close

Enter

Log in using OpenID

menZ10 - kelebek sistemi sınav hazırlama programı

embedDownload
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
Menz10, Liselerdeki Ortak Sınavların ve diğer sınavların hazırlanması, öğrencilerin rastgele kelebek sistemiyle salonlara
dağıtılması, salonlardaki öğrencilere ait sınav sorularının salon salon yada ders ders yazıcıdan basılması işlemlerini gerçekleştirir.
Sayfa 1 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
1. GENEL GĠRĠġLER
1.1.
Kurum GiriĢleri
Kurumunuza ait bilgileri giriniz.
1.2.
Tarih ve Saat GiriĢleri
Ortak sınav tarihlerini ve saatlerini giriniz. Her sınav tarih ve saatine mutlaka bir kod (Sınav Kodu) vermelisiniz.
Sayfa 2 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
1.3.
Sınav kodunun program tarafından
otomatik olarak verilmesi
Yeni sınav tarihi girişi…
Girilen sınav tarihi ve saatinin
kaydedilmesi
Sınav tarihleri karışık girildiyse tarihlerin
otomatik sıralanması ve kaydedilmesini sağlar.
Tüm datalarda değişikliği yapar.
Tarih tablosundaki tarihlerin hepsinin
seçilmesi
Tarih tablosunda seçilen tarihlerin silinmesi
Tarih seçildiğinde aktif hale gelir.
Ders GiriĢleri
Kurumunuzda sınavı yapılması muhtemel dersleri giriniz. Bu bölüm ders havuzudur. Buradaki Dersin Önceliği, sınav programını otomatik
hazırlamak isterseniz gereklidir.
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Yeni Ders girişi…
Girilen dersi kaydet / değiştir.
Ders tablosundaki tüm dersleri seç.
Ders tablosundaki seçili dersleri sil. Ders
seçildiğinde aktif olur.
Veriler Excel’den hızlıca alınabilir. Buradan alınabilen veriler:
1. Dersler 2. Öğretmenler 3. Öğretmen Ders Atamaları 4. Sınıf Ders Atamaları
Sayfa 3 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
1.4.
Rapor Metin GiriĢleri
Bu bölüm raporlama aşamasında yardımcı olacak metinleri içerir.
Öğretmen Görev Yazısı: Öğretmenlerin resmi görevlerini tebliğ etmek için rapor alınırken kullanılır.
Salon Listesindeki Açıklama: Sınava girecek öğrencileri gösteren Salon Listesinin en sonunda yer alan açıklamadır.
Sınıf Sınav Tablosundaki Açıklama: Sınıflara ve öğrencilere dağıtılan Ortak Sınav Programlarının sonunda yer alan, sınavlarda
uyulacak kuralları belirten açıklamadır.
Sayfa 4 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
2. SINIF SALON ĠġLEMLERĠ
2.1.
Öğrenci Girişi
Kurumda kayıtlı öğrencilerin girişinin veya çıkışının yapıldığı bölümdür. Öğrenci eklendiğinde sınıflar da otomatik olarak listeye eklenir.
Öğrenciler tek tek girilebileceği gibi EXCELL’ den de alınabilir.
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Yeni öğrenci girişi…
Yeni girilen öğrenciyi kaydet / değiştir.
Excell’den öğrenci alma ekranını aç…
Açılan penceredeki yönergeleri takip
ediniz.
Seçili sınıfı sil.
Seçili sınıfın adını değiştir.
Öğrenci tablosundaki tüm öğrencileri
seç.
Öğrenci Fotoğrafı ekleme işlemleri …
Seçili öğrenciyi sil. (öğrenci
seçildiğinde aktif olur.)
Sayfa 5 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
2.1.1.
Fotoğraf Ekleme / Silme İşlemleri
Öğrenci fotoğraflarını seçmek için; öğrenciler listesindeki “EŞLEŞTİRME KODU” nu klasörde bulanan resimlerin EŞLEŞTİRME KODU
kısmına giriniz. Bütün öğrencilerin kodlarını bu şekilde girdikten sonra “KATDET” butonu ile kayıt yapınız.
Otomatik EĢleĢtirme için; öğrenci fotoğraf adları ile öğrenci numaraları ya da isimleri aynı olmalıdır. “Otomatik Eşleştirme Yap”
butonuna tıkladığınızda öğrenci numarası, adı soyadı ya da numara ve ad soyad birlikte (seçiminize göre) fotoğraflar ile eşleşen ilk resim
o öğrenciye atanır.
BUTONLARIN ĠġLEVLERĠ
Fotoğrafları kaydet …
Pencereyi kapat.
Eşleştirme seçeneklerine göre “Otomatik Eşleştirme”
yapar.
Seçilen öğrencilerin fotoğrafını
siler.
Tüm öğrencileri seç …
Sayfa 6 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
2.2.
Salon Girişleri
Bu bölüme istediğiniz kadar salon ekleyip kapasitelerini ve salon türlerini belirleyebilirsiniz.
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Yeni salon girişi…
Yeni salonu kaydet veya değiştir.
Salonun adını değiştirir. (Tüm datalarda)
Salonun kapasitesini değiştirir. (Tüm
datalarda)
Salon tablosundaki tüm salonları seç.
Seçili salonları sil (salon seçildiğinde
aktif olur.)
Salon listesini kaydet.
Programa kaydedilen öğrenci sınıflarını salon olarak alır, listeye ekler.
Programa kayıtlı sınıfların sınıf mevcutlarını kapasite olarak alır, listeye aktarır.
LĠSTEYĠ KAYDETMEYĠ UNUTMAYINIZ. (Listeyi kaydet butonu.)
Seçili salonların türünü “Karma, Erkek, Kız” olarak toplu halde değiştirebilirsiniz.
Sayfa 7 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
2.3.
Salon Oturma Düzenleri
Salonların oturma düzenlerinin oluşturulduğu bölümdür. Salon Listelerinin Raporlaması bölümünde kullanılacaktır.
BUTONLARIN ĠġLEVLERĠ
Salondaki öğretmen kürsüsünün
yeri…
Öğrencilerin oturduğu sıralar “İkili”
mi, “Tekli” mi?
Salondaki sıraların dizilişinde kaç
grup olduğu…
Salondaki oturma düzenine göre
oturacak öğrenci sayısı
kapasiteye eĢit veya büyük ise
kayıt edilebilir bilgisi…
Salondaki oturma düzenine göre
oturacak öğrenci sayısı
kapasiteden küçük ise kayıt
yapılamaz bilgisi…
Oturma düzeni aynı olan salonları
tekrar tekrar kaydetmek yerine
salon listesinden seçip bu onay
kutusunu onaylayın…
Salonun oturma düzenini kaydet.
Her grupta kaç adet sıra
bulunduğu…
Seçili salonların oturma düzenini
sil…
(Salon seçildiğinde aktif olur.)
Salonun toplam öğrenci kapasitesi
(sayısı)…(Sıralar “ikili” ise 2 ile
çarpılmış hali …)
Sayfa 8 / 56
Salon tablosundaki tüm salonları
seç veya seçme…
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
2.4.
Sınıf - Ders Atama
Sınıfın ortak sınav olacağı dersler bu bölümden atanır veya silinir.
Ders ataması yapılacak sınıflar seçilir. Atama yapılacak dersler seçilir. “Listeye Ekle” butonuna tıklanır. “Atama yapılacak sınıflar ve
dersleri” listesine sınıflar ve dersler eklenecektir. “Listeyi Kaydet” butonuna tıklanarak liste kaydedilir.
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Seçilen sınıf ve derslerini “Atama yapılacak sınıflar
ve dersleri” listesine ekler…
“Atama yapılacak sınıflar ve dersleri”
listesindeki seçili dersleri sil…
“Atama yapılacak sınıflar ve dersleri” listesini
kaydet…
(Daha önce atanan dersler kaydedilmez.)
“Atama yapılacak sınıflar ve dersleri”
listesindeki derslerin tümünü seç veya
seçme…
Aşağıdaki seçeneklerden birini seçip “Göster” butonuna
tıklatınız.
Atanan tüm dersleri göster…
Seçili sınıfa atanan dersleri göster…
Seçili dersin bulunduğu sınıfları göster…
Tablosundaki verilerin tümünü seç veya seçme…
Sayfa 9 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
2.5.
Sınav Birleştirme (Kombine Etme)
Aynı anda yapmayı planladığınız sınavları bu bölümde seviyeye göre kombine edebilirsiniz. Sınavları 9, 10, 11 ve 12. Sınıf seviyelerine göre
öğrenci sayılarını da dikkate alarak kombine ediniz.
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Sınav yapılacak dersler listesinden
kombine edilecek dersleri seçiniz.
Kombine adını da girdikten sonra
“Kombine Et” butonu ile sınavları
birleştiriniz.
Kombine listesinden seçtiğiniz
Kombine olmuş sınavları “Çöz”
butonu ile çözüp kombine
kaldırılır.
Seçilen dersi kombineden çıkartır.
Seçilen dersi seçilen
kombineye ekler.
Otomatik olarak dersler kombine edilir.
Onaylanırsa, farklı seviyelerdeki aynı isimdeki dersler kombine edilmez. (Örneğin; Matematik dersi
9, 10, 11 ve 12. Sınıflar için aynı kombine içinde yer almaz.)
Sayfa 10 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
2.6.
Öğrenci Sayıları (Toplu)
Derslere atanan 9, 10, 11 ve 12. sınıf bazında öğrenci sayıları görülüp yazdırılabilir.
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Verileri yenile…
Tabloyu yazdır …
Sayfa 11 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
2.7.
Öğrenci Sayıları (Ayrıntılı)
Derslere atanan öğrenci sayıları sınıf sınıf görülüp yazdırılabilir.
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Verileri yenile…
Tabloyu yazdır …
Sayfa 12 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
3. ÖĞRETMEN ĠġLEMLERĠ
3.1.
Öğretmen Girişi
Gözcülük görevi verilecek öğretmenlerin girişi bu bölümden yapılır.
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Yeni öğretmen girişi…
Yeni öğretmeni kaydet veya kayıtlı
öğretmeni değiştir…
Bütün öğretmenleri seç veya seçme…
Listeden seçilen öğretmenleri sil…
(Öğretmen seçildiğinde aktif olur.)
Daha önce Excel’ e kaydedilmiş olan öğretmenler listesinden öğretmen al… (Açılan menüden yönergeleri
takip ediniz.)
Sayfa 13 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
3.2.
Ders Programı Girişi
Öğretmen Görevlerini ders programlarına göre dağıtacaksanız öğretmen ders programlarını bu bölümden giriniz. Sadece sınav yapılacak
saatte öğretmen hangi sınıfta ise o sınıfı girmeniz yeterlidir.
Öğretmen Görevlerinin ders programına göre dağıtılması şöyle bir
avantaj sağlar. Örneğin 2. Ders saatinde Fizik sınavı yapılacak. Her
sınıfta Fizik dersi yoktur. Dolayısıyla sadece sınavın olduğu sınıflardaki
öğretmenlere görev vererek diğer sınıflardaki öğrencilerin boş
kalması önlenir. Bu amaçla düĢünüldüğünde ders programları
girilmelidir.
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Seçili öğretmenin ders programını
kaydet…
Seçili öğretmenin ders programını sil…
Bütün öğretmenleri seç veya seçme…
Seçili öğretmenlerin ders programlarını
sil…
Sayfa 14 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
3.3.
Ders Öğretmeni Girişi
Soru kâğıdı basımında kullanılmak üzere, öğretmenleri ders ve sınıflara atayabilirsiniz. Soru kâğıtlarının üzerinde öğretmen adının
bulunması sınavdan sonra kâğıtların sınıf sınıf ayrıştırılmasında yardımcı olmaktadır.
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Öğretmeni sınıfa kaydet… (Sınıf ve
öğretmen seçildiğinde aktif olur.)
Bütün sınıfları seç veya seçme…
Öğretmeni sınıftan sil… (Sınıf ve öğretmen seçildiğinde aktif olur.)
Sayfa 15 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
4. SINAV PROGRAMI
4.1.
Sınav Programı Hazırlama (Ders Ders)
Sınav Takviminin Ders Ders Planlandığı ve hazırlandığı bölümdür.
Sınav yapılacak dersi seçtiğinizde, derse daha önce atamış olduğunuz sınıflar “Dersin
bulunduğu sınıflar” listesine onaylı olarak gelecektir. (Sınav yapılmasını istemediğiniz sınıf
varsa o sınıfın başındaki onayı kaldırınız.)
“Sınav tarihleri ve saatleri”
listesinden Tarih ve Saat seçiniz.
Yandaki “Bilgiler” kısmına Ders
Adı, Sınav Kodu, Tarihi, Günü ve
Saati bilgileri gelecektir.
Eğer herhangi bir sınıfın sınavı
çakışıyorsa “ÇAKIġMA VAR !”
uyarısı gelecektir ve “Dersi
sınav programına ekle”
butonu aktif olmayacaktır. Dolayısıyla dersi sınav programına kaydedemezsiniz.
Sayfa 16 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
BUTONLARIN ĠġLEVLERĠ
Seçilen tarih ve saatte, listedeki sınıfların sınavı varsa program uyarı verir ve kaydetmeye izin
vermez.
Seçilen dersi seçilen sınıfların sınav programından çıkartır. (siler)
Seçilen tarih ve saatteki bütün sınavları sil…
Sınav programı elle hazırlanabileceği gibi OTOMATĠK olarak da program
tarafından hazırlanabilir.
Daha önce kaydettiğiniz derslere dokunulmaz. Sınıfların boş olan sınav tarih ve saatlerine
otomatik olarak sınav dağıtımı yapılır. Burada dersin öncelik sırası dikkate alınır. 1. Sıradaki
ders önce yerleştirilir. Öncelik sırasındaki amaç Dil ve Anlatım, Matematik gibi okulun tüm
öğrencilerinin gördüğü derslerin önce dağıtılmasını sağlamaktır. Bu da çakışmaları en aza
indirecektir.
Yeni sınav programı hazırla…
(Hazırlanan sınav programı sil…)
Sınav programı daha önce
hazırlanmıĢ ve yeniden
hazırlanacaksa bu buton ile
program datasını tamamen siliniz.
Sayfa 17 / 56
Bütün sınıfları seç veya
seçme…
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
4.2.
Sınav Programı Hazırlama (Kombine Dersler)
Sınavların Planlandığı ve hazırlandığı ikinci bölümdür. Burada kombine edilen sınavların takvimi hazırlanır.
BUTONLARIN ĠġLEVLERĠ
Seçilen tarih ve saatte, listedeki sınıfların her hangi birinin sınavı varsa program uyarı verir ve
kaydetmeye izin vermez.
Seçilen tarih ve saatte çakışma yoksa “ÇAKIŞMA YOK” uyarısı gelir ve kaydedebilir.
Seçtiğiniz kombine sınavları sınav takviminden çıkarır.
Sayfa 18 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
Sınav programı elle hazırlanabileceği gibi OTOMATĠK olarak da program
tarafından hazırlanabilir.
Daha önce kaydettiğiniz sınavlara dokunulmaz. Sınıfların boş olan sınav tarih ve saatlerine
otomatik olarak sınav atanır.
Yeni sınav programı hazırla…
(Hazırlanan sınav programı sil…)
Sınav programı daha önce hazırlanmıĢ ve yeniden hazırlanacaksa bu buton ile
program datasını tamamen siliniz.
5. ÖĞRENCĠ DAĞITIM
5.1.
Öğrenci Salon Dağıtımı
Sınav Programı hazırlandıktan sonra öğrenciler salonlara dağıtılabilir. Öğrenci dağıtımları Rastgele yapılmaktadır.
Dağıtım yapılacak sınav tarihini ve saatini seçiniz. Dersler tablosuna o tarihte ve saatte yapılacak sınavlar listelenecektir. Daha sonra
öğrencileri ekrana yüklemek için “Salon / Öğrenci Yükle” butonuna tıklatınız. Öğrenciler yüklenir. Dağıtım yapılmışsa salonlar dolu
olarak gelecektir. Eğer seçtiğiniz tarihte sınav yoksa “Salon / Öğrenci Yükle” butonu pasif halde olacaktır.
Sayfa 19 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
Seçtiğiniz dersin sınavını sadece dersi olan sınıflarda
(salonlarda) yapmak istiyorsanız “Dersin okutulduğu
salonları seç ...” onay kutusunu onaylayınız. (Eğer sınav
salonlarının adları okulunuzdaki sınıfların adıyla aynı ise bu
salonları işaretleyebilirsiniz. Sadece o salonlar görülecektir.
Diğer salonlar gizlenir. İşlem yapmanız kolaylaşır.)
İstediğiniz salonu seçip dağıtım yaptırabilirsiniz. İşaretlenmiş
salonlara öğrenci dağıtım işlemini başlatmak için “DAĞITIMA
BAġLA” butonuna tıklatınız. Dağıtım işlemi başlar.
Ġki tür dağıtım yapabilirsiniz.
1. Tam Kelebek Dağıtım:
Bu dağıtımda, aynı seviye öğrencileri yan yana, arka arkaya ya da
çapraz kesinlikle gelmez. Yan yana gelme olasılığı varsa dağıtım
yapılmaz.
Dağıtımın gerçekleşmediği durumlarda salonları farklı durumlarda
sıralayarak dağıtımı tekrarlatınız.
Yine de dağıtılamıyorsa salon kapasitelerini arttırmayı deneyiniz.
Tam Kelebek Dağıtım yapılabilmesi için öğrenci sayısının en
fazla olduğu dersin öğrenci sayısının 4 katı kadar salon
kapasiteniz olması gerekir. (Örneğin 9-Matematik dersinin
öğrenci sayısı en büyük ve 250 ise salonlarınızın toplam
kapasitesi 1000 ve daha büyük olmalıdır.)
Salondaki Ders Sayısı belirleyebilirsiniz.
a) En Fazla 4 Ders: Bu seçenek seçilirse salonlara 4 dersten fazla dağıtım yapılmaz.
b) Tüm Dersler: Bu seçenek seçilirse salonlara tüm dersler dağıtılır.
2.
Yarı Kelebek Dağıtım:
Bu dağıtımda, aynı seviye öğrencileri yan yana, arka arkaya ya da çapraz gelebilir.
Salonlara dağıtım “Salonlarda Dikey” ve “Salonlarda Yatay” olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Bunun nasıl olacağı aşağıdaki
şekillerde gösterilmiştir.
Dikey Dağıtım, tüm salonlara tüm derslerden öğrencilerin yerleştirilmesi bakımından homojendir.
Yatay Dağıtım ise dersten sınava giren öğrencileri 1. Salona yerleştirir. Bitince 2. Salona geçer. Bazen Son salonda 1 – 2 öğrenci
bile kalabilmektedir. Öğrenci sayısı ile alakalı olarak salon kapasitelerini iyi seçmek gerekir.
Sayfa 20 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
Cinsiyete göre de Dağıtım yaptırabilirsiniz.
Karma eğitim uygulayan okullarda, erkek ve kız öğrenciler yan yana
gelmesinde bir sakıncanın olmadığı durumlarda, “Tüm öğrenciler tüm
salonlara karıĢık” seçeneği seçilmelidir.
Karma eğitim uygulamayan okullarda, erkek ve kız öğrenciler yan yana
gelmesinin istenmediği durumlarda ise “Kızlar kız salonlarına; erkekler
erkek salonlarına” seçeneği seçilmelidir.
(Salonların Karma, Kız veya Erkek salonu olup olmadıkları Salon Girişleri alanından belirlenir.)
Seçilen sınav kodu ile gösterilen sınav kodu farklı olduğunda program dağıtım yapmanıza
izin vermez.
Bu uyarıyı gördüğünüzde “Salon / Öğrenci Yükle” butonuna tıklatıp seçili tarihteki
sınavı olan öğrencileri ekrana yükleyiniz. Yüklemeden sonra uyarı kaybolur ve işleme izin
verilir.
Dağıtım tamamlandıktan sonra kaydetmeyi unutmayınız.
Eğer; Dağıtım yaptınız, öğrencilere el programlarını dağıttınız, dağıtımı silip tekrar dağıtım yaptınız. Bu durumda öğrencilerin elindeki el
programlarını çöpe atmanız gerekir. Çünkü bir öğrencinin aynı salona ve hatta aynı sıra numarasına düşme ihtimali (Öğrenci Sayısı x
Salon Sayısı x Ders Sayısı) kadardır. Yaklaşık olarak 1/50.000 dir.
Yani Raporları aldıktan sonra yaptığınız dağıtımları silmeyiniz… YEDEK ALINIZ.
Sayfa 21 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
BUTONLARIN ĠġLEVLERĠ
Seçilen tarihte sınavı olan
öğrencileri salonlara yükle…
Seçili öğrenci dağıtımlarını sil…
Öğrencilerin yerleri değişmesin, her sınav için farklı salonlara gitmesin, bazı sınavlara hep aynı yerde girsin
istiyorsanız; bir dağıtım seçiniz ve seçtiğiniz başka tarihlerdeki sınavlara uygulatınız.
Dikkat etmeniz gerekenler:
Öğrenci sayısı: Öğrenci sayısınız en fazla olduğu sınav grubunu seçip tüm sınavlara uygulatınız.
Öğrenciye atanmayan dersler: Bazı sınıflara atanmayan dersler nedeniyle dağıtım tam olarak
tamamlanmamış olabilir. Bu dağıtımı “Yarı Kelebek Dağıtımı” seçerek tamamlatınız.
Seçilen tarihteki öğrenci
dağıtımını başlat…
Biten dağıtımı kaydet…
Eğer dağıtım tam olarak
tamamlanamadıysa dağıtılmayan
öğrencilere ait rapor alabilirsiniz.
Salon Listeleri menüsünü göster…
Bütün salonları seç veya seçme…
Sınav salonlarının adları sınıf
adlarıyla aynı ise bu salonları
seçmek için…
Bir dersi veya dersleri dağıtımdan çıkarmak istediğinizde dersi seçin ve bu butona tıklatın.
Sayfa 22 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
TAM KELEBEK DAĞITIM ÖRNEKLERĠ:
Yapılan Tam Kelebek Sınav dağıtımlarının daha net görülebilmesi için örnekler renklendirilmiĢtir.
Sayfa 23 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
Bir öğrencinin 8 tarafına da kendisiyle aynı seviye ve
sınava sahip öğrenci gelmemektedir.
3 dersten sınav varsa 4.dersin yeri boĢ kalmaktadır.
2 dersten sınav varsa 3. ve 4.derslerin yerleri boĢ
kalmaktadır.
Sayfa 24 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
5.2.
Öğrenci Elle Salon Dağıtımı
Nakil gelen öğrencinin sınav salonlarını belirleyebileceğiniz ya da öğrencilere elle salon ve yer no atayabileceğiniz bölümdür. Sırayla
yapacağınız işlemler:
Sınıf seçiniz
Öğrenci seçiniz
Sınav seçiniz.
Salon seçiniz
Salonda yer seçiniz
Kaydediniz…
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Sınıf dağıtımının bitip
bitmediğini kontrol etmek için
kullanılır.
Öğrencinin salon ve yer no’yu
kaydet
Öğrencinin seçilen sınavdaki
dağıtımını sil
Öğrencinin tüm dağıtımını sil
Öğrencinin yerleştirilebileceği salonları göster…
Sayfa 25 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
5.3.
Dağıtım Tarama
Dağıtılmayan öğrencilerin taranabileceği bölümdür. Dağıtımı yapılmayan öğrencileri tarih ve saate göre taratabileceğiniz gibi tümünün
taranmasını da sağlayabilirsiniz.
Sayfa 26 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
6. GÖREV DAĞITIMI
6.1.
Öğretmen Görev Dağıt
Öğretmenlerin hangi salonda görev alacağı bu bölümde yapılan görev dağıtımı sonucunda belirlenir.
Görev dağıtımı ders programlarına göre yapılabileceği gibi rastgele de yapılabilir.
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Dağıtılan bütün görevleri siler.
Bütün sınıfları seç veya seçme…
Ders programlarına göre görev dağıtımı
yap…
Listedeki tüm personele (Müdür, Müdür
Yardımcısı dâhil) rastgele dağıtım yapar.
(O gün dersi olmayan öğretmene de görev
verilebilir. Öğretmenin ders programına göre
girmesi gereken sınıfın sınavı olmayabilir ve o
öğretmene başka bir salonda görev
verilebilir.)
Sadece seçilen personele rastgele
dağıtım yap… (O gün o saatte okulda olan
tüm öğretmenler seçilmelidir. Hangi
sınıfta olduğu pek önemli değildir.)
Dağıtılan görevleri kaydet…
Sayfa 27 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
Seçilen sınav tarihindeki görevleri sil…
Salonlara verilecek gözcü sayısını seç…
Salon listesini temizle…
(Kaydet butonuna basılırsa liste boş
olduğu için o tarihteki görevler silinir.)
Seçili tarih ve saatteki görevleri sil…
Öğretmenlerin rahatsızlanması veya herhangi bir nedenle sınav günü okula gelememesi ihtimaline karşı YEDEK öğretmen eklemenizde fayda vardır.
Yedek sayısını giriniz. Yedek sayısını girdiğinizde “Ekle” butonu aktif hale gelecektir. “Ekle” butonuna tıkladığınızda girdiğiniz yedek sayısı kadar yedek
eklenecektir.
Ayırtman sayısını girin. Ayırtman sayısını girdiğinizde “Ekle” butonu aktif hale gelecektir. “Ekle” butonuna tıkladığınızda girdiğiniz Ayırtman sayısı kadar
Ayırtman eklenecektir.
Elle görev atamak veya DeğiĢtirmek için;
1.Gözcü ve ya 2.Gözcü sütununda görev vermek istediğiniz salonun
satırına çift tıklatın. Açılan öğretmen listesinden bir öğretmen seçin ve
“Görev Kaydet” butonuna tıklatın.
Sadece Salondaki Görevliyi silmek için;
Silmek istediğiniz öğretmenin üzerine çift tıklatın ve klavyeden Delete
(Del) tuşuna basın ve “Görev Kaydet” butonuna tıklatın.
Gözcü görevi için salona öğretmen eklendikçe öğretmen listesinde öğretmenin bulunduğu satır gri renge dönüşür. Böylece görev
verilmeyen öğretmenler rahatlıkla görülebilir.
Sayfa 28 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
7. SORU ATAMA
7.1.
Sınav Sorusu Atama
Öğrencilere soru ataması yapabilmek için öncelikle öğrencileri salonlara dağıtmıĢ olmanız gerekir.
Sorular 1 sayfadan fazla ise her sayfayı ayrı Word Belgesi Ģeklinde kaydediniz. (Örneğin; “Fizik 9.sınıf 1.sayfa”, “Fizik
9.sınıf 2.sayfa” gibi…) Herhangi bir baĢlık yazmayınız. Sayfa kenar boĢluklarını üst 3cm, alt, sağ ve sol en az 0,5cm
olacak Ģekilde ayarlayınız.
(Word belgesi soru Ģablonunu
http://www.kelebeksinavprogrami.com/FileUpload/ks378337/File/ortak_sinav_soru_sablonu.doc adresinden
indiriniz.)
Eğer Ofis Programınızın sürümü 2007 ve üstü bir sürüm ise soruların bulunduğu Word Belgesini “Word 97-2003 Belgesi”
olarak farklı kaydediniz. (Yani Word Belgesinin uzantısı “.doc” olmalıdır.)
Soru atama iĢlem basamakları:
1) Dersi seçtiğinizde dersin okutulduğu sınıflar liste halinde onaylanmış olarak sınıf listesine gelir.
2) “Ekle” butonuna tıklattığınızda seçili sınıflardaki öğrenciler öğrenci listesine alınır.
3) Sorularda grup varsa “Grup var” seçeneğini seçin, Grup sayısını belirleyin. “A grubunu ata / sil” seçeneğini seçin.
4) Soruların sayfa yollarını Sayfa satırlarına almak için her sayfanın karşısındaki AÇ butonuna tıklatın.
5) Açılan pencereden Word belgesini seçin.
6) Yabancı dile göre atama yapmak istiyorsanız “yabancı dili” seçin. Değilse boş bırakın.
7) KAYDET butonuna tıklatın, sorular öğrencilere atanacaktır.
8) B grubu için “B grubunu ata / sil” seçeneğini seçin ve 4. Basamaktan itibaren işlemi tekrarlayın.
9) Dersin Soru ataması tamamlandıktan sonra kontrol amaçlı olarak dersin karĢısındaki “Soru atama” kısmını
onaylayın.
Sayfa 29 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Sınıf listesindeki sınıfların öğrencilerini öğrenci listesine al…
(Soru ataması yapılmayacak sınıfın başındaki onayı kaldırınız.)
Sorularda Grup varsa “Grup var”
seçeneğini seçin ve grup sayısını
belirleyin.
Soru sayfa yolu aç…
Önce “A grubunu ata/sil” seçeneği
ile A grubu sorularını atayın daha
sonra “B grubunu ata/sil”
seçeneğini seçin ve B grubu
sorularını atayın.
Soruları kaydet… (Seçime göre
Tümünü, A grubunu veya B grubunu
ata…)
Atanmış soruları sil… (Seçime göre
Tümünü, A grubunu veya B grubunu
sil…)
....
Soruları yabancı dile göre atamak istiyorsanız yabancı dili seçin. Tüm öğrenciler için yabancı dil alanını boş bırakın.
Sayfa 30 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
8. DATA ĠġLEMLERĠ
8.1.
Temizleme ve Onarma
8.1.1. Temizle ve Onar
Bu bölümden dataların içini tamamen boşaltmak mümkündür. Sınav hazırladınız, yeni sınav hazırlamak istiyorsunuz. O halde öncelikle size
gerekli olmayan dataları tamamen temizlemek için bu bölümü kullanın.
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Tümünü seç…
Seçilen verileri sil… (seçim yapıldığında aktif hale gelir.)
Seçilen verileri onarmaya çalış… (seçim yapıldığında aktif hale gelir.)
Sayfa 31 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
8.2.
Yedekleme ve Geri Alma İşlemleri
8.2.1. Yedekleme
Veritabanının yedeklendiği bölümdür. Bilgisayarın çökmesi veya olumsuz bir durum oluşması sebebiyle dataya girilen verilerin ziyan
olmaması için mutlaka yedek alın. D sürücüsünde bir yedek klasörü oluşturun ve yedeklerinizi oraya kaydedin. Yedek dosyalarınız “m10”
uzantılı dosyalardır.
8.2.2.
Geri Yükleme
Bu bölümden, Yedeklenen veri tabanının yeniden geri yüklenmesi işlemi gerçekleştirilir.
Sayfa 32 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
9. GELĠġTĠRME
9.1.
Optik Form Tasarımı
İstediğiniz tarzda ve şekilde optik form tasarlayabileceğiniz bölümdür. Optik Formda çıkmasını istediğiniz alanları belirleyip konumlarını
özellikler bölümünden giriniz.
Sayfa 33 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
9.2.
Test Sınavı Analizi
Yaptığınız sınavların analizinin yapıldığı bölümdür. Öğrenci cevaplarını, dilerseniz tek tek A,B,C, … şeklinde giriş yapabilir veya optik
okuyucudan okutup bir txt dosyasına aktardığınız öğrenci sınav cevaplarını programa çekebilirsiniz.
Sayfa 34 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Sınıf ve Dersi seçip “Öğrenci Göster” butonuna bastığınızda programa kayıtlı olan sınıf öğrencileri ve ders
bilgileri ekrana gelir.
Sayfa 35 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
Frekans Dağılım Grafiği 3 çeĢittir.
Sayfa 36 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
Program ile Maddelerin (Soruların) Güçlük Derecesi ve Ayırtedicilik Güçleri hesaplanır ve raporlanır. Aynı şekilde maddelerin konu
bakımından da analizi yapılır ve raporlanır.
Sayfa 37 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
9.3.
Klasik Sınav Analizi
Klasik sınavların analizi buradan yapılabilir.
Sayfa 38 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
10.
RAPORLAR
10.1.
Sınav Programı (Liste)
Bütün sınıfların sınav programını Liste halinde toplu olarak raporlamak yada Excel’ e göndermek için tasarlanmıştır.
Sayfa 39 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
10.2.
Sınav Programı (Tablo)
Bütün sınıfların sınav programını TABLO halinde toplu olarak raporlamak için tasarlanmıştır.
Sayfa 40 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
10.3.
Sınıf Sınav Programı
Sınıfların sınav programı ayrı ayrı tablo halinde çıktı alınabilir.
Sayfa 41 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
10.4.
Öğrenci Sınav Programı (Sınav Giriş Belgesi)
Öğrencilere ait sınav el programı tablo halinde görülebilir veya raporlanabilir. Öğrenci Salon Dağıtım iĢlemi yapmadan öğrenci el
programlarını bastırmayınız.
(Öğrencilerin el programı fazla miktarda kağıt gerektirecektir. Ancak Rapor Önizleme kısmında “Print” düğmesine tıkladıktan sonra
“Tercihler” düğmesine tıklarsanız yazıcınızın yazdırma ayarlarına girersiniz. Buradan bitirme modunu 2’li seçerseniz 2 öğrenciyi bir kâğıda,
4’lü seçerseniz 4 öğrenciyi bir kâğıda yazdırabilirsiniz.)
Sayfa 42 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
10.5.
Öğretmen Görev Yazıları
Bu bölümden öğretmen görevleri görülebilir, silinebilir ve görev yazısı şeklinde raporlanabilir. Görev yazısına tarih ve sayı girişi yapılabilir.
Sayfa 43 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
10.6.
Öğretmen Görevleri (Toplu)
Öğretmen görevlerinin tablo şeklinde toplu halde görülebileceği bölümdür. Görevleri toplu halde raporlamak bir bakışta kimin hangi salonda
görevli olduğunu bulmak ve görmek için oldukça kullanışlıdır.
Sayfa 44 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
10.7.
Öğretmen Günlük Görevliler Listesi
Sınav haftası boyunca öğretmenlerin gün gün hangi salonda görevli olduklarını gösteren listeler bu bölümden alınabilir. Bu alandaki listeler
sınav yapılan dersin zümre başkanına verilerek sınav sonunda hangi salondaki soruların getirilmediği veya bu soruların hangi öğretmende
olduğunun bilinebilmesi bakımından faydalıdır.
Sayfa 45 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
10.8.
Salon Oturma Düzenleri – Sınav Paket Kapakları – Ders Adları
Sınav dağıtımı yapılmış salonların oturma düzenleri raporlanır. Raporları oturma düzeni şeklinde veya liste şeklinde alabilirsiniz. Aynı
raporları dilerseniz Excel e kaydedebilirsiniz.
Bu bölümden alabileceğiniz raporlar:
1. Salon Oturma Düzenleri
2. Sınav Paket Kapakları
3. Sınav Ders Adları
Sayfa 46 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
Sınav kâğıtlarının basımından sonra poşetleme aşamasında, bastırdığınız salon oturma düzenlerini sınav kâğıtlarının en üstüne koyarak
poşetleyiniz. Bu görevli öğretmenin işini kolaylaştıracak ve aksaklıkları önleyecektir.
Paket Kapağı raporu, daha önceden basılan soruların üzerine koymak veya yapıştırmak amacıyla etiket tarzında tasarlanmıştır.
Sayfa 47 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
Ders Adı raporu, sınav bittikten sonra öğretmenler odasında ya da belirlenen başka bir odada, sınav kâğıtlarının ayrıştırılması maksadıyla
hazırlanan kutuların üzerine yapıştırılmak için etiket tarzında tasarlanmıştır.
Sayfa 48 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
10.9.
Sınıf Salon Listesi
Sınıflardaki öğrencilerin hangi sınava hangi salonda kaç nolu sırada gireceğini sınıf bazında toplu halde gösteren ve raporlanabilen
bölümdür.
Yazdırma Seçenekleri:
- Tümü - Tablo Ģeklinde: Seçilen sınıfların bütün dersleri, öğrencilerin sınava gireceği salonlar, yer numaraları Tablo halinde
raporlanır.
- Günlük – Liste Ģeklinde: Seçilen sınıfın seçilen sınav tarihine göre sınava gireceği salonlar ve yer numaraları liste halinde raporlanır.
Sayfa 49 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
10.10.
Salon Öğrenci Sayıları
Salonlarda sınava girecek öğrencilerin ders ders sayılarını gösteren çizelgenin raporlanması bölümüdür.
Sayfa 50 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
10.11.
Salon Soru Basımı
Sınav soru kâğıtlarının salon salon basımını gerçekleştirir. Bir salondaki öğrenciler karışık oturtulduğu için (9, 10, 11, 12 gibi…) sınav
kâğıtlarının harmanlanması olayını ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenmiştir. Salondaki sınav soru kâğıtları oturma sırasına göre bastırılır.
“Sınav Tarihleri” bölümünde tarih seçilir. “Sınav Salonları” listesine seçili tarihte sınav yapılacak salonlar, Dersler listesine de Sınav
yapılacak dersler listelenir.
Soruları yazdırmak için;
1. Sınav tarihi seçiniz
2. Ders seçiniz
3. Salon seçiniz
4. “Yazdır” butonuna tıklatınız.
Sayfa 51 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Sayfa 52 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
10.12.
Salon Optik Form Basımı
Öğrenci Optik Cevap Kâğıtlarının basıldığı bölümdür. Salon soru basımında olduğu gibi Optik cevap kağıtları da salon salon harmanlanmış
biçimde basılır.
Cevap kağıtlarını yazdırmak için;
1. Sınav tarihi seçiniz
2. Salon seçiniz
3. Cevap kağıdı yazdırma seçeneklerini ayarlayınız
4. “Yazdır” butonuna tıklatınız.
Sayfa 53 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Örnek Cevap Kağıdı
Sayfa 54 / 56
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
10.13.
Ders Soru Kâğıdı Basımı
Soru kâğıtlarının ders ders basılması amacıyla hazırlanmıştır.
-
Ders listesinden dersi seçiniz. Sınıf listesine dersin okutulduğu sınıflar onaylı olarak gelir. İstenmeyen sınıfın başındaki onay kutusu
kaldırılabilir.
“Ekle” butonuna tıklanarak öğrenciler öğrenci listesine alınır. (Öğrenciler salon ve oturacakları yer numarasına göre sıralanmıştır.)
BUTONLARIN ĠġLEVĠ
Sınıf listesindeki sınıfların öğrencilerini öğrenci
listesine al…
Öğrenci listesini temizle…
“…” (AÇ) butonu Soruların alınacağı Word Belgesi yollarını açmak için…
(Sorular en fazla 4 sayfa olabilir. 2 sayfa ise diğer sayfaları boş bırakınız.)
Sorunun olmadığı sadece öğrenci bilgilerinin yer aldığı
yazılı kâğıtları için…
Soru ve öğrenci bilgilerinin birlikte yer aldığı yazılı kâğıtları
için… (Seçildiğinde “Yazdırılacak öğrenci seçimi” , “Soruların alınacağı Word
Belgesi Yolları” ve “Yazdırılacak Sayfa Seçimi” aktif hale gelir.)
Tamamen boş yazılı kâğıtları için…
(Yedek soru basımı için oluşturulmuştur. Yedek sayısını girmeniz gerekir.
Sayfa 55 / 56
)
menZ10
SINAV HAZIRLAMA, KELEBEK SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠ DAĞITIMI ve SORU BASIM PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU
Yazdırılacak öğrencilerin seçimi
Yazıcınız dublex ise “Önlü Arkalı” sekmesini seçip yazılı
kağıtlarını önlü arkalı bastırabilrisiniz. Değilse önce 1.
Sayfaları yazdırınız. Daha sonra kağıtları yazıcıya ters
çevirip koyunuz ve 2. Sayfaları yazdırınız. Aynı işlemi 3
ve 4. Sayfalar için de yapınız. (Bu işlem kağıt sıkışması
ve yazıcının çift kağıt alması gibi işlemler yüzünden biraz sıkıntılı olabilmektedir.)
Word belgesindeki sorularınız dikey ayarlanmış ise “Dikey”, yatay ayarlanmış ise “Yatay” sayfa
seçimini yapınız.
Sınav sorularının soru şablonundaki düzenini belirleme alanı.
1. Şablona tam sığdır, sorular soru şablonuna tam olarak sığdırılır. (yazılarda
genişleme ve daralma olabilir.)
2. Şablon içinde orantılı büyüt, sorular soru şablonunda orantılı olarak büyütülür.
3. Olduğu gibi bırak, sorular soru şablonuna olduğu gibi alınır. (boyutlarında
değişiklik olmaz.)
“Sınav sorularının soru şablonu
içindeki konumunu belirleme
Raporu yazıcıya gönder…
Sayfa 56 / 56
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
351
File Size
4 172 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content