İSTANBUL

İZMİR TİCARET ODASI
İÇ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluşuna, sevk ve
idaresine, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarına, çalışma usul ve esaslarına, işlerin
yürütülmesi şekline, hizmet birimlerine, iş bölümüne ait esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik
hükümlerini saklı tutarak ve bu kurallara uygun olarak İzmir Ticaret Odası’nın işleyişine
ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlar hakkında 5174 sayılı Kanun ve bu
Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler uygulanacaktır.
Hukuki dayanak
Madde3- Bu Yönerge 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 17 nci maddesinin (k) bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergenin uygulanmasında;
Bakanlık : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
Birlik :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
Oda : İzmir Ticaret Odasını,
Meclis : İzmir Ticaret Odası Meclisini,
Yönetim Kurulu: İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulunu ,
Organ : İzmir Ticaret Odası'nın Meslek Komiteleri, Meclis, Yönetim Kurulu ve
Disiplin Kurulunu,
Statüye Tabi Personel: 5174 sayılı Kanunun Geçici 12 nci maddesi kapsamında
istihdam edilen personeli,
İşçi Statüsündeki Personel: 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen
personeli,
Kanun : 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar
ve Borsalar Kanunu,
Personel Yönetmeliği: 5 Ağustos 1983 tarihli, 18126 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan 83/6620 karar sayılı Odalar Borsalar ve Birlik Personel Yönetmeliği ve
değişikliklerini,
Şube ve Temsilciliklerin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik : Oda ve Borsa
Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliği1,
Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar
ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği2,
Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik: Odalar Mesleklerin
Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliği3,
Muamelat Yönetmeliği : Oda Muamelat Yönetmeliğini4,
1
R.G., 8.1.2005, S. 25694.
R.G., 19.01.2005, S. 25705.
3
R.G., 19.01.2005, S.25705.
4
R.G., 12.09.2005, S.25934.
2
1
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğini5,
Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidat Yönetmeliği : Kayıt Ücreti ile Yıllık
Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliği6
Disiplin Yönetmeliği: Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle
Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmeliği7
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Kuruluşu ve amacı
Madde 5- İzmir Ticaret Odası; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini
sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni
hakim kılmak üzere, meslek disiplini, ahlak ve dayanışmayı korumak ve Kanunda yazılı
hizmetler ile mevzuatla Odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan tüzel
kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Şube ve temsilcilik kurma yetkisi
Madde 6- Oda, çalışma alanı içinde olmak koşuluyla Kanunun 7 nci ve 8 inci
maddelerine uygun olarak yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararı ile şube veya temsilcilik
kurabilir. Şube ve Temsilcilikler hakkında Şube ve Temsilciliklerin Kuruluş ve İşleyişi
Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Çalışma alanı
Madde 7- Odanın kuruluş ve çalışma alanı İzmir il sınırıdır.
Odanın çalışma alanı, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde ilgili oda
kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya
daraltılabilir.
Görevi
Madde 8- Odanın görevi, 5174 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve diğer
kanunlar ile verilen görevleri kuruluş amacına uygun olarak yapmaktır.
Odaya kayıt zorunluluğu
Madde 9- Kanun’un 9 uncu maddesine göre Oda’ya kayıt zorunluluğu bulunanlar ve
bunların şubeleri Odanın çalışma alanı içinde işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde
İzmir Ticaret Odası’na kaydolmak zorundadır. Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenler,
Oda tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.
Oda, üyelik kaydına ilişkin işlemlerde, Muamelat Yönetmeliği’nin “İkinci
Bölüm”ündeki kuralları uygular.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ODA ORGANLARI
Oda organları ve oluşumu
Madde 10- Odanın organları şunlardır:
a) Meslek Komiteleri,
b) Meclis,
c) Yönetim Kurulu,
d) Disiplin Kurulu
5
R.G., 12.09.2005, S.25934.
R.G., 08.01.2005, S.25694.
7
R.G., 02.03.2005, S.25743.
6
2
Oda, mesleklerin gruplandırılmasında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında
Yönetmelik hükümlerini uygular.
Oda, organların oluşumu hakkında, Kanun ve Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
Organların toplantı usulü ve kararları
Madde 11- Odanın organlarının toplantıları hakkında Kanunun 96 ncı maddesi ve
Muamelat Yönetmeliği “Üçüncü Bölüm”deki kurallar uygulanır.
Meslek komitelerinin görevleri
Madde 12- Oda Meslek Komitelerinin görevleri şunlardır:
a) Kanunda belirtildiği şekilde; Odanın kuruluş amacına göre çalışmak, mesleğin
genel çıkarlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbiriyle ve halk ile olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve
dayanışmayı korumak,
b) Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri
görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek.
c) Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi
istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.
d) Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar ile ticari teamülleri tespit ederek, Yönetim
Kurulu’na teklifte bulunmak,
e) Fire, zayiat ve randıman oranları ile mal ve hizmetlere ilişkin tarifeler hakkında
Yönetim Kurulu’nun talep etmesi halinde görüş beyan etmek,
f) Meslek kurallarına uymayan meslek mensupları hakkında gerekli işlemleri yapmak
için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
g) Oda Meclisi, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu veya Genel Sekreterlikçe
kendilerine iletilen meslekleri ile ilgili konuları incelemek ve süresi içinde görüş bildirmek,
h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Meclisin görevleri
Madde 13- Oda Meclisi en üst karar ve denetim organı olup, Meslek Gruplarınca
yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen üyelerden oluşur.
Oda meclisinin görevleri şunlardır:
a) Oda yönetim kurulu, disiplin kurulu ve hesapları inceleme komisyonu üyelerini
seçmek,
b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek,
c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak,
d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak,
e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek,
f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak,
g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu
sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak,
mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak,
h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları
karara bağlamak,
ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,
sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak,
j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para
almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde
şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek,
k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak,
l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin
olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak,
m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak,
n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine
delege göndermek,
3
o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden
ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında
meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat
borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler
adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara
bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek,
p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere
meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek,
r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
s) Kanun’un ve ilgili Yönetmeliğin kendine verdiği denetleme görevini yapmak
amacıyla, belli bir konuda bilgi edinmek ve araştırma yapabilmek için komisyon kurarak
Meclis araştırması açmak.
Meclis araştırmasına, Meclis üye tam sayısının dörtte birinin Meclis Başkanlığına
yapacağı yazılı müracaat üzerine Meclis tarafından karar verilir.
Meclis başkanının görev ve yetkileri
Madde 14- Meclis Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Protokolde Oda’yı temsil etmek, kendisinin bulunmadığı hallerde Oda’yı temsil
etmek üzere Başkan Yardımcılarından birini, her iki Başkan yardımcısının bulunmaması
halinde, kendisinin seçeceği bir Meclis üyesini görevlendirmek,
b) Oda Meclisinin toplantı gündemini, toplantı günlerini ve saatlerini tespit etmek,
c) Oda Meclisini toplantıya davet etmek,
d) Oda Meclisini sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek,
e) Tutanakların, karar özetlerinin sağlıklı olarak düzenlenmesini sağlamak,
f) Meclisçe alınan kararların uygulanmasını izlemek, takip etmek,
g) Mecliste görüşülecek konuları önceden gerektiğinde İhtisas Komisyonlarına havale
etmek ve konu hakkında Yönetim Kuruluna da bilgi vermek,
h) Kanunda kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Katip üyenin görevleri
Madde 15- Kâtip üyelerin görevleri şunlardır :
a) Meclis tutanakların tutulmasına yardımcı olmak,
b) Meclis karar özetleri ile meclis onayından geçen tutanakları imzalamak,
c) Meclis toplantısında, meclis başkanı tarafından toplantı sırasında kendisine
yardımcı olmak amacıyla verilen görevleri yapmak
Meclisin toplantıları ve çalışma usulü
Madde 16- Meclis toplantıları Kanun ve Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak
yapılır. Meclis tarafından toplantı gündeminin görüşülmesine başlanılıncaya kadar Meclis
üyelerinin en az dörtte birinin Meclis başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine
toplantının gündemine yeni maddeler eklenir.
Meclis, gerektiğinde Meclis Başkanının, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısının çağrısıyla
her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca, Meclis, üye tam sayısının en az dörtte birinin veya
Yönetim Kurulunun Meclis başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine yedi gün
içinde, başkanı, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı tarafından olağanüstü toplantıya
çağrılır.
a) Yeter sayıda üye bulunup bulunmadığı hususu her oturum gününe ait imza
cetvellerindeki imzaların ve gerektiğinde mevcudun sayılması ya da Başkan’ın lüzum görmesi
halinde ad okumak sureti ile anlaşılır.
b) Yeter sayı bulunmadığı takdirde Başkan toplantıyı; yeter sayının sağlanması
muhtemel ise gerektiği kadar sonraya, bunun mümkün olmaması halinde 3 iş günü sonrasına
bırakır.
c) Meclis, o gün oturum yapamadığı takdirde ertesi oturum aynı gündem ile yapılır.
Bununla beraber, arada gündeme girmesi gerekli hususlar çıkmışsa, onlar da gündeme alınır.
d) Meclise duyurulmasında zorunluluk taşıyan olağanüstü acele hallerde beşer
dakikayı geçmemek, konunun özetini Başkana açıklamak şartı ve Başkanın takdiri ile, en çok
4
iki üyeye gündem dışı söz verilebilir. Yönetim Kurulu bu konuşmalara cevap verme hakkına
sahiptir.
e) Yönetim Kurulu olağanüstü ve acele hallerde gündem dışı söz isterse Başkan, bu
isteği yerine getirir. Yönetim Kurulunun açıklamasından sonra, en çok iki üye beşer dakikayı
aşmamak ve konu ile ilgili olmak üzere konuşma hakkına sahiptir. Son söz Yönetim kuruluna
aittir.
f) Gündem dışı yapılan konuşmalar gündeme geçmeden önce yapılır ve karara
bağlanamaz.
g) Gündemin görüşülmesine geçildikten sonra Başkan her an yoklama yapabilir.
h) Görüşmeler sırasında oylamaya geçilirken üyeler yoklama yapılmasını
isteyebilirler. Başkan bu isteğe uyar. Yoklama sonucunda üye tam sayısının çoğunluğunun
mevcut olmadığı anlaşılırsa toplantı kapatılır. Bu takdirde (b) bendi uygulanır.
ı) Çoğunluk sağlandığında Başkan oturumu açar, ilk olarak bir önceki toplantıya ait
tutanağın görüşülmesine geçilir ve okunarak oya sunulur. Tutanağın görüşülmesi sırasında;
alınmış olan kararlar veya üyelerin konuşmalarına uygun olarak tutanağa geçmemiş veya
yanlış geçmiş hususlar bulunduğu takdirde bunların düzeltilmesi için karar alınır ve düzeltme
kararı önceki tutanağa eklenir.
Alınan düzeltme kararına muhalif olan Meclis Üyeleri veya Genel Sekreter karar metninin
altına muhalefet şerhi verebilir. Bu şerhin yazılı ve gerekçeli olması şarttır.
j) Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere edilir. Ancak gündemde
değişiklik yapılması hakkında Yönetim Kurulu önerisi varsa, bu öneri gündeme geçilmeden
önce görüşülerek, karara bağlanır. Toplantı gündeminin görüşülmesine başlandıktan sonra
değişiklik önerileri dikkate alınmaz. Müzakereye gerek olmadığına, İç Yönerge hükümlerine
riayete, gündemdeki sıra değişikliklerine ve oylamanın şekline ait öneriler gündemden önce
konuşulur.
k)Görüşmeye gerek olup olmaması, Başkanı gündeme veya Meclisin çalışma
usullerine uymaya davet gibi usule ait konular, diğer işlerden önce konuşulur. Usule ait
konuşmalarda, konuşmanın usule ait olup olmadığını Başkan takdir eder. İlgili direnirse
işaretle oylamaya başvurulur.
l) Her Meclis üyesi, Yönetim Kuruluna gündem ile ilgili yazılı veya sözlü soru
sorabilir.
Sözlü soru Meclis toplantısında sorulur ve Yönetim Kurulu sözcüsü tarafından ya
hemen veya bir sonraki oturumda cevaplandırılır.
Yazılı soru, ya önceden ya da Meclis toplantısı esnasında Meclis Başkanlığına verilir.
Yazılı olarak cevap istenmesi halinde Yönetim Kurulu, soru sahibine yazı ile cevap verir.
Yazılı soruya sözlü cevap istenilmesi halinde Başkan evvela soruyu okur. Yönetim
Kurulu Sözcüsü tarafından hemen cevap verilmesi mümkün değil ise en geç bir sonraki
oturumda sözlü olarak cevap verilebilir.
m) Hiçbir üye, ismini yazdırmadan veya oturum sırasında Başkandan izin almadan
konuşamaz. Konuşma, kural olarak kürsüden Meclise ve Başkanlığa hitaben yapılır. Bununla
beraber kısa konuşmalar Başkanın izni ile oturulan yerden de yapılabilir. Bu takdirde üye
Başkana hitap eder. Bu konuşma üç dakikayı geçemez.
Yazılı bir konuşmanın kürsüden okunması veya Başkanın izni ile katip üyeye
okutturulması mümkündür.
n) Konuşmalar kayıt veya istek sırasına göre yapılır. Yönetim Kurulu ve ilgili
konularda Meclis tarafından kurulan komisyonların sözcüleri her zaman söz isteyebilirler,
bunlara sıra kaydına tabi olmaksızın Başkanlıkça söz verilebilir.
o) Görüşmelerin yeterliliği (kifayeti müzakere) istenirse, bu istek, oya konulmadan
evvel, biri lehde ve diğeri aleyhte olmak üzere en az iki üye konuşma hakkına sahiptir.
p) Başkan, konular müzakere edilir veya oya konurken lehde veya aleyhte mütalaa
beyan edemez ve oyunu ihsas edemez, yalnız oylamada oyunu kullanabilir.
Başkan görüşmeye katılmak istediğinde yerini Başkan Yardımcısına bırakır ve
konuşma kürsüsüne geçer. Ancak, konu görüşülüp sonuçlandırıldıktan sonra tekrar Başkanlık
görevini sürdürebilir.
5
r) Meclis toplantılarında konuşmacının sözü kesilmez. Söz söyleyenin sözü ancak
Başkan tarafından kendisini İç Yönergeye uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek
üzere kesilebilir.
İki defa yapılan davete rağmen konuya gelmeyen üye, aynı toplantıda, o konu
hakkında konuşmaktan Başkan tarafından menedilebilir veya meclis de, işaret oyu ile karar
alarak o konu hakkında konuşmaktan üyeyi menedebilir.
s) Meclis veya Meclis Başkanı gerekli görürse konuşma sürelerini sınırlayıcı kararlar
alabilir.
t) Meclis üyeleri ticari işletmelerini, işyerini veya ortaklarını ilgilendiren konuların
görüşülmesi ve oylanması sırasındaki müzakerelere katılamazlar.
Meclis gerekli gördüğü takdirde ilgili üyenin açıklamalarını dinler.
u) Görüşmeler sırasında kişisel ve siyasal tartışmalara girilemez. Kaba ve yaralayıcı
sözler söylenemez. Başkan, bu tür davranışlarda bulunanların sözünü keserek kendilerini
uyarır. Buna rağmen konuşmacı ısrar ederse, Başkan konuşmacıyı kürsüden ayrılmaya davet
eder. Başkan, konuşmacıyı konuşmaktan veya toplantıya katılmaktan menedilebilir.
Konuşmacıya sataşanlara da aynı işlem yapılır.
Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı söz ve ifadeler varsa Başkan
gereken düzeltmelerin yapılması için o yazıyı veya önergeyi sahibine geri verir.
Toplantı sırasında sarf edilen bu gibi söz ve ifadeler Meclis kararı ile tutanaktan
çıkarılır.
y) Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine
atfolunan Yönetim Kurulu, Komisyonlar ve Meclis üyeleri açıklama yapabilir veya cevap
verebilirler.
Açıklama ve cevaplar için Başkan aynı toplantı içinde olmak üzere söz verme zamanını takdir
eder.
Bu suretle söz almak isteyen, hangi nedenden dolayı konuşmak istediğini Başkana
bildirir. Başkan söz verip vermemek gerektiğini takdir eder.
Başkanlıkça kendisine söz verilmeyen kimse direnirse, Meclis bu konuda görüşmesiz ve işaret
oyu ile karar verir.
z) Meclis’te, Yönetim Kurulu’nun isteği veya Meclis üye tamsayısının yarıdan bir
fazlasının yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapılabilir.
Kapalı oturum yapılmasına karar verildiği takdirde, kapalı oturumda Meclis üyeleri
dışında herkes toplantı salonundan çıkarılır.
Meclis kapalı oturum yapılıp yapılmaması içim işaret oyu ile karar verir.
Meclis üyelerinin dile getireceği veya Yönetim Kurulu’nun ihtiyaç göreceği personel
konularına ilişkin görüşmeler mutlaka kapalı oturumda yapılır.
Kapalı oturumda yapılacak görüşmelerin tutanakları Başkanca alınacak önlem
doğrultusunda tutulur.
Kapalı oturumda yapılan görüşmeler gizlidir. Kapalı oturum tutanakları, gereği yerine
getirildikten sonra bir zarfa konulup mühürlenerek, Meclis Başkanı tarafından korunma altına
alınması sağlanır.
Meclis toplantıları sonucunda karar özeti ve karar defteri Muamelat Yönetmeliğine
uygun olarak tutulur.
Oylama şekli
Madde 17- Kanun ve Yönetmeliklerde gizli oylama yapılması zorunlu tutulan
durumlar ile meclis tarafından gizli oylama yapılması kararlaştırılan haller hariç işaretle
oylama yapılır.
a) İşaretle oylama, üyelerin el kaldırması veya ayağa kalkmaları şeklinde olur.
b) Gizli oylama, gizli oylama için, Meclis Başkanlığınca yapılacak öneri üzerine, adedi
Meclis tarafından belirlenecek bir Oy Ayırım Heyeti kurulur. Katip üye, oy ayrım heyetinde
yer alır.
Bunu takiben gizli oylama; matbu ve oy vereni belirleyecek şekilde hiçbir işaret
bulunmayan oy pusulalarının Meclis Üyeleri isim listesindeki sıraya ve Başkanlıkça yapılacak
davete göre üzerinde Oda mühürü bulunan ve Oy Ayırım Heyetince oy kullanana verilecek
6
bir zarfa seçim hücresinde konarak belirlenen oy sandığına veya kutusuna atılması şeklinde
olur.
Oy verme işlemi bitince, Oy Ayırım Heyeti gizli oy zarflarını açarak oylama sonucunu
bir tutanakla Meclis Başkanına verir. Meclis Başkanı da bu tutanağa dayalı olarak oylama
sonucunu ilan eder.
Oy pusulaları, Oy Ayırım Heyetince kapalı bir zarfın içinde saklanmak üzere Meclis
Başkanına teslim edilir.
Önergeler
Madde 18- Üyeler tarafından işbu İç Yönergeye uygun olarak verilen önergelerin
görüşülebilmesi için önerge sahibinin veya önerge sahiplerinden birinin toplantıda hazır
bulunması gereklidir.
Önerge sahibinin görevli bulunması veya Meclisçe kabul edilen bir mazerete
dayanarak toplantıya katılmamış olması nedeniyle önergesi bir defaya mahsus olmak üzere
gündemde bırakılır. Aksi takdirde önerge görüşülmeden düşer.
Dinleyiciler
Madde 19- Başkanlıkça veya Başkanlığın onayı ile Meclis üyeleri tarafından davet
edilen dinleyiciler, oturumun devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükunet içinde
oturmak zorundadırlar. Görüşmeler sırasında, kabul ve ret yönünden alkış tutamazlar, oy
kullanamaz, söz yahut herhangi bir harekette bulunamazlar. Başkan bu yasağa uymayanların
dışarı çıkarılmasını sağlar.
Komisyonlar
Madde 20- Meclis üyelerinin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında
kendi üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer. Hesapları inceleme
komisyonu üyelerinin görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Ayrıca
meclis, kendi üyeleri arasından mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurabilir
veya kurulmuş olanları kaldırabilir.
Hesapları inceleme komisyonu beş üyeden, mevzuat komisyonu ve derece itirazlarını
inceleme komisyonu, ihtisas komisyonları yedi üyeden oluşur.
Komisyonların kararları istişari niteliktedir.
Komisyonlar, çalışmalarını Muamelat Yönetmeliği 80 inci maddeye göre yürütür.
Hesapları inceleme komisyonu
Madde 21- Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen görevlerinin yanı sıra, bütçe
tasarısını, aktarma önerilerini, aylık mizan cetvellerini, kesin hesabı ve bunların uygulama
durumunu Meclis adına incelemek ve görüşlerini rapor halinde Meclise sunmakla görevlidir.
Bütçe içi ve bütçe dışı her türlü harcamayı gerektiren hususlar Hesapları İnceleme Komisyonu
Raporu olmaksızın Mecliste müzakere edilemez.
Mevzuat komisyonu
Madde 22- Mevzuat Komisyonu; Kanun, Yönetmelikler, Oda İç Yönergesi, Personel
iç Yönergesi, Meclisin çıkaracağı diğer Yönergeler ile ilgili Meclisçe veya Meclis
Başkanlığınca istenen görüşleri bildirmekle görevlidir.
Derece itirazlarını inceleme komisyonu
Madde 23- Derece itirazlarını inceleme komisyonu; gerek ilk kayıtlardaki
derecelendirmeler ile sonradan yapılan derece değişiklikleri için alınan Yönetim Kurulu
kararlarına karşı üyeler tarafından yapılacak itirazlar ile Oda’ya kayıtlı bulundukları halde
sanayici olmaları sebebi ile Oda’dan kayıtlarının silinmesini talep eden üyelerin taleplerini
Meclis adına önceden incelemek ve görüşünü bir rapor halinde Meclise bildirmekle
görevlidir.
Danışma Kurulları
Madde 24- Kurulların kuruluş ve çalışma usulleri meclisçe hazırlanacak özel statü ile
belirlenir.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 25- Oda yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.
7
b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda
meclisine sunmak.
c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve
nakillerine karar vermek.
e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen
disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise
sunmak.
g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında
yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.
ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.
j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve
sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa
fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.
k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve
usuller çerçevesinde karara bağlamak.
l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini
ödüllendirmek.
m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve
özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik
yapmak.
n) Hakem veya hakem heyeti seçmek.
o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa
bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim kurulu başkanının görev ve yetkileri
Madde 26- Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri şunlardır:
a) Odayı hukuki bakımdan temsil etmek,
b) Kanun ve yönetmeliklerde verilen görevleri yapmak ve uygulamasını sağlamak,
c) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya davet etmek,
d) Yönetim Kurulu toplantılarına Başkanlık etmek, müzakereleri yönetmek,
e) Tutanakların sağlıklı olarak düzenlenmesini sağlamak,
f) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak, yerine getirilip getirilmediğini
denetlemek ve izlemek,
g) Mecliste Yönetim Kurulu adına söz almak ve açıklama yapmak,
h) Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak
Odanın sevk ve idaresini sağlamak.
Yönetim kurulunun toplantıları ve çalışma usulü
Madde 27- Yönetim Kurulu toplantıları , Kanun ve Muamelat Yönetmeliği’ne uygun
olarak yapılır. Yönetim Kurulu tarafından toplantı gündeminin görüşülmesine başlanıncaya
kadar üyelerinin en az üçte birinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na hitaben yapacağı yazılı
talep üzerine toplantının gündemine yeni maddeler eklenir.
a) Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. İstisnai ve zorunlu haller dışında evvelce
kararlaştırılmış olmadıkça görevli olanların dışında hiçbir kimse Yönetim Kurulu
toplantılarına alınmaz. İstisnai ve zorunlu hallerin neler olduğunu Yönetim Kurulu takdir
eder.
b) Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler bizzat iştirak ederler. Üyeler haklarını
vekaleten veya ticari mümessilleri vasıtası ile kullandıramazlar.
c) Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy hakkı yoktur.
d) Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere edilir. Ancak, çoğunluk
kararı ile bu sıra değiştirilebilir. Müzakereye gerek olmadığına, Iç Yönerge hükümlerine
uyulmasına, gündemde sıra değişikliğine ve oylamanın şekline ait öneriler, asıl meseleden
önce konuşulur.
8
e) Hiçbir üye Başkandan izin almadan konuşamaz. Konuşmalar istek sırasına göre
yapılır. Üyeler söz sıralarını karşılıklı olarak birbirlerine bırakabilirler.
f) Konular müzakere edilirken Başkan, sadece konuyu açıklar, konu hakkında leh ve
aleyhte oyunu belli edemez. Müzakere sonunda görüşünü açıklayabilir ve yeni bir mütalaa
beyanı halinde müzakerenin devamını isteyebilir.
g) Söz söyleyen üyenin sözü ancak Başkan tarafından ve kendisini görüşme usul ve
esaslarına davet etmek üzere kesilebilir.
h) Başkan, konuşma sırasında konu dışı veya şahsiyata yönelik sözler söyleyen üyenin
derhal dikkatini çeker. Üye hareketlerinde direnirse Başkan oylama yapar ve kendisini
konuşturmayabilir.
ı) Yönetim Kurulu Tutanakları görüşmeleri tamamen kapsayacak şekilde Genel
Sekreterlikçe tutulur ve banda alınır.
i) Müzakeresi biten bir mesele hakkındaki önerileri Başkan oya koyar.
j) Kararların oya sunulmasından sonra karar değişimine gidilemez. Herhangi bir karar
için yeniden görüşme isteyen üye bunun gerekçesini açıklar. Bu açıklamadan sonra istek oya
konur. Çoğunluk lehte karar verdiği takdirde konu, sonraki ilk toplantı gündeminin başına
konur. Çoğunlukla alınan kararlarda muhalif kalanların isimleri yazılır.
k) Yönetim kurulu karar özetleri ve karar defteri Muamelat Yönetmeliğine uygun
olarak tutulur.
Oda yönetim kurulunun yetki devri
Madde 28- Yönetim Kurulu; Kanuna ve Yönetmeliklere aykırı olmamak kayıt ve şartı
ile ve gerekli hallerde yetkilerinden bir kısmını Başkana, üyelerinden birine veya birkaçına
yahut Genel Sekretere devredebilir.
Yönetim Kurulu Başkanı yetkilerinden bir kısmını Başkan Yardımcılarından birine
devredebilir. Yetki, yazılı olarak devredilir ve derhal Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulur.
Çalışma komiteleri
Madde 29- Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğu hallerde her zaman kendi üyeleri
arasından veya üyeleri dışındaki ihtisas sahiplerinden sürekli veya geçici çalışma komiteleri
kurabilir ve kurduklarını kaldırabilir.
Disiplin kurulunun görev ve yetkileri
Madde 30- Oda üyeleri hakkında açılan disiplin soruşturmalarını Oda Üyelerine
Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında
Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmektir.
Disiplin kurulu toplantıları ve çalışma usulü
Madde 31- Disiplin kurulu toplantıları, Kanun, Muamelat Yönetmeliği ve Oda
Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu
Hakkında Yönetmeliğine göre yapılır.
a) Disiplin kurulunun sekreteryasını oda genel sekreterliği yürütür.
b) Disiplin kurulu toplantıları gizlidir. Disiplin kurulu, toplantılarının açık yapılmasına
da karar verebilir.
c) Disiplin kurulu toplantılarına üyeler bizzat iştirak ederler. Üyeler haklarını
vekaleten veya ticari mümessilleri vasıtası ile kullandıramazlar.
d) Disiplin kurulu; toplantılarında Odanın teknik elemanlarının bulunmasını
isteyebilirler. Bu istek Oda Genel Sekreterince yerine getirilir.
e) Disiplin kurulunun bütün toplantılarına Oda Genel Sekreteri katılabilir. Ancak, oy
hakkı yoktur.
f) Disiplin kurulu için bir karar defteri ve bir üye ceza defteri tutulur. Para cezaları ile
kesinleşen disiplin cezaları üye ceza defterine düzenli olarak işlenir. Ayrıca, verilen disiplin
ve para cezalarına ilişkin kararların bir sureti üyenin dosyasına konulur veya işlenir.
g) Üye ceza defteri Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak tutulur ve saklanır.
9
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Oda bütçesi ve harcama yetkisi
Madde 32- Oda, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğini uygular.
Sayman üyenin görev ve yetkileri
Madde 33- Sayman üyenin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini her zaman kontrol
etmek,
b) Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksikleri Yönetim Kuruluna bir
rapor halinde bildirmek,
c) Kasayı, iki ayda bir defadan az olmamak üzere belirsiz günlerde kontrol etmek,
d) Oda’nın mali kaynaklarını, Mali İşler Müdürü, danışman ve Yönetim Kurulu
Başkanı oluru ile değerlendirmek,
e) Ödeme makbuzlarını veya mahsup fişini yada bunların dayandığı müsbit evrakı,
Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ile Genel Sekreterin bulunmadığı
hallerde müştereken imzalamak,
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Kayıt ücreti
Madde 34- Oda, Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidat Yönetmeliğini
uygular.
İhale işleri ve hizmet alımı
Madde 35- Oda’nın, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ve satımlarının tabi
olduğu usul ve esaslar açıklık, şeffaflık ve serbest rekabet ilkeleri gözetilerek, Birlikçe
çıkarılacak yönetmelikle gösterilir.
Oda, istisna ve vekalet akdi ile hizmet alımı yapabilir.
Kamulaştırma
Madde 36- Oda, amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyet konuları ile sınırlı olmak şartı
ile meclis kararı ve Bakanlığın izni ile kamulaştırma yapabilir. Kamu yararı kararı Bakanlıkça
verilir.
Şirket ve vakıf kurma
Madde 37- Oda, bu Kanunda öngörülen ekonomik nitelikli görevlerini yapmak,
meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak
ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak
Bakanlığın izni ile şirket kurabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilirler.
Oda, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf
kurabilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
ODANIN İÇ YÖNETİM YAPISI
GENEL SEKRETERLİK, MÜDÜRLÜKLER VE SERVİSLER
Odanın iç yönetim yapısı
Madde 38- Oda hizmetleri mevzuat hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu
kararlarına uygun olarak işbu İç Yönergede belirlenen birimler tarafından yürütülür.
Genel sekreterlik
Madde 39-Genel Sekreterlik; Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcılarından
oluşur.
Genel sekreter ataması
10
Madde 40- Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olanlar arasından
yönetim kurulu kararı ile genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı/ yardımcıları atanır.
Genel sekreterin görev ve yetkileri
Madde 41- Oda Genel Sekreteri Oda Personelinin disiplin ve sicil amiri olup, başlıca
görevleri ve yetkileri şunlardır.
a) Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
b) Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas
olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
c) Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve
gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları
düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli
ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için
elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
d) Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek.
e) Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında
gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
f) Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, görevinin
değiştirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride
bulunmak.
g) Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları
vermek.
h) Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak, haftalık harcamalar
hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek,
ı) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu,
kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak.
i) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv
malzemelerini muhafaza etmek.
j) Yayın işlerini yönetmek,
k) Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
l) Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl
içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi
hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.
m) Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri
mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek.
n) Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.
o) Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde
meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.
ö) Oda’ya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek kişilerle yapılan
yazışmalarda, Oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususları
imzalamak,
Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’nun izni ile harcama yetkisi dahil görev ve
yetkilerinden bir bölümünü her faaliyet yılının başında yeniden tespit edilmek üzere
yardımcılarına devredebilir.
Genel sekreter yardımcısının görev ve yetkileri
Madde 42- Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreterden sonra Odanın en yüksek
disiplin ve sicil amiridir.
a) Genel Sekreterin, görevli veya izinli olduğu sürelerde yardımcılarından biri,
yardımcılarının da yokluğunda birim amirlerinden biri Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayıyla
Genel Sekreterliğe vekalet eder.
b) Herhangi bir nedenle Genel Sekreter kadrosunun boşalması durumunda yenisi
atanıncaya kadar bu kadroya varsa Genel Sekreter Yardımcısı, yoksa bu görevi yürütebilecek
nitelikleri haiz Oda personelinden biri Yönetim Kurulu kararı ile vekaleten atanır. Ancak,
vekalet süresi altı ayı geçemez.
11
c) Genel Sekreterliğe vekalet edenler genel sekreterliğin tüm görevlerini yerine
getirmekle görevli ve yetkili olup, yaptıkları bu iş ve işlemlerden sorumludur.
Danışmanlar
Madde 43- Danışmanlar, Oda işlerinin yürütülmesinde bilimsel ve teknik yönden
görevli mütehassıs elemanlardır.
Hangi konular için danışman çalıştırılacağı ve bunlarda aranacak özel şartlar Yönetim
Kurulunca belli edilir.
Disiplin ve özlük işleri danışma komitesi
Madde 44- Disiplin ve Özlük İşleri Danışma Komitesi; Genel Sekreterin
Başkanlığında; Genel Sekreter Yardımcısı ile Müdürlerden oluşur."
Disiplin ve özlük işleri danışma komitesi; Personelin, atanma, yükselme,
ödüllendirilmeleri, cezalandırılmaları hakkında, Gizli Sicil Raporlarını esas alarak; görüşlerini
belirler.
Bu görüşler, Genel Sekreterlik kanalı ile gereği için, Yönetim Kurulunun onayına
sunulur.
Bu komite aynı zamanda 44 üncü madde kapsamına giren fiiller hakkında gerekli
işlemleri yürütmekle de görevlendirilir.
Disiplin cezaları
Madde 45- Disiplin cezaları; hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile
kanunların ve sair mevzuatın, Odanın yetkili makamlarının kanuni talimatlarının emrettiği
ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılınan hususlara
uymayanlara, yasaklanan işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre
verilen cezalardır.
Personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller hakkında
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
İtiraz
Madde 46- Disiplin cezalarına, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde Oda Meclisine
başvurularak itiraz edilebilir.
Cezai takibat
Madde 47- Oda paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç
işleyen ve bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç
mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlarının üyeleri ile personeli
hakkında Devlet Memurları hakkındaki cezalar uygulanır.
Müdürlükler
Madde 48- Müdürlükler, Oda işlerini yürütmekle yükümlü iç örgütlenme üniteleridir.
Bu üniteler şunlardır:
-Başkanlık Bürosu Müdürlüğü
-Hukuk İşleri Müdürlüğü
-Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü
-Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü
-Bilgi İşlem ve Enformasyon Müdürlüğü
-İnsan Kaynakları Müdürlüğü
- Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü
-Mali İşler Müdürlüğü
-Ticari İşlemler Müdürlüğü
-Sicil Müdürlüğü
-Şehircilik, Oda Mülkleri ve İnşaat Müdürlüğü
-Ticaret Sicili Müdürlüğü
-Danışmanlar
Yeni ünitelerin kurulması, kurulmuş olanların birleştirilmesi veya kaldırılması,
Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Meclisçe karara bağlanır.
12
Müdürler
Madde 49- Her birim dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş bir müdür tarafından
yönetilir.
Her müdür, kendi müdürlüğü için bu yönetmelikte belirtilen görevleri ve Yönetim
Kurulu veya Genel Sekreterlikçe verilecek veya devredilecek Oda ile ilgili diğer işleri
mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür; kendisine bağlı şefliklerin tam bir disiplin ve
uyum içinde çalışmasını sağlar ve gerekli önlemleri alır.
Müdürler, Meclis, Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu kararlarına ihtiyaç gösteren
konularda, hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra gerekli belgeleri Genel Sekreterliğe
vermekle yükümlüdürler.
Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından imzaya yetkili kılınan
Müdürler; Genel Sekreterlikçe belli edilen belgeleri ve yazıları imza ederler.
Müdürlerde aranacak diğer nitelikler, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim
Kurulunca tespit edilir. Ancak, Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar
Müdürü, Bilgi İşlem ve Enformasyon Müdürü, Araştırma ve Meslekleri Geliştirme
Müdürü’nün mutlaka İngilizce dilini bilmesi şarttır. İngilizce dilinin yanı sıra başka bir
yabancı dil bilinmesi tercih nedeni olacaktır.
Ticaret Sicili Müdürü ve Yardımcılarının Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 8 inci
maddesindeki nitelikleri taşıması zorunludur.
Müdürlüklerin görevleri ve işleyişi
Madde 50- Odanın iş akışı, müdürlüklerin, danışmanlıkların ve tüm birimlerin görev,
yetki ve sorumlulukları, Yönetim Kurulunca ihtiyaca göre revize edilerek, İSO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi ile TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çerçevesinde hazırlanan Kalite
El Kitabı ve Kalite Prosedürlerinde yer alan usul ve esaslara göre belirlenir ve yürütülür.
Oda‘nın kalite sistemini ve Müdürlüklerin (tüm birimlerin) görev, yetki ve
sorumluluklarını tanımlayan Kalite El Kitabı ve prosedürleri ilgili Müdürlüklerin (birimlerin)
görüş ve önerileri de göz önünde tutularak, Kalite ve Personel Eğitim Sorumlusu tarafından
sürekli olarak gözden geçirilir ve gereken değişiklikler, Genel Sekreterin bilgi ve onayı ile
yapılır. Değişiklikler Yönetim Kuruluna arz edilerek, Yönetim Kurulunca onaylandıktan
sonra karara bağlanır.
Şeflikler
Madde 51- Gerekli Müdürlükler bünyesinde görevlerin düzenli ve süratli
yürütülebilmesini sağlayacak sayıda şeflikler kurulur.
Meclisçe kabul edilen kadro cetveli çerçevesinde şefliklerin kurulması, kurulmuş
olanların birleştirilmesi veya kaldırılması Genel Sekreterliğin önerisi üzerine Yönetim
Kurulunca karara bağlanır.
Şefler
Madde 52- Her şefliğin başında yüksek öğrenimini bitirmiş bir şef bulunur. Şefler,
şeflikleri ile ilgili görevleri mevzuata Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına, Genel Sekreter,
Genel Sekreter Yardımcısı veya bağlı bulundukları Müdürün talimatına uygun olarak
yürütürler.
Şefler, şefliklerine ait görevlerin düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesinden,
şefliklerine bağlı personelin devam durumlarından ve iş sahipleri ile ilişkilerinin
düzenlenmesinden, kendilerine verilmiş olan demirbaş ve diğer malzemenin iyi
saklanmasından sorumludurlar.
Şefler, şefliklerine gelen ve giden yazıları ve belgeleri incelemek, giden yazıları ve
verilen belgeleri paraf etmek ve gelen yazıları çabuk sonuçlandırmakla yükümlüdürler.
Cevabı bir hafta veya daha fazla gecikecek yazılar hakkında, gecikme nedenlerini bağlı
oldukları müdürlerine önceden bildirirler.
Birimler arası ilişkiler
Madde 53- Birimler, Oda işlerinin uyumlu olarak yürütülmesi için, birbirleriyle
sürekli ilişki içinde bulunurlar. Bu ilişkilerin kurulmasında başta Genel Sekreter ve
Yardımcısı olmak üzere, Müdürler ve tüm Şefler/danışmanlar sorumludurlar.
13
ALTINCI BÖLÜM
ODA YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Oda yönetimine müdahale edilemeyeceği
Madde 54- Oda Meclisi, Disiplin Kurulu, Meslek Komiteleri ve Hesapları İnceleme
Komisyonu üyeleri Odanın yönetimine doğrudan müdahale edemezler. Müdür ve memurlara
doğrudan talimat veremezler. Meslek Komitesi Başkanı ve o komiteden seçilen Meclis
üyeleri, komitenin görevli memuru, şefi ve müdürü ile yalnızca komitesi ile ilgili konuları
görüşebilirler, bilgi talep edebilirler. Odaya ait işler hususunda Yönetim Kurulu Başkanı veya
Genel Sekreter ile temas ederler. Yönetim Kurulu üyeleri, görevlendirildikleri konularda
Genel Sekreter ve görevli Müdürlerle birlikte çalışma yapabilirler, çalışmalardan bilgi
edinebilirler.
Genel sekreterliğe bilgi verme
Madde 55- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcıları Oda adına yazı
yazdıkları takdirde, ilgili Müdürlükler bu durumdan Genel Sekreterliği bilgilendirir.
Bilgi edinme hakkı
Madde 56- İlgililerin, Oda’nın yaptığı işlemlerle ilgili olarak bilgi ve belge talep
etmesi halinde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlem
yapılır.
Oda ile ilgili ekspertiz işlemleri
Madde 57- Yönetim Kurulu üyeleri istisnai ve zorunlu haller dışında, Oda ile ilgili
ekspertiz işlerinde görevlendirilemezler.
Siyaset yasağı
Madde 58- Oda, kuruluş amacı dışında hiçbir faaliyet gösteremez, kendisine Kanunla
verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamaz, gösteri yürüyüşü
düzenleyemez, siyasetle uğraşamaz, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket
edemez, siyasi partilere maddi yardım yapamaz, onlarla siyasi ilişki ve işbirliği içinde
bulunamaz. Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde belli adayları destekleyemez.
Oda organ toplantılarında siyasetle ilgili görüş beyan edilemeyeceği gibi, belirli bir
siyasi partiyi destekler biçimde konuşma yapılamaz ve görüş beyan edilemez.
Beyanatta bulunma
Madde 59- Yönetim Kurulu Başkanı, Oda’nın hukuki temsilcisi ve Yönetim
Kurulu’nun sözcüsü olduğundan Oda ve Yönetim Kurulu ile ilgili beyanatta bulunabilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulunca yetkili kılınmaksızın Oda veya Yönetim Kurulu
ile ilgili beyanatta bulunamazlar. Yönetim Kurulu'nun onayını olmadan yapılacak bir beyanat
Odayı ilzam etmez.
İmza sirküleri
Madde 60- Oda tarafından imza yetkisine sahip kılınanları gösterir bir "imza sirküleri"
hazırlanır. Bu sirküler imza yetkisine sahip olanlarda ortaya çıkacak değişikliklere göre
hemen yenilenir ve her iki halde de Birliğe ve diğer ilgili merci ve kuruluşlara gönderilir.
İmza yetkisine sahip olanların adları ve soyadları ile unvanları veya Odadaki
görevlerinin imza edecekleri evrakta belirtilmesi zorunludur.
Ek Madde 1- Kanunun 73 üncü maddesi, Geçici 12 nci maddesi ile Birlik Personel
Yönetmeliği’nin 34. maddesi çerçevesinde öngörülen hususlar ayrı yönerge halinde
düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan Yönerge
Madde 61- Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, Meclisin 30.7.1997 tarihli, 22 sayılı
oturumunda müzakere ve kabul edilen Birliğin 19.9.1997 tarihli, 28930 sayılı onayını taşıyan
“İzmir Ticaret Odası İç Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 62- Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Meclisin 26.04.2006 tarihli, 16 sayılı
oturumunda müzakere ve kabul edilen, Birliğin 20.07.2006 tarihli, 28215 sayılı onayı ile
14
yürürlüğe giren Oda İç Yönergesinin değiştirilmesi Meclisin 26.06.2013 tarihli, 03 sayılı
oturumunda kabul edilmiş ve Birliğin onayı ile değiştirilmiştir.
Yürütme
Madde 63- Bu İç Yönerge hükümleri Oda Yönetim Kurulunca yürütülür.
15