close

Enter

Log in using OpenID

(Drury) (Lepıdoptera arctııdae)

embedDownload
PD–101
Parazitoidlere Bitki Sekonder Maddelerinin Dolaylı Etkisi
a
Elif Fatma Topkaraa, Oğuzhan Yanara, Sibel Çavdara, Mahmut Bilgenera, Beran Firidinb
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Atakum, Samsun,
[email protected]
b
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 06500, Beşevler, Ankara.
Parazitoitizm, böceklere özgüdür ve çoğu parazitoid tür, Hymenoptera ve Diptera takımına aittir.
Ergin parazitoidler serbest yaşarken, ergin olmayanlar bir konak böcek içinde ya da üzerinde
gelişirler ve en sonunda onları öldürürler. Parazitoid böcek türlerinin hayatta kalması uygun
konaklara bağlıdır. Çoğu parazitoid tür konağa özgüdür ve sadece belirli bir yaşam evresinde
konaklara saldırırlar.
Parazitoidler, bu parazitoidlerin herbivor konakları ve üzerinde konakların rastlandığı bitkilerin
yol açtığı etkileşimler kompleks ve dinamiktir. Herbivor böceklerin doğal düşmanları bu çoklu
besin sistemlerinde görev yaparlar ve gelişirler. Böceklerin doğal düşmanları olan parazitoidler
besinlerini dolaylı olarak bitkilerden sağlarlar. Herbivor diyetindeki allelokimyasallar, bunların
düşmanlarının gelişme, büyüklük ve hayatta kalmasına olumlu ya da olumsuz etki etmektedir.
Polifaj herbivorlarla yapılan çoğu çalışma allelokimyasal miktarındaki artışın, gelişme süresinde bir
artışa sebep olduğunu böylece uzayan gelişme süresinin parazitoidler için konak bulma ihtimalini
arttırdığını göstermektedir ki bu da parazitoidler için olumlu yönde bir etkidir. Lymantria dispar
larvalarını konak olarak kullanan Cotesia melanoscela türünün allelokimyasal içeren (fenolik
glikozit ve tanik asit) besinlerle beslenen konaklarda daha fazla ölüm oranı, azalan koza ağırlığı
ve daha uzun gelişme süresi göstermesi bitki sekonder maddelerinin parazitoid tür için olumsuz
etkisine bir örnektir.
Anahtar Kelimeler: Böcek, parazitoid, sekonder madde
PD–102
Hyphantria cunea (Drury) (Lepıdoptera arctııdae)’nın Son Larva
Evresine Sekonder Maddelerin Sinerjitik Etkisi
Elif Fatma Topkara, Oğuzhan Yanar, Sibel Çavdar, Mahmut Bilgener
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Atakum, Samsun,
[email protected]m
Amaç: Türkiye’nin kuzeyinde populasyon yoğunluğunun çok olduğu yıllarda tarım ve orman
arazilerine ciddi zararlar veren Türkiye için egzotik bir tür ve güçlü polifaj bir tür olan Hyphantria
cunea’nın birinci neslinin son larva evresine sekonder maddelerin birlikte etkisinin ortaya
çıkarılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: H. cunea türüne ait larvalar ise 2011 yılı Temmuz ayında Samsun İli
Çarşamba İlçesi sınırları içinde muhtelif zamanlarda yapılan arazi çalışmalarında sahil kesimindeki
fındık bahçelerinden toplanmıştır. Her besin grubunda 10 larva olacak şekilde tek tek plastik
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
907
kaplara alınarak gün aşırı olarak beslenme deneyine başlanmıştır. Bunun için yapay besine % 1, 3,
5’lik konsantrasyonlarda tanik asit, galik asit ve p-kumarik asit katılarak 9 besin ve tanik asit, galik
asit ve p-kumarik asit % 3 konsantrasyonda yapay besine katılarak ikili kombinasyonlu 3 besin
yapılmış ve üçlü kombinasyonda (TA+GA+PKA) bir besin yapılmıştır. Larvalar pup oluncaya
kadar beslenme deneyine devam edilmiştir. Lipit analizi için puplar kloroformla 24 saat tutulmuş
ve işlem 3 kez tekrarlanmıştır. Azot tayini semi-mikro Kjeldahl metodu ile Kjeltec Auto 1030
analizörü (Tecator, Sweden) ile yapılmıştır.
Bulgular: Tanik asit ve p-kumarik asit içeren besinlerde sekonder madde konsantrasyonu arttıkça,
toplam tüketim miktarlarında azalma olduğu, bunun aksine galik asitli besinlerde konsantrasyon
arttıkça toplam tüketim miktarının artığı bulunmuştur. Sekonder maddelerin ikili ve üçlü
kombinasyonları olan besinlerde ise tek başlarına etkilerinden farklı bir durum göstermektedir.
Tanik asit ve galik asit bulunan besinle beslenen larvalarda lipit miktarının tanik asitli diğer
kombinasyonlardan önemli derecede farklı olduğu bulunmuştur. Pup protein miktarının en
yüksek değerleri üçlü kombinasyon dışında, galik asit içeren içeren besinlerle beslenen larvalarda
bulunmuştur. Tanik asitin tek, ikili ve üçlü kombinasyonlarında (TA+GA) kombinasyonu hariç
bütün grupların protein ağırlığı düşüktür.
En uzun gelişme süresi %5 tanik asit içeren besinle beslenen larvalarda, en kısa gelişme süresinin ise
%3 p-kumarik asit, %5 p-kumarik asit ve %5 galik asit ile içeren besinle beslenen larvalarda görülür.
Sonuç: Polifaj bir tür olan H. cunea larvalarının beslenme ve sekonder maddelere karşı geniş
bir ekolojik hoşgörülüğe sahip olduğu söylenebilir. Sekonder maddelere karşı geniş bir ekolojik
hoşgörülüğe sahip olması türle mücadelenin de zor olduğu anlamına gelebilir. Yapılan daha
önceki çalışmalar ve bizim bu çalışmamız da bulduğumuz sonuçlar H. cunea ile mücadelesi için
gelecekteki çalışmalara ışık tutacaktır.
Anahtar kelimeler: sekonder metabolit, birlikte etki, tanik asit, galik asit, p-kumarik asit, yapay
besin
Teşekkür: İstatistik analizlerin uygulanmasındaki yardımlarından dolayı Doç.Dr. Aysun Gümüş’e
teşekkür ederiz. Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonunun desteğiyle
yapılmıştır.
PD–103
Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Yuva Yapan Caretta caretta
Türünün 2011 Sezonu Üreme Ekolojisi ve
Kuluçka Başarısının Araştırılması
Mehmet Öz, Ali Erdoğan, Mustafa Yavuz, Hakan Karaardıç, Leyla Özkan
Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ANTALYA,
me[email protected]
Amaç: Bu çalışmada, 2012 üreme sezonunda Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne sahip Belek
Kumsalları’na yuva yapan Caretta caretta (İribaşlı Deniz Kaplumbağası) türünün üreme ekolojisi
ve kuluçka başarısı incelenmiştir.
908
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
31
File Size
343 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content