close

Enter

Log in using OpenID

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan

embedDownload
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan
Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği
HİBE SÖZLEŞMESİ
(Tek Yararlanıcısı Olan Projeler İçin)
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
İşbu sözleşmenin tarafları,
Başkan tarafından temsil edilen, (bundan böyle "Merkez" olarak anılacak)
Merkezin tam resmi adı : T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi Başkanlığı
Resmi hukuki statüsü : Kamu tüzel kişisi
Tam resmi adresi
: Mevlana Bulvarı No:181, 06520 Balgat / Ankara
Vergi numarası
: 1460346384
ile
bundan böyle “yararlanıcı” olarak anılacak olan ve bu Sözleşmenin imzalanması için OKUL
MÜDÜRÜ YARDIMCISI, MEHMET YILMAZ tarafından temsil edilen
Tam resmi adı: İHSAN KORKMAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Resmi hukuki statüsü: Kamu
Resmi tescil numarası: N/A
Tam resmi adresi: MALKARA CAD. NO:116 HAYRABOLU TEKİRDAĞ
Vergi numarası: 4700436937
PIC numarası: 945967572
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
1
30/07/2014 Versiyonu
MUTABIK KALARAK
bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacak olan işbu sözleşmenin Özel Şartlar (bundan böyle
“Özel Şartlar” olarak anılacak) I. Bölümünü, Genel Şartlar (bundan böyle “Genel Şartlar”
olarak anılacak) II. Bölümünü ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan ve aşağıda
belirtilen eklerini kabul etmişlerdir:
Ek I
Projeye ilişkin açıklama – hibe başvurusunun G.1 bölümleri
Ek II Tahmini bütçe
Ek III Mali ve akdi şartlar
Ek IV Öğretme ve Eğitim için Personel Hareketliliği Hibe Sözleşmesi Modeli
Ek IV.1: Mesleki Eğitim Personel Hareketliliği İçin Çalışma Programı
Ek IV.2: Genel Şartlar
Ek IV Mesleki Eğitim Öğrenme ve/veya Staj Hareketliliği için Hibe Sözleşmesi Modeli
Ek IV.1 : Mesleki Eğitim Öğrenicileri İçin Öğrenme Anlaşma
Ek IV.2 : Genel Şartlar
Ek IV.3 : Kalite Taahhüdü
Bu sözleşmenin Özel Şartlarında düzenlenen hükümler Genel Şartlarda düzenlenen
hükümlere göre öncelikli olarak uygulanır. Genel Şartlar www.ua.gov.tr internet adresinde
yayınlanmaktadır.
Bu sözleşmenin Özel Şartlarında ve Genel Şartlarında düzenlenen hükümler eklerde
düzenlenen hükümlere göre öncelikli olarak uygulanır.
Ek III'te düzenlenen hükümler, diğer Eklerde düzenlenenlere göre öncelikli olarak uygulanır.
Ek II'de düzenlenen hükümler Ek I'dekilere göre öncelikli olarak uygulanır.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
2
30/07/2014 Versiyonu
BÖLÜM I - ÖZEL ŞARTLAR
MADDE I.1– SÖZLEŞMENİN KONUSU
I.1.1 Merkez, Özel Şartlar ve Genel Şartlar bölümleri ile Sözleşmenin diğer Eklerinde
belirtilen şartlar çerçevesinde, Ek I'de açıklandığı üzere, Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Oprerasyonel Programı
kapsamındaki Engelleri Aşmak İçin Avrupa Eğitim Hareketliliği başlıklı proje için
(bundan böyle "Proje" olarak anılacak) hibe vermeyi taahhüt eder.
I.1.2 Sözleşmenin imzalanmasıyla, yararlanıcı hibeyi kabul eder ve sorumluluk kendi
üzerinde olmak üzere Projeyi hayata geçirmeyi taahhüt eder.
MADDE I.2– SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ
I.2.1 İşbu sözleşme, iki taraftan en son imzalayan tarafın sözleşmeyi imzaladığı tarihte
yürürlüğe girer.
I.2.2 Proje, bu iki tarih de dahil olmak üzere 17/11/2014 ile 17/11/2015 tarihleri arasında
uygulanacaktır.
MADDE I.3- HİBENİN AZAMİ MİKTARI VE BİÇİMİ
I.3.1 Verilen azami hibe miktarı
Azami hibe miktarı 67.257,00 Avro (Altmışyedibin İkiyüzelliyedi Avro) olup , aşağıdaki
hükümler uyarınca birim katkıların ve gerçekleşen uygun masrafların geri ödenmesi
biçimindedir.
(a) Madde II.16'da belirtilen uygun masraflar;
(b) Ek II'de belirtilen tahmini bütçe;
(c) Ek III'te belirtilen mali şartlar
I.3.2 Bütçe aktarımları
Madde II.10'un hükümleri saklı kalmak üzere ve Projenin Ek I'de açıklanan şekilde
uygulanması şartıyla, yararlanıcı, Ek II'de belirtilen tahmini bütçede farklı bütçe kalemleri
arasında aktarımlar yapmak suretiyle ayarlamalar yapabilecek olup, bu ayarlamalar, aşağıdaki
kurallara riayet edildiği sürece, Sözleşmenin Madde II.11'deki anlamda değiştirildiği şeklinde
yorumlanmaz:
(a) Yararlanıcı, kurumsal destek için tahsis edilen fonların %100'üne kadarını seyahat ve
bireysel desteğe aktarabilir;
(b) Yararlanıcı, Ek II'de belirtilen özel ihtiyaç desteği için hiç fon tahsis edilmemiş olsa
bile, herhangi bir bütçe kaleminden tahsis edilen fonları özel ihtiyaç desteğine
aktarabilir;
(c) Yararlanıcı, dil desteği için tahsis edilen fonların %50'sine kadarını öğreniciler için
seyahat ve bireysel desteğe aktarabilir;
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
3
30/07/2014 Versiyonu
(d) Yararlanıcı, personel hareketliliğine yönelik seyahat ve bireysel destek için tahsis
edilen fonların %100'üne kadarını öğrenicilere yönelik seyahat ve bireysel desteğe
aktarabilir;
(e) Yararlanıcı, mesleki eğitim okullarındaki öğreniciler için öğrenici hareketliliğine
yönelik seyahat ve bireysel destek için tahsis edilen fonların %100'üne kadarını
işletmelerdeki öğreniciler için seyahat ve bireysel desteğe aktarabilir.
MADDE I.4 – RAPORLAMA VE ÖDEME DÜZENLEMELERİ
Aşağıdaki raporlama ve ödeme hükümleri geçerlidir:
I.4.1 İlk ön ödeme
Ön ödemenin
karşılanmasıdır.
amacı,
yararlanıcının
başlangıç
aşamasındaki
acil
ihtiyaçlarının
Merkez, yararlanıcıya Sözleşmenin yürürlüğe girmesini izleyen 30 gün içerisinde Madde
I.3.1'de belirtilen hibe miktarının %80'ine karşılık gelen 53.805,60 Avro'luk bir ilk ön ödeme
yapar.
I.4.2 Ara raporlar ve diğer ön ödemeler
Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 takvim günü içerisinde Madde III.1’de
belirtilen maksimum hibe oranının % 80’ine denk gelen kısmı ön finansman olarak
Yararlanıcıya ödenecektir. Ancak yararlanıcının sunduğu belgeler esas alınarak yapılan
finansal kapasite analizi sonucunda, projeyi yürütme kapasitesinin yetersiz çıkması
durumunda bu ödeme ertelenebilir, teminat karşılığında ya da taksitler halinde yapılabilir.
I.4.3 Nihai rapor ve bakiye ödemesi talebi
Madde I.2.2'de belirtilen Projenin bitiş tarihinden 60 gün içerisinde, yararlanıcı, Projenin
uygulanmasıyla ilgili olarak Turna Proje Yönetim Sistemi’nde nihai rapor hazırlar. Bu rapor,
hibenin Madde II.16 ve Ek III uyarınca gerçekleşen birim katkı veya uygun masrafların
karşılanması şeklinde uygulandığı durumlarda, birim katkılara dayalı olarak talep edilen
miktarın gerekçelendirilmesi için gerekli bilgileri içermelidir.
Nihai rapor, yararlanıcının hibenin bakiye kısmına ilişkin ödeme talebi olarak kabul edilir.
Yararlanıcı bakiye ödemesi talebinde sunulan bilgilerin eksiksiz, güvenilir ve doğru olduğunu
belgelendirir. Ayrıca, yapılan masrafların Sözleşme kapsamında uygun masraflar
sayılabileceğini ve ödeme talebinin Madde II.20'de açıklanan kontrol ve denetimler
bağlamında ibraz edilebilen yeterli miktarda kanıtlayıcı belgeyle doğrular.
I.4.4 Bakiyenin ödenmesi
Yapılmasına gerek kalmayabilecek de olan bakiye ödemenin amacı, Madde I.2.2'de belirtilen
dönemin sona ermesinin ardından yararlanıcının projenin uygulanması için yaptığı uygun
masrafların geriye kalan kısmının geri ödenmesi veya karşılanmasıdır.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
4
30/07/2014 Versiyonu
Madde II.17.2 ve II.17.3’ün hükümleri saklı kalmak üzere, nihai raporda atıfta bulunulan
belgelerin alınması üzerine, Merkez, tahakkuk eden miktarı 60 takvim günü içerisinde
bakiye olarak öder.
Bu tutar, nihai raporun onaylanmasını takiben dördüncü alt paragrafa göre belirlenir. Nihai
raporun onaylanması, içerdiği bilgilerin ve beyanların gerçekliğinin, bütünlüğünün ve
doğruluğunun tasdik edildiği anlamına gelmez.
Bakiye ödemesi olarak tahakkuk eden miktar, Madde II.18 uyarınca belirlenen nihai hibe
miktarından toplam ön ödeme miktarı çıkartılmak suretiyle belirlenir. Önceden yapılmış
ödemelerin toplam miktarının Madde II.18 uyarınca belirlenen nihai hibe miktarından fazla
olması halinde, bakiye ödemesi, Madde II.19'da öngörülen şekilde geri almaya dönüşebilir.
I.4.5 Belgelerin teslim edilmemesi
Yararlanıcının nihai raporu süresi içerisinde sunmaması halinde, Merkez, son başvuru
tarihini izleyen 15 takvim günü içerisinde resmi bir hatırlatma yazısı gönderir. Yararlanıcının
bu hatırlatmayı izleyen 30 takvim günü içerisinde de raporu sunmaması halinde, Merkez,
Madde II.15.2.1(b) uyarınca Sözleşmeyi feshetme ve yapılmış olan tüm ön ödemelerin
Madde II.19 uyarınca geri ödenmesini isteme hakkını saklı tutar.
I.4.6 Ödeme taleplerinin ve raporların dili
Yararlanıcı tüm ödeme taleplerini ve raporları Türkçe veya İngilizce olarak sunar.
I.4.7 Başka para birimi cinsinden yapılan masrafların Avro'ya çevrilmesi
Madde II.17.6’ya istisna olarak, yararlanıcı, başka para birimleri cinsinden yaptığı masrafları
Avro'ya çevirirken sözleşmenin iki taraftan en son imzalayan tarafından imzalandığı gün
geçerli olan Avrupa Merkez Bankası tarafından belirlenerek web sitesinde
(http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) yayınlanan
günlük döviz kurunu esas alır.
MADDE I.5 ÖDEMELERİN YAPILACAĞI BANKA HESABI
Tüm ödemeler, yararlanıcının aşağıda belirtilen banka hesabına yapılır:
Banka adı: Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Şube adı : 0307 HAYRABOLU TEKİRDAĞ ŞUBESİ
Hesap sahibinin tam adı: İHSAN KORKMAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ
IBAN (Avro) No: TR750001200930700058000021
MADDE I.6 VERİ DENETÇİSİ VE TARAFLARIN İLETİŞİM BİLGİLERİ
I.6.1 Veri denetçisi
Madde II.6 uyarınca veri denetçisi olarak hareket edecek kurum: T.C. Avrupa Birliği
Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’dır.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
5
30/07/2014 Versiyonu
I.6.2 Merkezin iletişim bilgileri
Merkeze gönderilen tüm iletiler, aşağıdaki adrese gönderilir:
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal
Ajansı)
Mevlana Bulvarı No: 181 06520, Balgat/Ankara
E-posta adresi: [email protected] ve Merkez tarafından bildirilen ilgili
uzmanın e-posta adresi
I.6.3 Yararlanıcının iletişim bilgileri
Merkezden yararlanıcıya gönderilecek tüm iletiler, yararlanıcının aşağıdaki adresine
gönderilir:
Koordinatörün tam adı: MEHMET YILMAZ
Görevi: OKUL MÜDÜRÜ YARDIMCISI
Kurum adı: İHSAN KORKMAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Tam resmi adresi: MALKARA CAD. NO:116 HAYRABOLU TEKİRDAĞ
E-posta adresi: [email protected], [email protected]
MADDE I.7 –KATILIMCILARIN KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ
Yararlanıcı, Projesindeki katılımcıların güvenliğini ve korunmasını sağlamak için etkili
prosedür ve düzenlemeleri uygular.
Yararlanıcı, yurtdışında hareketlilik faaliyetlerine katılan katılımcıların sigorta kapsamında
olmasını sağlar.
MADDE I.8 - UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
I.8.1 Sözleşmeye Türk Hukuku uygulanır.
I.8.2 Merkez ve yararlanıcı arasında işbu Sözleşmenin yorumlanması, uygulanması veya
geçerliliği hususunda çıkabilecek tüm uyuşmazlıkların tek çözüm mercii, söz konusu
uyuşmazlık dostane yollardan çözülemiyorsa, ilgili ulusal mevzuatın işaret ettiği yetkili
mahkemelerdir.
I.8.3 Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta Ankara mahkemeleri ve icra daireleri
yetkilidir.
MADDE I.9 – (FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DAHİL) SONUÇLARIN
KULLANIMIYLA İLGİLİ EK HÜKÜMLER
Madde II.8.3'ün hükmüne ilave olarak, yararlanıcının Proje kapsamında eğitici materyaller
üretmesi halinde, bu tür materyaller İnternet üzerinden açık lisanslarla ücretsiz olarak
paylaşılır1.
1
Açık lisans – bir çalışmanın sahibinin başkalarına bu kaynağı kullanma iznini vermesinin bir yolu. Her
kaynakla ilişkilendirilmiş bir lisans bulunmaktadır. Verilen izinlerin derecesine veya getirilen sınırlamalara göre
farklı açık lisanslar bulunmakta olup, yararlanıcı kendi çalışmasına istediği lisansı uygulamakta serbesttir.
Üretilen her kaynakla ilişkili bir açık lisans bulunmalıdır. Açık lisans, telif haklarının veya Fikri Mülkiyet
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
6
30/07/2014 Versiyonu
MADDE I.10 - BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ARAÇLARININ KULLANIMI
I.10.1 Turna Proje Yönetim Sistemi
AB fonlarından sıfır hibeyle gerçekleştirilen faaliyetler dahil olmak üzere, Yararlanıcının,
Proje kapsamında gerçekleştirilen tüm hareketlilik faaliyetleriyle ilgili bilgileri kaydetmek ve
Ara ve Nihai raporları tamamlamak ve sunmak için Turna Proje Yönetim Sistemini
kullanması gerekmektedir.
MADDE I.11 – TAŞERON ÇALIŞTIRMAYLA İLGİLİ EK HÜKÜMLER
İstisna olarak, Madde II.10.2'nin (c) ve (d) bentlerinde açıklanan hükümler geçerli değildir.
MADDE I.12- KATILIMCILARA YÖNELİK DESTEK
Projenin uygulanmasının katılımcılara destek verilmesini gerektirdiği hallerde, yararlanıcı bu
desteği, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gereken Ek I ve IV'te belirtilen şartlar çerçevesinde
verir:
(a) Her bir katılımcı için 60 000 Avro'yu geçmeyen azami mali destek miktarı;
(b) Tam destek miktarının belirlenmesinde esas alınacak kriterler;
(c) Sabit bir listeye dayalı olarak, katılımcının destek alabileceği faaliyetler;
(d) Destek alabilecek kişilerin veya kişi kategorilerinin tanımı;
(e) Desteğin verilmesinde esas alınacak kriterler.
Haklarının (IPR) devredildiği anlamına gelmez.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
7
30/07/2014 Versiyonu
Ek IV'te sunulan belgeler uyarınca, yararlanıcı
Seyahat, bireysel destek ve dil desteği bütçe kalemlerine yönelik mali desteğin
tamamını Ek III'te belirtilen birim katkı oranlarını uygulayarak hareketlilik
faaliyetlerinin katılımcılarına aktarır;
Ya da seyahat, bireysel destek ve dil desteği bütçe kalemlerine yönelik desteği
hareketlilik faaliyetlerinin katılımcılarına ayni katkı olarak veya, katılımcı tarafından
ön ödeme yapılmışsa, bu masrafların [kurumun/kuruluşun] mevzuatı uyarınca geri
ödenmesi şeklinde sağlar. Bu durumda yararlanıcı seyahat, harcırah ve dil desteği
sağlanmasının gerekli kalite ve güvenlik standartlarına uygun olmasını sağlar.
Yararlanıcılar, tüm katılımcılara adil ve eşit bir şekilde muamele edilmesini sağladıkları
sürece, önceki paragrafta belirtilen iki seçeneği birleştirebilirler. Bu durumda, her bir seçenek
için geçerli olan şartlar ilgili seçeneğin uygulandığı bütçe kalemleri için geçerlidir.
İMZALAR
Yararlanıcı adına
Yasal Temsilcinin Görevi/Adı/Soyadı
Merkez adına
MEHMET YILMAZ
OKUL MÜDÜRÜ YARDIMCISI
İmzası ve Mührü
Yer : ........................
Tarih: ......./ ......./2014
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
İmzası ve Mührü
Yer: Ankara
Tarih: ......./ ......./2014
8
30/07/2014 Versiyonu
BÖLÜM II
GENEL ŞARTLAR
BÖLÜM A – HUKUKİ VE İDARİ HÜKÜMLER
MADDE II.1 – YARARLANICININ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yararlanıcı:
(a)Projenin Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur;
(b) Üzerine yüklenen tüm hukuki yükümlülüklere uygun davranmaktan sorumludur;
(c)Varlığından haberdar olduğu ve Projenin uygulanmasını etkileyebileceğini veya
geciktirebileceğini bildiği tüm değişiklikleri derhal Merkeze bildirir;
(d) Hukuki, mali, teknik, kurumsal veya mülkiyet durumunda değişiklik olması ve
adının, adresinin veya yasal temsilcisinin değişmesi halinde Merkezi derhal
bilgilendirir;
MADDE II.2 – TARAFLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM
II.2.1 İletişim biçimi ve yolları
Sözleşmeyle veya onun uygulanmasıyla ilgili tüm iletişim yazılı (kağıt veya elektronik olarak)
olarak yapılır, Sözleşmenin numarasını taşır ve Madde I.6'da belirtilen iletişim bilgileri
kullanılarak yapılır.
Taraflardan herhangi birinin istemesi halinde, bu isteğin gerekçesiz gecikme olmadan
gönderilmesi şartıyla, elektronik yolla yapılan tüm bildirimler, söz konusu bildirimin orijinal
ıslak imzalı nüshasıyla doğrulanır. Gönderici, ıslak imzalı orijinal nüshayı gerekçesiz gecikme
olmaksızın gönderir.
Resmi bildirimler iadeli taahhütlü posta veya dengi kullanılarak veya buna denk gelen
elektronik yollarla yapılır.
II.2.2 Bildirimlerin tarihi
Sözleşmede iletinin gönderileceği bir tarihe atıfta bulunulmadığı müddetçe, iletiler, alıcı
tarafından alındıkları tarih itibariyle gönderilmiş sayılır.
Elektronik iletiler, Madde I.6'da sıralanan adreslerden birine gönderilmiş olması şartıyla, söz
konusu iletinin başarılı şekilde gönderildiği tarihte alıcı tarafından alınmış kabul edilir.
Gönderen tarafın iletilemedi mesajı alması halinde, gönderme işlemi başarısız olmuş sayılır.
Bu durumda, gönderen taraf söz konusu iletiyi Madde I.6'da yer alan diğer adreslerden
herhangi birine derhal yeniden gönderir. Gönderinin başarısız olması durumunda, gönderen
taraf söz konusu iletiyi belirli bir süre içerisinde gönderme yükümlülüğünü ihlal etmiş
sayılmaz.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
9
30/07/2014 Versiyonu
Posta servisi üzerinden Merkeze gönderilen iletiler, Madde I.6.2'de belirtilen birim tarafından
kaydedildiği tarihte Merkez tarafından alınmış sayılır.
İadeli taahhütlü posta veya dengi elektronik yollarla gönderilen resmi bildirimler, iade
makbuzunda veya denginde yazan tarih itibariyle alıcı tarafından alınmış kabul edilir.
MADDE II.3 - ZARAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ
II.3.1 Merkez ve Komisyon, Projenin uygulanması sonucunda veya sırasında üçüncü
tarafların uğradığı zararlar dâhil olmak üzere, yararlanıcının sebep olduğu veya uğradığı
zararlardan ötürü sorumlu tutulamaz.
II.3.2 Mücbir sebep halleri istisna olmak üzere, yararlanıcı, Projenin uygulanmasının sonucu
olarak veya Projenin uygulanmaması, yetersiz, kısmi veya geç uygulanması sebebiyle
Merkezin uğradığı zararları tazmin eder.
MADDE II.4 - ÇIKAR ÇATIŞMASI
II.4.1 Yararlanıcı, ekonomik çıkarlar, siyasi veya ulusal yakınlık, aile bağları veya duygusal
bağlar veya başka herhangi bir ortak çıkar (bundan böyle “çıkar çatışması” olarak
anılacaktır) yüzünden Sözleşmenin tarafsız ve objektif bir şekilde uygulanmasına engel
teşkil edebilecek tüm durumları önlemek için gerekli tüm tedbirleri alır.
II.4.2 Sözleşmenin uygulanması sırasında çıkar çatışması oluşturan veya oluşturabilecek tüm
durumlar, gecikme olmadan yazılı olarak Merkeze bildirilir. Yararlanıcı bu durumu
düzeltmek için gerekli tüm adımları derhal atar. Merkezin alınan tedbirlerin uygun
olduğunu doğrulama hakkı saklı olup, belirli bir tarihe kadar ilave tedbirler alınmasını
isteyebilir.
MADDE II.5 - GİZLİLİK
II.5.1 Merkez ve yararlanıcı, biçimi ne olursa olsun, Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili olarak
yazılı veya sözlü olarak kendilerine açıklanan ve üzerinde açık şekilde yazılmış gizlilik
uyarısı bulunan bilgi ve belgelerin gizliliğini korurlar.
II.5.2 Yararlanıcı, Merkez ile başka türlü bir yazılı mutabakata varılmadığı müddetçe, gizli
bilgi ve belgeleri Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek haricinde başka
herhangi bir amaçla kullanamaz.
II.5.3 Madde II.5.1 ve II.5.2'te atıfta bulunulan yükümlülükler, aşağıdaki durumlar haricinde,
Sözleşmenin uygulanması sırasında ve bakiyenin ödenmesiyle başlayan beş yıllık dönem
boyunca Merkez ve yararlanıcı için bağlayıcıdır:
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
10
30/07/2014 Versiyonu
(a) İlgili tarafın diğer tarafı gizlilik yükümlülüklerinden daha erken ibra etmeyi kabul
etmesi;
(b) Gizli bilgilerin, gizlilik yükümlülüğüyle bağlı bir tarafça açıklanması haricinde
ihlal teşkil etmeyen başka bir yolla kamuoyuna açıklanması;
(c) Gizli bilgilerin açıklanmasının kanunlarca zorunlu kılınması.
MADDE II.6 – KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI
II.6.1 Kişisel verilerin Merkez ve Komisyon tarafından kullanılması
Sözleşmeye dahil olan tüm kişisel veriler Merkez tarafından ulusal mevzuatta belirtilen
hükümlere uygun olarak kullanılır.
Bu türden veriler, Madde I.6.1'de belirtilen veri denetçisi tarafından yalnızca Sözleşmenin
uygulanması, yönetilmesi ve izlenmesi amacıyla kullanılacak olup, veriler, Sözleşmeye
uygulanan ulusal mevzuat çerçevesinde izleme ve denetimden sorumlu kurumlara
aktarılabilir.
Yararlanıcı, kendi kişisel verilerine erişme ve bu verileri düzeltme hakkına sahiptir. Kendi
kişisel verilerinin kullanımıyla ilgili soruları olan yararlanıcı, bu sorularını kim olduğu Madde
I.6.1'de belirtilen veri denetçisine gönderir.
Sözleşme içerisinde yer alan tüm kişisel veriler, Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyin 18
Aralık 2000 tarihli kişisel verilerin Avrupa Topluluğu kurum ve kuruluşlarınca kullanılması
hususunda bireylerin korunmasıyla ve bu türden verilerin serbest dolaşımıyla ilgili (EC)
45/2001 Sayılı Tüzüğüne uygun olarak kullanılır.
Yararlanıcı, istediği zaman Avrupa Veri Koruma Denetçisine başvurma hakkına sahiptir.
II.6.2 Kişisel verilerin yararlanıcı tarafından kullanımı
Sözleşmenin kişisel verilerin yararlanıcı tarafından kullanılmasını gerektirdiği hallerde,
yararlanıcı, özellikle kullanım amacı, işlenebilecek veri kategorileri, verileri kimin alacağı ve
veriye konu olan kişinin haklarını ne suretle kullanabileceğiyle ilgili olarak, yalnızca, Madde
I.6.1'de belirtilen veri denetçisinin gözetimi altında hareket edebilir.
Yararlanıcının veri erişimi için kendi çalışanlarına verdiği yetki, ancak Sözleşmenin
uygulanması, yönetimi ve izlenmesi için gerekli olan düzeyle sınırlıdır.
Yararlanıcı, aşağıdaki amaçlarla, söz konusu kişisel verilerin kullanımından ve mahiyetinden
doğan riskleri göz önünde bulundurarak uygun teknik ve kurumsal güvenlik tedbirlerini
almayı taahhüt eder:
(a)
Yetkisiz kişilerin kişisel verilerin işlendiği bilgisayarlara erişmesini ve
özellikle aşağıdaki eylemleri önlemek:
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
11
30/07/2014 Versiyonu
(i)
Saklanan ortam dosyalarını izinsiz olarak okumak, kopyalamak, değiştirmek veya
kaldırmak;
(ii)
İzinsiz veri girişi yapmak ve ayrıca saklanan kişisel verileri izinsiz olarak
açıklamak, değiştirmek veya silmek;
(iii) Yetkisiz kişilerin veri işleme sistemlerini veri iletim altyapısı üzerinden
kullanması;
(b)
Veri işleme sistemi içerisindeki yetkili kullanıcılarının yalnızca erişim haklarının izin
verdiği kişisel verilere ulaşabildiğinden emin olmak;
(c)
Hangi kişisel verilerin ne zaman ve kime gönderildiğini kaydetmek;
(d)
Üçüncü şahıslar adına kullanılan kişisel verilerin yalnızca Merkez tarafından belirlenen
şekilde kullanılabildiğinden emin olmak;
(e)
Kişisel verilerin iletilmesi ve veri depolama ortamlarının bir yerden başka bir yere
taşınması sırasında, verilerin izinsiz okunamadığından, kopyalanamadığından ve
silinemediğinden emin olmak;
(f)
Kurumsal yapısını veri koruma gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlamak.
MADDE II.7 – AVRUPA BİRLİĞİ FONLARININ GÖRÜNÜRLÜĞÜ
II.7.1 Avrupa Birliği fonları ve Avrupa Birliği ambleminin kullanımı hakkında bilgi
Yararlanıcı projeyle ilgili olarak konferanslarda, seminerlerde veya (broşür, kitapçıki poster,
vb.) bilgilendirici ve tanıtıcı materyallerin tasarımı ve dağıtımında Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan
“IKG-PRO Projeler İçin Görünürlük Rehberi ve IKG-PRO Projeler İçin Görünürlük Rehberi
Açıklama Eki”inde belirtilen kurallara uyar ve http://www.ikg.gov.tr/Portals/0/IKG-PRO
%20Projeler%20için%20Görünürlük%20Rehberi.pdf ile http://www.ikg.gov.tr/Portals/0/IKGPRO%20Projeler%20için%20Görünürlük%20Rehberi_Açıklama%20Eki.pdf adreslerindeki görsel
kimlikle ilgili klavuzlara uygun olarak Türkiye-Avrupa Birliği İşbirliği logosuna, Program
Otoritesi logosuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı logosuna yer verir.
Logoları kullanma yükümlülüğü, yararlanıcıya münhasır kulanım hakkı vermez. Yararlanıcı,
Avrupa Birliği amblemini veya benzer herhangi bir marka veya logoyu kendi adına
kaydettirmek yoluyla veya başka herhangi bir yolla sahiplenemez.
II.7.2 Merkez ve Komisyonun sorumlu olmadığını beyan eden uyarılar
Projeyle ilgili olarak yararlanıcı tarafından herhangi bir biçimde ve herhangi bir yolla yapılan
tüm iletişimlerde veya yayınlarda, yazılanların yalnızca yazanın görüşlerini yansıttığı ve
içerdiği bilgilerin kullanımından Merkez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa
Komisyonunun sorumlu olmadığı hususu vurgulanır.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
12
30/07/2014 Versiyonu
MADDE II.8 – ÖNCEDEN MEVCUT BULUNAN HAKLAR İLE MÜLKİYET VE
(FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DÂHİL) SONUÇLARIN KULLANIMI
II.8.1 Sonuçların mülkiyet hakkının yararlanıcıya ait olması
Sözleşme içerisinde aksi belirtilmediği müddetçe, sınai ve fikri mülkiyet hakları ile raporlar
ve ilgili belgeler de dâhil olmak üzere Proje sonuçlarının mülkiyeti, yararlanıcıya aittir.
II.8.2 Önceden mevcut bulunan sınai ve fikri mülkiyet hakları
Sözleşmenin imzalanması öncesinde, üçüncü tarafların hakları da dâhil olmak üzere, sınai ve
fikri mülkiyet haklarının mevcut bulunduğu hallerde, yararlanıcı, tüm mülkiyet haklarını ve
önceden mevcut olan sınai ve fikri mülkiyet haklarının kullanımını içeren bir liste oluşturarak
bu listeyi en geç uygulamanın başlamasından önce Merkez ile paylaşır.
Yararlanıcı, Sözleşmenin uygulanması sırasında, önceden mevcut olan sınai ve fikri mülkiyet
haklarını kullanmak için gerekli haklara sahip olduğundan emin olur.
II.8.3 Sonuçları kullanma hakkının ve önceden mevcut olan hakların Merkez ve
Avrupa Birliği tarafından kullanılması
Madde II.1, II.3 ve II.8.1’in hükümleri saklı kalmak üzere, yararlanıcı, Proje sonuçlarını
aşağıdaki amaçlarla kullanma hakkını Avrupa Birliğine verir:
(a)
Avrupa Birliğinin kendi amaçları için kullanmak üzere ve özelde, Merkez için çalışan
kişilerin, Avrupa Birliği kurumlarının, ajanslarının ve kuruluşlarının ve Üye Devletlerin
kurumlarının kullanımına sunmak ve ayrıca sınırsız sayıda nüsha halinde tamamını veya
bir kısmını kopyalamak ve çoğaltmak amacıyla;
(b)
Halka dağıtmak, ve özelde, basılı halde, elektronik veya dijital formatta yayınlamak,
Europa web sitesi dâhil olmak üzere internette indirilebilir veya indirilemez dosya
olarak yayınlamak, herhangi bir iletim tekniği kullanarak, halka açık alanda izletme
veya sunum yoluyla yayınlamak, basın bilgi servisleri aracılığıyla iletmek, geniş
kitlelerin erişebildiği veri tabanlarına veya endekslere dâhil etmek amacıyla;
(c)
Çeviri amacıyla;
(d)
Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon belgelerine genel erişimle ilgili Avrupa
Parlamentosunun ve Konseyin 30 Mayıs 2001 tarihli (EC) 1049/2001 sayılı tüzüğü
kapsamında, münferit istek olması halinde, çoğaltma ve kullanma izni olmaksızın erişim
sağlamak amacıyla;
(e)
Kağıt, elektronik veya başka herhangi bir formatta saklama amacıyla;
(f)
Merkez için geçerli olan belge yönetimi kurallarına uygun arşivleme amacıyla;
(g)
Madde II.8.3 (b) ve II.8.3 (c)'de açıklanan kullanma biçimlerini yetkilendirme veya alt
lisans yoluyla üçüncü taraflara kullandırma hakları.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
13
30/07/2014 Versiyonu
Özel Şartlar bölümünde, Merkez ve/veya Avrupa Birliği için ilave kullanım hakları
öngörülebilir.
Yararlanıcı, Merkezin ve/veya Avrupa Birliğinin proje sonuçlarına dâhil edilmiş olan önceden
mevcut tüm sınai ve fikri mülkiyet haklarını kullanma hakkına sahip olduğunu garanti eder.
Özel Şartlarda aksi belirtilmedikçe, önceden mevcut olan bu haklar, Proje sonuçlarının
kullanım haklarıyla aynı amaçlarla ve aynı şartlar altında kullanılır.
Sonuç Merkez ve/veya Avrupa Birliği tarafından açıklanırken, telif hak sahibiyle ilgili bilgiler
ilave edilir. Telif hakkı bilgileri şu şekilde yazılır: "© – yıl – telif hak sahibinin adı. Tüm
hakları saklıdır. "Şartlı olarak –Ulusal Ajansın adına lisanslanmıştır" veya "© – yıl – telif hak
sahibinin adı. Tüm hakları saklıdır. Şartlı olarak Avrupa Birliğine lisanslanmıştır."
MADDE II.9 – PROJENİN UYGULANMASI İÇİN GEREKLİ İHALELERİN
VERİLMESİ
II.9.1 Projenin uygulanmasının mal, iş veya hizmet satın alınmasını gerektirdiği hallerde,
yararlanıcı ihaleyi ödenen para karşılığında en iyi değeri sunan teklife veya uygunsa,
en düşük fiyatlı teklife verir. Bunu yaparken, tüm çıkar çatışmalarından kaçınır.
Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin kamudaki inşaat, satın alma ve hizmet
ihalelerinin verilmesine ilişkin prosedürlerin koordine edilmesiyle ilgili 31 Mart 2004
tarihli 2004/18/EC sayılı direktifindeki anlamda ihale makamı, veya Avrupa
Parlamentosunun ve Konseyin su, enerji, ulaşım ve posta sektörlerinde faaliyet
gösteren işletmelerin satın alma prosedürlerini koordine eden 31 Mart 2004 tarihli
2004/17/EC sayılı direktifindeki anlamda sözleşme yapan kurum sıfatıyla hareket eden
yararlanıcı, ilgili ulusal kamu satın alma kurallarına uygun hareket eder.
II.9.2 Yararlanıcı, Projenin gerçekleştirilmesine ve Sözleşme hükümlerine uygun
davranılmasına ilişkin tüm sorumluluğu tek başlarına üstlenir. Yararlanıcı, tüm satın
alma sözleşmelerinin yüklenicinin Sözleşme kapsamında Merkez nezdinde hiçbir
hakkı olmadığına dair hükümler içerdiğinden emin olur.
II.9.3. Yararlanıcı, Madde II.3, II.4, II.5, II.8 ve II.20 uyarınca kendileri için geçerli olan
şartların yüklenici için de geçerli olmasını sağlar.
MADDE II.10
YAPTIRILMASI
–
PROJEYİ
OLUŞTURAN
GÖREVLERİN
TAŞERONA
II.10.1 "Taşeronluk Sözleşmesi", Madde II.9'daki anlamda bir satın alma sözleşmesi olup,
Ek I'deki Projenin bir bölümünü oluşturan görevlerin üçüncü bir tarafça yapılmasını
kapsar.
II.10.2 Yararlanıcı, Madde II.9 ve Özel Şartlarda belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki
şartlara da uyulması kaydıyla, Projenin bir kısmını oluşturan görevleri taşerona
yaptırabilir :
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
14
30/07/2014 Versiyonu
(a) Taşeron çalıştırmaya yalnızca Projenin sınırlı bir bölümünün uygulanması için
izin verilir;
(b) Taşeron kullanımına başvurulması, Projenin mahiyetine ve uygulanması için
gereken şeylere dayalı olarak gerekçelendirilir;
(c) Taşeron kullanmanın tahmini maliyeti, Ek II'de yer alan tahmini bütçede açık
şekilde belirtilmektedir;
(d) Ek I'de öngörülmeyen tüm taşeron kullanma niyetleri, Madde II.11.2’nin
hükümleri saklı kalmak üzere, yararlanıcı tarafından bildirilir ve Merkez
tarafından onaylanır;
(e) Yararlanıcı, Madde II.7 uyarınca kendileri için geçerli olan şartların taşeron için
de geçerli olmasını sağlar.
MADDE II.11 – SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
II.11.1 Sözleşme üzerindeki tüm değişiklikler yazılı olarak yapılır.
II.11.2 Sözleşmede, hibeyi verme kararının uygunluğunun sorgulanmasına yol açacak veya
başvuru sahiplerine eşit muamele edilmesine aykırı olabilecek değişiklikler
amaçlanamaz ve yapılamaz.
II.11.3 Tüm değişiklik istekleri usulünce gerekçelendirilmek zorunda olup, değişikliği isteyen
tarafın usulünce gerekçelendirdiği ve diğer tarafın kabul ettiği haller haricinde,
yürürlüğe gireceği tarihten önce vakitli bir şekilde ve her halükarda Madde I.2.2'de
belirtilen dönemin sona ermesinden bir ay önce diğer tarafa gönderilir.
II.11.4 Değişiklikler, ilgili değişikliği imzalaması gereken taraflardan sonuncusunun
imzaladığı tarihte veya değişiklik isteğinin onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Değişiklikler, tarafların üzerinde mutabakata varacağı bir tarihte veya, böyle bir tarih
belirlenmemişse, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerlilik kazanır.
MADDE II.12 – ALACAKLARIN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA DEVREDİLMESİ
II.12.1 Yararlanıcının Merkezden alacakları, uygun şekilde gerekçelendirilmiş haller dışında
üçüncü taraflara devredilemez.
Devir işleminin Merkez nezdinde uygulanabilir olabilmesi için, yararlanıcı tarafından
yapılan yazılı ve gerekçeli talep Merkez tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Bu tür
bir kabulün olmaması veya kabulün şartlarının yerine getirilmemesi halinde, devir
işleminin Merkez için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
II.12.2 Söz konusu devir işlemi, hiçbir şart altında, yararlanıcıları Merkeze karşı
yükümlülüklerinden kurtarmaz.
MADDE II.13 – MÜCBİR SEBEPLER
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
15
30/07/2014 Versiyonu
II.13.1 "Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin Sözleşmeden doğan herhangi bir
yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan, tarafların, taşeronlarının, bağlı
kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden
kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve
önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir
durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya
malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir
mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan
kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.
II.13.2 Mücbir sebeple karşı karşıya kalan taraf, derhal diğer tarafa resmi bildirimde
bulunmak suretiyle mücbir sebebin mahiyeti, olası süresi ve öngörülebilir etkileri
hakkında bilgi verir.
II.13.3 Taraflar, mücbir sebeplerden kaynaklanan hasarı asgari düzeye indirmek için gerekli
tedbirleri alırlar. Taraflar Projenin uygulanmasını mümkün olduğunca çabuk tekrar
başlatmak için ellerinden çabayı gösterirler.
II.13.4 Mücbir sebeple karşı karşıya kalan taraf, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini mücbir
sebep yüzünden yerine getirmemiş ise Sözleşmeyi ihlal etmiş sayılmaz.
MADDE II.14 – PROJENİN UYGULANMASININ ASKIYA ALINMASI
II.14.1 Yararlanıcılar tarafından uygulamanın askıya alınması
Yararlanıcı, istisnai durumların uygulamayı imkânsız veya aşırı zor bir hale getirmesi
durumunda ve özellikle mücbir sebep halinde, Projenin tamamının veya bir kısmının
uygulanmasını askıya alabilir. Yararlanıcı derhal Merkezi durumdan haberdar eder ve gerekli
tüm sebepleri, detayları ve öngörülebilen yeniden başlama tarihini bildirir.
Sözleşme Madde II.15.1 veya Madde II.15.2.1’in (b) veya (c) bentleri uyarınca
feshedilmediği müddetçe, yararlanıcı, şartlar Projenin uygulanmasına yeniden başlamaya izin
verir vermez, derhal Merkezi durumdan haberdar ederek, Sözleşmenin Madde II.14.3
uyarınca değiştirilmesi için talepte bulunur.
II.14.2 Uygulamanın Merkez tarafından askıya alınması
II.14.2.1
Merkez, Projenin tamamının veya bir kısmının uygulanmasını aşağıdaki hallerde
askıya alabilir:
(a)
Merkezin elinde yararlanıcının ihale aşamasında veya Sözleşmenin
uygulanması aşamasında somut hata, usulsüzlük veya dolandırıcılık suçu
işlediğine dair delil olması veya bir yararlanıcının Sözleşmeden doğan
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde;
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
16
30/07/2014 Versiyonu
(b)
II.14.2.2
Merkezin, yararlanıcının ihale aşamasında veya Sözleşmenin uygulanması
aşamasında somut hata, usulsüzlük veya dolandırıcılık suçu işlediğinden
şüphelenmesi ve bu şüphelerini doğrulamaya ihtiyaç duyması halinde.
Uygulamayı askıya almadan önce, Merkez, askıya alma niyetiyle ilgili olarak
yararlanıcıya resmi bildirimde bulunur ve askıya almanın sebeplerini, Madde
II.14.2.1’in (a) bendinde atıfta bulunulan hallerde, uygulamanın yeniden
başlatılması için gerekli şartları bildirir. Yararlanıcı, bu bildirimi almasını izleyen
30 takvim günü içerisinde mütalaasını sunmaya davet edilir.
Merkez, yararlanıcı tarafından sunulan mütalaası incelendikten sonra askıya alma
prosedürünü durdurmaya karar vermesi halinde, yararlanıcıya bu konuda resmi
bildirimde bulunur.
Hiçbir mütalaa sunulmamışsa veya yararlanıcı tarafından sunulan mütalaaya
rağmen Merkez askıya alma prosedürüne devam etmeye karar verirse, Merkez
yararlanıcıya bu konuda resmi bildirimde bulunmak, askıya almanın sebeplerini
belirtmek ve Madde II.14.2.1'in (a) bendinde atıfta bulunulan hallerde
uygulamanın yeniden başlatılması için sağlanması gereken kati şartları veya
Madde II.14.2.1'in (b) bendinde atıfta bulunulan hallerde, gerekli doğrulamanın
tamamlanması gereken tarihi bildirmek suretiyle uygulamayı askıya alabilir.
Askıya alma, yararlanıcının bildirimi aldığı gün veya bildirimde belirtilen daha
sonraki bir tarihte yürürlüğe girer.
Uygulamayı yeniden başlatmak için, yararlanıcı, kendisine bildirim yoluyla
bildirilen şartları mümkün olduğunca çabuk gerçekleştirmek için çaba gösterir ve
Merkezi kaydedilen tüm ilerlemelerden haberdar eder.
Sözleşme Madde II.15.1 veya Madde II.15.2.1’in (b) veya (h) bentleri kapsamında
feshedilmediği müddetçe, Merkez, şartlar Projenin uygulanmasına yeniden
başlamaya izin verir vermez veya yerinde kontroller dâhil olmak üzere gerekli
doğrulama yapılmışsa, yararlanıcıya bu konuda resmi bildirimde bulunmak
suretiyle yararlanıcıyı Sözleşmenin II.14.3. Maddesi kapsamında değiştirilmesi
yönünde talepte bulunmaya davet eder.
II.14.3 Askıya almanın etkileri
Projenin uygulanmasına yeniden başlanabilmişse ve Sözleşme feshedilmemişse, Projenin
yeniden başlayacağı tarihi belirlemek, Projenin süresini uzatmak ve Projeyi yeni uygulama
şartlarına uydurmak için gerekli olabilecek diğer değişiklikleri yapmak amacıyla Madde II.11
uyarınca Sözleşme değiştirilir.
Askıya alma birinci alt paragraf uyarınca tarafların üzerinde mutabık kaldığı Proje yeniden
başlama tarihi itibariyle kaldırılmış sayılır. Bu tarih, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten
önce olabilir.
Yararlanıcının askıya alma döneminde, askıya alınan Projenin veya askıya alınan kısmın
uygulanması için yaptığı masrafların hiçbiri geri ödenmez ve hibe kapsamına girmez.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
17
30/07/2014 Versiyonu
Merkezin uygulamayı askıya alma hakkının yanı sıra, Madde II.15.2 kapsamında Sözleşmeyi
feshetme ve hibe miktarını azaltma veya haksız yere ödenen miktarları Madde II.18.4 ve II.19
kapsamında geri alma hakları saklıdır.
Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın askıya alması sebebiyle tazminat talebinde bulunma hakkına
sahip değildir.
MADDE II.15– SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ
II.15.1 Sözleşmenin yararlanıcı tarafından feshedilmesi
Makul bir gerekçe olması halinde, yararlanıcı, Merkeze ilgili konuda resmi bildirim
göndererek sebeplerini ve yürürlüğe girme tarihini belirtmek suretiyle Sözleşmeyi resmi
olarak feshedebilir. Bildirim, feshin yürürlüğe gireceği tarihten önce gönderilir.
Sebep gösterilmemesi veya Merkezin gösterilen sebepleri fesih için yeterli bulmaması
halinde, Merkez, yararlanıcıya resmi bildirimde bulunarak bu kararının gerekçelerini bildirir
ve Madde II.15.3'ün üçüncü alt paragrafında açıklanan sonuçlarıyla birlikte Sözleşme
uygunsuz şekilde feshedilmiş kabul edilir.
II.15.2 Sözleşmenin Merkez tarafından feshedilmesi
II.15.2.1
Merkez aşağıdaki durumlarda Sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir:
(a)
Yararlanıcının hukuki, mali, teknik, kurumsal veya mülkiyet durumundaki bir
değişikliğin Sözleşmenin uygulanmasını önemli ölçüde etkileme olasılığı varsa veya
hibe verme kararını sorgulamaya yol açıyorsa;
(b)
Yararlanıcının Projeyi Ek I'de açıklanan şekilde uygulamaması veya Sözleşme
uyarınca üzerine düşen önemli bir yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde;
(c)
Madde II.13'e uygun olarak bildirilmiş olan mücbir sebepler olması halinde, veya
Madde II.14'e uygun olarak bildirilmiş olan istisnai durumlar sebebiyle yararlanıcı
tarafından askıya alınması halinde, uygulamanın yeniden başlatılmasının imkansız
olduğu veya Sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılmasının hibe verme kararını
sorgulamaya yol açacağı veya başvuru sahiplerine eşit muamele edilmemesiyle
sonuçlanacağı hallerde;
(d)
Yararlanıcının iflasını ilan etmesi, tasfiye edilmekte olması, işlerinin yönetimine
mahkeme tarafından el koyulmuş olması, alacaklılarıyla borç yapılandırma anlaşması
yapmış olması, ticari faaliyetlerini askıya almış olması, bu konularla ilgili olarak
başka benzer süreçlere konu olması, veya ulusal mevzuatta öngörülen benzer bir
prosedürden kaynaklanan benzer bir durumda olması halinde;
(e)
Yararlanıcının veya ilgili herhangi bir kişinin, ikinci alt paragrafta tanımlanan
şekilde, herhangi bir yolla ispatlanan görevi kötüye kullanma suçundan suçlu
bulunması halinde;
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
18
30/07/2014 Versiyonu
(f)
Yararlanıcının yerleşik bulunduğu veya projenin uygulandığı ülkenin yasal
hükümleri uyarınca sigorta primlerinin veya vergilerin ödenmesiyle ilgili
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde;
(g)
Merkezin elinde, yararlanıcının veya ilgili herhangi bir kişinin, ikinci alt paragrafta
tanımlanan şekilde, dolandırıcılık, yolsuzluk suçu işlediğine veya bir suç örgütüne
üye olduğuna, kara para aklama veya Avrupa Birliğinin mali çıkarlarına zarar veren
başka herhangi bir yasadışı faaliyetle iştigal ettiğine dair delil bulunması halinde;
(h)
Merkezin elinde, yararlanıcının veya ilgili herhangi bir kişinin, ikinci alt paragrafta
tanımlanan şekilde, Sözleşmede öngörülen hibeyi almak maksadıyla yanlış bilgiler
sunmak ve gerekli bilgileri sunmamak da dahil olmak üzere, ihale aşamasında veya
Sözleşmenin uygulanması aşamasında somut hatalar, usulsüzlükler veya
dolandırıcılık suçları işlediğine dair deliller varsa; veya
(e), (g) ve (h) bentleri için, "ilgili herhangi bir kişi" ibaresi, yararlanıcıyı temsil etme
veya onun adına karar alma yetkisine sahip herhangi bir gerçek kişi anlamına gelir.
II. 15.2.2 Sözleşmeyi feshetmeden önce, Merkez, feshetme niyeti hakkında yararlanıcıya
resmi bildirimde bulunarak, bunun sebeplerini belirtir ve yararlanıcıyı, bildirimin
alınmasını izleyen 45 takvim günü içerisinde mütalaasını sunmaya ve, Madde
II.15.2.1’in (b) bendi ile ilgili durumlarda, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini
yerine getirdiğinden emin olmak için alınan tedbirler hakkında Merkezi
bilgilendirmeye davet eder.
Merkez, yararlanıcı tarafından sunulan mütalaayı incelendikten sonra fesih işlemini
durdurmaya karar vermesi halinde, yararlanıcıya bu konuda resmi bildirimde
bulunur.
Hiçbir mütalaa sunulmamışsa veya yararlanıcı tarafından sunulan mütalaaya rağmen
Merkez fesih işlemlerine devam etmeye karar verirse, Merkez, yararlanıcıya bu
konuda resmi bildirimde bulunmak, feshin sebeplerini belirtmek suretiyle,
Sözleşmeyi feshedebilir.
Madde II.15.2.1'in (a), (b), (d) ve (f) bentlerinde atıfta bulunulan hallerde, resmi
bildirimde feshin geçerlilik kazanacağı tarih belirtilir. Madde II.15.2.1'in (c), (e), (g)
ve (h) bentlerinde atıfta bulunulan hallerde, fesih resmi bildirimin yararlanıcı
tarafından alındığı tarihi izleyen gün geçerlilik kazanır.
II.15.3 Fesih işleminin etkileri
Sözleşmenin feshedildiği hallerde, Merkez tarafından yapılacak ödemeler, yararlanıcının
yaptığı uygun masraflara ve feshin geçerlilik kazandığı tarih itibariyle Projenin uygulanma
düzeyine dayalı olarak Madde II.18 uyarınca belirlenen miktarla sınırlanır. Fesih sonrasına
kadar tahakkuk etmeyen, mevcut taahhütlerle ilgili masraflar, dikkate alınmaz. Madde II.15.1
ve II.15.2.2'de öngörüldüğü üzere, yararlanıcı, Madde I.4.3 uyarınca bakiye ödeme isteğinde
bulunmak için, Sözleşmenin feshinin geçerlilik kazandığı tarihten itibaren 60 takvim günü
süreye sahiptir. Bu süre içerisinde bakiye ödeme talebi alınmaması halinde, Merkez,
onaylamış olduğu ara veya nihai raporlarda yer almayan veya gerekçelendirilmeyen
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
19
30/07/2014 Versiyonu
masrafları geri ödemez ve karşılamaz. Madde II.19 uyarınca, Merkez, ara veya nihai
raporlarla desteklenmiyorsa, halihazırda ödenmiş tüm miktarları geri alır.
Merkezin Madde II.15.2.1’in (b) bendi uyarınca, yararlanıcının ödeme isteğinde bulunmaması
ve hatırlatma yazısı sonrasında da Madde I.4.5'te belirtilen süre içerisinde bu yükümlülüğü
hâlâ yerine getirmemesi gerekçesiyle Sözleşmeyi feshettiği hallerde, aşağıdaki hükümlere tabi
olmak üzere, birinci alt paragraf geçerlidir:
(a)
Yararlanıcının Madde I.4.3 uyarınca bakiye ödemesi isteğinde bulunması için,
Sözleşmenin feshinin geçerlilik kazandığı tarihin üzerine ilave süre verilmez; ve
(b)
Merkez, yararlanıcı tarafından (hangisi daha erkense) fesih tarihine veya Madde
I.2.2'de belirtilen dönemin sonuna kadar yapılan masraflardan ara veya nihai raporda
yer almayan veya gerekçelendirilmeyen masrafları geri ödemez ve karşılamaz.
Birinci ve ikinci alt paragrafa ek olarak, Sözleşmenin yararlanıcı tarafından Madde
II.15.1'deki anlamda uygunsuz şekilde feshedildiği veya Sözleşmenin Merkez tarafından
Madde II.15.2.1'in (b), (e), (g) ve (h) bentlerine istinaden feshedildiği hallerde, Merkez hibe
miktarını da azaltabilir veya Madde II.18.4 ve II.19 uyarınca haksız yere ödenen miktarları
söz konusu kusurların büyüklüğüyle orantılı olarak geri alabilir ve sonrasında yararlanıcının
mütalaasını sunmasına izin verebilir.
Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın feshetmesi sebebiyle tazminat talebinde bulunma hakkına
sahip değildir.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
20
30/07/2014 Versiyonu
BÖLÜM B – MALİ HÜKÜMLER
MADDE II.16 - UYGUN MASRAFLAR
II.16.1 Birim katkılarla ilgili şartlar
Hibenin birim katkı biçimini aldığı hallerde, birim sayıları aşağıdaki şartlara uymak
zorundadır:
(a) Birimler, fiilen Madde I.2.2'de belirtilen dönem içerisinde kullanılmış veya üretilmiş
olmalıdır;
(b) Birimler Projenin uygulanması için gerekli veya Proje tarafından üretilmiş olmalıdır;
(c) Birim sayıları tanımlanabilir ve doğrulanabilir, özellikle Madde II.16.2'de belirtilen
kayıt ve belgelerle desteklenmiş olmalıdır.
II.16.2 Birim katkıların hesaplanması
A. Seyahat
(a) Hibe miktarının hesaplanması: hibe miktarı, mesafe aralığı başına katılımcı sayısı,
Sözleşmenin Ek III bölümünde belirtilen, ilgili mesafe aralığı için geçerli olan
birim katkıyla çarpılarak hesaplanır. Mesafe aralığı başına birim maliyet, seyahat
başlangıç yeri ve varış yeri arasındaki gidiş-dönüş seyahat için ödenen hibe
miktarını temsil eder.
(b) Başlangıç olayı: hibe almaya hak kazandıran olay, katılımcının rapor edilen
seyahati fiilen yapmış olmasıdır.
(c) Destekleyici belgeler:
-
Gönderen kuruluş ve ev sahibi kuruluş arasında gerçekleşen seyahat için: yurtdışındaki
faaliyete katıldığına dair, ev sahibi kuruluş tarafından imzalanmış, katılımcının adını,
yurtdışındaki faaliyetin amacını ve başlama ve bitiş tarihini gösteren katılım belgesi;
-
Gönderen kuruluşun bulunduğundan farklı bir yerden ve/veya ev sahibi kuruluşun
bulunduğundan farklı bir yere seyahat edilmesi halinde, gerçekleşen seyahat programı
seyahat biletleriyle veya seyahat başlangıç ve varış yerlerini gösteren başka faturalarla
desteklenir.
B. Bireysel destek
(a) Hibe miktarının hesaplanması: hibe miktarı, katılımcı başına gün/ay sayısı
Sözleşmenin Ek III bölümünde belirtilen, ilgili ev sahibi ülke için gün/ay başına
geçerli olan birim katkıyla çarpılarak hesaplanır. Uzun süreli hareketliliklerde
tamamlanmayan aylar olması halinde, hibe miktarı, tamamlanmayan ay içerisindeki
günler aylık birim katkının 1/30'uyla çarpılarak hesaplanır.
(b) Başlangıç olayı: hibe almaya hak kazandıran olay, katılımcının fiilen yurtdışındaki
faaliyete katılmış olmasıdır.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
21
30/07/2014 Versiyonu
(c) Destekleyici belgeler: yurtdışındaki faaliyete katıldığına dair, ev sahibi kuruluş
tarafından imzalanmış, katılımcının adını, yurtdışındaki faaliyetin amacını ve başlama
ve bitiş tarihlerini içeren katılım belgesi.
C. Kurumsal destek
(a) Hibe miktarının hesaplanması: hibe miktarı, hareketlilik faaliyetlerindeki toplam
katılımcı sayısı Sözleşmenin Ek III bölümünde belirtilen ilgili birim katkıyla
çarpılarak hesaplanır. Kurumsal destek için dikkate alınan toplam kişi sayısına,
öğrenicilere yurtdışındaki faaliyetleri sırasında refakat eden kişiler dahil değildir.
(b) Başlangıç olayı: hibe almaya hak kazandıran olay, katılımcının fiilen yurtdışındaki
faaliyete katılmış olmasıdır.
(c) Destekleyici belgeler: yurtdışındaki faaliyete katıldığına dair, ev sahibi kuruluş
tarafından imzalanmış, katılımcının adını, yurtdışındaki faaliyetin amacını ve başlama
ve bitiş tarihlerini içeren katılım belgesi.
D. Dil desteği
(a) Hibe miktarının hesaplanması: hibe miktarı, dil desteği alan toplam öğrenici sayısı
Sözleşmenin Ek III bölümünde belirtilen birim katkıyla çarpılarak hesaplanır.
(b) Başlangıç olayı: hibe almaya hak kazandıran olay, katılımcının yurtdışındaki eğitim
veya çalışma için kullanacağı dilde hazırlık faaliyetine fiilen katılmış olmasıdır.
(c) Destekleyici belgeler:
-
Kurslara katıldığına dair, kurs düzenleyicisi tarafından imzalanmış, katılımcının adını,
öğretilen dili ve sağlanan dil desteğinin formatını ve süresini içeren katılım belgesi,
veya
-
Öğrenme materyallerinin satın alınması karşılığında alınmış, ilgili dili, faturayı
hazırlayan kuruluşun adını ve adresini, tutar ve para birimini ve fatura tarihini belirten
fatura, veya
-
Dil desteğinin doğrudan yararlanıcı tarafından sunulduğu hallerde: katılımcı tarafından
imza ve tarih atılmış, katılımcının adını, öğretilen dili, alınan dil desteğinin formatını
ve süresini belirten bir beyan.
II.16.3 Gerçekleşen masrafların geri ödenmesiyle ilgili şartlar
Hibenin gerçekleşen masrafların geri ödenmesi biçimini aldığı hallerde, aşağıdaki şartlar
geçerlidir:
(a)
Yararlanıcı tarafından yapılmış olmalıdır;
(b)
Madde I.2.2'de belirtilen dönemde yapılmış olmalıdır;
(c)
Ek II'de belirtilen tahmini bütçe veya Madde I.3.2 uyarınca uygun bütçe
aktarımları içerisinde gösterilmiş olmalıdır;
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
22
30/07/2014 Versiyonu
(d)
Ek I'de açıklanan Proje ile bağlantılı olarak yapılmış ve Projenin uygulanması için
gerekli olmalıdır;
(e)
Tanımlanabilir ve doğrulanabilir, özellikle yararlanıcının muhasebe kayıtlarına
işlenmiş ve yararlanıcının yerleşik olduğu ülkenin ilgili muhasebe standartlarına
ve yararlanıcının olağan maliyet muhasebesi uygulamalarına göre belirlenmiş
olmalıdır;
(f)
İlgili vergi ve sosyal güvenlik mevzuatının gereklerine uygun olmalıdır;
(g)
Makul bir şekilde yapılmış, gerekçelendirilmiş ve özellikle ekonomi ve verimlilik
bakımından sağlam mali yönetim prensibine uygun olmalıdır;
(h)
Madde II.16.1'de belirtilen birim katkı kapsamına girmez.
II.16.4 Gerçekleşen masrafların hesaplanması
A. Özel ihtiyaç desteği
(a) Hibe miktarının hesaplanması: hibe gerçekleşen uygun masrafların %100'ünün geri
ödenmesi şeklindedir.
(b) Uygun masraflar: engelli kişilerin faaliyete katılımına olanak sağlamak için zaruri olan
ve Madde II.16.1'de belirtilen bir birim katkı tarafından desteklenen masraflara ilave
olan masraflar.
(c) Destekleyici
belgeler: gerçekleşen masrafları belgeleyen, faturayı hazırlayan
kuruluşun adını ve adresini, meblağı ve para birimini ve fatura tarihini gösteren
faturalar.
B. İstisnai masraflar
(a) Hibe miktarının hesaplanması: hibe gerçekleşen uygun masrafların %100'ünün geri
ödenmesi şeklindedir.
(b) Uygun masraflar:
-
Daha az fırsata sahip öğrenicilerin faaliyete katılımına olanak sağlamak için zaruri
olan ve Madde II.16.1'de belirtilen bir birim katkı tarafından desteklenen masraflara
ilave olan masraflar.
-
Merkezin Sözleşmenin I.4.2 Maddesinde belirtildiği üzere teminat istediği hallerde,
yararlanıcı tarafından yatırılan ön ödeme teminatıyla ilgili masraflar.
(c) Destekleyici belgeler:
-
Daha az fırsata sahip öğrenicilerin katılımıyla ilgili masraflarda: gerçekleşen
masrafları belgeleyen, faturayı hazırlayan kuruluşun adını ve adresini, meblağı ve para
birimini ve fatura tarihini gösteren faturalar.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
23
30/07/2014 Versiyonu
-
Mali teminatta: mali teminatla ilgili masraflara delil teşkil eden, yararlanıcıya teminatı
veren kuruluş tarafından hazırlanan, mali teminatı veren kuruluşun adını ve adresini,
teminat masraflarının miktarını ve para birimini gösteren ve teminatı veren kuruluşun
yasal temsilcisinin imzasını ve imza tarihini taşıyan belgeler.
II.16.5 Uygun olmayan masraflar
Madde II.16.1 ve II.16.3'te belirtilen şartları karşılamayan diğer tüm masraflara ilave olarak,
aşağıdaki masraflar da uygun olarak kabul edilmez:
(a)
Sermaye getirisi;
(b)
Borç ve borç çevirme ücretleri;
(c)
Zarar ve borçlar için ayrılan karşılıklar;
(d)
Borçlu olunan faiz;
(e)
Şüpheli borçlar;
(f)
Kambiyo zararları;
(g)
(Merkez tarafından gönderilen ve yararlanıcının bankası tarafından ücretlendirilen
havale masrafları dâhil olmak üzere) banka hesabı açma ve işletmeyle ilgili masraflar;
(h)
Yararlanıcı tarafından, (bir Üye Devlet tarafından verilen ve Avrupa Birliği bütçesinden
fonlanan hibeler ve Avrupa Birliği bütçesini uygulamak amacıyla Komisyon haricindeki
başka bir kuruluş tarafından verilen hibeler dahil olmak üzere) Avrupa Birliği
bütçesinden fonlanan bir hibe alan başka bir Proje kapsamında beyan edilen masraflar;
özellikle, yararlanıcı söz konusu dönemde Birlik bütçesinden halihazırda fonlanmakta
olan bir işletim hibesi almaktaysa, dolaylı masraflar, yararlanıcıya verilen Proje için
ödenen hibe kapsamında uygun olarak kabul edilmez;
(i)
Ekipmanın kiralanması halinde, kira döneminin sonunda kiralananı satın alma
seçeneğiyle ilgili masraflar;
(j)
Üçüncü taraflardan gelen ayni katkılar;
(k)
Aşırı veya sorumsuz harcamalar;
(l)
İlgili ulusal vergi mevzuatı kapsamında geri alınabiliyorsa, KDV.
MADDE II.17 – DİĞER ÖDEME DÜZENLEMELERİ
II.17.1 Mali teminat
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
24
30/07/2014 Versiyonu
Ön ödemenin mali teminat alınması şartına bağlı olduğu hallerde, mali teminat aşağıdaki
şartları karşılamalıdır:
(a) Bir banka veya onaylı finansal kuruluş veya, yararlanıcının isteği ve Merkezin onayı
üzerine, bir üçüncü taraf tarafından sağlanır;
(b) Teminat veren birinci dereceden sorumludur ve Merkezin asıl borçluya başvurma
zorunluluğu yoktur; ve
(c) Mali teminat Merkez’in bakiye ödemesi sonucunda ön ödeme mahsup edilene kadar veya
bakiye ödemesinin Madde II.19 uyarınca yapılması durumunda, yararlanıcıya Madde
II.19.2 ikinci alt paragraf uyarınca bildirimde bulunulmasından üç ay sonrasına kadar
geçerlidir. Merkez teminatı takip eden ay içerisinde serbest bırakır.
II.17.2 Ödeme için süre sınırlamasının askıya alınması
Merkez, Sözleşmenin hükümlerine uyulmadığı veya uygun destekleyici belgeler ibraz
edilmediği veya ara veya nihai raporlarda beyan edilen masrafların uygunluğuyla ilgili şüphe
olduğu için ödeme isteğinin yerine getirilemediğini yararlanıcıya resmen bildirmek suretiyle,
Madde I.4.2 ve I.4.4'te belirtilen ödeme süresini istediği zaman askıya alabilir.
Bu tür bir askıya alma durumunda, mümkün olan en kısa zamanda yararlanıcıya resmi
bildirimde bulunularak askıya almanın sebepleri bildirilir.
Askıya alma, Merkez tarafından bildirimin gönderildiği tarihte geçerlilik kazanır. Geriye
kalan ödeme dönemi, istenen bilgilerin veya revize edilen belgelerin alındığı veya yerinde
kontroller dahil olmak üzere gerekli diğer doğrulamaların yapıldığı tarihten itibaren yeniden
işlemeye başlar. Askıya almanın iki aydan uzun sürdüğü hallerde, yararlanıcı Merkezden
askıya almanın devam edip etmeyeceği hususunda karar vermesini isteyebilir.
Ödeme süresinin Madde I.4.2'de öngörülen ara raporlardan birinin veya Madde I.4.3'te
öngörülen nihai raporun reddedilmesini müteakip askıya alındığı ve sunulan yeni raporun da
reddedildiği hallerde, Merkez, Madde II.15.2.1(b) uyarınca ve Madde II.15.3'te açıklanan
etkilere sahip olmak üzere Sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.
II.17.3 Ödemelerin askıya alınması
Merkez, Sözleşmenin uygulanması sırasında istediği herhangi bir zaman, ön ödemeleri veya
bakiye ödemesini askıya alabilir:
(a)
Merkezin elinde yararlanıcının ihale aşamasında veya Sözleşmenin uygulanması
aşamasında somut hata, usulsüzlük veya dolandırıcılık suçu işlediğine dair delil olması
veya bir yararlanıcının Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde;
(b)
Merkezin yararlanıcının ihale aşamasında veya Sözleşmenin uygulanması aşamasında
somut hata, usulsüzlük veya dolandırıcılık suçu işlediğinden şüphelenmesi ve bu
şüphelerini doğrulamaya ihtiyaç duyması halinde.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
25
30/07/2014 Versiyonu
Ödemeleri askıya almadan önce, Merkez, askıya alma niyetiyle ilgili olarak yararlanıcıya
resmi bildirimde bulunarak askıya almanın sebeplerini, ve birinci alt paragrafın (a) bendinde
atıfta bulunulan hallerde, ödemelerin yeniden başlatılması için gerekli şartları bildirir.
Yararlanıcı, bu bildirimi almasını izleyen 30 takvim günü içerisinde mütalaasını sunmaya
davet edilir.
Merkez, yararlanıcı tarafından sunulan mütalaayı incelendikten sonra ödemeyi askıya alma
prosedürünü durdurmaya karar vermesi halinde, yararlanıcıya bu konuda resmi bildirimde
bulunur.
Hiçbir mütalaa sunulmamışsa, veya yararlanıcı tarafından sunulan mütalaaya rağmen Merkez
ödemeleri askıya alma prosedürüne devam etmeye karar verirse, Merkez, yararlanıcıya bu
konuda resmi bildirimde bulunmak, askıya almanın sebeplerini belirtmek ve birinci alt
paragrafın (a) bendinde atıfta bulunulan hallerde uygulamanın yeniden başlatılması için
sağlanması gereken kati şartları veya birinci alt paragrafın (b) bendinde atıfta bulunulan
hallerde gerekli doğrulamanın tamamlanması gereken tarihi bildirmek suretiyle ödemeleri
askıya alabilir.
Ödemelerin askıya alınması, Merkez tarafından bildirimin gönderildiği tarihte geçerlilik
kazanır.
Ödemeleri yeniden başlatmak için, yararlanıcı, kendisine bildirilen şartları mümkün
olduğunca çabuk gerçekleştirmek için çaba gösterir ve Merkezi bu anlamda kaydedilen tüm
ilerlemelerden haberdar eder.
Merkez, ödemeleri yeniden başlatmak için gerekli şartların yerine getirildiğine veya yerinde
kontroller dâhil olmak üzere gerekli doğrulamaların yapıldığına kanaat getirdiğinde,
yararlanıcıya resmi bildirimde bulunarak bundan haberdar eder.
Ödemelerin askıya alındığı dönem boyunca, ve Projenin uygulanmasını Madde II.14.1
uyarınca askıya alma veya Sözleşmeyi Madde II.15.1 uyarınca feshetme hakları saklı kalmak
üzere, yararlanıcı hiçbir ödeme talebinde bulunmaz.
Karşılık gelen ödeme talepleri, ödemeler yeniden başladıktan sonra mümkün olan en kısa
zamanda sunulabilir veya Madde I.4.2 ve I.4.3'te belirtilen plan uyarınca ödemelerin yeniden
başlaması sonrasında sıradaki ilk ödeme talebine dahil edilebilir.
II.17.4 Tahakkuk eden miktarlara ilişkin bildirimler
Merkez, tahakkuk eden miktarlarla ilgili resmi bildirimde bulunarak bunun diğer bir ön
ödeme mi yoksa bakiye ödemesi mi olduğunu bildirir. Bakiye ödemesi yapılırken, Madde
II.18 uyarınca belirlenen nihai hibe miktarını da belirtir.
II.17.5 Geç ödemelere uygulanacak faiz oranı
Madde I.4.2, I.4.3 ve I.4.4 ve II.17.1'de belirtilen ödeme süre sınırları sona erdiğinde, ve
Madde II.17.2 ve II.17.3’ün hükümleri saklı kalmak üzere, yararlanıcı, geç ödemeler için faiz
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
26
30/07/2014 Versiyonu
alma hakkına sahiptir. Tahakkuk eden faiz, Madde II.18.3'teki anlamda nihai hibe miktarı
belirlenirken dikkate alınmaz.
Tahakkuk eden faiz, Sözleşmeye uygulanan ulusal mevzuatta veya Merkezin kurallarında yer
alan hükümlere göre belirlenir.
Bu tür hükümlerin bulunmadığı hallerde, tahakkuk eden faiz aşağıdaki kurallara göre
belirlenir:
(a) Geç ödeme faiz oranı, Avrupa Merkez Bankasının birincil yeniden finansman
işlemleri için Avro cinsinden uyguladığı oran (bundan böyle "referans oranı" olarak
anılacak) artı üç buçuk puandır. Referans oranı, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin C
serisinde yayınlandığı üzere, ödeme süresinin sona erdiği ayın ilk gününde geçerli
olan orandır.
(b) Ödeme süresinin Madde II.17.2 uyarınca askıya alınması veya Merkez tarafından
Madde II.17.3 uyarınca ödeme yapılması, geç ödeme olarak kabul edilemez.
(c) Geç ödeme faizi, ödemenin vadesini izleyen günle başlayıp gerçek ödemenin Madde
II.17.7'te belirlenen şekilde yapıldığı tarihe kadar (ödemenin yapıldığı gün dâhil)
devam eden dönemi kapsar.
(d) İstisna olarak, hesaplanan faiz 200 Avro veya daha az ise, yalnızca, geç ödeme
alınmasını izleyen iki ay içerisinde yararlanıcı tarafından talep edilmesi halinde
yararlanıcıya ödenir.
II.17.6 Ödeme taleplerinin ve ödemelerin para birimi
Merkez tarafından yararlanıcıya yapılacak tüm ödemeler Avro cinsinden olacaktır.
(Madde I.4.7 uyarınca geçerli değildir) Genel hesaplarını Avro cinsinden tutması halinde,
yararlanıcı, başka para birimi cinsinden masraflarını kendi olağan muhasebe uygulamalarına
göre Avro'ya çevirir.
(Madde I.4.7 uyarınca geçerli değildir) Genel hesaplarını Avro haricindeki bir para birimi
cinsinden tutması halinde, yararlanıcı, başka para birimi cinsinden masraflarını, ilgili
raporlama döneminde belirlenen, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinin C serisinde yayınlanan
günlük döviz kuru ortalaması üzerinden Avro'ya çevirir. Söz konusu para birimi için Avrupa
Birliği Resmi Gazetesinde günlük Avro döviz kuru yayınlanmamışsa, ilgili raporlama
döneminde
belirlenen,
Komisyon
tarafından
belirlenerek
web
sitesinde
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cf
m)
yayınlanan aylık muhasebe kurlarının ortalaması üzerinden çevrim yapılır.
II.17.7 Ödeme tarihi
Merkez tarafından yapılan ödemeler, ulusal mevzuat aksini öngörmediği müddetçe, Merkezin
hesabına borç kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır.
II.17.8 Ödeme havaleleriyle ilgili masraflar
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
27
30/07/2014 Versiyonu
Ödemeye ilişkin banka masrafları aşağıdaki şekilde karşılanır:
(a)
Merkezin işlem yaptığı banka tarafından alınan para transferi masrafı, Merkez
tarafından karşılanır;
(b)
yararlanıcının işlem yaptığı banka tarafından alınan para transferi masrafı ile muhabir
banka masrafı, yararlanıcı tarafından karşılanır;
(c)
taraflardan birinin sebep olduğu mükerrer para transferlerine ilişkin tüm masraflar,
transferin tekrarlanmasına yol açan tarafça karşılanır.
MADDE II.18 – NİHAİ HİBE MİKTARININ BELİRLENMESİ
II.18.1 Nihai miktarın hesaplanması
Madde II.18.2, II.18.3 ve II.18.4’ün hükümleri saklı kalmak üzere, hibenin nihai miktarı
aşağıdaki şekilde belirlenir:
(a) Hibenin uygun masrafların geri ödenmesi biçimini aldığı hallerde miktar, ilgili masraf
kategorileri ve yararlanıcı için ilgili Maddede belirtilen geri ödeme oranının Projenin
Merkez tarafından onaylanan uygun masraflarına uygulanmasıyla elde edilir;
(b) Hibenin birim katkı biçimini aldığı hallerde miktar, ilgili Maddede belirtilen birim katkı
Merkezin yararlanıcı için onayladığı birimlerin gerçekleşen sayısıyla çarpılarak elde
edilir;
Ek II'nin farklı hibe biçimlerinin kombinasyonunu öngördüğü hallerde, bu miktarlar ilave
edilir.
II.18.2 Azami miktar
Merkez tarafından yararlanıcıya ödenen toplam miktar, hiçbir şart altında, Madde I.3.1'de
belirtilen azami miktarı aşamaz.
Madde II.18.1 uyarınca belirlenen miktarın bu azami miktarı aştığı hallerde, hibenin nihai
miktarı Madde I.3.1'de belirtilen azami miktarla sınırlandırılır.
II.18.3 Kâr etmeme kuralı ve hasılatların dikkate alınması
II.18.3.1 Hibe, yararlanıcı için kâr üretemez. "Kâr", hasılatın Projenin uygun masraflarından
fazla olması anlamına gelir.
II.18.3.2 Dikkate alınacak hasılatlar, bakiye ödemesi talebinin yararlanıcı tarafından
hazırlandığı tarihte belirlenen, üretilen veya teyit edilen hasılatlar olup, aşağıdaki
kategorilerden birine girerler:
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
28
30/07/2014 Versiyonu
(a)
Proje tarafından üretilen gelirler; veya
(b)
Bağışçılar tarafından, Projenin Madde I.3 uyarınca Merkez tarafından geri ödenen
uygun masraflarının finanse edilmesi için özel olarak tahsis edilen mali katkılar.
II.18.3.3 Aşağıdakiler, hibenin yararlanıcı için kâr üretip üretmediğinin doğrulanmasında
dikkate alınacak hasılatlardan sayılmazlar:
(a)
Madde II.18.3.2'nin (b) bendinde atıfta bulunulan, yararlanıcı tarafından Sözleşme
kapsamındaki uygun masraflar haricindeki masrafları karşılamak için kullanılabilecek
mali katkılar;
(b)
Madde II.18.3.2'nin (b) bendinde atıfta bulunulan, kullanılmayan kısmı Madde I.2.2'de
belirtilen dönemin sonunda bağışçıya ödenmeyen mali katkılar.
II.18.3.4 Dikkate alınacak uygun masraflar, Madde II.16 uyarınca geri ödenen masraf
kategorileri için Merkez tarafından onaylanan uygun masraflardır.
II.18.3.5 Madde II.18.1 ve II.18.2 uyarınca belirlenen nihai hibe miktarının yararlanıcının kâr
elde etmesiyle sonuçlanması halinde, kâr, Madde II.16.3'te atıfta bulunulan masraf
kalemleri için Projenin Merkez tarafından onaylanan gerçekleşen uygun
masraflarının nihai geri ödenme oranıyla orantılı olarak düşülür. Bu nihai oran,
Madde I.3.1'de atıfta bulunulan biçimde, Madde II.18.1 ve II.18.2 uyarınca
belirlendiği üzere nihai hibe miktarına dayalı olarak hesaplanır.
II.18.4 Yetersiz, kısmi ya da geç uygulama durumunda hibe kesintisi
Proje uygulanmamışsa veya yetersiz, kısmi veya geç uygulanmışsa, Merkez, Ek III'te
açıklanan şartlar uyarınca Projenin fiili uygulanma durumuna göre, başlangıçta öngörülen
hibe miktarında azaltmaya gidebilir.
II.18.5 Nihai hibe miktarının bildirilmesi
Merkez, nihai raporu yararlanıcıdan almasını izleyen 60 takvim günü içerisinde resmi bir
bildirim göndermek suretiyle, yararlanıcıyı nihai hibe miktarından haberdar eder. Yararlanıcı,
varsa, nihai hibe miktarıyla ilgili mütalaasını bildirim yazısını almasını izleyen 30 takvim
günü içerisinde sunar.
Yararlanıcı mütalaasını Merkeze izin verilen süre içerisinde sunarsa, Merkez bu mütalaayı
inceler ve mütalaayı yararlanıcıdan almasını izleyen 30 takvim günü içerisinde resmi bir
bildirim göndermek suretiyle yararlanıcıyı revize edilmiş nihai hibe miktarından haberdar
eder.
Bu Maddede yer alan hükümler, yararlanıcının veya Merkezin Madde I.8'de yer alan
hükümler uyarınca diğer taraf aleyhinde dava açma hakkını ortadan kaldırmaz.
MADDE II.19 İADE
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
29
30/07/2014 Versiyonu
II.19.1 Mali sorumluluk
Sözleşmenin hükümleri uyarınca bir miktar iade alınacağında, yararlanıcı söz konusu miktarı
Merkeze geri öder.
II.19.2 İade prosedürü
İade öncesinde, Merkez, yararlanıcıya haksız yere ödenen miktarı geri alma niyetiyle ilgili
resmi bildirimde bulunarak, ödenmesi gereken miktarı ve iadenin sebeplerini bildirir ve
yararlanıcıyı bildiriyi almasını izleyen 30 takvim günü içerisinde mütalaasını sunmaya davet
eder.
Yararlanıcı mütalaasını süresi içerisinde sunarsa, Merkez, ilgili tarafa revize edilmiş nihai
hibe miktarını, geri ödenecek miktarı ve iade talimatlarını içeren bir bildirim mektubu
gönderir.
Yararlanıcının geri ödenmesi gereken miktarı bildirim yazısında belirtilen tarihe kadar
ödememesi veya verilen tarihe kadar mütalaasını sunmaması halinde, Merkez, mümkünse,
geri ödenmesi gereken miktarı, söz konusu miktarın işleme konulmuş veya gelecekteki bir
ödemeden kesileceği yönünde bilgi verdikten sonra, Merkez tarafından yararlanıcıya
ödenecek miktarlardan kesmek suretiyle geri alır.
Yararlanıcıdan yukarıdaki hükümleri takiben geri ödeme alınmamışsa, Merkez, söz konusu
miktarı aşağıdaki yollarla geri alır:
(a)
Madde I.4.1 uyarınca öngörüldüğü hallerde mali teminatı çekmek suretiyle;
(b)
Madde I.8 uyarınca belirlenen ulusal mevzuat uyarınca Yararlanıcı aleyhinde yasal
işlem başlatmak suretiyle.
II.19.3 Geç ödemelere uygulanacak faiz
Bildiri yazısında belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmamışsa, ödenecek miktara Madde
II.17.5'te belirtilen oranda faiz uygulanır. Geç ödemeye uygulanacak faiz, ödeme vadesini
izleyen günden Merkezin ödenmemiş miktarı eksiksiz olarak aldığı tarihe kadar olan (bu tarih
dâhil) dönemi kapsar.
Tüm kısmi ödemeler, önce geç ödemeyle ilgili ücretlere ve faize, sonra anaparaya tahsis
edilir.
II.19.4 Banka ücretleri
Merkeze borçlu olunan meblağların geri alınmasıyla ilgili olarak ödenen banka ücretleri,
Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC ve 2006/48/EC
sayılı direktifleri tadil eden ve 97/5/EC sayılı direktifi ilga eden, iç pazardaki ödeme
hizmetleriyle ilgili 13 Kasım 2007 tarihli 2007/64/EC sayılı direktifinin geçerli olduğu haller
haricinde yararlanıcı tarafından karşılanır.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
30
30/07/2014 Versiyonu
MADDE II.20 - KONTROLLER VE DENETİMLER
II.20.1 Teknik ve mali kontroller veya denetimler
Merkez ve Komisyon, hibenin kullanımıyla ilgili olarak teknik ve mali kontroller ve
denetimler yapabilir
Kontroller ve denetimler çerçevesinde sunulan bilgi ve belgelere gizlilik esasına göre
muamele edilir.
Merkez ve Komisyon tarafından yapılan kontroller ve denetimler, doğrudan kendi personeli
veya bu iş için yetkilendirilmiş dışarıdan herhangi bir kuruluş tarafından gerçekleştirilebilir.
Kontroller ve denetimler, Merkez, Hazine Kontrolörleri Kurulu, Komisyon veya onların
yetkilendirdiği herhangi bir kişi veya kurumun/kuruluşun tesislerinde ayrıntılı kontrol
şeklinde yapılabileceği gibi yararlanıcının tesislerinde veya Projenin gerçekleştirildiği
yerlerde yerinde kontrol biçiminde de yapılabilir.
Yararlanıcı, Merkeze, Komisyona veya onların yetkilendirdiği kişi veya kurumlara, Projenin
uygulanması, sonuçları ve hibenin mevcut Sözleşmenin şartlarına uygun olarak
kullanılmasıyla ilgili tüm belgelere erişmek için tam yetki verir. Yararlanıcı, Projenin
gerçekleştirildiği yerlere ve tesislere erişmeleri için de yetki verir. Bu erişim hakkı, ulusal
mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmediği müddetçe, hibe bakiyesinin ödendiği veya
yararlanıcı tarafından geri ödendiği tarihten beş yıl sonrasına kadar verilir.
Kontroller ve denetimler Sözleşmenin uygulanması sırasında, bakiyenin ödendiği tarihten
itibaren beş yıl süreyle başlatılabilir. Madde I.3.1'de belirtilen azami miktar 60.000 Avro'dan
fazla değilse, bu süre üç yıl ile sınırlanır.
Kontrol ve denetim prosedürü, Merkezin bildirim yazısının alındığı tarihte başlamış kabul
edilir.
II.20.2 Belgeleri saklama görevi
Yararlanıcı, muhasebe ve vergi kayıtları başta olmak ve, ilgili ulusal mevzuat ve bu
mevzuatın içerdiği hükümler izin veriyorsa, dijital ortama aktarılmış asıl nüshalar da dahil
olmak üzere, uygun tüm ortamlarda saklanan tüm belgelerin asıllarını, ulusal mevzuatta daha
uzun bir süre öngörülmediği müddetçe, bakiyenin ödendiği tarihten itibaren beş yıl süreyle
saklar.
Ulusal mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmediği müddetçe, Madde I.3.1'de belirtilen
azami miktar 60.000 Avro'dan fazla değilse, bu süre üç yıl ile sınırlanır.
Hibeyle ilgili olarak devam eden denetimler, temyizler, davalar veya iddialar varsa, birinci ve
ikinci alt paragraflarda belirtilen dönemler daha uzun sürer. Bu tür durumlarda yararlanıcı,
belgeleri söz konusu denetimler, temyizler, davalar veya iddialar sonuçlanana kadar saklar.
II.20.3 Bilgi sağlama yükümlülüğü
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
31
30/07/2014 Versiyonu
Yararlanıcı, elektronik formattaki bilgiler de dahil olmak üzere, Merkez ve Komisyon veya
bunlar tarafından yetkilendirilmiş tüm kişi ve kurumlar tarafından Madde II.20.1'te atıfta
bulunulan kontroller ve denetimler bağlamında istenen tüm bilgileri sağlar.
Yararlanıcının birinci ve ikinci alt paragraflarda açıklanan yükümlülüklere uygun hareket
etmemesi halinde, Merkez:
(a)
(b)
Yararlanıcının sağladığı bilgilerle yeterince desteklenmeyen tüm masrafları uygun
olmayan masraflar şeklinde değerlendirebilir;
Yararlanıcının sağladığı bilgilerle yeterince desteklenmeyen tüm birim katkıları usulsüz
olarak değerlendirebilir;
II.20.4 Karşıt prosedür
Herhangi bir kontrol veya denetim sırasında edinilen bulgulara dayalı olarak, Merkez, ilgili
yararlanıcıya kontrolün bitmesini izleyen 30 takvim günü içerisinde bir geçici rapor gönderir.
Bu durumda yararlanıcı, mütalaasını sunmak için raporu alması itibariyle 30 takvim günü
süreye sahiptir. Merkez, ilgili yararlanıcının mütalaasını sunması için verilen sürenin sona
erdiği tarihi izleyen 30 takvim günü içerisinde, nihai raporunu yararlanıcıya gönderir.
II.20.5 Kontrol ve denetimlerde elde edilen bulguların etkileri
Kontrollerin ve denetimlerin nihai bulgularına dayalı olarak, Merkez, yaptığı ödemelerin
tamamını veya bir kısmını Madde II.19 uyarınca geri almak da dahil olmak üzere, gerekli
gördüğü tedbirleri alabilir.
Kontrollerin ve denetimlerin nihai bulgularının bakiye ödemesi sonrasında ortaya çıkması
halinde, geri alınacak miktar, Madde II.18 uyarınca belirlenen revize edilmiş nihai hibe
miktarı ile Sözleşme kapsamında Projenin uygulanması için yararlanıcıya ödenen toplam
miktar arasındaki farka eşittir.
II.20.6 OLAF tarafından yapılacak kontroller ve denetimler
Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu (OLAF), (i) Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin
Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin (EC) 1073/1999 sayılı tüzüğünü ve (Euratom)
1074/1999 sayılı Konsey tüzüğünü İlga Eden, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu
(OLAF)'nun yürüttüğü soruşturmalarla ilgili 883/2013 sayılı (EU, Euratom) tüzüğünde ve (ii)
Avrupa Topluluklarının mali çıkarlarını yolsuzluğa ve diğer usulsüzlüklere karşı korumak
amacıyla, hibe kararıyla ilgili olarak Avrupa Birliğinin mali çıkarlarını etkileyen herhangi bir
dolandırıcılık, yolsuzluk veya başka herhangi bir yasadışı faaliyet olup olmadığını belirlemek
için Komisyon tarafından gerçekleştirilen yerinde kontrollerle ilgili 11 Kasım 1996 Tarihli,
(Euratom, EC) 2185/96 sayılı Konsey tüzüğünde yer alan hükümler ve prosedürler uyarınca
yerinde kontrol ve denetimler de dahil olmak üzere soruşturmalar yapabilir.
II.20.7 Avrupa Birliği Sayıştayı tarafından yapılacak kontroller ve denetimler
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
32
30/07/2014 Versiyonu
Avrupa Birliği Sayıştayı, kontroller ve denetimler bağlamında, erişim hakkı başta olmak üzere
Merkez ve Komisyon ile aynı haklara sahiptir.
MADDE II.21 – İZLEME VE DEĞERLENDİRME
II.21.1 Projenin izlenmesi ve değerlendirilmesi
Yararlanıcı, Merkez ve Avrupa Komisyonu ve ayrıca bunların yetkilendirdiği kişi veya
kuruluşlar tarafından düzenlenen izleme ve değerlendirme faaliyetlerine katılmayı ve katkı
sağlamayı kabul eder.
Bu bağlamda, yararlanıcı, Merkeze, Komisyona veya bunların yetkilendirdiği kişi veya
kurumlara, Projenin uygulanması, sonuçları ve hibenin mevcut Sözleşmenin şartlarına uygun
olarak kullanılmasıyla ilgili tüm belgelere erişmek için tam yetki verir. Bu erişim hakkı, hibe
bakiyesinin ödendiği veya yararlanıcı tarafından geri ödendiği tarihten beş yıl sonrasına kadar
verilir.
II.21.2 Birim katkıların belirli sürelerde değerlendirilmesi
Yararlanıcı, Merkez ve Komisyonun birim katkı düzeylerini belirli sürelerle değerlendirmek
amacıyla yararlanıcının resmi kayıtlarını kontrol edebileceğini kabul eder.
Bu türden kontroller, bu Sözleşme kapsamındaki nihai hibe miktarında bir ayarlama
yapılmasıyla sonuçlanmaz, ancak Merkez ve Komisyon tarafından birim katkı düzeylerinin
gelecekte güncellenmesi amacıyla kullanılabilir.
----------------------------------------------------
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
33
30/07/2014 Versiyonu
Ek I – Projenin tanımı
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı, bu ekte2 listelenmeyen planlanmış faaliyetler hariç olmak üzere, 1045357
başvuru koduyla yaptığı hibe başvurusunda belirtilen şekliyle projeyi uygulayacaktır.
Faaliyet Detayları
Aşağıdaki faaliyetler yararlanıcı tarafından yürütülecektir
Faaliyet türü
Yurtdışında eğitmenlik/öğretmenlik görevlendirmeleri
Mesleki kurum/kuruluşlardaki Mesleki Eğitim öğrenicileri
Toplam
Toplam
katılımcı
sayısı
Toplam süre
(gün)
3
42
42
588
45
630
2
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
34
30/07/2014 Versiyonu
Ek II – Tahmini bütçe
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Bütçe Özeti
Bütçe kalemleri
Toplam katılımcı sayısı
Avro cinsinden Proje başına
toplam
Kurumsal Destek
42
14700
Seyahat
45
14925
Bireysel Destek
45
37632
Dil Desteği
0
0
Özel İhtiyaç
Desteği
0
0
İstisnai Masraflar
0
0
Toplam
67257
Toplam Hibe
67257
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
35
30/07/2014 Versiyonu
Bütçe detayı:
Seyahat
Faaliyet Türü
Mesleki
kurum/kuruluşlardaki
Eğitim öğrenicileri
Yurtdışında
görevlendirmeleri
Katılımcı Sayısı
Avro cinsinden Toplam
Hibe
42
13930
3
995
45
14925
Mesleki
eğitmenlik/öğretmenlik
Toplam
Bireysel Destek
Faaliyet Türü
Mesleki
kurum/kuruluşlardaki
Eğitim öğrenicileri
Yurtdışında
görevlendirmeleri
Süre (gün)
Katılımcı
Sayısı
Avro cinsinden
Toplam Hibe
588
42
34104
42
3
3528
630
45
37632
Mesleki
eğitmenlik/öğretmenlik
Toplam
Dil Desteği
Dil Grubu
1. Grup (Almanca, İngilizce, İspanyolca,
Fransızca, İtalyanca)
Dil Hazırlığına
Katılacak Katılımcı
Sayısı
Avro cinsinden Toplam
Hibe
0
0
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
36
30/07/2014 Versiyonu
2. Grup (1. Grupta yer almayan AB’nin diger
resmi dilleri)
0
0
Toplam
0
0
Özel İhtiyaç Desteği
Faaliyet Türü
Katılımcı Sayısı
Avro cinsinden Toplam
Hibe
0
0
Katılımcı Sayısı
Avro cinsinden Toplam
Hibe
0
0
Toplam
İstisnai Maliyet
Faaliyet Türü
Toplam
EK III – MALİ VE AKDİ ŞARTLAR
Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
I. GİRİŞ
Bu ek, Sözleşmede belirtildiği şekliyle, projeye uygulanabilecek farklı bütçe kalemleri
altındaki hibenin kullanılmasına ilişkin kuralları tamamlamaktadır. Bu açıklamalar II.
Bölüm'de yer almaktadır.
Sözleşmenin II.16.2. Madde'sinde belirtilen birim katkılarının geçerli olduğu bütçe
kalemlerine uygulanabilecek oranlar III. Bölüm'de belirtilmektedir.
IV. Bölüm'de yararlanıcının karşılaşabileceği denetim türlerine ve ilgili destekleyici belgelere
değinilmektedir.
II. TAMAMLAYICI MALİ VE AKDİ ŞARTLAR
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
37
30/07/2014 Versiyonu
A. Uygun faaliyetler ve harcamalar
1. Hareketlilik faaliyetlerinin uygunluğu
• Yararlanıcı, bireysel katılımcıların gerçekleştirdiği hareketlilik faaliyetlerinin
Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen kurallar doğrultusunda uygun olduğundan
emin olur.
•
Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen ve bu ekteki yönergelerle tamamlanan
kurallar doğrultusunda uygun nitelikleri taşımayan hareketlilik faaliyetleri uygun
olmayan faaliyetler olarak kabul edilecektir. İlgili faaliyetlere tekabül eden hibe
miktarı, yararlanıcı tarafından Merkeze iade edilecektir. Tazmin, uygun olmayan
hareketlilik faaliyetleriyle ilgili tüm bütçe kalemlerini kapsayacaktır: bu kalemler
seyahat, bireysel destek, kurumsal destek ve eğer varsa dil desteği, özel ihtiyaçlar ve
istisnai masraflar olabilir.
•
Program Rehberinde belirtilen hareketlilik faaliyetlerinin uygun asgari süresi, seyahat
süresi hariç faaliyetin devam ettiği asgari süredir.
2. Seyahat
• Yararlanıcı, seyahat için hibe desteği verilen her hareketlilik faaliyetinin başlangıç
noktasını ve faaliyetin gerçekleşeceği yeri Turna Proje Yönetim Sistemini kullanarak
rapor edecektir.
•
Seyahat gerçekleştirilmediyse ya da Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
(IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı haricindeki kaynaklar
tarafından karşılandıysa (örneğin hareketlilik katılımcısı, masrafları Sözleşme
doğrultusunda karşılanan faaliyetten başka bir faaliyet için halihazırda aynı yerde
bulunuyorsa) yararlanıcı, Turna Proje Yönetim Sistemini kullanarak bu durumu söz
konusu her bir hareketlilik için rapor edecektir. Böyle bir durumda seyahat masrafları
için hibe desteği sağlanmayacaktır.
•
Uygulanabilecek mesafe bandının belirlenebilmesi için yararlanıcı, Komisyonun
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
adresindeki
çevrim içi mesafe hesaplayıcısını kullanacaktır. Turna Proje Yönetim Sistemi, seyahat
için ayrılacak hibe miktarını geçerli birim maliyet oranlarına dayalı olarak
hesaplayacaktır.
• Başlangıç noktasının Gönderen Kuruluşun bulunduğu, faaliyetin gerçekleştirileceği
yerin de Ev Sahibi Kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılacaktır. Farklı bir
başlangıç noktası ya da faaliyet yerinin rapor edilmesi halinde yararlanıcı, bu
farklılığın sebebini Turna Proje Yönetim Sistemini kullanarak belirtir.
3. Bireysel Destek
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
38
30/07/2014 Versiyonu
• Yararlanıcı, bireysel destek için hibe desteği sağlanan her bir yurtdışı hareketlilik
faaliyetinin başlangıç ve bitiş tarihlerini Turna Proje Yönetim Sistemini kullanarak
belgeleyecektir. Tüm hareketlilik faaliyetleri için yararlanıcı, yurtdışındaki faaliyetin
ilk gününden hemen önceki ve son gününden hemen sonraki birer günü gerekirse
seyahat için ekleyebilir; bireysel destek hesaplanırken bu ek seyahat günleri göz
önünde bulundurulacaktır.
•
Turna Proje Yönetim Sistemi, bireysel destek için ayrılacak hibe miktarını geçerli
birim maliyet oranlarına göre hesaplayacaktır.
• Hareketlilik faaliyetlerine iştirak eden katılımcılar, katıldıkları faaliyete ilişkin olarak,
verisel bilgiler, yurtdışında geçirdikleri faaliyet dönemi, hazırlık süreci ve
sonrasındaki takip süreci ile ilgili görüşlerini içeren geri bildirimlerini çevrimiçi bir
anket aracılığıyla rapor ederKatılımcının yararlanıcı ile imzaladığı hibe sözleşmesini
"mücbir sebeplerden", yani katılımcının kontrolü dışında olan ve kendi hata veya
ihmalinden kaynaklanmayan öngörülemez bir istisnai durum veya olaydan ötürü
feshetmesi halinde, katılımcı, yararlanıcı ile katılımcı arasında imzalanan
sözleşmedeki Madde 2.2'de tanımlanan şekilde hareketlilik döneminin fiili süresine
karşılık gelen kısmını alma hakkına sahiptir. Geriye kalan tüm fonlar, gönderen
kuruluşla farklı şekilde mutabakata varılmadığı sürece, iade edilmek zorundadır.
4. Kurumsal Destek
• Hibe miktarı, yararlanıcı tarafından Turna Proje Yönetim Sisteminde raporlanan
hareketlilik faaliyetlerinin toplam sayısına (yani aynı katılımcının bir ya da daha fazla
hareketlilikte bulunacağına bakılmaksızın) bağlı olarak Turna Proje Yönetim Sistemi
tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır.
• Kurumsal destek hibe miktarları hesaplanırken göz önünde bulundurulan katılımcı
sayısı, mesleki eğitim öğrenicilerinin refakatçilerini kapsamaz.
5. Dil Desteği
• Dil desteği için hibe desteği sadece yurtdışı hareketlilik dönemi en az bir ay olan ME
öğrenicileri için talep edilebilir.
• Yararlanıcı, her bir katılımcı için, dil desteği için verilen hibe desteğiyle dil eğitim
hazırlığının yapılıp yapılmadığını Turna Proje Yönetim Sistemini kullanarak bildirir.
•
Turna Proje Yönetim Sistemi, dil desteği için ayrılacak hibe miktarını geçerli birim
maliyet oranına dayalı olarak hesaplayacaktır.
6. Özel ihtiyaç desteği
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
39
30/07/2014 Versiyonu
• Yararlanıcı, özel ihtiyaçları olan katılımcılar için özel ihtiyaç hibe desteği sağlanıp
sağlanmadığını Turna Proje Yönetim Sistemini kullanarak rapor eder.
• Bu durumda yararlanıcı, ek harcamaların türünü ve gerçekleşen ilgili ek masrafların
miktarını Turna Proje Yönetim Sistemi kullanarak rapor eder.
7. İstisnai Masraflar
• İstisnai masraflar yalnızca Sözleşmenin II.16.4. maddesinde belirtilen masrafları
karşılamak için kullanılabilir.
• Yararlanıcı, istisnai masraflar için harcamaların türünü ve gerçekleşen masrafları
Turna Proje Yönetim Sistemini kullanarak rapor eder.
• Yararlanıcı, nihai rapor aşamasında istisnai masraflar için destekleyici nitelikteki tüm
belgeleri sağlamakla yükümlüdür.
B. Yetersiz, kısmi ya da geç uygulama durumunda hibe kesintisi
• Merkez, projenin zayıf, kısmen ya da geç uygulanıp uygulanmadığına aşağıdakilere
dayalı olarak karar verecektir:
o Yararlanıcı tarafından sunulan nihai rapor;
o Hareketlilik faaliyetlerine katılan bireylerin hazırladığı raporlar.
• Merkez, herhangi başka bir ilgili kaynaktan alınan ve Projenin sözleşme hükümlerine
uygun olarak uygulanmadığını kanıtlayan bilgileri de göz önünde bulundurabilir.
Diğer bilgi kaynakları Merkezin gerçekleştirdiği izleme ziyaretlerini, ayrıntılı
kontrolleri ya da yerinde denetimleri içerebilir.
• Nihai rapor kalite kriterlerine göre değerlendirilecek ve 100 tam puan üzerinden
puanlandırılacaktır. Nihai raporun aldığı puan 50'nin altındaysa Merkez, raporlanan
tüm faaliyetler uygun ve fiilen yerine getirilmiş olsa bile yetersiz, kısmi ya da geç
uygulama sebebiyle nihai hibe miktarında kesinti uygulayacaktır.
• Nihai rapor, hareketlilik katılımcılarının raporlarıyla birlikte ve aşağıdaki hususlara
odaklanan bir dizi ortak kalite kriteri kullanılarak değerlendirilir:
o Eylemin, onaylanan hibe sözleşmesinin içeriğine uygun olarak gerçekleştirilme
derecesi
o Öğrenme çıktılarının kalitesi ve katılımcılar üzerindeki etkisi
o Katılımcı kuruluşlar üzerindeki etkisi
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
40
30/07/2014 Versiyonu
o Hareketliliği destekleyen pratik düzenlemelerin hazırlık, izleme ve hareketlilik
faaliyeti süresince katılımcılara verilen destek bağlamındaki kalitesi
o Katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması/onaylanması için yapılan
düzenlemelerin kalitesi
o Hareketlilik katılımcılarına verilecek hibe miktarlarının, Sözleşmenin IV.
Eki'nde verilen şablona uygun olarak yararlanıcı ve katılımcı arasında yapılan
sözleşmede belirlenen sözleşme hükümlerine uygun olarak transfer edilme
derecesi.
• Kurumsal destek ve istisnai masraflar için verilecek nihai hibe miktarına, yetersiz,
kısmi ya da geç uygulama durumunda aşağıdaki oranlarda kesinti uygulanacaktır:
o Nihai raporun puanı 41 ile 50 (ikisi de dâhil) arasındaysa %25;
o Nihai raporun puanı 26 ile 40 (ikisi de dâhil) arasındaysa %50;
o Nihai raporun puanı 0 ile 25 (ikisi de dâhil) arasındaysa %75.
C. Hibe miktarındaki değişiklik
C.1
Ek fonların mevcut olması durumunda hibe miktarında değişiklik
• Merkezin yararlanıcılara (yeniden) tahsis edebileceği ek fonların mevcut olması
durumunda, Madde I.3.1'de belirtilen toplam azami hibe miktarı, aşağıdaki şartlar
altında arttırılabilir:
 Ana seçim döneminde yararlanıcıya, yararlanıcının geçmiş performansının yetersiz
olmasından daha ziyade, talebin fazla ve bütçenin kısıtlı olması sebebiyle talep
edilen hibenin tamamı verilmemişse;
 Ara rapordaki bilgiler ve Turna Proje Yönetim Sisteminde kayıtlı verilere göre, başlangıçta hibelendirilen hareketliliklerin gerçekleştirilme düzeyi hibe sözleşmesine uymakta ise.
• Verilen nihai hibe miktarı, başlangıçtaki hibe başvurusunda başvuran tarafından talep
edilen hibe miktarını aşamaz.
C.2
Akdi değişiklikler
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
41
30/07/2014 Versiyonu
• Sözleşmenin II.11. maddesi doğrultusunda, yukarıdaki C.1 alt maddesinde belirtilen
şekilde hibe üzerinde yapılacak tüm değişiklikler, Sözleşmede değişikliğe gidilmesi
suretiyle yapılır.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
42
30/07/2014 Versiyonu
III. Birim maliyetlere katkılar için uygulanan oranlar
1. Seyahat
Seyahat mesafesi
100 ile 499 KM arası:
500 ile 1999 KM arası:
2000 ile 2999 KM arası:
3000 ile 3999 KM arası:
4000 ile 7999 KM arası:
8000 KM ya da daha fazla:
Miktar
Katılımcı başına 180 Avro
Katılımcı başına 275 Avro
Katılımcı başına 360 Avro
Katılımcı başına 530 Avro
Katılımcı başına 820 Avro
Katılımcı başına 1100 Avro
Önemli Not: "seyahat mesafesi" başlangıç noktası ile varış noktası arasındaki mesafeyi,
"miktar" ise varış noktasına gidiş ve dönüş için yapılacak toplam katkıyı ifade
etmektedir.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
43
30/07/2014 Versiyonu
2. Bireysel Destek
ME Öğrenici ve Personel hareketliliği için
Ev sahibi ülke
Almanya
Avusturya
Belçika
Birleşik Krallık
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Hırvatistan
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
İzlanda
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Makedonya
Malta
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Türkiye
Yunanistan
Öğrenici Hareketliliği
Avro bazında günlük
miktar
59
64
64
78
64
64
76
50
67
70
67
50
73
70
59
73
64
70
59
62
50
67
62
59
59
62
62
56
62
59
50
62
62
Personel Hareketliliği
Avro bazında günlük
miktar
84
98
98
112
98
98
112
70
98
98
98
70
112
112
84
112
98
98
84
98
70
98
98
84
84
98
98
84
98
84
70
98
98
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
44
30/07/2014 Versiyonu
Önemli Not: günlük miktar aşağıdaki şekilde hesaplanır:
faaliyetin 14. gününe kadar: katılımcı başına günlük yukarıdaki tabloda belirtilen miktar
+
faaliyetin 15. ve 60. günü arası: katılımcı başına günlük yukarıdaki tabloda belirtilen miktarın
%70'i
+
faaliyetin 61. gününden 12. aya kadar: katılımcı başına günlük yukarıdaki tabloda belirtilen
miktarın %50'si
3. Kurumsal Destek
100. katılımcıya kadar: Katılımcı başına 350 Avro + 100. katılımcıdan sonra: Katılımcı başına
200 Avro
4. Dil Desteği
Katılımcı başına 150 Avro
IV. Destekleyici belgelerin sağlanması
Madde II.27 uyarınca, yararlanıcı, Sözleşmeyle ilgili olarak kontrollere ve denetimlere tabi
olabilir. Kontrol ve denetimlerin amacı, yararlanıcının almaya hak kazanacağı nihai hibe
miktarını belirlemek amacıyla, yararlanıcının hibeyi Sözleşmede belirlenen kurallara göre
yönetip yönetmediğini doğrulamaktır. Bu doğrultuda yararlanıcı, aşağıdaki kontrol türlerine
tabi tutulabilir:
• Nihai rapor kontrolü: Yararlanıcının almaya hak kazandığı nihai hibe miktarını
belirlemek için nihai raporlama aşamasında Merkezde Merkez tarafından yapılan
inceleme. Bu inceleme her durumda yapılacaktır.
• Ayrıntılı kontrol: Eğer Sözleşme, Avrupa Komisyonu tarafından yapılması zorunlu
tutulan, Merkezin ayrıntılı kontrol örneklemine dahilse, veya Merkez risk
değerlendirmesi sonucunda Sözleşmeyi yapılması hedeflenen ayrıntılı kontrole dahil
etmişse, genellikle nihai rapor aşamasında ya da sonrasında olmak üzere Merkezde
destekleyici belgeler üzerine yapılan derinlemesine inceleme.
• Yerinde denetim: Yararlanıcıların tesislerinde ya da Projenin uygulandığı herhangi bir
tesiste gerçekleştirilen inceleme. Eğer sözleşme, Avrupa Komisyonu tarafından
yapılması zorunlu tutulan, Merkezin yerinde denetim örneklemine dahilse, veya
Merkez risk değerlendirmesi sonucunda Sözleşmeyi yapılması hedeflenen yerinde
denetime dahil etmişse, yararlanıcılar yerinde denetime tabi olabilir. İki çeşit yerinde
denetim gerçekleştirilebilir:
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
45
30/07/2014 Versiyonu
o Eylem sırasında yerinde
gerçekleştirilen denetimdir
denetim:
Projenin
uygulanması
sırasında
o Eylem sonrası yerinde denetim: Projenin bitiminde, genellikle nihai rapor
kontrolünden sonra gerçekleştirilen denetimdir;
Aşağıdaki tablo, farklı denetim türlerinde her bir bütçe kalemine verilecek Merkez onayının
konusunu belirtmektedir. Yararlanıcı, Merkezin aşağıdaki tabloda bulunanlardan başka bir
denetim türü için belirlediği herhangi bir denetim biçimini, destekleyici belgeleri veya
kanıtları talep edebileceğini unutmamalıdır.
Denetimlerle ilgili olarak, yararlanıcı, destekleyici belgelerin orijinal nüshalarını sunar. Eğer
yararlanıcılar nihai rapor ya da ayrıntılı kontroller için belgelerin orijinal nüshasını
göndermeye yetkili değillerse, yerine suretlerini gönderebilirler. Merkez, destekleyici
belgelerin orijinal nüshalarını inceleme sonrasında yararlanıcıya iade eder.
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
46
30/07/2014 Versiyonu
Bütçe kalemi
Nihai rapor
kontrolü
Ayrıntılı kontrol
Eylem
sırasında
yerinde
denetim
Eylem sonrasında yerinde
denetim
Nihai rapor
Nihai rapor
Seyahat
Nihai rapor
Madde II.16.2'de
belirtilen
destekleyici belgeler
Faaliyetin ve
katılımcıların
gerçekliği ve
uygunluğu
Madde II.16.2'de belirtilen
destekleyici belgeler
Proje harcamalarının yararlanıcının
hesaplarındaki kaydı
Nihai rapor
Nihai rapor
Bireysel Destek
Nihai rapor
Madde II.16.2'de
belirtilen
destekleyici belgeler
Faaliyetin ve
katılımcıların
gerçekliği ve
uygunluğu
Madde II.16.2'de belirtilen
destekleyici belgeler
Proje harcamalarının yararlanıcının
hesaplarındaki kaydı
Nihai rapor
Nihai rapor
Kurumsal Destek
Nihai rapor
Madde II.16.2'de
belirtilen
destekleyici belgeler
Faaliyetin ve
katılımcıların
gerçekliği ve
uygunluğu
Madde II.16.2'de belirtilen
destekleyici belgeler
Proje harcamalarının yararlanıcının
hesaplarındaki kaydı
Nihai rapor
Nihai rapor
Dil Desteği
Özel ihtiyaç
desteği
Nihai rapor
Nihai rapor
Nihai rapor
Nihai rapor
İstisnai Masraflar
Madde II.16.2'de
belirtilen
destekleyici belgeler
Madde II.16.4'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Madde II.16.4'de
belirtilen
destekleyici belgeler
Faaliyetin ve
katılımcıların
gerçekliği ve
uygunluğu
Madde II.16.2'de belirtilen
destekleyici belgeler
Proje harcamalarının yararlanıcının
hesaplarındaki kaydı
Nihai rapor
Faaliyetin ve
katılımcıların
gerçekliği ve
uygunluğu
Madde II.16.4'de belirtilen
destekleyici belgeler
Proje harcamalarının yararlanıcının
hesaplarındaki kaydı
Nihai rapor
Nihai rapor
Madde II.16.4'de
belirtilen
destekleyici belgeler
Faaliyetin ve
katılımcıların
gerçekliği ve
uygunluğu
Madde II.16.4'de belirtilen
destekleyici belgeler
Proje harcamalarının yararlanıcının
hesaplarındaki kaydı
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
47
30/07/2014 Versiyonu
Ek IV Öğretme ve Eğitim için Personel Hareketliliği Hibe Sözleşmesi Modeli
Ek IV.1: Me Personel Hareketliliği İçin Çalışma Programı
Ek IV.2: Genel Şartlar
Ek IV Mesleki Eğitim Öğrenme ve/veya Staj Hareketliliği için Hibe Sözleşmesi Modeli
Ek IV.1 : Me Öğrenicileri İçin Öğrenme Anlaşma
Ek IV.2 : Genel Şartlar
Ek IV.3 : Kalite Taahhüdü
Sözleşme Numarası: 2014-1-TR01-KA102-002329
Yararlanıcı imzası:
48
30/07/2014 Versiyonu
5824 Sayılı Kanun’la Onaylanması Uygun Bulunan IPA Çerçeve Anlaşması
Kapsamındaki Katma Değer Vergisi İstisnası’ndan Yararlanmak İçin Avrupa
Topluluğu (AT) Yüklenicisi ve Avrupa Topluluğu Sözleşmesi Hakkında
BİLGİ FORMU
Sözleşme Makamı
Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Hibe Yaralanıcısının Adı/Ünvanı
İHSAN KORKMAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
AT Sözleşmesinin Dayandığı Finansman
Anlaşması Tarih ve Sayısı
16.09.2009 / CCI 2007TR05IPO001
AT Yüklenicisi (İsim veya Unvan)
İHSAN KORKMAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
AT SÖZLEŞMESİNİN
Tarih-Sayısı
Uygulanacağı Yer/ler
Bedeli
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
AT Sözleşmesine Konu Proje Adı (Türkçe ve
İngilizce)
AT YÜKLENİCİSİNİN
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve İli (varsa)
Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler İçin)
- 2014-1-TR01-KA102-002329
TEKİRDAĞ
67.257,00 AVRO
17/11/2014
17/11/2015
Engelleri Aşmak İçin Avrupa Eğitim Hareketliliği
TEKİRDAĞ
4700436937
Vergi Kimlik ve/veya T.C. Kimlik Numarası
(Gerçek Kişiler İçin)
İletişim Bilgileri (Adres, Telefon, Faks,
Elektronik Posta)
MALKARA CAD. NO:116 HAYRABOLU TEKİRDAĞ,
02823151104, [email protected]
AT Yüklenicisi Adına Yetkili Kişi veya Kişilerin
Adı ve Ünvanı
MEHMET YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ YARDIMCISI
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu onaylanır.
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu onaylanır.
AT Yüklenicisi Yetkilisi
Sözleşme Makamı Yetkilisi
(Adı, Ünvanı, İmza, Kaşe/Mühür, Tarih)
(Adı, Ünvanı, İmza Kaşe/Mühür, Tarih)
MEHMET YILMAZ
OKUL MÜDÜRÜ YARDIMCISI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
326 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content