close

Enter

Log in using OpenID

Coğrafya 7 - İhtiyaç Yayıncılık

embedDownload
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
24 – 25 Mayıs 2014
TG – 7
ÖABT – COĞRAFYA
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / COĞ
1.
Antarktika, Güney Amerika’nın alt ucundaki Horn Burnu’na doğru çıkıntı yapan Palmer Yarımadası dışında kutup dairesinde
yer alan, 2200 km yarıçaplı yuvarlak bir
deniz kabuğu görünümündedir. Buzdan bir
kubbe olan Arktika’nın aksine, bir kalkana
benzeyen Antarktika kıta ve ada özelliği taşır. Bu hâliyle Antarktika; parçalanmasıyla
Afrika, Güney Amerika, Avustralya, Hindistan ve Antarktika’nın ortaya çıktığı başlangıçtaki dev kıta Gondwana’nın varlığının
kanıtı gibidir.
4.
TG – 7
7.
● Zonda Arjantin’de
● Brickfielders ve Norter Avustralya’da çöl
karakterli rüzgârlardır. Bu rüzgârlar çöl
etkilerini taşır ve yağış bırakmazlar.
Silvan
Ancak yine çöl karakterli olan sicocco Akdeniz’i geçerek güney İtalya’ya kan yağmurlarını bırakır.
Kesitte, tabakaların bir yanının kıvrılması
şeklinde gösterilen kıvrım geometriğine
fleksür denilmekteir.
A B C D E
A B C D E
Parçada Antarktika’nın konum analizi, neden ve nasıl oluştuğu ve oluşum aşamalarındaki diğer oluşumlarla ilgisi açıklanmıştır.
Yağış (mm)
400
50
300
40
250
30
200
20
150
10
100
0
Yağış
2.
Bazı olayların etki ederceleri ve dağılışı
için dereceli noktalama, tarama ve renklendirme unsurları kullanılır.
● Toros kuşağında Tufanbeyli ve Teke
Yöresi
● Güneydoğu Anadolu’da Mardin - Derik
çevresi
Bu araziler Palezoik’in lik formasyonu olan
Kambrien’de oluşmuştur.
A B C D E
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
–20
Mayıs
0
Nisan
–10
Mart
50
● İstanbul ve Zonguldak çevresi
● Silifke’nin batısında Ovacık
Sıcaklık (°C)
60
350
Ocak
A B C D E
8.
5.
Şubat
Ancak bu oluşumun insana etkisinden söz
edilmemiştir.
Sıcaklık
Grafik tropikal iklimin grafiğidir. Tropikal
iklim bölgelerinde yüksek boylu ot topluluklarından oluşan savan ve prieri ile bunların
arasında yer yer park ve galeri ormanları
görülür.
A B C D E
İğne yapraklı ağaçların oluşturduğu tayga
ormanları ise karasal iklimin doğal bitki örtüsüdür.
9.
A B C D E
3.
● Görünen yani ışık ışınları
A: Kaynak
b: Topoğrafyanın ana eğimi
c: Vadi yamacının eğimi
d: Topoğrafya ve vadi eğiminin bileşkesi
● Herz yani radyo dalgaları
● Ultrarot - infrared yani kızılötesi ışınlar
uzun dalga boyu ışınlardır.
Şekilde “d” ile gösterilen, yamaç eğimi ile
arazinin genel eğiminin bileşkesinden oluşan ve yapı tarafından kontrol edilmeyen
vadilere insekant vadiler denilmektedir.
Gamma ışınları ise röntgen ve morötesi
ışınları gibi kısa dalga boyu ışınları arasındadır.
A B C D E
6.
Plüton kütlelerinin soğuma sürecinde uranyum, kalay, beril, zikron gibi değerli unsurlar magmadan, pegmatitik devrede ayrılır.
Kuvars, kalsit, prit, altın, gümüş, bakır ve
kurşun gibi maddeleri içeren damarlar hidrotermal devrede oluşur.
A B C D E
Surempoze veya epijenik gedik, genç tersiyer tortullarını aşındırarak eski temele
saplanan akarsuyun meydana getirdiği
boğazlardır.
Kolay aşınabilen sahalara kurulan ve onları takiben gelişen vadilere sübsekant denilmektedir.
Konsekant vadi ise yapı tarafından kontrol
edilen vadilerdir.
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
10.
TG – 7
Kurak, yarı kurak bölgelerin yüksek kesimlerinden gelen sellerin kapalı havzalarda
oluşturduğu mevsimlik sağ göllerin bulunduğu sahalara playa denilmektedir.
14.
A B C D E
● Hacıosman Ormanı - Samsun
18.
●İsveç’te Lund
●● Vakıf Çamlığı - Kütahya
●● Almanya’da Bohum
●● Seyfe Gölü - Kırşehir
●● Danimarka’da Aarhus
●● Kartal Gölü - Muğla
●● İtalya’da Pisa
eşleştirmeleri doğrudur.
birer üniversite şehridir.
Ancak Habibinneccar Tabiat Koruma Alanı
Osmaniye’de değil Hatay’dadır.
Lhassa ise dinî bir şehirdir.
A B C D E
A B C D E
11.
Kıyıları
●● Başlangıç ya da genç,
●● Tali ya da olgun
kıyılar şeklinde sınıflandıran bilim insanı
Shapart’tır.
A B C D E
19.
15.
Nemrut soğanı, dünyanın en dar yetişme
alanına sahip endemik türlerinden biridir.
A B C D E
Hem mekânsal hem de kültürel açıdan
şehirden soyutlanmış izole mahalleler anlamına gelen “getto” terimi ilk kez İtalya’nın
Venedik şehrinde ortaya çıkmıştır.
A B C D E
12.
● Teberiye Gölü deniz seviyesinin 210 m.
●● Harun Gölü deniz seviyesinin 44 m
●● Lût Gölü deniz seviyesinin 394 m
●● Hazar Denizi deniz seviyesinin 28 m
altındadır.
İran’da Umriye Gölü ise deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1700 m yüksektedir.
20.
16.
A B C D E
Seçeneklerdeki toplulukların tümü av göçebeliği hayat tarzına sahiptir. Ancak Eskimolar avcı ve balıkçı göçebeler olarak nitelendirilir. Bu gruptaki göçebelerin uygarlık
seviyesi daha ileridir.
A B C D E
Ender bulunan bir enerji kaynağı olan petrolü hızla tüketen bir dünya ekonomisi çerçevesinde, Suudi Arabistan’ın doğal kaynaklarını işlemek için asgari bir iş gücüne
ihtiyacı vardır. Dolayısıyla pazar ekonomisi
açısından yetersiz nüfusludur.
Tarım alanları oranı, iklim, tarımsal metot
ve üretim açısından bakıldığında ise aşırı
nüfusludur.
A B C D E
13.
17.
Yerleşmese sınırlarına ilişkin
●● En kuzeydeki şehir Hammerfest’tir.
●● En yüksekteki şehir Cerro de Pasco’dur.
●● Düşük sıcaklık sınırı enleme ve yükseltiye bağlıdır.
●● En güneydeki şehir Ushasaia’dır.
bilgileri doğrudur.
Fotoğrafta gösterilen, kilin ayrışması ile
oluşmuş, ülkemizde kepir, kara kepir, taş
doğuran ya da dönen toprak olarak bilinen
topraklar vertisollerdir.
A B C D E
Ancak yerleşmenin kutupsal sınırı Kuzey
Yarım Küre’de 70°40ı enlemi, Güney Yarım
Küre’de ise 59°49ı enleminden geçer. Dolayısıyla Kuzey Yarım Küre’deki sınır kutup
noktasına daha yakındır.
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
TG – 7
21.
24.
Toplam yaş bağımlılık oranı
=
(0 - 14) + 65 yafl üzeri
15 + 64 yafl
Kışlık buğday, kışı çok soğuk geçmeyen
ve ılık olan bölgelerde sonbaharda ekilir;
sonbaharda düşen yağışlarla çimlendikten
sonra kışın kar altında kalır, esas büyümesini ilkbahar sonu ve yaz başlarında yapar.
27.
●● İşlenmiş maddenin ağır, hacimli ve kırılabilir oluşu
Yazlık buğday, yüksek enlemlerde ve orta
enlemlerin yüksek kesimlerinde ilkbaharda
ekilir, yaz boyunca büyüdükten sonra sonbaharda biçilir.
formülü ile bulunur.
Buna göre piramitten yararlanılarak genç
nüfus, yaşlı nüfus ve toplam nüfus miktarları elde edileceği için yaş bağımlılık oranlarının tümü hesaplanır.
●● İşlenmiş maddenin bozulma durumu
●● Üretici ile tüketici arasındaki yakın ilişki
●● Pazar büyüklüğü
Buna göre buğday varyetelerinin yazlık ve
kışlık olarak ikiye ayrılmasında sıcaklık ve
yağış rejimleri etkilidir.
A B C D E
Görüldüğü gibi ham maddenin bozulabilir
oluşu sanayi tesisini pazar alanına değil
ham madde alanına bağlar.
A B C D E
22.
Türkiye’de iç göçün önce küçük şehirlere
oradan da büyük şehirlere doğru yapılması
kademeli olduğunu gösterir.
25.
A B C D E
Sanayi faaliyetlerinin kuruluş yeri seçiminde pazar alanlarının etkisi altında
kalmasında rol oynayan başlıca faktörler
şunlardır:
A B C D E
Denizlerin yüzey sıcaklığı azaldıkça çözünmüş oksijen oranı dolayısıyla da balık
sayısı artar. Karadeniz’in verimli balık üretim alanı olması yüzey sıcaklığının düşük
olması ile ilgilidir.
A B C D E
23.
Doğal kaynak yönetiminde temel ilkeler
şunlardır:
●● Planlama
●● Verimli kullanım için strateji geliştirme
●● Ekolojik süreçleri koruma
●● Mekânsal ve çevresel olumsuz etkileri
ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler
26.
Elektrik enerjisi üretimi Faurneyron’un
1827’de su türbini icadı ile başlamıştır.
Bunu takiben Francis’in 1848’de, Pelton’un
1880’de yaptıkları buluşlarla bu icad mükemmelleştirilmiştir. Gramme, 1873’te dinamoyu icat etmiş, 1891’de Miller, elektrik
enerjisini uzak mesafelere nakletmeyi bulmuştur.
A B C D E
●● Sürdürülebilir kullanım için strateji geliştirme
●● Kullanım süreçlerinde yer alan her unsuru bilinçlendirme
●● Yeniden değerlendirme stratejilerini geliştirme
28.
Süveyş Kanalı
Babülmendep Boğazı
Haritada da görüldüğü gibi Babülmendep
Boğazı’nın kapatılması durumunda Avrupa
ve Akdeniz Havzası’nın Hindistan ve Uzak
Doğu’ya en kısa deniz ulaşımı engellenmiş
olur.
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
29.
TG – 7
Ani Harabeleri Kars ili sınırları içerisindedir.
Mesafe olarak Kars Havaalanı’na diğerlerine göre daha yakındır.
31.
A B C D E
Norveçli Amudsen ve İngiliz Scott Güney
Kutup Noktası’na ulaşan ilk kaşifler, Balbao Pasifik’i gören ilk batılı, Cortez Kanada’yı keşfeden kâşiftir.
33.
Borneo Adası’ndaki Brunei’nin denize kıyısı vardır .
A B C D E
Güney Kutup Dairesi’ni ilk geçen, aynı zamanda Avustralya’yı da keşfeden İngiliz
James Cook’tur.
A B C D E
30.
1951’de Almanya, Belçika, Lüxemburg,
Hollanda, İtalya ve Fransa’nın Paris Antlaşması ile kurulan Avrupa Kömür ve Çelik
Birliği, 1957’de Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğuna dönüşmüştür.
A B C D E
32.
34.
Marmara Bölgesi’nde
●● Armutlu
●● Gelibolu
●● Biga
İnsani gelişme endeksinin en yüksek olduğu 10 ülke sırasıyla Norveç, Avusturya,
Yeni Zelanda, ABD, İrlanda, Lihtenştayn,
Hollanda, Kanada, İsveç ve Almanya’dır.
A B C D E
yarımadaları ile Ege’de
●● Datça
yarımadası seyrek nüfuslu bölgelerdir. Yer
şekillerinin engebeli olması ve ulaşım yollarına sapa kalmaları başlıca nedenlerdir.
Yine Marmara’da İstanbul Boğazı’nın batı
yakısını oluşturan Çatalca Yarımadası ise
Türkiye’nin en kalabalık yöresidir.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
35.
TG – 7
Ünlü Parfüm Nehri Vietnam’da denize ulaşır.
37.
A B C D E
Dünyanın en büyük adası olan Grönland’dan sonra ikinci büyük ada Yeni Gine
Adası’dır.
39.
● Kefalonya – Yunanistan’a
●● Sardinya – İtalya’ya
●● Korsika – Fransa’ya
A B C D E
●● Yeni El – ABD’ye
aittir.
Grönland ise Kanada’ya değil Danimarka’ya aittir.
A B C D E
36.
Septe yani Cebelitarık Boğazı Fas ile İspanya arasındadır.
A B C D E
38.
● Hırvatistan
40.
● Norveç
●● Slovenya
●● Rusya
●● Sırbistan
●● İsveç
●● Bosna - Hersek
●● Kanada
●● Karadağ
Arktik Daire içerisinde toprağa sahip ülkelerin bazılarıdır. Bir Baltık ülkesi olan Estonya’nın bu bölgede toprağı yoktur.
●● Makedonya ve daha sonra Kosova
Yugoslavya’nın dağılması ile bağımsızlığını ilan eden ülkelerdir.
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / COĞ
41.
TG – 7
İş birliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin
küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere
ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenme yaklaşımıdır.
44.
Öz düzenleme, öğrencilerin kendi öğrenme hedeflerini belirledikleri aktif ve yapıcı
bir süreç olarak ifade edilmektedir.
48.
A B C D E
A, B, C ve E seçeneklerindeki kavramlar
paralelle ilgilidir. D seçeneğinde verilen
“tarih değiştirme çizgisi” ise meridyenler
kapsamında ele alınır.
A B C D E
A B C D E
45.
42.
● Türkiye’deki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz eder.
●● Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine
göre ayırt eder.
Beyin fırtınası tekniğinde temel amaç
mümkün olduğu kadar fikir üreterek soruna
çözüm olabilecek en iyi yolu bulmaktır. Öğretmenin bu fikir üretme sürecinde öğrencileri doğru sonucu bulmaya yönlendirmesi
doğru olmaz.
A B C D E
●● Doğal afetleri; oluşum nedenleri, özellikleri, dağılışları ve insanlara olan etkileri
bakımından analiz eder.
●● Örneklerden yararlanarak “etkili arazi
kullanma” uygulamalarının çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir.
49.
kazanımlarında arazi çalışma becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilir.
“Türkiye’nin konumunu özellikleri ve etkileri
açısından değerlendirir.” kazanımı işlenirken harita kullanma becerisi, sorgulama
becerisi, grafik yorumla becerisi kazanımla
birlikte organize edilerek verilir.
Öğrencilerin bilgiyi öğretmenlerinin rehberliğinde keşfettikleri strateji “buluş yolu”dur.
Ayrıca bu stratejide tümevarım yöntemi
kullanılır. Kazanım incelendiğinde özel
bilgilerden yola çıkarak genel bir bilginin
keşfedilmesi ile ilgili olduğu görülecektir.
Bu bağlamda kazanımı gerçekleştirmede
en uygun yöntemin buluş yolu ile öğretim
olduğu söylenebilir.
A B C D E
A B C D E
46.
Onur Öğretmen, kazanımı işlerken yakından ifadelerle uzağa doğru örnek vermiştir.
Bu ilke yakından uzağa ilkesidir.
A B C D E
43.
İnsani
Gelişim Endeksi
Sağlık
Eğitim
Okul
süresi
Ömür
Beklenen
okul
süresi
Hayat
Standardı
Kişi
başına
düşen
GSMH
Özhan Öğretmen parçadan bütüne giden
bir yol izlemiştir. Bu öğretim tekniği tümevarımdır.
47.
Kavram haritasında boş kutucukların uygun ifadelerle doldurulması, boşluk doldurma yöntemidir.
A B C D E
A B C D E
50.
Sentez düzeyindeki sorular bilgi, anlama
ve uygulamayı gerektirir. “Çözüm geliştir,
yeniden yap, birleştir, planla” bu basamağın başlıca soru tipleridir. “İnsanların doğal
ortama etkisi nasıl azaltılabilir?” sorusu da
çözüm geliştirmeyi ve yaratıcı düşünmeyi
gerektiren bir sorudur.
A B C D E
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
2 842 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content