close

Enter

Log in using OpenID

Ders İçerikleri

embedDownload
T.C.
ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
DERS ĠÇERĠKLERĠ
1.YARIYIL
AĠĠT 101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-I (AKTS: 2)
Türk inkılabı ve inkılap hareketleri: İnkılapların nitelikleri ve hedefleri, Siyasal inkılaplar: Halk
fırkasının kurulması, İzmir suikasti, İstiklal mahkemeleri, Eğitim-Kültür alanındaki inkılaplar:
Tevhid-i Tedrisat, Harf inkılabı, Tarih ve dil alanındaki çalışmalar, Toplumsal alandaki inkılaplar:
Tekke ve zaviyelerin kaldırılması, soyadı kanunu, takvim ve ölçülerde inkılap. Türk dış politikası:
Lozan ve Montrö anlaşmaları, Türkiye-Avrupa ilişkileri, Türk inkılabının temel ilkleri:
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık.
TD 101 Türk Dili-I (AKTS: 2)
Cümlenin unsurları, Cümle tahlili ve uygulaması, Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin
okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları, Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, anlatım ve
cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar
(rapor, makale, tebliğ, v.b.), Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek
metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve
bununla ilgili retorik uygulamaları.
YD 101 Yabancı Dil-I (AKTS: 3)
Tenses, conjunctions: The verb To Be, possessive adjectives and pronouns, there is, there are, some /
any / much / many / a lot of, countable and uncountable nouns, making polite requests, comparative
and superlative forms of adjectives, like / would like.
MM 101 Malzeme Mühendisliğine GiriĢ (AKTS: 4)
Malzeme bilimi ve mühendisliği nedir? Malzeme mühendisliği kavramları ve malzeme
mühendisliği’nin hayatımızdaki yeri ve bazı mühendislik kavramlarının tanımı, çalışma, ders
sorumlularını dinleme, çalışma notu hazırlama, kütüphane kullanımı, rapor hazırlama, sınavlardan
geçmek için psikolojik ve fiziksel hazırlıkların yapılması, komisyon oluşturma ve yönetme, topluluğa
konuşma, makale veya bir yazının okunması, iş başvurusu ve mesleki ilerleme yöntemleri.
1
Malzemelerin tarihsel gelişimi ve endüstrideki rolü, Malzemelerin sınıflandırılması ve üretim
yöntemlerinin belirlenmesi, Demir esaslı malzemeler, demir-karbon faz diyagramı, demir dışı
malzemeler, Polimerler, Seramikler, Kompozitler, Malzemelere uygulanan yüzey işlemleri,
Malzemelerin fiziksel davranışları, Mekanik özellikleri, Kimyasal davranışları.
MM 103 Teknik Resim (AKTS: 4)
Teknik resim çiziminde kullanılan aletler, standartlar, Geometrik çizimler, Cisimlerin izdüşümleri,
Görünüş çıkarma, Ölçülendirme, Kesit görünüşler, Perspektif çizimi, Eksik görünüşlerin
tamamlanması, Yüzey işleme işaretleri, Tasarı geometri.
MM 105 Fizik-I (AKTS: 5)
Fizik ve ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta hareket, Hareket yasaları, Dairesel hareket
ve Newton yasalarının uygulamaları, İş ve kinetik enerji, Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu,
Doğrusal momentum ve çarpışmalar, Dönüş hareketi kinematiği, Dönüş hareketi dinamiği ve açısal
momentum, Statik, Harmonik hareket, Genel çekim yasası, Akışkanlar mekaniği.
MM 107 Genel Kimya (AKTS: 5)
Madde: Elementler, Bileşikler, Karışımlar, Bileşiklerin adlandırılması. Ölçmeler ve mol kavramı:
Birimlerin dönüştürülmesi, kimyasal formüllerin belirlenmesi, çözeltiler, Atomun yapısı: Işığın
karakteristik özellikleri, atom spektrumları, enerji seviyeleri, atom modelleri, çok elektronlu atom ve
iyonların elektron dağılımlarının yazılması, periyodik tablonun genel özellikleri. Kimyasal
Reaksiyonlar: Kimyasal reaksiyonların yazılması, reaksiyonların denkleştirilmesi, Reaksiyon
stokiometrisi: Mol-kütle ilişkisi, sınırlayıcı reaktif ve reaksiyonların teorik ve deneysel verimleri,
Kimyasal bağlar: İyonik bağlar, Kovalent bağlar, Lewis yapıları, örgü entalpisi, formal yükler,
Molekül ve çok atomlu iyonların şekli, VSEPR modeli, yük dağılımları, bağların kuvveti ve bağ
uzunlukları, orbitallerin hibritleşmesi, Gazlar: Maddenin hali, gazların moleküler karakteri, gaz
kanunları, gaz karışımları, gerçek gazalar, Sıvı ve Katılar: Moleküller arası kuvvetler, sıvı yapısı,
viskozite, yüzey gerilimi, katı yapısı, katıların sınıflandırılması.
MM 109 Matematik-I (AKTS: 5)
Reel sayılar ve reel doğru, doğrular, Çemberler ve paraboller, Fonksiyonlar ve grafikler,
Fonksiyonları tanımlamak, Matematik modeller, Fonksiyonları birleştirmek; Grafikleri kaydırmak ve
ölçeklemek, Trigonometrik fonksiyonlar, Hesap makinesi ve bilgisayarla grafik çizmek. Limitler ve
süreklilik: Değişim oranları ve limitler, Limit kurallarını kullanarak limitler hesaplamak, Bir limitin
2
kesin tanımı, Ek taraflı limitler ve sonsuzda limitler, Sonsuz limitler ve dikey asimptotlar, Süreklilik
türev: Bir fonksiyon olarak türev, Türev alma kuralları, Bir değişim oranı olarak türev, Trigonometrik
fonksiyonların türevleri, Zincir kuralı ve parametrik denklemler, Kapalı türetme, İlişkili oranlar,
Lineerizasyon ve diferensiyeller türev uygulamaları: Fonksiyonların ekstremum değerleri, Ortalama
değer teoremi, Monon fonksiyonlar ve birinci türev testi, Konkavlık ve eğri çizimi, Uygulamalı
optimasyon problemleri, Belirsiz şekiller ve ‘L’ hospital kuralı, Newton yöntemi, Ters türevler.
2.YARIYIL
AĠĠT 102 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II (AKTS: 2)
Türk inkılabı ve inkılap hareketleri: İnkılapların nitelikleri ve hedefleri. Siyasal inkılaplar: Halk
Fırkasının kurulması, İzmir suikasti, İstiklal mahkemeleri, Eğitim-Kültür alanındaki inkılaplar:
Tevhid-i Tedrisat, Harf inkılabı, Tarih ve dil alanındaki çalışmalar. Toplumsal alandaki inkılaplar:
Tekke ve zaviyelerin kaldırılması, Soyadı kanunu, Takvim ve ölçülerde inkılap. Türk dış politikası:
Lozan ve Montrö antlaşmaları, Türkiye Avrupa ilişkileri. Türk inkılabının temel ilkleri:
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık.
TD 102 Türk Dili-II (AKTS: 2)
Dil nedir: Dilin doğuşuyla ilgili teoriler, Dil-kültür-ulus ilişkisi; Dil devrimi: Türk dil kurumu ve
çalışmaları; Dünya dilleri: Dil aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkiye türkçesinin
özellikleri: Ses özellikleri, Biçim özellikleri, Cümle özellikleri; Yazım kuralları; Noktalama işaretleri;
Yazışmalar: Özgeçmiş, Dilekçe, Mektup, İş mektubu, Telgraf; Konuşmanın özellikleri: Konuşmada
dikkat edilmesi gereken kurallar, Etkili konuşma; Dinleme: Dinlemede uyulması gereken kurallar;
Okuma: Anlayarak okuma, Eleştirel okuma; Yazın türleri: Öykü, Roman, Makale, Deneme, Şiir,
Tiyatro.
YD 102 Yabancı Dil (Ġngilizce)-II (AKTS: 3)
Reported speech, passive voice, comparison, causative sentences, adverbial clauses: Question forms,
infinite of purpose, making suggestions , adverbs and adjectives, adjectives ending in /-ed/ and /ing/ present, perfect with ‘’ever, never, always, yet, just, since. Adverbial Clauses.
MM 102 Malzeme Bilimi-I (AKTS: 4)
Malzemelerin yapısı; Atom, atomlar arası ve moleküller arası bağlar, Malzeme yapısında atomların
dizilişi, tertip numarası, Amorf, Kristal ve moleküler yapılar. Kristal yapılar; Bravais uzay kafesleri,
metallerin kristal sistemleri, Miller indisleri, Doğrultu ve düzlemde atom yoğunluğu, Madde
3
yoğunluğu, Kristal yapıların incelenmesi; X-Işınları, Elektron ışınları, Difraksiyon ve Bragg bağıntısı,
Kristal yapıları inceleme yöntemleri. Kristal hataları; Noktasal hatalar, Doğrusal hatalar, Düzlemsel
hatalar, Hacimsel hatalar. Malzeme muayenesi; Makroyapı inceleme, Mikroyapı inceleme, Mekanik
özelliklerin belirlenmesi. Malzemelerde deformasyon (şekil değişimi); elastik şekil değişimi, Plastik
şekil değişimi, Teorik ve gerçek mukavemet, Deformasyon sertleşmesi ve yeniden kristalleşme.
Metallerde mukavemete etkiyen faktörler. Difüzyon (yayınma).
MM 104 Bilgisayar Destekli Teknik Resim (AKTS: 4)
AUTOCAD bilgisayar programı kullanarak, Geometrik çizimler, Dik izdüşüm esasları, Üç boyutlu
modellerden esas görünüşlerin çıkarılması. İki esas görünüşten üçüncü görünüşü çıkarmak. Üç
boyutlu çizim teknikleri: basit şekiller, eğik yüzeyler, aykırı yüzeyler. Ölçülendirme esasları. Kesit
eleman esasları: Tam, Yarım kesitler.
MM 106 Fizik-II (AKTS: 5)
Yük madde ve elektrik alanı. Gauss yasası, elektriksel potansiyel. Sığa ve kondansatör, Akım ve
direnç. Elektromotor kuvvet; devreler ve magnetik alan. Amper yasası ve Faraday İndüksiyon yasası.
İndüktans ve maddenin magnetik özellikleri. Maxwell denklemleri ve elektromağnetik dalgalar.
MM 108 Fizikokimya (AKTS: 5)
Gazların genel özellikleri, İdeal gaz kanunları. Maddelerde hal dönüşümleri. Çözeltiler ve özellikleri;
Kimyasal denge: Denge sabitinin bulunması; Proton Aktarımı-Asitler ve Bazlar; Tuz çözeltileri:
İyonların asitliği bazlığı, Titrasyonlar, Tampon çözeltiler; Dönüşümdeki Enerji-Termodinamik:
Termo-dinamiğin birinci kanunu; Elektron Aktarımı-Elektrokimya: Galvanik hücreler, Elektroliz;
Kinetik-Reaksiyon hızları: Derişim ve hız, Reaksiyon mekanizmaları; Ana grup elementleri I; Ana
grup elementleri II; d-Bloku geçiş metalleri; Nükleer Kimya: Radyoaktivite, Nükleer enerji.
MM 110 Matematik-II (AKTS: 5)
Ters türevler, İntegrasyon : Sonlu toplamlarla tahminde bulunmak, Toplam notasyonu ve sonlu
Toplamların Limitleri, Belirli integral, Analizin temel teoremleri, Belirsiz integraller ve dönüşüm
kuralları, Değişken dönüşümü ve eğriler arasındaki alan belirli integrallerin uygulamaları :
Dilimleyerek hacim bulmak bir eksen etrafında dönme, Silindirik kabuklarla hacim bulmak, Düzlem
eğrilerinin uzunlukları, Momentler ve kütle merkezleri, Dönel yüzey alanları ve pappus teoremleri, İş,
akışkan basınçları ve kuvvetleri integrasyon teknikleri: Temel integrasyon formülleri, Kısmi
integrasyon, Rasyonel fonksiyonların kısmi kesirlerle integrasyonu, Trigonometrik integraller,
4
Trigonometrik dönüşümler, İntegral tabloları ve bilgisayar cebir sistemleri, Sayısal integrasyon,
Genelleştirilmiş integraller, İntegrasyonun diğer uygulamaları: Eğim alanları ve ayrılabilir
diferansiyel denklemler, Birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler, Euler yöntemi, Otonom
diferansiyel denklemlerin grafik çözümleri, Birinci mertebe diferansiyel denklemlerin uygulamaları.
3. YARIYIL
MM 201 Malzeme Bilimi-II (AKTS: 4)
Malzemelerin mekanik davranışı: Çekme deneyi, gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, Gevrek
davranış, sünek davranış, kayma etkisi, Sertlik ölçümü. Malzemelerin fiziksel özelikleri: Özgül
ağırlık, Su emme, Boşluk oranı, Geçirimlilik, Kapiler su emme. Metallerde mukavemet arttırıcı
isimler: Soğuk şekil verme, Sıcak şekil verme, Tavlama, alaşımlama, Ötektik alaşımlar, Isıl işlem,
Temperleme,Sünme, Gevşeme, Kırılma ve yorulma, Seramiklerde tokluğun arttırılması, Polimerler ve
özellikleri. Malzemelerin bünye denklemleri. Atomun yapısı, Malzemelerin Elektrik İletkenliği, Yarı
iletkenler, Malzemelerin dielektrik özellikleri, Pieozoelektrik, Malzemelerin mağnetik özellikleri,
Malzemelerin termal özellikleri, Malzemelerin optik özellikleri.
MM 203 Malzeme Termodinamiği-I (AKTS: 5)
Sistem ve çevresi, bir saf maddenin özellikleri, Özellik diyagramları ve tabloları, Hal denklemi, Enerji
ve iş türleri. Sistemle çevresi arasında enerji alış verişi, Termodinamik süreç, Tersinir ve tersinmez
süreçler. Kapalı ve açık sistemler için termodinamiğin birinci yasası. Termodinamiğin ikinci yasası ve
entropi. Mühendisik sistemleri için termodinamiğin ikinci yasası ve ekserji. Isı makineleri, Carnot
çevrimi, Termodinamiğin üçüncü yasası. Yardımcı termodinamik fonksiyonları, Gibbs ve Helmholtz
enerjileri, Maxwell denklemleri. Gaz karışımlarında denge reaksiyonları.
MM 205 Statik ve Mukavemet (AKTS:4)
Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri: Vektör işlemleri. Parçaçığın dengesi: Eşdüzlemsel sistemlerin
dengesi. Üç boyutlu sistemlerin dengesi. Kuvvet sisteminin bileşkesi: Moment, kuvvet çifti momenti.
Bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti sistemi. Yayılı yükler: Katı cisimlerin dengesi: Katı
cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri. Yapısal analiz: Kafes kiriş sistemleri, Çerçeveler ve makineler.
İç kuvvetler: Yapısal elemanlarda iç kuvvetler. Sürtünme. Sentroid ve ağırlık merkezi. Atalet
momenti. Virtüel iş metodu. Mukavemete giriş, Temel tanımlar iç kuvvet, Dış kuvvet, Gerilme,
Emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı, Termik gerilmeler, Kompozit çubuklarda termik gerilme, Öz
ağırlığın şekil değiştirmeye etkisi, Eşit mukavemetli çubuklar, Basınçlı kaplarda meydana gelen
gerilmeler, Bir ve iki eksenli gerilme dönüşümleri, Mohr çemberi, Asal gerilmeler, Hooke kanununun
5
genel hali, düşey yüklü kirişlerde normal ve kayma gerilmeleri, çeşitli profil kesitlerde normal ve
kayma gerilmeleri, Kayma gerilmelerinin kesit tayininde önemi, Eğilmede asal gerilmeler, Millerin
burulması, Kolonlar teorisi, kalın ve ince kolonlar, Birleşik mukavemet halleri.
MM 207 Diferansiyel Denklemler ve Sayısal Analiz (AKTS: 5)
Genel tanım almalar ve temel kavramlar. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler ve
mühendislik uygulamaları. Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler ve mühendislik
uygulamaları. Sabit katsayısı ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin uygulamaları.
Eksponansiyel seriler yardımı ile lineer diferansiyel denklemlerin çözümü. Lineer diferansiyel
denklem sistemleri ve mühendislik uygulamaları. Üçüncü mertebeden differansiyel denklemler ve
mühendislik uygulamaları. İteratif tekniklere giriş ve sıfır fonksiyonu, Sabit nokta terimi ve sabit
nokta yineleme, Newton-Raphson methodu, Kesişen, Regula falsi ve modifiye lineer interpolasyon
yöntemleri, Müller yöntemi ve polinomlar için diğer yöntemleri (Bairstow), İteratif metodlar için hata
analizi, Kesişen yöntemi için yakınsama, Vektör ve matris normları, Özdeğer ve özvektörler, Lineer
olmayan sistemler için Newton metodu, Lineer olmayan sistemlerin sabit nokta teoremi ve sabit nokta
yineleme, Steepest Descent yöntemi, Broyden yöntemi.
MM 209 Malzeme Üretim Süreçleri (AKTS: 3)
Mühendislik malzemeleri imalat süreçleri genel bilgisi, Metal döküm süreçleri, Toz metalurjisi, Sıcak
ve soğuk şekil verme, Birleştirme ve ayrıştırma yöntemleri, Talaşlı imalat, Plastik malzeme süreçleri,
Kompozit malzemelerin üretim ve imalat yöntemleri yanı sıra modern üretim aşamalarıdır.
Seçmeli Dersler
MM 211 Isı ve Kütle Transferi (AKTS: 3)
Momentum Transferi: Viskozite ve momentum transferi mekanizması, Laminer akımda hız dağılımı,
Süreklilik eşitliği, Hareket eşitliği; Enerji transferi: Isıl iletkenlik ve enerji transferi mekanizması,
Katılarda ve laminer akımda sıcaklık dağılımı, İzotermal olmayan sistemlerde değişim eşitlikleri;
Kütle transferi: Difüzivite ve kütle transferi mekanizması, Katılarda ve laminer akımda konsantrasyon
dağılımı, Çok bileşenli sistemlerde değişim eşitlikleri.
MM 213 Temel Elektrik ve Elektronik (AKTS: 3)
Elektron, elektrik akımı, İletkenler, Yalıtkanlar, Yarı iletkenler, Elektriksel kanunlar, Devre
elemanları ve RLC devreleri, Taşıtlardaki elektrik ve elektronik sistemlerin incelenmesi, Elektriksel
büyüklükler ve bunların diğer birimlere dönüştürülmesi, Hesaplanması, Ölçü aletlerinin özellikleri ve
6
osilaskopların incelenmesi ve çeşitli ölçümlerin gerçekleştirilmesi, Elektrik devreleri, seri, paralel,
karışık devreler, devrelerle ilgili arızaların tanımlanması (kısa devre, açık devre), devre elemanlarını
kullanarak seri, paralel, karışık devrelerin oluşturulması, Diyot ve transistörler.
MM 215 Kaynak Teknolojisi (AKTS: 3)
İş güvenliği ve atölye eğitimi, Birleştirme yöntemleri ve uygulamalarının kontrolü, Ark oluşumu, ark
oluşumuna etki eden faktörler, Gaz ergitme kaynağı, Oksi-asetilen kaynağı, Gaz metal ark kaynağı
(MAG/MIG), Gaz tungsten ark kaynağı (TIG) Tozaltı ark kaynağı, özlü tel uygulamaları, Yüzey
hazırlama, Birleştirme çalışmaları, Birleştirme tipleri, Alın birleştirmeler, Bindirme birleştirmeler,
Köşe birleştirmeler, T birleştirmeler, İlave metaller(elektrotlar), Karışım gaz uygulamaları,
Lehimleme malzemeleri, Sert ve yumuşak lehimleme uygulamaları.
MM 217 ĠĢ Güvenliği (AKTS: 3)
İş kazasının tanımı, İş kazası çeşitleri, meslek hastalıkları, kazanın temel nedenleri, iş güvenliği
yöntemleri, İş güvenliği organizasyonu nasıl yapılır, Kaza soruşturması, Tarafların kusur oranlarının
belirlenmesi yöntemi, Teknik raporun hazırlanması.
MM 219 AkıĢkanlar Mekaniği (AKTS: 3)
Temel kavramlar, Akışkanların gerilmelere karşı davranışı, Akışkanların statiği, Basınç-derinlik
ilişkisi, Akışkanların kinematiği, Langrange ve Euler yaklaşımları, İdeal akışkanların ve gerçek
akışkanların bir boyutlu akımları, Temel denklemler: Süreklilik denklemi, Enerji denklemi, İmpulsmomentum denklemi, Laminar akım, Türbülanslı akım, İdeal ve gerçek akışkanların iki boyutlu
akımları, Potansiyel akımlar, Sınır tabakası uygulamaları.
4. YARIYIL
MM 202 Isıl ĠĢlemler (AKTS: 4)
Isıl işleme giriş, Çeliklerin ısıl işlemi, Çeliğin yapısı: Kristal yapı, Kristal yapı hataları, Denge
diyagramları, Katı eriyik, Tavlama, Hızlı soğutma, Yavaş soğutma, Isıl işlem uygulama nedenleri,
Isıl işlem çevrimleri, Normalizasyon, Homojenizasyon, Yeniden kristalleştirme, Gerilim giderme, Su
verme, Yüzey ve seçimli sertleştirme, Sementasyon, Nitrürasyon, Borlama, Indüksiyonla yüzey
sertleştirmesi, Alevle yüzey sertleştirme, Demirin ısıl işlemi, S-Diyagramları, Yapı çelikleri, Takım
hız çeliklerine uygulanan ısıl işlem, Yüksek hız çelikleri, Jominy deneyi, Demir dışı metallerin ısıl
işlemi.
7
MM 204 Malzeme Termodinamiği-II (AKTS: 3)
Mükemmel gazlar ve karışımlar; Termodinamiğin üçüncü kanunu; Ellingham diyagramları. Integral
özellikler; Kısmi özellikler; Aşırı özellikler; Kimyasal potansiyel; Gibbs-Duhem eşitliği; Aktivite;
Kuvasi-Kimyasal model; İdeal çözeltiler; Düzgün çözeltiler; Gerçek çözeltiler; Raoult kanunu; Henry
kanunu; Alfa fonksiyonu; Clausius-Clapeyron eşitliği; Referans ve standart halleri; Etkileşim
katsayıları ve parametreleri.
MM 206 Faz Diyagramları (AKTS: 3)
Termodinamik ve Faz dengeleri; Tek bileşenli sistemlerin faz diyagramları: İki bileşenli sistemlerin
faz diyagramları; İki bileşenli denge diyagramlarında sıvıların katılaşması, Katı çözeltiler, Normal ve
anormal ergiyen ara bileşikler, Sıvıların birbirine karışmaması; Faz denge diyagramları çizimi:
Deneysel yöntemler, Termodinamiksel hesaplamalar yöntemi; Üç bileşenli sistemlerin faz
diyagramları: Bileşim tayini, Üç bileşenli denge diyagramında sıvıların katılaşması, Üç bileşenli
sistemlerde ara bileşikler, Katı çözeltiler; Dört ve altı bileşenli sistemlerin faz diyagramları.
MM 208 Malzemelerin Mekanik DavranıĢları (AKTS: 4)
Kristal yapı kusurları, Dislokasyonlar ve malzemelerin mekanik özelliklerine etkisi, Plastik
şekil değişimi mekanizmaları, Malzemelerde dayanım arttırıcı mekanizmalar, Hasar kavramı,
gevrek ve sünek kırılma. Elastik ve plastik deformasyon süreçleri, Doğrusal elastik kırılma
mekaniği esasları ve uygulamaları, Mühendislik malzemelerinde yorulma ve kırılma,
Yorulma karşı tasarımda malzeme seçimi, Sürünme mekanizmaları, Yüksek sıcaklıklar için
malzeme seçim ve tasarım ilkeleri, Malzemelere uygulanan mekanik testler, Malzeme
davranışında ortam etkisi, Hasar analizi.
MM 210 Malzeme ve Enerji (AKTS: 3)
Stokiyometrik hesaplamalar; Madde denkliği hesaplamaları; Isı denkliği; Reaksiyon çeşitleri;
Termokimyasal prensiplerin uygulaması; Seçilmiş prosesler de madde ve ısı denklikleri uygulamaları.
MM 212 Staj-I (AKTS: 4)
Derslerde öğrenilen teorik bilgilerin endüstriyel uygulamalarını gözlemlemek, İşçi sağlığı ve iş
güvenliğini yerinde öğrenmek, Mezuniyet sonrası gelecek kariyer planlaması için sağlıklı karar
vermek.
8
Seçmeli Dersler
MM 214 Temel Döküm Teknikleri (AKTS: 3)
Temel döküm teknikleri ve sınıflandırılması, Klasik döküm teknikleri, gelişmiş döküm teknikleri,
Farklı döküm teknikleri için kalıp dizaynı, Farklı malzemeler için döküm tekniklerinin seçimi, Döküm
teknikleri.
MM 216 Toz Metalurjisi (AKTS: 3)
Toz metalurjisinin genel prensipleri, Toz metalurjisinde teknolojik öneme sahip tozların üretim
yöntemleri, Tozların karakterizasyonu, Karıştırma ve harmanlama, Şekillendirme yöntemleri,
Sinterleme fırınları ve atmosferleri, Sinterlenme mekanizmaları, Katı hal ve sıvı fazlı sinterleme,
Reaksiyonlu sinterleme, Tam yoğunlaştırma prosesleri, Bitirme işlemleri, Toz metalurjisi Ürünlerinin
muayenesi, Örnek uygulamalar.
MM 218 Modern Kaynak Yöntemleri (AKTS: 3)
Kaynak yöntemlerinin gelişimi; Modern kaynak yöntemlerinin tanıtılması ve kaynak yöntemlerinin
karşılaştırılması, Kaynak yöntemi seçimi, Tasarım ve imalat için kaynaklı uygulama kriterlerinin
belirlenmesi, Sanayide kullanılan modern kaynak yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olma, Eritme,
Basınç ve katı hal kaynak yöntemleri; Gaz altı (MIG, MAG, TIG) kaynak teknikleri, Toz altı kaynak
teknikleri ve teknolojileri, Uygulama alanları yüksek enerji yoğunluklu kaynak yöntemleri; Termit
kaynağı; Plazma ark kaynağı, Elektro curuf kaynağı; Difüzyon kaynağı; Sürtünme kaynağı; Manyetik
alan kaynağı; Patlamalı kaynak, Ultrasonik kaynak; Yüksek frekans kaynağı, Dar aralık kaynağı;
Termik kesme, püskürtme.
MM 220 Metalurjik Atıklar ve Çevre (AKTS: 3)
Metalurjik esaslı katı, sıvı ve gaz atıklar, Çevre korumaya yönelik olarak atıksız çalışan metalurjik
proseslerin geliştirilmesi-tasarımı, Ekoloji-ekonomi-mühendislik çerçevesinde mevcut proseslerde
oluşan atıkların değerlendirilmesi ve çevresel etkileşimi, Metal toksikolojisi, Metalurjik proseslerden
kaynaklanan önlenemez nitelikteki katı atıkların ber tarafı ve metalik esaslı hurdaların
değerlendirilmesi, Dünyada ve ülkemizde uygulanmakta olan yöntemler ve teknolojik gelişim
sürecinde yeni alternatifler.
9
MM 222 AraĢtırma ve Rapor Yazma Teknikleri (AKTS: 3)
Araştırma yöntem ve teknikleri, Veri toplama teknikleri. Ham verilerin analizi, Bilimsel rapor yazma
yöntemleri, Fizibilite ve teknik rapor. Teknik şartname hazırlama. Alıntı yapma ve referans gösterme
kuralları, İş başvuru mektubu ve özgeçmiş (CV) hazırlama, Proje fikrinin yazılı teklif önerisine
dönüştürülmesi.
5. YARIYIL
MM 301 Metalografi (AKTS: 4)
Metalografi kavramı, Malzeme karakterizasyonu için numune hazırlama teknikleri, Metalografik
inceleme teknikleri: Makroyapı inceleme (makro dağlama) ve mikroyapı inceleme, Kırma ve kırık
yüzeylerin incelenmesi, Optik mikroskop için numune hazırlama (numune seçimi, kesme, kalıplama,
zımparalama, parlatma ve dağlama), Optik mikroskop, Çelik, Dökme demir, Alüminyum ve bakır gibi
çeşitli metal ve alaşımlara ait mikroyapılar, Plastik deformasyon sonucu oluşan mikroyapılar, Tek ve
çift fazlı malzemelerde yapı analizi, Kantitatif metalografi.
MM 303 Fiziksel Metalurji (AKTS: 4)
Faz dönüşümlerinin termodinamiğine giriş, Atom boşluklarının tanıtımı ve entropinin
istatiksel
mekanik anlamı, Kristallerde atom boşlukları ve hatalar (nokta, çizgi, yüzey hataları dislokasyonlar,
Burgers vektörü, arayüz hataları), çekirdek ve tane oluşumu kristallerde atom boşluklarının hareketi,
Difüzyon ve difüzyon mekanizmaları, Yer alan atomların difüzyonu, Difüzyon katsayısı ve sıcaklığa
bağımlılığı, Yüzeylerin tanımı ve
sınıflandırılması, Ara yüzeylerin enerjileri, Tane sınırlarının
hareketi, Nano ölçekli sınırlar ve yüzeylerin kararlılığı, Dihedral açı kavramı ve uygulamada önemi,
Çekirdekleşme ve çeşitleri, Heterojen çekirdeklenmenin metalurjik uygulamaları, Toparlama ve
yeniden kristalleşme, Çökelme ve sertleşmesi, Difüzyon kontrollü tane büyümesi, Martenzitik
dönüşümler, Perlitik ve beynitik dönüşüm yapıları, Oluşum mekanizmaları, Fiziksel metalurjinin
uygulamaları (homojenizasyon, karbürizasyon ve çökelti sertleşmesi).
MM 305 Malzeme Karakterizasyonu-I (AKTS: 5)
Elektromanyetik spektrum, X-ışınlarının eldesi, Kenar ve uç pencereli tüpler, Atomların elektronik
konfigurasyonu, Işıma temel prensipleri, Beyaz X-ışınları, Karakteristik X-ışınları, Soğurma, Filtreler,
Difraksiyon teorisi, Kristal sistemlere göre difraksiyon oluşum şartları, Difraksiyon şiddeti, Hanawalt
yöntemiyle difraksiyon paternlerinden bilinmeyen fazların tanımlanması, Analiz ve malzeme analiz
görüntü teknikleri, Optik mikroskop (OM) ve uygulamaları, Elektron mikroskoplarına giriş ve
10
elektron mikroskopların yapısı, SEM için numune hazırlama yöntemleri, SEM’ de çeşitli numunelerin
incelenmesi ve irdelenmesi, TEM için numune hazırlama yöntemleri, TEM’ de değişik elektron
difraksiyon paternleri, TEM’ de çeşitli numunelerin incelenmesi ve irdelenmesi.
MM 307 Seramik Malzemeler (AKTS: 4)
Seramik malzemelere giriş, Seramiklerin türleri, Geleneksel seramikler, ileri seramikler ve
refrakterlerin özellikleri ve uygulamaları, Seramiklerin kristal yapılarının prensipleri, Doğal ve
sentetik hammaddelerin türleri ve özellikleri, Hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik
özellikleri ile bunların tayin yöntemleri, Hammadde proses işlemleri, Sentetik seramik tozlar.
Seramiklerin şekillendirilme prensipleri ve teknolojileri, Seramik sırların üretimi ve özellikleri, Bünye
ve sır formül hesapları, Seramiklerde kurutmanın prensipleri ve teknolojileri, Sinterleme, Toz
sinterlemesinin mekanizmaları ve pişirme yöntemleri, Seramik fırınları, Seramiklerde kalite kontrol
yöntemleri, Ulusal ve uluslararası standartlar.
MM 309 Polimer Malzemeler (AKTS: 4)
Geniş molekül bilimine giriş; Polimerizasyon; Kademeli reaksiyon polimerleşmesi (Yoğuşma),
Radikal zincir (Ekleme) polimerleşmesi, İyonik ve kordinasyon zincir polimerizasyonu, KoPolimerleşme, Polimerleşme koşulları ve polimer reaksiyonları, Karakterizasyon; Polimer çözeltileri,
Moleküler ağırlık ve boyut ölçümü, Polimerlerin analiz ve testleri, Yapı ve özellikler; Kristalin
polimerlerde düzen ve morfoloji, Polimerlerin mekanik özellikleri ve reolojisi, Polimer yapısı ve
fiziksel özellikleri, Ticari polimerlerin özellikleri; Hidrokarbon plastikler ve elastomerler, Diğer
Karbon-Zincirli polimerler, Heterozincirli termoplastikler, Isıtma sonrası sertleşen reçineler, Polimer
üretimi, Plastik teknolojisi, Fiber teknolojisi, Elastomer teknolojisi.
Seçmeli Dersler
MM 311 Yoğun Madde ve Malzeme Fiziği (AKTS: 3)
Kırınım, Simetri, Ters örgü, Brillouin bölgeleri sözlü ve görsel anlatım, Dağılım fonksiyonları
(Fermi-Dirac ve Bose-Einstein) örsel anlatım, Örgü titreşimleri, Fononlar, Isı sığası sözlü ve görsel
anlatım, Esnek dalgalar, Einstein ve Debye modelleri, Young modülü, Mobilite, Etkin kütle,
Matthiessen kuralı, Drude kuramı, Elektriksel iletkenlik.
MM 313 Plastik ġekillendirme (AKTS: 3)
Metalik bir malzemenin başka bir şekle dönüştürülmesi sırasında uygulanan haddeleme, Dövme,
Ekstrüzyon, Çekme, Kesme, Bükme ve derin çekme gibi plastik şekil verme yöntemlerinin, Üretim
11
aşamaları, Teçhizat, Kuvvet ve enerji hesaplamaları, Kalıplar, Ara yüzey koşulları, Malzemenin
mukavemet ve şekil değişimi davranışları, Uygulamada karşılaşılan hasarlar ve çözüm yolları
hakkında malzeme mühendisliği öğrencilerini gerekli bilgi düzeyine ulaştırmaktır.
MM 315 Demir DıĢı Metalik Malzemeler (AKTS: 3)
Genel tanımlar, Demir dışı metallerin rafinasyonu ve üretiminin genel prensipleri, Bakır; cevherleri,
konsantrasyonu, kavurması ve ergitilmesi. Bakırın konvertör ve rafinasyon işlemleri, Alüminyum;
cevherleri, Bayer prosesi ile alümina üretimi, alüminyumun elektrolizi, rafinasyon ergitmesi, Çinko;
cevherleri, konsantrasyonu, kavurması, sinterlemesi ve ergitmesi, Çinkonun liçi ve redüksiyon
elektrolizi, Kurşun; sinterleme, ergitmesi ve rafinesi, Değerli metal eldesi, konsantrasyonu ve
ergitmesi, Gümüş üretimi; siyanürleştirme, siyanürlü çözeltilerden gümüşün çöktürülmesi, kurşun ve
bakır metalurjisinden gümüş eldesi, gümüşün elektrolitik rafinasyonu, Altın üretimi; amalgamasyon,
siyanürleştirme, siyanürlü çözeltilerden altının çöktürülmesi, altının elektrolitik rafinasyonu ve altıngümüş ayırımı, Kadmiyum, germanyum, civa ve antimon üretimleri.
MM 317 Demir ve AlaĢımları (AKTS: 3)
Demir cevherleri; cevher zenginleştirme; sinterleme, topraklama, Demir üretiminin prensipleri,
Dökme demirler, özellikleri, kullanım alanları, Demir alaşımların tanıtımı ve demir alaşım türleri,
Çelik üretim teknikleri, ferro alaşımların üretim teknikleri, alaşım ürün tipleri ve bileşim aralıkları,
alaşımlandırma
teknikleri, ferro alaşımların kullanım alanları, ferrokrom, ferromanganez,
ferrosilisyum, ferrotitanyum, ferrovanadyum, ferroniyobyum, ferromolibden, ferrotungsten üretimi,
türleri ve kullanım alanları.
MM 319 Mesleki Ġngilizce (AKTS: 3)
Malzeme mühendisliğinde sıklıkla kullanılan sözcüklerin ve terimlerin tanınması ve kullanılması, Bu
sözcüklerin ve terimlerin Türkçe karşılıkları, Malzeme mühendisliği literatüründen seçilen parçaların
Türkçe’ye çevrilmesi, Türkçe parçaların İngilizceye çevrilmesi. İngilizce kaynak okuma, anlama,
yazma ve konuşma kabiliyetlerini geliştirme, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü eğitimi için
hazırlanmış eğitim ve öğretim amaçlı İngilizce hazırlanmış teknik konular içeren ders içerikli
sunumların dinlenmesi, konu ile ilgili karşılıklı konuşma pratiği ve anladıklarını yazılı ifade etme
uygulamaları yaptırarak öğrencilerin aktif katılımının sağlanması.
12
6. YARIYIL
MM 302 Malzemelerin Elektronik Özellikleri (AKTS: 3)
Kristal yapı, Difüzyon yasaları, Malzemelerin elektriksel özellikleri: Enerji-bandı diyagramı, Serbest
elektron enerjilerin kuantalaşması, Fermi-Dirac istatistiği, Brillouin zonları, Elektriksel iletkenlik,
Yalıtkanlık, Metaller, Yarı iletkenler, Süper iletkenlik, Dielektrik özellik ve dielektrik malzemeler,
Malzemelerin ferroelektrik ve piezoelektrik davranışları, Magnetik özellikler: Magnetik malzemeler,
Malzemelerin ısıl özellikleri: fotoiletkenlik, Laser, Seebeck olayının uygulama alanları.
MM 304 Korozyon ve Korunma Yöntemleri (AKTS:3)
Korozyonun tanıtımı ve Türkiye ve Dünya’da korozyonun önemi, Korozyonun temel ilkeleri,
Korozyonun mekanizması, Korozyon türleri, Pasifleşme, Potansiyel-Ph Diyagramları (Pourbaix
Diyagramları), Korozyondan korunma yöntemleri temel ilkeleri, Metalik malzemeler, Seramik
malzemeler, Plastik malzemeler, Kompozit malzemeler, Akıllı malzemeler, Biomedikal Malzemeler
ve Nano malzemeler gibi endüstride kullanım alanı bulan malzemelerin korozyon davranışlarının
incelenmesi, Otomotiv endüstrisinde korozyon problemleri ve önlenmesi, Enerji ve iletim
sistemlerinde korozyon problemleri ve önlenmesi, Boru hatlarında korozyon problemleri ve
önlenmesi, Deniz taşıt araçlarında korozyon problemleri ve önlenmesi, Hava ve uzay taşıtlarında
korozyon problemleri ve önlenmesi, Elektrik ve elektronik cihazlarda görülen korozyon problemleri
ve önlenmesi.
MM 306 Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri (AKTS: 4)
Sertlik Ölçme, Çekme deneyi, Basma deneyi, Burma deneyi, Eğme ve katlama deneyleri. Metalik sac
ve bantların çökertme deneyi, Sürünme ve gerilme gevşemesi deneyleri, Kırılma ve kırılma tokluğu
deneyi, Çentik darbe deneyi, Yorulma deneyi, Işınlandırma deneyleri, Elastik dalga deneyleri,
Elektrik ve manyetik deneyler, Optik deneyler, Diğer deneyler.
MM 308 Kompozit Malzemeler (AKTS: 3)
Kompozit malzeme tanımı ve gruplanması, Parçacık destekli kompozitler, Tabaka yapılı kompozitler,
Kompozitlerin mikro mekaniği/ yükleme ve kullanılan fiber türüne göre E modülü, Çekme dayancı ve
poisson oranı eşitliklerinin elde edilmesi, Minimum hacim oranı, Dizim esaslarına göre max hacim
oranlarının bulunması/ sürekli fiberli ve gelişigüzel dağılımlı kompozitlerin gerilme eşitliklerinin elde
edilmesi/ modelleme esasları, Plastik, Seramik, ve Metal matrisli kompozitler, Plastik matrisli
13
kompozitlerin üretim yöntemleri, Plastik matris malzemeleri/ fiber malzemeleri, Standartları,
kompozitlere uygulanan deneyler.
MM 310 Malzeme Karakterizasyonu-II (AKTS: 4)
X-ısınları spektrometresi ile kimyasal analiz yapılması, Atomik absorbsiyon ve emisyon
spektrometre teknikleri, X-ısınları difraksiyon teknigi ile hassas kafes sabiti ölçümü, Kalıntı
östenit tayini, Kalıntı gerilme ölçümü, Faz diyagramları tespiti. Termal analiz yöntemleri
(DTA, TGA, DSC, DMA, Dilatometre).
MM 312 Staj-II (AKTS: 4)
Öğrencilerin; Malzeme Mühendisliği temel alanında 5 hafta boyunca konusunda uzman mühendis ve
yöneticilerle birlikte çalışmaları, üretim planlaması ve değerlendirmelerde bulunmaları, Üretimin veya
imalatın entegre tesislerdeki programı konuları.
Seçmeli Dersler
MM 314 X-IĢınları (AKTS: 3)
X-ışınlarnın özellikleri, X-ışınlarının eldesi ve absorpsiyonu, X-ışınlı görüntüleme sistemleri,
kristallerin geometrisi, latisler, krsital sistemleri; Bragg kanunu; Elektronların saçılması, Lorentz
faktörü, Çizgi şiddetlerinin ölçülmesi, Difraktometri ölçümleri, Kristallinite ve tane büyüklüğü,
Kristal strüktürü tayini, Kalitatif analiz, Direkt mukayese, iç Standard metodu, Fluoresans ile
kimyasal analiz yöntemi, Spektroskopı ve spektrometreler, İleri X-ışınlı görüntüleme teknikleri
(bilgisayarlı röntgen-CR, dijital röntgen-DR, dijital çıkarma anjiyografisi-DSA, bilgisayarlı
tomografi-CT) Ultrasonik görüntüleme cihazları (ultrasonik transdüserler, ultrasonik prop çeşitleri,
fetal monitör, ekokardiografi, ekoensefelagrofi, iki, üç boyutlu görüntüleme yöntemleri, görüntüleme
metodları), Endoskopik görüntüleme cihazları (fiber optik ve lazer, ccd kamera ve diğer endoskopik
görüntüleme teknikleri), Elektromagnetik görüntüleme cihazları (MR, NMR), Nükleer tıp cihazları
(sintigrafi, gama kamera, pozitron emisyon tomografisi-PET, tek foton emisyon tomografisi-SPECT).
MM 316 Metal ve AlaĢımlarda Faz DönüĢümü (AKTS: 3)
Metal ve alaşımlarda faz dönüşümleri, Gibbs serbest enerjisi, Homojen ve heterojen sistemler,
Difüzyon, Mobilite, Arayüzey enerjisi, Sıvı-Katı dönüşümleri, Çekirdeklenme, Katılaşma, Ötektik
ve ötektik dışı katılaşma, Deformasyon ve yeniden kristalleşme, Katı çözeltilerden çökeltme
14
reaksiyonları, Dengesel çökeltilerin yayınma kontrollü büyümesi, Martensitik ve beynitik
dönüşümler.
MM 318 Demir Çelik Üretimi (AKTS: 3)
Demir ve çelik üretimine giriş, tanımlar ve tarihçe, Yüksek fırın, tanımlar ve açıklamalar, Yakıtlar,
çeşitleri ve özellikleri, Dökme demir ve türleri, FeO’lerin redüksiyon reaksiyonları ve cüruf oluşumu,
Yüksek fırından çıkan sıcak metalin işlenmesi, Çelik üretimi; işlem basamakları, konvertör tanımı,
oksidasyon reaksiyonları, çelik üretiminde S, P, N, H’ in önemi, Çelik üretim türleri, Alaşımlı çelik
üretimi, Deoksidasyon reaksiyonları, Pota metalurjisi.
MM 320 Triboloji (AKTS: 3)
Tribolojinin tanımı ve mühendislikteki önemi, Tribolojik sistem yapısı ve tribosistem
parametelerinin tanıtılması, Yüzey bölgesinin gerçek yapısı ve yüzey pürüzlülüğünün
tribolojideki önemi, Yüzey pürüzlülüğü ölçüm yöntemleri ve yüzey pürüzlülük değerlerinin
tanımlanması, Sürtünme ve aşınma mekanizmaları ve sınıflandırılması, Tribolojik model
sistemlerin tanıtılması ve oluşturulması, sürtünme ve aşınma deneyleri, Sürtünme ve aşınma
ölçüm yöntemleri, Aşınmadan korunma (en aza indirme) yöntemleri, Kuru ve yarı sıvı
sürtünme bölgesinde çalışan sistemler, Yağlayıcılar ve yağlama tekniği. Tribolojik uygulama
örnekleri, Uygulamaya yönelik tribolojik sistem tasarımı.
MM 322 Patent ve Endüstriyel Tasarım (AKTS: 3)
Genel olarak fikri haklar, Fikri hakların korunmasının gereği, Fikri haklar ve serbest rekabet ilişkisi;
Fikri hakların türleri: fikir ve sanat eserleri, patentler ve faydalı modeller, markalar, tasarımlar ve
diğerleri; internet ve fikri haklar; fikri haklarla ilgili uygulama örnekleri ve mahkeme kararları.
7. YARIYIL
MM 401 Tahribatsız Malzeme Muayene Yöntemleri (AKTS: 4)
Tahribatsız muayeneler, Tahribatsız muayenelerin tanımı ve içeriği, tahribatsız muayenelerin
tahribatlı muayenelerle karşılaştırılması, Tahribatsız muayenelerin kullanılma amaçları, Tahribatsız
muayenelerle saptanabilen malzeme hataları, Tahribatsız muayenelerin sınıflandırılması, Tahribatsız
muayenelerin kullanılma yerleri, Radyografik deney, Ultrasonik deney, Manyetik toz deneyi, Girdap
akım deneyi, Penetran sıvı deneyi, Isıl muayeneler, X-ışını difaksiyonu, Spektral analiz. X-ışınlarının
madde ile etkileşimi, X-ışınları kırınım (XRD) yöntemleri, Deneysel donanımlar ve uygulamaları, X-
15
ışınlarının saçılması: Küçük ve geniş açı x-ışını saçılması (SWAXS) ve yatay küçük geliş açılı x-ışını
saçılması (GISAXS) yöntemleri, Temel analizler ve örnekler, Kırınım ve saçılma deneyleri ile faz
diyagramı analizleri, X-ışınları soğurma spektroskopisi (XAS): X-ışını soğurma yakın kenar
spektroskopisi (XANES) ve genişletilmiş x-ışını soğurma ince yapı spektroskopisi (EXAFS) ve
uygulamaları, X-ışınları mikroskopi, litografi, topografi, tomografi ve halografi yöntemleri ve güncel
uygulamalar.
MM 403 Nano Malzemeler ve Nano Teknolojileri (AKTS:5)
Fiziksel boyutlandırma, Nanoteknoloji ve nano bilimin geleceği, Nano ve mikro mühendislik, Nano
ve mikro teknolojiler, Moleküler ve nano-elektronik: kavram ve dizayn, Nano yapılı tozların ve
filmlerin kimyasal sentezi ve üretimi, Nano kristalin malzemelerin termal sprey işlemi, Katı hal
yöntemi ile üretilen nano yapılı malzeme ve kompozitler. Nanokristalin tozların yoğunlaştırma
metotları, Elektro biriktirilmiş nano kristalin malzemeler. Nano kristalin malzemelerde difüzyon, nano
kristalin metallerde mekanik özellikler, İki fazlı nano kristalin malzemelerde oluşum, kararlılık ve
mekanik özellikler, Nano yapılı elektronik ve opto elektronik malzemeler, Karbon nano tüpler, Nanobio teknoloji.
MM 405 Yüzey ĠĢlem Teknolojisi (AKTS: 4)
Modern yüzey işlemlerinin tanımı sınıflandırılması ve yüzey işlem teknolojileri içerisindeki önemi,
Isıl püskürtme teknikleri: Alev ve arkla metal püskürtme, plazma püskürtme, yüksek hızda oksijenli
yakıt tekniği, patlamalı tabanca yöntemleri ve uygulamaları, Kimyasal buhar biriktirme: Prensibi,
plazma destekli türleri, uygulamaları, Fiziksel buhar biriktirme teknikleri: Isıl, elektron demeti, ark ve
lazer ile buharlaştırma, diyot, triyot, manyetik alanda sıçratma teknikleri ve plazma destekli türleri,
uygulamaları, İyon aşılama ilkeleri ve uygulamaları, Lazer yüzey işlemleri, Plazma destekli termo
kimyasal işlemler.
MM 407 Ġleri Teknolojik Malzemeler (AKTS: 6)
Geleneksel ve mühendislik seramikler, Koloidal sistemler, Nadir toprak elementleri, Seramik
tozlarının üretimi, Seramik ürünlerin şekillendirmesi, Oksit seramik malzemeler, Oksit olmayan
seramik malzemeler, Seramik kesici takımlar, Süper iletken seramikler, Kompozit malzemeler, Toz
metalurjisi ile üretilen malzemeler, Yüksek sıcaklık malzemeleri, Kriyojenik malzemeler, Akıllı
malzeme-şekil hafızalı alaşımlar, Elektriksel iletkenlik, Yarı-iletken malzemeler, Yarı-iletken
endüstrisinde ileri teknolojik yöntemler, Tek kristal üretimi, Süper iletken mekanizması ve süper
iletken malzemeler.
16
Seçmeli Dersler
MM 409 Elektron Mikroskobu (AKTS: 4)
Mikroyapının önemi, Elektron mikroskoplarının mikroyapı incelemelerindeki önemi, SEM ve TEM
için numune hazırlama, Numune elektron etkileşimleri sonucu oluşan sinyaller, Sinyallerin oluşum
derinlikleri ve kullanımı, X ışınları (karakteristik; sürekli spektrum, Taramalı elektron mikroskopları
ve elektron mikroskobunun parçaları, SEM’da Uygulama, EDX ve WDX ile kimyasal analiz
teknikleri ve SEM’da kullanılması, Geçirimli elektron mikroskobu (TEM), STEM ve diğer mikroskop
teknikleri ile SEM’nun karşılaştırılması, Farklı numunelerin SEM’da incelenmesi.
MM 411 Akıllı Malzemeler (AKTS: 4)
Akıllı malzemelerin tanıtımı ve temelleri, Akıllı eyleyicilerin kullanım alanları, Manyetik etki ile
çalışan akıllı eyleyiciler, Doğrusal ve dönel tip eyleyiciler, Elektrostatik etki ile çalışan akıllı
eyleyiciler, Doğrusal ve dönel tip eyleyiciler, Basınç ve sesle çalışan eyleyiciler (piezoelektrik), Isı ve
ısı farkı ile çalışan eyleyiciler (termo eyleyiciler), MR ve ER tipi eyleyiciler, Dielektrik elastomer
eyleyiciler, Şekil Hatırlamalı Alaşımlar, Süperelastik Malzemeler, Akıllı eyleyici teknolojisindeki son
gelişmeler, Akıllı eyleyici uygulamaları ve örnek tasarımlar.
MM 413 BirleĢtirme Teknikleri (AKTS: 4)
Birleştirme yöntemlerinin sınıflandırılması, Malzemelerin birleştirilme nedenleri, Kaynak yöntemleri
ve sınıflandırılması, Kaynak makinaları, Elektrotları, Basınç ve ergitme kaynak yöntemleri, Laser ve
oksijenle kesme, Lehimleme ve lehim alaşımları, kullanım alanları, Perçinleme, yapıştırma, Özel
birleştirme yöntemleri; Difüzyonla, Sürtünmeyle, Şok patlama ile birleştirme.
MM 415 Kimyasal Metalurji (AKTS:4)
Cevher hazırlama işlemleri, Metalurjik önişlemler, (Kurutma, kalsinasyon, kavurma, topaklaştırma),
Pirometalurji (İzabe), Pirometalurjik işlemlerin genel karakteri , Mat ve ergiyik oluşturma, Curuf ve
ergiyik oluşturma, İndirgeme ile ergiyik oluşturma, Metal bileşiklerinde basınç sıcaklık ilişkisi,
Konverter işlemi, Ateşle tasfiye, Hidrometalurji, Elektrometalurji (Elektrotermik (Direnç endüksiyon
ve ark fırınları), Elektroliz (Elektrolitik çökeltme ve elektrolitik tasfiye).
MM 417 ĠĢ Hukuku (AKTS: 4)
İş hukukunun tarihçesi, Kaynakları ve temel ilkeleri, İş kanununun uygulama alanı, İşçi, İşveren,
İşveren vekili, İş yeri; Hizmet Sözleşmesi: Türleri, Sona ermesi, Sona ermesinin sonuçları ve kıdem
17
tazminatı; İşin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi, Korunması, Genel grupları; İşçi Sağlığı ve İş
güvenliği; İşin zaman bakımından değerlenmesi, Fazla çalışma ve gece çalışması, Hazırlama,
Tamamlama ve temizleme işlemi.
8. YARIYIL
MM 402 Malzeme Seçimi ve Tasarımı (AKTS: 4)
Vektör Mekaniği; Durağan cisimlerin mekaniği;, Kirişler, Eylemsizlik momenti, Malzeme seçimi ve
tasarımı: Tasarım, Tasarım türleri, Teknik sistemler, Tasarım süreci, Tasarım araçları ve malzeme
özellik verileri, Mühendislik malzemeleri, Metaller, Seramikler, Polimerler, Kompozitler, Malzeme
seçimi grafikleri, Malzeme ve şekil seçimi, Proses seçimi grafikleri, Dönem projesi.
MM 404 Malzeme Hasar Analizi (AKTS: 3)
Hasar tanımı. Hasar analiz uzmanlığı, Teknolojik hatalar, Hasar türleri, Hasarın sebepleri ve
mekanizmaları, Hasarın teşhisi, Hasar analizinin kademeleri, Kırılma, Kırılma çeşitleri, Yorulma ve
hasarları, Korozyon ve hasarları, Hidrojen gevrekleşmesi ve hasarları, Sürünme ve hasarları, Aşınma
ve hasarları, Uygulama örnekleri.
MM 406 Kalite Kontrol ve Standartları (AKTS: 3)
Kalite geliştirme ve kalite kontrolü, Kalite geliştirme ve kavramının boyutları, Kalite kontrolünde
olasılık ve istatistik, Toplam kalite yönetimi içerisinde kalite kontrolü, kalite kontrolünde kullanılan
istatistiksel yöntemler: Değişkenlik ve ölçülmesi, Önemli kesikli ve sürekli dağılımlar, Örnekleme
dağılımları, Parametre tahmin ve hipotez testleri, İstatistiksel süreç kontrolü (İSK): İSK felsefesi ve
yöntemleri, Uygulaması, Niceliksel ve niteliksel ölçüler için kontrol grafikleri, Diğer istatistiksel
süreç kontrol teknikleri, Süreç yetenek analizleri, Kabul örneklemesi ve örnekleme planları, Çeşitli
kalite standartları.
MM 408 Bitirme Tezi (AKTS: 8)
Malzeme mühendisliği çalışma alanlarıyla ilgili bir konu seçilir, Konuyla ilgili tespit edilen bir
problem teorik ve/veya uygulamalı olarak çözülür, Elde edilen sonuçlar rapor halinde yazılı ve sözlü
olarak sunulur.
18
Seçmeli Dersler
MM 410 Biomalzemeler (AKTS:4)
Genel bakış, tanımlamalar ve biyomalzemenin faydaları, Biyomalzemelerin Sınıflandırılması, Metalik
biyomalzemeler, Biyomalzemelerin önemi, Biyomalzemelerin kullanım alanları, Dişçilikte kullanılan
biyomalzemeler, Kemik takviyesinde kullanılan biyomalzemeler, Kontak lensler, Kalp kapakları,
Seramik biyomalzemeler, Polimer biyomalzemeler, Doğal biyomalzemeler (kıkırdak, kemik, eklem
ve kaslar), Ortopedik uygulamalar.
MM 412 Yarıiletken Malzemeler (AKTS: 4)
Periyodik yapıda etkileşmeyen elektronların tanımı: Serbest elektron modeli, Periyodik potansiyel ile
zayıf etkileşen elektronların kuvantum durumları: Yarı serbest elektron band yapısı, Katılarda
elektron durumlarının lokalize gösterimi: Sıkı bağ modeli, Yarı iletken malzemelerin temel
gözlemlenebilir özellikleri, Teknolojik öneme sahip yarıiletkenlerin elektronik yapıları, Yarı iletken
arayüzeyleri fiziği kuvantum çukurları, Süperörgüler, Kuvantum telleri ve noktaları, Mikroyapılarda
elektron taşınımı, Mikroyapıların optik özellikleri, Yarı iletken mikroyapıların fabrikasyon ve
karakterizasyonu, Elektronik aygıtlarda yarıiletken mikro yapıların uygulamaları, Optoelektronikte
yarı iletken mikroyapıların uygulamaları.
MM 414 Özel Çelikler (AKTS: 4)
Alaşım elementlerinin Fe-C ikili denge diyagramına etkisi, Değişik ülkelerde kullanılan çelik
standartları, Sade karbonlu çelikler ve özellikleri, Alaşımlı çeliklerin çeşitleri, Özellikleri ve kullanım
alanları, Paslanmaz çelikler; çeşitleri, özellikleri ve uygulama alanları, Takım çeliklerinin
sınıflandırılması, özellikleri ve kullanım alanları.
MM 416 Proje Yönetimi (AKTS: 4)
Proje yönetiminin yapısı ve içeriği, Strateji ve proje yönetimi, Proje planlama ve çizelgeleme: Araçlar
ve teknikler, Planların analizi: Zaman, maliyet ve kalite planlarının analizi, Risk Yönetimi, Projelerde
toplam kalite yönetimi, Projelerde insan kaynakları yönetimi, Proje organizasyonu ve proje ekipleri,
Yönetim ve liderlik, Problem çözme ve karar verme teknikleri, Projenin sona erdirilmesi.
MM 418 Mühendislik Ekonomisi (AKTS: 4)
19
Mühendislik ekonomisinin temel kavramları, Temel ekonomik kavramlar, maliyet kavramı, faiz
kavramı ve faiz formülleri, para-zaman formülleri, Mikroekonomi: Piyasalar, talep ve arz kavramları,
esneklik, piyasa dengesi, maliyet analizi, başa baş analizi, Makroekonomi: Gayri safi milli hasıla,
milli gelir, ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik, para ve para arzı, Mühendislik ekonomisi
uygulamaları; para-zaman formüllerinin uygulanması, alternatif çözümlerin karşılaştırılması, para
akışlarının tahmin edilmesi, enflasyon ve fiyat değişimleri, yenileme yatırımları. mühendislik
ekonomisindeki ek konular; risk altında karar verme, karar ağacı uygulamaları, etki diyagramları,
beklenen değer metodu ile karar verme, belirsizlik altında karar verme, stratejik değerlendirme
teknikleri.
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content