close

Enter

Log in using OpenID

21 haziran.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Keneden
korunma yollarý
Samsun Sahil Güvenlik Karadenizalarýna karþý uyardý.
Boðulmalara karþý uyarý
Samsun Ýl Halk
Saðlýðý
Müdürü Uzm.
Dr. Ertan
Uzun,
kenelerin
vücuttan
çýkarýlma
yöntemi ve
korunma yollarý hakkýnda
vatandaþlara uyarýlarda bulundu.
* HABERÝ 5’DE
* HABERÝ 5’DE
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Salim Uslu’yu ziyaret etti.
Rektör’den Uslu’ya davet
Uzm. Dr. Ertan Uzun
* HABERÝ 6’DA
‘28 Þubat maðdurlarý için
ne zaman adým atýlacak?’
21 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Özgür-Der Genel Baþkaný Rýdvan Kaya, Anayasa
Mahkemesinin Balyoz Davasý hakkýnda verdiði kararý
deðerlendiren bir basýn açýklamasý yaptý.
Çorum'dan yurt dýþýna
eðitsel oyuncak ihracatý
Çorum'da üretilen oyuncaklar
Ýstanbul menþeili MEZ Limited
aracýlýðýyla çeþitli ülkelere ihraç
ediliyor.
* HABERÝ 5’DE
Erbakan Vakfý
törenle açýlacak
‘Çorum’da güzel
dostluklar kurdum’
* HABERÝ 2’DE
Necmettin Erbakan
Eðitsel oyuncaklar MEZ Limited aracýlýðýyla çeþitli ülkelere ihraç ediliyor.
Festival ekiplerine Çorum hatýrasý
Traktör
devrildi, 1 ölü
34.
Uluslararasý
Hitit Fuar ve
Festivali'ne
katýlan yerli ve
yabancý
ekipler
Belediye
Baþkan Vekili
Zeki Gül'ü
ziyaret etti.
Çorum’un
Kargý
ilçesinde
traktör
devrilmesi
sonucu
meydana
gelen trafik
kazasýnda bir
kiþi hayatýný
kaybetti.
* HABERÝ 4’DE
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu’nun 2014 yýlý yaz kararnamesinde Afyonkarahisar
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na atanan Bayram Eray, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’ne veda
Hakimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulu’nun 2014 yýlý yaz
kararnamesinde Afyonkarahisar
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na atanan
Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý
Bayram Eray, Çorum Gazeteciler
Cemiyeti’ne veda ziyaretinde
bulundu.
Mehmet
Aþýla’nýn
Çorum
Temsilcisi
olduðu
Erbakan
Vakfý
törenle
açýlacak.
* HABERÝ
11’DE
* HABERÝ 10’DA
* HABERÝ
7’DE
Hasan Biçer
Otomobil tarlaya
uçtu, 1 yaralý
Çorum’un Ýskilip ilçesinde
kontrolden çýkan bir otomobilin
tarlaya uçmasý sonucu meydana
gelen trafik kazasýnda 1 kiþi
yaralandý.
* HABERÝ 4’DE
Yaz Kur’an Kurslarý 23 Haziran 201 Pazartesi günü baþlýyor.
Velilere çaðrý
Çorum Müftülüðü tarafýndan düzenlenen Yaz Kur'an
Kurslarý 23 Haziran 201 Pazartesi günü baþlýyor. Cuma
Namazý hutbesinde Yaz Kur'an Kurslarýnýn 23
Haziran'da baþlayýp 22 Aðustos'ta sona ereceði
duyuruldu.
* HABERÝ 4’DE
Konuk ekipler Çorum'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarýný ifade ettiler.
Irak’a yumurta ihracatý azalýyor Afet riski devam ediyor
Aydýn’da
yerel olarak
etkili olan gök
gürültülü
saðanak ve
dolu yaðýþý
bazý
bölgelerde
tarým
arazilerine
zarar
verdi.
Irak'ta
yaþanan
geliþmeler
yüzünden
Balýkesir'den
bu ülkeye
yapýlan
yumurta
ihracatýnýn
gerilediði
bildirildi.
* HABERÝ 5’DE
Irak'ta yaþanan geliþmeler yüzünden Balýkesir'den bu ülkeye yapýlan yumurta ihracatýnýn gerilediði bildirildi.
* HABERÝ 8’DE
Çorum’un kuzey kesimlerinde lokal dolu ve kýsa
süreli fýrtýna beklentisi var.
2
CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Çorum’da güzel dostluklar kurdum’
Mustafa Demirer
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu’nun 2014
yýlý yaz kararnamesinde Afyonkarahisar Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý’na atanan Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý
Bayram Eray, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’ne veda ziyaretinde bulundu.
Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen ile görüþen Baþsavcý Eray, Çorum’da görev yaptýðý süre içinde çok güzel dostluklar kurduðunu söyledi.
Ýnsanýn olduðu yerde suçun görüldüðünü, ancak
Çorum’un diðer þehirlere göre daha az suç iþlenen bir
kent olduðunu belirten Eray, Çorum’un adli açýdan birinci bölge olmayý hak ettiðini kaydetti.
Erzen; ‘Çorum basýnýna deðer verdiniz’
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen ise, Baþsavcý Bayram Eray’ýn Çorum basýnýna deðer verdiðini belirterek, bilhassa Cemiyet’in eðitim çalýþmalarý ve etkinliklerine gösterdiði ilgiye teþekkür etti. Erzen, “Adliye Sarayý’nda güzel bir basýn odasý tahsis etmeniz bizi memnun etti. Yeni görevinizde baþarýlar dileriz. Çorum’la irtibatýnýzý kesmeyeceðinizi biliyoruz.” dedi.
OKA yönetimi toplandý
Orta Karadeniz Kalkýnma
Ajansý (OKA) Yönetim Kurulu
Haziran ayý olaðan toplantýsý,
Vali Sabri Baþköy'ün ev
sahipliðinde Anitta Otel'de
yapýldý. Tokat Valisi Cevdet
Can’ýn Baþkanlýðý’ndaki
toplantýya; Vali Sabri Baþköy,
Amasya Valisi Ý.Halil
Çomaktekin, Samsun Valisi
Hüseyin Aksoy, Belediye
Baþkan Vekili Zeki Gül ve diðer
yönetim kurulu üyeleri katýldý.
OKA Yönetim Kurulu
Baþkaný Tokat Valisi Cevdet
Can, OKA Yönetim Kurulu
toplantýsýnýn açýlýþýnda yapmýþ
olduðu konuþmada; þöyle dedi;
"Geçen hafta itibariyle
baþladýðým Tokat Valiliði
görevimin yanýnda Orta
Karadeniz Kalkýnma Ajansý
Yönetim Kurulu Baþkanlýðý
görevini de üstlenmiþ
bulunmaktayým. Görevimin
Çorum ve ajansýmýza hayýrlý
olmasýný dilerim.
Bölgemizde baþta kamu
kurumlarýmýz, yerel
yönetimlerimiz,
üniversitelerimiz, sivil toplum
kuruluþlarý, özel sektör ve diðer
sosyal aktörlerin birbirleriyle
iþbirliðini geliþtirilerek
bölgemizin geliþmesini saðlamak
ve bu geliþimi sürdürmek
amacýyla çalýþmalar yürütmekte
olan Kalkýnma Ajansýnýn "2014
yýlý Haziran ayý OKA Yönetim
Kurulu" toplantýsýný
gerçekleþtirmek ve yönetim
kurulumuzun gündemindeki
konularý görüþmek üzere
toplanmýþ bulunuyoruz.
Bilindiði gibi, Kalkýnma
Ajansýmýz tarafýndan Amasya,
Çorum, Samsun ve Tokat
illerinden oluþan bölgemizin
sosyo-ekonomik geliþmesine
katkýda bulunmak ve sürekli
deðiþen ulusal ve uluslararasý
rekabet koþullarýna bölgemizin
uyum saðlama imkan ve
kabiliyetlerinin geliþtirilmesine
katký saðlamak üzere çeþitli
projeler ve faaliyetler
yürütülmektedir. Kurulduðundan
bu güne Ajansýmýz aracýlýðýyla
veya saðlanan mali desteklerle
özel sektörün KOBÝ projeleri ile
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Yönetim Kurulu
Haziran ayý olaðan toplantýsý Çorum’da toplandý.
Toplantý Vali Sabri Baþköy'ün ev sahipliðinde Anitta Otel'de yapýldý.
Motor Gücü 68 hp
62.000 ¨
desteklenmesi, Belediyelerin ve
il özel idareleri turizm ve çevre
altyapýsýnýn geliþtirilmesi için
desteklenmesi, diðer kamu
kurum ve kuruluþlarýnýn da
çeþitli altyapý projeleri,
kümelenme, lojistik, insan
kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve
dezavantajlýlara yönelik altyapý
geliþtirme projeleri gibi çeþitli
konulardaki faaliyet ve projelerin
desteklenmesi uygulamalarý
sürdürülmektedir.
2 Aralýk 2013 tarihinde ilan
edilen “KOBÝ’lere Yönelik
Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali
Destek Programý” ve
“Yenilenebilir Enerji Mali
Destek Programý”nýn idari,
teknik ve mali deðerlendirilmesi
tamamlanmýþ olup
deðerlendirme sonucu oluþan
baþarýlý proje listeleri programlar
bazýnda Ajansýmýz internet
sitesinde açýklanmýþtýr.
Sözleþme imzalamaya hak
kazanan baþvuru sahiplerine
sözleþmeye davet bildirimleri
gönderilmiþ olup, sözleþmelerin
ardýndan projelerin
uygulamasýna baþlanacaktýr.
Kazanan proje sahiplerine
baþarýlar diler, programlarýmýza
ilgi gösteren tüm baþvuru
sahiplerimize teþekkür
ederiz."dedi.
OKA Yönetim Kurulu
toplantýsý, diðer gündem
maddelerinin görüþülmesi ve
karþýlýklý yapýlan
deðerlendirmelerin ardýndan
sona erdi.
Yeþilýrmak Havzasý
Kalkýnma Birliði Encümen
Toplantýsý Yapýldý
Yeþilýrmak Havzasý
Kalkýnma Birliði’nin Haziran ayý
Encümen Toplantýsý Anitta Otel
Toplantý Salonu’nda yapýldý.
YHKB toplantýsýna; Amasya
Valisi Birlik Baþkaný Sayýn Ý.
Halil Çomaktekin, Ýlimiz Valisi
Sayýn Sabri Baþköy, Samsun
Valisi Sayýn Hüseyin Aksoy,
Tokat Valisi Cevdet Can ile diðer
birlik üyeleri katýldý.
Toplantýda Haziran ayýna ait
YHKB aylýk cetvelleri tetkik
edildi, Birlik çalýþmalarý
hakkýnda ayrýntýlý bilgi verilerek
bölgedeki turizm hareketliliði
deðerlendirildi. Haber Merkezi
C 3065
PERKINS 1103 D
Orjinal Perkins Motor
DÜÐMELÝ 4X4 VE
DÝFRANSÝYEL KLÝDÝ
YAKIT TANKI 70 LÝTRE
VÝTES KUTUSU
12+12 Tam Senkromeçli
KABÝN - KLÝMALI
TURBO - ÝNTERCOOL
HAVA KOMPRESÖRLÜ
DÖRTLÜ VALF ÇIKIÞI
ARKA KOLLAR PÝSTONLU
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu’nun 2014 yýlý yaz kararnamesinde Afyonkarahisar
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na atanan Bayram Eray, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’ne veda ziyaretinde bulundu.
Baþköy’e iade-i ziyaret
Tokat Valisi Cevdet Can, Vali Sabri Baþköy'e iade-i ziyarette bulundu.
Vali Cevdet Can, valilik önünde mevkidaþý tarafýndan karþýlandý. Her iki vali daha sonra makama geçti.
Vali Sabri Baþköy, Vali Cevdet Can’a nazik ziyaretinden dolayý mutluluk duyduðunu ifade ederek teþekkür etti.
Haber Merkezi
Zamlanan ürünleri tüketmeyin
Vatandaþa Ramazan ayýnda zamlanan ürünleri
tüketmemeleri çaðrýsý yapýldý.
Merkezi Eskiþehri'de bulunan Tüketiciyi Destekleme Derneði (TÜKDES) Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Ünlü, tüketicilere Ramazan ayýnda zamlanan ürünleri tüketmemeleri çaðrýsýnda bulundu.
Ünlü, TÜKDES Genel Merkezi'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda Ramazan ayýnýn yaklaþtýðý
günlerde bazý temel gýda maddelerinde, mal ve hizmetlerde suni artýþlar yaþandýðýný öne sürdü.
"Özellikle et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri,
bakliyatlara yapýlan zamlar, Ramazan ayýnýn rahmet ve bereketine gölge düþürmektedir" diyen Ünlü, tüketicilere girdi maliyetleri artmasýna raðmen
zam yapmayan ürün ve firmalardan alýþveriþ yapmalarýný tavsiye etti.
Firmalarýn Ramazan ayýnda müþteri sadakatini
istismar etmemesi gerektiðine dikkati çeken Ünlü,
þunlarý kaydetti:
"Bir kýsým satýcýlar ve saðlayýcýlar, mal ve hizmet fiyatlarýný artýrmak için Ramazan'ý beklemekte,
yaptýklarý zamlarla fýrsatçýlýk yapmaktadýr. Merkezi
kamu otoritesi ve yerel yönetimler Ramazan fýrsatçýlýðý yapan, satýcý ve saðlayýcýlara karþý her türlü
ekonomik ve idari tedbiri almalýdýr. Tüketicileri Ramazan'da fiyatý artýrýlan mallarý az tüketmeye,
mümkünse hiç tüketmemeye davet ediyoruz."(AA)
* AZ YAKIT ÇOK ÝÞ
* PEÞÝN - BANKA
KREDÝLÝ
* TAKAS ÝMKANI
* BOL YEDEK PARÇA
* GENÝÞ SERVÝS AÐI
* YERLÝ ÜRETÝM
Tokat Valisi Cevdet Can, Vali Sabri Baþköy'e iade-i ziyarette bulundu.
240 S
PERKINS 1103 D
Orjinal Perkins
Euro 3 Motor
32.000 ¨
HEMA ÞANZIMAN
HEMA HÝDROLÝK
DÖRTLÜ VALF ÇIKIÞ
8+2 VÝTES
ASKILI PEDAL
YÜKSEK TORK
HÝDROLÝK DÝREKSÝYON
DÝSK FREN
ORTA KOL HÝDROLÝKLÝ
SADECE ÇORUM’A ÖZEL FÝYATLARLA AZ SAYIDA TRAKTÖR
Çok amaçlý yüksek performansý ve boyutlarý
ile tarla ve bað - bahçeler için ideal
NURETTÝN GÜRSES
(Ç.HAK:1849)
HATTAT - VALTRA TRAKTÖRLERÝ ÇORUM BAYÝÝ
Merkez: Kubbeli Cad. No: 83/A ÇORUM Tel: 224 55 66
Þube: Zile Cad. No:12 ALACA Tel: 411 52 10 - Gsm: 0 532 413 55 25
Motor Gücü 50 hp
Nakliye ve Tarla Uygulamalarýnda
Yakýtý Verimli Kullanýr
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
3
4
CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Yaz Kur’an Kurslarý 23
Haziran’da baþlýyor
Mustafa Demirer
Yaz Kur’an Kurslarý 23 Haziran 201 Pazartesi günü baþlýyor.
Çorum Müftülüðü
tarafýndan düzenlenen
Yaz Kur'an Kurslarý 23
Haziran 201 Pazartesi
günü baþlýyor. Cuma
Namazý hutbesinde Yaz
Kur'an Kurslarýnýn 23
Haziran'da baþlayýp 22
Aðustos'ta sona ereceði
duyuruldu.
Camilerde imam
hatipler, anne ve
babalara çaðrýda
bulunarak, çocuklarýný
Kur'an kurslarýna
göndermelerini istedi.
Çorum Müftülüðü
tarafýndan Yaz Kur'an
kurslarý için bazý
camilerde açýlýþlar
yapýlmasý bekleniyor.
Traktör devrildi, 1 ölü
Çorum’un Kargý ilçesinde traktör devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi hayatýný
kaybetti.
Kaza, Göl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göl köy Baþpýnar mahallesinde yaþayan
Hasan Biçer (52) bahçede bulunan traktörünü dýþarý çýkartmak için direksiyon baþýna geçti. Traktörün lastiðinin önüne gelen aðaç kütüðü fark etmeyen Biçer, traktörü hareket ettirdi. Aðaç kütüðü nedeniyle kontrolden
çýkan traktör takla attý. Takla atan traktörün altýnda kalan Biçer, olay yerinde hayatýný kaybetti.
Talihsiz sürücünün cenazesi Cumhuriyet Savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan otopsi
yapýlmak üzere Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe
Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý.
Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Kargý ilçesinde traktör devrilmesi sonucu meydana
gelen trafik kazasýnda bir kiþi hayatýný kaybetti.
Göl köy Baþpýnar mahallesinde yaþayan Hasan Biçer, aðaç kütüðüne çarparak takla attý. Kazada sürücü Hasan Biçer hayatýný kaybetti.
Otomobil tarlaya uçtu, 1 yaralý
Çorum’un Ýskilip ilçesinde kontrolden çýkan bir otomobilin tarlaya uçmasý
sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1
kiþi yaralandý.
Kaza, Çorum-Ýskilip karayolu 19. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Ýskilip istikametine seyir halin-
de olan M.K. yönetimindeki 19 FL 795
plakalý otomobil, sürücünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden
çýktý. Takla atan otomobil yol kenarýnda
bulunan tarlaya uçtu.
Kazada sürücü M.K.
yaralandý.
Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Duduoðlu’na teknik gezi
Tarým ve Kýrsal
Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðü’nde görev yapan Yerinde
Kontrol Uzmanlarý,
Duduoðlu Çelik Döküm Sanayi Tic.
A.Þ.'ye teknik gezi
düzenledi.
Kurum tarafýndan desteklenen projeler kapsamýndaki
makina ve ekipmanlarýn üretim aþamalarýnda yer alan demir-çelik malzemelerin yapýsý, yerinde kontrollerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile
ilgili bilgi almak ve
malzeme üretim aþamalarýný görmek amacýyla teknik gezi gerçekleþtirildi. Geziye
Duduoðlu Makine
Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Duduoðlu eþlik ederken,
fabrika çalýþanlarýndan Metalurji ve Malzeme Mühendisi Hakan Yýldýrým, demirçelik malzemelerin
üretim aþamalarý hakkýnda ve yerinde kontrol uzmanlarýnýn talepleri doðrultusunda
bilgilendirmede bulundu.
Fabrikanýn 1987
yýlýnda kurulduðunu
belirten yetkililer çeþitli demir-çelik makine malzemelerinin
üretildiðini ve 15 ül-
Duduoðlu Çelik Döküm Sanayi Tic. A.Þ.'ye teknik gezi düzenlendi.
Fabrikada üretim hakkýnda bilgi alýndý.
keye ihracat yaptýðýný
da ifade ettiler. Teknik
gezi sonucu fabrika
çalýþanlarýnýn makine
malzemeleri üretimi,
ýsýl iþlem uygulamalarý, taþlama ve kumlama iþlemleri, malzemenin aþýnma ve alaþým muayenesi, kalite
kontrol ve malzeme-
Yüksekten
düþtü
Kaza, Çorum-Ýskilip karayolu 19. kilometresinde meydana geldi.
Bankalar direniyor
Bankalar, yeni Tüketici Kanunu ile
çýkartmakla zorunlu kýlýndýklarý "aidatsýz" kredi kartýna "puan ve taksit" kalkaný ile direniyor.
Aidatsýz kredi kartý kullanan bir tüketici diðer kartlara göre daha sýnýrlý taksit kullanýrken ya da para puan kazanýrken, aidatý olan kredi kartý sahipleri ise bu
hizmetlerden daha geniþ imkanlarla yararlanabiliyor.
Tüketiciler Derneði Genel Baþkaný
Aydýn Aðaoðlu, 6502 sayýlý Tüketicileri
Koruma Kanunun 28 Mayýs 2014 tarihinde yürülüðe girdiðine dikkat çekerek, þu
uyarýda bulundu:
"Tüketici Kanunu bankalarýn aidatsýz kart çýkartmasýný zorunlu kýlmaktadýr.
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðü’nde
görev yapan uzmanlar teknik geziye katýldý.
Bu nedenle tüm tüketiciler bankalarýný
arasýnlar, kredi kartlarýnýn aidatsýz hale
gelmesini talep etsinler. Bu durumda banka kart aidatý yansýtamaz. Benim kartýma
yine yansýtmýþ, ben yine uðraþmak zorunda kalacaðým."
'TAKSÝT ÝMKANIN OLMAZ, PUAN VERMEYÝZ' ALDATMACA VE
BAHANE'
Aðaoðlu, bankalarýn aidatsýz kart talep eden müþterilerine, 'taksit imkanýn olmaz, puan vermeyiz' þeklindeki yaklaþýmlarýný, "tamamen aldatmaca ve bahane" diye neteleyerek, "taksit ve puan"
kampanyalarýnýn bireyleri daha çok harcama yapmaya yönlendirmek amacýyla
düzenlendiðine dikkat çekti.
Tüketiciler harcadýkça, bankalarýn
komisyon gelirlerinin arttýðýný belirten
Aðaoðlu, "Satýcýlarýn da cirolarý artýyor;
kaybeden ihtiyacýndan fazla harcama yapan biz tüketiciler oluyoruz" dedi ve ekledi:
"Biz ayaðýmýzý yorganýmýza göre
uzatýrýz. Taksit de vermeyin, puan da vermeyin; bizlerin de cebinden elinizi çekin.
Pek çok zamanda banklarýn tanýdýðý o puanlarý kullanma imkaný bulamadan, hesabýmýzdan silindiðini de unutmamak gerekir. Bankalar aidatsýz kartlara da taksit tanýyacaktýr. Biz buna raðmen 'taksit imkaný var, puan imkaný var' diyerek hesapsýz,
kitapsýz gelir düzeyimizin üzerinde harcamadan kaçýnmalýyýz."(DHA)
Ýskilip Caddesi’nde tuðla istiflerken düþen kiþi
yaralandý.
A.S. isimli iþçi, çalýþtýðý iþyerinde tuðla istiflerken, 1m.’lik yükseklikten düþtü. Yaralanan iþçinin durumunun iyi olduðu bildirildi.
Alaca’da bisikletten düþen yaþlý adam aðýr yaralandý.
Y.A. isimli yaþlý adam 3 tekerlekli elektrikli bisikletle giderken Mostar Sokak’ta düþtü. Aðýr yaralanan
yaþlý adam tedavi için Çorum’a sevk edildi.
nin kullanýlmýþ olup
olmadýðý gibi konulardaki bilgi, beceri ve
tecrübeleri Ýl Koordinatörlüðü Uzmanlarý
ile uygulamalý olarak
paylaþýmlarý saðlandý.
Tarým ve Kýrsal
Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðü’nün, çift-
çilere daha iyi hizmet
verebilmek adýna, çalýþanlarýnýn talep ettiði
konularda sektörde
faaliyet gösteren il içi
ve il dýþý iþletmelere
teknik geziler düzenlemeye devam edeceði belirtildi.
(Haber Merkezi)
Baba-oðul
kavga etti
Alacak-verecek meselesi yüzünden baba-oðul
kavga etti.
Sungurlu’da meydana gelen olayda, T.B. ile oðlu
N.B. alacak-verecek meselesi yüzünden tartýþtýlar. Oðul
N.B. babasýnýn T.B. otobüs yazýhanesine gelerek yazýhanenin camlarýný kýrdý. Ayrýca taþla babasýný yaraladý.
Baba T.B. olay sonrasý oðlundan þikâyetçi oldu.
Kazmayla
Alacakkendini yaraladý
verecek kavgasý
Ýskilip’te alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çýktý.
Hacýpiri Mahallesi Yýldýrým Sokak’ta meydana
gelen olayda G.Ç. ile Z.Ý isimli kadýnlar alacak-verecek meselesi yüzünden kavga ettiler. Kadýnlarýn kavgasý Emniyet’te noktalandý.
Evinin bahçesini düzelten genç, kazmayla kendini
yaraladý.
Ulukavak Mahallesi Çiftlikçayýrý 58. Sokak’taki
evinin bahçesini kazmayla düzeltmek isteyen E.K. yanlýþlýkla kazmayý baþýna vurdu. Aðýr yaralanan E.K. hastanede tedavi altýna alýndý.
CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Çorum'dan yurt dýþýna
eðitsel oyuncak ihracatý
Gülesin Aðbal
Demirer
Çorum'da üretilen
oyuncaklar Ýstanbul
menþeili MEZ Limited
aracýlýðýyla çeþitli ülkelere ihraç ediliyor. Son
olarak Türkmenistan
anaokullarýnda kullanýlmak üzere üretilen eðitsel oyuncak ve mobilyalar, 3 týr halinde Çorum’dan yola çýktý.
Eksen
Eðitim
Araçlarý Kurucu Ortaklarýndan Cengiz Tufan,
Çorum'da 0-6 yaþ grubu
çocuklar için ürettikleri
ahþap oyuncaklar, park
oyuncaklarý ve anaokulu mobilyalarýný MEZ
Limited Þirketi aracýlýðýyla Türkmenistan'a
ihraç ettiklerini söyledi.
Tufan, "Eksen Eðitim
þirketi olarak Çorum'da
ürettiðimiz 0-6 yaþ grubu anaokulu öðrencilerine yönelik ahþap
oyuncak, park malzemeleri ve anaokulu mobilyalarýný Türkmenistan'a ihraç ediyoruz.
Daha önce de ürünlerimizi Hollanda, Kanada,
Suriye, Ýran ve Irak'a da
ihraç etmiþtik. Yerli bir
firma olarak eðitsel
oyunca ve anaokulu
mobilyalarýnda
Çorum'un adýný çeþitli ülkelerde tanýtmaktan gurur duyuyoruz." dedi.
Eðitsel oyuncaklar MEZ Limited aracýlýðýyla çeþitli ülkelere ihraç ediliyor.
yoruz. Müþteri memnuniyeti bizim için çok
önemli. Eksen Eðitim
Araçlarý ile yaptýðýmýz
çalýþma da bu ilkeyi layýkýyla karþýlýyor."
Ýhracatýn ülkemiz
için taþýdýðý öneme de
deðinen Þahin, Türkiye'nin ihracatýnýn 150
milyon dolar olmasýna
karþýlýk Ýsveç gibi küçük bir ülkenin bile 500
milyon dolarlýk ihracat
yaptýðýný hatýrlatarak,
"Türkiye'nin prestiji
gün geçtikçe yükseliyor. Ýktidar partisinin
yani AK Parti'nin 2023
projesinde ihracat hedefi 500 milyon dolar.
Umarým önümüzdeki
yýllarda ülke olarak daha güzel günler görürüz." diye konuþtu.
Çorum sanayisi iyi
geliþmiþ
3 týr oyuncak Türkmenistan anaokullarýnda kullanýlmak üzere yola çýktý.
Tercihimiz Anadolu ürünü
Mez Limited Þirketi Ortaklarýndan Kenan Þahin ise, þirket
olarak daha çok tribün
ve yapay halý saha ihra-
catý yaptýklarýný belirterek, Eksen Eðitim Araçlarý Þirketi ile iliþkilerini þöyle özetledi: "Eksen bizim tedarikçimiz.
Dubai, Suriye ve Mýsýr
gibi ülkelerden de ihra-
cat yapýyoruz. Ancak
Anadolu bize daha sýcak geliyor. Çünkü Türkiye'nin malýný almýþ
oluyoruz. Biz ihracat
yaptýðýmýz ülkelere karþý çok hassas davraný-
Þahin, Çorum ve
Çorum sanayisi ile ilgili olarak da þu deðerlendirmeyi yaptý: "Çorum'a gelince Çorum
sanayisinin ne kadar geliþtiðini görmüþ oldum.
Çorum'un çarþýsýný gezdim. Þehrin yapýlanmasýndan bile belli oluyor
sanayinin geliþmiþliði.
Biz tavuk ve yumurta
sektöründe öncü olarak
Bolu'yu bilirdik, meðer
piyasadaki ürünlerin
çoðu Çorum'a aitmiþ."
Keneden korunma yollarý
Samsun Ýl Halk Saðlýðý Müdürü
doðal alanlarda bulunanlar döndüklerinUzm. Dr. Ertan Uzun, kenelerin vücuttan
de, mutlaka üzerilerini kene bakýmýndan
çýkarýlma yöntemi ve korunma yollarý
kontrol etmeli ve kene varsa usulüne uyhakkýnda vatandaþlara uyarýlarda bulundu.
gun olarak vücuttan uzaklaþtýrmalýdýr.
Piknik veya kamp alanlarýnda yere (topKene ýsýrmasý sonucu bulaþan Kýrak, çimen, ot) açýk renkli örtü serilerek
rým-Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hasoturulmalýdýr. Hayvanlar üzerinde bulutalýðý konusunda bilgi veren Uzm. Dr. Ernan keneler kesinlikle çýplak elle kopatan Uzun, “Her yýl mart-kasým aylarý ararýlmamalýdýr. Hayvanlarýn kanlarýna ve
sýnda görülmekte ve haziran-temmuz aydiðer vücut sývýlarýna korunmasýz bir þelarýnda pik yapmaktadýr. Ýlk kez Tokat yökilde dokunulmamalýdýr. Hayvan kaný,
resinde görülen hastalýk aðýrlýklý olarak Ýç
dokusu veya hayvana ait diðer vücut sýAnadolu Bölgesi’nin kuzeyi, Karadeniz
výlarý ile temas sýrasýnda gerekli korunBölgesi’nin güneyi ve Doðu Anadolu Bölma önlemleri (eldiven, önlük vb) alýnmalýdýr. Hayvanlarda kene mücadelesi
gesi’nin kuzeyinde görülmektedir. Hastayapýlmalýdýr. Hayvan sahipleri, hayvanlýðýn yoðun olarak görüldüðü baþlýca iller;
larýný kene ve diðer dýþ parazitlere karþý
Tokat, Çorum, Yozgat, Erzurum, Erzinuygun ektoparaziter ilaçlarla doðru zaUzm. Dr. Ertan Uzun
can, Gümüþhane, Bayburt, Sivas, Amasya
man, doz ve aralýklarla yýlda en az dört
Çankýrý, Bolu, Kastamonu Artvin, Giresun,
kez ilaçlamalýdýr. Mücadelede bölgede meraya çýkan tüm hayvanlarArdahan, Tunceli, Bingöl, Karabük ve Samsun gibi illerimizdir. Son
da eþ zamanlý yapýlmalýdýr. Genel olarak geniþ çevre ilaçlamalarý fayyýllarda hastalýðýn görüldüðü alan geniþlemiþ olup hemen hemen üldalý görülmemektedir” þeklinde konuþtu.(ÝHA)
kemizin her bölgesinden vaka bildirimi yapýlmaktadýr. Virüsü taþýyan
özellikle hyalomma türüne ait kenelerin insan vücuduna tutunmasý,
virüsü taþýyan kenelerin çýplak el ile ezilmesi, KKKA virüsünü taþýyan hayvanlarýn kan, doku ve diðer vücut sývýlarý ile temas edilmesi,
KKKA hastalarýnýn kan ve diðer vücut sývýlarý ile temas edilmesi ile
bulaþabilmektedir” dedi.
Vücuda yapýþmýþ kenenin çýkarýlmasý konusunda önemli tavsiyelerde de bulunan Dr. Ertan Uzun, “Kene tutunmalarý sýklýkla aðrýsýz
olduðu için, genellikle kiþiler keneyi tutunduktan çok daha sonra
(günlerce), hatta kene kan emerek þiþtikten sonra fark ederler. Kene ne
kadar kýsa sürede vücuttan uzaklaþtýrýlýrsa hastalýk riski de o kadar
azalýr. Vücut üzerindeki keneler öldürülmemeli ve patlatýlmamalýdýr.
Keneleri vücuttan uzaklaþtýrmak amacýyla, kenelerin üzerine sigara
basmak, kolonya, gaz yaðý, alkol ve benzeri kimyasal ürünler dökmek
gibi yöntemlere baþvurulmamalýdýr. Vücuda tutunan kene, hiç vakit
kaybedilmeden çýplak el ile dokunmamak þartýyla, bir kene kartý, eldiven, kaðýt mendil, bez veya naylon poþet gibi materyal kullanýlarak,
ezmeden, patlatmadan hemen çýkarýlmalýdýr. Vücuda tutunan veya
hayvanlarýn üzerinde bulunan keneler kesinlikle çýplak el ile öldürmemeli ve patlatýlmamalýdýr. Kene vücuttan çýkartýldýktan sonra, tutunma
yeri su ve sabunla temizlenmeli ve daha sonra tentürdiyot ve baticon
gibi antiseptik bir solüsyon uygulanmalýdýr. Vücuda tutunan kenelerin
uzaklaþtýrýlmasý iþlemini kiþiler kendileri yapabilirler. Eðer kiþi keneyi kendi çýkaramayacaksa en yakýn saðlýk kuruluþunda çýkarýlmasý
saðlanmalýdýr. Vücuduna kene tutunan kiþiler kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iþtahsýzlýk, ateþ, kas aðrýsý, baþ aðrýsý, bulantý, kusma
veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçýnýn ortaya çýkmasý halinde derhal en yakýn saðlýk kuruluþuna müracaat etmelidirler” diye konuþtu.
Korunma önlemleri hakkýnda bilgiler veren Uzun, “Mümkün olduðu kadar kenelerin bulunduðu alanlardan (hayvan barýnaklarý, doðal alanlar, ormanlar, orman kenarlarý, tarým arazileri) kaçýnýlmasý gerekmektedir. Hayvan barýnaklarýna, kýrsal alanlara, orman kenarý ve
tarým arazileri ile bu gibi yerlere gidenler mümkün olduðunca vücutta açýk kýsým kalmamasýna özen göstermeli kenelerin daha kolay fark
edilmesi nedeniyle açýk renkli elbiseleri tercih etmelidirler. Kenelerin
vücuda girebileceði yerlerin kapatýlmasý (örneðin pantolon paçalarýnýn çorap içine alýnmasý, çizme giyilmesi) gerekmektedir. Dönüþte
mutlaka vücut ve elbiseler kene yönünden kontrol edilmeli, kene varsa uygun þekilde uzaklaþtýrýlmalýdýr. Vücuda tutunan kene ne kadar kýsa zamanda vücuttan uzaklaþtýrýlýrsa hastalýðýn bulaþma riski de o kadar azalmaktadýr. Özellikle tarým ve hayvancýlýkla uðraþanlar vücutlarýný, çocuklarýnýn vücutlarýný ve elbiselerini sýk sýk kene yönünden
kontrol etmelidirler. Hasta kiþilerin kanlarýna veya diðer vücut sývýlarýna korunmasýz bir þekilde dokunulmamalýdýr. Piknik amaçlý olarak
Irak’a giden yumurta
ihracatý azalýyor
Irak'ta yaþanan geliþmeler yüzünden Balýkesir'den bu ülkeye yapýlan yumurta ihracatýnýn gerilediði bildirildi.
Irak'ta yaþanan geliþmeler yüzünden Balýkesir'den bu ülkeye yapýlan yumurta ihracatýnýn gerilediði bildirildi.
Balýkesir Ticaret Borsasý ve Yumurta Üreticileri Birliði Baþkaný Faruk Kula, AA muhabirine
yaptýðý açýklamada, gýda üretimi açýsýndan "Türkiye'yi doyuran il" olarak nitelendirilen Balýkesir'in beyaz et ve yumurtada önde geldiðini söyledi.
Ýl genelinde 6 milyon yumurta tavuðu bulunduðunu dile getiren Kula, günlük yaklaþýk 5 milyon yumurta üretildiðini, önemli kýsmýnýn da aylardýr Irak'a ihraç edildiðini anlattý. Kula, Balýkesir'in günlük beyaz et üretiminin ise 700 ton civarýnda olduðunu ifade ederek, þunlarý kaydetti:
"Yumurta ve beyaz et ihracatýnda Irak en iyi
pazarlarýmýzdan birisi. Türkiye'den haftada 250
týr yumurta gidiyordu. Irak'ta yaþanan geliþmele-
rin ardýndan yumurta ihracatý geriledi. Ülkenin
bir bölümünde resmen savaþ var. Karýþýk ortam,
yumurta ve beyaz et ihraç eden Balýkesir'i de çok
etkiledi. Bu ülkeye yaptýðýmýz yumurta ihracatý
haftalýk 10 týrdan 5 týra, beyaz et dýþ satýmý ise 20
týrdan 10 týra geriledi. Bir týrýn 360 bin yumurta
aldýðý hesap edildiðinde þimdilik ihracattaki kaybýmýz haftalýk 1 milyon 800 bini buldu."
Kula, Kuzey Irak'a kýsmen de olsa yumurta
göndermeye devam ettiklerini ancak ülkenin diðer bölgelerine ihracatýn tamamen durduðunu
vurgulayarak, "Yarý yarýya azalma sektör açýsýndan çok önemli. Ýhracatýn bu þekilde duraklamasý
üreticileri olumsuz etkiliyor. Irak'a ihracatýn tamamen durmasýndan endiþe ediyoruz. Umarýz en
kýsa sürede her þey yoluna girer, sektör de yaþadýðý sýkýntýlarý büyümeden aþar" diye konuþtu.
Mustafa Demirer
kalarýnýn çoðunluðunun
Haziran,
Temmuz, Aðustos
aylarýnda hafta sonlarý 13-18 saatleri
arasý gerçekleþtiði,
boðulan þahýslarýn
çoðunluðunun yüzme bilmediði tespit
edilmiþtir.
Kaynak: AA
Samsun’da boðulma vakalarý
Samsun Sahil
Güvenlik Karadeniz
Bölge Komutanlýðý
sorumluluk sahasýnda yaþanan boðulma
olaylarý incelendiðinde en fazla boðulmaya maruz kalanlarýn komþu illerden geldiði tespit
edildi.
Samsun Sahil
Güvenlik Karadeniz
Bölge Komutanlýðý,
yaþanmasý muhtemel boðulma olaylarýna karþý önlem
alýnmasý ve çeken
akýntý konusunda
farkýndalýðýn artýrýlmasý amacýyla afiþ
hazýrlandý. Komutanlýktan yapýlan
açýklamada, "Boðulmaya maruz kalan vatandaþlarýn
çoðunluðunun komþu illerden geldiði,
suda boðulan ve
ölümle sonuçlanan
kazazedelerin 25
yaþ altý gençler olduðu, boðulma va-
Ya þ a n m a s ý
muhtemel boðulma
olaylarýna karþý önlem alýnmasý ve çeken akýntý konusunda farkýndalýðýn artýrýlmasý maksadýyla
uyarýcý afiþ hazýrlanmýþtýr." ifadelerine yer verildi.
Samsun Sahil Güvenlik Karadenizalarýna karþý uyardý.
Bölge Komutanlýðý komþu illeri boðulma vakalarýna karþý uyardý.
(Ç.HAK:3185)
Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) 333 10 50 (pbx)
6
Rektör’den Uslu’ya davet
CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
Enise Aðbal
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'yu 27 Haziran Cuma günü gerçekleþtirilecek Sungurlu Meslek Yüksekokulu ve Çorum
Meslek Yüksekokulu
2. Etap binalarýnýn temel atma törenlerine
davet etti.
Uslu’yu makamýnda ziyaret eden
Rektör Alkan, yýlsonu
tamamlanacak olan
Teknokent için teknoloji aðýrlýklý ARGE
firmalarýnýn katýlýmý
için yoðun bir çalýþma
içerisinde olduklarýný
belirterek destek istedi. Ayrýca 2015 Mayýs
li. Ýþbirliði içerisinde
yapýlan
çalýþmalar
ürünlerini vermektedir. Yeni binalarýmýz
Çorum'a hayýrlý uðurlu olsun. Teknokent
için TTNET Genel
Müdürümüz ile görüþtük, geliþmeleri takip
edeceðiz.
Ahýska
Türkleri için hazýrlanan sempozyuma da
gerekli katkýyý saðlayacaðýz" dedi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Salim Uslu’yu ziyaret etti.
ayýnda yapýlacak olan
4.Uluslararasý Dünya
Ekonomi
Forumu
hakkýnda da Uslu'ya
bilgiler vererek, "Forumun uluslararasý
boyutunun yapýlabilmesi için desteklerinizi istiyoruz" dedi.
Ýnþaatý devam
eden yatýrýmlar hakkýnda da bilgiler veren
Rektör, 14 Kasým
1944 Ahýska Türklerinin Sürgünün 70. yýlýnda Çorum'da yapýlmasý planlanan Ahýska Sürgünü Sempoz-
yumu hakkýnda görüþ
alýþveriþinde bulundu.
Uslu, “Hýzla büyüyen ve geliþen Hitit
Üniversitemizin, her
geçen yýl bölümlerinin ve öðrenci sayýlarýnýn artmasý Çorum
için son derece önem-
LYS sýnavýna gireceklere tavsiye
Uslu ayrýca hafta
sonu LYS sýnavýna girecek öðrencilere baþarýlar dileyerek, kazandýklarý takdirde
hýzla geliþen ve büyüyen Hitit Üniversitesi’ni tercih etmelerini
tavsiye etti.
Sendikacýlar Uslu’yu ziyaret etti
Hak-Ýþ Konfederasyonu Denizli Ýl
Temsilcisi Halil Turan, Muðla Ýl Temsilcisi Bilal Güçlü, Isparta Ýl Temsilcisi Süleyman Atasoy, Çorum
Milletvekili,
TBMM Ýdare Amiri
ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu'yu
makamýnda ziyaret ettiler.
Muðla Ýl Temsilcisi Bilal Güçlü, sendikalar olarak onursal
baþkanlarý Uslu’yu ziyaret ederek tecrübelerinden yararlanmak
istediklerini söyledi.
Çorum Milletve-
kili TBMM Ýdare
Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal
Baþkaný Salim Uslu,
ise, "Sendikalarda Ýþinizi sahiplenip, yüreðinizi ortaya koyduðunuz zaman daha
çok verimli olursunuz. Verimli, diyalogdan yana, ideolojinin
yerine ülkenin ve toplumun çýkarlarýný koruyabilen sorumlu
sendikacýlýk anlayýþý
ile yola çýkýn. Ýþverenleri karþýnýza almak
yerine, sendikanýn gerekliliðini anlatýn. Sorunun parçasý deðil,
çözümün tarafý olun."
dedi. Haber Merkezi
Hak-Ýþ Konfederasyonu il temsilcileri Salim Uslu’yu ziyaret etti.
www.corumhakimiyet.net
'Basý Yaralarý ve Güncel
Tedavi Yaklaþýmlarý'
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi bilimsel etkinliklerini sürdürüyor.
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi bilimsel etkinlikleri
kapsamýnda Saðlýk
Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Konferans
Salonu'nda Týp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalý öðretim
Üyelerinden
Prof. Dr. Ahmet Çýnar Yastý tarafýndan
düzenlenen 'Basý Yaralarý ve Güncel Tedavi Yaklaþýmlarý'
konulu toplantý yapýldý.
Toplantýnýn açýþ
konuþmasýný yapan
Týp Fakültesi Dekan
V. Prof. Dr. Mete Dolapçý, hastanenin son
üç yýlýna ait basý yaralý hasta verileri ile
bu ülserlerin önemini
not etti. Týp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalý öðretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ý.
Tayfun Þahiner ve
Yrd. Doç. Dr. Musa
Zorlu'nun basý yaralarýnýn oluþum fizyopatolojisi, evreleri ve
temel tedavi prensipleri konusunda güncel bilgilerin aktarýmý
ile devam eden toplantýda, Ankara Numune Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi
Yanýk Tedavi Merke-
'Basý Yaralarý ve Güncel Tedavi Yaklaþýmlarý' konulu toplantý yapýldý.
Etkinlik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlendi.
zi yoðun bakým çalýþanlarýndan Hemþire
Dilara Karaçam'ýn
önleme, tedavi süresi
ve sonrasýnda hemþirelik bakým hizmetleri ve koruyucu yaklaþýmlar özetlemesi ve
sonrasýnda da tedavisinde güçlük yaþanan
dirençli olgularda
güncel tedavi yaklaþýmlarýný Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalý Öðre-
tim Üyesi Doç. Dr.
Murat Akýn klinik
deneyimleri eþliðinde
paylaþtý.
Prof. Dr. Faruk
Coþkun ve Prof. Dr.
A. Çýnar Yastý'nýn yönettiði
toplantýda
multidisipliner yaklaþýmýn önemi, koruyucu yaklaþýmlarýn temel taþ teþkil ettiði ve
güncel tedavi yaklaþýmlarýnýn uygulanmasý ile daha iyi sonuçlarýn alýnabileceði
vurgulandý. Hastanez
saðlýk ekibi yanýnda
merkez ve ilçe hastanelerinden basý yaralarýnýn oluþumu ve
tedavisi ile ilintili birimler ve evde saðlýk
hizmetleri çalýþanlarýndan toplam 127
hekim ve hemþirenin
katýldýðý toplantý, sunularýn ardýndan maketler üzerinde uygulamalý iþliðin yapýlmasý ile sona erdi.
Haber Merkezi
Geçtiðimiz hafta yapýlan genel kurul ile yeni yönetimini oluþturan Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Rektör Alkan’ý ziyaret etti.
HÜMOD yönetiminin Rektör ziyareti
Geçtiðimiz hafta yapýlan genel kurul ile yeni yönetimini
oluþturan Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD), Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a nezaket ziyaretinde bulundu.
HÜMÖD Baþkaný Ahmet Ölçer, derneðin kurulduðu
günden itibaren üniversite ile temasta olduklarýný, kuruluþ
amaçlarý doðrultusunda dernek olarak, ellerinden geldiði ölçüde üyelerine ve üniversiteye destek olma gayreti içerisinde
bulunduklarýný ifade etti. Dernekçiliðin gönüllük ilkesi esasý
ile çalýþtýðýný belirten Ölçer, HÜMÖD’ün kuruluþundan itibaren faaliyetlerini, Hitit Üniversitesi’ne gönül vermiþ insanlarýn maddi ve manevi fedakarlýklarý ile sürdürdüðünü ifade
etti.
Ölçer, Yeni yönetimde aralarýna katýlan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve Ýskilip MYO Müdürü
Doç. Dr. Muammer Cengil, Öðretim Görevlisi Mehmet Erol
Çalmaz ve Danýþma Kurulu Üyesi Mehmet Bölükbaþý ile
HÜMÖD’ün daha da dinamik bir yapý kazandýðýný söyledi.
HÜMÖD Danýþma Kurulu Üyesi Mehmet Bölükbaþ ise
“Gönül insanlarýnýn kurmuþ olduðu bu yapý içerisinde olmak
mutluluk verici, Hitit Üniversitesi ailesinin bir üyesi olmak
ise çok büyük bir onur” dedi.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, mezunlarýnin
üniversiteyi bitirdikten sonra da mezun olduklarý üniversiteyle iletiþimlerine devam etmelerinin mutluluk verici olduðunu
belirterek, HÜMÖD yeni yönetimine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getire Alkan, “Bundan önce elimizden geldiði ölçüde HÜMÖD’e destek olduk bundan sonra da desteklerimize devam edeceðiz”
dedi.
Ziyarette, Dernek Baþkaný Ahmet Ölçer, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Muammer Cengil ve Danýþma Kurulu
Üyesi Mehmet Bölükbaþ’ýn yaný sýra, Yönetim Kurulu Üyesi Öðr. Gör. Mehmet Erol Çalmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Ýþ
Adamý Ýbrahim Ethem Demirci, Yönetim Kurulu Üyesi Öðr.
Gör. Hacer Ölçer, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tiryaki,
Üyelerden Selcan Budak ve Ýsmail Salmanlý hazýr bulundu.
Haber Merkezi
Karadona Köyü Bahar
Þenliði iptal oldu
Karadona Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði tarafýndan yarýn 3. Düzenleneceði açýklanan Geleneksel Bahar Þenliði dernek baþkan yardýmcýsý-
nýn hayatýný kaybetmesi nedeniyle iptal edildi.
Karadona Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði tarafýndan yapýlan açýk-
lamada Pazar günü yapýlacak olan þenliðin Dernek Baþkan Yardýmcýsý Ali
Arslan'nýn vefatý dolaysýyla iptal edildiði duyuruldu.
Aktif Yaþam Kulübü baþkanlýk görevine Ahmet Recep Ceylan getirildi.
Aktif Yaþam Kulübü’ne
yeni baþkan
Enise Aðbal
Yaptýðý projelerle adýndan söz ettiren Hitit
Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü’nde bayrak
teslimi yapýldý. Mevcut Baþkan Semih Kýzýldað’ýn mezun olmasý nedeniyle aday olmadýðý
baþkanlýk görevine Ahmet Recep Ceylan getirildi.
Görevi devreden Semih Kýzýldað, baþkanlýk seçimi sonrasýnda yaptýðý konuþmada, kulüp olarak her zaman hem ülke, hem Çorum
hem de üniversite adýna yararlý projeler yapmaya çalýþtýklarýný ve aldýklarý tepkilerden doðru
iþler yaptýklarýný gördükleri söyledi.
Kýzýldað, “Bizden bayraðý devralan sevgi-
li kardeþim Ahmet Recep Ceylan ve yönetim
kurulundaki arkadaþlarýmýz zaten içimizde en
az 2 yýldýr çalýþan arkadaþlar. Bu baðlamda kulübümüzün dinamizminden hiç bir þey kaybetmeyeceðini düþünüyorum. Zaten Akademik
Danýþmanýmýz Doç. Dr. Cemil Hakyemez gibi
bir hoca iken bu dinamizmin kaybolmasý olanaksýz. Soma'ya yapýlacak oyuncak teslimi artýk benim son projem olacak. Arkadaþlarýmýz
Eylül ayýna kadar planýný yapacak ve Eylül
ayýnda görevlerinin baþýna geçmiþ olacaklar.
Benim yönetimdeki tüm arkadaþlarýma tavsiyem, yýllardýr devam ettirdiðimiz, ‘eþitlik yok
adalet var’ politikamýzý devam ettirmeleridir.
Çünkü bizi biz yapan en önemli unsurlardan birisi bu politikamýzdýr." dedi.
CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
7
34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'ne katýlan yerli ve yabancý ekipler Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül'ü ziyaret etti. Ziyarette karþýlýklý hediyeler verildi.
Festival ekiplerine Çorum hatýrasý
Konuk ekipler Çorum’u beðendi.
34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'ne
katýlan yerli ve yabancý
ekipler Belediye Baþkan
Vekili Zeki Gül'ü ziyaret
etti.
Çorum'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarýný ifade
eden ekipler Baþkan Vekili Zeki Gül'e çeþitli hediyeler verdiler.
Festival kapsamýnda Çorum'a gelen yerli
ve yabancý ekiplerin Çorum'u daha iyi tanýdýklarýný ve gittikleri yerlerde
Çorum'u daha iyi anlatýp
tanýtacaklarýna inandýðýný belirten Zeki Gül,
"Tüm ekiplerimize hoþ
geldiniz diyorum. Ýnþallah Çorum'dan güzel
duygularla ayrýlacaksýnýz. Ýnþallah, Çorum'dan
hep güzel duygularla
bahsedeceksiniz." dedi.
Gül, ziyarete gelen
ekiplere Çorum’u hatýrlatacak hediyeler vermeyi de ihmâl etmedi.
(Haber Merkezi)
Gül, ziyarete gelen ekiplere Çorum’u hatýrlatacak hediyeler vermeyi de ihmâl etmedi.
Konuk ekipler Çorum'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarýný ifade ettiler.
Göðebakan hayranlarý için sahne aldý
34. Uluslararasý Hitit Fuar ve
Festivali kapsamýnda ünlü sanatçý Murat Göðebakan, Çorum'da
konser verdi.
Sevilen þarkýlarýný hayranlarý
için seslendiren Göðebakan, sahne performansýyla hayranlarýný
etkiledi.
Yaklaþýk 1.5 saat süren konserde sevilen þarkýlarýný seslendi-
ren Göðebakan, Çorumlu hayranlarýna unutulmaz bir gece yaþattý.
Konserin ardýndan Vali Sabri
Baþköy ve Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, ünlü sanatçýya çiçek hediye etti.
Konser havai fiþek gösterisinin ardýndan sona erdi.
Haber Merkezi
Ünlü sanatçý Murat Göðebakan, Çorum'da konser verdi.
Gül, ekiplerin Çorum'dan güzel duygularla ayrýlacaklarýný umduklarýný belirtti.
Yaklaþýk 1.5 saat süren konserde sevilen þarkýlarýný seslendiren Göðebakan, Çorumlu hayranlarýna unutulmaz bir gece yaþattý.
Açýk havada Düðün Dernek
Gül, Çorum hatýrasý hediyeler verdi.
Yerli ve yabancý ekipler Gül’ü ziyaret etti.
34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda önceki akþam akþam Düðün
Dernek adlý sinema filmi izleyici ile buluþturuldu.
Bir süre vizyonda kalarak giþe rekorlarý kýran Düðün Dernek adlý sinema filmi
önceki akþam akþam fuar alanýna kurulan dev ekran ile vatandaþa izletildi. Sinema-
da izleyicilere çekirdek ve gazoz ikramýnda bulunuldu.
Festival kapsamýnda dün akþam Hükümet Kadýn 2, bugüna kþam ise Kelebeðin
Rüyasý adlý sinema filmleri gösterime girecek.
34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda önceki akþam akþam Düðün Dernek adlý sinema filmi izleyici ile buluþturuldu.
8
CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Çorum’un menfaatleri için çalýþýyoruz’
Çorum Ticaret
Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Çorum milletvekili
Tufan Köse’yi ziyaret
etti.
Ticaret Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ, siyasetin bir hizmet aracý olduðunu söyledi.
Çorum’da seviyeli bir
siyaset anlayýþýnýn hakim olduðunu dile getiren Bektaþ, Çorum’un menfaati, huzuru, birliði ve dirliði
adýna çalýþma yapan
tüm siyasilere teþekkür etti.
Bektaþ, daha
Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Çorum milletvekili Tufan Köse’yi ziyaret etti.
sonra Çorum Ticaret
Borsasý çalýþmalarý ve
iþleyiþi ile Çorum tarým ve sanayisi hakkýnda Köse’ye bilgi
verdi.
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse
de, Çorum Ticaret
Borsasý Baþkaný Ali
Bektaþ ile meclis üyelerinin ziyaretinden
duyduðu memnuniyeti
dile getirirken, milletvekili olduðu günden
milletvekilliðinin bittiði güne kadar Çorum’un menfaati için
çalýþacaðýna ve Çorum’un birliði için
muhalefet yapmayacaðýna dair söz verdi.
(ÝHA)
Muharrem Ýnce geliyor
Yüksel Basar
CHP Çorum Merkez
Ýlçe Baþkanlýðý; CHP Grup
Baþkanvekili ve Yalova
Milletvekili Muharrem Ýnce
ile Milletvekillerinin
katýlacaðý birlik, beraberlik
ve dayanýþma yemeði
düzenleyecek.
Dayanýþma yemeði, 25
Haziran Çarþamba günü
saat 19.30’da Vadi
Restoran’da
gerçekleþtirilecek.
CHP Grup Baþkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem Ýnce, Çorum’a davet edildi.
Borsa Baþkaný Ali Bektaþ ve meclis üyeleri Çorumlu Ýþadamlarý ve Sanayicileri Derneði’ni ziyaret etti.
ÇORSÝAD üyelerine yatýrým daveti
Çorum Ticaret
Borsasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Ali
Bektaþ ve meclis
üyeleri Çorumlu
Ýþadamlarý ve Sanayicileri Derneði’ni
ziyaret etti.
Ziyarette
ÇORSÝAD Baþkaný Halis Durkaya
ile bir süre görüþen
Ticaret
Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ,
Ankara’da yaþayan
Çorumlu iþadamlarý ve dernek üyesi
iþadamlarýný Çorum’a yatýrým yapmaya davet etti.
Çorum’un ortak paydalarý oldu-
Ankara’da yaþayan Çorumlu iþadamlarý yatýrýma davet edildi.
ðunu dile getiren
Bektaþ, Çorum’a
yapýlacak her türlü
yatýrýmda üzerlerine düþen görevi
yapmaya hazýr olduklarýný belirtti.
ÇORSÝAD
Baþkaný Halis Durkaya da, Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ile
Meclis üyelerinin
Ankara’da bulunan
merkezlerini ziya-
ret etmelerinden
duyduðu memnuniyeti dile getirirken,
Ankara iþ dünyasý
ve ÇORSÝAD çalýþmalarý hakkýnda
bilgi verdi.
Afet riski devam ediyor
CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu’nu ziyaret etti.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
MAHMUT TUNABOYLU 2014/7. ÖYKÜ YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: 'EN GÜZEL ÖYKÜ'
AMAÇ: Genç yaþta kaybettiðimiz merhum Gazeteci- Yazar Mahmut Tunaboylu adýna düzenlenen yarýþmay-
la Ýlimizde yazýlý edebiyatýn geliþmesine katký saðlamak, estetik yönü olan öykülerin üretimine destek vermek,
böylece, ilimizde kültür ve sanatýn kalýcý eserlerle zenginleþmesine hizmet etmek, ayrýca genç yeteneklerin gün
yüzüne çýkmasýný saðlamak.
Aydýn’da yerel
olarak etkili olan gök
gürültülü saðanak ve
dolu yaðýþý bazý bölgelerde tarým arazilerine zarar verdi.
Haziran ayýna
girilmesine raðmen
yurt genelinde dönemsel olarak görülen yaðýþlarýn bugün
Batý Karadeniz, Ýzmir, Aydýn, Manisa,
Isparta, Samsun ile
Antalya'nýn kuzeybatýsý, Burdur'un doðu,
Amasya, Çorum ve
Çankýrý'nýn kuzey kesimlerinde lokal dolu
ve kýsa süreli fýrtýna
ile birlikte kuvvetli
olmasý bekleniyor.
Yaðýþlar nedeniyle
yaþanabilecek olumsuz þartlar olan lokal
su baskýný, aðaç ve
Çorum’un kuzey kesimlerinde lokal dolu ve kýsa süreli fýrtýna beklentisi var.
direk devrilmesi, çatý
uçmasý ve yýldýrým
düþmesine karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý gerekiyor.
Meteorolojiden
alýnan son bilgilere
göre Aydýn’da da gün
boyu etkili olmasý
beklenen gök gürül-
tülü saðanak ve dolu
yaðýþý, sabah saatlerinden itibaren yerel
olarak kendisini göstermeye baþladý. Kýsa
süreli olarak görülen
yaðýþlar özellikle Nazilli ve Ýncirliova ilçelerinde bölgesel
olarak etkili oldu. Ýn-
cirliova ilçesinde saðanakla birlikte etkili
olan kuvvetli dolu
yaðýþý nedeniyle baþta incir ve zeytin bahçeleri olmak üzere tarým arazilerinin zarar
gördüðü belirtildi.
(ÝHA)
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
1. Yarýþmaya jüri üyeleri, jüri üyelerinin birinci derece
yakýnlarý ve daha önce yarýþmaya katýlýp derece alanlar
dýþýnda herkes katýlabilir.
2. Yarýþmaya katýlan eserler telif olacaktýr.
3. Konu serbesttir.
4. Yarýþmaya katýlan eserler daktilo ya da bilgisayarda
A4 kaðýdýna yazýlmýþ olacaktýr. Yazý büyüklüðü 12 puntodan küçük olmayacaktýr. Ayrýca, eserler CD'ye alýnmýþ haliyle de teslim edilecektir.
5. Eserler en fazla beþ sayfa olabilir.
6. Bir yarýþmacý en fazla üç eseriyle katýlabilir.
7. Eserler 8'er nüsha olarak teslim edilecektir.
8. Yarýþmaya katýlan eserlerde milletimizin sosyo-kültürel yapýsý dikkate alýnarak, ortak deðerleri incitici yorumlara yer verilmeyecektir. Toplumsal barýþ ve hoþgörüye saygý esas alýnacaktýr.
9. Eserlerin arka sað alt köþesine rumuz yazýlacaktýr.
10. Yarýþmaya katýlan eserler daha önce herhangi bir
yarýþmada derece almamýþ olmalýdýr.
11. Yayýmlanmýþ bir kitapta yer almamalýdýr.
12. Bir yarýþmacýnýn birden fazla ödül almasý halinde
büyük ödülü geçerli olacaktýr.
13. Katýlým formu eksiksiz bir þekilde doldurularak ayrý
bir zarf içine vesikalýk bir fotoðraf ile birlikte konulacak
Koordinatör: Gülesin Aðbal DEMÝRER
ADRES: Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný No:109 Kat:4 - ÇORUM
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým : 01.08.2014
Sonuç Deðerlendirmesi : 16.09.2014
(Ödül töreni tarihi daha sonra duyurulacak)
Bilgi ve baþvuru için:
(0 364) 224 24 00 Dahili: 117
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Mahmut Tunaboylu 2014/ 7. Öykü Yarýþmasý
ve zarfýn üzerine sadece rumuz yazýlacaktýr.
14. Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle gazetelerde yayýnlanabilecektir. Eserler kitaplaþtýrýldýðýnda telif hakký ödenmez.
15. Eserler iade edilmeyecektir.
16. Ödül törenine yarýþmacýnýn katýlýmý þarttýr. Vekâlet
ya da posta yoluyla ödül teslimi yapýlamayacaktýr.
17. Yarýþmaya posta ya da elden müracaat edilebilir.
Baþvuru adresine ulaþmayan postalardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu deðildir.
JÜRÝ:
Yrd..Doç.Dr Elif Ayan NÝZAM
Yrd.Doç.Dr. Hiclal DEMÝR
Turhan CANDAN
Þahin ERTÜRK
Kenan YAÞAR
Hasan Hüseyin HASTAOÐLU
Halit YILDIRIM
ÖDÜLLER
1- 2.000 TL
2- 1.500 TL
3- 1.000 TL
MANSÝYONLAR
1- 500 TL
2- 500 TL
3- 500 TL
KATILIM FORMU:
YARIÞMACININ
Adý :
Soyadý :
Adres :
Tel :
Gsm :
Gönderilen eserin rumuzu, adý:
1…………..
……...........
2………….
…….........
3………….
…….........
Þartlarý kabul ediyorum.
Ad, Soyad ve Ýmza:
Tabip Odasý’na hayýrlý olsun ziyareti
Çorum Valiliði Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Tabip Odasý’ný kutladý.
Gülesin Aðbal Demirer
Çorum Valiliði Ýl Sosyal Etüt ve Proje
Müdürlüðü ve Proje Koordinasyon Merkezi,
Çorum Tabip Odasý yeni yönetimine hayýrlý
olsun ziyaretinde bulundu.
Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat
Kolbaþý, Çorum Proje Koordinasyon Merke-
zi Sorumlusu Sibel Meroðlu ve Sosyal Projeler Uzmaný Mehmet Kese’nin katýldýðý ziyarette Tabip Odasý yönetimine baþarý dileðinde
bulunuldu.
Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek,
2014 yýlýnda planlanan proje fikirleri ve yapýlabilecek projelerle ilgili desteklerini istedi.
CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Redif Kýþlasý Kültür
Merkezi oluyor
Erol Taþkan
Redif Kýþlasýnýn
restorasyonu için Ýskilip
Kaymakamlýðý tarafýndan Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA)’na
sunulan rölöve ve restitüsyon projesinin OKA
Ajans Genel Sekreteri
Mevlüt Özen tarafýndan
imzalanan sözleþmesi,
Çorum Yatýrým Destek
Ofisi’nde, ofis koordinatörleri Özgür Yalçýn,
Mesut Hayýrlý ve Ýskilip
Kaymakamý
Þuayib
Gürsoy’un katýldýðý toplantýda imzalandý.
2014 yýlý Doðru-
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý sunulan projenin imzalarý atýldý.
dan Faaliyet Desteði
sý’nýn rölöve ve restitüsAnkara Anýtlar Kurulukapsamýnda hazýrlanan
yon projesi hazýrlanarak
na onaya sunulacak.
proje ile Redif Kýþlarestorasyon onayý için
Anýtlar Kurulu tarafýn-
dan rölöve ve restitüsyon projesi onaylandýktan sonra hazýrlanacak
proje ile restorasyon iþlemlerine baþlanacak.
Yýllardýr atýl durumda bulunan ve zaman zaman restore edilmesi için giriþimde bulunulan ancak bugüne
kadar bir sonuç alýnamayan Redif Kýþlasý
restorasyonu için çalýþma baþlatan Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy,
Ýskilip adýna çok önemli
bir imza atarak Redif
Kýþlasý’nýn Kültür Merkezi olarak hizmet etmesinin yolunu açtý.
Ýskilip’te bulunan Redif Kýþlasý’nýn restorasyonu yapýlacak.
KATKILARIYLA
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme
akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres,
tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç
çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
:
:
:
:
: 2.000 TL
: 1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
Ýskilip misafirlerini aðýrlýyor
Recep Mebet
Ýskilip, yerli ve
yabancý turistler için
cazibe merkezi olma
özelliðini
koruyor.
Geçtiðimiz hafta sonu
yabancý turizm acente
temsilcilerinin misafir
olduðu Ýskilip'e hafta
içinde de geziler düzenleniyor.
Bu kapsamda Ankara'dan Seyahat Tur
53 aracýlýðý ve rehberle
gelen 20 kiþilik hanýmlardan oluþan kafile
þehrin tarihi ve turistik
mekânlarýný gezdi.
Kendisi de Ýskilipli olan Fatma Yýlmaz'ýn organizasyonu
ile çoðunluðunu Gazi
Üniversitesi çalýþanlarýnýn oluþturduðu hanýmlardan oluþan turist
kafilesine gezi öncesi
hoþ geldiniz ziyaretinde bulunan Recep Çatma, her geçen gün artan turistik gezilere Ýskilip Belediyesi olarak
gereken katkýnýn saðlanacaðýný ve cazibe
merkezlerinin artýrýlacaðýný, orta vadede günübirlik gezilere ek
olarak konaklamalý gezilere imkan saðlayacak çalýþmalarý tamamlayacaklarýný söyledi.
Ankara'dan Seyahat Tur 53 aracýlýðý 20 kiþilik grup Ýskilip’e geldi.
Ýskilip’in tarihi ve turistik mekanlarý ziyaret edildi.
Hurþit Bozkurt
KONU: Sosyal Medya
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
Geçtiðimiz hafta sonu yabancý turizm acente temsilcilerinin misafir
olduðu Ýskilip'e hafta içinde de geziler düzenleniyor.
Baþkan Çatma Sanayi Sitesi’nde
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
9
Esnaf ziyaretlerini aksaksýz devam
ettirerek ihtiyaç ve talepleri yerinde dinleyen Belediye Baþkaný
Recep Çatma, Belediye Meclis Üyesi
Murat Önder'le birlikte Ýskilip ekonomisinin kalbi durumundaki Sanayi Sitesi'nde
incelemelerde bulundu.
Kendisi de Sanayi Sitesi esnafý olan
Baþkan Çatma, daha
önce talep edilen iþleri denetledi. Baþkan,
seçim atmosferinde
sanayi sitesine verdikleri tüm sözleri
yerine getirmeye gayret ettiklerini, buradaki esnafýn daha rahat
ortamda kaliteli hizmet verebilmeleri, Ýskilip ekonomisine daha fazla katkýda bulunabilmeleri için gereken tüm çalýþmalarý
en kýsa zamanda bitireceklerini ifade etti.
Buradaki incelemelerinin ardýndan sanayi
esnafýný tek tek ziyaret ederek hal, hatýr
soran Çatma, gerek
sanayi esnafýnýn gerekse çarþý esnafýnýn
taleplerini hýzlý bir
tempoda yerine getirmek için azami gayret sarf ettiklerinin altýný çizdi.
Belediye Baþkaný Recep Çatma, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Baþkan Çatma’ya Belediye Meclis Üyesi Murat Önder eþlik etti.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
Çatma, sanayi sitesinin ilçe ekonomisinin kalbi olduðunu belirtti.
10 CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
‘28 Þubat maðdurlarý için
ne zaman adým atýlacak?’
Özgür-Der Genel Baþkaný Rýdvan Kaya, Anayasa Mahkemesinin Balyoz Davasý hakkýnda verdiði kararý deðerlendiren bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklamada birtakým verilerle yüzlerce insaný
dâhil ederek “asrýn davasý” þehvetine kendisini
kaptýran emniyet ve yargý içinde örgütlenmiþ yapýnýn tutumu ile AK Partili kimi yetkililerden sadýr
olan “orduya kumpas” söyleminin bu sonucun elde
edilmesinde katký saðladýðý vurgulandý.
Kaya, açýklamada, AYM’nin bu “özgürlükçü”
tutumunun neden 28 Þubat hukuksuzluðuyla yargýlananlar ve yýllardýr cezaevlerinde bulunan Müslümanlar için neden geçerli olmadýðýný da sordu.
Ýþte Özgür-Der Genel Merkezi’nden yapýlan açýklama:
“Anayasa Mahkemesi Balyoz Davasý’ndan ceza almýþ tüm
mahkûmlar için verdiði yeniden yargýlama kararýyla 236 Balyoz
hükümlüsüne tahliye yolunu açtý. Bu karar genel olarak medyada
ve siyasi çevreler nezdinde maðduriyetlerin giderilmesine ve adil
yargý ilkesinin þüpheden arýndýrýlmasýna yönelik bir adým olarak
deðerlendirilmekte. Medyanýn yanlýþ yönlendirmesiyle adeta tüm
sanýklar için beraat kararý gibi algýlanan bu kararýn en temel zaafý
toptancý bir yaklaþým içermesidir. Bu karar Türkiye’de yargýnýn
hukuki ilkeler zemininde deðil, tamamen konjonktürel mantýkla
hareket ettiðini bir kere daha ortaya koymuþtur.
Ne gariptir ki, iddianame hazýrlama ve yargýlama sürecinde
ortaya konan yanlýþýn, þimdi tersinden bir baþka yanlýþla düzeltilmeye çalýþýldýðý görülmektedir. Ýddia olunan darbe giriþimiyle ilgili olarak dün alakalý alakasýz 300 küsur kiþiyi bir çuvala doldurma yanlýþýna imza atan yargý, bugün de müstahak-maðdur ayýrt etmeksizin herkesi masum ilan etme giriþimine önayak olmuþtur.
Ve sonuçta darbe eylemine hangi aþamada ne tür fiilleriyle dâhil
olduklarý ispatlanmamýþ pek çok sanýkla birlikte; 1. Ordu Komutanlýðýnýn 2002-2013 seminerini açýk bir darbe planýna çeviren
Çetin Doðan gibi, kaleme aldýðý günlükleriyle seçilmiþ hükümete
karþý darbe teþebbüsüne giriþtikleri anlaþýlan Özden Örnek gibi,
Ýbrahim Fýrtýna gibi komutanlar da serbest býrakýlmýþlardýr. Öyle
ki þu an zihinlerde tesis edilen ortam; darbe giriþimlerinin tümünün hayal mahsulü olduðu ve adeta bahsi geçen süreçte þahit olduðumuz tüm militarist baský ve yönlendirme çabalarýnýn birer
kuruntudan ibaret olduðu þeklindedir!
Bu ‘baþarý’ öncelikle somut bir darbe giriþiminin açýk failleriyle yetinmek yerine, tartýþmalý birtakým verilerle yüzlerce insaný
dâhil ederek “asrýn davasý” þehvetine kendisini kaptýran emniyet
ve yargý içinde örgütlenmiþ yapýnýn eseridir! “Orduya kumpas”
söylemiyle bu sonucun elde edilmesinde inanýlmaz katký saðlayan
AK Parti Hükümetini de ayrýca tebrik etmek gerekir!
‘Yeniden Yargýlanma Hakký Sadece Darbe
Hükümlüleri Ýçin mi Geçerli?’
Sonuçta ortada baðlayýcý bir yargý kararý var
ve gelinen aþamada AYM’nin kararýnýn daha fazla tartýþýlmasýnýn bir anlamý bulunmuyor. Hatta
içerdiði tüm çeliþkili ve zaaflý hususlara raðmen,
kararýn bilhassa maðdurlar açýsýndan olumlu ve
lüzumlu bir mahiyete sahip bulunduðu da ileri sürülebilir. Þöyle ki, kamuoyunda ciddi tartýþmalara
neden olmuþ, þüphe bulutlarýnýn birikmesine yol açmýþ bir davada en azýndan bir kýsým sanýk açýsýndan maðduriyet iddialarýnýn
giderilmesinin ancak bu þekilde mümkün olabileceði ve bu yönüyle AYM’nin kararýnýn adaletin bir gereði olduðu da söylenebilir. Þüphesiz tek bir kiþinin dahi haksýz ve mesnetsiz bir biçimde
cezalandýrýlmasý ihtimalinin bulunmasý durumunda dahi “oldubitti” mantýðýyla hareket edilemeyeceði ve maðdurlar için her kapýnýn zorlanmasý gerektiði açýktýr.
Mamafih tam bu noktada adil yargýlanma ilkesinin neden sadece medya desteði almýþ, siyasilerce sahiplenilmiþ davalar için
geçerli olduðu sorusunun gündeme gelmesi þarttýr. Bilhassa 28
Þubat Süreci adý verilen hukuksuzluk çarkýnýn maðdur ettiði insanlarýn durumunun daha fazla zaman kaybetmeden ele alýnmasý
elzemdir. Adil yargýlanma ilkesinin tümüyle ihlal edildiði, sayýsýz
sanýðýn olaðanüstü koþullarda tamamen delilsiz, mesnetsiz suçlamalarla aðýr cezalara çarptýrýldýðý, brifinglendirilmiþ yargý despotizminin her türlü çirkinliðinin birbiri ardýna sýralandýðý bu süreçte yaþananlarýn sorgulanmasý için acilen sorumlular devreye girmelidirler.
Defalarca sorduk. Bir kere daha soruyoruz: AK Parti Hükümetinin etkili ve yetkili isimleri bir yandan 28 Þubat darbecileri
yargýlanýrken, öte yandan darbecilerin mahkûm ve maðdur ettiði
insanlarýn cezaevlerinde bulunmasýnda bir çeliþki görmüyorlar
mý? Büyük bir duyarlýlýk ve derin bir hakþinaslýk duygusuyla ‘orduya kumpas’ kokusunu alanlar, Ýslami davalardan ceza almýþ ve
bir kýsmý 20 yýldýr zindanlarda tutulan kardeþlerimizin ve ailelerinin adalet talebini ne zaman duyacak, ne zaman görecekler?
Ve son süreçte verdiði kararlarla son derece özgürlükçü bir
tutum benimsemiþ görünen ve adil yargýlanma ilkesine önemli
vurgular yapan Anayasa Mahkemesi’nin sayýn üyeleri; adil yargýlanma ilkesinin paspas gibi çiðnendiði 28 Þubat süreci maðdurlarýnýn hak taleplerini de bir gün duyacak mýsýnýz? Adaletin tesisi
için ayrým gözetmeden bütün maðdurlarýn yararlanacaðý bir düzenleme için adým atacak mýsýnýz, yoksa sadece popüler hale gelmiþ davalar mý sizin ilgi alanýnýza giriyor?”
(Kaynak: HAKSÖZ HABER)
‘EMEP yeni HDP’de yer almayacak’
Emek Partisi (EMEP), hafta sonu kongresini gerçekleþtirecek
Geride kalan yaklaþýk 2 aylýk süre içerisinde yapýlan görüþme
olan yeni HDP'ye iliþkin bir açýklama yaptý. Daha önce kuruluþ ilkeve tartýþmalar belirli bir olgunluða ulaþmýþtýr.
lerine sadýk kalýnarak HDP'nin bir ittifak cephesi olarak kalmasý yöBurada temel bir gerçeðin altýný bir kez daha çiziyoruz: Partinünde görüþlerini bildiren EMEP, bu konuda yaptýðý uyarýlarýn dikmizin, HDP'nin bir ittifak ve seçim partisi olarak; emek, barýþ ve dekate alýnmadýðýný belirterek, yeni HDP örgütlenmesinin içerisinde
mokrasi güçlerinin ortak mücadele zemini olmasýna hiçbir itirazý
yer almayacaðýný açýkladý.
yoktur. Baþta BDP olmak üzere HDK-HDP bileþenleri ile yaptýðýKonuyla ilgili bir açýklama yapan EMEP Ýl Baþkaný Hikmet
mýz deðerlendirmelerde bütün çabamýz ve ýsrarýmýz, HDP'nin, kuruAydýn, emek, demokrasi ve halk güçlerinin birliði ve ortak mücadeluþ ilkeleri temelinde yoluna devam etmesi yönünde olmuþtur.
lesi sorununun öteden beri Türkiye devrimci hareketinin temel günBu konudaki tutumumuza bileþenlerin büyük çoðunluðu, aydemlerinden birini oluþturduðunu belirterek, “Partimiz kuruluþundýn, sanatçý ve bilim insaný dostlarýmýz hak vermiþlerdir. Ancak baþdan itibaren bu soruna büyük önem vermiþ, çözümü için elinden geta BDP olmak üzere kimi HDP bileþenleri, HDP'yi kendi politik delen çabayý göstermiþ, özveriyle hareket etmiþtir” dedi.
ðerlendirmeleri ve hedefleri açýsýndan yeniden biçimlendirmekte ýsAydýn, EMEP'in yeni HDP ile ilgili
rarcý olmuþlardýr.
almýþ olduðu kararlarý þu þekilde açýklaGelinen aþamada BDP tarafýndan
dý:
gündeme getirilen ve partimizin de te“Diðer yandan herkes birliðin önemel itiraz noktasý olan, "HDP'nin belirli
mini vurgulamakla birlikte bu birlik ve
bir ideolojik yaklaþýma sahip bir kitle
ortak mücadelenin hangi zeminde ve
partisi olarak kendisini yeniden örgütlehangi biçimle saðlanacaðý noktasýnda
mesi" konusunda net bir karar alma ihtigörüþ farklýlýklarýnýn olduðu bir gerçekyacý doðmuþtur.
liktir. Bir araya gelecek güçlerin ideoloPartimiz, deðerlendirmeleri sonujik, siyasal referans ve öncelikleri dikkacunda, bu anlayýþ ve tutumla örgütlenete alýndýðýnda bu normal karþýlanmasý
cek
olan
yeni HDP'ye katýlmama kararý
gereken bir durumdur. Bununla birlikte;
almýþtýr.
farklýlýklarý öne çýkararak birlik saðlamanýn çok zor olacaðý da bir baþka gerçekPartimiz, mevcut koþullarda, emek,
tir.
barýþ ve demokrasi güçleriyle olan ittifakýný, ortak mücadele tutumu ve sorumPartimiz bu gerçeklerden hareketle
luluðunu HDK içerisinde yer alarak deemek ve demokrasi güçlerinin mücadele
vam ettirecektir. Kürt ulusal hareketi ve
birliðinin ideolojik bir kitle partisi foronun siyasi temsilcileriyle, demokrasi
munda bir araya gelinerek saðlanamayagüçlerinin ortak mücadelesi ve ittifaký
EMEP Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn
caðýný savunmuþtur. Böyle bir kitle partitemelinde birlikte yürüme kararlýlýðýmýsinde her þeyden önce "program sorunu"
zý
da
HDK
baþta
olmak
üzere
her zeminde sürdüreceðiz.
öne çýkacak ve doðasý gereði ideolojik, siyasi farklýlýklar birleþmenin önünde baþlýca engel oluþturacaktýr.
Bunun için de, HDK'nin bir ittifak platformu olarak daha da
güçlenmesi, yaklaþýk 3 yýlý bulan pratiðimiz ýþýðýnda iç örgütlenmeOysa bu ortamda demokrasi talepleri etrafýnda oluþacak güç
sinin gözden geçirilmesi, iller ve merkezi düzeydeki kurullarýnýn itbirliði ve ittifaklar emek ve demokrasi güçlerinin ortak mücadele
tifak ve ortak mücadeleyi koordine edecek þekilde iþlevli hale getiyürütmelerinin en uygun zemini olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
rilmesi temel hedefimiz olacaktýr.
Partimiz 2002 yýlýnda gerçekleþen Emek, Barýþ, Demokrasi
Haziran 2011 seçimlerinde emek, barýþ ve demokrasi güçleriBloðu'ndan HDK- HDP örgütlenmesine bu anlayýþla var gücüyle
nin ortak adaylarýndan birisi olarak Ýstanbul 3. Bölge' den milletvekatýlmýþtýr.
kili seçilen eski genel baþkanýmýz Levent Tüzel, HDP grubu içeriHDK-HDP farklý siyasi çevrelerin, etnisitelerin, inanç, kültür
sinde kalarak Meclis çalýþmalarýný sürdürmeye devam edecektir.
gruplarýnýn, çevre, kadýn örgütlenmelerinin, emek güçlerinin talepHDP'nin merkez, il, ilçe ve belde yönetimlerinde yer alan arkaleri etrafýnda bir araya gelerek ortak demokrasi mücadelesi verdikleri ittifak zemini olarak biçimlenmiþ, örgütsel iþleyiþ ve hukuku bu
daþlarýmýz, HDP'nin yetkili kurullarýnýn aksi bir yönde kararý olmaçerçevede oluþmuþtur.
dýðý sürece, herhangi bir yasal boþluk doðmamasý için resmi yönetici konumlarýný sürdüreceklerdir. HDP'nin yeniden örgütlenmesi süFakat HDK- HDP bileþenlerinden BDP tarafýndan yerel seçimler öncesinden baþlayarak HDP'nin, "BDP'nin ideolojik, siyasi hereci içerisinde yapýlacak olan kongre süreçlerine baðlý olarak bu yadeflerine baðlý olarak toplumun radikal demokrasi temelinde dönüsal yönetici konumlarý sona erecektir.
þümü için politika yapan bir kitle partisi olarak kendisini yeniden örCumhurbaþkanlýðý seçimine HDK ve HDP'nin emek ve degütlemesi" gündeme getirilmiþtir.
mokrasi güçlerinin daha geniþ birliðini saðlayacak ortak bir aday etPartimiz BDP tarafýndan gündeme getirilen ve HDP'yi örgütsel
rafýnda girilmesi konusundaki ortak çalýþmalarýmýz devam edeceknorm ve siyasi program açýsýndan yeni baþtan biçimlendirmeyi hetir.”
defleyen bu tutumunu doðru bulmamýþ; bu konuda yaptýðý deðerlen(Haber Merkezi)
dirmeleri 11 baþlýk altýnda HDK- HDP bileþenleriyle paylaþmýþtýr.
Üniversiteli AK Parti Gençlik Kollarý Üyeleri Baþbakan
Erdoðan tarafýndan imzalanmýþ mezuniyet belgelerini aldý.
AK Parti gençliðine Erdoðan
imzalý mezuniyet belgesi
Enise Aðbal
Hitit Üniversitesi'nden mezun olan
Üniversiteli AK Gençlik (ÜNÝAK) mensubu
gençler, AK Parti
Gençlik Kollarý Ýl Baþkanlýðýnca düzenlenen
programda Baþbakan
Erdoðan tarafýndan imzalanmýþ mezuniyet
belgelerini aldý.
AK Parti Ýl Baþkanlýðý binasýnda düzenlenen mezuniyet
programýnda gençlere,
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan imzalý belgelerini Gençlik Kollarý
Ýl Baþkaný Erhan Akar
verdi.
Akar, burada yaptýðý
konuþmasýnda
gençlere baþarýlar dile-
dikten sonra, “Eðitiminiz sadece üniversite
diplomalarý ile bitmiyor
bundan sonra daha zorlu bir yola giriyorsunuz, hayatýnýzýn devamýný etkileyecek bir dönemde olacaksýnýz. Vatanýmýza, milletimize
hizmet etmek için elinizden gelen herþeyi
yapmalý ve sürekli çalýþmalýsýnýz. Bu belge-
ler görüntüde basit olsa
da orada Baþbakanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan'ýn imzasýnýn bulunmasý gençliðe ne kadar
önem verdiðinin büyük
bir göstergesidir. Baþbakanýmýza AK Gençlik için gösterdiði bu teveccühten dolayý sonsuz þükranlarýmý sunuyorum." dedi.
Belediye personeli
Adnan Emir vefat etti
Çorum Belediyesi Su
ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü personelinden Adnan Emir (48) vefat etti.
Çorum Belediyesi'nde
uzun yýllardýr çalýþan Adnan Emir, önceki gece yüksek tansiyona baðlý beyin
kanamasý sonrasý kaldýrýl-
dýðý Çorum Özel Hastanesi'nde hayatýný kaybetti.
Ýki çocuk babasý olan
Adnan Emir'in cenazesi
dün Ulucami'de kýlýnan
Cuma namazýnýn ardýndan
Ulumezarlýk'ta defnedildi.
(Haber Merkezi)
Eczacýlýða uzmanlýk geliyor
Adnan Emir
Eczacýlýkta uzmanlýða imkan veren yasa tekliMüdürü, 1. Hukuk Müþaviri ve Türkiye Ýlaç ve Týbfi, TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Kobi Cihaz Kurumu Baþkaný ile Bakanlýðýn ve Yüksemisyonu'nda kabul edildi.
köðretim Kurulu'nun eðitim kurumlarýndan seçeceði üçer üye ve Türk Eczacýlarý Birliði'nin (TEB) seAK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar
çeceði bir üyeden müteþekkil ve Bakanlýðýn sürekli
baþkanlýðýnda toplanan komisyonda, "Eczacýlar ve
kurulu olan "Eczacýlýkta Uzmanlýk Kurulu" oluþtuEczaneler Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanun ve Karulacak. Kurul tarafýndan belirlenen yeni uzmanlýk
nun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlalanlarý Saðlýk Bakaný'nýn onayý ile yürürlüðe giremasýna Dair Kanun Teklifi" ele alýndý.
cek.
Teklifle, eczacýlýðýn herhangi bir uzmanlýk daKurula Bakanlýk dýþýndaki kurumlar tarafýndan
lýnda uzman olmak ve o unvaný ilan edebilmek için,
seçilecek olan asýl ve yedek üyelerin uzman olmalaSaðlýk Bakanlýðýnca kabul ve ilan edilen Türkiye
rý ve ayrýca eðitim kurumlarýnda en az üç yýl eðitimeðitim kurumlarýnca veya yabancý ülkelerin eðitim
kurumlarýndan verilip tasdik ve tescil olunmuþ bir
ci olarak görev yapmýþ bulunmalarý þartý aranacak.
uzmanlýk belgesini sahip olmak gerekecek.
Üyelerin görev süreleri üç yýl olacak, ancak süresi
bitenler tekrar seçilebilecek. Kurul, Bakanlýðýn daYatak sayýsý 100 ila 300 olan hastanelerde bir,
300'ün üzerindeki her 200 yatak için ilave bir uzman
veti üzerine yýlda en az iki defa toplanacak.
"klinik eczacý" istihdam edilecek.
Týpta uzmanlýk uygulamasý, eczacýlýkta da geTeklif, eczacýlýkta uzmanlýk dallarýný "klinik
çerli olacak.
eczacýlýk" ve "fitofarmasi (bitkisel ilaçlar)" olarak
"Eczacýlýkta Uzmanlýk Kurulu" nun ilk teþkibelirliyor. Bu dallarda eðitim süresi, 3 yýl olacak.
linde, Bakanlýk dýþýndaki kurumlar tarafýndan seçiBu eðitim süreleri, Saðlýk Bakanlýðýnca, Eczacýlýkta
lecek
üyelerde uzman olma ve eðitim kurumlarýnda
Uzmanlýk Kurulu'nun kararý üzerine üçte bir oranýen az 3 yýl eðitimci olarak görev yapmýþ bulunma
na kadar artýrýlabilecek. Eczacýlýkta uzmanlýk eðiþartý aranmayacak. Ancak seçilecek üyelerin, eczatimlerine, merkezi olarak yapýlacak eczacýlýkta uzmanlýk sýnavý ile girilecek.
cýlýk alanýnda profesör veya doçent olmalarý þartý
aranacak. TEB'in Baþkanlýk Divaný'ndan bir üye
Uzmanlýk dallarýnýn eðitim müfredatlarý ve bu
seçmesi durumunda uzman olma þartý aranmayacak.
müfredatlara göre uzmanlýk dallarýnýn temel uygulama alanlarý ile görev ve yetkilerinin çerçevesi, EczaUzman klinik eczacý istihdamý zorunluluðu, 1
cýlýkta Uzmanlýk Kurulunca belirlenecek.
Ocak 2023'te baþlayacak.
Eðitim kurumlarýna uzmanlýk eðitim yetkisi
Düzenlemenin yürürlüðe girdiði tarihten önce,
vermek ve uzmanlýk eðitim yetkisini kaldýrmak, uzeczacýlýkta uzmanlýk dalý olarak belirlenen alanlarmanlýk eðitimlerinin çekirdek eðitim müfredatlarýný
dan birinde doktora eðitimi yapmýþ olanlar ile bu
ve rotasyonlarýný belirlemek, uzman eczacýlarýn göalanlarda doktora eðitimine baþlamýþ olanlardan eðirev ve yetkilerini belirlemek, yabancý ülkelerde uztimlerini baþarýyla bitirenlere, talepleri halinde uzmanlýk eðitimi görenlerin mesleki ve ilmi deðerlenmanlýk belgesi verilecek. (AA)
dirilmesini yapacak olan eðitim kurumlarýnýn belirlenmesi ile ilgili kararlar almak, uzmanlýk sýnavý jürilerinin
tespitine iliþkin esaslarý belirlemek, uzmanlýk eðitimi ve
uzman insan gücü
konusunda görüþler
vermek ve uzmanlarýn mesleki ve teknik
geliþmeleri takip etmelerini saðlayýcý
inceleme ve araþtýrmalarda bulunmak
ile görevli olmak
üzere, Saðlýk BakanEczacýlýkta uzmanlýða imkan veren yasa teklifi,
lýðý Müsteþarý, Saðlýk Hizmetleri Genel
TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu'nda kabul edildi.
Erbakan Vakfý
törenle açýlacak
CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Mehmet
Aþýla’nýn Çorum
Temsilcisi olduðu
Erbakan Vakfý
törenle açýlacak.
Gazi 14. Sokak
Kat 5’deki (Çözüm
Dershanesi Yaný)
Erbakan Vakfý 29
Haziran Pazar günü
saat 17.30’da
törenle açýlacak.
Açýlýþ sonrasý
ayný akþam Çevre
Yolu Bulvarý
Osmancýk Köprü
Altý Kültür Balo
Salonu’nda
(Hýþýroðlu Leblebi
Yaný) saat 19.00’da
Prof. Dr. Necmettin
Erbakan Vakfý
Genel Baþkaný Dr.
Muhammed Ali
Fatih Erbakan’ýn da
konuþacaðý iftar
yemeði var.
‘Eðitim ve bilim
piyasalaþtýrýldý’
Eðitim ve Bilim
Ýþgörenleri Sendikasý
(Eðitim-Ýþ) Çorum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar,
AK Parti’nin 12 yýllýk
iktidarý boyunca eðitimin ve bilimin piyasalaþtýrýldýðýný iddia etti.
Konuyla
ilgili
açýklama yapan Yaþar,
þunlarý söyledi; “Ýktidarlarýn eðitimin özelleþmesi - piyasalaþmasý
istek ve gayretlerine
raðmen ülkemizde kiþi
baþýna ortalama gelirin
düþüklüðü; gelir daðýlýmýnýn
dengesizliði;
devlet okullarýna duyulan güven duygusu; kimi özel okullarýn "cemaat okulu" olarak tanýnmasý gibi nedenlerle
özel okullar oraný uzun
yýllar istenilen düzeye
getirilememiþti.
Kasým 2002 genel
seçimlerinde oylarýn
yüzde 34'ünü ve milletvekillerinin
yüzde
60'ýný kazanarak iþe
baþlayan AKP iktidarýnýn eðitimin gericileþmesi ve piyasalaþmasýyla ilgili karar ve uygulamalarý ilk dönemlerde, bir önceki Cumhurbaþkaný A. Necdet
Sezer ile üst düzey yargý organlarý tarafýndan
engellenmiþti. Cumhurbaþkanýnýn deðiþmesi, anayasa referandumundan sonra yargýnýn ele geçirilmesi ile
eðitimin yeniden þekillendirilmesi için çalýþmalarý hýzlanmýþtýr.
Ýlköðretimde tekforma giyilmesi uygulamasýna son vererek
iþe baþlayan iktidar,
Acil Eylem Planýnda
yöneticilerin atamasýnda liyakat esas alýnacaðý vurgulansa da her
kurumda yaptýðý gibi
MEB'de de kadrolaþma
ve dini öðretimden geçenleri üst düzey görevlere getirmeye özen
gösterdi. Kadrolaþmada ilk icraat olarak tüm
il ve ilçe milli eðitim
müdürlerini görevden
olmak oldu. 17 Aralýk
2013 tarihli yolsuzluk
davasý sonrasý yargýda
ve poliste ortay çýkan
cemaatçi kadrolanma
ve yapýlan tasfiyeler ile
tasfiye edilenlerin yerlerine getirilenler, kadrolaþmanýn boyutunu
göstergesidir.
Erbakan Vakfý Gazi 14. Sokak Kat 5’deki (Çözüm Dershanesi Yaný) açýlacak.
Devlet desteði olmadan MEB'de özelleþmenin olamayacaðýný anlayan iktidar; özel
okullara - özel dershanelere destek olmaya,
iþadamlarýna teþvikler
sunmaya, bedava arza
tahsis etmeye, merkezi
okullarýn satýlmasýna,
okullarýn eðitim yerleþkelerinde toplanmasýna, liselerin dönüþtürülmesi gibi kararlarla
sürekli eðitimi piyasaya açma yollarýný denedi. Denetim dýþý býraktýðý, baþlamadan sona
eren Fatih Projesi ile de
eðitimin piyasalaþmasýna katký saðladý. Hatta eðitimin piyasalaþmasý ve gericileþmesini
toplumun talebi gibi
göstermek için arka
bahçesi olan sendikalar
aracýlýðý ile Milli Eðitim Þuralarý kullanýldý.
Ýktidar çýkardýðý
Kamu Yönetimi Temel
Yasasý ile kamu hizmetlerinin daha etkili
ve verimli olarak yerine getirilebilmesi söylemiyle; kamu hizmetlerinin özel sektöre ve
alanýnda uzmanlaþan
sivil toplum örgütlerine
gördürülmesinin yolunu açtý. Bu yasayla eðitimde ulusal deðerler
zayýflatýldý, bilimsellikten uzaklaþýldý, sömürü
artýrýlarak, zengin ile
yoksul kesim arasýndaki uçurumu derinleþtiren bir yaklaþým benimsendi. Bu yasa
özelleþtirmeyi hýzlandýrdý, uluslararasý sermayeyi güçlendirerek
devleti sosyal devlet
olmaktan uzaklaþtýrdý.
Bu yasayla ücretsiz ya
da makul ücretler ödenerek alýnan kamusal
hizmetler, özel sektör
tarafýndan ve yüksek
ücretler ödenerek alýnabilir hale getirdi.
MEB'de sürdürülen yabancý destekli
projeler genel eðitim
sistemimizi küresel piyasacý düzene eklemek
amacýyla yaygýnlaþtýrýlarak bakanlýk projeler
cennetine dönüþtürüldü. Eðitim sistemimizin temel hedef olarak
süre gelen aydýnlanmacý birey anlayýþý yerine
küreselleþmeci liberal
birey yetiþtirme olarak
deðiþtirildi. Bu hedefi
2005 yýlýnda Ýlköðretim Genel Müdürü 250
bine satýlan bir bardak
mýsýrý talep artýnca 500
bine satan öðrenci örneði ile açýklamýþtýr.
Eðitimi,
kendi
muhafazakâr hedeflerini hayata geçirmek için
bir araç olarak kullanan
siyasi iktidarýn hukuk
tanýmaz uygulamalarý
eðitim sistemini içinden çýkýlmaz hale getirdi, getirmeye devam
etmektedir.
Eðitimin yok edilme çalýþmalarýný saymakla bitmezken en
son yaþananlarý hatýrlarsak;
4+4+4 eðitim sistemi ile Cumhuriyet'in
kuruluþ temellerinden
biri olan ''Öðretim Birliði'' ortadan kaldýrýldý.
Buna baðlý olarak eðitimi, uluslar arasý sermayeye sunma çalýþmalarý
hýzlandý. Yapýlan yanlýþlardan bazýlarý düzeltilmeye çalýþýlsa da iþ
bilmez yöneticilerin
cezasýný çocuklarýmýz
çekmeye devam ediyor.
Çocuklarýmýzýn
estetik, sportif, iþitsel,
duygusal ve sosyal geliþimini sekteye uðratmak anlamý taþýyan uygulama ile binlerce beden eðitimi öðretmenini norm kadro fazlasý
durumuna düþürme çabasý içine girdi. Meslek
liselerinde yapýlan deðiþikliklerle, öðretim
birliðine son vererek,
medrese-mektep ikilemi günümüze taþýmak
istenmektedir.
166 yýllýk öðretmen yetiþtirme tarihimiz ve 90 yýllýk Cumhuriyet tarihimiz boyunca Köy Enstitüleri'nden baþlayarak öðretmen yetiþtirme konusunda önemli adýmlar atýlmasýna karþýn
günümüzde hem öðretmen yetiþtirme sisteminde, hem de yetiþtirilen öðretmenlerin istihdamýnda ciddi sýkýntýlar yaþanmaktadýr. Nitelikli eðitim ancak nitelikli öðretmenler yetiþtirmekle mümkündür. Ülkenin geleceði,
iyi yetiþmiþ ve mesleðinde söz sahibi öðretmenlere baðlýdýr. An-
Eðitim ve Bilim Ýþgörenleri Sendikasý (Eðitim-Ýþ) Çorum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar
cak o zaman 'fikri hür,
vicdaný hür, irfaný hür'
kuþaklar yetiþtirilebilir.
Ýktidarýn böyle bir kaygýsý olmadýðý için öðretmen liselerinin kapatýlmasý ve Anadolu
Liselerine dönüþtürülmesi sessizce gerçekleþtirildi. Özellikle ilimizde milli eðitimin
þekillenmesinde etkili
olan AKP milletvekilinin özel eðitim sektöründe iþveren olmasý
içinden çýkýlamaz bir
çeliþki oluþturmaktadýr.
Kadrolaþmada sýnýr tanýmayan hükümet
yeni bir kadrolaþma hareketini baþlatmaya hazýrlanmaktadýr. MEB'e
Baðlý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
Ýliþkin Yönetmelik ve
MEB'na Baðlý Eðitim
Kurumlarý Yöneticilerinin Görevlendirilme
Kýlavuzu yayýnlandý.
Söz konusu yönetmelik
de eðitim kurumlarýna
yandaþ yönetici atama
hevesinin güncel örneðidir. Artýk atamalarda
liyakat ölçütü askýya
alýnmýþ, tek ölçü yöneticinin AKP'ye baðlýlýk
derecesi ile AKP'nin
yerelleþtirmeci ve özelleþtirmeci politikalarýna hizmet edecek olmasý olmuþtur. Yönetici atamalarýnda sözlü
sýnav, yapýsý ve doðasý
gereði asla objektif deðildir. Çünkü sözlü sýnav yapanlarýn; adaylarý tamamen kendi kiþisel deðer yargýlarýna
göre ölçmeleri ve deðerlendirmeleri esasýna
dayanmaktadýr. Sözlü
sýnavýn amacýnýn ne
anlam geldiði herkes
tarafýndan çok iyi bilinmesine raðmen iktidar
bunda inatla ýsrar etmektedir.
MEB'in 22 Haziran tarihinde yapýlacak
olan Parasýz Yatýlýlýk ve
Bursluluk Sýnavý saatinde yapýlan deðiþiklik
ve bu deðiþiklikle sýnav
giriþ belgelerinin deðiþtirilmesi sýnavlarýn
ciddiyetini ve yöneticilerin becerilerini gözler
önüne sermektedir.
Bu kadar olumsuzluklar yaþanýrken
görevi süresince Cumhurbaþkaný A. Gül'ün
karþý çýktýðý ya da
AKP'nin 12 Eylül 2010
halk oylamasý sonrasýnda yeniden yapýlandýrdýðý yüksek yargý organlarýnýn iptal ettiði
hiçbir uygulama olmamasý da önemli bir ayrýntýdýr.
Ýktidar, eðitimden
Atatürk ve ulusal deðerleri çýkarmak diðer
yandan da eðitimi özelleþtirmek-piyasalaþtýrmak için olanca gücüyle çalýþmaktadýr. Bizler
iktidarýn amaçlarýný ve
iktidarda kalabilme diyeti için yaptýklarýný
çok iyi anlamaktayýz.
Fakat çocuklarýnýn parasýz ve kamusal eðitim
görme hakký elinden
alýnanlarýn cahilliðini
ve kendisini ilerici göstererek kiþisel çýkarlar
için iþbirliðine soyunanlarýn basitliðini anlamada güçlük çekmekteyiz.
Eðitim Ýþ olarak
AKP ve iþbirlikçilerine
karþý; Atatürk devrimlerinin, laik Cumhuriyetin ve parasýz, bilimsel ve kamusal eðitimin
mücadelesini vermeye
devam edeceðiz.”
(Haber Merkezi)
11
Lise Çay Bahçesi Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde hizmete baþladý.
Lise Çay Bahçesi hizmette
Özgür Arzoðlu
Lise Çay Bahçesi Atatürk Anadolu
Lisesi bahçesinde
hizmete baþladý.
Okul Aile Birliði tarafýndan ihale
edilen çay bahçesinin iþletmeciliðini
Harun Ünal ile Hüseyin Aytaç üstleniyor.
Ýþletmecilerden
Harun Ünal, "Lise
Çay Bahçesi'nin en
büyük özelliði odun
ateþinde semaver çayýnýn olmasý. Semaver çayýmýzýn yaný
sýra kafe tarzý gözleme, tost gibi yiyeceklerimiz de mevcut. Ýsteyen müþterilerimize semaver çayýný demlik olarak da
sunuyoruz.
Özel
günlerde yemek gibi
organizasyonlar yapýyoruz. Cuma akþamlarý çið köfte yapýyoruz." dedi.
Lise Çay Bahçesi Ramazan ayý
içerisinde sahura kadar açýk olacak.
Çay bahçesinin iþletmeciliðini Harun Ünal ile Hüseyin Aytaç üstleniyor.
Çay bahçesinde tiryakileri için odun ateþinde çay hazýrlanýyor.
Lise Çay Bahçesi Ramazan ayý içerisinde sahura kadar açýk olacak.
Kravat takanlara kötü haber
U z m a n l a r, i þ
hayatýnda takým elbise ve kravat zorunluluðu olan erkeklerin farkýnda
olmadan ciddi bir
tehlike oluþturduðunu belirtti.
Nöroloji uzmaný Dr. Mehmet Yavuz, günün en az 8
saatinin geçirildiði
kapalý ortamdaki iþ
yerlerinin çalýþanlar için ciddi bir
stres kaynaðý olduðuna iþaret ederek,
erkeklerin takým elbise ve kravat giymesinin zorunlu olmasýnýn ise mevcut
stresi artýran bir
faktör olduðunu
kaydetti.
Özellikle sýký
baðlanan kravatlarýn erkeklerde baþ
aðrýsý ve konsantrasyon eksikliðine
neden olduðunu
belirten Yavuz, gün
boyu gevþetilmeden kullanýlan kravatlarýn beyin ve
boyun problemlerini beraberinde getirdiðini vurguladý.
Sýký baðlanan
kravatýn vücuttan
beyne kan pompalayan damarlarýn
verimini azalttýðýný
da ifade eden Yavuz, þu bilgilere yer
verdi:
'Ýþ hayatýnda
takým elbise ve kravat zorunluluðu
olan erkekler farkýnda olmadan ciddi bir tehlike altýnda yaþýyor. Özellikle sýký baðlanan
kravatlar, baþ aðrýsýndan damar sertliðine, kireçlenmeden gýrtlak kanserine kadar birçok
ciddi rahatsýzlýða
neden olabiliyor.
Uzun yýllar kullanýlan sýký kravatlar
boyundaki þah damarlarýnda kireçlenme ve damar
sertliðine neden
oluyor. Stresi artýran sýký kravat kiþide çabuk sinirlenme, hoþgörü kaybý
ve anksiyeteye de
neden olabiliyor.
Kravatýn
boyun
bölgesinde oluþturduðu baský gýrtlak
kanserini tetikleyen
kronik irritasyona
da yol açabiliyor.'
Yavuz, ciddi
rahatsýzlýklarý önlemek için kravatýn
düðüm bölgesinin
gevþek ve gýrtlaða
baský yapmayacak
þekilde kullanýlmasý gerektiðini de
vurguladý.(ÝHA)
Sudan heyetini aðýrladý
12 CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
Sudan Ýþçi Sendikalarý
Federasyonu
(SWTUF)Genel Baþkaný
Yusuf Abdulkerim ve beraberindeki heyet AK
Parti Çorum Milletvekili,
TBMM Ýdare Amiri ve
Hak-Ýþ Konfederasyonu
Onursal Baþkaný Salim
Uslu'yu makamýnda ziyaret etti.
SWTUF Genel Baþkaný Abdulkerim'e, Kadýn Komitesi Baþkaný
Nemat Ahmed Hassan
www.corumhakimiyet.net
si hakkýnda bilgiler veren
Uslu, ülkeler üzerinde
çok ciddi bir operasyonel
politikanýn uygulandýðýný
söyledi.
Sudan'daki benzer
sorunlarýn Irak, Mýsýr,
Suriye ve maðrip ülkelerde de yaþadýðýna dikkat
çeken Uslu, "Biz, olan bitenin sadece ulusal ölçekte herhangi bir planlama
olmadýðýnýn farkýndayýz.
Hatta çok uluslu sermayenin siyaset kurumlarýný
tirmemiz gerekiyor. Politikalarýmýzý, ticari iliþkilerimizi, sivil toplum iliþkilerimizi ne kadar yakýnlaþtýrýrsak birbirimizle etkileþim, dayanýþma ve
anlaþma o kadar güçlü
olacaktýr. Sudan bu esnada ambargo ve iç savaþ
gibi çok büyük sorunlar
yaþadý. Ýnanýyorum ki, kýsa zaman içerisinde Sudan daha istikrarlý daha
güçlü bir ülke olarak bölgedeki istikrara önemli
Salim Uslu, Sudan heyetine Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkýnda bilgiler verdi.
Abdelgadýr, SWTUF Yöda tutsak almaya çalýþtýðý
katkýlar saðlayacak" dedi.
netici Musa Arbab, Dýþ
kanaatindeyiz" dedi.
Ýliþkiler Sorumlusu Ömer
‘Erdoðan'ýn CumUslu, Ýslam toplumAhmed Muhamed AHhurbaþkanlýðý, güçlü Türlarýnda çok ciddi bir biMED, Kadýn Komitesi
kiye açýsýndan önemli’
linç geliþimi olduðunu,
Medya Sorumlusu Feduluslararasý kuruluþlarda
Cumhurbaþkanlýðý
wa Elsiddig Elhussein,
birlikte hareket etmek giseçimleri ile de ilgili
Hak-Ýþ Konfederasyonu
bi bir yeni trend oluþtuaçýklamada bulunan UsGenel Sekreteri Osman
ðunu ve bunu önemli bullu, "Bizim açýmýzdan ReYýldýz eþlik etti. Ziyaretduðunu
belirtirken,
cep Tayyip Erdoðan'ýn
te, iki ülkenin siyasi, eko"Bunlar yeterli deðil. BirCumhurbaþkanlýðý, güçlü
nomik ve sendikal çalýþbirimizle olan ekonomik,
Türkiye açýsýndan önemmalarý deðerlendirildi.
politik, alanda ve ayný zali" dedi.
Sudan heyetine Türmanda sivil toplum alaCHP'nin ilkelerinkiye Büyük Millet Meclinýndaki iþbirliðini geliþden vazgeçerek muhafa-
zakar bir ismi Cumhurbaþkaný adayý olarak gösterdiðini ifade eden Uslu,
"Sosyal Demokrat bir
Parti kendi laiklik, devrimcilik ilkelerinden vazgeçmiþ gözüküyor, soldan saða evriliyor, Ama
bir þey var ki; Mýsýr’daki
Sisi yönetimini desteklediði için adaylarýnýn toplumda karþýlýðý yok" þeklinde konuþtu.
Ziyarette, HAK-ÝÞ
ile SWTUF arasýndaki
ikili iþbirliðinin daha da
geliþmesi için çalýþma
yaptýklarýný belirten Abdulkerim, "Ýkili iþbirliði
antlaþmalarýmýz sizin döneminizde baþladý ve devam etmektedir. Eski Federasyon Baþkanýmýz ve
Cumhurbaþkaný Yardýmcýmýz Ýbrahim El Khandour ve sizleri ziyaret ettiðimizde hep önemli tavsiyeleriniz
olmuþtur.
Uluslararasý görüþleriniz
açýk ve net görüyorsunuz.
Sizden ve Prof. Ýbrahim
El Khandour'dan çok
þeyler öðrendik. Bize býraktýðýnýz emaneti daha
ilerilere taþýmaya çalýþarak, ikili iþbirliðinin konfederasyonlar boyutunu
da aþarak iki ülke arasýndaki iliþkileri de pekiþtirmesini saðlamaya çalýþacaðýz" dedi.
Uslu ziyaret anýsýna
TBMM amblemini içeren tabak hediye ederek,
heyete Türkiye Büyük
Millet Meclisini gezdirdi.
Sudan Ýþçi Sendikalarý Federasyonu heyeti AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare
Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti.
Uslu, ÝHH toplantýsýna katýldý
(Haber Merkezi)
Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsaný Yardým
Vakfý (ÝHH) tarafýndan
milletvekilleri ile tanýþma toplantýsý düzenlendi.
Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsaný Yardým
Vakfý Baþkaný Bülent
Yýldýrým'ýn ev sahipliðinde yapýlan toplantýya Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu ve yaklaþýk
40 milletvekili katýldý.
Toplantýda Türkiye gündemi, Suriye,
Mýsýr, Arakan, Filistin,
Doðu Türkistan ve Ýs-
Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsaný Yardým Vakfý
(ÝHH) tarafýndan milletvekilleri ile tanýþma toplantýsý düzenlendi.
lam Coðrafyasýnda yaþanan olaylar deðer-
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda
"En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý"
konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi
ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki
yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý : 20.10.2014
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Mustafa ERCAN
dürü
Hasan KAHRAMAN
Latif KAVUKÇU
Rýza ÖZEL
Bülent ÖZKALELÝ
ÝLETÝÞÝM
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
: Fotoðraf Sanatçýsý
: Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
: Fotoðrafçý
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Koordinatörü
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Mü: Fotoðraf Sanatçýsý
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
ÖDÜLER
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Þükrü AÐBAL
Abdurrahman Antakyalý
Þener BAYKAN
Emre BOSTANCIOÐLU
Ýsmail EKER
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
Uslu, toplantýyla
ilgili açýklamasýnda,
(Haber Merkezi)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda
"En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý"
konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi
ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki
yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül
almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
lendirildi.
“IHH sivil toplum gerçeðini bir kez daha hatýrlamamýzý saðlamýþtýr. Sivil toplum, toplumda iyiliklerin artmasý, kötülüklerle mücadele
demektir.
ÝHH'nýn; krizlerin insani boyutu, insani
yardým, diplomasi ve
hukuki çalýþmalarý sivil toplumun cemile
örneðidir. Sivil Toplum, yandaþ ya da
oyundaþ olmanýn ötesinde toplumun vicdaný ve evrensel hukuku
referans alýr” dedi.
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Ýmza
Tarih
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý : 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi
: Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý
Naci AYGÜN
Ercan AYANCI
Mustafa DEMÝRER
Ýsmail DÖLARSLAN
Salih KARSLIOÐLU
Mehtap ÖKMEN
Rýza ÖZEL
Bülent ÖZKALELÝ
Ýhsan ÞAHÝN
: Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
: Gazeteci
: Fotoðraf Sanatçýsý
: Gazeteci
: Grafik Tasarýmcý
: Ýletiþimci
: Öðretmen - Ýletiþimci
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
: ÝHA Bölge Müdürü
: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Ýmza
Tarih
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:23 ÞA’BÂN: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:8 Haziran 1430 Hýzýr:47
21
2014
HAZÝRAN
Ýhtiras, gafillerin kalbinde
þeytanlarýn sultanýdýr.
Hazret-i Ali Radýyallahü
anh
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
03.02
05.02
12.49
16.46
20.23
22.12
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
ULUKAVAK
Yaz, ilginç bir mevsim. Belki de çeþitliliði en bol mevsimdir
her bakýmdan.
Yaz havasý var.
Yaz yaðmuru var.
Yaz tatili var.
Bir de yaz elmasý var, ki yemeye doyum olmuyor.
Yaz, meyvedir aslýnda güneþte kýzarmýþ haliyle.
Mevsimler hayat sahneleri
gibi farklý muhtevalarýyla. Üzerinde düþündüðümüz zaman, yaþamýn çeþitli renklerini barýndýran
mevsimler; insanýn insanla, insanýn doðayla iliþkisini de ifade etmekte olduðu görülüyor. Yaþanýlan coðrafi özelliklere göre deðiþik
niteliklerle karþýmýza çýkan mevsimler iklimin, üretim ve tüketimin, aslýnda tüm hayatýn temel belirleyicileri arasýndadýr bir bakýma.
Her þeyin bir mevsimi olduðu gibi, ömrün de mevsimleri yok
mu?
Yaz, tabiatýn olgunluk zamaný. Yani toprak mevsimi. Güneþ
ile suyun toprakla harmaný bu mevsimde hasada dönüþüyor. Ýþte
yaðmur bu sebeple beklenendir daima. Kýrkikindiler þeklinde gökten birden bire inen rahmet ne kadar da tatlý tatlý yaðýyor. Bazen
ikindi sonu geliyor yaðýþ. Bazen yatsýya yakýn yine öyle bir yaðýþ
þehrin havasýný da tazeliyor. Hoþ bir serinlik yayýlýveriyor. Sokaklar, caddeler, parklar kalabalýk. Festival canlýlýðý var Çorum'da. Bu
hareketlilik hoþuma gidiyor. Kaynaþma, hayatýn ruhunda var. Müzik ana motiflerden biri insanlarý kaynaþtýran. Her arabadan, her
dükkandan, her parktan ayrý bir þarký yükseliyor. Þarkýlar içli ve bir
parça romantik. Türküler de oyun havasý niteliðinde.
Þahin ERTÜRK
DEÐÝNMELER
Yaz Havasý
Güzel bir çeþni.
Yaz, özel bir mevsim. Akþamý bir baþka güzel, sabahý baþka
güzel. Güneþiyle konuþan bir mevsim olan yaz, bizim coðrafyamýzda yiyeceklerin olgunlaþma dönemidir. Baða, bahçeye açýlan
Galiba mevsimler de deðiþiyor. Özellikle bu yýl yaðan
yaðmurlarýn biraz daha farklý
Milli Eðitim Müdürlüðü
olduðunu hep beraber gözlemSivil Savunma Uzmaný
liyoruz. Þöyle ki, bakýyorsunuz
mahallenin bir tarafýnda sel felaketi olacak þekilde yaðmur
dolu yaðýyor, diðer tarafýnda
hiçbir þey yok. Veya yolda giderken yaðan yaðmura arabanýn sileceði yetiþmiyor ama 2
1
km ötesinde güllük gülistanlýk
bir hava. Yýllar önce okuduðum
bir kitapta 'yeryüzüne her yýl
yaðan yaðmurun eþit olduðu
ancak oradaki insanlarýn durumuna (doðaya sahip çýkma veya
…) göre yer deðiþtirdiðini' yazýyordu. Diðer taraftan yýldýrýmlarýn zararý genelde nisan ayýnda görülürdü. Þimdi ise nisanmayýs-haziran derken Allah bilir belki de yýl boyunca devam
edecek… 'Dað baþýna kýþ gelir / insan baþýna iþ gelir / yaðmurlu havalarda bu bilgiler hoþ gelir' hesabý yýldýrýmýn zararlarýndan korunma konularýnda birazcýk bilgili olmakta fayda var.
Bu yazýyý kaleme aldýðým evde perde takarken merdivenin
kaymasý sonucu düþüp kolu bacaðý kýran bir arkadaþ geldi. Ve
'Mahir Bey, ev kazlarý hakkýnda bir eðitimde bize verseniz deyince, bende ' 15 yýldýr anlatacaðým diye dilimde tüy bitti. Baþýnýza gelinceye kadar anlamadýysanýz ne yapayým' dedim. Deðerli okuyucular, yine siz siz olun baþýnýza gelmeden yazýlarýmý okumaya ve daha doðrusu uyarýlarýmýn gereðini geciktirmeden yerine getirmeye çalýþýn. Kendim için deðil, sizin için…
Özellikle mantar toplamaya gidenlerin, piknik yapanlarýn, çobanlýk yapanlarýn bilinçli olmasý lazýmdýr.
Þimþek: Geliþigüzel ve tahmin edilemeyen bir olay olup,
bazen çevrenizde karþýlaþtýðýnýz çeþitli biçimlerde küçük, can
sýkýcý kývýlcýmlarla benzerlik gösteren çok kuvvetli elektrik boþalmasýdýr. Bitki yetiþmesi için nitrojen bileþikleri üretir.
Soðuk ve kuru bir kýþ günü halýnýzýn üzerinde yürürken
kedinizi okþamak için elinizi uzattýðýnýzda siz ve kediniz her
ikiniz birden istenmeyen bir enerjiye tutulabilirsiniz. Bu, yürüyüþünüz sýrasýnda ya pozitif ya da negatif elektrik yükünün birikmesi nedeniyledir ve vücudunuzdaki fazla miktardaki yük
ilk fýrsatta karþý yüklü bir alana akacaktýr. Bu da zavallý kedinin
olaya katýldýðý zamandýr. Elleriniz kedinin yakýnýna eriþtiðinde
fazla miktardaki yük sizinle kedi arasýndaki boþluða sýçrar. Süreci yavaþlatýlmýþ halde görebilseydiniz kanepenin altýna doðru hýzla koþan bir huysuz kediden baþka, ince bir þimþek ýþýðýna benzeyen bir þeyin elinizden aktýðýný görebilirdiniz.
Þimþek çakmalarý, ilgili olduklarý yerlere göre buluttan
buluta, buluttan yere veya yüksek yapýlarýn bulunduðu yerlerde yerden buluta sýçrar. Eðer elektrik boþalmasý bir bulut ile
baþka bir bulut arasýnda olursa þimþek söz konusudur. Yýldýrým
Mahir ODABAÞI
Þimdi Yýldýrým
zamaný
ler girdi devreye.
insanoðlu, toprakla uðraþtýkça doðal hayatýn farkýna varýr özellikle
þehir ortamýnda bulunanlar .Günlerin uzunluðu çalýþmak için elveriþlidir. Havanýn sýcak olmasý serinliðin deðerini ortaya çýkarýr.
*
Yaz, topraðýn, güneþin ve suyun buluþup verime dönüþtüðü
mevsim. Ýnsan bunlarýn içindedir.
Toprakla uðraþanlar hayatýn türlü
sýkýntýlarýný çözmek için imkanlarýný kullanarak durmadan çalýþýrlar. Eskiden daha çok insan gücü
kullanýlýrken, günümüzde makine-
Yazýn köyüne dönenler olur.
Karnelerini alýp ailesinin yanýna dönen köy çocuklarý için hayat yeni þekil ve içerik kazanýr. Hatýralarýmýn bana söylediðine göre bu mevsim ailesi köyde yaþayan çocuk ve gençler için topraða
dönüþ anlamýndadýr. Tarlada, baðda, bahçede ailesine yardým eden
çocuklar, þehir ortamýyla köy çevresinin farklý yönleri üzerinde
dikkatle dururlar. Okuduklarý derslerin köy hayatýyla ilgili kýsýmlarý onlarýn zihninde farklý anlamlar kazanýr. Tahýl ürünlerinin yetiþtirilmesi, onlarýn hasadý dikkate deðer konulardýr. Sebzelerin belli
aralýklarla sulanmasý, meyvelerin toplanmasý, sahip olduklarý hayvanlarýn otlatýlmasý gibi iþler hep insanýn uyanýklýðýna, çalýþkanlýðýna baðlýdýr.
Tatilde ne yapmayý ister kiþi?
Tatil eðer boþ zamansa, ya da boþ býrakýlmýþ zamansa, insan
kafasýna takýlaný, gündemine geleni düþünür. Yani iradi bir düþünüþ
deðildir. Bu durumda anýlar kendi bahçesine alýr þahsý. Kimi kendini dinleyerek dinlenir. Kimi dinlenmek amacýyla bir yerlere gider
ailece. Hýsým akrabayý ziyaret edenler çýkar.
Yaz mevsimi günün dönümüdür kýþa. Uzun günlerin kýsalmaya baþlamasý ile havalarýn serinlemesi insaný gelecek mevsimlere
hazýrlanmaya teþvik eder. Sonbahar iþleri baþlar. Ki, gelen kýþtýr.
Yaz havasý geçince kiþinin gündemi de deðiþir yavaþ yavaþ.
ise yer boþalmalarý olarak tanýmlanýr. Yer ile bulut arasýnda meydana gelen þiddetli ve ani elektrik boþalmasýdýr. Zikzaklý bir
yol takip ederek kollar halinde
aþaðýya doðru iner. Genellikle
þiddetli bir yaðmurla birlikte görülür. 1752'de Ben Franklin yýldýrýmýn elektrik akýmý olduðunu
keþfetti.
Özellikleri:
* Çoðu yýldýrým vakasý yaz
aylarýnda ve öðle ile ikindi esnasýnda meydana gelir. Bunun, yaz
aylarý boyunca pek çok insanýn dýþarýda bulunmasý nedeniyle
olduðunu söyleyebiliriz. Fakat ana sebep, yazýn çok fazla oraj
(þimþekli yýldýrýmlý fýrtýna) meydana gelmesidir.
* Ortalama bir þimþek çakýþý üç aydan daha fazla bir zaman için 100 watt'lýk bir ampulü yakabilir.
* Yýldýrým ayný yere birden fazla düþebilir. (yýldýrým
Amerika'daki Empire State binasýný her yýl ortalama 21-25 kez
vurur.)
Dünya'da dakikada 1800 yýldýrým düþüyor. Türkiye'de yýlda 100 kiþi yýldýrým kurbaný oluyor. Çorum Yoðunpelit Köyünde de yýldýrým düþmesi sonucu 4 kiþi yaþamýný yitirdi.(2005)
Yine önceki günlerde Kargý ilçemizin Sünnük ve Akkaya köylerinde yýldýrým düþmesi sonucu 31 adet küçükbaþ - büyükbaþ
hayvanýn telef oldu.
Yakýn geçmiþte insanlar; sandalla giderken, yüzerken, bisiklete binerken, bir aðacýn altýnda dururken, balýk avlarken,
piknik yaparken, çim makinesi kullanýrken, telefonda konuþurken, bir kamyonu yüklerken, futbol oynarken, balkonda
çevreyi seyrederken vs. yýldýrým çarpmasý neticesinde hayatlarýný kaybettiler.
Özetin özeti: Sivil savunmanýn resmi tanýmýn yanýnda konunun önemi ve günlük yaþamda gerekliliðini daha net olarak
açýklayabilmek adýna þöyle bir ek taným ilave etmekte fayda
var kanaatindeyim. Sivil savunma; 'doðumdan, ölüme kadar
hayatýn her safhasýnda lazým olacak bilgilerin öncelikle gönüllülük esasýna baðlý olarak herkes tarafýndan öðrenilmesi, gerçekçi tatbikatlarla güncel tutulmasý ve ihtiyaç halinde doðru
olarak uygulanmasýdýr.' Zira bir düþünürün ifade ettiði gibi; 'Ýnsanlarý güçlü kýlan yedikleri deðil, hazmettikleridir. Ýnsanlarý
zengin kýlan kazandýklarý deðil, muhafaza ettikleridir. Daha da
önemlisi, insanlarý bilgili kýlan diplomalarý, (sertifikalarý, katýlým belgeleri, ehliyetleri) deðil ihtiyaç halinde doðru dürüst uyguladýklarýdýr.' (Yazarla iletiþim: 536 5681141)
*
Sevdiklerimden seçmeler: 'Söz vermek borçlanmaktýr'
(imza: Hz Muhammed S.A.V)
VEFAT EDENLER
1-Konaklý Köyü' nden gelme, Veysel KÖKTEN' in eþi, Cemal,
Þenol ve Faruk KÖKTEN' in annesi; Huriye KÖKTEN.
2-Bekdaþoðlu Köyü' nden gelme, Musa BALAT' ýn eþi, Acem
ve Ýsmail BALAT' ýn annesi, Yaþar ve Ali KANTAR' ýn ablasý;Keziban BALAT.
3-Çorum Belediyesi Otobüs Amirliði' nden emekli Dumanoðlu Memduh EMÝR' in oðlu, Kenan EMÝR ve Nurdane MAVRAL' ýn kardeþi, Emre ve Eray EMÝR' in babasý, Bozboða Köyü'
nden gelme ve Çorum Belediyesi Personeli; Adnan EMÝR.
4-Dodurga, Çiftlik Köyü' nden gelme, Yüzbaþý Mustafa ÝNCE'
nin eþi, Emine Fatma BAHÝLE ve Sadettin ÝNCE' nin annesi;
Menþure ÝNCE.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Geçmiþe Mektup 2
Ayný binada oturan insanlar biribirileri ile
hiç tanýþmadan ve selam vermeden hayat geçiriyorlar.
Tefekkür
Artýk öyle mahalle bahçe- Dünyamýz
sinden su çekmek gibi zahmetler yok.
Çeþmeler evlere geldi nine.
Mutfakta, tuvalette, banyoda devamlý çeþmeler var.
Gece artýk yatsýdan sonra
vurup kafayý yatmak yok.
Elektrik var elektrik.
Raþit Yücel
Her taraf ýþýl ýþýl.
rasityü[email protected]
Öyle odun ve tezek kullan- corumhakimiyet. net
malar bitti.
Borular ile ocaklara gaz geliyor gaz.
Ne tandýr nede ateþ ocaklarý…
Artýk evler de ekmek ve çörek yapma devri kapandý.
Ekmekleri fýrýnlardan ve marketlerden alýyoruz.
Eskiden hani sizler bað ve bahçelerde çalýþýp, gelirken çýlý çýrpý getirirdiniz.
Þimdi her þey büyük marketlerden alýnýyor.
Bakkal
Ahmet aða, bakkal Hüseyin efendiler tarihe karýþmak üzere.
Haa unutuyordum;
Evlerde dam ve samanlýklar falan yok.
Ýnekler ve koyunlar sadece köylerde kaldý.
Yaðýmýzý da sütümüzü de, yoðurdumuzu
da para ile alýr olduk.
Sakýn heyecanlanma.
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
SEVÝNÇ
TÜRKER
M.AKÝF ERSOY CAD.
NO:5/C ÞENYURT SAÐLIK
OCAÐI YANI 221 20 00
BUHARAEVLER
CAD. BÝÞKEK
KAVÞAÐI 270 11 11
METEOROLOJÝ
2.9107
2.9114
2.1432
2.1435
Gram
ALIÞ
90,42
SATIÞ
90.46
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6927
21 HAZÝRAN 2014
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
13
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
8. Çalyayla Kösedað
Keþkek Þenliði yarýn
Çalyayla Köyü
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan bu yýl 8.'si düzenlenecek olan Kösedað Keþkek Þenliði
Pazar günü gerçekleþtirilecek.
Sunumunu Servet Seyfettin Mete'nin
yapacaðý ve Ankara
oyun havalarýnýn ünlü
ismi Hüseyin Kaðýt'ýn
konser vereceði þenliðe Reha Palabýyýk,
Muharrem Öztürk,
Dilek Sýla Solmaz ve
Ali Bal türküleriyle
renk katacak. Çalyayla'da Çorumlu hayranlarýyla buluþacak olan
Hüseyin Kaðýt'ýn ise
unutulmaz bir konsere
imza atmasý bekleniyor.
Çalyayla Köyü
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun,
Hüseyin Kaðýt'ýn Çalyayla Þenliði'ne ayrý
bir renk katacaðýný belirterek, þenliðe her yýl
Necmettin Uzun
olduðu gibi bu yýl da
oldukça büyük bir katýlým beklediklerini
söyledi. Þenlik için
tüm hazýrlýklarýn ta-
mamlandýðýný dile getiren Uzun, þenliðe
katkýda bulunan herkese teþekkür ederek,
tüm Çorumlularý Pazar günü Çalyayla'ya
beklediklerini kaydetti.
Uzun ayrýca, þenlik alanýna Pazar günü
saat 08.00-11.00 saatleri arasýnda Yavruturna Mahallesi Muhtarlýðý önünden ücretsiz
servis kaldýrýlacaðýný
sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)
Yazýn göz hastalýklarý artýyor
Sunumunu Servet Seyfettin Mete'nin yapacaðý þenlikte Ankara oyun havalarýnýn ünlü ismi Hüseyin Kaðýt'ýn konser verecek.
Uzmanlar,
yaz
mevsiminin göz hastalýklarýný tetiklediðini belirterek vatandaþlara uyarýlarda bulundu.
Yazýn özellikle alerjik göz rahatsýzlýklarýnda
önemli oranda artýþ gözlendiðini belirten Aktif
Göz Merkezi Baþhekimi
Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, “Ayrýca konjonktivit, göz nezlesi bu aylarda daha sýk görülür. Bunun yanýnda katarakt geliþimi ve sarý nokta hastalýðýnýn oluþumunda da
güneþ ýþýðý etkilidir. Halk
arasýnda gözde büyüyen
et oluþumu olarak bilinen göz yüzeyinde kabarýk kýzarýk kitleler de güneþle beraber büyür” dedi.
Yaz mevsiminde
görülen göz enfeksiyonlarýnýn genelde kuru, sýcak, tozlu, polenli havalarda ve havuzlardan bulaþtýðýna dikkat çeken
Karaarslan, “Gözlerde
kýzarýklýk, çapaklanma
ve kaþýntý ile kendini
gösterir. Bunun için ku-
Uzmanlar, yaz mevsiminin göz hastalýklarýný
tetiklediðini belirterek vatandaþlara uyarýlarda bulundu.
mak gerekir. Ayrýca ulru, tozlu, polenli ortamgeçen UV ýþýnlarý gözütraviyole filtreli güneþ
lardan uzak durmak ve
müze zarar verecektir.
gözlükleri de bu korunserinlemek için girilen
Bu nedenle alacaðýnýz
ma için çok önemlidir.
havuzlarda hijyene dikgözlükler kesinlikle 0
kat etmek ve alerjenlerUV koruma sertifikalý
Normalde karanlýk
den korunmak gerekir”
olmalý ve kaliteli cam taortamlarda göz bebeklediye konuþtu.
þýmalýdýr. Bunun yanýnda
rimiz büyür ve böylece
numarasýz normal güneþ
Karaarslan iyi bir
daha çok ýþýk göz bebekgözlüklerinin camlarý asgüneþ gözlüðünün nasýl
lerimizden içeri girer.
tigmatlý veya istenmeyen
seçilmesi konusunda da
Eðer yüzde 100 ultravigöz numaralarý içermebilgi vererek þunlarý söyyole koruyuculuðu olmelidir”.
ledi:
mayan bozuk camlarý ta“Alerjik konjonktikarsak karanlýk bir ortam
Ultraviyolenin zavit
bu aylarda artar çünoluþacaðýndan
göz
berarlý etkilerinden korunkü güneþ ve tozlu, polenbeklerimiz geniþleyecekmak için öncelikle güneþ
li ortam buna müsait bir
tir. Koruyuculuk oraný
ýþýnlarýnýn en dik geldiði
zemin oluþturur. Bu nedüþük olan bu camlardan
zamanlarda dýþarý çýkma-
denle alerjik kiþiler bu
tür ortamlardan uzak
durmalýdýrlar” diyen Karaarslan diðer önemli konularý da þöyle sýraladý:
“Havuzlara girerken özellikle gözümüzü
klordan ve mikroplardan
korumak için yüzücü
gözlüklerinden takmak
oldukça faydalýdýr.Kontakt lens kullananlar güneþ gözlüðünü takabilirler ve faydalýdýr. Kontakt
lens kullananlar bu aylarda lens temizliðine
dikkat etmeli ve havuzdan bulaþacak mikroplara karþý uyanýk olmalýdýrlar. Gözde kontakt
lens ile suya girmek akýllýca deðildir. Öte yandan
kuru göz hastalýðýnýn
kaynaklandýðý sebebe
göre gözyaþý ihtiyacý yazýn artabilir. Kuru göz
hastalarý direkt güneþ ýþýðýna maruz kalmamaya
çalýþmalý, güneþ gözlüðü
takmalý ve yapay gözyaþý damlalarýnýn kullaným
sýklýðýný arttýrmalýdýrlar”.(ÝHA)
Google’da en çok neyi aradýk?
Türkiye'de internet kullanýcýlarý Google'a son 6 ayda en
çok kendini yani Google'ý arattý.ürkiye'deki internet kullanýcýlarý, son 6 ayda arama motoru
Google'da en çok "Facebook",
''Youtube", "Google", "sahibinden", "e-okul", "face", "hotmail", " haber ", "mynet" ve "milliyet" kelimelerini aradý.
Google verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde 2014'te Google'da yapýlan aramalarda en büyük yükseliþ gösteren kelimeler, "seçim
sonuçlarý", "dailymotion", "izlesene", "düðün dernek", "eokul", "yabancý dizi izle", "med
cezir", "yandex" ve "milli piyango" oldu.
SAÐLIK'TA
ÝLK SIRADA
BURSA
Ülke genelinde "Saðlýk"
kategorisinde "bursa" ilk sýrayý
alýrken, bunu "SGK" ve "randevu" kelimeleri takip etti. Ayný
kategoride en büyük çýkýþý ise
"yeþil kahve", "kýzýl elma" , "likeme", "kalp aðrýsý", ibrahim
saraçoðlu" kelimeleri gösterdi.
"Seyahat" kategorisindeki
aramalar
incelendiðinde,
"Facebook", ''Youtube", "Google", "sahibinden", "e-okul", "face", "hotmail", " haber
", "mynet" ve "milliyet" kelimelerini aradý.
"THY" ilk sýrada bulunurken,
bunu "uçak", "istanbul", "uçak
bileti", "Pegasus", "bebek" ve
"anadolu" izledi. Söz konusu
dönemde bu kategoride en büyük çýkýþý gösteren aramalar ise
"hazelbebek" ve "ebebek" oldu.
DÜNYA GENELÝNDE
FACEBOOK ÝLK SIRADA
Ayný dönemde dünya genelinde en çok "Facebook",
"Youtube", "Google", "Hotmail", "film", "video", "outlook",
"song", "translation", kelimeleri aranýrken, Google'da dünyada en çok yükselen aramalar
"aeat", "game of thrones", "e
okul", "iphone 6", "www.facebook.com login", "nba", "milli
piyango" þeklinde gerçekleþti.
SPOR'DA LÝDER GALATASARAY
"Spor" kategorisi incelendiðinde, bu dönemde en çok
aranan kelimeler sýrasýyla,
"lig", "Galatasaray" ve "ligtv"
olurken, bu alanda en çok çýkýþ
gösteren aramalar "chelsea-galatasaray maçý", "chelsea galatasaray", "ak parti", "osm",
"chelsea" oldu.
"Ýnternet" kategorisinde
"Google", "Twitter", "Hotmail"
ve "MSN" aramalarda ilk sýrada yer alýrken, "Gayrimenkul"
alanýnda ise "sahibinden", "milliyet" ve "emlak" sýralamasý
oluþtu.
BÜYÜKÞEHÝRLER'DE
EN ÇOK FACEBOOK
ARANDI
Ýstanbul'daki internet kul-
lanýcýlarý en çok "Facebook",
"Youtube", "Google"ý ararken,
"dailymotion", "survivor" ve
izlesene" kelimeleri en çok çýkýþ gösteren aramalarda ilk sýralara yerleþti. Ankaralý ve Ýzmirli internet kullanýcýlarýnýn aramalarýnda ise "Facebook", "Youtube", "google" kelimeleri ilk
sýralarda yer aldý.
Google'ýn istatistiklerinde
"Haber" kategorisinde "facebook", "galatasaray", "fenerbahçe" en çok aranan kelimeler
olurken, bu alanda "seçim sonuçlarý, "soma" ve "milli piyango" en büyük çýkýþý gerçekleþtiren kelimeler oldu.
"Görseller"de "facebook",
"bebek" ve "siyah" aramalarda
ilk sýrayý alýrken, "serenay aktaþ", "soma" ve "soma maden"
en çok çýkýþ gösteren aramalar
oldu.
Türkiye'de bu dönemde
"YouTube"da "2014", "Ahmet
Kaya" ve "Sýla" en çok aranan
kelimeler sýralamasýný oluþtururken, "arkadaþým hoþgeldin",
"2014" ve "oðuzhan koç" en
çok çýkýþ gösterenler oldu.
(AA)
Bölgenin en yeni Bosch
maðazasý Osmancýk’ta
Osmancýk'ýn köklü firmalarýndan Bülbül Ticaret, bölgenin en yeni Bosch maðazasýný açtý.
Beyaz eþya ve
mobilya sektöründe
faaliyet gösteren Osmancýk'ýn köklü firmalarýndan Bülbül Ticaret, bölgenin en yeni Bosch maðazasýný
açtý.
Sebahattin Öremiþ Caddesi Kale Kapýsýnda açýlan maðazanýn açýlýþýný Amasya Vali Yardýmcýsý
Hakan Kýlýnçkaya ile
Belediye
Baþkaný
Hamza Karataþ yaptý.
Açýlýþta bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Hamza
Karataþ farklý sektörlerde kurumsallaþmýþ
maðazalarýn açýlmasýnýn ilçe ekonomisinin
geliþmiþliðinin bir
göstergesi olduðunu
söyledi.
Ülke çapýndaki
büyük markalarýn iþadamlarý tarafýndan yerele kazandýrýlmasýnýn önemine vurgu
yapan Karataþ; "Yeni
açýlan iþ yerlerimiz
hem istihdam açýsýndan, hem de kaliteli
hizmet verilmesi açýsýndan önemli. Kurumsallýk ve marka
önceliði de eklendiðinde ayný zamanda
vatandaþýmýzýn kaliteli hizmet almasýna
olanak saðlanýyor.
Her yeni açýlan iþ yeri
yeni istihdam demektir. Dolayýsý ile ilçe
ekonomisine katký demektir. Giriþimlerinden dolayý iþadamlarýmýza teþekkür ediyor, ilçemize hayýrlý
olmasýný diliyorum"
dedi.
Amasya
Vali
Yardýmcýsý Hakan Kýlýnçkaya da giriþimlerinden dolayý maðaza
yetkililerini tebrik etti.
Ýlçe Müftüsü Sü-
Maðaza Sebahattin Öremiþ Caddesi Kale Kapýsýnda açýldý.
Amasya Vali Yardýmcýsý Hakan Kýlýnçkaya da
giriþimlerinden dolayý maðaza yetkililerini tebrik etti.
Açýlýþýn ardýndan konuklara maðaza tanýtýldý.
leyman Çoban'ýn duasýnýn ardýndan Kýlýnçkaya ve Karataþ,
maðazanýn açýlýþýný
gerçekleþtirdi.
Açýlýþýn ardýndan
konuklara maðazayý
tanýtan Tacettin Bülbül,
maðazanýn
Bosch'un en yeni kurumsal tasarýmýna sahip olduðunu belirte-
rek, beyaz eþya, küçük ev aletleri ve ankastre seti ürünlerinde
Bosch güvencesini
sunduklarýný belirtti.
(Haber Merkezi)
Ehliyet alacaklara müjde
Sürücü kurslarýna kayýtlarda istenen parmaz izi alýndýðýna dair belge artýk kursiyerlerden istenmeyecek.
Milli Eðitim
Bakanlýðý Özel Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþiklik Resmi Gazete'de yayýmlanarak
yürürlüðe girdi.
Buna göre, yönetmelikteki kurslara kaydolacak kiþilerden istenen belgeler arasýnda yer
alan "parmak izi
alýndýðýna dair belge" ibareleri yürürlükten kaldýrýldý.
(Haber Merkezi)
Sürücü kurslarýna kayýtlarda istenen parmaz izi
alýndýðýna dair belge artýk kursiyerlerden istenmeyecek.
CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
15
KPSS tercihleri 23
Haziran’da baþlýyor
Kamu Personeli Seçme
Sýnavý'na (KPSS) giren adaylar, tercihlerini 23 Haziran-2
Temmuz arasýnda yapacak.
ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin
Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda
Genel Yönetmelik hükümleri
uyarýnca, bazý kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme yapmak
amacýyla adaylardan tercih alýnacak.
Bu amaçla hazýrlanan
Kamu Personel Seçme Sýnavý
KPSS-2014/1 Tercih Kýlavuzu'nda, ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrý olmak üzere tercih yapýlabilecek kadro ve pozisyonlar yer alacak. Kýlavuz, tercih süresi içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden
yayýmlanacak.
Adaylarýn kýlavuzda yer alan kadro ve pozisyonlarý tercih edebilmeleri için 7-8 Temmuz 2012 ve 22-23 Eylül 2012'de yapýlan sýnavlardan (2012-KPSS Lisans ve 2012-KPSS Ortaöðretim/Önlisans) birine girmiþ ve bu sýnavlarýn en az birinden ilgili KPSS puanýný almýþ
olmalarý gerekiyor.
Yerleþtirme iþlemlerinde ortaöðretim mezunlarý için KPSSP94,
önlisans mezunlarý için KPSSP93 ve lisans mezunlarý için KPSSP3
puaný kullanýlacak. Ancak Danýþtay 12. Daire Baþkanlýðýnýn 27 Haziran 2013 tarihli kararý gereðince, teknik hizmetler, saðlýk hizmetleri
ve yardýmcý saðlýk hizmetleri sýnýflarýna dahil adaylar, ihraz ettikleri
unvanlara iliþkin kadrolara (tekniker, teknisyen, hemþire, ebe, saðlýk
memuru, saðlýk teknisyeni, saðlýk teknikeri gibi) baþvurmak istedikleri takdirde, KPSS tercih iþlemlerinde, en üst öðrenim düzeyinden
KPSS'ye girerek elde ettikleri puanlarý ile alt öðrenim düzeylerindeki
kadrolara baþvuru yapabilecek.
Tercih süresi uzatýlmayacak
Adaylar tercihlerini 23 Haziran-2 Temmuz arasýnda, kýlavuzda
yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin
"https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaralarý ve
þifrelerini kullanarak kendileri yapacak.
ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Tercih süresi uzatýlmayacak. Yerleþtirmeye
baþvuracak adaylarýn, KPSS-2014/1
Tercih Kýlavuzu'nu dikkatle incelemeleri önem taþýyor.
Tercih iþlemleri ve yerleþtirmede, adaylarýn, ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi'ndeki (ais.osym.gov.tr) kayýt bilgilerinde yer alan eðitim bilgileri kullanýlacak. Bu kapsamda adaylarýn "ais.osym.gov.tr"
adresinden eðitim bilgilerini kontrol ederek tercihlerini yapmasý gerekiyor.
Adaylar, ayný düzeyde birden fazla ortaöðretim, ön lisans, lisans
eðitim bilgisinin ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi'ne kaydýný saðlayabilecek. Ayný öðrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar,
ayný anda her iki diplomalarýnda yazan program ve alanlarýna (sistemde kayýtlý bilgileri doðrultusunda) yönelik tercih yapabilecek.
ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi'nde eðitim bilgileri eksik veya
hatalý olan adaylar ile Danýþtay 12. Daire Baþkanlýðýnýn kararý gereðince alt öðrenim düzeyindeki kadrolardan tercih yapabilecek durumda bulunanlardan sistemde alt öðrenim düzeyine iliþkin eðitim bilgisi
yer almayanlar, 23 Haziran-2 Temmuz arasýnda (2 Temmuz saat
16.00'ya kadar) ÖSYM Sýnav koordinatörlüklerinden bu bilgilerinin
sisteme kaydýný yaptýrabilecekler.
Tercih iþlemleri için aday tarafýndan ÖSYM'ye gönderilen mezuniyet, öðrenim durumu belgeleri iþleme alýnmayacak. Sadece
ÖSYM Sýnav koordinatörlüklerince yapýlacak güncellemeler 2014/1
KPSS tercih ve yerleþtirme iþlemi için geçerli olacak.(AA)
Yaza formda girebilirsiniz
Diyetetik Uzmaný Eda Aðýllý, yaza
formda girmenin altýn kurallarýný açýkladý.Mayasante Polikliniði Beslenme ve Diyetetik Uzmaný Eda Aðýllý, yaza formda
girmenin altýn kurallarýný açýklarken, yaz
döneminin ardýndan hýzlý ve yanlýþ uygulamalar ile kaybedilen kilolarýn hýzla geri
alýndýðýna dikkat çekti. Hýzlý kilo kaybetmek uðruna, kiþiye özel hazýrlanmamýþ diyet listeleri, uzun süren açlýklar, yoðun
spor programlarý ve zayýflama ilaçlarý ile
kaybedilen kilolarýn her zaman büyük risk
olduðunu ifade eden Mayasante Polikliniði Beslenme ve Diyetetik Uzmaný Eda
Aðýllý, “Söz konusu süreçte metabolizmada geri dönüþü olmayan hasarlar meydana
gelebilir. Kýþ aylarýnda yavaþlayan metabolizmayý harekete geçirmek ve saðlýklý
yöntemlerle forma girebilmek için uygulanmasý gereken yöntemler vardýr” dedi.
METABOLÝZMAYA YAPILACAK
EN BÜYÜK ÝYÝLÝK, “KAHVALTI
YAPMAK”
Uzun süren bir açlýktan sonra güne
erken bir kahvaltý ile baþlamanýn metabolizmaya yapýlacak en büyük iyilik olduðunu belirten Eda Aðýllý, “Saat 06.00-08.00
arasýnda yumurta, süt, peynir gibi kaliteli
protein, tam tahýl ve mevsime uygun sebzelerden oluþan bir kahvaltý metabolizmanýzý bir adým öne taþýr. Vücudun açlýk hissetmemesi metabolizma hýzýnýzýn yavaþla-
masýný önler. Bu yüzden 2-3 saat ara ile
kalori kontrollü ara ve ana öðünlerden oluþan bir program uygulanmalýdýr” diye konuþtu.
SU TÜKETÝMÝNÝN ÖNEMÝ
Vücuttaki bütün metabolik faaliyetleri sürdürülebilmek ve toksin maddeleri vücuttan atabilmek için gün boyunca su tüketilmesi gerektiðini ifade eden Eda Aðýllý,
þunlarý söyledi:
"Günlük su gereksinmesi kadýnlarda
1,5-2 litre iken, erkeklerde 2-2,5 litredir.
Günde 6-8 saat gece uykusu metabolizma
hýzýnýzýn düzenlenmesini saðlar. Yapýlan
çalýþmalar hem az uykunun hem de çok
uykunun aðýrlýk artýþýna yol açtýðýný gösteriyor. Biyolojik ritminizi öðrenin. Uyumadan 2 saat önce besin tüketimini bitirin.
Uyku zamanýnýz geç saatlere kalýyorsa en
geç saat 23.00’de bir ara öðün yapýn. Çünkü metabolizmanýn yavaþlamaya baþladýðý
geç saatlerde besin tüketimi yað depolarýnýzý güçlendirir. Tam tahýllý ürünler, kurubaklagiller, sebze, meyve ve yaðlý tohumlar iyi birer posa kaynaðýdýr. Posa, hem
tokluk hissini hem de baðýrsak hareketlerini artýrarak metabolik faaliyetlerinin düzenlenmesini saðlar. Sebzelerden salatalýk,
kabak, taze fasulye, patlýcan; meyvelerden
elma, çilek, kiraz, erik, viþne uzun süre
tokluk saðlayacak yaz aylarýna uygun besinlerdir. Badem, fýndýk, ceviz, avokado,
keten tohumu, zeytin özellikle karýn bölgesi yaðlanmayý önleyen ve yað grubunda
yer alan besinlerdir. Metabolizma hýzýný
artýrýr, fakat yüksek kalori içeriðinden dolayý mutlaka miktar kontrollü tüketilmelidir.
ÞOK DÝYETLERE DÝKKAT
Bir haftada 5 kilo vaat eden diyetlerden kaçýnýlmasý gerektiðini vurgulayan
Mayasante Polikliniði Beslenme ve Diyetetik Uzmaný Eda Aðýllý, “Þok diyetler, lahana, soðan gibi çorba diyetleri, öðün yerine geçen toz ürünler, açlýk diyetleri, zayýflama ilaçlarý, internet diyetleri metabolizmanýza zarar verir” dedi.
DÜZENLÝ FÝZÝKSEL AKTÝVÝTE
Düzenli fiziksel aktivitenin metabolizma hýzýný artýran önemli faktörlerden biri olduðuna dikkat çeken Aðýllý, açýk havada yürüyüþ, step, aerobik, pilates, yüzme
ve yoganýn tercih edilebileceðini söyledi.
Aðýllý, “Saðlýklý ve kalýcý kilo kontrolü için
doðru olan tek bir yöntem vardýr. Detaylý
vücut analizi ile metabolizma hýzý, bireysel
alýþkanlýklar, fizyolojik durum göz önünde
bulundurularak, beslenme ve diyetetik uzmaný tarafýndan planlanmýþ bir diyet programý, saðlýklý yöntemlerle ideal aðýrlýða
ulaþmanýzý saðlar” ifadelerini kullandý.(Haber Merkezi)
Ünlü Tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz, Çorum’un Ýskilip ilçesinde sahne aldý.
‘Hadi Hayýrlýsý’
alkýþ topladý
Ünlü
Tiyatrocu Cengiz
Küçükayvaz,
Çorum’un Ýskilip
ilçesinde sahne
aldý.
Ýskilipgücüspo
r yararýna
düzenlenen gecede
“Hadi Hayýrlýsý”
adlý tiyatro
oyununu
sahneleyen ünlü
tiyatro ve ekibi
büyük beðeni
topladý.
Öðretmenevi’
nde düzenlenen
tiyatro gösterisine
Ýskilip Kaymakamý
Þuayib Gürsoy ve
tiyatro severler
katýldý. 2 perdelik
komedi türündeki
tiyatro oyunu
hayranlarýna
kahkaha tufaný
yaþattý. Gösteri
sonunda
kaymakam Gürsoy
tarafýndan ünlü
tiyatrocuya Ýskilip
Belediyespor atkýsý
hediye edildi.
Beden
Eðitimi Öðretmeni
Nihat Armutçu,
spor kulübü
yararýna bu tür
organizasyonlarý
yapmaya devam
edeceklerini
belirterek, ilçede
sosyal aktivitelerin
yetersiz olduðunu,
bu eksikliði de bu
tür
organizasyonlarla
azda olsa giderme
fýrsatý bulduklarýný
söyledi.(ÝHA)
Gece Ýskilipgücüspor yararýna düzenlendi.
Öðretmenevi’nde düzenlenen tiyatro gösterisine ilgi yoðun oldu.
Yeni Yargý Paketi Meclis’ten geçti Saðlýk için yürüyün
Kadýn ve çocuða þiddet, cinsel istismar,
hýrsýzlýk ve uyuþturucu; bu dört büyük suçta
cezalar katlanýyor.
Kamuoyunda ‘yeni yargý paketi’ olarak
bilinen, 104 maddelik kanun tasarýsý Meclis
Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaþtý.
Kanundan bazý maddeler:
* Çocuðu cinsel yönden istismar eden
kiþiye, 8 yýldan 15 yýla kadar hapis cezasý uygulanacak.
* Cinsel saldýrý için baþvurulan cebir ve
þiddet sonucu maðdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý verilecek.
* Uyuþturucu veya uyarýcý maddeleri
ruhsatsýz veya ruhsata aykýrý olarak imal, ithal veya ihraç edenler 20 yýldan 30 yýla kadar
hapse çarptýrýlacak.
* Uyuþturucu bulunduran ya da kullananlar, dava açýlmasýnýn ertelenmesi hükmünden bir kez yararlanacak.
* Aðýr bir hastalýk veya engellilik nedeniyle hayatýný yalnýz idame ettiremeyen mahkumlar, toplum bakýmýndan aðýr ve somut bir
tehlike oluþturmuyorsa cezalarýnýn infazý geri býrakýlacak
* Sulh ceza mahkemeleri kaldýrýlacak,
bu mahkemelerin görevi asliye ceza mahke-
mesine devredilecek.
* Soruþturma aþamasýnda hakim tarafýndan verilmesi gereken kararlarý almak, iþleri yapmak ve bunlara karþý yapýlan itirazlarý incelemek amacýyla ise sulh ceza hakimliði kurulacak.
* Yargýtay Birinci Baþkaný seçilmek için
en az 10 yýl, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý, Birinci Baþkanvekili ve Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcývekili seçilebilmek için en az 5
yýl, daire baþkaný seçilebilmek için ise en az
3 yýl Yargýtay üyeliði yapmýþ olmak gerekecek.
* Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý ve
Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcývekili seçiminde, 5 adaydan sadece bir adaya oy verilebilecek.
* Yargýtay'da, kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren 3 gün içinde Genel Sekreter ve genel sekreter yardýmcýlarý, 7 gün içinde Birinci Baþkanlýk Kurulu yeniden belirlenecek.
* Soma'da maden kazanýn meydana geldiði ocaðýn iþletmesinde 13 Mayýs itibarýyla
sigortalý olanlara veya bunlarýn hak sahiplerine, son aylýk net ücretleri esas alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca belirlenen sürede Ýþsizlik Fonu'ndan aylýk ödeme
yapýlacak
* Soma Holding'e ait üç iþletmede, iþyerinin kapalý olduðu dönemle sýnýrlý olmak suretiyle iþveren tarafýndan ödenmeyen ücretleri, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nca
belirlenen süreyle aylýk olarak Ýþsizlik Fonu'ndan ödenecek ve yapýlan bu ödemeler yasal faiziyle iþverenden tahsil edilecek
* HSYK Genel Kurulu, Teftiþ Kurulu
Baþkaný ve baþkan yardýmcýlarýný da atayacak
* HSYK Genel Kurulu'nda görev yapan
657 sayýlý kanuna tabi personel, genel sekreterin teklifi ve baþkanýn uygun görmesi üzerine, mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlýðý'nýn merkez ve taþra teþkilatýna atanabilecek
* Kurul müfettiþleri, hakimlik ve savcýlýk mesleðinde fiilen en az 5 yýl görev yapmýþ
ve üstün baþarýsýyla kurul müfettiþliði hizmetinde yararlý olacaðý anlaþýlanlar arasýndan
muvafakatleri alýnarak Genel Kurul tarafýndan atanacak
* Eþyayý, aldatýcý iþlem ve davranýþlarla
gümrük vergileri kýsmen veya tamamen
ödenmeksizin ülkeye sokan kiþi, bir yýl yerine iki yýldan beþ yýla kadar hapis ve on bin
güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýla-
2 perdelik komedi türündeki tiyatro oyunu hayranlarýna kahkaha tufaný yaþattý.
Spor saðlýðýmýz için önemli. Yürümek ise hepimizin hayatýndaki en önemli fiziksel aktivitelerden biri.
Eski milli jimnastikçi olan Spor Danýþmaný
Ebru Karaduman, yürümenin saðlýða faydalarýný
anlattý.Günlük hayatýmýzda devamlý bir yerlere yürüyoruz ve spor yapmak için olmasa da spor aktivitelerinin en eskisini farkýnda olmadan sürekli gerçekleþtiriyoruz.
Planlý ya da plansýz aslýnda spor bir þekilde hayatýmýzýn içinde. Peki, 'daha planlý ve daha düzenli
spor yapmaya zaman bulamýyorum' derken, zaman
geçtikçe vücudunuzun direncinin ne kadar düþtüðünün ve oluþabilecek risklerin farkýnda mýsýnýz?
'Hiçbir þey yapamýyorsanýz bile yürümekten
asla vazgeçmeyin' diyen Spor Danýþmaný Ebru Karaduman, yürüyüþün faydalarýný þöyle sýraladý:
1. Yürüyüþ kan dolaþýmýna yardýmcý olurken,
kalp-damar hastalýklarý riskini azaltýr.
2. Kalp kasý dâhil, pek çok vücut kasýný kuvvetlendirerek, kaslarýn daha etkin çalýþmalarýný saðlar.
3. Kan basýncýný düzenler.
4. Þiþmanlýk riskini azaltýr.
5. Sindirimi kolaylaþtýrýr.
6. Egzersiz sýrasýnda ve sonrasýnda metabolizmayý uyarýr.
7. Koordinasyona olumlu etki yapar.
8. Eklem ve kaslarýn esnekliðini artýrarak, bel
Spor saðlýðýmýz için önemli. Yürümek ise hepimizin
hayatýndaki en önemli fiziksel aktivitelerden biri.
ve boyun aðrýlarýný hafifletir.
9. Kemiklerin kuvvetlenmesine yardýmcý olur.
10. Dayanýklýlýðý artýrýr.
11. Uykusuzluðu azaltýr, rahatlamaya yardýmcý olur.
12. Vücudun mutluluk hormonu olan endorfin
salýnýmýný saðlar.
13. Yaþlanma sürecini geciktirerek, genç görünüm saðlar.(Yaygýn basýn)
16 CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Als Nedir?
ALS yani "Amiyotrofik Lateral Skleroz", ilerleyici
bir sinir sistemi hastalýðýdýr. Hastalýk motor sinirleri etkiler.
Motor sinirler beyinden omuriliðe, oradan kaslara giderek
hareketlerimizi düzenler. Bu hastalýk motor sinirleri etkileyerek kas hareketlerine engel olur. Hastalýðýn ileri evrelerinde felç geliþir. Buna karþýlýk genellikle akli yetenekler
etkilenmez.
Hastalýðýn adýnýn anlamý, omurilikte kaslarý besleyen
yan (lateral) taraftaki sinirlerin zarar görmesiyle kaslarýn
beslenememesi ve katýlaþmasýdýr. Hastalýk ABD'de Lou
Gehrig hastalýðý olarak biliniyor. Bazý Avrupa ülkelerinde
MNH yani motor sinir hastalýðý ya da Charcot hastalýðý
olarak da geçiyor. Aslýnda MNH, ALS'nin de içinde olduðu hastalýk grubunun genel adýdýr. Charcot ise hastalýðý ilk
tanýmlayan hekimdir. Uluslararasý isim olarak genellikle
ALS/MNH veya Ýngilizce metinlerde ALS/MND geçmektedir.
Als Hastalýðýnýn Belirtileri Nelerdir?
Hastalýðýn baþlangýç belirtileri çok hafif olduðundan
çoðu kez farkedilmeyebilir.
Hastalýk özellikle kol ve bacaklarda olmak üzere kas
güçsüzlüðü ile baþlar. Konuþma, çiðneme ve nefes alma etkilenir. Yutmanýn bozulmasý sonucu, aðýzda tükürük birikmesi de konuþmayý zorlaþtýrýr.
Kaslar sinirler tarafýndan uyarýlmadýðýnda yapýsý bozulur ve iþ görmez hale gelir. Kol ve bacaklar incelir. Özellikle el ve ayak kaslarýnda seyirme ve kramplar olabilir.
Kiþi kol ve bacaklarýný iyi kullanamaz. Kontrol edilemeyen aðlama ve gülmeler olabilir.
Baþlangýç belirtileri her hastada ayný olmaz. Kimi
hasta halýnýn saçaklarýna takýlmaya, tökezlemeye baþlar;
kimi hasta eþyalarý kaldýrmakta zorlanýr, kimisi de konuþurken kelimeleri yuvarladýðýný fark eder.
Kas zafiyeti önce bir kas grubundan baþlar, yavaþ yavaþ diðer kas gruplarýna yayýlýr. Kaslardaki iþ görememenin derecesi ve hastalýðýn ilerleyiþi hastadan hastaya deði-
21 Haziran Dünya ALS Günü
ALS’nin farkýnda mýsýnýz?
þir. Solunum kaslarýnýn giderek daha fazla etkilenmesi ve
buna baðlý solunum güçlüðü hastalýkta gelinen son aþama
olur.
Hastalýkta genel olarak duyular, idrar ve barsak iþlevleri, cinsel iþlevler etkilenmez. Kalp kasý zarar görmez.
Göz kaslarý çoðu kez en son etkilenen kas olur, kimi zaman
da hiç etkilenmez. Kiþinin zihni yetenekleri normaldir.
nur?
Als Hastalýðýnda Taný Nasýl Ko-
ALS nöroloji denen sinir hastalýklarý uzmanlýðýný ilgilendiren bir hastalýktýr. Hastalýk pek çok kas ve sinir hastalýðý ile karýþabildiði için teþhis uzun
zaman alabilir. Teþhiste manyetik rezonans görüntüleme ve elektromiyogram
denen yöntemlerden, kastan parça alýnarak deðerlendirilmesinden ve kanýn
incelenmesinden yararlanýlabilir. Elektromiyogram kasýn etkinliðinin normal
olup olmadýðýný gösteren bir testtir. Ýleri dönemde ALS'nin sýk rastlanan türüne dönüþen bazý motor sinir hastalýklarý görülmeye baþlar.
* Progresif bulbar felç: Beyin sapýný etkileyerek konuþma ve yutma
güçlüðüne neden olur.
* Progresif kas atrofisi: Alt motor
sinirleri etkileyerek iskelet kaslarýnda
zafiyete neden olur.
" Primer lateral skleroz: Üst motor sinirleri etkileyerek spastisiteye neden olur, ilerleyiþi daha yavaþtýr.
Als Hastalýðýnda Tedavi
Kesin tedavisi olmayan ALS hastalýðý belirtilere yönelik olarak tedavi edilmektedir. Ýstenmeyen etkilerin önlenmesi, hastanýn rahatlatýlmasý ve mümkün olduðu kadar
normal yaþamýný sürdürmesi saðlanmaya çalýþýlýr.
Hastalýðýn tedavisine yönelik ilaç araþtýrmalarý sürmektedir. Hastalýðýn ilerlemesini yavaþlatan ilk ilaç, riluzol 1995 yýlýnda Amerika'da ruhsat aldý. Bu etken maddenin motor sinir harabiyetine neden olduðu düþünülen uyarýcý bir nörotransmiter olan glutamatý engellediði sanýlýyor.
Ýlacýn hastalýðýn ilerlemesini yavaþlattýðý, hastanýn ömrünü
uzattýðý, hastanýn daha uzun süre iþ görmesini saðladýðý düþünülüyor.
ALS GÖRÜLME SIKLIÐI NEDÝR?
Dünya genelinde yüzbinde 8 ila 10 düzeyinde olduðu
görülüyor. Bu oraný Türkiye'ye yansýtabilirsek, Türkiye de
yaklaþýk 6 ila 7 bin arasýnda bir hasta olduðu düþünülmüþtür.
Genellikle eriþkin yaþlarda (40-50) ve erkeklerde kadýnlara göre biraz daha fazla görülüyor. Sýklýðý 100.000 de
1-1,5 civarýnda. (Ýnsidans) Daha
genç ve daha ileri yaþlarda da ortaya
çýkabiliyor ve genellikle zayýf insanlarda görüldüðü dikkat çekiyor.
Hastalýðýn Nedeni
Hastalýðýn nedeni tam olarak bilinmiyor. Araþtýrmacýlar sinirlerin
baðlantý yerlerinde glutamat denen
bir nörotransmitterin aþýrý miktarda
bulunduðunu, bunun normal iletiyi
engellediðini buldu. Bu fazlalýðýn nedeni ise henüz bilinemiyor. Tarým
ilaçlarý gibi bazý çevresel etkenlerin
hastalýðý tetiklediðinden þüpheleniliyorsa da kesin bir bilgi henüz yok.
Als Hastalýðýnýn Oluþumu
Hastalýðýn nedeni bilinmediðinden nedene yönelik olarak da tedavi
edilemiyor. Üst motor sinirlerin yani
beynin motor korteksinin hasarý sonucu kas spastisitesi ve katýlýk oluþur.
Beyin sapý ve omurilikte bulunan alt motor sinirlerin hasarý ise kas güçsülüðü, atrofi (kas erimesi) ve fasikülasyona
(kas seyirmeleri) neden olur. ALS genellikle hem üst hem
de alt motor sinirleri tutar.
Hastalýk her kesimden insanda görülebilmesine karþýn ALS'ye erkeklerde ve yaþlýlarda daha fazla rastlanýr.
Ortalama baþlangýç yaþý 55 olsa da, son zamanlarda daha
genç kiþilerde teþhis edildiði gözleniyor. ALS 12 yaþýnda
da, 98 yaþýnda da görülebilir.
Toplumda rastlanma sýklýðý olarak
100.000 kiþide 0.5-2.4 sayýsý veriliyor.
Belli bir nüfusa bakýldýðýnda ise yüz bin
kiþiden on birinin hasta olduðu görülür.
ALS bulaþýcý bir hastalýk deðildir.
Ama bazý kiþilerde kalýtsal yani ýrsi
özellik gösterebilir. Tüm ALS hastalarý-
nýn yaklaþýk %10'unda hastalýk kalýtsaldýr. Bu duruma ailevi ALS deniyor. Kalýtýmla ilgisi olmayan tipe ise sporadik ALS denir. Ailevi tipte anne veya baba ALS olduðunda doðan her iki çocuktan birinde hastalýk olabilir.
Solunum Desteði
ALS eninde sonunda solunum kaslarýndaki zafiyete
baðlý olarak solunum yetmezliðine neden olur. Bu nedenle
hastalýða yakalananlarýn yarýsý solunumlarýný cihazla yapay olarak sürdüremezlerse üç yýl içinde kaybedilirler. Aslýnda mekanik solunum saðlandýðý ve ortaya çýkan diðer
problemler giderildiði sürece ALS ölümcül bir hastalýk deðildir. Yapay solunum burundan (nazal) veya trakeostomi
denen soluk borusunda açýlan delikten yapýlabilir. Konuþma ve yutmasý iyi olup fazla aðýz salgýsý olmayan hastalarda burundan solunum denenebilir. Daha ucuz olan bu yöntem basit bir maskeyle kolaylýkla evde uygulanabilir. Burundan solunum uygun hastalarda solunumun rahatlatýlmasý ve ömrün uzatýlmasýna yardýmcý olan mükemmel bir
seçenektir. Özellikle bulbusun etkilendiði hastalarda tercih
edilen trakeostomi ise uzun süreli yaþam desteði sunar. Bu
hastalara gerekli bakým uygulandýðýnda ve geliþebilecek
problemler engellendiðinde uzun yýllar yaþamlarýný sürdürebilirler.
HASTALIÐI ANLAMANIN ÖNEMÝ !
Her bireyin kendi hayatý ile ilgili kararlarý alma hakký
olduðu unutulmamalýdýr. ALS'li hastalar ve yakýnlarý yapay solunumla ve diðer tedavi uygulamalarý ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmaya çalýþmalý, en uygun yönteme yine
kendileri karar vermelidirler. Bu nedenle hastalýkla ilgili
tüm bilgilere ulaþma, tedavi seçeneklerinin hepsini bilme,
tedaviye baþlama ve tedaviyi sonlandýrma haklarýnýn bilinciyle hareket edilmesi önemlidir. Halen ALS hastasýnýn
karþýlaþtýðý sorunlarýn çözümüne yönelik çeþitli yaklaþýmlar bulunmaktadýr. Etkin bir bakým ile karþýlaþabilinecek
týbbi sorunlar engellenebilir.
Ömür uzatýlabilir ve mümkün olan en iyi hayat kalitesine ulaþýlabilir. Oluþabilecek deðiþikliklere hazýrlýklý
olup hýzla uygun çözümlerin bulunmasý ALS hastasýna daha saðlýklý bir hayatýn sunulmasý açýsýndan büyük önem taþýr.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
MEB’ten yöneticiler hakkýnda önemli karar
Kýlavuza göre, mevcut yöneticiler, yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve baþlayana kadar herhangi bir iþlem yapmayacak.
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) yönetici
atama kýlavuzuna göre, mevcut yöneticiler,
yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve
baþlayana kadar baþkaca herhangi bir iþlem yapýlmaksýzýn görevlerine ayný statüde devam
edecek.
MEB, Bakanlýða Baðlý Eðitim Kurumlarý
Yöneticilerinin Görevlendirilmesine Ýliþkin
Yönetmelik hükümleri doðrultusunda valiliklerce yapýlacak yönetici görevlendirmelerine
iliþkin kýlavuzu yayýmladý.
Kýlavuza göre, yöneticiler dört yýllýðýna
görevlendirilecek ve ayný eðitim kurumunda
sekiz yýldan fazla görev yapamayacak.
Öðrencilerinin tamamý kýz olan eðitim
kurumlarýnýn müdürleri ile bu kurumlar ve yatýlý kýz öðrencisi bulunan eðitim kurumlarýnýn
müdür yardýmcýlarýndan en az biri kadýn adaylar arasýndan görevlendirilecek.
Karma eðitim yapýlan ve müdür yardýmcýsý sayýsý üç ve daha fazla olan eðitim kurumlarýnýn müdür yardýmcýlarýndan en az biri kadýn
adaylar arasýndan görevlendirilecek.
Müdür görevlendirmeleri, müdür baþyardýmcýsý ve müdür yardýmcýsýndan önce yapýlacak.
Mevcut yöneticiler yenileri göreve baþla-
yana kadar devam edecek
Kýlavuza göre, mevcut yöneticiler, yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve baþlayana kadar baþkaca herhangi bir iþlem yapýlmaksýzýn görevlerine ayný statüde devam edecek.
Dört yýllýk görev süresi dolmayan yöneticilerden norm kadro fazlasý konumunda olanlarýn yöneticilikleri, norm kadro fazlasý olduklarý
tarihin içinde bulunduðu ders yýlýnýn son günü
itibarýyla sona erecek.
Dönüþtürülen eðitim kurumlarýnýn dönüþtürülmeden önceki yöneticilerinden dört yýllýk
görev süresini tamamlamayanlar, kalan görev
sürelerini dönüþtürülen eðitim kurumunda tamamlayabilecek.
Dönüþtürülen eðitim kurumuna yönetici
olarak görevlendirme þartlarýný taþýmayanlardan müdürlük görevini yürütenler istemeleri
halinde yeniden görevlendirme kapsamýnda,
müdür baþyardýmcýlýðý ve müdür yardýmcýlýðý
görevini yürütenler ise istemeleri halinde ilk
defa görevlendirme kapsamýnda durumlarýna
uygun baþka eðitim kurumlarýnda müdür olarak görevlendirilmek üzere baþvuruda bulunabilecek.
Ayrýca bunlardan, müdür baþyardýmcýlýðý
ve müdür yardýmcýlýðý görevini yürütenler teklif gelmesi ve istemeleri halinde durumlarýna
uygun baþka eðitim kurumlarýnda bu unvanlarla görevlendirilebilecek.
Tek müdür tarafýndan yönetilen birden
fazla eðitim kurumlarýnda en kýdemli ve kýdemi en az olan öðretmen ile öðretmenler kurulunca seçilecek iki öðretmen, eðitim kurumlarýnýn tüm öðretmenleri dikkate alýnarak belirlenecek.
Tek müdür tarafýndan yönetilen birden
fazla eðitim kurumlarýnda birden fazla okul aile birliði ve öðrenci meclisi baþkaný bulunmasý
halinde deðerlendirme, yalnýzca müdür norm
kadrosunun verildiði eðitim kurumunun okul
aile birliði baþkaný ve yardýmcýsý ile öðrenci
meclisi baþkaný tarafýndan yapýlacak.
Þube müdürü veya daha üstü kadrolarda
görev yapanlardan eðitim kurumu yöneticiliklerinde görevlendirilmek isteyenlerin, baþvuru
tarihinin son günü itibarýyla eðitim ve öðretim
hizmetleri sýnýfý kadrolarýnda görev yapýyor olmalarý gerekiyor.
Kýlavuzda yapýlan açýklamalar, yönetici
görevlendirmeleri Bakan tarafýndan yapýlacak
yurt içi veya yurt dýþýnda, yerli veya yabancý
kurum ve kuruluþlarla veya baþka ülkelerle iþbirliði anlaþmasý çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararasý proje yürüten eðitim kurumlarý, Bakan onayý ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eðitim reformu ve programlarý
uygulanan eðitim kurumlarý ile Bakan onayýyla doðrudan Bakanlýk merkez teþkilatýna baðlanan eðitim kurumlarýnýn yöneticileri bakýmýndan uygulanmayacak.
Verdiðiniz kilolarý hýzlýca geri almayýn
Uzmanlar, yaz döneminin ardýndan hýzlý ve
yanlýþ uygulamalar ile kaybedilen kilolarýn hýzla geri
alýndýðýna dikkat çekti.
Hýzlý kilo kaybetmek
uðruna, kiþiye özel hazýrlanmamýþ diyet listeleri,
uzun süren açlýklar, yoðun
spor programlarý ve zayýflama ilaçlarý ile kaybedilen
kilolarýn her zaman büyük
risk olduðunu ifade eden
Mayasante Polikliniði Beslenme ve Diyetetik Uzmaný Eda Aðýllý, “Söz konusu
süreçte metabolizmada geri dönüþü olmayan hasarlar
meydana gelebilir. Kýþ aylarýnda yavaþlayan metabolizmayý harekete geçirmek ve saðlýklý yöntemlerle forma girebilmek için
uygulanmasý gereken yöntemler vardýr” dedi.
METABOLÝZMAYA YAPILACAK EN
BÜYÜK ÝYÝLÝK, “KAHVALTI YAPMAK”
Uzun süren bir açlýktan sonra güne erken bir
kahvaltý ile baþlamanýn
metabolizmaya yapýlacak
en büyük iyilik olduðunu
belirten Eda Aðýllý, “Saat
06.00-08.00 arasýnda yumurta, süt, peynir gibi kaliteli protein, tam tahýl ve
mevsime uygun sebzelerden oluþan bir kahvaltý metabolizmanýzý bir adým öne
taþýr. Vücudun açlýk hissetmemesi metabolizma hýzýnýzýn yavaþlamasýný önler.
Bu yüzden 2-3 saat ara ile
kalori kontrollü ara ve ana
öðünlerden oluþan bir
program uygulanmalýdýr”
diye konuþtu.
SU TÜKETÝMÝNÝN
ÖNEMÝ
Vücuttaki bütün metabolik faaliyetleri sürdürülebilmek ve toksin maddeleri vücuttan atabilmek
için gün boyunca su tüketilmesi gerektiðini ifade
eden Eda Aðýllý, þunlarý
söyledi:
"Günlük su gereksinmesi kadýnlarda 1,5-2 litre
iken, erkeklerde 2-2,5 litredir. Günde 6-8 saat gece
uykusu metabolizma hýzýnýzýn düzenlenmesini saðlar. Yapýlan çalýþmalar hem
az uykunun hem de çok
Ramazan ayý için beslenme önerileri
Uzmanlar Ramazan ayýnda iftar ve sahur için beslenme önerilerinde bulunuyor.
Oruç tutmak isteyenler 28 Haziran'dan itibaren gündüzleri yemek yemeyecek. Yazýn en sýcak ayýna denk gelen 2014 Ramazaný'nda tüm gün bir þey yemeden durmak
ise oldukça güç hale gelecek. Bu güçlüðü hafifletmenin
yolu ise doðru beslenmek…
Uzman diyetisyen ve fitoterapist Deniz Göncay,
doðru beslenme ile Ramazan'da hem kolay oruç tutmak,
hem de kilo almamak için yapýlmasý gerekenleri açýkladý.
Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte içimiz kýpýr kýpýr olmaya baþlamýþken, Müslümanlarýn nefis kontrolünü deneyimlediði Ramazan Ayý geldi, çattý. Sýcak havada, uzun bir
zaman diliminde oruç tutmakta zorlananlar ise bu ibadeti
kolaylaþtýrmanýn yollarýný arýyor.
Oruç tutmanýn saðlýk problemi olmayan her Müslüman'a farz olduðunun bilindiðini belirten Uzman diyetisyen ve fitoterapist Deniz Göncay, bu nedenle herhangi bir
saðlýk problemi olanlarýn mutlaka hekim kontrolünde olmasý gerektiðini söyledi.
Oruç tutanlarýn sýcak yaz günlerinde uzun süreli açlýk ve susuzluk ile karþý karþýya kaldýðýný hatýrlatan Göncay, 'Ýbadetler vücudumuzu arýndýrmak için vardýr. Dini
açýdan oruç tutmak; arýnmak ve nefsimize hâkim olmayý
gerekiyorsa öðünlerimizde de ayný þekilde sadece bu süreci rahat ve saðlýklý geçirmeyi hedef almamýz gerekmektedir. Bu ay ile birlikte beslenme alýþkanlýklarýmýz deðiþse
de maalesef vücudumuzun ihtiyaçlarý ayný kalmaktadýr'
dedi.
Sahura geç kalkýn, yumurta tüketin
Uzmanlar, yaz döneminin ardýndan hýzlý ve yanlýþ
uygulamalar ile kaybedilen kilolarýn hýzla geri alýndýðýna dikkat çekti.
uykunun aðýrlýk artýþýna
yol açtýðýný gösteriyor. Biyolojik ritminizi öðrenin.
Uyumadan 2 saat önce besin tüketimini bitirin. Uyku
zamanýnýz geç saatlere kalýyorsa en geç saat
23.00’de bir ara öðün yapýn. Çünkü metabolizmanýn yavaþlamaya baþladýðý
geç saatlerde besin tüketimi yað depolarýnýzý güçlendirir. Tam tahýllý ürün-
ler, kurubaklagiller, sebze,
meyve ve yaðlý tohumlar
iyi birer posa kaynaðýdýr.
Posa, hem tokluk hissini hem de baðýrsak hareketlerini artýrarak metabolik faaliyetlerinin düzenlenmesini saðlar. Sebzelerden salatalýk, kabak, taze
fasulye, patlýcan; meyvelerden elma, çilek, kiraz,
erik, viþne uzun süre tok-
luk saðlayacak yaz aylarýna uygun besinlerdir.Badem, fýndýk, ceviz, avokado, keten tohumu, zeytin
özellikle karýn bölgesi yaðlanmayý önleyen ve yað
grubunda yer alan besinlerdir. Metabolizma hýzýný artýrýr, fakat yüksek kalori
içeriðinden dolayý mutlaka
miktar kontrollü tüketilmelidir.
Günlük öðün sayýsýnýn 2'ye düþtüðü Ramazan'da,
normal zamanlardaki gibi besin çeþitliliðinin yaný sýra porsiyon kontrolünü önemsememiz gerektiðini dile getiren
Deniz Göncay, iftar sonrasý fiziksel aktivite önerdi. Hafif
yürüyüþler ile duygusal kaynaklý açlýðýn seratonin salýnýmýný artýrarak önlemesinin önemine deðinen Göncay, sahurda da tok ve zinde tutacak yiyecekler tüketilmesini tavsiye etti.
Tokluk hissi saðlayan leptin hormonunun salýnýmýný
engellememek için sahuru mümkün olan en geç saate býrakmak gerektiðinin altýný çizen Göncay, bunun gün içerisinde açlýk sinyallerinin beyne gitmesini engellediðini ve
doðru tercihleri içeren saðlýklý bir sahurun da gündüz kan
þekerinin düþmesi olasýlýðýný ortadan kaldýrdýðýný ifade etti.
'Sahur zamanýný erken kahvaltý gibi düþünebilirsiniz'
diyen Göncay aðýr, yaðlý, boþ kalori içeriði olan ve basit
karbonhidrat içeren gýdalardan kaçýnýlmasý gerektiðini belirtti.
Öðünlerde iþlenmiþ et ürünleri ve zeytin gibi tuzlu
gýdalardan sahurda uzak durulmasý gerektiðini vurgulayan
Göncay, bu gýdalarýn iftarda tüketilebileceðini kaydetti.
1 adet yumurtanýn 36 saat tok tutucu etkisi olduðunu
söyleyen Göncay, Mutlaka her sahurda 1 adet tüketilmesi
gerekmektedir. Bunun dýþýnda süt ve süt ürünleri, tam tahýl içeriði olan buðdaylar ve ceviz badem çam fýstýðý gibi
doygunluk süresini arttýracak gýdalar tercih edilmelidir.
Kahvaltýlýk yerine ana yemek tüketilecekse bulgur, kinoa
gibi kompleks karbonhidratlar (birleþik þekerler), beyaz et
veya kýrmýzý et içeriði olan sebze yemekleri, bitkisel protein ve lif içeren mide boþalým hýzýný yavaþlatan baklagiller, çorba olarak nohut, mercimek veya maþ fasulyesi eklenmiþ, yaðý azaltýlmýþ çorbalarý önerebiliriz. Bu öðünde
sýcak içecek olarak doygunluk hissini 2-4 saat kadar uzatan yeþil çay veya rezene tercih edilebilir' diye konuþtu.
Sahurda örnek beslenme planý:
1 adet haþlanmýþ yumurta veya 1 tam yumurtadan
sahanda yumurta, omlet veya menemen
1-2 Tam tahýllý ekmek veya 3-4 kaþýk sade yulaf veya piþmiþ kinoa veya tam buðday unundan sebzeli muska
börek veya 1 dilim ekmek büyüklüðünde esmer undan pide
1-2 adet ceviz içi veya avuç içi kadar badem veya 1
çorba kaþýðý çam fýstýðý
2 adet mürdüm veya 1 tatlý kaþýðý þeker ilavesiz gerçek bal
Þeker ilavesiz yeþil çay veya rezene çayý
1 porsiyon light beyaz peynir veya kekik ilaveli
mozzarella veya 1 küçük kutu prebiyotik yoðurt veya 1
bardak light süt gibi ürünleri dâhil ederek tokluk hissi arttýrýlabilir.
Ýftarda etsiz sebze, ýzgara, haþlama, buðulama
Bir bardak su ve 2 adet hurma veya mürdüm eriði ile
oruç açmayý öneren Transmed Klinik'ten uzman diyetisyen ve fitoterapist Deniz Göncay, iftar yemeðine iliþkin
þunlarý söyledi: '4-5 dakika bekledikten sonra 1 dilim esmer ekmek ve peynir içeren mini kahvaltý; ya da kuru baklagil içeren sýcak veya soðuk çorba sonrasýnda, 1 saat ara
vererek akþam yemeðine geçilmelidir.
Ýftarda bir yerlere davetliyseniz mayonez yerine yoðurt içerikli seçenekler ve porsiyon kontrolü ile öðününüzü dengelenebilir. Yarým saat sonra ana yemek olarak etsiz
sebze yemeði veya ýzgara, haþlama, buðulama veya fýrýnlama yöntemi ile piþirilmiþ kýrmýzý veya beyaz et veya 8
kaþýk baklagil yemeði yanýna light yoðurt, light yoðurttan
yapýlmýþ cacýk veya ayran ile birlikte bulgur, kinoa, tam
buðday makarna veya 1 dilim esmer ekmek ve mevsim
yeþillikleri ile tamamlanabilir.
CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
17
Çorum’da Kültür Þöleni düzenlediler
Etkinlik Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlendi.
Türkmenistan, Ruanda, Yemen, Kýrgýzistan ve Senegalli öðrenciler sahne aldý.
Çorum Ufuk Akademi Derneði tarafýndan düzenlenen ‘Kültür
Þöleni’’ne 5 farklý ülkeden 20 öðrenci katýldý.
Yapýlan açýklamaya göre, Devlet Tiyatro
Salonu'nda düzenlenen
þenliðe davetliler katýldý. Samsun 19 Mayýs
Üniversitesi'nde eðitim
gören Türkmenistan,
Ruanda, Yemen, Kýrgýzistan ve Senegalli öðrencilerin ülkelerindeki
Türk okullarýnda okuduktan sonra mezun olduklarý belirtildi.
19 Mayýs Üniversitesi'ni kazanarak Türkiye'ye gelen öðrenciler, Ufuk Akademi Derneði'nin '’Kültür Þöleni'’ne katýldýlar. Gençlerin okuduklarý þarký,
þiir ve halk oyunlarý
gösterileri beðeni topladý.
Program esnasýnda oðlu Japonya'da öðretmenlik yapan Ramazan Aslan, çiçek takdim
edilmek üzere sahneye
davet edildi. Bu sýra
göz yaþlarýna hakim
olamayan Aslan, davetlilere de duygulu anlar
yaþattý. Ufuk Akademi
Derneði Baþkaný Yakup
Beþoluk ise yaptýðý
açýklamada öðrencileri
Çorum'da aðýrlamaktan
memnuniyet duyduklarýný söyledi. Gönüllü
Anadolu insanýnýn yýllar önce ektikleri fidanlarýn bugün meyve verdiðini belirten Beþoluk,
''Hayýr sever Anadolu
insanýmýzýn yurt dýþýnda açtýðý okullarda öðrenim gören bu arkadaþlarýmýz, aslýnda lisaný hal ile çok þey anlatýyor. Oralarda okullar
açýlarak ekilen sevgi tohumlarý bugün çiçek
açýyor ve bu durum ülkemiz ve vefakar Anadolu insanýmýzýn göðsünü kabartýyor. ''dedi.
Ruanda’da bulunan Türk okulundan
mezun olan Manzi Bakari Mohamed, öðretmenlerinin kendilerine
sevginin ne kadar
önemli olduðunu öðrettiðini söyledi. 6 dil bilen Mohamed, kendini
Etkinlikte duygu sal anlar yaþandý.
Çorum Ufuk Akademi Derneði tarafýndan düzenlenen '’Kültür Þöleni’'ne 5 farklý ülkeden 20 öðrenci katýldý.
eðiten gönüllü öðretmenlerin fedakarlýðýndan bahsederek ''Onlar
bizlere herþeyden önce
sevmeyi öðretti. Bugün
burada olmamýza ve benim 6 dil öðrenmem
onlar sayesinde oldu.
Okulumu bitirdikten
sonra eðer imkan olursa
Türk okullarýnda öðretmen olmak istiyorum.
''dedi.
Program sonunda
öðrencilere çiçek takdim edildi.
Kültür Þöleni'nin
kapanýþý ise '’Yeni Bir
Dünya Þarkýsý'’ ile sona
erdi.
Türkçe Olimpiyatlarý
Almanya'da final yapacak
Yeni adý 'Uluslararasý Dil ve Kültür
Festivali' olan Türkçe
Olimpiyatlarý, Almanya'nýn Dusseldorf
þehrindeki ISS Dome'de yapýlacak finalle sona erecek.
Yapýlan açýklamaya göre, Uluslararasý Türkçe Derneði
(TÜRKÇEDER) tarafýndan
‘Dünyanýn
Renkleri’ sloganýyla
düzenlenen 12. Uluslararasý Dil ve Kültür
Festivali, Etiyopya ve
Romanya'da gerçekleþtirilen etkinliklerin
ardýndan Almanya finali ile sona erecek.
145 ülkeden 250 öðrenci uzun süredir hazýrlandýklarý Almanya
programýnda Türkiye'den ve dünyanýn
dört bir yanýndan gelerek gurbette buluþan
izleyicilere bir þölen
sunacak.
Türkçe'nin yaný
sýra Almanca, Ýngilizce ve Fransýzca dille-
rindeki þarkýlarla 15
bin kiþilik ISS Dome'da sahne alacak
öðrenciler, açýlýþ þarkýsýný yine 'Namýn
Duyulsun' isimli eserle yapacak. Ýzleyiciler, birbirinden güzel
eserlerin en güzel halini Uluslararasý Dil
ve Kültür Festivali'ne
katýlan öðrencilerden
dinleyecek. Þarký, þiir
ve halk oyunlarýnýn
yaný sýra dünya danslarýndan oluþan gruplar ve görsel efektler
programa renk katacak. Kapanýþ þarkýsý
olan 'Yeni Bir Dünya'
ise tüm öðrenciler ve
izleyiciler ile beraber
seslendirilecek.
Canlý yayýn yapýlacak
12. Uluslararasý
Dil ve Kültür Festivali kapanýþ programýný
6 kanal canlý yayýnlayacak. Kapanýþ programýný Samanyolu
TV, S Haber, Bugün
TV, Mehtap TV, Irmak TV, Cihan TV
Network canlý olarak
yayýnlayacak.
Haber Merkezi
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
23 HAZÝRAN
Hitit Üniversitesi
49 kalem elektrikli araç
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü - Ýhale
Salonu
Saat: 09.30
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Trafik malzeme alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje ve Yatýrým Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum Sungurlu ilçesi
Ýsmetpaþa Ýlkokulu
onarým inþaatý yapým iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
konferans salonu
Saat: 14.00
***
24 HAZÝRAN
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Çorum Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
denetimindeki özel
bakým merkezlerinden
hizmet alan engelliler
için çeþitli giyim
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Saat: 10.30
***
26 HAZÝRAN
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
3 kýsým AÇS/AP
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans
Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Bahçelievler Mahallesi,
2183 Ada, 9 Parseldeki
351,40 m2 yüzölçümlü
arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
52.710,00
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Mezat Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Bina yýkýmý yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
8 kalem (Nükleer Týp
Birimi) týbbi sarf
malzeme alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
27 HAZÝRAN
Çorum Adliyesi
Çorum Adliyesi’ne ait
lojman binasýnýn dýþ
cephe ýsý yalýtým ve çatý
tadilatý iþi.
Yer: Çorum Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý
Saat: 10.00
***
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum merkez Anadolu
Güzel Sanatlar Lisesi
onarým inþaatý yapým iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçesi,
Yeniyol Mahallesi, 417
ada, 84 parsel, -/3/baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
18 TEMMUZ
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
19 DA 550 plakalý, 2011
model Volkswagen
marka Transporter 2.0
TDI tipli, siyah renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
45.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Karakeçili Mah., Ahçýlar
Mevkii, 143 ada no, 18
parsel no, 40 cilt no,
3873 sayfa no, 13 nolu
baðýmsýz bölümde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
110.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 218 ada no,
34 parsel no, Yavruturna
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 892 ada no,
349 parsel no, Gülabibey
Mahalle/Mevkii, 17
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
24 TEMMUZ
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mahallesi
Boþcakavak mevkii, 175
ada, 392 parsel, 4 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
73.500
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
'Uluslararasý Dil ve Kültür Festivali' olan Türkçe Olimpiyatlarý, Almanya’da final yapacak.
18 CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Merve Taþ Avrupa
Þampiyonasý kampýnda
Mahalleler arasý Minikler Futbol
Turnuvasýnda yarý finalistler belli oldu
Ulukavak - Kale, Mimar Sinan Bahçelievler yarý finalde karþýlaþacak
Mahalleler arasý minikler futbol turnuvasýnda yarý finalistler belli oldu. Önceki akþam oynanan çeyrek
final maçlarýndan ikisi penaltýlarda sonuca gitti. Bahçelievler ve Gülabibey takýmlarý arasýndaki maçýn normal süresi 2-2 berabere bitti. Penaltý atýylarý sonunda
rakibine 6-5 üstünlük saðlayan Bahçelievler takýmý yarý finale yükselen takým oldu.
Ulukavak ile Çepni arasýndaki maçýn normal sü-
3-6 Temmuz tarihlerinde Atina’da yapýlacak
Ümitler Avrupa Judo Þampiyonasý’nda
Çorum Belediyespor sporcusu Merve Taþ
milli mayoyu giyecek.
reside 2-2 berabere bitti. Penaltý atýþlarý sonunda rakibine 6-3 üstünlük saðlayan Ulukavak takýmý yarý finale yükselen ikinci takým oldu. Günün ikinci maçlarýnda ise Mimar Sinan, Karakeçili takýmýný 5-1 yenerek
yarý finalist olurken Kale Mahallesi’de Akkent’i 2-0
yenerek yarý finale yükselen takým oldu.
Yarý finalde Ulukavak Mahallesi ile Kale Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi ile Bah çelievler Mahallesi takýmlarý karþý karþýya gelecekler.
Bahçelievler: 6 - Gülabibey: 5
ha
SAHA: 1 Nolu Sa-
HAKEM:
Ecevit.
Ahmet
GÜLABÝBEY
MAHALLESÝ: Umut,
LER: Mehmet Ali (2)
(Çöplü Mahallesi), Burak (Yavruturna).
GOLLER: Mustafa
Emre (2) (Gülabibey),
Melih (2) Bahçelievler).
Normal süresi 2-2
biten maçta penaltý atýþ-
larý sonunda rakibine 6-5
üstünlük saðlayan Bahçelievler yarý finalist oldu.
Fatih, Tunahan, Eray,
Hüseyin, Mert, Emre,
Sefercan, Ahmet, Ýbrahim, Batuhan, Gültekin,
Eren, Emirhan, Bilal, Alperen, Ömer.
Merve Taþ
3. lig kura çekimi
24 Haziran’da
BAHÇELÝEVLER
MAHALLESÝ: M.El-
Futbol Federasyonu 2014-2015
futbol sezonu 2. ve 3. lig gruplarý kura
çekim takvimini açýkladý. Federasyon’dan yapýlan açýklamaya göre 3. lig
kura çekimi 24 Haziran salý günü saat
12.00’de Orhan Saka Amatörler Evinde
düzenlerecek. 2. lig kura çekimi ise 25
van, Akif, Muhammet
Yýldýrým, Tufan kaya,
Melihcan, Adem, Yahya,
Fatih, Hasan, Ömer Çöp,
Kerim, Emircan, Umut,
Ahmet, Okan, Serhat,
Mustafa, Ömer Alitaþ,
Engin, Oðuzhan.GOL-
ha
Sakaryaspor için yaþanan hareketlilik devam
ediyor. Yeni oluþum iddialarý gündemdeki yerini koruyor. Baþkanlýk için ismi gündemde olan SATSO
Baþkaný Mahmut Kösemusul, henüz böyle bir teklif
almadýðýný belirtirken gelecek için ise yeþil ýþýk yaktý.
Biz Sakaryaspor’un yönetimiyle ilgili olarak
iþadamlarýnýn tecrübelerinden yararlanýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bize göre bu kentin takýmýný iþadamlarý yönetmeli. Biz SATSO olarak Sakaryaspor’u
alacak durumda deðiliz. Ama takýma arkamýzý dönüp
de gidemeyiz.”
“Biz Büyükþehir Belediye Baþkaný Zeki Toçoðlu ile bir program yaptýk. Sakaryaspor ile ilgili çalýþmalarý þu an sorumlu olduðum makama zarar vermeden çözeceðiz. Þu dakikaya kadar bana Sakaryaspor
baþkanlýðýyla ilgili bir teklif gelmedi. Sakaryaspor’un
sorunlarýný bir þekilde çözeceðiz. Sakaryaspor çok
önemli bir deðer. Herkes elini taþýn altýna koymalý.”
Haziran çarþamba günü ayný saatte ve
ayný yerde yapýlacak.
Çorum Belediyespor’un mücadele
edeceði 3. ligde 54 takým 18’erli üç
grupta mücadele edecek. Gruplarýn belirlenmesinin ardýndan fikstürde daha
sonra açýklanacak
Bahçelievler penaltýlarda galip gelerek yarý finale yükseldi
Mimar Sinan: 5- Karakeçili Mahallesi: 1
SAHA: 1 Nolu Sa-
Judo Federasyonu Ümitler Avrupa Þampiyonasý’nda
mücadele edecek milli takýmý Trabzon’da kampa aldý.
Milli takýmda Çorum Belediyespor’dan Merve Taþ’da bulunuyor.
3-6 Temmuz tarihleri arasýnda Yunanistan’ýn baþkenti Atina’da yapýlacak olan Avrupa Ümitler Judo Þampiyonasý’nda mücadele edecek bayan milli takýmý Trabzon’da
kampa girecek.
22 Haziran’da baþlayýp 1 Temmuz’da sona erecek
kampa yedi ilden on sporcu çaðrýldý. Kampa Çorum Belediyespor’dan Merve Taþ ile birlikte Bursa’dan Melisa
Çakmaklý, Semanur Erdoðan ve Rabia Þenyayla, Balýkesir’den Ýrem Korkmaz ve Burcu Hantuk, Ýzmir’den Çiçek
Akyüz, Kocaeli’nden Tuðçe Beder, Ordu’dan Minel Akdeniz ve Ýstanbul’dan Þeyma Özerler bulunuyor.
Bayan milli takým Trabzon Sporcu Kamp Eðitim
Merkezinde kampa girecek ve bu kampýn ardýndan Atina’ya geçecek.
‘Sakaryaspor’a
arkamýzý dönemeyiz’
HAKEM:
Alagöz.
Emre
MÝMAR SÝNAN
MAHALLESÝ: Engin,
Berkay, Atakan, Eren,
Barýþ, M.Ali, Emirhan,
Altar, Hakan, Kaan,
Melih, Türkay.
KARAKEÇELÝ
MAHALLESÝ: Gür-
kan, Kaan, Koray, Avni,
Eyüp, Soner, Okan, Semih, Muhammet, Alper,
Ekrem, Fatih, Emirhan,
Taha, Furkan.
GOLLER:
Mimar Sinan Mahallesi Karakeçili önünde rahat galip gelerek yarý final biletini aldý
Mustafa Emre (2) (Gülabibey), Melih (2) Bahçelievler).
Normal süresi 2-2
biten maçta penaltý atýþlarý sonunda rakibine 65 üstünlük saðlayan
Bahçelievler yarý finalist oldu.
Ulukavak
Mahallesi: 6 - Çepni
Mahallesi: 3
SAHA:
ÇEPNÝ MAHALLESÝ :
1 Nolu Saha
HAKEM: Emre Alagöz.
ULUKAVAK MAHALLESÝ:
Enes, Orhan,
Yusuf, Semih, Barýþ, Kürþat, Muhammet, Mehmet,
Burak, Bedirhan, Arda, Nurullah, Uðurcan, Berkant,
Batuhan, Mert..
Eren, Haþim, Yasin,
Furkan, Hamit, Taha, Efe, Hacý, Sefa, Kerem, Enes.
GOLLER: Sefa, Kutay (Çepni Mahallesi),
Muhammed (2) (Ulukavak Mahallesi)..
Normal süresi 2-2 biten maçta penaltý atýþlarý
sonunda rakibine 6-3 üstünlük saðlayan Ulukavak yarý
finale yükseldi.
Ulukavak Mahallesi yarý final sevincini penaltýlar sonunda yaþadý ve çýkýþýný sürdürdü
Kale Mahallesi : 2 - Akkent Mahallesi : 0
SAHA: 1 Nolu Saha
HAKEM: Ahmet Ecevit .
KALE MAHALLESÝ: Can, Furkan, Ayberk, Ah-
met Ardýç, Ahmet Akyol, Ýbrahim, Hasan, Hakan, Berkant, Birkan, Y.Emre, Orkun, Uðurcan, Emir, Onurcan,
Yaþar, Uður, Mert, Yakup, Ýlyas.
AKKENT MAHALLESÝ: Gökhan, Kürþat, Mustafa, Zekeriya, Fatih, Kaan, Emirhan, Yuþa, Ozan,
Emir, Alptuðu, Tunahan, Nurullah, Murat.
GOLLER: Hakan (2) (Kale Mahallesi).
Kale Mahallesi, Akkent önünde ikinci yarýda bulduðu gollerle yarý final biletini alan takým oldu
ASGD Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen "Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý"nda final zamaný. Bugün
emeklerin karþýlýðý. 20 takýmýn arasýndan
çýkýp final gününü gören iki takým: Çorum
Park - Boyyem. Bu iki takýmýmýzýn turnuva boyunca neler yaptýklarýna bir göz atalým.
BOYYEM
Boyyem takýmý D grubunda yer aldý.
Grubunda ki ilk maçýnda Balaban Makine
karþýsýnda fazla zorlanmadan maçý 4-1 kazanarak turnuvaya güzel bir baþlangýç
yapmýþ oldu. Grubunda ki ikinci maçýnda
gerçekten zorlandý. Kalehisar takýmýnýn
mücadeleci oyunu karþýsýnda zorlansa da
son beþ dakika da Mustafa Doðan'ýn kafasýndan bulduðu golle maçý 3-2 kazanmasýný bildi. Bu maçta yediði 2 gol penaltýlardan gol yeme serisinin de baþlangýcý oldu.
Üçüncü maç grup birinciliði maçýydý. Osmancýkspor Fem Tekstil maçý baþtan sona
stresli bir maçtý. Boyyem takýmý ilk yarýda
1-0 öne geçse de ikinci yarýda yine penaltýdan kalesinde gol görerek maçtan 1-1 berabere ayrýldý. Grubun son maçýný Þenollar
Mermer takýmýyla yaptý. Rakibi karþýsýnda
aldýðý 5-0 gibi net bir skor yine de grubu 1.
bitirmesine yetmedi. Kendisi gibi grubu
ayný puanla bitiren Osmancýkspor Fem
Tekstil takýmýyla turnuvada ilk defa uygulanan "avantaj penaltýsý" uygulamasý yaptýlar. Boyyem takýmý, penaltý atýþlarý sonunda grup birincisi olarak çeyrek finallere çýkan takým oldu.
Çeyrek final maçýnda Damatoðlu
Spor Center karþýsýnda oynadýðý ilk yarý
turnuvada ki en kötü devre maçýydý. Ýkinci yarý ile beraber kendine gelerek maçý
zor da olsa 2-0 kazanmayý bildi.
Yarý final maçý turnuvanýn hem Boyyem adýna hem de Ay-Ka Enerji ile beraber iki takým adýna en güzel maçýydý. Ýlk
yarýda ki üstün futbolunu sadece 1-0 ile
süslemiþ olmasý ikinci yarýda yetmedi. Önce oyuncusu kýrmýzý kartla oyun dýþý kaldý
sonra da yine penaltýdan bir gol daha yiyerek maçta denge saðlanmýþ oldu. Son 25
dakikayý rakibinden bir kiþi oynamasýna
raðmen maçý penaltý atýþlarý sonunda kazanmasýný bildi.
Boyyem takýmý turnuvanýn en tecrübeli takýmý. Rakipleri ile olan yaþ dezavantajýný futbol bilgisiyle kapatmasýný bildi.
Turnuvanýn en çok kart gören takýmý olmalarý iyi bir görüntü deðil. Bu kartlarýn
çok büyük bir kýsmý da itirazlardan. Son
Orta kuþak
izlenimleri
Bilal
Gökmen
Futbol
Turnuvasý
alki_68hotmail.com
Ali Doðan
maçlarýnda konsantrasyonlarýný tamamen
oyuna verebilirlerse finali de kazanacak
güçteler.
ÇORUM PARK
Çorum Park takýmý gruplarda A grubunda yer aldý. Ýlk maçýnda Çorum Barosu'nu yenerken adeta gol þov yaptý 10-0.
Ýkinci maçýnda Elit Otomotiv takýmý ile
yaptýðý maç ilk maçtan farksýzdý. Yine gol
þov yine Ömer Özer þov vardý 7-0. Ýlk iki
maçýnda rakip kalelere 17 gol atýp kalesinde hiç gol görmeyen Çorum Park, turnuvada ki ilk golünü Ýþkur karþýsýnda yedi.
Ýþkur karþýsýnda hem ilk golünü yedi hem
de ilk defa berabere kalarak puan kaybetmiþ oldu. Gruptaki son maçýný Ay-Ka
Enerji ile yaptýlar. Son maça rakibinin 2
puan gerisinde giren Çorum Park, maçý 30 kazanýnca hem liderliði hem de grup birinciliðini kazandý.
Çeyrek final maçý en kolay çeyrek final maçýydý. Rakibi Cezaevi'ni 10-2 gibi
farklý bir skorla yenerek adýný yarý finale
yazdýran takým oldu.
Yarý final maçý Çorum Park takýmýnýn ilk defa turnuvada gol atamadýðý maç
oldu. Berabere biten maçta kalecisi Zafer,
2 penaltý kurtarýp 1 penaltý atarak yýldýzlaþtý. Bu maçta rakibine penaltý atýþlarýyla
da olsa üstünlük saðlayarak adýný finale
yazdýran takým Çorum Park oldu.
Çorum Park takýmý turnuvanýn en
golcü takýmý. Rakip kalelere tam 31 gol
atarken ayný zamanda en az gol yiyen takýmlardan birisiydi. Golcüsü Ömer
Özer'de attýðý 18 golle rakiplerinden açýk
ara önde gol kralý oldu. Maçlarda ki sakinliklerini bu maçta da korur, golcüsü Ömer
Özer'i topla buluþturur ve en iyi yaptýklarý
iþ olan topa sahip olmayý bu maçta da sürdürebilirlerse þampiyon olurlar.
Boyyem takýmý ile Çorum Park takýmlarý oyun anlamýnda birbirlerine benziyorlar. Ýkisi de topa sahip olmayý istiyor.
Genelde Çorum Park takýmý bunu çoðu
maçta uyguladý. Boyyem takýmý ise son
yarý final maçýnda çok daha iyiydi. Çorum
Park genelde Ömer Özer'in gol becerisinden goller atýyor (31 golün yarýdan fazlasý
Ömer'e ait). Boyyem takýmý ise daha deðiþken golcülere sahip. Her maçta farklý
isimler ortaya çýkýyor. Çorum Park, öne
geçtiði maçlarda farka rahat giderken (sadece Ýþkur maçýnda bu istatistiði bozdu),
Boyyem takýmý ise öne geçse de farka gitmekte zorlanýyor.
Bizler son günde "SADECE FUTBOL" olsun ve "SADECE FUTBOL" konuþalým istiyoruz.
BÝLAL GÖKMEN
FUTBOL TURNUVASI
ASGD Çorum þubesi ne kadar da güzel düþünmüþ: "Orta Kuþak Bilal Gökmen
Futbol Turnuvasý". Saygýyý fazlasýyla hak
eden bir düþünce. Spor camiasýnýn sevdiði
ve birliktelik oluþturduðu bir isme "Bilal
Gökmen"e karþý hem bir saygý hem de bir
vefa. Tebrikler.
Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda,
futbolun sadece maç kazanmak olmadýðý,
sene de bir defa da olsa bir araya gelerek
birlikteliði paylaþmak olduðu bu turnuvayla beraber yýllardýr devam ettirilmeye
çalýþýlýyor. Rahmetli Bilal Gökmen ile bu
duyarlýlýk farklý bir boyuta taþýndý. Bilal
Gökmen isminde olduðu gibi Çorum futbolunun deðerlerini anma ve bir vefa göstergesi olarak her sene çok deðerli bir þahsiyetini bu turnuva vesilesiyle Çorum anabilir mi? En azýndan teþekkürünü ve ahde
vefasýný gösterebilir mi? ASGD Çorum þubesi olarak tüm Türkiye'ye örnek olabilir
mi? Ne dersiniz?
TURNUVANIN ENLERÝ
Tüm takýmlarýmýz turnuvayý nasýl deðerlendirmiþler. Ýþte takýmlarýmýz ve ENLERÝ(ilk 3 takým sýralamasý):
En golcü takým: Çorum Park (31
gol), Osmancýkspor Fem Tekstil (20 gol),
Ay-Ka Enerj i(20 gol).
En az gol atan takým: Çorum Barosu
(0 gol), Efezade (2 gol), Göktuð Mobilya
(3 gol).
En golcü oyuncu: Ömer Özer- 18 gol,
Hasan Bal(10 gol), Sedat Þahin Yýlmaz(10
gol).
En az gol yiyen takým: Osmancýkspor
Fem Tekstil (1 gol), Bilgi Çaðý Kýrtasiye
(2 gol), Çorum Park (3 gol).
En centilmen takým: Bilgi Çaðý Kýrtasiye (Hiç kart görmediler), Gelyan, Çorum Barosu ve Çorum Barosu(1 sarý).
En agresif takým: Boyyem (18 sarý ve
1 kýrmýzý), Ay-Ka Enerji (13 sarý), Osman-
Genç kalecinin üzen rahatsýzlýðý
Bir dönem Ýl Özel Ýdarespor U 19 takýmýnda ve daha sonra Ýskilip Belediyespor
BAL takýmýnda forma giyen geçen sezonun ikinci yarýsýnda Kadirlispor’a
transfer olan Ramazan Kösebýyýkoðlu kan hastalýðý nedeniyle Baðcýlar
Araþtýrma Hastanesi’nde tedavi görüyor. Ramazan tedavisinin devam ettiðini
belirterek sevenlerinden dua beklediðini söyledi.
Çorum amatör kulüplerinden Ýl Özel Ýdarespor ve ardýndan da Bölgesel Amatör Lig’de
Ýskilip Belediyespor’da forma giyen genç kaleci
Ramazan Kösebýyýkoðlu rahatsýzlýðý nedeniyle
Baðcýlar Araþtýrma Hastanesi’nde tedavi görüyor.
Ýl Özel Ýdarespor U 19 takýmýnda forma giyen ve gösterdiði performansla dikkat çeken Ramazan Kösebýyýkoðlu, daha sonra Ýskilip Belediyespor’da forma giymiþ ve geçen sezon ortasýnda da üç takým arkadaþý ile birlikte Kadirlispor’a
transfer oldu.
Kadirlispor’da forma giyen ve takýmýnýn
þampiyonluðunda büyük pay sahibi olan genç
kaleci Ramazan Köse Býyýkoðlu kýsa süre önce
kanýnda çýkan bir hastalýk nedeniyle tedavi altýna
alýndý.
Genç file bekçisi sosyal paylaþým sitesinde
sevenlerine yayýnladýðý mesajýnda dört gündür
kanla ilgili bir sýkýntý yaþadýðýný hastanene tedavisinin devam ettiðini ve sevenlerinden dualarýný
eksik etmemelerini istedi.
Ramazan Kösebýyýkoðlu
CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
www.corumhakimiyet.net
SATILIK ÝMARLI
ARSALAR
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Müracaat: 0 533 424 57 71
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Kuzuluk Kaplýcalarýnda 25 Temmuz8 Aðustos tarihleri arasýnda
15 günlük devremülk satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 241 83 63
BAKICI AÝLE
ARANIYOR
(Ç.HAK:1848)
Bolu’da hindi çiftliðimizde
çalýþacak bakýcý aile aranýyor.
Mür. Tel: 0 531 654 69 44
5 kg. Osmancýk
Atlantis Pirinç
Ramazan dolayýsýyla
özel fiyat
(Ç.HAK:1821)
16.00
(Ç.HAK:1819)
SATILIK
OTOMOBÝL
0 533 370 21 05
Mür. Tel:
0 533 736 87 87
ÇÝÐDEM
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
PAPSÝ PÝZZA
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
ÝÞ ARIYORUM
Çift teker kapalý kasa transit ve
E sýnýfý ehliyetimle iþ arýyorum.
Satýþ ve pazarlama deneyimim
vardýr.
0 541 283 82 58
(Ç.HAK:1857)
BAYAN
ELEMAN
ALINACAKTIR
En az lise mezunu, evli
olmayan, 18-27 yaþ arasý,
bilgisayar kullanabilen ve
maðaza deneyimli olanlar
tercih edilir.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
Ýhlas Pazarlama
Albayrak Cad. No: 6 ÇORUM
ELEMANLAR ARANIYOR
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý rica olunur.
Adres: Ankara Yolu
10. Km. ÇORUM
ELEMAN ARANIYOR
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
% 50 indirim
TL
KDV dahil
2006 model Skoda Oktavia 1.9 TDÝ
hatasýz araç sahibinden satýlýktýr.
Devren
Satýlýk
Su
Bayii
0 507 008 50 21
Ýþ tanýmý:
* Bakým planýna uygun olarak makinalarýn kontrolünün ve bakýmýnýn yapýlmasý
* Fabrikamýzdaki makinelerde, proses ekipmanlarýnda ve yardýmcý tesislerde
meydana gelebilecek mekanik-elektrik arýzalarýn giderilmesinin saðlanmasý
* Arýzalarýn önlenmesi için gerekli önlemlerin alýnmasýna destek verilmesi
Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:20 - ÇORUM
Tel : (364) 254 97 60 Faks : (364) 254 97 65
[email protected]
Murat Halý Yýkama Fabrikasý’nda
çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr.
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Tel: 230 13 19
0545 742 19 00
Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Cad.
No: 42
SATILIK
DEVREMÜLK
(Ç.HAK:1617)
Hasan Zahir Et Lokantasý
Samsun Yolu 7. Km. ÇORUM
Yiðit Et ve Tavuk Ürünleri
Çepni Mah. Kubbeli 2. Sk. No: 4
0 544 925 03 03
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
(Ç.HAK:1803)
(Ç.HAK:1812)
Hizmet sektöründe çalýþabilecek genç,
dinamik, esnek çalýþma saatlerine uygun
Bay Aþçý Yardýmcýsý, Komi ve Tabakçý
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:1593)
Elemanlar Aranýyor
(Ç.HAK:1589)
0 532 604 74 75
(Ç.HAK:1855)
(Ç.HAK:1845)
Faal durumda, hazýr müþteri
potansiyeline sahip, güvenlik kamerasý,
klima, alarm sistemi, sigortasý, deposu
mevcut acil ihtiyaçtan satýlýktýr.
Fiyat: 18.000 TL
(Ç.HAK:1836)
BAYAN
SATILIK KASAP
ELEMAN
ALINACAKTIR
Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda
çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor.
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Teknik Liselerin Makine ,Mekanik ve Elektrik Bölümlerinden mezun,
Üretim tesislerinde bakým- onarým alanýnda en az 2 yýl deneyimli
Vardiyalý ve esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek
Dikkatli ve detaylý çalýþan
Ýþine iliþkin kontrol, takip ve raporlama yapan
Ekip çalýþmasýna uyumlu
Yoðun çalýþma temposunda çalýþabilecek
Askerliðini yapmýþ
35 yaþýný aþmamýþ
(Ç.HAK:1326)
SATILIK
DEVREMÜLK
Ortaokul, tercihen lise mezunu,
Vardiyalý çalýþma düzeninde çalýþabilecek,
Takým çalýþmasýna uyumlu, sorumluluk sahibi, disiplinli,
Askerlik hizmetini tamamlamýþ olan,
Bay çalýþma arkadaþý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:20 - ÇORUM
Tel : (364) 2549760 Faks : (364) 2549765
[email protected]
(Ç.HAK:1856)
(Ç.HAK:1830)
*
*
*
*
*
Genel Nitelikler:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
(Ç.HAK:1841)
Genel Nitelikler:
(Ç.HAK:1594)
(Ç.HAK:1846)
HAS UN FAB.
ZÝLE CAD.NO.91 ALACA / ÇORUM
0 533 763 8477
Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda aþaðýdaki niteliklere
sahip "Bakým Onarým birimlerimizde çalýþacak takým arkadaþlarý arýyoruz."
Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda
istihdam edilmek üzere aþaðýdaki niteliklere sahip "Üretim
Elemaný'' alýnacaktýr.
Bolu Abant’ta Sarot Termal Vadi 18 yaz
dönemine 1+1 daire 25 Aðustos-8 Eylül
arasý 15 günlük devre mülk satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 484 33 50
SATILIK SEKRETER ARANIYOR Elemanlar Aranýyor ELEMAN ARANIYOR
DÜKKAN
Büyük Zafer Çarþýsý 1. kat 169 nolu
Çayocaðý (tapudan ruhsatlýdýr)
* Yatýrýma UYGUN ve
* Kira Getirisi YÜKSEKTÝR
Mür. Tel: 0 543 438 16 21
En az lise mezunu, 18 – 28 yaþ arasý, ikna
kabiliyeti yüksek, iletiþimi iyi olan, dürüst,
çocuklarý seven, disiplinli, bilgisayar
kullanabilen sekreter alýnacaktýr.
ÖÐRENCÝ GELÝÞÝM ETÜT EÐÝTÝM
MERKEZÝ (ÖGEM)
Ilýca Cad. Lise 1. Sk. No:1 Çorum Merkez
(Metropol Ilýca Þube Karþýsý)
Tel: 0364 225 66 96
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
- Ofis için bilgisayar ve office proðramlarýna hakim
bayan eleman
- Asansör iþinde çalýþacak vasýflý ve vasýfsýz bay
elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:1264)
(Ç.HAK:1854)
HAS UN FABRÝKASI (ALACA)’DA
MUHASEBE DEPARTMANINDA
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ÖN MUHASEBE
TECRÜBESÝ OLAN BAY ELEMAN
ALINACAKTIR. ÝLGÝLENENLERÝN ÞAHSEN
MÜRACAATLARI GEREKMEKTEDÝR.
EKMEKÇÝOÐULLARI METAL ve KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ.
BAKIM-ONARIM ELEMANI
EKMEKÇÝOÐULLARI
METAL ve KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ.
Üretim Elemaný
(Ç.HAK:1850)
Fevzi UNCU
Selahattin oðlu
25/6/1968 Çorum
Türkler Köyü Doðumlu
sýklaþýr hem kilo
kaybeder hem de
zayýflarsýnýz.
Trombolinde zýplayarak
zayýfladýðýný iddia eden
birçok kiþi vardýr.
Bunlarda ayný
mekanizma ile
zayýflamýþlardýr. Eðer
bunu 1 ay boyunca her
gece yapmaya karar
verdiyseniz mutlaka her
sabah kahvaltý etmeyi,
her öðlen en geç ikiye
kadar öðle yemeði
yemeyi unutmayýn ve
öðün aralarýnda hiçbir
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:1822)
YÝTÝK
Çorum Emniyet
Müdürlüðünden almýþ
olduðum B sýnýfý sürücü
belgemi ve Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus
Cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
bedenimizi küçültmeye
çalýþýyorsak, zýplama
sonrasý bedenimiz de
kendisini sýkýlaþtýrmaya
çalýþacaktýr.Özellikle
güreþ, boks gibi
sporlarda da balans çok
önemlidir. Bu nedenle
boksörler ip atlayarak
hem performanslarýný
arttýrýrlar hem de
yumruk yediklerinde
kolayca düþmemek için
balans ayarý yaparak
bedenlerini sýkýlaþtýrýrlar.
Yatmadan önce 5
dakika zýplarsanýz hem
(Ç.HAK:1583)
5 dakika zýpla,
kilo ver
Menekþe Müh. ve Asansör Ltd. Þti.
Adres : Kubbeli Cd. Hilal Ýþhaný Kat: 1 / 3
Tel : 0 364 213 23 44
(Ç.HAK:1813)
(Ç.HAK:1602)
Bahçelievler Mahallesi
Hoyhoy mevkiinde imarlý,
müstakil tapulu arsalar
satýlýktýr.
Kilo problemine
farklý bir çözüm yolu
hakkýnda çalýþmalar
yapan uzmanlar
yatmadan hemen önce 5
dakika zýplama
önerisinde bulundu.
Tüm canlýlarda
olduðu gibi insan
vücudunun da bir denge
düþünülerek yaratýldýðýný
söyleyen Dr.Fevzi
Özgönül 'Bu dengeye
Balans diyoruz.
Koþarken atlarken ve
günlük yaþamda
mücadele ederken yani
bedenen çalýþýrken bu
balans çok önemlidir
.Doðada kaçma ve
kovalama iþlemi çok
önemlidir. Kaçarsan
kurtulur ve canýný
kurtarýrsýn, kovalayýp
yakalarsan karnýný
doyurur ve hayatýna
devam edersin. Bu
nedenle aslýnda balans
hayati önem taþýr.
Vücudumuzda bu
balansý saðlayan en
önemli yapýmýz tüm
vücudumuzu saran ve
bize þekil veren bað
dokumuzdur. Bað
dokumuz adý üstünde
vücudumuzu saran ve
organlarýmýzý baðlayan,
bir arada tutan dokumuz,
ne kadar sýký ve saðlýklý
olursa vücudumuz da o
derece dengeli olur ve
yaþam içinde yapmasý
gereken atlama, zýplama,
kaçma ve kovalama
iþlemlerini o kadar kolay
yapar' dedi.
'Þiþmanlamak ve
kilo almak da zaten bizi
saran bað dokusunun
gevþemesi nedeni ile
vücudun göbek, basen
ve kalça çevresindeki
gevþeyen bað dokusu
boþluklarýný yað dokusu
ile doldurmasý ile oluþur'
diyen Dr.Fevzi Özgönül,
'Eðer vücudun kendi
kendini tamir zamaný
olan gece saat 23:00 02:00 saatlerinden
hemen önce zýplayarak
veya vücudu
silkeleyerek gevþek
olduðumuzu ve vücutta
sallanan bölgeler olduðu
haberini iletebiliriz. Bu
sallanan bölgelerdeki
boþluklarý doldurmak
çok zaman alacaðý için,
vücudun yapacaðý ilk iþ
bað dokusunu
sýkýlaþtýrmak olacaktýr.
Nasýl ani bir tehlike
esnasýnda içgüdüsel
olarak yere çöküp
kollarýmýzý baþýmýzýn
çevresine sarýyor
kendimizi korumaya
yani hedef olan
19
Yeni açýlacak olan ikinci þubemize
ikili iliþkilerde baþarýlý, deneyimi olan
maðaza sorumlusu bay bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
(tercihen imam hatip mezunu)
Müracaat Cennet Bahçesi
Tel 213 39 08 - 0 536 459 65 00
(Cennet Bahçesi 2. Þubesi Ulu Camii
karþýsýna açýlacaktýr.)
‘ÝHTÝYAR DELÝKANLILAR’
yeþil sahada
Bugün saat 17.00’de 1 nolu sentetik çim sahada
Çorum futbolunda isim yapmýþ çok sayýda isim yýllar
sonra futbol oynayacak. Gösteri maçýna tüm futbol
severler ve ulaþýlamayanlar davet edildi.
CUMARTESÝ 21 HAZÝRAN 2014
Gökhan ve Murat’la
yollar resmen ayrýldý
Murat Akgül
Gökhan
Çorum Belediyespor’un devre arasýnda kadrosuna kattýðý iki isim Gökhan
ve Murat Akgün’le yollar dün resmen
ayrýldý. Yeni sezon için kadroda düþünülmeyen iki isimden Gökhan’ýýn sözleþmesinde yazan 10 bin lira getirir maddesi uyarýnca bu futbolcunun alacaklarýna karþýlýk sözleþmesi fesh edildi.
Murat Akgün’ün ise 30 bin lira getirir gider maddesinde alacaklarýndan
düþen kalan kýsmý Belediyespor’a yeni
transfer olacaðý Sivas 4 Eylül Belediyespor takýmý ödeyerek dün sözleþmesi fesh
edildi. Ýki futbolcuyada yarým sezonluk
süre içinde verdikleri hizmetlerden dolayý teþekkür edildi ve yollar resmen ayrýldý.
Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 19.’su düzenlenen ve bugün oynanacak final maçýyla sona erecek olan Geleneksel Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý öncesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü’nün
katkýlarýyla futbolun “ihtiyar delikanlýlarý” sahne alacak.
Geçmiþ yýllarda futbol oynamýþ ve þimdilerde anýlarý dillerden dillere dolaþan birçok isim, yýllar sonra sahada buluþacak. 1 No’lu Dýþ Saha’da saat 17.00’de baþlayacak ve 15’er dakikalýk 2 devre halinde oynanacak
maçta þu isimler forma giyecek:
Haþim Eðer, Yusuf Çilingir, Ömer Dinç, Yusuf
Aydemir, Ekrem Özumar, Recep Döðer, Cemalettin
Hoþgör, Mustafa Serdaroðlu, Sedat Damar, Garip
Ürün, Mustafa Çatal, Enver Yýldýz, Kedi Ahmet, Erdal
Sarýca, Saim Çilingir, Mustafa Koþar, Ýbrahim Baþbölük, Erdoðan Aslan, Hasan Gürbüz, Nihat Argut, Yusuf
Öncül, Uður Canbaþ, Yavuz Selim Sümer, Levent Coþkuner, Rýdvan Samsunlu, Mustafa Akça, Galip Odun-
cu, Celal Okutucu, Kahraman Ölçer, Korkmaz Alben,
Erdoðan Özsaraç, Selahattin Alkan ve Aslan Doðan.
Ahmet Aylar, Talat Kutsal, Mehmet Yalçýn, Ýbrahim Kurtaran, Ahmet Yazýcý, Kasým Atalay, Hayrettin
Karaca, Hilmi Umur, Þeref Umur, Cihan Olur, Uður
Barlýk ve Mehmet Özdoðan ise maçta oynayamayacaklarýný ancak izleyici olarak mutlaka geleceklerini bildirdiler.
Ýhtiyar delikanlýlarýn maçýnda yine eski hakemler
görev yapacak. Çorum futbolunun unutulmaz hakemlerinden Ýbrahim Kurtaran’ýn düdük çalacaðý maçta Ahmet Yazýcý ve Bahri Göktürk de yardýmcý olarak görev
alacak.
Baþlama vuruþunu Vali Sabri Baþköy’ün yapacaðý maçta forma giyen tüm futbolculara Anadolu Spor
Gazetecileri Derneði Çorum Þubesi tarafýndan madalya
verilecek. Organizasyona davet edilmek istenen ancak
ulaþýlamayan veya unutulan tüm sevenler bugünki maça davet edildiler.
19. þampiyon bugün belli oluyor
ASGD Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 19. düzenlenen Orta
Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasýnda 19. þampiyon bugün
saat 18.00’de Çorum Park ile Boyyem takýmlarý arasýnda
oynanacak final maçýndan sonra belli olacak.
Anadolu Spor Gazetecileri
Derneði
(ASGD) Çorum Þubesi
tarafýndan bu yýl 19. su
düzenlenen Orta Kuþak
Futbol Turnuvasýnda
þampiyon bugün belli
oluyor. Çorum Park ile
Boyyem takýmlarý bugün saat 18.00’de 19.
þampiyonluk kupasýný
kazanmak için karþýlaþacaklar.
Bu yýl 20 takýmýn
Oryantiring’de Milli heyecan
Çorum Park kadrosu daralmasýna raðmen finalde þampiyonluðu kazanmak amacýnda
25-28 Haziran tarihlerinde Makedonya’da yapýlacak olan Avrupa Yýldýzlar Oryantiring
Þampiyonasýnda milli takýmda Gençlikspor antrenörü Duran Torbacýoðlu ve sporcular
Kubilay Gökgöz, Can Baytürk ve Erhan Baþtuð forma giyecekler.
Oryantiring’de üç sporcu ve bir antrenörümüz
Makedonya’da yapýlacak Avrupa Yýldýzlar Oryantiring
Þampiyonasýnda milli takýmda mücadele edecekler.
Oryantiring Ýl Temsilcisi ve Gençlikspor Antrenörü Duran Torbacýoðlu 25-28 Haziran tarihleri arasýnda
Makedonya’nýn Strumica þehrinde yapýlacak olan Avrupa Yýldýzlar Oryantiring Þampiyonasý’nda milli takým
teknik heyetinde kendisinin antrenör olarak görev ya-
Antrenör Duran Torbacýoðlu
pacaðýný ayrýca kulüp sporcularýndan 16 yaþ erkeklerde
Kubilay Gökgöz, Erhan Baþtuð ve Can Baytürk’ün milli takým adýna mücadele edeceklerini söyledi.
16 Yaþ Erkek takýmýnýn Türkiye üçüncüsü olduðunu ve bu takýmdaki üç sporcunun milli takýmý Avrupa
Þampiyonasý’nda temsil edeceðini belirten Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu hedeflerinin Çorum’u ve ülkemizi en güzel þekilde temsil etmek olduðunu söyledi.
Kubilay Gökgöz ve Can Baytürk
Erhan Baþtuð
U 11’de özel ödül
sahipleri belirlendi
U 11 futbol þenliði bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Bugünki maçlar sonunda düzenlenecek törenle dereceye giren ilk dört takýma kupa ve madalya
ile birlikte özel ödüller sahiplerini verilecek.
Özel Ödülleri Tertip Komitesi yaptýðý toplantý ile
belirledi. Turnuvanýn Gol Kralý bugün oynanacak maçlardan sonra belli olacak. Turnuvanýn en centilmen takýmý olarak Osmancýkspor seçilirken en yetenekli kaleci olarak Mimar Sinan Gençlikspor kalecisi Mahmut
Eren Güler seçildi. En yetenekli sporcu olarak Ulukavakspor’dan Kürþat Gazi Koldaþ ödülü layýk görüldü.
U 11 maçlarýnda görev yapan HÝF hakemleri arasýnda
en baþarýlý isim olarak Aslan Iðnak’a ödül verilecek,
Tertip Komitesi ayrýca PTT Gençlikspor antrenörü olarak ve geçtiðimiz ay içinde genç yaþta kaybettiðimiz Bilal Gökmen’i en baþarýlý antrenör seçti. Gökmen’in plaketini bugünki törende verilecek.
Ödül töreninde Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan,
ASKF tarafýndan Fair Play davranýþa aday gösterilen
ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafýndan Sportif Davranýþ Dalý Kutlama mektubu almaya hak kazanan Çorum Belediyespor U 17 takýmý sporcusu Ersin
Torun’a ödül verecek.
Alt yapýya son isim
Selahattin Karaca
Selahattin Karaca
Çorum Belediyespor’da Alt Yapý Antrenörleri için son isim Selahattin Karaca oldu.
Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli’nin
yaptýðý açýklamaya göre daha önce açýklanan
Cemalettin Hoþgör, Selim Sümer, Alpay Ardýk, Mustafa Doðan,
Hüseyin Eðer ve Zafer
Kýroðlu ile birlikte alt
yapýda görev yapacak
son isim Selahattin Karaca oldu. Bu antrenörlerin görev daðýlýmý
önümüzdeki günlerde
beþerli dört grupta yaptýðý mücadele sonunda
gruplarda ilk iki sýrayý
alan sekiz takým çeyrek
finale yükelmiþ ve tek
maçlý eleminasyon sistemine göre oynanan
maçlar sonunda A grubundan birinci olarak çýkan Çorum Park ile D
grubundan birinci olarak çýkan Boyyem takýmlarý þampiyonluk
için karþýlaþacaklar.
Çorum Park grubunda oynadýðý maçlarda üç galibiyet ve bir beraberlik alarak 1. olarak
çýktýðý çeyrek finalde
Cezaevi önünde rahat
bir galibiyet alarak yarý
finale yükselmiþti. Yarý
finalde Osmancýk FEM
Tekstil önünde zorlu
mücadelede normal süre
golsüz berabere biterken
penaltý atýþlarý sonunda
rakibine üstünlük saðlayarak finale yükseldi.
Boyyem takýmý ise
D grubundan üç galibiyet ve bir beraberlikle
gruptan birinci olarak
yükseldiði çeyrek finalde Damatoðlu Spor
önünde aldýðý 2-0’lýk
galibiyetle yarý finale
yükseldi. Yarý finalde
Ayka Enerji ile normal
süresi golsüz berabere
biten maçýn sonunda penaltý atýþlarýyla rakibini
geçerek finalde mücadele etmeye hak kazandý.
Bugün
saat
18.00’de 1 nolu sentetik
çim sahada oynanacak
final maçýnýn ardýndan
düzenlenecek törenle ilk
dört sýrayý alan takýmlara kupa ve sporcularýna
madalya ile turnuvanýn
en centilmen takýmý ile
gol kralýna ödülleri verilecek.
Final maçýný Celal
Bayraklý, Yüksel Basar
ve Emrah Okan hakem
üçlüsü yönetecek.
Boyyem bugün finalde þampiyonluk kupasýný almak için mücadele edecek
Gençlerbirliði’nden dört
isim Beþiktaþ takibinde
Gençlerbirliði U 16 takýmýndan Batuhan Demirel, Nebi Demir, Ramazan Can
Savaþ ve Emin Çaðlar Çankýrý’da yapýlan grup birinciliðinde gösterdikleri
performansla Beþiktaþ’ýn takibine girdiler.
Gençlerbirliði U
16 takýmýndan dört isim
Beþiktaþ’ýn takibinde.
U 16 kategorisinde Çorum þampiyonu olan ve
Çankýrý’da yapýlan grup
birinciliði müsabakalarýnda ilimizi temsil
eden Gençlerbirlið’nde
forma giyen dört isim
Beþiktaþ tarafýndan Ýstanbul’a davet edildi.
Gençlerbirliði U
16 takýmýnda forma giyen isimlerden Batuhan
Demirel, Nebi Demir,
Ramazan Can Savaþ ve
Emin Çaðlar Beþiktaþ
alt yapýsý için yapýlacak
olan deðerlendirmelere
katýlacaklar. Bu dört
futbolcu Ýstanbul’da
gösterecekleri perfor-
mansla siyah beyazlý
kulüpte forma giyme
mücadelesi verecekler.
Batuhan Demirer
Nebi Demir
Ramazan Cansavaþ
Son þampiyon kupasýný bugün alýyor
Çorum Amatör
futbolunda sezonun son
kupasý bugün veriliyor.
U 11 þenliðinde þampiyonluðu garantileyen
Alaca Belediyespor bugün kupasýný alacak.
Dört takýmýn mücadele ettiði Final Grubunda son maçlar öncesinde Alaca Belediyespor
þampiyonluðu,
PTT Gençlikspor ise
ikinciliði garantiledi.
Son maçlar üçüncülük
ve dördüncülük kupasýnýn sahibini belirleyecek.
Saat 15.00’de baþlayacak ilk maçta Çimentospor ile Alaca
Belediyespor,
saat
16.00’da ise Mimar Sinan ile PTT Gençlikspor takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçlar sonunda Mimar Sinan ile Çimentospor takýmlarýnýn
üçüncü ve dördüncülüðü belirlenecek. Bu
maçlarýn ardýndan düzenlenecek törenle dört
takýma kupa ve sporcularýna madalyalar ile
özel ödüller sahiplerine
verilecek.
U 11 futbol þenliðinde final grubunda son maçlar öncesinde
þampiyonluðu garantileyen Alaca Belediyespor ile ikinciliði
garantileyen PTT Gençlikspor bugün üçüncü ve dördüncü
belirleyecek rakipleri önünde mücadele edecekler.
U 11 þenliðinde son maçlar öncesinde þampiyonluðu garantileyen Alaca Belediyespor bugün kupasýný alacak
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
16 358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content