cemiyeti Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Karaman,
neden olduðuna dair uluslararasý literatürde veya ülkemize
“Artan uyuþturucu madde baðýmlýlýðý tehdidinin gerçek
yönelik hiçbir veri, hiçbir bilimsel çalýþmanýn olmadýðýnýn
sebeplerini görmezden gelen, öte yandan ülkemizde ilk
altýný çizen Karaman, þöyle devam etti: “Ýllegal madde kuldefa batý standartlarýnda bir alkol politikasý uygulamasýna
lanýmýný, batý ülkelerinin uyguladýðý ve Dünya Saðlýk Örgükapý aralayan düzenlemeleri yaftalayarak adeta gençleri
tü’nün tavsiye ettiði alkolün zararlý etkilerini önlemeye yöbuna isyana teþvik eden talihsiz açýklamalar, sözüm ona
nelik modern düzenlemelerle iliþkilendirmek iyi niyetle
Prof.
Dr.
Ýhsan
Karaman
bilim adamlarýna deðil baðýmlýlýk endüstrisinin baronlarýaçýklanamaz.
na yakýþýr” dedi.
Üstelik, ülkemizde bir süre önce yürürlüðe giren alkol yasasý, bir
Gençleri her türlü baðýmlýlýktan korumak ve kurtarmak adýna cidyasaklama getirmeyip, geliþmiþ batý ülkelerindekine benzer, hatta onlardi çalýþmalar içinde bulunan Yeþilay Cemiyeti Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan
dan daha hafif standartta bir düzenleme içermektedir. Yeþilay olarak daKaraman, ’Bonzai kullanýmýndaki artýþýn, alkol kontrol politikalarýnýn
ha önce defalarca açýkladýðýmýz gibi, ülkemizde yeni yürürlüðe giren bu
neticesi olduðu’ varsayýmý üzerinden devam eden bilimsel dayanak ve
düzenlemeler, Dünya Saðlýk Örgütü ve Avrupa Alkol Politikalarý Birliveriden yoksun tartýþmalarýn gündeme gelmesinin üzüntü verici olduði gibi uluslararasý çatý kuruluþlarýn desteklediði ve her ülke ve topluðunu söyledi.
mun yararýna olan toplum saðlýðý uygulamalarýdýr. Býrakýnýz toplumun,
Alkol, tütün (legal madde kullanýmý) ve diðer uyuþturucular (illeözellikle de gençlerin nefes alma alanlarýný daraltma iddiasýný veya ‘Ýçgal madde kullanýmý) halk saðlýðýnda önemli mücadele alanlarýndandýr
kiye yasak getirirseniz, bonzai patlar’ tarzýndaki ucuz polemikleri; hüve herhangi birini diðerine tercih etmenin söz konusu edilemeyeceðini
kümetin uygulamaya koyduðu alkol politikalarý henüz geliþmiþ ülkelervurgulayan Prof. Dr. Ýhsan Karaman, “Son günlerde, akademisyen bir
deki etkinlik düzeyine çýkamayan temel halk saðlýðý uygulamalarýdýr ve
bilim adamýnýn basýna bu yönde verdiði keyfi, dayanaksýz ve tutarsýz
demeçler; baðýmlýlýk mücadelesi alanýnda en köklü ve büyük sivil topYeþilay tarafýndan ‘evet, ama yetmez’ þeklinde deðerlendirilmektedir.”
lum kuruluþu olan Yeþilay’ýn savunuculuk rolü açýsýndan kabul edileSentetik kannabinoidlerin ülkemizde ve dünyada yeni bir illegal
mez bulunmuþtur ve reddedilmektedir” dedi.
madde kullanýmý þekli olarak yaygýnlaþtýðýný açýklayan Karaman, “BonBU AÇIKLAMALAR TALÝHSÝZ
zainin de içinde bulunduðu yasa dýþý madde kullanýmý da elbette ki en
Yeþilay olarak, söz konusu açýklamalarý ve ona destek mahiyetinönde gelen halk saðlýðý sorunlarýndan biridir ve önleme, tedavi ve rehade medyada ifade edilen benzer görüþleri kýnadýklarýný dile getiren Prof.
bilitasyon alanlarýnda bütüncül politikalara ihtiyaç duyulmaktadýr. KoDr. Ýhsan Karaman, “Bir yandan gittikçe artan uyuþturucu madde baruyucu ve önleme temelli programlar planlanýrken soruna neden olan
ðýmlýlýðý tehdidinin gerçek sebeplerini görmezden gelen, öte yandan ülkiþisel ve çevresel faktörlere yönelik yerel ve ulusal düzeyde çalýþmalar
kemizde ilk defa batý standartlarýnda bir alkol politikasý uygulamasýna
yapýlmalýdýr” þeklinde konuþtu.(Haber7.com)
Gazilerimiz Çanakkale’ye davet edildi
A
Hurþit Bozkurt
ile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý
Çorum’dan 4 gazimizi
Çanakkale’ye davet etti.
Kýbrýz Gazileri
Mustafa Kömürcü ve
Hasar Eryýlmaz ile
Güney Doðu Gazileri
Mevlüt Özçiftçi ve Fatih
Özçelik, 19 Eylül Gaziler
Günü nedeniyle
Çanakkale’de
düzenlenrecek üçg ünlük
ziyaret turuna katýlacak.
E
ski SÝNPAÞ bursiyerlerinden Boðaziçi
Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi mezunu Ýlteber
Kaan Keleþ ve arkadaþlarý tarafýndan geliþtirilen MARVÝN Sürüþ Deðerlendirme, Araç Takip
ve Kaza Analizi Sistemi
Projesi baþarýya doymuyor.
Öncelikle 1400 proje arasýndan seçilerek
TÜBÝTAK AR-GE desteði kazanan proje,
KOSGEB AR-GE Ýnovasyon destek programlarý çerçevesinde de destekleniyor. TEB Giriþim
Evi programýna da dahil
edilen proje için ayrýca
Yýldýz Teknik Üniversitesi tarafýndan firma kurma desteði verildi ve Davutpaþa Teknoparký’nda
ofis tahsis edildi.
EN ÝYÝSÝ HÝÇ
BAÐLANMAMAK...
Ý
l Saðlýk Müdürlüðü hizmet içi eðitim
kapsamýnda 'Madde Baðýmlýlýðý Ýle
Mücadele' konulu eðitim
gerçekleþtirildi.
Emniyet Müdürlüðü, Türkiye
Uyuþturucu ve Uyuþturucu Baðýmlýðý
Ýzleme Merkezi (TUBÝM) Çorum Ýl
Temas Görevlisi Metin Tufan tarafýndan
verilen eðitim Ýl Saðlýk Müdürlüðü
Toplantý Salonu'nda iki aþamalý olarak
yapýldý. Eðitime Saðlýk Müdürü
Dr.Ýsmail Yücel, Müdür Yardýmcýlarý
Dr.Funda Karan ve Dr.Hüseyin Göksal,
þube Müdürleri ve personellerden oluþan
toplam 77 kiþi katýldý. Eðitimde 'Madde
Kullanýmý ve Madde Baðýmlýlýðý'
konusunda bilgiler verilerek farkýndalýk
oluþturuldu.
Saðlýk Müdürlüðü’nden yapýlan
açýklamada þu bilgiler verildi:
UYUÞTURUCU MADDE
NEDÝR?
Kiþinin sinir sistemi üzerine etki
ederek, akli, fiziki ve psikolojik
dengesini bozan, alýþkanlýk ve
baðýmlýlýk yapan, toplum içerisinde
iktisadi ve sosyal çöküntü meydana
getiren, kanunlarca kullanýlmasý,
bulundurulmasý, taþýnmasý ve satýþý
yasak olan maddelere; "uyuþturucu
madde" denir.
BAÐIMLILIK NEDÝR?
ÇEKVA bursiyerinin büyük baþarýsý
MURAT ÇETÝN
Ýl Saðlýk Müdürlüðü hizmet içi eðitim kapsamýnda
'Madde Baðýmlýlýðý Ýle Mücadele' konulu eðitim gerçekleþtirildi.
Ýstanbul Ýleri Teknoloji Parký (ÝTEP) Yönetimi tarafýndan da ka-
bul edilen projeye ofis
tahsisi ve teknopark desteði saðlandý. Proje
TTNET Genel Müdürü
Abdullah Orkun Kaya’ya sunuldu. Kaya’nýn
MARVÝN Sürüþ Deðerlendirme, Araç Takip ve Kaza
Analizi Sistemi Projesi baþarýya doymuyor
* Yaprak Döner * Tavuk Döner * Lahmacun * Kiremitte Köfte * Kiremitte
Güveç * Kiremitte Kavurma * Kiremitte Et Söte * Çorba * Kahvaltý
Sabah 06.00 Gece 24.00’e kadar açýðýz.
Tüm ürünlerimiz kýrmýzý ve beyaz et iþletmemize aittir.
ÖZKAYA LAHMACUN
YAPRAK DÖNER
Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: 210 12 00
ilgi ile karþýladýðý projeye destek devam ediyor.
Son olarak Türk Telekom tarafýndan yeni
giriþimci ve buluþlarýn
desteklendiði PLOTT
projesinde 4 aylýk deðerlendirme sonucu çok sayýda proje arasýndan birinci olarak 60 bin TL
para ödülünün yanýnda
ABD San Fransisco Silikon Vadisi’nde 15 günlük proje tanýtým ve yatýrýmcýlarla temas kurma
faaliyetine katýlým ve
Türk Telekom ile ortaklýk hakký kazandý.
Projeden haberdar
olan iþ adamlarýnýn ortaklýk tekliflerinin devam ettiði belirtildi.
ÇEKVA Yönetimi,
proje mimarlarýný ve ailelerini tebrik edip, baþarýlarýnýn devamýný diledi.
Ýnsanýn yaþamýna devam
edebilmesi için gerekli olmayan, fakat
vücuduyla tanýþtýrdýktan sonra da
ihtiyacýymýþ gibi o maddeyi alýp
kullanmasý ve devamýnda da bu maddeyi
býrakamamasýna "baðýmlýlýk" denir.
Baðýmlýlýk yapan maddelerin geçici
iyi oluþ hali saðlamak amacýyla vücuda
dahil edilmesine madde kullanýmý denir.
Baðýmlýlýk yapýcý doðal ve kimyasal
uyuþturucu maddeler, kullanýcý kiþilerde;
beyin ve baðlantýlý organlarý doðrudan
veya dolaylý etkileyerek, halüsinatif etki
yaratýr ve "geçici bir iyi oluþ" hali saðlar.
BAÐIMLILIK YAPAN
MADDELER
Kokain ve türevleri, kenevir ve
türevleri (Esrar vs.), sentetik
uyuþturucular, afyon ve türevleri (Eroin,
Extacy, Captagon vs.), tütün, alkol,
uçucu maddeler, diðer maddeler
Fiyatlarýmýz:
Bütün Tavuk: 5.25 TL, Tavuk But: 6.00 TL, Tavuk Baget: 6.50 TL,
Tavuk Kanat: 9.50 TL Dana Kýyma: 21.50 TL,
Dana Köftelik Kýyma: 22.90 TL, Dana Lop Et: 30.00 TL,
Dana Týranç: 33.00 TL, Kuzu But: 24.90 TL, Kuzu Kol: 23.90 TL,
Kuzu Gerdan: 21.00 TL, Kuzu Pirzola: 25.00 TL,
Dana Ciðer: 15.00 TL, Dana Böbrek: 6.50 TL, Dana Yürek: 7.00 TL
ÖZKAYA ETCÝ
Hürriyet 4. Sok. No: 3 (Kadifeler Elektrik Karþýsý) Tel: 666 07 66
GENÇLERÝ MADDE
KULLANIMINA ÝTEN ETMENLER
Merak, arkadaþ, sorunlara çözüm
arayýþý, farklý olma, bir gruba dahil
olma, özenti/modern olma
MADDE KULLANAN KÝÞÝ
NASIL ANLAÞILIR?
Sosyal Yönden Deðiþim: Arkadaþ
çevresi deðiþir. Ýnternet, kafe, eðlence
mekânlarý, parti vb. ortamlarda vakit
geçirir. Aile iliþkileri azalýr, odasýna
kapanýr. Okul baþarýsý ve okula devamý
azalýr. Madde kullanýmýný gizlemek için
daha çok ilaç ve parfüm kullanýr.
Davranýþlar Yönünden Deðiþim:
Güveni ve ilgisi azalýr. Ýçe kapanma
sergiler. Bakým ve temizliðine dikkat
etmez. Okula gitmek istemez. Fazla para
harcarlar. Sýkça yalana baþvururlar.
Fiziki Görünüm Yönünden
Deðiþim: Yüz bölgesinde kýzarma,
burun akýntýsý, gözde kanama, göz
bebeðinde daralma, vücutta terleme,
titreme, eklem yerinde aðrý, kabýzlýk,
solunum güçlüðü, ishal, ani ve aþýrý kilo
kaybý, sürekli bitkinlik, uyku hali ve
yorgunluk, dalgýnlýk ve konuþma
güçlüðü, vücutta oluþan yara izleri
AÝLEVÝ SEBEPLER
Anne-baba ve çocuk ayrýlýðý,
baskýcý veya ilgisiz aile yapýsý, aile
üyelerini örnek alma. Aile içinde madde
kullanan bir üyenin varlýðý ve
ebeveynlerin aþýrý ilaç kullanýmý.
ÖNEMLÝ UYARILAR
Çocuklarýnýza örnek olun,
arkadaþlarýný tanýyýn, onunla konuþun ve
dinleyin, açýk olun. Hayýr demesini
öðretin (size hayýr demeyi öðretin ki
dýþarýdaki kiþilere de hayýr diyebilsinler)
Unutmayalým; baðýmlýlýk yapýcý
maddelerin insan vücuduna
oluþturduklarý etkilerin sahte ve kýsa
süreli olduðunu ancak insan ruh ve
bedeninde açtýðý yaralarýn
kapanabilmesinin çok zor olduðu asla
unutulmamalýdýr.
Ayrýca; ergenlik döneminde de
bedensel ve ruhsal deðiþikler görülür. Bu
nedenle kiþi hakkýnda duyulan þüpheleri
gidermek için mutlaka bir uzman
görüþüne baþvurulmalýdýr.”
(Haber Merkezi)
Eðitim seminerinde uyuþturucunun zararlarýna dikkat çekildi.
6
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
Eðitim yatýrýmlarý tam gaz
Ý
l Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Ömer Arslan;
Çorum merkezde yapýmý
devam ve tamamlanan
eðitim yatýrýmlarýný inceleyerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.
Ýnceleme gezisinde
Ýl Özel Ýdaresi'nden Genel Sekreter Yardýmcýsý
Ünal Demiray, Plan, Proje Yatýrým ve Ýnþaat Yatýrým Müdürü Fatih Mehmet Þahbaz ile Ýnþaat
Mühendisi Davut Kýlýç
ve ilgili yüklenici firma
yetkilileri yer aldý.
Teknik konularda
Ýnþaat Mühendisi Davut
Kýlýç ve firma yetkililerinden bilgi alarak bir deðerlendirmede bulunan
Genel Sekreter Arslan, Ýl
Özel Ýdaresi olarak programlarýnda yer alan eði-
tim yatýrýmlarýnýn titizlik
ve ivedilikle sürdürüldüðünü, okul inþaatlarýnýn
sözleþmede yer alan iþ
bitim tarihlerinden beþ
altý ay önce tamamlanýp
eðitim öðretimin hizmetine sunulacaðýný belirterek, firma yetkililerine
hýzlý ve titiz çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti.
Bu kapsamda Genel
Sekreter Arslan; Yavruturna Mahallesi 16 Derslikli Ortaokul, Gülabibey
Mahallesi 16 Derslikli
Ortaokul, Bahçelievler
Mahallesi 16 Derslikli
Anadolu Lisesi, Mimar
Sinan ÝÖO Spor Salonu,
Mehmet Akif Ersoy ÝÖO
Spor Salonu ve Anaokulu, Ulukavak Mahallesi
16 Derslikli Ortaokul inþaatlarýný inceledi.
Çalýþmalarla ilgili
açýklamasýnda
Genel
Sekreter Ömer Arslan þu
bilgilere yer verdi:
“2013 Yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým
Programýnda yer alan
Yavruturna Mahallesi 16
Derslikli Ortaokulu inþaatýnýn sözleþme bedeli
2.425.000,00 TL'dir. Yapým iþi halen % 70 seviyesinde devam etmektedir. Sözleþmesi gereði iþ
bitim
tarihi
10/03/2015'dir.
2013 Yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým
Programýnda yer alan
Gülabibey Mahallesi 16
Derslikli Ortaokul inþaatý
sözleþme
bedeli
2.434.000,00 TL'dir. Yapým iþi halen % 65 seviyesinde devam etmekte-
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, eðitim yatýrýmlarýný inceledi.
7 ayrý eðitim yatýrýmýnýn öngörülen tarihten önce bitirileceði açýklandý.
dir. Sözleþmesi gereði iþ
bitim
tarihi
08/05/2015'dir.
2013 Yýlý Devlet
Yatýrým Programýnda yer
alan okul Bahçelievler
Mahallesi 16 derslikli
Anadolu Lisesi inþaatýnýn sözleþme bedeli
3.500.000,00 TL'dir. Yapým iþi halen % 60 seviyesinde devam etmektedir. Sözleþmesi gereði iþ
bitim
tarihi
12/05/2015'dir.
2013 Yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým
Programýnda yer alan
Mimar Sinan ÝÖO Spor
Salonu yapýmý iþi sözleþme bedeli 965.000,00
TL'dir. Yapým iþi halen %
90 seviyesinde devam etmektedir. Sözleþmesi gereði iþ bitim tarihi
01/10/2014'dir.
Ayrýca 2013 Yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým Programýnda yer
alan Mehmet Akif Ersoy
ÝÖO Spor Salonu ve
Anaokulu inþaatýnýn sözleþme bedeli 1.564.000
TL'dir. Tamamlanan okul
inþaatýnýn 09/07/2014 tarihinde geçici kabulü yapýlmýþtýr.
2014 Yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým
Programýnda yer alan
Ulukavak Mahallesi 16
Derslikli Ortaokul inþaatýnýn sözleþme bedeli
2.717.000,00 TL'dir. Yapým iþi halen % 5 seviyesinde devam etmektedir.
Sözleþmesi gereði iþ bitim tarihi 18/05/2015'dir.
2014 Yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým
Programýnda yer alan
Ulukavak Mahallesi 16
Derslikli Ömer Kömürcü
Ýmam Hatip Ortaokul inþaatý ihalesi 16/09/2014
tarihinde yapýlmýþ olup
henüz sözleþme yapýlmamýþtýr. Sözleþmesi gereði
iþin süresi 300 gündür.”
(Haber Merkezi)
Velilere okula uyum becerileri semineri
EMRE KUT
Ý
lköðretim Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Rehberlik
Araþtýrma Merkezi tarafýndan okula
yeni baþlayan öðrencilerin velilerine yönelik 'Okula Uyum Becerileri'
konulu seminer düzenledi.
Yunus Emre Ýlkokulu toplantý
salonunda gerçekleþtirilen seminere
Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdür Yardýmcýsý Yaser Mert ile Rehberlik Hizmetleri Bölüm Baþkaný
Kürþat Deðirmenci, Yunus Emre Ýlkokulu Müdürü Soner Doðan ve
Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Özçe-
'Okula Uyum Becerileri' konulu seminer düzenledi.
rezci, Rehberlik Araþtýrma Merkezi
Rehber Öðretmeni Erol Taþ ve öðrenci velileri katýldý.
Seminerde okula yeni baþlayan öðrencilerde bir takým olumsuz
davranýþlarýn geliþebileceði hatýrlatýlarak, bu dönemde anne ve babalarýn çocuklarýna karþý sabýrlý, hoþgörülü ve kararlý olmalarý gerektiði
vurgulandý. Çocuklarýn olumsuzluklarý ve istenmeyen bir takým davranýþlarý sergilemelerinin gayet doðal olduðu hatýrlatýlýrken, bu tarz
uyumsuzluklarýn çocuklarýn annebabalarýnýn gözetiminden ve güven
dolu ortamlarýndan ilk kez ayrýlmasýndan kaynaklanabileceði dile getirildi.
Seminerin sonunda ve babalarýn çocuklarý ile yakýndan ilgilenmeleri, okul görevlileri ve öðretmenlerle yakýn diyalog halinde
olunmalarý gerektiði belirtilerek,
beslenme ve uyku düzeni konularýnda da bilgi verildi.
BAÞSAÐLIÐI
Çorum Hakimiyet Gazetesi Muhabiri, kýymetli arkadaþýmýz Erol Taþkan’ýn
annesi
Dangýþ 117 hektarý sulayacak
Dangýþ Göleti'nin tamamlandýðýnda, 117 hektarlýk arazinin sulanabileceði belirtildi.
O
rtaköy ilçesinde
yapýmý devam
eden Dangýþ Göleti'nin
tamamlandýðýnda, 117
hektarlýk arazinin
sulanabileceði
bildirildi.
Ýlçeye baðlý
Fýndýklý ve Salbaþ
köyleri arasýndan
geçen ve adýný üzerine
kurulan Dangýþ
Deresi'nden alan
Dangýþ Göleti'ndeki
yapým çalýþmalarý
devam ediyor.
Yüklenici firma
yetkilisi Ýsmet
Karaoðlan, yapýmýna
geçen yýl baþlanan
göletin inþasýnda son
aþamaya gelindiðini
belirterek, "Göletin
yüksekliði 29 metre,
Dangýþ Deresi'nden alan Dangýþ Göleti'ndeki yapým çalýþmalarý devam ediyor.
üst geniþliði 9 metre
olup, uzunluðu 304
metredir. Dolduðu
zaman 619 bin 514
metreküp su
depolayacaktýr.
Damlama ve tarýmsal
suluma yöntemiyle 117
hektar arazi
sulanabilecektir" diye
konuþtu.
Karaoðlan,
göletin
tamamlanmasýnýn
ardýndan sulama
kanallarýnýn yapýmýna
baþlanacaðýný kaydetti.
(A.A.)
‘Annemin Ýþi Benim Geleceðim’
B
orusan’ýn Aile ve
Sosyal Politikalar
Bakanlýðý ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
iþbirliðiyle hayata geçirdiði, ulusal ve uluslararasý arenada örnek proje
olarak gösterilen 'Annemin Ýþi Benim Geleceðim' projesi Türkiye Ýþveren Sendikalarý Federasyonu (TÝSK) tarafýndan
düzenlenen 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Ödülleri Yarýþmasý’nda
Kapsayýcýlýk Ödülü’nün
sahibi oldu.
Borusan’ýn, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlýðý iþbirliðiyle hayata geçirdiði
“Annemin Ýþi Benim Geleceðim” projesi Türkiye
Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu’nun (TÝSK)
'Herkes Ýçin Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamýnda düzenlediði 2014 Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Ödülleri’nde
'Kapsayýcýlýk Ödülü'nü
kazandý.
“Annemin Ýþi Benim Geleceðim” projesi
Türkiye’nin 10 ilindeki
10 organize sanayi bölgesinde 0-6 yaþ grubu çocuklar için kreþ ve gündüz bakým evleri kurulmasýný ve böylece kadýnlarýn iþ hayatýna katýlýmýnýn desteklenmesini hedefliyor. TÝSK 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri 17 Eylül
2014 Çarþamba günü düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.
Mart 2013’te New
York’ta beþincisi düzenlenen Birleþmiþ Milletler
Kadýný Güçlendirme Ýlke-
leri toplantýsýnda uluslararasý arenaya örnek proje
olarak gösterilen Annemin Ýþi Benim Geleceðim, Mayýs 2013’te Uluslararasý Ýþ ve Meslek Sahibi Kadýnlar Federasyonu tarafýndan 'Sýnýr Ötesi
Baþarýlar' ödülünü almýþtý.
Borusan’ýn “Annemin Ýþi Benim Geleceðim” projesi kapsamýnda
planlanan ve 'Borusan
Neþe Fabrikalarý' isimli
kreþlerin yapýmý ilerliyor.
Borusan Neþe Fabrikala-
rý’nýn ilki Temmuz ayýnda
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakaný Ayþenur Ýslam,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý temsilcileri
ve Borusan Holding
CEO’su Agah Uður’un
katýlýmýyla Adýyaman’da
açýldý. Toplam 75 çocuk
kapasiteli Adýyaman Borusan Neþe Fabrikasý açýldýðý ilk haftada 34 çocuða
yuva oldu. Afyonkarahisar’da yapýmý tamamlanan ikinci Borusan Neþe
Fabrikasý’nýn Ekim ayýnda hizmete girmesi planlanýyor.
Öte yandan Borusan, Mayýs ayýnda yaþanan Soma maden kazasý
nedeniyle Balýkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde
yapýlacak olan Borusan
Neþe Fabrikasý çalýþmalarýna bu yýl içinde baþlama
kararý aldý. Bu kreþte,
maðdur madenci ailelerin
çocuklarýna öncelik verilecek ve Borusan tarafýndan eðitim bursu saðlanacak. Malatya, Þanlýurfa,
Çorum, Karaman, OrduFatsa, Mardin ve Diyarbakýr OSB’lerde kurulacak Borusan Neþe Fabrikalarý ile de projenin
2017 yýlýnda tamamlan-
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Sügeda Taþkan
’ýn
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür.
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý
dileriz.
MÜSÝAD Çorum Þubesi Yönetim Kurulu
adýna Baþkan Rumi Bekiroðlu
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
7
TAÇ Çorum’da ilk
maðazasýný açýyor
Z
Osmancýk komedi ile tanýtýlacak
Yurt dýþýnda oyunculuk yapan Birgül Yýlmaz, 15 yýl sonra memleketinde film çekecek.
Y
urt dýþýnda oyunculuk yapan Birgül Yýlmaz, 15 yýl sonra döndüðü memleketi Çorum'un
Osmancýk ilçesine vefayý,
kendi yazdýðý filmi çekerek gösteriyor.
Osmancýk'ta yaþayan Yýlmaz, 15 yýl önce
memleketinden oyunculuk hayali ile ayrýldýktan
sonra yurt dýþýnda eðitim
alarak oyunculuk yapmaya baþladý. Memleketine
film çekmek için dönen
Yýlmaz, kendi yazdýðý
"Para Para Para" isimli
komedi filmi ile memleketinin tarihi ve kültürel
deðerleriyle yöre halkýnýn
kullandýðý konuþma dilini
tanýtmak istiyor.
Yýlmaz,
yaptýðý
açýklamada,
ayrýldýðý
memleketine bir gün film
çekmek için geri dönme
hayalinin hiçbir zaman
sona ermediðini, o hayali
gerçekleþtirmek için kamera karþýsýna geçtiðini
kaydetti.
Kendisinin yazdýðý
ve baþrol oyunculuðunu
üstlendiði filmin yönetmenliðini "Mezopotamya" filminin yönetmeni
Ömer Sarýkaya'nýn üstlendiðini ve filmde Wilma Elles, Tomris Çetiner,
Ýbrahim Gayberi, Hayati
Akbaþ, Aysan Sümercan,
Paul Dowyer'in rol aldýðýný ifade eden Yýlmaz,
þöyle konuþtu:
"Bu filmle Osmancýk'ýn doðal güzelliklerini
ön plana çýkararak belgesel tadýnda deðil de ko-
medi türünde memleketimi tanýtmak istiyorum. 15
yýl önce memleketimden
giderken buraya bir gün
sinema filmi yapmak için
döneceðimi kafama yazýp
gitmiþtim. Çok sýcak bir
halk hikayesi yazdýk. Çok
profesyonel bir ekibimiz
var. Yapýmcýlýðýný, senaristliðini ve baþrol oyunculuðunu üstleniyorum.
Sýcak bir komedi ortaya
çýkardýk. Doðma büyüme
Osmancýklýyým. Eskiden
beri aklýmda Osmancýk
ile ilgili bir film vardý.
Hep doðu, Karadeniz þivesi filmlerde yer alýyordu. Biz de Osmancýk'ýn
güzel þivesini ortaya çýkarmak istedik."
Yýlmaz,
ilçenin
önemli deðerleri arasýnda
yer alan Koyunbaba Köprüsü, Koyunbaba Türbesi
ile Kýzýlýrmak kenarýnda
da çekimler yaptýklarýný,
filmde bu bölgelerin de
gösterilerek tanýtýlacaðýný
dile getirdi.
Yýlmaz, hedeflerinin
çekimleri devam eden filmi, Cannes Film Festivali'nde gösterime sunmak
olduðunu vurguladý.
ROL
DEÐÝL
KENDÝMÝ OYNUYORUM
Filmin baþrol oyuncularýndan, 2005 yýlýnda
yayýnlanan "Ýnancýn Bilimi" adlý belgeselde Hz.
Ýsa'yý canlandýrarak gündeme gelen Hayati Akbaþ
ise bu sefer seyirci karþýsýna rol yapmadan çýkacaðýný ve memleketi Os-
mancýk'ýn bir evladý olarak kendini oynayacaðýný
belirtti.
Osmancýk'ta doðup
büyüdüðünü ifade eden
Akbaþ, Birgül Yýlmaz gibi kendisinin de memleketinde bir film çekmenin
ve memleketini tanýtacak
olmanýn mutluluðunu yaþadýðýný söyleyerek, þunlarý dile getirdi:
"Ben de doðma büyüme Osmancýklýyým.
Yýllar sonra tekrar Osmancýk'a gelerek bir Osmancýklýyý oynayacaðým.
Rol yapmýyorum, kendimi oynuyorum.
18 yaþýnda Osmancýk'tan ayrýldým. Amerika'ya gittim. 12 yýl orada
oyunculuk yaptým. 2005
yýlýnda yayýnlanan belgeselde Hz. Ýsa olarak tanýndým ve bu sefer Osmancýklý Abdullah olarak seyirci karþýsýna çýkýyorum.
"
OSMANCIK’IN
KÜLTÜRÜ ÖN PLANA ÇIKACAK
Filmin yönetmenliðini üstlenen Ömer Sarýkaya da Osmancýk'ýn
farklý bir kültüre, farklý
bir yapýya sahip olduðunu
kaydederek filmde, bu
deðerlerin ön plana çýkarýlacaðýný vurguladý.
Filmin Türkiye'nin
yaný sýra Türklerin yoðunlukla yaþadýðý ülkelerde de vizyona girmesini hedeflediklerini ifade
eden Sarýkaya, amacýnýn
Osmancýk'ý anlatan yeni
bir film dizisi ile ilçeye
geri dönmek olduðunu
vurgulayarak,
þunlarý
kaydetti:
"Bu filmin senaristi
Osmancýklý olmasý nedeniyle Osmancýk þivesi ve
kültürünü
karýþtýrdýk.
Amacýmýz, buranýn tarihsel deðerlerini tanýtmaktýr. Bu filmi bütün Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Bu filmi bu senenin
sonunda vizyona sokmak
istiyoruz. Türklerin yoðun olduðu diðer ülkelerde de göstermek istiyoruz.
Gündeme gelecek
bir film olacaðýný düþünüyorum. Uluslararasý görüntü yönetmenleri ile çalýþtýk. Hedefimiz bunu bir
an önce gösterime sokmaktýr. Çekimler sadece
Osmancýk'ta olacak. Baþka bir yerde çekim yapmayacaðýz. Buradaki insanlar çok sýcak kanlý.
Herkes yardýmcý oluyor."
(AA)
TAZÝYE
orlu Tekstil Grubu'nun, Türkiye'de
ev tekstili alanýndaki
lider markasý TAÇ'ýn
Çorum'daki ilk maðazasý, 23 Eylül tarihinde
Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu Bulvarý'nda açýlýyor.
Çok özel fýrsatlarla kapýlarýný açacak
olan TAÇ Fabrika Satýþ
Maðazasý'nda, perdeden nevresime, yatak
örtüsünden battaniyeye, havludan lisanslý
ürünlere kadar uzanan
geniþ bir yelpazedeki
ürün çeþitleri ziyaretçilere sunuluyor.
40 yýlý aþkýn deneyimi ile Türkiye'de
ev tekstil sektörünün
lider markasý konumundaki TAÇ, Çorum'da 23 Eylül tarihinde açýlýþý yapýlacak
TAÇ Fabrika Satýþ Maðazasý'yla, kentte ev
tekstil alýþveriþine yeni
bir soluk getiriyor.
AÇILIÞA ÖZEL
FIRSATLARI KAÇIRMAYIN
TAÇ, sadece açýlýþ günü olan 23 Eylül'de saat 11.00-17.00
Zorlu Tekstil Grubu'nun, Türkiye'de ev tekstili alanýndaki
lider markasý TAÇ'ýn Çorum'daki ilk maðazasý açýlýyor.
saatleri arasýnda geçerli olmak üzere, Joy
Ranforce nevresim takýmlarýnda çok özel bir
kampanya ile satýþa sunuyor. TAÇ Fabrika
Satýþ Maðazasý ayrýca,
nevresim, yatak örtüsü,
havlu, bornoz gibi
farklý ürün gruplarýnda
da açýlýþa özel çeþitli
fýrsatlarla ziyaretçilerini karþýlayacak.
Perdeden nevresime, yatak örtüsünden,
battaniyeye,
havlu,
bornoz ve masa örtüsünden, lisanslý ürünlere kadar farklý kategorilerde özel tasarýmlara
sahip çok çeþitli ürünlerin, 2 katlý maðazada
800 metrekarelik bir
alanda sunulacaðý Ma-
ðaza'da, ziyaretçilere
uzman maðaza çalýþanlarý rehberlik edecek.
AÇILIÞ GÜNÜ
MAÐAZA ULAÞIMI
Maðaza açýlýþýnýn
yapýlacaðý 23 Eylül Salý Günü, tüm ziyaretçilere ücretsiz servis hizmeti saðlanacak. Servis hareket noktalarý ve
saatleri ise; Toki - Þok
Market, Salý Pazarý Migros - Özdoðan Karakol, Fatih Cad. 23 Nisan - Yeni Adliye
- Yazý Çarþý - Saat Kulesi - Ziraat Bankasý
önünden; 11.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00 saatlerinde maðazaya servis kalka-
cak.
TAÇ HAKKINDA...
Taç markasýný yaratmaya 1970'li yýllarda baþlayan Zorlu
Tekstil Grubu, ev tekstili alanýnda önemli yeniliklere ve baþarýlara
imza attý. Güçlü tasarým ekibi ile özgün ve
yaratýcý tasarýmlar üreten ve moda yaratan bir
marka
konumunda
olan Taç, milyonlarca
evi
güzelleþtiriyor.
Teknolojik geliþmeleri
de yakýndan izleyen
Zorlu Tekstil Grubu,
Taç markasý ile ev
tekstili modasýnýn rotasýný belirliyor.
(Haber Merkezi)
BAÞSAÐLIÐI
Þirketimizin deðerli müþterilerinden
Ömer
Sayar
’ýn
Çorum Hakimiyet Gazetesi Muhabiri Erol Taþkan’ýn annesi
Sügeda Taþkan
’ýn
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyük.
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna sabr-ý
cemil dileriz.
AFRA DÜÐÜN SALONLARI
Mustafa Böçek
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
Hatap Deðirmenleri A.Þ.
8
Prof’dan uyarý;
‘Altýndan uzak durun’
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
P
rof. Dr. Ünsal Ban,
altýndaki son durumu
deðerlendirdi. Altýndan
uzak durulmasýný tavsiye eden
Ban, "Zararýn neresinden
dönersen kar" dedi.
gerginliði, Irak kaynaklý
geliþmeler, gündem yoðun...
Küresel piyasalar böyle
çalkalanýrken, küçük yatýrýmcý
her zamanki gibi kýsýtlý
imkânlarla yapabildiði
yatýrýmlarýn deðer kaybedip
kaybetmeyeceði ile
ilgilenmekte. En çok 'altýn'
yatýrýmcýsýndan soru geliyor:
'Fiyatlardaki geri çekilme
devam eder mi etmez mi?..' diye
konuþtu.
Prof. Dr. Ünsal Ban, altýn
piyasasýnda gelinen noktayý
deðerlendirerek, “Dolar
ekonomik ve politik
geliþmelerin etkisiyle güçlenme
eðilimine girdi, altýn ise son bir
yýlýn en düþük seviyelerine
doðru çekildi”dedi.
ALTIN UYARISI
GELÝÞMELER HIZ
KESMÝYOR
“Altýn piyasasýnda yaþanan
bu sert geri çekilme, fiyatlardaki
düþüþün devam edeceðine de
iþaret ediyor” diyen BAN, altýn
yatýrýmcýsý için uyarýlarda
bulundu. BAN, “Siz siz olun
'küçük yatýrýmcýyý' yanýltan
sözde 'kaynaklara' karþý uyanýk
olun. Bazý dostlarýmýz, 'Altýn
fiyatlarýna iliþkin nice tahminde
Küresel piyasalarda
yaþananlarýn altýn yatýrýmcýsýný
tedirgin ettiðini vurgulayan
Prof. Dr. Ünsal BAN, “ABD
Merkez Bankasý FED'in politika
kararlarý, Avrupa'da gündeme
gelen ek parasal geniþleme
programý, Rusya-Ukrayna
bulundunuz, bunlarý bir
hatýrlatsanýz...' deyince, altýn ons
fiyatýnýn rekor yüksek seviye
olan 1.920 dolarý gördüðü
günden bu yana yazdýklarýmýza
þöyle bir göz attýk. Açýk ve de
seçik olarak 'Altýndan uzak
durun!' dedik defalarca”dedi.
UYARILARA UYAN
KÂR ETTÝ
Altýn yatýrýmcýsýna kýlavuz
olabilecek bilgiler vermeye
devam ededn BAN, “Açýkça
görülüyor ki, uyarýlarýmýz
doðrultusunda hareket eden
küçük yatýrýmcý bu iþten kârlý
çýktý, uyarýlarýmýza raðmen altýn
fiyatlarýnýn artmasýný ümit eden
küçük yatýrýmcý ise maalesef
önemli oranlarda kayba uðradý.
Ne diyelim; zararýn neresinden
dönsen kar” dedi.
UZUN VADE HESABI
“Bugün itibariyle altýn ons
fiyatýnýn 1.230 dolar düzeyinde
olduðunu görüyoruz” diyen
BAN, “Yaklaþýk 2 yýl
öncesinden öngördüðümüz
1100-1000 dolar seviyeleri ile
bugünkü fiyat düzeyi arasýndaki
fark, Ukrayna-Rusya gerginliði
ile Irak kaynaklý olumsuz
geliþmelerin altýn fiyatý
üzerindeki yukarý yönlü
etkisinden kaynaklanýyor. Bu
duruma raðmen altýn ons
fiyatýnda öngördüðümüz 1.1001.000 dolar seviyelerinin bugün
hâlâ geçerliliðini koruduðunu
belirtmek istiyoruz.
Önümüzdeki süreçte altýn
fiyatýnda tepki yükseliþleri
yaþanabilecek olsa da, ortauzun vadedeki eðilimin aþaðý
yönlü olacaðýný unutmamakta
fayda var. Uyarýlarýmýza kulak
vermeniz tavsiye olunur” dedi.
(Haber7.com)
Sigara
yasaðý
yýlbaþýndan
sonra
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
S
aðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu sigara
içilmesinin açýk alanlarda sýnýrlandýrýlmasýna
iliþkin genelgenin yýlbaþýndan itibaren yürürlüðe
gireceðini söyledi
Hastane açýlýþý ve bakanlýðýna ait yatýrýmlarý
incelemek için Karabük'e giden Bakan
Müezzinoðlu, Vali Orhan Alimoðlu'nu makamýnda
ziyaret etti. Gazetecilerin sigara içilmesinin açýk
alanlarda sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin düzenlemeyle
ilgili sorusu üzerine Bakan
Müezzinoðlu,"Yaptýðýmýz, daha önce yaptýðýmýz
yasal düzenlemenin kapsamýný geniþletmek. Yasa
kapsamý içine nargileyi de aldýk. Yönetmeliklerle
kapsamda yeni geniþlemeler yapýyoruz" dedi.
BELÝRLÝ ALANLAR YAPILACAK
Çocuk parklarýnda sigaranýn tamamen
yasaklanacaðýný ifade eden Bakan Müezzinoðlu,
þöyle konuþtu: "Diðer parklarda da belirli bir
mekanda, parkýn belirli köþesinde sigara içilen alan
yapma. Yine hastane ve ibadethane bahçelerinde
sigara içilebilecek alan yapýlmasý. Halka açýk
restoran ve kafeterya gibi açýk havadaki
mekanlarda da açýk havanýn sigara içilen ve
içilmeyen bölümleri gibi düzenlemelerin
hazýrlýklarýný yapýyoruz.
YASAK YILBAÞINDA
Tamamlanýnca Baþbakanlýða sunacaðýz.
Genelge olarak yayýnlayacaðýz. Muhtemelen
önümüzdeki bir iki ay içerisinde tamamlanmýþ,
yýlbaþý itibariyle baþlamýþ oluruz."(TRT Haber)
Kahveyi en fazla gazeteciler içiyor
Ý
ngiltere'de yapýlan bir anket kahveyi en fazla
gazetecilerin içtiðini gösterdi
Meslek sahibi, 18 yaþýn üzerinde 10 bin kiþinin
katýldýðý ankette katýlýmcýlarýn yüzde 85'i günde en az 3
fincan kahve içtiðini belirtti. Katýlýmcýlarýn yaklaþýk
yüzde 70'i de kahve içmemeleri halinde çalýþma
becerilerinin etkilenebileceðini savundu.
Ankete göre, günde en fazla 4-5 fincanla
gazeteciler ve medya çalýþanlarý kahve içerken, polisler
ikinci sýrada yer alýyor. Polislerden sonra öðretmenler,
tesisatçýlar, hemþireler ve saðlýk çalýþanlarý, þirket
yöneticileri, tele pazarlamacýlar, bilgi iþlem destek
uzmanlarý ve perakende satýcýlar geliyor.
Günde 1-2 fincan kahve içen þoförler ise "kahve
baðýmlýsý meslekler" listesinin son sýrasýnda yer alýyor.
Ankete göre, erkek çalýþanlar kadýnlardan yüzde 5 fazla
kahve içiyor.(TRT Haber)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
9
ÖÐRETMENLÝK
baþvurusunda son gün
Ö
6. ve 7. sýnýflara
yeni ders geliyor
on günlerde artan
iþ kazalarý
S
hükümeti harekete
geçirdi.
6 ve 7’nci
sýnýflara iþ saðlýðý ve
güvenliði eðitimi
verilecek. Orta
öðretim ders kitaplarý
için de çalýþma
yapýlýyor.
Türkiye’de sýk
sýk yaþanan iþ
kazalarýný asgariye
indirmek için
hükümet önlem
alýyor. Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik
Bakaný Faruk Çelik,
‘Güvenli Baþla’ adý
E
altýnda iþ saðlýðý ve iþ
güvenliðinin eðitim
ve öðretimle
iliþkilendirilmesi için
çalýþma yaptýklarýný
açýkladý. Bakan Faruk
Çelik, “Bakanlýðýmýz
iþ saðlýðý ve
güvenliðinin eðitime
entegre edilmesi ile
örtüþen AB
projesinde
sorumluluk almýþ
bulunmaktadýr.
Avrupa Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Eðitim ve
Öðretim Bilgi Aðý
projesine ortaktýr”
diye
konuþtu.(Haber7.com)
ðretmen atamasýna iliþkin 109 alanda
belirlenen kadrolar için baþvurular bugün
sona erecek.
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) tarafýndan 40
bin öðretmen kadrosuna yapýlacak atamalar için
12 Eylül'de baþlayan baþvuru süreci bugün sona
erecek.
Öðretmen atamalarý, öðretmenliðe baþvuru ve
atama iþlemleri elektronik ortamda
gerçekleþtirilecek. Elektronik Baþvuru Sayfasý "Ýlk
Atama", "Açýktan ve Kurumlar Arasý Yeniden
Atama" ve "Milli Sporcularýn Atanmasý" þeklinde
düzenlendi.
Adaylar durumlarýna uygun atama çeþidini
seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve
http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki elektronik
baþvuru formunu kullanarak baþvurularýný
yapacak.
Öðretmenliðe atama baþvurusunda
bulunacaklar, elektronik baþvuru formuna
yansýtýlacak olan eðitim kurumlarý arasýndan en
fazla 25 tercih yapabilecek.
Tercihler, ayný il veya farklý illerde bulunan
eðitim kurumlarý arasýndan istenilen öncelikte
yapýlabilecek. Ýl veya ilçe milli eðitim
müdürlüðünce baþvurularý onaylanmadýkça
adaylar tercih deðiþikliðine gidebilecek.
Adaylar, tercih dýþý seçenek olarak,
"Tercihlerim dýþýndaki eðitim kurumlarýna
atanmak istemiyorum", "Tercihlerim dýþýndaki
eðitim kurumlarýna atanmak istiyorum"
seçeneklerinden birini mutlaka iþaretleyecek.
Tercihlerine atanamayan adaylardan
"Tercihlerim dýþýndaki eðitim kurumlarýna
atanmak istiyorum" seçeneðini iþaretleyenler, ilan
edilen kontenjanlardan boþ kalan eðitim
kurumlarýna bilgisayar kurasýyla atanmak üzere
deðerlendirmeye alýnacak.(AA)
Sultan Vahideddin’i
anlatmaya çekindiler
A
nkara'da ekim ayýnda gerçekleþtirilmesi
planlanan “Sultan Vahideddin”
sempozyumu, sadece 9 tarihçinin
baþvurmasý üzerine iptal edildi.
Türk Tarih Kurumu Baþkanvekili
Mehmet Ali Beyhan, “Ne yazýk ki Sultan
Vahideddin tarih dünyasýnda hâlâ mayýnlý
bir alan olarak görülmektedir” diyerek
ilginin az olmasýna sitem etti.
SADECE 9 KÝÞÝ BAÞVURDU
9 kiþilik “Vahideddin”
sempozyumunun kabul edilemez olduðunu
belirten Beyhan, Vahideddin’in olmayan bir
devleti kurtarmak için ateþten gömlek
giydiðini savundu.
"YUSUF ÝZZETTÝN ÝNTÝHAR
ETMESEYDÝ"
Beyhan, þunlarý söyledi: “Diplomatlarý,
askerleri, komutanlarý, bürokratlarý bir tarafa
býrakýyorsunuz; faturayý Vahideddin’e
çýkarýyorsunuz. Olmayan bir devletin
tahtýna, kaderin bir rolü olarak çýkmýþtýr. 4
Temmuz 1918’de Abdülmecid’in oðlu, 1861
doðumlu Mehmet Vahideddin, 4
hükümdardan sonuncusu olarak tahta
çýkmýþtýr. Muhtemelen 1916’da kuzeni
Abdülaziz’in oðlu Yusuf Ýzzettin Efendi
intihar etmeseydi, Vahideddin’in yaþamýþ
olduðu kaderi o yaþayacaktý. Vahideddin,
Tarihten günümüze depreme yaklaþým
limizdeki bütün bilgiler yazýlý
insanýn yaralanmasýna ve 200 bin
tarihin baþlangýcýndan itibaren
binanýn kullanýlamaz hale gelmesine
Anadolu yarýmadasýnýn büyük deprem
yol açmýþtýr. Bu felaket zincirinin
afetlerine maruz kaldýðýný, önemli
sonucunda zamanýn hükümetleri afet
yerleþim merkezlerinin bazý
sonrasý hukuki düzenlemelerin yerine
durumlarda yerlerinin deðiþtirilmesine
afet öncesi fiziki hazýrlýklý olmanýn
gidildiði veya Denizli yakýnlarýndaki
gerektiðini idrak etmiþler ve 22
Pamukkale örneðinde görüldüðü gibi
Temmuz 1944 tarihinde ''Yer
tamamen terk edildiðini
Sarsýntýlarýndan Önce ve Sonra
öðretmektedir. Çok sayýda insanýn
Alýnacak Tedbirler'' adýný taþýyan 4623
baþka yerlerde iskân edilmiþ olmasý
sayýlý
kanunu yayýnlamýþlardýr.
Mahir ODABAÞI
buna ait düzenleyici kararlarýn ilgili
Milli Eðitim Müdürlüðü
Türkiye'de modern manada
Sivil Savunma Uzmaný
devletlerin en yüksek yönetim
deprem zararlarýnýn azaltýlmasýna
düzeyinde alýnmýþ olduðununda bir
yönelik çalýþmalar bu kanunla
göstergesi sayýlabilir. Örnek olarak 14 Eylül
baþlamýþtýr, denilebilir. Kanun vatandaþlarýn
1509 tarihinde Ýstanbul'da meydana gelen ve
deprem tehlikesi karþýsýnda can ve mal
uzun yýllar halk arasýnda ''küçük kýyamet'' olarak emniyetini saðlamak, iyi iþleyen bir kurtarma,
diye anýlan depremden sonra çýkartýlan padiþah
yardým ve geçici barýnma sistemi kurmak gibi
fermaný gösterilebilir. Fermana göre bütün
amaçlarý hedeflemekteydi. Ülke tarihinde ilk
ülkede bir çeþit olaðanüstü durum ilan ediliyor,
defa merkezi hükümet deprem öncesinde bazý
harab olan baþkentin yeniden imarý için 50 bin
görevlerle yükümlendirilmekteydi.
usta görevlendiriliyor. 14 - 60 yaþ arasýndaki
1945 yýlýnda Bayýndýrlýk Bakanlýðý ve bazý
bütün erkeklerin yapýlarda çalýþmasý emrediliyor
üniversitelerin iþbirliði ile Türkiye'de ilk defa bir
ve evi yýkýlan her aile baþýna 20 altýn baðýþta
deprem bölgeleri haritasý ve bina inþasý için
bulunuluyordu. Bu fermanýn çýkartýlmasýna
þartname hazýrlanmýþtýr. Bugünün anlayýþýna
müteakip Ýstanbul'da 6 ayda 2000 yeni bina
göre hayli basit sayýlabilecek harita iki tür bölge
yapýlmýþtýr. Bu deprem sonrasýnda basit de olsa
tanýmlamaktaydý; bölgelerin ayrýlmasý ise
bir çeþit hasar tespit çalýþmasýnýn yapýldýðý
geçmiþte gözlenen hasar ölçüsünde yapýlmýþtý.
anlaþýlmaktadýr. Çünkü dolgu zeminler üzerine
Deprem þartnamesi ise 1937 Ýtalyan þartnamesi
inþaat yapmak yasaklanmýþ ve taþ kâgir
esas alýnarak yapýlmýþtý. Türkiye'nin
binalarýn yerine ahþap boðdadý evlerin yapýmý
sismotekniði hakkýndaki bilgilerin geliþmesi,
teþvik edilmiþtir. Þehir veya ölçeðinde fiziki
mühendislik sismolojisindeki ilerlemelere
planlarýn yapýmý 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
pareler olarak harita 1949, 1963, 1972 ve 1996
gerçekleþmiþtir. Bu konuda yapýlan ilk
yýllarýnda, deprem þartnamesi ise 1949, 1953,
düzenlemelerden birisi 1848 tarihli ve sadece
1961, 1968, 1975, 1997, 1998, 2007 yýllarýnda
Ýstanbul için hazýrlanan imar
yenilenmiþtir.
yönetmeliðidir.1877 tarihinde çýkartýlan imar il
Netice olarak; sadece yaptýklarýmýzdan
belediyeler kanunu ülkenin diðer bölgelerinde
de þehir þehir belediyeleri kurma imkâný tanýmýþ deðil, yapmamýz gerekirken ilgisizlik nedeniyle
yapmadýklarýmýzdan
da sorumluyuz. Bu
ve bunlara alt yapý hizmetlerinin yerine
nedenle; olasý afetleri afiyette atlatabilmek için,
getirilmesi için bazý görev ve yetkiler vermiþtir.
topyekün olarak hiç deprem olmayacakmýþ gibi
Yukarýda sayýlan hukuki düzenlemelerin
soðukkanlý ama her an deprem olacakmýþ gibi
dikkat çekici ortak özelliði hiçbirinin doðal afet
de daima hazýrlýklý olmamýz gerekmektedir.
zararlarýnýn azaltýlmasýna yönelik hükümlere yer
*
vermemiþ olmasýdýr. Devletin afetlere yaklaþýmý
ÖÐRETMENÝME VEFA- 23: Çorum ÝHL
uzun yýllar boyunca bunlarýn etkilerinin
(1984) emekli öðretmenlerinden Nuri ERTÜK
azaltýlmasý veya önlenmesi yönünde politikalar
hocamýzý saygýyla yâd ediyorum.
geliþtirmek yerine her afetten sonra bunun
sonuçlarýnýn giderilmesi ve meydana gelen
zararlarýn tazmini biçiminde olmuþtur. Nitekim
Erzincan'da 1939 'da meydana gelen büyük
depremden sonra da ayný politika uygulanmýþ ve
sadece Erzincan depremini konu edinen özel bir
kanun çýkartýlmýþtýr. Ne var ki bu büyük afeti
takiben Türkiye'de o zamana kadar görülmemiþ
sýklýkta þiddetli yer sarsýntýlarý meydana gelmiþ
ve Adapazarý - Hendek, Tosya- Ladik ile Bolu Gerede depremleri gibi depremler 4 yýllýk bir
süre içinde 43.319 kiþinin ölümüne, 75 bin
olmayan bir devleti ‘Nasýl kurtarabilirim’
endiþesiyle ateþten gömleði giymiþtir. Diðer
taraftan ise aciz, korkak ve hain bir
Vahideddin imajý oluþturulmaya çalýþýlýyor."
Beyhan sözlerini þöyle sürdürdü:
“Tarihçiler, kendi rahatlarýnýn bozulmasýný
istemiyor. ‘Eleþtiri alýr mýyým’ ve
‘Üniversitede kadro sýkýntýsý yaþar mýyým’
endiþesi taþýyor. Dolayýsýyla 9 kiþiyle
sempozyum yapýlmasý düþünülemez. Biz
Tarih Kurumu’nda bir panel yapacaðýz. Bu
panel sonrasý tarihçilerin ürkekliði üzerinden
kalkar da tarih konuþur, tarih yazarlar”
(Haber7.com)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
10 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
18 EYLÜL 2014
Hedef
80
bin
ton
þeker
Üreticilere 56 milyon TL ödenecek
RECEP MEBET
küspe üretimi bekleniyor. Bu yýl üreticilerimize yaklaþýk 56 milyon TL ürün bedeli
Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner
ödenecek olup, bugüne kadar ayni ve nakÖztürk, 2014 yýlý pancar iþleme kampandi olarak 18 milyon TL ödeme yapýldý.
yasýnýn detaylarýný açýkladý.
‘ÖZELLEÞTÝRME SÜRECÝ DE“Fabrikamýzýn bu yýl iþleyeceði panVAM EDÝYOR’
car miktarý 560 bin ton olacak” diyen Öner
Öztürk, 80 bin ton kristal þeker, 23 bin ton
Fabrikamýz 2000 yýlýndan bu yana
melas ve 200 bin ton yaþ küspe üretmeyi
yaklaþýk 14 yýldýr özelleþtirme kapsam ve
planladýklarýný söyledi.
programýnda. Fabrikamýzýn da içinde bulunduðu Portföy-C grubu fabrikalarýn satý22 Eylül 2014 tarihinde baþlayacak
þý 29 Kasým 2011 tarihinde yapýldý. Ancak
üretim sezonunun 75 gün süreceðini belirsöz konusu ihale OYK tarafýndan iptal editen Öztürk, “Bu yýl üreticilerimize yaklalirken özelleþtirme süreci devam ediyor.
þýk 56 milyon TL ürün bedeli ödenecek”
Öner Öztürk
dedi.
‘ÞEKER, STRATEJÝK ÜRÜN’
Pancar iþleme kampanyasý açýlýþýnda konuþan ÞeTürkiye, pancar tarýmý ve pancardan þeker üretiker Fabrikasý Müdürü Öztürk, bugüne kadar üreticilere
minde Avrupa ve dünyada önemli bir konuma sahip.
yaptýklarý ayni ve nakdi desteðin 18 milyon TL olduðuÜlkemiz dünya pancar þekeri üretiminde % 6'lýk pay ile
nu kaydetti.
Rusya, ABD, Almanya, Fransa ve Ukrayna'dan sonra 6.
sýrada yer alýyor. Bugün þeker sektöründe 25'i kamuya
Çorum Þeker Fabrikasý’nýn tarihçesi, üretim kapa8'i özel sektöre ait olmak üzere 33 Þeker Fabrikasý busitesi ve þeker sanayisinin ülke ekonomisine katkýlarý
lunuyor. Ayrýca niþasta bazlý þeker üreten 6 fabrika fahakkýnda da bilgiler veren Öztürk, konuþmasýný þöyle
aliyet gösteriyor. Bu fabrikalarýn yýllýk þeker üretim kasürdürdü:
pasitesi 4 milyon 200 bin ton.
SEKTÖRÜN EN BÜYÜKLERÝNDEN
Þeker tüm dünyada önemli bir stratejik ürün. Baþ“1988 yýlýnda temeli atýlan Çorum Þeker Fabrikata pancar þekeri olmak üzere üretimi desteklenmekte ve
sý’nýn ilk üretim kampanyasý 1991 yýlýnda yapýldý. Fabteþvik edilmekte. Bunun nedeni pancar þekerinin ülke
rikanýn makine ve tesislerinin tamamý þeker sanayimiekonomisine saðladýðý istihdam ve katma deðer. Ülkezin makine fabrikalarýnda imal edildi, montaj iþleri de
mizde þeker sektörü doðrudan veya dolaylý olarak yýlda
kendi personelimiz ile gerçekleþtirildi. Türk Þeker’in
2 milyon kiþiye iþ imkâný saðlamakta, ekonomiye katen büyük fabrikalarýndan biri olan Çorum Þeker Fabrikýsý ise 5,7 milyar TL civarýnda. Tüm dünyada olduðu
kasý, günde ortalama 7 bin 500 ton pancar iþleme kapagibi ülkemizde tarýmýnýn geliþmesi ve ekonomisi için
sitesine sahip.
önemli bir kilometre taþý olan þeker sektörü pancar taFabrikamýzýn ürettiði ana ürün kristal þeker. Yan
rýmý ile çiftçiyi köye ve tarlaya baðlayarak ailenin fertürün olarak melas ve küspe üretiliyor. Küspe hayvan
lerine iþ imkâný saðlamakta, köyden kente göçün önlenyemi olarak kullanýlýyor ve besiciliðin geliþmesine
mesinde, bölgeler arasý geliþmiþlik farkýnýn azaltýlmaönemli katký saðlýyor. Melas ise maya ve alkol sanayisýnda ve kýrsal kesimin kalkýnmasýnda önemli rol oynasi baþta olmak üzere çeþitli sektörlerde kullanýlýyor.
maktadýr.
Fabrikamýzda Anaerobik Atýk Su Arýtým Tesisi
Ülkemiz tarým ve sanayi entegrasyonuna en güzel
mevcut olup, endüstriyel atýk sular alýcý ortama verilörneklerden biri olan þeker sektörü, kuruluþundan bumeden önce arýtýmdan geçirilerek kirlilik yükü azaltýlýyana köklü deðiþimler geçirirken kalkýnma yolunda
yor.
çok yönlü katkýlarýyla ülkemiz için önemli konumunu
sürdürüyor.
Bölgemizde þeker pancarý tarýmý fabrikamýza baðlý, Çorum Merkez, Alaca, Ýskilip, Kýzýlýrmak, OsmanSaðladýðý milyonlarca dolarlýk katma deðer ile ülcýk, Sungurlu ve Yerköy Ziraat Bölge Þefliklerimiz dekemizin önde gelen kuruluþlarýndan biri olan kurumunetiminde sözleþmeli olarak yapýlýyor.
muz, modern tarýmýn Anadolu'da yaygýnlaþmasýna ön‘560 BÝN TON PANCARDAN 80 BÝN TON ÞE- cü olarak, üreticilerine sunduðu gelir garantisi ile sosyo- ekonomik hayatýn geliþmesine katký saðlayan kuKER ÜRETECEÐÝZ’
rum oldu. Teþkilatýmýz daha etkin ve verimli hizmet
Fabrikamýz, bu yýl 7 bölge þefliðimize baðlý 157
için bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada çalýþmaköyde 3 bin 300 çiftçi tarafýndan 75 bin 710 dekarlýk
larýný ayný titizlikle sürdürecek.
alanda pancar ekimi yaptý. Bu alandan elde edilecek
Fabrikamýza uzun yýllar hizmet edip, hakkýn rahürün miktarý 350 bin ton olup, ayrýca Ankara, Yozgat,
metine kavuþan mensuplarýmýza rahmet, minnet ve
Kýrþehir ve Çarþamba Þeker Fabrikalarý’ndan toplam
þükranla anýyor, birlik ve beraberlik içinde yürüttüðü225 bin ton pancar alýnacak. Fabrikamýzýn bu yýl iþlemüz çalýþmalarýn saðlýklý, kazasýz ve baþarýlý bir þekilyeceði pancar miktarý 560 bin ton olacak. Pancar iþlede geçmesini, kampanyamýzýn yöremize, fabrikamýza,
mesine 22 Eylül 2014 tarihinde baþlanacak takriben 75
çalýþanlarýmýza ve tüm üreticilerimize hayýrlý uðurlu olgün sürecek. Ýþlenen pancardan 80 bin ton kristal þeker,
masýný diliyorum.”
yan ürün olarak ise 23 bin ton melas, 200 bin ton yaþ
‘Þeker’i özelleþtirme belâsýndan kurtarýn’
RECEP MEBET
Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker-Ýþ
Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman,
þeker fabrikalarýnýn özelleþtirme kapsamýndan çýkarýlmasýný istedi.
Siyasilere seslenerek, “Þeker’i özelleþtirme belâsýndan kurtarýn” diyen Sefer
Kahraman, sektörün içinde bulunduðu duruma iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.
Çorum Þeker Fabrikasý pancar iþleme kampanyasý açýlýþ töreninde konuþan
Kahraman, þunlarý söyledi:
iþçi görevlendirebiliyoruz. Yeni Torba Yasa’da geçici iþçilere kadro müjdesi bekleniyordu.
‘ÝKTÝDARA DOSYA SUNMAKTAN YORULDUK’
Allah’ýný seven þeker sanayisini bir
an önce bu özelleþtirme belasýndan kurtarsýn. Ýktidara dosya sunmaktan yorulduk.
Pancar tarýmýna Türkiye’de yeterli
destek verilmiyor. Pancar çiftçisi desteklenmeli. Üretici hakkýný alýrsa, þeker üretimi de artar.
‘ÞEKER SANAYÝSÝ OLMAZSA
Þeker Fabrikasý iþçilerinin 3 ay çalýSefer Kahraman
OLMAZ’
þýp 9 ay yattýðý gibi halk arasýnda yanlýþ
bir algý var. Þeker mevsimsel bir bitki ol“Þeker sanayisinin ülkemiz ekonomisine katkýsý
duðu için fabrika çalýþanlarý 3 vardiya halinde 75 gün
büyük. Ancak ne yazýk ki þeker sanayisinin sorunlarý
boyunca ter dökecekler. Çok zor koþullarda üretim yada büyük. 13 yýldýr özelleþtirmeye karþý mücadele edipýyoruz. Çalýþma koþullarýnýn da iyileþtirilmesini bekyoruz. Sýkýntýlarýmýzý iktidar ve muhalefet temsilcileliyoruz.
rinin yaný sýra sivil toplum kuruluþlarýyla da paylaþtýk.
Þeker sanayisi, ülkemiz için olmazsa olmaz. ÖzelleþÖte yandan niþasta bazlý þeker (NBÞ) ile mücatirme kapsamýndaki fabrikamýza 1998 yýlýndan bu yadele edilmezse çiftçiler pancar ekemez hale gelecek.
na eleman alýnmýyor. Bugün 350 iþçi ile üretim yapÞeker pancarý iþleyen fabrikalarý durma noktasýna gemaya çalýþýyoruz. Kampanya dönemlerinde vardiyalý
tiren NBÞ’ye kota getirilmeli. Bugüne kadar hep doðçalýþýyor, görev listelerini hazýrlarken kara kara düþürularý söyledik. Halk saðlýðýný tehdit eden NBÞ haknüyoruz. Çünkü 10 iþçinin çalýþmasý gereken yerde 4
kýnda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceðiz.”
PANKOBÝRLÝK’ten müjde
RECEP MEBET
yükseltmek için her türlü tedbiri alýyoruz.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn
Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliði
teknik ve kredi imkanlarýndan yararlanma
(PANKOBÝRLÝK) Baþkaný Ýsmail Hakký
ve Bakanlýk’la iþbirliði yapma konusunda
Melendiz, Çorum Þeker Fabrikasý bünyeçiftçilerimizi yönlendiriyoruz.
sinde kurduklarý küspe paketleme ünitesine yeni bir makine daha kazandýrdýklarýný
Çiftçilerimize daha kaliteli ve ucuz
açýkladý.
yem sunma amacýyla Kooperatifimiz üzerine düþen görevi yapýyor. Geçen yýl hizÇiftçilere daha iyi hizmet amacýyla
mete sunduðumuz küspe paketleme ünitepaketleme makinesi sayýsýný ikiye çýkarsine kapasiteyi artýrmak amacýyla bu yýl
dýklarýný belirten Ýsmail Hakký Melendiz,
ikinci bir makine aldýk. Günde 250 ton
günde 250 ton yaþ küspe paketleyecekleküspe paketleme kapasitesine sahip makirini söyledi.
nenin Çorum’a ve çiftçilere hayýrlý uðurlu
Pancar iþleme sürecinin ardýndan orolmasýný diliyoruz.
taya çýkacak küspelerin PANKOBÝR- Ýsmail Hakký Melendiz
Çiftçilerimizin hizmetine sunduðuLÝK’e ait ünitede 100 ve 850 kilogramlýk
muz ünitemizin kurulmasýnda yardýmlarýný esirgemepaketler halinde üreticilere sunulacaðýný anlatan Meyen TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvelendiz, “Böylece küspenin bozulmasýný önleyerek
kili Salim Uslu, Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ. Genel
hayvan yetiþtiricilerine kaliteli kaba yem sunacaðýz”
Müdürü Dr. Bülent Üzümcü ve Çorum Þeker Fabrikadedi.
sý Müdürü Öner Öztürk’e þükranlarýmýzý sunuyoruz.
Çorum Þeker Fabrikasý pancar iþleme kampanyaÇorum Þeker Fabrikasý ile 20 bin ton küspe pasý açýlýþ töreninde konuþan Melendiz, açýklamalarýný
ketleme anlaþmasý yaptýk. Küspeleri 100 ve 850 kilogþöyle sürdürdü:
ramlýk paketler halinde satýþa sunacaðýz. Böylece be“Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak orsicilikle uðraþan ve büyük çapta hayvancýlýk yapan iþtaklarýmýzýn ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmalaletmelerin yem ihtiyacýna cevap vereceðiz. Pancar iþrýný saðlamak, tarýmsal çalýþmalarýný düzenlemek, çiftleme sezonunun bereketli geçmesini diliyoruz.”
çi iþletmelerinin verimini artýrmak ve gelir düzeyini
2014 yýlý pancar iþleme kampanyasý nedeniyle dün Çorum Þeker Fabrikasý’nda açýlýþ töreni düzenlendi.
Çorum Þeker’de
kampanya açýlýþý
RECEP MEBET
Çorum Þeker Fabrikasý 2014 yýlý pancar iþleme kampanyasý dün düzenlenen törenle baþladý.
Fabrika yemekhanesinde düzenlenen pancar
alým törenine Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman,
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Ziraat
Odasý Baþkaný Mehmet
Sayan, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu
temsilcileri, þeker pancarý
üreticileri ve fabrika çalýþanlarý katýldý.
Sunuculuðunu Adife
Aygün’ün yaptýðý tören,
saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn
okunmasýyla baþladý.
Açýþ konuþmasýný
Fabrika Müdürü Öner
Öztürk’ün yaptýðý törende
sýrasýyla kürsüye gelen
Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi ve
Þeker-Ýþ Sendikasý Þube
Baþkaný Sefer Kahraman
ile Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliði
(PANKOBÝRLÝK) Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz
de katýlýmcýlara hitap etti.
Çorum Þeker Fabrikasý 2014 yýlý pancar iþleme kampanyasý baþlattý.
Açýlýþa katýlan protokol üyeleri, þeker pancarý ile objektiflere poz verdi.
PANCAR ÜRETÝCÝLERÝNE ÖDÜL
Konuþmalarýn ardýndan pancar iþleme sezonunun ilk ürünlerini getiren 8 çiftçi ödüllendirildi.
Ýlk mahsulü getiren Abdalata Köyü’nden Süleyman
Sarýtaþ’ýn ödülünü Vali
Yardýmcýsý Fikret Zaman
verdi.
Törende ayrýca Karabürçek Köyü’nden Hayati Canikli, Köprüalan
Köyü’nden Resul Abdullah Ölmez, Sarýþeyh Köyü’nden Recep Coþkun,
Karabürçek Köyü’nden
Necati Canikli, Mucur
Köyü’nden Muammer
Özçelik, Sungurlu ilçesinden Hasan Kavurkalý ile
Özgür Ardahanlý isimli
çiftçilere de hediyeleri
verildi.
Çiftçilerin ödüllerini
Fikret Zaman’ýn yaný sýra
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Þeker-Ýþ Þube
Baþkaný Sefer Kahraman,
Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan,
PANKOBÝRLÝK Yönetim
Kurulu Üyesi Ünal Coþkun verdi. Çiftçilere plazma televizyon, mini buzdolabý, çeyrek altýn, çay
seti ve porselen yemek takýmý hediye edildi.
Pancar kantarý önünde devam eden tören
Müftü Yardýmcýsý Ahmet
Süzen’in yaptýðý dua eþliðindeki kurban ve kurdele
kesimiyle sona erdi. Törene katýlan davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Çiftçiler þeker pancarý hasadýnýn ardýndan fabrikaya akýn etti.
Pancar iþleme sezonunun ilk ürünlerini getiren 8 çiftçi ödüllendirildi.
Fabrika yemekhanesinde düzenlenen programa ilgi büyüktü.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
11
Borsa, çiftçinin yanýnda
RECEP MEBET
sunulduðunu, bir kýsmýnýn ise analiz için laboratuvara
gönderildiðini anlatan yetkililer, ‘müþahit numune’
Çorum Ticaret Borsasý Kompleksi’nde sunulan
olarak isimlerindirilen bu numunenin alýcý ve satýcý
bazý hizmetlerle ilgili eleþtirilerin gerçeði
arasýndaki ihtilaflarýn aydýnlatýlmasý amacýyla
yansýtmadýðý bildirildi.
saklandýðýný da ifade ettiler.
Analiz ve kantar ücretleri konusundaki iddialarý
Borsa’nýn hizmet saatlerinin mal akýþý ve
yanýtlayan yetkililer, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý
yoðunluðu ile yaz-kýþ saati uygulamalarýna göre
tarafýndan 25 TL olarak belirlenen tahlil bedelinin
belirlendiðini
dile getiren yetkililer, mesai saatleri
Çorum’da 15 TL olarak uygulandýðýný kaydettiler.
içinde çiftçilerin kesinlikle maðdur edilmediðini
Çiftçilerin maðdur olmamasý için Bakanlýðýn
vurguladýlar.
fiyat tarifesinin de altýnda analiz ücreti belirleyen
Borsa’nýn üreticilere
Borsa yetkilileri, iþlem
saðladýðý faydalara da
gören ürünler için ilaveten
dikkat çeken yetkililer,
kantar ücreti alýnmadýðýnýn
Amasya, Yozgat, Çankýrý,
da altýný çizdiler.
Tokat ve Samsun gibi
Borsa’da satýþa
çevre il ve ilçelerden
sunulan hububattan alýnan
çiftçilerin de Çorum’a
numune miktarý ve
geldiðini açýkladýlar.
kullaným alanýyla ilgili
Malýn deðerinin
bilgiler de veren yetkililer,
serbest piyasa
bu hususta bazý çiftçiler
koþullarýndaki arz ve talep
tarafýndan dile getirilen
dengesine göre
iddialarý kesin bir dille
belirlendiðini hatýrlatan
yalanladýlar.
yetkililer, Borsa sayesinde
Kullanýlan numune
çiftçilerin ürünlerinden en
kaplarýnýn maksimum
yüksek geliri elde etme
olarak 2.800 gram
imkaný bulduðuna iþaret
ayçiçeði, 4.020 gram
ettiler.
nohut, 3.600 gram buðday,
Borsa’da yapýlan
3.600 gram arpa
alýmlarýn güvence altýnda
alabildiðine iþaret eden
olduðunu vurgulayan
yetkililer, Borsa’da alýnan
yetkililer, “Ürününü sattýðý
numune miktarlarýn bu
halde saat 17.00’ye kadar
seviyelerin çok altýnda
tüccardan karþýlýðýný
olduðunu vurguladýlar.
alamayan çiftçinin
Her ürün için alýnan
alacaðýný da Çorum
numunenin bir kýsmýnýn
Ticaret Borsasý ödüyor”
tüccarlarýn beðenisine
Ticaret Borsasý’nýn çiftçilere sunduðu imkanlar vurgulandý.
bilgisini paylaþtýlar.
Numune alým kaplarý
Borsa’da iþlem gören ürünler için ilaveten kantar ücreti alýnmadýðý belirtildi.
Ýlköðretim Haftasý, Bahçelievler Ýlkokulu’nda düzenlenen törenle kutlandý.
Bahçelievler’de
renkli kutlama
RECEP MEBET
Ýlköðretim Haftasý,
Bahçelievler
Ýlkokulu’nda
düzenlenen törenle
kutlandý.
3/Ý Sýnýf
Öðretmeni Ali Ekber
Öztürk rehberliðinde
düzenlenen kutlama
programý dün okul
bahçesinde gerçekleþti.
Törene Okul
Müdürü Adnan Uygur
Güngör, müdür
yardýmcýlarý,
öðretmenler, öðrenciler
ve bazý veliler katýldý.
Saygý duruþunda
bulunulmasý ve Ýstiklâl
Marþý’nýn okunmasý ile
baþlayan programý
öðrenciler hazýrlayýp
sundu.
Günün anlam ve
önemi ile ilgili þiir ve
Kutlama programý Ali Ekber Öztürk rehberliðinde düzenlendi.
sunumlarýn yapýldýðý
program renkli
görüntülere sahne oldu.
Sunduklarý
programla yeni sezon
coþkusunu doyasýya
yaþayan öðrenciler,
izleyenlerden büyük
alkýþ aldý.
“2014-2015
Eðitim Öðretim Yýlý
hayýrlý olsun” diyen
Bahçelievler Ýlkokulu
Müdürü Adnan Uygur
Güngör, tüm öðrencilere
baþarýlý bir sezon diledi.
Güngör,
Ýlköðretim Haftasý
kutlamasýndaki baþarýlý
organizasyonlarýndan
dolayý programda
emeði geçen öðretmen
ve öðrencileri tebrik
etti.
Öðrencilere nakil duyurusu Avukatlarýn mutlu günü
RECEP MEBET
Anadolu ve meslek
liselerinin 10, 11 ve 12.
sýnýflarýnda öðrenim
gören öðrenciler, puan
sýnýrlamasý olmaksýzýn
ayný türdeki bir baþka
okula nakil
baþvurusunda
bulunabilecek.
Konuyla ilgili
baþvurularýn devam
ettiðini açýklayan
yetkililer, nakil için
aranan tek þartýn kayýt
yaptýrýlmak istenen
okulda yeterli
kontenjan bulunmasý
olduðunun altýný
çizdiler.
Yerleþim yerleri
dýþýnda okumak zorunda
Ara sýnýflardaki öðrenciler, puanlarýna bakýlmaksýzýn ayný
türdeki bir baþka okula nakil baþvurusunda bulunabilecek.
kalan öðrenciler
açýsýndan büyük bir
fýrsat olarak
deðerlendirilen nakil
iþlemleri hakkýnda
detaylý bilginin okul
idarelerinden
öðrenilebileceði
kaydedildi.
Avukat Cafer Aydoðan, meslektaþý Ebru Yurdusay ile hayatýný birleþtirdi.
Çorum’un tanýnmýþ simalarýndan merhum iþadamý Mehmet Aydoðan’ýn oðlu Cafer Aydoðan, iþadamý
Mustafa Yurdusay’ýn kýzý
Ebru Yurdusay ile dünyaevine girdi.
Geçtiðimiz Pazar günü
Vadi Bahçe Balo Salonu’nda düzenlenen düðün
törenine CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse,
CHP Çorum eski Milletvekili Av. Feridun Ayvazoðlu,
Çorum Barosu Baþkaný Av.
Ýbrahim Özyýlmaz, CHP es-
Av. Cafer Aydoðan, Av. Ebru Yurdusay’la evlendi.
ki Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, bazý siyasi parti
ve sivil toplum kuruluþu
temsilcileri, genç çiftin
meslektaþlarý ve aileleri ile
çok sayýda davetli katýldý.
Genç çiftin nikahýný
Merkez Ýlçe Nüfus Müdürü
Aziz Önal kýyarken nikah
þahitliklerini ise Av. Ali
Anaklý ve Recep Necati
Akça yaptý.
Yapýlan
ikramlarla
baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan
sona erdi.
HAKÝMÝYET, EbruCafer Aydoðan çiftini kutlar
ömür boyu mutluluklar diler. (Murat Çetin)
‘Suçlular cezasýný çeksin’
RECEP MEBET
Karakeçili Mahallesi 5. Çýkmaz Sokak’taki
Bahadýr Apartmaný’nda geçtiðimiz günlerde yaþanan
darp olayý sonucu yaþamýný yitiren Veysal Seviþ’in
ailesi, suçlularýn adalet önünde hesap vermesini
bekliyor.
7 Eylül 2014 Pazar günü meydana gelen olayda,
Bahadýr Apartmaný’ndaki annesini ziyarete giden
Veysal Seviþ (57) ile ayný binada ikamet ettiði öne
sürülen bazý þahýslar arasýnda baþlayan tartýþma
kavgaya dönüþmüþtü.
Öldüresiye dövülerek darp edilen Seviþ, yoðun
bakýmda geçirdiði 4 günün ardýndan hayatýný
kaybetmiþti. Evli ve iki çocuk babasý olan Seviþ’in
vefatýnýn ardýndan harekete geçen ailesi, hukuk
mücadelesi baþlattý.
Dün gazetemizi ziyaret eden Dilara Seviþ
Çeliker, babasýnýn baþýna gelen hadisede sorumluluðu
bulunan herkes hakkýnda dava açacaðýný belirterek
adalete güveninin tam olduðunu ifade etti.
Vadi Bahçe Balo Salonu’nda düzenlenen düðün törenine katýlanlar, genç çiftin mutluluðunu paylaþtý.
12 PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
Y
www.corumhakimiyet.net
Nesillerimizin Ýnançlý Yetiþmesinde Sorumluluklarýmýz
üce Rabbimiz Kuran'da inanç deðerlerinin
bir yaþam tarzý olarak, Hz. Ademle birlikte var olduðunu ve kýyamete kadar yol
gösterici bir kýlavuz olarak var olmaya da devam
edeceðini bildirmiþtir.
Ýnsanlara iyinin doðrunun, güzelin bildirilmesi, öðretilmesi ve inanýp iman etmemiz, imanýn
gereklerini yerine getirmemiz Allah'ýn (c.c) emridir. Peygamberlerin görevlerinden biride "teblið"dir Kuran'ý Kerim'de "Ey Resul! Rabbinden
sana indirileni teblið et. Eðer bunu yapmazsan
onun elçiliðini yapmamýþ olursun" (Maide 67)
"Salih (peygamber) o zaman onlardan yüz çevirdi
ve þöyle dedi: Ey kavmim! And olsun ki ben size
Rabbimin vahy ettiklerini teblið ettim ve size öðüt
verdim; fakat siz öðüt verenleri sevmiyorsunuz."
(A'raf 79) "Hûd (peygamber)da: bilgi ancak Allah'ýn katýndadýr. Ben size bana bildirilen þeyi teblið ediyorum." (Ahkaf 23) "Allah'a itaat edin, Resule de itaat edin ve (kötülüklerden) sakýnýn. Eðer
(itaatten) yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüzün
vazifesi apaçýk duyurmak ve bildirmektir. (Maide
92)" "De ki: Allah'a itaat edin; peygambere de
itaat edin. Eðer yüz çevirirseniz þunu bilin ki peygamberin sorumluluðu kendisine yüklenen (teblið
görevini yapmak) sizin sorumluluðunuzda size
yüklenen (görevleri yerine getirmeniz) dir. Eðer
ona itaat ederseniz, doðru yolu bulmuþ olursunuz." (Nur 54)
Peygamberler Allah (c.c)dan aldýklarý mesajlarý, muhatabý olan insanlara teblið etme görevini,
çeþitli sýkýntýlara katlanarak, sabýr örnekleri göstermek suretiyle yerine getirmeye çalýþmýþlardýr.
Ýslam'da teblið vardýr. Ýnanýp inanmamak kalp ve
gönül iþidir. Hiçbir peygamber inanmayan insanlarý zor ve cebir yoluyla inanmaya zorlamamýþtýr.
Hatta bu (Kur'an) Muhammed'in uydurmasýdýr diyenlere, bunlar kafirdir öldürün dememiþ, onlara
"Eðer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir
þüpheye düþüyorsanýz, haydi onun
letimizin yerine getirmesini istemelebenzeri bir sure getirin, eðer iddiri en doðal haklarýdýr. Dini deðerler
VAHYÝN IÞIÐINDA
anýzda doðru iseniz Allah'tan gayri
bütün toplumlarýn vazgeçilmezidir.
þahitlerinizi de yardýma çaðýrýnýz"
Bazý küçük istisnalar dýþýnda "din(Bakara 23) diyerek, meydan okudarlýk" dünyanýn hiçbir yerinde enmuþtur. Ýnsanlarýn yaratýlýþ amaç ve
gellenme olmadýðý gibi tasvip edilgayelerini, sorumluluklarýnýn neler
mektedir. Gençlerimiz yaþamýmýzýn
olduðunu teblið etmek, Kuran'daki
bir parçasý olan dini konularda bilgifarzlardan biridir.
lendirilirlerse yanlýþlardan, ön yargýlardan ve taassuptan da kurtulacakDini ve ahlaki deðerlerimizi
lardýr. Dindarlýk Allah'a ve ahiret güsaðlýklý ve doðru bir þekilde öðretnüne inanmak, yaratýlanlara þefkat ve
mek devletimizin görevidir. Anayamerhametle muamele etmektir. Dinsanýn 24. maddesinde din ve vicdan
Veysel Uysal
darlýk bir aþktýr, sevgidir, muhabbetözgürlüðü anayasal bir hak olarak
[email protected] hotmail.com
tir, yaratýlaný yaratandan dolayý hoþ
güvence altýna alýnmýþtýr. 1739 Sagörmektir, mütevazi olmaktýr, kalbi
yýlý Milli Eðitim Temel Kanunu
ve gönlü kin, kibir, nefret ve husu"Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel deðerlerini benimseyen, metten arýndýrarak güzel ahlaki meziyetlere sahip
koruyan ve geliþtiren; ailesini, vatanýný, milletini olmaktýr.
seven ve yüceltmeye çalýþan, insan haklarýna ve
Babasýna moruk, annesine kocakarý diyen,
ana yasanýn baþlangýcýndaki temel ilkelere daya- büyüðünü küçüðünü tanýmayan, gelecek endiþesi
nan demokratik, ve sosyal bir hukuk devleti olan ve sorumluluk duygusu taþýmayan, haram helal
Türkiye Cumhuriyetine karþý görev ve sorumlu- mefhumunu bilmeyen, bir hedefi olmayan, birileluklarýný bilen ve bunlarý davranýþ haline getirmiþ ri çalýþsýn ben yiyeyim diyen, bir gençlikten býrayurttaþlar olarak yetiþtirmeyi" öngörür.
kýnýz baþkalarýna kendisine bile fayda gelmez.
Geleceðimizin teminatý olan gençlerimizin Batý ekonomilerinin çökmeye baþlamasýnýn sebemilli, manevi, insani, dini ve ahlaki deðerlerini bi genç nesillerindeki ahlaki çöküþtür. Yapýlan
öðrenerek yetiþmesinde, hiç kimsenin rahatsýz ol- araþtýrmalarda gençleri uyuþturucu madde kullanmamasý gerekir. Dini deðerlerine sahip olan bir madan uzaklaþtýran en önemli faktörün cezalar
genç; yalan söylemez, haksýzlýk, yolsuzluk yapa- deðil, vicdani tepkilerin,dini ve ahlaki deðerlerin
maz, iþini en iyi ve en güzel bir þekilde yapmaya daha yüksek bir caydýrýcý etkisi tespit edilmiþtir.
çalýþýr, büyüklerini sayar, küçüklerini sever. Ýlim
Fert veya devlet olarak görevimiz doðru bilöðrenerek kendisine, ailesine ve toplumuna fay- giyi sunmaktýr. Ýnanýp inanmamak veya inancýn
dalý olmaya çalýþýr. Kötülüklerden ve haramlardan gereklerini yerine getirmek fertlerin kendi sorumda uzak durur.
luluðundadýr. Zaten bunun dinde de yeri yoktur.
Toplumumuzun, çocuklarýnýn güzel ahlaki "Dinde zorlama yoktur. Hak ile batýl birbirinden
meziyetlere sahip olarak yetiþmesini istemeleri ve ayrýlmýþtýr. Dileyen inanýr, dileyen inkar eder."
bu görevi de en güzel ve en doðru bir þekilde, dev- (Kehf 29). Çocuklarýmýzýn tarihini, coðrafyasýný
öðrenmeye ihtiyacý olduðu gibi dini ve ahlaki de-
ðerlerini öðrenmeye de ihtiyacý vardýr.
Yine dini eðitim devlet deðil de, vakýf ve dernekler tarafýndan verilsin tezini savunanlar var. 1.
Senin vakýf ve derneðin kaç kiþiye ulaþabiliyor?
Peki ulaþamadýðýn ekser çoðunluðun durumu ne
olacak? Onlarýn vebali kimin olacak? Yüce rabbimizin peygamberlere yüklediði en önemli görev
"teblið" görevi deðil miydi?. Peygamberimiz ulaþamadýðý yerlere de mektuplar göndererek Ýslam'a
davet etmedi mi? Kaldý ki bu tezi savunanlarýn
yeterli imkan ve bilgisi var mý? 2. Eðer dini eðitim devletin gözetiminde ehliyet ve liyakatli insanlar tarafýndan verilmezse, herkes kafasýna göre
bir din oluþturur ki, buda fitneye sebep olur. Halbuki þu anda okullarýmýzda dini eðitim ilahiyat fakültesi mezunu pedagojik formasyon almýþ öðretmenlerimiz tarafýndan verilmektedir.
Milli eðitimimiz hem milletimizin bin yýl
içinde oluþan deðerleriyle, hem de insanlýðýn ortak kazanýmlarýyla, çaðýn gerekleriyle harmanlanmýþ, milli, manevi ve ahlaki deðerlerine baðlý fikri ve vicdaný hür nesiller yetiþtirmekle mükelleftir.
Bir milleti meydana getiren ve ayakta tutan deðerleridir. Çanakkale'yi geçilmez yapan manevi ruhtur. Orada savaþan askerlerimizin bir inanç ve idealleri vardý. Ölürsem þehit (ahiretteki peygamberlikten sonra en yüksek mertebe) kalýrsam gazi.
Vatanýný milletini seven hiçbir kimse milli, manevi ve ahlaki deðerlerinden kopuk, sorumsuz bir
nesil yetiþmesini istemez.
Günümüzde gençlerimizi aðlarýna düþürmek
için, yollarýna kurulmuþ bir çok (esrar, eroin, fuhuþ gibi) tuzaklar döþeli. Bizim kültürel deðerlerimiz insan merkezli olup, þeytanýn, nefsin ve kötü
niyetli insanlarýn hilelerinden koruma amaçlýdýr.
Bunun yolu da gençlerimizi dini ve ahlaki deðerlerle mücehhez olarak yetiþtirerek vicdanlarý kontrol altýna almaktýr.
805 milyon insan
açlýk kýskacýnda
D
ünyada her dokuz kiþiden biri hala açlýkla mücadele ediyor. Birleþmiþ Milletler
Gýda ve Tarým Örgütü'nün (FAO) Roma'da açýkladýðý yýllýk rapora göre, son 10
yýl içerisinde 100 milyon insan açlýktan kurtuldu. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan
habere göre FAO'nun raporun, gelecek 20 yýl içinde 209 milyon insanýn daha
açlýktan kurtarýlabileceði açýklandý. Ayrýca BM Binyýl Kalkýnma Hedefleri
kapsamýnda, 2015 yýlýna kadar açlýk çeken insanlarýn sayýsýný yarýya düþürme
hedefine de yaklaþýldýðý belirtildi.
FAO raporunda, açlýkla mücadelede en önemli geliþmenin Asya, Latin
Amerika ve Güneydoðu Asya'da kaydedilerek, açlýkla mücadele edenlerin sayýsýnýn
gerilediðine yer verdi. En önemli geliþmenin ise 526 milyonla en fazla açlýðýn
yaþandýðý Asya kýtasýnda saðlandýðýna dikkat çekildi.
Ancak raporda ayný zamanda, açlýk çeken insanlarýn sayýsýnda gerileme
olmasýna raðmen, halihazýrda dünya genelinde 805 milyon insanýn yetersiz
beslendiðini ve açlýkla mücadele etmeye devam ettiklerine dikkat çekildi.
AFRÝKA'DA GELÝÞME SINIRLI
Raporda, açlýkla mücadelede Afrika kýtasýnda çok fazla geliþme
kaydedilemediði belirtiliyor. Zira dünya genelinde her dokuz kiþiden biri açlýkla
mücadele ederken, Afrika’da Sahra Bölgesi'nin güneyinde bu sayý her dört kiþiden
biri olarak rakamlara yansýyor.
Açlýkla mücadele, BM tarafýndan yoksulluðun ortadan kaldýrýlmasý, küresel
barýþýn ve istikrarýn saðlanmasý için ana hedef olarak kabul ediliyor. Birleþmiþ
Milletler, Binyýl Kalkýnma Hedefleri kapsamýnda açlýk çeken insanlarýn sayýsýný
2015 yýlýna kadar yarýya düþürmeyi hedefliyor.
FAO Genel Direktörü Jose Graziano da Silva, açlýkla mücadele eden
bölgelerde tarýmcýlýðýn artmasýyla, gýda ürünleri fiyatlarýnýn düþtüðünü ve istikrar
saðlayabildiklerini belirtti. Silva bu sayede, genel resmin yakýn gelecekte daha da
iyileþeceðini umut ettiklerini ve 2015 hedefine yaklaþýldýðýný ifade etti. (TRT Türk)
Google bazý haber sitelerini engelledi
G
oogle, yanýltýcý
baþlýklarla içerik
üretip okunma sayýlarýný
artýran haber sitelerini
geçici olarak arama
Çocuk ölümlerini
önleme hedefi hâlâ uzak
Ö
lümler azalýyor ama
hedefin
uzaðýndaUNICEF
raporuna göre 6.3 milyon
çocuk çeþitli nedenlerle
hayatýný kaybetti.
BM Çocuk Fonu
(UNICEF) raporuna göre
dünya genelinde geçen
yýl beþ yaþýn altýndaki 6.3
milyon çocuk hayatýný
kaybetti. Geçen yýl,
çocuk ölümleri 1990
yýlýna göre yüzde 50
daha az meydana
gelirken, daha önce
belirlenen hedeflerin ise
oldukça uzaðýnda kaldý.
UNICEF, çocuk
ölümlerinin
engellenmesine iliþkin
yýllýk raporunu
kamuoyuna açýkladý.
Buna göre, geçen yýl
dünya genelinde canlý
doðan her bin çocuktan
46'sý hayatýný kaybetti.
Bu oran 1990 yýlýnda
binde 90 civarýndaydý.
2013 yýlýnda beþ yaþýn
altýndaki 6.3 milyon
çocuk çoðunlukla tedavi
edilebilir hastalýklar
nedeniyle yaþamýný
yitirdi. Bu rakam bir
önceki yýldan yaklaþýk
200 bin daha az ve 1990
yýlýndaki çocuk ölüm
oranlarýnýn yarýsý
civarýnda. Ancak 2015
yýlý için konulan üçte iki
oranýnda azalma
hedefinin oldukça
uzaðýnda.
Çocuk ölümlerinin
en fazla görüldüðü
ülkeler Hindistan ve
Nijerya oldu. Bu iki
ülkedeki ölümler, toplam
çocuk ölümü sayýsýnýn
üçte birini oluþturuyor.
Oran olarak en fazla
çocuðun hayatýný
kaybettiði ülke ise canlý
doðan her bin çocuktan
167'sinin öldüðü Angola.
Sahra altý Afrika
bölgesinde canlý doðan
her bin çocuktan 92'si
hayatýný kaybediyor. Bu
oran ABD'de binde 7.
Beþ yaþýn altýndaki çocuk
ölümlerinin önde gelen
sebebi ise zatürre, ishal
ve sýtma. Bu üç hastalýk
toplam ölümlerin
yaklaþýk üçte birinin
sebebini oluþturuyor.
Çocuk ölümlerinin
diðer önemli nedenleri
arasýnda yetersiz
beslenme ve doðum
sýrasýndaki
komplikasyonlar
geliyor.(TRT Haber)
sonuçlarýndan çýkardý.
Son dönemde
büyük haber sitelerinin
baþvurduðu okunma
sayýsý artýrma
yöntemlerinden biri ilgi
çekici baþlýklar ve arama
motoru Google'ýn
anlayacaðý teknik
düzenlemelerle içerik
üretmekti. Üretilen
haberlerin içeriði baþlýkla
ilgili olmasa da Google
bu haberleri konuyla
ilgili olarak tanýmladýðý
için ciddi bir okunma
oranýna eriþiyorlardý. Etik
olarak doðru olmayan bu
durum haksýz rekabete
yol açtýðý için eleþtirilere
neden oluyordu. Çünkü
özellikle okurma sayýsý
yüksek bir site, bu
yöntemle binlerce
okuyucu çekiyor ve
okunma sayýlarýný daha
yüksek gösterebiliyordu.
Bu yöntemin
kullanýlmasý konusunda
birçok eleþtiri alan haber
siteleri ile ilgili ilk adým
atýldý. Salý gece yarýsýna
doðru aralarýnda
Hürriyet, Milliyet,
Mynet, Star ve Radikal'in
bulunduðu birçok site,
Google arama
motorundaki sonuçlardan
çýkarýldý. Google'da
arama yapýldýðýnda bu
sitelerin içerikleri yerine
baþka siteler gelmeye
baþladý. Uygulanan engel
yaklaþýk 2 saat sonra
kaldýrýldý.
SAYFALAR
SÝLÝNDÝ
Eleþtiri alan
sitelerdeki bu tarz
içeriklerin bazýlarý
yapýlan engellemenin
ardýndan hemen
yayýndan kaldýrýldý.
Engelin nasýl kalktýðý ya
da neden yapýldýðý
konusunda ise resmi bir
açýklama yapýlmadý.
GOOGLE
ÖNEMLÝ BÝR HÝT
KAYNAÐI
Son yýllarda 'SEO
haberciliði' olarak
tanýmlanan ve
Google'dan okuyucu
gelmesini saðlayan
teknik düzenlemeler
birçok site tarafýndan
kullanýlýyor. SEO yani
Search Engine
Optimization - Arama
Motoru Optimizasyonu
doðru yapýlan bir haber
arama sonuçlarýnda üstte
çýktýðý için daha fazla
okunacaðý anlamýna
geliyor. Türkiye'de
faaliyet gösteren ve haber
benzeri içerikler üreten
sitelerin trafiðinin en az
yüzde 50'si Google'dan
geliyor. Bu da doðru
SEO'nun önemini bir kez
daha ortaya koyuyor.
HABERLERDEN DE
ÇIKARILDI
Google, engellediði
Türk haber sitelerini
sadece arama
sonuçlarýndan deðil
Haberler (News)
hizmetinden de çýkardý.
Google'ýn
news.google.com.tr
adresinde yayýn yapan
Haberler sitesinde
yukarýdaki haber
kaynaklarý yaklaþýk 2
saat boyunca yer almadý.
Arama sonuçlarýna geri
dönen siteler benzer
þekilde Haberler
sayfalarýnda da
görüntülenmeye
baþladý.(Haber7.com)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:23 ZÝL-KA’DE: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:5 Eylül 1430 Hýzýr:136
2014
18
EYLÜL
Ömrü uzun ve ibâdetleri çok olana
müjdeler olsun. Hadîs-i þerîf
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.47
06.14
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.42 AKÞAM 18.58
16.10 YATSI
20.18
Paskistanýn kurucusu M. Ali Cinnah'ýn
vefâtý (1948) - Biga, Çan ve Erdek'in
kurtuluþlarý (1922)
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
MÝMARSÝNAN
BAÐCILAR
YAVRUTURNA
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
234-7979
234-9063
212-4455
O
13
Kör Noktalar…4
Dýþ politikamýzýn esaslarý
smanlý Devleti'nin mirasý üzerine
Türkiye artan gücü, tarihten gelen düzenkurulmuþ olan Türkiye, Kafkaslar,
leyici rolü ile Doðu-Batý arasýnda iliþkiBalkanlar ve Ortadoðu'da etkili bir
leri saðlayan barýþ köprü durumundadýr.
devlettir. Türkiye'nin coðrafi konumuTürkiye son yýllarda dýþ politikada
nun dünya çýkarlarýnýn kesiþtiði noktabölgesel güç olarak konumunu
da bulunmasý ona esneklik saðlamakkuvvetlendirmiþtir. Komþularla sýfýr sorun
tadýr. Türkiye'nin bu konumu uluspolitikasý bunun en önemli köþe taþýný
lararasý aðýrlýðýný arttýrýrken bölge
oluþturmaktadýr. Bu politikayý eksen kayüzerindeki çýkar çatýþmalarýyla da karþý
masý þeklinde yorumlayanlar olsa da bu
karþýya getirmekte, bu durum
yorumlar bazý söylemlerin diplomatik
Türkiye'yi uluslararasý politikada aktif
eylemlerin önüne geçmesinden kayolmaya mecbur kýlmaktadýr. Doðal ve
naklanmaktadýr. Dünya'nýn deðer üreten
insan kaynaðýyla Türkiye orta kuvvetli
alanlarý Batý'dan doðuya kaymaktadýr.
ülkeler
arasýndadýr.
Osmanlý
Türkiye de bu deðiþime göre durum
Devleti'nin yýkýlmasýndan sonra
almýþ, Doðu-Batý arasýnda gerçek bir
Prof.Dr.
Yaþar
AKBIYIK
daralmýþ görünen Türkiye küçülerek
iletiþim köprüsüne dönüþmüþtür. Batý
büyümüþtür. 780 bin km2'lik alaný ile
dünyasý ile iliþkilerini güçlendirdikçe
Ýngiltere ve Almanya'nýn yüzölçümünDoðu'nun tercih edeceði bir ortak haline
den fazladýr.
gelmekte, Doðu dünyasý ile güçlü iliþkiler kurdukça
Türkiye'nin bölgesinde 'Osmanlý Rolü'ne soyunda Batý'nýn vazgeçemeyeceði ortaðý konumuna yükduðu yönünde yorumlar olmuþtur. Türkiye'nin
selmektedir. Mevcut küresel ekonomik savaþ
Ýsrail'in militan politikalarýna karþý tavýr almasý,
ortamýnda, atýlacak yeni diplomatik adýmlarla küresel
komþularý ile iyi iliþkiler kurmasý, Ýran'la iliþkilerini
güven oluþturan Türkiye daha etkili olacaktýr. AB ile
geliþtirmesi, Ürdün ve Lübnan ile serbest ticaret ve
iliþkilerde soðuma yaþanýrken Türkiye komþularýyla
dolaþým alaný oluþturma giriþimleri Türkiye'nin
iliþkilerini daha kapsamlý hale getirmektedir.
'Osmanlý rolüne' yöneliþi olarak deðerlendirilmekteBölgesel dinamikleri olumlu etkileyen bu adýmdir. Osmanlý Devleti takip ettiði politikayla deðiþik
lar uluslararasý sistemin küresel mantýðýna ve
uluslarý yönetmiþ dünyanýn en karýþýk bölgesinde
Türkiye'nin uzun dönemli çýkarlarýna uygun görünhuzuru saðlamýþtýr. Osmanlýnýn yýkýlmasýndan sonra
mektedir. Türkiye'nin bölgesinde Osmanlý Devleti'nin
oluþan boþlukta yaþanan savaþlar onu aratýr olmuþtur.
oynadýðý rolü canlandýrmasý büyük güçlerin hoþuna
Osmanlý'nýn mirasý üzerine kurulan devletler içinde
gitmeyebilir. Barýþý esas almýþ, geniþleme çabasýnkendisini kurtaran en baþarýlý ülke Türkiye olmuþtur.
dan uzak, demokrasiyi, bilgi birikimini, imkânlarýný
Geçmiþte yaþanan birliktelik, ortak deðerler, tarihi
paylaþmak amacýndaki Türkiye'ye biçilen bu rolü
baðlýlýk ve Türkiye'nin baþarýlarý onu komþularýnýn
endiþeyle karþýlayanlar olduðu gibi, bölge barýþýný ve
gözünde öne çýkarmaktadýr. Bunun nedeni sadece tarrefahýný saðlayabileceðini düþünenler de vardýr.
ihi baðlar deðil, Türkiye'nin konumu, askeri ve
Türkiye birbirini tamamlayan su, petrol ve enerekonomik gücü ve barýþçýl politikasýdýr. Bu yorumji, demokrasi, ortak deðer ve yararlar gibi temel
larýn temeli, Baþbakan Ahmet DAVUTOÐLU'nun
kavramlarla bölgesinde ekonomik ve kültürel iþ birteorisyenliðinde þekillenen 'Komþularla Sýfýr Sorun
liðini saðlayacak potansiyele sahiptir. Rahmetli
Politikasý'ný esas alan baþarýlý dýþ siyasete dayanmakTurgut Özal'ýn Karadeniz Ülkeleri Ekonomik Ýþbirtadýr.
liðini kurmasý gibi Güney'de Ortadoðu ülkeleriyle
20. yy'da ulus-devlet politikalarý ülkelerin
ekonomik ortaklýk geliþtirilebilir. Bu Karadeniz
baðýmsýzlýðýna kavuþmasýný saðlamýþ olsa da küresel
Ekonomik Ýþbirliðine göre daha iyi sonuçlar doðuragüçlerin hala dünyaya etki ettiði açýktýr. Ayný etkiyi
caktýr. Bu yönde saðlanacak baþarý, Türkiye'nin
hisseden Türkiye atalarýnýn barýþ ve özgürlük yolunda
güvenliðini doðudan gelen tehlikelere karþý teminat
Ortadoðu'da oynadýðý tarihi rolün bilincindedir.
altýna almasý ve Ortadoðu'nun huzura kavuþmasý
Türkiye'ye yakýþtýrýlan Osmanlý rolünün temelinde
açýsýndan da önemlidir. Her þeyden önce gerekli olan
bilinç altýnda hala canlý olan eski günleri arayýþ vardýr.
Ortadoðu'nun özellikle Ýslam ülkelerinin bir bardak
Bu noktada Türkiye'ye biçilen rol daha çok
suyunu, bir lokma ekmeðini, inancýmýzýn öðütlediði
Müslüman ülkeler için model oluþturan çaðdaþinsan sevgisini paylaþabilmesidir.
demokratik kimlik, barýþ ve ekonomik iþbirliðidir.
Z
übeyir aðabeyin bu manada kör noktalarý yoktu.
"Kardeþim eðer benim kafam
bozulur, bu davaya zarar verecek bir Tefekkür
hale girersem bana bir zehir þýrýnga Dünyamýz
edin, benim hayatým sona ersin, fakat bu davaya bir zarar gelmesin"
dediðine þahit olan aðabeylerden
dinledik.
Sadakat budur..
Ýþte bu kör noktalar…
Þahýslarýn hakimiyetindeki
hizmetleri yanlýþ yapmalarý her zaman mümkündür.
Raþit Yücel
Maddeyi mana ile birleþtirmerasityü[email protected]
corumhakimiyet. net
yen her ekolün sonu tehlikededir.
Bu manada geçmiþte ne kadar
þirket ve kuruluþ varsa hepsi akamete uðramýþtýr.
Üstadýmýza Anadolu’dan imkanlarý yerinde bir
nur talebesi ziyaretine gelir ve:
"Üstadým, memleketimizin her yarinde imkaný
iyi olan kardeþlerimiz var. Hanýmlarýnýn atýl kalan altýnlarý var. Bunlarý bir araya getirsek, bir maddi þirket
kursak, onun karý ile hizmetlerimize aktarsak iyi olmaz mý?" der.
Üstadýmýz ise:
"Kardeþim bu manada hizmet ile ilgili bir þirketin kurulmasýna taraftar deðilim" der.
Kör noktalarý Dünyamýzdan kaldýrmalýyýz.
Meþveret karalarýný nazara almalýyýz.
Kendi evini harap eden gafiller gibi olmamalýyýz.
Çýktýðýmýz dalý kesmemeliyiz.
Þahýslar yanýlabilir ama meþveretle alýnan karalar insaný yolda býrakmaz..
Geçmiþe bir bakalým!
Hata yaptýðýmýz zamanlar var mý ?
Yoksa geleceðimizde emin olmalýyýz.
Kör olsun, o kör noktalar…
Þura kuvvet bulsun.
(Son)
METEOROLOJÝ
Annelerin hazýr
mamaya talebi artýyor
T
ürkiye’de, 110 milyon euro büyüklüðe
eriþen pet pazarýnda, hazýr mama tüketimi
artýyor. Son dönemde Anadolu illerinden gelen
talepler sektörün yönünü batýdan doðuya doðru
kaydýrýyor.
Türkiye’nin ilk ve en büyük mama üretici
firmasýnýn CEO’su Ýzzet Saban, “Anadolu
illerinde yaþayan hayvan sahipleri özellikle
online kanallar üzerinden mama alýmýný
artýrdý. Pazar bu taleplerle her geçen
gün büyüyor” dedi.
CEO Ýzzet Saban,
Anadolu’daki hazýr
mama satýn alma
alýþkanlýklarýndaki
deðiþime þöyle dikkat
çekti:
Sektör batý
bölgelerinde
odaklanmýþ olsa da
Anadolu’da da
ciddi tüketim
artýþlarý var. Hem
site
satýþlarýndan hem de kendi online bayi satýþ
sitemiz üzerinden yaptýðýmýz satýþlardan bu
tabloyu net olarak görüyoruz. Anadolu’daki
illere yaptýðýmýz sevkiyat oranlarý yükseliyor.”
Sektördeki genel satýn alma artýþýna da
dikkat çeken Saban, þunlarý söyledi:
“Önümüzdeki 5 sene boyunca pazarýn senelik
yüzde 8 ila 10 civarýnda büyüyeceðini
öngörüyoruz. Evcil hayvan
sahipliði oraný ülkemizde çok
hýzlý olmamakla birlikte
artýyor. Toplumumuzda
insan gýdalarýnýn evcil
hayvanlarýn
metabolizmasýna
verdiði zarara
iliþkin bilinç
arttýkça sektör
daha da
büyüyecektir.”
(ÝHA)
2.8600
2.8613
2.2060
2.2067
Gram
ALIÞ
87,68
SATIÞ
87.72
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6998
18 EYLÜL 2014
PERÞEMBE
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
NÖBETÇÝ ECZANELER
SAÐLIK
DUYGU
UÐUR MUMCU CAD.
NO:114 ( ASKERLÝK
ÞUBESÝ ÜSTÜ ) 213 50 71
GAZÝ CAD. NO: 36/E (
KÜLTÜR SÝTESÝ
KARÞISI ) 213 14 02
VEFAT EDENLER
1-Karaaðaç Köyü' nden gelme, Merhum Halil
KALKAN' ýn eþi, Ýnþaat Ustasý Osman ve Cumhuriyet
Savcýsý Talip KALKAN' ýn annesi, Züccaciye
Esnafýndan Halil ve Ekrem KALKAN' ýn babannesi;
Ayþe KALKAN.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
18 EYLÜL 2014
YEDAÞ Kosova’ya model oldu
K
osova Elektrik
Daðýtým Þirketi
tarafýndan kurulan
KEDS Akademi’nin ilk
mezunlarý, YEDAÞ’ý
ziyaret etti.
Kosova’da elektrik
daðýtým faaliyetlerini
yürüten Limak ve Çalýk
ortaklýðýndaki Kosova
Elektrik Daðýtým Þirketi
(KEDS) tarafýndan,
Kosova’daki iþsizlik
sorununun çözümüne
katkýda bulunmak
amacýyla kurulan KEDS
Akademi’nin ilk
mezunlarý, Samsun’a
gelerek Yeþilýrmak
Elektrik Daðýtým
A.Þ.(YEDAÞ) Genel
Müdürlük binasýný gezdi,
þirketin iþ süreçleri
hakkýnda bilgi topladý.
KEDS
yöneticilerini ve
beraberindeki KEDS
Akademi öðrencilerine,
YEDAÞ’ýn 4 yýl içinde
gerçekleþtirdiði
kurumsal ve operasyonel
alanlardaki yatýrýmlarýný
anlatan ve ayný zamanda
Kosova Elektrik Daðýtým
Þirketi (KEDS) Ýcra
Kurulu Baþkaný olan
YEDAÞ Genel Müdürü
Nurettin Türkoðlu,
sadece Türkiye’de deðil,
Avrupa’da da elektrik
daðýtýmý sektöründe lider
bir þirket olduklarýný
belirterek, “KEDS için
önceliðimiz, kaliteli,
kesintisiz ve ucuz
elektrik enerjisi hizmeti
sunmak. YEDAÞ,
Kosova’ya rol model
olacak” dedi.
Samsun, Çorum,
Ordu, Amasya ve Sinop
illerinde 1,8 milyon
müþterisine geliþen
teknolojiyi sistemine
entegre ederek, Avrupa
standartlarýnda hizmet
vermeyi amaçlayan
Yeþilýrmak Elektrik
Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ),
dört yýlda
gerçekleþtirdiði þebeke
envanter çalýþmalarý ve
teknolojik yatýrýmlarý
içeren sunumlarý,
Kosova Elektrik
Daðýtýmý Þirketi
yöneticileri ve KEDS
Akademi öðrencileri ile
paylaþýlarak, YEDAÞ’ýn
dört yýllýk yol haritasý
anlatýldý.
"YEDAÞ,
KOSOVA’YA MODEL
OLACAK"
KEDS Ýcra Kurulu
Baþkaný ve YEDAÞ
Genel Müdürü Nurettin
Türkoðlu, elektrik
daðýtýmý hizmeti
sektöründe edinmiþ
olduklarý bilgi ve
birikimi, Kosova’da da
gerçekleþtireceklerini
belirterek, “Hizmet
kalitesi ve uygulamalarý
ile her alanda farkýndalýk
oluþturarak, elektrik
daðýtýmý sektörüne
öncülük eden YEDAÞ,
Kosova’ya ‘model’
olacak. Gerek þebeke
KEDS Akademi’nin ilk mezunlarý, YEDAÞ’ý ziyaret etti.
YEDAÞ’ýn 4 yýl içinde gerçekleþtirdiði kurumsal ve
operasyonel alanlardaki yatýrýmlarý anlatýldý.
altyapýsýnda gerekse de
teknolojik yatýrýmlarýnda
kazandýðý tecrübelerini
paylaþacaðýz. 2019
yýlýnda kurumsal ve
operasyonel
mükemmellik alanýnda
Avrupa’nýn 10 þirketi
arasýnda olmayý vizyon
edinmiþ YEDAÞ, dört
yaþýnda ancak
gerçekleþtirdiði
yatýrýmlarla elektrik
daðýtýmý sektörünün
parlayan þirketi
olmuþtur. YEDAÞ’ýn
bilgi ve birikimi,
ülkemizde ve
Avrupa’daki diðer
elektrik daðýtýmý
þirketleriyle paylaþmasý,
daha yolun baþýndayken
‘Mükemmellik’ çatýsý
altýnda koyduðumuz
‘lider’ ve ‘rol model’
þirket olmak hedefleri,
þirketimizin yakaladýðý
baþarýnýn göstergesidir”
diye konuþtu.
KEDS’LÝ
ÖÐRENCÝLER NOT
ALDI
Kosova Eðitim,
Bilim ve Teknoloji
Bakanlýðý, Boðaziçi
Üniversitesi Yaþamboyu
Eðitim Merkezi ve
Priþtina Üniversitesi’nin
iþbirliði ile hayata
geçirilen KEDS
Akademi’nin öðrencileri
ise, YEDAÞ’ýn tüm iþ
süreçleri hakkýnda bilgi
toplayýp, not aldý.
YEDAÞ’ýn kaliteli ve
kesintisiz elektrik
daðýtýmý üzerine
gerçekleþtirdiði
yatýrýmlara hayran kalan
KEDS yöneticiler de,
YEDAÞ’ýn kýsa
zamanda kazandýðý
deneyim ve baþarýlarýný
mükemmel olarak lanse
ederek, “YEDAÞ’ýn bu
noktada bilgi ve
birikimleri oldukça
bizim için önemli.
YEDAÞ, nitelikli,
kaliteli ve kesintisiz
hizmet sunabilmek için
gerekli tüm
uygulamalara sahip bir
þirket. YEDAÞ’ýn yol
haritasýný Kosova’da
uygulamak istiyoruz”
þeklinde konuþtular.
(ÝHA)
Eren Er öðrencileri
Pilav Günü’nde buluþtu
Ö
zel Eren Er
Dershanesi,
TEOG sýnavlarýnda
baþarý gösterip liselere
yerleþen öðrenciler için
Pilav Günü düzenledi.
Dershanede
TEOG sýnavlarý için
kurs alan, yerleþtirme
sonuçlarýna göre
merkezde ve ilçelerde
çeþitli liselerde eðitim
almaya hak kazanan
öðrencileri Pilav
Günü’nde bir araya
getiren Eren Er
Dershanesi,
öðrencileriyle birlikte
yoðun geçen bir yýlýn
da stresini attý.
Öðrenciler lise
hayatýna baþlamadan
önce öðretmenleri ve
arkadaþlarýyla
vedalaþma imkâný
buldu.
Bir yýlýn
yorgunluðunu atmak
için böyle bir etkinlik
düzenlediklerini
belirten Eren Er
Dershanesi Müdürü
Menderes Yýlmaz, “Bir
yýllýk yoðun
çalýþmanýn sonucunda
çeþitli liselere yerleþen
öðrencilerimiz için kez
Pilav Günü
düzenledik. Bütün
öðrencilerimizi görme
imkâný bulduðumuz
için biz de çok
sevinçliyiz.
Emeðimizin karþýlýðýný
görmenin onurunu
yaþadýk. Amacýmýz
Pilav Günü’nü
geleneksel hale getirip
önümüzdeki yýllarda
da devam ettirmek.”
dedi.
Program
sonrasýnda müzik
eþliðinde
öðretmenleriyle
birlikte gönüllerince
eðlenen öðrencilere
TEOG sýnavlarýndaki
baþarýlarýný
ödüllendirmek adýna
baþarý belgeleri verildi.
(Haber Merkezi)
Çorum Haber Gazetesi, okurlarýyla 30. yýlýný kutluyor.
Çorum Haber 30. yaþýný kutluyor
Ç
orum'da 17 Eylül 1985 tarihinde haftalýk olarak
yayýn hayatýna baþlayan Çorum Haber
Gazetesi, okurlarýyla 30. yýlýný kutluyor.
Haftalýk olarak baþladýðý yayýn hayatýný 5
Haziran 1986 tarihinden itibaren günlük olarak
devam ettiren Çorum Haber Gazetesi, 8 yýl önce
Çorum'da bir ilke imza atarak renkli yayýnlanmaya
baþladý.
Çorum'da hep ilklere imza atan Çorum Haber
Gazetesi, Çorum'a ilk renkli baskýyý getiren gazete
olurken, ilk yýllarda haftalýk olarak çýkan gazete
Çorum'un nabzýný tutup, 30 yýldýr da günlük olarak
Çorum'un sorunlarýný sayfalarýna yansýttý. Çorum
Haber Gazetesi, bugüne kadar ilkelerinden taviz
vermezken, doðru ve objektif habercilikle de
toplumun saygýnlýðýný kazandý.
Çorum Haber, yeni yýlýnda bir ilke daha imza
atarak web ofset tekniði ile basýlmaya baþlandý.
Ankara’da basýlan gazete ulusal gazeteler gibi katlý
vaziyette okuyucuya ulaþtýrýlýyor. Yaklaþýk 1 aydýr
web ofset tekniði ile basýlan Çorum Haber,
yeniliklerini sürdürecek.
Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü
Mehmet Yolyapar, Çorum Haber Gazetesi'nin
yayýn hayatýna baþladýðý ilk günden bu yana hep
doðru, ilkeli ve objektif tavrýndan ödün vermeden
yoluna devam ettiðini söyledi.
Ayrýca gazetenin bölgesinde sayýlý gazeteler
arasýnda yer aldýðýnýn altýný çizen Mehmet
Yolyapar, “Amacýmýz Çorum'un sesini tüm ülkeye
duyurmak. Yayýn ilkemizden taviz vermeden yayýn
hayatýmýzý 30 yýldýr sürdürüyoruz. Çorumlularýn
Türkiye'de yükselen sesi ve kulaðý olduk.
Vatandaþlarýn sorunlarýný yansýtmaya çalýþtýk.
Haberlerimizde hep doðru ve objektif olmak için
yoðun çaba gösterdik. Ayrýca Çorum basýn
tarihinde bir çok yeniliðinde öncüsü olduk" dedi.
(ÝHA)
Ü
hale gelen okullarda yeni eðitim-öðretim yýlýna hâla
baþlanamamýþtýr. Geçmiþte vatan ve namus müdafaasý yapan kahraman Türk askerini þehit eden eli
kanlý teröristler, bugün eðitim yuvalarýný yakarak
Türk Milletinin geleceðini ateþe vermektedir. Ýhanet
ve bölünme sürecinin sekteye uðramamasý uðruna
bölgede devlet otoritesi silinmiþ, Mehmetçik kýþlalara hapsedilmiþtir. Bunu fýrsat bilen teröristler,
okullarý ateþe vermekle kalmamýþ, Kürtçe eðitim
vermek üzere açtýklarý okullardan bir tanesine, kýrk
bin þehidin müsebbibi Ýmralý canisinin annesinin
adýný verecek kadar ileri gitmiþlerdir. Þehit haberi
gelmiyor diye bayram havasý estiren medya ise tüm
bu yaþananlara kulak týkamaktadýr.
‘MEB’de bölücülük operasyonu baþladý’
lkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný
Ahmet Hattab Ýmal, 2014-2015 eðitim ve öðretim yýlý baþlar baþlamaz Milli Eðitim Bakanlýðý'nda
da bir dizi operasyonun baþladýðýný iddia etti.
“Okul yönetimlerinin kendine uygun olarak
yeniden yapýlandýrýlmasý noktasýnda yürütülen sinsi
ve gizli operasyonlarda, Türk gençliðinin ilmi ve
fikri konularda yetiþmesinde önemli rolleri bulunan
ve büyük çabalarla görevlerini ifa eden milliyetçi
öðretmenlerimiz ve idarecilerimiz fiþlenmekte, siyasi nedenlerle görevlerinden uzaklaþtýrýlmaktadýr.”
diyen Ýmal, konuya iliþkin þu açýklamalarda bulundu:
“Mesleki hayatlarýný yýllarca yönetici olarak
sürdürmüþ olan idarecilerimizin birçoðu sürgün edilerek ücra köþelerde öðretmenlik yaþantýsýna geri
döndürülmüþlerdir. Üstelik yeni atanan müdürlerin
%80'i; AKP'nin hükümet olduðu 2002 yýlýnda üye
sayýsý sadece 41000 olan, "bize katýlmazsan…" diye baþlayan baský, þantaj ve tehditlerle bugün itibariyle 762000 üyesi olan ve yaklaþýk % 1750 oranýnda hormonlu büyüyen, AKP'ye göbekten baðlý bir
sarý konfederasyonun üyelerinden seçilmektedir.
Eðitim öðretimin baþladýðý þu günlerde Milli
Eðitim Bakanlýðý çerçevesinde yaþanan provokasyona yönelik bu giriþimleri kýnadýðýmýzý, ancak bir
yere de not ettiðimizi bildirerek, iktidarýn yaþanan
rezaletlere ne tepki vereceðini,
Türk adýndan rahatsýz olanlarýn
devlet içinde devlet oluþturma
giriþimlerine karþý nasýl pozisyon alacaðýný merak etiðimizi
belirtmek istiyoruz. Okullarýn
açýldýðý ilk günde önünde kapkaranlýk bir tablo hâkimken Bakan Nabi Avcý'nýn yeni eðitim ve
öðretim yýlýný kahkaha ve esprilerle açmasý, zannederiz ki merakýmýza da bir cevaptýr. Milli
Eðitim'de yaþanan son derece
ciddi ve vahim geliþmelere raðmen, kendisi de bir akademisyen
olan ve kabinenin en yaþlý üyelerinden birisi olan
Milli Eðitim Bakaný'nýn bu esnek ve laubali tavýrlarý dikkatimizden kaçmamýþtýr. Yönetici atamalarýndaki liyakatsizlik ve adaletsizlikler, TEOG'daki rezalet nedeniyle birçok öðrencinin daha henüz okullarýna yerleþememesi, PKK'nýn yaktýðý 17 okul ve
bu okullarda okuyan 2 binden fazla öðrencinin okula baþlayamamasý, Ýmralý canisinin annesinin adýnýn
hainler tarafýndan bir okula verilmesi gibi bir sürü
olumsuzluk Milli Eðitim Bakanýmýzýn keyfini hala
kaçýrabilmiþ deðildir.
DÝ’
Özel Eren Er Dershanesi, TEOG sýnavlarýnda baþarý
gösterip liselere yerleþen öðrenciler için Pilav Günü düzenledi.
Öðrencilere TEOG sýnavlarýndaki baþarýlarýný
ödüllendirmek adýna baþarý belgeleri verildi.
‘SON BÝR AYDA 17 OKUL ATEÞE VERÝL-
Hükümetin önce "Kürt Sorunu", ardýndan
"Kürt Açýlýmý", sonra "Milli Birlik ve Kardeþlik
Projesi", son olarak da "Çözüm Süreci" adýný verdiði "Ýhanet, Bölünme ve Çözülme Süreci" kapsamýnda PKK ve iþbirlikçilerinin Doðu ve Güneydoðu
Anadolu Bölgesindeki sabotaj giriþimlerine her gün
bir yenisi eklenmektedir. Habur'da teröristleri karþýlama rezaletiyle baþlayan; teröristlerin yol kesip
kimlik kontrolleri yapmasý, sözde asayiþ ekiplerini
kurmasý gibi bir dizi rezaletle ve son olarak geçtiðimiz ay askerimize, devletimize ve milletimize ilk
kurþunu sýkan PKK'lý hainin heykelinin Lice'de dikilmesiyle devam eden ihanet, bölünme ve çözülme
senaryosu, iþbirlikçiler tarafýndan bölüm bölüm
sahneye konulmaktadýr. Þimdiye kadar yaþanan süreçte baþta Ýmralý canisi olmak üzere, terör örgütü
ve yandaþlarý kamuoyuna adeta barýþ elçisi gibi sunulmuþtur.
Günümüze kadar yaþanan ihanet dolu geliþmelerin ardýndan, hükümetin masasýnda oturan eli kanlý teröristler ve uzantýlarý son bir ayda toplam on yedi okulu ateþe vermiþtir. Ne yazýk ki kullanýlamaz
‘DOÐU VE GÜNEYDOÐU PKK’NIN KÝRLÝ EMELLERÝNE TESLÝM EDÝLDÝ’
Çözülme sürecinde barýþ elçisi misyonu yüklediði caniden, bir gönül insaný türetme çabasý içerisinde olan hükümet, amaçlarý hainliklerini sivil toplum kuruluþlarý içerisinde sürdürmek olan birkaç
kuruluþun açtýðý ve kürtçe eðitim veren bir okula
Ýmralý canisinin annesinin adýnýn verilmesine engel
olamamýþtýr. Andýmýzý ve "Ne mutlu Türküm diyene" yazýlarýný bir çýrpýda kaldýran, milliyetçiliði
ayaklar altýna aldýðýný utanmadan söylemekten geri
durmayan hükümet yetkilileri, söz konusu hainlik,
ihanet ve bölünme olduðunda, nedense engin bir
hoþgörüye bürünmektedirler. Bunun sonucunda terör örgütü PKK, devlet okullarýna molotof kokteyli ile saldýracak, yakýp yýkacak kadar cesaretlenmiþtir. Doðu ve Güneydoðu'da yaþanan geliþmeler, bölgede güvenin ve güvenliðin olmadýðýný, bölgenin adeta terör
örgütünün kirli emellerine teslim edildiðini açýkça göstermektedir. Bölgede yaþayan vatandaþlarýmýz devlet güvencesinden, can ve mal güvenliðinden
yoksun býrakýlarak terör örgütünün ellerine teslim edilmiþtir.
Yaþanan durum sadece okullardaki öðrenciler, veliler ve bölge halký için deðil,
okulda görev yapacak öðretmenler için de ciddi tedhiþ ve korkuya neden olmuþtur. Bölgedeki güvenlik
güçlerimiz ise hükümet yetkililerinin acizlik içerisindeki tutumlarý nedeniyle yalnýz kalmakta, görevlerini yapamamaktadýr.
Kahramanlýklarýyla gönül dünyamýzda ayrý
yerleri olan elleri nasýrlý, yüreði mangal gibi analarýmýz, kundaðýndaki bebeðini býrakýp cepheye savaþmaya giderek þehit olan Erzurumlu Nene Hatun,
Kastamonulu Þerife Bacý gibi kahraman ve yiðit kadýnlarýmýzýn adlarý 12 yýllýk AKP iktidarýnda, hatýralardan çýkarýlarak unutturulmaya çalýþýlýrken, Ýstanbul'un Gaziosmanpaþa Ýlçesi'nin AKP'li Belediyesi,
ilçedeki "Þehit Þerife Bacý Parký"nýn adýný "Gençlik
Parký" olarak deðiþtirirken, Ýmralý canisinin annesinin adýnýn Güneydoðu'da bir okula verilmiþ olmasý
son derece manidardýr. Milliyetçi Ülkücü Hareket
bu aymazlýðý, ihaneti ve bölücülüðü de muhakkak
kaydedecektir.
‘MÝLLÝYETÇÝLÝK AYAKLAR ALTINA
ALINDI’
Bu süreç içerisinde yaþanan geliþmelerden caný yanan, olaylarýn üzerine titreyen ve ilgilenen, son
kale Ülkücü Hareket kalmýþtýr. Siyasi tabloya bakacak olursak bölücü odaklar ve iþbirlikçiler bir tarafta, milliyetçi vatanseverler ise diðer taraftadýr. Alçaklýk, hainlik ve bölücülük baþ tacý yapýlýrken, milliyetçilik ayaklar altýna alýnmýþtýr. Türk Milliyetçileri ve Ülkücüler olarak atýlacak olan adýmlarýn tarafýmýzca yakýndan takip edildiðini, milli birlik ve
kardeþliðimizin bozulmasýna yönelik her türlü giriþimin de her zaman karþýsýnda olacaðýmýzý bir kez
daha kamuoyuna beyan ediyor ve terör eylemleri
hakkýnda, yetkilileri göreve çaðýrýyoruz.
(Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
15
28 Þubat maðdurlarýna yeni haklar
E
ðitim-Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, 28 Þubat döneminin hukuk ve kanun tanýmaz ortamýnda memuriyetlerine son verilenlerin sigorta primleri, sigortalýlýk süreleri ve memuriyet hizmet sürelerine iliþkin taleplerinin karþýlýk bulduðunu söyledi.
SGK’YA YENÝDEN BAÞVURU HAKKI
yararlanmak suretiyle açýkta geçen sürelere iliþkin SGK primlerini
borçlanma yoluyla borcun tamamýný veya bir kýsmýný ödeyenlerin iade
istemli talepleri halinde, ödemiþ olduklarý tutarlar, emeklilik keseneði
ve kurum karþýlýklarýnýn halen veya en son çalýþtýklarý kamu kurumunca SGK’na ödenmesini müteakiben kendilerine iade edileceðini açýkladý.
Torba Kanun olarak anýlan 6353 ve 6495 sayýlý kanunlarla, 28 ÞuAÇIKTA GEÇEN SÜRELERÝN MEMURÝYETE SAYILACAK
bat sürecinde memurluktan atýlan maðdurlarýn açýkta geçen sürelerine
iliþkin sosyal güvenlik primlerinin kurumlarýnca SGK’ya ödenmesi huEþkil, söz konusu kiþilerin, borçlanma suretiyle prim ödedikleri
susunda imkân tanýndýðýný hatýrlatan Eþkil, Torba Kanun olarak bilinen
süreler, halen veya en son çalýþtýklarý kurumlarýnca SGK primleri öden11.09.2014 tarihli ve 29116 sayýlý mükerrer Resmî Gazete’de yayýmlamiþ süreleri ve açýkta geçen sürelerindeki (SSK, Bað-Kur gibi) diðer sinan 6552 sayýlý Kanun’la özellikle 28 Þubat döneminde disiplin cezasýgortalýlýk türlerinde prim ödemek suretiyle geçirilen sürelerinin tamamý
na baðlý olarak memuriyetle iliþiði kesilen kamu görevlilerine, sonradan
memuriyette geçmiþ gibi kabul edilerek kazanýlmýþ hak aylýklarýnýn tesmemuriyete yeniden dönüp dönmediklerine bakýlmaksýzýn açýkta geçen
pitinde deðerlendirileceðini söyledi..
sürelerdeki SGK primleri yönünden yeniden baþvuru hakký getirildiðiBEKLENTÝLER VE ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR
ni söyledi..
Yapýlan bu olumlu iyileþtirmelere raðmen maðduriyetlerin tüm soEþkil, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: “6552 sayýlý Kanun’un
nuçlarýyla giderilmesi konusunda bugün gelinen aþamada bile atýlmasý
60’ýncý maddesiyle 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigorgereken bazý önemli ve öncelikli adýmlar bulunduðunu belirten Eþkil,
tasý Kanunu’na eklenen geçici 56’ncý maddeyle; 23.4.1999 ile
Baþörtülü olduðu için memuriyetten ihraç edilenlerin, görevlerine son
14.2.2005 tarihleri arasýnda tabi olduklarý personel mevzuverilen tarih ile tekrar atandýklarý veya disiplin cezalarýnýn
atýna göre almýþ olduklarý disiplin cezasý sonucu memuriaffa uðradýðý tarihe kadarki dönem için mali haklarýnýn
yetleri sona erip, 5525 sayýlý Kanun uyarýnca haklarýnda vekarþýlýðý olarak kendilerine tazminat ödenmesi gerektiðini
rilmiþ disiplin cezalarý bütün sonuçlarý ile ortadan kaldýrýsöyledi. Eþkil açýklamasýnda: “ Ayný husus baþörtüsü nedelanlarýn bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay
niyle istifa etmek zorunda býrakýlan memurlar için de geiçinde Kuruma müracaat etmeleri halinde ve yaþ haddine
çerli olmalýdýr.Ýstifaya zorlanan memurlarýn da ayný neiliþkin hükümler saklý kalmak kaydýyla; memuriyetlerinin
denden maðdur olduklarý gerçeðinden hareketle,bu kiþiler
sona erdiði tarih ile 22.6.2006 tarihi arasýndaki dönem içinyönünden açýkta geçen sürelere ait sigorta primlerinin kude uzun vadeli sigorta kollarýna tabi olarak sigorta primi
rumlarýnca ödenmesi saðlanmalýdýr. Sözde irticai örgüt
ödenmemiþ veya emekli keseneði yatýrýlmamýþ sürelerine
üyesi olmaktan dönemin DGM ve aðýr ceza mahkemeleiliþkin kesenek ve kurum karþýlýðý toplamlarýnýn, Sosyal
rinde yargýlanan ve bu yargýlamalarý nedeniyle kesinleþGüvenlik Kurumu tarafýndan hesaplanarak halen çalýþtýklamiþ bir mahkûmiyeti bulunmayan maðdurlarýn da meslekrý veya kamu görevlisi olarak en son çalýþmýþ olduklarý kalerine dönüþü saðlanmalýdýr.” dedi.
mu idarelerine bildirileceði ve söz konusu tutarlarýn bu ida28 ÞUBAT MAÐDURU ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝreler tarafýndan üç ay içerisinde Kuruma defaten ödeneceði
Tahir Eþkil
LERÝNE
YAÞ ÞARTI ARANMIYOR, KPSS ÞARTI DA
hüküm altýna alýnmýþtýr. Yine haklarýnda verilmiþ disiplin ceARANMASIN
zalarý bütün sonuçlarý ile 5525 sayýlý Kanun uyarýnca ortadan kaldýrýlDönemin maðdur ettiði diðer bir kesim ise üniversite öðrencileri
mýþ olanlardan memuriyetten çýkarýlmýþ olduklarý kuruma yeniden atanolduðunu belirten Eþkil, Baþörtülü olduklarý için eðitim haklarý ellerinmak üzere baþvuranlarýn, bu baþvurularýnýn ilgili kurumlarýn kayýtlarýden alýnan ve öðrenimlerine ara vermek zorunda kalan bu kesim daha
na geçtiði tarihten baþlayarak bu kurumlarda yapýlan ilk atamalarýnýn
sonra müteaddit defa çýkarýlan öðrenci aflarýndan yararlanarak aradan
kendilerine tebliði tarihine kadar olan dönem içerisindeki sigorta primgeçen yaklaþýk 15-16 yýl sonra okullarýndan mezun olduklarýný, ancak
leri ayný þekilde ödenecektir. Söz konusu hüküm, 11.09.2014 tarihinde
bu maðdurlarýn birçoðunun mezun olduðu dönemde sýnavsýz olarak
yürürlüðe girdiðinden, 23.04.1999 – 14.02.2005 tarihleri arasýnda disipmemuriyete atanýp görevlerine baþlayacak iken, bugün KPSS’ye girip
lin cezasý sonucu memuriyetleri sona eren eðitim çalýþanlarýndan 5525
atamasý için gerekli puaný almak mecburiyetinde olduðunu söyledi.Eþsayýlý Kanunla haklarýnda verilmiþ disiplin cezalarý bütün hükümleri ile
kil: “Þu an 35-40 yaþlarýnda olan bu kiþilerin evli, çocuk sahibi olduðu
ortadan kaldýrýlanlar ile yine 5525 sayýlý Kanun sonrasý memuriyetten
ve aradan geçen yýllar boyunca alanlarýndan uzak kaldýklarý düþünüleçýkarýlmýþ olduklarý kuruma yeniden atanmak üzere baþvuranlarýn,
cek olursa, yeni mezunlarla rekabet etmelerinin zorluðu ve atamalarýnýn
11.12.2014 tarihine kadar, 5510 sayýlý Kanun’un geçici 56’ncý maddesi
neredeyse imkânsýzlýðý apaçýk ortadadýr. 6495 sayýlý Kanun’la 2547 sakapsamýnda baþvuruda bulunmasý gerekmektedir.”
Yükseköðretim Kanunu ve Yüksek Öðretim Kurumlarý Öðrenci DiBORÇLANMA YOLUYLA ÖDENEN TUTARLAR ÝADE EDÝ- yýlý
siplin Yönetmeliði hükümlerine göre aldýklarý disiplin cezalarý nedeniyLÝYOR
le üniversitelerden iliþiði kesilip, bu kanunun muhtelif geçici maddeleEðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Eþkil, 6552 sayýlý Torba Kari kapsamýnda öðrenci affýyla yükseköðrenimlerini bitirmiþ olanlar için
nunla, 5510 sayýlý Kanunda 2008 yýlýnda getirilen düzenleme gereði
02.08.2015 tarihine kadar; yükseköðrenimlerini 31/12/2015 tarihine ka23.04.1999 - 14.02.2005 tarihleri arasýnda memuriyetleri sona erenlerdar bitirecek olanlar için ise öðrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren
den 5525 sayýlý Kanun uyarýnca haklarýnda verilmiþ disiplin cezalarý büiki yýl süreyle, kamu görevlerine giriþ için ilgili mevzuatýnda öngörülen
tün sonuçlarý ile ortadan kaldýrýlanlara, açýkta geçen sürelerdeki SGK
yaþ þartý aranmamaktadýr. Bu nedenle, 6495 sayýlý Kanun’da bahsedilen
primleri yönünden borçlanma hakkýný kullanmýþ olanlar yönünden de
üniversite öðrencileri yönünden de, kamu görevlerine giriþte ilgili mevdüzenleme getirildiðini belirtti.. Eþkil, 5525 sayýlý Kanun sonrasý tekrar
zuatýnda öngörülen KPSS þartý aranmamalýdýr.” dedi. (Haber Merkezi)
göreve baþlayanlardan 5510 sayýlý Kanunun geçici 4’üncü maddesinden
‘Okullara ibadethane
demokratik bir adým’
D
emokrat
Eðitimciler
Sendikasý (DES)
Sungurlu Ýlçe Baþkaný
Ýbrahim BIÇAK Milli
Eðitim Bakanlýðý'nýn
Ortaöðretim Kurumlarý
Yönetmeliðinde yaptýðý
deðiþiklikle, ortaokul ve
liselerde ibadethaneyi
zorunlu hale getiren
düzenleme ile ilgili bir
açýklama yaptý.
Düzenlemeyi
demokratik bir adým
olarak gördüklerini ve
desteklediklerini
bildiren DES Sungurlu
Ýlçe Baþkaný Ýbrahim
BIÇAK "Okullarda
ibadethane açmak
sosyal devlet olmanýn
gerekliliðidir." dedi.
Düzenlemenin
bilimsel, laik ve
demokratik eðitim
sürecinden kopuþ
olarak yorumlanmasýn
makul ve pedagojik bir
izahat olmadýðýný
belirten Ýbrahim
BIÇAK açýklamasýnda
þu ifadelere yer verdi:
“Din, vicdan ve ibadet
Fehim Iþýk
hürriyeti, insanýn temel
hak ve hürriyetlerinin
en önemlilerindendir.
Nasýl ki iþ sýrasýnda
yemek, çay ve benzeri
ihtiyaçlar bedeni birer
ihtiyaçsa, ibadet de
ruhsal bir ihtiyaçtýr.
Bedeni ihtiyaçlara izin
veren yasalarýn ruhsal
ihtiyaçlara da izin
vermesinden daha
doðal bir durum
olamaz.
Bugün kamu
hizmeti veren hastane,
üniversite, adliye gibi
Nuray Sancar
‘IÞÝD Katliamlarý ve Ortadoðu
Halklarýnýn Geleceði’
E
mek Partisi (EMEP) Ýl
Örgütü tarafýndan ‘ÝÞÝD
Katliamlarý ve Ortaoðu
Halklarýnýn Geleceði’ konulu
panel düzenlenecek.
21 Eylül Pazar günü saat
14.00’de Aþýk Mahsuni Þerif
Parký’nda yapýlacak olan
panele konuþmacý olarak
EMEP GYK Üyesi GazeteciYazar Nuray Sancar ile
Gazeteci-Yazar Fehim Iþýk
katýlacak.
Panele tüm Çorum halký
davet edildi.
(Haber Merkezi)
kurum kuruluþlarýn
hemen hepsinde bir
mescit bulunuyor.
Okullarda bu yönde
yapýlacak bir
düzenlemeye ihtiyaç
vardý. Ders saatleri
dýþýnda ibadetini yerine
getirmek isteyen
öðrenci ve
öðretmenlere okul
idarelerince kolaylýk
gösterilerek bir mescit
hazýrlanmasý yönündeki
yasal düzenlemeyi
insani, vicdani ve
demokratik bir adým
olarak görüyor ve
destekliyoruz. Karþý
çýkýþlarýn birçoðu
ideolojiktir, makul ve
pedagojik bir izahat
deðildir. Kaldý ki
kimsenin kimseye zorla
namaz kýldýrmaya
çalýþtýðý yok. Devletin
bütün vatandaþlarýnýn
taleplerini dikkate
Sungurlu Belediyesi tarafýndan Altýnoðlu Camii'nin tuvaletleri yenilendi.
Altýnoðlu Camii
tuvaletleri yenilendi
Ç
orum'un Sungurlu Belediyesi
tarafýndan Altýnoðlu Camii'nin
tuvaletleri yenilendi.
Eski ve bakýmsýz olan cami
tuvaletleri belediye Fen Ýþleri
Müdürlüðü ekipleri tarafýndan
yenilenerek daha kullanýþlý hale
getirildi. Tuvaletler yapýlýrken
engelliler içinde özel tuvalet ile
camii cemaatiyle birlikte yerli,
yabancý herkese hitap edecek
þekilde restore edildi.
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, “Temel
ihtiyaçlarýn giderildiði bu yapýlar
genellikle ilçe merkezlerinde
bulunuyor, bu bakýmdan modern,
saðlýklý ve temiz olmalarý lazým.
Belediye olarak tuvaletlerin
bakýmsýz ve yetersiz olduðunu tespit
edip harekete geçtik. Eski tuvaletler
yenilendi. Bizler Belediye olarak
sorumluluklarýmýzý biliyor ve o
doðrultuda çalýþýyoruz.
Vatandaþlarýmýzdan da bizlere
yardýmcý olmalarýný istiyoruz. Zira
yapmak bizden korumak hemþerilerimizdendir" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)
Eski ve bakýmsýz olan cami tuvaletleri modernize edildi.
Suda ön ödemeli
sayaç dönemi
S
ungurlu Belediyesi, ilçede su
kaçaklarýnýn ve su sarfiyatýnýn
önlenmesi için suda ön ödemeli
sayaç dönemini baþlattý.
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner ilk aboneye
yeni su sayacýný verirken, yeni
dönemin Sungurlu için hayýrlý
olmasýný diledi.
Konuyla ilgili bir açýklama
yapan Baþkan Þahiner,
"Sungurlumuzda su kaçaklarýnýn,
su sarfiyatýnýn önlenmesi ve
yüzde 10 daha ucuz olmasý
nedeniyle tüm halkýmýzýn
yararýna önemli bir deðiþikliði
gitme kararý aldýk. 1 Ekim
tarihinden sonra mekanik su
sayaçlarýyla abone iþlemi
yapýlmayacaktýr" dedi.
Þahiner, "Sungurlu Belediye
Meclisi'nin 2 Mayýs 2014 tarih ve
36 nolu meclis kararý ile yeni
iskan ruhsatý alacak binalarda ve
isteyen vatandaþlarýn talebi
doðrultusunda peþin ödemeli
kartlý sisteme geçilmesi hakkýnda
kararý ile ilçemiz hudutlarý
içerisinde ön ödemeli su sayaçlarý
kullanýlmaya baþlanmýþtýr"
açýklamalarýnda bulundu. (ÝHA)
Ýbrahim Býçak
almak gibi bir
zorunluðu vardýr. Dini
ve inancý ne olursa
olsun insanlarýn ibadet
etme haklarýna saygý
duymak ve korumak
gereklidir. Talep halinde
her din ve inanca dönük
ibadet yeri
Gaziler
Günü’ne tören
Sungurlu Belediyesi suda ön ödemeli sayaç dönemi baþlattý.
1
9 Eylül Gaziler Günü için anma programý
düzenlenecek.
Yarýn saat 09.30’da Atatürk Anýtý’na çelenk
konulmasýyla baþlayacak törenin ardýndan saat
11.00’de Garnizon Þehitliði ziyaret edilecek.
(Haber Merkezi)
Kolunu kesti
Caddesi’nde meydana gelen olayda
Bahabey
bunalýma giren genç kolunu kesti.
A.Y. isimli genç niþanlýsýyla araç içende
alkol aldý. Bir anlýk bunalýma giren genç, daha
sonra bira þiþesi ile kolunu kesti. Genç niþanlýsý
tarafýndan hastaneye götürüldü.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
ilk aboneye yeni su sayacýný verdi.
16 PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Okul çantalarý vücut
þeklini bozuyor
O
kullar açýlýyor, çocuðunuzun her gün taþýdýðý aðýr
sýrt çantasý omurga eðriliðine neden olabiliyor.
Zaman içerisinde omurga eðriliði kambur duruþa
ve akciðer kapasitesinin azalmasýna yol açabiliyor.
Geleceðini þekillendirmeye çalýþtýðýnýz çocuðunuzun
nefesini, okul çantalarý kesebiliyor ve vücut þeklini
bozabiliyor.
Her yüz gençten üçünün omurgasýnda eðrilik
olduðuna dikkat çeken, Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmaný Op. Dr. Hasan Doðan, sýrt çantalarýnýn
aðýrlýðýnýn omurga saðlýðý açýsýndan çok önemli bir
sorun olduðunu söyledi. Dr. Doðan, “Duruþunuzun dik
olmasý akciðerin rahat çalýþmasýna neden olurken,
omurgada oluþan eðrilik; akciðer kapasitesinin
azalmasýna nefes almakta zorlanmaya sebep oluyor. Bir
cüzdan aðýrlýðý bile omurganýn açýsýný deðiþtirebiliyor,
çocuk yaþta ayný yükü sürekli olarak taþýmak, ileri
yýllarda kronik aðrýlara ve þekil bozukluklarýna neden
olabiliyor” dedi.
OKUL ÇANTASI NASIL OLMALI?
Çantanýn kilosunun yaný sýra þeklinin de önemli
olduðuna deðinen Op. Dr. Hasan Doðan, askýlarý sert,
dar bir okul çantasýnýn; boyun, sýrt, bel bölgesindeki
bað dokusuna zarar verdiðine dikkat çekti. Okul
döneminde ki çocuklarýn anne babalarýna, askýlarý geniþ
ve sert olmayan ve de omuzda askýlarýnýn ayarý iyi
dengelenmiþ sýrt çantalarý almalarýný tavsiye etti.
Ebeveynlerin, çocuklarýný okula gönderirken
çantalarýndaki aðýrlýk dengesini saðlamayý
öðretmelerini ve düzgün duruþ konusunda uyarýlarda
bulunmalarý gerektiðini belirtti. Aðýr sýrt çantalarýnýn,
omurgadaki baðlarýn zayýflamasýna sebep olduðunu,
zayýflayan baðlarýn omurgadaki disklerin üst üste
yýðýlmasý sonucu fýtýk oluþumuna neden olduðunu
söyledi.
YANLIÞ TEDAVÝLERE DÝKKAT!
Toplumun yüzde 80’ininde görülen ve çocuk
yaþlarda yanlýþ sýrt çantasý kullanýmý gibi etkenlerle
baþlayan bel ve sýrt aðrýlarýnýn, yanlýþ tedavi ve ilaçlar
sonucu sýklýkla tekrarlanabildiðini belirten Op. Dr.
Hasan Doðan, omurga kaynaklý hastalýklarda, kalýcý ve
ZÝYARETÇÝ DANIÞMA YÖNLENDÝRME VE TEKNÝSYEN
YARDIMCISI HUZUREVÝ MÜDÜRLÜÐÜ
ATIL ÜZELGÜN AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR
BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
önleyici doðal tedavi olan Proloterapi yöntemine dikkat
çekti. Proloterapi’nin; zayýflamýþ ve eski iþlevselliðini
kaybetmiþ eklemleri, kýkýrdaklarý, ligamentleri (bað
dokularýný) ve tendonlarý güçlendirerek tekrar eski
haline getiren bir tedavi yöntemi olduðunu, vücudun
kendi kendini iyileþtirme mekanizmasýný harekete
geçiren bir enjeksiyon uygulamasý olduðunu belirtti.
VÜCUDUNUZ TEDAVÝ EDEBÝLÝR
Op. Dr. Hasan Doðan önleyici tedavi yöntemi olan
Proloterapi hakkýnda þunlara dikkat çekti; “Hasarlanan
bölgeye Proloterapi yöntemiyle enjekte edilen ve özel
bir içeriðe sahip olan Proliferant solisyon, hasarlý
bölgede vücudun tamirci hücrelerini aktif hale getirir.
Vücudun kendini iyileþtirme sistemini devreye sokan
bu yöntem sayesinde doðal bir tedavi uygulanmýþ olur.
Proloterapi; zayýflamýþ ve eski iþlevselliðini kaybetmiþ
eklemleri, kýkýrdaklarý, ligamentleri ve tendonlarý
güçlendirerek tekrar eski haline getirir ve onarýr. Özel
bir içeriðe sahip olan Proliferant solisyonunun hasarlý
bölgelere enjekte edilmesiyle çalýþan, vücudun
iyileþtirme gücünü harekete geçiren aðrýlarý yok eden
Ziyaretçi Danýþma Yönlendirme ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/116063
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Kale Mahallesi Kýbrýs cad No:100 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642138441 - 3642247181
c) Elektronik Posta Adresi :
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
b) Yapýlacaðý yer
c) Süresi
3- Ýhalenin
: 2015 Mali yýlý 12 aylýk 4 kiþi Ziyaretçi danýþma ve yönlendirme Hizmeti
Alýmý ile 1 kiþi Teknisyen Yardýmcýsý Hizmet Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
: Çorum Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü Kale Mah.Kýbrýs Cad. No:100 19100 ÇORUM
: Ýþe baþlama tarihi 01.01.2015, iþin bitiþ tarihi 31.12.2015
a) Yapýlacaðý yer
: Çorum Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü Kale Mah.Kýbrýs Cad. No:100 19100 ÇORUM
b) Tarihi ve saati
: 09.10.2014 - 14:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde personel çalýþtýrýlmasýna dayalý olarak ihale edilen Ziyaretçi Danýþma Yönlendirme
ve Teknisyen Yardýmcýsý Ýþleri Müþtereken veya ayrý ayrý benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Kale Mah.Kýbrýs Cad. No:100 19100 ÇORUM
adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü Kale Mah.Kýbrýs Cad. No:100 19100 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese
iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her
bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan gün) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 913) www.bik.gov.tr
Hamilelikte cilt
bakýmýna dikkat!
D
ermatoloji Uzmaný Dr. Yüksel Oltulu,
hamilelikte cildin bakýmý için rutin olarak
kullanýlan kremlerin bebek için uygun
olmayabileceðine dikkat çekti.
Dermatoloji Uzmaný Yüksel Oltulu “gebelikte
en çok yaþanan cilt hastalýklarý” hakkýnda bilgi
verdi. Dr. Oltulu yaptýðý açýklamada, “Hamilelikte
bazý hanýmlarýn cildini pürüzsüz yaptýðý gibi, bazý
hanýmlarda ise cilt sýkýntýlarý oluþturabilir.
Hamilelikte akne bir numaralý problem olarak
görülür. Aknenin yaný sýra kýzarýklýk, kaþýntý ve
ciltte renk deðiþikliði de sýkýntýlardan bazýlarýdýr.
Cildinizin bakýmý için rutin olarak kullandýðýnýz
kremler artýk bebek için uygun olmayabilir” dedi.
Hamilelikte aknenin sýk sýk aðýz etrafýnda ve
çenede görüldüðünü söyleyen Dr. Yüksel Oltulu
“Akneler tedavi edilmezse doðumdan sonra bile
devam edebilir. Hamilelik esnasýnda benzoil
perokside, saliklik asit içeren ürünler
kullanýlmamalýdýr. Hamilelik süresince kullanýlmasý
güvenli olan bazý ilaçlarý dermatoloji doktorunuzun
kontrolü halinde kullanabilirsiniz” diye konuþtu.
Hamilelik süresince diðer sýk rastlanýlan bir
sýkýntýnýn ise yüzdeki bölgesel kararmalar olduðunu
vurgulayan Uzm. Dr. Yüksel Oltulu, “Hamilelik
hormonlarý ve güneþ ýþýðý bu sýkýntýnýn kaynaðýdýr.
Ciltteki bu renk deðiþikliði göðüslerde, kasýklarda
ve belin alt kýsmýnda da görülebilir. Bu
pigmentasyon sýkýntýsýnýn kesin bir çözümü yok
ancak güneþten uzak durmak faydalý olabilir ve tabi
güneþ koruyucularda unutulmamalýdýr” ifadelerini
kullandý.
Dermatoloji Uzmaný Dr. Yüksel Oltulu þu
bilgileri verdi: “Hamilelikteki cilt sýkýntýlarý
hormonlar ve cildin gerilmesinden kaynaklanýr. En
sýk rastlanýlan bel kaþýntýsý PUPPP (pruritic
urticarial papules and plaques of pregnancy) dir.
Göbekte baþlayan kaþýntý hýzla kasýklara, göðüslere
ve kalçaya yayýlabilir. PUPPP tehlikeli deðildir ve
doðumdan sonra kaybolur ancak gerçekten çok
rahatsýz edicidir. Reçeteyle verilmiþ kremler yardým
edebilir. Eðer kaþýntýnýz çok ve sývý dolu
kabarcýklara dönüþüyorsa hemen doktorunuza
danýþýn çünkü bu baðýþýklýk sisteminin bir
reaksiyonu olabilir ve bebeðin saðlýðýný etkileme
riskini arttýrabilir. Birçok hamile haným zararsýz tüm
vücutta olan kaþýntýdan muzdariptir. Çoðunlukla
güzel bir nemlendiricide yardým edebilir. Ancak
yinede belirtmek gerekir ki herhangi bir cilt
iritasyonu ve aþýrý kaþýntýyý doktorunuza
danýþmalýsýnýz.”(ÝHA)
FÝBA’dan özgürlükçü karar
F
IBA dini ayrýmcýlýk eleþtirilerinin ardýndan
basketbol oyuncularýnýn dini amaçlarla baþörtüsü
kullanmasýna izin verdi.
Uluslararasý Basketbol Federasyonu'ndan
(FIBA) yapýlan açýklamada, baþörtülerinin oyun
sýrasýnda giyilmesine izin veren kararýn iki yýllýk
deneme süresi olduðu, 2016 Rio de Janerio
Olimpiyatlarý sonrasý kararýn kalýcý olup
olmayacaðýnýn belirleneceði belirtildi.
Geçerli FIBA kurallarý, baþlýk, saç aksesuarlarý
ve mücevherat giyilmesini yasaklýyor, sadece 5
santimetre geniþliðinde saç bandýna izin
veriyor.(Haber7.com)
ABD yeniden uzaya açýlýyor
A
BD, 2017 yýlýndan itibaren uzaya yeniden astronot göndereceðini duyurdu. Böylece Rusya'ya baðýmlýlýk sonlandýrýlacak.
ABD Uzay ve Havacýlýk Dairesi NASA, üç
yýllýk aradan sonra, yeniden uzaya insanlý uçuþ gerçekleþtirme kararý aldý. NASA, Boeing ve SpaceX
firmalarýnýn yeni nesil uzay uçuþlarýnýn geliþtirilmesi çalýþmalarýnda partner olduðunu duyurdu. Ýki firma, astronotlarý taþýyacak araçlarý üretecek. Anlaþmanýn toplam hacmi 6,8 milyar dolar (5,25 milyar
euro) olarak açýklandý.
PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
AK
ELEMAN
ARANIYOR
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere
BOYACI ve KAYNAKÇI eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:2644)
17
Uslu, þehit ve gazileri andý
www.corumhakimiyet.net
Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi
Caddesi No: 106
Tel: 234 91 22
Bayan Eleman
Aranýyor
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
kullanmasýný bilen ön muhasebe deneyimi
olan bayan eleman alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2489)
Hançerliler Bakýr San. Tic. Ltd. Þti.
Cengiz Topel Cad. No: 125 (Bakýrcýlar Sitesi)
213 17 04
Parti
Çorum
Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, 19 Eylül
Gaziler Günü
nedeniyle mesaj
yayýmladý.
Uslu, mesajýnda;
“Þehitlik ve gazilik;
vatan sevgisini, milli
ve manevi
deðerlerini her
þeyden üstün tutan
Türk milleti için
ulaþýlabilecek en
yüce makamlardýr.
Türk milleti, vataný
ve baðýmsýzlýðý için
tarih boyunca birlik
ve beraberlik içinde
tüm zorluklara göðüs
gererek, gerektiðinde
canýný vermekten
çekinmemiþ, bu milli
ruhun, milletin
daima büyük
zaferlere ulaþmasýný,
hür ve müstakil
yaþamasýný
saðlamýþlardýr. Þehit
ve gazilerimizin
emanetinin ayný þuur
ve kararlýlýkla
korunmasý,
Türkiye'nin her
alanda daha da
güçlenmesi ve en
ileri standartlara
ulaþmasý için azimle
çalýþmalarýmýzý
sürecektir.
Bu anlamlý
günde, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ü ve
silah arkadaþlarýný,
þehitlerimizi ve
aramýzdan ayrýlan
gazilerimizi minnet
ve rahmetle anýyor,
tüm gazilerimize
þükranlarýmý
sunuyorum." dedi.
(Haber Merkezi)
Salim Uslu
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
çay ve temizlik iþlerine bakacak
bay eleman alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2682)
(Ç.HAK:2654)
Hitit Apart Erkek Öðrenci
Yurdu
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 17
SAHÝBÝNDEN SATILIK
* 1200 m2 tam inþaat alanlý
* 4 kata ruhsatlý
* Saat Kulesine 400 m
* Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m
* Milönü Caddesine 29 m
* Arka yola 18 m cepheli
* 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek
eski ev yerleri
* Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam
47 dönüm
* Yol cephesi 61 m
* Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda
* Ankara Yoluna 1700 m
* Cemilbey Caddesine 1800 m
* Saat Kulesine 5 km. mesafede
Ýrtibat Tel: 0 532 742 41 48
(Ç.HAK:2607)
TARLA
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2311)
TARLA
* Yaydiðin 161 ada 3 parselde
* 40 dönüm
* 245 metre yol cepheli
* Cemilbey Caddesine 500 metre
* Ankara Yoluna 5 km
* Saat Kulesine 5 km mesafede
ELEMANLAR ARIYOR
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
18 EYLÜL
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
2014-2015 yýlý 63 kalem
týbbi sarf malzeme alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
23 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Bakým hizmet alýmý
(Çocuk evleri) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Gazi Cad.
Valilik Ek binasý Kat:8 /
Çorum
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Zabýtaya destek personel
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
24 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
25 adet semt parký
aydýnlatýlmasý yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
Spor Genel MüdürlüðüTesisler Dairesi
Baþkanlýðý
Çorum Merkez Atletizm
Pisti yapým iþi.
Yer: Örnek Mah. Oruç
Reis Cad. No: 13 Kat: 8
Altýndað/Ankara
Saat: 11.00
***
29 EYLÜL
Atýl Uzelgün Huzurevi
Müdürlüðü
2015 mali yýlý 12 aylýk
14+1 kiþilik þoförlü araç
kiralama hizmet alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman
Çavuþ Cad. No: 30
adresinde bulunan tek
katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
8 EKÝM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Müdürlüðü
Bakým hizmeti alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 14.00
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile
Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü
Temizlik ve kalorifer
yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Engelsiz Yaþam
Bakým Rehabilitasyon ve
Aile Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
Ankara Dýþkapý Altýn Nikah Sarayý’nda düzenlenen törene, çiftin aileleri, yakýnlarý ve davetliler katýldý.
Ýrem-Sinan çiftinin mutlu günü
K
öþe yazarýmýz emekli
eðitimci Z. Abidin Daver
Kolaðasýoðlu’nun yeðeni,
Nazmiye-Mustafa Güler
çiftçinin kýzlarý Devlet
Tiyatrosu oyuncusu Ýrem Güler
ile Behiye-Mehmet Rýza
Ulusan’ýn oðlu Ankara
Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalý
Araþtýrma Görevlisi Sinan
Ulusan düzenlenen törenle
evlendi.
Ankara Dýþkapý Altýn
Nikah Sarayý’nda düzenlenen
törene, çiftin aileleri, yakýnlarý
ve davetliler katýldý.
Hakimiyet, genç çifti
kutlar, ömür boyu mutluluklar
diler. (Haber Merkezi)
Alkollü sürücü Motosiklet sürücüsü
aðýr yaralandý
kaçamadý
P
ati çeken sürücünün alkollü olduðu için trafik
polislerinden kaçtýðý anlaþýldý.
Mehmet Akif Ersoy 2. Cadde’de yüksek lastik
sesiyle pati çeken sürücü M.K.K. trafik polislerinden
kaçmaya çalýþtý. Daha sonra durdurulan sürücünün 318
promil lakollü olduðu belirlendi. Ýfadesi alýnan sürücü
serbest býrakýldý.
Ü
çdutlar Mahallesi’nde meydana gelen kazada
motosiklet sürücüsü aðýr yaralandý.
Plakasýz motosiklet ile seyreden Hüseyin B.
Ýmam Hatip Lisesi önünde R.Y. ile çarpýþtý. Kazada
aðýr yaralanan Hüseyin B. hastanede tedavi altýna
alýndý.
18 PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Dila Karadað TED Koleji’nde
Çorum Fenerbahçe
Basketbol Okulu
sporcularýndan Dila
Karadað Ankara
TED Koleji’ne
transfer oldu. Daha
önce ayný takýma
Bahar Uysak ve
Orhan Yaman da
transfer olmuþtu.
Dila Karadað antrenörleri
Yaþar Yýlmaz, Murat Saat
ve Murat Çalýþkan ile birlikte görülüyor
Ç
Onhan Yaman TED Bölgesel takýmýnda forma giyecek
orum
Fenerbahçe
Basketbol Okulu bir
sporcusunu daha Ankara
TED Koleji’ne gönderiyor. Fenerbahçe Basketbol Okulu sporcusu 2001
doðumlu Dila Karadað
yaz boyunca Ankara TED
Koleji seçmelerine katýldý. Burada gösterdiði performansla beðenilen Dila
Karadað 2014-2014 sezo-
Çorumspor U 17’den
çekildi U 19’a katýldý
Ç
orum Amatör futbolunda Çorumspor takýmý U 17 kategorisinden çekilirken U 19 kategorisine katýlmak için
baþvurdu.
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan’ýn
verdiði bilgiye göre Çorumspor Baþkaný
Rumi Ispanak geçtiðimiz günlerde Tertip
Kurulu’na dilekçe vererek sporcu yetersizliði nedeniyle U 17 liginden çekilme
kararý aldý.
Tertip Komitesi U 17 liginde Ço-
rumspor ile maçý olan takýmlarý 3-0 hükmen galip sayýlmasýna karar verdi. Kurul
ayrýca ligin ilk haftasýnda 20 Eylül cumartesi günü saat 11.00’de 1 nolu sahada oynanmasý gereken Gençlerbirliði ile
Ýl Özel Ýdarespor arasýndaki maçýn baþlama saatini 13 olarak deðiþtirildi.
Öte yandan Çorumspor’un U 19 ligine katýlma isteði Tertip Komitesi tarafýndan onaylandý ve Çorumspor’un fikstüre dahil edilmesine karar verdi.
‘Hezimetin
mazereti
nunda Ankara TED Koleji’nde oynayacak eðitim
öðretimini ise 100. Yýl
Ortaokulu’nda sürdürecek.
Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri Dila ile 6-7 yýldýr çalýþtýklarýný ve çok yetenekli bpor
sporcu olduðunu belirterek ‘Geçtiðimiz yýl Antalya Koleji seçmelerine katýldý ancak orasý nasip olmadý. Ankara TED Koleji
hem basketbol hemde
eðitime ciddi yatýrýmlar
yapýlýyor. Sporcumuzu
önümüzdeki yýllarda milli
takýmlarda görmeyi umut
ediyoruz’ dediler.
Ýki yýl önce yine Fenerbahçe Basketbol Okulu sporcusu Bahar Uysak
da TED Kolejine transfer
olmuþ ve iki yýldýr yýldýz
takýmda forma giymeye
devam ediyor. 1995 yýlýnda Çorum 12 DABO çalýþmalarýndan yetiþen Orhan Yaman’da Bölgesel
Lig’de mücadele edecek
olan Ankara TED Koleji
takýmý ile antrenlara çýktý
ve önümüzdeki sezonda
bu takýmda formasýný kesin gözüyle bakýlýyor.
Bu yýl kazandýðý Gazi Üniversitesi Beden Eðtimi Öðretmenliðine devam edecek olan Orhan
Yaman önce Banvit’e daha sonrada Ankara Samanyolu Koleji’nde burslu olarak liseyi bitirdil
geçtiðimiz son iki sezonda da Ankara Milli Piyango ve Turhalspor takýmlarýnda basketbol oynadý.
Ýskilipgücüspor sosyal
tesisleri açýlýþa hazýr
Ýskilipgücüspor tarafýndan iþletilecek sosyal tesisler hizmet vermeye baþladý. Üç
yýldýzlý otel konforundaki tesisin resmi açýlýþý önümüzdeki günlerde yapýlacak
Y
aklaþýk 1 buçuk ay
önce inþaat
çalýþmalarýna baþlanan
Ýskilipgücü Spor
Kulübü Sosyal
Tesisleri Ýskilip’e 3
yýldýzlý otel
konforunda
hizmet
U 15’de mücadele
11 hafta sürecek
U
6
-2’lik Tire 1922 hezimetinin ardýndan
sessizliðe bürünen Petrolspor’da sessizliði Asbaþkan Þahabettin Yanar bozdu. Yanar “Hezimetin bir mazereti olamaz. Taraftarlarýmýzdan özür diliyoruz”
dedi.
Sahasýnda Tire 1922’den fark yiyen
Batman Petrolspor, þok etkisinden kurtulmak istiyor. Sahada futbolcularýný tanýmakta zorluk çektiklerini belirten As-
baþkan Þahabettin Yanar: “Tribündeki
taraftarlarýmýz gibi biz de büyük þok
yaþadýk. Ne yazýk ki sahadaki futbolcularý tanýmakta güçlük çektik. Hayal kýrýklýðý yarattýðýmýzýn farkýndayýz. Her þeyden önce taraftarlarýmýzdan özür diliyoruz. Ancak bu durumdan kurtulacaðýz. Gerekli önlemleri alýyoruz. Kýrýkhan deplasmanýyla çýkýþa geçeceðiz” dedi.
15 liginde mücadele bu hafta sonu oynanacak beþ maçla baþlayacak. 11 takýmýn mücadele edeceði ligde heyecan on
hafta sürecek. Tek devreli lig statüsünde
oynanacak U 15 liginde maçlar sonunda
þampiyon olan takýmý Çorum’u gruplarda
temsil edecek. Ligde tüm maçlar merkez 2
nolu sahada oynanýrken Osmancýk takýmlarýnýn birbirleri oynanayacaðý maçlar ilçe sahasýnda oynanacak.
Amatör’de ilk hafta
programý belli oldu
Galatarasaray’ýn yeni
formalarý GS Store’de
Ç
orum GS Store yeni formalarý satýþa sundu.
Galatasaray’ýn yeni sezonda ve þampiyonlar
liginde giyeceði formalarýn tümü Çorum GS Store
mazaðasýnda satýþa sunuldu.
Galatasaray Store Ýþletmecisi Ahmet Saim
Çýbýkcý, futbol takýmýnýn yeni sezonda ve
þampiyonlar liginde giydiði tüm maçlarýn tüm
Türkiye’de ayný anda satýþa sunulduðunu
belirterek ‘Galatarasay futbol takýmýnýn
formalanýnýn yanýnda diðer eþyalarda satýþa
sunuldu. Tüm Türkiye ile birlikte ayný anda
ilimizede gelen ve taraftarlarýn özellikle merak
ettiði mor forma ile diðer formalarý Çorumlular
maðazamýzda bulabilirler’ dedi.
Ç
orum Amatör
futbolunda yeni
sezon hafta sonu
oynanacak U 15 ve U
17 maçlarý ile
baþlýyor. Futbol Tertip
Komitesi hafta sonu
oynanacak maçlarýn
programýnda yapýlan
yeni düzenlemenin
ardýndan açýkladý.
Buna göre hafta
sonu oynanacak
maçlarýn programý
þöyle:
20 Ekim
Cumartesi: U 17
LÝGÝ: 1 Nolu Saha:
Saat 13.00
Gençlerbirliði - Ýl
Özel Ýdarespor. Saat
15.00 Ýskilipgücüspor
- Osmancýkspor.
21 Ekim Pazar: 2
Nolu Saha: Saat 11.00
1907 Gençlikspor Mimar Sinan
Gençlikspor. Saat
12.30 Çimentospor Ýskilipgücüspor. Saat
14.00 HE Kültürspor Sungurluspor. Saat
15.30 Gençlerbirliði Alaca Belediyespor.
Osmancýk Sahasý:
Saat 15.30
OsmancýkgücüsporOsmancýkspor.
verecek noktaya geldi.
Üniversite
öðrencilerine ve
vatandaþlara hizmet
verecek sosyal tesiste
her þey en ince
ayrýntýsýna kadar
düþünülerek dizayn
edildi.
Her odada duþ,
sýcak su, tv, mini
buzdolabý gibi
hizmetlerin sunulduðu
tesis 3 yýldýzlý
otel
konforunda. Tesiste
ayriyeten 2 adet VÝB
oda bulunuyor. Açýk
büfe hizmetinin de
sunulacaðý tesiste otel
müþterilerinin yaný sýra
dýþarýdan gelen
vatandaþlarda belirli
bir ücret karþýlýðýnda
bu hizmetten
yararlanabilecek.
Bu günden
itibaren faaliyete geçen
tesisin resmi açýlýþýnýn
önümüzdeki günlerde
yapýlacaðý öðrenildi.
Otelde son
düzenlemeler bütün
hýzýyla devam ediyor.
U 15 Ligi Fikstürü
21 Eylül Pazar :
2 Nolu Saha:
Saat 11.00 1907 Gençlik - Mimar Sinan
Saat 12.30 Çimentospor - Ýskilipgücüspor.
Saat 14.00 HE Kültürspor - Sungurluspor.
Saat 15.30 Gençlerbirliði - Alaca Belediye.
Osmancýk Sahasý:
Saat 15.00 Osmancýkgücü-Osmancýkspor.
Ýl Özel Ýdarespor (bay)
28 Eylül Pazar :
2 Nolu Saha:
Saat 10.00 Mimar Sinan -Çimentospor.
Saat 11.30 Sungurluspor- 1907 Gençlikspor .
Saat 13.00 Alaca Belediye - HE Kültürspor
Saat 14.30 Ýskilipgücü - Osmancýkgücüspor.
Saat 16.00 Osmancýkspor-Ýl Özel Ýdarespor.
Gençlerbirliði (bay)
12 Ekim Pazar :
2 Nolu Saha:
Saat 10.00 HE Kültürspor - Gençlerbirliði.
Saat 11.30 1907 Gençlik -Alaca Belediye.
Saat 13.00 Çimentospor - Sungurluspor.
Saat 14.30 Osmancýkgücüspor-Mimar Sinan .
Saat 16.00 Ýl Özel Ýdarespor- Ýskilipgücü .
Osmancýkspor (bay).
19 Ekim Pazar :
2 Nolu Saha:
Saat 10.00 Mimar Sinan -Ýl Özel Ýdarespor.
Saat 11.30 Gençlerbirliði- 1907 Gençlikspor .
Saat 13.00 Ýskilipgücüspor- Osmancýkspor.
Saat 14.30 Alaca Belediyespor-Çimentospor.
Saat 16.00 Sungurluspor- Osmancýkgücü.
HE Kültürspor (bay).
26 Ekim Pazar :
2 Nolu Saha:
Saat 10.00 Çimentospor- Gençlerbirliði.
Saat 11.30 1907 Gençlikspor- HE Kültürspor.
Saat 13.00 Ýl Özel Ýdaespor- Sungurluspor.
Saat 14.30 Osmancýkgücü-Alaca Belediye.
Saat 16.00 Osmancýkspor-Mimar Sinan.
Ýskilipgücüspor (bay).
29 Ekim Çarþamba :
1 Nolu Saha:
Saat 12.00 Alaca Belediye-Ýl Özel Ýdarespor.
Saat 13.30 Gençlerbirliði - Osmancýkgücü
2 Nolu Saha:
Saat 11.00 HE Kültürspor-Çimentospor.
Saat 12.30 Mimar Sinan - Ýskilipgücüspor.
Saat 14.00 Sungurluspor- Osmancýkspor .
1907 Gençlikspor (bay).
2 Kasým Pazar :
2 Nolu Saha:
Saat 10.00 Çimentospor- 1907 Gençlikspor.
Saat 11.30 Osmancýkgücü- HE Kültürspor .
Saat 13.00 Osmancýkspor - Alaca Belediye
Saat 14.30 Ýskilipgücü - Sungurluspor.
Saat 16.00 Ýl Özel Ýdarespor - Gençlerbirliði.
Mimar Sinan Gençlikspor (bay).
9 Kasým Pazar :
2 Nolu Saha:
Saat 10.00 HE Kültürspor - Ýl Özel Ýdarespor.
Saat 11.30 Gençlerbirliði - Osmancýkspor .
Saat 13.00 Alaca Belediye - Ýskilipgücüspor.
Saat 14.30 Sungurluspor - Mimar Sinan .
Saat 16.00 1907 Gençlik- Osmancýkgücü.
Çimentospor (bay).
16 Kasým Pazar :
2 Nolu Saha:
Saat 10.00 Ýl Özel Ýdare- 1907 Gençlikspor.
Saat 11.30 Ýskilipgücüspor-Çimentospor .
Saat 13.00 Osmancýkspor - HE Kültürspor.
Saat 14.30 Mimar Sinan -Alaca Belediye.
Saat 16.00 Ýskilipgücüspor -Gençlerbirliði .
Sungurluspor (bay).
23 Kasým Pazar :
2 Nolu Saha:
Saat 10.00 Gençlerbirliði - Mimar Sinan .
Saat 11.30 1907 Gençlikspor - Osmancýkspor.
Saat 13.00 Alaca Belediye - Sungurluspor
Saat 14.30 HE Kültürspor - Ýskilipgücü.
Saat 16.00 Çimentospor-Ýl Özel Ýdarespor.
Osmancýkspor (bay).
30 Kasým Pazar :
2 Nolu Saha:
Saat 10.00 Mimar Sinan -HE Kültürspor.
Saat 11.30 Ýl Özel Ýdarespor-Ýskilipgücüspor .
Saat 13.00 Sungurluspor- Gençlerbirliði
Saat 14.30 Osmancýkspor- Çimentospor.
Saat 16.00 Ýskilipgücüspor- 1907 Gençlik.
Alaca Belediyespor (bay),
www.corumhakimiyet.net
ELEMAN
ARANIYOR
HAKÝKÝ KARS
DANASI KURBANLIK
BULUNUR
(Ç.HAK:2542)
* Kesim hanemiz mevcuttur
* Veteriner hekim kontrolünde
* Hijyenik þartlarda kurbanlýk
* Kesimi yapýlýr.
Mür. Tel: 0 532 686 58 54
Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü)
YAKAMOZ TURÞULARI
KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ.
BAY- BAYAN
ÖN MUHASEBE ve OPERASYON
ELEMANLARI ALINACAKTIR
Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon
departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere,
* Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket
programýnda en az bir yýl tecrübeli,
* Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan,
* Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan,
* Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen,
* 30 yaþýný aþmamýþ,
Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr.
DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK
YÜKSEL UN A.Þ.
Adres: Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM
Tel: (364) 235 04 23
(Ç.HAK:2667)
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
(Ç.HAK:2675)
Firmamýzda kalite kontrol ve iþyeri
sorumlusu yönetici uzmaný ile
laboratuarda görevlendirilmek üzere,
TSE ÝSO 22.000 gýda güvenliði
konularýnda çalýþmýþ tecrübe sahibi,
Gýda mühendisi, kimya mühendisi,
kimyager gibi konusu ile ilgili okuldan
mezun eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Bayan Satýþ
Danýþmanlarý
Alýnacaktýr
Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 18-35 yaþ arasý tecrübeli
bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
Satýlýk Oto
ELEMAN ARANIYOR Devren
ve Halý Yýkama
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz
Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür.
Zeynal KAYA
Hýdýr oðlu 1946 Çorum Doðumlu
Þirin KAYA
Halil kýzý 1950 Çorum Doðumlu
0 533 355 68 98-0 532 270 67 89
Çalýþma Arkadaþlarý
Arýyoruz
Çorum Teknik Çelik Döküm
YÝTÝK
Abdulsamet ÞEN
Memduh oðlu 1992 Mecitözü Doðumlu
(Ç.HAK:2681)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Fatma UYSAL
Ömer kýzý 1931 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2679)
* CNC operatörleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
DR. KLÝNÝK OTOMOTÝV’DE
GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE KAPORTA
USTALARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
RÝCA OLUNUR.
ADRES: KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 101.SK
NO:3 ÇORUM Tel: 0 364 202 05 05
Gerekli þartlar;
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
ELEMAN ARANIYOR
Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere
daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl
Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM
(Ç.HAK:2459)
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:2676)
Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum
B sýnýfý ehliyetimi ve Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
YÝTÝK
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30
ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
ELEMAN
ALINACAKTIR
Hacer ÖRS MUTLUAY
Mustafa kýzý 18.08.1990 Çorum Doðumlu
Nurettin UYSAL
Hýdýr oðlu 1963 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2658)
(Ç.HAK:2663)
(Ç.HAK:2625)
’de çalýþtýrýlmak üzere,
(Ç.HAK:2685)
(Ç.HAK:2678)
Mutlu Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Þti.
Ankara Asfaltý 1. Km. (Citroen karþýsý) ÇORUM
254 00 50
elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:2589)
YÝTÝK
Firmamýzda görevlendirilmek üzere market
bölümüne bakacak bay-bayan elemanlar alýnacaktýr.
* Diksiyonu düzgün
* Ýkili iliþkilerde baþarýlý
* Esnek çalýþma koþullarýna uyabilen
* Bilgisayar kullanabilen
* Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi
(Ç.HAK:2680)
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesinden 2013
yýlýnda almýþ olduðum 08.07.2013 tarihli geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Karakeçili Mah. Bayýndýr
3. Sokak’ta 155 m2 dubleks
parka cepheli daire satýlýktýr.
ÇALIÞMA ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
ELEMAN
ARANIYOR
Savaþ Oto Cam
Aþaðý Sanayi Tarým Cad. ÇESOB Karþýsý
Tel: 0 541 879 91 19
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Firmamýz Zirvem Plastik Egepen Decanikte imalat
ve montajda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý ve vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. 68/A
Tel: 213 35 28
SATILIK TARLA
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese
þahsen müracaat etmeleri rica olunur.
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km.
ÇORUM
Mür. Tel: 0 506 926 70 17
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2646)
Buharaevler Caddesi’nde
ana cadde üzerinde Evlat
Apt. 180 m2+iþyeri ayrýca
83 m2 depolu iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 505 390 14 08
(Ç.HAK:2629)
(Ç.HAK:2639)
Satýlýk
Kiralýk Ýþyeri Dubleks
Daire
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 532 506 34 66
Adres: K.S.S. 33. Sok. No: 5
Tel: 234 91 45
(Ç.HAK:2641)
Neksan Karasör Ekipmanlarý
Küçük Sanayi Sitesi 89. Sok. No: 8
Mür. Tel: 0 537 289 47 75
ELEMAN
ARANIYOR
* Nadýk’da 325 m2 bahçe içerisinde
müstakil ev,
* Ýskilip Yolu 2. km. Gürcü Köy’de 440 m2
içerisinde su, basmaný atýlmýþ, köþe baþý
müstakil yer.
(Ç.HAK:2664)
(Ç.HAK:2668)
(Ç.HAK:2666)
Ýlgi Diþ Polikliniði
Gazi Cad. Uysal Ýþ Merkezi 1. kat ÇORUM
213 76 38-224 27 87
Kasiyer
0 532 418 02 00
Sahibinden Satýlýk
Müstakil Evler
(Ç.HAK:2655)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çay, temizlik ve satýþ
iþlerine bakacak bay-bayan elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Diþ kliniðinde görevlendirilmek üzere 25-35
yaþlarý arasýnda yemek ve temizlik yapacak
bayan eleman alýnacaktýr.
En az lise mezunu
(Ç.HAK:2690)
Bayan Eleman ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Aranýyor
ÞAHÝN KASABI
Tel: 0 533 343 70 91 Seydim Köyü
YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK
FATÝH YILMAZ
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
KAYNAKÇILAR alýnacaktýr.
Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr.
Ücretsiz kesim-parçalama
(Ç.HAK:2683)
Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad.
1. Anýtevler No: 3’de (Ticaret Meslek Lisesi
Karþýsý) hizmet veren Vip Class Oto ve Halý
Yýkama yeri devren satýlýktýr.
Not: Firmamýz 10 yýldýr hizmet vermektedir.
Mür. Tel: 0 542 291 91 92
SATILIK
KURBANLIKLAR
(Ç.HAK:2601)
(Ç.HAK:2674)
Ölçerler Tarým Makinalarý
Mür. Tel: 0 533 493 62 40
(Ç.HAK:2673)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Kaynakçý, Boyacý Ustasý, Kalfa ve
Çýraklar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Mür. Tel: 0 544 778 03 00
0 364 225 02 61
Veteriner kontrolünde kesim ve
parçalama bize aittir.
Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan
Pazarý yanýndadýr.
(Ç.HAK:2642)
(Ç.HAK:2634)
(Ç.HAK:2504)
(Ç.HAK:2643)
no:12
(Emniyet Sarayý Yaný)
Tel : 0364 254 95 37 (Pbx)
Fatih Caddesi BÝM Maðazasý yaný
336 m2 yola cephesi 20 metre olan
dükkan sahibinden kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 432 39 64
SATILIK BÜYÜKBAÞ ve
KÜÇÜKBAÞ KURBANLIKLAR
Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý
rica olunur.
SMMM - BÜLENT GÝRGÝN
Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2
19
Fatih Caddesi’nde
Kiralýk Ýþyeri
(Ç.HAK:2576)
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
Ankara Yolu Yaydiðin Köyü
sýnýrlarý içerisinde 20 dönüm
tarla sahibinden satýlýktýr.
Parsel: 86/111
Mür. Tel: 201 00 08
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
‘Sahada
birbirinize
moral verin’
Þeker’de Kapucu gitti Can Vanlý geldi
Ç
orum Belediyespor Türkiye Kupasý ilk tur maçýnda elediði Tutap Þekerspor’da Teknik Direktör
Orhan Kapucu kovuldu yerine Can Varlý getirildi.
Ligin ilk iki hafta maçlarýndan puansýz ayrýlan
Tutap Þekerspor Yönetimi’nden yapýlan açýklamaya
göre ‘Þekerspor olarak sezona baþladýðýmýz Orhan
Kapucu bazý olaylara sebebiyet vermesi neticesinde
kovulmuþtur. Kulubümüz Almanya’da Ortadoðu’da
ve Maldivler’de büyük baþarýlara imza atan deðerli
hocamýz Can Varlý ile uzun süreli sözleþme imzalanmýþtýr. Hocamýzýn Türkiye’de baþarýlý olacaðýna
inancýmýz tamdýr. Ayrýca Sportif Direktörlüðe de
tecrübeli ve baþarýlý bir yönetici olan Ufuk Sepik
getirilmiþtir’ denildi.
Çorum Belediyespor
Dedeman’a abone oldu
C
umartesi günü Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda
karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu maç içinde
Dedeman Otel’de kalacak.
Sezonun ilk deplasman maçýnda Denizli’de de Dedeman Otel’de kalan kýrmýzý siyahlý takým Zonguldak Kömürspor maçý için Cuma sabah saatlerinde yola çýkacak.
Kafile akþam saatlerinde Zonguldak Dedeman Otel’e yerleþecek ve maç saatini bekleyecek.
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, dün
futbolcularla antrenman öncesi yaptýðý toplantýda Sebatspor
maçýndaki hatalarý deðerlendirdi . Ýncedal özellikle futbolculardan
sahada birbirlerinin moralini bozacak hareketler yapmak yerine
hava verici þeyler yapmalarýný istedi.
Ç
orum Belediyespor
Teknik Direktörü
Yavuz Ýncedal, futbolcularla dünki antrenman
öncesi yaptýðý toplantýda
hem Sebatspor maçýnýn
genel deðerlendirmesini
yaptý hemde hafta sonu
oynayacaklarý Zonguldakspor maçýyla ilgili
uyarýlarda bulundu.
Toplantýnýn ilk bölümünde Sebatspor maçýnda yapýlan bireysel ve
takým hatalarý üzerinde
duran ve uyarýlarda bulunan Ýncedal, özellikle
saha içinde futbolculardan birbirlerinin moralini bozacak hareketlerden
uzak durmalarý konusunda uyarýlarda bulundu.
‘Biz bir aileyiz ve
birbirimizin moralini
bozmak yerine sahada
moral vermek zorundayýz’ diyen Ýncedal, bu tür
yaklaþýmlarýn takým olma yolunda önemli aþamalar olduðunu belirtti.
Antrenman sýrasýnda da Zonguldakspor
maçýnýn oyun sistemi
üzerinde duran Ýncedal
futbolculardan sýk sýk ra-
kibe boþ alan býrakmamalarýný ve topun bulunduðu bölgeye baský yapmalarýný istedi.
Ýncedal, motivasyon aþamasýný ise antrenman sonrasýndaki
kültür fizik hareketleri
sýrasýnda yaptý. Antrenmandaki yüksek tempo
nedeniyle futbolcularý
tebrik eden Ýncedal
‘Zonguldak gelen Lambada takým deðil Çorum
Belediyespor’ diye baðýrmasý dikkat çekti.
Kömür taktiði PRES
Çorum Belediyespor, Zonguldak Kömürspor deplasmanýnda rakibi presle maðlup
etmeyi planlýyor. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tüm çalýþmalarda
futbolcularýndan rakibe boþ alan býrakmamalarýný istiyor,
C
umartesi
günü
Zonguldak
Kömürspor ile deplasmanda karþýlaþacak olan
Çorum Belediyespor bu
zorlu maçýn hazýrlýklarýný
dün sabah Nazmi Avluca
sahasýnda yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal,
Gökhan hoca bel
fýtýðý ameliyatý oldu
Ç
orum Belediyespor’da
antrenör
Gökhan Kaynak bel fýtýðýndan ameliyat oldu.
Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal’ýn yardýmcýlarýndan Gökhan
Kaynak’a geçtiðimiz
günlerde bel fýtýðý teþhisi
konmuþtu. Kýzýlcabölükspor maçýna gelen
Gökhan Kaynak bu hafta
baþýnda kontrol için gittiði Denizli’de doktoru
acil olarak ameliyata aldý.
Genel Kaptan Hamit Iþýk, Gökhan Kaynak’ýn 21 gün kesin istirahat edeceðini daha
sonraki kontrolünde durumunun netlik kazanacaðýný söyledi.
PERÞEMBE 18 EYLÜL 2014
öðleden sonra yaðýþ olma
ihtimali nedeniyle çalýþmayý saat 10.30’a aldý.
Kýrmýzý Siyahlý takýmda sakatlýðý bulunan
Emre dýþýnda tüm futbolcular katýldýðý antrenman
her zaman olduðu gibi toplantý ile baþladý. Toplantýnýn ardýndan tüm futbolcular toplu olarak ýsýnma koþusu yaptýlar. Daha sonra
ise sahanýn bir yarýsýnda
kurulan yaklaþýk on deðiþik istasyonda ikili olarak
hareketler yaptýlar.
Süreli olarak yapýlan
bu çalýþma sýrasýnda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal futbolculardan devamlý yüksek tempo istedi. Her
hareket yapan futbolcula-
rýn yanýna giderek tempoyu yükseltmeleri konularýnda uyaran Ýncedal süre
bitmeden býrakan futbolcularýda uyardý.
Daha sonra yarý sahayýda küçültürek savunma ve orta saha oyuncularýna ikiye bölerek küçük
alanda çalýþma yaptýran
Ýncedal, topun bulunduðu
bölgeye baský yapýlmasý
konusunda uyardý.
Savunmadan rakip
alana top atýlmasýnýn ardýndan futbolcularý baskýya yönlendiren Ýncedal bu
çalýþmayýda beþer dakikalýk iki periyot halinde yaptýrdý. Çalýþma sonunda ise
futbolcularý yüksek performanslarý nedeniyle tebrik
etti.
Çorum Belediyespor,
Zonguldak Kömürspor
maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürecek.
Geliþim Ligi’nde U
19 maç yapacak
G
eliþim Liginde bu hafta sonu Çorum Belediyespor
bir tek U 19 kategorisinde maç yapacak. Çorum
Belediyespor U 14, U 15, U 16 ve U 17 takýmlarý bu
hafta sonunu bay geçecekler.
U 19 liginde ise Çorum Belediyespor takýmý hafta
sonu Erzurum Büyükþehir Belediyespor’a konuk olacak. 21 Eylül pazar günü saat 12.00’de Erzurum ilçesiIlýca sahasýnda oynanacak maçta Çorum Belediyespor
ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýlmanýn hesaplarýný
yapýyor.
Gökhan Kaynak
Emrah Ergür, Çorum
Belediyespor maçýnda yok
Atlas’dan Ulukavakspor’a tatlý ziyaret
B
ölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ulukavakspor’a CHP
Ýl Baþkaný Cengiz Atlas’tan tatlý ziyaret.
Sezonun ilk maçýnda geçtiðimiz hafta sonu Karabük deplasmanýndan 1-1’lik beraberlik ve bir puanla dönen Ulukavakspor sahasýnda
oynayacaðý sezonun ilk maçýnda Sinopspor karþýlaþmasýnýn dün yapýlan antrenmanýný CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Yusuf Aydemir ile sohbet eden CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas ile Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç birer konuþma yaptýlar.
Konuþmalarýn ardýndan CHP
Ýl Baþkaný Cengiz Atlas getirdiði
tatlýyý futbolculara kendi elleriyle
yedirerek hafta sonu oynayacaklarý
maçta baþarýlar diledi.
Ç
Emrah Ergür
orum Belediyespor’un cumartesi
günü deplasmanda karþýlaþacaðý Zonguldak
Kömürspor’da Emrah’a
üç maç ceza verildi.
Bartýnspor ile oynanan
kupa maçýnda kýrmýzý
kart gören Emrah Ergün’e yaptýðý hareketten
dolayý üç maç ve 1500
lira para cezasý verildi.
Gaziosmanpaþa ile
oynanan maçta forma
giyemeyen Emrah Ergür hafta sonu oynanacak Çorum Belediyespor ve hafta içinde Gümüþhanespor ile oynanacak kupa maçlarýnda
forma giyemeyecek.
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Ulukavakspor antrenmanýný ziyaretinde futbolculara tatlýyý kendi elleriyle yedirdi
Cengiz Atlas ve Ýlhan Kýlýç’ýn
konuþmalarý yarinki
gazetemizde bulabilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
12 708 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content