close

Enter

Log in using OpenID

1. BÖLÜM (lise düzeyi) - tatvaninsander.org.tr

embedDownload
1. BÖLÜM (lise düzeyi)
1- Abdul Muttalib'in yürüttüğü, zamanın en yüce şerefi sayılan, Kâbe ile ilgili
vazifeler hangisidir ?
a)Hicabe-Liva
b)Rifade-Sikaye
c)Hicabe-Sikaye
d)Liva-Rifade
2-Peygamber efendimiz (s.a.v.) doğmadan önce Mekkeliler yeni doğan
çocuklarını Mekke dışındaki yerlere sütannelerine verirlerdi. Aşağıdaki
şıklardan hangisi bunun nedeni olabilir?
a)Çocuk yetiştirmek istememeleri
b)Mekkelilerin çocuk yetiştirmek için yeterli kapasiteye sahip olmamaları
c)Seçtikleri yerlerin medeniyette Mekke'den daha ilerde olması
d)Seçtikleri yerlerin ikliminin ve Arapça'yı kullanma yeteneklerinin
Mekkelilerden daha iyi olması
3-Hz. Peygamber'in annesi Amine'nin vefat ettiği Medine yolculuğunda
kendisine ve oğlu Hz.Muhammed'e kim eşlik etmiştir
a)Dedesi AbdulMuttalib
b)Cariyesi Ümmü Eymen
c)Amcası Ebu Talip
d)Yengesi Fatıma
4-"Ficar savaşı" tanımı Cahiliye döneminde Arabistan'da meydana gelen hangi
tür savaşlar için kullanılır?
a)Kardeşler arasında çıkan savaşlar
b)Dini amaçlı savaşlar
c)Kâbe'de yapılan savaşlar
d)Haram sayılan aylarda yapılan
savaşlar
5-Peygamberimizin de katıldığı ve bu gün de olsa katılmaktan onur duyarım
dediği, ticareti ve Kâbe ziyaretlerini ciddi oranda etkileyen haksızlıklara karşı
koyması amacıyla kurulan birliğin adı nedir?
a)Kâbe Savunma Birliği
b)Mekke Sivil Savunma Birliği
c)Faziletliler Birliği
d)Kâbe Ordusu
6-Mekke eşrafından gelen evlilik tekliflerini reddeden Hz. Hatice'nin Hz.
Muhammed (s.a.v.) ile evlenme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi
sayılmaz?
a)Mal varlığı
b)Şerefi
c)Güvenilirliği
d)İyi huyu ve doğruluğu
7- Hz. Muhammed hangi ayetlerle insanları esenlik yurduna ulaştıracak
yegane doğru inanç sistemini bildirmekle görevlendirmiştir?
a)Alak Suresinin ilk ayetleri
b)İhlas Suresi
c)Mudessir Suresinin ilk ayetleri
d)Fatiha Suresi
8-Hz. Muhammed(s.a.v.)'in Peygamberliğinden önce Hanif Dininin
Mekke'deki en önemli temsilcisi kimdir?
a)Varaka B. Nevfel
b)Zeyd B. Amr
c)Ebu Talip
d)Amr B. Luhay
9-Hz. Cebrail Peygamberimize ilk vahyi getirirken onu üç kere sıkıca kavrayıp
bırakmış. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenleri arasında sayılmaz?
a)Kendisine göz dağı vermek
b)Rüyada olmadığını hissettirmek
c)Kendisine verilen şeyin önemli olduğunu hissettirmek d)Anlamasını sağlamak
10- Namaz müminin hayatında niçin önemlidir?
a)Miraçta farz kılındığı için
b)Tevhidin eyleme dönüşmüş biçimini
temsil ettiği için
c)Bedenle yapılan bir ibadet olduğu içi d)Günün belli vakitlerinde yapıldığı için
11- Namaz bugün ki şekliyle farz olmadan önce Hz. Muhammed (s.a.v.) ve
insanlar günde kaç vakit namaz kılardı?
a)5
b)3
c)2
d)1
12-Aşağıdakilerden hangisi Resulullah (s.a.v.)'in kendilerine bildirdiği ilahi
hakikatleri hiç tereddüt etmeden kabullenenler arasında yer almaz?
a)Hz. Ömer
b)Hz. Hatice c)Zeyd B. Harise
d)Hz. Ebubekir
13- Mudessir Suresinin ilk ayetlerinde geçen "rics" kelimesi terimsel olarak ne
anlama gelmektedir?
a)Maddi kirlilikler
b)Ahlaksızlık ve terbiyesizlikler
c)Düşmanlıklar
d)Maddi ve manevi her türlü pislik,put,şirk ve küfür
14- Putperest Arap cahiliyyesinde puta tapmayan, sapkınlıklardan uzak duran
ve Hz. İbrahim'in Dini üzerine yaşayanlara ne denilirdi?
a)Sabiî
b)Mecusi
c)Nasrani
d)Hanif
15-Hz. Muhammed(s.a.v.)'in İslam davetinin 3 yıl süre ile belli oranda gizliliğe
riayet edilerek devam etmesinin hikmeti nedir?
a)Müşriklerin korkusu
b)Dik duracak kadar güçlü olmamaları
c)Davetin başarısız olacağı endişesi
d)Tüm zamanlar için örnek Kurân neslinin çekirdek kadrosunun oluşması
16-İslam davetinin gizli döneminde üs olarak geçtiği yer neresidir?
a)Darunnedve
b)Kâbe
c)Dar-ul Erkam
d)Peygamberimizin evi
17-İslami davetin gizlilik safhasında çıkarılıp açıkça yapılmasını ve kitlesel
davete dönüştürülmesini emreden ayet aşağıdakilerden hangisidir?
a)Hac 94
b) Hicr 94.
c) Şuara 214.
d)Tevbe 124.
18-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam davetini durdurmayı
amaçlayan sistemli girişimlerinin ilk örneğidir?
a)Engel olması için Ebu Talibe başvuru
b)Müminlere işkence
c)Halk arasında itibarsızlaştırma çabaları
d)Sosyal ve Ticari boykot
19-Mekke'ye dışarıdan gelenlerin Hz. Muhammed(s.a.v.)'in tebliğini kabul
etmelerine engel olmak için Darunnedve de alınan karar aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Hz. Muhammed(s.a.v.)'i kahin olarak tanıtmak
b)Hz. Muhammed(s.a.v.)'i mecnun olarak tanıtmak
c) Hz. Muhammed(s.a.v.)'i sihirbaz olarak tanıtmak
d) Hz. Muhammed(s.a.v.)'i şair olarak tanıtmak
20-Hz. Peygamber'in dini öğrenme isteklerini göz ardı edip Mekke eşrafına
İslâm'ı tebliğ etmeyi tercih ettiği için Allah (c.c.) tarafından uyarı aldığı kör
sahabe kimdir?
a)Abdullah B. Ravaha
b) İbnu Ummi Mektum
c) Amr B. Yasin
d)Habbab B. Erett
21-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslâm davetini engellemek için
yürüttükleri baskı politikalarından değildir?
a)Yakın akrabası tarafından engellenmesini sağlamak
b)Yakın arkadaşlarına baskı ve işkence uygulamak
c)Mal, şan ve makam teklifleriyle vazgeçmesini sağlamak
d)Onu hapsedip insanlar karşısına çıkarmamak
22-Peygamberimizin kızı Ümmü Gülsüm ile evli iken babası Ebu Leheb
hakkında inen sureden sonra babasının baskısıyla boşanan ve
peygamberimize terbiyesizlik yaptığı için "Ya Rabbi! Köpeklerinden birini
buna musallat et" bedduasından sonra Şam yolunda yırtıcı bir hayvan
tarafından parçalanarak ölen kişi kimdir?
a)Uteybe
b)Utbe
c)Şeybe
d)Fadl
23-Ebu Huzeyfe b. Muğire'nin hizmetçisi olup onun himayesinde Mekke'ye
yerleşen, Yemen'li Yasir ile evlendirilen ve İslam'ı seçtikleri için ağır
işkencelere maruz kalıp Ebu Cehil'in attığı mızrakla "İslam'ın ilk şehidi"
ünvanını kazanan sahabe kimdir?
a)Fatıma
b)Hint
c)Sümeyye
d)Zeynep
24-Mekkeli müşriklerin caydırma amaçlı uyguladıkları şiddetli işkencelerin ilk
dönem müslümanların davalarına etkisi nasıl olmuştur?
a)Bir çoğu inanmaktan vazgeçmiş
b)İslam'ın haklılığını dünyaya ilan etmiş
c)İslam'ın ilerleyişini durdurmuş
d)Müşriklere kısmi bir başarı sağlamış
25-Müşriklerin yoğun baskılarına maruz kalan ve Hz. Peygamberden
yeryüzüne dağılın icazetini alan sahabenin 617 yılının Mart ayında 16 kişilik
bir grupla birinci hicreti gerçekleştirdikleri yer neresidir?
a)Habeşistan
b)Yemen
c)Medine
d)Kudüs
26-Kendisine hicret etmek suretiyle sığınan müminleri koruyan, onlara izzet
ve ikramda bulunan ve öldüğünde Peygamberimiz tarafında gıyabi cenaze
namazı kılınan kral kimdir?
a)Seyf b. Ziyezen
b)Necaşi
c)Rüstem
d)Heraklius
27-Avdan dönerken Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'e yaptığı ağır
hakaret ve küfürleri duyması üzerine doğruca Mekke eşrafının toplandığı yere
gidip elindeki yayı olanca gücüyle Ebu Cehil'in kafasına indiren ve ertesi günü
Hz. Muhammed (S.A.V.)'e iman edip İslam'ın kuvvetlenmesine vesile olan,
Peygamberimizin amcası kimdir?
a)Abbas
b)Abdulmuttalib
c)Hamza
d)Haris
28-Hz. Resulullah'ı bulup öldürmek için yola çıkan, yolda karşılaştığı
Nuaym'dan hak dini kabul ettiklerini öğrendiği eniştesi Said b. Zeyd ile kardeşi
Fatıma'nın evine gelip onlara işkence eden ve daha sonra Hz. Resulullah'a
gidip iman eden Hz. Ömer'in kalbinin yumuşamasına vesile olan Kur'an
ayetleri hangi surededir?
a)Yasin Suresi
b)Nebe Suresi
c)A'la Suresi
d)Taha Suresi
29-Aşağıdakilerden hangisi Mekke'de yaşayan 8-10 kişilik putperest karşıtı
Haniflerden değildir?
a)Velid b. Muğire
b)Zeyd b. Amr
c)Kus b. Saide d)Varaka b. Nevfel
30-Aşağıdakilerden hangisi risaletin 5. ve 6. yıllarında meydana gelip Mekke
şehir devletini şoka uğratan gelişmelerden değildir?
a)Hz. Hamza ile Hz. Ömer'in müslüman olmaları
b)Habeşistan'a hicret eden müslümanların kabul görmeleri
c)Müslümanların topyekun Medine'ye hicret etmeleri
d)Utbe b. Rebia ve Velid b. Muğire'nin Resulullah ile anlaşma zemini oluşturma
çabalarının boşa çıkması
2. BÖLÜM (lise düzeyi)
1-Daru-n Nedve toplantısında oy birliğiyle alınan ve kutsallık atfetmek için
Kâbe'ye asılan karar metninin boykot kararlarında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
a)Ticari ilişkilerin kesilmesi
b)Medeni ilişkilerin kesilmesi
c)İletişim ilişkilerinin kesilmesi d)İnananlara karşı topyekün savaş ilan edilmesi
2-Aşağıdakilerden hangisi Allah Resulü (S.A.V.)'in Taif'e yaptığı yolculuğun
nedenleri arasında yer almaz?
a)Taiflilerin Hz. Muhammed'i himaye etmeyi kabul etmeleri
b)Mekkedeki İslam devletinin kilitlenme sürecine girmesi
c)Baskı ve zorlukların dayanılmaz bir aşamaya varması
d)İslam daveti için Taif'in uygun bir üs olacağı düşünceleri
3-Taif yolculuğunda, Taifliler tarafından taşlanan ve elleri, ayakları kan
içerisinde kalan Hz. Muhammed ve kölesi Zeyd'i çalıştığı bağda karşılayıp
onlara üzüm ikram eden ve Peygamber olduğunu anlayınca kendisine iman
eden köle nereliydi?
a)Ninova
b)Taif
c)Şam
d)Kudüs
4-Mekke halkından umudunu kesip İslam daveti için üs arayışı içerisinde olan
Peygamberimizin Medine'den hac ziyareti için gelen 10'u Hazrec, 2'si Evs
kabilesine mensup 12 kişiyle görüşüp bazı konularda onlardan söz aldığı ve
tarihe kadınlar biatı olarak da geçen olayın İslam literatüründe adı nedir?
a)Hudeybiye Görüşmesi
b)1. Akabe Görüşmesi
c)2. Akabe Görüşmesi
d)Mina Buluşması
5-Az sayıda iman getirmiş Medinelilerin kendilerine dini öğretecek ve
namazda imamlık edecek birini istemeleri üzerine Allah Resulü kimi tayin
etmiştir?
a)Abdullah b. Mes'ud
b)Ammar b. Yasir
c)Hz. Osman
d)Mus'ab b. Umeyr
6-Müslümanların Medineye hicret etmesiyle endişelenen Mekkeli müşriklerin
Daru-n Nedve'de yaptıkları geniş toplantı sonucu aldıkları suikast kararını
peygamberimize kim bildirmiştir?
a)Esma bint Ebu Bekir
b)Abbas'ın hanımı Ümmü Fadl
c)Rakika bint Ebi Safiyy
d)Havsa bint Ömer
7-Hicret yolculuğunda Hz.Peygamber ve yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir'e rehberlik
eden müşrik kişi kimdir?
a)Süraka b)Ebu-l Bahteri b. Hişam c)Velid b. Muğire d)Abdullah b. Uraykit
8-Hicret esnasında, Medine'ye varmadan önce Kuba'da 12 gün kalan Allah
Resulünün burada yaptıkları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)Mekkeye karşı bir ordu topladı
b)İlk mescidi inşa etti
c)İlk cuma namazını kıldırdı
d)Müslümanlar arasındaki bazı problemleri
çözdü
9-İslam'a ve müslümanlara yönelik kinlerini açığa vuramayan, fırsat buldukça
düşmanlıklarının gereğini yapan ve Hz. Resulullah (S.A.V.) Kuba'dayken onu
korkutup kaçırmak amacıyla gece vakti evini taşlayan grup kimlerdir?
a)Yahudiler
b)Hristiyanlar
c)Müşrikler
d)Münafıklar
10-Resulullah (S.A.V.) Medineye giderken mescid ve evi inşa edilinceye kadar
7 ay boyunca evinde misafir kaldığı meşhur sahabe kimdir?
a)Sa'd b. Muaz
b)Ebu Eyyub el-Ensari c)Ka'b b. Malik
d)Es'ad b. Zürare
11-Resulullah (S.A.V.) muhacir ve ensardan bir müslüman toplumu inşa etme
sürecini başlatırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak gerçekleştirildi?
a)Zekatın yaygınlaştırılması
b)Ekonomik dayanışmanın sağlanması
c)Selamı yaygınlaştırıp kardeşliği tesis etmesi
d)Yahudilerle
ilişkileri
kesmesi
12-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde mescidin işlevleri
arasında sayılmaz?
a)Mahkeme salonu
b)İbadethane
c)Kadın meclisi
d)Nikah salonu
13-İlk dönem İslam tarihinde eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü mekan hangi
isimle anılır?
a)Nedve
b) Suffe
c) Dar-ul Fünun
d)Mektep
14-Medine İslam devleti kurulurken aşağıdaki Yahudi kabilelerinden hangisi
Medine'de yaşamıyordu?
a)Hayber Yahudileri
b)Kaynuka oğulları
c)Kurayza oğulları
d)Nadir oğulları
15-Medine İslam Devleti anayasasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Merkezi otorite Resulullah (S.A.V.)'dir
b)Toplumun egemen topluluğu müslümanlardır
c)Yahudi topluluğu üstün ırktır
d)Medine'ye yapılacak saldırıda herkesin savunmaya katılması zorunludur
16-Hz. Peygamber, ticari çarşıların kontrolünü elinde bulunduran Yahudilerin
ekonomik egemenliklerine son vermek amacıyla aşağıdakilerden hangisini
yapmıştır?
a)Savaşarak çarşıları ele geçirmiştir
b)Yahudilerle anlaşarak ortaklık
kurmuştur
c)Ekonomik alana dokunmamıştır
d)Yahudilerin egemenliğinde olmayan
serbest bölge mahiyetinde bir pazar kurmuştur.
17-Peygamber Mescidinin yanında bulunan ve zamanla eğitim faaliyetleriyle
meşhur olan Suffe'de kimler kalıyordu?
a)Yabancı misafirler
b)Sahabenin eğitim gören çocukları
c)Fakir ve evsiz sahabeler
d)Askerler
18-Bir arınma yolculuğu olan oruç, ne zaman farz kılındı?
a)Hicri 1. yıl b)Hicri 2. yıl
c)Hicri 3. yıl
d)Hicri 4. yıl
19-Bir gün sinirlendiğinde Hz. Bilal'e "Siyah kadının oğlu" diye hitab ederek
hakaret eden ve Hz. Peygamber'den "Sende hâlâ cahiliye kalıntıları var"
sözleriyle azar işiten sahabe kimdir?
a)Ebu Zer el-Gıfari
b)Ebu Eyyub el-Ensari
c)Sa'd b. Zübeyr
d)Amr b. As
20-Ayet-i Kerimede geçen "Yevm-ul Furkan (Ayırma Günü)" tanımı
aşağıdakilerden hangisi için kullanılmıştır?
a)Medine'ye hicret
b)Hz. Hatice'nin vefatı
c)Mekke'nin fethi
d)Bedir Savaşı
21-Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşında helak olan İslam'ın azılı
düşmanlarından değildir?
a)Ebu Cehil
b)Umeyye b. Halef
c)Şeybe b. Rabia
d)Ebu Leheb
22-Allah Resulu (S.A.V.)'in Bedir Savaşı esirleri hakkında uyguladığı hangi
davranış İslam'ın eğitime vermiş olduğu önemin göstergesidir?
a)Okuma - yazma bilenlerin karşılıksız serbest bırakılması
b)Okuma - yazma bilenlerin 10 müslümana okuma - yazmayı öğretmek şartıyla
serbest bırakılması
c)Okumuş, bilgili kişilere ikramda bulunması
d)Okuma - yazma bilenlerin itibarlarını iade etmesi
23-Alışveriş için kuyumculuk pazarına giden bir müslüman bayanın beden
örtüsüyle oynadıkları için yardım çağrısında bulunması üzerine yardıma koşan
müslümanın Yahudiler tarafından öldürülmesi ile yaptıkları antlaşmayı
resmen bozmuş sayılan dolayısıyla Medine'den sürülen Yahudi kabilesi
hangisidir?
a)Nadiroğulları
b)Kurayzaoğulları
c)Kaynukaoğulları
d)İsrailoğulları
24-Uhud Savaşında mücahidlerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla orduya
katılan ve daha sonra Resulullah'ı savunmasız görünce onu yiğitçe savunan ve
Abdullah b. Kamia tarafından bir kılıç darbesiyle omuzundan yaralanan hanım
sahabe kimdir?
a)Şifa Hatun
b)Nefise Hatun
c)Nuseybe Hatun
d)Ümmü Süleym
25-Hendek Kuşatmasında Mekke müşrikleriyle gizli anlaşma yapıp
müslümanları arkadan vurmaya çalışan ve kuşatmadan sonra Medine'den en
son çıkarılan Yahudi kabilesi hangisidir?
a)Kurayzaoğulları
b)Nadiroğulları
c)Kaynukaoğulları
d)Hayber Yahudileri
26-Hz. Muhammed ve müslümanların umre ziyareti için Mekke'ye doğru yola
çıktıkları Mekkeli müşriklerin karşı çıkmaları üzerine onlarla imzaladıkları
görünürde müslümanların pekte hoşuna gitmeyen anlaşma hangisidir?
a)Hudeybiye Anlaşması
b)Kadeş Anlaşması
c)Sevr Anlaşması
d)Lozan Anlaşması
27-Umreye giden Hz. Resulullah ve sahabenin Mekkelilerce engellenmesi
neticesinde Mekke'ye elçi olarak gönderdiği Hz. Osman'ın ölüm haberinin
yayılması üzerine müslümanların kanlarının son damlasına kadar
savaşacaklarına dair Resulullah'a söz vermeleri olayı hangi isimle adlandırılır?
a)Hudeybiye Antlaşması
b)Rıdvan Biatı
c)Hilf-ul Fudül
d)Akabe Biatı
28-Hudeybiye Antlaşması gereği Medine'ye giderken Medine'de kalamayacağı
kendisine bildirilen ve İs vadiside yerleşip burada Kureyş kervanlarını
yağmalayan ve Hudeybiye Antlaşmasının müslümanların aleyhine olan
maddelerinin onların lehine dönüşmesini sağlayan sahabe kimdir?
a)Ebu Cendel
b)Ebu Basir
c)Suheyb-i Rumi
d)Ebu Zer el-Gifari
29-İki kolu kesildiği için Peygamberin kendisine Tayyar adını verdiği amcası
Ebu Talib'in oğlu Cafer hangi savaşta şehit düşmüştür?
a)Yermük Savaşı
b)Hayber Fethi
c)Beni Mustalık Gazvesi
d)Mute Savaşı
30-Hz. Muhammed (S.A.V.) Mekke'nin fethinde Ka'be'nin içinde ve
etrafındaki putları asasıyla itip devirmeye çalışırken okuduğu "Hak geldi, batıl
zail oldu. Kuşkusuz batıl zail olmaya mahkumdur." ayeti hangi surededir?
a)İsra Suresi, 81. Ayet
b)Yasin Suresi, 15. Ayet
c)Tevbe Suresi, 65. Ayet
d)Ahzab Suresi, 23. Ayet
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
247 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content