close

Enter

Log in using OpenID

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE

embedDownload
DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ
COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION
Kodu/
Code
Dersin Adı/ Course Name
İletişimde Sunum Becerileri
Presentation Skills in
Communication
Ön Koşul Dersleri/
Pre-requisites
:
Dersin Dili/
Course Language
Dersin Türü(ZorunluSeçmeli)/Course
Type(CompulsoryElective)
Dersin Seviyesi/
Course Level
Dersin Koordinatörü/
Course Coordinator
Dersi veren(ler)/
Course Lecturers
Dersin Yardımcıları/
Course Assistants
Dersin Amacı/
Course Objective
:
Yarıyılı/
Semester
Güz / Fall
Ders(Saat/Hafta)/
Lesson
(hour/week)
Uygulama
(Saat/Hafta)/
Application
(hour/week)
Laboratuar
(Saat/Hafta)/
Laboratory
(hour/week)
3
İEÜ Kredisi/
IUE Credit
ECTS
Credit
2
4
0
0
-
İngilizce / English
:
Zorunlu / Required
:
Lisans / Undergraduate
:
:
Hakan Türkkuşu
:
:
Bu dersin amacı; öğrencilere topluluk önünde konuşma becerisi kazandırmak ve iş
yaşamında en çok aranan özellikler arasında ilk sıralarda yer alan en geniş tanımı ile
kendini ifade & karşısındakini ikna tekniklerini kazandırmaktır.
The purpose of this lecture is to give hints of public speaking to the students & improve
their self expression ability as well as convince the others which are the most wanted
competencies in business environment.
Dersin Öğrenme
Çıktıları/
Course Learning
Outcomes
:
Etkin sunum yapabilme becerisi
İş yaşamında pek çok açıdan kendini geliştirme
Görüşme tekniklerini kazanması
Hızla değişen iş dünyasını anlamak ve parçası olabilmek...
Effective presentation ability
Self development in many aspects of business life
Obtaining negotiation skills
Understanding rapidly changing business world & getting part of it...
Dersin İçeriği (Kısa
tanımı)/
Course Content
(Short definition)
:
Fikirler ile düşünüp, sözcükler ile konuşmak
Thinking with ideas, talking with words
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI/
WEEKLY SUBJECTS AND RELATED PREPARATION STUDIES
Hafta
/Week
Konular/Subjects
Ön hazırlık/Related Preparation
1
Introduction
- Lectures
- Sources / Software / Media
- Lecturer Team: university / faculty / division
at IUE
Presentations
weekly subjects
sunum becerileri
1
Giriş
- Ders konuları
- Kaynaklar / yazılım / Medya
- Eğitim: İEÜ üniversite / fakülte / bölüm
- Presentations
haftalık konular
presentations skills
2
Introduction & warm up
- why do you need presentation skills
- importance of communication in biz
- FAQ / Q&A
2
Giriş & ısınma
- sunum becerileri neden gereklidir?
- iş yaşamında iletişimin önemi
- SSS / S&C
3
What is “communication”
- 5W1H
- rule of success
- role of presentation
Presentation secrets of succesful
orators
3
İletişim nedir?
- 5N1K
- başarının kuralları
- sunumun rolü
Başarılı konuşmacılarn sunum
sırları
4
Express your feeling by reading
First experience
4
Okurken duygu ve düşünce aktarımı
İlk deneyim
5
What to present:
- content
- idea
- tip
TED Talks
Zietgeist
5
Ne sunulmalı:
- içerik
- fikir
- ipucu
TED Talks
Zietgeist
6
Explain what you think by narrating
Second experince
6
Düşüncenin anlatımı
İkinci deneyim
7
NLP (Neuro Linguistic Programming)
- perception
- memory
7
NLP (Neuro Linguistic Programming)
- algı
- bellek (hafıza)
8
Observe how other people think
8
Başkalarının nasıl düşündüğünü kavramak
9
How to present
- word/s & typography
- visual/s & symbol/s
- common credit/s
S. Jobs
E.G.C.
9
Nasıl sunmalı
- sözcükler ve karakterler
- görseller ve semboller
- referans gösterme
S. Jobs
E.G.C.
10
Create your first presentation
Third experience
10
İlk sunumun planlanması
Üçüncü deneyim
MID-TERM PROJECT (exam / presentation)
The class will plan a presentation
and present an idea with 3-6 person
in each group...
Total time is 10 mins max for each
presentation
11
ARA DEĞERLENDİRME (sınav / sunum)
Sınıf, her biri 3-6 kişilik gruplar
halinde çalışacak ve kendi
belirleyecekleri bir konuyu
sunacak...
Her bir sunum için toplam süre en
çok 10 dakika
12
Technical issues:
- software/s
- template/s
- final slide
SlideShare
12
Teknik konular:
- yazılım/lar
- şablon/lar
- final slide
SlideShare
13
Voting presentations
Experience of the class
13
Sunumların değerlendirilmesi
Sınıfiçi tartışma
14
Color codes:
- diagram/s & chart/s
- tool/s & landmarks/s
Black on white or reverse?
11
14
Renklerin anlamı:
- grafik ve tablolar
- araçlar ve işaretler
15
Body language
- eyes
- hands
- gestures
- wearings
15
Beden dili
- gözler
- eller
- mimikler
- giyim
16
FINAL PROJECT (exam / presentation)
Every student will make his/her
own presentation
16
DÖNEM SONU PROJESİ (sınav / sunum)
Her öğrenci kendi sunumunu
yapacak
Açık renk üzerinde siyah mı yoksa
tersi mi?
KAYNAKLAR/ SOURCES
INTERNET
TED talks
Power Point
YAZILIM / SOFTWARE
Evernote
?
MEDYA / MEDIA
Slide Share
KAYNAKLAR/ SOURCES
Ders Notu/
Course Notes
:
Öğretim görevlisi tarafından hazırlanacak sunumlar...
The presentations will be prepared by the lecturer.
Diğer Kaynaklar/
Other Sources
:
Çeşitli...
Various...
Sunum/
Presentation
ARA-DÖNEM
Sınıf, 2-6 kişilik gruplar halinde çalışacak, kendi kararlaştıracakları etkinliği 10 dakikalık
sürede sunacaktır.
+ sunum becerisi son derece önemli
MID-TERM
The class will plan an event and present a “tailor-made” proposal with 2-6 person in the
groups... (total time is 10 mins)
+ presentation skills required!
FİNAL
Sınıf aynı proje üzerinde 14-15 kişilik gruplar oluşturacak ve çalışma süresinde
odaklanacağı 3 konu;
planlama
operasyon
raporlama
için birbirleri ile karşılıklı etkileşim içinde;
takım (team)
ekip (crew)
personel (staff)
olarak daha iyi bir etkinlik tasarlama ve yönetme becerileri kazanmak için çalışacaklar...
(toplam süre 30 dakikadır)
FINAL
The class will work on the same project with 14-15 person in the groups who will focus
on three different missions;
planning
operation
reporting
and that will be part of cross-fertilization for the whole
team
crew
staff
to design & manage a better event...
(total time is 30 mins)
Sınavlar/
Exams
Bir ara değerlendirme ile bir final sunumu yapılacaktır. Hazırlanacak projeler sınav
olarak değerlendirilecektir.
One midterm and one final project will be presented. The projects will be evaluated as
the exam.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ/ EVALUATION SYSTEM
SAYISI/
NUMBER
KATKI PAYI/
PERCENTAGE
OF GRADE
1
10
Ara sınavlar/ Mid-Terms
1
30
Final/ Final
1
60
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI / SEMESTER REQUIREMENTS
Devam/ Attendance
Laboratuar/ Lab
Uygulama/ Application
Arazi Çalışması/ Field Work
Derse Özgü Staj (Varsa)/ Special Course Internship
Sunum/ Presentations
Projeler/Project s
Seminer/ Seminar
TOPLAM/TOTAL
100
TOPLAM/TOTAL
100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI/
PERCENTAGE OF SEMESTER WORK
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
DERS KATEGORİSİ / COURSE CATEGORY
Temel Meslek Dersleri/ Core Courses
Ders Kategorisi
(Sadece bir kategori seçilecektir)/
Course Category
(Only one category will be chosen)
Uzmanlık/Alan Dersleri/ Major area courses
Destek Dersleri/ Supportive Courses
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri/
Media and management skills courses
Aktarılabilir Beceri Dersleri/
Transferable skill courses
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ/
THE RELATIONSHIP BETWEEN COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM
COMPETENCIES
No
Program Yeterlikleri/Çıktıları
Program competencies/outcomes
*Katkı Düzeyi
*Level of Contribution
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram,
kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek
ve yorumlayabilmek / To be able to critically discuss and interpret
theories, concepts, methods, tools and ideas in the field of Public
Relations and Advertising.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri
uygulama alanında kullanabilmek / To be able to make use of
theoretical knowledge in Public Relations and Advertising field.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretme, yayma ve
sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek,
irdeleyebilmek ve kullanabilmek / To have scientific values during the
collection, interpretation, publication and implementation of data for
content production, dissemination and maintenance.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği bilgi, beceri ve
yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda
etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek / To develop and
use the acquired knowledge, skills and capabilities ethically in Public
Relations and Advertising field in a lifelong process, in the light of
individual and social aims.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan ve
öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup
üyesi olarak sorumluluk alabilmek / To be able to take responsibility
in an individual capacity or as a team in generating solutions to
unexpected problems that arise during implementation process in
the Public Relations and Advertising field.
Bölgesel, ulusal ve küresel konular/sorunlar hakkında bilgi sahibi
olmak, bunlarla ilgili kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri
geliştirebilmek ve bunları kamuya anlatabilme becerisine sahip
olmak / To be informed about national, regional and global issues
and problems; to be able to generate methods of solutions
depending on related evidence and research and to acquire the
ability to report those to the public.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda yaratıcı düşüncelerini
ve iletişim sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle
destekleyerek bunları ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak
aktarabilmek / To be able to express creative ideas and solution
offers to communication problems regarding Public Relations and
Advertising field both verbally and in written form, to be able to report
those to the persons and institutions concerned, while supporting
those ideas with qualitative and quantitative data.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki güncel gelişmeleri yakından
takip edebilmek, alanın temel dinamiklerindeki süreklilikleri ve
değişiklikleri tespit edebilmek / To be able to follow the latest
developments in Public Relations and Advertising field closely; to be
able to determine regularities and changes in the fundamental
dynamics of the field.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili verilerin toplanması,
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
11
12
13
yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında
toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olmak / To
have social and scientific values and ethical principles during the
collection, interpretation, publication and implementation of data for
content production, dissemination and maintenance.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere
ilişkin temel bilgilere sahip olmak ve bu disiplinlerden
yararlanabilmek / To be able to make use of other disciplines that
form a basis for Public Relations and Advertising field and to have
core knowledge related to those disciplines.
Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili
bilgileri, teknikleri, yöntemleri, araştırmaları takip edebilmek ve
meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio
Global Scale”, Level B1) / To be able to follow developments,
techniques, methods, as well as research in public relations and
advertising field; and to be able to communicate with international
colleagues in a foreign language. (“European Language Portfolio
Global Scale”, Level B1)
İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek / To be able to use
a second foreign language at the intermediate level.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim
ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving
Licence”, Advanced Level”) / To be able to use computer software
required by the discipline and to possess advanced-level computing
and IT skills. (“European Computer Driving Licence”, Advanced
Level)
X
X
X
*1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU/WORKLOAD TABLE
Etkinlikler/ Activities
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders
saati)/ Course hours
Laboratuar/ Lab
Uygulama/ Application
Derse Özgü Staj(varsa)/ Special Course Internship
Arazi Çalışması/ Field Work
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)/
Study hours out of class
Sunum / Seminer Hazırlama/ Presentations/ Seminar
Proje/ Project
Ödevler/ Homework Assignments
Ara sınavlar/ Mid-Terms
Yarıyıl Sonu Sınavı/Final
Toplam İş Yükü/ Total workload
Sayısı/
Number
Süresi
(Saat)/
Duration
(hours)
Toplam
İş Yükü/
Total
Workload
16
3
48
16
3
48
1
4
4
1
1
10
30
10
30
140
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
340 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content