close

Enter

Log in using OpenID

23 eylül 2014 - İzmir Barosu

embedDownload
YÖNETİM KURULU
23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ
Sıra
GÜNDEM MADDELERİ
Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri
konular hakkında Yönetim Kurulu'nu
1 bilgilendirmesi.
2
Yemin Töreni
KARAR
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.
Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
SEM YÜRÜTME KURULU ÖNERİSİ:
SEM YÜRÜTME KURULU ÖNERİSİ:
Stj. Av. S. M.'nin staj uzatma kararı ve tezi hakkındaki yazısı okundu.
Stj. Av. S. M.'nin staj uzatma kararı ve
tezi hakkındaki yazısı.
Sem Yürütme Kurulu önerisi doğrultusunda Stj. Av. S. M.'nin tez
hazırlama yükümlülüğü konusunda muaf tutulmasına, ancak staj
süresinin uzatılmasına yönelik Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına
yer olmadığına, gereği için Staj Eğitim Birimine tevdiine, O.B.K.V
3
Önceki ara karar gereğince İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eşrefpaşa
Hastanesi Başhekimliğinin 18.08.2014
tarih ve 22766 gelen evrak sayılı,
protokol gereğince İzmir Barosu
mensupları ve bakmakla yükümlü
oldukları yakınlarına hastanede
oluşturulan özcel sekreterlik hizmeti
kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin
daha etkin yürütülmesi, iletişimin daha
kolay sağlanması amacıyla sekreterlik
birimi oluşturulması talebine ilişkin
yazısının değerlendirilmesi.
Önceki ara karar gereğince İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliğinin 18.08.2014 tarih ve 22766 gelen
evrak sayılı, protokol gereğince İzmir Barosu mensupları ve bakmakla
yükümlü oldukları yakınlarına hastanede oluşturulan özcel sekreterlik
hizmeti kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin
yürütülmesi, iletişimin daha kolay sağlanması amacıyla sekreterlik
birimi oluşturulması talebine ilişkin yazısının değerlendirildi.
Başkanlıkça görüşülmesine, O.B.K.V
4
Kaza Mağdurları Danışmanlığı Ltd.Şti. N.
G. yazılı Kaza Mağdurlarının geçmişe
dönük tazminat ödemeleri hakkındaki
ilan.
5
Kaza Mağdurları Danışmanlığı Ltd.Şti. N. G. yazılı Kaza Mağdurlarının
geçmişe dönük tazminat ödemeleri hakkındaki ilan okundu.
Av. İ. G. ile Av.I. K.'nın konu ile ilgili bilgisine başvurulmasına,
O.B.K.V
Kredi Kartı Danışmanlık Hizmetleri için
0850 333 51 13 numaralı telefondan
aranılması hususunun değerlendirilmesi.
Kredi Kartı Danışmanlık Hizmetleri için 0850 333 51 13 numaralı
telefondan aranılması hususunun değerlendirildi.
C. Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Avukat
Hakları Merkezinden sorumlu sekreterya Av.Hümeyra Ertosun
Paldumlar'a gönderilmesine, O.B.K.V
6
7
Av. N. K. M. ve Av. O. G.'nin 22.09.2014 tarih 26227 gelen evrak
sayılı, Antalya Barosu tarafından 30 Ekim -2 Kasım 2014 tarihleri
Av. N. K. M. ve Av. O. G.'nin 22.09.2014 arasında düzenlenecek olan 8. Atatürk Kupası Turnuvası'na İzmir
tarih 26227 gelen evrak sayılı, Antalya
Barosu 1993 Yarışmacı ve Master Futbol Takımı olarak iki takım
Barosu tarafından 30 Ekim -2 Kasım 2014 halinde katılacaklarının yol ve ulaşım yardımı yapılması talebine ilişkin
tarihleri arasında düzenlenecek olan 8.
dilekçeleri okundu.
Atatürk Kupası Turnuvası'na İzmir Barosu
1993 Yarışmacı ve Master Futbol Takımı İzmir Barosu 1993 Master Futbol Takımı ile İzmir Barosu 1993 Futbol
olarak iki takım halinde katılacaklarının
Takımı'nın Antalya Barosu Başkanlığı tarafından 30 Ekim/02 Kasım
yol ve ulaşım yardımı yapılması talebine 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Atatürk Kupası
ilişkin dilekçeleri.
Turnuvası'na katılım nedeni ile yol ve ulaşım yardımı talebinin
kabulüne, gereği için Spor Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Türkan KARAKOÇ'a gönderilmesine, O.B.K.V
Av. E. Ö.'nün 22.09.2014 tarih ve 26200
gelen evrak sayılı, 15.09.2014 tarihinde
kayınvalidesi N. K.'nin kaybolması ile ilgili
yaptığı başvurulardan bir sonuç alamamış
olmasından dolayı yardım talebine ilişkin
yazısı.
8
Av. E. Ö.'nün 22.09.2014 tarih ve 26200 gelen evrak sayılı,
15.09.2014 tarihinde kayınvalidesi N. K.'nin kaybolması ile ilgili yaptığı
başvurulardan bir sonuç alamamış olmasından dolayı yardım talebine
ilişkin yazısı okundu, bilgi alındı.
İzmir Adli Yargı ve İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın
22.09.2014 tarih ve 26199 gelen evrak
sayılı, 1.Ceza İnfaz Kurumları ve
Tutukevleri İzleme Kurulunda 1 adet
üyelik boşaldığını ve belirtilen vasıflara
haiz adayların başvurularının 03.11.2014
tarihine kadar gönderilmesine ilişkin
yazısı.
İzmir Adli Yargı ve İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı'nın 22.09.2014 tarih ve 26199 gelen evrak sayılı, 1.Ceza
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda 1 adet üyelik
boşaldığını ve belirtilen vasıflara haiz adayların başvurularının
03.11.2014 tarihine kadar gönderilmesine ilişkin yazısı okundu, bilgi
alındı.
9
İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesinin
2014/6681 Esas 22.09.2014 tarih ve
26014 gelen evrak sayılı, Cumhuriyet
Başsavcılığı (Genel Soruşturma
Bürosu)'nun 2014/55171 (M.E.)
soruşturma numaralı iddianamenin
gönderimi.
İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/6681 Esas 22.09.2014
tarih ve 26014 gelen evrak sayılı, Cumhuriyet Başsavcılığı (Genel
Soruşturma Bürosu)'nun 2014/55171 (M.E.) soruşturma numaralı
iddianame okundu.
Davanın takibi açısından Hukuk İşleri Birimi ve Avukat Hakları
Merkezine tevdiine, O.B.K.V
10
Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2007/1728 İdare, M. T.'nin Danıştay
Ankara 15. İdare Mahkemesinin
8. Dairesi Başkanlığının 27.03.2014 tarihli ve 2013/2733 E. 2014/2422
2007/1728 İdare, M. T.'nin Danıştay 8.
K. sayılı onama kararının düzeltilmesi yolu ile bozulması istemine
Dairesi Başkanlığının 27.03.2014 tarihli ve
ilişkin dilekçesi okundu.
2013/2733 E. 2014/2422 K. sayılı onama
kararının düzeltilmesi yolu ile bozulması
istemine ilişkin dilekçesinin gönderimi.
Gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
11
Av.A.E. S.'nin 19.09.2014 tarih ve 25982 gelen evrak sayılı,
490/12228 sayılı yazımız hakkında beyan ve antetleri ile ilgili somut
bilgi verilmesi hakkındaki yazısı okundu.
Kullanmış olduğunuz antetli kağıtlarının TBB Reklam Yasaığı
Yönetmeliğinin 6. maddesinin 2. fıkrasına aykırılık tespit edilmiştir.
Av.A.E. S.'nin 19.09.2014 tarih ve 25982
Söz konusu aykırılığın işbu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 15
gelen evrak sayılı, 490/12228 sayılı
gün içinde giderilmesi, giderilmediği takdirde hakkınızda resen disiplin
yazımız hakkında beyan ve antetleri ile
soruşturması başlatılacağı hususu aynı yönetmeliğin 12. maddesi
ilgili somut bilgi verilmesi hakkındaki
hükmü uyarınca tebliğ olunduğunun,
yazısı.
TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 6. maddesi antetli kağıtlarda
bulunması gereken mümkün ve zorunlu halleri açıkça göstermektedir.
Bu nedenle düzeltilmesi gereken hususlar tarafınızca da tespit
edilebilecek olduğunun Av. A. E. S.'ye bildirilmesine gereği için Yazı
İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
12
İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 26232
gelen evrak sayılı, 6284 sayılı kanun ile
ilgili koordinasyon toplantısının bildirimi
hakkındaki yazısı.
İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 22.09.2014
tarih ve 26232 gelen evrak sayılı, 6284 sayılı kanun ile ilgili
koordinasyon toplantısının bildirimi hakkındaki yazısı okundu.
Çocuk Komisyonuna gönderilmesine, O.B.K.V
13
Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 5. Ağır Ceza Mahkemesi görevlileri
tarafından tutanak düzenlenmesi talebinin değerlendirildi.
Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 5. Ağır
Ceza Mahkemesi görevlileri tarafından
tutanak düzenlenmesi talebinin
değerlendirilmesi.
14
Mahkemece böyle bir talep olması halinde Baromuz Başkanlığına yazı
yazılması gerektiği ve personele herhangi bir Yönetim Kurulu kararı
olmaksızın baroya ait bilgisayarlardaki kayıtların silinmesi mümkün
olmadığından, herhangi bir karar olmaksızın bu konudaki taleplerin
yerine getirilmemesi ve herhangi bir talepte bulunulması halinde bu
yöndeki taleplerin Baro Başkanlığına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği
hususunun bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine,
O.B.K.V
Önceki ara karar gereğince, Av.C. T. ve
Av.H. E.'nin 11.08.2014 tarih ve 22225
gelen evrak sayılı, Barter sistemi
içerisinde Avukatlık Hizmetinin yapılıp
yapılamayacağı hakkında görüş verilmesi
talebini içerir dilekçeleri.
15
Önceki ara karar gereğince, Av.C. T. ve Av.H. E.'nin 11.08.2014 tarih
ve 22225 gelen evrak sayılı, Barter sistemi içerisinde Avukatlık
Hizmetinin yapılıp yapılamayacağı hakkında görüş verilmesi talebini
içerir dilekçeleri üzerine hazırlanan görüş doğrultusunda başvurucular
Av. C. T. ve Av.H. E.'ye yanıt verilmesine, yazının Genel Sekreterlikçe
hazırlanmasına, O.B.K.V
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
59 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content