close

Enter

Log in using OpenID

CACHEID=9fe843a4-dafc-4bf3-aa04-85af3e712122;Gaziantep Koordinasyon Toplantısı Kahramanmaraş`ta yapıldı

embedDownload
ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM
PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL
TALİMATI
Doküman No:
PB.TL02
Yayın Tarihi:
09.11.2013
Revizyon No:
04
Revizyon Tarihi:
10.12.2014
Sayfa
1 / 11
0.AMAÇ
Bu talimat 11UY0031-3 Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Ulusal Yeterliliği kuralları
çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili yeterlilik şartlarına göre
değerlendirilerek Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgelendirilmesi faaliyetinin
yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.
1.KAPSAM
Bu talimat , Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli el becerilerini ve iş yapabilmelerine dair
yetkinlikleri ile ilgili olarak başvuru şartlarını, personelin değerlendirilmesi ve belge verilmesi esaslarını,
belge kullanımı ve mali konular ile ilgili yükümlülükleri, belge verilmesinden sonra uygulanacak
kuralları ve yapılacak işlemleri kapsar. Sınav için ön şart olabilecek eğitim süreci kuralları kapsamın
dışındadır. Sınav görevlilerine yardımcı olmak için, Başvuru yapılacak her referans standarttan
oluşturulmuş sınavın teknik detaylarının yer aldığı sınav şartnameleri oluşturulmuştur.

PB.L02 AKREDİTASYON KAPSAMLARI LİSTESİ
2.ATIF YAPILAN STANDARD VE/VEYA DÖKÜMANLAR
11UY0031-3
PB.ŞRT09
Bu talimat rehberlik etmek üzere hazırlandığından, uyulması zorunlu şartlar ilgili sınav yeterliliğinde
belirtilmiştir. Uygulanan standart veya şartname belgede belirtilir. Başvurunun alınması ve
değerlendirilmesi, belgelendirilecek kişinin başvuru kapsamı ve ilgili standarda göre yeterliliğinin
sınanması, sonuçların değerlendirilmesi aşaması, karar ve belge düzenlemesi aşaması ve belge takibi
ve kontrolü aşamaları için bu talimat kullanılır. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli program
komitesi oluşturulmuştur. Komite üyeleri PB.L07 Program Komitesi Listesi’de yer alır.

PB.ŞRT09 ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRME
ŞARTNAMESİ
3. TERİMLER TARİFLER
3.1 İTİRAZ
Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, INSPECCO tarafından istenilen
belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması yönündeki
talebi.
3.2 ADAY
Belirlenmiş olan ön şartları karşılayan ve belgelendirme prosesine katılmasına izin verilen başvuru
sahibi
3.3 BELGELENDİRME PROSESİ
Başvurunun alınması, değerlendirilmesi, belgelendirme kararının verilmesi, gözetim ve yeniden
belgelendirme, belgenin ve logonun/markanın kullanımı dâhil INSPECCO tarafından yürütülen ve bir
kimsenin belirlenen yeterlilik şartlarını karşıladığını belirlemek için yürütülen faaliyetlerin tamamı.
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onaylayan:
Bu Doküman Program Komitesi Tarafından Gözden Geçirilmiş ve Onaylanmıştır.
ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM
PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL
TALİMATI
Doküman No:
PB.TL02
Yayın Tarihi:
09.11.2013
Revizyon No:
04
Revizyon Tarihi:
10.12.2014
Sayfa
2 / 11
3.4 BELGELENDİRME PROGRAMI
Belirli standartlar ve kurallar ile aynı prosedürlerin uygulandığı, belirli bir personel kategorisi ile ilgili
özel belgelendirme şartları.
3.5 BELGELENDİRME SİSTEMİ
Belgelendirme programına uygun, yeterlilik belgesinin verilmesi ve sürdürülmesine yönelik olarak
belgelendirme prosesinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan prosedürler ve kaynaklar kümesi.
3.6 YETERLİLİK
Belgelendirme programında tanımlanmış kanıtlanmış ilgili kişisel nitelikler ile bilginin ve/veya
becerilerin uygulaması için gerekli olan, varlığı kanıtlanmış yetenek.
3.7 ŞİKÂYET
Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından INSPECCO’ya yapılan, INSPECCO faaliyetleri ile veya
müşterilerinin herhangi biri ile ilgili düzeltici faaliyetler için yapılan müracaatın dışındaki uygunluk
değerlendirme talebi.
3.8 DEĞERLENDİRME
Belgelendirme kararının verilmesine yönelik olarak, bir kişinin programın şartlarını karşılayıp
karşılamadığını değerlendiren proses.
3.9 SINAV
Adayın yeterliğinin yazılı, sözlü, pratik veya gözleme dayalı bir veya daha fazla araçla değerlendirme
mekanizması.
3.10 BELGELENDİRME SORUMLUSU
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgelendirme ile ilgili teknik ve kişisel niteliklere sahip,
bir sınavı yapacak ve/veya derecesini belirleyebilecek yeterlikteki üniversitelerin Mühendislik,
Mesleki/Teknik Eğitim/Teknoloji Fakülteleri düzeyinde lisans mezunu.
3.11 SINAVI YAPICI
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgelendirme ile ilgili teknik ve kişisel niteliklere sahip,
bir sınavı yapacak ve/veya derecesini belirleyebilecek yeterlikteki üniversitelerin Mühendislik,
Mesleki/Teknik Eğitim/Teknoloji Fakülteleri düzeyinde lisans mezunu.
3.12 NİTELENDİRME
Kişisel niteliklerin, öğrenim, eğitim ve/veya iş tecrübesinin kanıtlanması.
4.UYGULAMA
4.1 Başvuru
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgelendirilmesi için oluşturulmuş bir iş akış şeması
mevcuttur.
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onaylayan:
Bu Doküman Program Komitesi Tarafından Gözden Geçirilmiş ve Onaylanmıştır.
ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM
PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL
TALİMATI
Doküman No:
PB.TL02
Yayın Tarihi:
09.11.2013
Revizyon No:
04
Revizyon Tarihi:
10.12.2014
Sayfa
3 / 11
4.1.1 Başvuru İşlemleri ve Gerekli Belgeler
INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat
Yapım Personeli Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin adayın başvuru esnasında, başvuru için gerekli
belgeler başvuru forumunda belirtilmiştir. Aynı zamanda program komitesi tarafından oluşturulan
Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Belgelendirme Programı ve Kurallar da ilgili
dokümanda açıkça belirtilmiştir. Belgelendirme programı program komitesi tarafından belirlenen
şartları sağlayan herkese açıktır. Bu doküman www.inspecco.com web sitesinde yer
alır.Belgelendirme hizmeti ile ilgili aday için açık olmayan husular veya sorular olduğu takdirde
INSPECCO’ya iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.


PB.F59 ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BAŞVURU FORMU
PB.F60 ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRME
PROGRAMI VE KURALLAR
4.1.2 Başvuru İle İlgili Esaslar
Web sitesinde belgelendirme sürecinin tamamına dair; yürütülen PB.F61 Isıtma ve Doğalgaz İç
Tesisat Yapım Personeli Belgelendirilmesi İş akış şeması mevcuttur. Başvuru yapacak aday başvuru
için gerekli olan evraklarını hazırlayıp, web sitesinden çıktı alarak doldurduğu ve kendisi tarafından
imzaladığı başvuru formunu INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğüne elden veya posta yolu
ile ya da taranmış olarak mail atmak kaydı ile INSPECCO’ya iletir. Bu başvuru bir ön başvuru olarak
kabul edilir.
Başvuruların işleme konulabilmesi için; Başvuru formunun kuruluşun/personelin gerçek durumunu
gösterecek şekilde doğru ve eksiksiz olarak doldurması ve Başvuru için gerekli belgeler, aday
tarafından ‘’PB.F59’’ dokümanının Belge Başvurusu için gerekli evrakları kısmındaki belgelerin
tamamının ibraz edilmesi gerekir. Adaylar; engellilik durumları gibi varsa diğer özel durumlarını
belirtmelidir. INSPECCO kuruluşu bu ihtiyaçları program çerçevesinde karşılayacaktır. Başvuru
formunda bu durum ilgili satırda sorgulanmıştır. Başvuru formunda adaydan kimlik bilgilerinin yanı sıra;
başvuru yapılan kapsama dair en azından aşağıdaki bilgiler istenir:
Başvuru yapılan sınav bilgileri, Sınava gireceği malzeme özellikleri, O yöntem için gerekli diğer bilgiler
INSPECCO; Bu bilgilere ek olarak sınav öncesinde başka destekleyici dokümanlarda isteyebilir.
Sınava girecek adaylar ısıtma ve doğalgaz iç tesisat yapımı sektöründeki toplam iş deneyimlerini,
daha önceden çalıştığı sektörleri ve şu an iş yaptığı sektörünü, başvurusunun durumunu ( ilk başvuru,
süre uzatma veya belge yenileme) başvuru formunun ilgili kısmında doldurarak beyan etmekle
yükümlüdürler.
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Başvuru Formlarının doldurulması ve Personel
Belgelendirme Müdürlüğüne iletilmesi; Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli
Belgelendirilmesi Genel Talimatı ve INSPECCO Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli
belgelendirilmesi için düzenlenmiş ücret çizelgesindeki tüm şartların başvuru yapan kişi, kurum veya
kuruluşlar tarafından kabul edildiğinin göstergesidir.
Başvuru yapan adaylar belgelendirme genel kurallarını okuması ve bu kurallara uyacağını başvuru
formunda taahhüt ile beyan edip imzalaması istenir.
Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK ile iletişimin yapılması, sınav programı ve sınav sonuçlarının MYK’ya
bildirilmesi Personel Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır.

PB.F26 PERSONEL BELGELENDİRME ÜCRET ÇİZELGESİ FORMU
4.1.3 Başvurunun Değerlendirilmesi
INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğü sekreterliği, yapılan tüm başvuruları personel
belgelendirme müdürü tarafından ataması yapılmış ve uygun durumda olan herhangi bir
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onaylayan:
Bu Doküman Program Komitesi Tarafından Gözden Geçirilmiş ve Onaylanmıştır.
ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM
PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL
TALİMATI
Doküman No:
PB.TL02
Yayın Tarihi:
09.11.2013
Revizyon No:
04
Revizyon Tarihi:
10.12.2014
Sayfa
4 / 11
belgelendirme sorumlusuna iletir. Belgelendirme Sorumlusu başvuru şartlarını ve adaydan gelen
başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirerek Personel Belgelendirme Müdürüne
sunar. Personel Belgelendirme Müdürü, Belgelendirme Sorumlusunun görüşlerini de alarak adayın
sınavının yapılıp yapılmayacağına karar verir. Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu
olması durumunda sınav personel belgelendirme müdürü sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir
sınav sorumlusunu o sınav için atar. Değerlendirme, Karar ve Atamalar tarihler belirtilmek kaydıyla
başvuru formu üzerinde belgelendirme sorumlusu, sınav yapıcı ve personel belgelendirme müdürü
tarafından imzalanarak kayıt altına alınır.
4.1.4 Başvurunun İptali
Bir firmaya yada kuruluşa bağlı olarak veya şahsi olarak yapılan başvuruların, başvuruda bulunulduğu
tarih itibari ile 3 ay içinde teyidleşme olmazsa personel belgelendirme müdürlüğü tarafından başvuru
iptal edilir. Başvurunun iptali kuruluş / kişinin talebi ile de ayrıca yapılabilir. Başvurusu iptal edilen
kuruluşların / kişinin evrakları kayıt altında tutulur. edilir. INSPECCO’dan kaynaklı olarak
gerçekleşmeyen bir sınav için; herhangibir ücret yatırılmış ise para iadesi ile ilgili dilekce yazılarak iade
edilir. Başvuru sahibi kişi yada kuruluş tarafından kaynaklanan bir nedenle sınav gerçekleşmiyorsa
belgelendirme sürecine dair yapılmış ödemelerden hiçbir hak talep edilemez.
4.2 Sınavın Uygulaması
4.2.1 Sınavın Planlanması
Sınavın planlanması belgelendirme müdürü tarafından yapılır. Sınavın gerçekleştirileceği zaman
tarihler bazında kuruluşlara / adaya bildirilir ve kuruluşlardan / adaydan teyid alınır.
Teyid alınmasını takiben, kuruluşun / adayların faaliyet alanını , katılımcı aday sayısını göz önüne
alarak hazırlıklarını tamamlar.
Sınavın taslak programında ilave olarak yazılı sınav istenirse sınav öncesi Belgelendirme Müdürlüğü
ile irtibata geçilerek ilave hazırlıklar yapılır.
INSPECCO’nun sınavın planındaki değişiklik veya ilaveler Personel Belgelendirme Müdürü tarafından
gözden geçirilir. Sınav sorumlusu en geç 3 gün içerisinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, Sınav
yapılacak yerin yetkilisi görüşüp sınavın tarih ve saatini, araç gereç ekipman durumunu, sınav
yapılacak yerin durumunu ve sınav öncesi yapılacak hazırlıklarını başvuran kişi veya kuruluş ile
görüşerek organize eder. Dokümanlar, eksik bulunduğunda veya yeterli olarak tanımlanmamış
hususlar tespit edildiğinde kuruluşa veya adaya yazılı olarak bildirilir. Belirtilen noksanlıkların
tamamlanması sonucu tekrar sınav organizasyonu yapılır. Evrakları noksan olan aday(lar) sınava
alınmaz.
INSPECCO’da sınav ve incelemelerde görev yapacak personelin yetki ve sorumlulukları tanımlıdır.
INSPECCO, bir sınavı veya sınavın bir bölümünü yapmak üzere görevlendirilen personelin;
a) İlgili belgelendirme programına aşina olmasına,
b) İlgili sınav metotları ve sınav dokümanları hakkında eksiksiz bilgiye sahip olmasına,
c) Sınav yapılan konu alanında uygun yeterlikte olmasına,
d) Sınavın yapıldığı dilde hem yazılı hem de sözel akıcı bir hâkimiyete sahip olmasına,
e) Bağımsız ve ayrılıkçı olmayan kararlar (değerlendirmeler) için gerekli olan herhangi bir çıkar
ilişkisinden bağımsız olmasına, dikkat eder ve önem gösterir. Yukarıda belirtilen özelliklerde olmasını
sağlar.

PB.GT05 SINAV VE İNCELEME SORUMLUSU GÖREV TANIMI
Sınavı yapacak sınav görevlisini yapacağı sınav ile ilgili dokümanlar belgelendirme sorumlusu
tarafından bir dosya olarak hazırlanıp teslim edilir. Dosyanın içinde bulunması gerekenler aşağıda
listelenmiştir. Sınav sorumlusu bu dosyayı bir kontrol listesine göre kontrol ederek teslim alır.
1Sınav yeri adres ve iletişim bilgileri
2Başvuru formu ve Taahhüdü
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onaylayan:
Bu Doküman Program Komitesi Tarafından Gözden Geçirilmiş ve Onaylanmıştır.
ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM
PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL
TALİMATI
Doküman No:
PB.TL02
Yayın Tarihi:
09.11.2013
Revizyon No:
04
Revizyon Tarihi:
10.12.2014
Sayfa
5 / 11
Sınav yoklama formu
O sınava ilişkin sınav şartnamesi
Sınav teknik raporu
Her aday için aday/numune numarası
Sınav şartları kontrol listesi
Yapılacaksa yazılı sınav soruları
O sınava ait diğer bilgiler (Varsa, örneğin adayın özel durumu)
3456789
PB.L14 SINAV DOSYASI KONTROL LİSTESİ
Sınavı yapacak personel sınava giderken yanında bulundurması gereken dosyayı belgelendirme
sorumlusundan teslim aldıktan sonra araç-gereç-ekipman çantasını da personel belgelendirme
müdürlüğünden teslim alır. Araç-gereç-ekipman çantasında bulunması gerekenler aşağıda aynı
zamanda sınav sorumlusunun araç-gereç-ekipman eksikliğinden emin olması açısından bir kontrol
listesi ile listelenmiştir.
1Kişisel koruyucu ekipmanlar (iş güvenliği ekipmanları)
2Su Terazisi
3Gönye
4Marker (beyaz renkli)
5Tükenmez kalem (2 adet)
6Not defteri (1 adet)
7Kartivizitiniz
8Çelik cetvel
9Şerit metre
10Fotograf makinası, Video Kamera
11Dizüstü bilgisayar
Sınav sorumlularının kullandığı araç-gereç ve ekipmanların kalibrasyonları INSPECCO personel
belgelendirme müdürlüğü tarafından akredite laboratuarlara yaptırılır ve cihazların kalibrasyon takipleri
Personel Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yapılır. Kalibrasyon raporları bir dosyada muhafaza
edilir.


PB.L05 TESİSATÇI SINAVINDA BULUNMASI GEREKEN ARAÇ-GEREÇ-EKİPMAN LİSTESİ
PB.F30 ÖLÇÜM ALETLERİ VE CİHAZLARI KALİBRASYON TAKİP FORMU
4.2.2 Sınavın Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi
Belirlenen tarihte sınava girecek olan aday Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli sınava
alınır. Sınav esnasında adayın iç tesisat yapımında dikkat edilmesi gereken hususlara uyması beklenir
( dişli borularda diş açılması, boruların dikliği ve hizalamasının kontrolü vs.) Sınavda sınava katılanları
belirlemek için bir yoklama formu kullanılır. Bu yoklamaya katılanların imzası da alınır.

PB.F49 BELGELENDİRİLECEK PERSONEL YOKLAMA FORMU
Başvuran kişi veya kuruluş tarafından istenen özellik ve kalınlıktaki malzeme sınavda kullanılması
amacıyla temin edilir. Bu hazırlıkların uygunluğu, sınav yapıcı tarafından kalibrasyonlu ölçüm aletleri
ile kontrol edilir. Gerektiğinde kullanılan malzemelere ve ilave malzemelere ait sertifikalar müşteriden
istenir. Sınavlara başlamadan iş güvenliği şartlarına uyum ve imkânlarının bulunduğu sınav yapıcı
tarafından kontrol edilir. Eldiven, maske, çelik burun ayakkabı kontrol edilerek sınav yapıcı tarafından
doğrulanır. Sınav şartlarında ve ortamında görülen eksiklikler, yetersizlikler, sınavın etkin yapılışını
engelleyici durumlar var ise bu durumlar belgelendirmenin daha kaliteli, daha güvenilir ve daha adil
yapılmasının sağlanması açısından sınav yapıcı tarafından bir forma kaydelilir ve Personel
Belgelendirme Müdürlüğüne iletilir. Personel belgelendirme Müdürlüğü duruma göre yapılacak
aktiviteyi belirler ve eskiklerin giderilmesi için önlem alınmasını sağlar.
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onaylayan:
Bu Doküman Program Komitesi Tarafından Gözden Geçirilmiş ve Onaylanmıştır.
ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM
PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL
TALİMATI
Doküman No:
PB.TL02

Yayın Tarihi:
09.11.2013
Revizyon No:
04
Revizyon Tarihi:
10.12.2014
Sayfa
6 / 11
PB.F37 SINAV ŞARTLARI VE ORTAMI DEĞERLENDİRME FORMU
Sınavın yapıldığı montaj parametreleri gerektiğinde ölçülerek sınav teknik raporu ile kayıt altına alınır.
Aşağıda Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli için oluşturulmuş,başvuru formları,
sertifika(belge) formları, gözle muayene ve sınav teknik rapor formları tablo halinde Isıtma ve
Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgelendirimesine rehber doküman oluşturması için
hazırlanmıştır.
REFERANS STANDARTLAR VE ŞARTNAMELER
PB.ŞRT09
ŞARTNAME
11UY0031-3
STANDART
KULLANILACAK
FORMLAR
SERTİFİKA
BAŞVURU FORMU
PB.F66
PB.F64
PB.F59
SÖZLEŞME
PB.F34
VT - TEKNİK RAPOR
PB.F49
Açıklamalar: Yukarıdaki dokümanların yanı sıra her aday için Kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve varsa
eski belge fotokopisi ile birlikte okur-yazar olduğunu kanıtlayan belgesi de olmalıdır. Tesisatçıları için
firmasından alınan en az 2 yıl çalıştığına dair referans yazısı veya Teknik ve/veya Uygulamalı Eğitim Aldığını
gösterir belgesinin olması zorunludur. tesisatçıları için yazılı sınav zorunludur ve başarı notu en az 60’dir.
Yazılı sınavdan başarılı olamayan aday uygulama sınavına alınmaz.
ÜCRET ÇİZELGESİ
PB.F87
TEKLİF FORMU
PB.F27
YOKLAMA
SINAV ŞARTLARI
PB.F28
KULLANILAN EKİPMAN
PB.L05
PB.F01
PB.F02
PB.F03
Belgelendirme hizmetlerinin faturalandırılma işlemleri MYK SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET
TARİFESİ” ne uygun olarak yürütülür. Yazılı sınav soruları içeriği program komitesi tarafından ilgili
yeterlilik kapsamında belirttiği konulara göre hazırlanır.
Sınava girecek Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli kimlik bilgileri ve fotoğrafı sınav
görevlisi tarafından kontrol edilerek doğruluğu sağlanır. Şüpheye düşüldüğü takdirde aday sınava
alınmaz. Gerekli görülürse sınavı iptal edebilir. Program komiteleri tarafından ilgili yeterliliğin
gereklerine göre oluşturulan soru listeleri güvenlik açısından ana bilgisayarda tutulur ve yedeklemeleri
her hafta Cuma günleri yedekleri alınarak personel belgelendirme müdürü tarafından muhafaza edilir.
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onaylayan:
Bu Doküman Program Komitesi Tarafından Gözden Geçirilmiş ve Onaylanmıştır.
ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM
PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL
TALİMATI
Doküman No:
PB.TL02
Yayın Tarihi:
09.11.2013
Revizyon No:
04
Revizyon Tarihi:
10.12.2014
Sayfa
7 / 11
Sınavda adaylara sorulan sorulara kod numaraları da verilir. Bu kod no, ilgili sorunun soru
bankasındaki numarasına karşılık gelir. Teorik sınav sonunda sınav yapıcı sınav yapılan Ulusal
Yeterlilik için hazırlanan onaylanmış cevap anahtarını kullanarak değerlendirme yapar. Pratik Sınavda,
Adayın; Genel iş kurallarına uyması sınav görevlisi tarafından sağlanmalıdır. taşlama gözlüğü, eldiven,
havalandırma ortamı kontrol edilir. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının kişisel
koruyucu ekipmanlarını kullanması sağlanır. Aday sınav alet ve ekipmanlarını kullanabilmelidir. Sınava
etraftaki diğer kimselerin müdahalesi olmamasını sınav görevlisi kontrol altına almalıdır. Test parçası
gerektiğinde puntalanarak veya fikstürlerle sabitlenir. Sınavı yapan kişi veya kuruluş, iç tesisat yapımı
koşulları yanlışsa veya Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli gerekli yeterliliği yerine
getirmede, meselâ, aşırı ve/veya sistematik tamir gerektirecek şekilde, teknik olarak yetersiz olduğu
görülürse, sınavı durdurabilir.
Pratik sınava alınmadan önce numunenin üzerine diş açılan kısmı etkilemeyecek şekilde
INSPECCO’ya ait (IP işaretli olan) çelik soğuk damga sınav sorumlusu tarafından bir çekiç yardımıyla
markalanır. Marka yapılan yerin yanına adayın adının ve soyadının baş harfleri, ve belgelendirme için
adaya tanınan başvuru numarası silinemez boya kalemi(Marker) ile numunenin her iki tarafına yazılır.
Test parçaları sınav sorumlusu tarafından teslim alınır. Nezaret gerektiren testlerde sınav sorumlusu
parçalara uygulanacak testlere nezaret eder.
Herhangi bir sınav, bu yeterliliğin şartlarını yerine getirmede yetersiz kalırsa, personele yeni bir
yeterlilik sınavı için fırsat verilmelidir. Meydana gelen hatanın metalurjik veya başka herhangi bir
olağan dışı sebepten kaynaklandığı ve personelin becerisiyle doğrudan doğruya ilgisi olmadığı
sonucuna varırsa, yeni sınav malzeme ve/veya sınav şartlarının kalite ve düzgünlüğünün yeterliliğini
değerlendirmek için, ilâve bir sınavın yapılmasına izin verilir.
Pratik tesisat uygulaması bittiğinde parçayı sınav yapıcı (mühendis, mesleki/teknik eğitim/teknoloji
fakülteleri düzeyinde lisans mezunu) gözle muayene eder sonuçlarını ilgili yeterlilikteki kabul kriterleri
ile karşılaştırır sonra bunu gözle muayene ve teknik rapor formuna kaydeder. Hangi testin
uygulanabileceği ilgili sınav yeterliliğinde yazılıdır. İç tesisat yapımı personeli sınavının teknik raporu
sınav süresince belgenin teknik kayıtlarının doğru, hatasız, güvenilir ve objektif olması açısından sınav
görevlisi tarafından kayıt altına alınır, imzalanır ve belgelendirme sorumlusuna iletilir. Bu rapor Isıtma
ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgesinin hazırlanmasına destek doküman olur. Sınava
girecek adaya başvurusu kabul edildiği andan itibaren belgeler kütüğüne kaydedilir ve
bir
belge/numune numarası verilir. Verilen sıra numarası sınav test parçasında, teknik raporunda,
sözleşmesinde sınav sonuçlarına bakılmaksızın aynı olmalıdır. Sınavda başarılı olan kişiye o numara
belge numarası olarak atanır. Aday başarısız olursa atanan numara başka adayda kullanılır, sınavda
başarısz olan adaylar belgeler kütüğünde başarısız adaylar kısmında kayıt altında tutulur.

PB.L03 KALİFİKASYON KAYITLARI VE BELGELER KÜTÜĞÜ LİSTESİ
5. SERTİFİKA(BELGE) İŞLEMLERİ
5.1 Belgenin Verilmesi
Sınav görevlisi, bir hafta içinde sınav sonuçlarını ve ilgili dokümantasyonu INSPECCO’e ulaştırmalıdır.
Sınav görevlisi sınavını yaptığı adayın sınav sonucunu raporunda belirtir, belgelendirmesine dair
tavsiyede bulunabilir. Adayın belgelendirilmesi konusundaki karar, belgelendirme sorumlusu
tarafından verilir. Belgelendirme sorumlusu MYK ulusal yeterlilikler değerlendirici ölçütleri göz önüne
alınarak belgelendirme prosesi sırasında derlenen bilgilere dayanarak başvuran adayın yazılı, sözlü,
pratik sınavlarına ve eğitimine katılmamış, adayla herhangi bir bağlantısı, yakınlığı ve çıkar ilişkisi
olmayan alanında yetkili ve uzman başka bir sınav yapıcıdır. Sınav yapıcı ve Belgelendirme sorumlusu
her sınav öncesinde Belgelendirme müdürü tarafından belirlenir ve görevlendirilir. MYK Ulusal
Yeterliliklerine göre hazırlanan sertifikalar Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır. Belgelendirme
kararı sınav sonuçlarına dayandırılır. Değerlendirme işlemi için gerekli olan tüm dokümanlar, sınav
kâğıtları, sınav sonuçları, raporlar belgelendirme sorumlusunda bir araya getirilir. Başvuru yapan aday
yapılan sınav sonucu ilgili standarda, ulusal yeterliliğe veya referans dokümana uygun özelliklere
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onaylayan:
Bu Doküman Program Komitesi Tarafından Gözden Geçirilmiş ve Onaylanmıştır.
ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM
PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL
TALİMATI
Doküman No:
PB.TL02
Yayın Tarihi:
09.11.2013
Revizyon No:
04
Revizyon Tarihi:
10.12.2014
Sayfa
8 / 11
sahip ise
ve Personel Belgelendirmenin ilgili şartlarına uygun olduğunun belirlenmesi ve
belgelendirme sorumlusunun olumlu karar vermesi ile belge almaya hak kazanır.
Belgelendirme sorumlusu, sınav sonucunu ilettiği tesisatçı için sınav dokümanları dahil, diploma, kimlik
ve bunun gibi ilgili tüm dokümanların yeterliliğini başvuru formundaki, eklenecek belgeler ve sonuçlar
alanındaki kontrol sütünü yardımıyla kontrol ettikten ve ‘’PB.L04’’ listesi’ne göre kontrol ettikten sonra
tüm verilerin uygun olması durumunda belgelendirme kararını verir, belgelendirme kararı o sınava ait
teknik raporun ilgili kısmına yazılarak INSPECCO Belgelendirme Sorumlusu tarafından imzalanır ve
belge almaya hak kazanan tesisatçı belgesi(Sertifikası) tüm dokümantasyon tamamlandıktan sonra
belgesinin en geç 10 iş günü içerisinde hazırlanmasına gayret edilir ve özen gösterilir. INSPECCO her
adayın sertifikasında fotoğrafı olmasını ve her belgede onay kısmında ve bir kısmı fotoğrafın üzerine
gelecek şekilde soğuk damga(mühür) olmasını şart koşar.

PB.L04 ADAY-BELGELİ KİŞİ ÖZLÜK DOSYASI KONTROL LİSTESİ
Kuruluş veya adaya gönderilen fatura bedelinin yatırıldığını gösteren dekontun Belgelendirme
Müdürlüğüne ulaştırılmasından sonra Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Belgesi kuruluşa
veya kişilere elden yada kargo yolu ile teslim edilir.
Sertifika almaya hak kazanmış aday ile INSPECCO arasında tarafların yükümlülüklerini belirten bir
sözleşme imzalanır. Aşağıdaki Yükümlülükler kısmında bu dökümanlar bulunmaktadır. Hazırlanan
belge kullanım sözleşmesinin INSPECCO tarafından onaylı birer fotokopisi ile birlikte adaya posta
yada elden teslim edilir. Verilen belgenin iki adet fotokopisi ve belgeli kişi belge kullanım sözleşmesinin
aslı INSPECCO’da personele ait özlük dosyasında muhafaza edilir. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat
Yapım Personeli belgelerinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.
INSPECCO tarafından düzenlenen sınav sonucu verilen belgede kişisel bilgilerin haricinde firma var
ise firmanın adı isteğe bağlı olarak yazılır.
Belge almış olmak, adayın mevzuattan kaynaklanan diğer herhangi bir yükümlüğünü azaltmaz veya
ortadan kaldırmaz. Belgeli kişi, yasal olarak alması gereken belgeleri kendisi takip eder ve edinir.
Belge , INSPECCO’nun mülkiyetindedir. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgeleri
yalnzıca belgede adı geçen ve T.C. kimlik numarası yada yabancı uyruklu ise vatandaşlık numarası ile
garanti altına alınan kişiye aittir.Belge sahibi Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgesi
hiçbir şekilde başka kişiye devredilemez. Belgelerin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından
doğan sorumluluk belge sahibine aittir.
5.2 Geçerlilik ve Yeniden Belgelendirme
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli için sınav tarihi temel alınarak 24 ay ara vermemek
şartıyla 5 yıl geçerlidir. Referans standartlarda herhangi bir değişiklik olmadığı müddetce belge
geçerliliğini korur. Ancak direktif / mevzuat / yönetmelik yada standartlarda revizyonların olması
halinde revizyonun önemi ve büyüklülüğüne göre yeniden sınav düzenlenir veya revizyon ile ilgili bilgi
www.inspecco.com web sitesinde bildirilir. Kapsam değişikliği taleplerinde ilgili kapsama göre belge
yeniden düzenlenir.
5.3 Takip, gözetim, belgenin geçerliliğinin uzatılması
El kitabında genel kurallar belirtilmiştir. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli yayınlanan
yeterlilik sınavı belgesi, beş yıllık bir süre için geçerlidir. Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini
tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performan izleme raporu
hazırlanır. Mevcut belgelendirmenin uzatılmasından önce aşağıdaki şartların karşılanması ve
aşağıdaki koşulların doğrulanması gerekir:
a) Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi buyunca kişi ile ilgili
belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikayet gelmemiş olması durumunda Isıtma ve
Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgenin geçerlili süresi içerisinde en az 1 kez mesleki yetkinlik
başarı raporunu belgelendirdiğinde belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onaylayan:
Bu Doküman Program Komitesi Tarafından Gözden Geçirilmiş ve Onaylanmıştır.
ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM
PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL
TALİMATI
Doküman No:
PB.TL02
Yayın Tarihi:
09.11.2013
Revizyon No:
04
Revizyon Tarihi:
10.12.2014
Sayfa
9 / 11
b)Başarı raporunu belgelemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5
yıl daha uzatılır.
c) Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav
yapılır.
5.4 Belge Yenileme
Belge yenileme 5 yılda bir yapılır. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personelinin belgelerinin
geçerlilik süresi dolduğunda tesisatçının yeniden belgelendirilmesi için uygulanacak yöntem eğer
belgelendirme standardında belirtilmemiş ise ilk kez belgelendirme prosedürüne uygun olacaktır. Eğer
belgelendirme standardında bu konu yer alıyor ise belgelendirme standardına göre şartlar sağlanırsa
yeniden belgelendirme yapılacaktır. Sınavda ilgili sınav standardına uyulur.
Belgelendirme sonrası tesisatçı belgesinin geçerliliğinin sürdürülebilmesi için geçerlilik süresi
içerisinde en az bir kez performan izleme raporu INSPECCO tarafından hazırlanır ve belgenin
geçerlik süresi dolduğunda 15 gün içinde INSPECCO'ya iade edilecektir. Bu şartların sağlanamaması
durumunda belge geçerliliğini yitirir. Bu hususlar başvuru formunda yer alan imzalı taahhütname ve
sözleşme ile garanti altına alınmışıtr. Belgenin geçerlilik durumu www.inspecco.com web sitesinden
sorgulanabilir.
5.5 Belgenin Askıya Alınması
INSPECCO’dan belgeli tesisatçı, belgelendirme programının şartlarına uymadığı takdirde;
Belgelendirmeye dair ücretleri ödemediği takdirde ; Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığı takdirde ;
Belgeli personel ilgili standarda göre yeterliliği onaylandığı zamandaki becerilerini artık
sergileyemiyorsa belgesi askıya alınır. INSPECCO, uygunsuzlukların seviyesini dikkate alarak
personelin belgesini askıya alabilir. Askıya alma durumunda belgeli kişinin hangi düzeltici faaliyeti
yerine getirmesi gerektiği belirtilir. Düzeltici faaliyetin yerine getirilmesi için süre en fazla bir aydır. Bir
ay içinde uygunsuzluk giderilmezse belge iptal edilir. Askı kararı tesisatçının beyan ettiği adresine
tebliğ edilerek belgesini askıda olduğu sürece kullanmaması istenir. Belgenin askıya alınması durumu
www.inspecco.com web sitesinden sorgulanabilir.
5.6 Belgenin Basım İşlemleri ve Belgeyi Geçersiz Kılan Durumlar
Sertifikalar ; matbaa veya yazıcı kullanılarak kalın kağıda basılır.
Belgelerde minimum aşağıdaki bilgiler yer alır :
•Belgelenen kişinin adı , isteniyorsa Firma Adı
•Benzersiz bir belge numarası (Sertifika no)
•Belgelendirme kuruluşunun adı, logosu ve mühür
•Belgelendirmenin dayandırıldığı dokümanın yayın tarihi , yeterlilik standardı dâhil diğer ilgili
dokümanlara atıf
•Geçerlilik şartları ve kısıtlamaları dâhil belgelendirmenin kapsamı,
•Belgenin yürürlülük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih.
•Belgelendirme sorumlusu personelin adı, soyadı, ünvanı, imzası(Onay İmzası)
•Ayrıca belge üzerinde kişinin fotoğrafı, kimlik türü, kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi ve belge
kapsamına ilişkin teknik bilgiler yer alır.
Sertifikaları geçersiz kılan durumlar aşağıda belirtilmiştir :
• İmla / basım hataları içeren sertifika
• Kağıdı problemli yıpranmış zarar görmüş sertifika
• Onayı, imzası ve mührü olmayan sertifika
Bu durumlardan biri yada birkaçı oluşması halinde INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğüne
bilgi verilerek sertifikanın yenilenmesi talep edilir. Bu husus sertifikada belirtilmiştir.
Belgenin yenilenmesi veya ikinci bir nüshanın alınması için INSPECCO Personel Belgelendirme
Müdürlüğüne yazılı olarak başvuru yapılmalıdır. INSPECCO, devlet veya işveren ile özel bir anlaşma
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onaylayan:
Bu Doküman Program Komitesi Tarafından Gözden Geçirilmiş ve Onaylanmıştır.
ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM
PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL
TALİMATI
Doküman No:
PB.TL02
Yayın Tarihi:
09.11.2013
Revizyon No:
04
Revizyon Tarihi:
10.12.2014
Sayfa
10 / 11
olmadığı sürece, belgeyi doğrudan belgeli kişiye verir. Belgeler belgeli kişiler haricinde üçüncü
taraflara verilecekse, işbu belgenin belgeli kişiye ulaştırılması gerektiği belirtilir.
6. İTİRAZLAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Belgeli kişi belge konusunda verilmiş bir karara veya belgelendirme sürecinin herhangi bir
uygulamasına itiraz edebilir ancak yazılı olarak beyan etmek zorundadır. Kişi, İtirazını kanıtlarıyla ve
gerekçeleriyle ispatlamalıdır. İtirazlar; INSPECCO’ya, konunun öğrenildiğinden itibaren 1 ay (30 iş
günü) içinde yapılır. İtirazlar; Adayın sınavına dair uygulama ve kararlara itiraz; Belge verilmemesine
itiraz ve Belgenin askıya alınmasına veya iptal edilmesi hususlarına itiraz şeklinde olabilir.
Belgeli kişinin belgesine üçüncü taraflarca itiraz edildiğinde, itirazlar süresince belgeli kişinin belgeli
statüsünde olduğu kabul edilir. İtirazlarda nihai karar merci, INSPECCO kuruluşunun İtiraz Kuruludur.
Diğer hususlarda Kalite El Kitabının şikâyet ve itirazlar ile ilgili maddesi uygulanır.
7. YÜKÜMLÜLÜKLER
Belgeli Kişinin Yükümlülükleri ve INSPECCO’nun Yükümlülükleri başvuru formunda yer alan imzalı
taahhüdü ve sözleşme ile garanti altına alınmıştır. Belge başvurusunda bulunan kişi belgelendirme
genel şartlarını okuduğunu ve bu şartlara uyacağını taahhüt etmelidir. Belge almaya hak kazandıktan
sonra belgelendirme sözleşmesini imzalayarak sözleşmeye uyacağını taahhüt eder.

PB.F34 PERSONEL BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ
8.REFERANS
YANSIMASI
STANDARTLAR
KAPSAMINDAKİ
DEĞİŞİKLİKLERİN
BELGELENDİRMEYE
Referans standartların revizyon, değişme durumları varsa diğer durumların takipleri güncellikleri
korunacak şekilde personel belgelendirme müdürlüğü tarafından sürekli takip edilir ve güncel tutulur.
Değişen ve değiştirilmesi zorunlu maddeler referans standarttan oluşturulan şartnamelerde de
güncellenir. Belgelendirmenin esas alındığı standartlardaki veya yönetmeliklerdeki değişiklikler belgeli
kişilere web sitesinde bir duyuru ile bildirilir. INSPECCO; Personel Belgelendirme Müdürlüğü kişilerin
yeni şartları bilmesi açısından www.inspecco.com web sitesinde verilen bilgilerden yararlanabilir.
Standartlardaki veya Yönetmelilklerdeki büyük değişiklikler için yeniden belgelendirmeye ihtiyaç varsa
web sitesinden duyuru yapılır.
9.BELGELİ PERSONELİN PERFORMANSININ İZLENMESİNE DAİR UYGULAMALAR
INSPECCO’ten belge sahibi Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli performansı, çalıştığı
kurumdan geri besleme alınarak izlenir. INSPECCO’nun belge verdiği Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat
Yapım Personeli çalıştığı kurum INSPECCO’ya geri besleme yaparak performansına dair objektif delil
sunar. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli performansının izlenmesine imkân
sağlayacağını sözleşmesinde Belgelendirme şartlarına uymayı ve tüm belgelendirme süreci için
gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağını belirterek imzalar.
10.BELGENİN İPTALİ VE LİSANS VEYA DİĞER SÖZLEŞMELERİN FESHİ
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli belgeleri yapılan sözleşmedeki durumlarda belirtildiği
üzere iptal edilir ve Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli ile yapılan sözleşme feshedilir.
Belge sahibi kişi’nin;
- INSPECCO tarafından belirlenen süre içerisinde incelemeye müsaade etmemesi,
- Tahhukkuk eden ücretleri 45 gün içinde ödememesi,
- Kişinin INSPECCO başvuru formunda verdiği adreste bulunmaması,
- Sertifikalarda değişiklik yapması,
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onaylayan:
Bu Doküman Program Komitesi Tarafından Gözden Geçirilmiş ve Onaylanmıştır.
ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM
PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL
TALİMATI
Doküman No:
PB.TL02
Yayın Tarihi:
09.11.2013
Revizyon No:
04
Revizyon Tarihi:
10.12.2014
Sayfa
11 / 11
Halinde sözleşme fesholunur ve belge en geç 15 gün içinde INSPECCO’ya ulaştırılır.
Belgesi iptal edilenler internet sitesi aracılığıyla www.inspecco.com adresinden kamuya duyurulur
INSPECCO kuruluşu web sitesinde belgeli kişileri, belgenin kapsamını, belgenin geçerlilik tarihini ve
referans standardın adını yayınlar ve bunları düzenli olarak günceller.
11.ANLAŞMAZLIKLAR
Belge almak için INSPECCO’ya müracaat eden kuruluşlar bu talimat hükümlerine eksiksiz olarak
uymayı kabul etmiş sayılır. Anlaşmazlık durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onaylayan:
Bu Doküman Program Komitesi Tarafından Gözden Geçirilmiş ve Onaylanmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
508 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content