close

Enter

Log in using OpenID

Banka Promosyon İhale Duyurusu - erzurum

embedDownload
ERZURUM YAKUTİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI
OKULLARIMIZIN PERSONELİNİN MAAŞ ve PROMOSYON ÖDEMELERİNE ARACILIK
EDECEK BANKANIN BELİRLENMESİNDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN ŞARTNAME
GENEL HUSUSLAR;
İş sahibi idare ve İhale ile ilgili bilgiler;
Kurum Adı
İlgili Birim
Adresi
Telefon ve Faks numarası
E-Posta Adresi
Şartnameye Ulaşılacak Adres
İhale Konusu
Kurum
Süresi
İhale Usulü
Personel Sayısı
Okullarımız ve Kurumlarımızın Aylık
Nakit Akışı (2014 Ocak)
İhale Yeri
Tarih ve Saati
: Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
: İlçemize bağlı Okul ve Kurumlarımız
:Alipaşa Mahallesi Borsa Kantarı Altı Yakutiye
Kaymakamlık Binası Kat:2 Yakutiye/Erzurum
: 0 442 240 00 07 – 08 – Fax : 0 442 240 00 06
: [email protected]
: http://yakutiye.meb.gov.tr
: Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ağlı Okul ve
Kurum Personelinin Maaş ve Promosyon ödemelerine
aracılık edecek Banka İhalesi
: 3 (üç) yıl (15 Mart 2014-15 Şubat 2017)
: Herhangi bir ihale Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf
Teklif ve Açık Artırma Usulü
:2679
:8.450.000;00-TL
:50.Yıl İlk ve Orta Okulu - Aziziye Mahallesi Gazi Ahmet
Muhtar Paşa Caddesi No:11 Yakutiye/Erzurum
:14.02.2014 Cuma günü, Saat:14:00
Promosyon Ödemesine İlişkin Hususlar;
1- İhale kapalı teklif zarfı ile başlayıp açık artırma usulü ile devam edecektir.
2- Promosyon ödemeleri 2007/21, 2008/18 ve 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgeleri doğrultusunda
ödenecektir. 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre Banka anlaşma sağlanan Promosyon Ücretinin
tamamını personele ödeyecektir.
3- Anlaşma yapılan banka; promosyon ödemelerini Okullardan-Kurumlardan gelen personel listesine
istinaden maaşların sağlanan kişi başı ödenecek promosyon miktarının Kurumun Sisteme dahil olduğu;
Protokol başlangıç tarihini izleyen ilk maaş ödemesi olan 15.03.2014 tarihinden 25.03.2014 tarihine kadar
10 gün içinde personelin hesabına yatıracaktır.
4- Anlaşma yapılan banka; şu an okullarımızın personeli olup ücretsiz izinde bulunanların ilk maaşlarının
bankaya yattığı ayda okullarımızın ücretsiz izinde bulunanların isim listesini göndermeleri halinde göreve
başladıkları ay itibariyle maaşlarının bankaya aktarıldıktan en geç 10 (on) gün içinde kendilerine düşen
promosyon miktarının’ da okulunun göndereceği yazıya istinaden personelin hesabına aktarılacaktır.
5- Anlaşma yapılan banka çeşitli nedenlerle tayin, ücretsiz izin, emeklilik, vefat, müstafi sayılmak vb.
Kurumdan ayrılan personele peşin ödediği promosyonların iadesini talep etmeyecektir
İhaleye katılabilmek için gereken belgeler;
1- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,
2- İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun “Teklif Mektubu” (Ek- 1)
3- İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma (Ek- 2) uygun olarak bağlı olduğu şube
Müdüründen onaylı “Banka Yetkilisi Mektubu”
4-İl merkezi genelinde (Yakutiye-Palandöken-Aziziye) her türlü banka işlemlerinin yapılabileceği
en az 10 adet ATM’ye sahip olduğuna dair belge
İhale Süreci;
1- İhaleye bu şartnamedeki şartları taşıyan ve idarece davet edilen bankalar katılabilecektir.
2- Teklif Mektubu ve istenilen bütün belgeler zarfa konularak, zarfın üstünde bankanın adı,
tebligata esas açık adresi yazılacak zarfın/paketin yapıştırılan yeri yetkili kişinin imzası ile
mühürlenerek kapalı şekilde teslim edilecektir.
3- Teklifler, /14/02/2014 tarihi, en geç saat 14:00’e kadar Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
50.yıl İlk-Ortaokulu salonunda hazır bulunacak Komisyona, Banka yetkilileri tarafından kapalı zarf
içerisinde elden teslim edilecektir. Posta ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- İhale başlamadan önce komisyon tarafından toplantıya katılan ve katılmayan bankalar tespit edilerek
tutanak ile kayıt altına alınır.
5- İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.
6- Zarflar istekli bankaların önünde alınış sırasına göre açılır. Teklifler açıklandıktan sonra teklif
tutanağında kayıt altına alınır.
7- Komisyon ilk yazılı teklifleri açıkladıktan sonra açık artırım turlarına geçilecektir. İstekliler tarafından
ihale günü ve ihale saatine kadar kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon
tarafından banka yetkililerinin huzurunda açıldıktan sonra geçerli teklifler arasından en düşük teklifi
veren banka ihale dışı kalacaktır. Daha sonra teklifte bulunan diğer bankalar arasında aynı anda açık
artırma usulü ile diğer yazılı turlara geçilecektir. Açık artırma turlarında, ihaleye iştirak eden banka
yetkilileri kapalı zarf içinde tekliflerini yineleyeceklerdir. Her tur bitiminde en az teklifte bulunan istekli
banka ihale dışı bırakılacaktır. Teklif turları sonunda son 2 (iki) istekli banka kalınca, komisyon verilen
fiyat teklifleri üzerinden görüşme yapıp, bu istekli bankalardan ihaleye esas son tekliflerini yazılı olarak
almak suretiyle açık arttırmayı sonlandıracaktır. En yüksek teklifi veren banka komisyon tarafından iş bu
şartnamede yazılı diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilerek ihale karara
bağlanacaktır. Komisyon açık arttırma turlarının herhangi bir aşamasında asgari artırım tutarını
belirleyebilecektir. Açık arttırma turlarında en düşük teklifin, birden fazla bankanın eşit olarak verdiği
teklifler olması durumunda herhangi bir banka ihale dışı bırakılmadan bir sonraki tura geçilecektir.
8- Komisyon, gerekli gördüğü takdirde tur bitimlerinde istekli bankalara görüşme yapabilmesi için 10
dakikayı aşmayacak şekilde süre verebilir.
9- Tekliflerin değerlendirilmesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en yüksek
olanıdır.
10- Komisyon, İhale öncesi ayrıca da Açık Artırma sonucu verilen rakamın düşük bulunması halinde
Kurum ve Personel yararı gözetilerek ihale komisyon kararı ile bütün teklifleri reddederek görüşmeleri
iptal etmekte serbesttir. Tekliflerin komisyonca reddedilmesi nedeniyle Kurum, herhangi bir yükümlülük
altına girmez ve banka herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum
katılan isteklilere yazılı olarak bildirilir.
11- İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen 3 gün içinde ihaleyi
kazanan banka dahil, ihaleye teklif veren bütün bankalara yazılı olarak bildirilecektir.
12- İhaleyi kazanan banka yazılı olarak sözleşmeye davet edilecektir. Bu davetin tebliğ tarihini izleyen 7
(yedi) iş günü içinde Protokolü imzalaması gerekmektedir.
13- İhaleyi kazanan banka 7 (yedi) iş günü içinde Protokolü imzalamaması halinde, yeni bir ihaleye
çıkabilecek veya uygun teklif veren ikinci bir banka ile protokol imzalayabilecektir.
14- Sözleşmeyi imzalayan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine
getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim, harç, damga vergisi ve karar pulu vb. bedellerini
karşılamakla yükümlüdür. Bu tutarların yatırıldığını gösterir makbuzlar Yakutiye İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne doğrudan ibraz edilecektir. Protokol süresince konuyla ilgili bütün yükümlülük bankaya
aittir.
15- Banka ile Kurum arasında yapılacak Protokol Şartnameden bağımsız olamaz. İmzalanacak olan Maaş
ve Promosyon Ödeme Protokolünde, Şartnamedeki “Protokole Esas Hususlar” başlığı altındaki
maddelerin aksine hüküm koyulamaz.
16- Protokolün imzalanmasına müteakip, protokolde belirtilen hükümler işin başlama süresine kadar
Banka tarafından tamamlattırılacaktır.
Cezai Hükümler:
1- İdare; ihaleyi kazanan bankaya sözleşmeye davet mektubunu gönderdiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün
içerisinde Protokol imzalanacaktır. Bankanın, Protokolü imzalamaya gelmemesi halinde açık arttırma
sonucunda verdiği son teklifin protokolde belirtilen personel sayısının bir aylık toplam promosyon
tutarının %25 (yüzde yirmi beş) ceza tutarı, idarenin bildireceği hesaba yatırılacaktır. Böyle bir durumda
cezaya tekâmül eden banka hesabındaki para dağıtılacak olan ilk promosyona eklenerek personele eşit
olarak dağıtılır.
2- Kurum personeline periyodik olarak yapılacak aylık maaş ve diğer ödemeleri, idarece belirtilecek
ödeme günlerinde personel maaş hesabına yatırılacaktır. Belirtilen tarihlerde ödeme yapılmadığı taktirde
bankanın ilk ay personele ödediği toplam promosyon miktarının %25 (yüzde yirmi beş) personele
dağıtılmak üzere idarenin bildireceği hesaba yatırılacaktır. Aynı durumun Protokol süresince iki kere
tekerrür etmesi durumunda idare protokolü tek taraflı fesih etme yetkisine sahiptir. Bu durumda verilecek
fesih kararı bankaya bildirilir ve 3 (üç) ay içinde yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde Banka ödemiş olduğu
promosyonları geri talep etmeyecektir. Mücbir sebepler (doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık,
kısmi veya genel seferberlik ilanı veya Banka Sistemlerinde meydana gelen genel arızalardan, banka ve
idarenin mutabık kaldığı diğer makul sebepler) istisna tutulacaktır.
3- Protokol imzalandıktan sonra Maaş ve Promosyon Ödemesi haricindeki uygulamalarda meydana gelen
aksaklıkların düzeltilmesi için İdare tarafından Banka yazılı olarak ikaz edilecektir. Banka protokole
aykırı uygulamaları en kısa sürede düzeltecektir. 6 (altı) aylık süre içerisinde 3 (üç) kez ikaz edilmesine
rağmen, aksaklık tekrar etmesi halinde, İdare, 4 (dört) üncü ikaza gerek kalmadan protokolün
yürürlüğünü tek taraflı olarak fesih etme yetkisine sahiptir. Bu durumda verilecek fesih kararı bankaya
bildirilir ve takip eden 3 (üç) maaş dönemi içinde yürürlüğe girer. Bu süreçte Banka ödemiş olduğu
promosyonları geri talep etmeyecektir.
4- İdarenin şartnamede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Banka tarafından
protokolün tek taraflı olarak fesih edilebilmesi için İdareye en az 3 (üç) ay önceden Noter aracılığı ile
bildirimde bulunulacaktır. Bu durumda verilecek fesih kararı idareye bildirilir ve üç (3) ay sonra
yürürlüğe girer. Bu süreçte Banka ödemiş olduğu promosyonları geri talep etmeyecektir.
5- Bu şartname ve Protokolde yer alan hüküm/hükümler dikkate alınmadan yapılacak uygulamalar
sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hak kaybı, hasar, zarar-ziyan Banka tarafından karşılanacaktır.
6- Banka anlaşma halinde imzalanacak protokol ile üstlendiği işleri Kurumun yazılı izni olmaksızın
tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez.
Anlaşmazlıkların Çözümü ;
1- Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda Erzurum Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
PROTOKOLE ESAS HUSUSLAR;
Kapsam:
1- Protokol; Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne bağlı Okullarımız ve Kurumlarımızda çalışan
personelini kapsamaktadır. Anlaşma sağlanan banka ile ayrıca protokol imzalanacaktır.
İşleyiş:
2- İhaleyi kazanan Bankanın Genel Müdürlüğü Şube bazında paylaşımını yapmayacak olup, tek bir
merkez şube tarafından yürütülmesini sağlayacaktır. Kuruluş, maaş ödemesi yaptığı personeline maaş
hesabı açılması için gerekli bilgileri ilgili banka şubesine teslim edecektir. Banka bu bilgiler
doğrultusunda hesap açarak her bir personel için ücretsiz maaş kartı basacaktır. Kart ve şifrenin dağıtımı
organizasyonu bankaya ait olup personeli mağdur etmeden kartların dağıtımını ilk maaş ödemesine kadar
yetiştirecektir.
3- Banka; maaş ve diğer ödemeler için uyguladığı formatı (ödeme disketi gibi) kurum yetkilisine
ulaştıracak ve Banka listeleri Kurum tarafından bu formata uygun olarak düzenlenip bankaya
gönderilecektir.
4- Kurum görevlisi maaş ve diğer ek ödemeleri, kesintileri kurumsal internet bankacılığı kullanarak
gerçekleştirebilmeli ya da e-mail aracılığıyla bankanın sistemine uygun hazırlanacak veriyi doğrudan
bankanın genel merkezine veya ilgili şubesindeki yetkili personelin mail adresine göndermek suretiyle
ödemeler ve kesintiler gerçekleştirilmelidir. Gönderilen listelerin içeriğinden banka sorumlu
olmayacaktır. Bankaya gönderilen datanın alındığı ve sisteme okutulduğu ve ödemelerin hangi saatte
hazır hale geleceği hakkında Kurum bilgilendirilecektir. Data içerisinde saptanan tutarsızlık ve hatalı
kayıtlar varsa derhal Kuruma telefonla bilgi verilerek sorunun en kısa sürede çözümü sağlanacaktır.
Ödeme yapıldıktan sonra başka kişi ve kurumların hesaplarına aktarıldığı sonradan fark edilen
durumlarda kurumun konuyu bankaya bildirmesi ile paranın gerçek hak sahibine havalesinin yapılması
için banka, kurum ve ilgili şahıs birlikte çalışma yapacaktır. Yapılan toplu ödemelerde Personelin Iban
Numarası ile TC Kimlik numarası uyuşmayan ödemelerin gerçekleşmemesi sağlanmalıdır.
5- Muhasebe birimlerinin ödeme hesaplarının bulunduğu banka şubeleri, kendilerine intikal ettirilen
Gönderme Emri tutarlarını, kamu görevlileri hesabının bulunduğu banka şubesine aybaşından iki iş günü
önce aktarır. Banka şubeleri, harcama birimlerince teslim edilen banka listelerine uygun olarak aylıkların
aybaşında ödenmesini sağlayacak şekilde işlemlerini tamamlar. Muhasebe biriminin ödeme hesabının
bulunduğu banka ile kamu görevlileri hesabının bulunduğu banka, aylıkların zamanında ödenebilmesi
için işbirliği içinde gerekli tedbirleri alırlar. Ancak bazı aylarda Maaş katsayılarının geç açıklanması
sebebiyle veya Maliye Bakanlığı tarafından kullanılan sistemlerde (Say2000i, Harcama Yönetim Sistemi,
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) yaşanan sıkıntılardan dolayı personel maaşlarının bankaya
geç aktarılmasından Müdürlüğümüz sorumlu tutulmayacaktır.
6- Sözleşme yapılan banka tarafından toplu olarak tüm personelimiz için açılan hesap numaraları bir
defaya mahsus olmak üzere Excel ortamında personelin IBAN’lı hesap numarası personelin adı soyadı
T.C. numarası ve kurum sicili mutlaka yazılmak suretiyle dijital veya CD ortamında Müdürlüğümüz
bordro ve saymanlık sistemine yüklenmek üzere doğrudan yetkili personele elden teslim edecektir.
7- Kurumun bankaya gönderdiği ödeme listesinde personelin adı soyadı, maaş hesabı, sicil ve ödenecek
miktarlar yazılı olacaktır. Banka maaş tutarlarını personelin maaş hesaplarına her ayın 15’inin başladığı
gece en geç saat 00:30’e kadar aktararak hesap sahibi Yakutiye İlçe milli eğitim Müdürlüğüne bağlı okul
ve kurumları personelin kullanımına hazır hale getirecektir.
8- İdare tarafından maaş ödemelerinin dökümünü ihtiva eden dijital ortamdaki belge (banka listesi), maaş
ödemeleri için ödeme gününden en geç 1 (bir) iş günü önce ilgili banka şubesine teslim edilecektir. Aylık
ödeme gününün hafta sonu veya diğer resmi tatil günlerinden birine rastlaması halinde; bu 1 (bir) işgünü
tatilden önce gelen 1 (bir) işgünü olarak kabul edilecek ve aylıklar yasal ödeme gününde hesaba
geçirilecektir. İhtilaf halinde İdarece gönderilen dijital ortamdaki bilgiler esas alınacaktır.
9- Banka; Maaş haricindeki perakende ödemeler için (Ek ders, Harcırah, Doğum yardımı vb.) Kurum
tarafından Banka Listesinin gönderildiği ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği aynı gün içerisinde
personelin hesaplarına aktarmakla yükümlüdür. Sistemde sorun olması durumunda takip eden günün ilk
saatinde personelin hesaplarına aktarılır. Maaş veya ek ödemelerde personelin hesabına aktarılamayan
veya hesabı kapalı olup ödeme yapılamayan kayıtlar kuruma ivedilikle bildirilmelidir.
Merkez Banka şubesi ve bağlı büroları;
10- Sözleşme yapılan banka personelimizin mağdur edilmeden ve işlemlerinin aksatılmadan, kaliteli ve
hızlı hizmet verebilmesi için Yakutiye Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasına yakın bir şubesini yetkili
kılması ve kurumun resmi işlemlerinde mutlaka tek bir Merkez Banka Şubesinin sorumlu olması
gerekmektedir.
11- Anlaşma yapılan banka; personelin sık sık uğradığı mekan olması nedeniyle Yakutiye İlçe Milli
eğitim Müdürlüğü Binası yakınına ATM-BTM kurma durumunu imkanlar dahilinde dektır. il merkezi
genelinde kurum personelin sayısını da dikkate alarak bankanın bankamatik sayısı 250 kişiye 1(bir)
bankamatik olacak oranda bulunduracaktır. Ana hizmet Binası müştemilatına kurulan bankamatiğin her
türlü (Elektrik, kira vb) masrafları banka tarafından karşılanacaktır.
ATM/BTM Hizmetleri ;
12- Anlaşma yapılan banka, özellikle maaş günü ödemelerinde olmak üzere haftanın her günü ve saatinde
ATM/BTM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. Personelimize hizmet veren
ATM/BTM’lerde meydana gelen arızalarda arıza bildirimine gerek kalmadan en kısa zamanda arızanın
giderilmesini ve nakit para olmadığı durumlarda en kısa sürede ATM/BTM ünitelerine para tedarik
etmekle yükümlüdür.
13- ATM/BTM menüsünde personel istediği tarihler arasındaki hesap hareketlerini görebilmeli, ayrıca
hesap ekstrelerinde Müdürlüğümüz tarafından yatırılan paraların açıklamalarını (Maaş, tazminat, ek ders,
doğum yardımı vb.) şeklinde görebilmelidir. Bununla ilgili makbuzu istenildiğinde hiçbir masraf olmadan
bilgi mahiyetinde alabilmelidir.
14- ATM/BTM üniteleri için Milli Emlak Müdürlüğünce talep edilecek bedeller ile her türlü Kanuni ve
İdari masraflar banka tarafından karşılanacaktır. Bu yerler için Müdürlüğümüzce ayrıca kira vb. adı
altında para talep edilmeyecektir. Bu tahsisli yerler anlaşma süresi ile sınırlı olmak kaydı ile ATM/BTM
ünitelerinin hizmet verdiği sürece bu protokol konusu ile sınırlı olmak kaydıyla bankanın tasarrufunda
bulunacaktır.
15- Bankanın yetkili elemanlarınca ATM/BTM ünitelerinin kurulması ve kurulduktan sonra yapılacak
teknik hizmetler, bakım-onarım faaliyetleri, ünitelere para konulması, arızalarının giderilmesi gibi
işlemleri belirli periyotlarda sürdürecektir. Kurum kendisine ait alan için aldığı güvenlik önlemlerini, işbu
protokol konusu ünitelerin kuruluş ve kullanımı için de aynı tedbirler geçerlidir. Ancak kurumun aldığı
güvenlik önlemlerine rağmen, ünitelere saldırı, bombalama gibi durumlar meydana geldiği taktirde
kuruma sorumluluk yüklenmeyecek ve herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. (Banka personeli
Güvenlik açısından mutlaka ATM/BTM’lere müdahale etmeden önce idarece belirlenen görevli kişilere
bilgi verip kimliğini ibraz edecektir.)
Masraf, Komisyon ve Diğer Ücretler ;
16- Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince maaş kartı, kredi kartı ve ek kartların verilmesi,
yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı masraf veya ücret almayacaktır.
17- Birimlerimizin Kurum adına açacağı “Kurum” hesaplarından banka şubesini kullanarak veya internet
bankacılığı aracılığı ile yapacağı havale, eft, para yatırma ve çekme gibi işlemlerini masrafsız ve
komisyonsuz yapabilecektir.
18- Maaş hesaplarının kullanımından dolayı aylık, dönemlik veya yıllık hesap işletim ücreti, hesap
ekstresi ücreti, kart üyelik ücreti talep edilmeyecek bahse konu masraf kalemlerinin isimleri değişse dahi
masraf alınmayacaktır.
19- Personel adına açılacak vadesiz hesaplar üzerinden Personelin bankaya otomatik ödeme talimatı
vererek, İnternet Bankacılığı kullanarak veya ATM/BTM kullanarak yapacağı su, elektrik, telefon,
doğalgaz, kira, okul, aidat, kablolu tv, cep telefonu, adsl ve her türlü düzenli ödemelerini yapabilecek, bu
işlemlerden masraf, komisyon, ücret talep etmeyecek ve farklı bir isim altında kesinti yapmayacaktır.
20- Banka anlaşma süresince; Personelimizin Banka Şubesinden, ATM/BTM’lerden, İnternet Bankacılığı
veya Telefon Bankacılığını kullanarak mevcut bakiyesi ile havale ve EFT işlemlerini ücretsiz olarak
yapabilecektir. Mesaj ücreti adı altında bir kesinti yapılmayacaktır.
21- ATM/BTM’lerden çekilebilecek günlük nakit miktarı ilk etapta en az 1.500,00-TL olarak hesaplara
tanımlanacaktır.
22- Bankanın Ülke Genelinde tüm şubelerinde para yatırma ve para çekme işleminden herhangi bir ücret
alınmayacaktır.
Kredi Kartları ve Bireysel Krediler ;
23- Kredi kartları personelin isteği doğrultusunda verilecektir. Verilen Kredi kartlarından üyelik ücreti,
kart aidatı vb. alınmayacaktır. Posta yolu ile veya e-mail yolu ile gönderilen kredi kartı hesap
ekstrelerinden ücret alınmayacak ve yansıtılmayacaktır.
24- Teşkilat mensuplarımıza özel uygun kredi planlamaları yapılmalıdır.
Artı Para ;
26- Personelin Vadesiz maaş hesabına bağlı tanımlanan artı para veya kredili bankomat Personelin talebi
üzerine tanımlanacaktır.
İnternet Bankacılığı ;
27- İnternet bankacılığı kullanmak isteyen personele Ücretsiz İnternet Bankacılığı hizmeti verilecek,
Yurtiçi Türk Parası Havale ve EFT işlemlerinden, İnternet Bankacılığında kullanılan SMS şifrelerinden
ücret alınmayacaktır.
Diğer Hizmetler ;
28- Herhangi bir nedenle bankaya müracaat ederek maaş hesabını kapattırıp yeni maaş hesabı açtıran
personelin ödeme zamanında aksamaya neden olmaması için yeni açılan maaş hesap numarası bankanız
tarafından mutlaka zamanında ilgili Okul Müdürlüğün’de görevli ilgili personele bildirilmelidir.
29- Banka Okul ve Kurumların istemesi halinde vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap ekstre ve
banka dekontlarını Kuruma basılı bir şekilde gönderecektir.
Güvenlik ;
33- Banka, kurumca yapılan anlaşma süresince ve sonrasında Personele ve ek kart hamiline ait elde ettiği
her türlü kişisel veya kurumsal bilgi ve belgeleri, Şartname hükümleri dışında başka bir amaç için
kullanamaz ve kanunen yetkili bulunmayan diğer üçüncü şahıslara verilemez. Ayrıca personelin güvenlik
hizmeti sunan kamu görevlilerinden oluşması nedeniyle, gerekli tüm ilave tedbirleri almakla yükümlüdür.
Yükümlülüğü yerine getirmeyen banka şubesi doğabilecek her türlü zarar-ziyandan sorumludur.
İşleyişte Hukuki Dayanak ve Düzenlemeler ;
34- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 164. Maddesinde Personelin her türlü özlük haklarının ve
tahakkuk işlemlerinin belli merkezden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile
gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı
yetkili kılındığı belirtilmiştir. 17 Temmuz 2012 günü 28356 sayılı Resmi Gazete de yayımlan Maliye
Bakanlığı’nın Aylıkların Banka Aracılığı ile ödenmesi Hakkında Genel Tebliği’nin İkinci Bölümünde
Aylıkların Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi ve Muhasebeleştirilmesi başlığı altında hükümler işleyişe esas
teşkil eder.
Maaş ödemelerinde; Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Harcama ve
Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden yürütülen personelin Banka Listelerinin, Muhasebat Genel
Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezinden ilgili bankaların bilgi işlem merkezlerine elektronik ortamda
aktarılmasına yönelik KAMU PERSONELİ ELEKTRONİK MAAŞ ÖDEME SİSTEMİ projesinin
başlatılmasına karar verilmiş ve bazı bankalar uygulama kapsamına alınmıştır.
İhaleyi kazanan banka ve Kurum belirtilen sistem kapsamında çalışıyor veya ileriki tarihte bu sisteme
dahil olması halinde 18 Haziran 2011 tarih ve 27968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Bütçe
Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda
Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ilişkin Yönetmeliğin uygulanacağını kabul ve beyan eder.
35- Komisyon tarafından hazırlanan Şartnamenin ve protokol taslağının hükümleri ile ilgili
itirazlar ihale öncesinde veya ihale aşamasında komisyona yapılacak, komisyon yapılan itirazlara
oy birliği ile karar verecektir.
İhale sonuçlandıktan sonra imzalanacak olan protokol hukuki terimlerden doğan uyuşmazlıklarda
Bankacılık Kanunlarında var olan terimler geçerli olacak ancak diğer hususlarda Şartname
maddelerine aykırı ve personel aleyhine hüküm teklif edilmeyecek ve protokol imzalanmayacaktır.
Ekler :
1-Okulların Listesi (6)
2-Teklif Mektubu (1 Sayfa)
3-Banka Yetkilisi Mektubu (1 Sayfa)
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU
Başkan
İsmail BAĞRIYANIK
Şube Müdürü
Üye
Osman ALYAR
Şef
Üye
Üye
Resul BİLİCİ
Şube Müdürü
Üye
Rüstem ÖZTÜRK
Şef V.
Yücel GÖZCÜ
Sendika Temsilcisi
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu-3
BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU
[bankanın adı]
Sayı : 67727308.22202 …../…../2014
Konu : Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi :
Mektubu Banka Promosyonu İhale Numarası
1-Bankanın Adı
:
A) Adresi
:
B) Telefon ve Faks Numarası
:
C) Elektronik Posta Adresi
:
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu
:
2-İhale Konusu
: Banka Promosyon İhalesi
3-İhale Usulü
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
: 2679
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı
: 8.450.000,00-TL
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
: 50.Yıl İlk ve Orta Okulu - Aziziye Mahallesi Gazi
Ahmet Muhtar Paşa Caddesi No:11
Yakutiye/Erzurum
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
:14/02/2014 Cuma günü, saat 14:00
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
1-………… Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm
yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Banka Promosyon ihalesine
yeterlik için değerlendirilmek üzere başvurmaktayız.
2-Banka Promosyonu İhale Komisyonu daha fazla bilgi için Bankamızla irtibat kurabilir.
3-Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak
bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.
Sıra
1
2
3
Adı ve Soyadı
Bankadaki Görevi
İmzası
Adı Soyadı
……….Banka Yetkilisi
İmza
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu-4.
BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU
[bankanın adı]
Sayı : …../…../2014
Konu : Erzurum Yakutiye İlçe Müdürlüğü’ne
:
Bağlı Okulların Banka Promosyon İhalesi Teklif
Mektubu Banka Promosyonu İhale Numarası
1-Bankanın Adı
:
A) Adresi
:
B) Telefon ve Faks Numarası
:
C) Elektronik Posta Adresi
:
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi
:
Numarası
2-İhale Konusu
: Banka Promosyon İhalesi
3-İhale Usulü
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
: 2679
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı
: 8.450.000,00-TL
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
: 50.Yıl İlk ve Orta Okulu - Aziziye Mahallesi
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi No:11
Yakutiye/Erzurum
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
: 14.02.2014 Cuma günü, saat 14:00
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullarımızın Banka Promosyonu
İhale Komisyonunca 14/02/2014 Cuma günü, saat 14:00’de ihalesi yapılacak olan Erzurum Yakutiye
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okullarımızın Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname
incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul
edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okullarımızın Personelinin bankamızdan
alacağı maaş ve diğer ödemeler karşılığı olarak sözleşme süresi olan üç (3) yıl (36 ay) için
25/03/2014 tarihinde personelin hesaplarına defaten peşin olarak personel başına
…………………….TL ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
Saygılarımla.
Adı Soyadı
………….Banka Yetkilisi
İmza
YAKUTİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN BANKA SÖZLEŞMESİ LİSTESİ
Sıra
No Okul Adı
Per.Say Maaş
Ücret
Toplam
1
ÇİFTLİK B.KARATAŞ İLKOKUL
6
13.106,95
3.271,32
16.378,42
2
ÇİFTLİK B.KARATAŞ ORTAOKULU
10
25.025,05
4.005,62
29.030,67
3
REHBERLİK ARAŞ. MERKEZİ
16
37.816,44
12.158,70
49.975,14
4
ALİRAVİ İLKOKULU
24
55.460,89
12.233,25
67.694,14
5
ŞEHİTLER İLKOKULU
15
33.984,37
8.326,65
42.311,02
6
ERZURUM LİSESİ
69
169.126,35
32.205,08
201.331,41
7
İBRAHİM HAKKI İLKOKULU
8
17.319,25
4.523,58
21.842,83
8
İBRAHİM HAKKİ ORTAOKULU
11
25.250,55
4.493,67
29.744,22
9
CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
31
71.061,54
15.101,67
86.163,21
10 ATATÜRK ORTA OKULU
25
60.119,00
10.761,00
70.680,00
11 HİLALKENT 125.YIL İLKOKULU
35
70.000,00
19.263,84
89.263,84
12 ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ
23
59.076,22
19.080,81
78.157,03
13 MECİDİYE İLKOKULU
19
41.096,21
8.692,62
49.788,83
14 ÇAYIRTEPE İLKOKULU
4
8.198
2.284
10.482
15 ÇAYIRTEPE ORTAOKULU
8
18.617
3.140
21.757
Söz.Baş.Tar.
Söz.Bit.Tarihi Süresi Sözleşmesi Devam Eden Banka
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
16 CEMAL GÜRSEL İLKOKULU
23
52.372
13.582
65.954
17 AHMET YESEVİ İLKOKULU
34
76.177,21
17.107,00
93.284,21
18 KAZIM K.B. İMAM.ORTAOKULU
40
98.700
21.540
120.240
19 ERZURUMLU EMRAH ORTAOKULU
12
28.416,52
7.297,15
35.713,67
20 ŞAİR NEFİ ORTAOKULU
38
93.496,17
18.307,92
111.804,14
21 ERZ.ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
118
279.564,56
63.820,56
343.385,12
22 ATATÜRK TEK.END.LİSESİ
119
279.993,79
83.641,21
363.635,00
23 ABDURRAHİM ŞERİF BEYGU
36
86.347,96
18.365,65
104.713,61
24 GÖRME ENGELLİLER ORTA
30
66.411,75
20.771,71
87.183,46
25 50.YIL İLKOKULU
20
44.550,79
10.863,27
55.414,06
26 50.YIL ORTAOKULU
22
48.134,92
9.717,85
57.852,77
27 GÜZELOVA İLKOKULU
6
12.600
3.270
15.870
28 GÜZELOVA ORTA OKULU
10
23.054
3.300
26.354
29 ZİYAEDDİN FAHRİ FINDIK İLKOUKUL
26
62.428,92
15.675,62
78.104,54
30 ZİYAEDDİN FAHRİ FINDIK ORTA
26
58.927,52
10.930,27
69.857,79
31 EDİP SOMUNOĞLU ORTA OKULU
14
31.237,95
5.528,85
36.766,08
32 EDİP SOMUNOĞLU İLKOKULU
11
25.326,45
5.937,73
31.264,18
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
33 FAİK GÜNGÖR ORTA OKULU
25
55.322,29
11.058
66.380,29
34 GÜZEL SANATLAR LİSESİ
29
70.046,52
14.281,61
84.328,13
35 HALİT PAŞA ORTA OKULU
19
42.571,64
8.302,09
50.873,73
36 EVRENPAŞA ORTA OKULU
27
66.475,12
13.511,02
79.986,14
37 EVRENPAŞA İLKOKULU
21
49.416
12.580
61.996
38 HALİTPAŞA İLKOKULU
13
28.222,98
6.777,49
35.000,47
39 CEVAT DURSUNOĞLU BİLİM SANAT
3
7.404,77
1.783,53
9.188,30
40 HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
34
79.254,54
33.574,00
112.828,54
41 SEBAHATTİN ERYURT ANA OKULU
10
21.677,32
5.433,49
27.110,81
42 DUMLUPINAR İLKOKULU
22
46.517,25
10.910,49
57.427,74
43 ATATÜR ANADOLU LİSESİ
57
134.563,62
29.051,97
163.615,59
44 HİLALKENT 125.YIL ANAOKULU
4
10.617,19
2.368,27
12.985,46
45 UMUDUM İLKOKULU
4
8.837,38
2.249,00
11.086,38
46 UMUDUM ORTAOKULU
9
17.638,84
4.099,35
21.738,19
47 ÖMER NASUHİ BİLMEN ORTAOKULU
23
55.091,59
8.022,33
63.113,92
48 VEYSİ EFENDİ İLKOKULU
24
53.766,06
10.919,63
64.685,69
49 SAĞLIK MESLEK LİSESİ
52
119.206,72
26.811,00
146.017,72
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
50 ŞÜKRÜPAŞA İLKOKULU
36
73.250
21.337
94.587
51 ŞÜKRÜPAŞA ORTAOKULU
50
108.303
18.770
127.073
52 MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
18
46.820,00
13.000,00
59.820,00
53 12 MART İLKOKULU
17
38.284,01
8.953,43
47.237,44
54 KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
51
124.786,13
26.190,10
150.976,23
55 MAREŞAL İLKOKULU
18
40.532,04
10.108,29
50.140,33
56 İMKB İNÖNÜ İLKOKULU
53
129.597,58
27.991,81
157.589,39
57 İMKB İNÖNÜ ORTAOKULU
64
151.837,66
23.496,07
175.333,73
58 DADAŞ İLKOKULU
6
13.594,62
3.140,52
16.735,14
59 DADAŞ ORTA OKULU
11
24.211,39
3.083,87
27.295,26
60 ÖMER NASUHİ İLKOKULU
21
51.948,30
11.100,00
63.048,30
61 KÜLTÜR KURUMU İLKOKULU
36
82.216,93
18.947,05
101.163,98
62 ERZURUM ANADOLU LİSESİ
44
105.028,97
19.883,94
124.912,91
63 23 TEMMUZ ORTA OKULU
26
57.671,26
10.713,99
68.385,25
64 DUMLU İLKOKULU
9
19.733,08
4.015,41
23.748,81
65 DUMLU ORTAOKULU
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
66 ORTAOKULU
14
29.721,60
4.697,80
34.719,40
17
37.814,63
7.707,71
45.525,34
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
67 HİLALKENT ANADOLU LİSESİ
39
88.761,60
22.683,21
111.444,81
68 SABANCI İLKOKULU
43
101.592
22.100
123.692
69 ERZURUMLU EMRAH İLKOKULU
15
35.444,67
8.759,22
44.203,89
70 CUMHURİYET KIZ MESLEK LİSESİ
26
56.630,34
14.933,56
71.564,45
71 ÖMER DUYGUN İLKOKULU
14
35.469,09
7.622,76
43.091,85
72 ZİYAEDDİN FAHRİ FIN. ANAOKULU
7
15.283,56
3.680,20
18.963,76
73 KOCATEPE ORTAOKULU
GAZİ AHMET MUHTARPAŞA
74 ORTAOKULU
60
131.390,69
24.840,99
156.231,68
70
155.626,17
28.957,05
184.583,22
75 TİCARET MESLEK LİSESİ
55
110.550,00
25.600,00
136.150,00
76 PROFESÖR RECEP AKDAĞ ANAOKULU
7
15.554,27
3.861,97
19.416,24,
77 CELAL AKIN İLKOKULU
38
84.300,67
19.771,31
103.771,98
78 KOCATEPE İLKOKULU
47
102.309,52
23.881,11
126.190,63
79 İSMET PAŞA İLKOKULU
17
54.116,84
10.241,63
64.358,59
80 KÜLTÜR KURUMU ORTA OKULU
37
87.973,06
18.843,23
106.816,29
81 NENEHATUN KIZ ANADOLU LİSESİ
85
206.410
33.700
240.110
82 ŞÜKRÜPAŞA ANADOLU LİSESİ
45
103.619
22.700
126.319
83 HİLALKENT ORTA OKULU
44
108.844,16
20.926,16
129.770,32
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
84 KURTULUŞ İLKOKULU
10
24.048,68
5.454,10
29.502,78
85 MECİDİYE ANADOLU LİSESİ
41
100.552,64
20.452,45
121.005,09
86 GAZİ ORTA OKULU
11
25.199,76
6.495,64
31.695,40
87 GAZİ ANAOKULU
3
6.471,77
2.544,76
9.016,53
88 ŞEHİTLER ORTA OKULU
18
41.292,01
8.361,23
49.653,24
89 VALİ HAFIZPAŞA İLKOKULU
18
43.182,37
9.137,80
52.320,17
90 ÜSTEĞEMEN F.SEHER ANAOKULU
8
17.007,05
3.526,71
20.533,76
91 TATBİKAT İLKOKULU
41
97.570,00
21.947,00
119.317,00
92 CUMHURİYET İLKOKULU
10
23.815,05
4.707,07
28.523,02
93 SABANCI ORTA OKULU
58
140.913,31
23.354,44
164.267,75
94 MECİDİYE ORTA OKULU
21
46.817,04
8.664,30
55.481,34
95 HACI SAMİ BOYDAK ANDOLU LİSESİ
30
74.897,59
14.370,80
89.268,39
Toplam Personel Toplam Sayısı
2679
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
36 ay
Düzenleyen
Ali CAN
V.H.K.İ.
Rüstem ÖZTÜRK
(Muhasebe (Şef V.)
ONAY
03/02/2014
Ahmet KURT
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Tahakkuk Memuru
İsmail BAĞRIYANIK
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
717 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content