close

Enter

Log in using OpenID

ADAPAZARI SU VE KANALİZASYON İDARESİ

embedDownload
YÖNETMELİĞİN TARİFİ
1
YÖNETMELİĞİN ADI
SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SASKİ ESAS YÖNETMELİĞİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
DAİRESİBAŞKANLIĞI
2
HAZIRLAYAN BİRİM
3
YÖNETİM KURULU KARAR
TARİHİ VE SAYISI
03.04.2014 - 2014/048
4
GENEL KURUL
KARAR TARİHİ VE SAYISI
26.05.2014 – 2014/019
5
YAYIMLANDIĞI GAZETE
VE YAYIM TARİHİ
SAKARYA YENİHABER
15.06.2012
6
YÜRÜRLÜK TARİHİ
7
REVİZYON NO
8
TADİLAT NO
30.05.2014
Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler
S. No
Yönetim Kurulu
Kararı
Genel Kurul
Kararı
Yayımlandığı
Gazete ve
Tarihi
Tadil Edilen Maddeler
1
2
3
1
SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(SASKİ)
ESAS YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
MADDE 1- (1) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu
maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı
kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü kurulmuştur. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sakarya Büyükşehir Belediyesine
bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Bu idare kısaca (SASKİ) rumuzu ile
adlandırılır.
MADDE 2- (1) Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinin İşleri, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve
Genel Müdür tarafından yürütülür. Bu yönetmeliğin III. Bölümünde;
“Teşkilat” kısmında gösterilen dairelerin başkan ve diğer görevlileri, dairelerine verilen hizmetleri
mevzuat ve usullere uygun bir şekilde ifa ve yürütmekle mükellef olup, işlerin mevzuata uygun bir
şekilde yürütülmesinden birinci derecede mesuldürler.
Amaç ve Kapsam
MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon
hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve
bir elden işletmek, 2560 sayılı kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş olan
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” uyarınca görev, yetki
ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü birimlerinin görev, yetki ve
sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
MADDE 4- (1) 2560 sayılı Kanun, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5- (1) Bu yönetmelikte ifade edilen;
a) İdare/SASKİ
: Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü,
b) Belediye
: İlçe belediyelerini,
c) Genel Kurul
: SASKİ Genel Kurulunu,
ç) Yönetim Kurulu
: SASKİ Yönetim Kurulunu,
d) Genel Müdür/Üst Yönetici : SASKİ Genel Müdürünü,
e) Başkanlık
: Daire Başkanlıklarını,
f) Birim/Birimler
: Daire Başkanlıklarına bağlı alt birimleri ifade eder.
2
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Görev, Yetki ve Sorumluluk
MADDE 6- (1) Bu yönetmelik çerçevesinde her bir birime yüklenen görev ile birlikte, o görevin
yerine getirilmesini sağlayacak yetki ve sorumluluk da verilmiş sayılır.
Birim amirleri; İdare tarafından çıkarılan yönetmelik ve yönergelerde tespit edilen ve Genel Müdür
tarafından verilen görevler için kararlar almaya ve uygulamaya yetkilidirler.
Yetki Devri
MADDE 7- (1) Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur:
a) Birim amirleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması
öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini tespit edilecek esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt
kademedeki personeline devredebilirler. Yetkilerin devri veya kaldırılması, kanunda öngörülen haller
dışında Üst Yöneticinin yazılı onayı alınarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir.
b) İdareyi hukuki ve mali sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak haller ve genel ilkelerle ilgili
karar alınmasını gerektiren hallerde, yetki sahipleri kendiliklerinden yetkilerini alt kademedeki
personele devredemezler.
c) Üst yönetici veya birim amirleri tarafından devredilmiş olan yetkiler, aksine işlem bulunmadığı
sürece üst yönetici veya birim amirinin değişmesi halinde de aynen devam eder.
İç Yönetmelikler
MADDE 8– (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği’nin çalışma usul ve esasları
hazırlanacak iç yönetmelikler ile belirlenir.
Yönergeler
MADDE 9- (1) Yukarıda sayılanlar dışındaki birimlerin çalışma usul ve esasları hazırlanacak
yönergeler ile belirlenir. Yönergeler Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat, İdare Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Teşkilat:
MADDE 10- (1) SASKİ Genel Müdürlüğünün Teşkilatı;
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Genel Müdür,
ç) Genel Müdür Yardımcıları,
d) Denetçiler,
e) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
f) I.Hukuk Müşavirliği,
g) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
3
ğ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
h) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
ı) Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı,
i) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı,
j) Kuzey Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı,
k) Güney Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı,
l) Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı,
m) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
n) Uzmanlar,
o) Özel Kalem Birimi,
ö) Basın Yayın Birimi,
p) Sivil Savunma Uzmanlığı,
r) İş Güvenliği Uzmanlığı.
Birimlerde herhangi bir değişiklik yapılması icap ettiği takdirde, çalışma şekilleri görev yetki ve
mesuliyetleri ayrıca bir yönerge ile tespit edilerek Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
Genel Kurul
MADDE 11-(1) Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve
yetkilidir.
Genel Kurulun Toplanma ve Çalışma Esasları
MADDE 12- (1) Genel kurul 2560 sayılı Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak
üzere her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve
çalışma esaslarına ait olarak 2560 sayılı kanunda tanzim edilmemiş hususlarda Belediye ve
Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri geçerlidir.
Genel Kurulun Görevleri
MADDE 13- (1) Genel Kurul 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.
Yönetim Kurulunun Görevleri
MADDE 14- (1)Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen görevleri ifa
eder.
MADDE 15-(1)Yönetim Kurulunun çalışma şekli ve şartları ayrı bir yönetmelikle tespit edilir.
Yönetim Kurulunun sekreterlik hizmetleri Zabıt ve Kararlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.
MADDE 16-(1) Yönetim Kurulu Üyeleri, kanun ve mevzuat hükümleri dâhilinde Yönetim Kurulu
kararlarının icrasını denetlemekle yetkilidir.
Genel Müdürün Görevleri
MADDE 17-(1) Genel Müdür 2560 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre atanır ve kanunda
belirtilen görevleri ifa eder.
Genel Müdür Yardımcılarının Görev ve Yetkileri
MADDE 18-(1) Genel Müdür Yardımcıları 2560 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre atanır.
Genel Müdür Yardımcıları, kanunda belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
4
a) İdarenin kendisine bağlı Daire Başkanlıklarının yönetimini yürürlükteki kanun, yönetmelik ve
yönerge esaslarına göre yerine getirilmesinde genel müdüre yardımcı olmak,
b) Bağlı birimler adına kurum stratejisinin oluşturulmasında gerekli katkıları sağlamak ve stratejik
plan kapsamındaki görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, dairelerin faaliyetlerini performans
kriterlerine göre izlemek, geliştirmek ve raporlamak,
c) Bağlı Daire Başkanlıkları bütçesinin hazırlanmasını ve harcamaların bütçeye göre yapılmasını
sağlamak,
ç) Bağlı Daire Başkanlıklarının yapı, sistem ve süreç olarak geliştirilmesi için gerekli çalışmaları
yapmak,
d) Bağlı Daire Başkanlıklarının planlı, organize ve koordineli olarak çalışmaları için gerekli toplantı
ve raporlamaların yapılmasını sağlamak,
e) Genel Müdür tarafından kendilerine yazılı olarak devredilen yetkileri kullanmak,
f) Bağlı Daire Başkanlıklarını sevk ve idare etmek,
g) Denetim birimleri tarafından Genel Müdüre sunulan raporların kendilerine havalesi üzerine
raporda teklif edilen hususların uygulanmasını ve koordinesini sağlamak.
ğ) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
Denetçiler
MADDE 19- (1) Denetçiler 2560 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre seçilir ve kanunda
belirtilen görevleri ifa eder.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
MADDE 20- (1)Teftiş Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) SASKİ Genel Müdürü adına veya onun talimatı üzerine SASKİ birimlerinin eylem ve işlemlerini
idari, mali ve hukuki açıdan denetlemek,
b) Teftiş programını hazırlamak, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine araştırma ve soruşturma
yapmak,
c) Sonuçlandırılan araştırma ve soruşturma raporlarını Genel Müdürlük makamına iletmek,
ç) SASKİ birimlerinin Anayasada ve yasalarda belirlenmiş ilkelere, yıllık plan ve programlara, Genel
Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına ve belediyenin politikalarına uygun çalışıp çalışmadığını
denetlemek,
d) SASKİ birimlerinin görevlerini daha etkin yürütmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme
araştırma ve denetlemeleri yapmak,
e) İnceleme, araştırma ve denetimler sonucunda ortaya çıkan sapmaların nedenlerini araştırmak,
çözümü konusunda Genel Müdürlük makamına önerilerde bulunmak,
5
f) Disiplin ve ceza soruşturması yapmak,
g) Mevzuat ve Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
I.Hukuk Müşavirliği
MADDE 21- (1) Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük ve SASKİ birimlerine yazılı ve sözlü hukuki
danışmanlık yapmak,
b) SASKİ birimlerinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması için gerekli danışmanlık hizmetini
vermek,
c) Teftiş Kurulu veya disiplin kurulları tarafından gönderilen raporlar hakkında gerekli hukuki
işlemleri yapmak,
ç) SASKİ’nin menfaatlerini korumak amacıyla gerekli hukuksal önlemlerin alınmasını sağlamak,
d) SASKİ Genel Müdürü’nün verdiği vekâletname çerçevesinde, adli ve idari yargı mercilerinde
SASKİ tüzel kişiliğini temsil etmek, gerektiğinde ilgili kişi ve kurumlara dava açmak, aleyhimizde
açılan davalarda davalı vekili sıfatıyla savunma yapmak, duruşmaları takip etmek, yerel
mahkemelerce verilen kararlardan gerekli görülenler hakkında itiraz, istinaf ve temyiz gibi kanun
yollarına başvurmak,
e) SASKİ alacakları ile ilgili borçlular aleyhine icra takibi yapmak,
f) Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak,
g) Genel Müdür adına ihtarname düzenlemek, SASKİ’ ye yönelik çekilen ihtarnamelere cevap
vermek.
ğ) İdarenin görevleri ile ilgili olarak birimlerce hazırlanan yönetmelik, yönerge, sözleşme ve
şartname tasarılarını inceleyerek yazılı görüş bildirmek,
h) İdareye adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden ve icra dairelerinden gelen veya noter
vasıtasıyla yapılan tebligatları alarak hukuki gereklerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için
ilgili birimlere göndermek,
ı) Mevzuat ve Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
MADDE 22- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
aşağıda belirtilmiştir.
a) SASKİ’nin İnsan Kaynakları Yönetimi, özlük işlemleri, destek hizmetleri, sağlık hizmetleri ile iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre
yapılmasını sağlamak,
6
b) Nitelikli insan kaynağını kuruma kazandırmak ve kurumda tutmak için gerekli çalışmaları
yapmak, kurumda moral, motivasyon, iş tatmini ve performans artırıcı çalışmaların yapılmasını
sağlamak,
c) Memur, sözleşmeli personel ile işçilerin; kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma,
terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, disiplin, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile alakalı
bütün işlemlerini yürütmek,
ç) İdarede İnsan Kaynakları Planlaması, personel seçimi, eğitim, performans değerleme, ücret
yönetimi ve kariyer geliştirme sistemlerinin oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak veya
yaptırmak, İnsan Kaynakları yönetimi sistemlerinin etkin bir biçimde uygulanması için tüm birimlerle
işbirliği içinde olmak, gerekli desteği sağlamak,
d) 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereği Genel Kurulda görüşülmesi teklif
edilen konuların Genel Kurula sunulmasını sağlamak üzere gerekli yazışmaları yapmak,
e) Genel Kuruldan alınan kararları takip ederek neticelerinden ilgili birimleri haberdar etmek,
f) Genel Kurul tarafından alınan ve İdareyi ilgilendiren kararlar ile ilgili olarak İdarece yapılan
işlemler hususunda Genel Kurula rapor vermek,
g) Yürürlükteki İdare Yönetmeliklerinin SASKİ Resmi İnternet Sitesinden, Yönergelerinin ise
SASKİ Portalından güncel hallerinin yayımlanmasını sağlamak.
ğ) İdarenin tüm Yönetmelik ve Yönergelerinin onaylı örneklerine ilişkin fiziki arşivini muhafaza
etmek,
h) Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt, karar verme, bu kararları dağıtma ve
Yönetim Kurulu faaliyetlerine ait evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri yürütmek,
ı) SASKİ’de görev yapan tüm personelin eğitim programlarını yapmak, eğitimleri vermek veya
verdirmek,
i) İdarenin iç ve dış haberleşmesinin etkin bir şekilde yürütülmesini, gelen ve giden evrakların takip
edilerek kayıt altına alınmasını ve yasalara göre saklanılması gereken evrakların belirtilen süre
içerisinde saklanmasını sağlamak,
j) İhtiyaç duyulduğunda hizmetlerin ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, dışarıdan hizmet ve mal
alımlarında sözleşme ve şartnameleri hazırlamak, Yüklenici Firmanın çalışmalarının takip ederek
yapılan çalışmaların sözleşme ve şartnameye uygunluğunu kontrol etmek ve hakedişlerin sözleşmeye
uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,
k) İdarenin sahip olduğu varlıkları (tesis, bina, makine, teçhizat vb.) her türlü tehlikeden (yangın,
sabotaj, çalınma, doğal afet gibi) korumak, sigorta işlemlerini yapmak, İdarenin doğalgaz ile ilgili
tüm iş ve işlemlerinin takibini yapmak ve yaptırmak, tesis ve çalışanların güvenliğini sağlamak,
l) Toplu iş sözleşmelerinde kurumu temsil etmek,
7
m) İdarenin stratejisinin oluşturulmasında dairesi adına gerekli katkıları sağlamak ve stratejik plan
kapsamında birimine düşen görevleri yerine getirmek,
n) Daire faaliyetlerini performans kriterlerine göre izlemek, geliştirmek ve raporlamak,
o) İdareye ait her türlü toplantı – ağırlama işlerinde salon düzenleme, toplantıyla ilgili her türlü ikram
dağıtım ve düzenlemenin yapılmasını sağlamak, bununla ilgili olarak toplantı sonu idarenin
eşyalarının teslim alınarak kaldırmak, Resmi ve dini bayramlarda bayrak asılması, kurum
bayraklarının belirli aralıklarla değiştirilmesi, kurum içi elektrik tesisatının ve santralinin sağlıklı
çalışması ve gerekli durumlarda tamirlerini yaptırmak, santralle ilgili periyodik kayıtları tutmak,
kurum çevre ışıklandırmalarının sağlıklı çalışmasını sağlamak.
ö) Başbakanlık İletişim Merkezine intikal eden İdaremizle ilgili şikâyetleri cevaplamak. İdarenin
resmi web sitesine ve resmi e-posta adresine ve Çağrı merkezine (Alo 185) gelen arıza, şikâyet,
teşekkür bildirimlerini, kaçak su ihbarlarını, SASKİ ile alakalı bilgi taleplerini ve benzeri konuları
cevaplandırmak, konularına göre ilgili birime göndermek ve gelen cevapları vatandaşa geri
göndererek elektronik postanın ve bilgi taleplerinin cevaplandırılarak kapanmasını sağlamak,
p) Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen talepleri karşılamak,
r) Talep halinde vatandaşlara, okullara, kurum ve kuruluşlara yönelik tesis gezisi düzenlemek, Su
kültürünün oluşması ve bilinçli su kullanımının öğretilmesi amacıyla okullarda seminerler vermek,
s) İdarenin çalışmaları, projeleri ve yatırımları hakkında paydaş kurum ve kişilere yönelik
bilgilendirme çalışmaları yapmak,
ş) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri
yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
MADDE 23- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
a) SASKİ’nin, bilgi işlem faaliyetlerini; yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre
yapılmasını sağlamak,
b) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirilmesini sağlamak, İdarenin bilişim
teknolojileri ihtiyacını tespit etmek, gerekli sunucu altyapısı ve bilgisayar ağını oluşturmak ve bilişim
sisteminin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. SASKİ’nin e-saski, web
hizmetleri tüm sistem ve network faaliyetlerini yönetmek işletmek, SASKİ birimlerinin bilgisayar
ortamında faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak, güncel teknolojiyi yakından
takip etmek, sistemleri sürekli güncel tutmak,
c) İdarenin network iletişimi, veri tabanı, internet, donanım, birimlere yönelik her türlü yazılım,
paket program altyapısının tespiti ve analizi, tarifi, planlanması, teknoloji seçimi, temini, yeni
teknolojilerin takibi ve sisteme adaptasyonu, bakım ve işletilmesini yapmak, sistemlerin
standartlarının oluşturulmasını sağlamak,
8
ç) Bilgisayarların, bunların ek ünitelerinin ve ağ yapılarının bakım ve onarımını yapmak veya
yaptırmak bunların çalışır durumda olmasını sağlamak, bilgisayarlardaki mevcut bilgilerin ve
verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,
d) Personele yönelik, bilgisayar ve donanımları ile ilgili gerekli eğitimleri yapmak veya yaptırmak.
Bilgi işlem sistemi için gerekli satın alma tespitlerinde bulunarak ürün belirlemek ve bilgi işlem
sistemleri ile ilgili satın almaları planlamak, bütçelemek ve gerçekleştirmek,
e) İdare stratejisinin oluşturulmasında dairesi adına gerekli katkıları sağlamak ve stratejik plan
kapsamında birimine düşen görevleri yerine getirmek, Daire faaliyetlerini performans kriterlerine
göre izlemek, geliştirmek ve raporlamak, Daire bütçesini hazırlanmasına yardımcı olmak ve
harcamaların bütçeye göre yapılmasını sağlamak, Dairesinin yapı, sistem ve süreç olarak
geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
f) İdare iş ve işlemlerinin otomasyona geçirilmesini ve otomasyonun devamlılığını sağlamak,
g) Kurumun bilgi ve iletişim güvenliğini en üst düzeyde sağlamak ve gerekli tedbirleri almak veya
alınmasını sağlamak,
ğ) İdare içi bilgi akışını ve çalışmakta olan sistemlerin işleyişini izlemek ve sorunları tespit ederek
çözmek, bilgi kaybını önlemek üzere gerekli yedeklemelerin yapılmasını sağlamak,
h) Karar Destek Sistemleri için ihtiyaçların tespiti, dönüştürme ortamlarının temini, veri tabanı
oluşturulması, veri aktarım araçlarının oluşturulması, ihtiyaç olan raporların analiz ve tespiti, ilgili
raporların her türlü yolla istenilen her zaman periyodunda bütün ilgililere aktarılmasını sağlamak,
ı) İş sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan tüm network ve sunucu altyapısının yedekli ve
çalışabilir durumda olmasını, gerektiğinde sistemin yedek bölgeden ayağa kaldırılmasını sağlamak,
i) Kurum içinde geliştirilen, satın alınan ve kontrolünün kuruma devredildiği yazılımlarla ilgili
talepleri almak, gelen taleplerin değerlendirilmesi, ihtiyaçların analiz edilmesi, gelen taleplerin
değerlendirilmesi ve ihtiyaçların ne şekilde karşılanacağına ilişkin güncelleme, bakım ve geliştirme
ya da satın alma işlemlerini yapmak.
j) Suyun dağıtımı ve kumandasını sağlamak üzere, SCADA sistemlerinin kurulması, genişletilmesi
ve işletilmesini, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ile dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı
olarak takip edilmesi, bilgi toplanması, toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni
yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda Sistemine dâhil edilmesi için otomasyon işlerini yapmak
veya yaptırmak,
k) Kurum içinde geliştirilecek uygulamalarla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını detaylı olarak tespit etmek,
yazılım isterlerini belirlemek, projelendirmek, programlama diline karar vermek, kodları geliştirmek,
testlerini yapmak ve uygulamaya almak. Uygulama sonrası geri bildirimleri almak ve bu geri
bildirimlere göre gerekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek.
l) Yazılımla ilgili kurumsal standartları oluşturmak ve bu standartlara göre yazılım geliştirilmesini
sağlamak, tek bir noktadan yönetilebilmesi, değişikliklerin yönetilebilmesi için gerekli sistemleri
kurmak ve işletilmesini sağlamak.
9
m) Kurumun dış kurumlardan ihtiyacı olan konularda veri çekebilmesi için gerekli web servisleri
tespit etmek, analizlerini yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri takip etmek, ilgili
paydaşlardın sistemleriyle entegrasyon sağlayacak web servislerin geliştirilmesini sağlamak. Ayrıca
ilgili web servislerinden alınan verilere SASKİ kurumsal uygulamalarından erişim sağlanacak
yazılımları geliştirmek.
n) Kurumun coğrafi bilgi sistemleri altyapısını kurarak, verimli bir şekilde yönetimini ve işletmesini
yapmak. Coğrafi bilgi sistemleri ile konumsal tabanlı yeni çözümler üretmek.
o) Depozito bedeli hesaplamalarını yaparak kayıt altına almak, abone müracaatlarının tetkiki, ilk
abone kaydı, mukavele akdi ve feshi, abone devir işlemlerini yapmak, hizmet alanına dahil olan köy,
mahalle ve beldelerin ilk abonelik işlemlerini yaparak sisteme dahil etmek, abone sicil bilgilerini
güncellemek,
ö) Aylık okuma planı oluşturmak ve kontrolünü sağlamak, abone sayaçlarını okuyarak, sarfiyatların
tespitini yapmak, bedellerin tahakkuk ve kontrolünü yapmak, tahsilat hızını arttırmak amacıyla
borcunu ödemeyen abonelerin su hizmetlerini durdurmak, borcu düşen abonelerin su açımlarını
gerçekleştirmek,
p) Abone tesisatlarını uygun hale getirerek sayaç takmak, abone kullanım özelliklerine göre sayaç
tipini belirlemek, gerekli hallerde abone sayaçlarının değişimini sağlamak, sayaç tamir ve bakım
işlemlerini yapmak,
r) Tespiti yapılan faturalandırma hataları, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden gelen
raporlar, İtiraz Değerlendirme Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda gerekli
tahakkuk düzeltme işlemlerini yapmak,
s) Taksitlendirme işlemlerini belirlenen limitler çerçevesinde yerine getirmek, borçlu aboneler ile
ilgili çalışmalar yapmak, gerekli hallerde borçlu aboneler hakkında icra takibi başlatılması için
hazırlanan listeleri Hukuk Müşavirliğine havale etmek,
ş) Sahada genel abone kontrollerini yapmak, kaçak ve usulsüz su kullanımlarını engellemek ve tespit
etmek, tespiti yapılan kaçak kullanımlarını tutanak ile belgeleyerek Savcılığa suç duyurusunda
bulunmak üzere Hukuk Müşavirliğine havale etmek, Yönetmelik ve Yönergeler doğrultusunda
tutulan tutanaklara ceza tahakkuk etmek,
t) İhtiyaç duyulduğunda hizmetlerin ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, dışarıdan hizmet ve mal
alımlarında sözleşme ve şartnameleri hazırlamak, Yüklenici Firmanın çalışmalarının takip ederek
yapılan çalışmaların sözleşme ve şartnameye uygunluğunu kontrol etmek ve hakedişlerin sözleşmeye
uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,
u) Abonelere daha iyi hizmet götürebilmek amacıyla projeler geliştirmek/projelerin gerçekleştirilme
sini sağlamak,
ü) Kurum stratejisinin oluşturulmasında dairesi adına gerekli katkıları sağlamak ve stratejik plan
kapsamında birimine düşen görevleri yerine getirmek,
v) Daire faaliyetlerini performans kriterlerine göre izlemek, geliştirmek, raporlamak,
10
y) Daire harcamalarının bütçeye göre yapılmasını sağlamak, dairesinin yapı, sistem ve süreç olarak
geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak, daire içi toplantı ve gerekli
raporlamaların yapılmasını sağlamak, diğer daireler ve kendisine bağlı birimler arasında
koordinasyonu sağlamak, bağlı personelin eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını belirlemek ve gidermek
için ilgili başkanlığa talepte bulunmak,
z) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri
yapmak.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 24 – (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
a) SASKİ Genel Müdürlüğünün bütçe, muhasebe, tahsilat, ihale, satın alma, ayniyat, strateji
geliştirme ve performans izleme faaliyetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına,
muhasebe ilkelerine göre yapılmasını sağlamak,
b) Kurumun yıllık ve üç yıllık bütçelerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na
ve bağlı yönetmeliklere göre hazırlanmasını ve üç yıllık bütçenin her yıl revize edilerek harcama
yetkililerinin talepleri doğrultusunda güncellenmesini sağlamak,
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı
hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ilgili birimlere bilgi vermek,
ç) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve
bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
d) İlgili mevzuatı çerçevesinde İdare nakdinin ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterlerdeki
hareketini idare ve takip etmek, İdare gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini ve muhasebe
hizmetlerini yürütmek,
e) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır veya taşınmazlara ilişkin icmal
cetvellerini düzenlemek, İdarenin bütün gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerinin muhasebesini
tutmak,
f) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve
yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
g) İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
ğ) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
h) 2560 sayılı yasaya göre bütçe aktarma işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve yapmak,
ı) Kurumun temel ve yardımcı mali tablolarını hazırlamak, kurumun mevcut mali durumunu analiz
etmek ve kurumun mali yapısı hakkında ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü
bilgilendirmek,
11
i) Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek
üzere gerekli çalışmaları yapmak,
j) Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek,
k) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında
çalışmalar yapmak,
l) Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi
kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel
araştırmalar yapmak,
m) Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
n) Kurum faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izlemek ve
değerlendirmek,
o) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak SASKİ faaliyet
raporunu hazırlamak,
ö) Hizmet süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
p) Kurumun performans ve hizmet kalite standartlarını belirlemek, hizmetlerin belirlenen standartlara
uygun yürütülmesini izlemek, düzeltici-önleyici tedbirler önermek ve kalite belgelerinin gerektirdiği
diğer faaliyetleri yürütmek,
r) SASKİ Genel Müdürlüğünün ihale, satın alma, ayniyat faaliyetlerinin yürürlükteki kanun,
yönetmelik ve yönerge esaslarına, muhasebe ilkelerine göre yapılmasını sağlamak,
s) Harcama birimleri ambarlarına girişleri yapılan Dayanıklı Taşınır, Araç ve Büro Malzemelerine
ilişkin malzemelerin sicil numaraları verilerek ilgili kişi ve birimlere zimmet işlemlerini
gerçekleştirmek,
ş) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’na göre
çıkarılan yönetmelikler ve tebliğler çerçevesinde Kurumun ihale ve doğrudan temin işlemlerini
gerçekleştirmek.
t) Harcama birimleri ambarlarına girişleri yapılan Dayanıklı Taşınır, Araç ve Büro Malzemelerine
ilişkin malzemelerin sicil numaraları verilerek ilgili kişi ve birimlere zimmet işlemlerini
gerçekleştirmek,
u) SASKİ bünyesine alınan mal ve malzemelerin giriş ve çıkış kayıtlarını Taşınır Mal Yönetmeliği ve
Taşınmaz Mal Yönetmeliği kapsamında tutmak ve yılsonu sayımı yapılarak konsolide etmek,
ü) Birimlerden gelen ihale taleplerini değerlendirerek bunları istenilen zamanda, istenilen miktar ve
nitelikte tedarik etmek.
12
v) Ayrım gözetmeme, adil rekabet ortamını sağlama, kolay anlaşılabilir ve ayrımcılık içermeyen
teknik şartnameler hazırlamak.
y) İhale ilanını tüm potansiyel iştirakçilere ulaşacak şekilde duyurma veya ilan etmek.
z) Sağlıklı tekliflerin alınabilmesi için teklif sahiplerine yeterli zaman tanımak.
aa) Objektif değerlendirme kriterlerini kullanma ve kayıtları düzgün, anlaşılabilir ve yeterli şekilde
tutma gibi temel satın alma kurallarına uymak.
bb) İhale faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tüm yazışmalar, raporlar, faturalar ve ilgili diğer
harcama belgelerini sağlıklı bir şekilde kayıt altına almak.
cc) Kanunun 10. maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale
yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak
ihtiyaçları temin etmek.
çç) Gelen teklifleri komisyon huzurunda değerlendirip işi en uygun fiyatı veren firmaya vermek.
dd) Yurt dışından tedarik edilen mallarda bütün gümrük işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve
takibini yapmak.
dd) Birimlerden gelen teknik şartnameleri incelemek, gerekli düzeltmeler varsa yapılmasını sağlamak
ve gerekli uyarıları yapmak.
ee) Yapılacak olan ihale usulünü belirlemek.
ff) İdari şartname, sözleşme tasarısı, hizmet içi genel şartnamesi, diğer standart formları hazırlamak.
gg) İlan hazırlama ve basın ilan kurumu ile yazışmaların yapılması, yerel gazete ilanı verilmesi Sevk
işlem formunun KİK’e gönderilmesi Teklif kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
ğğ) Firmalara doküman satışı için gerekli evrakları hazırlamak ve satışını yapmak.
hh) Firma dosyayı aldıktan sonra ilgili süreçte açıklama ve zeyilname dokümanı gerekirse hazırlamak
ıı) Teklif dosyalarını teslim almak.
ii) Firma belgelerinin incelenmesi ve fiyat inceleme işlemlerini yapmak.
jj) İhale ile ilgili gerekli sorgulamaları yapmak, firmalardan ek bilgi talep etmek.
kk) Tüm katılımcılara gönderilmek üzere ihale sonucunu hazırlamak ve tebliğ etmek.
ll) İş üzerinde kalan istekliyi sözleşmeye davet etmek.
mm) Yüklenici ile sözleşme imzalanmasını sağlamak.
nn) İhale ile ilgili KİK’e gerekli bilgilendirmeleri yapmak.
13
oo) KİK’ten Yasaklılık teyidi alma(hem sözleşme öncesi hem ihale sonrası) ve sözleşme devir
işlemlerini gerçekleştirmek.
öö) İhale komisyonunun görevlendirilmesi işlemlerini yürütmek.
pp) İhale onayı alınmasını sağlamak.
rr) Yönetim Kurulu Kararı alınması için gerekli yazışmaları yapmak.
ss) Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyeti hazırlamak.
şş) İtiraz halinde zeyilname düzenlenmesi işlemlerini yürütmek.
tt) İhale sonucunun KİK’e bildirilmesi işlemlerini yapmak.
uu) İhalede sözleşmenin feshi ile ilgili işlemleri yürütmek.
üü) İhalelerle ilgili yasal mevzuatı takip etmek ve birimlerden gelen talepleri cevaplandırmak.
vv) Altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan dolgu malzemesini temin etme
işleminin ihale işlemlerini koordine etmek ve ilgili birimlere devrini sağlamak.
yy) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri
yapmak.
Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
MADDE 25- (1) Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
a) SASKİ’nin planlama ve yatırım faaliyetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge
esaslarına ve güncel yönetim yaklaşımlarına göre yapılmasını sağlamak,
b) Yıllık yatırımları ve iş programlarını; su ve atık su konusundaki ihtiyaçlara göre, öncelik sıralarını
tespit ederek projeler üretip planlamak,
c) Yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen lüzumlu görülen ve yapılması karara
bağlanan işlere (her türlü baraj, arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, tali ve ana
kolektör, tünel, işletme binası, ekipman vb.) ait her türlü etüt, avan proje, fizibilite, harita, arazi
topografik ve jeoteknik çalışmalar, uygulama, tadilat ve tevsi projeleri yapmak/yaptırmak,
ç) Alternatif içme suyu kaynakları oluşturmak, yeraltı ve yerüstü su kaynakları ile içme suyu
havzalarını planlamak, proje ve yapıma yönelik süreçleri yürütmek,
d) Yatırımların, ihale yolu veya doğrudan temin ile gerçekleştirilmesine yönelik; ihale evraklarını
hazırlamak, ihale komisyonunda görev almak, ihaleden sonra işleri kontrol etmek, hakediş raporlarını
tanzim etmek, işlerin sonunda kesin hesapları yapmak, yükleniciler tarafından inşaatı bitirilen işlerin
geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak, gerekli raporları hazırlamak, tesisi işletmeye alarak ilgili
işletme Daire Başkanlığına devretmek,
14
e) Kurum tesislerine ilişkin, diğer kurum ve vatandaşlara ait taşınmazlarla ilgili devir, tahsis, geçiş
izni, irtifak ve kamulaştırma işlemlerine esas evrakları hazırlamak/hazırlatmak, konu ile ilgili kurulan
komisyonlarda görev almak, yer teslimi ve tescil işlemlerini yapmak,
f) Kıymet Takdir Komisyonu ve Zarar Ziyan Komisyonlarını yönetmek, Uzlaşma Komisyonu
çalışmalarını takip etmek,
g) İmar Kanunu gereğince İdare taşınmazlarında 3. şahıslar lehine geçit hakkı talep edilmesi halinde,
istenen geçit hakkının, kadastrodan mutabakatlı alan hesabını yapmak suretiyle vermek,
ğ) İdare taşınmaz malları üzerindeki işgalleri tespit etmek, işgallerin kaldırılması için yasal yollara
başvurulmasını sağlamak,
h) İdarenin ihtiyaç duyduğu hâlihazır harita, şeritvari harita, plankote, aplikasyon, sınır tespiti,
sayısallaştırma, nivelman, işletme planı vb. arazi çalışmalarını yapmak /yaptırmak,
ı) İdareye ait taşınmazların kayıtlarını, mevzuata uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını ve
bu kayıtlara ilişkin bilgisayar programı, defter ve belgelerin hazır şekilde muhafazasını sağlamak,
i) Tüm proje, işletme planı ve dokümanların yönetmeliğine uygun olarak arşivlenmesi ve
korunmasını sağlamak,
j) İdarenin stratejilerinin ve Performans Programlarının oluşturulmasında dairesi adına gerekli
katkıları sağlamak ve stratejik plan kapsamında birimine düşen görevleri yerine getirmek,
k) Faaliyet ve projelerle ilgili performans göstergelerini belirlemek ve sonuçlarını içeren faaliyet
raporlarını hazırlamak, raporlamak, ilgili birimlere iletmek,
l) Daire bütçesinin hazırlanmasında katkıda bulunmak ve harcamaların bütçeye göre yapılmasını
sağlamak,
m) Dairesinin yapı, sistem, süreç ve işgücü olarak geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak veya
yaptırmak,
n) Birim personelinin eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılamak için
ilgili birime iletmek.
o) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri
yapmak.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
MADDE 26- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
aşağıda belirtilmiştir.
a) “Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” ne göre, kanalizasyona bağlantısı olan evsel ve
endüstriyel atık su kaynağı olan sanayi kuruluşları ve işletmelere Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
vermek ve 3 yılda bir yenilemek/yeniletmek,
b) Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı ve Çevre İzni alacak işletmelere SASKİ Görüşü vermek,
15
c) Endüstriyel atık su kaynağı olup, Kanalizasyona bağlı işletmelerin atık su arıtma tesisi projelerini
onaylamak,
ç) Laboratuvar hizmeti isteyen tesislerden atık su numunesi almak,
d) Kanalizasyon sisteminin herhangi bir sebepten dolayı (atık yağ, katı madde... vb.) tıkanmasının ve
sistemin zarar görmesini engellemek, zarar verenler hakkında gerekli cezai işlemleri yapmak,
e) Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) verilen işletmelerin periyodik numune alımı ve
denetimlerini yapmak, Sonuçları incelemek ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen sınır değerleri aşan
firmalar için gerekli yasal işlemleri(n) yapmak/yapılmasını sağlamak, gerektiğinde durumu ilgili
kurumlara (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyük Şehir Belediyesi vb.) ileterek bu kurumlarla
işbirliği yapmak,
f) SASKİ görev alanında inşaatları gerçekleştirilen veya SASKİ tarafından devir alınan geçici-kesin
kabulleri yapılarak teslim edilen her türlü atık su arıtma tesisinin işletilmesini/işlettirilmesini, atık
suların arıtılmasını, sağlık ve çevre şartlarına uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmesini,
periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bu maksatla ileriye
yönelik orta ve uzun vadeli programlar hazırlamak, öncelik ve önemlerinin tespit edilmesi işlemlerini
yapmak,
g) Tesislerin projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu
sağlamak, işletmeye ait görüş ve tavsiyelerin ilgili dairelere intikal ettirilmesi, plan ve programların
gerektiğinde revize edilmesi ve hayata geçirilmesi için işbirliği yapılmasını sağlamak,
ğ) SASKİ laboratuvarları vasıtasıyla tesislerin atık su karakterizasyonu tespit edilerek, atık su arıtma
tesislerinin verimli çalıştırılması için gerekli kaynak ve teknik şartların analizinin yapılmasını, bu
hususlarda rapor hazırlanmasını ve alınacak kararların uygulamaya konulmasını sağlamak,
h) İçme suyu arıtma tesislerine isale hattı ile gelen suyu “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre arıtarak şebekeye vermek,
ı) İçme suyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi için elektromekanik faaliyetlerini yürütmek,
i) Laboratuvar belgelendirme ve yeterlilik çalışmalarını yürütmek,
j) İçme suyu kalite kontrol çalışmalarını yapmak,
k) Sanayi kuruluşları ve diğer kişiler tarafından laboratuvara teslim edilen numunelerin analizlerini
yapmak,
l) İçme suyu şebekelerinin yönetmeliklere ve Sağlık Bakanlığının direktiflerine uygun şekilde
klorlanması ve bu işle ilgili diğer tüm faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
m) Deşarj Kontrol ve Ruhsat, Havza Koruma ve Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlükleri
tarafından teslim edilen numunelerin analizlerini yapmak ve yönetmeliklere göre yorumlamak,
16
n) İçme suyu Arıtma, laboratuvar ve klorlama faaliyetleri ile ilgili satın alma faaliyetlerinde teknik
şartnameleri hazırlamak,
o) İçme ve kullanma suyu temin edilen/edilecek su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için
yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre gerekli tedbirleri almak/alınmasını
sağlamak,
ö) Havza alanlarını besleyen dereleri kontrol altında tutmak, dereleri kirletici faktörleri ortadan
kaldırmak.
p) Havza içerisinde ekolojik dengeyi etkileyecek, bozacak faaliyetler için, gerekli tedbirleri
almak/aldırmak,
r) Havza içerisinde çevre kirliliğine neden olan faaliyetleri durdurmak, gerekli iyileştirme çalışmaları
yapmak/yaptırmak, Çevre Kanunu çerçevesinde ilgili birim ve kurumlar ile işbirliği yapmak,
s) İhtiyaç duyulan analitik cihazların tespitini yapmak ve temin edilmesi için ilgi birimlere bildirmek,
ş) Birimin faaliyet, proje ve performans sonuçlarını içeren faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili
birimlere sunmak,
t) İçmesuyu Arıtma Tesislerinin düzenli ve optimum bir şekilde çalışması için gerekli olan her türlü
personel, malzeme ve ekipman düzenlemelerini yapmak.
u) Tesislerin optimum şartlarda çalıştırılması ve işletilmesini sağlamak için gerekli kimyasal madde,
malzeme, cihaz ve ekipmanın stoklarda yeterli miktarlarda bulundurulmasını sağlamak.
ü) Arıtma tesislerinin günün şartlarının gerektirdiği tarzda verimli ve düzenli olarak işletilmesini
sağlamak; bu amaçla Başkanlığa bağlı bütün Müdürlükler arasında gerekli koordinasyonu yürütmek.
v) Arıtılan suyun ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygunluğunu denetlemek ve bu
amaçla şehrin muhtelif noktalarından periyodik kontrol numuneleri almak, analiz yapmak ve
sonuçları analiz ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
y) Analiz neticelerine göre sağlık bakımından önem arz eden durumların oluşması halinde ilgili
birimleri, Üst Makamları bilgilendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
z) Arıtma teknolojilerini sürekli takip etmek, yeni teknolojilerin uyarlanması ve uygulanması
konusunda araştırmalar yapmak, Üst Makamlara konuyla ilgili öneriler ve raporlar sunmak.
aa) İçme suyu kalitesini sürekli olarak izlemek, içmesuyu arıtma tesisi giriş ve çıkışlarından,
şebekelerden numune almak, analiz yapmak ve sonuçları analiz ederek gerekli önlemlerin alınmasını
sağlamak.
bb) İçme Suyu arıtma tesislerinin giriş- çıkışında gerekli tüm parametrelerin izlenmesi, kimyasal
dozajlarının ayarlanması, arıtma proseslerinin tüm aşamalarında gerekli bakım ve onarım
çalışmalarının yapılması, tesis çevre düzenlemesi bakım ve onarımlarının yapılması veya
yaptırılmasını sağlamak.
17
cc) İçme Suyu arıtma tesisi giriş- çıkış analizlerinin yapılması, raporların internet ortamına girilmesi,
verilerin değerlendirilmesini sağlamak.
çç) Tesislerde kullanılan kimyasal miktarlarını belirlemek, temini için gerekli teknik şartname vb.
hazırlıkları yapmak, alım sürecini Satınalma ve Ayniyat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak
gerçekleştirmek.
dd) Diğer teknik birimler tarafından teslim edilen (Havza koruma, Deşarj Kontrol, vb.) numunelerin
analizlerini yaparak raporlarını ilgili birimlere teslim etmek.
ee) Tesislerde bulunan makine ve ölçüm cihazlarının periyodik olarak bakımlarını yapmak, oluşan
arıza durumlarının en kısa sürede giderilmesini sağlamak.
ff) Akreditasyon ve yeterlilik çalışmalarının koordine etmek ve sürekliliğini sağlamak.
gg) İçmesuyu Arıtma Tesislerinin ve sahadaki ilgili cihazların (Klorlama Ünitesi, Analiz Cihazları
vb.) SCADA sistem ile izlenebilir olabilmesi için gerekli ihtiyaçları belirlemek ve bu konuda
SCADA Şube Müdürlüğü ile gerekli sistemlerin kurulması için çalışmalar yapmak.
ğğ) Kurum dışından teslim edilen numunelerin analizlerini yapmak, analiz ücretlerinin tahsil edilmesi
için tahsilat formları hazırlamak ve fatura düzenlemek.
hh) Laboratuvarda kullanılan sarf malzemelerin tüketimlerini kontrol etmek, doğru zamanda tedarik
edilmesini sağlamak ve alım sürecini Satınalma ve Ayniyat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak
gerçekleştirmek.
ıı) İl Sağlık Müdürlüğü sistemine İnsani Tüketim amaçlı sular yönetmeliğine göre alınan numune
sonuçlarının girişlerini yapmak.
ii) Yönetmeliklerde belirtildiği şekilde su dezenfeksiyonunu yapmak.
jj) Klor cihazlarının, Online klor ölçüm cihazlarının periyodik bakımlarını yapmak ve oluşan arıza
durumlarının en kısa sürede giderilmesini sağlamak.
kk) Klor tüplerinin güvenli şekilde depolanması ve nakliye işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve
Klorlama yapılması gereken depolara klorlama sistemi kurmak, klorlama sistemlerinin bakım ve
onarımlarını yapmak.
ll) İçmesuyu Arıtma Tesislerinin çevre düzenlemesi, temizlik, bakım, elektrik tamir, mekanik tamir,
inşaat, otomasyon sistemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
mm) Tüm hizmet sınırlarında klorlama işleminin yapılması/yaptırılması ve takibinden, ilçelerin
taleplerinin alınması, gerekli koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olmak.
nn) SASKİ hizmet sınırları içerisinde yer alan veya SASKİ tarafından devir alınan geçici-kesin
kabulleri yapılarak teslim edilen her türlü atıksu arıtma tesisinin işletilmesini/işlettirilmesini yapmak
18
oo) Atıksuların arıtılmasını, sağlık ve çevre şartlarına uygun hale getirilerek alıcı ortama ulusal
mevzuat hükümleri doğrultusunda deşarj edilmesini sağlamak ve atıksu tesislerinin işletilmesinde
ilgili mevzuat hükümlerince gerekli tedbirleri almak.
öö) Atıksu Arıtma tesislerinin işletilmesi için elektromekanik faaliyetlerini yürütmek, hazırlanan
yıllık bakım-onarım programı gereğince periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını
yapmak veya yaptırmak, mevcut tesislerdeki tamirat ve tadilatları planlamak, yapmak/yaptırmak,
koordinasyonu sağlamak
pp) Hizmet alanının atıksu karakteristiği ve gelişim potansiyelini izlemek, buna göre yatırım ve
işletme planları ile ilgili önerilerde bulunmak.
rr) SASKİ laboratuvarları vasıtasıyla tesislerin atıksukarakterizasyonunu tespit etmek, atıksu arıtma
tesislerinin verimli çalıştırılması için gerekli kaynak ve teknik şartların analizini yapmak, bu
hususlarda rapor hazırlamak ve alınacak kararların uygulamaya konulmasını sağlamak.
ss) TS EN ISO 9001, OHSAS 18001 ve TS EN ISO 14001 standartları gereğince aylık toplantılar
düzenlemek, kayıt altına almak, iç tetkik yapmak ve yönetimin gözden geçirmesi toplantılarını
koordine etmek sureti ile TSE denetimlerine hazırlanmak ve belge yenilenmesini sağlamak.
şş) Tesislerde kurulu bulunan TSE Standartları gereğince ölçme cihazlarının kalibrasyon ve
doğrulamalarının yapılmasını sağlamak ve Atıksu Arıtma tesislerine ait atıksu ölçümlerini yapmak,
kontrol etmek ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
tt) Atıksu Arıtma Tesislerinin SCADA sistem ile izlenebilir olabilmesi için gerekli ihtiyaçları
belirlemek ve bu konuda SCADA Şube Müdürlüğü ile gerekli sistemlerin kurulması için çalışmalar
yapmak.
uu) Atıksu Arıtma Tesislerinin çevre düzenlemesi, temizlik, bakım, elektrik tamir, mekanik tamir,
inşaat, otomasyon sistemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
üü) Atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının yönetimi, atıksu arıtma tesislerinde oluşan
tehlikeli atıkların yönetimi ile ilgili işletme stratejilerini Üst makamların oluruyla belirlemek,
uygulamaları koordine etmek.
vv) Atıksu Tesislerinin işletilmesi sürecinde; terfi, havalandırma, çöktürme, çürütme, çamur
yoğunlaştırma ve susuzlaştırma, çamur kurutma, enerji üretim, ısı üretim ve geri kazanım
sistemlerinin kapasite kullanımını, verimlilik analizlerini yapmak, raporlar ve belirtilen standartların
aşılması durumunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
yy) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri
yapmak.
Kuzey Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı
MADDE 27- (1) Kuzey İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
19
a) Sorumluluk alanı içerisinde bulunan ilçelerin içme suyu temini, iletimi, kanalizasyon ve
yağmursuyu faaliyetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre yapılmasını
sağlamak,
b) Suyun dağıtımını yapmak, dağıtım programlarını tanzim etmek ve depoları işletmek, su şebekesi
bulunmayan bölgelere, çeşitli sebeplerle su alamayan yerlere ve gerektiğinde resmi kurumlara
tankerle su dağıtımı için gerekli işlemleri yapmak,
c) Mevcut ham ve temiz su isale hatları ve su haznelerinin bakımı, onarımı ve işletilmesi, arıza yapan
isale hatlarının arızalarının giderilmesi veya ihale yoluyla yaptırılması, güzergâh değişimi gereken
yerlerde boru deplaseleri, arıza onarımı ve bakımı sistemlerinin entegrasyonu, isale hatları güzergâhı
ile koruma bantlarını kontrol ve denetimlerini yapmak,
ç) İçme suyu şebeke tesisinin geliştirilmesi, uzatılması, takviyesi, arızaların onarımı, şube yolu tesisi,
arıza yapanların yenilenmesi ve şube yolu bağlantılarının onarımını yapmak veya yaptırmak,
d) Şube yolu bağlantılarında, yeni abone olacaklar için keşif hizmeti yapılması, şube yolu bağlantı
bedeli evrakının hazırlanarak tahsili için ilgili daire başkanlığına iletmek,
e) İçme suyu kayıplarının azaltılması için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
f) İçme suyu dağıtım programları ile günlük, aylık faaliyet raporlarını hazırlamak,
g) Göl ve barajların optimizasyon çalışmalarının yürütülmesi, su dağıtım programları ile günlük,
aylık su faaliyet raporlarını hazırlamak,
ğ) Sorumluluk alanı içerisinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin ağaçlandırma, peyzaj ve tel çit
işlerini yapmak,
h) Kanalizasyon şebeke ve kolektörlerin ıslahı ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar ile şebekenin
işletilmesi, arızaların onarımı ve periyodik bakımını yapmak / yaptırmak,
ı) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bağlı Belediyelerin yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili
tesislerin yapılması, işletilmesini gerekli harcamaları ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla yapmak
veya yaptırmak,
i) Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin rabıt tıkanıklığının açılması ve fosseptik çekimi
hizmetlerinin yapılmasını sağlamak,
j) Su ve Kanalizasyon sistemlerinin bilgisayar ortamında işletme planlarının hazırlanması, sahada
yapılan çalışmaların ölçümlerinin yapılarak bilgisayar ortamına aktarılmasını yapmak ve sayısal
işletme planlarının güncel olarak tutulmasını sağlamak, bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli
donanım ve cihazları temin etmek ve kullanıma hazır tutmak,
k) Tarifeler Yönetmeliği ve yönergeler muvacehesinde alınması icap eden bedellerin tahsili için
gerekli işlemleri yapmak, tahakkuk fişi kesmek ve tahsili için ilgili Daire Başkanlıklarına intikal
ettirmek, bu konunun uygulanması ile ilgili çıkabilecek hukuki konuları da Hukuk Müşavirliği’nin
görüşü alınarak çözüme kavuşturmak,
20
l) İçme suyu şebeke üzerinde su tevzi için gerekli manevraları yapmak,
m) Dağıtımından sonra Başkanlıkça yapılan işlerin işletme projelerinin hazırlanması, kontrolü,
muhafazası ve işletme amaçları doğrultusunda kullanılmasını sağlamak,
n) Hidrolik model kurulmasına ve coğrafi bilgi sistemine yönelik çalışmalarda bulunulması ve şebeke
planlarına işlenmesi, arızalara ve yapılan işlere yönelik istatistiklerin yapılmasını sağlamak,
o) Hizmet alanı içerisindeki hatların işletilmesi, kurum ve kurum dışı kaynakların kullanılması ve
kullandırılmasını sağlamak,
ö) Sorumluluk alanı içerisinde İdarenin taraf olduğu elektrik, doğal gaz ve haberleşme
sözleşmelerinin yaptırılması için ilgili Daire Başkanlığı’nı bilgilendirmek,
p) Sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerin elektrik ve mekanik sistemlerinin temini, montajı ve
eskiyen sistemlerin yenilenmesi ile bakım ve onarımını için ilgili Daire Başkanlığı ile koordineli
çalışmak,
r) Terfi merkezleri, şalt tesisleri, su alma yapıları, barajlar ve baraj kapakları, regülâtörler ve trafo
merkezlerinde bulunan tüm ekipmanların kesintisiz olarak işletilmesini sağlamak ve bu tesislerde her
türlü bakım, onarım ve yenilemenin yapılması için ilgili Daire Başkanlığı’na bilgi vermek,
s) Sorumluluk alanında bulunan içme suyu sondaj kuyularını işletmek, bakım ve onarımlarının
yapılması için ilgili Daire Başkanlığı’na bilgi vermek,
ş) Sorumluluğunda bulunan makine, kanal aracı, vidanjör, nakliye aracı ve binek araçlarının bakım
onarım ve her türlü ikmalinin yaptırılması için ilgili Daire Başkanlığı’na bilgi vermek,
t) Tüm bu hizmetlerin daha süratli ve sağlıklı yürütülebilmesi için, İdaremizin ve ilgili kuruluşların
imkânları, gerektiğinde mal ve hizmetlerin piyasadan alımı, her türlü makine ve teçhizatın
kiralanması, ihale ve protokolle yaptırılmasını sağlamak,
u) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri
yapmak.
Güney Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı
MADDE 28- (1) Güney İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
a) Sorumluluk alanı içerisinde bulunan ilçelerin içme suyu temini, iletimi, kanalizasyon ve
yağmursuyu faaliyetlerinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre yapılmasını
sağlamak,
b) Suyun dağıtımını yapmak, dağıtım programlarını tanzim etmek ve depoları işletmek, su şebekesi
bulunmayan bölgelere, çeşitli sebeplerle su alamayan yerlere ve gerektiğinde resmi kurumlara
tankerle su dağıtımı için gerekli işlemleri yapmak,
c) Mevcut ham ve temiz su isale hatları ve su haznelerinin bakımı, onarımı ve işletilmesi, arıza yapan
isale hatlarının arızalarının giderilmesi veya ihale yoluyla yaptırılması, güzergâh değişimi gereken
21
yerlerde boru deplaseleri, arıza onarımı ve bakımı sistemlerinin entegrasyonu, isale hatları güzergâhı
ile koruma bantlarını kontrol ve denetimlerini yapmak,
ç) İçme suyu şebeke tesisinin geliştirilmesi, uzatılması, takviyesi, arızaların onarımı, şube yolu tesisi,
arıza yapanların yenilenmesi ve şube yolu bağlantılarının onarımını yapmak veya yaptırmak,
d) Şube yolu bağlantılarında, yeni abone olacaklar için keşif hizmeti yapılması, şube yolu bağlantı
bedeli evrakının hazırlanarak tahsili için ilgili daire başkanlığına iletmek,
e) İçme suyu kayıplarının azaltılması için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
f) İçme suyu dağıtım programları ile günlük, aylık faaliyet raporlarını hazırlamak,
g) Göl ve barajların optimizasyon çalışmalarının yürütülmesi, su dağıtım programları ile günlük,
aylık su faaliyet raporlarını hazırlamak,
ğ) Sorumluluk alanı içerisinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin ağaçlandırma, peyzaj ve tel çit
işlerini yapmak,
h) Kanalizasyon şebeke ve kolektörlerin ıslahı ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar ile şebekenin
işletilmesi, arızaların onarımı ve periyodik bakımını yapmak / yaptırmak,
ı) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bağlı Belediyelerin yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili
tesislerin yapılması, işletilmesini gerekli harcamaları ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla yapmak
veya yaptırmak,
i) Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin rabıt tıkanıklığının açılması ve fosseptik çekimi
hizmetlerinin yapılmasını sağlamak,
j) Su ve Kanalizasyon sistemlerinin bilgisayar ortamında işletme planlarının hazırlanması, sahada
yapılan çalışmaların ölçümlerinin yapılarak bilgisayar ortamına aktarılmasını yapmak ve sayısal
işletme planlarının güncel olarak tutulmasını sağlamak, bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli
donanım ve cihazları temin etmek ve kullanıma hazır tutmak,
k) Tarifeler Yönetmeliği ve yönergeler muvacehesinde alınması icap eden bedellerin tahsili için
gerekli işlemleri yapmak, tahakkuk fişi kesmek ve tahsili için ilgili Daire Başkanlıklarına intikal
ettirmek, bu konunun uygulanması ile ilgili çıkabilecek hukuki konuları da Hukuk Müşavirliği’nin
görüşü alınarak çözüme kavuşturmak,
l) İçme suyu şebeke üzerinde su tevzi için gerekli manevraları yapmak,
m) Dağıtımından sonra Başkanlıkça yapılan işlerin işletme projelerinin hazırlanması, kontrolü,
muhafazası ve işletme amaçları doğrultusunda kullanılmasını sağlamak,
n) Hidrolik model kurulmasına ve coğrafi bilgi sistemine yönelik çalışmalarda bulunulması ve şebeke
planlarına işlenmesi, arızalara ve yapılan işlere yönelik istatistiklerin yapılmasını sağlamak,
o) Hizmet alanı içerisindeki hatların işletilmesi, kurum ve kurum dışı kaynakların kullanılması ve
kullandırılmasını sağlamak,
22
ö) Sorumluluk alanı içerisinde İdarenin taraf olduğu elektrik, doğal gaz ve haberleşme
sözleşmelerinin yaptırılması için ilgili Daire Başkanlığı’nı bilgilendirmek,
p) Sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerin elektrik ve mekanik sistemlerinin temini, montajı ve
eskiyen sistemlerin yenilenmesi ile bakım ve onarımını için ilgili Daire Başkanlığı ile koordineli
çalışmak,
r) Terfi merkezleri, şalt tesisleri, su alma yapıları, barajlar ve baraj kapakları, regülâtörler ve trafo
merkezlerinde bulunan tüm ekipmanların kesintisiz olarak işletilmesini sağlamak ve bu tesislerde her
türlü bakım, onarım ve yenilemenin yapılması için ilgili Daire Başkanlığı’na bilgi vermek,
s) Sorumluluk alanında bulunan içme suyu sondaj kuyularını işletmek, bakım ve onarımlarının
yapılması için ilgili Daire Başkanlığı’na bilgi vermek,
ş) Sorumluluğunda bulunan makine, kanal aracı, vidanjör, nakliye aracı ve binek araçlarının bakım
onarım ve her türlü ikmalinin yaptırılması için ilgili Daire Başkanlığı’na bilgi vermek,
t) Tüm bu hizmetlerin daha süratli ve sağlıklı yürütülebilmesi için, İdaremizin ve ilgili kuruluşların
imkânları, gerektiğinde mal ve hizmetlerin piyasadan alımı, her türlü makine ve teçhizatın
kiralanması, ihale ve protokolle yaptırılmasını sağlamak,
u) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri
yapmak.
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
MADDE 29- (1) Su ve Kanal işletme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
a) Sorumluluk alanı içerisinde, içme suyu temini, iletimi, kanalizasyon ve yağmursuyu faaliyetlerinin
yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre yapılmasını sağlamak,
b) İçme suyu dağıtımını yapmak, dağıtım programlarını tanzim etmek ve depoları işletmek, içme
suyu şebekesi bulunmayan bölgelere, çeşitli sebeplerle su alamayan yerlere ve gerektiğinde resmi
kurumlara tankerle su dağıtımı için gerekli işlemleri yapmak,
c) Mevcut ham ve temiz su isale hatları ve su haznelerinin bakımı, onarımı ve işletilmesi, arıza yapan
isale hatlarının arızalarını, güzergâh değişimi gereken yerlerde boru deplaselerini, isale hatları
güzergâhı ile koruma bantlarının kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak,
ç) İçme suyu şebeke tesisinin geliştirilmesi, uzatılması, takviyesi, arızaların onarımı, şube yolu tesisi,
sık arıza yapanların yenilenmesi ve şube yolu bağlantılarının onarımını yapmak veya yaptırmak,
d) Şube yolu bağlantılarında, yeni abone olacaklar için keşif hizmeti yapılması, şube yolu bağlantı
bedeli evrakının hazırlanarak tahsili için ilgili daire başkanlığına iletmek,
e) İçme suyu şebekesinde oluşan kayıpların tespiti ve azaltılması için gerekli çalışmaları yapmak
veya yaptırmak,
23
f) Göl ve barajların optimizasyon çalışmalarını yürütmek, su dağıtım programları ile günlük, aylık su
faaliyet raporlarını hazırlamak,
g) Sorumluluk alanında bulunan idareye ait depo ve terfi merkezlerinin ağaçlandırma, peyzaj ve tel
çit işlerini yapmak veya yaptırmak,
ğ) Kanalizasyon şebeke ve kolektörlerin ıslahı ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar ile şebekenin
işletilmesi, arızaların onarımı ve periyodik bakımını yapmak veya yaptırmak,
h) Yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılmasını veya bu tip tesislerin işletilmesini
gerekli harcamaları ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla yapmak veya yaptırmak.
ı) Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin rabıt tıkanıklığının açılması ve fosseptik çekimi
hizmetlerinin yapılmasını temin etmek,
i) İçme suyu ve Kanalizasyon sistemlerinin bilgisayar ortamında işletme planlarının hazırlanması,
sahada yapılan çalışmaların ölçümlerinin yapılarak bilgisayar ortamına aktarılmasını yapmak ve
sayısal işletme planlarının güncel olarak tutulmasını sağlamak. Bu işlemlerin yapılabilmesi için
gerekli donanım ve cihazları temin etmek ve kullanıma hazır tutmak,
j) Tarifeler Yönetmeliği ve yönergeler muvacehesinde alınması icap eden bedellerin tahsili için
gerekli işlemleri yapmak, tahakkuk fişi kesmek ve tahsili için ilgili Daire Başkanlıklarına intikal
ettirmek. Bu konunun uygulanması ile ilgili çıkabilecek hukuki konuları da Hukuk Müşavirliği’nin
görüşü alınarak çözüme kavuşturmak,
k) Şebeke üzerinde su tevzi için gerekli manevraları yapmak,
l) Hidrolik model kurulmasına ve Coğrafi Bilgi Sistemine yönelik çalışmalarda bulunulması ve
şebeke planlarına işlenmesi, arızalara ve yapılan işlere yönelik istatistiklerin tutulmasını sağlamak,
m) Sorumluluğunda bulunan tesislerin elektrik sistemlerinin temini, montajı ve eskiyen sistemlerin
yenilenmesi, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
n) İdarenin taraf olduğu elektrik sözleşmelerini yapmak, SASKİ’nin sorumluluğunda bulunan bütün
bina ve tesislerin, elektrik bedellerinin ödenmesi için ilgili Daire Başkanlığı ile koordinasyonu
sağlamak.
o) Sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerin mekanik sistemlerinin temini, montajı ve eskiyen
sistemlerin yenilenmesi ile bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
ö) Terfi merkezleri, şalt tesisleri, su alma yapıları, barajlar ve baraj kapakları, regülâtörler ve trafo
merkezlerinde bulunan tüm ekipmanların kesintisiz olarak işletilmesini sağlamak ve bu tesislerde her
türlü bakım, onarım ve yenilemeyi yaparak tesisleri işler halde tutmak,
p) Sorumluluk alanında bulunan kuyuları işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
İdarenin sorumluluk alanında bulunan diğer kuyuların ilgili Daire Başkanlığının talebi üzerine bakım
ve onarımları yapmak veya yaptırmak,
24
r) Kuruma ait makine, kanal aracı, vidanjör, nakliye aracı ve binek araçlarının bakım onarım ve her
türlü ikmalini yapmak veya yaptırmak, araçların, ihtiyacı olan birimlere görevlendirilmesi ve
şoförlerin sevk ve idaresinin sağlıklı bir biçimde yapılmasını sağlamak,
s) Hizmetlerin zamanında ve hızlı yürütülebilmesi için, gerektiğinde mal ve hizmetlerin piyasadan
alımı, her türlü makine ve teçhizatın kiralanması için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
ş) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri
yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 30 – (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
a) Sapanca Gölü İçme suyu Tesisinden, Hızır İlyas ve Maltepe Arıtma Tesislerinin çıkışına kadar
olan iletim hatlarını ve depolarını işletmek her türlü bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.
b) Ø 500 mm ve üstü İletim hatları, İçme suyu depoları ve Terfi Merkezlerinde bulunan; sanat
yapılarının ve mekanik ekipmanlarının işlevselliğini sağlamak amacıyla her türlü yapım bakım
onarım faaliyetlerini yürütmek,
c) Çelik boru hatları üzerinde bulunan “katodik sistemlerinin koruma ölçümlerini düzenli olarak
yapmak ve işletmek.
ç) Kurumumuza bağlı farklı birimlerden gelen kaynak imalat taleplerini yapmak,
d) Sorumluluk alanımızdaki iletim hattı ve tesislerin ölçümlerini yaparak sayısal ortama işlemek.
e) Scada sisteminin bulunduğu depo ve terfi merkezlerinde su yönetimi yapmak.
f) İçme suyu ve atık su terfi merkezleri, içme suyu depoları, Göl ve Esentepe içme suyu tesislerinde
elektromekaniksel ekipmanların (elektrik motorları, pompalar, redüktörler, basınçlı tanklar, vanalar,
yol verme panoları, kompanzasyon panoları, dağıtım panoları, trafolar, kesiciler, ayırıcılar,
parafudrlar, kablolar) 7 gün 24 saat esası ile sürekli işler halde tutulmasını sağlamak, düzenli olarak
bakımlarını yapmak veya yaptırmak ve arızalarını tamir etmek veya ettirmek.
g) Teknolojik gelişmeleri takip ederek işletme faaliyetleri yürütülen tesislerde gerekli revizyonların
yapılmasını sağlamak.
ğ) Tesislerin “enerji verimliliği” yönünden analizlerini yapmak ve bu doğrultuda yapılması
gerekenleri hayata geçirmek.
h) Ham suyun Sapanca gölünden Esentepe ve şehrin ana depolarına koordinasyon içerisinde transfer
edilmesini sağlamak.
ı) Kurumdaki jeneratör ihtiyacını tespit etmek ve diğer birimlerden gelen jenaratör taleplerini
değerlendirerek jeneratörlerin temin edilmesi ve ayrıca kurumda bulunan tüm jeneratörlerin bakım ve
onarımlarını yapmak, periyodik bakımlarını yaptırmak, arıza durumlarında müdahale edilmesini
sağlamak.
25
i) Büyük çaplı elektrik aksamları (Göl Pompa, Arıtma Tesisi,
yürütülmesini sağlamak.
TM vb.)ile ilgili iş ve işlemlerin
j) Bir birim tarafından işletilmeyen tesislerin çevre düzenlemesi, aydınlatma, çevre temizliği, boya,
tadilat, bakım ve onarım işlemlerin yapılmasını sağlamak.
k) SCADA Sisteminin fiziksel kontrolünü yapmak, SCADA sisteminin çalışmasını etkileyen elektrik,
elektronik ve mekanik sistemlerde meydana gelen arızalara müdahale etmek ve bunlara ilişkin bakım
ve onarım işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
l) SASKİ’ ye ait resmi iş makinesi ve araçları sürekli olarak çalışır durumda ve kullanıma hazır halde
tutmak. Bunun için gerekli olan her türlü bakım, onarım, satınalma vb. faaliyetleri yürütmek.
m) Araç alımları, hizmet alımları, malzeme alımları, araç kiralamalar, akaryakıt alımları vb. kurum
ihtiyaçları ile ilgili ihale dosyalarını hazırlamak, şartnameleri tanzim etmek, ihale sonrası kontrollük
hizmetlerini yürütmek, hakedişleri düzenlemek, muayene kabul işlemlerini gerçekleştirmek.
n) Kurumumuz kiralama yolu ile tedariki yapılacak olan araç ve iş makinalarının“Araç Kiralama”
ihalesi öncesinde birimlerin ihtiyac taleplerini toplamak, araç özelliklerini belirlemek, gruplandırma
yaparak üst yönetime sunmak.
o) İhale yolu ile kiralanan araç ve iş makinelerini ilgili şartnameye göre kontrol ederek teslim almak
ve talep eden birime teslim etmek. Teslim edilen araçları iş süresinin sonunda kontrol ederek teslim
almak.
ö) Kiralık araçların her türlü bakım, onarım, arıza, trafik kazaları, hata, lastik değişim ihtiyacı vb.
durumları yüklenici firma tarafından gereğinin yerine getirilmesini denetlemek.
p) Kiralık araçların (Teknik şartname gereği) km’lerini ve yakıt sarfiyatlarını takip ederek
karşılaştırmalı olarak gerekli kontrolleri yapmak.
r) İlgili birimlerle görüşülerek, bir sonraki yıl boyunca satın alınması gereken (T1 Cetveline
işlenmesi gereken) araç ve iş makinelerinin cins ve miktarını belirlemek.
s) Bir sonraki yıl gerçekleştirilecek iş kalemlerini belirleyerek mali yıl bütçe formlarını tanzim etmek.
ş) Tüm resmi araçların mevzuat gereği yapılması gereken (sigorta, muayene, vergi vb.) prosedürlerini
takip etmek ve çözümlemek.
t) Yapılan bakım onarım faaliyetlerini, malzeme alımlarını, akaryakıt tüketimlerini, kiralık araç
harcamalarını vb. açık ve anlaşılır raporlar haline getirmek, istenildiği takdirde üst yöneticilere
sunmak.
u) Ekonomik ömrünü doldurmuş olan makine, araç, iş makinası gibi ekipmanları kullanım dışına
çıkarılabilmesi amacı ile rapor hazırlamak.
ü) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri
yapmak.
26
Uzmanlar
MADDE 31- (1) Uzmanların görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Stratejik plan ve performans programının hazırlanması ve uygulanması sırasında Genel Müdürün
vereceği görevleri yapmak.
b) Genel Müdürlük tarafından verilecek konularda araştırma ve inceleme yapmak.
Özel Kalem Birimi
MADDE 32- (1) Özel Kalem Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Genel Müdüre karşı doğrudan mesuldür. Faaliyetlerini Genel Müdür direktifi ile onun adına
yürütür.
b) Genel Müdürlük makamının günlük çalışma programını hazırlamak, Genel Müdürlük makamının
görüşme, toplantı ve ziyaretlerini planlamak, görüşme, toplantı ve ziyaretler öncesi yapılacak hazırlık
çalışmalarına yardımcı olmak, görüşme taleplerini kayda geçirmek ve Genel Müdüre iletmek.
c) Genel Müdürlük makamına gelen mektup, tebrik, davetiye ve mesajları Genel Müdüre ulaştırmak
ve Genel Müdürün talimatları doğrultusunda cevap vermek, gelen vatandaşların şikâyet ve taleplerini
değerlendirmek.
ç) Genel Müdürlük makamının havale ettiği evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.
d) Havale edilen evrakların sonuçlarını takip etmek ve sonuçlar hakkında Genel Müdürü
bilgilendirmek.
d) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılacağı yurtiçi ve yurtdışı gezilerle ilgili iletişim,
seyahat ve toplantı organizasyonu vb. çalışmaları yürütmek, gerekli temsil ve ağırlama hizmetlerini
yürütmek.
e) Mevzuat ve Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.
Basın Yayın Birimi
MADDE 33- (1) Basın Yayın Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) SASKİ faa1iyetlerini, hedef ve projelerini kitle iletişim araçları yardımı ile kamuoyuna duyurmak,
bu amaçla basın bülteni, afiş, pankart, broşür v.b. dokümanları hazırlamak,
b) SASKİ Genel Müdürü’nün çeşitli konulardaki görüş ve açıklamaları ile SASKİ faaliyetlerini haber
haline getirerek yazılı ve görsel basına aktarmak,
c) SASKİ ve hizmetleri ile ilgili kitle iletişim araçlarında yer alan haber, yorum ve bilgileri derlemek,
Genel Müdüre ve ilgili birimlere sunmak ve arşivlemek,
ç) Köşe yazıları, fotoğraflar, basın yoluyla halkın yapmış olduğu istek ve şikâyetler gibi yazıları
kupür halinde çoğaltmak. Çoğaltılan basın kupürlerini günlük olarak, Genel Müdürlük makamına ve
diğer ilgililere ulaştırmak,
d) SASKİ etkinliklerini ve çalışmalarını fotoğraf ve film olarak kaydetmek ve arşivlemek,
27
e) SASKİ Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete aboneliğini yapmak ve Resmi Gazete’yi ilgili
birimlere dağıtmak,
f) Kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla basın toplantısı ve brifing düzenlemek,
g) SASKİ hizmetlerinin halka daha iyi duyurulabilmesi amacıyla bülten hazırlamak,
ğ) SASKİ’nin kamuoyundaki imajını olumlu hale getirecek ve bilinirliliğini artıracak çalışmalar
yapmak/yaptırmak,
h) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri
yapmak.
Sivil Savunma Uzmanlığı
MADDE 34- (1) Sivil Savunma Uzmanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek
ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
b) İdarenin Sivil Savunma Planlarını, savaş hasarı onarım planlarını, 24 saat çalışma planlarını, top
yekûn savunma ve milli seferberlikle (Milli Güvenlik) ilgili gelen emirlerin gereğini yapmak veya
yaptırmak,
c) Milli müdafaa mükellefiyetine haiz makamlardan gelen istekleri Genel Müdüre sunmak,
ç) Sivil Savunma ile ilgili, mevzuatta belirtilen hususların yerine getirilmesini sağlamak.
d) SASKİ ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer
kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
e) Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine
ilişkin işlemleri yürütmek,
f) Afet, Sivil Savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına
sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve
yürütülmesini sağlamak,
g) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
ğ) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer Savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
h) Kurumun tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
28
ı) Afet ve Acil Durum Planlarını İş Güvenliği Uzmanlığı ile koordineli olarak hazırlamak.
i) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri
yapmak.
İş Güvenliği Uzmanlığı
MADDE 35- (1) İş Güvenliği Uzmanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer
teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması,
organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı,
muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği
kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
b) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
c) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve
tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
ç) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, fakat çalışana, ekipmana
veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma
yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
d) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve
uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik
önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
e) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği
yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
f) Sivil Savunma Uzmanlığı ile koordineli çalışarak; işyerinde kaza, yangın veya patlamaların
önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları
takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının
hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların
yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
g) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması
konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
ğ) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının
kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlamak.
h) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve
uygulamasını kontrol etmek.
ı) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin
prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
29
i) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli
olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını
hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
j) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık
çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
k) İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluyla işbirliği içinde çalışmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun
sekretaryasını yapmak.
l) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği
yapmak.
m) Mevzuatın gerektirdiği, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri
yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürütme ve Yürürlük
MADDE 36- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, önceki SASKİ Esas Yönetmeliği
yürürlükten kalkar.
MADDE 37-(1) Bu Yönetmelik 37 maddeden ibaret olup, Genel Kurul’un onayını müteakip
usulünce ilanından itibaren yürürlüğe girer ve SASKİ Genel Müdürü tarafından yürütülür.
30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
313 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content