close

Enter

Log in using OpenID

2012-2013 KAVRAMA 1

embedDownload
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
01
Doğa ve İnsan Harita Bilgisi 1
İnsanların içinde yaşadığı doğal çevre koşulları beslenme,
giyinme ve barınma gibi bir çok özelliği etkiler.
5.
Aşağıdakilerden hangisi yıl boyu nemli ve sıcak olan
bölgelerin doğal çevre koşullarından biri değildir?
Harita, plan ve kroki aşağıda verilen özelliklerden hangisi bakımından birbirlerine benzer?
A) Ayrıntıları gösterme gücü
B) Kullanım alanları
A) Doğal bitki örtüsü ormandır.
C) Bir ölçeğe göre çizilmeleri
B) Yerleşme üst sınırı yüksektir.
D) Kuş bakışı çizilmiş olmaları
C) Her zaman bol yağışlıdır.
R
İ
T
E) Lejant bulunması
D) Gece ve gündüz arası sıcaklık farkı fazladır.
E) Mevsime göre kıyafet değiştirme ihtiyacı azdır.
K
E
6.
2.
(I) Zeytin kış ılıklığı isteyen bir bitkidir. (II) Kış sıcaklıklarının
0 °C’nin altına düştüğü yerlerde yetiştirilemez. (III) Bir yıl
fazla diğer yıl az ürün verir. (IV) Zeytin sofralık olarak tüketildiği gibi yağ üretiminde de kullanılır. (V) Türkiye’de zeytin
tarımı Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde yapılır.
N
R
Ö
A) Yeryüzü şekilleri
C) Nüfus dağılımı
3.
B) II
C) III
D) IV
E) V
B) İklim özellikleri
D) Coğrafi konum
E) Tarım alanları
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde coğrafyanın dağılış ilkesi kullanılmıştır?
A) I
Aşağıdakilerden hangisi fiziki, beşerî ve siyasi haritaların üçünden de yararlanılarak tespit edilebilir?
7.
Türkiye’nin idari bölünüşünü gösteren haritalarda aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi olanaksızdır?
A) Tuz Gölü’nün alanı
B) Ankara’nın matematik konumu
C) Zonguldak ile Mersin arasındaki profil
Aşağıdakilerden hangisi haritalarda ölçek kullanılarak
bulunamaz?
D) İstanbul ile Kars arasındaki yerel saat farkı
E) Sinop ile Samsun arasındaki kuş uçumu uzaklık
A) Bir yolun gerçek uzunluğu
B) Bir gölün harita alanı
C) Bir boğazın gerçek uzunluğu
D) Bir dağın yüksekliği
8.
E) Bir bölgenin yüz ölçümü
I. 1/2 000 000 ölçekli Türkiye siyasi haritası
II. 1/8 000 000 ölçekli Türkiye fiziki haritası
Yukarıda ölçekleri verilen iki Türkiye haritası için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
4.
Aşağıdakilerden hangisi dünya siyasi haritalarında bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?
A) II. haritada Van Gölü daha geniş gösterilir.
B) I. haritada ayrıntı daha fazladır.
A) Lejant
B) Ölçek
C) II. haritada gösterilen gerçek alan daha dardır.
C) Kuş bakışı görünüm
D) Coğrafi koordinatlar
D) I. haritada hata payı daha fazladır.
E) Yükselti basamakları
E) I. harita kâğıt üzerinde daha az alan kaplar.
01
Doğa ve İnsan Harita Bilgisi 1
9.
2
0
2
4
13.
6 km
8 cm
A) İzohips aralığında
Yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek olarak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/100 000
B) 1/200 000
D) 1/400 000
Bir haritanın ölçeği büyütüldüğünde aşağıdakilerden
hangisinde bir değişme olmaz?
B) Haritanın boyutlarında
C) 1/300 000
C) Göllerin harita alanında
E) 1/800 000 .
D) Akarsuların harita uzunluğunda
E) Şehirlerin coğrafi koordinatlarında
10.
Aşağıdaki ölçeklerle çizilecek olan Türkiye haritalarından hangisinde ayrıntı en az olur? (Çizik ölçeklerin boyu 5
14.
cm’dir.)
B)
C)
D)
5
0
5
10
15 20 km
8
0
8
16
24 32 km
12
0
12
24
36 48 km
15 0
15
30
45 60 km
20 0
20
40
60 80 km
B) Ölçek haritalardaki küçültme oranıdır.
C) Planlar çizilirken büyük ölçek kullanılır.
K
E
D) Ölçek büyüdükçe gösterilen alan genişler.
E) Ölçek küçüldükçe haritalarda bozulma artar.
N
R
Ö
E)
11.
R
İ
T
A) Ölçek büyüdükçe ayrıntı artar.
Körfez Yayınları
A)
Ölçek ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
15.
Aşağıdakiharitada gösterilen K ve L noktaları arası uzunluk
25 cm olarak ölçülmüştür.
20°
Küçük ölçekli haritaları büyük ölçekli haritalardan ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lejantın bulunması
30°
K
Ekvator
B) Çizim yöntemlerindeki farklılık
20°
L
C) Profil çıkarmaya elverişli olması
D) Yüzey şekillerini gösterme biçimi
Buna göre, yukarıdaki haritanın ölçeği aşağıdakilerden
hangisidir?
E) Ayrıntıları gösterme gücü
A) 1/220 000
B) 1/1 100 000
D) 1/2 500 000
12.
C) 1/22 200 000
E) 1/5 000 000 .
Bir haritada iki nokta arası “X” ile gösterilmiştir.
Aynı uzaklık başka bir haritada “2X” ile gösterilirse, II.
haritanın ölçeği için ne söylenebilir?
A) Ölçek iki katına çıkmıştır.
B) Ölçek değişmemiştir.
16.
Türkiye’nin coğrafi bölgeleri eşit boyutlardaki kâğıtlara, sayfaların tümü kullanılarak çizilmektedir.
C) Ölçek iki kat küçülmüştür.
Buna göre, hangi bölgenin haritasının daha büyük ölçekli olması beklenir?
D) Ölçek üç kat büyümüştür.
A) Ege
E) Ölçek üç kat küçülmüştür.
Test 01 CA
B) Marmara
D) Doğu Anadolu
Bu testin cevapları bir sonraki testin arkasındadır.
C) İç Anadolu
E) Akdeniz .
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
02
Doğa ve İnsan Harita Bilgisi 2
Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt dallarından biri değildir?
A) Klimatoloji
B) Demografi
C) Jeomorfoloji
D) Hidrografya
5.
Silindir projeksiyon yönteminde Ekvator ve çevresi daha az
hata ile çizilir.
Bu yöntemle çizilen haritalarda aşağıdaki ülkelerin hangisinde bozulma oranı daha fazla olur?
A) Türkiye
E) Biyocoğrafya
B) Mısır
C) Hindistan
D) Norveç
2.
Bir ülkenin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki
farkın fazla olması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
B) Boylamla
C) Yüzey şekilleriyle
D) Yüz ölçümüyle
N
R
Ö
A) 1/500 000
II. yükselti değerleri,
7.
I. Harita
II. Harita
K A R A D E N ÝZ
x
2x
Aşağıdakilerden hangisi şekildeki haritalar için doğru
bir bilgidir?
durumlarından hangilerinde bir değişme olmaz?
D) II ve IV
E) 1/5 500 000
K A R A D E N ÝZ
IV. haritanın ayrıntısı
B) I ve III
C) 1/900 000
Aşağıda Karadeniz Bölgesi’ni gösteren farklı boyutlarda iki
harita verilmiştir.
III. haritanın kapladığı alan,
A) I ve II
B) 1/700 000
D) 1/2 000 000
Türkiye’nin bütünüyle gösterildiği bir fiziki haritanın
ölçeği değiştirildiğinde,
I. özel konumu,
R
İ
T
Bir ülkenin aşağıdaki ölçeklerle hazırlanan haritalarından hangisinde, iki merkez arasındaki harita uzunluğu
en azdır?
K
E
A) Enlemle
E) Bitki örtüsüyle
3.
6.
E) Yunanistan
A) II. Haritada ayrıntı daha fazladır.
C) II ve III
B) I. haritada ölçeğin paydası daha büyüktür.
E) III ve IV
C) II. haritanın ölçeği daha büyüktür.
D) I. haritada iki şehir arası mesafe daha fazladır.
E) I. haritada hata payı daha fazladır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın nedensellik ilkesine bir örnektir?
A) Deniz kıyılarında kışların ılık geçmesi
B) Kuzey Yarım Küre’de sürekli rüzgârların sağa, Güney
Yarım Küre’de sola sapması
8.
Aşağıda verilen bölgeler 1/5 000 000 ölçeği kullanılarak kâğıt üzerine aktarılmıştır.
C) Küresel ısınma ile buzulların erimeye başlaması
Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisi kâğıt üzerinde daha geniş alan kaplar?
D) Föhn rüzgârlarının yağış oluşturmaması
A) Karadeniz
E) Türkiye’de kuzeye doğru gidildikçe sıcaklığın düşmesi
D) İç Anadolu
B) Ege
C) Akdeniz
E) Marmara
02
Doğa ve İnsan Harita Bilgisi 2
9.
İki nokta arasındaki kuş uçumu uzaklığı çizgi ölçek yardımıyla hesaplama
İki nokta arasındaki harita uzunluğunu, harita ölçeğinin
paydası ile çarpma
13.
A) Gökyüzünden bakıldığında Dünya’nın her tarafının görülememesi
Yukarıda verilen işlemlerden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi tespit edilebilir?
B) Aynı hızla giden farklı iki araçtaki kişilerin birbirlerine
baktıklarında araçların hareket etmediği hissine kapılmaları
A) Haritanın ölçeği
B) Haritanın boyutları
C) Bir balonla gökyüzüne doğru yükseldikçe, görülen alanın genişlemesine karşılık cisimlerin küçülmesi
C) Haritanın yapılış amacı
D) Yan yana duran iki araçtan biri hareket edince diğer
aracın geri gidiyormuş gibi hissedilmesi
D) İki nokta arasındaki gerçek uzaklık
E) İki nokta arasındaki yer şekilleri
10.
E) Tren yollarının ufuk çizgisine doğru gidildikçe daralarak
birleşiyormuş gibi görünmesi
R
İ
T
Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için;
I. ölçek,
K
E
II. kuş bakışı görünüm,
IV. renklendirme
N
R
Ö
gibi etmenlerden hangileri gerekli değildir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
Körfez Yayınları
14.
III. izohips eğrileri,
11.
Aşağıdakilerden hangisi ölçek farkının haritaya etkisine bir örnektir?
1/1 500 000 değerindeki bir kesir ölçeğin çizgi ölçek
olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
(Çizgi ölçeğin boyu 5 cm, çentikler arası 1 cm’dir)
A)
B)
C)
D)
Gerçek uzunluğu 64 km olan bir kara yolu, ölçeği bilinmeyen bir haritada 8 cm olarak gösterilmiştir.
E)
5
0
5
10
15 20 km
10
0
10
20
30
40 km
15
0
15
30
45
60 km
20
0
20
40
60 80 km
25
0
25
50
75 100 km
Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 / 400 000
B) 1 / 600 000
C) 1 / 800 000
D) 1 / 1 600 000
E) 1 / 4 000 000
15.
12.
Bir ülkenin idari bölünüşünü .........1........ haritalar, yer şekillerini ise ........2....... haritalar gösterir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Bir harita üzerinde K ve L kentleri arasındaki uzaklık
“M” olarak ölçülmüşse, bu uzaklığın arazideki değeri
nasıl hesaplanır?
1
2
A) “M” harita ölçeğinin paydası ile çarpılır.
A) Fiziki
Beşerî
B) Harita ölçeğinin karesinden “M” çıkartılır.
B) Siyasi
Ekonomik
C) “M” harita ölçeğinin paydasının karesi ile çarpılır.
C) Beşerî
Fiziki
D) Harita ölçeğinin paydasının karesi “M” ye bölünür.
D) Siyasi
Fiziki
E) “M” nin karesi ile harita ölçeğinin karesi toplanır.
E) Ekonomik Beşerî
Test 01 CA
1.D
2.E
3.D
4.E
5.D
6.D
7.C
8.B
9.A
10.E
11.E
12.A
13.E
14.D
15.C
16.B
YGS / LYS
COĞRAFYA
1.
TMTSYGS
Haritalarda Yeryüzü Şekillerinin
Gösterilmesi (İzohipsler) 1
Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir fiziki haritada
Iğdır Ovası, Çukurova ve Muş Ovası için farklı renkler
kullanılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
4.
03
Aşağıdakilerden hangisi, haritalarda yeryüzü şekillerini
göstermek için kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) Gölgelendirme
A) Yetiştirilen tarım ürünlerinin farklı olmasıyla
B) Kabartma
D) Renklendirme
C) Tarama
E) İzoterm
B) Bulundukları bölgelerin farklı olmasıyla
C) Coğrafi konumlarının farklı olmasıyla
D) Yükseltilerinin farklı olmasıyla
R
İ
T
E) İklim özelliklerinin farklı olmasıyla
5.
2.
K
E
Fiziki haritalarda yer şekilleri gösterilirken,
I. tarama,
N
R
Ö
II. gölgelendirme,
III. eş yükselti eğrileri,
IV. renklendirme
X
300
200
Yukarıdaki izohips haritası renklendirme yöntemiyle çizilmiş olsaydı X noktası hangi renkle gösterilirdi?
A) Mavi
D) Turuncu
B) Yeşil
C) Sarı
E) Kahverengi
yöntemlerinden hangileri daha yaygın olarak kullanılır?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
3.
C) II ve III
E) III ve IV
6.
Aşağıdakilerden hangisi eş yükselti eğrileri (izohipsler)
için söylenemez?
A) Aynı eğri üzerindeki tüm noktaların yükseltisi aynıdır.
B) Kıyı çizgisi 0 metre olup, en geniş izohipstir.
C) İzohipsler ova ve platolarda bir noktada kesişirler.
D) Eğriler arasındaki yükselti farkı haritanın ayrıntısı hakkında bilgi verir.
Haritaların çizim amaçlarından biri de yeryüzü şekillerini
göstermektir. Yeryüzü şekillerini daha belirgin çizmek için
değişik çizim yöntemleri geliştirilmiştir.
E) Bir haritada eğriler arasındaki uzaklık eğime göre değişirken, yükselti farkı hep aynıdır.
I. Tarama yönteminde kısa, kalın ve sık çizgiler eğimin
fazla olduğu yerleri gösterir.
II. Gölgelendirme yönteminde yer şekilleri eş yükselti eğrileriyle gösterilir.
III. Renklendirme yönteminde ovalar sarı, dağlar kahverengi ile gösterilir.
7.
Bir izohips haritasında eğrilerin sık geçtiği bir yer için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Harita çizim yöntemleriyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Eğim fazladır.
B) Erozyon fazladır.
A) Yalnız I
C) Akarsu hızı fazladır.
D) Ulaşım zordur.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
E) Yağış miktarı fazladır.
03
Haritalarda Yeryüzü Şekillerinin Gösterilmesi (İzohipsler) 1
8.
12.
V
IV
A
III
B
II
300
Deniz
I
Yukarıdaki izohips haritasında verilen noktalardan hangisinin yükseltisi en fazladır?
Yukarıdaki izohips haritasında verilen A ve B noktaları
arasındaki uzaklık 3 km ise, eğim yüzde kaçtır?
A) I
A) 10
B) II
C) III
9.
D) IV
E) V
B) 20
C) 25
I
III
IV
320 300
280
Deniz
S
C) 40
K
E
D) 60
N
R
Ö
10.
X
250
A) I
E) 80
Körfez Yayınları
B) 20
II
V
Yukarıdaki izohips haritasında verilen doğrultuların
hangisinde eğim en azdır?
Yukarıdaki izohips haritasında verilen K ile S noktası
arasındaki yükselti farkı kaç metredir?
A) 0
E) 40
R
İ
T
13.
K
D) 30
14.
B) II
C) III
D) IV
E) V
Aşağıdaki izohips haritalarının hangisinde boyun gösterilmiştir?
A)
B)
C)
Deniz
200
D)
E)
Yukarıdaki izohips haritasında verilen X noktasının
yükseltisi kaç metredir?
A) 300
11.
B) 350
C) 400
D) 450
E) 500
15.
Aşağıdaki izohips haritasında K noktasının yükseltisi 325
metre, L noktasının yükseltisi ise 350 metredir.
D
e
n
i
z
M
K
Yukarıda eş yükselti eğrileriyle gösterilen bölgede, aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?
L
A) Zirve
Buna göre, M noktasının yükseltisi kaç metredir?
A) 325
Test 02 CA
B) 350
1.B
C) 375
2.C
3.A
D) 400
4.C
5.D
C) Delta
D) Kapalı Çukur
E) 425
6.E
B) Vadi
7.D
8.D
9.D
10.E
11.C
E) Plato
12.A
13.C
14.C
15.D
YGS / LYS
COĞRAFYA
1.
TMTSYGS
Haritalarda Yeryüzü Şekillerinin
Gösterilmesi (İzohipsler) 2
Bir topoğrafya haritasında, akarsu vadisi üzerindeki eş
yükselti eğrilerinin sıklaştığı yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?
04
4.
A) Akarsuyun akış hızı fazladır.
B) Akarsu yatağı genişlemiştir.
Deniz
C) Akarsuyun akımı azalmıştır.
Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?
D) Akarsu havzası genişlemiştir.
E) Akarsu yatağındaki kaya yapısı değişmiştir.
A) Tepe
R
İ
T
B) Mevsimlik akarsu
D) Vadi
2.
K
E
N
R
Ö
B) Çizim yönteminin farklı olması
C) Bitki örtüsünün farklı olması
D) Eğimin farklı olması
E) Ayrıntının az olması
3.
E) Kapalı çukur .
Bir izohips haritasında eğriler arasındaki mesafenin
her yerde aynı olmamasının nedeni ağıdakilerden hangisidir?
A) Yükseltinin farklı olması
C) Delta
5.
Deniz
75
K
N
M
L
Yukarıdaki izohips haritasında hangi iki nokta arasında
yükselti farkı daha azdır?
A) M ile N
B) K ile M
D) N ile L
C) K ile L
E) M ile L .
Aşağıdaki izohips haritasında Kars Çayı ve bulunduğu yörenin yer şekilleri gösterilmiştir.
ayý
rs Ç
Ka
0
110
00
10
K
6.
I
II
Buna göre, Kars Çayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
IV
Deniz
V
A) Akış hızı fazladır.
B) Rejimi düzenlidir.
C) Kuzeydoğudan güneye doğru akar.
III
D) Aşındırma gücü fazladır.
Yukarıdaki haritada verilen doğrultulardan hangisindeki yükselti farkı en fazladır?
E) Hidroelektrik potansiyeli yüksektir.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
04
Haritalarda Yeryüzü Şekillerinin Gösterilmesi (İzohipsler) 2
7.
10.
33°D
K
200
A
1
Deniz
3
2
B) Yükselti değerine
A) 1
C) Denize göre konumuna
B) 2
C) 3
D) Tepeye göre konumuna
11.
K
E
Körfez Yayınları
D) Gediz
N
R
Ö
12.
B) Konya
C) Bafra
E) Antalya
M
100
200
C) Heyelan ihtimali yüksektir.
P
Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen M–P doğrultusunun profili aşağıdakilerden hangisidir?
D) Kıta sahanlığı dardır.
E) Ulaşım zordur.
B)
A)
50 0
40 0
500
30 0
20 0
500
400
500
400
300
300
300
200
100
200
100
200
100
400
10 0
M
9.
M
P
P
C)
K
M
L
500
400
500
400
500
400
500
300
300
300
200
100
200
100
300
200
200
100
P
Yukarıdaki izohips haritasında, M noktası 1350, L noktası 400 ve K noktası 800 metre olduğuna göre, eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı kaç metredir?
Test 03 CA
B) 200
1.D
C) 300
2.E
3.E
D) 400
4.E
D)
M
Deniz
A) 100
5.C
7.E
8.C
9.B
10.C
400
100
M
P
E)
5 00
4 00
500
400
3 00
300
2 00
1 00
200
100
M
E) 500
6.C
E) 5
Renklendirme yöntemiyle çizilmiş Türkiye fiziki haritasında aşağıdaki ovalardan hangisi farklı bir renk ile gösterilir?
A) Çukurova
B) Toprak kalınlığı fazladır.
D) 4
R
İ
T
E) Başlangıç meridyeni ile arasındaki zaman farkına
A) Eğim fazladır.
D
e
n
i
z
Yukarıdaki izohips haritasında verilen doğrultulardan
hangisinde, akarsu üzerine yapılacak bir köprünün maliyeti daha düşük olur?
A) Ekvator’a göre konumuna
Yukarıdaki izohips haritasında verilen taralı bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5
150
Yukarıdaki izohips haritasında verilen A noktası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
8.
4
11.D
P
12.E
13.A
14.B
15.E
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
05
Paralel ve Meridyenler Coğrafi Konum 1
1.
4.
I
Matematik konum bir ülkenin aşağıdaki özelliklerinden
hangisini etkilemez?
A) Gece ve gündüz süresini
Ekvator
III
II
B) Denizlerin tuzluluk oranını
IV
V
C) Denize göre konumunu
D) Gölge boylarını
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
K
E
5.
N
R
Ö
20° 10° 0° 10° 20° 30° 40°
Aralýklar
2.
R
İ
T
E) Kalıcı kar sınırını
Yukarıdaki haritada gösterilen taralı bölgelerin iz düşüm alanları aynı olduğuna göre, hangisinin doğusu
ile batısı arasındaki yerel saat farkı daha fazladır?
İki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator üzerinde 111 km
olup bu uzaklık kutuplara doğru gidildikçe azalır.
B) Meridyenlerin Ekvator’a dik uzanması
C) Meridyenlerin eşit uzunlukta olması
III
IV
V
Buna rağmen iki meridyen arasındaki zaman farkının
değişmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başlangıç meridyeninin İngiltere’den geçmesi
I
II
40°
20°
0°
20°
40°
60°
Başlangıç meridyeni ile Yengeç Dönencesi’nin kesiştiği nokta yukarıdaki şekilde hangi aralıkta yer alır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
D) Meridyenlerin kutuplarda birleşmesi
E) Çizgisel hızın kutuplara doğru gidildikçe azalması
3.
20°
0°
20°
6.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı daha fazladır?
A) Şili
40°
B) İtalya
D) İngiltere
C) Türkiye
E) Kanada .
20°
I
10°
II
0°
IV
III
V
10°
20°
30°
7.
Yukarıdaki şekilde verilen taralı bölgelerden hangilerinin iz düşüm alanları birbirine eşittir?
Türkiye ilkbahar ve yaz aylarında 45° Doğu boylamının yerel saatini ortak saat olarak kullanmaktadır.
A) I ve II
B) I ve IV
Bu dönemde, aşağıdaki şehirlerden hangisinin yerel
saati ile ortak saat arasındaki zaman farkı en fazladır?
C) II ve IV
D) II ve V
A) Muğla
E) III ve V .
B) Uşak
D) Elazığ
C) Konya
E) Ağrı
05
Paralel ve Meridyenler Coğrafi Konum 1
8.
12.
23 Eylül tarihinde, aynı meridyen üzerinde yer alan iki
merkezde,
Aşağıdaki şekillerde X ve Y merkezlerinde Güneş’in aynı
andaki konumları gösterilmiştir.
I. Güneş aynı anda doğar,
G
G
II. Başlangıç meridyenine uzaklıkları eşittir,
Akþam
III. yerel saatleri aynıdır.
bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Sabah
Y
Buna göre, bu merkezler için aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle doğrudur?
C) Yalnız III
D) I ve III
Sabah Akþam
X
A) X ve Y merkezleri aynı yarım kürede bulunurlar.
E) II ve III .
B) X merkezi Ekvator’a daha yakındır.
C) Y merkezinde gündüz süresi daha uzundur.
R
İ
T
D) Y merkezi Başlangıç meridyenine daha yakındır.
9.
E) X merkezi, Y merkezine göre daha doğudadır.
Bir merkezin yerel saatini bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
A) Güneş’in doğuş ve batış saati tespit edilmeli
B) Başlangıç boylamının hangi yönde olduğu bilinmeli
K
E
C) Gündüz süresinin en uzun olduğu tarih bilinmeli
D) Ekvator’a olan uzaklığı ve enlem derecesi bilinmeli
13.
N
R
Ö
10.
Körfez Yayınları
E) Düz bir zemine dikilen bir cismin gölge boyunun en kısa olduğu an belirlenmeli.
Yalnızca yukarıdaki bilgiler kullanılarak X noktasının,
I. matematik konumu,
II. dağların uzanış doğrultusu,
III. bulunduğu saat dilimi,
20° Doğu boylamında yerel saat 11.20 iken, 40° Batı ve
33° Doğu boylamlarında yerel saat kaçtır?
40° Batı
33° Doğu
A)
07.20
13.00
B)
12.18
12.12
C) 06.40
10.28
D) 07.20
12.12
E)
14.30
08.50
IV. denize göre konumu
bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II
D) 45° Batı
Test 04 CA
1.A
3.B
C) Aynı yarım kürede yer alırlar.
D) Ekvator’a uzaklıkları aynıdır.
C) 30° Batı
4.E
Yeryüzünde birbirinden farklı konumlara sahip iki merkezde
Güneş, aynı anda tepe noktasına çıkmaktadır.
B) Aynı enlem üzerinde bulunurlar.
E) Aynı boylam üzerinde yer alırlar.
E) 60° Batı .
2.D
E) III ve IV
A) Güneş ışınları yıl boyu aynı açıyla düşer.
L merkezi 15° Batı boylamı üzerinde bulunduğuna göre,
K merkezi aşağıdaki boylamlardan hangisi üzerinde yer
alır?
B) 30° Doğu
C) II ve III
Buna göre, bu iki merkez için aşağıdaki yargılardan
hangisi kesinlikle doğrudur?
K ve L merkezleri arasındaki yerel saat farkı 180 dakikadır.
23 Eylül günü K merkezinde Güneş L’den sonra doğmaktadır.
A) 15° Doğu
B) I ve III
D) II ve IV
14.
11.
Ekvator’un 3330 km güneyinde bulunan X noktasının yerel
saati başlangıç meridyeninin yerel saatinden 80 dakika geridir.
5.C
6.C
7.A
8.B
9.C
10.D
11.B
12.A
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
10°
15°
20°
4.
10°
X
15°
Y
20°
Yukarıdaki şekilde coğrafi koordinatları gösterilen X ve
Y bölgeleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Yandaki şekilde gösterilen
K, L, M, N ve R noktalarından aynı anda havalanan
beş uçak aynı yükseltide,
eşit hızla doğuya doğru 5
saat uçuyorlar.
A) K
K
L
20°
0°
M
20°
N
40°
R
R
İ
T
B) L
C) M
B) Güney Yarım Küre’de yer alırlar.
C) İz düşüm alanları birbirine eşittir.
70°
Buna göre, uçaklardan hangisinin ulaştığı nokta ile
kalktığı nokta arasındaki zaman farkı en fazla olur?
A) Sıcak kuşakta yer alırlar.
D) N
E) R
K
E
D) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alırlar.
E) Doğusu ile batısı arasındaki zaman farkları eşittir.
2.
06
Paralel ve Meridyenler Coğrafi Konum 2
N
R
Ö
5.
Aşağıdakilerden hangisi iki merkezin farklı enlemlerde
yer aldığını kanıtlamaz?
A) Yerel saatlarinin farklı olması
B) Aynı tarihte güneş ışınlarını farklı açıyla almaları
C) Ekvator’a olan kuş uçumu uzaklıklarının farklı olması
10° Doğu meridyeni üzerinde yer alan üç noktadan birincisi
Ekvator, ikincisi Yengeç Dönencesi, üçüncüsü ise Kuzey
Kutup Dairesi üzerinde yer alır.
D) Gece ile gündüz süreleri arasındaki farkın aynı olmaması
Buna göre, bu üç nokta ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
E) Tam öğle vaktinde aynı boydaki cisimlerin gölge uzunluklarının farklı olması
A) Üç noktanın da Başlangıç boylamı ile arasındaki zaman farkı eşittir.
B) 23 Eylül’de Güneş aynı anda doğar ve batar.
C) Üç noktanın matematik konumları birbirinden farklıdır.
D) Üç noktanın Başlangıç boylamına olan uzaklığı eşittir.
E) Birinci ve ikinci noktalar arasındaki uzaklık yaklaşık
2600 km’dir.
6.
X kenti 40° Kuzey enlemi, 33° Doğu boylamında yer alır.
Buna göre, aşağıda matematik konumları verilen noktalardan hangisi X kentine göre kuzeydoğuda yer alır?
A)
I
3.
29° doğu boylamındaki İstanbul’da Güneş, tepe noktasındadır.
Buna göre, aşağıda boylam dereceleri verilen merkezlerden hangisinde yerel saat İstanbul’dan 80 dakika daha ileridir?
A) 49° Batı
B) 9° Doğu
C) 49° Doğu
D) 15° Doğu
E) 40° Batı
C)
B)
137° Doðu
40° Kuzey
III
II
D)
63° Doðu
55° Kuzey
E)
37° Batý
73° Batý
IV
47° Batý
V
50° Kuzey
35° Güney
15° Güney
06
Paralel ve Meridyenler Coğrafi Konum 2
7.
10.
Bir yeri diğer yerlerden ayıran, kendine has coğrafi özelliklerin tümüne o yerin özel konumu denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir yerin özel konumunun ekonomik sonuçları arasında gösterilebilir?
A) Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
A) Yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesi
B) Ortalama yükseltisi fazladır.
B) İklim çeşitliliğinin fazla olması
C) Güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürür.
C) Batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklığın azalması
D) Başlangıç paraleli üzerinde yer alır.
D) Petrol ve doğal gaz boru hatlarının ülkeden geçmesi
E) Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde yer alır.
E) Gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki farkın fazla
olması
II. Üç tarafının denizlerle çevrili olması
N
R
Ö
IV. Dağların güneye bakan yamaçlarının güneş ışınlarını
daha büyük açıyla alması
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri, bir yerin özel
konumu ile ilgili değildir?
B) I ve III
D) II ve III
9.
B) Yıl içinde gölge boyu iki kez sıfır olur.
C) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.
D) Tropikal iklim kuşağında yer alır.
E) Güneyden kuzeye doğru gece ve gündüz süreleri arasındaki fark azalır.
C) I ve IV
E) III ve IV
Ekvator’un 1998 km güneyinde yer alan bir merkezle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Yıl içinde güneş ışınlarını iki kez dik açı ile alır.
III. Akarsuların ulaşım ve taşımacılıkta kullanılması
A) I ve II
R
İ
T
K
E
11.
I. Deniz suyu sıcaklıklarının kuzeye gidildikçe azalması
Körfez Yayınları
8.
Kuzeyden güneye doğru gidildikçe gece ve gündüz
süreleri arasındaki farkın azaldığı bir ülkenin coğrafi
konumu için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Bir yerin Başlangıç meridyeni ile Ekvator’a göre bulunduğu
yerin tanımlanmasına matematik konum denir.
12.
Türkiye’de;
Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Yarım Küre’de orta kuşakta yer alan bir ülkenin matematik konumunun sonuçlarından biri değildir?
A) Öğle vakti cisimlerin gölgesinin daima kuzeyi göstermesi
I. kış aylarında cephesel yağışların görülmesi,
II. cisimlerin gölgelerinin kuzeyi göstermesi,
B) Dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarından daha sıcak olması
III. iklim çeşitliliğinin fazla olması,
IV. aynı anda ekilen bir ürünün Aydın’da Konya’dan önce
olgunlaşması
C) Aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesi
D) Güneyden esen rüzgârların hava sıcaklığını artırması
yargılarından hangileri matematik konumuyla ilgilidir?
E) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve IV
Test 05 CA
1.A
C) I ve III
E) III ve IV
2.E
3.C
4.C
5.A
6.E
7.A
8.D
9.E
10.D
11.E
12.E
13.D
14.E
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
2.
07
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın şeklinin sonuçları
arasında yer almaz?
4.
Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda Dünya'nın
günlük hareketinin etkisi yoktur?
A) Paralellerin kutuplara doğru kısalması
A) Orta kuşakta dört mevsim yaşanmasında
B) Çizgisel hızın Ekvator’da en fazla olması
B) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesinde
C) Bir yılın 365 gün, 6 saat olması
C) Sürekli rüzgârlarının esiş yönünün değişmesinde
D) Düzleme aktarılan haritalarda hatalar oluşması
D) Yerel saat farklarının ortaya çıkmasında
E) Yer çekiminin kutuplara gidildikçe artması
E) Güneş ışınlarının geliş açısının değişmesinde
Aşağıdaki grafiklerden hangisi Dünya’nın çizgisel hızının Kuzey Kutup Noktası ile Güney Kutup Noktası arasındaki değişimini göstermektedir?
A)
B)
2000
km/saat
N
R
Ö
1500
1000
1000
500
500
0
K.K.N.
C)
0
K.K.N.
G.K.N.
E
D)
km/saat
2000
1500
1500
1000
1000
500
500
0
K.K.N.
0
K.K.N.
G.K.N.
E
E)
E
G.K.N.
km/saat
2000
A) Her iki kutup noktasına eşit uzaklıkta olması
B) Yıl boyunca gece - gündüz sürelerinin eşit olması
2000
1500
E
C) Güneş ışınlarını yılda iki kez dik alması
D) Dönencelere eşit uzaklıkta olması
E) Ekinoks tarihlerinde tam öğle vaktinde cisimlerin gölge
boylarının sıfır olması
6.
G.K.N.
B) Güney Yarım Küre’de kış başlangıcıdır.
1500
1000
C) Kuzeydeki bir merkezde gündüz süresi güneydeki bir
merkezden daha uzundur.
500
E
Aşağıdakilerden hangisi 21 Haziran tarihinde yaşanan
durumlardan biri değildir?
A) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır.
km/saat
2000
0
K.K.N.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi, bir merkezin Ekvator üzerinde bulunduğuna dair kesin bir kanıt değildir?
K
E
KKN (Kuzey Kutup Noktasý) E (Ekvator) GKN (Güney Kutup Noktasý)
km/saat
5.
G.K.N.
D) Güney kutup noktasında gece yaşanır.
E) Güney Yarım Küre’de en kısa gece yaşanır.
3.
23 Eylül tüm dünyada gece gündüz eşitliğinin yaşandığı
tarihtir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre’de ............
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle doğru tamamlanmış olur?
7.
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın yörüngesinin elips
şeklinde olmasının ortaya çıkardığı bir sonuçtur?
A) gündüzler kısalmaya başlar.
A) Mevsimlerin oluşması
B) gündüz süresi gece süresini geçmeye başlar.
B) Dönencelerin oluşması
C) geceler uzamaya başlar.
C) Yıllık sıcaklık farkının ortaya çıkması
D) gece süresi gündüz süresini geçmeye başlar.
D) Mevsim sürelerinin farklı olması
E) geceler kısalmaya başlar.
E) Gece gündüz süresinin değişmesi
07
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1
8.
12.
Dönenceler ile kutup dairelerinin sınırlarını belirleyen
temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın şekli
Aydınlanma dairesinin yıl içindeki değişimi göz önüne
alındığında, aşağıdaki kentlerin hangisinde 21 Haziran
tarihinde gündüz süresinin en uzun olması gerekir?
A) Kahire
B) Yörünge’nin şekli
B) Madrid
C) Paris
D) Ankara
C) Dünya’nın günlük hareketi
E) Moskova
D) Dünya’nın yıllık hareketi
E) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açı
13.
90°
I
9.
V
Aşağıdaki tarihlerin hangisinden sonra Kuzey Yarım
Küre’de geceler uzamaya başlar?
IV
B) Güney Yarım Küre’de yaz başlangıcında
III
66° 33ý
K
E
E) Güney Yarım Küre’de sonbahar başlangıcında
N
R
Ö
10.
IV
V
III
I
II
Körfez Yayınları
A) I
D) Kuzey Yarım Küre’de yaz başlangıcında
14.
B) II
C) III
D) IV
B) II
C) III
D) IV
Karanlık yarım küre ile aydınlık yarım küreyi ayıran sınıra
aydınlanma çizgisi denir.
A) Gece gündüz süreleri eşittir.
B) Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik düşer.
C) Kuzey Yarım Küre’de kış başlangıcıdır.
D) Güney Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır.
E) Kuzey Yarım Küre’de yaz başlangıcıdır.
E) V
15.
21 Aralık’ta aşağıdaki enlemlerden hangisinde gündüz
süresi en kısadır?
Ankara’da yatay düzleme dikilmiş bir çubuğun gölge boyu
yıl içinde her gün saat 12.00’de ölçülmüştür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yengeç Dönencesi’nde
A) 21 Haziran’da gölge boyu en kısadır.
B) 60° Kuzey enleminde
B) 21 Mart ve 23 Eylül’deki gölge boyları eşittir.
C) Güney Kutup Dairesi’nde
C) En uzun gölge boyu 21 Ocak’ta oluşur.
D) 50° Güney enleminde
D) Yıl içinde gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz.
E) Oğlak Dönencesi’nde
E) Yıl içinde cisimlerin gölgesi güneye düşmez.
Test 06 CA
1.C
2.D
3.C
4.A
E) V
Aydınlanma çizgisinin kutup noktalarına teğet geçtiği
tarihlerde aşağıdakilerden hangisi yaşanır?
21 Haziran tarihinde yukarıdaki haritada numaralandırılmış yönlerden hangisine doğru gidildikçe gündüz
süresi uzar?
11.
0
23° 27ý
90°
C) Ekinoks tarihlerinde
Yandaki şekil üzerinde numaralanmış noktaların hangisine, güneş ışınları yılda iki
kez 90° lik açı ile düşer?
R
İ
T
23° 27ý
II
A) Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar başlangıcında
A) I
66° 33ý
5.A
6.C
7.D
8.C
9.B
10.A
11.C
12.C
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
5.
I. Kara ve denizlerin dağılışı
II. Dünya'nın günlük hareketi
IV. Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlem arasındaki açı
A) Dünya’nın şekli
Yukarıda verilenlerden hangileri kutup noktalarında 6
ay gece, 6 ay gündüz yaşanmasına neden olur?
B) Yalnız IV
D) II ve IV
Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş (çizgisel) hızı Ekvator’
dan kutuplara doğru gidildikçe azalır.
Çizgisel hızın Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe
azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
III. Dünya'nın yıllık hareketi
A) Yalnız II
08
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 2
B) Dünya’nın günlük hareketi
C) Ekvator düzlemi ile ekliptik arasındaki açı
C) I ve II
R
İ
T
D) Yörüngenin elips şekli
E) III ve IV
E) Dünya’nın yıllık hareketi
2.
K
E
Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında temel
etken Dünya'nın günlük hareketidir?
A) Orta kuşakta dört mevsim yaşanması
B) Güneş’in doğuş yerinin yıl içinde değişmesi
N
R
Ö
C) Sıcaklığın Ekvator’dan kutuplara doğru azalması
D) Meltem rüzgârlarının gün içinde ters yönde esmesi
E) Kutuplarda gece süresinin 6 ay sürmesi
3.
6.
•
Dünya’nın günlük hareketi
•
Dünya’nın şekli
•
Dünya’nın eksen eğikliği
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilenlerin tümünden etkilenir?
A) Gece ve gündüz oluşması
B) Mevsimlerin oluşması
C) Rüzgârların sapmaya uğraması
D) Güneş ışınlarının düşme açısı
Gün uzunluğunun 24 saat olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
E) Okyanus akıntılarının sapmaya uğraması
A) Dünya’nın şekli
B) Dünya’nın yıllık hareketi
C) Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş hızı
D) Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemi arasındaki açı
7.
Aşağıdaki grafik Kuzey Yarım Küre’de orta kuşakta yer
alan bir merkezin gece ve gündüz uzunluklarının yıl içindeki değişimini göstermektedir.
E) Dünya ile Güneş arasındaki mesafe
Süre
(saat)
Gündüz
Gece
24
4.
16
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın yıllık hareketinin
ve eksen eğikliğinin sonuçlarından biri değildir?
08
A) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi
B) Güneş'in doğuş ve batış saatlerinin değişmesi
1
2
3
4
C) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
Grafikte verilen 3. durum aşağıdaki tarihlerden hangisinde görülür?
D) 30° ve 60° enlemleri arasında 4 mevsim yaşanması
A) 21 Mart
E) Güneş ışınlarının Ekvator’a düşme açısının değişmesi
D) 21 Haziran
B) 23 Eylül
C) 1 Ocak
E) 21 Aralık
08
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 2
8.
11.
Kuzey Kutup
Noktasý
A) Mevsim sürelerinin değişmesinde
5
3
Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında yalnızca Yer ekseninin eğiklik derecesi etkilidir?
2
B) Matematik iklim kuşaklarının genişliğinde
1
C) Çöllerde mekanik parçalanmanın fazla olmasında
4
D) Sürekli rüzgârların sapma yapmasında
Güney Kutup
Noktasý
E) Yer’in dönüş hızının kutuplara doğru azalmasında
Yukarıdaki şekil üzerinde verilen noktalardan hangisinde, 21 Haziran tarihinde Güneş daha erken doğar?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
12.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi Ekvator düzleminin yörünge
düzlemine 23°27' eğik olmasının bir sonucu değildir?
A) Dönencelerin ortaya çıkması
Ankara’dan bir haftalığına İstanbul’a giden bir öğrenci, bu
süre içinde İstanbul’daki gece süresinin Ankara’dakinden
uzun olduğunu ve gece sürelerinin her gün biraz daha uzadığını gözlemiştir.
B) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi
Bu gözlem, aşağıdakilerin hangisinde verilen tarihler
arasında yapılmış olabilir?
E) Güneş’in doğuş ve batış saatlerinin değişmesi
K
E
A) 1 Temmuz - 8 Temmuz
N
R
Ö
B) 10 Mayıs - 17 Mayıs
C) 3 Kasım - 10 Kasım
D) 12 Şubat - 19 Şubat
E) 20 Mart - 27 Mart
10.
C) Türkiye’de farklı mevsimlerin görülmesi
D) Okyanus akıntılarının halkalar oluşturması
Körfez Yayınları
9.
13.
I. Gece - gündüz sürelerinin eşit olması
II. Aynı boylamdaki noktalarda Güneş’in aynı anda doğması
III. Aydınlanma çizgisinin kutup dairelerine teğet geçmesi
IV. Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri güneş ışınlarının
tam öğle vakti Ekvator’a dik açı ile geldiği günlerde ortaya çıkar?
Aşağıdaki şekilde güneş ışınlarının yıl içinde dik düştüğü
yerler gösterilmiştir.
A) Yalnız I
21 Haziran
Yengeç Dönencesi
l
l
23 Eylül
21 Mart
B) Yalnız II
D) II ve III
E) III ve IV
Ekvator
Oðlak Dönencesi
21 Aralýk
14.
Güneş ışınlarının yıl içinde farklı enlemlere dik açıyla
gelmesi, aşağıdaki etmenlerden hangisine bağlıdır?
Eksen eğikliğinin değişmesi aşağıdakilerden hangisini
atkiler?
A) Dünya’nın şekline
A) Çizgisel hızı
B) Dünya’nın dönüş hızına
B) Gün süresini
C) Dünya’nın günlük hareketine
C) Güneş ışınlarının geliş açısını
D) Yer ekseninin ekliptik düzleme eğik olmasına
D) Dünya’nın dönüş yönünü
E) Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olmasına
E) Yer çekimini
Test 07 CA
1.C
2.A
C) I ve II
3.D
4.A
5.C
6.E
7.D
8.E
9.D
10.D
11.B
12.E
13.B
14.A
15.C
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
Aşağıdakilerden hangisi, atmosferin özelliklerinden
biri değildir?
4.
A) Gölgelerin tam karanlık olmasını önler.
B) Gökyüzünün kapalı olması
C) Aşırı ısınma ve soğumayı önler.
C) Havanın durgun olması
D) Yükseldikçe sıcaklık sürekli olarak azalır.
D) Havanın çabuk ısınıp çabuk soğuması
E) İçinde bulundurduğu gazlarla canlılığın devamını sağlar.
N
R
Ö
A)
30
30
20
20
10
10
0
0
O Þ M N M H T A E E K A
–10
°C
30
O Þ M N M H T A E E K A
–10
C)
D)
°C
30
20
20
10
10
0
B)
°C
0
O Þ M N M H T A E E K A
°C
30
R
İ
T
E) Havadaki su buharının fazla olması
K
E
En sıcak ve en soğuk ay ortalama sıcaklıkları arasındaki farkın 27 °C’yi geçtiği bir bölgede kış yağışları kar
şeklinde düşüyorsa, bu bölgenin yıllık sıcaklık grafiği
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
°C
Deniz yüzeyinden yukarı çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu azaldığına göre, denizden yüksekliği fazla olan bir
yerde aşağıdakilerden hangisi gözlenir?
A) Sıcaklığın fazla olması
B) Zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını önler.
2.
09
İklim Bilgisi: Atmosfer Sıcaklık 1
5.
I
II
III
IV
V
Yukarıdaki haritada taralı alanların hangisinde günlük
sıcaklık farkı daha fazladır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
O Þ M N M H T A E E K A
E)
20
10
0
O Þ M N M H T A E E K A
6.
Aşağıdaki tabloda her iki yarım kürenin ortalama yıllık sıcaklık farkları verilmiştir.
–10
3.
Yarým küre
Yýllýk sýcaklýk farký (°C)
Kuzey Yarým Küre
14,3
Güney Yarým Küre
7,3
Günlük ve yıllık sıcaklık farkı az olan bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Buna göre, Kuzey Yarım Küre'de yıllık sıcaklık farkının
daha fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulutluluk oranı düşüktür.
A) Ortalama yükseltinin az olması
B) Hava çabuk ısınır çabuk soğur.
B) Nem miktarının fazla olması
C) Sıcaklık kışın 0 °C’nin altına inebilir.
C) Buzulların geniş alan kaplaması
D) Havadaki su buharı miktarı fazladır.
D) Çöllerin geniş alan kaplaması
E) Mevsimler arası sıcaklık farkı fazladır.
E) Karaların daha geniş alan kaplaması
09
İklim Bilgisi: Atmosfer Sıcaklık 1
7.
10.
Bir bölgede, güneyden gelen hava kütlelerinin hava sıcaklığını azalttığı gözlenmiştir.
Yandaki şekilde bir dağ
yamacında yer alan üç
merkez verilmiştir. Deniz
kıyısında yer alan K merkezinde sıcaklık 21 °C’dir.
900 m
M
Buna göre, bu bölge için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
L
400 m
K
A) Deniz kıyısındadır.
B) Bitki örtüsü zengindir.
Deniz
Buna göre, L ve M merkezlerinin sıcaklığı kaç °C olur?
C) Güney Yarım Küre'dedir.
M
L
D) Ortalama yükseltisi fazladır.
A)
19
16,5
E) Tarım ürünleri çeşitliliği fazladır.
B)
23
25
C)
17
13,5
D)
25
E)
19
R
İ
T
29
25,5
8.
Y
X
Z
11.
K
E
Aşağıdaki haritada dünya Ocak ayı indirgenmiş ortalama
sıcaklıklarının dağılışı gösterilmiştir.
–20°
0°
10°
A) Güneş ışınlarının düşme açısı
B) Gündüz süreleri
C) Çizgisel hızları
D) Sıcaklık değerleri
20°
25°
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki haritada gösterilen
X, Y ve Z noktalarının ortak özelliklerinden biri değildir?
20°
10°
Buna göre, en düşük sıcaklığın Asya’nın kuzeyinde görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soğuk su akıntılarının etkili olması
E) Ekvator'a uzaklıkları
9.
–40°
B) Kuzey kutbuna yakın olması
C) Günlük sıcaklık farkının fazla olması
D) Havadaki bağıl nem oranının yüksek olması
E) Karasallık şiddetinin fazla olması
“Dün gece İzmir’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Kuzeybatıdan esen sert rüzgârlar sıcaklığın daha da düşük hissedilmesine neden olurken, aralıksız yağan
yağmur bir çok semtte su baskınlarına yol açtı.”
12.
Yukarıdaki meteoroloji bültenine göre, İzmir’de belirtilen günle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
İskandinav Yarımadası ile Grönland yaklaşık aynı enlem
üzerindedir. Grönland buzullarla kaplı olduğu hâlde İskandinav Yarımadası’nda tarım yapılabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir nedenidir?
A) Gün içinde havanın doyma noktasını aştığına
A) Dağların denize dik uzanması
B) Gece boyunca yüksek basıncın etkili olduğuna
B) Yağış miktarının fazla olması
C) Kış aylarına ait bir gün olduğuna
C) Yer şekillerinin daha sade olması
D) Yıllık yağış miktarının 1000 mm’yi geçtiğine
D) Kıyılarda sıcak su akıntılarının etkili olması
E) Şehirde hava kirliliğinin arttığına
E) Güneş ışınlarının daha büyük açıyla gelmesi
Test 08 CA
1.E
2.D
3.C
4.C
5.A
6.D
7.E
8.E
9.C
10.D
11.B
12.D
13.C
14.C
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
Deniz
4.
Tuzluluk oraný
Kýzýldeniz
‰ 41
Akdeniz
‰ 38
Karadeniz
‰ 18
Baltýk Denizi
‰ 8
Aşağıdakilerden hangisi enlemin sıcaklık dağılışı üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?
A) Türkiye’de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı azaltması
B) Bitkilerin kutuplara doğru gidildikçe geniş, karma ve iğne yapraklılar şeklinde kuşaklara ayrılması
Yukarıdaki tabloda verilen denizlerde tuzluluk oranlarının farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
C) Batı Avrupa’nın yıllık sıcaklık farkının Orta Avrupa’dan
az olması
B) Yağış rejiminin denizlere göre değişmesi
E) Kuzey Yarım Küre'de tarımın yükselti sınırının kuzeye
gidildikçe azalması
C) Denizlerin yüz ölçümlerinin farklı olması
K
E
D) Okyanuslara uzaklıklarının farklı olması
E) Farklı okyanus akıntılarının etkili olması
N
R
Ö
5.
°C
30
20
10
0
–10
Bir bölgede aydınlanma süresinin uzun olmasına karşın sıcaklık değerlerinin düşük olması aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?
A) Eğimin fazla olmasıyla
B) Kış mevsimi yaşanmasıyla
°C
30
20
10
0
–10
I
20
10
0
–10
–20
III
20
10
0
–10
–20
E) Güneş ışınlarının eğik açı ile düşmesiyle
IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12
V
°C
30
20
10
0
–10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
°C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D) Güney Yarım Küre’de yer almasıyla
II
°C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C) Bitki örtüsünün cılız olmasıyla
3.
R
İ
T
D) Kalıcı kar sınırının ılıman kuşakta, soğuk kuşağa göre
daha yüksekte yer alması
A) Sıcaklık ve buharlaşma koşullarının değişmesi
2.
10
İklim Bilgisi: Atmosfer Sıcaklık 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yukarıda sıcaklık grafikleri verilen merkezlerden hangisinde karasallık şiddeti en fazladır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Sıcaklığın yeryüzündeki farklı dağılışında rol oynayan,
I.
yükselti,
6.
II. güneş ışınlarının düşme açısı,
III. nemlilik,
A) Yüksek bir bölgede yer aldığına
IV. bakı etkisi
etmenlerinden hangileri bir yerin matematik konumuna
bağlı olarak sıcaklığı etkiler?
A) I ve II
B) I ve IV
D) II ve IV
Bir yerde günlük sıcaklık farkının az olması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
C) II ve III
E) III ve IV
B) Ekvator’da deniz kıyısında bulunduğuna
C) Nem miktarının az olduğuna
D) Yer şekillerinin sade olduğuna
E) Orta kuşakta yer aldığına
10
İklim Bilgisi: Atmosfer Sıcaklık 2
7.
10.
Aşağıdaki tabloda aynı enlem üzerinde yer alan dört kentin
Ocak ve Temmuz sıcaklık ortalamaları verilmiştir.
Kent
Ocak sýcaklýk
ortalamasý (°C)
I
-8
Temmuz sýcaklýk
ortalamasý (°C)
18
II
18
28
III
4
21
IV
23
27
Dünya yıllık izoterm haritası incelendiğinde, Güney Yarım
Küre’de izotermlerin daha düzenli uzandığı görülür.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortalama yükseltinin daha az olması
B) Sürekli rüzgârların daha etkili olması
C) Güney Kutbu’nun daha geniş alan kaplaması
D) Okyanus akıntılarının daha etkili olması
Denizelliğin sıcaklık farkına etkisi dikkate alındığında,
tabloda verilen kentlerden sırasıyla hangisi denize en
yakın, hangisi en uzaktır?
A) I ve II
B) I ve III
E) Okyanusların daha geniş alan kaplaması
C) II ve IV
D) III ve II
R
İ
T
E) IV ve I .
11.
Bir merkezin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık değeri arasında büyük bir fark olmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yükseltinin fazla olması
K
E
B) Yağış miktarının az olması
C) Enlem farkının fazla olması
Atmosferin ısınması yerden yansıyan güneş ışınlarının atmosferde tutulmasına bağlıdır.
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisi, güneş ışınlarının atmosferde
tutulmasında en önemli etkendir?
A) Stratosferde bulunan ozon gazı
B) Bitki örtüsü
C) Atmosfer basıncı
D) Troposferde bulunan su buharı
E) Sıcaklık ortalamasının düşük olması
Körfez Yayınları
8.
D) Nem miktarının az olması
12.
II. Ilıman kuşakta mevsimlerin belirgin olarak yaşanması
III. Ekvatoral bölgede kalıcı kar bulunması
E) Atmosferin alt katlarında bulunan oksijen gazı
9.
İzoterm (eş sıcaklık) eğrileri okyanuslar üzerinde de salınım yapar.
Yukarıda verilenlerden hangileri, yükseltinin sıcaklık
üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?
A) Yalnız II
13.
E) II ve III
Aşağıdakilerden hangisi Güneş’e dönük yamaçlarda
bakı etkisinin bir sonucu olarak gösterilemez?
B) Kar erimelerinin daha erken başlaması
B) Kıtaların farklı büyüklükte olması
C) Orman üst sınırının daha yüksekte yer alması
C) Bitki örtülerinin farklı olması
D) Kalıcı kar sınırının daha alçaktan başlaması
D) Kara ve denizlerin ısınma özelliklerinin farklı olması
E) Tarım ürünlerinde olgunlaşma süresinin daha kısa olması
E) Güneş ışınlarının düşme açılarının değişmesi
2.A
C) I ve II
A) Hava sıcaklığının daha yüksek olması
A) Farklı okyanus akıntılarının etkili olması
1.D
B) Yalnız III
D) I ve III
İzoterm eğrilerinin okyanuslar üzerinde salınım yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Test 10 CA
I. Bir yamaç boyunca yükselen havanın yağış oluşturması
3.D
4.D
5.E
6.E
7.C
8.D
9.A
10.A
11.E
12.D
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
11
İklim Bilgisi: Basınç ve Rüzgârlar 1
Aşağıdakilerden hangisi, atmosfer basıncıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?
4.
Basýnç (mb)
1025
1020
A) Yoğunluk arttıkça basınç artar.
1015
1010
1005
1000
B) Yükseklere çıkıldıkça basınç azalır.
C) Alçalıcı hava hareketi basıncı arttırır.
995
990
D) Mevsimlere göre basınç değişebilir.
I
II
III
IV
V
R
İ
T
E) Sıcaklık arttıkça basınç artar.
Yükselti ile basınç arasındaki ilişki düşünüldüğünde,
yukarıdaki grafikte verilen merkezlerden hangisinin deniz seviyesinden yüksekliği en fazladır?
A) I
2.
N
R
Ö
B) Havanın yükselmesi
C) Mutlak nemin artması
D) Havanın soğuması
E) Havanın alçalması
I
C) III
D) IV
E) V
K
E
Aşağıdakilerden hangisi, atmosfer basıncının artmasına neden olan faktörlerden biri değildir?
A) Yoğunluğun artması
3.
B) II
5.
Daimi basınç kuşağında yer alan bölgelerde yıl boyunca
aynı basınç özellikleri görülür.
I. Kuzey Afrika
II. Antarktika
III. Endonezya Adaları
IV. Amazon Havzası
Buna göre, yukarıdaki bölgelerden hangileri, yıl boyunca yüksek basıncın etkisi altında kalır?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV .
II
Yukarıda verilen basınç merkezleri için, aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) II. merkez Kuzey Yarım Küre’dedir.
B) I. merkez Güney Yarım Küre’dedir.
C) II. merkezde yükselici hava hareketi etkilidir.
D) I. merkezde basınç çevresine göre daha yüksektir.
E) II. merkezde yatay hava hareketi çevreden merkeze
doğrudur.
6.
Birbirine komşu iki bölgede atmosfer basıncının gün
içinde farklı olması aşağıdakilerden hangisine neden
olur?
A) Rüzgâr oluşmasına
B) Sıcaklık farkının artmasına
C) Nem açığı oluşmasına
D) Kar yağışı başlamasına
E) Havanın durgun ve açık olmasına
11
İklim Bilgisi: Basınç ve Rüzgârlar 1
7.
10.
Kuzey ve güneyinde doğu - batı doğrultulu sıradağlar
uzanan bir yerin rüzgâr frekans gülü aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A)
K
KB
KB
B
D
C)
G
GD
KB
K
KD
B
B
D) İklim özelliklerinin oluşmasında etkilidirler.
GD
G
E) Kıtaların batı kıyılarına bol yağış bırakırlar.
D)
KB
D
G
C) Yıl içinde esiş yönleri değişmez.
D
K
B
G
GD
E)
K
KB
KD
D
GB
GB
B) Geniş alanlarda etkili olurlar.
KD
GB
GB
A) Uzun süre etkilidirler.
K
B)
KD
Aşağıdakilerden hangisi sürekli rüzgârların ortak özelliklerinden biri değildir?
GD
11.
D
G
R
İ
T
Hâkim rüzgâr yönü üzerinde,
KD
B
GB
Yıl içinde rüzgârın en fazla estiği yöne hâkim rüzgâr yönü
adı verilir.
I. doğal bitki örtüsü,
GD
K
E
II. yer şekillerinin uzanışı,
III. merkezler arasındaki basınç farkı,
IV. basınç merkezlerinin birbirlerine göre konumu
Kuzey Yarım Küre’de, 50° ile 70° enlemleri arasında kıtaların batı kıyılarının doğu kıyılarına göre daha fazla
yağış almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
N
R
Ö
A) Yükseltinin fazla olması
B) Dağların kıyıya paralel uzanması
C) Batı rüzgârlarının etkili olması
D) Soğuk okyanus akıntılarının etkili olması
E) Maksimum nemin daha fazla olması
9.
etmenlerinden hangileri etkili değildir?
Körfez Yayınları
8.
A) I ve III
D) II ve IV
12.
B) I ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
Rüzgârlar geldikleri yönlere göre hava sıcaklığını düşürücü ya da yükseltici etki yaparlar.
II
I
K
KB
KD
B
III
D
GB
Buna göre, yukarıdaki haritada ok yönünde esen rüzgârlar verilen bölgelerin hava sıcaklığını nasıl etkiler?
GD
G
Yukarıda rüzgâr frekans gülü verilen bir merkez için,
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
I. Bölge
II. Bölge
III. Bölge
A) Güney Yarım Küre’dedir.
A) Düşürür
Yükseltir
Düşürür
B) Yüksek bir dağın eteğindedir.
B) Düşürür
Yükseltir
Yükseltir
C) Geniş bir ovanın ortasındadır.
C) Yükseltir
Düşürür
Yükseltir
D) Kuzeydoğu – güneybatı uzantılı bir boğazdadır.
D) Yükseltir
Yükseltir
Yükseltir
E) Kuzeybatı – güneydoğu uzantılı bir vadidedir.
E) Düşürür
Düşürür
Yükseltir
Test 10 CA
1.A
2.E
3.D
4.C
5.B
6.B
7.E
8.D
9.A
10.E
11.A
12.A
13.D
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
4.
I. Alize
II. Kutup
III. Muson
Dünya üzerinde basıncın dağılışı incelendiğinde Kuzey Yarım Küre’de, Güney Yarım Küre’ye göre basıncın daha değişken olduğu görülür.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
IV. Meltem
Yukarıdaki rüzgârlardan hangileri, yıl içinde düzenli
olarak hep aynı yönde eser?
A) I ve II
B) I ve IV
A) Bitki örtüsü
B) Kara ve denizlerin dağılışı
C) II ve III
D) II ve IV
R
İ
T
C) Okyanus akıntıları
E) III ve IV .
D) Matematik konum
E) Sürekli rüzgârlar
2.
Yer şekillerinin rüzgâra yön
verici bir etken olduğu bilindiğine göre, yandaki izohips haritasında verilen taralı alanın rüzgâr frekans
gülü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
K
E
5.
K
N
R
Ö
A)
K
Deniz
B)
C)
K
K
B
D
D
B
G
D)
12
İklim Bilgisi: Basınç ve Rüzgârlar 2
K
A) Ekvator’da alçak basınç olması
B) Kutuplarda yüksek basınç olması
C) Meltem rüzgârlarının gün içinde yön değiştirmesi
D) Yükseldikçe basıncın azalması
E) Yaz musonlarının denizden karaya doğru esmesi
D
B
G
Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık ile basınç arasındaki
ilişkiye ters düşer?
G
6.
KKN
E)
D
B
G
30°
II
K
B
60°
I
0°
III
D
30°
IV
V
G
60°
GKN
Yukarıda verilen basınç merkezi, küre üzerindeki numaralı enlemlerden hangisinde görülür?
A) I
3.
B) II
C) III
D) IV
E) V
Dönenceler çevresinde yüksek basınç alanları oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağış miktarının az olması
B) Çöllerin geniş yer kaplaması
7.
Rüzgârlar geldikleri yerin sıcaklık özelliklerini gittikleri yerlere taşırlar.
Aşağıdaki rüzgârlardan hangisi bu genellemeye uy-
C) Karaların geniş yer kaplaması
maz?
D) Alçalıcı hava hareketlerinin etkili olması
A) Bora
E) Güneş ışınlarını dik ya da dike yakın açıyla gelmesi
B) Poyraz
D) Alize
C) Föhn
E) Kutup
12
İklim Bilgisi: Basınç ve Rüzgârlar 2
8.
12.
Dinamik alçalıcı hava hareketlerinin görüldüğü bir yer
için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
9.
Aşağıdakilerden hangisi Ekvator çevresinin sürekli termik alçak basınç alanı olmasının temel nedenidir?
A) Bağıl nem azdır.
A) Bitki örtüsünün orman olması
B) Yüksek basınç alanıdır.
B) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
C) Kış yağışları kar şeklindedir.
C) Konveksiyonel yağışların fazla olması
D) Yıllık yağış miktarı azdır.
D) Dünya’nın ekseni etrafındaki hareketi
E) Günlük sıcaklık farkı fazladır.
E) Sıcaklığın yıl boyunca yüksek olması
13.
Basıncın yeryüzündeki dağılışı mevsimlere, enleme, kara
ve deniz dağılışına göre bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösterir.
R
İ
T
Yandaki grafikte deniz seviyesindeki beş merkezin aynı
gün içindeki ortalama basınç
değerleri verilmiştir.
Buna göre, yıl içinde basınç değerleri arasındaki farkın en fazla olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta Asya
B) Orta Avrupa
C) Kutup daireleri
D) Ekvatoral bölge
K
E
E) Dönenceler çevresi
14.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?
A) Soğuk yerel rüzgârların etkili olması
B) II
Körfez Yayınları
Ocak ayında Kuzey Yarım Küre’de karaların iç kesimlerinde yüksek basınç oluşur.
I
II
III
IV
V
Yalnızca sıcaklık ile basınç arasındaki ilişki dikkate
alındığında, hangisinin sıcaklığı en düşük olur?
A) I
N
R
Ö
10.
Basýnç (mb)
1025
1020
1015
1010
1005
1000
995
990
C) III
D) IV
E) V
Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın yönünü etkileyen
faktörlerden biridir?
A) Yer şekillerinin engebeliliği
B) Merkezler arasındaki uzaklık
B) Basınç alanlarının dinamik nedenli olması
C) Basınç merkezlerinin konumu
C) Kuzey Yarım Küre’de gecelerin daha uzun olması
D) Merkezler arasındaki basınç farkı
D) Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanması
E) Dünya’nın eksen eğikliği
E) Denizlerin karalara oranla daha geniş alan kaplaması
15.
11.
Bir merkezin rüzgâr frekans gülü incelendiğinde;
Yüksek ve alçak basınç merkezleri arasında oluşan
rüzgârın sağa saparak estiği bir yer ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
II. hâkim rüzgâr yönü,
A) Kara üzerinde yer alır.
III. sıcaklık değerleri,
B) Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
IV. çevresindeki yer şekillerinin uzanışı
C) Akdeniz iklim özellikleri görülür.
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
D) Başlangıç boylamının doğusunda yer alır.
A) I ve II
I. bulunduğu yarım küre,
E) Bitki örtüsü geniş yapraklı ormandır.
Test 11 CA
1.E
2.B
3.A
B) I ve IV
D) II ve IV
4.A
5.A
6.A
7.E
8.C
9.D
C) II ve III
E) III ve IV
10.E
11.A
12.A
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
13
İklim Bilgisi: Nem ve Yağış 1
Yağış oluşumuna neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Yükselici hava hareketleri yağış oluşumuna neden olurken,
alçalıcı hava hareketleri yağış oluşumunu engeller.
A) Bağıl nemin azalması
III
B) Havanın alçalması
IV
II
C) Buharlaşmanın artması
V
D) Havanın ısınması
I
R
İ
T
E) Havanın yükselerek soğuması
Buna göre, yukarıdaki haritada taralı alanlardan hangisinde yıl boyunca alçalıcı hava hareketleri nedeniyle
en az yağış oluşur?
2.
K
E
Mutlak nemin maksimum neme oranına bağıl nem denir.
A) I
B) II
Bir bölgedeki bağıl nemin gün içinde değişmesinin
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüzgâr hızının değişmesi
N
R
Ö
B) Buharlaşmanın azalması
C) Sıcaklığın değişmesi
D) Oksijen oranının değişmesi
E) Karbondioksit miktarının artması
3.
Farklı özellikteki hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında
soğuk hava sıcak havayı yükselterek cephe yağışına neden olur.
+
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
+
5.
C) III
D) IV
Aşağıdakilerden hangisi dünyada bol yağış alan yerlerden biri değildir?
A) Kongo Havzası
C) Kuzeybatı Avrupa
B) Muson Asyası
D) Amazon Havzası
E) Kuzey Amerika’da Arizona
6.
Aşağıdakilerden hangisi, havadaki bağıl nemin doyma
noktasından uzaklaşmasının nedenlerinden biridir?
A) Sıcaklığın azalması
+ +
90° Termik YB
B) Buharlaşmanın azalması
–
60°Dinamik AB
C) Havanın cephe boyunca yükselmesi
+
E) V
D) Hava sıcaklığının artması
30° Dinamik YB
E) Yükselici hava hareketleri görülmesi
– – – – 0° Termik AB
YB: Yüksek Basýnç
– –
AB: Alçak Basýnç
Yeryüzündeki genel hava dolaşımına bağlı olarak, yukarıdaki şekilde gösterilen bölümlerin hangisinde cephe yağışları daha fazla görülür?
7.
Bir hava kütlesi içindeki nem miktarının artması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Ekvator çevresinde
A) Havanın soğumasına
B) Dönenceler üzerinde
B) Rüzgâr oluşmasına
C) Termik yüksek basınç alanında
C) Yağışın başlamasına
D) Dinamik yüksek basınç alanında
D) Buharlaşmanın artmasına
E) Dinamik alçak basınç alanında
E) Hava kütlesinin yükselmesine
13
İklim Bilgisi: Nem ve Yağış 1
8.
11.
KKN
Yaðýþ
Yaðýþ
4
1
2
Deniz
0°
5
3
Yukarıdaki şekillerde gösterilen yağış türlerinin oluşmasında ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
GKN
A) Yüksek basınç alanı oluşması
B) Havanın yükselerek soğuması
Yukarıdaki dünya haritasında belirtilen yerlerden hangisinde yıl boyunca bulutluluk oranı daha azdır?
C) Hava kütlelerinin bir engelle karşılaşması
A) 1
B) 2
C) 3
D) Farklı özellikteki hava kütlelerinin karşılaşması
E) 5
R
İ
T
E) Isınan havanın konveksiyonel olarak yükselmesi
12.
D) 4
Aşağıdakilerden hangisi yağış oluşumuyla ilgili doğru
bir bilgi değildir?
K
E
A) Cephe alanlarında yağış oluşma ihtimali yüksektir.
B) Alçalan havanın yağış oluşturma ihtimali yoktur.
C) Sıcaklığı artan nemli hava kütlesi yağış oluşturur.
Bir bölgede sabah vakitlerinde görülen sis, öğleye doğru
ortadan kalkmaktadır.
N
R
Ö
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Havanın soğuması
B) Atmosfer basıncının azalması
C) Sıcaklığın artması
D) Bağıl nemin artması
E) Maksimum nemin azalması
10.
D) Hava kütlesi doyma noktasını aşınca yağış oluşur.
Körfez Yayınları
9.
E) Yamaç boyunca yükselen hava yağış oluşturabilir.
13.
Bir dağ yamacı boyunca yükselen nemli hava kütlesi soğur
ve bağıl nemi artar. Belirli bir yükseltiden sonra hava doyma noktasına ulaşır ve yağış meydana gelir.
Buna göre, aşağıda verilen enlemlerden hangisinde
aynı özellikteki hava kütlesi en az yükseltide doyma
noktasına ulaşır?
A) 15° Kuzey
B) 23° Kuzey
D) 55° Güney
C) 30° Güney
E) 70° Kuzey .
Yer şekillerinin yağış üzerindeki etkisi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dağların denize bakan yamaçları daha çok yağış alır.
14.
B) Dağlık bölgelerde sadece orografik yağışlar oluşur.
C) Yükseltinin artması sıcaklığın azalmasına ve yağışa
neden olur.
A) Ormanların geniş alan kaplaması
B) Cephelerin etkili olması
D) İç bölgelerde dağlık ve engebeli alanlar, çukur yerlerden daha çok yağış alır.
C) Bitki örtüsünün gür olması
D) Kimyasal ayrışmanın fazla olması
E) Dağların denize dik uzandığı kıyılarda yağış miktarı, paralel uzandığı yerlerden daha azdır.
Test 12 CA
1.A
2.C
3.D
4.B
5.D
6.B
Amazon Havzası’nda bağıl nemin yıl boyu yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
E) Yıl boyu yükselici hava hareketlerinin etkili olması
7.C
8.C
9.A
10.D
11.B
12.E
13.D
14.C
15.D
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
4.
Bağıl nem havadaki nem oranını gösterir.
Havadaki nem oranının azalması;
Aşağıdaki olaylardan hangisi yağış oluşmasına neden
olabilir?
A) Bağıl nemin azalması
I. sıcaklığın azaldığı,
B) Yatay hava hareketlerinin görülmesi
II. nem açığının arttığı,
C) Hava sıcaklığının 0 °C’nin altına düşmesi
III. havadaki nemin yoğunlaştığı
D) Karasal kökenli hava hareketlerinin etkili olması
etmenlerinden hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
14
İklim Bilgisi: Nem ve Yağış 2
B) Yalnız II
D) I ve II
R
İ
T
E) Nemli ve sıcak havanın yamaç boyunca yükselmesi
C) Yalnız III
E) II ve III
5.
Yükselici hava hareketlerinde yoğunlaşmanın aynı seviyede başlaması aşağıdakilerden hangisine yol açar?
K
E
A) Bulut tabanlarının düz olmasına
B) Yağış miktarının fazla olmasına
2.
Atmosferdeki nem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
N
R
Ö
A) Nemin tamamı atmosferin en alt katında bulunur.
B) Yükseklere çıkıldıkça nem miktarı azalır.
C) Nemin yağışa dönüşmesi ısınmaya bağlıdır.
D) Nem, havanın aşırı ısınmasını ve soğumasını önler.
C) Bağıl nemin yüksek olmasına
D) Sıcaklık farkının az olmasına
E) Buharlaşmanın fazla olmasına
6.
E) Yağışın başlaması, havadaki nemin doyma noktasını
aşmasına bağlıdır.
3.
Baðýl nem
Sýcaklýk
20
60
15
40
10
20
5
0
1
2
3
4
Merkezler
5
Bu bilgilere göre, grafikteki merkezlerden hangisinde
buharlaşma miktarının en fazla olması beklenir?
B) 2
C) 3
B) I ve III
C) I ve IV
E) II ve IV .
Termik yüksek basınç alanı olan kutuplarda, bağıl nem
yüksek olduğu hâlde yağış miktarının az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortalama yükseltinin az olması
Yukarıdaki grafikte beş merkezin sıcaklıkları ile bağıl nemleri gösterilmiştir.
A) 1
IV
D) II ve III
7.
0
III
A) I ve II
(°C)
25
80
II
Yukarıdaki şekillerde, hareket yönleri gösterilen hava
hareketlerinden hangilerinin bağıl nemi artar?
Buharlaşma miktarı sıcaklıkla doğru, bağıl nemle ters orantılıdır.
%
100
I
D) 4
E) 5
B) Geniş alanların buzullarla kaplı olması
C) Maksimum nem miktarının yüksek olması
D) Yıl boyunca karasal hava kütlelerinin etkili olması
E) Düşük sıcaklık nedeniyle mutlak nemin çok az olması
14
İklim Bilgisi: Nem ve Yağış 2
8.
12.
Aşağıdaki grafikte, beş farklı merkezdeki hava kütlelerinin
mutlak nem ve maksimum nem miktarları verilmiştir.
gr/m3
50
maksimum nem
40
mutlak nem
Aşağıdaki tabloda beş farklı hava kütlesinin mutlak nem ve
maksimum nem miktarları verilmiştir.
Hava kütlesi
I
II
III
IV
V
30
20
10
0
I
II
III
IV
V
Maksimum nem
(gr/m3)
27.3
14.6
9.7
22.0
16.7
Mutlak nem
(gr/m3)
20.6
13.1
8.9
21.5
15.1
Buna göre, sıcaklık azalırsa hangi hava kütlesinde yağış daha önce başlar?
Buna göre, bu merkezlerden hangisinde hava kütlesinin doyma noktasına en yakın ve bağıl nemin en yük-
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
sek olduğu söylenebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
13.
9.
A) Dağların doğrultusu
B) Denize göre konum
A) Çöllerde bağıl nemin düşük olması
C) Yükselti
N
R
Ö
C) Alçalan hava kütlesinin kurutucu etki yapması
D) Cephe boyunca yükselen havanın yağış oluşturması
E) Gece sis yoğunluğunun gündüzden fazla olması
D) Ekvator’a uzaklık
Körfez Yayınları
B) Nemli bölgelerde günlük sıcaklık farkının az olması
E) Hâkim rüzgâr yönü
14.
Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın kurak bölgelerinden biri değildir?
A) Orta Asya
B) Antarktika
C) Arap Yarımadası
D) Gine Körfezi
Dönenceler çevresinde bağıl nemin düşük olmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alçalıcı hava hareketleri
B) Okyanus akıntıları
C) Kara ve denizlerin dağılışı
D) Yükselici hava hareketleri
E) Orta Avustralya
11.
Aşağıdakilerden hangisi yağış miktarını etkileyen faktörlerden biri değildir?
K
E
Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın nem üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?
10.
R
İ
T
E) V
E) Yer şekillerinin doğrultusu
Dünyanın en yağışlı bölgelerinden biri olan Amazon
Havzası’nda Mart ve Eylül aylarında yağış miktarının
artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Bir yamaç boyunca alçalan havanın yağış oluşturmaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Rüzgâr hızının artması
A) Bağıl nemin artmasıyla
B) Buharlaşmanın azalması
B) Mutlak neminin artmasıyla
C) Mutlak nemin yetersiz olması
C) Kutuplara doğru yaklaşmasıyla
D) Sıcak cephe oluşması
D) Deniz kıyısından uzaklaşmasıyla
E) Yükselici hava hareketlerinin artması
E) Doyma noktasından uzaklaşmasıyla
Test 13 CA
1.E
2.C
3.E
4.A
5.E
6.D
7.D
8.B
9.C
10.B
11.B
12.C
13.E
14.E
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
15
İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü 1
Aşağıdakilerden hangisinde verilen iklim bölgesi, bu
bölgede bulunmayan bitki örtüsü ile birlikte verilmiştir?
A) Akdeniz – Maki
B) Karasal – Çayır
C) Subtropikal – Savan
D) Step – Tundra
4.
III
IV
I
V
II
E) Ilıman okyanus – Orman
Yaðýþ (mm)
Sýcaklýk (°C)
R
İ
T
Yanda verilen sıcaklık ve
yağış grafiği, yukarıdaki
haritada verilen numaralandırılmış merkezlerden
hangisine aittir?
400
40
350
30
300
20
250
10
200
0
150
–10
100
–20
–30
50
2.
K
E
I. Muson
II. Okyanusal
A) I
III. Ekvatoral
IV. Savan
N
R
Ö
Yukarıdaki iklim tiplerinden hangilerinin görüldüğü
bölgelerde, yıl içinde belirgin bir kurak dönem yaşanmaz?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
3.
5.
C) II ve III
E) III ve IV .
II
C) III
D) IV
B) Yunanistan
D) Cezayir
–40
E) V
C) İtalya
E) İngiltere
.
6.
Orta kuşakta, batı rüzgârları ve okyanus akıntılarının etkisiyle oluşan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekvatoral iklim
B) Akdeniz iklimi
C) Subtropikal iklim
D) Okyanusal iklim
E) Muson iklimi
II
Yukarıdaki haritada verilen numaralı bölgelerin doğal
bitki örtüleri aşağıdakilerin hangisinde birarada verilmiştir?
I
O Þ M N M H T A E E K A
Aşağıdaki ülkelerin iklim koşulları gözönüne alındığında, hangisinde maki türü bitki örtüsü görülmez?
A) Tunus
III
I
B) II
0
III
A) Orman
Maki
Savan
B) Savan
Tundra
Orman
C) Orman
Maki
Tundra
D) Step
Maki
Tundra
E) Savan
Step
Maki
7.
Yanda yağış ve sıcaklık
grafiği verilen bölgenin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
°C
mm
150
125
20
100
15
75
10
50
5
25
A O Þ M N M H T A E E K
B) Tundra
D) Maki
Yaðýþ
25
0
A) Savan
Sýcaklýk
30
0
C) Tayga
E) Garig .
15
İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü 1
8.
11.
Aşağıda bir merkezin yağış ve sıcaklık grafiği gösterilmiştir.
Yaðýþ
mm
Sýcaklýk
125
°C
25°
100
20°
75
15°
50
10°
5°
25
0
O Þ M N M H T A E E K A
Aylar
0
-5°
Yalnızca bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Yukarıdaki haritada Kuzeybatı Avrupa ve Kanada’nın batı
kıyıları gösterilmiştir.
A) Kimyasal çözünme fazladır.
Aşağıdakilerden hangisi bu alanların iklim özellikleri
arasında gösterilemez?
B) Doğal bitki örtüsü ormandır.
A) Yağış rejimleri düzenlidir.
C) Dönenceler arasında yer alır.
R
İ
T
B) Okyanus akıntıları kış sıcaklıklarını yükseltir.
D) Sıcaklık ortalaması 20 °C’nin üstündedir.
C) Yıllık sıcaklık ortalamaları 10 °C’nin üstündedir.
E) Kış yağışları kar şeklindedir.
D) Yıllık sıcaklık farkları fazladır.
E) Batı rüzgârlarının etkisi altında bol yağış alırlar.
9.
K
E
Aşağıdakilerden hangisi Ekvatoral iklimin özellikleri
arasında gösterilebilir?
B) Kışlar çok soğuk, yazlar serindir.
C) Her mevsim yağışlı ve sıcaktır.
D) Kışlar yağışlı, yazlar kuraktır.
E) Her mevsim sıcak ve kuraktır.
12.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A) Yazlar yağışlı, kışlar kuraktır.
Yukarıda anlatılan bölgelerde etkili olan iklim tipleri
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I
I
II
Ekvator
Yaz ayları bu bölgelerde yaşayan insanlar için hep zor
olmuştur. Denizden gelen rüzgârların getirdiği hava kütleleri şiddetli yağışlara bazen de sellere neden olur.
II. Bu sene ilkbahar yağışlarının bol olması çiftçinin yüzünü güldürdü. Yaz mevsimi de beklendiği gibi kurak geçerse buğday verimi bu sene yüksek olacak.
10.
III
I.
Yukarıdaki haritada verilen taralı yerlerin doğal bitki örtüleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
13.
II
A) Muson
Kutup
B) Ekvatoral
Muson
C) Step
Okyanusal
D) Muson
Step
E) Subtropikal
Ekvatoral
Farklı yarım kürelerde yer alan merkezlerde benzer iklim özelliklerinin görüldüğüne aşağıdakilerden hangisi
kanıt olamaz?
II
III
A) Maki
Orman
Bozkır
A) Yağış rejimlerinin benzer olması
B) Orman
Maki
Step
B) Sıcaklık ortalamalarının birbirine yakın olması
C) Bozkır
Orman
Savan
C) Aynı doğal bitki örtülerinin görülmesi
D) Maki
Orman
Tundra
D) Yer şekilerinin aynı yönde uzanması
E) Savan
Maki
Orman
E) Yetiştirilen tarım ürünlerinin benzer olması
I
Test 14 CA
1.B
2.C
3.C
4.E
5.A
6.B
7.E
8.D
9.B
10.D
11.E
12.D
13.D
14.A
15.E
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
16
İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü 2
Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzünde birbirinden farklı
iklim tiplerinin oluşmasında etkili olan faktörlerden biri
değildir?
5.
II
IV
A) Yükselti
B) Enlem
C) Bitki örtüsü
D) Karasallık
III
I
V
E) Basınç merkezleri
R
İ
T
Doğu Karadeniz Bölümü’nde görülen her mevsimi yağışlı ılıman iklim özellikleri yukarıdaki haritada verilen
yerlerden hangisinde görülür?
2.
I. Yağışlar denizden gelen rüzgârlara bağlı olarak oluşur.
A) I
II. Yağış rejimi düzenlidir.
IV. Kış yağışları kar şeklindedir.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri muson iklim bölgelerinde görülür?
N
R
Ö
B) I ve III
3.
6.
C) I ve IV
D) II ve IV
E) III ve IV
Aşağıda, dört farklı iklim tipinin özellikleri verilmiştir.
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır.
Her zaman sıcak ve yağışlıdır.
Sıcaklık ortalaması yıl boyu sıfırın altındadır.
C) III
K
E
III. Yıllık sıcaklık ortalaması 20 °C dolayındadır.
A) I ve II
B) II
Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin yukarıda özelliği
verilmemiştir?
D) IV
E) V
Yaşadığımız yerde en önemli geçim kaynağımız turunçgil
tarımı ve seracılıktır. Kış aylarının ılık geçmesi turunçgiller
ve seracılık için uygun bir ortamdır. Ancak kışların soğuk
geçtiği bazı dönemler ürünlerimiz zarar görmekte ve üretim
maliyetimiz artmaktadır.
Yukarıda tarımsal faaliyetleri anlatılan yerde aşağıdaki
iklim tiplerinden hangisi görülmektedir?
A) Ekvatoral
B) Muson
C) Okyanusal
D) Akdeniz
E) Karasal
7.
I. Okyanusal
II. Ekvatoral
A) Okyanusal
B) Akdeniz
C) Kutup
III. Akdeniz
D) Step
E) Ekvatoral
Yukarıda verilen iklim tiplerinin yağış miktarına ve sıcaklık ortalamalarına göre fazladan aza doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Yağış miktarı
4.
Aşağıdakilerden hangisi, tropikal kuşakta görülen iklim
tiplerinden biri değildir?
Sıcaklık ortalaması
A) I - II - III
II - I - III
B) I - III - II
I - III - II
A) Muson
B) Ekvatoral
C) II - I - III
II - III - I
C) Okyanusal
D) Çöl
D) II - III - I
I - II - III
E) III - I - II
III - I - II
E) Subtropikal
16
İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü 2
8.
12.
Dönenceler çevresinde çöl iklimi görülmesinde;
I. alçalıcı hava hareketleri,
II. denizden uzaklık,
III. nem oranının ve miktarının az olması,
Benim yaşadığım yerde kurak mevsim olmadığından yetişme döneminde kuraklık isteyen bitkiler yerine muz, kivi,
şeker kamışı gibi ürünler yetiştirip çevredeki pazarlarda
satıyoruz. Hava yıl boyunca sıcak olduğundan kışlık giysiye
ve yakacağa gerek duymuyoruz.
IV. güneş ışınlarının yıl boyunca dik açıyla düşmesi
II
etmenlerinden hangileri daha etkili olmuştur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve III
IV
III
C) I ve IV
I
E) III ve IV
V
R
İ
T
Yukarıdaki parçada iklim özellikleri verilen yer haritada
işaretli alanların hangisinde görülür?
A) I
9.
B) II
C) III
İngiltere’den Hindistan’a giden bir kişi, iklim koşullarının İngiltere’den çok farklı olduğunu gözlemlemiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kişinin gözlemlerinden çıkardığı yanlış bir sonuçtur?
K
E
B) Güneşli gün sayısı daha fazladır.
N
R
Ö
C) Havanın bunaltıcı etkisi daha fazladır.
D) Kış sıcaklıkları daha yüksektir.
E) Yağışın yıl içindeki dağılışı daha düzenlidir.
10.
13.
Körfez Yayınları
A) Sıcaklık ortalamaları daha yüksektir.
B) Ekvatoral
D) Karasal
E) V
Aşağıda bazı iklim tipleri ve doğal bitki örtüleri verilmiştir.
Step iklimi
Ekvatoral iklim
Akdeniz iklimi
Subtropikal iklim
Tundra iklimi
.............
Yağmur ormanları
Maki
.............
Tundra
Yukarıdaki iklim - bitki örtüsü eşleştirmelerinde boş
bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Step iklimi
Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yüksek yerler
yerleşmeye daha elverişlidir?
A) Okyanusal
D) IV
C) Kutup
E) Akdeniz
14.
Subtropikal iklim
A) Bozkır
Kaktüs
B) Çayır
İğne yapraklı orman
C) Bozkır
Savan
D) Savan
Çayır
E) Kaktüs
Geniş yapraklı orman
I. Kuzeybatı Avrupa kıyıları
II. Amazon Havzası
11.
Aşağıdakilerden hangisi ılıman kuşakta görülen okyanusal iklim tipinin özelliklerinden biri değildir?
III. Bangladeş ve Hindistan kıyıları
IV. Güney Afrika’da Kap Bölgesi
A) Yağış rejimini sürekli rüzgârlar belirler.
C) Sıcaklık ortalaması yıl boyunca 20 °C’nin üzerindedir.
Yukarıda verilen yerlerden hangilerinde iklim özelliklerinin oluşmasında o bölgede etkili olan güçlü rüzgârların etkisi vardır?
D) Yıllık sıcaklık farkı 20 °C’den daha düşüktür.
A) I ve II
B) Bitki örtüsü karışık yapraklı ormandır.
E) Okyanus akıntıları sıcaklık üzerinde etkilidir.
Test 15 CA
1.D
2.C
3.C
4.A
B) I ve III
D) II ve III
5.E
6.D
7.D
8.E
9.C
C) I ve IV
E) III ve IV
10.A
11.D
12.D
13.D
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
Aşağıdaki tabloda, Antalya ve Diyarbakır şehirlerinin sıcaklık değerleri ile yıllık sıcaklık farkları verilmiştir.
4.
Yýllýk
Ocak
Temmuz
Yýllýk
sýcaklýk
sýcaklýk sýcaklýk
sýcaklýk
ortalamasý ortalamasý ortalamasý
farký
Ýller
17
Türkiye İklimi ve Bitki Örtüsü 1
Antalya
19 oC
28 oC
10 oC
18 oC
Diyarbakýr
17 C
31 C
2 C
29 C
o
o
o
Yanda yıllık sıcaklık
grafikleri verilen I ve II
nolu merkezler aşağıdaki
şehirlerden hangileri olabilir?
A) Yükseltilerinin farklı olması
C) Zonguldak
B) Farklı bitki örtüsünün görülmesi
D) İstanbul
N
R
Ö
I. Asor yüksek basıncı
II. Basra alçak basıncı
III. Sibirya yüksek basıncı
5.
E
E
K
A
Erzurum
Rize
Mersin
Kars
Aşağıdaki haritada Türkiye’nin Ocak ayı indirgenmiş sıcaklık dağılışı gösterilmiştir.
6°
4°
2°
0°
–2°
–4°
8°
10°
IV. İzlanda alçak basıncı
Türkiye’de, yukarıdaki basınç merkezlerinden hangilerinin birleşmesi ve uzun süre etkili olması, şiddetli soğuk ve kar yağışlarına neden olur?
D) III ve IV
M N M H T A
A y l a r
R
İ
T
B) Adana
K
E
E) Nem miktarlarının farklı olması
II
O Þ
Samsun
E) Sivas
D) Güneş ışınlarının düşme açısı
B) I ve III
0
II
A) Antalya
C) Basınç merkezlerinin etkisi
I
10
-10
Antalya ve Diyarbakır yaklaşık aynı enlemde yer almasına rağmen, yıllık sıcaklık farkları arasında fazla fark
olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) I ve II
20
o
I
2.
°C
30
Ocak ayında en düşük sıcaklıkların Kuzeydoğu Anadolu’da görülmesinde,
I. atmosferdeki nemin azlığı,
C) II ve IV
II. yükseltinin fazla olması,
E) I , II ve IV .
III. kuzeydoğudan gelen soğuk hava kütleleri
etmenlerinden hangileri etkilidir?
A) Yalnız I
3.
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III .
Türkiye’nin Ocak ayı indirgenmiş izoterm haritasına bakıldığında Bolu üzerinden 4 °C eğrisinin, Kars üzerinden ise
–4 °C eğrisinin geçtiği görülür.
Bu durum, aşağıdaki faktörlerden hangisi ile sıcaklık
arasındaki ilişkiye ters düşer?
6.
A) Enlem
B) Yükselti
Diyarbakır’da yıllık yağış miktarı Malatya ve Eskişehir’
den daha fazla olmasına karşın, Diyarbakır’ın daha kurak olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
C) Nemlilik
D) Yer şekilleri
A) Buharlaşma
E) Denize göre konum
D) Yükselti
B) Yağış şekli
E) Boylam .
C) Bakı
17
Türkiye İklimi ve Bitki Örtüsü 1
7.
11.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de birbirinden farklı
iklim özellikleri görüldüğünün en güçlü kanıtıdır?
A) Hidroelektrik potansiyelin yüksek olması
B) Dağların uzanışlarının farklı olması
İzmir
Konya
Diyarbakır
C) Dağınık ve toplu yerleşmelerin görülmesi
Yukarıdaki şehirlerde en yağışlı mevsimler, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
D) Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi
A) Sonbahar - kış - ilkbahar
E) Yer altı zenginliklerinin bölgeler arasında farklı olması
B) Kış - yaz - ilkbahar
C) İlkbahar - yaz - kış
D) Kış - ilkbahar - kış
E) Yaz - ilkbahar - kış
8.
R
İ
T
İç Anadolu Bölgesi’nde ilkbaharda görülen yağışlara kırkikindi yağmurları adı verilir.
Aşağıdaki şekillerden hangisi, kırkikindi yağmurlarını
göstermektedir?
A)
B)
C)
K
E
12.
Sýcak
Soðuk
Aşağıdakilerden hangisi enlem ile sıcaklık arasındaki ilişkiye ters düşer?
A) Antalya’nın İstanbul’dan daha sıcak olması
9.
B) İzmir’de yaz süresinin Malatya’dan daha uzun sürmesi
E)
N
R
Ö
C) İskenderun’da deniz suyu sıcaklığının Sinop’tan daha
yüksek olması
Körfez Yayınları
D)
D) Diyarbakır’da Temmuz ayı sıcaklık ortalamasının Rize’
den daha yüksek olması
E) Çukurova’daki tarım ürünlerinin Çarşamba Ovası’ndan
daha önce olgunlaşması
Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler göz önüne alındığında, İstanbul’un Afyonkarahisar’dan sıcak olması,
aşağıdakilerden hangisiyle çelişir?
A) Deniz akıntılarıyla
13.
B) Yükseltinin etkisiyle
C) Denize göre konumla
Aşağıdaki haritada indirgenmiş Temmuz ayı sıcaklıkları
gösterilmiştir.
D) Rüzgârların özellikleriyle
Ýstanbul
Sinop
Zonguldak
Trabzon
24°
E) Güneş ışınlarının düşme açısıyla
Kars
26°
Bursa
Erzurum
Ankara 28°
30°
Sivas
32°
Ýzmir
“Türkiye ılıman iklim kuşağındadır.” görüşüne aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?
Van
34°
Mardin
Antalya
10.
Malatya
Konya
28°
Adana
A) Enlemi
B) Yükseltisi
Buna göre, Temmuz ayında en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu’da görülmesinde aşağıdakilerden
hangisi etkili değildir?
C) Dağların uzanışı
D) Kıyı uzunluğu
A) Rüzgârlar
D) Hava kütleleri
E) Denize göre konumu
Test 16 CA
1.C
2.B
3.A
4.C
B) Yükselti
5.B
6.D
7.C
8.B
9.E
10.B
11.C
C) Enlem
E) Karasallık
12.A
13.C
14.B
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
Aşağıda Türkiye’de bulunan üç kentin yıllık ortalama sıcaklıkları ile yıllık yağış ortalamaları verilmiştir.
Kent
Yýllýk sýcaklýk
ortalamasý (°C)
4.
Yýllýk yaðýþ
ortalamasý (mm)
I.
18,6
1033
II.
4,1
540
III.
11,4
350
Bu kentler, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
II
III
A) Antalya
Konya
Kars
B) Antalya
Kars
Konya
C) Konya
Antalya
Kars
D) Kars
Konya
Antalya
E) Konya
Kars
Antalya
I
2.
18
Türkiye İklimi ve Bitki Örtüsü 2
R
İ
T
Yukarıdaki haritada Türkiye’de karasallığın belirgin olduğu
yerler gösterilmiştir.
Karasallığın bu şekilde dağılmasında;
I. enlem,
K
E
II. yükselti,
III. denize uzaklık
N
R
Ö
Yazın İç Anadolu’da serinletici etki yaparak esen poyraz
rüzgârı, Akdeniz kıyılarına indiğinde yakıcı föhn etkisi kazanır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
etmenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve II
5.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III .
Antalya ile Adana’da yağışın mevsimlere dağılışı benzer olmasına rağmen, yağış miktarlarının farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enlem
A) Daha güney enlemlere inerken ısınması
B) Boylam farkı
B) Toroslar’ın güney yamaçlarında alçalırken ısınması
C) Denize göre konum
C) Akdeniz kıyılarında mutlak nemin fazla olması
D) Yer şekilleri
D) Akdeniz kıyılarında bulutluluk oranının yaz aylarında
düşük olması
E) Basınç merkezleri
E) Yazın Akdeniz kıyılarında görülen meltemlere göre daha sıcak olması
6.
Enlemin sıcaklık dağılışı üzerindeki etkisine aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?
A) Mersin’in İstanbul’dan daha sıcak olması
B) Bursa’da ağaçların Sivas’tan önce çiçek açması
3.
Türkiye’de yıllık duruma göre nisbi (bağıl) nemliliğin ve
bulutluluğun en fazla olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?
C) Akdeniz Bölgesi’nin İç Anadolu Bölgesi’nden daha yağışlı olması
A) Antalya
B) Rize
D) Konya’da yıllık sıcaklık farkının Zonguldak’tan fazla olması
C) Sakarya
D) Bursa
E) Afyonkarahisar
E) Türkiye’de en soğuk yerlerin Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunması
18
Türkiye İklimi ve Bitki Örtüsü 2
7.
10.
°C
25
20
15
10
II
5
0
Sıcaklığın yıl içindeki dağılışı bakımından birbirine en
az benzeyen kent çifti aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul – İzmir
B) Aydın – Adana
C) Ankara – Kayseri
D) Van – Burdur
I
–5
O
Þ M
N M
H
T
A E E K
E) Rize – Kars
A Aylar
Yukarıda, Türkiye’de sıcaklık dağılışı gösterilen I ve II
nolu merkezlerin doğal bitki örtüleri aşağıdakilerin hangilerinde doğru olarak verilmiştir?
A) I. Orman – II. Maki
B) I. Çayır – II. Step
C) I. Maki – II. Step
D) I. Maki – II. Çayır
11.
E) I. Çayır – II. Orman
Yandaki tabloda K ve M
kentlerinin yaz ve kış sıcaklık ortalamaları verilmiştir.
Yaz
Kýþ
Kentler sýcaklýk
sýcaklýk
ortalamasý ortalamasý
K kenti
M kenti
32 °C
18 °C
4 °C
-6 °C
R
İ
T
Buna göre, bu iki kent aşağıdakilerden hangisi olabilir?
M
K
A) İzmir
K
E
B) Hatay
Akdeniz Bölgesi’nde yaz yağışları, toplam yağış tutarının
% 4'ü kadardır. Yaz mevsiminde bölgede belirgin bir kuraklık yaşanır.
N
R
Ö
Akdeniz Bölgesi’nde yaz kuraklığının şiddetli olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Dağlık ve engebeli olması
B) Ekvator’un kuzeyinde yer alması
C) Bölgenin deniz kıyısında yer alması
D) Havadaki nem miktarının fazla olması
E) Dinamik yüksek basıncın etkili olması
9.
C) Ankara
D) Diyarbakır
E) Trabzon
Körfez Yayınları
8.
%
25
%
16
K
Ý
Y
I
II
M
III. karasallık
B)
L
N
faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?
C) K
L
D) M
K
E)
L
C) Yalnız III
E) II ve III .
3.A
4.B
5.D
%
41
II
%
28
%
23
%
8
S
K
Ý
Y
S
Yukarıda verilen yağış grafikleri, haritada belirtilen
noktalardan hangilerine ait olabilir?
K
2.B
M
L
%
23
A)
1.E
Rize
%
36
II. yükselti,
Test 17 CA
Erzincan
N
I
I. enlem,
D) I ve III
Zonguldak
K
Karadeniz Bölgesi Ekvator’a daha uzak olduğu hâlde
en düşük sıcaklıkların Doğu Anadolu’da görülmesinde,
B) Yalnız II
Mersin
12.
Türkiye’nin sıcaklık dağılışı incelendiğinde en düşük sıcaklıkların Doğu Anadolu Bölgesi’nde olduğu görülür.
A) Yalnız I
Afyonkarahisar
6.A
7.D
N
8.C
9.E
10.A
11.D
12.B
13.B
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
19
Yer’in Yapısı Kayaçlar Zamanlar Levhalar
Aşağıdakilerden hangisi Yer’in iç yapısıyla ilgili doğru
bir bilgi değildir?
5.
Aşağıdaki haritada dünya üzerindeki levhalar ve bu levhaların hareket yönü gösterilmiştir.
A) Yoğunluğu en az olan katman Yerkabuğu’dur.
B) Sial tabakası, okyanus tabanlarında incedir.
C) Çekirdek, Manto’dan daha sıcaktır.
D) İç kuvvet ve olaylar enerjilerini Manto’dan alır.
R
İ
T
E) Manto’nun her yerinde sıcaklık aynıdır.
Levha hareketleri ile depremler arasındaki ilişki dikkate
alındığında, aşağıdaki alanların hangisinde deprem riski en fazladır?
K
E
A) Orta Asya
2.
Aşağıdaki kayaçlardan hangisi Yer’in iç yapısı hakkında daha fazla bilgi verir?
A) Konglomera
B) Gabro
3.
D) Akdeniz Havzası
C) Kum taşı
N
R
Ö
D) Tebeşir
E) Mermer
Kütle hâlindeki volkanik kayaçlar, fiziksel ve kimyasal ayrışmaya uğradıklarında değişik boyut ve şekillerde bloklara
dönüşür. Ayrışma sonucu yer yer birbiri üzerinde yer alan
irili ufaklı ve köşeleri yuvarlaklaştırılmış bloklardan oluşan
bir topoğrafya şekli meydana gelir. Buna tor topoğrafyası
denir.
B) Kuzey Avrupa
6.
D) Mermer
C) Obsidiyen
E) Konglomera
A) Orojenik sıra dağlar
B) Mağara ve galeriler
A) Gabro
C) Okyanus çukurları
D) Obsidiyen
B) Andezit
İki levhanın deniz tabanlarında çarpıştığı yerlerde, aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur?
Tor topoğrafyası aşağıdaki volkanik kayaçlardan hangisi üzerinde oluşur?
B) Granit
E) Güney Afrika
Aşağıdaki kayaçlardan hangisi, bitki kalıntılarının yer
kabuğunun belirli alanlarında birikerek taşlaşması sonucu oluşmuştur?
A) Taş kömürü
7.
C) Grönland
C) Bazalt
D) Rift vadileri
E) Andezit
E) Tektonik göller
8.
4.
Nevşehir’in Ürgüp-Göreme yöresinde yer alan peri bacaları aşağıdaki kayaçlardan hangisi üzerinde oluşmuştur?
A) Tüf
B) Şist
D) Granit
C) Kum taşı
E) Kalker
Başkalaşım kayaçları, volkanik ve tortul taşların yüksek
sıcaklık ve basınç altında değişime uğramasıyla oluşur.
Buna göre, aşağıdaki kayaçlardan hangisi başkalaşım
kayaçlarından biridir?
A) Kum taşı
B) Mermer
D) Andezit
C) Granit
E) Kalker
19
Yer’in Yapısı Kayaçlar Zamanlar Levhalar
9.
12.
Himalaya dağlarının oluşumunda etkili olan levhalar
aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
I.
Egeit karasının çökmesi
II. Dinozorların ortaya çıkması
A) Hindistan - Avrasya
III. Alp kıvrımlarının oluşması
B) Avrasya - Arabistan
IV. Taş kömürü yataklarının oluşması
C) Kuzey Amerika - Nazka
D) Afrika - Arabistan
Yukarıda verilen olaylardan hangileri Senozoik zamanda gerçekleşmiştir?
E) Kokos - Güney Amerika
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
10.
13.
Mercanlar, denizel ortamda yaşayan çok hücreli canlılardır. Mercan iskeletlerinin binlerce yıl boyunca belli bir bölgede toplanması sonucunda, mercan kayalıkları meydana
gelir.
14.
e
im
klı
E) Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması
Er
k
Volkanik
Kayaç
Atlas Okyanusu’nun oluşmasında ve genişlemesinde
aşağıdaki levhalardan hangisi etkili olmamıştır?
a
Ba
şm
sın
tıla
çv
Ka
e
ve
Sı
ca
C) Ortalama yükseltilerinin fazla olması
Körfez Yayınları
N
R
Ö
E) Başkalaşım
I
B) Yer yapılarının kırıklı olması
D) Göl ve kaynak sularının fazla olması
D) Organik tortul
11.
Ayrışma ve Aşınma
Başkalaşım
Kayaç
R
İ
T
ABD, Endonezya ve İzlanda gibi ülkelerde kaplıca ve
ılıcaların yaygın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
K
E
B) Kimyasal tortul
C) Dış püskürük
E) III ve IV .
A) Akarsuların fazla olması
Mercanlar aşağıdaki kayaç gruplarından hangisine bir
örnektir?
A) İç püskürük
C) II ve III
Tortul
Kayaç
II
A) Avrasya
Yukarıdaki şekilde kayaç döngüsü verilmiştir.
B) Afrika
D) Kuzey Amerika
C) Kokos
E) Güney Amerika
Bu döngüde numaralandırılmış yerlere gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
II
I
15.
Jeolojik devirlerde tortul katmanlar arasında kalarak taşlaşan canlı kalıntılarına “fosil” denir.
A) Erime ve katılaşma
Ayrışma ve aşınma
B) Basınç ve sıcaklık
Ayrışma ve aşınma
C) Ayrışma ve aşınma
Erime ve katılaşma
Aşağıdaki kayalardan hangisinde fosil bulunma ihtimali daha fazladır?
D) Erime ve katılaşma
Basınç ve sıcaklık
A) Granit
E) Ayrışma ve aşınma
Basınç ve sıcaklık
Test 19 CA
1.B
2.B
3.B
4.E
B) Mermer
C) Konglomera
D) Andezit
5.D
6.A
7.E
8.E
9.E
E) Bazalt
10.E
11.D
12.D
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
Aşağıdakilerden hangisi, yer kabuğunu şekillendiren
iç kuvvetlerden biri değildir?
A) Orojenez
20
İç Kuvvetler
B) Epirojenez
D) Volkanizma
5.
C) Depremler
Bazı volkanik dağlar dik yamaçlı ve yüksek (Erciyes Dağı),
bazıları da basık, az eğimli ve geniş alanlıdır (Karacadağ).
Volkanik dağların dik ya da basık olmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
E) Akarsular
A) Yer şekillerinin farklı olması
B) Volkanik faaliyetin farklı zamanlarda olması
C) Lavların akışkanlığının farklı olması
R
İ
T
D) Oluştukları jeolojik zamanın farklı olması
2.
Aşağıdakilerden hangisinde iç kuvvet ve olayların etkisi yoktur?
E) Volkan bacasının genişliğinin farklı olması
A) İzlanda’da termal kaynakların fazla olmasında
K
E
B) Antalya ve Mersin’deki mağaraların oluşmasında
C) Alp dağlarının oluşmasında
6.
D) Japonya’da şiddetli depremler yaşanmasında
E) Endonezya’da tsunami yaşanmasında
3.
N
R
Ö
I.
Fay hatları
II. Volkan konileri
III. Graben alanları
Yukarıdaki şekilde X ile gösterilen yer şekli ve oluşumu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Graben – Epirojenez
B) Senklinal – Orojenez
C) Hörgüç kaya – Buzullar
IV. Kıvrım hatları
D) Antiklinal – Volkanizma
V. Peri bacaları
E) Horst – Epirojenez
Yukarıda verilenlerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisi en azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
7.
4.
Tabakaların karşılıklı durumları bozulmadan yer kabuğunun geniş alanlarının yavaş bir şekilde dikey yönlü yükselmesi ve alçalması hareketine epirojenez denir.
Volkanik faaliyetlerin yaşandığı bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Aşağıdakilerden hangisi, epirojenik hareketlere neden
olan etmenler arasında gösterilemez?
A) Metalik madenler görülür.
A) Akarsu biriktirmeleri
B) Deprem riski yüksektir.
B) Hızlı nüfus artışı
C) Tarımsal açıdan verimli topraklara sahiptir.
C) Buzullaşma olayları
D) Sıcak su kaynakları bakımından zengindir.
D) İklim değişmeleri
E) Suda eriyebilen kayaçlar geniş alan kaplar.
E) Yüksek yerlerin aşınması
20
İç Kuvvetler
8.
12.
Dünyada depremlerin genellikle belirli alanlarda görülmesi bu alanların hangi özelliğiyle açıklanabilir?
A) Eğimin az olmasıyla
B) Çok yağış almasıyla
C) Toprağın gevşek yapıda olmasıyla
Dünya üzerinde iki büyük deprem kuşağı vardır. Bunlardan
biri Alp - Himalaya deprem kuşağı, diğeri ise Pasifik Okyanusu deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki tektonik depremlerin % 81’i Pasifik Okyanusu deprem kuşağında meydana
gelir.
Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Pasifik Okyanusu
peprem kuşağında yer almaz?
D) Levha sınırlarında yer almalarıyla
E) Karstik arazinin geniş yer kaplamasıyla
A) Japonya
B) Şili
C) Meksika
D) Pakistan
E) Filipinler
9.
R
İ
T
Aşağıda verilen iç kuvvet ve oluşturduğu yer şekli eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
13.
A) Orojenez - Graben
B) Volkanizma - Kaldera
İç kuvvetler; orojenez, epirojenez, volkanizma ve depremlerden oluşur.
İç kuvvetlerin meydana gelmesini sağlayan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
C) Epirojenez - Antiklinal
K
E
D) Deprem - Fay aynası
A) Ay ve Güneş tutulmaları
E) Volkanizma - Krater
B) Deniz seviyesi değişmeleri
N
R
Ö
10.
Aşağıdakilerden hangisi, deprem dalgalarının genel
özelliklerinden biri değildir?
A) P dalgaları yüzeye ilk ulaşan dalgalardır.
B) S dalgaları L dalgalarından daha hızlıdır.
C) L dalgalarının yıkıcı etkisi daha fazladır.
Körfez Yayınları
C) Manto’daki konveksiyonel hareketler
D) Dünya’nın günlük hareketi
E) Fay hatları
14.
D) Deprem dalgaları kayalık alanlarda daha etkilidir.
A) Genelde doğu - batı yönünde uzanmaları
E) P dalgaları tabakaları akordion gibi ileri-geri itip-çeker.
11.
Alp orojenik sistemindeki dağların, Appalaş ve İskandinav dağlarından daha yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
B) Aşınmaya karşı daha dirençsiz olmaları
C) Yakın zamanda oluşmaları ve daha az aşınmaya maruz kalmaları
D) Levha sınırlarına daha yakın olmaları
Bir araştırmacı akarsu vadisinin deniz içinde de devam ettiğini tespit etmiştir.
E) Kıyıya paralel uzanmaları
Buna göre, araştırma yapılan bölgeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Nüfus yoğunluğu artmıştır.
15.
B) Deniz çekilmesi (regresyon) yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi derinlik volkanizması sonucu
oluşan yer şekillerinden biri değildir?
C) Doğal bitki örtüsü değişmiştir.
A) Batolit
B) Dayk
D) Çevre kirliliği artmıştır.
C) Lakolit
D) Sill
E) Deniz ilerlemesi (transgresyon) yaşanmıştır.
Test 19 CA
1.E
2.B
3.B
4.A
5.D
E) Maar
6.A
7.C
8.B
9.A
10.D
11.D
12.B
13.B
14.C
15.C
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
4.
I. Akarsuyun uzunluğu
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi akarsuyun,
II. Yağış rejimi
yatak eğiminin azalması,
III. Akarsuyun akış yönü
akış hızının azalması,
IV. Akarsuyu besleyen kaynaklar
uzunluğunun artması
Yukarıda verilenlerden hangileri akarsuyun rejimi üzerinde etkili değildir?
etmenlerine bağlı olarak meydana gelir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
2.
21
Dış Kuvvetler : (Akarsular 1)
5.
Akým
Sýcaklýk
10
50
0
–10
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yaðýþ
E) Menderes
Akarsular kaynağı ile ağız kısmı arasında farklı şekillerde
vadiler meydana getirir.
Aşağıdaki akarsu vadilerinden hangisinin, akarsuyun
kaynağına en yakın yerde olduğu söylenebilir?
N
R
Ö
75
C) Dev kazanı
R
İ
T
D) Kırgıbayır
K
E
mm
20
B) Peri bacası
E) III ve IV
Aşağıdaki grafikte, bir akarsu havzasındaki yağış ve sıcaklık dağılışı ile akarsuyun akım düzeni gösterilmiştir.
°C
30
A) Çentik vadi
C) II ve III
A)
B)
Buna göre, akarsuyun akım düzenini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağış rejimi
C)
D)
B) Kar erimeleri
C) Havzanın genişliği
E)
D) Kaynak suları
E) Beşerî faaliyetler
3.
Karadeniz’e dökülen Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirlerinin ağzında büyük delta ovaları bulunmasına rağmen
aynı denize dökülen Sakarya Nehri’nin ağzında böyle
bir delta ovasının bulunmaması, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
6.
Bir akarsuyun denge profiline yaklaştığına aşağıdakilerden hangisi en güçlü kanıttır?
A) Rejiminin düzensiz olmasıyla
A) Akımının yüksek olması
B) Debisinin daha az olmasıyla
B) Kar erimeleri ile beslenmesi
C) Gelgit genliğinin fazla olmasıyla
C) Rejiminin düzensiz olması
D) Akarsuyun fazla alüvyon taşımasıyla
D) Akarsu havzasında eğimin ve engebenin azalması
E) Kıyıda deniz akıntılarının etkili olmasıyla
E) Ağız kısmında delta oluşması
21
Dış Kuvvetler : (Akarsular 1)
7.
11.
Bir akarsuyun yatağından geçen su miktarının m3/sn olarak
değerine akım ya da debi denir.
Aşağıdakilerden hangisi akarsuyun akımı üzerinde etkili değildir?
A) Yağış miktarı
B) Aşındırma gücü
C) Kar erimeleri
D) Yer altı suları
V
Yukarıdaki haritada gösterilen akarsuların bulundukları bölgelerin yer şekilleri dikkate alındığında, hangisinin enerji potansiyeli en azdır?
A) I
B) II
C) III
Bir akarsuyun fiziksel aşındırma gücünü, aşağıdakilerden hangisi en az etkiler?
A) Derinliği
B) Akış hızı
C) Yük miktarı
D) Su miktarı
12.
E) Kayaç yapısı
140
120
100
80
N
R
Ö
III. Akış hızının azalması
IV. Debisinin yükselmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri akarsuyun biriktirme
yapmasına neden olur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
10.
60
40
Körfez Yayınları
II. Enerji potansiyelinin artması
20
0
1
2
3
4
I
C) II ve III
E) III ve IV .
E) V
R
İ
T
K
E
160
I. Taban seviyesine yaklaşması
D) IV
Aşağıdaki grafikte, bir akarsuyun aylık ortalama akım değerleri ve bulunduğu bölgenin yağış rejimi gösterilmiştir.
mm
9.
III
IV
E) Yatağın geçirimliliği
8.
I
II
Yaðýþ
m3/sn
Akým
45
40
35
30
25
20
15
10
5
5
6
7
8
9
10
11 12
0
V
III
II
IV
Buna göre, yukarıda verilen yağış ve akım grafiği haritadaki noktalardan hangisine ait olabilir?
Aşağıdaki şekilde akarsu aşındırması sonucu oluşan menderes (büklüm) gösterilmiştir.
A) I
13.
B) II
C) III
D) IV
E) V
Denge profiline ulaşan akarsularda derine aşındırma biter.
Akarsu yatağında mendereslerin oluşması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Denge profiline ulaşan bir akarsuda derine doğru aşındırmanın yeniden başlaması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Debisinin artmasıyla
A) Debinin azalmasına
B) Aşındırmanın artmasıyla
B) Taban seviyesinin alçalmasına
C) Eğimin azalmasıyla
C) Bitki örtüsünün tahrip edilmesine
D) Rejiminin düzensiz olmasıyla
D) Yatağındaki kayaların çözünmesine
E) Yatağındaki kayaç yapısının değişmesiyle
E) Yana doğru aşındırmanın durmasına
Test 20 CA
1.E
2.B
3.E
4.E
5.C
6.B
7.B
8.D
9.C
10.D
11.E
12.D
13.C
14.C
15.E
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
22
Dış Kuvvetler : (Akarsular 2)
Komşu iki akarsu havzasını birbirinden ayıran doğal sınıra
su bölümü çizgisi denir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi su bölümü çizgisinin geçtiği
yerlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi akarsu rejimini düzenleyici etki yapar?
A) Akarsu yatak eğiminin fazla olması
B) Yatağın geçirimliliğinin fazla olması
A) Levha sınırları
C) Taşınan yük miktarının az olması
B) Dağ sırtları
D) Yerleşim bölgesinden geçmesi
C) Kanyon yamaçları
R
İ
T
E) Kurak dönemlerde kaynak suları ile beslenmesi
D) Vadi tabanları
E) Delta alanları
K
E
5.
2.
Aşağıdaki grafikte Kuzey Yarım Küre’de yer alan K, L ve M
akarsularının akım grafikleri gösterilmiştir.
400
m3/sn
N
R
Ö
K
300
L
200
100
0
O
M
Þ
M
N
M H
T
A
E E
K A
Aylar
Akarsuyun delta oluşturması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Kıyının sığ olması
B) Kıta sahanlığının geniş olması
C) Kıyıda güçlü akıntıların olmaması
D) Gelgit genliğinin fazla olması
E) Akarsuyun bol alüvyon taşıması
Grafik incelendiğinde bu akarsularla ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Akım miktarı en fazla olan akarsu K’dır.
B) M’de akım yükselmeleri yaz mevsimine rastlar.
6.
C) L’nin iklim bölgesinde yaz kuraklığı belirgindir.
Akarsuyun birim zamanda aldığı yola akarsu hızı denir.
Aşağıdakilerden hangisi, akarsuyun akış hızını en fazla etkiler?
D) Rejimi en düzenli olan akarsu K’dır.
A) Yatak eğimi
E) Akarsuların akımlarının yükseldiği devreler, bulundukları bölgelerin en sıcak olduğu aylardır.
B) Yatağın derinliği
C) Kaynağa yakınlık
D) Akarsuyun uzunluğu
E) Yatağındaki kayaların yapısı
3.
Akarsu yatağında eğimin artması akış hızını artırır.
Aşağıdakilerden hangisi akarsu hızının artmasından
etkilenmez?
A) Vadinin yapısı
B) Biriktirme faaliyetleri
7.
C) Akım düzeni
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi akarsu aşındırması
sonucu oluşmamıştır?
D) Taşıma gücü
A) Plato
E) Aşındırma gücü
B) Kanyon
D) Delta
C) Peneplen
E) Dev kazanı .
22
Dış Kuvvetler : (Akarsular 2)
8.
12.
Bir akarsuyun yıllık akım miktarının, havzasına düşen yıllık yağış miktarına bölünmesiyle akarsuyun akış katsayısı
elde edilir. Akış katsayısının 1 olması, akarsuyun havzasına düşen yağış tutarı kadar su taşıdığını gösterir.
Türkiye bugünkü görünümünü yakın bir jeolojik devirde almıştır.
Türkiye akarsularının hangi özelliği bu duruma kanıt
olarak gösterilebilir?
Buna göre, bir akarsuyun akış katsayısının 1’den büyük olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Boylarının kısa olması
B) Menderesler oluşturmaları
A) Akarsu boyunun uzun olması
C) Rejimlerinin düzensiz olması
B) Buharlaşma miktarının az olması
D) Denge profiline ulaşmamış olmaları
C) Akarsu yatak eğiminin fazla olması
E) Denize döküldükleri yerlerde delta oluşturmaları
D) Havzadaki bitki örtüsünün gür olması
E) Yer altı kaynaklarıyla beslenmesi
13.
9.
Denge profiline ulaşmış bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi her zaman söylenemez?
R
İ
T
Yandaki şekilde akarsu
aşındırması sonucu oluşan taraçalar gösterilmiştir.
Taraça
Akarsu
K
E
A) Yatak eğimi azdır.
B) Akış hızı azdır.
Taraçaların oluşumunda aşağıdakilerden hangisi daha
C) Rejimi düzenlidir.
çok etkili olmuştur?
N
R
Ö
E) Biriktirme faaliyeti artmıştır.
10.
III
V
II
I
A) Yatağın genişlemesi
Körfez Yayınları
D) Aşındırması azalmıştır.
B) Biriktirmenin azalması
C) Akarsu boyunun uzaması
D) Yağış miktarının azalması
E) Taban seviyesinin alçalması
IV
14.
Yukarıdaki haritada verilen akarsuların bulundukları
bölgelerin yüzey şekilleri dikkate alındığında, hangisinin akış hızı daha azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
A) Ova
B) Mantar kaya
D) Delta
C) Peri bacası
E) Falez .
E) V
15.
11.
Aşağıdakilerden hangisi, sel sularının aşındırması sonucu oluşan yer şekillerine bir örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye akarsularının genel
özelliklerinden biri değildir?
I.
Peri bacası
II. Menderes
III. Taraça (seki)
A) Rejimleri düzensizdir.
C) Ağız kısımlarında derin haliçler oluşur.
Yukarıda verilen yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda akarsu aşındırma ve biriktirme faaliyetleri beraber etkilidir?
D) Ulaşım ve taşımacılıkta kullanılmazlar.
A) Yalnız I
B) Denge profiline ulaşmamışlardır.
E) Yatak eğimleri ve akış hızları fazladır.
Test 21 CA
1.B
2.B
3.E
4.E
B) Yalnız III
D) I ve III
5.A
6.D
7.B
8.A
9.B
C) I ve II
E) II ve III
10.C
11.E
12.E
13.B
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
23
Dış Kuvvetler : (Buzullar Karstik Şekiller Rüzgârlar)
Aşağıdakilerden hangisi buzulların etkisiyle oluşmuş
yer şekillerine örnek olarak gösterilemez?
5.
Aşağıdakilerden hangisinde, rüzgâr ve buzul aşındırmasıyla oluşan yer şekilleri sırasıyla verilmiştir?
A) Moren
B) Mantar kaya
A) Lapya – Delta
C) Sirk çanağı
D) Sander düzlüğü
B) Falez – Delta
E) Fiyort
C) Kıyı oku – Vadi
D) Delta – Peneplen
R
İ
T
E) Yardang – Hörgüç kaya
2.
Aşağıdaki dağlardan hangisinde buzul aşındırma ve
biriktirme şekillerine rastlanmaz?
A) Cilo
B) Erciyes
C) Ağrı
D) Bozdağ
K
E
E) Kaçkar
6.
Tüf
3.
N
R
Ö
I
A) Karadeniz kıyılarında yağışların daha fazla olması
III
Yukarıdaki yeryüzü şekillerini meydana getiren dış kuvvetler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Karadeniz kıyılarında kalıcı karlar 3200 m’den başlarken,
Akdeniz kıyılarında 3500 m’den başlar.
Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
II
I
II
III
A) Akarsular
Rüzgârlar
Yer altı suları
B) Akdeniz kıyılarında yaz sıcaklıklarının daha yüksek olması
B) Akarsular
Dalgalar
Akarsular
C) Karadeniz kıyılarında yıllık sıcaklık farkının az olması
C) Rüzgârlar
Akarsular
Rüzgârlar
D) Akdeniz kıyılarında kış sıcaklıklarının yüksek olması
D) Rüzgârlar
Dalgalar
Yer altı suları
E) Karadeniz kıyılarında ormanların daha geniş olması
E) Buzullar
Rüzgârlar
Akarsular
4.
7.
IV
III
II
Damlataş Mağarası
Cennet ve Cehennem obrukları
Pamukkale Travertenleri
Yukarıda verilen yer şekillerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
I
A) Akarsu aşındırması ile oluşmaları
Yukarıdaki haritada verilen taralı alanların hangilerinde
rüzgâr aşındırma ve biriktirme şekillerinin daha fazla
olması beklenir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
B) Karstik olaylar sonucu oluşmaları
C) Toprak erozyonunun şiddetli olması
D) Volkanik alanlarda oluşmaları
E) Alüvyal birikmelerle oluşmaları
23
Dış Kuvvetler : (Buzullar Karstik Şekiller Rüzgârlar)
8.
12.
Rüzgâr
Rüzgâr
Aşağıdakilerin hangisinde, karstik aşınım şekilleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
A) Lapya - Polye - Dolin - Uvala
B) Polye - Lapya - Uvala - Dolin
C) Lapya - Dolin - Uvala - Polye
Yukarıda verilen yer şeklinin sıkça görüldüğü bir bölge
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
D) Dolin - Uvala - Polye - Lapya
A) Yağış rejimi düzenlidir.
E) Lapya - Dolin - Polye - Uvala
B) Günlük sıcaklık farkı fazladır.
C) Bitki örtüsü makidir.
D) Akarsu rejimleri düzenlidir.
13.
E) Kimyasal çözünme yaygındır.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde karstik arazi daha geniş alan kaplar?
R
İ
T
A) Çatalca - Kocaeli platosunda
B) Taşeli platosunda
C) Tuz gölü çevresinde
K
E
D) Mardin yöresinde
9.
Aşağıdakilerden hangisi rüzgârların oluşturduğu yer
şekillerinden biri değildir?
B) Kum tepesi
C) Barkan
N
R
Ö
D) Lapya
10.
E) Mantar kaya
Körfez Yayınları
A) Yardang
E) Kapıdağı yarımadasında
14.
Dış kuvvetlerin etkili olduğu bölgelerde iklim ve toprak koşulları değişiklik gösterir.
Buna göre, rüzgârlar aşağıdaki bölgelerden hangisinde
daha etkilidir?
Kalker, jips ve kaya tuzu gibi kayaçların erimesi ve tekrar
çökelmesiyle oluşan şekillere karstik şekiller denir.
A) Volkanik alanlarda
Aşağıdakilerden hangisi karstik şekillerden biri değildir?
C) Kurak bölgelerde
A) Traverten
B) Mağara
D) Lapya
B) Karstik alanlarda
D) Nemli bölgelerde
C) Peri bacası
E) Soğuk bölgelerde
E) Polye
15.
I
V
II
11.
Aşağıdakilerden hangisi, rüzgâr aşındırmasını etkileyen faktörlerden biridir?
Ekvator
A) Bitki örtüsünün cılız olması
III
B) Nem miktarının fazla olması
IV
C) Arazinin volkanik olması
D) Yağış miktarının fazla olması
Yukarıdaki haritada verilen yerlerden hangisinde buzul
şekillerine daha yükseklerde rastlanır?
E) Arazinin karstik olması
A) I
Test 22 CA
1.B
2.E
3.C
4.E
5.D
6.A
7.D
8.E
9.C
B) II
10.B
11.C
C) III
12.D
D) IV
13.E
14.C
E) V
15.E
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
24
Dış Kuvvetler : (Dalgalar Akıntılar Gelgit ve Kıyı Tipleri)
Türkiye’de kıta sahanlığının geniş ve dar olduğu yerler
aşağıdakilerden hangisinde birarada verilmiştir?
5.
II. Falez
Dar
Geniş
I. Tombolo
III. Lagün
A) Karadeniz - Akdeniz
Ege - Marmara
B) Ege - Marmara
Karadeniz - Akdeniz
Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalga biriktirmesiyle oluşur?
C) Ege - Akdeniz
Karadeniz - Marmara
A) Yalnız I
D) Marmara - Akdeniz
Ege - Karadeniz
E) Ege - Karadeniz
Ege - Akdeniz
IV
E) II ve III
I.
İstanbul Haliç
II.
İzmir, Aydın kıyıları
K
E
V
C) Yalnız III
R
İ
T
D) I ve III
6.
2.
B) Yalnız II
III. Doğu Karadeniz kıyıları
III
II
N
R
Ö
I
Yandaki şekilde verilen kıyı
tipi, yukarıdaki haritada belirtilen yerlerden hangisinde görülür?
A) I
3.
B) II
D
að
Deniz
C) III
D) IV
la
r
Yukarıda verilen yerlerde görülen kıyı tipleri aşağıdakilerden hangisinde birarada verilmiştir?
I
E) V
Aşağıdakilerden hangisi, dağların kıyıya paralel uzanmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?
7.
Enine kıyı
Boyuna kıyı
B) Haliçli kıyı
Boyuna kıyı
Dalmaçya tipi kıyı
C) Enine kıyı
Boyuna kıyı
Ria tipi kıyı
D) Boyuna kıyı
Ria tipi kıyı
Liman tipi kıyı
E) Enine kıyı
Haliçli kıyı
Fiyort tipi kıyı
Ria kıyı tipinin oluşumunda aşağıdakilerden hangileri
birlikte etkili olmuştur?
C) Rüzgârlar – Orojenez
C) İç kısımlarla ulaşımın zor olması
D) Volkanizma – Regresyon
D) Yamaç yağışlarının fazla olması
E) Akarsular – Transgresyon
E) Dalga birikim şekillerinin yaygın olması
Gelgit genliğinin fazla olduğu bir bölgede aşağıdaki
yer şekillerinden hangisi oluşur?
D) Mağara
A) Ria tipi kıyı
B) Dalgalar – Regresyon
B) Akarsu boylarının kısa olması
A) Kırgıbayır
III
A) Buzullar – Transgresyon
A) Kıta sahanlığının dar olması
4.
II
B) Haliç
C) Delta
E) Graben
8.
Aşağıdakilerden hangisi, dalga ve akıntıların etkisi sonucu oluşan yeryüzü şekillerinden biri değildir?
A) Kıyı kordonu
D) Delta
B) Tombolo
E) Lagün
C) Falez
24
Dış Kuvvetler : (Dalgalar Akıntılar Gelgit ve Kıyı Tipleri)
9.
13.
Kıyı ile iç kesimler arasında yer şekilleri özelliklerine bağlı
olarak iklim koşullarında farklılıklar görülebilir.
Buzul aşındırmasıyla oluşan vadilerin sular altında kalması
sonucu oluşan kıyılara fiyort adı verilir.
Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin görüldüğü yerlerde bu farklılık daha belirgindir?
Türkiye kıyılarında fiyortların görülmemesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ria tipi kıyılarda
A) Yükselti
B) Haliç tipi kıyılarda
B) Enlem
D) Bitki örtüsü
C) Bakı
E) Denizellik
C) Boyuna kıyılarda
D) Enine kıyılarda
E) Liman tipi kıyılarda
14.
Aşağıda bazı yer şekilleri ve bu yer şekillerini oluşturan dış
kuvvetler eşleştirilmiştir.
B) Boyuna kıyılar - Karadeniz kıyıları
Bu eşleştirmelerden hangisinde yer şekli, kendisini
oluşturmayan bir etkenle birlikte verilmiştir?
C) Dalmaçya tipi kıyılar - Hırvatistan kıyıları
A) Mantar kaya – Rüzgârlar
D) Enine kıyılar - Batı Anadolu kıyıları
K
E
E) Haliçli kıyılar - Yunanistan kıyıları
B) Falez – Akarsular
C) Tombolo – Dalgalar
N
R
Ö
D) Moren – Buzullar
E) Haliç – Gelgit
11.
R
İ
T
A) Fiyortlar - Norveç kıyıları
Körfez Yayınları
10.
Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinin görüldüğü
yer yanlış verilmiştir?
15.
Türkiye kıyılarında gelgit olayının fazla etkili olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi okyanuslardaki akıntıların oluşumunda etkili değildir?
A) Haliçlerin görülmemesi
A) Gelgit
C) Tuzluluk derecesinin az olması
B) Seviye farkı
D) Ortalama yükseltisinin fazla olması
C) Yoğunluk farkı
E) Kıyı yapısının elverişsiz olması
B) Okyanusa kıyısının olmaması
D) Sürekli rüzgârlar
E) Dünya’nın günlük hareketi
16.
12.
Akarsu ağızlarının aşınması
Aşağıdakilerden hangisi enine kıyı tipinin özelliklerinden biri değildir?
Gün içinde deniz seviyesinin değişmesi
A) Kıta sahanlığı geniştir.
Ay ve Güneş’in Dünya üzerindeki çekim etkisi
B) Koy ve körfezlerin sayısı fazladır.
Yukarıdaki olaylar aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşumunda etkilidir?
A) Vadi
B) Kırgıbayır
D) Tombolo
Test 23 CA
1.B
C) Akarsu ağızları delta oluşumuna elverişlidir.
D) Denizden gelen hava kütleleri iç kesimlere sokulabilir.
C) Haliç
E) Kıyının girintili ve çıkıntılı olmasında buzul aşındırması
etkili olmuştur.
E) Falez
2.D
3.B
4.B
5.E
6.A
7.B
8.B
9.D
10.C
11.A
12.C
13.B
14.C
15.C
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
25
Su Kaynakları
Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün temel aşamalarından biri değildir?
5.
Aşağıdaki kaynaklardan hangisi sadece aktif volkanik
alanlarda görülür?
A) Buharlaşma
B) Terleme
A) Yamaç kaynağı
C) Yoğunlaşma
D) Aşınma
B) Gayzerler
E) Yüzeysel akış
C) Vadi kaynağı
D) Kaplıcalar
R
İ
T
E) Artezyen kaynağı
2.
Yeryüzündeki tatlı su kaynakları,
I. buz dağları ve buzullar,
K
E
II. yer altı suları,
6.
III. göller, bataklıklar ve nehirler
— Van Gölü
— İznik Gölü
olmak üzere üçe ayrılır.
— Nemrut Gölü
N
R
Ö
Bu kaynakların su miktarı fazla olandan az olana doğru
sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) I, II, III
B) I, III, II
D) II, III, I
3.
Yukarıda verilen göllerin ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sularının tatlı olması
C) II, I, III
E) III, II, I
B) Gideğenlerinin olması
C) Doğal setleşmelerle oluşmaları
D) İç kuvvetlerin etkisiyle oluşmaları
E) Dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmaları
Aşağıda verilen göl türlerinden hangisine Türkiye’de
daha çok yüksek dağlık alanlarda rastlanır?
A) Karstik göllere
B) Tektonik göllere
C) Buzul göllerine
7.
Y a ð ý þ
D) Alüvyal set göllerine
E) Heyelan set göllerine
K
Yukarıdaki şekilde gösterilen kaynak için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4.
Aşağıdakilerden hangisi set göllerinin oluşmasında etkili değildir?
A) Suları kireçlidir.
B) Beşerî etkilerle yeryüzüne çıkar.
A) Buzullar
B) Gelgit
C) Akımı yağışlı dönemlerde artar.
C) Heyelan
D) Dalgalar
D) Yağmur ve kar suları ile beslenir.
E) Volkanizma
E) Su sıcaklığı mevsime bağlı olarak değişir.
25
Su Kaynakları
8.
12.
Aşağıdakilerden hangisi, doğal setleşmeler sonucu
oluşan göllerden biri değildir?
A) Tortum
B) Bafa (Çamiçi)
D) Küçük Çekmece
I.
C) Van
E) Manyas
Göl sularının tuzlu, tatlı ya da acı olmasında,
gideğeninin olup olmaması,
II. deniz seviyesinden yüksekliği,
.
III. göl çanağındaki kayaların yapısı
etmenlerinden hangileri etkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
9.
C) Yalnız III
E) II ve III
İskandinav ülkelerinde buzul göllerinin yaygın olması,
bu ülkelerin hangi özelliğine bağlanabilir?
A) Kutuplara yakın olmalarına
R
İ
T
B) Yağış miktarlarının fazla olmasına
C) Karstik kayaçların fazla olmasına
13.
D) Yükseltilerinin fazla olmasına
E) Yer şekillerinin engebeli olmasına
Yer altı suları, yağmur ve kar sularının yer altındaki geçirimsiz tabaka üzerinde birikmesiyle oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi, yüzey sularının yer altına sızmasında etkili değildir?
K
E
A) Arazinin eğimi
B) Humus oranı
N
R
Ö
10.
Türkiye’de sıcak su kaynaklarının fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yükseltisinin fazla olması
B) Yer yapısının kırıklı olması
C) Kıtaların arasında bulunması
D) Orta kuşakta yer alması
E) Yüzey şekillerinin engebeli olması
11.
Körfez Yayınları
C) Bitki örtüsü
D) Buharlaşma şiddeti
E) Toprağın geçirimlilik durumu
14.
Aşağıdaki kaynaklardan hangisi doğal yollardan yüzeye çıkmaz?
A) Artezyen kaynağı
B) Gayzer kaynağı
C) Karstik kaynak
D) Yamaç kaynağı
E) Fay kaynağı
Türkiye’de karstik kaynaklar kireç taşlarının yaygın olduğu
alanlarda görülür.
V
IV
III
II
I
15.
Aşağıda verilen illerden hangisinde fay kaynaklarına
en az rastlanır?
Tükiye’nin jeolojik yapısı dikkate alındığında, haritada
verilen taralı alanların hangisinde karstik kaynakların
daha yaygın olması beklenir?
A) I
Test 24 CA
B) II
1.B
C) III
2.A
3.E
D) IV
4.B
5.D
Yer altı suyunun fay hatları boyunca yüzeye çıkması sonucu oluşan kaynaklara fay kaynağı adı verilir.
A) Afyon
D) Şanlıurfa
E) V
6.A
7.E
B) İzmir
8.D
9.C
10.B
11.E
12.C
C) Bursa
E) Denizli .
13.B
14.E
15.B
16.E
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
4.
III
I
Aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin oluşumunda
taşınmanın etkisi yoktur?
A) Lös
IV
B) Moren
D) Alüvyal
II
B) II
E) Kolüvyal .
C) III
D) IV
5.
E) V
R
İ
T
Aşağıdaki toprak çeşitlerinden hangisinin tarımsal açıdan verimi daha yüksektir?
A) Laterit
B) Podzol
K
E
C) Çernezyom
D) Kahverengi step
2.
Yöre
Gece(°C)
Gündüz(°C)
E) Terra rossa (Kırmızı toprak)
N
R
Ö
I
–4,8
12,6
II
10,0
17,0
III
–1,4
10,1
IV
9,8
13,7
V
–5,2
7,4
6.
Yukarıdaki tabloda gece ve gündüz sıcaklık ortalamaları verilen beş yörenin hangisinde fiziksel ufalanmanın
en fazla olması beklenir?
A) I
3.
B) II
C) Podzol
V
Yukarıdaki haritada verilen taralı alanlardan hangisinde kayaçlardaki fiziksel parçalanma daha yaygındır?
A) I
26
Kayaların Ayrışması ve Toprak Tipleri
C) III
D) IV
Kimyasal çözünme yeryüzünde en fazla tropikal bölgede
görülür.
Buna göre, kimyasal çözülmede aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?
A) Rüzgâr – Yağış
E) V
B) Yağış – Sıcaklık
C) Sıcaklık – Kuraklık
D) Nemlilik – Yağış
E) Sıcaklık – Rüzgâr
Orta kuşakta bitki örtüsü zengin yarı nemli iklim bölgelerinin topraklar genelde verimlidir.
Toprak oluşumu ile iklim ve bitki örtüsü arasındaki ilişki göz önüne alındığında, topraklara bu özelliği veren
en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerli kayaların dahaçok mineral içermesi
B) Yer şekillerinin engebeli olması
C) Kireç ve madensel tuzların yüzeyde birikmesi
D) İklimin topraklarda organizmaların üremesine olanak
vermemesi
E) İklimin topraklarda humus oluşmasına ve birikmesine
olanak sağlaması
7.
Yeryüzünde fiziksel ufalanmanın en fazla ve en az olduğu yerler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Ekvatoral bölge – Çöl bölgesi
B) Karstik bölgei – Çöl bölgesi
C) Step bölgesi – Akdeniz bölgesi
D) Çöl bölgesi – Ekvatoral bölge
E) Volkanik bölge – Step bölgesi
26
Kayaların Ayrışması ve Toprak Tipleri
8.
12.
Orta kuşağın yarı nemli iklim bölgelerinde uzun boylu çayır
örtüsü altında gelişen bir toprak türüdür. Kara toprak olarak da bilinir. Türkiye’de Erzurum – Kars platolarında 1600
ile 2000 m arasında görülür.
Yüzey şekillerinin sade olduğu yerlerde akarsu biriktirmesiyle oluşan alüvyal tapraklar yaygın görülür.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde bu tür topraklar daha
az görülür?
Yukarıda özellikleri verilen toprak tipi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Adana
B) Kıyı Ege
D) Güney Marmara
A) Terra rossa
B) Podzol
D) Çernezyom
E) Orta Karadeniz
C) Laterit
E) Tundra
13.
9.
C) Doğu Karadeniz
Laterit topraklar, kimyasal çözünmenin fazla olduğu nemli
ve sıcak iklim bölgelerinde görülür.
Kurak bölge toprakları için,
R
İ
T
I. az yıkandıkları için verimsizdirler,
II. kuvvetli kimyasal çözünme görülür,
III. tuz ve kireç bakımından zengindirler
III
I
IV
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
K
E
V
D) I ve III
Buna göre, yukarıdaki haritada verilen taralı alanlardan hangisinde kırmızı renkli laterit topraklar daha
yaygındır?
N
R
Ö
A) I
10.
B) II
C) III
D) IV
E) V
Körfez Yayınları
II
14.
C) Yalnız III
E) II ve III
Aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde yetersiz yıkanmaya bağlı olarak topraklardaki tuz ve kireç birikimi
daha fazladır?
A) Konya
Türkiye’de toprakların çeşitlilik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi daha az etkili olmuştur?
A) Yüzey şekilleri
B) Yalnız II
B) Ergene
D) Kıyı Ege
C) Antalya
E) Doğu Karadeniz
B) Akarsu ağı
C) İklim çeşitliliği
15.
D) Bitki örtüsü
Aşağıdaki şekilde, oluşumunu tamamlamış bir toprak kesiti gösterilmiştir.
E) Ana kayanın özelliği
A katý
B katý
Ýnce malzeme
Kalýn malzeme
Parça blok
Ana kaya
C katý
11.
I. Alüvyal
Ana kaya
II. Vertisol
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
III. Moren
A) Bitkiler A katında tutunur ve gelişir.
IV. Halomorfik
B) Derine doğru malzemenin boyutları büyür.
Yukarıdaki topraklardan hangileri intrazonal topraklardandır?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
Test 25 CA
1.D
C) Tarımsal faaliyetlerde toprağın C katı en önemli kattır.
D) Toprağın üst katı organik madde bakımından zengindir.
C) II ve III
E) C katında ana kaya tamamen toprak hâlini almamıştır.
E) III ve IV
2.A
3.C
4.B
5.B
6.D
7.B
8.E
9.A
10.B
11.B
12.D
13.B
14.A
15.D
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
5.
IV
III
I
27
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1
Türkiye ortalama yükseltisi fazla, yer şekilleri engebeli bir
ülkedir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisini etkilemiştir?
A) Güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklığın azalmasını
V
II
B) Kıyılarda nem oranının fazla olmasını
C) Erozyonla toprak kaybının fazla olmasını
Yukarıdaki haritada verilen taralı alanlardan hangisinde peri bacalarına rastlanır?
A) I
2.
B) II
C) III
B) Çukurova
K
E
6.
C) Muş
N
R
Ö
D) Erzincan
E) Eskişehir
R
İ
T
E) Volkanik arazilerin geniş yer tutmasını
E) V
Aşağıdaki ovalardan hangisinin oluşumu, Çarşamba
Ovası ile aynı nedene bağlıdır?
A) Elmalı
3.
D) IV
D) Dağların kuzey yamaçlarının daha soğuk olmasını
Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki arazilerin yükselti basamaklarına göre oransal dağılışı verilmiştir.
Yükselti basamaðý
(metre)
Türkiye yüzölçümündeki payý
(%)
0 – 500
17
500 – 1000
1000 – 1500
26
31
1500 – 2000
16
2000 ve daha yüksek
10
Aşağıdakilerden hangisi, İç Anadolu’da yer alan platoların ortak özelliklerinden biri değildir?
Bu tablo incelendiğinde, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Volkanik araziler üzerinde oluşmuşlardır.
B) Tarımsal faaliyetlerde kullanılırlar.
A) Yükseltisi 1000 - 1500 m arasında olan arazinin oranı
en fazladır.
C) Ortalama yükseltileri 1000 - 1500 m arasındadır.
B) Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar.
D) Hayvancılık önemli bir ekonomik faaliyettir.
C) Türkiye arazisinin yarıdan fazlasının ortalama yükseltisi
1000 m’nin üzerindedir.
E) Son jeolojik zamanda yükselmeye uğramışlardır.
D) 2000 m’den daha yüksek olan yerlerin oranı en azdır.
E) Yükseltisi 0 ile 500 m arasında olan arazinin oranıyla,
1500 ile 2000 m arasında olan arazinin oranı birbirine
yakındır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Anadolu Dağları ile
Batı Anadolu Dağları’nın ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Genellikle doğu - batı yönünde uzanırlar.
7.
C) Kıyıya paralel uzanırlar.
Bulundukları yerlerin iklim özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki platoların hangisinde bozkır görülmesi beklenmez?
D) Uzanışları fay hatlarıyla paralellik gösterir.
A) Cihanbeyli
B) Orojenik hareketlerle oluşmuşlardır.
E) Güney yamaçları daha sıcaktır.
D) Obruk
B) Haymana
C) Şanlıurfa
E) Ardahan
27
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1
8.
12.
Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu yerlerde iz düşüm
alan ile gerçek alan arasındaki fark fazladır.
IV
II
I
A) Erzincan Ovası
B) Antalya Ovası
C) Çukurova
D) Bafra Ovası
E) Çarşamba Ovası
V
III
Buna göre, yukarıdaki haritada verilen taralı alanların
hangisinin iz düşüm alanı ile gerçek alanı arasındaki
fark daha fazladır?
A) I
Aşağıdaki ovalardan hangisi, fay hatları boyunca uzanan çöküntü ovalarından biridir?
B) II
C) III
D) IV
13.
E) V
Türkiye’de yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde belirleyici rol oynamamıştır?
R
İ
T
A) Dört mevsim yaşanmasında
B) Nüfusun farklı dağılmasında
C) Tarım alanlarının genişliğinde
9.
Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Anadolu Dağları’nın
kıyıya parelel uzanmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?
K
E
B) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın zor olması
N
R
Ö
C) Akarsuların boğaz vadiler oluşturması
D) Yerleşmelerin kıyıya parelel bir şekilde gelişmesi
E) Akarsuların ağız kesimlerinde delta oluşması
10.
E) Ulaşım olanaklarında
Körfez Yayınları
A) Deniz etkisinin iç kesimlere sokulamaması
D) Farklı iklim özellikleri yaşanmasında
14.
A) Ortalama yükseltisinin 1000 m’den fazla olması
B) Sıra dağların kıyıya parelel uzanması
C) Batı Anadolu Dağları’nın kırılmalarla oluşması
Aşağıdaki şehirlerden hangisinde, yer şekillerinin tarım üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır?
A) Malatya
B) Artvin
C) Konya
D) Samsun
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin yüzey şekillerine
ait doğru bir bilgi değildir?
D) Sıradağların doğu - batı yönünde uzanması
E) Doğudan batıya doğru gidildikçe yükseltinin azalması
E) İzmir
15.
11.
Türkiye’nin iç kesimlerinde yer alan ova ve platoların,
ortalama yükseltilerinin fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
II
IV
I
III
A) Dağlardan daha geniş alan kaplaması
V
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C) Sıra dağların doğu - batı doğrultusunda uzanması
D) Anadolu’nun son jeolojik zamanda yükselmiş olması
Yukarıdaki harita üzerinde verilen taralı alanlardan hangisinde volkanik dağ yoktur?
E) İklim çeşitliliğinin fazla olması
A) I
Test 26 CA
1.E
2.A
3.E
4.C
5.C
6.B
7.D
8.D
9.B
B) II
10.B
C) III
11.D
12.C
D) IV
13.D
E) V
14.A
15.C
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
28
Türkiye'nin Yer Şekilleri 2
Orojenik hareketler sonucunda kırılarak çöken bölgelere
graben veya çöküntü ovası denir.
5.
A) Afrika ve Arabistan levhalarının kuzeye doğru hareket
etmesi
IV
III
Türkiye’deki sıra dağların doğu-batı yönünde uzanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
B) Mezozoik’in sonu ile Senozoik’in başında oluşması
C) Anadolu Yarımadası’nın doğu - batı yönünde sıkıştırmaya maruz kalması
V
I
II
R
İ
T
D) Alp - Himalaya kıvrım sistemi üzerinde yer alması
E) Kuzey Yarım Küre’de, ılıman kuşakta yer alması
Yukarıdaki haritada, verilen akarsulardan hangisi bir
graben alanına yerleşmiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
K
E
6.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin yer şekillerinin genel özelliklerinden biri değildir?
N
R
Ö
A) Yakın jeolojik zamanda oluşması
B) Doğudan batıya doğru yükseltinin artması
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer
alan volkanik dağlardan biri değildir?
A) Süphan
C) Tendürek
B) Nemrut
D) Erciyes
E) Ağrı
C) Sıra dağların genelde doğu - batı yönünde uzanması
D) Engebeli alanların yüksek bir orana sahip olması
E) Alp - Himalaya kıvrım sisteminde yer alması
3.
7.
Aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu’da dağların kıyıya dik uzanmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Ilıman iklimin iç kesimlere kadar sokulabilmesi
Dağlar oluşumuna göre orojenik ve volkanik olarak ikiye
ayrılır.
B) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın kolay olması
Buna göre, aşağıdaki dağlardan hangisi farklı şekilde
oluşmuştur?
C) Doğal liman bakımından zengin olması
A) Aydın Dağları
B) Nemrut Dağı
D) Yaz turizm sezonunun Karadeniz kıyılarından uzun olması
C) Menteşe Dağları
D) Canik Dağları
E) Sıra dağlar arasında menderesler oluşması
E) Sultan Dağları
4.
Aşağıdaki platolardan hangisi nüfus ve yerleşme açısından daha seyrektir?
8.
Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi’nde yer alan
geçitlerden biri değildir?
A) Taşeli
B) Obruk
A) Belen
B) Gülek
C) Çatalca
D) Haymana
C) Ecevit
D) Çubuk
E) Şanlıurfa
E) Sertavul
28
Türkiye'nin Yer Şekilleri 2
9.
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Anadolu Dağları’nın
özellikleri arasında gösterilemez?
Kara
Deniz
Akarsu
A) Senozoik zamanda Alp Orojenezi ile oluşması
B) Kuzey Anadolu Fay Kuşağı üzerinde yer alması
X
C) Kıyı boyunca Karadeniz’e paralel uzanması
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şekilde "X" ile gösterilen yer şekline örnek gösterilemez?
D) Batıdan doğuya doğru sürekli olarak yükseltinin artması
E) Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı oluşturması
A) Gediz Ovası
B) Bafra Ovası
C) Viranşehir Ovası
D) Bakırçay Ovası
E) Silifke Ovası
Doğu Anadolu
Karadeniz
A) Yunt
Nemrut
Canik
B) Menteşe
Karasu–Aras
Köroğlu
C) Aydın
Süphan
Küre
D) Bozdağ
Ağrı
Kaçkar
Ege
14.
Hasandağı
Türkiye'deki platolarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
K
E
A) Türkiye’nin en yüksek platoları Doğu Anadolu'da yer
alır.
B) Karstik arazi üzerinde yer alan platolar daha çok Akdeniz Bölgesi'nde görülür.
N
R
Ö
E) Beydağ
11.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisinde, dağların bölgelere göre
dağılışı yanlış verilmiştir?
Yıldız
C) İç Anadolu'daki platolar Tuz Gölü'nün çevresinde yer
alır.
Körfez Yayınları
10.
D) İç Anadolu’daki platolarda tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılır.
E) En geniş platolar Marmara Bölgesi’nde yer alır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de yeryüzü şekillerinin engebeli olmasının ortaya çıkardığı bir sonuç olamaz?
A) İklim ve bitki çeşitliliğinin fazla olması
15.
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
Aşağıdaki haritada numaralı alanlar Türkiye’deki bazı platoları göstermektedir.
C) Ulaşım maliyetlerinin yüksek olması
D) Gerçek ve iz düşüm alan arasındaki farkın fazla olması
II
E) Aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesi
III
IV
I
V
Buna göre, kaç numaralı bölge yanlış eşleştirilmiştir?
12.
Paleozoik zamanda oluşmuş ve başkalaşmaya uğramış
eski sert kütlelere “masif” denir.
Aşağıdakilerden hangisi, Paleozoik zamanda Türkiye’
de oluşmuş masiflerden biri değildir?
A) Bitlis Dağları
B) Yıldız Dağları
D) Ağrı Dağı
Test 27 CA
1.C
3.A
C) Kırşehir çevresi
4.C
5.C
– Teke Platosu
B) II
– Kars Platosu
C) III – Cihanbeyli Platosu
D) IV – Gaziantep Platosu
E) Mardin çevresi
2.B
A) I
E) V
6.B
7.E
8.C
9.E
– Obruk Platosu
10.B
11.D
12.A
13.A
14.B
15.E
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
29
Doğal Afetler 1
Türkiye’de tayfun ve kasırga gibi şiddetli rüzgârların
etkili olmaması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
5.
I
IV
V
II
A) Ekvator’a ve okyanusa göre konumuyla
50
III
B) İklim çeşitliliğinin fazla olmasıyla
Deniz
C) Denize göre konumuyla
Yukarıda eş yükselti eğrileriyle gösterilen haritada, sağanak yağıştan sonra numaralandırılmış olan yerlerden hangisinde heyelan görülme ihtimali daha fazladır?
D) Ortalama yükseltisinin fazla olmasıyla
E) Çevresindeki basınç merkezleriyle
A) I
2.
K
E
Buna göre, aşağıdaki doğal afetlerden hangisi hidrolojik veya meteorolojik kökenli değildir?
N
R
Ö
B) Kuraklık
D) Sel
3.
C) III
Doğal afetler oluşum nedenlerine göre; hidrolojik, meteorolojik ve jeolojik - jeomorfolojik kökenli olarak üçe ayrılır.
A) Tayfun
E) Volkanizma
R
İ
T
B) II
6.
C) Çığ
I
III
II
D) IV
E) V
IV
V
Yukarıdaki haritada verilen numaralı yörelerden hangisinde çığ olaylarının daha çok görüldüğü söylenebilir?
Heyelan oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
A) Yağışın bol olması
B) Yamaç eğiminin fazla olması
C) Toprağın killi yapıda olması
D) Tabakaların eğim yönünde uzanması
E) Bitki örtüsünün cılız olması
7.
Aşağıdaki tabloda, beş farklı yamacın yıllık yağış miktarı
ile eğim değerleri verilmiştir.
Yýllýk yaðýþ
Yamaçlar miktarý
(mm)
4.
Yamaç eðimi
(%)
I
350
12
Aşağıdaki bölgelerin hangisinde erozyon görülme olasılığı en fazladır?
II
2430
39
III
820
19
A) Buzul bölgelerinde
IV
540
21
V
760
20
B) Karstik bölgelerde
C) Yüksek dağlarda
Heyelana neden olan faktörler dikkate alındığında, hangi yamaçta heyelan riskinin daha düşük olduğu söyle-
D) Kurak ve yarı kurak bölgelerde
nebilir?
E) Bol yağış alan eğimli ve killi arazilerde
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
29
Doğal Afetler 1
8.
12.
IV
I
Aşağıdakilerden hangisi afet öncesinde alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Afet riski olan bölgeler tesbit edilmeli
III
B) Afet yönetimi ve planması yapılmalı
V
II
C) Erken uyarı, izleme ve ikaz sistemleri kurulmalı
D) Geçici deprem konutları inşaa edilmeli
E) Belirli aralıklarla tatbikatlar yapılmalı
Yukarıdaki haritada verilen numaralı alanların hangisinde kasırgalar daha çok etkilidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
13.
9.
Volkanik araziler, önemli afet bölgeleri olmalarına rağmen
yoğun nüfuslanmıştır.
A) Deprem - Kuraklık
Buna göre, volkanik arazilerin yoğun nüfuslanmasının
en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
B) Erozyon - Deprem
K
E
A) Ulaşımın kolay olması
C) Sel - Deprem
D) Çığ - Heyelan
B) İklim koşullarının elverişli olması
N
R
Ö
D) Toprakların verimli olması
E) Yer altı kaynaklarının bol olması
Körfez Yayınları
E) Erozyon - Heyelan
C) Turizmin gelişmiş olması
10.
R
İ
T
Aşağıdaki doğal felaketlerden hangileri Türkiye’de can
ve mal kaybına daha fazla neden olmaktadır?
14.
Deprem ve volkanizmanın yaygın olarak görüldüğü
bölgeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yer kabuğu hareket hâlindedir.
Aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarını doğal afete dönüştüren beşerî faktörlerden biri değildir?
B) Yer’in merkezinden uzak yerlerdir.
A) Akarsu yataklarına konut yapılması
C) Eski kara parçaları üzerinde yer alır.
B) Eğimli alanların yerleşime açılması
D) Yer kabuğunun ince olduğu alanlardır.
C) Kısa sürede metre kareye düşen yağış miktarının fazla
olması
E) Toprak oluşumu yetersiz alanlardır.
D) Konutların dayanaksız inşa edilmesi
E) Alt yapısı tamamlanmamış bölgelerin yerleşime açılması
15.
Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önleyici çalışmalar
arasında yer almaz?
A) Orman alanlarını genişletmek
11.
B) Eğimli arazileri taraçalandırmak
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşmasında insan etkisi daha fazladır?
A) Deprem
B) Volkanizma
D) Tsunami
Test28 CA
1.A
C) Tarlaları eğime dik sürmek
C) Heyelan
D) Selleri önleyici çalışmalar yapmak
E) Orman yangını
2.B
3.B
4.A
5.A
E) Baraj yapımını azaltmak
6.D
7.D
8.C
9.D
10.E
11.B
12.D
13.C
14.E
15.E
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
30
Doğal Afetler 2
Erozyonu oluşturan faktörlerden birisi de arazinin yanlış
kullanılmasıdır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi arazinin yanlış kullanımına verilecek örneklerden biri değildir?
A) Toprağın aşırı işlenmesi
I
B) Meralarda aşırı otlatma yapılması
II
C) Toprağın nadasa bırakılması
R
İ
T
D) Toprağın eğim doğrultusunda sürülmesi
E) Tarımsal alanlarda gübre kullanılması
III
2.
N
R
Ö
B) Yer şekillerinin engebeli olması
C) Yağış rejimlerinde ani değişmeler olması
D) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz olması
E) Küresel ısınmayla birlikte doğal dengenin bozulması
3.
K
E
Yukarıdaki fotoğraflarda gösterilen doğal afetlerden
hangileri Türkiye’de daha sık görülür?
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de son yıllarda sel felaketlerinde artış görülmesinin nedenleri arasında gösterilemez?
A) Doğal bitki örtüsünün hızla yok olması
A) I ve II
D) II ve III
6.
B) I ve III
C) I ve IV
E) III ve IV
Erozyon (toprak süpürülmesi), bitki örtüsünün cılız olduğu
yerlerde daha etkilidir.
Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinde erozyon görülme ihtimali en azdır?
Toprak ve ana kayanın eğim boyunca aşağılara doğru sürüklenmesine heyelan denir.
II
IV
A) Yozgat
B) Erzurum
D) Konya
C) Rize
E) Mardin.
IV
I
V
III
7.
Yukarıdaki haritada verilen taralı alanlardan hangisinde heyelan riski diğerlerinden daha azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
II
III
VI
4.
IV
I
E) V
V
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumu daha
uzun sürede gerçekleşir?
Yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde deprem olasılığı daha düşüktür?
A) Deprem
A) I ve III
B) Çığ
D) Kuraklık
C) Heyelan
E) Tsunami
B) I ve VI
D) III ve V
C) II ve IV
E) V ve VI
30
Doğal Afetler 2
8.
11.
Aşağıdaki tabloda, Türkiye’de eğim sınıfları ile bunların toplam alan içindeki oranları verilmiştir.
Eðim sýnýfý
Düz
Hafif eðimli
Eðimli
Çok eðimli
Çok dik
Sarp
9.
Eðim yüzdesi
Toplam alan
(%)
içindeki oraný (%)
0–1
8.14
1–3
3.81
3–8
6.30
8–15
2.07
15–40
34.40
40+
45.70
5
% ar
ah
b
n
So %5
Yaz
Ýlkbahar
% 65
%25
Kýþ
Buna göre, Türkiye’de aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin daha fazla oluşması beklenir?
Grafikteki oranlara bakarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Heyelan
A) Heyelanın % 25’i kışın görülür.
B) Kuraklık
B) Heyelanın en fazla olduğu dönem ilkbahardır.
C) Tsunami
C) Yaz ve sonbahar aylarında heyelan en azdır.
D) Aşırı sıcaklar
D) Heyelanların %30'u sonbahar ve kış aylarında görülür.
E) Orman yangını
E) İlkbahar yağışı fazla olan yerlerde heyelan da fazladır.
R
İ
T
K
E
Aşağıdakilerden hangisi heyelanın en fazla Karadeniz
Bölgesi’nde görülmesinin nedenlerinden biri değildir?
B) Yağışın fazla olması
C) Tabakaların eğim yönünde uzanması
D) Toprakların killi olması
E) Bitki örtüsünün gür olması
12.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A) Eğimin fazla olması
10.
Aşağıdaki grafikte, Türkiye’de heyelanın mevsimlere göre
dağılış oranları verilmiştir.
Akarsu erozyonu ve rüzgâr erozyonunun birlikte etkili olduğu yörelerin ortak özelliği bitki örtüsünden yoksunluktur.
Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde bu durum daha belirgindir?
A) Tuz Gölü çevresi
B) Taşeli Platosu
C) Erzurum - Kars Yöresi
D) Batı Karadeniz Bölümü
E) Menteşe Yöresi
Aşağıdaki haritada, rüzgâr erozyonunun etkili olduğu yerler gösterilmiştir.
13.
Orta derecede
etkili olduðu yerler
Kuvvetli
etkili
olduðu
yerler
Türkiye’de yılda 1 km2 lik alandan 600 ton toprak erozyonla taşınmaktadır. Bu miktar Avrupa ülkelerine oranla oldukça fazladır. Bunun için bir takım tedbirlerin alınması gereklidir.
Aşağıdakilerden hangisi erozyonu engellemek için alınacak olan tedbirlerden biri değildir?
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yerlerin özellikleri arasında gösterilemez?
A) Bitki örtüsü seyrektir.
A) Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda ağaçlandırma
yapılması
B) Mutlak nem miktarı azdır.
B) Meralarda aşırı otlatmanın engellenmesi
C) Yağış miktarı azdır.
C) Ani su taşkınlarının önlenmesi
D) Rüzgâr birikim şekilleri görülür.
D) Çiftçinin erozyon konusunda eğitilmesi
E) Terra rossa toprakları yaygındır.
E) Ormancılıkla geçinen köylerin çoğaltılması
Test 29 CA
1.A
2.E
3.E
4.D
5.E
6.D
7.A
8.A
9.D
10.C
11.E
12.D
13.C
14.A
15.E
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de görülen köyaltı
yerleşmelerinden biri değildir?
A) Mezra
B) Kom
D) Belde
5.
I. Kuzey Afrika’da nüfusun seyrek olması
II. Antarktika’da daimî yerleşmelerin olmaması
C) Divan
III. Kanada’da nüfusun ülkenin güneyinde yoğunlaşması
E) Mahalle
Yukarıdaki durumları ortaya çıkaran etkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
II
I
Yerleşmeyi etkileyen en önemli faktör iklimdir.
B) Yer şekilleri
Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde iklimden dolayı nüfus ve yerleşme daha seyrektir?
C) Yer şekilleri
A) Nil Nehri çevresi
E) Buzullar
C) Kuzey Afrika
D) İndus ve Ganj nehirleri çevresi
N
R
Ö
E) Kuzey Amerika’nın batısı
3.
D) Buzullar
K
E
B) Batı Avrupa kıyıları
6.
I. Dağınık yerleşme
II. Toplu yerleşme
III
R
İ
T
A) Kuraklık
2.
31
Yerleşme Şehirler Konut Tipleri
Buzullar
İklim
Kuraklık
Buzullar
Buzullar
Kuraklık
Kuraklık
Yer şekilleri
Yer şekilleri
Kuraklık
III. Dairesel yerleşme
Yukarıdaki yerleşme tiplerinden hangilerinin olduğu
yerlerde tarımsal faaliyetlerde makine kullanımı daha
azdır?
İklim, yer şekilleri, kara ve denizlerin dağılışı yeryüzünde
yerleşmeyi sınırlandıran etmenlerdendir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, yerleşmenin seyrek olduğu yerlerden biri değildir?
C) Yalnız III
E) II ve III
A) Çöller
B) Yüksek yerler
7.
D) Alüvyal ovalar
Şanlıurfa’nın kırsal kesimlerinde, konut yapımında aşağıdaki malzemelerden hangisi daha çok kullanılmaktadır?
E) Bataklıklar
A) Taş
C) Buzullarla kaplı alanlar
B) Tuğla
D) Ahşap
4.
İlk yerleşim yerlerinin seçiminde, aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
8.
C) Kerpiç
E) Beton
Soğuk kuşakta şehirlerin genel olarak alçak yerlerde
kurulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su kaynaklarının
A) Kalıcı karların bulunması
B) Yer altı kaynaklarının
B) Havadaki nemin az olması
C) Toprak yapısının
C) Su kaynaklarının fazla olması
D) İklim özelliklerinin
D) Sıcaklık değerlerinin daha elverişli olması
E) Yer şekilleri özelliklerinin
E) Bitki çeşidinin az olması
31
Yerleşme Şehirler Konut Tipleri
9.
13.
Şehir ve kır yerleşmelerini birbirinden ayıran en önemli
özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genç nüfus oranları
Türkiye’de yamaç yerleşmelerine dikkat edildiğinde yerleşim alanlarının daha çok dağların güney yamaçlarında toplandığı görülür.
Bu durum, güney yamaçlarının hangi özelliği ile açıklanabilir?
B) İşsiz insan sayısı
C) Tarım dışı sektörlerin gelişme oranları
A) Bol yağışlı alanlar olmasıyla
D) Ortalama yaşam süreleri
B) Deniz etkisine açık olmasıyla
E) Bina yapımında kullanılan malzeme
C) Ulaşımın daha kolay olmasıyla
D) Toprakların daha verimli olmasıyla
E) Güneşlenme süresinin daha uzun olmasıyla
R
İ
T
10.
I
IV
14.
II
V
K
E
Sıcaklık ile enlem arasındaki ilişki gözönüne alındığında, yukarıdaki haritada işaretli yerlerin hangisinde yerleşme üst sınırı daha yüksektir?
N
R
Ö
11.
B) II
C) III
D) IV
E) V
Bu alanlarda dağınık yerleşmelerin görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nemlilik
Körfez Yayınları
III
A) I
Türkiye’de dağınık yerleşmelerin daha çok Karadeniz Bölgesi’nin doğu ve batı kesiminde, Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nde, Ege Bölgesi’nin Menteşe Yöresi’nde
olduğu görülmektedir.
C) Yer şekilleri
B) Bitki örtüsü
D) Sıcaklık
E) Tarım yöntemleri
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşim biriminin kır ya
da kent olarak tanımlanmasında kullanılan ölçütlerden
biri değildir?
II
V
A) Nüfus miktarı
I
IV
B) Konut sayısı
III
C) İdari yapısı
D) Denize göre konumu
Yukarıdaki haritada belirlenen alanlardan hangisinde,
yerleşme üst sınırı daha yüksektir?
E) Hâkim ekonomik faaliyet
A) I
12.
Doğal koşulları dikkate alındığında, aşağıdaki bölgelerin hangisinde kırsal alanlarda ahşap konutların daha
az olması beklenir?
A) Karadeniz
B) Marmara
D) İç Anadolu
Test 30 CA
1.E
2.B
16.
C) Ege
B) II
4.D
A) Alanya
B) Kuşadası
D) Avanos
5.D
6.C
7.E
D) IV
E) V
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde ve büyümesinde farklı bir ekonomik faaliyet etkili olmuştur?
E) Akdeniz
3.C
C) III
8.A
9.E
C) Ereğli
E) Marmaris
10.E
11.E
12.A
13.E
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
32
Nüfus 1
Amazon Havzası dünyanın seyrek nüfuslu yerlerinden biridir.
4.
Nüfus bilimcilere göre, insanlık tarihinde üç büyük nüfus
sıçraması olmuştur.
Bu durum, Amazon Havzası’nın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu sıçramalarda
etkili olan faktörlerden biri değildir?
A) Kollarıyla birlikte en çok su taşıyan ırmak olmasından
A) İnsanların alet yapımını keşfetmesi
B) Silahlarda barutun kullanılması
B) Havza halkının, ilkel topluluklardan oluşmasından
C) Tarımsal üretime geçilmesi
C) Bölgenin sık ormanlık yapısı ve bataklıkların geniş yer
kaplamasından
R
İ
T
D) Hayvanların evcilleştirilmesi
E) Sanayi devriminin gerçekleşmesi
D) Bölgede çok çeşitli tropikal bitkilerin yetişmesinden
E) Havzaya sağlık hizmetlerinin getirilememesi nedeniyle
erken yaşta ölümlerin yaygın olmasından
K
E
5.
2.
Aşağıdaki grafikte beş farklı bölgeye ait nüfus artış oranları ile doğurganlık oranları verilmiştir. İş olanaklarının fazla
olduğu bölgelerde doğum oranı az olsa bile dışarıdan aldığı
göçlerle nüfus artışı yüksek olmaktadır.
N
R
Ö
Nüfus artýþ oraný
Doðurganlýk oraný
‰
6
4
2
0
I
II
III
IV
V
Buna göre, grafikteki bölgelerden hangisinde iş olanaklarının daha az olduğu söylenebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Doğum oranının fazla olduğu ülkelerde demografik yatırımlar fazladır.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde demografik yatırımların en az olması beklenir?
A) Malezya
B) Endonezya
D) Japonya
6.
C) Mısır
E) Nijerya
Aşağıda bir ülkenin yaş gruplarına göre nüfusları verilmiştir.
Milyon kiþi
14
12
10
8
6
4
2
3.
0
I. Nüfus yoğunluğu
20-29
30-39
40-49
50-59
60 +
nemez?
III. Kentsel nüfus oranı
A) Genç nüfuslu bir ülkedir.
IV. Okuryazar oranı
Yukarıda verilen etmenlerden hangileri bir ülkenin nüfus yapısını belirlemede kullanılmaz?
B) I ve III
D) II ve IV
10-19
Y a þ
Buna göre, bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söyle-
II. Toplam nüfus miktarı
A) I ve II
0-9
C) II ve III
E) III ve IV
B) Nüfus artış hızı yüksektir.
C) Nüfus yoğunluğu fazladır.
D) Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür.
E) Doğum oranı yüksektir.
32
Nüfus 1
7.
11.
Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede nüfus artış hızının
azalmasının olumlu sonuçlarındandır?
8.
Dar tabanlı nüfus piramidine sahip bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tüketimin artması
A) Nüfus artış hızı azalmıştır.
B) Yaşam standartlarının iyileşmesi
B) Ortalama insan ömrü uzundur.
C) İç ve dış göçlerin artması
C) Yaşlı nüfus oranı artmaktadır.
D) Doğal kaynak tüketiminin artması
D) Doğum oranları azalmaktadır.
E) Nüfus miktarının azalması
E) Nüfus kıyılarda toplanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızının yüksek olmasının olumsuz sonuçlarından biri değildir?
12.
A) İşsizliğin artması
R
İ
T
Bir yörede tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Nüfus artışının diğer yörelerden fazla olmasıyla
B) Tüketimin ve ithalatın artması
B) Elverişli tarım alanlarına sahip olmasıyla
C) Vergi gelirlerinin artması
C) Nüfusun büyük bölümünün kentlerde yaşamasıyla
K
E
D) Kalkınma hızının yavaşlaması
D) Tarımda sulamanın yaygınlaşmasıyla
E) Ulusal gelirin azalması
9.
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genç nüfuslu olduğunu gösteren en güçlü kanıttır?
A) Kişi başına düşen ulusal gelirin yüksek olması
B) Yaşlı nüfusun fazla olması
C) Tüketici nüfusun fazla olması
D) Ortalama yaşam süresinin uzun olması
Körfez Yayınları
E) Tarım alanlarının az, tarımda çalışan nüfusun fazla olmasıyla
13.
II. Nil Havzası
III. Hindistan Yarımadası
IV. ABD’nin doğusu
E) Sanayileşmiş olması.
10.
I. Batı Avrupa
Yukarıdaki bölgelerden hangilerinin yoğun nüfuslu olmasında endüstrinin payı daha fazladır?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve III
C) I ve IV
E) II ve IV
Aşağıdaki grafikte beş farklı bölgenin doğurganlık oranları
ile aldıkları göç oranları verilmiştir.
%
4
3
14.
2
Göç oraný
1
Doðurganlýk
oraný
Bazı bölgelerde doğurganlık oranı az olduğu hâlde, nüfus artış oranının yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göç alması
I
II
III
IV
Bölgeler
V
B) Ölüm oranının az olması
Bu bölgelerin alanlarının ve nüfus miktarlarının aynı olduğu kabul edilirse, beş yıl sonra hangi bölgenin nüfus
yoğunluğu en fazla olur?
A) I
Test 31 CA
B) II
1.D
C) III
2.C
3.D
D) IV
4.B
5.A
C) Sosyal nedenlerle göç vermesi
D) Nüfusun çok kalabalık olması
E) Beyin göçünün fazla olması
E) V
6.A
7.C
8.D
9.C
10.D
11.D
12.D
13.E
14.C
15.D
16.C
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
2.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfus sayımı yapılmasının amaçlarından biri değildir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin nüfus artış hızı
üzerinde daha az etkiye sahiptir?
A) Aile planlaması yapmak
A) Ölüm oranının azalması
B) Nüfus miktarını belirlemek
B) İnsan ömrünün uzaması
C) Nüfusun yaş özelliğini belirlemek
C) Doğum oranının artması
D) Nüfusun cinsiyet özelliğini belirlemek
D) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
E) Nüfusun eğitim seviyesini belirlemek
E) Kırdan kente göç yaşanması
6.
B) Sanayi
E) Ulaşım
N
R
Ö
İklim ve yüzey şekillerinin elverişsizliği bir bölgede nüfusun
seyrek olmasında etkilidir.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfusun seyrek
olduğu yerlerden biridir?
C) Tarım
D) Yer şekilleri
R
İ
T
K
E
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen beşerî faktörlerden biri değildir?
A) Turizm
3.
33
Nüfus 2
A) Çukurova
C) Batı Karadeniz
B) Asıl Ege
D) Teke Yarımadası
E) Çatalca – Kocaeli
Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda, Türkiye’de nüfus artışı sorun olmaya devam edecektir?
A) Sanayinin gelişmesi
7.
B) Ülkenin gelir düzeyinin yükselmesi
Ege Bölgesi’nde İzmir, Manisa ve Aydın illeri, Türkiye’nin
sık nüfuslu yerleri arasındadır.
C) Kalkınma hızının düşük olması
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun nedenlerinden
biri değildir?
D) Üretim sektörünün çeşitlenmesi
A) Ulaşımın kolay olması
E) İhracatın ithalattan fazla olması
B) İklimin elverişli olması
C) Ticaretin gelişmiş olması
D) Tarımda verimin yüksek olması
E) Doğurganlık oranının yüksek olması.
8.
Nüfus politikaları nüfusun niteliğini, niceliğini ve dağılışını
etkileyen bilinçli uygulamalardır. Dünyada genel olarak üç
çeşit nüfus politikası uygulanmaktadır. Bunlar nüfus artış
hızını azaltmaya yönelik, nüfus artış hızını artırmaya yönelik ve nüfusun nitelik ve niceliğine yönelik nüfus politikalarıdır.
8.
Türkiye’de bazı il merkezleri ile ilçelerin nüfus miktarında
mevsimler arasında önemli farklar görülür.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerinden
farklı bir nüfus politikası uygulamaktadır?
Aşağıdaki yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğu mevsimden mevsime fazla değişmez?
A) Norveç
A) Kuşadası
B) Çin
D) Japonya
C) İngiltere
E) Almanya
B) Marmaris
D) İskenderun
C) Ayvalık
E) Alanya
33
Nüfus 2
9.
13.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı bazı
sıkıntıları da beraberinde getirir.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı sorunlardan biri değildir?
Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi üzerinde hızlı nüfus artışının etkili olduğu söylenemez?
A) İşsiz insan sayısında
B) Kentlerdeki konut açığında
A) İhracatın azalması
C) Kişi başına düşen ulusal gelir miktarında
B) İthalatın artması
D) Toprağın miras yoluyla parçalara bölünmesinde
C) Tarımsal verimin azalması
E) Akdeniz kıyılarında yerleşim üst sınırının Karadeniz
kıyılarından daha yüksek olmasında.
D) İşsizliğin artması
E) Gecekondulaşmanın artması
14.
10.
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi, bir bölgenin nüfus artışı üzerinde daha az etkilidir?
A) Sanayi
B) Balıkçılık
D) Tarım
R
İ
T
Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin kır ve kent nüfus oranlarının
yıllara göre değişimi gösterilmiştir.
%
100
Kýr
K
E
C) Turizm
80
60
E) Ticaret
40
Aşağıdaki illerin hangisinde, nüfus yoğunluğunun tarım nedeniyle mevsimden mevsime değişikliği en fazladır?
A) Adana
B) Bursa
D) Muğla
12.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
11.
20
76
24
1927 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Yýllar
Bu grafikle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine
ulaşılamaz?
A) 1980 yılında kır nüfusu kent nüfusundan fazladır.
B) Kırsal nüfus miktarı 1927 yılında en fazladır.
C) Zonguldak
E) Ankara .
Kent
C) Türkiye'de kent nüfusu sürekli artmıştır.
D) 1927 yılında kentsel nüfus oranı en azdır.
E) Kırsal ve kentsel nüfus oranlarında birbirine zıt bir değişim görülür.
“Türkiye’de nüfus artış hızı Avrupa ülkelerinden yüksektir.
Bu nedenle uzmanlar gelecekte Türkiye’nin bazı problemlerle karşılaşabileceği ihtimaliyle nüfus artış hızının azaltılması gerektiğini ileri sürmektedir.”
15.
Böyle bir problem, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilirse daha uygun bir şekilde çözülmüş olur?
Türkiye’de nüfus dağılışıyla ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Menteşe Yöresi’nde nüfus seyrektir.
A) Tarımsal iş gücü ihtiyacı arttırılırsa
B) Taşeli Platosu’nda nüfus seyrektir.
B) İç göçler, nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgelere yönlendirilirse
C) Kıyı kesimler iç kesimlerden daha fazla nüfuslanmıştır.
C) Yatırımlar çoğaltılıp kalkınma hızı yükseltilirse
D) Çatalca - Kocaeli Yarımadası’nda nüfus yoğunluğu
fazladır.
D) İşsiz insanlar yurt dışına işçi olarak gönderilirse
E) Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler dağların kuzey
yamaçlarıdır.
E) Turizm ve hayvancılık geliştirilirse
Test 32 CA
1.C
2.E
3.A
4.B
5.D
6.C
7.B
8.C
9.C
10.D
11.E
12.E
13.C
14.A
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
34
Göçler Bölge Kavramı
5.
Tarımda makineleşme
Hızlı nüfus artışı
Tarım alanlarının miras yoluyla küçülmesi
Kırsal alanlarda insanların karşılaştığı bazı zorluklar kentlere doğru göçü ortaya çıkarmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, kentlere yapılan göçün sonuçları arasında sayılamaz?
Yukarıda verilenler, aşağıdakilerden hangisini öncelikle etkiler?
A) Ulaşım sorunlarının artması
B) İşsizlik oranının artması
A) Doğumların azalmasını
C) Konut sıkıntısının artması
B) Köyden kente göçü
R
İ
T
D) Çarpık kentleşme görülmesi
C) İhracatın artmasını
E) Doğurganlık oranının artması
D) Dış ticaret hacminin büyümesini
E) Ortalama yaşam süresinin uzamasını
K
E
6.
2.
I.
Tarımsal üretimin artması
II. Nüfus artış hızının yüksek olması
N
R
Ö
III. Makineleşmenin yaygınlaşması
IV. Meraların genişlemesi
V. Şehirlerde iş bulmanın kolay olması
Buna göre, Türkiye’de kırdan kente göçü azaltmak için
aşağıdakilerden hangisi çözüm değildir?
A) Sulanabilir alanları genişletmek
B) Tarım alanlarını küçültmek
Yukarıda verilenlerden hangileri, Türkiye’de kırdan kente göçün nedenlerinden değildir?
C) Tarımsal verimi artırmak
A) I ve III
E) Küçük sanayi kollarını kırsal kesime kaydırmak
B) I ve IV
D) III ve V
3.
Türkiye’de son 50 yılda ortaya çıkan ekonomik ve sosyal
dengesizlikler kırdan kente göçü artırmıştır.
C) II ve IV
E) IV ve V
Aşağıdaki illerden hangisi turizme bağlı daha fazla mevsimlik göç alır?
A) Ordu
B) Rize
D) Ankara
D) Ahır hayvancılığını geliştirmek
7.
C) Muğla
Türkiye, iklim özelliklerine göre oluşturulan aşağıdaki
bölgelerden hangisinde yer almaz?
A) Akdeniz iklim bölgesi
E) Konya
B) Karasal iklim bölgesi
C) Çöl iklim bölgesi
D) Step iklim bölgesi
4.
E) Ilıman okyanus iklim bölgesi
Göç veren yerlerde çeşitli mekânsal etkiler ortaya çıkar.
Aşağıdakilerden hangisi, bu etkilerden biri değildir?
A) Tarım alanlarının boş kalması
B) Meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi
8.
C) Hayvancılık faaliyetlerinin azalması
Aşağıdakilerden hangisi göçlere neden olan doğal faktörlerden biri değildir?
D) Tarımsal üretimin azalması
A) Erozyon
E) Okul ve sağlık ocağı gibi kurumların kapanması
B) Deprem
D) Tsunami
C) Kasırga
E) Gelgit
34
Göçler Bölge Kavramı
9.
I.
13.
Keçi yetiştiriciliğinin yasaklanması
II. Çiftçiyi tek tip ürün yetiştirmeyi teşvik etmek
III. Tarım alanlarını sulanabilir hâle getirmek
Yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması kırdan
kente göçü azaltır?
B) I ve III
D) II ve IV
10.
C) II ve III
E) III ve IV
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de kırsal kesimden
kentlere olan göçlerin özelliklerinden biri değildir?
14.
A) Genellikle genç nüfus göç etmektedir.
A) Orta Karadeniz
Güney Marmara
B) Yukarı Sakarya
Adana
C) Çatalca - Kocaeli
Doğu Karadeniz
D) Antalya
Ergene
E) Batı Karadeniz
Güney Marmara
R
İ
T
Yeni Dünya olarak bilinen Amerika Kıtası’na 16. ve 20.
yüzyıllar arasında yapılan göçlerin nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
K
E
A) Avrupa’da yaşanan siyasi baskılar
B) Göç edenler içinde erkek nüfus daha fazladır.
B) Avrupa’da yaşanan kültürel sınıf ayrımı
D) Nüfus yoğunluğu az olan yerler daha çok göç alır.
E) Göç edenlerin çoğu sanayi ve hizmet sektöründe çalışır.
N
R
Ö
C) Panama Kanalı’nın açılması
D) Yeni Dünya’nın doğal zenginlikleri
Körfez Yayınları
C) Göç sonucunda kentlerde nüfus miktarı artar.
11.
En çok göç veren
En çok göç alan
IV. Her ürün için taban fiyat belirlemek
A) I ve II
Türkiye’nin en çok göç alan ve en çok göç veren bölümleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
E) Avrupa’da yaşanan işsizlik sorunları
15.
Aşağıdaki göçlerden hangisi ekonomik nedenlerden
kaynaklanmamıştır?
Doğal özelliklerine göre oluşturulan bölge sınırları kısa süre
içinde değişime uğramaz.
A) Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadele göçü
Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarında kısa süre içinde değişme olması beklenmez?
B) Geçim sıkıntısı çeken kırsal nüfusun kentlere yaptığı
göçler
A) İklim bölgeleri
B) Askerî bölgeler
C) Sanayi bölgeleri
D) Maden bölgeleri
C) Türkiye’den Avrupa ülkelerine yapılan işçi göçleri
E) Siyasi bölgeler
D) Yaz aylarında Akdeniz kıyılarına yapılan işçi göçleri
E) Yaz aylarında Güneydoğu Anadolu’dan Karadeniz Bölgesi’ne doğru yapılan göçler
16.
Bir yerde nüfus artışı ile iş olanaklarının artışı arasında
sıkı bir ilişki varsa, bu yerdeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır?
A) Çevre illerden göç almasının
12.
Ülkeler dinsel tercihlerine göre bölgelere ayrıldığında,
aşağıdaki ülkelerden hangisi islam dinine mensup ülkelerin oluşturduğu bölgeler içinde yer almaz?
A) Suriye
B) Nepal
D) Pakistan
Test 33 CA
1.A
2.D
B) Doğum oranındaki artışın
C) Ölüm oranındaki azalmanın
C) Katar
D) Ulaşım ağının gelişmesinin
E) İran
3.C
4.B
E) Konut sayısının artmasının
5.E
6.D
7.E
8.D
9.C
10.B
11.A
12.C
13.E
14.B
15.E
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
I.
5.
Ticaret
I.
Sabanın icadı
II. Tarım
II. Televizyonun icadı
III. Sanayi
III. Sanayi devrimi
Tarihsel süreç içinde yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerin gelişim sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
IV. İnternetin kullanılması
A) I - II - III
A) I ve II
B) I - III - II
D) II - III - I
2.
Yukarıda verilen buluşlardan hangileri iletişimin gelişmesine daha büyük katkı yapmıştır?
C) II - I - III
E) III - II - I
6.
Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi birincil ekonomik faaliyetler arasında yer almaz?
A) Çiftçi
N
R
Ö
B) İnsanlar neolitik çağda tarım yapmaya başlamış ve yaşam biçimlerinde önemli değişimler olmuştur.
D) Mezolitik çağda hayvanlar evcilleştirilmeye başlanmış,
ilk olarak at evcilleştirilmiştir.
C) Madenci
E) Balıkçı
İkincil ve üçüncül ekonomik sektörlerin, birincil sektöre göre daha gelişmiş olduğu bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nüfus atış hızı yüksektir.
E) Yerleşik hayata geçişte tarım yapılması en önemli etken olmuştur.
B) Dış ticaret hacmi yüksektir.
C) Kişi başına düşen ulusal gelir yüksektir.
D) Nüfusun ülke içindeki dağılımı daha dengelidir.
E) Sanayi ürünleri dış satımı fazladır.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi askerî alanda kazandığı
bilgi ve tecrübeyi sanayiye aktararak kısa zamanda gelişme göstermiştir?
A) Japonya
B) İsviçre
D) Çin
C) Hollanda
E) İran
8.
Aşağıdaki grafiklerde üç farklı ülkede çalışan nüfusun çalıştığı ekonomik faaliyetlere göre dağılışı gösterilmiştir.
I.Ülke
4.
B) Çoban
D) Pazarcı
A) Paleolitik çağda insanlar küçük gruplar hâlinde göçebe
olarak yaşamıştır.
7.
C) II ve III
E) III ve IV
K
E
Aşağıda, tarih boyunca insanların yaşadığı önemli değişimler verilmiştir.
C) İlk ticari ilişkiler neolitik çağda ortaya çıkmıştır.
R
İ
T
B) I ve III
D) II ve IV
Bu değişimlerden hangisi yanlıştır?
3.
35
Ekonomik Faaliyetler Teknoloji ve İletişim
II.Ülke
III.Ülke
Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin zararları arasında
gösterilemez?
I.ekonomik faaliyetler
II.ekonomik faaliyetler
III.ekonomik faaliyetler
A) Doğal kaynak tüketimi artar.
Bu ülkelerin gelişmişlik düzeyi en fazla olandan, en az
B) İnsanlar yalnızlaşır.
olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Küresel ısınma artar.
A) I, II ve III
B) I, III ve II
D) Mal ve hizmet üretimi artar.
C) II, I ve III
D) II, III ve I
E) Sağlık sorunları artar.
E) III, II ve I
35
Ekonomik Faaliyetler Teknoloji ve İletişim
9.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde kervansaraylar, Osmanlılar döneminde hanlar inşa edilmesinin en önemli nedenidir?
Ülkeler arası etkileşimde;
I. turizm,
II. tarım,
A) Yöresel ve bölgesel ticareti canlandırmak
III. ticaret,
B) Askeri istihbaratı güçlendirmek
IV. madencilik
C) Uluslararası kültürel ilişkileri geliştirmek
gibi ekonomik faaliyetlerden hangileri daha büyük etkiye sahiptir?
D) Ucuz tarımsal iş gücü sağlamak
E) Ticaret kervanlarından vergi almak
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
A) Bebek ölüm oranı ve doğum oranı yüksektir.
Almanya
Japonya
Fransa
ABD
E) III ve IV
R
İ
T
K
E
B) Dış ticaret açığı fazladır.
C) İhracatında ham maddeler önemli yer tutar.
Yukarıda verilen ülkelerin hepsinde ortak olarak gelişmiş ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
D) Okuryazar oranı düşüktür.
N
R
Ö
E) İş gücü sıkıntısı yaşanır.
11.
13.
Birincil ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu bir ülke
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Endüstri
Körfez Yayınları
10.
C) II ve III
B) Balıkçılık
C) Mera hayvancılığı
D) Madencilik
E) Tarım
Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılış oranları verilmiştir.
Ekonomik faaliyet grubu (%)
Birincil
İkincil
Üçüncül
X
5
27
68
Y
3
29
68
Z
2
20
78
T
3
22
75
14.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı daha fazladır?
A) Almanya
B) Hindistan
D) İngiltere
C) ABD
E) Çin
Tablodaki bilgilere göre,
I.
verilen ülkeler gelişmiş ülkelerdir,
15.
II. sanayi ürünleri dış satımları fazladır,
Aşağıda verilen teknolojik gelişmelerden hangisi günümüze daha yakın bir zamanda gerçekleşmiştir?
III. X ve T’de dış ticaret açığı vardır,
A) Kişisel bilgisayarların üretilmesi
IV. Y’nin dış ticaret hacmi en fazladır.
B) Renkli televizyonların üretilmesi
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
C) Fotoğraf makinesinin yaygınlaşması
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
Test 34 CA
1.B
D) İlk sinema filminin yapılması
C) II ve III
E) Telefonun icad edilmesi
E) III ve IV
2.B
3.C
4.B
5.E
6.B
7.C
8.E
9.E
10.D
11.A
12.B
13.C
14.C
15.A
16.A
YGS / LYS
COĞRAFYA
1.
TMTSYGS
Coğrafi Keşifler Ulaşım Yolları
Kanallar ve Boğazlar
Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı, aşağıdaki ülkelerden hangisinin sınırları içerisinde
yer alır?
A) Cezayir
B) Tunus
4.
D) Mısır
Aşağıdaki haritada Ümit Burnu’nun keşfedilmesinde izlenen yol gösterilmiştir.
Portekiz
Lizbon
C) Fas
36
Akdeniz
E) Irak
AFRÝKA
R
İ
T
Atlas
Okyanusu
2.
I. Akdeniz’i Atlas Okyanusu’na bağlar.
III. Kızıldeniz’i Aden Körfezine bağlar.
den hangisidir?
N
R
Ö
3.
III
A) Cebelitarık
Boğazı
Hürmüz
Boğazı
Babülmendep
Boğazı
B) Süveyş
Kanalı
Cebelitarık
Boğazı
Hürmüz
Boğazı
C) Hürmüz
Boğazı
Süveyş
Kanalı
Cebelitarık
Boğazı
D) Cebelitarık
Boğazı
Süveyş
Kanalı
Hürmüz
Boğazı
E) Hürmüz
Boğazı
Cebelitarık
Boğazı
Süveyş
Kanalı
Madagaskar
Ümit Burnu’nun keşfedilmesine de neden olan ve doğuya ilerleyen bu yolculuğun asıl amacı aşağıdakiler-
Yukarıdaki özellikleri verilen boğaz ve kanallar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
II
Ümit
Burnu
K
E
II. Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlar.
I
Ekvator
Hint
Okyanusu
Aşağıdakilerden hangisi Süveyş Kanalı’nın açılması ile
ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
A) Bölge ekonomisinin gelişmesini sağlamıştır.
B) Akdeniz’in dünya ticaretindeki önemini artırmıştır.
C) Akdeniz ile Kızıldeniz arasında canlı geçişleri yaşanmıştır.
D) Nil Deltası’ndaki alüvyon birikimi azalmıştır.
E) Akdeniz ülkeleriyle Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki deniz ticaretini artırmıştır.
A) Yerleşilebilecek yeni alanlar bulmak
B) Hindistan ve Çin’e gidecek yeni yollar bulmak
C) Amerika Kıtası’na ulaşmak
D) Yeni keşiflere zemin hazırlamak
E) Avrupa’nın etki alanını genişletmek
5.
Aşağıdakilerden hangisi, Atlas Okyanusu’nu Büyük
Okyanus’a bağlayan su yoludur?
A) Süveyş Kanalı
B) Panama Kanalı
C) Bering Boğazı
D) Dover Boğazı
E) Cebelitarık Boğazı
6.
Ümit Burnu deniz yolu, aşağıdaki kanal ve boğazlardan
hangisinin kullanılmaya başlanmasıyla önemini kaybetmiştir?
A) Bering Boğazı’nın
B) Hürmüz Boğazı’nın
C) Süveyş Kanalı’nın
D) Panama Kanalı’nın
E) Dover Boğazı’nın
36
Coğrafi Keşifler Ulaşım Yolları Kanallar ve Boğazlar
7.
11.
Dünyadaki en yoğun hava yolu trafiği aşağıda verilen
yerlerin hangileri arasındadır?
Aşağıdaki haritada, bir gezginin yaptığı yolculuk güzergâhı
gösterilmiştir.
A) Güney Amerika – Kuzeybatı Avrupa
B) Güney Amerika – Kuzey Amerika
C) Japonya – Güney Amerika
Ekvator
D) Kuzey Amerika – Avrupa
E) Avustralya – Japonya
Buna göre, gezgin yolculuğu boyunca aşağıdaki su
yollarının hangisinden geçmemiştir?
8.
Aşağıdakilerden hangisi, coğrafi keşiflerin nedenlerinden biri değildir?
A) Bering Boğazı
B) Ümit Burnu
C) Macellan Boğazı
D) Panama Kanalı
R
İ
T
E) Malakka Boğazı
A) Avrupalılar’ın dinlerini yaymak istemesi
B) Ticaret yollarının kontrolünü ele geçirmek istemeleri
C) Avrupalılar’ın ucuz mal ve değerli maden arayışları
D) İpek ve Baharat yollarına Türkler’in egemen olması
12.
Aşağıda verilen kanal ve boğazlardan hangisinin dünya deniz ticaretindeki önemi en azdır?
K
E
E) Petrol ve doğal gaz kaynaklarına ulaşmak istemeleri
A) Panama
9.
N
R
Ö
Aşağıdaki haritada İpek Yolu’nun güzergâhı gösterilmiştir.
Kaþgar
Pekin
Antakya
Lu-çiang
Ju-nan
Körfez Yayınları
D) Dover
13.
B) İran
D) Mısır
10.
C) Bering
E) Süveyş
Çizilen ilk dünya haritalarında Afrika Kıtası, günümüzdeki
görünümünden biraz farklı da olsa gösterilmişken, Amerika
ve Avustralya kıtaları hiç gösterilmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumunun nedenidir?
A) Harita çizim yöntemlerinin gelişmemiş olması
B) Dünya’nın o kısımlarının henüz keşfedilememiş olması
C) Kara ulaşım yollarının gelişmemiş olması
Buna göre, İpek Yolu aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerinden geçmemektedir?
A) Çin
B) İstanbul
D) Amerika ve Avustralya kıtalarında coğrafi şartların elverişsiz olması
C) Türkiye
E) Pusulanın icad edilmemiş olması
E) Kazakistan
14.
Dünya üzerinde, kutuplara yakın yerler ve çöller ulaşım ağının yeterince gelişmediği alanlardır.
15. yüzyılın sonlarında başlayıp 16. yüzyılın sonlarına
kadar devam eden coğrafi keşifler sonucunda;
Sözü edilen alanlarda ulaşım ağının gelişmemesinde
aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?
I.
İpek ve baharat yollarının önemi artmış,
A) Bitki örtüsünün cılız olması
III. yeni ticaret yolları bulunmuş,
B) Mekanik çözülmenin fazla olması
IV. ateşli silahlar kullanılmış
C) İklim koşullarının elverişsiz olması
durumlarından hangileri gerçekleşmiştir?
D) Yeryüzü şekillerinin engebeli olması
A) Yalnız I
II. Amerika Kıtası keşfedilmiş,
E) Yol yapım maliyetinin yüksek olması
Test 35 CA
1.C
2.D
3.A
4.D
B) Yalnız IV
D) II ve III
5.D
6.D
7.A
8.E
9.A
10.E
C) I ve IV
E) III ve IV
11.E
12.B
13.A
14.B
15.A
YGS / LYS
Türkiye’nin Ekonomi Politikaları
Tarım ve Hayvancılık 1
COĞRAFYA
1.
Türkiye’de 1923 yılından itibaren uygulanan ekonomi
politikalarının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
5.
37
Aşağıda, Türkiye’de bazı yıllarda tarımla uğraşan nüfusun
toplam nüfus içindeki oranları verilmiştir.
Yıllar
A) Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmak
TMTSYGS
Tarımda çalışan nüfus oranı
1936
% 85
B) İstihdamı artırmak
1950
% 77
C) Dengeli bir gelir dağılımı sağlamak
1972
% 65
D) Kalkınmada istikrar yakalamak
1995
% 49
E) Tarımsal ürün çeşidini artırmak
2011
% 27
R
İ
T
Buna göre, tarım sektöründe çalışan nüfus oranındaki
azalmanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşçi ücretlerinin düşük olması
K
E
B) Tarım dışı sektörlerin gelişmesi
2.
Aşağıdakilerden hangisi, tarımda birim alandan elde
edilen verimi artırıcı faktörlerden biri değildir?
D) Okuryazar oranının artması
A) Tohum ıslahı yapılması
N
R
Ö
B) Gübre kullanımının artması
C) Sulamanın yaygınlaşması
D) Tarım alanlarının genişletilmesi
E) Makine kullanımının yaygınlaşması
.
3.
C) Tarım topraklarının verimsizleşmesi
E) Tarımsal ürün fiyatlarında dengesizlik olması
6.
Türkiye’de ekili-dikili alanların büyük kısmı tahıllara ayrılmıştır.
Bu duruma yol açan etkenler arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A) Yazların kurak geçmesi
Aşağıdakilerden hangisi ekstansif (yaygın) tarımın özelliklerinden biri değildir?
B) İklimin tahıl tarımına uygun olması
C) İç bölgelerde nüfus yoğunluğunun fazla olmaması
A) İntansif tarıma göre verim düşüktür.
D) Ülke topraklarının büyük kısmında yağışların az olması
B) Bazı alanlar nadasa ayrılabilir.
E) Sebze ve meyve tarımının fazla su istemesi
C) Tarıma elverişli alanlar geniştir.
D) Üretim iklim şartlarından bağımsızdır.
E) Modern tarım metotları fazla yaygınlaşmamıştır.
.
7.
Türkiye’de tarımın en önemli sorunu sulamadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunun halledilmesiyle
ortaya çıkacak sonuçlardan biri değildir?
A) Kırdan kente göçün azalması
4.
Sonbaharda ekilen buğdayın Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri’nde farklı zamanlarda olgunlaşmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yükselti
B) Yağış miktarı
D) Toprak çeşidi
C) Enlem
E) Denize yakınlık .
B) Tarımsal ürün çeşidinin artması
C) Mevsimlik iş gücü göçünün artması
D) Tarımın ekonomiye katkısının artması
E) Birim alandan elde edilen verimin artması
37
Türkiye’nin Ekonomi Politikaları Tarım ve Hayvancılık 1
8.
12.
Aşağıdaki ürünlerden hangisinin Türkiye’deki doğal
yetişme alanı daha geniştir?
A) Narenciye
B) Şeker pancarı
D) Fındık
Aşağıdaki haritada üç tarım ürününün yoğun olarak yetiştirildiği yerler gösterilmiştir.
C) Zeytin
I
E) Muz .
II
III
9.
Bu ürünler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
İç Anadolu Bölgesi’nde zeytin ve turunçgiller yetiştirilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
II
III
R
İ
T
A) Yaz sıcaklığının yüksek olması
A) Fındık
Tütün
Soya fasulyesi
B) Kış sıcaklıklarının düşük olması
B) Çay
Haşhaş
Kırmızı mercimek
C) Doğal bitki örtüsünün bozkır olması
C) Buğday
Tütün
Pamuk
D) Mevsimlik sıcaklık farklarının fazla olması
D) Mısır
Pamuk
Buğday
K
E
N
R
Ö
Aşağıdaki olaylardan hangisinin Türkiye’nin ekonomi
politikalarını olumsuz yönde etkilediği söylenemez?
A) 1960 İhtilâli’nin
B) II. Dünya Savaşı’nın
C) Kıbrıs Barış Harekâtı’nın
Körfez Yayınları
E) Çay
E) Yağış rejiminin düzensiz olması
10.
I
3.
İncir
Antep fıstığı
Çay, mısır ve soya fasulyesi gibi ürünlerin ortak iklim
isteği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bol ve düzenli yağış
B) Yüsek yaz sıcaklığı
C) Ilıman kış şartları
D) Humuslu ve geçirimsiz toprak
E) Olgunlaşma dönemlerinde kuraklık
D) Hatay’ın Anavatan’a katılmasının
E) 1929 yılındaki küresel ekonomik krizin
11.
14.
Aynı iklim bölgesinde doğal olarak yetişmesi en kolay
olan tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pamuk – Çay
Tarýmýn yapýlabildiði yerler
B) Tütün – Şeker pancarı
Tarýmýn yoðun olduðu yerler
C) Zeytin – Çavdar
Yukarıdaki haritada üretim alanları gösterilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
D) Kakao – Pamuk
A) Zeytin
D) Tütün
E) Fındık – Buğday
Test 36 CA
1.D
B) Yer fıstığı
2.A
3.D
4.B
5.B
6.C
7.D
8.E
9.D
10.C
C) Muz
E) Mısır
11.C
12.C
13.B
14.D
YGS / LYS
COĞRAFYA
1.
5.
Türkiye’de tarım alanı en geniş olan ürün buğdaydır.
I.
Fındık
II. Haşhaş
A) Yıl boyunca nem oranının fazla olması
IV. Kenevir
B) Her mevsim yağış alması
Yukarıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinin Türkiye’deki üretim alanlarının dar olmasında iklim etkili değildir?
III. Muz
R
İ
T
D) Kış yağışlarının kar şeklinde düşmesi
A) I ve II
B) I ve III
E) İlkbaharın yağışlı, yazın kurak geçmesi
D) II ve IV
6.
Yaðýþ (mm)
300
250
200
150
B) Kıyılara yakın yerlerde yapılır.
N
R
Ö
C) Süt verimi yüksektir.
D) Suni yem tüketimi fazladır.
E) Hayvan soyları ıslah edilmiştir.
100
50
0
Sýcaklýk (C°)
30
25
20
15
10
5
A O Þ M N M H TA E E K
Kýþ
Ýlkbahar
Yaz
0
Sonbahar
Yukarıda yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilen bölgede,
aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımı doğal olarak yapılabilir?
A) Fındık
B) Haşhaş
D) Mısır
Herhangi bir ürünün Türkiye’nin bütün bölgelerinde yetişebilmesi aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Toprakların verimli olmasıyla
C) II ve III
E) III ve IV
K
E
Türkiye’de yapılan ahır hayvancılığının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Üretim hava koşullarından etkilenmez.
3.
38
Türkiye’de buğday yetiştirilen alanların en belirgin iklim özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
C) Yaz yağışlarının fazla olması
2.
TMTSYGS
Türkiye’nin Ekonomi Politikaları
Tarım ve Hayvancılık 2
C) Turunçgiller
E) Çay
.
7.
B) Türkiye’nin tarım ülkesi olmasıyla
C) Yağış rejiminin düzenli olmasıyla
D) Ürüne duyulan ihtiyacın fazla olmasıyla
E) Ürünün çeşitli iklim şartlarına dayanıklı olmasıyla
4.
Tarım topraklarının yıl içinde iki-üç defa ekilebilmesi bölgelerin iklim özelliklerine bağlıdır.
Tarım alanlarında yılda birden fazla ekim yapılması bakımından en uygun şartlara sahip bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ege
B) Akdeniz
D) Doğu Anadolu
C) Marmara
E) Karadeniz
Yukarıdaki haritada yetişme alanı verilen tarım ürünü
ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Düşük kış sıcaklıklarından olumsuz etkilenir.
B) İklim ve toprak seçiciliği fazladır.
C) Yağış rejiminin düzenli olmasından olumsuz etkilenir.
D) Yaz kuraklığına dayanıksızdır.
E) Sadece sulamanın olduğu yerlerde tarımı yapılır.
38
Türkiye’nin Ekonomi Politikaları Tarım ve Hayvancılık 2
8.
12.
Tarım arazisi dar olan gelişmiş ülkelerde teknolojik imkânları kullanarak en yüksek verim elde etmeyi amaçlayan
yönteme intansif tarım metodu denir.
Bir çiftlikte bir mevsim boyunca üretilen süt miktarıyla
o çevreye düşen yağış miktarı arasında paralellik olması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Hayvan soylarının iyi olduğunun
İntansif tarım metodunun uygulandığı bir bölge için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B) Küçükbaş hayvancılık yapıldığının
A) Gübre tüketimi fazladır.
C) Hayvan sayısının fazla olduğunun
B) Tarım işçisi ihtiyacı fazladır.
D) Ahır hayvancılığı yapıldığının
C) Islah edilmiş kaliteli tohum kullanılır.
E) Mera hayvancılığı yapıldığının
D) Birim alandan elde edilen verim yüksektir.
E) Tarım etkinlikleri doğal şartlardan etkilenmez.
13.
9.
Yükselti, tarım ürünlerinin yetişme alanlarını sınırlandıran
bir etmendir.
R
İ
T
Türkiye’de tarım ürünü çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge
Marmara’dır.
Bu durumun ortaya çıkmasında rol oynayan etmen
aşağıdakilerden hangisidir?
K
E
Aşağıdakilerden hangisi, buna örnek olarak gösterilebilir?
A) Ulaşım koşullarının gelişmiş olması
B) Akarsu rejimlerinin düzensiz olması
A) İzmir’de yetişen zeytinin Konya’da yetiştirilememesi
C) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
N
R
Ö
C) Iğdır’da yetişen pamuğun Ordu’da yetiştirilememesi
D) Konya’da yetişen şeker pancarının Giresun’da yetiştirilememesi
E) Anamur’da yetiştirilen muzun Trabzon’da yetiştirilememesi
10.
D) İklim çeşitliliğinin fazla olması
Körfez Yayınları
B) Muş’ta yetiştirilen buğdayın Rize’de yetiştirilememesi
E) Şehirleşme oranının yüksek olması
14.
Et ve süt verimi düşük olmasına rağmen Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın yaygın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi ile o yörenin doğal bitki örtüsü arasında bir bağ kurulamaz?
A) Arıcılık
B) Mera hayvancılığı
C) İpek böcekçiliği
D) Ahır hayvancılığı
E) Küçükbaş hayvancılık
A) İklim çeşitliliğinin fazla olması
B) Yükseltinin fazla olması
C) Bozkırların geniş yer kaplaması
D) Yetiştirilmesinin kolay olması
15.
E) Ilıman kuşakta yer alması
Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu hâlde dış ülkelerden balık ithal etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de balıkçılığın gelişmesi için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Kıyı kirlenmesinin önlenmesi
11.
B) Kıyı balıkçılığının geliştirilmesi
Doğal bitki örtüsü maki olan bir bölgede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi en zordur?
A) Buğday
B) Turunçgiller
D) Üzüm
Test 37 CA
1.E
C) Tatlı su balıkçılığının yaygınlaştırılması
D) Zararlı avlanma yöntemlerinin önlenmesi
C) Zeytin
E) Nitelikli ve donanımlı balıkçı teknelerinin kullanılması
E) Fındık .
2.D
3.D
4.D
5.B
6.C
7.C
8.B
9.B
10.D
11.B
12.B
13.A
14.A
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
1.
Doğal kaynaklar tükenebilen, tükenmeyen ve belli şartlar
dahilinde kendini yenileyebilen kaynaklar şeklinde üçe ayrılır.
5.
A) Akarsu
B) Rüzgâr
D) Güneş
I.
Nüfus miktarı
II. Ülkenin yüz ölçümü
III. Teknolojik imkânlar
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal
kaynaklar içinde yer alır?
IV. İklim çeşitliliği
Yukarıda verilenlerden hangileri doğal kaynakların değeri ve kullanımı üzerinde belirleyici rol oynamaz?
C) Dalga
E) Doğal gaz
R
İ
T
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
2.
6.
N
R
Ö
C) Fosil yakıt enerjisi
D) Güneş enerjisi
E) Hidroelektrik enerji
D) İran
7.
B) ABD
C) Fransa
E) Çin
Aşağıdakilerden hangisi petrol, linyit, doğal gaz ve taş
kömürü gibi doğal kaynakların ortak özelliklerinden biri
değildir?
A) Tükenebilir olmaları
Aşağıdakilerden hangisi doğada belirli durumlarda kendini yenileyebilen doğal kaynaklardan biridir?
B) Fosil kökenli olmaları
A) Kömür
D) Birbirine yakın bölgelerde bulunmaları
B) Orman
D) Madenler
C) Enerji üretiminde kullanılmaları
C) Petrol
E) Doğal gaz
E) Yer altından çıkarılmaları
8.
4.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin ülke içi enerji üretiminde, nükleer enerjinin payı daha fazladır?
A) Rusya
B) Rüzgâr enerjisi
C) II ve III
E) III ve IV
K
E
Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi, üretildiği bölgede daha fazla çevre kirlenmesine neden olmaktadır?
A) Jeotermal enerji
3.
39
Doğal Kaynaklar ve Enerji Kaynakları
Doğal kaynakların kullanımında uygulanan yöntem ve teknolojik farklılıklar, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile de doğrudan ilişkilidir.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğal kaynak kullanımında uyguladığı yöntem ve teknoloji daha
ileri seviyededir?
A) Hindistan
B) Nijerya
D) Türkiye
C) Mogolistan
E) Rusya
I.
Doğal gaz
II. Uranyum
III. Linyit
IV. Jeotermal
Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangilerinin tüketimi sırasında karbon açığa çıkar?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
39
Doğal Kaynaklar ve Enerji Kaynakları
9.
13.
Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi, yer kabuğunun kırıklı yapıda olduğu bölgelerde görülür?
Aşağıdakilerden hangisi yağmur ormanlarının azalmasında etkili olan faktörler arasında gösterilemez?
A) Jeotermal
B) Hidroelektrik
A) Kereste üretimi
C) Nükleer
D) Güneş
B) Turizme yönelik yapılaşmalar
E) Kömür
C) Asit yağmurları
D) Hidroelektrik santral inşaatları
E) Maden çıkarımı
10.
Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakları verimli ve
maksimum fayda sağlayacak şekilde kullanan ülkelerin
özelliklerinden biridir?
A) Tarımsal ürün çeşidinin fazla olması
14.
B) Nüfus yoğunluklarının yüksek olması
C) Nüfus artış hızlarının yüksek olması
R
İ
T
Bir ülkenin sahip olduğu enerji kaynaklarında iklim özellikleri, jeolojik ve jeomorfolojik yapısı ile denize göre konumu
önemli rol oynar.
Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi o bölgenin jeomorfolojik yapısıyla daha çok ilgilidir?
D) Nitelikli iş gücünün fazla olması
K
E
E) Ham madde ihracatının fazla olması
A) Güneş
B) Jeotermal
N
R
Ö
11.
Hidroelektrik enerji santrallerinin kurulmasında akarsuyun
ve bölgenin bazı özelliklerinin elverişli olması gerekir. Akarsuyun debisi, vadinin yapısı ve arazinin eğimi bu faktörlerden bazılarıdır.
Körfez Yayınları
D) Dalga
15.
Aşağıda verilen ülkelerin coğrafi koşulları dikkate alındığında, hangisinin hidroelektrik enerji üretimine daha
elverişli olduğu söylenebilir?
E) Gelgit
Aşağıdaki yerlerden hangisi, dünyada gelgit ve dalga
enerjisi üretimine elverişli alanlar arasında gösterilemez?
A) İngiltere’nin güney kıyıları
A) Norveç
B) Hollanda
B) Yunan adaları
C) Almanya
D) Danimarka
C) Meksika Körfezi
E) Mısır
12.
C) Akarsu
D) Kanada’nın batı kıyıları
E) Fransa’nın Manş Denizi kıyıları
Önemli doğal kaynaklardan biri olan ormanlar, son yüzyılda
hızlı bir şekilde yok olma sürecine girmiştir.
16.
Bu süreçte aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili olmamıştır?
Aşağıdaki olaylardan hangisi doğal kaynak kullanımını
en fazla artırmıştır?
A) Okuryazar oranının artması
A) Yerleşik hayata geçilmesi
B) Sanayileşme
B) Tarımsal faaliyetlere başlanması
C) Hızlı kentleşme
C) Coğrafi keşifler
D) Tarım alanlarının genişlemesi
D) I. ve II. Dünya savaşları
E) Otlakların genişlemesi
E) Sanayi Devrimi
Test 38 CA
1.E
2.B
3.E
4.B
5.D
6.C
7.C
8.B
9.A
10.C
11.E
12.E
13.D
14.D
15.B
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
1.
Türkiye’de bir madenin ekonomik olarak işletilebilmesi için;
I.
5.
rezervinin yüksek olması,
III. ulaşım koşullarının elverişli olması,
IV. kullanım alanının az olması
etmenlerinden hangileri etkili değildir?
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
N
R
Ö
B) Bakır
D) Mermer
3.
Demir–çelik
B) Seydişehir –
Alüminyum
C) Batman
–
Petro–kimya
D) Murgul
–
Bakır
E) Elazığ
–
Ferro–krom
R
İ
T
K
E
Türkiye’de aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisinin rezervi daha dar alanda toplanmıştır?
A) Demir
–
E) III ve IV
6.
2.
Aşağıda verilen sanayi tesislerinden hangisinin verilen
şehirde kurulmasında ham maddeye yakınlık etkili değildir?
A) Karabük
II. çevreye zarar vermemesi,
A) I ve II
40
Türkiye'de Enerji Kaynakları ve Madencilik
C) Krom
E) Taş kömürü
Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan madenlerin
büyük bir kısmı işlenmemiş olarak ihraç edilirken bu durum
günümüzde değişmiş ve madenlerin işlenmemiş olarak satışı ya azalmış ya da durmuştur.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde bor mineralleri çıkarılmaktadır?
A) Çatalca Yarımadası
B) Menteşe Yöresi
C) Zonguldak Yöresi
D) Elazığ Yöresi
E) Eskişehir- Kütahya
7.
Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi, Türkiye’de elektrik enerjisi üretimi bakımından en pahalı yoldur?
A) Rüzgâr
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
B) Linyit
D) Petrol
A) Rezervin tükenmesiyle
C) Hidroelektrik
E) Jeotermal
B) Maden çıkarımının azalmasıyla
C) Nüfus artış hızının fazla olmasıyla
D) Yerli sanayinin ham madde ihtiyacının artmasıyla
E) Maden üretiminin yabancı şirketlerce yürütülmesiyle
8.
Türkiye’de bir çok bölgede maden olduğu bilinmesine rağmen buralardaki madenler çıkarılmamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi madenlerin çıkarılmamasının
bir nedeni olabilir?
4.
Türkiye’de yer altı kaynakları açısından aşağıdaki bölümlerden hangisi en zengindir?
A) Rezervinin fazla olması
B) Tenörünün yüksek olması
A) Yukarı Sakarya
B) Orta Fırat
C) Büyük şehirlere uzak olması
C) Kıyı Ege
D) Yukarı Fırat
D) Maden dış alımının fazla olması
E) Çatalca - Kocaeli
E) Ekonomik değerinin maliyetini karşılayamaması
40
Türkiye'de Enerji Kaynakları ve Madencilik
9.
I.
13.
Zonguldak Çatalağzı
I.
Uranyum - toryum
II. Aydın Germencik
II. Doğal gaz
III. Bursa Ovaakça
III. Petrol
Yukarıda verilen santrallerde kullanılan enerji kaynağı
aşağıdakilerden hangisinde birarada verilmiştir?
IV. Linyit
I
II
V. Taş kömürü
III
A) Taş kömürü
Jeotermal
Doğal gaz
Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangilerinde Türkiye dışa bağımlıdır?
B) Linyit
Doğal gaz
Petrol
A) I ve III
C) Doğal gaz
Linyit
Jeotermal
D) Linyit
Taş kömürü
Petrol
E) Jeotermal
Petrol
Taş kömürü
B) I ve V
D) II ve V
14.
R
İ
T
K
E
C) Ege
N
R
Ö
D) İç Anadolu
11.
E) Karadeniz
15.
B) Gelgit
D) Rüzgâr
C) Rüzgâr
E) Jeotermal
Aşağıdaki enerji santrallerinde kullanılan enerji kaynağı dikkate alındığında, hangisinin çevre kirliliğine
etkisi en azdır?
A) Sarayköy termik santralinin
B) Soma termik santralinin
Aşağıdaki alternatif enerji kaynaklarından hangisinin
Türkiye’de enerji üretiminde kullanılması beklenmez?
A) Biyogaz
12.
Körfez Yayınları
B) Marmara
B) Doğal gaz
D) Taş kömürü
Aşağıdaki bölgelerden hangisinin güneş enerjisinden
yararlanma imkânı daha fazladır?
A) Akdeniz
E) II, III ve V
Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin Türkiye’de
enerji üretimindeki payı daha fazladır?
A) Linyit
10.
C) II ve IV
C) Yatağan termik santralinin
D) Seyitömer termik santralinin
C) Güneş
E) Çatalağzı termik santralinin
E) Jeotermal
16.
I. Hamitabat – Jeotermal
Aşağıdaki akarsulardan hangisinin hidoelektrik potansiyeli daha fazladır?
A) Gediz
II. Atatürk – Hidroelektrik
B) Fırat
D) Bakırçay
C) Meriç
E) Seyhan
III. Yatağan – Linyit
IV. Sarayköy – Jeotermal
V. Soma – Doğal gaz
17.
Yukarıda verilen santral ve enerji kaynağı eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve III
B) I ve V
D) II ve V
Test 39 CA
1.E
C) II ve IV
Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi Türkiye’nin
jeolojik yapısı hakkında daha fazla fikir verir?
A) Doğal gaz
E) III ve IV
2.C
3.B
4.E
5.D
B) Dalga
D) Jeotermal
6.C
7.D
8.B
9.A
10.D
11.A
12.A
C) Güneş
E) Rüzgâr
13.C
14.C
15.B
16.E
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
1.
İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin çoğalmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri kara, demir ve deniz ulaşımının gelişmiş olmasıdır.
5.
Bu durum gözönüne alındığında aşağıdaki merkezlerden hangisinde sanayi kuruluşlarının yaygınlaşmaması üzerinde yer şekillerinin olumsuz etkisi olmamıştır
A) Rize
B) Hakkâri
D) Konya
Türkiye’de büyük ölçekli sanayi tesislerinin sayıca az
olması aşağıdaki faktörlerden hangisinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır?
A) Ham madde
B) Enerji
D) Ulaşım
R
İ
T
E) Muğla
Aşağıdaki limanlardan hangisinin hinterlandı diğerlerinden daha geniştir?
K
E
A) Samsun
N
R
Ö
B) Kara yolu taşımacılığına göre daha fazla gelişmiştir.
C) Komşu ülkelerle ticarette kullanılır.
D) Genelde doğu-batı doğrultusunda uzanır.
E) Bütün il merkezlerine ulaşır.
3.
B) Antalya
D) Trabzon
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki demir yolu ağının
genel özelliklerinden biridir?
A) Bütün limanları art bölgelerine bağlar.
7.
C) İş gücü
E) Sermaye
C) Artvin
6.
2.
41
Türkiye'de Sanayi ve Ulaşım Sistemleri
C) İzmir
E) Mersin
Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin üretimi iklim
koşullarından etkilenmez?
A) Seramik
B) Tütün
C) Konserve
D) Makarna
E) Pamuklu dokuma
Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’deki sanayi faaliyetlerini olumlu yönde etkilediği savunulamaz?
A) İş gücünün ucuz olmasının
B) Maden çeşitliliğinin fazla olmasının
C) Tarımsal ürün çeşidinin fazla olmasının
8.
Aşağıdaki haritada Türkiye’de belirli alanlarda gelişen sanayi kolları verilmiştir.
D) Karstik arazinin yaygın olmasının
2
E) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının
1
3
4
1 Çay iþleme
4.
İstanbul’da ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha büyüktür?
A) Balıkçılık
D) Bitki örtüsü
B) Ulaşım
C) İklim
E) Yer altı kaynakları
5
3 Dokuma
2 Demir-çelik
5 Þeker
4 Ferro–krom
Haritada belirlenen alanlardan hangisi, orada gelişmeyen bir sanayi kolu ile birlikte verilmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
41
Türkiye'de Sanayi ve Ulaşım Sistemleri
9.
13.
Aşağıda verilen şehirler arasında yapılan kara yolunun
kilometre maliyeti hangisinde daha yüksektir?
A) Burdur - Antalya
A) Denizin sığ olması
B) Bursa - Balıkesir
B) Nüfusun yoğun olması
C) İstanbul - Edirne
C) Rüzgârlardan etkilenmemesi
D) Samsun - Amasya
D) Deniz ulaşımının merkezi olması
E) Kayseri - Yozgat
E) Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımın kolay olması
14.
10.
Samsun limanı, Sinop, Giresun ve Trabzon limanlarına göre daha fazla gelişmiştir.
Türkiye’nin yüzey şekilleri, aşağıdakilerden hangisine
daha çok engel oluşturur?
R
İ
T
A) Deniz ulaşımının gelişimine
B) Kıyı şehirlerinin iç kısımlara bağlanmasına
Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
C) Komşu ülkelerle kara yolu ulaşım ve bağlantısına
A) Tarımsal ürün çeşitliliğiyle
K
E
D) Doğu-batı doğrultulu kara yolu ve demir yolu ulaşımına
B) Yakınındaki dağların uzanış doğrultusuyla
C) Karadeniz Bölgesi’nin ortasında bulunmasıyla
N
R
Ö
E) Limanı besleyen art bölgesinin daha geniş olmasıyla
Körfez Yayınları
E) Kuzey-güney doğrultulu kara yolu ve demir yolu ulaşımına
D) Bafra ve Çarşamba ovalarına yakın olmasıyla
11.
Bir limanın gelişmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
15.
İskenderun ve Mersin limanları, aşağıdaki özelliklerden
hangisi söz konusu olduğu zaman İstanbul ve İzmir limanlarını önem bakımından geride bırakabilir?
A) Avrupa ile ticari ilişkilerin gelişmesi
Türkiye’de demir yolu taşımacılığının, kara yolu taşımacılığına göre daha az gelişmesinde, aşağıdakilerden
hangisi daha etkili olmuştur?
B) Tarım ürünleri ihracatının artması
C) Akdeniz Bölgesi’nde turizmin gelişmesi
A) Yer şekillerinin elverişsiz olması
D) Dış alımın bugünkü önemini koruması
B) Batıdan doğuya doğru yükseltinin artması
E) Orta doğu ve Uzak doğu’yla ticari ilişkilerin gelişmesi
C) Demir yolu taşımacılığının daha pahalı olması
D) Demir yollarının teknolojik açıdan yetersiz kalması
E) Demir yolu ile Türkiye’nin her yerine ulaşılamaması
16.
I.
Ham madde
II. Teknoloji
III. Enerji
IV. Sermaye
12.
Endüstrileşme yalnızca yer altı kaynaklarına bağlı olsaydı, Türkiye’de aşağıdaki bölgelerden hangisi en fazla endüstrileşirdi?
A) Ege
B) Marmara
D) Doğu Anadolu
Test 40 CA
1.D
2.E
V. İş gücü
Doğu Anadolu Bölgesi’nde endüstrinin gelişmemesinde yukarıda verilen etmenlerden hangisi daha etkili olmuştur?
C) Karadeniz
A) I
E) Güneydoğu Anadolu
3.D
4.D
5.A
6.E
7.D
8.E
9.A
10.A
B) II
11.B
12.B
C) III
13.E
14.B
D) IV
15.A
E) V
16.B
17.D
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
1.
42
Türkiye’de Ticaret
Türkiye’nin dış ticareti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5.
A) Dış ticareti en çok ABD iledir.
Bir ülkenin limanlarının ve kara yollarının komşu ülkeler
tarafından başka ülkelerle ticarette kullanılmasına transit
ticaret denir. Türkiye’de transit ticaret gelişmiştir.
Türkiye’de transit ticaretin gelişmesinde,
B) İzmir limanı önemli bir ihracat limanıdır.
I.
C) En önemli ithalat limanı İstanbul limanıdır.
Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması,
II. önemli deniz yolları ve boğazlara sahip olması,
D) Elektronik araçlar önemli ithalat mallarındandır.
III. Kuzey Yarım Küre’de yer alması,
E) Dış ticaretinde ihracat geliri, ithalat giderinden azdır.
R
İ
T
IV. ham madde yönünden zengin olması
etmenlerinden hangileri daha etkilidir?
A) I ve II
2.
B) Konya
D) Gaziantep
3.
K
E
C) Kayseri
E) Yozgat
N
R
Ö
6.
I.
rekabet güçlüğü yaşaması,
II. orta kuşakta yer alması,
III. sanayi ürünleri dış alımının fazla olması,
IV. iklim çeşitliliğinin fazla olması
etmenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
E) III ve IV
B) Tütün
D) Kuru incir
7.
C) II ve III
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi, Türkiye’nin dış
satım malları arasında gösterilemez?
A) Sebze
Dış alımın dış satımdan fazla olmasına dış ticaret açığı denir.
Türkiye’nin her yıl dış ticarette açık vermesinde,
4.
D) II ve IV
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin iç ticarete katkısı daha azdır?
A) Ankara
B) I ve III
C) Pirinç
E) Fındık
Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin ithalat ve ihracat rakamları
gösterilmiştir.
Ýthalat giderleri
Ýhracat gelirleri
(milyon dolar)
250 000
200 000
175 000
150 000
125 000
100 000
75 000
50 000
0
1923 1930 1940 1950 1970 1980 1990 2000 2007 2013
Yýllar
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin dış ticareti üzerinde daha az etkilidir?
Bu grafiğe bakarak Türkiye’nin dış ticareti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Ürünün kalitesi
A) Dış ticaret açığına
B) İklim ve bitki çeşitliliği
B) İthalat artış miktarına
C) Nüfus artış hızı ve nüfus miktarı
C) İhracat artış miktarına
D) İç tüketim miktarı
D) İhraç ürünlerine
E) Ürünün fiyatı
E) Dış ticaret hacmine
42
Türkiye’de Ticaret
8.
12.
Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin Türkiye’nin
ihracat gelirlerine katkısı daha fazladır?
9.
A) Otomotiv ve bazı makineler
A) Almanya – Rusya – ABD
B) Çimento ve seramik ürünleri
B) Bulgaristan – Yunanistan – Polonya
C) Tekstil ve tarımsal ürünler
C) Fransa – İngiltere – Hollanda
D) Dayanıklı tüketim malları
D) İran – Irak – Suudi Arabistan
E) Tarım araçları ve hayvansal ürünler
E) Japonya – Almanya – İngiltere
Türkiye’de iç ticaret hacmiyle birlikte dış ticaret hacminin de artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en
azdır?
13.
A) Dış tanıtımın artması
R
İ
T
Aşağıdaki tabloda üç farklı üründe Türkiye’nin ithalat (dış
alım) ve ihracat (dış satım) durumu gösterilmiştir.
Dış satım
B) Endüstrinin gelişmesi
K
E
I
C) Tarımsal nüfusun azalması
II
D) Yeni sanayi kollarının ortaya çıkması
III
E) Ulaşım imkânlarının ve ulaştırma sektörünün gelişmesi
II
III
Fındık
Petrol
B) Doğal gaz
İncir
Otomobil
C) Petrol
Tekstil
Doğal gaz
D) Televizyon
Petrol
Tekstil
E) Taş kömürü
Bilgisayar
Beyaz eşya
I
A) Otomobil
Türkiye’nin son yıllarda ihracat gelirlerinde, tarım ürünlerinin payının azalması aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?
A) Kurak dönemin uzamasıyla
Dış alım
Buna göre, tablodaki ürünler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
10.
Türkiye’nin dış ticaretinde aşağıdaki ülkelerden hangilerinin payı daha fazladır?
B) Tarımsal üretimin azalmasıyla
C) Tarım ürünlerine olan talebin azalmasıyla
D) İhracatta sanayi ürünlerinin payının artmasıyla
E) Tarım ürünlerinin iç piyasadaki tüketiminin artmasıyla
11.
14.
Bazı ürünlerin ithalatındaki artış Türkiye’nin dış ticaret açığının artmasına neden olur.
Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerin hangilerinden yaptığı
ithalatta, enerji kaynakları ilk sırada yer alır?
Aşağıdaki ürünlerden hangisinin ithalatının artması
Türkiye’nin dış ticaret açığının artmasında daha etkilidir?
A) ABD ve Fransa
A) Tütün ürünleri
B) İran ve Rusya Federasyonu
B) Petrol ve doğal gaz
C) Almanya ve İtalya
C) Tropikal tarım ürünleri
D) İngiltere ve Kanada
D) Tekstil ürünleri
E) Çin ve Japonya
E) Ağaç ve orman ürünleri
Test 41 CA
1.D
2.D
3.D
4.B
5.E
6.C
7.A
8.E
9.A
10.E
11.E
12.D
13.E
14.E
15.E
16.D
YGS / LYS
TMTSYGS
COĞRAFYA
1.
Kış turizminin gelişmesi kayak pistinin uzunluğu, karın yerde kalma süresi ve konaklama tesislerine bağlıdır.
4.
Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde kış
turizmi gelişmemiştir?
A) Uludağ
B) Kartalkaya
C) Erciyes
D) Palandöken
Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi unsurlardan biri değildir?
A) İklim
B) Coğrafi konum
C) Örf ve adetler
D) Toprak
E) Su varlığı
E) Menteşe
5.
2.
43
Türkiye’de Turizm ve Türk Kültürü
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün genel özellikleri arasında sayılamaz?
A) Çok eski ve köklü bir kültürdür.
Aşağıdaki tabloda, 2005 ile 2012 yılları arasında Tükiye’ye
gelen turist sayıları ile Türkiye’den yurt dışına çıkan vatandaş sayıları gösterilmiştir.
K
E
B) Hem göçebe hem de yerleşik özellikler gösterir.
C) Komşu olduğu kültürleri etkilemiştir.
Gelen turist
Giden vatandaþ
Milyon kiþi
35
30
25
20
15
10
5
N
R
Ö
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Yýllar
D) Çok tanrılı dinlere inanış yaygındır.
E) İnsan sevgisini ve dünya barışını esas alır.
6.
Tablo incelendiğinde, aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün hem göçebe
hem de yerleşik özellikler taşıdığının en önemli göstergesidir?
A) Kültürel simgeleri arasında çadır, at ve kilimin yanı sıra
han, hamam ve kervansarayların yer alması
A) Türkiye’ye gelen turist sayısı 2006 yılından sonra sürekli artmıştır.
B) Köklü ve eski bir kültür olması
B) 2012 yılında gelen turist sayısı giden vatandaş sayısının iki katından daha fazladır.
C) Arap, Çin ve Fars kültürleri gibi farklı kültürlerden etkilenmiş olması
C) Türkiye’den çıkan vatandaş sayısı sürekli artmıştır.
D) Misafirin, Tanrı misafiri olarak görülüp hürmet edilmesi
D) Türkiye’den çıkan vatandaş sayısının en fazla olduğu
yıl 2012 yılıdır.
E) İlk ortaya çıktığı bölgede denizden uzak olmasına bağlı
olarak karasallık etkisinin fazla olması
E) Verilen yıllarda gelen turist sayısı çıkan vatandaş sayısından daha yüksektir.
7.
3.
Deniz turizmi yaz mevsiminin sıcak geçmesine ve güneşli
gün sayısının fazla olmasına bağlı olarak gelişir.
Buna göre, aşağıdaki merkezlerin hangisinde deniz turizminin daha fazla geliştiği söylenebilir?
A) Akçakoca
D) Alanya
B) Amasra
C) Armutlu
E) Ayvalık
Aşağıdaki yerlerden hangisinde Türk kültürünü simgeleyen eserlere rastlanmaz?
A) Arabistan Yarımadası’nda
B) Balkanlarda
C) Kıbrıs Adası’nda
D) İskandinav Yarımadası’nda
E) Orta Asya’da
43
Türkiye’de Turizm ve Türk Kültürü
8.
12.
Akdeniz kıyılarında turizmin gelişmesinde,
I.
tarihî kalıntıların bulunması,
Aşağıdaki tabloda, dünyada bazı ülkelerin 2011 yılındaki
turist sayıları ve turizm gelirleri verilmiştir.
Gelen Turist
II. yazın sıcak ve uzun geçmesi,
IV. güneşlenme süresinin fazla olması,
V. kış mevsiminin yağışlı geçmesi
durumlarından hangileri etkili olmamıştır?
A) I ve II
Milyon kiþi
Ülke
III. verimli ovalar bulunması,
B) I ve III
D) III ve V
C) II ve IV
E) IV ve V
Turizm geliri
Dünya’daki
Dünya’daki
Milyar dolar payý (%)
payý(%)
Fransa
76
9,4
42.3
Ýspanya
55,6
6,9
47.9
7
ABD
49,4
6,1
81.7
12
Çin
46,8
5,8
29.3
4.3
Ýtalya
36,5
4,5
35.4
5.2
Ýngiltere
30
3,7
30.4
4.4
Almanya
21,5
2,7
29.2
4.3
Türkiye
20,3
2,5
18.2
2.7
Avusturya
20
2,5
15.5
2.3
6.2
Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
R
İ
T
A) Gelen turist sayısının en fazla olduğu ülke Fransa'dır.
B) Turizmden en fazla gelir elde eden ülke ABD'dir.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede turizmi geliştirmeye
yönelik çalışmalardan biri değildir?
C) Çin'in turist başına elde ettiği gelir, İngiltere'ninkinden
daha azdır.
A) İnsanlara alternatif turizm olanakları sunmak
D) Tabloda verilen ülkelere gelen turist sayılarının toplamı
% 40'tan fazladır.
K
E
B) Turizm sezonunu yıl içine yaymak
C) Çevre koruma uygulamalarına önem vermek
N
R
Ö
D) Tarımda çalışan insanları turizme yönlendirmek
E) Turistik değerlerin reklam ve tanıtımını iyi yapmak
10.
E) Ülkelere gelen turist sayıları ile turizmden elde ettikleri
gelir arasında paralellik vardır.
Körfez Yayınları
9.
13.
Turizm değeri yüksek ilginç görünümlü yer şekillerinden biri
olan travertenler Türkiye’de Denizli’de görülmektedir.
Travertenlerin bu alanlarda görülmesinde,
Türkiye’yi Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinden ayıran en önemli turistik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
I. arazinin karstik yapıda olması,
II. bitki örtüsünün maki olması,
A) Yaz süresinin uzun olması
III. iklimin ılıman olması,
B) Güneşli gün sayısının fazla olması
IV. toprağın alüvyal olması
C) Zengin bir doğu kültürüne sahip olması
etmenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
D) Kıyılarının turizme elverişli olması
A)Yalnız I
E) Konaklama tesislerinin nitelikli olması
B) I ve III
D) II ve IV
11.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde turizmin gelişmesi tarihî kalıntıların yanında volkanik alanlarda oluşan ilginç
şekillere de bağlıdır?
14.
C) II ve III
E) III ve IV
A) Kapadokya
B) Pamukkale
Aşağıdaki illerin hangisinde kış turizmine bağlı olarak
nüfus miktarındaki değişimin diğerlerinden daha az olması beklenir?
C) Nemrut Dağı
D) Gordion
A) İzmir
E) Perge
Test 42 CA
1.A
2.E
3.D
B) Bursa
C) Erzurum
D) Kayseri
4.B
5.A
6.C
7.D
8.A
9.C
10.D
E) Bolu
11.B
12.A
13.B
14.D
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
1.
Milli Parklar Dünyanın Yedi Harikası Doğal Miras
Millî parklar doğal ve kültürel mirasın koruma altına alındığı
alanlardır.
4.
Aşağıda verilen ülkelerden hangisi milli park yönünden dünyanın en zengin ülkesidir?
A) İngiltere
B) Tanzanya
C) İzlanda
D) ABD
B) Machu picchu
C) Petra Antik Kenti
D) Rodos Heykeli
K
E
5.
N
R
Ö
C) Keops Piramidi (Mısır)
D) Babil’in Asma Bahçeleri (Irak)
E) Artemis Tapınağı (Türkiye)
3.
Estetik, kültürel, bilimsel, ekonomik unsurlarla zenginleşen
doğal güzelliklerin ve biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu değerlere doğal miras denir.
Aşağıdakilerden hangisi doğal mirası korumak için bireysel olarak yapabileceğimiz faaliyetlerden biri değildir?
A) Organik ürünler kullanılmalı
B) Geri dönüşümlü ambalajlar kullanılmalı
C) Yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmeli
D) Su kaynakları aşırı derecede tüketilmemeli
E) Tarımsal faaliyetlerde zirai ilaç kullanılmamalı
I.
İskenderiye Feneri
II. Kral Mozoles’in Mezarı
III. Zeus Heykeli
Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yedi harikasından
biri değildir?
B) Özgürlük Anıtı (ABD)
R
İ
T
E) Tac Mahal
Aşağıda dünyanın en eski bilinen yedi harikalarından bazıları ve sınırları içinde bulundukları ülkeler verilmiştir.
A) İskenderiye Feneri (Mısır)
Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yeni yedi harikasından biri değildir?
A) Çin Seddi
E) Türkiye
2.
44
IV. Babil’in Asma Bahçeleri
V. Artemis Tapınağı
Yukarıda verilen yedi harikadan hangileri Anadolu topraklarında bulunmaktaydı?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve V
D) III ve IV
E) I, III ve V
6.
Ender bulunan bitki ve hayvan türleri ile doğal çevreyi koruma amacıyla belirlenen turizm bölgesine millî park denir.
Doğal çevrenin hızlı bir şekilde tahrip edilmesi millî park
alanları oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi millî park alanları oluşturulmasında rol oynayan etmenlerden biri değildir?
A) Hızlı nüfus artışı
B) Sanayinin gelişmesi
C) Çevre kirliliğinin artması
D) Tarım alanlarının azalması
E) Doğal kaynak kullanımının artması
44
Milli Parklar Dünyanın Yedi Harikası Doğal Miras
7.
10.
Dünyanın yedi harikası olarak bilinen eserlerin birbirine yakın coğrafyalarda bulunmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Dünyanın Yedi Harikası olarak bilinen eserlerden sadece
Keops Piramidi günümüze kadar ayakta kalabilmiştir.
A) İlk medeniyetlerin bu alanlarda ortaya çıkması
Dünyanın Yedi Harikasından altı tanesinin günümüze
kadar ayakta kalamamasında;
B) Resim ve heykel gibi sanatların gelişmiş olması
I.
C) Deniz ticaretinin gelişmiş olması
II. bulundukları bölgede sık sık savaşlar ve istilalar yaşanması,
D) Toprakların tarıma elverişli olması
dış kuvvetler tarafından aşındırılmaları,
III. inanç sistemlerinde köklü değişmeler olması,
E) Ekonomik bakımdan zengin toplumlar bulunması
IV. şiddetli depremler yaşanması
etmenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) I ve II
B) I ve III
R
İ
T
D) II ve IV
N
R
Ö
Dünyanın Yeni Yedi Harikasının UNESCO tarafından
kabul edilmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gerçek yedi harikanın unutulacak olması
B) İnternet kullanımının az olması
C) Oy kullananların şahsi görüşlerini yansıtması
D) Oylamanın kısa sürede tamamlanmış olması
İçinde çeşitli bitki ve hayvanların yaşadığı, koruma altına
alınmış alanlara milli park denir.
Aşağıdakilerden hangisi milli parkların kuruluş amaçlarından biri değildir?
A) Ender bulunan bitki ve hayvan türlerini korumak
B) Doğal yollarla oluşmuş yer şekillerinin zarar görmesini
engellemek
C) Bu bölgelere yakın yerlerdeki yerleşim alanlarının çekiciliğini artırmak
D) İnsanlara dinlenme ve turizm alanları oluşturmak
E) Gelecek nesillere yok olmamış bir tabiat mirası bırakmak
E) Sayımın güvenilir bir şekilde yapılmamış olması
9.
E) III ve IV
K
E
11.
Dünyanın Yeni Yedi Harikası, İsviçre'de bir organizasyon
tarafından cep telefonu ve internet aracılığıyla yapılan bir
oylama sonucunda, Dünyanın Yedi Harikası'na alternatif
olarak seçilmiş ve 7 Temmuz 2007 tarihinde açıklanmıştır.
Körfez Yayınları
8.
C) II ve III
12.
Doğal miras; estetik, kültürel, bilimsel, ekonomik unsurlarla
zenginleşen doğal güzelliklerin ve biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu değerlerdir.
–
Bugünkü Irak topraklarında yer almaktaydı.
–
Dönemin kralı tarafından eşi için yaptırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi doğal miras alanlarından biri
değildir?
Yukarıda bazı özellikleri verilen ve Dünyanın Yedi Harikası arasında yer alan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Galapagos Adaları
A) Kral Mozeles’in Mezarı
B) Keops Piramidi
B) Artemis Tapınağı
C) Avustralya Mercan Resifleri
C) İskenderiye Deniz Feneri
D) İguaçu Çağlayanı
D) Babil’in Asma Bahçeleri
E) Pamukkale Travertenleri
E) Zeus Heykeli
Test 43 CA
1.E
2.C
3.D
4.C
5.D
6.A
7.D
8.D
9.D
10.C
11.A
12.E
13.A
14.A
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
1.
Üretim Dağıtım Tüketim Küresel Ticaret
Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?
4.
A) İklim
45
Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve tüketim olmak üzere üçe ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi dağıtımı etkileyen beşerî faktörlerden biridir?
B) Su kaynakları
A) Sermaye birikimi
C) Yer şekilleri
B) Tarımsal faaliyetler
D) İnsan kaynakları
C) Temel ihtiyaçlar
E) Denizler ve okyanuslar
R
İ
T
D) Tanıtım ve reklam
E) Ulaşım yolları
2.
K
E
Bir ürünün üretiminin az, tüketiminin fazla olması öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Fiyatların düşmesine
N
R
Ö
B) Ürüne duyulan ihtiyacın azalmasına
C) Fiyatların artmasına
D) Üretimin zaman içinde durmasına
E) Yeni icatlar yapılmasına
3.
IV
V
I
II
III
Yukarıdaki haritada verilen taralı alanlarda yoğun olarak üretilen ham maddeler aşağıdakilerin hangisinde
yanlış verilmiştir?
A) I’de Petrol
B) II’de Kahve
C) III’te Orman ürünleri
D) IV’te Doğal gaz
E) V’te Pirinç
5.
“Önümüzdeki yaz her yaştan kadın ve erkek keten elbiseler
giyecek, Türkiye’de keten rüzgârı esecek” diyen bir modacı tüketimi etkileyen faktörlerden hangisine vurgu
yapmaktadır?
A) Temel ihtiyaç
B) İletişim
C) Moda
D) Teknolojik gelişme
E) Gelir düzeyi
6.
Üretim faaliyetlerini etkileyen en önemli etmenlerden biri
de iklim koşullarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki iklim koşullarının
üretim üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?
A) İç Anadolu Bölgesi’nde orman ürünleri sanayisinin fazla gelişmemesi
B) Muz, ananas gibi tarım ürünlerinin önemli bir bölümünün ithal edilmesi
C) Kış aylarında Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı yörelerde temel ihtiyaç maddelerinin temininde sıkıntı yaşanması
D) Seracılığın Akdeniz Bölgesi’nde daha fazla gelişmesi
E) Erzurum - Kars platolarında mera hayvancılığının yoğun olarak yapılması
45
Üretim Dağıtım Tüketim Küresel Ticaret
7.
8.
Aşağıdakilerden hangisi tüketimi etkileyen beşerî faktörlerden biri değildir?
A) ABD
A) Sermaye birikimi
B) Japonya
B) Moda
C) Kuzeybatı Avrupa
C) Temel ihtiyaçlar
D) Orta ve Güney Amerika
D) Tanıtım ve reklam
E) Güneydoğu Asya
E) Gelir düzeyi
12.
Aşağıda verilenlerden hangisinin küresel ticaretteki
payı daha fazladır?
R
İ
T
Aşağıdaki yerlerden hangisi dünyanın önemli ham
petrol üretim bölgeleri arasında gösterilemez?
A) Orman ürünlerinin
A) Orta Doğu
B) Hayvansal ürünlerin
B) Hazar Havzası
K
E
C) Petrol ve doğal gazın
C) Latin Amerika
D) Toprak ürünlerinin
D) Japonya
E) Kuzey Amerika
N
R
Ö
Ülkelerin, kendi ülkelerinde üretilmeyen veya çok büyük maliyet gerektiren malları daha ucuza almak istemeleri aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisini
ortaya çıkarmıştır?
A) Madencilik
Körfez Yayınları
E) Elektronik eşyanın
9.
11.
Aşağıdakilerden hangisi hizmet üretim alanlarından
biri değildir?
13.
Petrol üretiminde yaşanacak bir kriz aşağıdakilerden
hangisini en az etkiler?
A) Elektrik üretimini
B) Kara ve hava yolu ulaşımını
C) Petro-kimya sanayisini
B) Tarım ve hayvancılık
D) Kümes hayvancılığını
C) Küresel ticaret
E) Plastik sanayisini
D) Turizm
E) Bankacılık ve finans
10.
Aşağıdaki sanayi ürünlerinden hangisinin dağıtımı diğerlerinden farklıdır?
14.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi toprağa dayalı tarımsal
ham madde üretim alanlarından biri değildir?
A) Taş kömürü
A) ABD
B) Tekstil ürünleri
B) Çin
C) Süt ürünleri
C) Rusya
D) Beyaz eşya
D) Hindistan
E) Kereste
E) İsviçre
Test 44 CA
1.D
2.B
3.C
4.D
5.C
6.D
7.A
8.C
9.B
10.D
11.C
12.D
YGS / LYS
COĞRAFYA
1.
2.
İnsanın Doğadaki Serüveni
Çevre Koruma Uygulamaları
Manş Tüneli aşağıda verilen ülkelerden hangileri arasında yer alır?
4.
46
Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya müdahalesine
örnek gösterilemez?
A) Almanya - İngiltere
A) İsviçre’de dağlar arasına yapılan tünel ve viyadükler
B) Fransa - İsviçre
B) Kuzey Avrupa ülkelerinde evlerin dik çatılı olması
C) İngiltere - İspanya
C) Libya’da yapılan yapay nehir projesi
D) Fransa - İngiltere
D) Kaliforniya’daki central valley projesi
E) Almanya - Hollanda
E) Manş Denizi’nin altına yapılan Manş Tüneli
N
R
Ö
A) Tektonik deremlere
B) Kıyı taşkınları ve su erozyonuna
C) Tsunamilere
R
İ
T
K
E
Hollanda kıyılarının büyük bir bölümü deniz seviyesinde
veya deniz seviyesinin altındadır. Bu yüzden kıyılar koruma
sistemleri ile korunmaktadır.
5.
B) Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak
C) Erozyon riski olan bölgelerde ağaçlandırma yapılacak
D) Sanayide daha az enerji tüketen sistemler yaygınlaştırılacak
D) Toprak erozyonuna
E) Atmosfere salınan sera gazı miktarı kademeli olarak
azaltılacak
E) Su altı heyelanlarına
Aşağıdakilerden hangisi çevre için yapılan konferans
ve sözleşmelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Kyoto Protokolü’nde alınan
kararlardan biri değildir?
A) Güneş enerjisi kullanımı yaygınlaştırılacak
Hollanda kıyıları, koruma sistemleri ile aşağıdakilerden
hangisine karşı korunmaktadır?
3.
TMTS
6.
1996 yılında İstanbul’da yapılan Habitat 2 Konferansı’nda aşağıdaki konulardan hangisi işlenmiştir?
A) Ramsar Sözleşmesi
A) Biyolojik çeşitlilik
B) Barcelona Antlaşması
B) Şehir ve insan
C) Habitat 2 Konferansı
C) Küresel ticaret
D) Kyoto Protokolü
D) Nükleer silahsızlanma
E) Lozan Antlaşması
E) Çölleşmeyle mücadele
46
İnsanın Doğadaki Serüveni Çevre Koruma Uygulamaları
7.
10.
İsviçre dağlık ve yüksek bir ülkedir.
I.
Ulaşım imkânlarını geliştirerek
A) Nükleer kirliliği
II. Kış turizmine önem vererek
B) Orman yangınlarını
III. Mera alanlarını genişleterek
C) Hava kirliliğini
IV. Sulama projeleri geliştirerek
D) Çarpık kentleşmeyi
İsviçre, bu olumsuz durumu yukarıda verilenlerden
hangileri ile olumlu bir hâle dönüştürmüştür?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
R
İ
T
K
E
11.
Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya müdahalesini
en fazla artırmıştır?
N
R
Ö
A) Sanayi devrimi
B) I. Dünya savaşı
C) Coğrafi keşifler
D) Yerleşik hayata geçilmesi
E) Reform ve rönesans hareketleri
9.
E) Çöp ve atık sorunlarını
Körfez Yayınları
8.
AB ülkelerinde yürütülen LİFE destek proğramı aşağıdaki sorunlardan hangisini çözmeyi hedeflemiştir?
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde uygulanan Central Valley Projesi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmaktadır?
A) Orman alanlarını genişletmek
B) Ulaşım ağını geliştirmek
C) Sulanan tarım alanlarını genişletmek
D) Tsunamilere karşı önlem almak
E) Deniz kirliliğinin önüne geçmek
12.
Aşağıda verilen konferans ve sözleşmelerden hangisi
sulak alanların korunması için yapılmıştır?
I.
Hollanda’daki yapay setler
II. Libya’daki yapay nehir
A) Bern Sözleşmesi
III. Kaliforniya’daki Central Valley
B) Barcelona Antlaşması
IV. Manş Tüneli
C) Habitat 2 Konferansı
D) Ramsar Sözleşmesi
Yukarıda verilen projelerden hangileri tarımsal sulamayı artırmayı hedeflemiştir?
E) Viyana Sözleşmesi
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
Test 45 CA
1.D
2.C
3.C
4.E
5.C
6.C
7.D
8.C
9.C
10.C
E) III ve IV
11.A
12.D
13.D
14.E
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
1.
İlk şehirlerin ve yerleşmelerin akarsu kenarlarında kurulmalarında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi daha etkili olmuştur?
A) Ticaret
B) Ulaşım
D) Hayvancılık
2.
5.
Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi deniz ticaretinde
daha fazla gelişmiştir?
A) Hint
C) Tarım
B) Maya
D) Akdeniz
C) Mısır
E) Aztek
E) Ormancılık
Aşağıdakilerden hangisi, ilk kurulan medeniyetlerden
biri değildir?
A) Mezopotamya
47
İlk Medeniyetler Tarihsel Süreçte Şehirler
B) Maya
D) Çin
6.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi ilk medeniyetlerin daha çok
orta kuşakta kurulmasının temel nedenidir?
K
E
C) Akdeniz
E) Hint
A) Bitki çeşitliliğinin fazla olması
B) Uzun akarsular bulunması
C) Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması
3.
N
R
Ö
III
IV
I
II
V
D) Önemli boğaz ve kanalların bulunması
E) İklim şartlarının daha elverişli olması
7.
Aşağıdaki akarsulardan hangisi ilk medeniyetlerin geliştiği yerlerden biri değildir?
Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerin hangisi
yeryüzünde ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlardan biri
değildir?
A) I
4.
B) II
C) III
D) IV
E) V
Mısır medeniyetlerinin diğer medeniyetler kadar istilaya uğramamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
İlk medeniyetler ve kültür merkezleri akarsulara yakın yerlerde kurulmuştur.
A) Tuna nehri
B) Nil nehri
C) Fırat nehri
D) Dicle nehri
E) Ganj nehri
8.
Mezopotamya medeniyetlerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Topraklarının tarıma elverişsiz olması
A) Fırat ve Dicle nehirlerinin bulunması
B) Deniz ticaretindin gelişmemiş olması
B) Yer altı kaynaklarınca zengin olması
C) Çevresinin çöl ve denizlerle çevrili olması
C) Verimli tarım alanları bulunması
D) Tatlı su kaynakları bakımından fakir olması
D) Yer şekillerinin elverişli olması
E) Nil Nehri’nin zaman zaman taşması
E) İklim koşullarının elverişli olması
47
İlk Medeniyetler Tarihsel Süreçte Şehirler
9.
13.
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanının geniş olmasında başkent olması etkili değildir?
A) Londra
B) Madrid
D) Berlin
C) Ankara
E) New York
Şehirler kuruldukları bölgeyi ve çevrelerini etkiler. Ancak
her şehrin etki alanı farklıdır. Dünyadaki bazı şehirler küresel etkiye sahipken bazılarının etkisi de bölgesel düzeydedir.
Buna göre, bir şehrin etki alanının geniş olması aşağıdakilerden hangisiyle daha fazla ilgilidir?
A) Yüz ölçümüyle
B) Şehrin fonksiyonel özelliğiyle
C) Yerleşim alanının geniş olmasıyla
10.
I.
D) Yer şekillerinin elverişli olmasıyla
Ulaşım imkânlarının gelişmesi
E) İş bölümünün belirgin olmasıyla
II. Sanayi Devrimi
R
İ
T
III. Ticaretin gelişmesi
IV. I. ve II. Dünya Savaşı
Şehirlerin; nüfus, alan ve ekonomik yönden gelişimlerini yukarıdakilerden hangilerinin olumlu yönde etkilediği söylenemez?
B) Yalnız IV
D) I ve III
E) II ve IV
A) Şanghay
15.
Tarihsel süreçte şehirlerin gelişmesinde en fazla etkili
olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Dünya Savaşı
B) II. Dünya Savaşı
B) Londra
D) Mekke
N
R
Ö
11.
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin ekonomik ve sosyal
açıdan küresel etkisi daha azdır?
K
E
C) I ve II
Körfez Yayınları
A) Yalnız II
14.
C) Paris
E) Bakü
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde eğitim
faliyetleri daha etkili olmuştur?
A) Oxford
B) Kahire
D) Berlin
C) Essen
E) Mekke
C) Sanayi Devrimi
D) Matbaanın icadı
E) Televizyonun icadı
12.
16.
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfus ve alansal gelişimi sanayi faaliyetleri ile daha az ilgilidir?
A) Essen
B) Zonguldak
D) New York
C) Roma
E) Tokyo
Aşağıdakilerden hangisi bir şehrin bölgesel veya küresel etkisini sınırlandırır?
17.
A) Hinterlandının dar olması
B) Genç nüfus oranının fazla olması
Bugün dünya üzerinde nüfusu 10 milyondan fazla olan 30
ile 40 civarında şehir bulunmaktadır.
C) İş bölümünün belirgin olması
Aşağıdakilerden hangisi nüfusu 10 milyonun üzerinde
olan şehirlerden biri değildir?
D) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması
A) Pekin
D) Marsilya
E) Hizmet sektöründe çalışan nüfusun fazla olması
Test 46 CA
1.D
2.B
3.E
4.B
B) İstanbul
5.C
6.B
7.A
8.A
C) Tokyo
E) New York
9.D
10.E
11.C
12.C
YGS / LYS
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
Bölgesel Sorunlar Sıcak Çatışma Bölgeleri
COĞRAFYA
1.
Jeopolitik konumu, beşerî coğrafyanın hangi alt dalı inceler?
5.
A) Tarımın önemli bir ekonomik faaliyet olması
B) Kültür coğrafyası
B) Kurak iklim koşullarının hâkim olması
C) Ulaşım coğrafyası
C) Yağış miktarının az olması
D) Siyasi coğrafya
D) Akarsular üzerine barajlar kurulması
E) Enerji coğrafyası
E) Levha sınırlarına yakın olmaları
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi jeopolitik konumu etkileyen
değişmeyen unsurlardan biri değildir?
Su kaynaklarının paylaşımı Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında daha büyük sorun oluşturmuştur?
A) Su kaynakları
A) İran - Ermenistan
K
E
B) Yunanistan - Bulgaristan
B) Askeri değerler
N
R
Ö
C) Coğrafi bütünlük
D) İklim özellikleri
E) Jeolojik özellikler
3.
48
Bazı akarsuların geçtiği ülkeler arasında su sorunu yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Sanayi coğrafyası
6.
2.
TMTS
C) Ermenistan - Yunanistan
D) Bulgaristan - İran
E) Suriye - Irak
7.
I.
Nil nehri
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini
artıran faktörlerden biri değildir?
II. Amazon nehri
A) İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
IV. Tuna nehri
B) Genç nüfus oranının yüksek olması
Yukarıda verilen akarsulardan hangileri geçtiği ülkelerde su sorunu yaşanmasına neden olur?
III. Fırat nehri
C) Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması
A) I ve II
D) Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan ulaşım yolları üzerinde bulunması
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
E) Petrol ve doğal gaz kaynaklarına yakın olması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren sorunlardan biridir?
A) Kosova sorunu
4.
Türkiye’nin aşağıda verilen doğal kaynaklardan hangisine sahip olmasının, gelecekte jeopolitik konumu üzerinde daha etkili olması beklenmektedir?
A) Bakır
B) Orman
D) Bor mineralleri
C) Demir
E) Mermer
B) Bosna - Hersek sorunu
C) Ege’deki kıta sahanlığı sorunu
D) Dağlık Karabağ sorunu
E) Filistin sorunu
48
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Bölgesel Sorunlar Sıcak Çatışma Bölgeleri
9.
13.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik konumunu olumlu yönde daha fazla etkilemiştir?
I.
Dağlık Karabağ
II. Bosna - Hersek
A) Sıra dağların genelde doğu - batı uzanışlı olması
III. Su kaynaklarının paylaşımı
B) İklim çeşitliliğinin fazla olması
IV. Kıta sahanlığı
C) Ilıman iklim kuşağında yer alması
D) Birleşmiş Milletlere üye olması
Yukarıda verilen sorunlardan hangileri siyasal ve etnik
nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır?
E) Enerji koridoru üzerinde yer alması
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
Sorun
Ülke
A) Bosna-Hersek
Sırbistan
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik konumunu olumsuz yönde etkilemez?
B) Kıta sahanlığı
Yunanistan
A) Siyasi istikrarsızlık
C) Akarsu
Suriye
D) Filistin
İsrail
E) Dağlık Karabağ
Gürcistan
14.
K
E
B) Uluslar arası terör örgütlerine destek verilmesi
C) Nüfus artış hızının yüksek olması
D) Ekonomik istikrarsızlık
N
R
Ö
11.
E) Evrensel hukuka aykırı uygulamalar
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sıcak çatışmalara
neden olan doğal unsurlardan biri değildir?
A) Su kaynakları
B) Ulaşım yollarının kontrolü
12.
E) III ve IV
R
İ
T
Aşağıda verilen Türkiye’nin yaşadığı sorun ve ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Körfez Yayınları
10.
C) II ve III
15.
Aşağıdaki sorunlardan hangisi Türkiye ile bir başka ülkeyi savaşa götürmüştür?
C) Toprak paylaşımı
A) Kosova sorunu
D) Enerji kaynakları
B) Makedonya sorunu
E) Yer altı zenginlikleri
C) Bosna - Hersek sorunu
D) Kıbrıs sorunu
E) Dağlık Karabağ sorunu
Akdeniz ve Karadeniz’de kıta sahanlığı sorunu yaşanmazken Ege Denizi’nde kıta sahanlığı sorunu yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İrili ufaklı bir çok ada bulunması
16.
C) Tuzluluk oranının düşük olması
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye’nin doğrudan ya
da dolaylı yönden sorun yaşadığı ülkelerden biri değildir?
D) Derinliğinin fazla olması
A) Irak
B) İç deniz olması
D) Ermenistan
E) Zengin petrol yatakları bulunması
Test 47 CA
1.C
2.B
3.E
4.C
B) İsrail
5.D
6.E
7.A
8.B
9.E
10.B
11.C
12.A
C) Suriye
E) Bosna - Hersek
13.B
14.E
15.A
16.C
17.D
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
1.
Kalkınma Projeleri Doğayla Uyumlu Yaşamak
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) aşağıda verilen illerden hangisini kapsamaz?
A) Artvin
B) Rize
D) Samsun
5.
C) Bayburt
49
1998 yılından beri sürdürülen “Meşe Projesi” dünyanın en
büyük ağaçlandırma projelerinden birisidir.
Aşağıda verilenlerden hangisi meşe ağacının faydalarından biri değildir?
E) Ordu
A) Yaprakları ile toprağı besler ve ıslah eder.
B) Ekolojik, ekonomik ve biyolojik öneme sahiptir.
C) Toprağı korur ve erozyonu önler.
2.
R
İ
T
D) Çeşitli hayvanlara doğal barınak oluşturur.
Aşağıda verilen kalkınma projelerinden hangisi daha
geniş bir alanı içine almaktadır?
E) İklim koşullarının ılımanlaşmasını sağlar.
A) Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi
B) Güneydoğu Anadolu Projesi
K
E
C) Doğu Anadolu Projesi
D) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi
E) Doğu Karadeniz Projesi
3.
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisi Uluabat Gölü Projesi’nin
amaçlarından biri değildir?
A) Göl üzerinde ulaşım ve taşımacılığın geliştirilmesi
B) Göldeki balıkçılığın devamının sağlanması
C) Gölün doğal kaynaklarının akılcı kullanılması
D) Göldeki yaban hayatının zenginleştirilmesi
E) Göldeki kirliliğin önlenmesi
İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Konya Kapalı Havzası
içinde, aşağıdaki sulak alanlardan hangisi bulunmamaktadır?
A) Tuz Gölü
4.
6.
7.
B) Ereğli Sazlığı
Güneydoğu Anadolu Projesi ile aşağıdakilerden hangisinde değişme olduğu söylenemez?
C) Manyas Gölü
A) Sanayi tesisleri sayısında
D) Hotamış Sazlığı
B) Kişi başına düşen katma değerde
E) Beyşehir Gölü
C) Tarımsal ürün çeşidinde
Hatay’daki Amik Gölü’nün bulunduğu bölgede iklim
koşullarının değişmesinin ve yağışlardan sonra sık sık
seller meydana gelmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
D) Ulaşım ağında
E) Akarsu rejimlerinde
8.
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Projesi’nin
amaçlarından biri değildir?
A) Göl çevresinin yerleşime açılması
A) Tarımda verimi artırmak
B) Turizm faaliyetlerinin artması
B) Hayvan soylarını ıslah etmek
C) Gölün bulunduğu araziye sanayi tesisleri kurulması
C) İç ticarette hayvancılığın önemini artırmak
D) Gölün kurutularak tarıma açılması
D) Akarsular üzerinde balıkçılığı geliştirmek
E) Yağış miktarının son yıllarda azalması
E) Meraları ıslah etmek
49
Kalkınma Projeleri Doğayla Uyumlu Yaşamak
9.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin kaybolan sulak
alanlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Yeşilırmak Havzası Gelişim
Projesi ile hedeflenen amaçlardan biri değildir?
A) Kahramanmaraş’taki Gâvur Gölü
A) Taşkınları azaltmak
B) Konya Havzası’ndaki Samsam Gölü
B) Su kirliliğinin önüne geçmek
C) Çatalca Yarımadası’ndaki Terkos Gölü
C) Madenciliğe dayalı sanayiyi geliştirmek
D) Konya Havzası’ndaki Suğla Gölü
D) Çevre kirliliğini azaltmak
E) Konya Havzası’ndaki Hotamış Sazlığı
E) Erozyonu yavaşlatmak
10.
13.
R
İ
T
Türkiye’de kullanılan tatlı su miktarının en fazla olduğu
alan aşağıdakilerden hangisidir?
Samsun
Çorum
Amasya
A) Sanayi faaliyetleri
Tokat
Yozgat
B) Tarımsal faaliyetler
C) İçme suyu temini
K
E
D) Çevreyi yeşillendirme
Yukarıdaki haritada verilen taralı alanlar, aşağıdaki kalkınma projelerinden hangisinin kapsamı içinde yer
alır?
N
R
Ö
A) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi
B) Doğu Karadeniz Projesi
C) Güneydoğu Anadolu Projesi
D) Doğu Anadolu Projesi
E) Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi
11.
Kardemir modernize edilecek
Ulaştırma alt yapısı tamamlanacak
Süt üretimi ve besicilik teşvik edilecek
Tarla ürünlerinde çeşitlilik artışı sağlanacak
Körfez Yayınları
E) Hayvancılık faaliyetleri
14.
Konya Havzası’ndaki sulak alanlardan biri olan Samsam Gölü, tarımsal amaçlı kurutulmasına karşın, hâlen
tarım yapılamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım arazilerine sanayi tesisleri kurulması
B) Halkın tarım yapmak istememesi
C) Toprakların tuzlu olması
D) Yağış miktarının son yıllarda azalması
E) Devletin tarım için teşvik vermemesi
15.
Yukarıda bazı amaçları verilen kalkınma projesi aşağıdakilerden hangisidir?
GAP’ın (Güneydoğu Anadolu Projesi) amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Doğu Anadolu Projesi
A) Bölge halkının gelir düzeyini artırmak
B) Doğu Karadeniz Projesi
B) Tarımda verimliliği artırmak
C) Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi
C) Petrol kuyularının sayısını artırmak
D) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi
D) Bölgede istihdamı artırmak
E) Güneydoğu Anadolu Projesi
E) Ekonomik ve sosyal kalkınma sağlamak
Test 48 CA
1.D
2.B
3.C
4.D
5.E
6.E
7.B
8.C
9.E
10.E
11.B
12.A
13.A
14.C
15.D
16.E
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
1.
Doğanın temel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde
olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı ögelerin
hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarına “çevre kirliliği” adı verilmektedir.
5.
Atıkların önemli bir miktarı geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir malzemeler yapılmaktadır.
Aşağıdaki malzemelerden hangisi, geri dönüşümü yapılan atıklardan biri değildir?
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin, çevre
kirliliğini en fazla artırdığı söylenebilir?
A) Kâğıt
B) Cam
C) Balıkçılık faaliyetlerinin
D) Sanayi üretiminin
6.
E) Hayvancılık faaliyetlerinin
E) Metal
R
İ
T
B) Turizm faaliyetlerinin
Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre sorunları arasında gösterilemez?
K
E
A) Asit yağmurları
B) Ozon seyrelmesi
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün faydaları arasında gösterilemez?
N
R
Ö
A) Enerji tasarrufu sağlaması
B) Atık miktarlarının azalması
C) Çevre kirliliğinin azalması
D) Teknolojinin gelişmesi
E) Doğal kaynakların korunması
3.
C) Tıbbi ilaç
D) Plastik
A) Tarımsal üretimin
2.
50
Çevre Sorunları Atıklar Geri Dönüşüm 1
C) Küresel ısınma
D) Orman tahribi
E) Sanayileşme
7.
Geri dönüşüm faaliyetleri ülkelerin ekonomik gelişmişlikleriyle paralellik gösterir.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde geri dönüşüm faaliyetlerinin daha az yapıldığı söylenebilir?
Son yıllarda dünyanın bir çok yerinde küresel ısınmadan
dolayı iklim koşullarında önemli değişimler yaşanmaktadır.
A) Almanya
Aşağıdakilerden hangisi, bu değişimler arasında gösterilemez?
D) İngiltere
B) Hindistan
C) Japonya
E) Hollanda
A) Buzul alanlarının azalması
B) Kuraklık tehlikesinin artması
C) Bazı canlı türlerinin yok olması
D) Bazı kıyı bölgelerinin sular altında kalması
8.
E) Deprem ve volkanizma olaylarının artması
Aşağıdakilerden hangisi su kaynaklarının kirlenmesine
yol açan nedenler arasında gösterilemez?
A) Sanayide kullanılan suyun arıtılmadan çevreye verilmesi
4.
Aşağıdaki atık türlerinden hangisinin doğal yollarla ayrışması daha uzun sürede gerçekleşir?
A) Sakız
D) Cam şişe
B) Pil
C) Kâğıt
E) Plastik torba
B) Denizlerde meydana gelen tanker kazaları
C) Kanalizasyon atıklarının yeterince arıtılmaması
D) Barajlar yoluyla akarsuyun önünün kesilmesi
E) Tarım ilaçlarının bilinçsizce kullanılması
50
Çevre Sorunları Atıklar Geri Dönüşüm 1
9.
13.
Aşağıdakilerden hangisi, küresel ısınmayı önlemek için
alınması gereken tedbirlerden biri değildir?
A) Fosil yakıt tüketimini azaltmak
B) Doğayla uyumlu teknolojik aletler üretmek
Bir zamanlar Dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral Gölü, günümüzde Asya’nın ortasında bataklık ve çöl alanı haline dönüşmüştür. Buna bağlı olarak tarımsal verim düşmüş,
yörede yoğun göç yaşanmıştır.
Yukarıdaki parçaya göre, bölgede göçe neden olan
çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
C) Yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermek
D) Günün belli saatlerinde kentlerde elektrik ve su kesintileri uygulamak
A) Deprem
B) Kuraklık
C) Tsunami
D) Kasırga
E) Sanayi tesislerinin çevreye verdiği zararı en aza indirgemek
10.
E) Heyelan
14.
Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede hava kirliliğinin
artmasına neden olan etmenlerden biri değildir?
A) Tarımsal üretimde
A) Rüzgâr sirkülasyonuna kapalı olması
K
E
B) Maden çıkarımında
B) Motorlu araç sayısının hızla artması
C) Akarsu debilerinde
C) Orman alanlarının yerleşime açılması
D) Yer altı sularında
E) Sanayi tesislerinin kent içinde kalması
N
R
Ö
E) Hidroelektrik enerji üretiminde
Körfez Yayınları
D) Yakınlarına nükleer santral inşa edilmesi
11.
R
İ
T
Bir ülkede kurak geçen bir yılda aşağıdakilerin hangisinde azalma olması beklenmez?
15.
Aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanılan su kaynakları daha fazla kirlenmektedir?
A) Hidroelektrik üretiminde
Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisiyle çalışan santraller, çevreye daha az zarar vermektedir?
A) Nükleer
B) Rüzgâr
D) Petrol
B) Tarımda
C) Linyit
E) Taş kömürü
C) Kültür balıkçılığında
D) Sanayide
E) Turizmde
12.
16.
Endüstriyel faaliyetler, konutlarda ısınma amaçlı kullanılan
fosil yakıtlar ve motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları su
partikülleri ile tepkimeye girerek asit meydana getirmekte
ve yağmurlarla birleşerek asit yağmurları oluşmaktadır.
Atmosferdeki karbon miktarının artması aşağıdakilerden hangisinde artışa neden olur?
Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının meydana
getirdiği olumsuz etkilerden biridir?
A) Yağış miktarında
A) Ağaç yapraklarındaki büyümeyi engeller.
B) Küresel ısınmada
B) Küresel ısınmayı artırır.
C) Kar yağışlı gün sayısında
C) Sakat ve ölü doğumlara neden olur.
D) Denizlerdeki canlı türlerinde
D) Bozkır alanları genişler.
E) Atmosferdeki ozon miktarında
E) Tatlı su kaynaklarındaki tuzluluk artar.
Test 49 CA
1.D
2.C
3.C
4.D
5.E
6.A
7.E
8.D
9.C
10.A
11.C
12.C
13.B
14.C
15.C
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
1.
Çevre Sorunları Atıklar Geri Dönüşüm 2
Hava kirliliği sonucunda kükürt dioksit, azot oksit, hidrokarbon ve çeşitli parçacıklar havaya karışır, havada 2 ile 7
gün arasında asılı kalan bu kirleticiler su partikülleri ile tepkimeye girerek asitlere dönüşür ve bu partiküller yağmurlarla yeryüzüne asit yağmurları olarak inerler.
4.
B) Karabük
D) Muğla
B) Tatlı su kaynaklarının kirlenmesi
C) Yangınlar ve patlamalar
D) Hava kirliliği
C) Ankara
R
İ
T
E) Çöküntü depremleri
E) İstanbul
5.
2.
Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevresel etkileri arasında gösterilemez?
A) Ozon tabakasının seyrelmesi
Aşağıdaki şehirlerden hangisinde asit yağmurlarının
daha az görülmesi beklenir?
A) İzmit
51
Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına neden olan
etmenlerden biri değildir?
K
E
A) Endüstriyel faaliyetler
Aşağıdakilerden hangisi barajların ortaya çıkardığı sorunlardan biri değildir?
B) Toprak erozyonu
A) Baraj gölü çevresinde günlük ve yıllık sıcaklık farkının
azalması
C) Motorlu taşıtlar
B) Tarihî ve güncel pek çok yerleşim yerinin sular altında
kalması
E) Termik santraller
N
R
Ö
D) Orman yangınları
C) Nehrin taşıdığı alüvyonların baraj gölünde birikerek
delta alanlarında verimin azalması
D) Göl çevresinde yaşayan insanların yer değiştirmek
zorunda kalması
6.
E) Baraj çevresindeki yaban hayatının olumsuz yönde
etkilenmesi
3.
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir?
A) Sulanabilen tarım alanlarını genişletmek
B) Doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak
C) Ağaçlandırma çalışmaları yapmak
D) Sanayi tesislerinde filtre kullanımını yaygınlaştırmak
E) Geri dönüşümü yaygınlaştırmak
Madenlerin çıkarılması, taşınması ve işletilmesi sırasında
doğal çevre zarar görmektedir. Bu zarar doğal çevrede bozulmalara, ekosistemde değişmelere neden olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi madencilik faaliyetlerinin çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
7.
Aşağıda verilen küresel çevre sorunlarından hangisinde gaz atıkların etkisi daha azdır?
A) Su kaynaklarının kirlenmesi
A) Asit yağmurları
B) Tarım toprağının zarar görmesi
B) Ozon seyrelmesi
C) Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
C) Küresel ısınma
D) Toprağın asit dengesinin bozulması
D) Toprak kirlenmesi
E) Sel ve taşkın olaylarında artış görülmesi
E) İklim değişiklikleri
51
Çevre Sorunları Atıklar Geri Dönüşüm 2
8.
12.
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya neden olan
yapay etmenlerden biri değildir?
A) Sanayi üretiminin artması
Aşağıdakilerden hangisi doğal dengeyi bozarak çevre
sorununa neden olmaz?
A) Orman alanlarında aşırı derecede ağaç kesimleri yapılması
B) Fosil yakıt kullanımının artması
B) Nükleer santrallerde sızıntı meydana gelmesi
C) Buzul erimelerinin artması
C) Sanayi tesislerinden su kaynaklarına sıvı atık bırakılması
D) Nüfus miktarının hızlı artması
E) Doğal kaynak tüketiminin artması
D) Yarı kurak bölgelerdeki tarım alanlarında nöbetleşe
ekim yapılması
E) Ormanlık alanların çeltik tarlalarına dönüştürülmesi
9.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi gürültü kirliliğine neden olan
etmenlerden biri değildir?
13.
A) Yerleşim alanlarının hava alanına yakın olması
B) Kent içi ulaşım sorunları yaşanması
Aşağıda verilen şehirlerden hangisinde daha az katı atık
üretilir?
K
E
A) İzmir
C) Sanayi tesislerinin kent içinde kalması
B) Gaziantep
D) Bayburt
D) Fabrika ve evsel atıkların su kaynaklarına bırakılması
N
R
Ö
10.
Körfez Yayınları
E) Eğlence mekânlarının yerleşim alanlarına yakın olması
Atmosfere salınan karbon miktarı üzerinde; sanayi faaliyetleri, nüfus yoğunluğu ve ulaşım ağı gibi faktörler etkilidir.
14.
B) İzmit
D) Soma
E) Konya
Aşağıdaki şemada, bir akarsuda insan etkinliklerine bağlı
olarak ekolojik dengenin bozulmasına yol açan olaylar zinciri gösterilmiştir.
Bir akarsu etrafındaki fabrikalar
sıvı atıklarını akarsuya bırakır.
Buna göre, aşağıdaki şehirlerin beşerî ve ekonomik
özellikleri düşünüldüğünde, hangisinde atmosfere salınan karbon miktarının daha fazla olması beklenir?
A) Rize
C) Samsun
?
C) İskenderun
Akarsudaki bir çok canlı türü yok olur.
E) Seydişehir
Balık türleri ve sayıları azalır.
Akarsuyun ekonomik değeri azalır.
11.
Aşağıdakilerden hangisi ormanların tahrip edilmesiyle
ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
Bu zincirdeki neden - sonuç ilişkileri göz önüne alındığında, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Yabani hayvan türleri azalır.
A) Akarsuyun kimyasal yapısı değişir.
B) Erozyon, sel ve taşkınlar artar.
B) Tarım ürünleri çeşidi azalır.
C) Yer altı su seviyesi azalır.
C) Delta alanında kirlilik artar.
D) Havadaki nem miktarı artar.
D) Atıklar, akarsudan toprağa karışır.
E) Rekreasyon alanları azalır.
E) Balıkçılık yerini akarsu turizmine bırakır.
Test 51 CA
1.D
2.D
3.E
4.D
5.C
6.E
7.B
8.D
9.D
10.D
11.D
12.B
13.B
14.B
15.B
16.A
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
1.
Küresel ve Bölgesel Örgütler
Birleşmiş Milletler teşkilatı, uluslararası barış ve güvenin
korunması için 51 ülke temsilcisiyle 1945'te kurulmuştur.
5.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birleşmiş Milletler teşkilatına üye değildir?
A) Vatikan
B) Türkiye
D) Fransa
52
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’in bünyesinde yer alan alt kurumlardan biri değildir?
A) ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
B) OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü)
C) Almanya
C) WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
E) İsviçre
D) FAO (Gıda ve Tarım Örgütü)
R
İ
T
E) UNESCO (Bilim ve Kültür Örgütü)
2.
Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi, 10 geçici üye ile konseyin daimî üyeleri olan beş ülkeden oluşur.
K
E
Aşağıdaki ülkelerden hangisi güvenlik konseyinin daimi üyelerinden biri değildir?
A) İngiltere
B) Çin
3.
C) Japonya
N
R
Ö
D) Fransa
6.
E) Rusya . .
Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace’in çalışma alanlarından biri değildir?
A) Küresel ısınmanın durdurulması
B) Zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması
C) Ekonomik krizlerin önlenmesi
D) Okyanus ve ormanların korunması
E) Savaşların önlenmesi
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin yardımcı
organlarından biri olan UNICEF’in çalışma alanıdır?
A) Çocuk hakları ve sağlığı
B) Kimyasal atıklar
C) Tarihi ve kültürel eserler
D) Yağmur ormanları
E) Tatlı su kaynakları
4.
OPEC; petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran 13 ülkenin oluşturduğu konfederasyondur.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi OPEC üyesi ülkelerden
biri değildir?
A) Azerbaycan
D) Katar
B) İran
C) Kuveyt
E) Nijerya
7.
1992 yılında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
(NAFTA) kurulmuştur. Bu birlik, kendi aralarındaki ticarette
engelleri kaldırmayı ve üçüncü ülkelere karşı ticarette milli
tarifelerini sürdürmeyi kabul etmektedirler. Anlaşmanın içine sanayi ürünleriyle tarım ürünleri girmektedir. Gümrük
vergilerinin prensip olarak on yıllık süre içinde sıfırlanması
öngörülmektedir. Çevre korunması, fikri mülkiyet hakları,
kara ve hava taşımacılığı gibi hizmetler de anlaşmanın içine girmektedir. Nitekim bu gibi düzenlemeler, anlaşmayı
en geniş serbest ticaret anlaşması yapmaktadır.
Bu birliğe üye devletler aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD, Kanada, Meksika
B) ABD, Arjantin, Brezilya
C) Şili, Arjantin, Kanada
D) Tayland, Peru, Ekvador
E) Meksika, Kolombiya, Venezuela
52
Küresel ve Bölgesel Örgütler
8.
12.
Aşağıdakilerden hangisi küresel örgütlerden biri değildir?
A) NATO
B) OECD
D) OPEC
I.
NATO
II. Birleşmiş Milletler
C) NAFTA
III. KEİ (Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatı)
E) Birleşmiş Milletler
IV. Avrupa Birliği
Türkiye, yukarıda verilen küresel ve bölgesel örgütlerden hangilerinin kurucu üyesidir?
A) I ve II
9.
Aşağıdaki tabloda iki ülkesinin üye olduğu bazı uluslararası örgütler verilmiştir.
K
13.
Fransa
B)
ABD
İtalya
R
İ
T
A) Ermenistan
B) Rusya
D) Ukrayna
N
R
Ö
C)
Fransa
Rusya Federasyonu
D)
İngiltere
Japonya
E)
Kanada
Fransa
Norveç
Körfez Yayınları
Almanya
Aşağıdakilerden hangisi KEİ (Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatı) üyesi ülkelerden biri değildir?
K
E
L
A)
I.
E) III ve IV
L
Buna göre, K ve L ülkeleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
10.
C) II ve III
D) II ve IV
NATO
K
B) I ve III
14.
C) Moldova
E) Polonya
Birleşmi Milletleri, diğer küresel ve bölgesel örgütlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadece gelişmiş ülkelerin üye olması
B) Üye sayısı en fazla olan örgüt olması
C) Farklı kıtalardan üye ülkeler olması
II. Macaristan
D) II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuş olması
III. Litvanya
E) Askerî amaçlarla kurulmuş olması
IV. İsviçre
Yukarıda verilen ülkelerden hangileri Avrupa Kıtası’nda yer aldıkları hâlde Avrupa Birliğine üye ülkelerden
değildir?
A) I ve II
B) I ve IV
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
15.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin NATO’ya üye olabilmek için katıldığı savaştır?
A) Kıbrıs Savaşı
11.
B) Kore Savaşı
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin üye olduğu küresel ve bölgesel örgütlerden biri değildir?
A) NATO
B) OECD
D) OPEC
Test 51 CA
1.D
C) Vietnam Savaşı
D) II. Dünya Savaşı
C) KEİB
E) Bosna - Hersek Savaşı
E) Birleşmiş Milletler
2.A
3.E
4.E
5.B
6.A
7.D
8.C
9.D
10.B
11.D
12.D
13.D
14.A
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
1.
53
Ülkeler 1
Japonya'da balıkçılık oldukça gelişmiştir. Ülkede bu işten
geçimini sağlayan çok sayıda insan vardır. Son derece modern yöntemlerle yapılan açık deniz balıkçılığı sayesinde
ülke, avlanan balık miktarı açısından dünyada ön sıralarda
yer alır. Japonya, buna rağmen balık ihtiyacının % 40'ını
dünyanın diğer ülkelerinden ithal ederek karşılamaktadır.
4.
Japonya'da nüfusun yaşlı olmasına,
I.
doğum oranının yüksek olması,
II. insan ömrünün uzun olması,
III. yaşam standardının yüksek olması,
IV. sanayide çalışan nüfusun fazla olması
Bu durum, Japonya'nın hangi özelliğiyle açıklanabilir?
durumlarından hangilerinin birlikte olması neden olmuştur?
A) Balık tüketiminin çok fazla olmasıyla
B) İthal edilen balığın daha ucuza gelmesiyle
R
İ
T
A) I ve II
C) Tarım ve hayvancılığın fazla gelişmemesiyle
B) I ve III
D) II ve IV
D) Sanayi alanındaki yatırımların daha fazla olmasıyla
E) Balığın çok kısa sürede tüketilmesinin gerekmesiyle
2.
Denizden toprak kazanıp, toprak ıslahına giderek tarımsal alanını artırması
II. Tarımın büyük oranda makineleşmeye dayalı olması
5.
III. Tarımsal alan bakımından dünyada 2. sırada yer alması
Sanayi Devrimi'nin başladığı ve geliştiği ilk ülkedir.
Avrupa'nın yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir.
Ulaşım faaliyetleri çok gelişmiştir.
Gulf Stream sıcak su akıntısı ve batı rüzgârlarının etkisi
altındadır.
IV. Tarımsal üretimin büyük ölçüde doğal koşullara bağlı
olması
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden
hangisidir?
Yukarıda tarımla ilgili verilen bilgilerden hangileri, Hindistan'a aittir?
A) Almanya
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
3.
E) III ve IV
K
E
N
R
Ö
I.
C) II ve III
B) İngiltere
D) İspanya
C) Hollanda
E) Fransa
C) II ve III
E) III ve IV
Hollanda'da tarım alanları az olmasına rağmen üretim miktarı çok fazladır. Ülkenin ihracat gelirleri arasında tarım
ürünleri önemli bir yer tutar.
6.
I.
Afrika Kıtası’nın en gelişmiş ekonomisine sahiptir.
II. Altın, elmas, platinyum gibi değerli madenler bakımından zengin rezervlere sahiptir.
Bu durum, Hollanda'da aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
III. Atlas ve Büyük okyanusa kıyısı bulunmaktadır.
A) Sulanan alanların geniş olmasıyla
IV. Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını hidroelektrik santrallerden karşılar
B) İklim koşullarının elverişli olmasıyla
C) Tarım alanlarının çok verimli olmasıyla
Yukarıda verilen Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?
D) Tarımla uğraşan çiftçilerin fazla olmasıyla
A) I ve II
E) Modern tarım yöntemlerinin uygulanmasıyla
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
53
Ülkeler 1
7.
10.
Japonya, 1945 yılında II. Dünya Savaşı'ndan ağır bir yenilgiyle çıktıktan sonra, 40 yıl gibi kısa bir sürede tüm kayıplarını telafi ettiği gibi yeni ve güçlü bir ekonomik yapı
kurmayı başararak, dünyadaki en ileri teknolojiye sahip ülkelerden biri olmuştur.
Japonya'da, sanayi kuruluşlarının aşağıdaki yerlerden
hangisinde daha fazla geliştiği söylenebilir?
A) Kuzey kıyılarında
B) Ovalık alanlarda
C) Yıllık yağış miktarının fazla olduğu yerlerde
Buna göre, Japonya'nın kısa süre içinde ekonomik
olarak büyük bir gelişme göstermesi, aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?
D) Kara yolu ve demir yolu ulaşımının geliştiği yerlerde
E) Ortalama yükseltinin 1000 m’nin üzerinde olduğu bölgelerde
A) Yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin olmasıyla
B) Nüfus artış hızının az olması ve ortalama ömrün uzun
olmasıyla
R
İ
T
C) Yabancı sermayenin yatırıma teşvik edilmesi
11.
D) Çok sayıda adalardan meydana gelmesi sonucu güçlü
bir deniz filosuna sahip olmasıyla
Hollanda'nın nüfus özellikleriyle ilgili verilen, aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nüfus artış hızı düşüktür.
E) II. Dünya Savaşı'ndan sonra, Japonya'nın askeri alanda yatırıma izin verilmemesi sonucu yatırımlarını teknolojiye ayırmasıyla
B) Nüfus yoğunluğu çok fazladır.
K
E
C) Tarımla uğraşan nüfus fazladır.
D) Okuryazar oranı çok yüksektir.
8.
N
R
Ö
Hollanda'nın gerçek yüz ölçümü ile iz düşüm yüz ölçümü
arasındaki fark az iken, Japonya'da fazladır.
Bu durum, Hollanda ile Japonya'nın hangi bakımdan
farklı olmalarıyla açıklanabilir?
A) Yüz ölçümlerinin
B) İklim özellikleri
C) Yeryüzü şekilleri
Körfez Yayınları
E) Nüfusun tamamına yakını şehirlerde yaşar.
12.
A) Linyit ve bakır
B) Petrol ve doğal gaz
D) Denize göre konumları
C) Altın ve kömür
E) Ekvator'a olan uzaklıklarının
9.
Günümüzde, Nijerya’nın en önemli yer altı kaynakları
arasında aşağıdakilerden hangileri gösterilebilir?
D) Taş kömürü ve uranyum
E) Bor mineralleri ve manganez
Hindistan genel olarak bir tarım ülkesidir. Ülke topraklarının
yarısı tarıma uygundur. Kış aylarının kurak geçmesi, sulanan alanların yetersizliği tarımsal verimi düşürür.
13.
Hindistan'da, tarımsal verimi düşüren kış kuraklığının
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başta İngiltere olmak
üzere uzun süre sömürge altında kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kış musonlarının karadan denize doğru esmesi
A) Değerli madenler bakımından zengin olması
B) Toprakların suyu yer altına sızdırması
B) Stratejik bakımdan elverişli olması
C) Cephe yağışlarının kış aylarında azalması
C) Beyazların siyah ırka üstünlüğünü kabul ettirmek istemeleri
D) Kış aylarında kar yağışlarının fazla olması
D) Tarımsal üretimin fazla olması
E) Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte yükselici
hava hareketlerinin azalması
Test 52 CA
1.A
2.C
3.A
4.A
5.B
6.C
E) Avrupa’daki iş gücü açığının buradan karşılanması
7.A
8.C
9.B
10.B
11.D
12.C
13.E
14.B
15.B
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
1.
54
Ülkeler 2
Aşağıdaki tabloda, Çin'in 2008 yılında bazı ülkelerle yaptığı
ihracat ve ithalat değerleri verilmiştir.
4.
Ýhracat
Ýthalat
(milyar dolar) (milyar dolar)
ABD
232,7
302,1
236
Japonya
102,1
Güney Kore
56,1
159,9
Almanya
48,7
94,1
Hollanda
41,4
46,3
Singapur
29,6
47,2
48,2
Rusya Federasyonu
28,5
Aşağıdaki haritada Kuzey Denizi kıyılarındaki akarsuların
ağız kesimlerinde oluşan haliçler gösterilmiştir.
Ülkeler
KUZEY DENÝZÝ
A) Dış ticaretinin en fazla geliştiği ülke ABD'dir.
ağız kesiminde haliçlere rastlanır?
A) Yunanistan
D) Türkiye
K
E
B) İhracat ve ithalat değerlerinin birbirine en yakın olduğu
ülke Hollanda'dır.
C) Japonya'dan yapılan ithalat, ihracat miktarının iki katından daha fazladır.
N
R
Ö
D) Rusya ile yapılan dış ticaret hacmi, Almanya ile yapılandan daha fazladır.
5.
B) Hırvatistan
C) Almanya
E) İtalya
Kuzey-güney doğrultusunda geniş olan ülkelerde tarımsal
ürün ve bitki örtüsü çeşitliliği fazladır.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde tarımsal
ürün ve bitki örtüsü çeşitliliği en fazladır?
E) Verilen ülkelerin tamamında ithalat miktarı ihracat miktarına göre daha fazladır.
2.
R
İ
T
Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde akarsuların
Yalnızca tablodaki bilgilerden yararlanarak, aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İsveç
B) Suriye
D) Mısır
C) Belçika
E) Çin
Almanya'daki büyükbaş hayvanlardan alınan süt veriminin yüksek olmasında, aşağıdakilerden hangisinin
etkisi yoktur?
A) Yem tüketiminin fazla olması
6.
B) Kaliteli hayvan sayısının fazla olması
Aşağıdakilerden hangisinde doğal kaynaklar bakımından zengin gelişmiş ülkeler bir arada verilmiştir?
C) Alpler'de mera hayvancılığının yapılması
A) İngiltere - Hindistan
D) Hayvancılıkta modern yöntemlerin uygulanması
B) Almanya - Hollanda
E) Hayvancılığın daha çok mandıracılık şeklinde yürütülmesi
C) Kanada - Rusya Federasyonu
D) Çin Halk Cumhuriyeti - İngiltere
E) Güney Afrika Cumhuriyeti - Uruguay
3.
Aşağıdakilerden hangisi İtalya ve Fransa’nın ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Avrupa Birliğine üye olmaları
7.
B) Akdeniz iklim özellikleri görülmesi
Çin, yüzey şekillerindeki çeşitliliğe bağlı olarak çok farklı
iklim özelliklerine rastlanan bir ülkedir.
C) Gelgit genliğinin fazla olması
Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Çin'de görülmez?
D) Turizm potansiyellerinin yüksek olması
A) Muson
E) Ekonomik bakımdan gelişmiş ülkeler olmaları
B) Step
D) Karasal
C) Çöl
E) Ekvatoral
54
Ülkeler 2
8.
11.
Çin Halk Cumhuriyeti, dünya pirinç üretiminde birinci sırada
yer almasına rağmen pirinç ithal etmektedir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Dünya petrol üretiminde önemli bir yerinin olması
A) Nüfusun yoğun olması
B) Nükleer ve hidroelektrik üretiminin fazla olması
B) Üretilen pirincin kalitesiz olması
C) Asya ve Avrupa kıtalarında topraklarının bulunması
C) İthal pirincin daha ekonomik olması
D) İhracatında tarım ve hayvancılık gelirlerinin fazla olması
D) Pirincin halkın temel besin maddesi olması
E) Sanayinin gelişimini büyük oranda maden kaynaklarından sağlamış olması
E) Pirinç üretiminde yıldan yıla dalgalanmaların görülmesi
12.
9.
Aşağıdakilerden hangisi, Rusya Federasyonu'nun genel özellikleri arasında gösterilemez?
R
İ
T
Aşağıda verilenlerden hangisi, ABD ile Japonya arasındaki ortak özelliklerden biri değildir?
A) Ulusal gelirlerinin yüksek olması
Sanayi alanında en gelişmiş ülkelerden biri olan Almanya,
bugün ABD ve Japonya'dan sonra dünyanın en büyük ekonomik gücünü oluşturmaktadır.
B) Doğal kaynaklar bakımından zengin olması
K
E
C) Nüfus artış hızlarının düşük olması
Almanya'nın sanayi alanında gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
D) Bölgeler arasındaki dengesizliklerin az olması
N
R
Ö
B) Zengin kömür yataklarının bulunması
C) Telif hakkı ve patent bildiriminin fazla olması
D) Her türlü ulaşım faaliyetlerinin gelişmiş olması
E) Bilişim endüstrisine yapılan yatırımların fazla olması
10.
Körfez Yayınları
E) Deprem bölgelerine sahip olması
A) İşçi ihtiyacını yurt dışından sağlaması
13.
Çin'de meydana gelen aşağıdaki değişikliklerden hangisi, bu ülkenin gelişmekte olduğunun göstergeleri arasında yer almaz?
A) Enerji tüketiminin artması
B) Dış ticaret hacminin artması
C) Ham madde dış alımının artması
D) Nüfus miktarının artış göstermesi
E) Kişi başına düşen ulusal gelirin artması
Rusya, doğal kaynaklar bakımından en zengin ülkelerden
biridir. Ülke; petrol, doğal gaz, kömür gibi enerji kaynakları
ile boksit, bor, altın, elmas gibi madenler bakımından da zengindir.
14.
Bu durum, Rusya'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi
üzerinde daha az etkili olmuştur?
Nijerya'nın ekonomik gelişimini tamamlayamamış olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Nüfus artış hızının az olmasında
A) Altyapının yetersiz olması
B) Ekonomik yönden gelişmesinde
B) Enerji üretiminin yetersiz olması
C) Madencilik sektörünün gelişmesinde
C) Tüketici gelirlerinin düşük olması
D) Küresel ve bölgesel etkisinin fazla olmasında
D) Ham madde kaynaklarının yetersiz olması
E) İhracatının büyük bir kısmını petrol ve doğal gazın oluşturmasında
E) Sanayi ürünlerindeki kapasite kullanımının düşük olması
Test 53 CA
1.A
2.E
3.E
4.C
5.B
6.A
7.E
8.C
9.A
10.D
11.C
12.B
13.A
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
1.
Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler
Biyoçeşitliliği etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan
B) Toprak
D) Kıtaların kayması
5.
C) İklim
55
Orta kuşakta yükseltisi fazla olan bir bölge için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hidroelektrik potansiyeli fazladır.
E) Dağların uzanışı
B) Biyoçeşitlilik azdır.
C) Karasal biyomdur.
D) Yağış rejimi düzenlidir.
R
İ
T
E) Sıcaklık isteği az olan bitkiler yetişir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi oluşturan organik
maddelerden değildir?
A) Protein
B) Yağ
D) Vitamin
C) Karbonhidrat
E) Oksijen
K
E
6.
Kendine özgü iklimi, bitki örtüsü ve hayvan toplulukları olan
bölgelere biyom denir.
Aşağıda verilen biyom - canlı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
3.
N
R
Ö
A) Savan - Yüksek boylu ot
Enlem farkının fazla olduğu yerlerde iklim çeşitliliği fazladır.
B) Tatlı su - Alabalık
Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde enleme bağlı canlı çeşitliliği daha fazladır?
A) Hollanda
B) İngiltere
D) Türkiye
4.
C) Tundra - Kutup ayısı
C) Hindistan
E) Almanya
Aşağıdaki haritada X ve Y yönlerinde gidildiğinde X yönünde canlı çeşitliliği artarken Y yönünde azaldığı görülür.
X
Ekvator
Y
Y yönünde canlı çeşitliliğinin azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekvator’dan uzaklaşması
B) Sıcaklığın artması
D) Kutuplar - Yosun
E) Dağ - Kartal
7.
Çöl bitkilerinin toprak üstündeki kısımlarının toprak altındakinden daha küçük olması
Çöl bitkilerinin toprak atında çok yaygın ve derinlere
kadar uzanan köklerinin bulunması
Çöl bitkisi olan kaktüslerin yaprakları yerine dikenlerinin olması
Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?
A) Kaktüslerin diğer bitki türlerinden daha yaygın olmasıyla
B) Çöl bitkilerinin diğer bitki türlerinden daha uzun ömürlü
olmasıyla
C) Ilıman iklim kuşağında yer alması
C) Bitkilerin bulundukları ortama uyum sağlayabilmek için
değişiklik göstermesiyle
D) Farklı yarım kürelerde yer alması
D) Çöllerin bitki türü bakımından zengin olmasıyla
E) Yükseltinin artması
E) Bitkilerin yetişmesi için toprağın önemli olmasıyla
55
Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler
8.
12.
Aşağıdakilerden hangisi, tropikal yağmur ormanları
biyomu için söylenemez?
Akarsuların denize döküldükleri yerlere akarsu ağzı denir.
A) Nem oranı yüksektir.
Aşağıdakilerden hangisi akarsu ağızları için doğru bir
bilgi değildir?
B) Yıllık sıcaklık ortalaması yüksektir.
A) Biyoçeşitlilik fazladır.
C) Yıllık yağış miktarı fazla, yağış rejimi düzenlidir.
B) Plankton bakımından zengindir.
D) İğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar yaygındır.
C) Enerji potansiyeli azdır.
E) Bitki ve hayvan türlerinin en fazla olduğu biyomdur.
D) Akarsu vadisi genişlemiştir.
E) Bitki türü azalmıştır.
9.
Biyosferde yaşayan birbirinden farklı canlıların tümü biyoçeşitliliği oluşturur.
Aşağıdaki bölgelerden hangisi, biyoçeşitlilik açısından
daha zengindir?
A) Ekvatoral Bölge
B) Sibirya Bölgesi
C) Tundra Bölgesi
D) Çöl Bölgesi
13.
R
İ
T
Dengeli bir ekosistemde üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar bulunur.
Aşağıdaki canlılardan hangisi ekosistemi oluşturan üreticilerdir?
K
E
E) Kutup Bölgesi
A) İnsan
B) Mikroorganizmalar
10.
I. Kendine özgü iklimi, bitki örtüsü ve hayvan topluluğu
bulunan bölgelere denir.
N
R
Ö
II. Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirebilmek için bulundukları iklim koşullarına uyum sağlamasına denir.
Körfez Yayınları
D) Otçullar
14.
III. Bir canlının ekosistem içerisinde hayatını devam ettirdiği bölgeye denir.
II
Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi oluşturan canlı
varlıklardan biri değildir?
B) Tüketiciler, hayvanlar
C) Ayrıştırıcılar, bakteriler
III
A) Biyom
Habitat
Adaptasyon
B) Habitat
Biyom
Adaptasyon
C) Biyom
Adaptasyon
Habitat
D) Adaptasyon
Biyom
Habitat
E) Habitat
Adaptasyon
Biyom
D) Tüketiciler, insanlar
E) Hidrosfer, su küre
15.
11.
E) Etçiller
A) Üreticiler, bitkiler
Yukarıdaki tanımlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
I
C) Bitkiler
Kutuplara doğru gidildikçe hayvan türlerinde azalmalar
olur. Örneğin Kanada’da 15 memeli türü varken, Orta Amerika’da 150 memeli türü vardır.
Türkiye’de hayvan tür sayısının Avrupa Kıtası’ndan fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Memeli türlerinin kutuplara doğru gidildikçe azalmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
A) Sıcaklığın azalması
B) Yer şekillerinin farklı özellikler göstermesi
B) Yükseltinin artması
C) Bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması
C) Ozon tabakasının incelmesi
D) İklim çeşitliliğinin fazla olması
D) Kirliliğin artması
E) Boylam farkının fazla olması
E) İnsanların hayvan türlerini yok etmesi
Test 54 CA
1.D
2.C
3.C
4.C
5.E
6.C
7.E
8.D
9.A
10.A
11.D
12.B
13.D
14.D
YGS / LYS
TMTS
COĞRAFYA
4.
En
er
ji
Ka
yb
ý
1.
III.
tüketiciler
Büyük etçiller,
aslan, timsah vb.
Aşağıdakilerden hangisi karbonun tüketildiği yerlerden
biri değildir?
ve ayrýþtýrýcýlar
II. tüketiciler
ve ayrýþtýrýcýlar
I. tüketiciler
ve ayrýþtýrýcýlar
Üreticiler
A) Deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda
Etçiller,
yýlan, kartal vb.
B) Canlıların solunumunda
Otçullar
inek, geyik
C) Kara ve deniz bitkilerinin fotosentez yapmasında
Ototrof,
bitkiler ve bazý bakteriler
ve ayrýþtýrýcýlar
D) Kabuklu deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda
Yukarıda verilen enerji piramidi için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
R
İ
T
E) Kömür ve petrol yataklarının oluşumunda
A) Enerji piramidinin zirvesine doğru çıkıldıkça tür sayısı
azalır.
B) Enerji piramidinin tabanını üreticiler oluşturur.
5.
D) Enerji piramidinde enerji akışı alttan üste doğrudur.
A) İklim
E) Piramidin her seviyesinde enerjinin %10’u bir üst gruba
aktarılır.
N
R
Ö
I.
Canlıların solunum yapması
II. Taşıtlardaki yakıtın yanması
III. Volkanik faaliyetler
B) İnsan
C) Yer şekilleri
D) Kıtaların kayması
6.
E) Toprak
Su molekülleri, güneş enerjisi ve yer çekiminin etkisiyle litosfer, hidrosfer, atmosfer arasında hareket eder. Bu hareket sonucunda su döngüsü oluşur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde su döngüsünün doğal sistemler üzerindeki yararlarından söz edilemez?
IV. Bitkilerin fotosentez yapması
A) Fotosentez için gereklidir.
V. Sobadaki kömürün yanması
B) Canlıların sıvı ihtiyacını karşılar.
Yukarıdaki verilen olayların hangisinin gerçekleşmesi
durumunda karbondioksit açığa çıkmaz?
C) Kayaçların ayrışması için gereklidir.
A) I
3.
Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne dağılışını
etkileyen paleocoğrafik faktörlerden biridir?
K
E
C) Enerji piramidinde zirveye çıkıldıkça biyokütle artar.
2.
56
Ekosistemlerin İşleyişi ve Madde Döngüsü
B) II
C) III
D) IV
Bir akarsuda eğim kırıkları ve çağlayanlar varsa biyolojik
üretim ve çeşitlilik az olur. Yatak eğimi fazla olan akarsularda bol alüvyon taşınacağından su bulanık olur. Bu durum
bir çok canlıyı olumsuz etkiler.
Buna göre, aşağıdaki akarsuların hangisinde biyolojik
çeşitlilik en fazladır?
A) Filyos
B) Büyük Menderes
D) Karasu
E) Göksu
D) Topraktaki besin maddelerinin yaprağa taşınmasında
gereklidir.
E) V
C) Fırat
E) Sanayinin gelişmesinde etkilidir.
7.
Ekosistemdeki bütün canlılar için besin kaynağıdır. İnorganik maddeleri, organik maddeye dönüştürler.
Beslenme ilişkileri dikkate alındığında yukarıdaki canlı
türü hangisidir?
A) Otçullar
B) Etçiller
D) Ayrıştırıcılar
C) Bitkiler
E) Hepçiller
56
Ekosistemlerin İşleyişi ve Madde Döngüsü
8.
12.
Denizler ve okyanuslar karbonun depolandığı yerlerdir.
Çünkü karalardan erozyon yoluyla taşınan malzemelerden
denizlere bol miktarda karbon gelir ve bu karbonlar deniz
tabanlarında tortullaşarak birikir.
Aşağıdakilerden hangisi canlıların aldıkları besini enerjiye dönüştürmelerinde kullanılır?
Buna göre, aşağıdaki kayaçların hangisinde karbon
miktarı daha fazladır?
A) Kireç taşı
B) Kömür
D) Gnays
9.
A) Su
C) Azot
E) Fosfor
E) Tebeşir
13.
Atmosferdeki serbest azotun bitkiler tarafından kullanılabilmesi için azotlu tuzlara dönüşmesi gerekir.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönmesini sağlayan yollardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisinin bu dönüşümde etkisi yoktur?
A) Orman yangınları
A) Yıldırım düşmesinin
B) Canlıların solunumu
B) Volkanik patlamaların
K
E
C) Azot bağlayıcı bakterilerin
C) Deniz hayvanlarının kabuk oluşumu
D) Nitrifikasyon bakterilerinin
E) Karbonatlı kayaçların fiziksel ve kimyasal çözünmesi
N
R
Ö
I.
Deniz hayvanlarının kabuk oluşumu
II. Canlıların solunum yapması
III. Orman yangınları
IV. Karbonatlı kayaçların ayrışması
E) Oksijenli solunumun
Körfez Yayınları
D) Ölen canlıların çürümesi
14.
B) Eğimin arttığı yer
C) Ağız kesimi
Yukarıda verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi sırasında karbondioksit tüketilir?
A) I ve II
B) I ve V
D) II ve IV
I.
Bir akarsuda biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynağı
V. Bitkilerin fotosentez yapması
11.
B) Karbondioksit
D) Oksijen
C) Kum taşı
Canlıyı oluşturan maddelerin temelini karbon atomları oluşturur.
10.
Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır.
D) Menderes oluşturduğu yer
C) II ve III
E) Çağlayan oluşturduğu yer
E) III ve IV
15.
Kongo Havzası
Tropikal yağmur ormanlarında bazı bitki türleri uzun boyludur.
II. Grönland
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
III. Kuzey Afrika
A) Canlılar tarafından alt kesimlerinin zarar görmesi
IV. Endonezya
B) Diğer ağaç kollarının izin vermemesi
Yukarıda verilen yerlerden hangilerinde biyoçeşitlilik
daha azdır?
C) Işığı daha fazla görmesi
A) I ve II
D) Ağaçtaki suyun en fazla tepe kısmında olması
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) Yağmurun en fazla düştüğü kesim olması
E) III ve IV
Test 55 CA
1.C
2.E
3.C
4.A
5.D
6.D
7.C
8.D
9.A
10.C
11.E
12.E
13.C
14.E
15.A
Test 56 CA
1.C
2.D
3.B
4.B
5.D
6.E
7.C
8.B
9.C
10.B
11.C
12.D
13.E
14.C
15.C
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
3 739 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content