close

Enter

Log in using OpenID

5)FiNANSAL DıJRıJM ,

embedDownload
a-
h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, qenel kurul kararlarının verine
qetirilip qetirilmediği. hedeflere ulaşılamamışsa veva kararlar yerine qetirilmemişse oerekçelerine
ilişkin bilqiler ve değerlendirmeler,
Şirket geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflerine ulaşmıştır. Genel kurul kararları eksiksiz yerine
getirilmiştir.
ı)
yıl
içerisinde olağanüstü qenel kurul toplantısı yapılmıssa, toplantının tarihi, toplantıda alınan
kararlar ve buna ilişkin vapılan işlemlerde döhil olmak üzere olağanüstü qenel kurula iliskin bilqiler,
Şirket yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapmamıştır.
i) Şirketin vıl içinde vapmış olduğu bağış ve yardımlar i|e sosyal sorumluluk proieleri çerçevesinde
vapılan harcamalara iliskin bilqiler.
Şirketin yıl içinde yaptığı bağış, yardım ya da etkinliğiyoktur.
i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hökim şirketle, hökim şirkete bağlı bir sirketle, hökim şirketin
vönlendirmesivle onun ya da ona baölı bir şirketin yararına vaptığı hukuki işlemler ve qeçmiş faaliyet
vılında hökim sirketin va da ona baölı bir şirketin yararına alınan veva a|ınmasından kaçınılan tüm
diğer önlemler,
Şirketim iz şirketler toplu uğ una bağ ı değ ild ir.
k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse;(i)bendinde bahsedilen hukuki işlemin vapıldığı veya önlemin
alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara qöre, her bir hukuki
işlemde uvqun bir karşı edim sağ|anıp sağlanmadığı ve a|ınan veva a|ınmastndan kaçtnt|an ön|emin
sirketi zarara uğratıp uğratmadığı ,şirket zarara uğramıssa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği,
Şirketim iz bağ msız olarak faaliyet göstermektedir.
l
l
ı
5)FiNANSAL DıJRıJM
,
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına iliskin vönetim orqanının analizi ve değerlendirmesi,
planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,
Şirketimiz 2013 yılını 1.003.354,39 TL kğr ile kapatmıştır. Aktif toplamı 2.578.858,41 TL olup
karşılığında 2.317.687,71 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır. Şirketin 950.477,64 TL tutarında
sabit kıymetleriolup bu kıymetler için 15.390,29 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.
Şirketimiz rekabete dayalıserbest piyasa koşullarında faaliyetlerinigerçekleştirmiştir. Dünya
genelinde yaygın olan ekonomik kriz şirketimizi de olumsuz yönde etkilemiştir. Tahmin edilen
hedeflere ulaşılmıştır. Şirketin mali durumu çok fazla iyi olamamakla birlikte mevcut durumu
muhafaza etmiştir.
b) Geçmis vıllarla karsılastırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği. qelir oluşturma
kapasitesi, körlılığı ve borç/öz kavnak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek
diğer hususlara ilişkin bilqiler ve ileriye dönük beklentiler,
2012
Dönem Kaı l (Zararı)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.
Dönem Net Karı l (Zararı)
Ytı
322.988,55
65.272,61
257.715,94
2013 Yılı
1.003.354,39
219.080,86
784.273,53
Şirketin karlılığının yüksek olması, borçlanma yükünün azalması nedeniyle verimlilik istenilen düzeyde
olmuştur. Şirketin gelir oluşturma kapasitesi tamdır. Borçlanma olmazsa verimliliğin daha da artacağı
kanaatindeyiz.
c) Si
w4
nin
yönetim orqanı değerlendirmeleri,
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
948 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content