close

Enter

Log in using OpenID

TEBLİĞLER DERGİSİ

embedDownload
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
AYDA BİR ÇIKARILIR
İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939
CİLT: 77
AĞUSTOS 2014
SAYI: 2683
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 20880154/10.04/3252746
: Sınıf Geçme Sistemi Uygulayan Anadolu Otelcilik
ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul ve
İşletmelerde Mesleki Eğitim Yönergesi
06/08/2014
BAKANLIK MAKAMINA
Temmuz 1997 tarihli ve 2478 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Sınıf Geçme
Sistemi Uygulayan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul ve
İşletmelerde Mesleki Eğitim Yönergesi”nin dayanağı olan 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu kapsamında yapılan işletmelerde mesleki eğitim uygulamaları, 07 Eylül 2013
tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.
Bu nedenle, uygulama olanağı kalmayan söz konusu Yönergenin yürürlükten
kaldırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde, “Sınıf Geçme Sistemi Uygulayan
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Mesleki
Eğitim Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge”nin aşağıdaki ekli şekliyle
yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim.
Osman YILDIRIM
Genel Müdür V.
Uygun görüşle arz ederim.
Yusuf TEKİN
Müsteşar
OLUR
06/08/2014
Nabi AVCI
Bakan
1204
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ağustos 2014-2683
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
SINIF GEÇME SİSTEMİ UYGULAYAN ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK
LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM
YÖNERGESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNERGE
Amaç
MADDE 1- (1) Temmuz 1997 tarihli ve 2478 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak
yürürlüğe giren “Sınıf Geçme Sistemi Uygulayan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek
Lisesi Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Yönergesi” yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Yönerge Onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Ağustos 2014-2683
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1205
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 11
Karar Tarihi : 20/02/2014
Konu
: Özel Anabilim İlköğretim Kurumları
Ortaokul İspanyolca Dersi (5, 6, 7 ve
8. Sınıflar) Öğretim Programı
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 09/12/2013 tarihli ve
16915068/101.01/3752465 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Anabilim
İlköğretim Kurumları Ortaokul İspanyolca Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim
Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre
kabulü kararlaştırıldı.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Doç. Dr. Hatice Duran YILDIZ
Üye
Abdülkadir YILMAZ
Üye
İbrahim BÜKEL
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1206
Ağustos 2014-2683
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 57
Karar Tarihi : 12/06/2014
Konu
: Aile Eğitim Kurs Programı (0-18 Yaş Çocuğu
Olan Ailelere)
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 07/05/2014 tarihli ve
15923718/101.04/1822403 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Aile Eğitim Kurs
Programı (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere) nın ekli örneğine göre uygulanması,
Kurulumuzun 02/03/2010 tarihli ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen Aile Eğitimi
Kurs Programı (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere) nın uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
(Görevli)
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Ağustos 2014-2683
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1207
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 64
Karar Tarihi : 18/07/2014
Konu
: 19. Millî Eğitim Şûrasının Toplanması
08/07/2014 tarihli ve 29054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinin 11. maddesi hükmüne göre 19. Millî Eğitim Şûrasının
2014 yılı içinde toplanması ve Şûra ile ilgili idari, mali ve diğer her türlü işlemin Şûra Genel
Sekreterliği tarafından yürütülmesi hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Cem GENÇOĞLU
Üye
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
(Görevli)
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1208
Ağustos 2014-2683
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 65
Karar Tarihi : 18/07/2014
Konu
: 19. Millî Eğitim Şûrasının Şûra Genel
Sekreterinin Görevlendirilmesi
08/07/2014 tarihli ve 29054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinin 9. maddesi hükmüne göre 19. Millî Eğitim Şûrasının
sekretarya işlerini yürütmek üzere Kurul üyesi Dr. Hüseyin ŞİRİN’in Şûra Genel Sekreteri
olarak görevlendirilmesi hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Cem GENÇOĞLU
Üye
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
(Görevli)
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Ağustos 2014-2683
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1209
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 66
Karar Tarihi : 18/07/2014
Konu
: Askerî Liseler Gemicilik Dersi (9, 11 ve 12. Sınıflar),
Havacılığa Giriş Dersi ve Temel Değerler Dersi
Öğretim Programları
Genelkurmay Başkanlığının 06/02/2014 tarihli ve 26702250-3730-14049-14/
Eğt.D.Brys.Eğt.Ş.(2) sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Askerî Liseler
Gemicilk Dersi (9, 11 ve 12. Sınıflar), Havacılığa Giriş Dersi ve Temel Değerler Dersi
Öğretim Programlarının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren ekli örneklerine göre
uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Cem GENÇOĞLU
Üye
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
(Görevli)
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1210
Ağustos 2014-2683
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 67
Karar Tarihi : 18/07/2014
Konu
: Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulu
Çalgı (Bariton, Bas, Fagot, Flüt, Klarnet, Korno, Obua,
Saksafon, Trombon, Trompet-Kornet-Büğlü, Vurmalı
Çalgılar) Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar), Piyano Dersi
(10, 11 ve 12. Sınıflar), Koro Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar),
Armoniye Giriş Dersi, Çalgı Bilgisi Dersi, Müziğe Giriş Dersi
(9 ve 10. Sınıflar), Müzik Tarihi Dersi (11 ve 12. Sınıflar)
ve Orkestra Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programları
Genelkurmay Başkanlığının 01/04/2014 tarihli ve 26702250-3730-35004-14/
Eğt.D.Brys.Eğt.Ş. sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Silahlı Kuvvetler Bando
Astsubay Hazırlama Okulu Çalgı (Bariton, Bas, Fagot, Flüt, Klarnet, Korno, Obua,
Saksafon, Trombon, Trompet-Kornet-Büğlü, Vurmalı Çalgılar) Dersi (9, 10, 11 ve 12.
Sınıflar), Piyano Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar), Koro Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar),
Armoniye Giriş Dersi, Çalgı Bilgisi Dersi, Müziğe Giriş Dersi (9 ve 10. Sınıflar), Müzik
Tarihi Dersi (11 ve 12. Sınıflar) ve Orkestra Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim
Programlarının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren ekli örneklerine göre uygulanması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Cem GENÇOĞLU
Üye
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
(Görevli)
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Ağustos 2014-2683
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1211
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 68
Karar Tarihi : 31/07/2014
Konu
: Polis Koleji Haftalık Ders Çizelgesi
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Koleji Müdürlüğünün 01/07/2014 tarihli ve
38184779-4241(31247)/396-227-90461 sayılı yazısı üzerine Polis Koleji Haftalık Ders
Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10. Sınıflardan başlamak üzere
kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Kurulumuzun 31/07/2013 tarihli ve 106 sayılı kararıyla kabul edilen Polis Koleji
Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10. sınıflardan
başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Cem GENÇOĞLU
Üye
Kamil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
(Görevli)
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1212
Ağustos 2014-2683
POLİS KOLEJİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SEÇMELİ DERSLER
ORTAK DERSLER
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
DİL VE ANLATIM (*)
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ
TARİH
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
FELSEFE
BİRİNCİ YABANCI DİL
İKİNCİ YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ
GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (2)
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (2)
DİL VE ANLATIM
DİKSİYON VE HİTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESİ (3)
TEMEL MATEMATİK (2)
İLERİ MATEMATİK (2)
İLERİ FİZİK (2)
MATEMATİK VE FEN
BİLİMLERİ
İLERİ KİMYA (2)
İLERİ BİYOLOJİ (2)
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)
SEÇMELİ TARİH (1)
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)
SEÇMELİ COĞRAFYA (2)
PSİKOLOJİ (1)
SOSYOLOJİ (1)
MANTIK (1)
BİLGİ KURAMI (1)
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ FELSEFE (1)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
İŞLETME (1)
EKONOMİ (1)
GİRİŞİMCİLİK (1)
YÖNETİM BİLİMİ (1)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)
KUR'AN-IKERİM (4)
DİN, AHLAK VE
HZ.MUHAMMED'İN HAYATI (4)
DEĞERLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER (2)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (3)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (2)
YABANCI DİLLER VE
ALMAN EDEBİYATI (1)
EDEBİYATI
İNGİLİZ EDEBİYATI (1)
FRANSIZ EDEBİYATI (1)
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (3)
SPOR VE SOSYAL
SOSYAL ETKİNLİK (1)
ETKİNLİK
TEMEL SPOR EĞİTİMİ (2)
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4)
ŞEÇMELİ MÜZİK (4)
SANAT TARİHİ (1)
GÜZEL SANATLAR
DRAMA (1)
ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI (1)
ESTETİK (1)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1)
BİLİŞİM
PROJE HAZIRLAMA (1)
POLİS MESLEK BİLGİSİ (2)
MESLEKİ DERSLER
YAKIN SAVUNMA TAKTİKLERİ (2)
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM
DERS SAATİ
9.
SINIF
2
3
1
2
2
5
2
2
2
1
6
2
2
32
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(1)(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
2
1
10.
SINIF
2
3
1
2
2
5
2
2
2
4
2
2
1
30
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(1)(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
4
1
11.
SINIF
2
3
1
2
2
4
2
2
1
19
(2)(3)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(5)(6)
(3)(4)
(3)(4)
(2)(3)
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)(8)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(1)(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
15
1
12.
SINIF
2
3
1
4
2
2
1
1
16
(2)(3)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(5)(6)
(3)(4)
(3)(4)
(2)(3)
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)(8)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(1)(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
18
1
35
35
35
35
AÇIKLAMALAR:
1. (*) Yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derstir.
2. Ortak dersler ile seçmeli derslerde Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen programlar uygulanır.
3. Yabancı dil dersleri Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça derslerinden seçilerek uygulanır.
4. Polis Meslek Bilgisi ve Yakın Savunma Taktikleri derslerinde Talim ve Terbiye Kurulunun 26/09/2011 tarih ve 143 sayılı kararıyla kabul edilen öğretim
programları esas alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
Ağustos 2014-2683
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1213
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 72
Karar Tarihi : 31/07/2014
Konu
: Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinin Bazı
Alanlarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile
Çerçeve Öğretim Programlarında Değişiklik
Yapılması
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 09/07/2014 tarihli ve
59917357/101.03/2883440 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzun 02/06/2014 tarihli ve 50-51
sayılı kararları ile kabul edilen;
1. Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Gıda Teknolojisi
Alanı (Gıda Kalite Kontrol, Gıda İşletme Dalları) Haftalık Ders Çizelgesinin
Dal Dersleri bölümüne “Çay İşleme” dersinin eklenmesi,
2. Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Sağlık
Hizmetleri Alanı (Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık
Teknisyenliği Dalları) Haftalık Ders Çizelgesinin Ortak Alan Dersleri
bölümünde yer alan “Anatomi ve Fizyolojisi” dersinin adının “Anatomi ve
Fizyoloji”; Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı
Sağlık Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programında yer alan “Doğum
Öncesi Bakım ve Doğum” dersinin adının “Doğum Öncesi İzlem ve Doğum”;
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı
Çerçeve Öğretim Programında yer alan “Kuluçka Tekniği” dersinin adının
“Kuluçka Bilgisi ve Tekniği”, “Pet Hayvancılığı” dersinin adının ise “Pet
Hayvanları” olarak değiştirilmesi
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Cem GENÇOĞLU
Üye
Kamil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
(Görevli)
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1214
Ağustos 2014-2683
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 73
Karar Tarihi : 14/08/2014
Konu
: Özel Temel Lise Haftalık Ders Çizelgesi
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 15/07/2014 tarihli ve
16915068/121/2971600 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Temel Lise
Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren ekli örneğine göre
uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Cem GENÇOĞLU
Üye
Kamil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Ağustos 2014-2683
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1215
ÖZEL TEMEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
ORTAK DERSLER
DİL VE ANLATIM*
TÜRK EDEBİYATI*
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ*
TARİH*
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK*
COĞRAFYA*
MATEMATİK*
FİZİK*
KİMYA*
BİYOLOJİ*
FELSEFE*
BİRİNCİ YABANCI DİL*
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK*
SAĞLIK BİLGİSİ
TRAFİK VE İLK YARDIM
ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI-YÜZYÜZE EĞİTİM
ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI-UZAKTAN EĞİTİM
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (2)*
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (2)*
DİL VE ANLATIM
DİKSİYON VE HİTABET (1)*
OSMANLI TÜRKÇESİ (3)*
TEMEL MATEMATİK (2)
İLERİ MATEMATİK (2)*
İLERİ FİZİK (2)*
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
İLERİ KİMYA (2)*
İLERİ BİYOLOJİ (2)*
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)
SEÇMELİ TARİH (1)*
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)*
SEÇMELİ COĞRAFYA (2)*
PSİKOLOJİ (1)*
SOSYOLOJİ (1)*
MANTIK (1)*
BİLGİ KURAMI (1)
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ FELSEFE (1)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
İŞLETME (1)
EKONOMİ (1)
GİRİŞİMCİLİK (1)
YÖNETİM BİLİMİ (1)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)
KUR’AN-I KERİM (4)*
DİN, AHLÂK VE DEĞERLER
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (4)
TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (2)*
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (2)*
YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI
ALMAN EDEBİYATI (1)
İNGİLİZ EDEBİYATI (1)
FRANSIZ EDEBİYATI (1)
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (4)*
SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK
SOSYAL ETKİNLİK (1)
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4)*
SEÇMELİ MÜZİK (4)*
GÜZEL SANATLAR
SANAT TARİHİ (1)
DRAMA (1)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1)
BİLİŞİM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
9
2
3
1
2
2
6
2
2
2
3+(3)
1
1
26
4
1
2
(1)(2)
(1)(2)
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
2
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
2
(1)(2)
2
2
2
1
(1)(2)
(1)(2)
4
1
35
SINIFLAR
10
11
2
2
3
3
1
1
2
2
2
6
2
2
2
2
2+(2)
2+(2)
1
1
25
13
2
2
3
2
1
1
2
2
2
6
4
4
2
(1)(2)
(1)(2)
4
3
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
(1)(2)
(1)(2)
(2)(10)
2
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
2
2
(1)(2)
(1)(2)
2
2
2
2
2
2
1
1
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
7
19
1
1
35
35
12
2
3
1
2+(2)
1
1
9
3
3
2
1
2
2
6
4
4
2
(1)(2)
4
3
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
(2)(10)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
2
(1)(2)
2
2
2
1
(1)(2)
(1)(2)
22
1
35
AÇIKLAMALAR:
1) Ortak dersler ve seçmeli derslerden "*" işaretli olanlar yüz yüze eğitim şeklinde verilecektir.
2) Yabancı dil dersinde “+” ile belirtilen kısım uzaktan eğitimle okutulacaktır.
3) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler kurum yönetiminin takdirine bağlı olarak yüz yüze eğitim şeklinde de verilebilir.
4) İsteyen kurumlarda haftalık on (10) ders saatine kadar kurum ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat
etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kurum yönetiminin kararına bağlı olarak
uygulanabilir.
5) Ders çizelgesinin uygulanmasında; Talim ve Terbiye Kurulunun 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgesinin açıklamalar
bölümünde yer alan hükümler uygulanır.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1216
Ağustos 2014-2683
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Sayı
: 74
Tarihi : 14.08.2014
Konu
: Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede
Değişiklik Yapılması
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 20/06/201431666252/350/2571044;03/04/2014 – 31666252/350/1379812 tarihli ve sayılı yazıları
üzerine Kurulumuzda görüşülen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma
Esasları İle Eki Çizelgede ekli örneğine göre değişiklik yapılması hususunu uygun
görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Cem GENÇOĞLU
Üye
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
(Görevli)
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
(Görevli)
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Ağustos 2014-2683
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1217
ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
ESASLAR
MADDE 1 – Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esasları” nın geçici 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu esaslar eki Çizelgenin 7, 8, 25, 29, 38, 46, 57, 63 ve 66 ncı sıra numaralı bölümleri ekte yer alan
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1218
Ağustos 2014-2683
ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGEDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR ÇİZELGE
SIRA
NO
7
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Beden Eğitimi
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
OKUTACAĞI DERSLER

Beden Eğitimi

Trafik ve İlk Yardım

Sağlık Bilgisi

Spor Etkinlikleri

Halk Oyunları

Güzel Sanatlar ve Spor
Liselerinin Spor Alanı ile ilgili
Dersleri

Beden Eğitimi ve Sporla ilgili
diğer dersler

Beden Eğitimi ve Spor

Spor ve Fiziki Etkinlikler

Bilişim Teknolojileri Alanının;
• Bilgisayar Teknik Servisi
• Ağ İşletmenliği
• Web Programcılığı
• Veri Tabanı Programcılığı
dallarının alan/dal dersleri

Diğer alanların Bilişim
Teknolojileri alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri

Bilişim Teknolojileri

Küreselleşen Toplumda İletişim
Teknolojileri
10. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*) (**)

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
11. Bilgisayar Teknolojisi
Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri Bölümü (*) (**)

Medya Okuryazarlığı
1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (*)
3. Spor Bilimleri Fakültesi (*)
1. Bilgisayar Öğretmenliği
2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
4. Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmenliği/Eğitimi
5. Bilgisayar Mühendisliği(*)
6. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*)
7. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)
8. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği (**)
9. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*) (**)
8
Bilişim Teknolojileri
12. Bilgi Teknolojileri (*) (**)
13. Yazılım Mühendisliği (*)
14. Bilişim Sistemleri Mühendisliği (*)
15. Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi
Öğretmenliği
16. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü (*)
17. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
Sistemleri Bölümü(*)
18. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (*)
19. Bilgisayar Bilimleri(*)
(**) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına
Atanamazlar.
Ağustos 2014-2683
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
1. Gazetecilik (*)
OKUTACAĞI DERSLER

Gazetecilik Alanının;
• Yazılı Basın Muhabirliği
• TV Muhabirliği
• Sayfa Sekreterliği
• Foto Muhabirliği
dallarının alan/dal dersleri

Diğer alanların Gazetecilik
Alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri

Küreselleşen Toplumda İletişim
Teknolojileri

Resim

Görsel Sanatlar

Sanat Etkinlikleri

Sanat Tarihi
1. Resim Öğretmenliği
2. Resim - İş Öğretmenliği

Görme Engelliler Okulları
Modelaj-İş
3. Resim (*)

Güzel Sanatlar ve Spor
Liselerinin Görsel Sanatlar alanı
ile ilgili dersleri

Diğer alanların Resim ile ilgili
dersleri

Görsel Sanatlar (Resim,
Geleneksel Sanatlar, Plastik
Sanatlar v.b) (Ortaokul)

Ebru

İmam Hatip Lisesi Meslek
Dersleri

Temel İslam Bilimleri Dersleri

Osmanlı Türkçesi

Arapça

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1. İlahiyat Fakültesi (*)

Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi (*)

İmam Hatip Ortaokullarında
okutulan Kur’an-ı Kerim, Hz
Muhammed’in Hayatı ve Temel
Dinî Bilgiler Dersleri

Ortaokullarda ve Liselerde
Okutulan Din, Ahlak ve
Değerler alanındaki dersler

Türk İslam Sanatları dersleri (**)
2. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*)
3. Televizyon Gazeteciliği (*)
4. Medya İletişim Sistemleri (*)
5. Medya ve İletişim Sistemleri (*)
25
Gazetecilik
1219
6. Basım ve Yayımcılık (*)
7. Basın ve Yayın (*)
8. İletişim (*)
9. İletişim Sanatları (*)
10. Medya ve İletişim (*)
11. İletişim Tasarımı ve Yönetimi (*)
29
Görsel Sanatlar
4. Geleneksel Türk Sanatları (*)
5. Geleneksel Türk El Sanatları (*)
38
İmam- Hatip Lisesi
Meslek Dersleri
3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
(*)
4. Dinî İlimler Fakültesi (*)
5. İslami İlimler Fakültesi (*)
(**) Öncelikli olarak bu derslerle ilgili
sertifikası olan ve/veya
lisans/lisansüstü öğrenimleri
sırasında bu dersleri aldığını
belgelendiren tüm alan öğretmenleri
tarafından okutulur.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1220
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Ağustos 2014-2683
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
OKUTACAĞI DERSLER

46
Konaklama ve
Seyahat Hizmetleri
1.
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Öğretmenliği
2.
Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği
3.
Turizm Öğretmenliği
4.
Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği
5.
Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği/Eğitimi
6.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Öğretmenliği/Eğitimi
7.
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
(*)
8.
Turizm İşletmeciliği (*)
9.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu (*)
10. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (*)
11. Turizm ve Otel İşletmeciliği (*)




12. Konaklama İşletmeciliği (*)
13. Seyahat İşletmeciliği (*)

14. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (*)
15. Turizm ve Büro Yönetimi (*)
16. Turizm ve Rehberlik (*)

17. Turizm ve Otelcilik (*)



SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
OKUTACAĞI DERSLER


57
Muhasebe ve
Finansman
1.
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
2.
İşletme Öğretmenliği/Eğitimi
3.
İktisat (*) (**)
4.
İşletme (*) (**)
5.
Maliye (*) (**)
(**) 1, 2’nci sıradaki bölüm mezunlarınca
ihtiyacın karşılanamaması durumunda
atanırlar.
Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri Alanının;
• Ön Büro
• Kat Hizmetleri
• Operasyon
• Rezervasyon
dallarının alan/dal dersleri
Yiyecek İçecek Hizmetleri
Alanının;
• Servis
• Bar
• Hosteslik
dallarının alan/dal dersleri
Eğlence Hizmetleri Alanının;
• Animatörlük
• Çocuk Animatörlüğü
dallarının alan/dal dersleri
Pazarlama ve Perakende
Alanının;
• Satış Elemanlığı
• Sigortacılık
• Emlak Komisyonculuğu
• Gıda Satış Elemanlığı
dallarının alan/dal dersleri
Ön Büro Teknolojisi Alanının
teorik ve uygulamalı meslek
dersleri
Kat Hizmetleri Teknolojisi
alanının teorik ve uygulamalı
meslek dersleri
Yiyecek ve İçecek Servisi
Teknolojisi
Alanının teorik ve uygulamalı
meslek dersleri
Diğer alanların Konaklama ve
Seyahat Hizmetleri alanına ait
alan/dal dersleri ve modülleri
İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite
Yönetimi
Girişimcilik




Muhasebe ve Finansman
Alanının;
• Bilgisayarlı Muhasebe
• Dış Ticaret Ofis Hizmetleri
• Finans ve Borsa Hizmetleri
dallarının alan/dal dersleri
Pazarlama ve Perakende
Alanının;
• Satış Elemanlığı
• Sigortacılık
• Emlak Komisyonculuğu
• Gıda Satış Elemanlığı
dallarının alan/dal dersleri
Ulaştırma Hizmetleri Alanının;
• Lojistik
dalının alan/dal dersleri ve
modülleri
Diğer alanların Muhasebe ve
Finansman alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite
Yönetimi
• Girişimcilik
Ustalık Dönemi Ortak Dersler
(**)
(**) Ustalık döneminde okutulan
muhasebeye ait ortak dersler
Ağustos 2014-2683
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1221
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
OKUTACAĞI DERSLER

Pazarlama ve Perakende
Alanının;
• Satış Elemanlığı
• Sigortacılık
• Emlak Komisyonculuğu
• Gıda Satış Elemanlığı
dallarının alan/dal dersleri

Ulaştırma Hizmetleri Alanının;
• Lojistik Dalının alan/dal
dersleri

Muhasebe ve Finansman
Alanının;
• Dış Ticaret ve Ofis
Hizmetleri
• Finans ve Borsa Hizmetleri
dallarının alan/dal dersleri

Diğer Alanların Pazarlama ve
Perakende alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
• Ayakkabı, Deri ve Yan
Ürünleri Satış Elemanlığı
• Elektrik ve Elektronik
Malzemeler Satış
Elemanlığı
• Giyim ve Giyim Aksesuarları
Satış Elemanlığı
• İnşaat Malzemeleri Satış
Elemanlığı
• Kantin İşletmeciliği
• Kırtasiye ve Kitap Satış
Elemanlığı
• Meyve ve Sebze Satış
Elemanlığı
• Mobilya Satış Elemanlığı
• Oto Yedek Parça Satış
Elemanlığı
• Saat, Elektrikli Aletler ve
Elektronik Araçlar Satış
Elemanlığı
• Sanayi Makineleri Satış
Elemanlığı
• Şarküteri, Bakkal Gıda
Pazarlama Satış Elemanlığı
• Tarım Ürünleri Satış
Elemanlığı
• Tıbbî Araçlar ve
Malzemeleri Satış
Elemanlığı
• Su ve Deniz Ürünleri Satış
Elemanlığı dallarının alan
ortak dersleri

Ustalık Dönemi Ortak Dersler
1. Pazarlama Öğretmenliği
2. Muhasebe ve Finansman
Öğretmenliği (**)
3. Büro Yönetimi Öğretmenliği (**)
4. İşletme Öğretmenliği/Eğitimi (**)
5. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği (**)
63
Pazarlama ve
Perakende
6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Öğretmenliği/Eğitimi (**)
7. İktisat (*) (**)
8. İşletme (*) (**)
9. Maliye (*) (**)
(**) 1’inci sıradaki bölüm mezunlarınca
ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1222
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Ağustos 2014-2683
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
1. Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü (*)
OKUTACAĞI DERSLER

Radyo - Televizyon Alanının;
• Radyo - Televizyon
Programcılığı
• Grafik - Animasyon
• Kameramanlık
• Teknik Yapım - Yayın
dallarının alan/dal dersleri

Diğer alanların Radyo Televizyon alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri

Medya Okuryazarlığı
2. Radyo, TV ve Sinema (*)
3. Radyo, Televizyon ve Sinema (*)
4. Radyo ve Televizyon Bölümü (*)
5. Radyo-TV-Sinema (*)
6. Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar (*)
7. Sinema ve Televizyon Bölümü (*)
66
Radyo Televizyon
8. Medya İletişim Sistemleri (*)
9. Medya ve İletişim Sistemleri (*)
10. İletişim (*)
11. İletişim Sanatları (*)
12. Televizyon Haberciliği ve
Programcılığı (*)
13. Medya ve İletişim (*)
14. İletişim Tasarımı ve Yönetimi (*)
Ağustos 2014-2683
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1223
DUYURULAR
DUYURU
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlatılan
ve aşağıda kimlik bilgileri verilen eğitim araçları, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren
eğitim aracı olarak okutulmak üzere eğitim öğretim açısından Kurulumuzca uygun
bulunmuştur.
İlgililere duyurulur.
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Eğitim Aracının Adı
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu
Hukuk ve Adalet
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu
Medya Okur Yazarlığı
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu
Hz. Muhammed’in Hayatı
7
Ortaöğretim
Hz. Muhammed’in Hayatı
11
İmam Hatip Ortaokulu
Temel Dini Bilgiler
(İslam, 7)
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu
Kur’an-ı Kerim
7
Ortaöğretim
Kur’an-ı Kerim
11
Yazarı/Yazarları
Yrd.Doç. Dr. Fatma ÜNAL
Yrd.Doç. Dr.Selahattin KAYMAKÇI
Yrd.Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ
Dr. Süleyman YİĞİTTİR
Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT
İsmail AKSEL
Kubilay İNAN
Sadi DEMİR
Prof.Dr. Erol Nezin ORHON
Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU
Yrd.Doç. Dr. Adnan ALTUN
Yrd.Doç. Sait TÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL
Ekrem KARAARSLAN
Zafer SÖĞÜT
Ahmet YAPICI
Ali Sacit TÜRKER
Ekrem ÖZBAY
Dr. Mehmet AKGÜL
Ahmet YAPICI
Ali Sacit TÜRKER
Ekrem ÖZBAY
Dr. Mehmet AKGÜL
Yayınevi
MEB
MEB
MEB
MEB
MEB
Faruk SALMAN
Nazif YILMAZ
MEB
Faruk SALMAN
Nazif YILMAZ
MEB
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1224
Ağustos 2014-2683
…………........................................... VALİLİĞİNDEN
Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay
doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır.
İlgililere duyurulur.
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
Adaylığın Kaldırıldığına
Dair Onayın
Tarih ve Sayısı
Hüseyin TALAŞ
Amasya-Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
23/07/2014-3125160
Özlem TEKCAN TUTKUN
Amasya-Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
23/07/2014-3125160
Cafer AYDIN
Amasya-Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müd.
23/07/2014-3125160
Cengiz ŞEKER
Amasya-Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müd.
23/07/2014-3125160
Mustafa ÇEVİKYİĞİT
Amasya-Hamamözü Adil Candemir ÇPL
23/07/2014-3125160
Salih ANKARA
Amasya-Merzifon Fen Lisesi
23/07/2014-3125160
Deniz MESCİ
Amasya-Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
23/07/2014-3125160
Elif BELDEK
Amasya-Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
23/07/2014-3125160
Sebiha ERMİSKET
Amasya-Merzifon Kız Teknik ve Meslek Lisesi
23/07/2014-3125160
Yolsu ÖZDEMİR
Amasya-Suluova Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
23/07/2014-3125160
Filiz KOPARICI
Amasya-Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
23/07/2014-3125160
Hayati TÖNGÜŞ
Amasya-Suluova Şehit M. Saygün Anadolu Lis.
23/07/2014-3125160
Uğur EVREN
Amasya-Suluova Zübeyde Hanım İÖO
23/07/2014-3125160
Fadime AY
Amasya-Taşova Uluköy Ş.K.M. Düzgün Ort.
23/07/2014-3125160
Mehmet Emin TURAN
Amasya-Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü
23/07/2014-3125160
Merve ÇAĞLAYAN
Amasya-Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü
23/07/2014-3125160
Mustafa İKİZ
Amasya-Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü
23/07/2014-3125160
Osman KORKMAZ
Amasya-Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü
23/07/2014-3125160
Rabia YÜCEL
Amasya-Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü
23/07/2014-3125160
Yılmaz ERGİN
Amasya-Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü
23/07/2014-3125160
İbrahim HOLAT
Amasya-Merkez 75. Yıl İMKB Bayezit İÖO
23/07/2014-3125160
Harun KAVAKLI
Amasya-Merkez Atatürk Anadolu Lisesi
23/07/2014-3125160
Mutlu KÖYBAŞI
Amasya-Merkez Ez.Pazar Atatürk Ortaokulu
23/07/2014-3125160
Musa DAĞISTAN
Amasya-Merkez Göyhöyük Tar. Mes. Lisesi
23/07/2014-3125160
Can YILDIRMAZ
Amasya-Merkez Halk Eğitim Merkz. ve A.S.O.
23/07/2014-3125160
Seda YİĞİT
Amasya-Merkez Kayabaşı Ortaokulu
23/07/2014-3125160
Hasan Hüseyin DİLİBAL
Amasya-Merkez Macit Zeren Fen Lisesi
23/07/2014-3125160
Ahmet KAHVECİ
Amasya-Merkez Z. Hanım Üçler İlkokulu
23/07/2014-3125160
Ağustos 2014-2683
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İÇİNDEKİLER
1225
Sayfa No
1.
Sınıf Geçme Sistemi Uygulayan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek
Lisesi Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Yönergesi
1203
2.
Özel Anabilim İlköğretim Kurumları Ortaokul İspanyolca Dersi (5, 6, 7
ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı
1205
3.
Aile Eğitim Kurs Programı (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere)
1206
4.
19. Millî Eğitim Şûrasının Toplanması
1207
5.
19. Millî Eğitim Şûrasının Şûra Genel Sekreterinin Görevlendirilmesi
1208
6.
Askerî Liseler Gemicilik Dersi (9, 11 ve 12. Sınıflar), Havacılığa Giriş
Dersi ve Temel Değerler Dersi Öğretim Programları
1209
7.
Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulu Çalgı (Bariton,
Bas, Fagot, Flüt, Klarnet, Korno, Obua, Saksafon, Trombon,
Trompet-Kornet-Büğlü, Vurmalı Çalgılar) Dersi (9, 10, 11 ve 12.
Sınıflar), Piyano Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar), Koro Dersi (10, 11 ve
12. Sınıflar), Armoniye Giriş Dersi, Çalgı Bilgisi Dersi, Müziğe Giriş
Dersi (9 ve 10. Sınıflar), Müzik Tarihi Dersi (11 ve 12. Sınıflar) ve
Orkestra Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programları
1210
8.
Polis Koleji Haftalık Ders Çizelgesi
1211
9.
Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinin Bazı
Alanlarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile
Çerçeve Öğretim Programlarında Değişiklik
Yapılması
1213
10.
Özel Temel Lise Haftalık Ders Çizelgesi
1214
11.
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Değişiklik 1216
Yapılması
12.
Duyurular
1223
İNTERNET ADRESİ
http://tebligler.meb.gov.tr
Tebliğler Dergisi, elektronik ortamda yayımlandığından abone kaydı alınmamaktadır.
Tel: 0 (312) 413 19 13
0 (312) 417 14 61
[email protected], [email protected]
Tel: 0 (312) 866 22 01 - 866 22 49/246
Fax: 0 (312) 866 22 72
DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
567 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content