close

Enter

Log in using OpenID

Bağcı : Hiç kimse yargı, hukuk ve denetimden muaf

embedDownload
Polisten tarihi
eser operasyonu
Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayýda tarihi eser ele geçirdi.
Vatandaþlar : 'Cumartesi Pazarý yerindeki parka Tuvalet istiyoruz'
Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir:
'Vatandaþ Kafeterya Tuvaletini
kullanacak'
Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri Ýl merkezinde yaptýklarý operasyonda M.A.K.,
isimli þahýsý yakaladýlar.
SAYFA 5’TE
Gazetemizi Telefon ile arayan ve ayný zamanda AK Parti üyesi olduðunu söyleyen Bayan Y.
A
K. Ýsimli kiþi," Cumartesi pazarý olarak bilinen yere SAY’TFE
5
güzel park yapýldý. Güvenlik görevlisine kadar herþey
var ama tuvalet yok.
Alper
Zahir
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
04 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA
40 KURUÞ
'Dodurga kömür ocaðýndan uyarý sesleri' haberi üzerine açýklama yapan Cahit Baðcý ve Salim Uslu:
Uslu: Siyasetin akýl
ve vicdanýmýzý esir
almamasý gerekir
Baðcý : Hiç kimse yargý,
hukuk ve denetimden
muaf deðildir
ile ilgili olarak elektro posta yolu ile yazýlý bir açýklama gönderen AK Parti Çorum Milletvekili ayný zamanda Osmancýk Dodurga bölgelerinden sorumlu
olan Milletvekili Cahit
Baðcý ise, Hiç kimsenin
yargý,hukuk ve denetimden muaf olmadýðýnýn altýný çizerek konuyu ilgili SAYFA
TE
ve sorumlu bakanlýklara 5’
taþýyacaðýný ifade etti.
Nadir Yücel -
Cahit Baðcý
Dün
gazetemizin
manþetinde yer alan '
Dodurga kömür ocaðýndan uyarý sesleri' baþlýklý
haber ile ilgili olarak bizi
arayan TBMM Ýdari amiri
ve Çorum AK Parti milletvekili Salim Uslu konu ile
ilgili olarak gerekenlerin
yapýlmasý adýna vatandaþlarýn Devlete güvenmesi
gerektiðini vurguladý. Konu
Çetin Baþaranhýncal,
Fen Lisesi'ne konuk oldu
Zafer Eyvaz
SMMMO'da
'Excel' eðitimi
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)
Yönetim Kurulu Çetin Baþaranhýncal, Fen SAYFA
’DE
Lisesi Okul-Aile Birliði Baþkaný Dr. Nedim 7
Ardýç tarafýndan organize edilen Kariyer Günleri
etkinliðinde okul öðrencileri ile bir araya geldi.
Suudi Arabistan,
oturum yasalarýný ihlal
edenleri affetmeyecek
ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz,
Suudi Arabistan Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan vize ve oturum yasalarýný ihlal eden hac ve umre ziyaretçileri
dâhil tüm yabancýlara uygulanacak
cezalarý hakkýnda açýklama yaptý.
Suudi Arabistan Konsolosluðu tarafýndan verilen bilgiye göre bahse
Salim Uslu
konu olan cezalarýn ihlal eden her kiþi baþýna uygulanacaðýný, ihlal eden
kiþinin cezasýný çekmesini müteakip sýnýrdýþý edileceðini ve
yasa uyarýnca Suudi Ara- SAYFA
bistan'a giriþlerinin yasak- 2’DE
lanacaðýný kaydeden Zafer
Eyvaz...
Öðrenciler polisi tanýdý
Çorum Serbest Muhasebeci Mali
Müþavirler Odasý (SMMMO)
Temel Staj Eðitim Merkezi'nin
(TESMER) meslek mensuplarýA
SAYF
na yönelik düzenlediði orta ve 3’TE
ileri düzeyde Excel eðitim kursu
baþladý. Pazartesi günü baþlayan kursun açýlýþ konuþmasýný SMMMO
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým yaptý.
9 bin paket kaçak
sigara yakalandý
Alaca Hükümet Konaðý
projesine 100 bin TL
ödenek
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala ile Çorum'a iliþkin görüþ
alýþveriþinde bulundu. Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu ziyarette Bakan Efkan Ala'ya mevcut Alaca Hükümet Konaðý hakkýnda bilgiler vererek SAYFA
A
"Hükümet Konaðýmýz 1952 yýlýnda taþ bina olarak ya- 6’D
pýlmýþ, proje deðiþikliðine de müsait olmamakla birlikte
þuan ihtiyaca cevap verememektedir.
Çorum Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü suç ve
suçlularla mücadele kapsamýnda,
çocuklarý bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kiþisel geliþimlerine
Köylerin çöp sorunu çözüm bekliyor
Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu
tarafýndan, köylerin çöp
sorunu ile ilgili hazýrlanan rapor, Ýl Genel
Meclisi üyelerinin bilgisine sunuldu.
SAYFA 7’DE
katkýda bulunmak amacýyla onlarýn güvenlik
hizmetlerine katý- SAYFA
lýmlarýnýn saðlanmasý 3’TE
yönünde çalýþmalarýna
devam ediyor.
Defterdar Özbay'a veda yemeði
Uþak
Ýl
Defterdarlýðý'na atanan Ýl
Defterdarý Ýhsan Özbay'a
veda yemeði
verildi.
SAYFA 5’TE
Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, yol kontrolü sýrasýnda durdurduklarý SAYFA
TE
araçta yaptýklarý aramada çok 3’
sayýda kaçak sigara ele geçirdi.
Oyuncak kampanyasý devam ediyor
Hitit Üniversitesi Aktif
Yaþam Kulübü ve Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nin ortaklaþa
baþlattýðý "Hitit Güneþi Soma'ya Doðacak" isimli proje
için çalýþmalar tüm hýzýyla
devam ediyor. SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
HABER
04 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA
2
Suudi Arabistan,
oturum yasalarýný ihlal
edenleri affetmeyecek
ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz,
Suudi Arabistan Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan vize ve oturum yasalarýný
ihlal eden hac ve umre ziyaretçileri
dâhil tüm yabancýlara uygulanacak
cezalarý hakkýnda açýklama yaptý.
Suudi Arabistan Konsolosluðu
tarafýndan verilen bilgiye göre bahse
konu olan cezalarýn ihlal eden her
kiþi baþýna uygulanacaðýný, ihlal
eden kiþinin cezasýný çekmesini mü-
teakip sýnýrdýþý edileceðini ve yasa
uyarýnca Suudi Arabistan'a giriþlerinin yasaklanacaðýný kaydeden Zafer
Eyvaz, ceza alanlarýn kefaletle serbest býrakýlmayacaðýný ve yasalarýn
gerektirdiði diðer cezalarýnda verileceðini söyledi. Suudi Arabistan'da
hac, umre veya hangi maksatla olursa olsun vize ve oturum ihlallerinde
cezalarýn kesinlikle uygulanacaðýný
bildirildiðini dile getiren Eyvaz,
"Uygulanacak cezalar azamisüreleri olarak 100 bin Suudi Arabistan
Riyali, sýnýr dýþý etme cezasý, teþhir
etme, iki yýla kadar hapis cezasý, beþ
yýl süreye kadar yurt dýþýndan iþçi
getirmekten men etme cezasý, kara
nakil aracýna, taþýyýcý, suç ortaðý veya
iþtirakçiye ait olup olmamasýna bakýlmaksýzýn el konulmasý gibi cezalarýn uygulanacaðý bildirilmiþtir" denildi. Uður ÇINAR
ELEMANLAR ARANIYOR
Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe
Departmanýnda istihdam edilmek üzere
bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz.
Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Oyuncak kampanyasý
devam ediyor
Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü ve
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezi'nin ortaklaþa baþlattýðý "Hitit Güneþi Soma'ya Doðacak" isimli proje için çalýþmalar
tüm hýzýyla devam ediyor.
Proje kapsamýnda babalarýný maden faciasýnda
kaybeden çocuklara oyuncaklar bizzat teslim edilecek ve bir günde olsa beraber olunarak Çorum
halkýnýn ve Hitit Üniversitesi öðrencilerinin de
Soma'daki çocuklarýn yanýnda olduðu mesajý verilecek.
Konu ile ilgili açýklama yapan Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný
Semih Kýzýldað, "Kampanyamýza hayýrlýsý ile baþladýk ve devam ediyoruz. Oyuncak kampanyasý
için hem Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezi ekibi hem Aktif Yaþam Kulübü olarak biz
elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþýyoruz.
Toplu olarak hediye baðýþýnda bulunmak isteyenlerin evinden bizzat gidip oyuncaklarý alýyoruz yine kampanya ya katký saðlamak isteyenler, Velipaþa Konaðý, Mimar Sinan Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezi, Ýkbal Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi,
Bahçelievler Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, Akkent Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ne direk olarak kendileri de oyuncaklarýný býrakabiliyorlar.
Proje ile ilgili insanlarýn kafasýna takýlan sorularý
sorabilmeleri ilçin 0364 201 00 10 nolu telefondan
bilgi aktarýmlarý yapýllýyor. Ýnanýyorum ki babalarýný kaybetmiþ çocuklarý sevindirmek için Çorum
halký da elinden gelen desteði sonuna kadar verecektir.Ýyi baþlayan kampanya daha da iyi bir þekilde son bulacaktýr" dedi.
Haber Servisi
gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de
etmeleri gerekmektedir.
Tel: 0532 684 43 14
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Müracaat: 0532 371 56 09
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Çorum Elektrik ve
Su Tesisatçýlar Esnaf
Odasý Baþkaný Hikmet
Göktepe, Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri
Teknisyenleri
Esnaf ve Sanatkarlarý
Federasyonu'nun yönetimine girdi.
Federasyonun geçtiðimiz Pazar günü Ankara Büyük Anadolu
Hikmet
Göktepe
Oteli'nde gerçekleþtirilen
genel kurulunda Hikmet
Göktepe'nin içinde bulunduðu liste seçimi kazandý.
4 adayýn yarýþtýðý genel
kurulda 97 odasý bulunan
federasyon baþkanlýðý için
620 kiþi oy kullandý. Göktepe'nin içinde yer aldýðý
liste 186 oy alarak seçimi
kazandý.
Haber Servisi
Tiyatro Kulübü'nden
Rektör Alkan'a teþekkür
Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü
Akademik Danýþmaný Öðr. Gör. Sefa
Üzbey, Kulüp Baþkaný Doðan Sarýgül
ve Kulüp Yönetimi öðrencileri, Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a verdiði
maddi ve manevi desteklerden dolayý
teþekkür eden Tiyatro Kulübü Yönetimi, kulübün sorunlarý/ faaliyetleri konusunda bilgiler verdi. Tiyatro Kulübü
2014-2015 yýlý faaliyetleri kapsamýnda
Orta Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri
Ýþ Birliði Platformu (OKÜP) bünyesinde bulunan üniversitelerle ortaklaþa
imzalanan kültürel faaliyetler konusundaki anlaþma çerçevesinde, yeni
dönemdeki oyunlarý bu platformda
bulunan üniversitelerde sahnelemek
ve bu üniversitelerdeki Tiyatro Kulüplerinin hazýrladýklarý oyunlarý Hitit
Üniversitesine getirerek tiyatro severlere izletmek istediklerini belirttiler.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da
Tiyatro Kulübünün baþta Çorum'da
sahnelediði oyunlar olmak üzere, di-
Yýl: 10 Sayý: 2800 04 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
6. Ay, 30 Gün,
23. Hafta
Hafaza melekleri, insanýn iþlediði
her þeyi tesbit eder ve yazarlar.
Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
DÝNLE SANA BÝR NASÝHAT EDEYÝM
Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatýrdan, gönülden geçici olma
Yiðidin baþýna bir iþ gelince
Aný yad ellere açýcý olma
Mecliste ârif ol kelâmý dinle
El iki söylerse, sen birin söyle
Elinden geldikçe sen eylik eyle
Hatýra dokunup yýkýcý olma
Dokunur hatýra kendisin bilmez
Asilzadelerden hiç kemlik gelmez
Sen eyilik et de o zayi olmaz
Darýlýp da baþa kakýcý olma
El âriftir, yokla kendi kendini
Daðýdýrlar duzaðýný, fendini
Alçaklarda otur, gözet kendini
Katý yükseklerden uçucu olma
KARACAOÐLAN
Göktepe, Federasyon
Yönetimi'ne girdi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
04.06.2014
Karac'oðlan söyler sözün, baþarýr
Aþkýn deryasýný boydan aþýrýr
Seni bir mecliste hacil düþürür
Kötülerle konup göçücü olma
HABOÐLU ECZANESÝ
ðer þehirlerde katýldýðý festivallerdeki
þehri ve üniversiteyi en iyi þekilde
temsil ettiðini, kulübün faaliyetlerinden çok memnun olduðunu ve kültürel faaliyetlere büyük bir önem verdiðini vurgulayarak her türlü desteði vereceklerini ifade etti.
Haber Servisi
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Fatih AKBAÞ
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
2,107
2,872
STERLiN 3,532
JPY YENi 0,205
2,108
2,873
3,533
0,206
TEL: 227 11 20
ULUKAVAK MH TARAKÇI 8.SOK. 32/A
Spor Yönetmeni
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
USD
EUR
ERMAN ECZANESÝ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
NÖBETÇÝ ECZANELER
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
HAVA DURUMU
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
Ýmtiyaz Sahibi
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
03:07
05:04
12:45
16:42
20:15
22:01
Muradým nasihat bunda söylemek
Size lâyýk olan onu dinlemek
Sev seni seveni, zay etme emek
Sevenin sözünden geçici olma
bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
:
:
:
:
:
:
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
TEL: 221 44 47
DUMLUPINAR CD.M.GAZÝ 3. SOK. NO:2
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
04 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA
HABER
3
Öðrenciler polisi tanýdý
Çorum Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü suç ve suçlularla mücadele kapsamýnda, çocuklarý bilgilendirmek,
bilinçlendirmek ve kiþisel geliþimlerine katkýda
bulunmak amacýyla onlarýn güvenlik hizmetlerine katýlýmlarýnýn saðlanmasý yönünde çalýþmalarýna devam ediyor.
Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda yürütülen 'Gelecek
Çocuklarla Þekillenecek Projesi' kapsamýnda Ýl,
ilçe ve köylerde yaþayýp sosyal imkânlardan faydalanamayan çocuklarýn sosyalleþmelerine ve
okuma alýþkanlýðý kazanmalarýna katkýda bulunmak ve polislik mesleðini tanýtmak amacýyla bir dizi
etkinlik düzenlendi.
Ýlçelerden 50'þer öðrenci olmak üzere 650, il merkezinden 350 olmak üzere toplam 1000 öðrenciye il içi gezisi düzenlenecek.
20 gün boyunca sürecek faaliyetin ilki dün gerçekleþtirildi. Uðurludað Ortaokulu'ndan toplam 50 öðrenci ilk
olarak il emniyet müdürlüðünü gezdi. Öðrenciler daha
sonra Müzeyi ziyaret ederek, burada ki tarihi eserleri
görme fýrsatý buldular.
Çevik Kuvvet Müdürlüðünü de gezen öðrencilere
burada Narkotik köpeði gösteri yaptý. Öðrencilere gezi
anýsýna Emniyet Müdürlüðü amblemi taþýyan þapka, polis/kanka maskotlu anahtarlýk, MEB tavsiyeli yüz temel
eser içerisinden birer kitap hediye edildi. Programýn sonunda ise yemek ikramýnda bulunuldu.
Yasin YÜCEL
9 bin paket kaçak
sigara yakalandý
Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize
Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, yol
kontrolü sýrasýnda durdurduklarý araçta yaptýklarý
aramada çok sayýda kaçak sigara ele geçirdi.
Osmancýk D-100 karayolu üzerinde uygulama
noktasý oluþturulan polis ekipleri, sürücülüðünü
M.T'nin yaptýðý týr durdurdu.
Týr'a ait Dorse de yapýlan aramada, çeþitli mar-
kalarda toplam 9 bin 970 karton kaçak sigara ele
geçirildi. Kaçak sigaralara el konurken, M.Tve E.A
isimli þahýslar Osmancýk Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevk edildiler.
Gümrük kaçaðý sigaralarýn yakalanmasý ile engel olunan kamu zararýnýn 550 bin TL olduðunun
tahmin edildiði dile getirildi.
Kubilay Kaan YÜCEL
SMMMO'da 'Excel' eðitimi
Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Temel Staj Eðitim Merkezi'nin (TESMER) meslek mensuplarýna yönelik düzenlediði orta ve ileri düzeyde Excel
eðitim kursu baþladý. Pazartesi günü baþlayan
kursun açýlýþ konuþmasýný SMMMO Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým yaptý. Konuþmasýnda eðitimin önemine deðinen Baþkan Yýldýrým, bundan sonrada eðitimlere devam edeceklerini
söyledi.
Daha sonra da Hitit Üniversitesi Bilgi Ýþlem
Merkezi Yazýlým Geliþtirici Uzmaný Murat Doðan konu hakkýnda katýlýcýmlara bilgi verdi.
Yasin YÜCEL
Murat
Doðan
Muzaffer
Yýldýrým
Ömer Arslan'dan, Tarancý'ya tebrik
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan, Ýl Emniyet Müdürlüðüne atanan
Salih Erkan Tarancý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýlarý Bülent Kankurdan ile Ünal Demiray'ýnda katýldýðý ziyarette Ömer Arslan, Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý'ya yeni görevinde baþarýlar diledi.
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý
ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek Ömer Arslan'a teþekkür etti.
Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
04 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA
HABER
Çilek üretimi artýyor
Ýskilip ilçesine baðlý Þeyhköy'de bulunan çilek bahçelerinde hazýrlýklar tamamlandý. Çilek fideleri Ýl Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan temin edildi.
Yetiþtiriciliði yapýlacak olan 112 bin adet çilek fidesinin çiftçilere daðýtýmý yapýldý. Ýskilip Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü personeli tarafýndan çiftçilere daðýtýlan fidelerin
dikim metotlarý hakkýnda yapýlan bilgilendirme çalýþmalarý yapýlarak çilek fideleri yöntemine uygun olarak toprakla buluþmasý saðlandý. Bölgenin coðrafi koþullarý ve toprak yapýsý nedeniyle yetiþtirilen çileklerin aromalarý kaliteli olduðu için pazar bulma konusunda sorun yaþamýyor.
Bu sene dikimi yapýlan 112 bin çilek fidesi ve çiftçilerin
kendi yetiþtirdikleri fidelerle birlikte köyde 30 dekar olan çilek
üretim alaný 60 dekara yükseldi.
Çilek üretiminin artýrýlmasý ile birlikte köyde alternatif bir
gelir kaynaðý meydana geldiðini belirten çiftçiler þimdiden
gençlerin büyük þehirlere çalýþmaya gitmekten vazgeçtiðini
belirttiler. Haber Servisi
Büyük Gülücek'te
þenlik coþkusu
Merkeze baðlý Büyükgülücek Köyü'nde her yýl geleneksel olarak
düzenlenen Köy Þenliði bu yýl da oldukça coþkulu geçti.
Çorum Büyükgülücek Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði ve
Köy Muhtarlýðý tarafýndan
geleneksel hale getirilen Büyükgülücek Köyü Þenlikleri
hafta sonu yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi.
Geleneksel Köy Þenliði'nde TRT Ses Sanatçýsý Halil Demirel de sahne aldý.
Þenliðe, AK Parti Çorum
Milletvekili Murat Yýldýrým ve
Cahit Baðcý, AK Parti Merkez
Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl
Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Ömer Arslan, Ziraat Odasý
Baþkaný Mehmet Sayan, Tapu ve Kadastro Müdürü Nurettin Buyruk, Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan
Elfaz Ermiþ, Çorum Merkez
Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca, AK Parti Merkez Ýlçe
Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve
çok sayýda davetli katýldý.Þenlikte konuþan AK Parti Merkez Ýlçe
Baþkaný Mustafa Köse, þenliklerin gelenekleriin sürmesi açýsýndan
iyi bir organizasyon olduðunu ifade etti.
AK Parti iktidarý döneminde yapýlan hizmetlerden de bahseden
Köse, "12 yýlda AK Partinin ne yaptýðýný hepiniz bildiðine eminim
sizler istediniz bizler yaptýk, bu þenlikte olduðu gibi bizler birlik ve
beraberlik içinde olduðumuz sürece çok iþler yaparýz" dedi.
Köylerinden göç edenlerin bir araya gelmesi bakýmýndan þenliklerin çok
önemli bir organizasyon
olduðunun altýný çizen
Milletvekili Cahit Baðcý
ise, uzaklardan gelen insanlarýn içerisinde ilk defa
köyüne, atalarýnýn doðduðu yerlere gelenler olabileceðini, bu gibi þenliklerin
birlik ve beraberlik için
önemli olduðunu söyledi.
Baðcý, "Ata topraklarýndan
gidenlerin geri dönme arzusu içerisinde olduklarýný
görmek bizi mutlu ediyor" dedi.Büyükgülücek Köyü Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Seydi Candemir, þenliklerin insanlarýn kaynaþmasý, kucaklaþmasý için birer vesile olduðunu söyledi.
Candemir, þenliðin düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkür etti. Haber Servisi
4
ye götürüyorsunuz. Gazi caddesinde aracýnýn dörtlüsünü
yakýp düþüncesizce lokantaya
ekmek arasý almaya giden sürücünün aracý yüzünden halk
otobüsü geçemedi ve trafik bir
anda týkandý. Dolaysýyla ambulansta siren sesi çalmaktan
baþka bir þey yapamýyor. Bu
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
arada sizin hasta hayatýný
[email protected]
kaybetti. Görevli personel
düþünmeden hastaneye ulaþ"
Arabanýza bindiniz iþe gidiyorsu- týrabilseydik belki kurtulurdu diye aðzýnnuz öndeki araç sinyal vermeden aniden dan kaçýrdý. Al sana trafikte kavga sebebi.
saða dönünce kýl payý vurmadan kurtardý"
Gelin arabasýnýn önüne düðün sanýz. Kornaya Daat! Daat! Bastýnýz. Al sana hipleriyle alakasý olmayan biri arabasýný
trafikte kavga sebebi.
çekti. Halk tabiri ile dibizot parasý istiyor.
"
Kýrmýzý ýþýkta durdunuz. Sarý ya- Tatsýzlýk çýkmasýn diye 5 - 10 - 20 veriyornar yanmaz arkadan Daat! Daat! Korna se- sunuz oralý deðil. Hala arabasýný çekmiyor.
si duyunca 'gözümüz kör deðil görüyoruz Al sana trafikte kavga sebebi.
herhalde diye sinirlenip, el hareketi yaptý"
MTSK arabasýnda sürücü adayýný
nýz. Al sana trafikte kavga sebebi.
çalýþtýrýyorsunuz veya ehliyet sýnavýnda
"
Köy yolunda traktörle odun taþý- görev yapýyorsunuz. Kavþaða yaklaþýrken
yorsunuz. Yol dar olduðu için ikinci aracýn sürücü adayý olduðu belli olmasýna raðmen
sizi sollama imkâný yok. Arkadan da gelen ayrýca el iþaretiyle arkadan gelen sürücüye
araç Daat! Daat! Kornaya basýnca, traktör- iþaret ettiniz, dikkatli ol yavaþla diye ama
den 3-5 kiþi indiniz ve 'hayýrdýr, hastaneye buna raðmen kornaya basarak 'yol hakký
gidiyorsunuz herhalde. Þu hastayý görelim benim, adam gibi öðretseniz ya …(yaþanbakalým ' dediniz. Al sana trafikte kavga dý)' diye ukalaca çýkýþ yaptý. Al sana trafiksebebi.
te kavga sebebi.
"
Kontrolsüz kavþaðý dikkatlice geçAllah ölümcül kazalar vermesin ama
meye çalýþýyorsunuz. Kontrolsüz bir þekil- maddi hasarlý kazalarda bile kavgalar, cide gelen araç sizin araca vurdu. Ve birde nayetler çoðaldý. Bir hiç uðruna ölenler, kahakaret etti. Al sana trafikte kavga sebebi. lanlar ziyadeleþti. Hâlbuki;
"
Yaðmurlu havada kaldýrýmda yürüyorsunuz. Yolda da su birikintileri var.
'Kavga neyi çözer ki, varken sulh ile anYanýnýzdan son sürat geçen araç yeni ta- laþma,
kým elbisenizi kirletince arkasýndan el haTrafikte bazen çalýyý dolaþ, sakýn itlere
reketi yaparak 'çü….þ' Diye baðýrdýnýz. Al dalaþma
sana trafikte kavga sebebi.
Olan olmuþsa soðukkanlý ol, kavgaya
"
Susturucunu sökmüþ olan moto- yaklaþma,
sikletteki gençler son sürat eviniz önündeBir anlýk öfkeye kapýlýp, sonra yýllarca
ki yoldan gidiyor. Ve orada oynayan ço- mahkûmlaþma'
cuklar için tehlike arz ediyor. Uyardýnýz
'Gönül kýrmak en büyük cellatlýkama nafile. Al sana trafikte kavga sebebi.
týr'(Prof. Dr. Osman Eðri) Trafik kurallarý"
Siz kurallara uygun olarak araçla na harfiyen uyan vatandaþýn arabasýna biri
giderken, annesinin baþkasýyla sohbete gelir arkadan vurur. Sakin bir yapýya sahip
dalmasý, çocuðunun elini salmasý nedeniy- olan vatandaþ araçtan iner ve' merak etme.
le birden önünüze çýkan küçük çocuða vur- Beni sen bile kýzdýramazsýn' deyiverir.
dunuz. Al sana trafikte kavga sebebi.
Doðru olaný bu deðil mi? Þimdi eskisi gibi
"
Aracýnýzý akþam evinizin bahçesi- deðil.
ne park ettiniz. Ancak apartmana gelen
Trafik sigortasý veya kasko masraflarý
misafirde aracýný getirip sizin aracýn arkasý- ödüyor ama eskiden kalma alýþkanlýklarýna park etmiþ.
mýzla beraber 'mal canýn yongasý' sýrrýnca
Aracýnýn camýnda telefon numarasý veya temelde kavga hastalýðýna maruz kalyok. Kimin misafiri olduðunu da bilmiyor- mýþ vatandaþlar bundan bir türlü kurtulasunuz. Gece yarýsý acil Osmancýða gitme- mýyor. Bazen de; 'Öfke gelir göz karartýr,
niz gerekti. Çýkma imkânýnýz yok. Apart- öfke gider yüz kýzartýr' misali aklýmýz baþýmandaki tüm zillere bastýnýz. Ýnsanlarý ra- mýza geldiðinde mahcubiyet duyarýz, özür
hatsýz ettiniz. Al sana trafikte kavga sebebi. dileriz.
"
Samsun'dan Çorum'a aracýnýzla
SEVDÝÐÝM SÖZ: ''Ýnsanlarý yasa ve cegeliyorsunuz. Yol müsait olduðu için önde- za ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlýþ
ki týr aracýný sollamak istiyorsunuz. Sinya- yapmayacaklar, ancak þeref ve utanma
linizi verip daha garantili olsun diye birde duygularýna da sahip olmayacaklardýr. Ýnselektör yaptýnýz. Tam sollayacakken ön- sanlarý erdemle ve ahlak kurallarý ile yönedeki týr önünüze kýrýp önündeki aracý sol- tirseniz, o zaman onlar hem utanma duylamaya baþladý. Al sana trafikte kavga se- gusuna sahip olacaklar, hem de doðruyu
bebi.
yapmaya çalýþacaklardýr'' (Konfüçyüs)
"
Acil hastanýzý ambulansa hastaneYazara görüþ - öneri: 536 568 1141)
Karikatür yarýþmasýndan yedi ödülle döndüler
Merkezi Ýstanbul'da olan Yaratýcý Çocuklar Derneði ve Aydýn Doðan Vakfý'nýn
ortaklaþa düzenlediði 'Barýþ' konulu karikatür yarýþmasý sonuçlandý.
Yarýþmada Ýsmail Kakaç Ortaokulu öðrenciler 7 ödül birden aldýlar.
Ortaokul kategorisinde toplam 7 ödül
alan genç çizerlere ödülleri Okul Müdürü
Muharrem Olukçu ve Görsel Sanatlar öðretmeni Altan Özeskici tarafýndan verildi.
Ortaokul 5. ve 6. sýnýflar kategorisinde
2.lik ödülünü Berk Can Koparan, 3.lük ödülünü Leyla Demir kazandý. Ortaokul 7. ve 8.
sýnýflar kategorisinde ise 1.lik ödülünü Cem
Barýþ Çelik kazandý. Her iki kategoride de
mansiyon ödüllerini Armaðan Tuðba Özçelik, Büþra Esen ve Aslý Gürel kazandý.
Ayrýca Yaratýcý Çocuklar Derneði ve Fotopya'nýn ortaklaþa düzenlediði "Dostluk
Kareleri" konulu fotoðraf yarýþmasýnda ise
Yaren Balaban ortaokul kategorisinde 3.lük
ödülünü kazandý. Haber Servisi
Mahir ODABAÞI
AL SANA,
TRAFÝKTE KAVGA
SEBEBÝ-2
TEK
YILDIZ
04 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA
HABER
5
'Dodurga kömür ocaðýndan uyarý sesleri' haberi üzerine açýklama yapan Cahit Baðcý ve Salim Uslu:
Baðcý : Hiç kimse yargý,hukuk
ve denetimden muaf deðildir
Nadir Yücel Konu ile ilgili olarak elektro
posta yolu ile yazýlý bir açýklama
gönderen AK Parti Çorum Milletvekili ayný zamanda Osmancýk Dodurga bölgelerinden sorumlu olan
Milletvekili Cahit Baðcý þunlarý söyledi, " Tek Yýldýz Gazetesinin imzanýzla yayýnlanan "Dodurga Kömür
Ocaðýnda Uyarý Sesleri" isimli
manþetinde Alpagut-Dodurga Linyit Ýþletmesi (ADL) hakkýnda çeþitli iddialara yer verilmektedir. Soma
faciasýnýn acýsýnýn henüz taze ve
yüreklerimizi yakmaya devam ettiði bugünlerde Ýlimiz sýnýrlarý içinde
yaklaþýk 500 iþçimizin çalýþtýðý ve
rödövans yöntemiyle bir özel sektör kuruluþu tarafýndan iþletilen kömür madeni ile ilgili olarak gazetenizde çýkan iddialar kuþkusuz önemlidir.
Bilindiði üzere TKÝ tarafýndan rödövans yöntemiyle iþletme hakký sýnýrlý süreyle 2002 yýlýnda Çelikler Holding'e
devredilen ADL Kömür Ýþletmesinde emniyet ve güvenlik
tedbirlerinin öncelikle alýnmasý sadece bir mevzuat gerekliliði olarak deðil insana verilen deðerin bir gereðidir. Bu
çerçevede yaklaþýk 2 ay önce adý geçen madene yaptýðým
ziyaret ve incelemeler sonrasýnda "özellikle yeraltý madenciliðinde emniyet ve güvenlik tedbirlerinin hassasiyetle uygulanmasý" hususu önemle ifade edilmiþtir.Yeraltý madenlerinde temelde 2 çeþit kaza olduðu dikkate alýndýðýnda
bunlarýn gaz sýkýþmasýndan kaynaklanan GRÝZO PATLAMALARI, kabarma, akma ve tahkimatlardan kaynaklanan GÖÇÜKLERDÝR. Bu iki durumda da iþçilerin
hayatta kalmalarýný saðlayacak
tedbirler ise gaz maskeleri,nefeslikler,havalandýrma bacalarý ve alternatif çýkýþlardýr. Dodurga'da
madencilik iþletmesinin ilgili mevzuata göre yapýlýp yapýlmadýðýnýn
denetimi ve tespiti yetkisinin ilgili
bakanlýklara ait olduðu unutulmamalýdýr. Ayrýca her vardiya öncesi
emniyet çavuþlarý,mühendisler veya þefler tarafýndan emniyet kontrollerin yapýlarak iþçilerin çalýþmak üzere yer altýna iniþlerine izin verilmesi yetkisi ve denetimi iþletmecinin ve TKÝ sorumluluðundadýr. Gazetenizde dile getirilen iddialara iliþkin olarak yasama organýn bir
üyesi olarak yetkim, sadece TBMM'nin denetim yetkisi çerçevesinde, iddialaraýn araþtýrýlmasý için ilgili bakanlýklarý
göreve davet etmekdir. Bunun dýþýnda dile getirilen diðer
hususlar ve iddalar mülki idarenin ve yargýnýn alanýna girmektedir. Hiç kimse yargý,hukuk ve denetimden muaf deðildir.Dodurga ilçemizdeki kömür madeninde muhtemel
bir hadise en baþta beni üzecekdir.
Konuya sizin kadar benim de hassasiyetle yaklaþtýðýmý
aracýðýnýzla kamuoyuna saygýyla duyururum" þeklinde
konuþtu.
Uslu: Siyasetin
akýl ve vicdanýmýzý
esir almamasý
gerekir
Dün gazetemizin manþetinde yer alan ' Dodurga kömür ocaðýndan uyarý sesleri'
baþlýklý haber ile ilgili olarak
bizi arayan TBMM Ýdari amiri
ve Çorum AK Parti milletvekili Salim Uslu konu ile ilgili
olarak gerekenlerin yapýlmasý
adýna vatandaþlarýn Devlete
güvenmesi gerektiðini vurguladý.
Konu ile ilgili olarak Ýl Genel Meclisinin Kömür Ocaklarýnýn incelenmesi adýna ve-
rilen önerge teklifinin
reddedilmesi sonrasýnda
AK Parti Çorum Ýl baþkaný Ahmet Ceylaný da aradýðýný ifade eden Salim
Uslu, " Konunun il Genel
Meclisine taþýnma biçimi
siyasidir. Ýl Genel meclisinde konuyu gündeme
getirenler özellikle Teknik ve ekipman konularýnda bilgi ve rapor sunmuþlarmýdýr. Buna bakmak gerekir.
Bu açýdan reddedilmesi siyasi açýsýndan doðrudur. Ancak AK Parti olarak konunun
vicdaný ve ciddiyeti adýna gerekenlerin de yapýlacaðýndan
kimsenin kuþku duymamasý
gerekir. Patimiz Ýl baþkaný
Ahmet Ceylan beyi aradým.
Gerek siyasi gerekse ekonomik v.s. herkesin kendi kulva-
rý sorumluluklarý farklý olabilir. Ancak konu önemlidir. Siyasi giriþim adýna yapýlmasý
gerekeni yapacak kiþi, hukukken giriþimde bulunacak makam farklýdýr. Gerekli önlemlerin alýnmasý adýna Ýddialar
ciddi iddialardýr." dedi. Aþdaðul seçimleri sonrasýnda CHP
li Milletvekili Tufan Köse'nin
gönderdiði mesajlarda Rüþvet. v.s. kelimerini kýnadýðýný
ifade eden Salim Uslu," hizmet ya da temizlik süpürge
makinesi göndermeyi rüþvet
diye nitelemek ayýptýr. Bu ve
baþka yerlere baraj ya da yapýlmasý gereken yatýrýmlar
ekipmanlar
gönderildiyse
yanlýþ mý yapýldý. Þimdi bu kiþinin kendi ifadesi yani açýklamasýna göre bu gönderilen
makineyi geri mi almamýz gerekiyor " þeklinde konuþtu.
Defterdar Özbay,
Çorum'dan ayrýldý
Vatandaþlar : 'Cumartesi Pazarý yerindeki parka Tuvalet istiyoruz'
Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir:
'Vatandaþ Kafeterya Tuvaletini
kullanacak'
Alper Zahir
Gazetemizi Telefon ile arayan ve ayný zamanda AK Parti üyesi olduðunu söyleyen Bayan Y. K.
Ýsimli kiþi," Cumartesi pazarý olarak bilinen yere güzel park yapýldý. Güvenlik görevlisine kadar
herþey var ama tuvalet yok. Bizler de dahil olmak üzere vatandaþlarýmýzýn bu haklý talebi ne olacak" diye sordu. Konu ile ilgili olarak görüþüne baþvurduðumuz Belediye baþkan yardýmcýsý Alper Zahir
ise," Kadýn Gençlik ve Kültür merkez binasý yaptýðýmýz gibi ayrýca Kafeterya da yaptýk. Bahse konu olan
yerde yapýlmýþ Kafeterya'nýn kira ihalesi yakýnda yapýlacak. Engelli vatandaþlarýmýza da uygun olarak
düþünülmüþ bu yerde vatandaþlarýmýz tuvaletleri ücretsiz kullanabilecekler" þeklinde konuþtu.
Defterdar Özbay'a veda yemeði
Polisten tarihi
eser operasyonu
Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize
Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayýda tarihi eser ele geçirdi. Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube
Müdürlüðü ekipleri Ýl merkezinde yaptýklarý operasyonda M.A.K., isimli þahýsý yakaladýlar. M.A.K'nýn
aracýnda yapýlan aramada ise toplam 445 adet tarihi
eser, 2 adet ruhsatsýz tabanca, 2 adet þarjör ve 40
adet fiþek ele geçirdiler. Operasyonda ele geçirilen
tarihi eseler þöyle: "M.Ö 2000 ve Demir çaðý dönemine ait, 2 adet aðýr þak, Roma dönemine ait 1adet
Uþak Defterdarlýðý'na atanan Ýhsan Özbay, Çorum'dan ayrýldý.
Maliye Bakanlýðý'nýn yaptýðý atamalar çerçevesinde görev yaptýðý Çorum
Defterdarlýðý'ndan Uþak Defterdarlýðý'na atanan Ýhsan Özbay, önceki gün
akþam saatlerinde yeni görev yeri olan Uþak'a gitti. Defterdar Ýhsan Özbay'ý
otobüs terminalinde Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Defterdarlýk çalýþanlarýndan Tülay Þahin, Yasemin Çetin, Sýddýk Veldet, Celal Seydim, Hayrettin Ardahanlý, eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, Mehmet Türkoðlu, Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray yolcu etti. Haber Servisi
gümüþ sikke, 10 adet bronz sikke, 3 adet bronz iðne
Bizans dönemine ait, 355 adet bronz sikke, 1 adet
bronz aðýrlýk, 1 adet gümüþ nesne, 2 adet cam boncuk, 1 adet kurþun boncuk, 1 adet bronz röliker Hac,
3 adet bronz Hac kolye, 2 adet merasim Haçý,1 adet
bronz Haç,1 adet bronz bilezik, 2 adet bronz yüzük,3
adet bakýr yüksük,7 adet bronz nesne, 24 adet cam
teserra,1 adet bronz çan,1 adet bakýr küpe sarkacý,1
adet bronz zil,1 adet bronz kolye, Selçuklu dönemine ait,1 adet bakýr sikke, Osmanlý dönemine ait, 1
adet piþmiþ toprak lüle, yeni döneme ait ,4 adet bafon anahtar, 2 adet bronz kandil, 3 adet bronz heykelcik, 2 adet bronz plaka,1 adet bronz kuþ heykeli,1
adet bronz aplik, 1 adet bronz yunus balýðý heykelciði, 2 adet mermerit heykelcik parçalarý, 1 adet bronz
kapaklý levha, 1 adet sarý bilezik, 1 adet bakýr bardak." Þüpheli M.A.K., adli mercilere sevk edilirken,
ele geçirilen tarihi eserler ise Müze Müdürlüðüne
teslim edildi. Yasin YÜCEL
Uþak Ýl Defterdarlýðý'na atanan Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay'a veda yemeði verildi.
Anitta Otelde gerçekleþtirilen veda yemeðine Vali Sabri Baþköy, Ýl
Garnizon ve Jandarma Komutaný
Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül, Cumhuriyet
Baþsavcýsý Bayram Eray, Vali Yardýmcýlarý Hacý Osman Ebiloðlu ve
Sait Topoðlu, Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, ilgili daire müdürleri ile Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý
mütevelli heyeti üyeleri katýldý.
Veda yemeðinde bir konuþma
yapan Vali Sabri Baþköy, "Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay ile 14 aydýr birlikte
çalýþýyoruz.
Kendisi ile birlikte çalýþtýðýmýz
süre içerisinde Çorum'a önemli hizmetleri oldu. Ýnanýyorum ki gideceði
Uþak ilinde de güzel hizmetler yapacaktýr" dedi ve yeni görev yerinde
kendisine baþarýlar diledi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
04 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA
HABER
6
Azapahmet Sk. No: 20
Tel: 0364 213 64 12
Gsm: 0533 510 46 34
Alaca Hükümet Konaðý
projesine 100 bin TL ödenek
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala ile Çorum'a iliþkin görüþ alýþveriþinde bulundu.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ziyarette Bakan Efkan Ala'ya mevcut Alaca Hükümet Konaðý
hakkýnda bilgiler vererek "Hükümet Konaðýmýz 1952 yýlýnda
taþ bina olarak yapýlmýþ, proje deðiþikliðine
de müsait olmamakla birlikte þuan ihtiyaca
cevap verememektedir. Yapý ve kapasite
itibarý ile yetersiz kalan konaðýn yenisi yapýlarak kamu kurumlarý ofislerinin bir araya toplanmasý ve vatandaþa daha iyi hizmet sunulmasýný saðlamayý düþünüyoruz.
Ýlçede yaptýðýmýz giriþimlerle Yeni Hükümet Konaðý için 5383 m2 arsa temin edilmiþtir. Arsanýn imar çalýþmalarý tamamlanarak bakanlýðýnýz adýna tahsis iþlemleri
bitirilmiþ, yatýrým programýna alýnmasý talep edilmiþti. Konuyla ilgili katký ve destekleriniz bekleriz" dedi.
Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, Alaca yeni
Hükümet Konaðý proje çalýþmalarý için sürecin baþlatýlmasý talimatýný verdi. Ýçiþleri
Bakanlýðý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý talimatý üzerine
Çorum Ýl Özel Ýdaresi emrine 100 bin TL ödenek gönderilmek üzere yazýþmalarý baþlattý. Uslu ise Bakan Ala'ya teþekkür ederek, "Alaca ilçemize hayýrlý uðurlu olsun" ifadelerini
kullandý.
Haber Servisi
Ýller Bankasý yatýrýmlarýna inceleme
Ýller Bankasý Ankara Bölge Müdürü
Erdinç Kapusuz Ýskilip'te yürütülen çalýþmalarý yerinde inceledi.
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ile birlikte çalýþmalarý inceleyen Kapusuz gelinen son durum hakkýnda bilgi aldý.
Ýnþaatý devam eden Ýskilip Atýk Su
Arýtma Tesisi, þehir merkezinde yürütülen yaðmur suyu ve kanalizasyon alt yapý çalýþmalarýný inceleyen Kapusuz, çalýþmalarda ortaya çýkabilecek sorunlar
ve alýnacak önlemler hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu. Yasin YÜCEL
KANDER kermesi açýldý
Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Derneði (KANDER) kanser hastalarý yararýna kermes açtý.
Açýlýþ töreninde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Vali
Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Devlet Tiyatrosu Müdürü
Ýbrahim Yýldýz, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Oðuz Ýybil açýlýþ kurdelesini kestiler.
Ardýndan KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk davetlilere
kermes hakkýnda bilgi verdi. Karabýyýk, kanserli hastalarýn
zor durumda olduðunu ifade ederek herkesin taþýn altýna elini koymasý gerektiðini ifade etti.
Karabýyýk, dernek olarak ellerinden geleni yaptýklarýný
ama bir yerden sonra zorlandýklarýný vurguladý. Eski Tekel
binasýnda açýlan kermes 15 Haziran'a kadar açýk kalacak.
Kubilay Kaan YÜCEL
Seviye'den geleneksel yýl sonu gezisi
Seviye Dergisi Dershaneleri geleneksel
hale gelen yýl sonu gezisini gerçekleþtirdi.
Dershane bu yýl Amasya ve Borabay'ý gezdi.
Gezi hakkýnda bilgi veren Dershane
Müdürü Durmuþ Öztemir, öðrencilerin
moral ve motivasyonlarýný düzeltmenin
yaný sýra onlara ülkemizin tarihi, turistik ve
doðal güzelliklerini tanýtmak amaçlý yapýlan geziye dershane yönetimi, tüm öðretmenler, personel ve öðrencilerin katýldýðýný söyledi. Uður ÇINAR
Pýnarçay'da yaðmur duasý
Pýnarçay Köyü'nde geçtiðimiz Pazar günü geleneksel hale gelen yaðmur duasý etkinliði düzenlendi.
Yaðmur duasýna AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel
Sekreteri Ömer Arslan, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Tapu ve
Kadastro Müdürü Nurettin Buyruk, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum Merkez Köy Muhtarlarý Derneði
Baþkaný Hacý Koca'da katýldý.
Köy muhtarý Remzi Balcý, etkinliðe katýlan daire müdürleri ve oda,
dernek baþkanlarýna hem köyleri hakkýnda bilgiler verdi, hem de sorunlarýný ve isteklerini dile getirdi.
Muhtardan köyün sorunlarý hakkýnda bilgi alan AK Parti Merkez Ýlçe
Baþkaný Mustafa Köse ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan,
köyün eksikleri olan sulama havuzu, su kanallarýnýn onarýlmasý ve yol
çalýþmasý hakkýnda bir heyet görevlendireceðini söylediler.
Mustafa Köse, yaðmur dualarýnýn yaðmur yaðmasý veya yaðmýþ olan
yaðmura þükretmek için yapýldýðý ayný zamanda köyünden uzakta olan
yüzlerce insanýn ve çevre köy ahalisinin buluþmasýna vesile olan, bir
bakýma bir 'helalleþme' merasimi olduðunu söyledi. Misafirlere dua
sonunda et, pilav, tatlý, keþkek ve ayran ikram edildi. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
04 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
7
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Ortaköy'ün ahýrlarý
hem saðlýðý hemde
turizmi tehdit ediyor
Meclis, Vali Baþköy ile
Arslan'ý ziyaret edecek
30 Mart'ta yapýlan Mahalli Ýdareler
seçimleri sonrasýnda oluþan yeni Ýl Genel Meclisi, Vali Sabri Baþköy ile Ýl
Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan'a iade-i ziyarette bulunacak.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbra-
him Kaya, dün gerçekleþtirilen Ýl Genel
Meclisi toplasý öncesinde konuyla ilgili
yaptýðý açýklamada,
Meclis olarak 5 Haziran Perþembe günü
saat 11.00'de Vali
Sabri Baþköy'e, saat 11.30'da ise Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Ömer Arslan'a iade-i ziyarette bulunacaklarýný bildirdi.
Kubilay Kaan YÜCEL
Çetin Baþaranhýncal, Fen
Lisesi'ne konuk oldu
kiþi iþsiz kalmaz. Ancak
Çorum Ticaret ve Sanabir iþ görüþmesine gittiyi Odasý (TSO) Yönetim
ðinizde, branþýnýzýn ne
Kurulu Çetin Baþaranhýnolduðu sorulduðunda 'ne
cal, Fen Lisesi Okul-Aile
iþ olsa yaparým' þeklinde
Birliði Baþkaný Dr. Nedim
yanýt veriyorsanýz, o iþi
Ardýç tarafýndan organize
alamazsýnýz. Zaten bunu
edilen Kariyer Günleri etkinliðinde okul öðrencileri Çetin Baþaranhýncal diyen kiþi aslýnda hiçbir
iþ yapamýyordur" dedi.
ile bir araya geldi.Okulun
Fen Lisesi öðrencilerine, Çokonferans salonunda düzenlenen söyleþiyi Fen Lisesi Müdürü Süleyman rum'un en iyi okulunda okuduklarýný
Atçýoðlu, okul öðretmenleri ve 11. sýnýf hatýrlatan ve bu fýrsatý en iyi þekilde
deðerlendirmeleri gerektiði konusunöðrencileri izledi.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, da uyarýda bulunan Baþaranhýncal,
kiþisel kariyeri hakkýnda bilgiler vere- "Geleceðiniz, sizlerin elinde. Sizin gerek baþladýðý konuþmasýnda, öðrenci- leceðiniz, ayný zamanda bizlerin, ülkelere iþ hayatýna atýlmadan önce eðitim mizin geleceði. Dolayýsýyla, geleceðihayatlarýný donanýmlý bir þekilde ta- nizi bugünden þekillendirmeniz, eðimamlamalarý tavsiyesinde bulundu.Ýþ tim hayatýnýzdaki performansýnýza
hayatýnda en az bir yabancý dilin artýk baðlýdýr" diye konuþtu.
Baþaranhýncal, konuþmasýnýn arzorunlu hale geldiðini ifade eden Baþaranhýncal, ayrýca baþarýlý bir kariyer dýndan öðrencilerin sorularýný yanýtlaiçin bir alanda uzmanlaþmanýn gerek- dý. Okul Müdürü Süleyman Atçýoðlu,
tiðini vurgulayarak "Artýk 'ne iþ olsa Kariyer Günü etkinliðine katýlýmýndan
yaparým' dönemi sona erdi. Bir alanda dolayý TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýnuzmanlaþmak zorundasýnýz. Alaný ne cal'a teþekkür plaketi verdi.
Haber Servisi
olursa olsun, bir alanda uzmanlaþan
Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, düzensiz
olarak bulunan ahýrlar nedeniyle Ortaköy'ün çok kötü bir görünümde olduðunu
ifade ederek, Ortaköy'ün turizm açýsýndan
kalkýndýrmak için önce temiz ve güzel görünüme kavuþturulmasý gerektiðini ve ahýrlarýn insan saðlýðýný tehdit ettiðini söyledi.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Genel Meclisi
Haziran ayý ikinci oturumunda Çevre ve
Saðlýk Komisyonu'nca, Ortaköy'de bulunan hayvan barýnaklarýnýn çevre ve insan saðlýðýna zararlarýný içeren rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Komisyon raporu hakkýnda bilgi veren Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Ortaköy'deki ahýrlarýn evlerin bahçesinde, yerleþim alaný içerisinde olduðunu ifade ederek, "Bahçelerin bir köþesi naylon brandalarla çevrilmiþ, hayvanlar açýkta, dýþkýlarý köþelerde toplanmýþ þekilde çok kötü bir görüntü çizmektedir" dedi. Hayvancýlýkla geçimini saðlayan çiftçiye Hýfzýsýhha
Kurumu tarafýndan Gollü Dere mevkiinde yer gösterildiðini fakat o bölgede
herhangi bir çalýþma yapýlmadýðýný kaydeden Özzehinli, "Turizm yöresi olduðu için sit alaný içerisinde olduðundan yer konusunda sýkýntý yaþanmýþ. Ortaköy Belediyesi'nin olanak saðlandýðý, yer gösterildiðinde kamulaþtýrma yapýlarak çözülebileceðini bildirdiler" diye konuþtu. Ahýrlarýn insan saðlýðýný, özellikle de çocuklarýn saðlýðýný olumsuz yönde etkilediðini ifade eden Özzehlinli, raporla ilgili þu bilgileri verdi:
"Ortaköy Devlet Hastanesi Baþhekimi ile görüþülerek, bu konuda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi alýndý. Zaman zaman çevre ve insan saðlýðý konusunda bilgilendirme çalýþmasý yaptýklarýný bildirdiler. Ortaköy'de ahýrlarýn
insan saðlýðýný tehdit ettiðini, kendileri ve çocuklarý için saðlýklý bir ortam olmadýðý, seminerlerle anlatýlmasý gerektiðini, bu konuda halký aydýnlatmak için
belediye ve ilgili kurum ve kuruluþlarla iþbirliði halinde olacaklarýný söylediler.
Komisyonumuz Ortaköy'ün turizm açýsýndan kalkýndýrmak için önce temiz ve güzel görünümlü bir çevre ile baþlamak ve bu güzel olmayan fiziksel ortamý ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini, hayvancýlýðýn Ortaköy ekonomisinde
önemli bir payý olduðunu, bunun için de hayvan yetiþtiriciliðinin daha modern
ve saðlýklý þekilde yapýlmasý gerektiðini, süt ve besi hayvanlarýný ayrý olmak
üzere, süt birliði
kooperatifi binasý ile ayný bölgede bulunmasý ve hizmet vermesi uygun
olacaðý görüþünde birleþilmiþtir. Böylece hem hayvancýlýk temiz modern þartlarda bilinçli þekilde yapýlacak hem de turizm bölgesi temiz ve yaþanabilir çevre ve görüntüye kavuþacaktýr." Kubilay Kaan YÜCEL
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
Tel: 0364 224 20 00
Köylerin çöp sorunu çözüm bekliyor
Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu
tarafýndan, köylerin çöp
sorunu ile ilgili hazýrlanan rapor, Ýl Genel
Meclisi üyelerinin bilgisine sunuldu. Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda konuyla ilgili
hazýrlanan raporu Meclisin bilgisine sunan
Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur
Özzehinli, köylerde ve kýrsalda yaþanan çevre
kirliliðinin ortadan kaldýrýlmasýný saðlamak
üzere 'Temiz Köyler Temiz Çevre' projesi hazýrlanarak Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na sunulduðunu açýkladý. Proje kapsamýnda Çorum'da Ortaköy Ýlçesi ve baðlý Ýncesu Köyü ile
Dodurga Ýlçesi'ne baðlý Çiftlik Köyü'nün pilot
köy olarak belirlendiðini vurgulayan Özzehinli, "Pilot bölge seçilen köylere hidrolik asansörlü çöp römorku alýmý, köy içinde geçici çöp toplama alaný oluþturulmasý, çöplerin bu alandan ayrýþtýrýlmasý ve belediye atýk tesislerine nakliye iþi ve ilimizdeki mesire alanlarý, çeþme baþlarý ile
mücavir alan dýþýndaki türbe vb. ziyaret yerlerinin çöplerinin toplanmasý amaçlanýyor" dedi. Projenin uygulanacaðý köylerde çöp
konteynerlerinin köy sakinleri tarafýndan alýnacaðýný ifade eden
Özzehinli, þunlarý dile getirdi:
"Proje kapsamýnda alýnarak köy muhtarlýðýna teslim edilecek
hidrolik asansörlü çöp römorku ile muhtarlýðýn belirleyeceði zamanlarda çöpler toplanarak geçici toplama alanlarýna nakledilecektir. Bu alanlarda biriken çöpler kamyonlarla belediyelerle yapýlacak protokol çerçevesinde belediye çöp alanlarýna
taþýnacaktýr. Milli Eðitim Müdürlüðü ile birlikte yapýlacak
programlarla ilimizdeki öðrencilerin köylerde çevre bilincini oluþ-
turmak için, alýnan aparatlarla çöp toplama etkinlikleri yapacaklar. Seçilen köylerde eðitim
toplantýlarý yapýlacak önceki durum ve proje
sonrasý durum deðerlendirilecek. Bu projenin
baþarýlý þekilde uygulanmasýyla, çöp kültürü diðer köylerimize örnek teþkil edecektir. Projede
iki adet köy seçildi. Ortaköy Ýlçesi Ýncesu Köyü
ilimizin güneyinde bulunmakta ve TÜÝK 2012
verilerine göre nüfusu 342 olup sürdürülebilir
eko turizm anlayýþýndan hareketle "Güneþ Kursunun Ýzinde Hitit Yürüyüþ Parkurlarý" proje
içerisinde yer almaktadýr.
Hitit Yolu ülkemizde UNESCO logosuna sahip tek yürüyüþ yolu olma özelliðine sahip ve
Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nca pilot bölge seçilmiþtir. Dodurga ilçesi Çiftlik Köyü'nün seçilme
nedeni ise ilimizin kuzeyinde yer alýp 411 nüfusuyla büyük bir köydür.
Obruk Barajý'na olan yakýnlýðý ve Türkiye'de tek olma özelliðine sahip "Kýzýlýrmak Havzasý Çorum Gastronomi Yolu" içerisinde yer almasý seçilme sebeplerindendir. Seyfe ve Acýpýnar köylerinin ise kendi imkanlarýyla römorklu çöp konteynýr aldýklarý, fakat bu çöpleri rastgele alanlara döktükleri öðrenildi. Belirlenmiþ
bir çöp döküm alaný olmasý halinde yörenin daha temiz kalacaðýný belirtmiþlerdir. Tespit edilen köylerde çöp toplama alaný
belirleneceðinden ve çöpler belirli bir aralýklarla alýnacaðýndan
köylerin çevresi temiz kalacaktýr.
Ayrýca ilimizdeki mesire alanlarý ile mücavir alan dýþýndaki türbe vb. ziyaret yerlerinin çöplerinin toplanmasý temiz bir çevre iyi
bir uygulama örneði olacaktýr."
Kubilay Kaan YÜCEL
TEK
YAÞAM
Ýþitme kaybý zamanýnda müdahale ile önlenebilir
YILDIZ
Temel ile Dursun Trabzon'a
gideceklermiþ ama ceplerinde hiç
para kalmamýþ.
Trabzon'a doðru yürümeye
baþlamýþlar. Yolun kenarýnda
giderken otobüs garajý görmüþler.
Etrafa bakmýþlar kimseler yok,
Temel Dursun'a demiþ ki: -Ula
Dursun Trabzon'a kadar yürümektense gel þurdan bir otopüs
çalalum onla gidelum da. Dursun
hemen tamam demiþ tabi. Temel
8
04 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA
içeri girmiþ, Dursun ise dýþarda
etrafý kontrol ediyormuþ. Aradan
10 dakika geçmiþ Temelden ses
seda yok. Tam o sýrada içerden
motor sesi gelmiþ ve Temel otobüsle dýþarý çýkmýþ. Dursun hemen
atlamýþ otobüse ve Temel'e sormuþ:
-Ula neden bu kadar geç
kaldun?
-Ula Trabzon'a ciden otobüsü
en arkaya koymuslar da.
Kelime Avý
Acýbadem Adana Hastanesi Kulak Burun
Boðaz Uzmaný Dr. Feyha Kahya Aydoðan,
iletiþimden sosyal geliþime kadar birçok alanda sorunlara yol açabilen iþitme kayýplarýnýn
temelinde yatan sorunun erken dönemde
tespit edilmesinin önemli olduðunu söyledi.
Ýþitme kaybý her yaþ döneminde görülebilen
çok önemli bir saðlýk sorunu. Sorunun
temelinde, çeþitli hastalýklardan aþýrý
gürültülü bir ortamda çalýþmaya kadar birçok
neden yatabiliyor. Bazý durumlarda yeni
doðan bebeklerde görülebilen iþitme kayýplarý
yaþlýlýk döneminde de ortaya çýkabiliyor.
Kulak Burun Boðaz Uzmaný Dr. Feyha Kahya
Aydoðan, "Ýþitme kayýplarý her yaþta
görülebildiði gibi þiddeti ve kalýcýlýðý da
deðiþkenlik gösterebiliyor. Sorunun çözümü
için gerekli testler vakit kaybedilmeden yapýlmalý." dedi.
Ýþitme kayýplarý bazý durumlarda muayene
ile teþhis edilebilirken bazen de çok sayýda
test yapýlmasý gerekebiliyor. Ýþitme kaybýna
neden olan risk faktörlerin baþýnda yaþ ve
genetik geliyor. Kulaðýn bölümlerine göre
iþitme kayýplarýnýn nedenlerinin de deðiþkenlik gösterebildiðine dikkat çeken KBB Uzmaný
Dr. Feyha Kahya Aydoðan, iþitme kaybý
nedenlerini þöyle sýraladý: Dýþ kulakta bulunan kir, yabancý cisim varlýðý; kulak kepçesi
yokluðu; doðuþtan þekil bozukluðu; dýþ kulak
yolunun doðuþtan kapalý olmasý; dýþ kulak
þeklinde bozukluk ya da dýþ kulak iltihabý
veya tümörleri iþitme kayýplarýna neden olabiliyor. Orta kulakta iltihap, basýnç düþüklüðü, orta kulak kireçlenmesi, orta kulakta yer
alan tümörler, yýrtýlmýþ ya da delinmiþ kulak
zarý iþitme kayýplarýndan sorumlu olabiliyor.
Yaþlýlýða, yüksek gürültüye maruz kalmaya
baðlý olarak iç kulaktaki iþitme sinirlerinin
zarar görmesi de kayýplarýn meydana
gelmesinde önemli bir etken. Ayrýca iç kulak
iltihabý, meniere hastalýðý ve iþitme sinirinde
bulunan tümörler de iþitme kaybýna neden
olabiliyor. Kalýtýmsal nedenler kiþiyi bu
deðiþikliklere daha yatkýn hale getirebiliyor.
Bu tür bir iþitme kaybý kalýcý iþitme kaybý
olarak da biliniyor. Mesleki deformasyon ve
birtakým ilaçlar da iþitme kaybýna neden olan
önemli risk faktörleri arasýnda.
HANGÝ
TESTÝN
YAPILACAÐINA
UZMAN DOKTOR KARAR VERÝYOR
Genel olarak odyometrik testler adý verilen
iþitme testlerinin kulak hastalýklarýnýn deðerlendirilmesinde son derece önemli olduðunu
belirten Dr. Feyha Kahya Aydoðan,
"Hastalýðýn teþhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testlere sýklýkla baþvuruluyor. Bu
anlamda kullanýlan birçok test var ve her biri
farklý konularda bilgi verebiliyor. Hastaya bu
testlerden hangisinin yapýlacaðý ise KBB doktoru tarafýndan hastanýn þikayetlerine,
muayene bulgularýna ve diðer tetkik
sonuçlarýna göre belirleniyor" dedi.
(CÝHAN)
19:55
Urfa Ceylanpýnar’da, sýnýrýn sýfýr noktasýnda görevli bir
asker olan Murad Altay büyük bir saldýrýyý engeller. Bir
süre sonra Milli Ýstihbarat Teþkilatý’nýn (MÝT) Ýstanbul
birimi baþkaný Meryem Kadýoðlu, Murad’a hayatýnýn
teklifini yapar: MÝT’e katýlmak ve hayatýný Türkiye’ye
adamak.
Murad, teklifi kabul eder. Þimdi Murad Altay, aklýný,
gücünü ve tüm varlýðýný, gözlerden uzak bu savaþa
verecektir. Tam da Murad’ýn yemin ederek teþkilata
adým attýðý sýralarda, uluslararasý karanlýk bir odak,
hedefinde Türkiye olan tüyler ürpertici bir komploya
start verir.
20.00
Ýlk hamilelik yaþý 30-40’a yükseldi
Günün Sudoku Bulmacasý
Ýleri yaþlarda hamilelik önemli riskler taþýyor.
Türkiye'de ise ilk ve ikinci hamilelik yaþýnýn 3040'lara kadar yükseldiði belirtiliyor. Acýbadem
Bursa Hastanesi Kadýn Hastalýklarý Uzmaný Dr.
Ebru Füsun Donat, "Özellikle 35 yaþýndan sonra
geliþen gebeliklerde bebekte Down Sendromu
görülme oraný da artýyor." dedi. Dr. Ebru Füsun
Donat, gebelikte tansiyon, diyabet, tiroit, romatizmal yumuþak doku hastalýklar ve ileri yaþta gebelik
risklerine dikkat çekti. Bu hastalýklarýn, dikkat
edilmediði taktirde bebeðin hatta annenin kaybýna
kadar gidebilen sonuçlar doðurduðu uyarýsýnda
bulundu. Dr. Donat, yüksek tansiyon ve diyabet
konusunda þu bilgileri verdi: "Eðer yüksek tansiyon
gebelik öncesinde bilinen bir rahatsýzlýksa, hamilelik döneminde kullanýma uygun ilaçlarla tansiyonun kontrol altýna alýnmasý gerekiyor. Yüksek tansiyon sorunu gebelik sýrasýnda tespit edildiyse
gerekli tetkikler sonrasýnda yine uygun ilaç tedavisine baþlanmasý öneriliyor. Diyabet gebelik
öncesinde biliniyorsa öncelikle kan þekerinin, diyet,
ilaç veya insülin ile kontrol altýna alýnmasý gerekiy-
or. Hamileliðe baðlý meydana gelen þeker, genellikle 24. haftada ortaya çýkýyor ve bu haftadan önce
geliþen þeker sorunu çoðunlukla gebelikten önce
var olan ancak tespit edilmemiþ bir diyabet
hastalýðýna baðlý oluyor. 24. hafta sonrasýnda
hamilelik ile geliþen þeker, doðum sonrasýnda
geçiyor. Diyabetik anne adaylarýnýn dikkat etmesi
gereken bir diðer konu ise, bu hastalarýn çocuklarýnda özellikle kalple ilgili doðumsal anomali
görülme riskinin yüksek olduðu. Diyabetik anne
adaylarýnýn hamileliklerinin ortalama 24. haftalarýnda bebeðin kalbinin fetal EKO ile detaylý incelenmesi gerekiyor."
TÝROÝT BEZÝ VE ROMATÝZMAL YUMUÞAK
DOKU HASTALIKLARI
Tiroit bezinin normalden az ya da çok çalýþmasýnýn da bir sorun olduðunu ifade eden Dr.
Donat, her 2 durumun da tedavi ile çözümlenebildiðini belirtti. Gebelerin endokrinoloji
uzmaný ile takip edilmesi gerektiðinin altýný çizen
Donat, tedavi ile riskin minimalize edilebildiðini
kaydetti. (CÝHAN)
Kýzýlelma
Dizi
Dizi
Aðlatan Dans
Çerkeslerin efsane ezgisi Aðlatan Kafe, Aðlatan
Dans adýyla dizi olarak ekranlara ekranlara gelmeye hazýrlanýyor. Kafkas halklarýna ait meþhur bir
ezgi olan “Aðlatan Kafe”den esinlenerek ortaya
çýkan dizide, Çerkes müziklerinin ön plana çýkmasý bekleniyor. Joy Pr yapýmcýlýðýnda 3 yýl süren
bir hazýrlýk sürecinin ardýndan Show Tv’de yayýnlanmaya hazýrlanan dizinin çekimleri
Çanakkale’de baþladý. Yasemin Nak’ýn genel
hikayesini yazdýðý dizide baþrolleri, son olarak
”Merhamet” dizisinde oynayan Kývanç kasabalýdýr
23:45
Eðlence
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Kim Milyoner Olmak Ýster?
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Kim Milyoner Olmak Ýster'in bu bölümü ünlü þarkýcý
Mazhar Alanson'un sunumuyla ekrana geliyor.
Yarýþmacý koltuðunda ise Ýpek Eryiðit, Mustafa
Demirel, Tuðba Harým ve Ekin Ayýk oturuyor.
Dünyanýn en çok seyredilen ve en çok kazandýran
bilgi yarýþmasý... Programa Türkiye’nin farklý yerlerinden ya da farklý ülkelerden baþvuru yapýp,
mülakatla seçilen yarýþmacýlar katýlýyor. Yine moral
desteði için yarýþmacýlarýn yakýnlarý da stüdyoda yerlerini alýyorlar. Toplamda on iki soruyu yanýtlamak
için yarýþmacýlara dört joker hakký sunuluyor. Ayrýca
iki baraj hakký veriliyor. Baraj sorulara doðru yanýt
verildiðinde o ana kadar kazanýlan ödül, her durumda yarýþmacýnýn oluyor.
Tavuklu Çorba
Orhan Veli Kanýk
Orhan Veli Kanýk (13 Nisan 1914
– 14 Kasým 1950), daha çok Orhan
Veli olarak bilinen Türk þair. Melih
Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte
yenilikçi Garip akýmýnýn kurucusu
olan Kanýk, Türk þiirindeki eski
yapýyý temelinden deðiþtirmeyi
amaçlayarak sokaktaki adamýn söyleyiþini þiir diline taþýdý.
Þair 36 yýllýk yaþamýna þiirlerinin
yaný sýra hikâye, deneme, makale ve
çeviri alanýnda birçok eser sýðdýrdý.
Yeni bir zevk ortaya çýkarabilmek için
eski olan her þeyden uzak duran
Orhan Veli, hece ve aruz ölçülerini
kullanmayý reddetti. Kafiyeyi ilkel;
mecaz, teþbih, mübalaða gibi edebi
sanatlarý gereksiz bulduðunu açýkladý. "Geçmiþ edebiyatlarýn öðrettiði
her þeyi, bütün geleneði atmak"
amacýyla yola çýkan Kanýk'ýn bu
arzusu þiirinde kullanabileceði teknik
olanaklarý azaltsa da þair, ele aldýðý
konular, bahsettiði kiþiler ve kullandýðý sözcüklerle kendine yeni
alanlar oluþturdu.[6] Yalýn bir
anlatýmý benimseyerek þiir dilini
konuþma diline yaklaþtýrdý. 1941
yýlýnda,
arkadaþlarýyla
birlikte
çýkardýklarý Garip adlý þiir kitabýnda
bu fikirlerinin örnekleri olan þiirleri
yayýnlandý ve Garip akýmýnýn doðmasýna sebep oldu. Bu akým özellikle
1940-1950
yýllarý
arasýnda
Cumhuriyet dönemi þiirinde büyük
etki býraktý. Garip þiiri hem yýkýcý
hem de yapýcý özelliði ile Türk
þiirinde bir mihenk taþý kabul edilir.
Kanýk, þiire getirdiði bu yenilikler
yüzünden önceleri büyük ölçüde
yadýrgandý, çok sert eleþtiriler aldý ve
küçümsendi. Geleneklerin dýþýna
çýkan eserleri, önce þaþkýnlýk ve
yadýrgama, daha sonra eðlenme ve
aþaðýlamayla karþýlansa da hep ilgi
uyandýrdý.
Malzemeler:
1 adet tavuk göðsü
1 adet tavuk budu
4 su bardaðý su
2 çorba kaþýðý un
5 çorba kaþýðý yoðurt
4-5 diþ sarýmsak
1 su bardaðý haþlanmýþ
nohut
Tuz
3 çorba kaþýðý tereyað
Kuru nane
Yapýlýþý:
Tavuk etlerini 4 su bardaðý suda haþlýyoruz, soðumaya býrakýyoruz ve
soðuyan tavuk etlerini
didikliyoruz. Yoðurt ve unu
iyice çýrptýktan sonra içine
ince kýyýlmýþ sarýmsak da
ekledikten sonra, soðuk
tavuk suyunu ekliyor,
karýþtýrarak piþirmeye
02.35 Bitmeyen Þarký
baþlýyoruz. Piþirmeye baþla- 05.50 Hatýrla Sevgili
madan önce çorbamýza iste- 07.00 Kahvaltý Haberleri
diðimiz miktarda, oda ýsýsýn- 10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
da su ekleyerek çorbamýzýn
13.00 Kýzlar Ve Annleri
koyuluðunu ayarlýyoruz.
15.00 Alemin Kralý
Çorbamýz kaynamaya
16.00 Zahide Ýle
baþlayýnca didiklenmiþ
Yetiþ Hayata
tavuk etlerini, haþlanmýþ
19.00 Atv Ana Haber
nohut ve tuzu ekleyip, 10
20.00 Kara Para Aþk
dakika kadar piþiriyoruz.
23.45 Kim Milyoner
Tereyaðýný eritip naneyi
Olmak Ýster?
ekleyerek tereyaðýnda
naneyi kavuruyor, çorbamýzýn üzerine gezdiriyoruz.
''Ýmkansýzý istedim. Çölde gelincik olur mu? Ýþte ben
onu istedim.''
Þems-i Tebrizi
05.45 Hayat Dersi
06.30 Kanal 7’de Sabah
08.00 Yasemince
09.45 Dr. Feridun Kunak
12.00 Tv Filmi
14.00 Uður Arslan’la
Umut Var
15.50 Tv Filmi
17.45 Kanal 7 Ana Haber
18.45 Hayat Dediðin
19.40 Türk Filmi
21:00 Kanal 7 Haber Saat
22.20 Türk Filmi
06.30 Cennet Mahallesi
08.00 Pepee
08.30 Yeni Bir Gün
10.00 Her Þey Dahil
12.00 Gülben
14.00 Lezzet Haritasý
15.00 Misafir Ol Bana
17.45 Pepee
18.15 Kukla Tipler
18.30 Show Ana Haber
19.15 Büyük Risk
20.00 Aðlatan Dans
23.00 Gölgedekiler
05.55 Sarayýn Doktoru
07.00 Sabah Haber
08.15 Osmanlý Tokadý
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
15.00 Aileler Yarýþýyor
16.45 Eski Hikaye
19.00 Ana Haber Bülteni
19.55 Kýzýlelma
22.50 Ýlk Gün
06.00 Akasya Duraðý
07.30 Ýrfan Deðirmenci Ýle
Ýle Günaydýn
10.00 Doðayla Mücadele
12.00 Çok Güzel Hareketler
Bunlar
13.30 Gün Arasý
14.00 Ben Bilmem Eþim
Bilir
16.45 Arka Sokaklar
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Ankara'nýn Dikmeni
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.00 Tv Filmi
11.40 Beþinci Boyut
13.00 Ritmini Arayan
Kalpler
14.20 Yeþil Elma
16.40 Aslý Hünel ile
Mutfak Keyfi
18.00 Ana Haber Bülteni
19:20 Ýki Dünya Arasýnda
21.00 Hýyanet Sarmalý
TEK
YILDIZ
04 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA
HABER
9
AK Parti'den muhalefete
hem kutlama hem eleþtiri
MYK Turizm
Rent a Car hizmette
Çorum'un köklü seyahat acentalarýndan Köylüoðullarý
Turizm Rent a Car sektöründe de faaliyet gösterecek.
Köylüoðullarý Seyahat Acentesi Müdürü Yusuf
Köylüoðullarý MYK Rent a Car Turizm'i Çoruma kazandýrmaktan büyük mutluluk duyduklarýný ifade ederek, araç
kiralama, vip araç ve yakýt tercihli araç seçenekleri ile geniþ
bir araç filosuna sahip olduklarýný söyledi.
Yusuf Köylüoðullarý uygun ödeme koþullarý 2014
model araçlarý ve vip araç seçenekleri ile Çorum halkýný
turizme davet etti.
MYK Rent a Car Turizm'in bir Köylüoðullarý Turizm
kuruluþu olduðunu belirten Yusuf Köylüoðullarý Ýnönü
Caddesi Konya Sofrasý yanýnda hizmet verdiklerini belirtti. Yasin YÜCEL
Ýsmet Altýkardeþ emekli oldu
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz 1
Haziran seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 47.36'lýk oy oraný
ile birinci parti olduðunu söyledi. AK Parti'nin kaybettiði iki
ili kazanan CHP ve BDP'yi tebrik eden Kapusuz, CHP'nin
Aðrý'da, MHP'nin ise hem Aðrý hem Yalova'da miting yapmadýðýný anýmsatarak, muhalefetin Cumhurbaþkanlýðý için
"çatý aday" formülünün Türkiye'nin tamamýný kapsayamayacaðýnýn ortaya çýktýðýný savundu.
Twitter hesabýndan hafta sonu yapýlan seçimlerin deðerlendirmesini yapan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
Kapusuz, AK Parti'nin elde ettiði yüzde 47,36'lýk oy oranýyla
yine birinci parti olduðunu söyledi.
Seçimlerde iki ili kaybettiklerini anýmsatan Kapusuz,
Yalova'yý kazanan CHP ve Aðrý'yý kazanan BDP'yi tebrik
etti.
CHP gibi kaybedilen yerlerde halkýn seçme ehliyetini
sorgulamadýklarýný belirten Kapusuz açýklamalarýný þöyle
sürdürdü:
-"CHP AÐRI'DA, MHP
HEM AÐRI HEM DE
YALOVA'DA MÝTÝNG
YAPMADI""Dileriz Yalova'da elde
ettikleri baþarý demokrasiyi
içselleþtirmelerine ve
Türkiye genelinde kaybettikleri seçimi hazmetme
olgunluðunu göstermelerine vesile olur. Yalnýz burada bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum;
CHP Aðrý'da, MHP ise hem
Aðrý hem Yalova'da miting
yapamadý. Yani muhalefetin þu "çatý aday' formülünün
Türkiye'nin tamamýný kapsayamayacaðý ortaya çýktý. Esasen
toplam oy oranýna bakýldýðýnda CHP ve MHP'nin toplam
oranýnýn yine AK Parti'yi yakalayamamasý da gözden kaçmadý. Özellikle Yalova seçimiyle ilgili dikkat çekici husus da
MHP'nin CHP Çatýsý altýna sýðýnmasý Sol çatý Bahçeli'ye
hayýrlý olsun diyeceðim ama saðduyulu MHP'lilerin Türkiye
genelinde böyle bir çatýnýn altýna girmeyeceðini zannediyorum."
-CNN MUHABÝRÝNE PASAPORT SORULMASINAMedya ve basýn örgütlerini eleþtiren Kapusuz, þöyle
dedi:
"Yazgülü Aldoðan ve Yýlmaz Özdil'in Soma'da vefat
eden iþçilerimize hakaret etmesine tepkisiz kalan Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti, CNN Muhabirine pasaport sorulmasý-
na anýnda tepki verdi. CNN muhabirine pasaport sorulmasýný "utanç verici' olarak bulan Gazeteciler Cemiyeti,
Yazgülü Aldoðan'ýn Soma'daki iþçilerimize "Þehit deðil!
Niyazi' demesini utanç verici bulmuyor mu? "Utanç Verici'
olarak nitelendirilecek bir þey varsa o da Türkiye'de yýllarca
basýnýn büyük bir kýsmýný ve basýn örgütlerini elinde tutanlarýn çifte standartlý yaklaþýmlarýdýr. ABD'li gazeteci için
anýnda açýklama yapýyorsun ama þehit iþçilere hakaret
edenlere susuyorsun."
-YASA DIÞI DÝNLEMELERGazetelerden hepimiz okuduk; ASELSAN, TAÝ, HAVELSAN, Savunma Sanayi Müsteþarlýðý gibi kurumlarda yerli
projelere bakan mühendisler paralel çete tarafýndan dinlenmeye alýnmýþ. Belli ki kendi tankýmýzý, tüfeðimizi, uçaðýmýzý,
gemimizi, helikopterimizi ve insansýz hava aracýmýzý yapýyor
olmamýz paralel çeteyi rahatsýz etmiþ. Milli savunma projelerine bakan kiþilere yönelik bu yasadýþý dinleme olayý
Paralel çetenin hangi dýþ güçlere hizmet ettiðini açýk bir
þekilde ortaya koyuyor.
Mesela insansýz hava aracýný
artýk kendimiz üretiyoruz
baþka bir ülkeden almýyoruz.
Demek ki bu olay önce dýþ
güçleri sonra da taþeronu
olan paralel çeteyi rahatsýz
etmiþ. Hemen yasadýþý dinleme düðmesine basýlmýþ.
Yurt dýþýnda yabancý lobilere
baðýþta sýnýr tanýmayan paralel çete, Türkiye'de milli
savunma projelerini hedefe
koyarak dýþ silah þirketlerine
hizmet etmiþ. Göreceksiniz
Türkiye, paralel çete ile mücadele ettikçe dýþ baðlantýlarý bir
bir ortaya çýkacak. Türkiye bir arýnma süreci yaþayacak ve
2023 hedeflerine emin adýmlarla yürüyecek.
-"ÝHRACAT REKORU KIRDIK"Marjinal gruplar ve onlarýn peþine takýlanlar sokaklarý
yakýp yýkarken, sessiz çoðunluk yani üreten kesim Mayýs
ayýnda Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kýrdý. Mayýs
ayýnda 13 Milyar 412 milyon dolar ihracat yapýlarak bir
önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 5.8'lik bir artýþ
sergilenmiþ. Ýhracatýn artmasý, Türkiye'ye döviz giriþi, iþsizliðin düþmesi, faizlerin düþmesi ve yatýrým ortamýnýn artmasý gibi hususlar bizim önceliðimizdir. Muhalefetin
önceliði de 1 Mayýs ve Gezinin yýldönümü gibi hadiselerden
kriz çýkarmaya çalýþmak, yükselen faizlere sevinmek,
mahkeme kapýlarýnda siyaset yapmak."
Çiçek'ten partilere "Soruþturma
komisyonu için üye bildirin" çaðrýsý
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve
Din Bilimleri bölümü öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Ýsmet Altýkardeþ, emekliye ayrýlmasý nedeniyle
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a ziyarette
bulundu.
Akademisyenin
emekliliðinin
olmadýðýný
belirterek engin bilgi ve tecrübeleri ile üniversiteye
vereceði pek çok hizmet olduðunu ve bu kapsamda
üniversitenin kapýlarýnýn kendilerine her zaman açýk
olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Yrd.
Doç. Dr. Ýsmet Altýkardeþ'in sahip olduðu birikimden gençlerin alacaðý pek çok þey olduðunu açýkladý.
Yrd. Doç. Dr. Ýsmet Altýkardeþ'in Çorum için
önemli bir deðer olduðunu belirten Rektör Prof. Dr.
Alkan, üniversiteye ve ülkemize saðladýðý katkýlar ve
yetiþtirdiði öðrenciler için Yrd. Doç. Dr. Ýsmet
Altýkardeþ'e teþekkür etti.
Yrd. Doç. Dr. Ýsmet Altýkardeþ de Rektör Prof.
Dr. Alkan'a verdiði destekler için teþekkür ederek
baþarý dileklerini iletti. Haber Servisi
Alaca'nýn köylerinde dolu zararý
Alaca Ýlçesi'ne geçtiðimiz hafta sonu yaðan þiddetli yaðmur ve dolu ilçe köylerinin büyük bir bölümünde etkili oldu.
Konuyla ilgili olarak çiftçilere geçmiþ olsun dileklerini ileten Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, "Alaca ve civarýna yaðan þiddetli yaðmur ve
dolu, ilçe köylerimizde yaþayan ve geçimini çiftçilikle saðlayan üreticilerimizi zor durumda býrakmýþtýr.
Her durumda çiftçimizin yanýnda olan Ziraat Odamýz bu konuda da son derece duyarlýdýr. Odamýz
bünyesinde görev yapan tarým danýþmanlarýmýz Ezgi Fatma Açýkgöz ve Ali Rýza Bektaþ tarafýndan yaðýþýn etkili olduðu köylere gidilerek ekili arazilerde
tespitlerde bulunulmuþtur. Uzmanlarýmýzýn belirttiklerine göre Kýzýllý, Çatak, Soðucak, Sultanköy ve
Sarýsüleyman köylerinde tarlalar önemli oranda yaðýþ almýþtýr. Özellikle Sarýsüleyman köyüne dolu
þeklinde yaðan yaðýþlarýn ekili arazilerde %30'a yakýn oranlarda hasara neden olduðu görülmüþtür. Bu daçiftçilerimiz için verim
kayýplarýnýn olacaðý anlamýna gelmektedir. Sarýsüleyman dýþýndaki köylerimizdeyse yaðýþlarýn etkinlik derecesi önemli
hasarlara neden olabilecek seviyede olmamýþtýr" dedi.
Traktörlerin ruhsatlý ve muayeneden
geçmiþ olmasýnýn önemine de deðinen
Yýlmaz, traktörlerini muayenesiz ve ruhsatsýz olarak kullanan çiftçilerin traktör
satýþlarýný yapamayacaklarýný ve trafikten
men edilebileceklerini belirterek üretici-
lere bu konularda çok dikkatli olmalarý gerektiði
uyarýsýnda bulundu.
Çiftçilerin 50 dekar ve üzerindeki tarým arazileri
için gübre destekleme ödemesi ile toprak analizi
destekleme ödemesinden yararlanabilmeleri için,
1/1/2014 - 1/9/2014 tarihleri arasýnda toprak analizi
yaptýrmalarýnýn zorunlu olduðunu ve bu tarihler
arasýnda Bakanlýkça yetkilendirilmiþ laboratuvarlara
Toprak Analizi Formu ile müracaatta bulunmalarý
gerektiðini kaydeden Yýlmaz, 50 dekarýn altýndaki
tarým arazileri içintoprak analizi yaptýran çiftçilerin
de ayný þekilde toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanabileceklerini belirtti.
"Alaca Ziraat Odasý olarak her durumda çiftçimizin yanýnda olmaya devam edeceðiz" diyen Yýlmaz, tüm üreticilerin ürünlerinin bereketli, kazançlarýnýn bol olmasý temennisinde bulundu.
Kubilay Kaan YÜCEL
Meclis Baþkaný Cemil Çiçek, dört eski bakanla ilgili
soruþturma komisyonu kurulmasýna iliþkin, MHP'den 2,
CHP'den 9 milletvekilinin yerine yeni isimlerin bildirilmesi için bu partilere yazý gönderdiðini belirterek, "AK
Parti'ye de hem yazýlý hem þifai olarak komisyon üyelerini bir an önce bildirilmesi yönünde müracaatýmýz oldu"
dedi.
-BEN ÝÇTÜZÜK KURALLARINI UYGULARIMÇiçek, Meclis'te gazetecilerin sorularýný yanýtladý. 4
eski bakanla ilgili kurulan Soruþturma Komisyonu'nu kurulmasýný geciktirdiði yönündeki
eleþtirilere yanýt verdi. Çiçek,
"Ben Hukuk ve Ýçtüzük kurallarýný uygularým" dedi.
Çiçek, Meclis soruþturmasýnýn Meclis'te ilk kez yapýlmadýðýný belirterek, "bu iþlemleri biz
Anayasa Ýçtüzük ve geçmiþ uygulamalar neyse o çerçevede bir
hukuki iþlem olarak sürdürmeye
çalýþýyoruz" dedi. Çiçek, yapýlan
deðerlendirmelerin bir hukuk
zemininde deðil, siyasi çerçevede yapýldýðý yorumunu getirerek, muhalefet partilerinin "Komisyon kurulamýyor" þeklindeki
eleþtirilerine þu yanýtý verdi:
"Meclis soruþturmasý Anayasa'nýn 100. Maddesine göre bir
Meclis iþlemidir. Meclis'in yaptýðý bir yargý bir Ceza Muhakemesi Hukuku iþlemidir. Biz bu iþlemleri yaparken, ceza muhakemesi hukuku ve Anayasa Ýçtüzük çerçevesinde yapýyoruz. Siyasi partilerimizin açtýðý soruþturma komisyonu kurulmasýna iliþkin önerge kabul edildi. Biz siyasi partilerimize "üye bildirin' diye bir yazý yazdýk. Üç partimiz bildirdi bir partimiz bildirilmedi. Ben de
bir uyarý yazýsý yazdým."
Çiçek, muhalefet partilerinin bildirdiði üyelerin AK
Parti'nin itirazý üzerine inceleme yaptýklarýný hatýrlatarak,
"Meclis'teki siyasi partilerimize temsil sayýsýna göre üye
bildirmelerini istedik. Geçmiþte de üye bildirmeyenlere
ne yapýldý uyarý yazýsý yazýldý. Bildirilen üye açýsýndan Ýç-
tüzüðün ilgili maddesine göre üye bildirmeleri gerekiyor.
Üyelerin soruþturulacak konu ile ilgili açýklama yapmamalarý gerekiyor. Kiþilerin suçlu olmadýklarýný ilan etmemeleri gerekir. Genel deðerlendirme yapabilir" diye konuþtu.
Meclis Baþkanlýðý'nýn, partilerin soruþturma komisyonu için üye bildirmeden önce de kendi imkanlarý çerçevesinde kim nasýl bir açýklama yaptýðýna iliþkin bir çalýþma
baþlattýklarýný söyledi.
Çiçek, muhalefet partilerinin bildirdiði üyeler arasýnda
Anayasa'ya aykýrý konuþma
yaptýklarýný, bu gerekçelerle
MHP ve CHP'ye yeniden üye
bildirmeleri için yazý yazdýðýný,
üye vermeyen AK Parti'ye de
hem yazýlý hem de sözlü uyardýðýný açýkladý.
-ÜMÝT EDERÝZ GEREÐÝ
KISA SÜREDE YAPILIRÇiçek, dört eski bakanla ilgili soruþturma komisyonu kurulmasýna iliþkin, MHP'den 2,
CHP'den 9 milletvekilinin yerine yeni isimlerin bildirilmesi
için bu partilere yazý gönderdiðini belirterek þöyle dedi:
"AK Parti'ye de hem yazýlý
hem þifai olarak komisyon üyelerini bir an önce bildirilmesi
yönünde müracaatýmýz oldu.
Ümit ederiz bu konuda gereði
kýsa sürede yapýlýr. Eðer çoðunluk olsaydý bir partiden gelecek
üyeler beklenmezdi. Ama Anayasa gereði 15 üye gerekiyor
komisyon kurulmasý için. Tekrar ediyorum. Geçmiþ uygulamalara bakarak gereðini yapýyoruz. Þundan herkes emin olsun. Hukuk çerçevesinde
iþlem yapýyoruz. Bu bir ceza muhakemesi iþidir. Hukuka
vurgu yaparak, hukuk göz ardý etmek olmaz. Gereði neyse yapýlacak."
MHP'nin tutuklu Milletvekili Engin Alan'la ilgili yeni
bir giriþimin olup olmadýðýna iliþkin bir soruya Çiçek,
"CHP'den baþka bir giriþimde bulunan olmadý" yanýtýný
verdi.
TEK
YILDIZ
04 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA
HABER
10
Transfer hareketliliði
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Batman Petrolspor'da transfer çalýþmalarý hýzlandý. Yönetimin bugünden itibaren bazý futbolculara imza attýrmasý bekleniyor.
Transfer çalýþmalarýný Ýstanbul'da yöneten Batman Petrolspor transfer komitesi, güçlü bir kadro için kollarý sývadý. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Genel Kaptaný Ýlhan Erken, görüþtükleri bazý futbolcularla bugünden itibaren imza atabileceklerini söyledi. Erken: "Yaklaþýk bir haftadýr Ýstanbul'da transfer görüþmelerimizi sürdürüyoruz. Teknik Direktör Mehmet Þahan ve transfer komitesi üyeleriyle belirlediðimiz transfer politikasýna devam ediyoruz. Þartlarýmýzý görüþtüðümüz futbolcularýmýza anlatýyoruz. Yapamaya-
caðýmýz sözleri vermeyiz. Bugünden itibaren görüþtüðümüz futbolculara imza artýrabiliriz" dedi.
TOSUN'LA GÖRÜÞMELER SÜRÜYOR
Batman Petrolspor'a geçen sezon Eyüpspor'dan transfer olan Mehmet Tosun, hafta sonu kýrmýzý-beyazlý ekibin
transfer komitesi ile masaya oturdu. Yeni sezonda Tosun'u
kadrolarýnda görmek istediklerini belirten Kýrmýzý-beyazlý
ekibin transfer komitesi: "Ýç transferde kadromuzda görmek istediðimiz bazý futbolcularla masaya oturmaya baþladýk. Mehmet Tosun'da yeni sezonda kadromuzda görmek
istiyoruz. Þartlarýmýzý açýkladýk" dediler.
Kaynak: Batman Çaðdaþ
AP Siyasetten Çok Þov
Merkezi Olma Yolunda
Hazine 4.4 milyar TL borçlandý
-Bireysel kredi kartý harcamalarý 23
Mayýs 2014 itibarýyla bir önceki haftaya göre
yüzde 0.65 oranýnda azalýþla 75 milyar 803
milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Kredi
kartý harcamalarýnýn 37 milyar 311 milyon
TL'sini taksitli, 38 milyar 492 milyon TL'sini
taksitsiz harcamalar oluþturdu. Taksitli kredi
kartý harcamalarý "taksit" sýnýrlamasýnýn
getirildiði 1 Þubat'a göre yüzde 22.1 oranýnda, 10 milyar 561 milyon TL tutarýnda geriledi.Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme
Kurumu'nun (BDDK) Haftalýk Bülteni'nde
açýkladýðý geçici verilere göre; bankacýlýk
sektöründe krediler toplamý (mali kesime
verilenler dahil) 23 Mayýs 2014 itibarýyla 16
Mayýs haftasýna göre yüzde 0.2 oranýnda, 1
milyar 802 milyon TL tutarýnda azalýþla 1
trilyon 100 milyar 228 milyon TL'den 1 trilyon 98 milyar 426 milyon TL'ye geriledi.
Krediler 2013 yýlý sonuna göre yüzde 3.2
oranýnda, 33 milyar 715 milyon TL tutarýnda, 2013 yýlýnýn ayný dönemine göre ise
yüzde 24.3 oranýnda, 214 milyar 691 milyon
TL tutarýnda azalýþ gösterdi.
23 Mayýs 2014 itibarýyla mali kesim hariç
krediler toplamý bir önceki haftaya oranla
yüzde 0.2 oranýnda azalýþla 1 trilyon 7 milyar 25 milyon TL'den 1 trilyon 5 milyar 211
milyon TL'ye geriledi. Mali kesim hariç
kredilerde 2013 yýlý sonuna kýyasla 36 milyar
405 milyon TL, 2013 yýlýnýn ayný dönemine
kýyasla 199 milyar 82 milyon TL artýþ
yaþandý.
-TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ 256.4 MÝLYAR
TL23 Mayýs 2014 itibarýyla mali kesim hariç,
katýlým bankalarýnýn dahil edildiði tüketici
kredileri bir önceki haftaya göre; yüzde 0.3
oranýnda artýþla 256 milyar 374 milyon
TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 2013 yýlý
sonuna göre yüzde 3.4 oranýnda, geçen yýlýn
ayný dönemine oranla yüzde 18.8 oranýnda
artýþ gösterdi.
-KONUT KREDÝLERÝ 113.4 MÝLYAR
TLTüketici kredilerinin daðýlýmý incelendiðinde konut kredileri 23 Mayýs 2014
itibarýyla 113 milyar 412 milyon TL
düzeyinde gerçekleþti. Konut kredileri bir
önceki haftaya göre; yüzde 0.1 oranýnda
artarken, 2013 yýlýnýn sonuna oranla yüzde
2.9 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine
oranla yüzde 17.3 oranýnda artýþ gösterdi.
-TAÞIT KREDÝLERÝ 7.6 MÝLYAR TLTaþýt kredileri 23 Mayýs itibarýyla 16
Mayýs'a göre 50 milyon TL azalýþla 7 milyar
622 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. 23
Mayýs itibarýyla taþýt kredileri 2013 yýlý
sonuna göre yüzde 10.9 oranýnda azalýrken,
geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6.05
oranýnda geriledi.
-ÝHTÝYAÇ KREDÝLERÝ 89.7 MÝLYAR
TL23 Mayýs 2014 itibarýyla bankacýlýk sektörünün verdiði ihtiyaç kredileri bir önceki
haftaya göre; 95 milyon TL artarak 89 milyar
686 milyon TL oldu. Ýhtiyaç kredileri 2013
yýlý sonuna oranla yüzde 3.6, geçen yýlýn
ayný dönemine oranla yüzde 17.5 oranýnda
arttý. Anýlan bir haftalýk dönemde diðer
tüketici kredileri ise yüzde 1.2 oranýnda
artarak 45 milyar 653 milyon TL'ye yükseldi.
-BÝREYSEL KREDÝ KARTI HARCAMALARI GERÝLEDÝBireysel kredi kartý harcamalarý 23 Mayýs
2014 itibarýyla bir önceki haftaya göre;
yüzde 0.65 oranýnda azalýþla 75 milyar 803
milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Bireysel
kredi kartý harcamalarý 2013 yýlý sonuna
göre yüzde 8 oranýnda gerilerken, 2013
yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 0.5
oranýnda artýþ gösterdi.
Kredi kartýna yönelik düzenlemelerin
getirildiði 1 Þubat 2014'e göre ise bireysel
kredi kartý harcamalarý 23 Mayýs itibarýyla 8
milyar 346 milyon TL tutarýnda, yüzde 9.9
oranýnda geriledi.
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, özellikle Fransa ve Ýngiltere’de siyasi depreme neden
olan aþýrý sað ve Avrupa Birliði
karþýtý siyasi partiler, niyetlerinin
yasama dönemi çalýþmalarýný
felce uðratmak olduðunu daha
þimdiden net þekilde ortaya koymaya baþladý.
Fransa’daki tüm dengeleri
bozan aþýrý saðcý Ulusal Cephe
(FN) ve Avrupa Parlamentosu’nda grup oluþturma çaðrýsýna
olumlu yanýt veren Hollanda’daki Özgürlük Partisi (PVV),
Ýtalya’daki Kuzey Ligi (Lega
Nord), Avusturya’daki Özgürlük
Partisi (FPÖ) ve Belçika’daki
Flaman Menfaati (Vlaams Belang)
kendi ilke ve politikalarýna ters
düþen her giriþimi, her toplantýyý,
her kararý bloke etmeye çalýþacaklarýný açýk açýk dile getiriyor.
"Teknokratik ve totaliter Avrupa Birliði’nin geride kaldýðýný"
söyleyen FN lideri Marine Le
Pen’e göre "Avrupa’nýn yeni nesil
politikacýlarý", özellikle grup kurarlarsa "þovun düzeyi" yükseldikçe yükselecek.
Le Pen’in ilk giriþimleri grup
kurma iþleminin beklendiðinden
karmaþýk ancak çok da zor olmadýðýný gösterdi.
Avrupa Parlamentosu’nda siyasi grup oluþturabilmek için en
az yedi Avrupa Birliði ülkesinden
25 parlamenter gerekiyor. Ýlk temaslarý aylar öncesinden yapýlan
grup kurma çalýþmasýnda þu ana
kadar beþ ülkeden olumlu yanýt
alan Le Pen’in iki ülkeye daha ihtiyacý var, parlamenter sayýsý ise
sorun olmaktan çok uzak.
Le Pen’in gönlünden geçen Ýngiliz UKIP’in lideri Nigel Farage
ile iþbirliði yaparak çok daha geniþ
tabanlý bir grup oluþturmak ve
Avrupa Parlamentosu’nun dengelerini iyiden iyiye bozmaktý.
Ancak Farage, Le Pen’den gelen teklifi geri çevirdi.Farage’ýn
ana amacý þu an eþ baþkaný olduðu Özgürlük ve Demokrasi Avrupasý (EFD) grubundaki konumunu koruyup grubun güç kaybetmesini önlemek. Bu yönde en
dikkat çeken temaslardan birini
ise Farage’ýn Ýtalya’daki Avrupa
Birliði karþýtý 5 Yýldýz Hareketi lideri Beppe Grillo ile görüþmesi
oluþturdu.
Babacan: MB politikasýný oluþtururken
finansal istikrarý da gözetmekte
Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, CHP Ýzmir Milletvekili
Rahmi Aþkýn Türeli'nin soru önergesini Merkez Bankasý'nýn
deðerlendirmesiyle yanýtladý.
-"ENFLASYON BEKLENTÝLERÝNÝN SEYRÝNÝ DÝKKATE
ALIR"Babacan, enflasyon
hedeflemesi rejimi
çerçevesinde Merkez
bankalarýnýn kýsa vadeli
faizleri belirlerken orta
vadeli enflasyon
görünümünü ve enflasyon
beklentilerinin seyrini
dikkate aldýðýný söyledi.
-"DOÐRUDAN
KENDÝSÝ BELÝRLEME
YETKÝSÝNE SAHÝP"Merkez Bankasý'nýn
kanunda belirtilmiþ temel
görevlerini yerine
getirirken, bu amaçlara
ulaþmak doðrultusunda alacaðý kararlarý doðrudan kendisi
belirleme yetkisine (araç baðýmsýzlýðýna) sahip olduðuna dikkat
çeken Babacan, "TCMB para politikasýný ve kullanacaðý para
politikasý araçlarýný öncelikle fiyat istikrarýný saðlamak ve
sürdürmek temel amacýna ulaþmak için belirlemektedir. Ayrýca
finansal sistemde istikrarý saðlayýcý ve para ve döviz piyasalarý
ile ilgili düzenleyici tedbiri almakla görevli kurum olarak
TCMB, politikasýný oluþtururken finansal istikrarý da
gözetmektedir. Kýsa vadeli faizlerdeki deðiþimin iktisadi birimlerin yatýrým ve harcama kararlarýný etkilemek suretiyle ekonomideki toplam talebi ve
nihayetinde enflasyonu etkilemesi beklenir" dedi.
-"ENFLASYONUN 2015
YILININ ORTALARI
ÝTÝBARIYLA YÜZDE 5
HEDEFÝNE ULAÞACAÐI
ÖNGÖRÜLMEKTEDÝR"Son dönemde iç ve dýþ
piyasalarda risk algýlamasýný
olumsuz etkileyen geliþmelerin
devam etmesi sonucu Türk
lirasýnda belirgin bir deðer
kaybý ve risk priminde kayda
deðer bir artýþ gözlendiðine
iþaret eden Babacan, "Para
Politikasý Kurulu bu
geliþmelerin enflasyon ve makroekonomik istikrar üzerindeki
olumsuz yansýmalarýný sýnýrlamak amacýyla 28 Ocak 2014 tarihli toplantýsýnda güçlü ve önden yüklemeli bir parasal
sýkýlaþtýrmaya gitmiþtir. Anýlan bu karar sonrasýnda oluþan
para politikasý duruþu altýnda enflasyonun 2015 yýlýnýn ortalarý
itibarýyla yüzde 5 hedefine ulaþacaðý öngörülmektedir" dedi.
TEK
YILDIZ
04 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA
SPOR
11
B grubunda ikincilikte Cezaevi þanslý
Çorum Sürücü Kursu
Cezaevi
Çorumpark
ORTA KUÞAKTA SON
PUAN TABLOLARI…
ASGD 19.Geleneksel Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nda gruplarda son maçlar
gelecek hafta sonunda oynanacak. Son maçlar öncesinde A ve D gruplarýnda çeyrek finale kalan takýmlar belirlenirken B ve C grubunda ise ikincilik
yarýþý son maçlarla devam edecek.
Buna göre turnuvada A grubunda Ayka Enerji
son Ýþkur maçýnda aldýðý galibiyetle çeyrek finali
garantilerken, son maçýnda karþýlaþacaðý Çorum-
park ile grup birinciliði için mücadele edecek. Çorumpark'ýn mutlak kazanmasý gerektiði karþýlaþmada, Ayka Enerji takýmýna grup liderliði için beraberlik dahi yetecek.
Grubun diðer üç takýmýndan Elit Otomotiv
maçlarýný tamamlayarak turnuvaya veda ederken,
turnuvaya veda maçýnda Ýþkur ile Çorum Barosu
son maçlarýnda sahaya prestij mücadelesi için çýkacak.
B grubunda Çorum Sürücü Kursu son grup maçýnda grup siye olacak. Bilgi Çaðý Kýrtasiye'ye grup ikinciliði için Abdalata
birinciliðinde en ciddi rakibi Cezaevi takýmýný yenerek grubunu Efe Otomotiv maçýnda mutlak 3 puan gerekirken diðer yandan
ilk sýrada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Cezaevinin kaybetmesi gerekecek.
Gruptaki ikincilik yarýþýnda rakibi Bilgi Çaðý Kýrtasiye'ye göre bir adým önde
olan Cezaevi grubun son sýrasýnda yer alan Göktuð
Mobilya ile karþýlaþacak. Cezaevi takýmýnýn bu maçta
alacaðý 1 puan grubu ikinci
sýrada tamamlamasýna yetecek. Cezaevi'nin maðlup olmasý durumunda grubun
üçüncü sýrasýndaki Bilgi Ça- 1. Maçlar: Çorum Sürücü Kursu-Göktuð Mobilya: 4-0, Cezaevi-Bilgi Çaðý Kýrtasiye: 1-0, Abdalata Efe Otomotiv(BAY)
ðý Kýrtasiye takýmýnýn Abda- 2. Maçlar: Abdalata Efe Otomotiv-Cezaevi: 2-3, Bilgi Çaðý Kýrtasiye-Çorum Sürücü Kursu: 0-0, Göktuð Mobilya(BAY)
lata Efe Otomotiv'i yenmesi 3. Maçlar: Çorum Sürücü Kursu-Abdalata Efe Otomotiv: 3-1, Bilgi Çaðý Kýrtasiye-Göktuð Mobilya: 5-0, Cezaevi(BAY)
halinde bu gruptan ikinci çý- 4. Maçlar: Çorum Sürücü Kursu-Cezaevi: 3-0, Abdalata Efe Otomotiv-Göktuð Mobilya: 4-2, Bilgi Çaðý Kýrtasiye(BAY)
5. Maçlar: Bilgi çaðý Kýrtasiye-Abdalata Efe Otomotiv, Cezaevi-Göktuð Mobilya.
kacak takým Bilgi Çaðý Kýrta-
C grubunda ikincilik son maça kaldý
Damatoðlu Spor Center
1. Maçlar: Çorumpark-Çorum Barosu: 10-0, Ýþkur-Elit Otomotiv: 2-1 Ayka Enerji(BAY)
2. Maçlar: Çorumpark-Elit Otomotiv: 7-0, Ayka Enerji-Çorum Barosu: 8-0, Ýþkur(BAY)
3. Maçlar: Ayka Enerji-Elit Otomotiv: 5-0, Çorumpark-Ýþkur: 1-1, Çorum Barosu(BAY)
4. Maçlar: Elit Otomotiv-Çorum Barosu: 4-0, Ayka Enerji-Ýþkur: 4-1, Çorumpark(BAY)
5. Maçlar: Ayka Enerji-Çorumpark, Ýþkur-Çorum Barosu.
Ýnci Otomotiv
Ayka Enerji
D Grubunda averajlar
birinciyi belirleyecek gibi!
C grubunda Ýnci Otomotiv turnuvanýn tek tüm maçlarýný kazanan
takýmý unvanýyla çeyrek finale çýkarken bu grupta ikincilik mücadelesi
oldukça kritik bir hal aldý.
Grupta 3 maçta 6 puanla ikinci
sýrada Damatoðlu Spor Center yer
alýrken grupta üçüncü sýrada ise 3
maçta 4 puanla Müftülük takýmý bu1. Maçlar: Damatoðlu Spor Center-Efe Zade Organizasyon: 5-0,Ýnci Otomotiv-Gelyanspor: 3-1,Müftülükspor(BAY)
lunuyor.
2. Maçlar: Müftülük-Efe Zade Organizasyon: 2-2, Ýnci Otomotiv-Damatoðlu Spor Center:1-0, Gelyanspor(BAY)
Grubun son maçýnda ise Dama3.
Maçlar: Ýnci Otomotiv-Müftülük: 3-1, Damatoðlu Spor Center-Gelyanspor: 5-1, Efe Zade Organizasyon(BAY)
toðlu Spor center ile Müftülük karþý
4. Maçlar: Ýnci Otomotiv-Efe Zade Organizasyon: 8-0, Müftülük-Gelyanspor: 3-2
karþýya gelecek. Bu maçta iki takým5. Maçlar: Damatoðlu Spor Center-Müftülük, Efe Zade Organizasyon-Gelyanspor.
dan Damatoðlu Spor Center'e grup
ikinciliði vizesi için beraberlik yeterken, Müftülük'e ikin- iki takýmý Efe Zade Organizasyon ile Gelyanspor ise turcilik vizesi için mutlak galibiyet gerekecek. Grubun diðer nuvaya veda maçýnda karþý karþýya gelecekler.
ASGD'de fikstür
deðiþikliði
D grubunda çeyrek finale kalan takýmlarýn FEM Tekstil
ile Boyyem takýmlarýnýn olmasý kesinlik kazandý. Son maçlarla birlikte bu grupta ilk iki netleþecek. Averajla lider durumda bulunan FEM Osmancýk son maçýnda Balaban Makine ile karþýlaþýrken, averajla ikinci sýrada bulunan Boyyem
ise Þenollar Mermer ile karþýlaþacak. Bu karþýlaþmalardan
puan kaybý yaþayan takým grubu ikinci olarak tamamlayacak. Ýki karþýlaþmadan favorilerin galip ayrýlmasý beklenirken, grup birinciliðini iki takým arasýndaki averaj farký belirleyecek gibi görünüyor. Grupta Kalehisar Köyü son maçýyla turnuvaya veda etmiþti.
1. Maçlar: Fem Tekstil Osmancýk-Kalehisar: 4-0, Balaban Makine-Þenollar Mermer: 3-1, Boy Yem(BAY)
2. Maçlar: Boy Yem-Balaban Makine: 4-1, Kalehisar Köyü-Þenollar Mermer: 9-1, FEM Tekstil Osmancýk(BAY)
3. Maçlar: FEM Tekstil Osmancýk-Þenollar Mermer: 7-0, Boyyem-Kalehisar Köyü: 3-2, Balaban Makine(BAY)
4. Maçlar: Boyyem-FEM Tekstil Osmancýk: 1-1, Kalehisar Köyü-Balaban Makine: 4-3, Þenollar Mermer(BAY)
5. Maçlar: FEM Tekstil Osmancýk-Þenollar Mermer, Boyyem-Balaban Makine.
19. ASGD Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nýn 7
Haziran Cumartesi ve Pazar günü 1 nolu sahada oynanmasý
gereken maçlarýn fikstüründe deðiþiklik yapýldý.
Tertip Komitesi 7 Haziran Cumartesi günü 2 nolu sahada
oynanmasý gereken bir maç ile 8 Haziran pazar günü 1 nolu
sahada oynanacak iki maçý 6 Haziran Cuma gününe alýndý. Bu
deðiþiklikler cumartesi günü oynanacak Bilal Gökmen anýsýna
Eren Er
Dershanesi
Futbol
Turnuvasý
düzenledi
yapýlacak maç ve U 11 final grubu maçlarý ile U 13 Final Grubu
maçlarý nedeniyle yapýldý.
C GRUBU MAÇLARI AYNI SAATTE BAÞLATILACAK
Tertip Komitesi C grubunda son maçlarýn ardýndan puan ve
ikili averaj eþitliði olmasý ihtimali nedeniyle iki maçýnda ayný
saatte oynatýlmasýna karar verdi. Osmancýk FEM Tekstil ve
Boyyem takýmlarý gruptaki maçlarýný ayný puanla bitirmeleri
halinde ikili averaj eþitliði olduðu için gruptan birinci ve ikinci
çýkacak takýmý belirlemek için oynayacaklarý maçlarýn ardýndan
penaltý atýþlarý yapýlmasýna karar verildi.
CUMA GÜNÜ OYNANACAK MAÇLARIN
YENÝ PROGRAMI ÞU ÞEKÝLDE OLUÞTU:
Saat 18.30 1 Nolu Saha: Balaban Makina - Osmancýkspor.
Saat 18.30 2 Nolu Saha: Boyyem - Þenollar Mermer.
Saat 20.00 2 Nolu Saha: Müftülük - Damatoðluspor.
Pazar günki maçlar ise fikstürdeki saha ve saatlerinde
oynanacak.
Eren Er Dershanesi tarafýndan bu yýl birincisi
düzenlenen "Renklerin Kardeþliði Halý Saha Futbol Turnuvasý"da, Dr. Sadýk Ahmet, Karþýyaka,
Dumlupýnar ve Yunus Emre Ortaokulu öðrencileri ter döktü. Mücadeleye iddialý baþlayan Karþýyaka 8. sýnýf öðrencileri yarý final karþýlamasýnda Yunus Emre Ortaokulu'nu eleyerek finale çýktý. Final
karþýlaþmasýnda da baþarýsýný sürdüren Karþýyaka
Ortaokulu Dumlupýnar Ortaokulu'nu yenerek þampiyon oldu. 6. sýnýflarda ise ilk
maçta 7. sýnýflarý eleyen ve final maçýnda
da Yunus Emre Ortaokulu'nu eleyen Doktor Sadýk Ahmet Ortaokulu þampiyon oldu. Turnuvaya katýlan takým sporcularý
düzenlenen etkinlik için Eren Er Dersha-
nesi yetkililerine teþekkür ettiler.
Öðrencileri, baþarýlarýndan dolayý kutlayan
Eren Er Dershanesi Müdürü Menderes Yýlmaz,
okullarýnda her alanda öðrencilerin baþarýsý için
çalýþan öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti.
Sporun barýþ ve kardeþlik olgularýna hizmet etmesi gerektiðine vurgu yapan Yýlmaz, bu tür etkinliklere devam edileceðini belirtti. SPOR SERVÝSÝ
Düzyurtspor'da iki yolcu
Ýç transferde Erdinç ve Yetkin ile yollar ayrýldý. Düzyurtspor'da, iç
transferde dün takým kaptaný Erdinç Kedikli ve Yetkin Demir ile
yapýlan görüþmeler olumsuz sonuçlandý. Turuncu-Beyazlýlar'ýn
yeni sezonda da takýmda görmek istedikleri iki oyuncu ile yapýlan
görüþmelerde anlaþma saðlanamadý. Düzyurtspor'da bu iki
oyuncu ile yollar ayrýlýrken, iç transferde görüþme yapýlan bir
deðer oyuncu Halit Gündoðdu ile ise 2 yýllýðýna anlaþmaya varýldý.
Erdinç ve Yetkin'i kaybeden Düzyurtspor'da Halit ile anlaþýlmasý
ise sevinç yarattý.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
04 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA
Ulukavakspor Baþkaný Fatih Özcan'ýn, Belediyespor yönetimine gireceði iddia edildi
Çorum Belediyespor
yönetiminde sürpriz isim!
Mehmet Bulut
Ahmet Özçam
Sinan Özdilli
Çorum Belediyespor
yönetimi ilk toplantýsý 16
Haziran'da gerçekleþecek
olan Olaðanüstü Genel Kurul
önce yeni yönetimini oluþturmak adýna hazýrlýklarýný sürdürüyor.
Yeni yönetimde mevcut yönetimden bazý isimlerin yer almayacaðý konuþulurken yeni
oluþacak yönetimde Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'nün
çizdiði yol haritasýna göre yeni
isimlerin görev alacak olmasý Ömer Balaban
nerdeyse kesinleþti.
Bu isimler arasýnda bir
isim, sürpriz isim olarak dikkat çekerken bir dönemler
Çorumspor'un 2. Lig'de oynadýðý yýllarda kýrmýzý siyahlý kulüp yönetiminde görev yapan
Ahmet Özçam, Sinan Özdilli
ve Ömer Balaban'ýn Belediyespor yönetiminde yer alacaðý spor camiasýnda konuþulmaya baþlandý.
Bu isimlerin yönetimde yer
alacaðý yüksek ihtimal olarak
Fatih Özcan
deðerlendirilirken Çorum Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül'ün yeni yönetim için bazý isimler ile görüþmelerini sürdürdüðü öðrenildi. Camiada konuþulan bu isimlerin
dýþýnda ise yönetime girmesi beklenen yeni sürpriz ismin ise Ulukavakspor Baþkaný,
Almila Grup Baþkaný genç iþadamý iþadamý
Fatih Özcan'ýn olduðu öðrenildi.
Genç iþadamýnýn Çorum Belediyespor
yönetimine gireceði iddia edilirken baþkan
Gül'ün bu isme sýcak baktýðý ve baþka
isimlerle de görüþme halinde olduðu ileri
sürüldü.
ADNAN YALÇIN
Sedat Özbað,
Orhangazispor ile
görüþüyor
Çorum Belediyespor ve Çorumspor'un eski teknik direktörü Sedat Özbað'ýn
geçtiðimiz sezon Belediyespor'un grubunda yer alan eski takýmý Orhangazisporla görüþtüðü öðrenildi.
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Orhangazispor'un yeni yönetim
kurulu teknik direktör arayýþýna baþladý. Kýrmýzý siyahlýlarýn transfer komitesi
aralarýnda Çorumspor ve Çorum Belediyespor'un eski çalýþtýrýcýlarýndan Sedat
Özbað'ýnda bulunduðu bazý teknik adamlarla görüþme yaptý. Yönetimin birkaç
gün içinde teknik direktör sorununu çözüp transfer çalýþmalarýna baþlayacaðý
kaydedildi. ADNAN YALÇIN
Ýlker Erdem
Yavuz Ýncedal
ile anlaþýldý mý?
Belediyespor yönetimi teknik adam arayýþýna devam
ederken ortaya atýlan bir iddia kafalarý karýþtýrdý
Önceki gün Çorum'a çaðrýlan Erzurum Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz
Ýncedal ile anlaþma saðlandýðý iddia edildi.
Ýddiaya göre, Çorum Belediyespor yönetimi
ile Yavuz Ýncedal ile 40 bin lira peþinat ve 7 bin
lira maaþ karþýlýðýnda prensip anlaþmasýna vardýðý ileri sürüldü. Teknik adam ile Belediyespor
yönetiminin prensip anlaþmasýna vardýðý ancak
teknik adamýn özel iþleri nedeniyle birkaç gün
süre istediði de gelen haberler arasýnda yer aldý.
BUGÜN ÝLKER ERDEM BEKLENÝLÝYOR!
Teknik adam görüþmelerini sürdüren Çorum Belediyespor yönetiminin bugün Konya
Anadolu Selçukluspor Teknik Direktörü Ýlker
Erdem'i bugün Çorum'a davet ettiði öðrenilirken, Ýlker Erdem'in ise Ümraniyespor ile görüþme halinde olduðu bilgisine ulaþýldý.
Ümraniyespor ile görüþmesi olan teknik
adamýn Çorum'a geleceði kýrmýzý siyahlý yönetiminde önerisini alacaðý öðrenilirken teknik
adamýn þartlarýn istediði düzeyde olmamasý halinde Belediyespor ile anlaþmaya sýcak bakmadýðý ileri sürüldü.
MEHMET BULUT TEKRAR GÜNDEMDE
Çorum Belediyespor yönetimi yeni sezon
öncesi teknik adam arayýþlarýný hummalý bir ça-
Yavuz Ýncedal ile anlaþmaya varýldý mý
lýþmayla sürdürmeye devam ediyor. Çorum Belediyespor Mali Asbaþkaný ve Basýn Sözcüsü
Mustafa Özbayram'ýn Akademi Ligleri ile ilgili
basýn toplantýsýnda gündemlerinde olmadýðýný
söylediði Tokatspor Teknik Direktörü Mehmet
Bulut'un yeniden Belediyespor'un gündemine
girdiði öðrenildi. Mehmet Bulut'unda bir iki
gün içinde Çorum'a davet edilmesi bekleniliyor.
ADNAN YALÇIN
NÝKE Halý Saha grup
maçlarý Çorum'da
oynanacak
NIKE Halý Saha Ligi grup maçlarýnýn
bir ayaðý Çorum'da yapýlacak. Tertip Komitesi'nden yapýlan açýklamaya göre geçtiðimiz yýllarda Samsun'da yapýlan grup
maçlarý bu kez dokuz takýmýn katýlýmý ile
Çorum Doðan Halý Saha'da oynanacak.
9-10 Haziran tarihleri arasýnda Doðan
Halý Saha'da oynanacak grup birinciliðine Çorum þampiyonu Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi ile birlikte Ordu, Çankýrý, Kýrýkkale, Amasya, Kastamonu, Yozgat,
Karabük ve Bartýn illerinin þampiyonlarý
katýlacaklar. Dokuz takýmýn katýlmasý halinde ilk gün eleme maçlarý oynanacak ve
finale kalan iki takým 10 Haziran salý günü karþýlaþacak. Grup maçlarýna sekiz ve
altýnda takýmýn katýlmasý halinde ise eleme maçlarýyla müsabakalar 9 Haziran
pazartesi günü oynatýlarak bitirilecek.
Çorum þampiyonu olan Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi Çorum grubunda
þampiyon olarak tamamlarsa Ýstanbul'da
yapýlacak Türkiye finallerinde mücadele
etmeye hak kazanacak.
ADNAN YALÇIN
Bocce'de il birinciliði yapýldý
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu 2014 faaliyet çizelgesinde
bulunan Bocce Petank ve Petank Altýn Nokta Çorum Ýl birinciliði 31 Mayýs Cumartesi ve
1 Haziran Pazar 2014 tarihinde yapýldý. Yarýþmalarýn ardýndan dereceye giren sporculara madalyalarý verildi.
Müsabakalara 31 Mayýs Cumartesi günü
Petank tekli müsabakalarýyla baþlarken,
Ýki gün süren müsabakalarda ilk gün teklerde 50, ikinci gün üçlü takým müsabakalarýnda 33 ve Altýn Nokta oyununa ise 45 sporcu katýldý.
Tekli maçlar erkeklerde derece giren
sporcular: 1-Furkan Bulut 2-Hüseyin Er 3Hakan Çatýkkaþ 4-Erkan Bulut olurken
sporcularýn madalyalarý Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nden Þube
Müdürü Mustafa Küçükaltan tarafýndan verildi.
Tekli maçlar kýzlarda dereceye giren kýz
sporcular: 1-Derya Dündar 2-Buse Kurt 3Gamze Dündar 4-Nisa Nur Bulduk olurken
sporculara madalyalarýný Türkiye Bocce,Bowling ve Dart Federasyonu Çorum Ýl
Temsilcisi Hakan Çýtak verdi.
Üçlü takým maçlarýnda dereceye giren
sporcular: 1-Elvan Bozok, Hakan Çatýkkaþ,
Burak Hurþit Þenol 2-Hamza Purtul, Bünyamin Canýbek, Yusuf Bahri Yýlmaz 3-Ömer
Altýntozu, Derya Dündar,Yasin Çinkaya 4Elif Bozok,Elif Çelen, Gamze Dündar olurken, madalyalarýný Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünü Antrenörlerinden Hüseyin Eger verdi.
Erkekler Altýn Nokta da dereceye giren
erkek sporcular: 1-Furkan Bulut, 2- Hakan
Çatýkkaþ, 3-Yasin Çinkaya, 4-Abdullah Özsoy olurken sporculara madalyalarý Dr.Turhan Kýlýççýoðlu tesis sorumlusu Hamdi Coþkun tarafýndan verildi.
Kýzlar Altýn Nokta da dereceye giren kýz
sporcular: 1-Gamze Nur Kekeç 2-Nisa Nur
Bulduk 3-Elif Çelen 4- Derya Dündar oldu.
Sporculara madalyalarýný H.E Kültürspor
Antrenörlerinden Yasin Aksoy verdi.
Ýl birinciliðinin ardýndan açýklamada bulunan Çorum Ýl Temsilcisi Hakan Çýtak "Çorum da bocce sporunda katýlýmý ve ilgiyi 2 senede en üst seviyeye çýkarttýk. Bocce denildiðinde bu sporun ne olduðu bilinir dereceye
geldi. Çorum'da saha ve tesis yokluðu içinde
bocce faaliyetlerimize hýz kesmeden devam
ettirdik. H.E Kültürspor Bocce takýmý Boccenin Raffa disiplininde Türkiye 7. si oldu.
Bocce'nin okul sporlarýna bu sene ilk olarak
girmesi ile okul sporlarýnda Çorum'u Mersinde en iyi þekilde temsil ederek küçük erkekler, küçük kýzlar ve büyük erkeklerde olmak üzere 3 kategoride Türkiye 5. olduk. Çorum bocce sahalarýna kavuþtuðunda Türkiye
Þampiyonu çýkarmamýz hiçte zor olmayacak" þeklinde konuþtu.
ADNAN YALÇIN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
5 406 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content