close

Enter

Log in using OpenID

SERAMİK MALZEMELER

embedDownload
SERAMİK MALZEMELER
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Seramik Nedir?
•
•
•
•
•
•
•
•
Seramik, en basit tarifiyle, “çok yüksek sıcaklıkta pişirilmişl toprak” demektir.
Seramiğin tarihi uygarlık kadar eskidir.İlk seramiğin Milattan Önce 6000 yılında
Anadolu’da üretildiği bilinmektedir. Çatalhöyük’teki kazılarda elde edilen seramik
parçaları, aradan geçen 8000 yıl boyunca bozulmadan, günümüze ulaşmıştır.Bugün
arkeologlar için, insanlık tarihi ile ilgili bilgilerin en önemli kaynakları da, seramik
buluntularıdır.
Binlerce asır bozulmadan günümüze gelen seramikler üzerindeki yazı, resim ve
semboller sayesinde, geçmiş uygarlıkların yaşam tarzları ve kültürleri hakkında bilgi
edinmek mümkün olmaktadır.
Hitit, Lidya, Frigya, Urartu ve Roma uygarlıklarının şifreleri, büyük ölçüde seramikler
sayesinde çözülmektedir. Bilim adamları, bu çok eski uygarlıklardan günümüze kadar
bozulmadan gelen seramikleri inceleyerek, tarihin sırlarını çözmektedir.
Bugün ise binaların iç ve dış yüzeylerinin, zeminlerinin kaplanmasında
kullanılan önemli bir dekorasyon ürünüdür.
Doğadan elde edilen kil, kaolen, kuvars ve feldspat maddelerinin belirli oranlarda
karıştırılmasıyla elde edilir.
Bu maddeler hamur haline getirilerek preslenir ve 1100 derecenin üzerinde
yüksek sıcaklıkta fırınlanır. Seramiklerin ön yüzü genellikle sır dediğimiz
koruyucu bir tabaka ile kaplanır.
Seramik, doğadan, doğal yollarla elde edilen maddelerden yapıldığı için sağlıklıdır.
Seramik, ekolojik (çevreye zarar vermeyen) bir üründür.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
SERAMİKLER
Seramik malzemeler inorganik ve metal olmayan
malzemelerdir. Seramiklerin çoğunluğu metal ve metal
olmayan elementlerin oluşturduğu bileşiklerdir. Bu
bileşiklerin oluşturduğu atomlararası bağ iyonik, kovalent
veya iyonik + kovalent şeklindedir. Seramikler yapı olarak
kırılgan, ergime sıcaklığı metal ve polimerlere oranla çok
yüksek olan malzemelerdir. Bu malzemeler aynı zamanda
düşük elektrik ve ısıl iletkenliğine sahip olup, kimyasal ve
ısıl kararlılıkları oldukça yüksektir. En çarpıcı mekanik
özellikleri ise yüksek basma mukavemetleridir.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Saf Oksit Seramikler
Al2O3, SiO2, TiO2,ThO2, NiO, MgO, Fe2O3
Saf Karbür Seramikler
SiC, TiC, WC, UC, B4C3
Saf Nitrür Seramikler
BN, TiN, Si3N4, AlN, ThN, UN
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Kil ürünleri
Çoğu seramik malzemelerin ana bileşeni kil esaslı olup
içerisine kuvars gibi iri taneli malzeme ve akıcı özelliğe
sahip feldspar ilave edilir. Feldsparlar aralarında
(K,Na)2O.Al2O3.6SiO2’inde bulunduğu bir gurup minerale
verilen isimdir. Malzemeler su karıştırılarak şekillendirilir,
kurutulur ve pişirilir. Yüksek kil içeriği şekillendirme
özelliğini iyileştirir ve daha karmaşık seramik yapıların
üretilmesini sağlar.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Refrakterler
Refrakter malzemeler yüksek sıcaklıklarda yüksek orandaki
gerinimlere dayanmak zorundadır. Yüksek ergime
noktalarına sahip çoğu saf seramik malzemeler refrakter
sınıfına girerler. Buna karşın saf oksitler pahalıdır ve
istenilen şekle getirilmeleri zordur. Bunun yerine bilinen
refrakterler, pişmiş kil (grog) olarak adlandırılan kaba oksit
parçacıklarının daha ince refrakter parçacıkları ile
bağlanmalarından meydana gelir.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Oksit refrakter malzemeler asitik, bazik ve nötür olarak
üç grupta sınıflandırılabilir. Yaygın olarak kullanılan
asitik refrakterler ateş killerini veya silis alumina
seramiklerini içerirler. Saf SiO2 iyi bir refrakter malzeme
olup erimiş metallerin içerisine döküldüğü pota
yapımında kullanılır.
Bazik refrakterler saf magnezyum oksit (MgO), manyezit
(MgO’ce zengin), dolomit (MgO+CaO), ve olivini
(Mg2SiO4) içerir. Bazik refrakterler asitik refrakterlerden
çok daha pahalıdırlar. Bununla birlikte çelik üretimi ve
bilinen bazı yüksek sıcaklık işlemlerinde bazik
refrakterler metal ile uyumluluk sağlaması açısından
kullanılmak zorundadır. Nötür refrakterler kromit ve
kromit-manyeziti içeren malzemelerdir.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Elektriksel ve Manyetik Seramikler
Seramikler çok çeşitli elektriksel ve manyetik özellik
sergilerler. SiC içeren bazı seramikler fırın ısıtıcı eleman
malzemesi yapımında kullanılırlar. Diğer bazı seramikler
yarı-iletkenlik davranışına sahiptirler ve termistör ve
redresör yapımlarında kullanılırlar.
Baryum titanatı içeren diğer bazı gurup seramikler üstün
dielektrik, piezoelektrik ve ferroelektrik davranışlar
gösterirler. Özellikle baryum titanatın piezoelektrik
davranışları malzemeyi kondensatör ve dönüştürücüler için
cazip hale getirmektedir.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Piezo Elektrik Seramikler
• Pizoelektrik de denemektir?
Pizoelektrik, belli bir sınıfa ait kristallerde görülen,
mekanik bir gerilim sonucunda oluşan elektriksel
polarizasyondur. Bu polarizasyon gerilimle orantılıdır ve
ona bağlı olarak yön değiştirir.
• Pizoelektrik seramiklerde düz ve ters etki diye
adlandırılan 2 çeşit etki görülür. Düz etkide, uygulunan
mekanik bir strese karşılık seramikte elektrik yükü
oluşur. Ters etkide de, seramik, elektrik alana tabi
tutulunca malzemede mekanik bir hareket meydana
gelir. Bu mekanik hareket aslında gözle görülemeyecek
kadar küçük boyutta malzemenin boyutlarında meydana
gelen değişikliktir. Uygulanan alanın şiddetine ve yönüne
göre seramik enine ya da boyuna göre uzar.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Piezo Elektrik Seramikler
.
•
•
•
•
Seramiklerin kullanım alanları çok kapsamlı olsa da, en ilgi çekici sınıf elektronik
seramiklerdir. Bu seramikler özel kompozisyonlardan hazırlanır ve kontrollü bir işleme
tabi tutulurlar. Pizoelektrik seramikler de değişik alanlarda sıkça tercih edilen
elektronik seramikler içerisinde yer almaktadır.
Pizoelektrik, belirli bir seramik grubunun sahip olabileceği elektriksel bir özelliktir. İlk
olarak 1880’de Pierre ve Jacques Curie’nin kuartz ve çinko üzerindeki çalışmaları
esnasında keşfettikleri pizoelektriğin, yapılan sonraki araştırmalarda, özel bir kristal
yapıya ve kompozisyona sahip seramiklerde görüldüğü ortaya çıkmıştır.
Bu keşiften sonraki 40 yıl içerisindeki çalışmalar göstermiştir ki, baryum titanattan
yapılan seramiklere yüksek statik elektrik alanı uygulandığı takdirde pizoelektrik
özelliğe rastlanabilmektedir. Ancak baryum titanatın yapısal bazı nitelikleri,
pizoelektriksel özelliğinin ortaya çıkmasına engel teşkil etmekteir. Bu durum başka
pizoelektrik seramiklere de gereksinim duyulduğunu ortaya çıkartmıştır. Yapılan daha
geniş çaplı araştırmalar, kurşun titanat-kurşun zirkonat sisteminin varlığını
kanıtlamıştır.
Kısaca PZT diye adlandırılan bu yeni komposizyonun baryum titanattan daha çok
tercih edilmesinin sebebi sahip olduğu üstün özelliklerdir. Daha kolay
sinterlenebilmesi, başka bileşiklerle çok çeşitli kompozisyonlar oluşturabilmesi ve
pizoelektrik uygulamalarda, elektriksel özellikleri açısından baryum titanattan daha
dayanıklı ve güçlü olması onu bu alanda üst sıralara çıkarmıştır.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Piezo Elektrik Seramikler
• Pizoelektrik seramiklerin başarılı bir şekilde uygulanabilir
olmasındaki en büyük etken, sıkça kullanılan ve insan hayatını
kolaylaştıran alet ve makinelere kolayca adapte edilebilmeleridir.
Düşük maliyet, küçük boyut ve yüksek güvenilirlik gibi özellikler de
tasarım mühendislerine cazip gelen taraflardır. Bu nedenle, bu
malzemelere karşı gittikçe artan bir talep söz konusudur.
• Pizoelektrik seramiklerin belli başlı kullanım alanları şu şekildedir:
• • Yüksek voltaj jeneratörleri (atepleme düzenekleri, buji, pizoelektrik
transformatörler)
• • Ultrasonik jeneratörler (ultrasonik temizleyici, sonar, ultrasonik
kaynak)
• • Sensörler (pikap iğneleri, hidrofon)
• • Hoparlörler, alarm sistemleri
• • Radyo, televizyon, uzaktan kumanda
• • Motor, fan, yazıcı
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Camlar
Bilinen pek çok ticari camlar silis esaslıdır ve ergime
sıcaklığının düşürülmesi ve ağ şeklindeki içi yapıyı bozmak
için içerisine soda gibi düzenleyiciler katılır. Camın su
içindeki yüksek çözünebilirliğini önlemek için kalsiyum
oksit eklenir. Bilinen çoğu camlar yaklaşık % 75 SiO2, % 15
Na2O ve % 10 CaO içeren sodalı ve kireçli camlardır.
İyileştirilmiş optik kalite cam % 30 PbO içerdiğinde elde
edilir. İçerisinde % 15 B2O3 bulunan camlar üstün kararlılığa
sahiptirler ve cam laboratuvar malzemeleri ile Payreks camı
üretiminde kullanılırlar.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Seramiklerin Aşınma Davranışları
•
Seramik malzemeler gevrek yapıdadırlar. Talaş kalkması ile aşınabilirler. Seramik
malzemelerin yüzeylerinde ve yüzeylerin altında çatlaklar oluşur. Daha sonra oluşan
bu çatlaklar birleşerek seramik malzemelerde küçük talaşlar ortaya çıkarır .
•
Seramik malzemeler, yüksek basma ve çekme gerilmelerine duyarlıdırlar. Metal ve
polimer malzemeler, kırılma meydana gelmeden önce basma gerilmeleri karşısında
plastik deformasyon gösterirler. Oysa seramik malzemelerin plastik deformasyon
gösterebilmesinin tek bir koşulu vardır. Bu koşul, seramik malzemelerin hidrostatik
gerilmelerle plastik deformasyon gösterebilmesidir. Ancak bu plastik deformasyon,
metaller ve polimerler ile kıyaslandığında oldukça küçüktür .
•
Gevrek malzemelerde kayma teması olduğu zaman deformasyon türü aşınmaya
neden olur. Abrazif aşınma ve erozyon durumunda ise aşınma problemli olmaktadır
.
Seramiklerde, düşük ısıl iletkenlik nedeniyle, sürtünme sırasında oluşan ısı, büyük
ısıl eğimleri ve dolayısıyla sıcak noktalar oluşturabilir. Eğer seramik malzemeler hızlı
şekilde soğutulurlarsa, bu sıcak noktalar büyük oranda çekme gerilmesi oluşturur ve
bunun sonucunda çatlaklar oluşabilir. Sonuç olarak yüzeyden büyük parçaların
kopması ve aşınmada artış söz konusu olur .
•
•
Seramikler, deformasyon hızına karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle artan kayma
hızıyla ve buna ilaveten sürtünme ısınması ile birlite çatlak oluşma olasılığı
artmaktadır. Bu duyarlılık; darbeye ve erozif aşınmaya karşı seramik malzemelerin
kullanılmasını gündemden düşürmektedir
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Seramiklerin Aşınma Davranışları
•
Katı partikül erozyonunda, partikül çarpma açısı malzemenin kopma hızını
etkilemektedir.Metal malzemeler için maksimum erozif aşınma, 20°C 40° arası
partikül çarpma açılarında oluşur.
•
Seramik malzemelerde ise bu açı 90°’ye yaklaştığı zaman erozyon aşınma hızı artar.
Şekil 1 seramikler ve metaller için partikül çarpma açısına karşılık erozyon aşınma
hızının değişimini vermektedir.
•
Seramik ve aşındırıcı ortamın bağıl sertliği de erozyon mekanizmaları için önemlidir.
Aşındırıcı ister yumuşak, ister seramik kadar sert olsun, aşındırıcının sertliğindeki
küçük bir artış, erozyon aşınmasında büyük artışlara neden olmaktadır.
•
Aşındırıcı, seramikten çok daha sert olduğu durumlarda, erozyon hızında mikroyapı
ve kırılma tokluğu önemli hale gelmektedir. Böyle durumlarda, erozyon hızı tane
boyutunun küçültülmesi ve porozitenin azaltılması ile minimize edilebilir .
•
Aşınmanın etkili oduğu uygulamalarda oldukça çok kullanılan ticari seramik
malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Seramiklerin Kullanım alanları
• Seramikler günümüzde, tıbbi malzeme olarak ve çeşitli
endüstriyel tasarımlarda ve endüstriyel hizmetlerde
kullanılan malzemelerdir.
• Yüksek sıcaklıktaki mukavemet ve sertlikleri, korozyona
karşı dirençleri ve yorulma dirençleri yüksektir. Bu
özellikleri nedeniyle aşınmanın etkili oluduğu
uygulamalarda kullanılırlar. Bu açıdan aşınma
davranışlarının bilinmesi önemlidir.
• Seramiklerin aşınma davranışlarının belirlenmesinde,
oda sıcaklığında ve yüksek sıcaklıklarda uygulanan
deney düzenekleri geliştirilmiştir.
• Seramik malzemelerde aşınmayı etkileyen temel
faktörler: sertlik, termal iletkenlik, kırılma tokluğu,
korozyon direnci ve porozitedir.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Seramiklerin Kullanım alanları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yapı Seramikleri ( Tuğla, Kiremit, duvar ve Yer Kaplama Plakaları, Su ve
Kanalizasyon Boruları, Sağlık Gereçleri )
Ev Eşyası Seramikleri ( Saksı,Çanak - çömlek,Süs Eşyaları, Sofra
Seramiği... )
Elektrik ( Şalter ve Sigorta Parçaları, Alçak-Yüksek Gerilim İzalatörleri.. )
Elektronik Seramikler ( Manyetik, Dielektrik, Piezo Elektrik Seramikler )
Refrakter Seramikler ( Ateş,Silika, Bazik, Karbon Tuğla, Grafit, Ateş
Çimentosu..)
Aşındırıcı Seramikler ( Zımpara Taşları ve Tozları, Sentetik Elmas )
Bio Seramikler ( Seramik Kemikler, Protezler, Dişler )
Nükleer Seramikler ( Nükleer Yakıt Sistem Seramikleri, Radyasyona Karşı
Ağır Betonlar )
Mekanik Seramikler ( Piston, Motor Gövdesi )
Ser-met' ler ( Seramik Metal Karışımı Parçaları )
Uzay Araçları Seramikleri ( Isı ve Sürtünmeye Dayanıklı Kılıflar, Uçuş Pist
Platformları
Süper İletken Seramikler ( Enerji İletimi Sistemleri )
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Seramiklerin Kullanım alanları
Seramik Kaplamalar:
• Seramik kaplamaların birçoğunun korozyon dirençleri oldukça iyidir.
Bu özellikleri nedeni ile korozyondan korunma amacı ile de
kullanılabileceği düşünülmektedir. Ancak bu kaplamaların gözenekli
olmaları korozyondan korunma amaçlı olarak kullanımlarını
sınırlamaktadır. Bu kaplamaların gözeneklerini azaltmak amacı ile
çok katlı kaplama uygulamalarına gitmek, amorf yapılı kaplamalar
(elmas benzeri karbon ve borürler gibi) üzerinde çalışmaların
sürdürüldüğü konulardır.
• Çok düşük sürtünme katsayısına sahip ve sert olmaları, kimyasal
ortamlara yüksek direnç göstermeleri nedeni ile elmas benzeri
karbon (EBK) kaplı malzemelerin biyomedikal uygulamalar için
potansiyel oldukça yüksektir.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Seramiklerin Kullanım alanları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TİN (Titanyum Nitrür) Kaplama
Dünyada aşınmaya karşı yapılan kaplamaların başında TiN (Titanyum Nitrür) gelmektedir. Bu kaplamaların
avantajları ve özellikleri şöyle sıralanabilir.
Yüksek sertliği (2400-3200HV) ve ısıl geçirgenliği düşük olması nedeniyle talaşın takıma ısı transferini engeller ve
takımın ısınarak sertliğinin düşmesini önler. Krater oluşumu ve serbest yüzey aşınmasını en aza indirirler. Bu
nedenle kesme ve ilerleme hızları % 20'ye kadar arttırılabilir.
Kimyasal kararlılığı yüksek bir malzeme olduğundan iş parçasına yapışmaz (metal transferi olmaz), kayganlık
özellikleri yükselir. Kesme anında kesici takım ucunda metal transferinin büyümesini engelleyerek iş parçası
yüzeyinin temiz çıkmasını sağlar.
Sürtünme katsayısı düşük olduğu için kesme ve sürtünme kuvvetleri azalır ve buna bağlı olarak takımın ısınmasını
önleyerek plastik deformasyonu geciktirir. (Kaplama dropletsiz olursa)
Kimyasal reaksiyonlara girmediğinden iş parçasının çalışma yüzeyleri daha uzun süre aktif kalır. Özellikle
paslanmaz çelik iş parçalarında takımdan, iş parçasına metal transferi olmadığı için paslanmayı önler.
Kaplama yüzeyi mükemmel yapıştığından sıvama kenarlarında ve kesici kenarlarda kaplama dökülmesi olmaz.
Yüksek tonajlı preslerde dahi yüzeyden dökülmezler.
Kalınlığı 1-4 μm (0.001-0.004 mm) arasında olduğunda takımların toleransını değiştirmezler. Kaplama sonrası
ilave bir işlem gerektirmeden takım kullanılır.
İnce film olduklarından ısıl genleşme katsayıları takımların ısıl genleşme katsayılarını alırlar. Bu nedenle ısı
genleşme ve eğilme ile takım yüzeyinden dökülmezler.
Renkleri takımlardan farklı olması nedeniyle takımın aşınma miktarı kolayca görülebilir.
TiN kaplama takımların, kalıpların ve diğer makine elemanlarının aşınmalarını engellemesine karşın her türlü
aşınma probleminin çözümü değildir. PVD teknikleri ile daha birçok metal ve metal bileşiği kaplama yapmak
mümkündür. Bu kaplamaların, TiN'ün fiziksel özelliklerini taşıması yanı sıra ayrıca ilave değişik özelliklere de
sahiptir.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Seramiklerin Kullanım alanları
TiCN (Titan Karbo Nitrür Kaplama)
• Metal nitrür yapıya karbon eklendiğinde sertlik oldukça yükselir. Bu
nedenle karbonitrürler ultra sert seramik filmlerde başarı ile
kullanılabilirler. Karbon içeren reaktif gazlar ile elde edilirler. Bu
işlem sırasında C/N (karbon/azot) oranının değişimi tabakanın
özelliğini belirler.
• Özellikle yüksek hızlarda çalışan frezlerde TiCN kaplama TiN'e
oranla daha iyi performans verir. Takım ömrü artar ve daha yüksek
kesme hızlarında çalışabilir.
• TiCN kaplamalarda belirli özellik yüzey pürüzlülüğünün daha az
olması gibi avantajlarının yanı sıra, ısıl iletkenliğinin yüksek olması
dezavantajdır. TiCN kaplamalarının sertlikleri 4000 HV değerlerine
çıkabilir. Süreksiz kesmelerde TiN kaplamaya göre daha iyi
performans sağladığı Literatürlerde de belirtilmektedir.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Seramiklerin Kullanım alanları
TiAIN (Titan Alüminyum Nitrür Kaplama)
•
•
•
•
Titan Nitrür tabakaya alüminyum ilavesi ile sert tabakanın sertliğini daha da
arttırmasını (3600 HV) yanı sıra, kaplamanın oksitlenmeye karşı
mukavemeti artar. Bu kaplama ile kesici takımlarda yüksek kesme
hızlarında TiN'e oranla daha iyi verim elde edilmektedir.
Alüminyum oranı yükseldikçe kaplamanın sertliği yanı sıra yüzey
pürüzlülüğü de artmaktadır. Bu katkı miktarı takım cinsine göre belli bir
sınıra kadar arttırılmalıdır.
Sürekli kesme işlemlerinde kaplama yüzeyinde oluşan Al2O3 tabakası
nedeniyle düşük ısı iletkenliği özelliğini almakta ve kesici takımın daha az
ısınmasını sağlamaktadır. Bu nedenle kesici takım üzerine transfer olan ısı
miktarı azalmaktadır. Bu da kesici takımın daha yüksek kesme hızlarında
çalıştırılmasına olanak verecektir.
TiN kaplama alüminyum işleyen takımlarda çözülme nedeniyle düşük
performanslıdır. TİAIN ve CrN kaplama alüminyum işleyen takımlarda iyi bir
performans sunmaktadır. TİAIN tabakaları en yüksek iyon içeriğine kadar
aşınmayı koruyucu tabaka olarak kullanılabilmektedir.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Seramiklerin Kullanım alanları
CrN (Krom Nitrür Kaplama)
•
•
•
•
•
Özellikle aşınma etkileri altında çalışan, kağıt, tekstil, plastik ve metal
enjeksiyon endüstrisinde olduğu gibi aşındırıcı etkiler mevcut ise kaplama
kalınlığı önem kazanır.
TİN kaplamaların kalınlığı 5μm üstüne çıktığı zaman gerilimler artmaktadır.
Bu nedenle kalınlıkları 5-7μm kalınlığa kadar yapılabilmektedir. CrN iç
gerilimlerin düşük olması nedeniyle 10 μm kalınlığa kadar çıkabilmektedir.
Sertlikleri 2400–2800 HV arasındadır.
Yüzey pürüzlülüğü TİN tabakadan daha iyidir. 700 ºC a kadar olan çalışma
sıcaklıklarında kararlılığını kaybetmez. Kimyasal kararlılığı TİN kaplamadan
daha yüksektir, asidik ve bazik ortamlarda kesinlikle çözülme göstermezler.
CrN tabakaların tutunma mukavemetleri düşük sıcaklıklarda TİN'e oranla
daha düşüktür.
Bunun yanında aşınmaya karşı yüksek mukavemet gösterdiklerinden ve
kalın kaplanabildiklerinden TİN'e göre daha iyi korozyon mukavemeti
gösterirler.
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Kaynakça:
1- Gökhan BAŞMAN ,Erdem ATAR),E. Sabri KAYALI
‘’Seramik Malzemelerin Aşınma Davranışı ‘’
İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü,
2-Serra Çağatay, ‘’PİZOELEKTRİK SERAMİKLER PIEZOELECTRIC CERAMICS ‘’
Cilt/Volume : 23 121. Sayı : Seramik
3- http://www.tezproje.8m.com/hakan_gungor/8_bolum.htm
04.04.2014
Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
382 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content