close

Enter

Log in using OpenID

00KACELE

embedDownload
00KACELE
FAKS ■ExlDi
ヾ ゴ
TC
BILIM,SANAYI VE TEKNOLOJIBAKANLIGI
Avrupa Birlitti ve Dls lli,kilcr Gcncl Midirit言 i
cOK ACELE
Sayr :
Konu :
31/10/2014
89580468 -724.01.03 1820
Liselerarasr Bilim Yarrgmasr
MILLI EGITIM BAKANLIGNA
(Yenilik ve EEitim TCkn。 loJilcri Gcncl Midirl●
)
=■
2014 Ttrk― Alman EEitim, Arastimla vc Ycnilik Y:ll(Tirk‐ Ainlan Bihm Ylh)
。rdinasン onunda
AImanya Fcdcral EEitirn VC Arastllllla Bakanh=i vc Bakanll=lmlZ k。
unltilmektcdir
ン
Bilim
Ylh
stlresince
ger9eklestlrnecek
ctkinlik
vc
faallyctlcrin
koordinasyonu i9in Tllrk― Alman Bilim Ylll A9111,Konfcransl'nda imzalanan Ortak Niyct
BcFn1 9crccVCJndc olusturtllan O■ ak calttma Grubu'nda TOBiTAK,YOK vc Milh Ettitim
Bakanhttl da ycr almakta olup,B‖ im Yl11'na hizmct cdccck ctkinliklerde ortak 9ahsma grubu
tlyclcri koordincli bir§ ckildc cal15maktadir
Oltak ca115ma crubu'nun daha Once gcrceklcstirilcn toplantllannda vc
gOri,nlclcrindc BAYER Ila9 Fillllasi taraflndan Bilirn Y111 9cttcvcSindc Ttrkiyc'dc
gcr9cklc,tirilccck
olan
LisclerarasI
Bilirn
Yarl,masl'nin
Ttrkiyc'dcki
tim
lisclcrc
duytlrtllmasl hususunda Milh E=itim Bakanil言 lmlZ SOnlmlulugu isdcnmistir Yar15maya
yapllan tinl ba,vunllarin isc TLIBITAK taraflndan olusturtllacak hakcm hcycti taralindan
baglmslz bir scklldC dCgcrlendirllmcsi kararia,tirilml,1lr
Bakanllklarlnin istlcnditti yarl,nlanin duyurulmasl hususu ilc ilgili olarak,yarl,manin
ImiZm yarisma
Icri
kcndi uhdclcHndc gcrccklcotillllesi ya da Bakanhklarin uygun g6由
§
gilcrini
BAYER
Ila9
9Cr9CVCSinde Ttrkiyc'dcki tim !iselerin listesini ve ilctisim b■
Fimlasl'na ilctmck tzcrc Bakanll=lmlZa ilctmclcri vc BAYER Finnasl'nin sё z kollusu
ilkcdcki tum lisclcrc duyurulabilmcsini tcmincn, Milli Egitim Bakanl屯
duン urusunu
yarl,ma ilc ilgili postcr vc afl,lcri lisc vc dcngi okunara ilctilmcsi kararlastiniml,tlr_
Yarl§ ma
ile llgili bilgi lll,ikte sunulmakta olup, yarisnlanin bir an
ёncc hayata
υkarida bahscdilcn hususlar hakkinda Bakanllklarl g6ru,vc takdirlcrinin
ёnlcmck
adina
postadan
kaynaklanacak
gccikmclcH
′
′
ZCヽ llCp Ozcr″ ISanavi goヽ tr vc zafer [email protected] gov tr clcktronik posta adrcslcrinc
gccirilcbilnlcsi 19inン
Bakanhこ lmiZa
vc
ilctilmcsi hususunda gcrcgini ivcdilikle arz edcrim
Dr. ljnal GUNDOGAN
Bakan a.
Genel Miidiir
I]K:
Bilim Yan5nrasr Notu
(Ycnnik vc EE■ im TCkn。 loJilcri Gcncl
Bilgi:
Orladlrctirn Gcnel
Yenilik vc Egitior Tclinoloiilcri
Mtldtlritltttl)
Muslafa Kcmal tltahall!'si Dumluprnar Bulvan Eski,chir Yolu
2l5l.Cnddc Norl54 06510 C.I'kaya /ANKARA
B‖
gi l,in trtibat:
zcyncp SUMER.A.B. uz,nan,
Fak、
: 03122196864
01122016040
Vヽ VW Sanayi gov tr
Elektronik A色 : ヽ
e-posla r [email protected]
Evrak bitgisine \avw.sa'rayi.gov.rr adresindcki e-hizmeller bdliimtinden. "ozmhyqs8AF89" DYS No ve evrak tarihi ile eriscbilirsiniz.
Teletbn:
BAY■ R
Bayer Liseler Arast Bilim Yangmast
G:R15
beJenme ve‖ en tekn。 │●ll urlnled alaniannda uzmanlasms kuresel bir゛ rket Olan
k strateJJ kapsamlnda′ 02el‖ ‖e satthk′ b‖ im ve etttim alanhnnda
Baverin surdur口 leb‖ ャ‖
Sa首 llk′
yurttttu薔 l sOsyal projele“
n Onem‖ b,ved butunuyor sけ ket,″ Daha lyi BI Yasam icin B‖
misyonuvla dunya genehndeki ce,ith口
2014 ylhnda TOrkive'dekifaa‖ vetlerinin 60 v‖ lnl kutlavan Baver,Tu rklye'nin 02e‖ ikle
Ve eこ ■
lm
abnhnnda‖
ge‖ lmine
im″
lkelerde 300′ den fa21a prOieye deStek oluvor
saこ llk
en ylksek katkYi Ve destettiSattlamavi amaulyOr
60v:ldOnima kuJamalan kapsamlnda」
rkeun gercekle5■ receこ i prOJele“ n tamaminin
OdaЁ inda Tarkive′ nin gelece首 i olan cOCuklar ve gencler var.TCrkive′ nin avdinhk yじ 21nan
temsi cileri olan cocuk:ari gelecekte bi:im insan:● lma vOnunde vureklendirerek Tarklye'de
binmin ge‖ ,imine katkl sattlamay`amaclavan lrkein temel hedel;genclen ve cocu‖ an
en,sorgulavab‖ en,doこ ada olan olavlarl
gunllk havatlar:nda merak ettiklerisevleri sorab‖
g021emlevebi:en ve anlamaya,alisan birevler haline getirmek
Baverin Turklye′ de son dOnemde gercek:estirditti sOSyal girisimlerin basinda 2012 yllinda
″
ヽimh kurumsal sosyal sorumluluk pFOjeSl gellyor
i″ Baver Genc Bi‖ mE:,ie“
havata gecrdi薔
TOrkive'nin ihtivaclar:nig62 0nlnde bulundurarak Toplum GOnl‖
varutllen″ Baver Cenc B‖ im
′
′
Elcile百 pr● esi‖ kbこ retlm
│:eri Vakfl ile birlikte
cattindaki cOcuklara bi‖
mi sevdlrmevL
bilim okuryazaril=ln:a ntirmav!ve insanl:言 ln gelecekte kar,:asacatl sorunlari Baverin″
daha
iVi bir ya5am icin bihm″ misyonuvla,02eCek,geiecettin b‖ im adamiannl veti5■ rmevi
amachyor Bes y!:da 10 binden fa21a‖ k6意 retim 6こ renciSine ula,mav:hedefleven proienin
kapsamし Baverin Turkive′ deki60 v‖ dOnlml vesilesiyle daha da genis:etildi 3aver 2014
vlllnda 8‖ deki■ 800 cocuttun vanislra 60 k6v ve kasabada 6 000 9ocutta daha ulasarak on:a ri
bi:imle vaklnlastiracak
kO意 retim ca意
indakicOcukhra 3aver Genc Bi‖ mE:,‖ en PrOjeJ veJlesivle ulasabilen 3aver′
e baolatmavl hedenivOr
renimine devam etmekte olan Oこ renCileri fen
60
“ ylldё nOm6 itibariv!● Lise 5は rencilerine de u:asab‖ ecetti bir pr●
Baver
“
Llseleraratt B‖ im Yansmasl″
‖
e lise
6薔
ve bilim a!an:arinda cal,smalar yapmava tesvik etmek′
cal:5malarin,v6nlendiFmek Ve b‖ imsel
″
katk:da bulunmak hedelen∼ or″ 0280nllk″ ′b‖ imsel v6ntem″ ,″ vara‖ 山k″
″
uvgulanab‖ idik″ ′sunum″ ve″sonu,″ k「 terlenne gOre dettedendi“ :ecek olan projelerle
“
mevi amacllyor
Baver′ gencleri fen ala n:nda veni buluslar vapmava te,vik edeb‖
ge‖ ,melenne
,
:anma,Ve van,manin bilim ve b‖ im e薔 ■iminin
lmesi ekseninde kamuovu b‖ incinin vlkseLebilme● ad!na Baver,TCM‖ H Eё ttim
Proleye en ust sevivede katlhmin sa首
ge ls●
“:‖ eTCB‖ im,Sanavi ve TeknoloJ Bakanhttrnln destettiniSOn derece krtik kabul
Bakanl:Ё
edivor
Yarsmanin ozellikle On eleme ve Odu‖ e detter bulma asamalannda■ 03iTAKln detteni
katkllarinin beklenildi薔
i″ Baver
Liselerarasi Bilim Varl,masI″
nin,0首 renCilerin okul ba,arlsina
da katklda bulunabilecek savgln bir proie konumuna ta,:nmaslicin ilgili kurumlarln katk‖
a ri
beklenivor
つι
VARI,MAN:N sARTNAMES:
VARi5MAN!N A01
YARisMAN:N
BAYER r-iSELERARAST
КONuSu
Bllm Proiesi
TuRU
Yaitma
BlliM YARI'MASI
Torliye'de bili.ne ilEiyiartr.mak v€ 6!tencilerin bilim alanrnda proje !retmelerini sallamah tetvik
AMACl
etmek
HEDEF К LE
「
a
nraClanma ktad I r.
Tiirkiye t.nelinde lit€ ve dengi okul iiirencile.i
nritti rlitim aif"nt{, llt4tetim ve Orta6I.etim l(u.umlan
sosyal Ettlnllller Ydnclmell$ Y.ntrnaLr M.dde 22
Madde 22 - Sosyal etkinlikler ve diterders laaliYetleri kapsamnda aitrencilerin ilSive yeteneklerini
gellttirmelerine, kendilerine tiiven duyabilmelerine, sosyal iligkilerde anlayrtft ve 5a)'811r
olabilmelerine, bilimsel diit0nce ve inceleme algkanUr kazanabilmelerine imkan tailamak amacryla
CeSttll yar6malar d0zenlenlt.
8u
konuda.tafdaki hususlar36z iinonde bulundu.ulur;
Yaitma konulan, stnfn d0tcYine v. Protramlard uYgun olarak belirlenir,
b) Bu YOnetmelikte belinilen konularda veya inceleme, kompozisyon, 9iir, hikeye, resim, m02ik, spor,
proje, bilgisayar, halk oyunlan ve benrerialanlarda en az biryantma dozenlenir'
c) YanSmalar, srnf igi, okul i9i, okullar arasr ve yurt i9i diilenlenebilecegi Eibi ulu5lararaslnda da
a)
dUzenlenebilir.
VARISMANIN
DAYANAこ
1
tn
itiyafltmalar il. iltili esasla. ve yarqma konulan, okul mudiiriiniin veya
tirrevlendireceEi m0dir yardrmcr nrn baSkani&nda iltili kul0p danrtman tigretmenlerinden ve
temsilcilerinden olutturulan lomisyonca; okullararasl yanlma konulan lleyaatma e3aslatl i'e ll/ilqe
milli eiitim m0d0rl!klerince oluttu.ulen komiiyonc. belirl€nir.
e) {DeEitit b€nt:2.3.2008/26804 RG} Bakanlk dErdaki .esmi/iizel ku.um ve kurulutla.ca
dii..nlenecek iyilte diireyindeki yarfmalara kanhm m0lki amirin; wrl tenelindeli yarqmalar i5e
Bakanlgrn izni ile tergellettirilir. Yan$mala,la ilgili komi5yonlarrn olutturulmasrna ilitkin huiuslar ilin
d)Okulve
onayrnda yer alrr.
f) (Oefisrk bent:2.3.2008/26804 RG) Okul ve srnrf igiyantmah,rn deg.rlenditilmeii, yanlmalar itin
olutturulan komisyonca; okulla, arasr y.ntmalarrn dederlendirilmesi ise ilSili alan iraretmenle,ind€n,
alan 6Iretmeni bulunmaoBsr durumunda okul Yainetiminc. uygun toriilen diEer 6tretmenlerden
glutturulan komisyon.a yaghr. Okul igi yar$malarda, yantmaya katrlan 5lndlardan temsilci birer
6Er€nci de bulundu.ulur.
g) YafiSmalar, egitim- iitretimi akratmaYacak tetrlde duzenlenir.
h) YarSmala.da derece ahnlar 6d0llendirili,. Batarrh 6trencilere, diBe. bakanhk kamu kurum ve
kurulutlanyla it birliBi sonucunda 5.glanan y.z kampr imkenbtndan da yararlandrnlmalannda oncelik
tantnrr.
VAR15MA
TAК VIM!
‐
TlLlM sARTtAR:
izin ve Okulbra Yasal Duvuru D6nemi: 29 tYlol 2014
Son ba'vuru
tatihi: 27 (asrm 2014
lcranrnlarln duyurusu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
15 Aralrk 2014
YanSmaya Tii,kiye genelinde lise ve de ngi oku I dErencileri katllabilir.
Yan'may. her 6trenci yalnrt bir proie ile katllabllir.
8ir proie en fazla iki 6trenci t.rafmdan yiiriitiilebilir.
odiiller, yarrtmaya k trlan kiti sayrirna b.krlmaksErn, p.oje batrna verilecektir.
Yangmaya, batka bir yafltm.dan 6'dUlalmf prqeler k.td6m.2.
Flnale kalan proJel€rln danrtman olretmenive 6t,encilerinin Sehirlerarasr ula5rm ve konaklama
bedelleri ile ista n bul icindeki ula'm ve yemek masraflarr Eayertaraflndan karSrlanacaktlr.
Proie basvu,ulan www-bayer.com.lr iizerinden yapllacaklla.
l
VARI,MA
ba,vuran proleleril“ taraindan″ 02guntむ ば,″ b‖ imselvOntem″ ′ヽρranl[ピ ′
sunum"ve″ sonu,・ knterle“ ne 86re deこ edendinlecektir
uygu anab‖ i“ ir′ “
Van,may●
″
2
,│「 isi Tlbtak tarartndan onerilecektir
3
F na!go「 ●,mesindeki prolelenn sunumu‖ e“ g‖ ian atim materya‖ erl yamsmactlar taranndan
get r‖ meldir
sARTIAR!
4
Varl,mava ba,vuracak adavlarln sevahat konusunda herhangi bir engeli bulunmarnas[
S
Fina1 86子 0,meSine ait saat vb detavlar,organi2aSyOn taraflndan avrica b‖
gerekmektedir
BAsVURU
YApllACAК
Yantma web sitesi
MECRA
Bayer T0rk
YARISMA
/
dirilecekti「
!!y!t b9M.!91!lI
istanbul
web sitesi: www. baver.com,tr
Adre!: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddeti No:53 UmraniYe istanbul
YERI
Finalsunumuna btlan tum Oこ rendlere ka● m belge● ve“ lecektir
Van,mada Oこ rencle“ dereceve giren oku‖ ara
“ kupa,dereceve giren prolelenn dan sman
6慧 retmen
0● UL
erlne madalva ve tum ka● hmc‖ ara ka● │lm beteSiVe市 !ecektir.
Odl::er
Birinc‖ ik 6dl:● :Di21Stu bi18iSavar
lkhd‖ k Odl:● :Tablet b‖ cisavar
Ocond!口 k Odu● :"ed“ ceki
Yantmayla ilgili her t0rl0 bil8i ve dokiiman deneEi!4!
d?849I!=!I
.dretinde paylaSrlacaktrr.
Yantma Hakkrnda Bilti icin:
ILET,51M
E-
P6ta:
lirClP!4iprrqo![
Tel: 0212 347 03 30
Yari,ma Temas:
Yan,man:n2014y:il ic:n be:irienen ana temas::″ Kent i,in Bi!im″
Aday!ardan kent y● 5aminl kolaviastlracak ve vatanda,larin glndelik ihtivaclar:na c021m
sunmak amacivla vap‖ ab‖ ecek yen‖ lkci cah5malar ortava k● Yduklan proleler Olusturmalan
istenecek.
″
Kent
icin 3inm″ ana temasinln aninda a,aこ !daki konu bashk!anna c520m ureten proleler
detedendlrmeye al!nacak
l.Enge‖ iler
icin B‖
im PrdeSi
Enge!‖ le‖ n hayaunl kolaylastlracak,kent hayatlna katlhmln:saElavaCak b‖ im proie:e"
2.Atlk YOnet:mi ve Ceri D6nustlm ProJesi
Top:umda atlk yonetimi ve geri dOn150m bHinciniartlrmak veya bu alanda daha etkin
sonuclar elde ed‖ mesi19in vap!lab‖ ecek yenilikci cali5malar
3.Yashiar icin B‖ im prdesi
VaJ!lann hay● ●n:kolaylasuracak′ kent hayauna ka● :lmin,saこ !ayacak b‖ im proiele“
4 Ene可 i TaSarrufu icin 31im pr●
eJ
4
Tiiketilen ener.ii kaynaklarrnrn maliyetle rin i azaltaca
k
bilim proieleri
5. Ulaflm igin Eilim Projesi
tehir hayatrnrn en tinemli sorunlanndan ula$tm igin geligtirilecek bilim projeleri
Takvim (Taslak)
Eyliil2014
2014
Aralk
2014
15 Aralk 2014
27
27 Kasrm
28 Kasrm - 3
5 - 15 Arahk
izin ve okullara Yasal Duyuru Donemi
Son Bagvuru
0n Eleme Donemi
Jori incelemeleri
Kazananlartn duyurulmast
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 629 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content