close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri

embedDownload
2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı
Stratejik Ortaklıklar Açılış Toplantısı
11 Aralık 2014
Ankara
İçerik
•
•
•
•
•
•
Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar
2014 yılı başvuru istatistikleri
Hibe Sözleşmesi ve Hibeyle ilgili genel kurallar
Nihai rapor ve bakiye ödemesi
Hareketlilik faaliyetlerine ilişkin kurallar ve bilgiler
Sıkça sorulan sorular
1
Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar
Erasmus+
• Erasmus+, AB’nin 2014-2020 dönemi için eğitim,
öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki Programıdır.
• 7 yıllık bütçe dönemi: 14.7 milyar Avro
• Eğitim ve gençlik alanında 25 yıllık tecrübe
Tek Bir Program: Basitleştirilmiş Yapı
Hayatboyu
Öğrenme
Programı
Grundtvig
Erasmus
Leonardo
Comenius
Gençlik
Programı
ERASMUS +
Uluslararası
Yükseköğretim
Programı
Erasmus
Mundus,
Tempus,
Alfa,
Edulink,
İkitaraflı
Program
3 Ana Eylem
1.
2.
3.
Yenilik ve İyi
Bireylerin
Politika
Uygulamaların Reformlarının
Öğrenme
Hareketlilikleri Değişimi İçin Desteklenmesi
İşbirliği
Özel Eylemler
• Spor
• Jean Monnet
Erasmus+ Politika Hedefleri
• Avrupa 2020 Hedefleri (Europe 2020)
 Yüksek öğrenime katılım oranının %32’den %40’a çıkarılması
 Erken okul terklerinin %14’ten %10’un altına çekilmesi
• ET 2020, Avrupa Eğitim ve Öğretim Hedefleri Stratejisi’nin amaçları
 Gençlik alanında Avrupa İşbirliği için Yenilenmiş Çerçevenin genel
amaçları (2010-2018);
 Spor alanında Avrupa boyutunun güçlendirilmesi
 Özellikle yüksek öğrenim ve gençlik alanında uluslararası boyutun
güçlendirilmesi
Erasmus+: Hedefler
Erasmus+ Programı;
Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek;
Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu
becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı
hedeflemektedir.
Erasmus+
Bireylerin Öğrenme
Hareketliliği
(KA1)
• Personel Hareketliliği
(Okul eğitimi, mesleki
eğitim, yüksek öğretim)
Yenilik ve İyi Ugulama
Değişimi İçin İşbirliği
Politika Reformu Desteği
• Stratejik Ortaklıklar
• Yapılandırılmış Diyalog:
Gençler ve karar alıcılar
arasında gençlik
alanında toplantılar
(KA2)
• Bilgi Ortaklıkları
• Yüksek öğretim/mesleki
eğitim öğrencilerinin
hareketliliği
• Sektörel Beceri
Ortaklıkları
• Ortak Yüksek Lisans
Derecesi
• Gençlik alanında
Kapasite Geliştirme
• Yüksek Lisans Öğrencisi
Kredi Garantisi
• Avrupa Gönüllü Hizmeti ve
Gençlik Değişimleri
(KA3)
• Eğitim, öğretim ve
gençlik alanlarında bilgi
• Uluslararası kuruluşlar
ile işbirliği
Stratejik Ortaklıklar
Amaç
• Eğitim, öğretim ve öğrenme süreçlerinin kalitesinin artırılması,
• Kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren deneyimlerin
uygulamaya geçirilmesi,
amacıyla;
– Eğitim ve öğretim alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara
– Farklı sosyo-ekonomik sektörlerde aktif olan işletmelere,
– Kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına
işbirliği yapma fırsatı sunmaktadır.
Stratejik Ortaklıklar
Stratejik Ortaklıklar katılımcı kuruluşların,
•
•
•
uluslararası işbirliği konusunda tecrübe kazanmalarına
kapasitelerini güçlendirmelerine
yüksek kaliteli yenilikçi ürünler üretmelerine
olanak sağlamaktadır.
Stratejik Ortaklıklar - Okul Eğitimine Özgü Amaç
Farklı ülkelerdeki;
•
•
•
•
okullar,
yerel/bölgesel eğitim kuruluşları,
öğretmen eğitimi veren kuruluşlar ve
diğer kuruluşlar arasında
deneyim paylaşımı,
yeni uygulamalar geliştirmek,
transfer etmek ve bu uygulamaları hayata geçirmek
Okul Eğitimi: Öncelikler
Faaliyetler, Avrupa 2020 Stratejisi/Eğitim ve Öğretim (ET) 2020
Çerçevesi kapsamındaki önceliklere dayanacaktır. Özellikle:
•
Erken okul terkinin azaltılması
•
Temel becerilerin geliştirilmesi
•
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı alanında kalitenin artırılması
•
Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi
Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar
•
Okullar arasında ortak konularda çalışmaya yönelik küçük
ölçekli ortaklık projeleri
•
Okullar ve okul dışı kuruluşlar arasında eğitim alanında
yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli
ortaklık projeleri
1
İstatistikler
Stratejik Ortaklıklar – Başvuru Sayısı
817 başvuru
628
189
Okullar arası SO
Karma SO
Stratejik Ortaklıklar – Hibe Tahsisi (Koordinatör)
50 proje
31
19
Okullararası SO
Karma SO
Okullararası Stratejik Ortaklıklar – Ortak Okullar
1072
212
Başvuru
Kabul
Stratejik Ortaklıklar
Koordinatör
50
Ortak
212
Toplam
262
Tahsis edilen hibe:
9.718.618 Avro
Okullararası Stratejik Ortaklıklar –Kurum Türü
Okul Öncesi
Eğitim Kurumu;
6; 2%
İlkokul ; 76; 32%
Meslek Lisesi;
31; 13%
Genel Lise; 91;
38%
Ortaokul; 37;
15%
Karma Stratejik Ortaklıklar – Kurum Türü
Üniversite; 1
Ortaokul; 3
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü; 6
Lise; 5
İlkokul; 3
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü; 1
İstanbul
Ankara
Antalya
Mersin
İzmir
Bursa
Kocaeli
Samsun
Adana
Balıkesir
Gaziantep
Kayseri
Denizli
Yalova
Elazığ
Konya
Nevşehir
Afyonkarahisar
Aydın
Çanakkale
Hatay
Kahramanmaraş
Manisa
Tokat
Amasya
Burdur
Edirne
Karaman
Ordu
Rize
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Trabzon
Uşak
Zonguldak
Adıyaman
Bartın
Diyarbakır
Düzce
Eskişehir
Isparta
Kars
Kastamonu
Kırşehir
Kilis
Kütahya
Malatya
Mardin
Sakarya
Tekirdağ
Yozgat
Hibe Tahsisi Yapılan Stratejik Ortaklıklar –
İllere göre dağılım
56
26
1716
15
9 9
7 6 6 6 6
5 5 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hibe Sözleşmesi
1
Hibe Sözleşmesi
BÖLÜM I - ÖZEL ŞARTLAR
BÖLÜM II - GENEL ŞARTLAR
A. Hukuki ve İdari Hükümler
B. Mali Hükümler
Ek I : Projeye ilişkin açıklama - hibe başvurusunun F bölümü
Ek II : Tahmini bütçe
Ek III : Mali ve akdi şartlar
EK IV: Yararlanıcı ve katılımcılar arasında kullanılabilecek sözleşme belgeleri
için şablonlar
Ek V: Yetki belgesi/belgeleri
EK VI: Diğer yararlanıcıların listesi
Hibe Sözleşmesi
Projeye sağlanan azami hibe :
 birim maliyetler
 gerçekleşen uygun (sözleşmeye) masraflar
Ön ödeme (ler) ve bakiye ödemesi
2 yıl süreli projeler:
 %80, ara rapor, final raporu, bakiye ödemesi
3 yıl süreli projeler:
 %40, I. ara rapor, II. ara rapor, %40, final raporu, bakiye ödemesi
Hibe Sözleşmesi – Bütçe Kalemleri
 Proje Yönetimi ve Uygulaması
 Ulusötesi Proje Toplantıları
 Fikri Çıktılar
 Çoğaltıcı Etkinlikler
 İstisnai Masraflar
 Özel İhtiyaç Desteği
 Ulusötesi Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri
Hibe Sözleşmesi – Bütçe Aktarımı
•
•
•
•
•
•
proje yönetimi ve uygulaması,
ulusötesi proje toplantıları,
fikri çıktılar,
çoğaltıcı etkinlikler,
öğrenme/öğretme/eğitim faaliyetleri
istisnai masraflar
%20'sine kadarı
proje yönetimi ve uygulaması masrafları
istisnai masraflar bütçe kalemleri hariç başka herhangi bir bütçe
kategorisine aktarılabilir.
Hibe Sözleşmesi – Bütçe Aktarımı
•
Aktarım ilgili kalemde en fazla %20’lik artışla sonuçlanabilir.
•
Hibe başvurusunda hibe talep edilmeyen bir bütçe kalemine bütçe
aktarımı yapılamaz (istisna "özel ihtiyaç desteği”, aktarım %20’den
fazla olabilir.)
1
Harcamaların Uygunluğu
Proje Yönetimi ve Uygulaması
Kapsamı
• Proje yönetimi (örneğin planlama, finans, ortaklar arasında
koordinasyon ve iletişim),
• Küçük ölçekli öğrenme/öğretme/eğitim malzemeleri,
• Sanal işbirliği ve yerel proje faaliyetleri (örneğin öğrencilerle
sınıfta proje çalışması, bütünleşik öğrenme/öğretim faaliyetlerinin
organizasyonu vb.),
• Bilgilendirme, tanıtım ve yaygınlaştırma (örneğin broşürler,
kitapçıklar, internet bilgileri vb).
Proje Yönetimi ve Uygulaması
Hesaplanması: Proje süresi içindeki toplam ay sayısı X birim katkı
Koordinatör için aylık 500 Avro, Ortak için 250 Avro
Hak edilmesi: Bu bütçe kaleminin karşılayacağı faaliyetleri
gerçekleştirme ve çıktıların üretilmesi
Belgelendirilmesi: Faaliyetlerin ve çıktıların nihai raporda
açıklanması, çıktıların Yaygınlaştırma Platformuna yüklenmesi,
mahiyetlerine bağlı olarak, kontroller ve denetimlerde ibraz edilmek
üzere yararlanıcının tesislerinde saklanması
Ulusötesi Proje Toplantıları
Kapsamı: Uygulama ve koordinasyon amaçlı, proje ortakları arasında,
katılımcı kuruluşlardan bir tanesinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılara
katılım (seyahat ve harcırah giderlerine katkı)
Hesaplanması: Hareketlilik Aracı, hibe miktarını geçerli birim maliyete
dayalı ve otomatik olarak hesaplayacaktır
•
•
•
100 ila 1,999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Toplantı başına
her katılımcıya 575 AVRO
2000 KM veya daha fazla seyahat mesafeleri için: Toplantı başına her
katılımcıya 760 AVRO
Yıllık en fazla 23 000 AVRO
Ulusötesi Proje Toplantıları
•
Hak edilmesi: Ulusötesi proje toplantısına fiilen katılmış ve rapor edilen
seyahati yapmış olma
•
Belgelendirilmesi: Ev sahibi kuruluş tarafından imzalanmış, katılımcının
adını, yurtdışındaki faaliyetin amacını ve başlama ve bitiş tarihini gösteren
katılım belgesi;
‼ Gönderen kuruluşun bulunduğundan farklı bir yerden ve/veya ev sahibi
kuruluşun bulunduğundan farklı bir yere seyahat edilmesi halinde,
seyahat biletleri veya seyahat başlangıç ve varış yerlerini gösteren başka
faturalar. Farklılığın sebebi Hareketlilik Aracı’nda belirtilmelidir.
Ulusötesi Proje Toplantıları
•
Kurumun projede çalışan personel ve öğrencileri (okul öğrencileri)
katılabilir.
•
Projeye katılan kuruluşların (Merkez tarafından onaylanan) yerleşik
olduğu muhitte olmalıdır. (İstisnalar yararlanıcı tarafından
gerekçelendirilmeli ve ilgili toplantıdan önce Merkez tarafından
resmi olarak onaylanmalıdır).
•
Yararlanıcının ülkesinde düzenlenen ulusötesi proje toplantılarına
katılım, faaliyetlerin en az iki farklı Program ülkesinin yararlanıcı
kuruluşlarından gelen katılımcıları içermesi ve çıkış ve varış noktalarının
arasında mesafe bandı hesaplayıcısına göre en az 100 kilometre
bulunması durumunda, bu bütçe kalemine uygundur.
Fikri Çıktılar
Kapsamı: Projenin fikri çıktıları/dağıtılabilir somut ürünleri
(müfredat, pedagojik malzemeler ve gençlik çalışması malzemeleri,
Açık Eğitim Kaynakları, BT araçları, analizler, araştırmalar, akran
öğrenimi yöntemleri vb.)
Hesaplanması: yararlanıcının personelinin iş günü sayısı X personel
kategorisi için gün başına geçerli olan birim katkı (Ek III)
Hak edilmesi: Fikri çıktının üretilmiş olması, Merkezin
değerlendirmesi sonucunda kabul edilebilir düzeyde kaliteye sahip
olmasıdır.
Fikri Çıktılar
Belgelendirilmesi:
•
Yaygınlaştırma Platformuna yüklenen ve/veya kontroller ve
denetimlerde ibraz edilmek üzere yararlanıcının veya Proje ortak
kuruluşlarının tesislerinde saklanan, fikri çıktıların üretildiğine
dair deliller
•
Zaman çizelgesi (kişinin adı, personel kategorisi, çalıştığı tarihler
ve çalışma süresi)
•
Kişi ve yararlanıcı arasındaki ilişkinin mahiyetini ispatlayan
belge
Çoğaltıcı Etkinlikler
Kapsamı:
•
•
Projenin onaylanmış fikri çıktıların olması koşuluyla
Fikri çıktının paylaşılması ve yaygınlaştırılması ile doğrudan ilgili ulusal ve
ulusötesi konferans/ seminer / etkinlik düzenlenmesine mali katkı
Hesaplanması: Katılımcı sayısı X birim maliyet (Ek III)
•
•
Yerel katılımcı için 100 Avro, uluslararası katılımcı için 200 Avro
Proje başına maksimum 30 000 Avro
Hak edilmesi: Çoğaltıcı etkinliğin gerçekleşmiş olması ve Merkezin
değerlendirmesine göre kabul edilebilir düzeyde kaliteye sahip olması
Çoğaltıcı Etkinlikler
Belgelendirilmesi:
•
•
•
Nihai raporda açıklanması
(etkinliğe katıldığına dair) Katılımcılar tarafından imzalanan
(çoğaltıcı etkinliğin adını, tarihini ve yerini, ve her katılımcının
adını, e-posta adresini, imzasını, katılımcıyı gönderen kuruluşun
adını ve adresini gösteren) katılımcı listesi suretinde belge;
Ayrıntılı program ve çoğaltıcı etkinlikte kullanılan veya dağıtılan
tüm belgeler
Çoğaltıcı Etkinlikler
•
Fikri çıktıları geliştirmemesi halinde, ilgili çoğaltıcı etkinlikler de
hibe desteği için uygun sayılmaz. (fikri çıktıların kısmi
gerçekleşmesi durumlarında UA tarafından değerlendirilir)
•
Yalnızca yararlanıcılar haricindeki kurum/kuruluşlardan
gelen katılımcılar için hibe kapsamındadır
•
Yalnızca yararlanıcının yerleşik olduğu Program Ülkelerinde
yapılabilir.
Ulusötesi Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyetleri
Kapsamı:
- Okul öğrencilerinden oluşan grupların kısa dönemli değişimi (5 gün - 2 ay
arası);
- Okul öğrencilerinin uzun dönemli eğitim hareketliliği (2 ay - 12 ay);
- Uzun dönemli öğretme veya eğitim görevlendirmeleri (2 ay - 12 ay);
- Kısa dönemli ortak personel eğitimi etkinlikleri (5 gün - 2 ay).
Seyahat, bireysel destek ve dil desteğine yönelik birim katkı
Hesaplanması: Hareketlilik Aracı hesaplamaları birim maliyetlere göre
yapar, gerekmesi halinde faaliyetin bir gün öncesi ve sonrası eklenir.
Ulusötesi Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyetleri
Tüm ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri Hareketlilik Aracına
kaydedilir.
Katılımcılar Hareketlilik Aracında çevrim içi anket doldurarak katılımı rapor
eder (okul öğrencilerinin kısa dönemli değişimi hariç)
 Uzun dönemli faaliyetlerde dil desteği için sağlanan hibe desteği ile dil
hazırlığı yapıp yapmadığını rapor eder.
Yararlanıcının ya da Proje ortağının bulunduğu Program ülkesinde
gerçekleşmelidir.
Ulusötesi Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyetleri
Uygun katılımcılar:
 Okul personeli tarafından refakat edilen okul öğrencileri (kısa dönemli
öğrenci grupları değişimleri için);
 Stratejik Ortaklığa katılan bir okulda tam zamanlı olarak eğitim gören 14
yaşında veya 14 yaşından büyük öğrenciler (Okul öğrencilerinin uzun
dönemli eğitim hareketliliği için);
 Yararlanıcı kuruluşta çalışan öğretmenler, eğitimciler ve idari personel ve
eğitim personeli,
Yararlanıcı her durumda Ulusötesi eğitim, öğretme veya öğrenme
faaliyetlerine katılan kişilerle resmi bir bağlantısı olduğunu kanıtlayabilmelidir.
Ulusötesi Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyetleri
Seyahat:
•
•
•
Hibenin hesaplanması: Katılımcı sayısı X ilgili mesafeye ait birim maliyet
•
Gönderen kuruluşun bulunduğundan farklı bir yerden ve/veya ev sahibi
kuruluşun bulunduğundan farklı bir yere seyahat edilmesi halinde,
gerçekleşen seyahat seyahat biletleriyle veya seyahat başlangıç ve varış
yerlerini gösteren başka faturalarla desteklenir.
Hak edilmesi: Seyahat gerçekleşmiş olmalı
Belgelendirilmesi: ev sahibi kuruluş tarafından imzalanmış, katılımcının
adını, yurtdışındaki faaliyetin amacını ve başlama ve bitiş tarihini gösteren
katılım belgesi;
Ulusötesi Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyetleri
Seyahat:
•
•
•
Hareketlilik Aracı üzerinden rapor edilir.
Komisyonun mesafe hesaplayıcısı kullanılır.
Gerekirse yararlanıcı, yurtdışındaki faaliyetin ilk gününden hemen
önceki ve son gününden hemen sonraki birer günü seyahat için
ekleyebilir.
Ulusötesi Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyetleri
Bireysel destek
• Kapsamı: Faaliyet esnasında katılımcıların harcırahını kapsayan
günlük birim maliyet
• Hesaplanması: Gün sayısı X Ev sahibi ülke için gün başına geçerli
birim katkı (Ek III)
• Hak edilmesi: Katılımcının fiilen yurtdışındaki faaliyete katılmış
olması
• Belgelendirilmesi: Yurtdışındaki faaliyete katıldığına dair (ev
sahibi kuruluş tarafından imzalanmış, katılımcının adını, faaliyetin
amacını ve başlama/bitiş tarihlerini içeren) katılım belgesi
gereklidir.
Ulusötesi Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyetleri
Dil Desteği (2 aydan uzun faaliyetler için)
•
Kapsamı: Eğitim vermek veya çalışmak için kullanacakları dil bilgisini
iyileştirmek amacıyla katılımcılara sunulan destek ile bağlantılı maliyet
•
Hesaplanması: Dil desteği alan toplam katılımcı sayısı X birim maliyet (150
Avro)
•
Hak edilmesi: Katılımcı eğitim veya çalışma için kullanacağı dilde hazırlık
faaliyetine fiilen katılmış olmalıdır.
Ulusötesi Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyetleri
Dil Desteği (2 aydan uzun faaliyetler için)
•
Belgelendirilmesi: Katılım Belgesi ( kurs düzenleyicisi tarafından
imzalanmış, katılımcının adını, öğretilen dili ve sağlanan dil desteğinin
formatını ve süresini içeren) , veya
•
Öğrenme materyalleri alındıysa (ilgili dili, faturayı hazırlayan kuruluşun
adını ve adresini, tutar ve para birimini ve fatura tarihini belirten) fatura,
veya
•
Dil desteğinin doğrudan yararlanıcı tarafından sunulduğu hallerde:
katılımcı tarafından imza ve tarih atılmış, katılımcının adını, öğretilen dili,
alınan dil desteğinin formatını ve süresini belirten bir beyan.
Özel ihtiyaç desteği
•
Engelli kişilerin faaliyete katılımına olanak sağlamak için
zaruri olan masraflardır.
•
Hibe, gerçekleşen uygun masrafların tamamının ödenmesi
şeklindedir.
•
•
Harcamaların türü ve miktarı Hareketlilik Aracında belirtilir.
Gerçekleşen masrafları belgeleyen faturalar (düzenleyenin
adı ve adresi, tutar, para birimi, tarih) gereklidir.
İstisnai Masraflar
Kapsamı:
•
Sözleşmenin öngörmesi halinde sadece mal ve hizmetlerin taşeronluk
usulü ile sağlanması durumunda veya
•
ekipman ve diğer varlıkların alımında ortaya çıkan amortisman maliyetini
karşılamak ve finansal teminat sağlamak için kullanılabilir.
•
Yararlanıcı tarafından sağlanamayan hizmetlerle sınırlıdır.
• Ekipman, normal ofis ekipmanını (Bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı,
projeksiyon cihazı, vs.) ya da yararlanıcıların rutin faaliyetleri için
kullandıkları ekipmanı (örneğin ders programının bir parçası olan
bilgisayar dersleri için ya da eğitim amaçlı olarak kullanılacak ekipmanlar)
kapsayamaz.
İstisnai Masraflar
•
Harcama türleri ve gerçekleşen masraflar Hareketlilik Aracı ile
rapor edilir.
•
İlgili ulusal kamu satın alma kurallarına, uluslararası ve ulusal
muhasebe uygulamalarına uygun hareket edilir.
•
Yararlanıcı için hizmet sözleşmesi üzerinden çalışan personel,
(örneğin tercüman, internet sitesi tasarımcısı, vb.) ilgili kuruluşun
personeli olarak kabul edilmez. “Fikri çıktılar" kalemi altındaki
taleplerde yer alamaz.
•
İstisnai masraflar için tüm destekleyici nitelikteki belgeler
saklanmalıdır.
•
%75, en fazla 50.000 Avro
Hibe Sözleşmesi – İletişim
•
Sözleşmeyle veya onun uygulanmasıyla ilgili tüm iletişim (kağıt
çıktı veya elektronik ortamda olmak üzere) yazılı olarak yapılır,
Sözleşmenin numarasını taşır ve Madde I.6'da belirtilen iletişim
bilgileri kullanılarak yapılır.
•
Sözleşme üzerindeki tüm değişiklikler yazılı olarak yapılır.
1
Nihai Rapor ve Bakiye Ödemesi
Hibeyle ilgili genel kurallar
• Harcamalar proje süresi içinde gerçekleşmiş olmalıdır.
• Harcamalar projenin uygulanması için gerekli olmalıdır.
• Harcamalar tanımlanabilir, doğrulanabilir ve belgelerle
desteklenmiş olmalıdır.
• İlgili mevzuat gereğince proje kapsamındaki
harcamaların muhasebe kaydı tutulmalıdır.
Hibeyle ilgili genel kurallar
• Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu, hibenin kullanımıyla
ilgili olarak teknik ve mali kontroller ve denetimler
yapabilir.
Yerinde kontrol
Nihai rapor kontrolü
Ayrıntılı kontrol
• Kontroller ve denetimler sözleşmenin uygulanması
sırasında veya bakiyenin ödendiği tarihten itibaren beş
yıl süreyle (≤60.000 üç yıl) başlatılabilir.
Nihai rapor ve bakiye ödemesi
• Nihai rapor, yararlanıcının hibe bakiyesinin ödenmesi
talebi olarak kabul edilir.
• Proje bitimini müteakiben 60 gün içinde sunulur.
• Rapora ilişkin belgeler kurumu temsile yetkili kişi
tarafından imzalanır.
• Harcama kalemleri Avro (€) cinsinden beyan edilir.
• Yararlanıcı nihai ödeme talebinde sunulan bilgilerin
eksiksiz, güvenilir ve doğru olduğunu belgelendirir.
Nihai rapor ve bakiye ödemesi
• Ulusal Ajans, yararlanıcıdan nihai rapora ek olarak
yapılan faaliyetlere ilişkin belgelerin asıllarının ibrazını
isteyebilir.
• Okul, projeye ilişkin tüm belgelerinin asıllarını ve
sözleşmeyle ilgili orijinal belgelerin onaylı kopyalarını,
bakiyenin ödendiği tarihten itibaren hibe miktarına göre
3 veya 5 yıl (≥60.000) süreyle Merkez Başkanlığının ve
Avrupa Komisyonunun denetimine hazır vaziyette tutar
ve muhafaza eder.
Hibe kesintisi
Yetersiz, kısmi ya da geç uygulama durumunda hibede
kesinti yapılabilir. Merkez aşağıdakilere dayalı olarak bu
duruma karar verir.
•
•
•
Nihai Rapor
Projenin ürettiği ürün ve çıktılar
Varsa ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim
faaliyetlerine katılan bireylerin raporları
Hibe kesintisi
Nihai rapor, ürün ve çıktılar ile hareketlilik katılımcılarının raporlarıyla
birlikte aşağıdaki bir takım kriterlere göre değerlendirme yapar.
•
•
•
•
•
•
Projenin Hibe Sözleşmesine uygun olarak gerçekleştirime derecesi
Gerçekleştirilen faaliyetlerin kalitesi
Üretilen ürün ve çıktıların kalitesi
Öğrenme çıktıları ve katılımcılar üzerindeki etkisi
Yaygınlaştırma faaliyetlerinin kalitesi
....
Hibe kesintisi
Nihai rapor 100 tam puan üzerinden puanlanır. 50’nin
altında puanlama durumunda yetersiz, kısmi ya da geç
uygulama sebebiyle kesinti uygulanır.
Nihai raporun puanı 41 ile 50 (dâhil) arasındaysa %25
Nihai raporun puanı 26 ile 40 (dâhil) arasındaysa %50
Nihai raporun puanı 0 ile 25 (dâhil) arasındaysa %75
Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması
• Sonuçları başarılı bir şekilde yaygınlaştırıp kullanmak
için okullar projelerini yaygınlaştırma ve kullanma
faaliyetlerine önem vermelidir.
• Ayrıntılı bilgi için Program Rehberini (s.243) inceleyiniz.
Hareketlilik Faaliyetlerine İlişkin
Kurallar ve Bilgiler
1
Okul Öğrencilerinden Oluşan Grupların Ortak Proje Çalışması
(5 Gün ila 2 Ay)
•
Okul öğrencileri ortak okullardan bir tanesinde birlikte çalışmakta ve kural
olarak birbirlerinin aileleri tarafından misafir edilmektedir.
•
•
Ortak proje çalışması Stratejik Ortaklığın amaçları ile bağlantılı olmalıdır.
•
Hareketlilik etkinlikleri öncesinde ve sonrasında proje üzerinde birlikte
çalışabilmek için, okullar eTwinning’i kullanma yönünde teşvik edilmektedir.
•
İdeal olarak proje faaliyetlerinin okulların rutin faaliyetlerine entegre edilmesi
ve katılımcı okul öğrencilerinin müfredatına dâhil edilmesi gerekmektedir.
Okullar arasındaki işbirliği bu etkinlikle sınırlı kalmamalı , ortak online ve
yerel faaliyetler de içermelidir.
Okul Öğrencilerinden Oluşan Grupların Ortak Proje Çalışması
(5 Gün ila 2 Ay)
•
-
Çalışmalar hem projenin odaklandığı konuda hem de
ekip çalışması,
kültürler arası öğrenme,
sosyal ilişkiler,
proje faaliyetleri planlama ve üstlenme,
Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT) kullanma
anlamında öğretmenlerin ve okul öğrencilerinin beceri edinmelerine veya
becerilerini iyileştirmelerine yardımcı olmalıdır.
•
Faaliyetlerin planlaması, organizasyonu ve değerlendirmesi de dâhil, okul
öğrencileri projenin tüm safhalarına katılabilmelidir.
Ortak Personel Eğitimi Etkinlikleri (5 Gün ila 2 Ay)
•
Ortak kuruluşların personeline Stratejik Ortaklığın konusu veya kapsamı ile
bağlantılı kısa eğitim etkinlikleri
•
Her bir katılımcı kurum/kuruluş üzerindeki etkiyi artırmak için , bu etkinlikler
farklı ülkelerden gelen küçük katılımcı kurum/kuruluş grupları için organize
edilmelidir.
•
İlgili kurum/kuruluşlara yapılan saha ziyaretlerini, sunumları, tartışmaların
yapıldığı çalıştayları, eğitim kurslarını vb. bir araya getiren çalışma ziyaretleri
şeklinde farklı formatlarda gerçekleşebilir.
•
Ulusötesi ve ulusal katılımcılar arasında bir dengenin devam ettirilmesi
gerekmektedir.
Katılımcıların korunması ve güvenliği
•
Katılımcıların güvenliğini sağlamak için gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.
•
•
Öğrenciler için yazılı veli muvafakati alınmalıdır.
•
Program belirli bir sigorta formatı tavsiye etmez, ancak
sigortada şu alanlar kapsanmalıdır:
Özellikle yurtdışında hareketlilik faaliyetlerine katılan
katılımcılar sigorta yaptırmalıdır.
 Seyahat sigortası
 Kaza ve ciddi hastalık
 Ölüm
Personelin katılım şartları-Seçim
•
•
•
•
Personel seçiminden okul sorumludur.
•
Seçim ölçütleri tanımlanmalıdır
•
Kararının tek kişiden ziyade (kurum dışından kişilerin de yer alabileceği) bir
komite tarafından alınması tavsiye edilir.
Seçim süreci adil, şeffaf ve belgelenmiş olmalıdır.
İlgili tarafların erişimine açık hale getirilmelidir.
Okul personelin projeye nasıl davet edileceği ve gerekli
belgeler tanımlanmalıdır.
(motivasyon, hareketlilik için açık hedefler,
yeterliklerin paylaşımına yönelik isteklilik)
Personelin katılım şartları-Seçim
•
Bu genel ölçütlere ilaveten projenin doğası veya amacıyla
bağlantılı özel ölçütler olabilir.
•
•
•
Genel ve özel ölçütler üzerinde anlaşılmalıdır.
Bu ölçütler herkesle paylaşılmalıdır.
Muhtemel iç şikayetlerin olması durumunda seçim
sürecinin yazılı bir kaydının olması gerekir.
e.Twinning
•
Öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte çalıştıkları online bir
platform/sosyal ağ
•
BİT kullanımı yoluyla Avrupa’da okul işbirliği oluşturmayı
teşvik etme
•
Herhangi bir konu alanında buluşmak, kaynak paylaşmak,
ortaklıklar kurmak ve işbirliği projeleri başlatmayı
kolaylaştırmak
•
•
•
Resmi başvuruya yok, portala kayıt (www.etwinning.net)
www.etwinning.meb.gov.tr
İl Koordinatörleri
Hareketlilik projelerinde eTwinning kullanım amaçları
•
Daha stratejik projeler uygulamak için mevcut araçları ve
ortaklardan gelen verileri kullanmak
•
Giden personeli hazırlamak
•
•
Hareketliliklerle ilgili online öğrenme etkinliklerine katılmak
(ev sahibi kurumla tanışma, faaliyetleri
tartışma ve anlaşmaya varma)
Proje sırasında ve sonrasında diğer okullarla yoğun
işbirliği yapmak
Projeye başlarken…
•
•
Bir ‘proje ekibi’ tarafından hayata geçirilir (insan kaynağı)
•
•
•
Planlı aktivite ve çalışmalardan oluşur (çıktı odaklıdır).
Sınırlı bir zaman dilimine (başlangıç ve bitiş tarihleri
olan) tabidir, sınırlı bir bütçesi vardır.
Uygulamaya dönüktür, ‘bir şeyler yapılıyor olmalı’.
İzleme ve değerlendirme mekanizmaları çalışır.
Proje Yönetimi = projenin amaçlarına ulaşmasının
sağlanması
Projeye başlarken…
• Proje ekibinin oluşturulması
• İşbölümü ve görev dağılımının yapılması
• Okul/kurumda projenin tanıtılması
• Okul/kurumda çalışma planına projenin dahil edilmesi
= Projenin müfredata ve okul/kuruma entegre
edilmesi
Proje Ekibi
• Proje, çalışmak isteyen tüm okul/kurum personeline açık
olmalıdır.
• Ekibin geniş tutulması projenin okul/kuruma entegre
olmasına katkı sağlar.
• Yönetim tarafından desteklenmelidir.
• Net bir görev dağılımı ile sorumluluk bilinci
oluşturulmalıdır.
• Öğrenciler projenin planlama, uygulama ve
değerlendirme süreçlerine aktif olarak dahil edilmelidir.
İzleme ve Değerlendirme
Projenin ‘yolunda’ gidip gitmediği çeşitli araçlarla
izlenebilir.
• Planlara uygun bir şekilde yürümekte mi?
• Değişiklik yapma ihtiyacı var mı? Neden?
• Yapılan faaliyetler amaçlara ulaşmayı sağlıyor mu?
• Ne gibi kazanımlar elde edilmiştir?
• Etkili bir iletişim sağlanabiliyor mu?
1
Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular
•
Başvuru formunda belirtilen hareketliliklerin yeri, tarihi,
süresi ve sayılarında değişiklik yapılabilir mi? Değişiklikler
Ulusal Ajansa bildirilmeli mi?
•
Onaylanan hibe miktarı artırılabilir mi?
•
Başka bir okula tayin olan irtibat kişisi eski okulunda projenin
hareketlilik faaliyetlerine katılmaya devam edebilir mi?
Sıkça Sorulan Sorular
•
İrtibat kişisi/Okul müdürü değişikliği durumunda ne yapılır?
•
Seyahat, pasaport ve vize işlemleri
(Kabul yazısı, hibe sözleşmesi,
davet mektubu, Nota)
•
Başka başka para birimleri cinsinden yaptığı masrafları Avro’ya
çevirmek için hangi kur esas alınır?
( Sözleşme Merkez Başkanımız tarafından imzalandığı gün geçerli
olan,http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index
.en.html adresinde yayınlanan Avrupa Merkez Bankası günlük
döviz kurunu esas alır.)
Sıkça Sorulan Sorular
• Temel referans kaynakları nelerdir?
 Program Rehberi ve Ekleri
 Hibe Sözleşmesi ve Ekleri
 Hibe Başvuru Formu
www.ua.gov.tr
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 059 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content