close

Enter

Log in using OpenID

HASAN SAMİ GÖKSOY - İstanbul Bilim Üniversitesi

embedDownload
EK-4A
ÖZGEÇMİş
ı. Adı Soyadı
: HASAN SAMİ GÖKSOY
:
Telefon
Mail
:19.01.1976
:Tıp Doktoru
2. Doğum Tarihi
3. Unvanı
4. Öğrenim
Durumu
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Tıp
İç Hastalıklan
Hematoloji
Üniversite
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.
ı.u İstanbul Tıp Fak
Yıl
2000
2005
2011
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Difiiz Büyük B Hücreli Hodgkin-Dışı Lenfomalarda Uluslarası Prognostik İndeks'in ve Diğer
Olası Prognostik Faktörlerin 76 Hastada Değerlendirilmesi
6.2. Doktora Tezleri
Gebelik Trombositopenisinde Retiküle Trombosit Oranının Tanısal Değerinin Araştınlması
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Prevalance of pulmonary hypertension in chronic myeloproliferative diseases.
Esen Kiyan , Gulfer Okumus Goksen, Kuran, Burak Pamukcu, Hasan Göksoy, Aysu Kiyan,
Selim Yavuz, Zehra Bugra Orhan Arseven
European Respiratory Journal, vol. 38 no. Suppl 55 2983
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceeding) basılan
bildiriler.
2nd International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
ELEV ATED INTRACELLULAR CYTOKINE LEVELS IN AP ATIENT WITH
SEVERE PRURITUS DURING THECOURSE OF CHRONIC L YMPHOCYTIC
LEUKEMIA: A CASE REPORT
lHasan Sami Göksoy, 2Elif Aktaş, 2Günnur Deniz, 1 Mustafa Nuri Yenerel, lMeliha
Nalçacı, 1 Melih Aktan lİstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey, 2DETAE,
İstanbul University, İstanbul, Turkey
LONG-TERM FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH HAIRY CELL LEUKEMIA
AFTER CLADRIBINE TREATMENT
Mustafa N. Yenerel, Reyhan Diz Küçükkaya, Selim Yavuz, Hasan S. Göksoy, Melih
Aktan, Meliha Nalçacı, Tanju Atamer İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine,
Dept. oflnternal Medicine Div. of Hematology, İstanbul, Turkey
EFFICACY OF BORTEZOMIB IN A PATIENT WITH PLASMA CELL LEUKEMIA
AND RELAPSE ATCENTRAL NERVOUS SYSTEM
Meliha Nalçacı, Hasan Sami Göksoy, Metin Kanitez, Metin Demirtürk, Öner Doğan,
Mehmet Ağan. İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey
3rd International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
A CAS E OF MULTIPLE MYELOMA WITH EXTRAMEDULLARY DISEASE OF
STOMACH AND EVOL VING WITH SEROSAL INVOL VEMENT
1 Hasan Sami Göksoy, 1 Yücel Aydın, 1 Mehmet Beşiroğlu, lMetin Kanıtez, lSevgi
Beşışık, lFatma Deniz Sargm, i Öner Doğan, l Mehmet Ağar, i Meliha Nalçacı. lİstanbul
Medical Faculty Department Internal Medicine, 2İstanbul Medical Faculty Department of
Pathology, İstanbul, Turkey
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
AKRABA DIŞI VERİcİDEN KÖK HÜCRE NAKLİ
SONRASı GELİŞEN GRAFT VERSUS HOST HASTALIGININ
MEZENKİMAL KÖK HÜCRE İNFÜZYONU
İLE TEDA vtst. OLGU SUNUMU Muharrem Müftüoğlu,
Ipek Yönal, Fehmi Hindilerden, Seyhan Yiğit, Hasan Sami Göksoy,
Sevgi Beşışık, Deniz Sargm. Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, Iç
Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
MULTİPL MYELOM TANILI HASTADA OTOLOG
KÖK HÜCRE NAKLİ ERKEN DÖNEMDE DİFENOKSİLAT
SONRASı AKUT GASTROP AREZİ Hasan
Sami Göksoy, Fatma Tarakçı Bilgin, Sevgi Beşışık, Deniz Sargm. İstanbul
Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji
Bilim Dalı, İstanbul
34. Ulusal Hematoloji Kongresi
SENKRON AKCİGER ADENOKARSİNOMU VE MANTLE HÜCRELİ LENFOMA
i Muharrem Müftüoğlu, i Hasan Tahsin Özpolat, i Timur Selçuk Akpınar, l Hasan Sami
Göksoy, IReyhan Diz-küçükkaya, 2Pınar Saip, IMeliha Nalçacı. lIstanbul Üniversitesi
Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 2Istanbul
Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Medikal Onkoloji Bilim Dalı
36. Ulusal Hematoloji Kongresi
NO DAL TUTULUM VE KEMİKTE LİTİK LEZYON İLE NÜKS EDEN LLQ
DELESYONLU KRONİK LENFOsİTİK LÖSEMİLİ OLGU SUNUMU.
İpek Yönall, Hasan Sami Göksoy l , Hasan Dermencil, Emre Osmanbaşoğlul, Mehmet
Ağarı2, Mustafa YenerelI, Meliha Nalçacıl. 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, 2İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
ERİŞKİN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGULARINDAR-CHOP14 VE
R-CHOP2l KEMOTERAPİ PROTOKOLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.
Mustafa Akdemirl, Hasan Sami Göksoy2, Hasan Dermenci2, Emre Osmanbaşoğlu2,
Meliha Nalçacı 2, Mustafa Nuri Yenerel2. lİstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, 2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç
Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
KONJENİTAL ADAMTS 13 EKSİKLİGİNE BAGLI TEKRARLAYAN TROMBOTİK
TROMBOsİTOPENİK PURPURA TEDAVİSİNDE PROFİLAKTİK TAZE
DONDURULMUŞ PLAZMA UYGULAMASI: OLGU SUNUMU. Hasan Sami Göksoy,
İpek Yönal, Ömer Kaya, Emre Osmanbaşoğlu, Mustafa Yenerel, Tanju Atamer. İstanbul
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim
Dalı, İstanbul
AGIR TROMBOTİK ATAKLAR VE BUNA BAGLI UZUV KAYBI GELiŞEN
PAROKSİsMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNüRİLİ HASTADA ECULİZUMAB
TEDAVİsi.
İpek Yönal, Hasan Sami Göksoy, Abdurrahman Demir, Emre Osmanbaşoğlu, Hasan
Dermenci, Mustafa Yenerel, Meliha Nalçacı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
NADİR GÖRÜLEN BİR PARAPROTEİNEMİ OLGUSU: SKLEROMİKSÖDEM.
Hasan Sami Göksoy, Emre Osmanbaşoğlu, İpek Yönal, Tanju Atamer. İstanbul
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim
Dalı, İstanbul
NADİR GÖRÜLEN BİR PARAPROTEİNEMİ OLGUSU: SKLEROMİKSÖDEM.
Hasan Sami Göksoy, Emre Osmanbaşoğlu, İpek Yönal, Tanju Atamer. İstanbul
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim
Dalı, İstanbul
37. Ulusal Hematoloji Kongresi
HOMOZİGOT ORAK HÜCRE ANEMİsİ OLAN GEBEDE HEMOLİTİK KRİzİN
SIKKAN TRANSFÜZYONU İLE TEDAVİsi: OLGU SUNUMU.
İpek Yönal, Hasan Sami Göksoy, Emre Osmanbaşoğlu, Mustafa Nuri Yenerel. İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı
SARKOİDOZA EŞ LİK EDEN KRONİK TROMBOsİTOPENi.
İpek Yönall, Yusuf Kayar l , Emre Osmanbaşoğlul , Hasan Sami Göksoy l , İbrahim Öner
Doğan2, Akif Selim Yavuzl, Meliha Nalçacı 1. lİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, 2İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakülesi, Patoloji Anabilim Dalı
38. Ulusal Hematoloji Kongresi
PAROKSİsMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ HASTALARINDA
ECULİZUMAB TEDAVİSİNİN HEMOLİZ VE TRANSFÜZYON İHTİYACI ÜZERİNE
ETKİsİ: TEK MERKEZ DENEYİMi.
Mustafa Nuri Yenerel, Hasan Sami Göksoy, Hasan Dermenci, Emre Osmanbaşoğlu, İpek
Yönal, Halime Özçam, Esra Turan Erkek, Akif Selim Yavuz, Melih Aktan, Meliha
Nalçacı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloj i Bilim Dalı, İstanbul
39. Ulusal Hematoloji Kongresi
GEBELİK TROMBOsİTOPENİsİNDE RETİKÜLE TROMBOSİT ORANININ
TANISAL DEGERİNİN ARAŞTIRILMASI. Hasan Sami Göksoy, Mustafa Yenerel,
Meliha Nalçacı. İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNüRİLİ 31 HASTANIN KLİNİK VE
HEMATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMi.
Mustafa Nuri Yenerel, Hasan Sami Göksoy, Hasan Dermenci, Emre Osmanbaşoğlu, İpek
Yönal, Halime Özçam, Esra Turan Erkek, Ayşe Nilgül Kul, Akif Selim Yavuz, Melih
Aktan, Meliha Nalçacı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
7.6 Diğer Yayınlar
8.Projeler
9.İdari Görevler
lO.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
THD 2011 Tedavi Kılavuzları Çalıştayı Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik
Miyeloproliferatif Hastalıklar Çalışma Grubu Üyeliği
u.öaeu-.
12.Son iki yılda verdiği lisans velisansüstü düzeyindeki dersler
Haftalık Saati
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Teorik
Öğrenci
Uygulam Sayısı
a
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content