close

Enter

Log in using OpenID

2014 Ders İçerikleri - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

embedDownload
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu- Ders Adı
(Teorik-Uygulama) AKTS
SHTD111 Hastalıklar Bilgisi-I
(2-0)3
İnsan vücudunun genel yapısı; Hücre ve fonksiyonları,
metabolizma, vücut sıvıları, elektrolitler, doku ve
tipleri; Organ ve sistemleri; Solunum, dolaşım, sindirim,
boşaltım ve üreme organları ve işlevleri; Sağlık ve
hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etioloji;
Hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemleri; Hayati
bulgular; Konjenital anomaliler; Parazit hastalıkları;
Kanser; Endokrin sistem hastalıkları; Kan hastalıkları;
Ruh sağlığı ve bozuklukları; Sinir sistemi ve duyu
organları hastalıkları.
SHTD113 Anatomi ve Fizyoloji
(3-0)4
Anatomiye ve Fizyolojiye Giriş; Kemik; Kas; Eklem ve
genel bilgiler; Solunum sistemi; Kalp ve dolaşım
sistemi; Sindirim sistemi; Üreme sistemi; Üriner sistem;
Santral sinir sistemi ve endokrin sistem anatomileri;
Göz ve görme yolları; Kulak, işitme denge yolları.
Sinirsel ve humoral regülasyon, Hücre ve hücre
membranında transport, Kan Fizyolojisi, Sindirim
Sistemi Fizyolojisi, Metabolizma ve vücut ısısı
regülasyonu, Solunum Sistemi Fizyolojisi, Kalp ve
Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Endokrin Sistem, Boşaltım
Sistemi, Sinir ve Kas Fizyolojisi, Sinir Sistemi
Fizyolojisi.
SHTD115 Tıbbi Terminoloji-I
(2-0)3
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler; Kökler; Son ekler;
Kısaltmalar; Vücutta yer ve bölge tanımlayan terimler;
Kas iskelet sistemi ile ilgili terimler; Dolaşım, sindirim,
solunum ve sinir sistemi terimleri; duyu organları
terimleri; Üro-genital sistem terimleri; Üreme sistemi
terimleri; İç salgı bezleri sistemi terimleri; Cerrahi
hastalıklar terminolojisi; İç hastalıklarla ilgili terimler.
SHTD117 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi I
(2-0)3
Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar,
Tıbbi
dokuman ve tıbbi dokümantasyonun tarihçesi, Tıbbi
dokümantasyonun
önemi,
Tıbbi
dokümanların
özellikleri, Tıbbi kayıtların kapsamı, kullanımı ve
başlıca kullanıcıları, düzenlenmesi, hasta dosyalarının
numaralanması ve sıralanması, Tıbbi dokümantasyon ile
ilgili temel kural ve kavramlar.
SHTD119 Sağlık Hizmetleri Yönetimi
(2-0)3
Sağlık yönetimine giriş; Yönetim süreçleri; İletişim;
Personel yönetimi; Türkiye’de sağlık örgütlenmesi;
Birinci basamak sağlık hizmetleri; Yataklı sağlık
kuruluşları; Sağlık Hizmetleri ile ilgili temel kanunlar,
Devlet Personel Rejiminin temel hükümleri.
SHTD121 İletişim Teknikleri
(2-0)3
İletişim ile ilgili temel kavramlar, İletişimin tanımı ve
anlamı, İletişim neden önemlidir? Etkin iletişim ve
koşulları, İletişim süreci ve öğeleri, İletişim yöntemleri,
İletişim ve algılama, İşitmek ve dinlemek, Dinleme
türleri, geri bildirim süreci, Beden dilinin iletişimdeki
rolü, Dış görünüm ve hareketler, İletişim engelleri ve
aşılması, Empati kavramı, empati – empatik yaklaşım,
Örgütsel iletişim konuları işlenir.
TURK101 Türk Dili-I
(2-0)2
Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri, Dil-Düşünce İlişkisi,
Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür
(Dil-Kültür İlişkisi, Kültür Çeşitleri), Medeniyet,
Dilekçe Yazımı, Yeryüzündeki Diller ve Türkçenin
Dünya Dilleri Arasındaki Yeri (Dillerin Doğuşu, Dilin
Türleri, Dillerin Sınıflandırılması, Türkçenin Dünya
Dilleri Arasındaki Yeri), Türk Dilinin Tarihî Dönemleri
ve Gelişmesi, Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve
Yayılma Alanları, Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi,
Şekil Bilgisi), Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden
Geçen Ögeler, Yazım Kuralları ve Uygulaması,
Noktalama
İşaretleri
ve
Kullanımıyla
İlgili
Uygulamalar.
AİİT101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-I (2-0)2
“Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın
amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını
ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış,
Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes
Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve
Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal
Paşa'nın
Samsun'a
çıkışı,
kongreler
yoluyla
teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli,
T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini
ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale,
Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, eğitim ve kültür
alanında Milli Mücadele, Sosyal ve İktisadi Alanda
Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.
İNG101 İngilizce-I
(3-0)3
Alfabe, selamlaşma, kendini tanıtma, kişisel bilgi
alışverişi fiil o "olmak, özne zamirler, iyelik sıfatları,
milletler, ülkeler, numaraları, telefon numaraları, alfabe,
işler, zaman, iyelik, tekil ve çoğul isimler, aile sayılar,
renkler, yer edatlar, sıralı sayılar, bazı / tüm. rutinleri
hakkında konuşmak ve alışkanlıkları, frekans basit
şimdiki zaman, zarflar, fiiller. isteği yapma, davetiye ve
önerileri, zamanlar, şimdiki zaman, zarflar. gelecek
zaman, herhangi / bir / birkaç / biraz / yeterli,
sayılabilen/sayılamayan,
sorma
ve
verme,
karşılaştırmalar en çok yapma.
SHTD102 Hastalıklar Bilgisi II
(2-0)2
Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları; Solunum sistemi
hastalıkları; Sindirim sistemi hastalıkları; Üriner sistem
hastalıkları; Erkek ve kadın genital sistem hastalıkları;
Gebelik ve doğum; Sık görülen çocuk hastalıkları;
İskelet sistemi hastalıkları; Bağ dokusu (kollogen doku)
hastalıkları; Deri hastalıkları.
SHTD112 Halk Sağlığı
(2-0)2
Tıbbın tarihsel gelişimi; Temel Sağlık Hizmetleri; Halk
sağlığına ilişkin temel kavramlar, sağlık ve hastalık
kavramları, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, temel
sağlık hizmetleri, sağlık yönetimi, ana sağlığı, aile
planlaması, çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, çevre
sağlığı, sosyal hastalıklar, sağlık insan gücü;
Bağışıklama hizmetleri; Toplumda sık görülen
hastalıkların oluşumu, Sıklık ve dağılımı etkileyen
nedenler, Temel Beslenme; Sağlık Eğitimi, İşçi ve işyeri
sağlığı, Aile Planlaması.
SHTD114 Tıbbi Terminoloji II
(2-0)2
İlk yardım - acil bakım terimleri; Doğum ve kadın
hastalıklarında genel kavramlar ve terimler; Çocuk
sağlığı ile ilgili kavram ve terimler; Epidemiyoloji ve
enfeksiyon etkenleri ve hastalıkları ile ilgili terimler;
Ruh sağlığı ile ilgili kavram ve terimler; Farmakolojik
kavram ve terimler; Anesteziyoloji ile ilgili terimler.
SHTD116 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi-II
(2-0)3
Hasta dosyalarının hukuki yönü, Hasta dosyalarına yer
alan evrakın değerlendirilmesi, Hasta dosyalarının
standardizasyonu, Dosya özetlerinin hazırlanması, şekil
ve içeriği, çıkış özeti, Dosyalama yöntemleri,
Dosyalama İşlemleri, tanımlar ve amaçlar, Dosyalama
sistemleri yarar ve sakıncaları, Hasta dosyalarının ödünç
alıp verilmesi, Hasta dosyalarının yerine kaldırılması,
yerleşim hatalarının önlenmesi, İndeksleme işlemleri,
hasta, doktor indeksi, Hastalık ve ameliyatlara ait
indeksleme sistemleri, Hastalıkların ve ameliyatların
uluslararası sınıflandırma sistemlerinin amacı, faydaları
TURK102 Türk Dili-II
(2-0)2
Cümle Bilgisi, Kelime Grupları, Cümle ve Cümleyi
Meydana Getiren Unsurlar, Cümle Türleri, Cümle
Çözümlemeleri,
Cümle
İnceleme
Örnekleri,
Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana
Düşünce, Tema, Hayal, Paragraf), Anlatım Biçimleri,
Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, Düşünce ve Bilgi Aktaran
Yazılar, Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri,
Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş), Dil Yanlışları
(Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları, Anlatım
Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar), Konferans,
Bilimsel Araştırma
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (2-0)2
Yeni Türk devletinin temeli olan inkılaplar ve tarihi
kökeni; Cumhuriyet rejiminin oturtulma çalışmaları;
Mustafa Kemal Atatürk’ün iç ve dış politikası;
Türkiye’de tek parti yönetimi devri; Çok partili hayata
geçiş denemesi ve sonuçları; Jeopolitik ve Türkiye’nin
Jeopolitik durumu; Üniversite gençliğine yönelik
psikolojik hareket tehdidi; Atatürkçülüğün tanımı ve
önemi; Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşması ve
temel özellikleri; Atatürk ve Fikir hayatı; Atatürk ve
İktisat; Laiklik ve din.
İNG102 İngilizce-II
(3-0)3
Yetenek ve yeterlilik belirtme, yer-yön belirtme ve
tarifte bulunma, gelecek planlarından bahsetme ve
gelecekle ilgili öngörülerde bulunma, karşılaştırma ve
karşıtlık belirten bağlaçlar, sıfatların ve zarfların
karşılaştırılması ve derecelendirilmesi, izin isteme ve
izin verme, ricada bulunma, öğüt verme, teklifte
bulunma, özür dileme, zorunluluk ve yasakları dile
getirme, sipariş verme-sipariş isteme, tercihlerini
belirtme, telefon görüşmelerindeki kullanım kalıpları,
yakın geçmiş yaşantılardan bahsetme ve geçmişte
süreklilik belirten eylemleri anlatma gibi yapı ve
işlevlere dayalı konular.
SHTD201 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilg.-III
(2-4)6
Bilgi saklama ortamları (kağıt ortam, manyetik ortam,
mikrografi, film arşivi, röntgen arşivi), Sağlık
kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon bölümünün kuruluş
ve fonksiyonları, Hasta dosyaları arşivinin yönetim ve
organizasyonu, Hastane arşivinin örgütlenmesi, Hasta
dosyaları arşivlerinde örgüt modelleri, Hasta dosyaları
arşivinin yönetim ve organizasyonu, Hasta dosyaları
arşivinin mimari yapı ve özellikleri, Hasta dosyaları
arşivi bölüm ve fonksiyonları, Arşivin yeri ve bütçesi;
Arşiv komitesi; Arşiv teşkilatı ve fonksiyonları, Tıbbi
raporun
niteliği,
türleri,
Yataksız
sağlık
kuruluşlarındakini tıbbi doküman ve dokümantasyon.
SHTD205 Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri-I (2-2)4
Bilgi nedir? Bilgi kaynaklarını sınıflandırma sistemleri
Enformasyon-Sağlık
Kuruluşlarında
Enformasyon
Sistemleri Sağlık Enformasyon Sistemleri Hastane
Enformasyon Sistemi Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemi
Sağlık Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı Tıpta
bilgisayar kullanım alanları Tıpta kullanılan bilgisayar
sistemleri Hastane bilgi otomasyonunun temel
uygulama alanları Hastane bilişim sistemleri. Temel
bilgi teknolojilerinin tanıtımı ve incelenmesi İletişim
teknolojileri İnternet kullanımı ve bilgiye erişim Temel
uygulamalar (Hastanın giriş kayıtlarının yapılış biçimi,
hastaya yapılacak olan testlerin programa girişi ve
sonuçlarının kaydedilmesi. Yatan hastalar hakkında
temel bilgiler, ameliyathane bilgilerinin işlenmesi).
SHTD211 Yazışma Teknikleri-I
(2-0)4
İş yazıları ve iletişimin genel olarak tanımı ve önemi;
İletişim ve yazışma tekniği; Yazışma tekniğinde dil ve
edebiyatın yeri ve rolü; Yazışma tekniğinde yazı ve
konuşma sanatının yeri; İletişimin araçları ve
unsurlarının tanıtılması; İş yerlerinde yazışma
tekniklerinin yeri ve önemi; Resmi ve özel yazıların
yasal dayanağı ve sorumlulukları; Resmi yazılar,
gizlilik, ivedilik; İşletmelerde yazışma ilkeleri; İş
yazılarında 6 ana ilke
SHTD213 Sekreterlik Hizmetleri
(2-2)4
Sekreterliğin tanımı; sekreter ve sekreterlik mesleği
sekreterlik türleri, gelişimi ve özellikleri; sekreterin
mesleki özellikleri sekreterin tutum ve davranış
özellikleri,
sekreterin
dış-fiziksel
özellikleri
sekreterlik becerileri, tıp sekreterliği, sağlık ekibi
içindeki yeri ve tıp sekreterlerini diğer sekreterlerden
ayıran özellikleri, tıp sekreterlerinin mesleki tutumları,
alışkanlıkları ve özellikleri, tıbbi sekreterlerin türleri ve
görevleri, tıbbi sekreterin hak ve sorumlulukları,
sekreterlik hizmetlerinde etik, sekreterlik hizmetlerinde
mesleki örgütlenme, sekreterlik hizmetlerinde mesleki
sorunlar, mesleğin türk işgücü piyasasındaki durumu ve
geleceği, sekreterlik ve iletişim, telefon kullanım
kuralları, görüşme kabulü; zaman planlama; iş
verimliliği; sekretere öneriler; adres, telefon ve faks
numaralarının kayda alınması; gelen postaların açılması;
çok gizli yazışmalar; toplantıya davet etme ve toplantı
salonunun hazırlanması.
SHTD208 Yazışma Teknikleri-II
(1-2)4
Belge türleri; Özel mektuplar; Törenler, davetiyeler,
şartnameler; Rapor yazma ve değerlendirme; Maliyet
kontrolü ve bilgi aktarma raporları; Değerli kağıtlar;
Büro makineleri, araç ve gereçler ile teleks, faks gibi
iletişim araçları; Evrak ve dosya hizmetlerinin
örgütlenmesi; Dosya tasnif sistemleri; Sağlıksız ve
bilinçsiz iletişim; Çeşitli yazıları yazma uygulamaları.
SHTD210 Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri-II (2-2)4
Bir bilgi yönetim sistemi olan ve Sağlık Bakanlığı’na
bağlı tüm hastanelerde kullanılan HBYS programının
tanıtımı ve kullanılması uygulamalı olarak anlatılır.
Bunun yanı sıra genel olarak Türkiye’de sağlık bilgi
sistemleri, elektronik sağlık ve hastalık kayıtları,
hastane otomasyon sistemleri ve özellikleri hakkında da
bilgiler.
HBYS
programının
kullanılmasını
detaylandırarak Laboratuvar Modülü, Hasta Giriş
Modülü ve Rapor Modülü vb. nasıl kullanılacağını
uygulamalı olarak anlatılır.
SHTD212 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi-IV
(2-2)6
Arşiv komitesi, arşiv teşkilat ve fonksiyonları, Tıbbi
arşiv yöneticisinin ve personelinin görevleri, Arşivcilik
işlemleri, sınıflama işlemleri, Ayıklama ve İmha
işlemleri, Koruma ve restorasyon işlemleri, Arşiv
bütçesi, Hasta dosyaları arşivinin mimarı yapı ve
özellikleri, Arşiv depoları, Arşiv malzemesinin
korunması, Sağlık enformasyon sistemleri, Hastane
enformasyon sistemi, Elektronik tıbbi kayıt sistemi,
Bilgi işlem araçlarının kullanım alanları
SHTD214 Sağlık Kodlama Sistemleri
(2-2)6
Kod tanımı; Ulusal-uluslararası kod sistemi tanıtımı;
Listeleme; Hastalık kodlama sistemleri tanıtım ve
uygulaması; Kodlamalarda kullanılan formlar ve
uygulaması. Hastane Bilgi Sistemleri, poliklinik
hizmetleri bilgi sistemleri, klinik hizmetleri bilgi
sistemi. Hastanelerde elektronik hasta kayıtlarına geçiş.
Uluslararası hastalık kodlama sistemleri. ICD-10 sistemi
uygulamalarına giriş. Vücut sistemleri hastalıkların
incelenmesi ve Kodlamada vaka çalışmaları.
Yaralanmalar ve Zehirlenmeler ile ilgili örnek olay
kodlama çalışmaları. Hastalık ve ölümün dış sebepleri
ile ilgili örnek olay kodlama çalışmaları. Sağlık
Durumunu etkileyen faktörler ile ilgili kodlama
çalışmaları. Tüm sistem ile ilgili uygulama ve vaka
çalışmaları.
SHBY216 Büro Yönetimi
(2-0)2
Kamu yönetimi, özel yönetim ve büro yönetimi
,Büroların örgütlenmesi ve fonksiyonları, Klasik büro
türleri, Çağdaş büro türleri, Büro işlerinin analizi,
değerlendirilmesi, tanımı ve gerekleri, Bürolarda
yerleşim ilkeleri, büro işlerinin gruplandırılması,
Bürolarda iş bölümü, insan gücü planlaması,
oryantasyon, esneklik, Bürolarda sistem iyileştirme
teknikleri, Bürolarda iş ve yönetim etütleri, iş akımı
tekniği, Büro sistemlerinde verimlilik yönetimi, etkinlik
yönetimi, büro otomasyonu ve verimlilik yönetimi,
Ergonomi ve büro ergonomisi, Bürolarda yerleşim
ergonomisi, büro otomasyonu ve ergonomi, Büro
ortamında hijyen faktörleri.
STAJ Yaz Stajı (6 Hafta 30 İş Günü ) (8 AKTS)
Tıbbi dokümantasyon bilgisi; Tıbbi dokümantasyonun
kapsamı; Tıbbi dokümantasyon ile ilgili temel kural ve
kavramlar; Hasta dosyaları arşivlerinin temel
fonksiyonları;
Hasta
dosyalarının
hazırlanması,
numaralanması, sıralanması; Dosyaların korunması;
Hastanelerde istatistik çalışmaları; Hastanelerde yapılan
araştırmalara yardımcı teknikler; Bilgisayar kullanımı.
Sağlık kurumları işletme yönetmeliği hakkında bilgi,
genel evrak işleri, kayıt, dağıtım, zimmet, takip, cevap,
iade evrak gönderme, ayniyat, Tıbbi ve kimyasal
malzeme ile demirbaş kayıtları hasta kabul ve taburcu
işlemleri, Kütüphane ve arşiv hizmetler, İstatistik
raporları ve tıbbi malzemelerin yazılması .Bu staj
kapsamında genel olarak, sağlık birimlerinin idari, mali
ve teknik fonksiyonlarının işleyişini öğrencilere
yakından göstermek amaçlanmaktadır.
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu- Ders Adı
(Teorik-Uygulama) AKTS
ENF105 Temel Bilgisayar Bilgisi
(1-1)2
Öğrencilere bilgisayarı tanıma ve temel programları
kullanma becerisi kazandırmak. Bilgisayar Kurma,
Klavye Kullanma, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar
alımında dikkat edilecek hususlar, Bilgisayar
açılmadığında yapılabilecekler, Donanım ekleme ve
sorunları, Windows kurma, Windows XP ile Bilgisayar
kullanma, Word ile doküman hazırlama, Disket ve CD
kullanma, Yazıcı ve tarayıcı kullanma.
BESR101 Beden Eğitimi-I
(1-1)2
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve
öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları,
felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, değerlendirilir. Bazı
spor dallarının oyun kuralları öğretilir.
MZK101 Müzik-I
(1-1)2
Müziğin tanımı, toplumsal yaşantıdaki önemi, müziğin
oluşumu ve tarihçesi, orkestra çalgıları, batı müziği
türleri, batı müziği bestecileri ve bunlardan dinletiler,
müzik türlerinden örnek şarkılar söyletmek, Türk
müziğinin tarihçesi, müzik türlerimiz, müzik
türlerimizde kullanılan çalgılar, bestecileri ve örnekleri,
müzik türlerimizden örnek çalgılar
SHGİ001 Genel İşletmecilik
(2-0)2
İşletme ile ilgili temel bilgiler, İşletmelerin kuruluşu ve
hukuki yapıları, İşletme türleri, İş ahlakı ve sosyal
sorumluluk, Yönetim ve işlevleri, Pazarlama yönetimi,
Ürün, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım stratejileri,
Üretim yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi, Muhasebe
ve finansman yönetimi.
SHİS001 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2-0)2
İş ve sağlık arasındaki ilişki, İş sağlığı açısından sağlık
işkoluna bakış, Risk etmenleri, Olası sağlık sorunları,
Olgu tartışmaları ve sanal bir işyeri değerlendirmesi, İş
sağlığı açısından sağlık işkoluna bakış, Kazalar, Meslek
hastalıkları, Olgu tartışmaları ve sanal bir işyeri
değerlendirmesi, Temel korunma önlemleri, Olgu
tartışmaları, Sanal örneklerde değerlendirme, İşyeri
gezisi, Sağlık çalışanının hakları, sorumlulukları ve
ilgili düzenlemeler hakkında bilgi verir. İş ve sağlık
arasındaki ilişki, İş sağlığı açısından sağlık işkoluna
bakış, Risk etmenleri, Olası sağlık sorunları, Olgu
tartışmaları ve sanal bir işyeri değerlendirmesi, İş
sağlığı açısından sağlık işkoluna bakış, Kazalar, Meslek
hastalıkları, Olgu tartışmaları ve sanal bir işyeri
değerlendirmesi, Temel korunma önlemleri, Olgu
tartışmaları, Sanal örneklerde değerlendirme, İşyeri
gezisi, Sağlık çalışanının hakları, sorumlulukları ve
ilgili düzenlemeler hakkında bilgi verir.
SHBE001 Beslenme
(2-0)2
Beslenmenin Tanımı, Beslenmenin Amacı, Yeterli ve
Dengeli Beslenme, Beslenmenin Sağlık ve İş Verimine
Etkileri konuları işlenir. Toplumda Beslenme
Sorunlarının Başlıca Nedenlerine değinilip, Besin
Öğelerine Giriş, Karbonhidratlar, Lipidler hakkında
bilgi verir.
ENF106 Bilgisayar Programları
(1-1)2
Bilgisayar Kullanımını Geliştirmek, formüller ve
fonksiyonlar kullanarak veri analizi, raporlama ve
grafiklerle çalışmayı öğrenmek. Sunum yapmayı
öğrenmek. Elektronik tablolama programları, veri
sunumu programları
BESR102 Beden Eğitimi-II
(1-1)2
Spor genel kültürü, insan vücudunun çalışma sistemi,
sağlık ve sporun önemi, sosyal yaşam ve spor, takım ve
bireysel spor dallarında özel ısınma alıştırmaları,
özürlüler ve spor alıştırmaları, iş hayatında basit sportif
egzersizler ve çeşitli spor dallarına ait uygulamalar
içerir.
MZK102 Müzik-II
(1-1)2
İnsan Sanat ve Müzik, Ses Müziği-Vokal Müzik,
Müziğin Temel Unsurları, Müzikte kullanılan Ses
Sistemleri, Müzik Tarihi (a- Batı Müziği Tarihi, b- Türk
müziği Tarihi, Çalma-Söyleme-Dinleme: Klasik Batı
Müziği, Klasik Türk Müziği, Türk Halk Müziği, Türk
Pop Müziği, Güncel Müzikler ve Milli Marşlarımızdan
Uygun Örnekler(Seçilecek eserler ve kullanılacak
çalgılar, sorumlu öğretim elemanı tarafından
belirlenecek ve bir dönem boyunca bireysel veya toplu
olarak uygulanacaktır.)
SHİK001 İnsan Kaynakları Yönetimi
(2-0)2
İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı,
organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel
yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini
oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan
kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci,
performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret
sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı,
yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü
ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar.
SHED001 Etkili Konuşma ve Diksiyon
(2-0)2
Türkçe diksiyon ve konuşma sanatının temel
kavramları, konuşma sanatı, konuşma kusurları,
hazırlıksız konuşma, topluluk karşısında konuşma,
doğru ses ve nefes alıştırmaları, Türkçenin fonetik
yapısı ve kuralları,tonlama,vurgu, artikülasyon kuralları
çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup, sözsüz iletişim
( beden dili ), kişisel imaj ve resmî ve sosyal protokol
kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında
konuşma alıştırmaları.
SHAY001 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2-0)2
Bilim tanımı ve aşamaları; Bilgi kazanma yolları,
bilimsel yöntem; Araştırma tanımı, seçimi, özellikleri;
Araştırma yöntemleri, araştırma planlanması, aşamaları;
Veri, tanımı, kaynakları, veri toplama teknikleri;
Görüşme ve gözlem teknikleri, anket; Belgesel tarama;
Not alma, dip not, kaynakça.
SHTD030 Sağlık Kurumlarında Muhasebe
(2-0)2
Sağlık kurumlarında muhasebe esas olmak üzere
bilanço ve gelir tablosu, stoklar ve katma değer vergisi,
mal hareketleri, ilgili yöntemlerden aralıklı envanter
yöntemi, devamlı envanter yöntemi, ticari alacaklar,
duran varlıklar, borçlar konusu, öz kaynaklar, dönem
sonu işlemlerinin genel kapsamı.
SHME001 Meslek Etiği
(2-0)2
Etik ve ahlak kavramları, Etik ve ahlak arasındaki
farklar, Etiğin Kavramları, Etik sistemler, Ahlaki
Gelişim Süreci, Ahlakın oluşumunda rol oynayan
faktörler, Toplumsal Yozlaşma, Meslek etiği, Mesleki
yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların
sonuçları, Sağlıkta Etik, Tıp Etiği İlkeleri, Hasta
Hakları.
SHTD032 Mesleki İngilizce
(2-0)2
İngilizce temel dilbilgisi kurallarını kullanabilme,
Mesleki terimleri bilme ve kullanabilme, Hedef dili
konuşan kişilerle ve hastalarla iletişim kurabilme, Kendi
mesleğiyle ilgili İngilizce yayınları takip edebilme,
Kendilerini İngilizce ifade edebilme konularında
öğrencilere yetkinlik kazandırılır. İnsan anatomisi,
sistem ve organlar, sağlık ve hastalık kavramları,
özgeçmiş yazma, bir sağlık kuruluşundan randevu alma,
hastaneye kabul ve taburcu işlemleri, sağlık ile ilgili
konularda İngilizce konuşma ve yazma becerisini
geliştirmek.
SHTD033 On Parmak Klavye Kullanımı
(1-1)2
Klavye teknikleri ile ilgili temel kavramlar ve
karşılaştırmalar, Klavye kullanımı için oturuş, parmak
yerleşimi, dinleme ve 10 parmak kuralları Temel MS
Word kullanımı bilgileri ve tablo oluşturma, Yazım
hataları bilgisi ve 10 parmak F klavye kullanımı,
Kelime sayımı, hız hesaplama bilgileri ve alt sıra tuşları
ile F klavye kullanım uygulamaları, Üst sıra tuşları ve
10 parmak F klavye kullanım uygulamaları ve hız testi,
Rakam tuşları, işaret ve sembol tuşları ile hızlı yazım
uygulamaları ve hız testi, Hızlı metin yazma
uygulamaları ve hız testi, Mektup ve dilekçe yazım
teknik kuralları ile dilekçe yazımı uygulamaları, Tablo,
şekilli metin ve rapor yazma uygulamaları, Dikte
uygulama kuralları, uygulamaları ve hız testi, Hızlı
metin yazma uygulamaları ve hız testi.
SHÖD001 Örgütsel Davranış
(2-0)2
Örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetim ve
organizasyonlardaki yeri ve önemi, örgütlerde moral ve
moral ölçümleri, moral düzeyini yükseltici önlemler,
örgütsel davranışlar, grup düzenliliği ve yeniliklere
karşı tepkiler ve önlemler, örgütlerde psikolojik sorun
ve şikayetler, işte monotonluk sorunu ve önlenmesi, iş
ortamının fiziksel sorunları, bireyler arası ilişkiler ve
haberleşme, örgütlerde çatışma ve çatışmanın
önlenmesi.
SHİY001 İlk Yardım
(2-0)2
İlk yardıma giriş; İnsan vücudu ve sistemler; Solunum
sistemi ve ilk yardım; Dolaşım sistemi ve ilk yardım;
Kanama ve ilk yardım; Şok ve ilk yardım; Yaralanma
ve ilk yardım; Kırıklar ve ilk yardım; Yanıklar,
donmalar ve ilk yardım; Elektrik çarpmaları ve ilk
yardım; Zehirlenme ve ilk yardım; Bilinç kaybı ve ilk
yardım; Diğer acil durumlarda ilk yardım.
SHHİ001 Halkla İlişkiler
(2-0)2
Halkla ilişkilerin tanımı, amaçları, nitelikleri ve tarihsel
gelişimi, Halkla ilişkilere yakın kavramlar ve ilişkisi,
Halkla İlişkiler ve insan ilişkileri 5)Halkla İlişkiler ve
iletişim, Halkla İlişkiler ve propaganda, Halkla İlişkiler
ve pazarlama, Halkla İlişkiler ve reklamcılık, Sağlık
kuruluşlarında halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran
nedenler, Tanıtma ve Tanıma faaliyetleri, Halkla
ilişkilerin uygulama alanları, Halkla ilişkilerde
kullanılan araç, gereç ve yöntemler, Örnek olaylar
incelemesi, hastane el kitabı hazırlanması.
SHBY001 Biyoistatistik
(2-0)2
Giriş ve tanımlar; Bilgi toplama yöntemleri; Dağılım
ölçütleri ve uygulama; Verilerin sınıflandırılması ve
uygulama; Sınıflandırılmış verilerde dağılım ölçütleri ve
uygulama; Kurumsal dağılışlar ve uygulama; Örneklem
dağılışları ve uygulama; Grafikler; Tablolar ve
uygulama.
SHTD040 Tıp Sekreterliği
(2-0)2
Sekreterin tanımı, sekreterlik çeşitleri ve sağlık ekibi
içerisindeki
yeri,
Tıbbi
sekreterliğin
diğer
sekreterliklerden farklı yönleri, duygusal ve bilinçsel
özellikler, sağlık kuruluşlarındaki tıbbi sekreterlerin
görev ve sorumlulukları, mesleğe saygı, tıbbi raporların
nitelikleri, türleri ve hazırlanması, tıbbi sekreterlerin
sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları ile olan ilişkisi,
konuşma kuralları ve iletişim, resmi yazışmalar, büro
makineleri, büro araç ve gereçlerinin kullanılması,
makinelerin bakımı ile büroda verimlilik ve işi
basitleştirme teknikleri, sekreterlik hizmetlerinde
planlama, organizasyon, yürütme, denetim konularında
bilgi ve tecrübe kazandırmak.
SHTD041 Hasta Psikolojisi ve Kişilerarası İlişkiler
(2-0)2
Psikolojiye giriş, kişilik kavramı ve psikolojik savunma
mekanizmaları, İletişim Tanım amaç Öğeleri, İletişim
Çeşitleri, İletişim kanalları; Kişilerarası iletişim
Çatışmaları, Savunucu ve Açık İletişim, Açık İletişim
Yöntemleri, Empati, Stres, Öfke ve Stresle Başa Çıkma
yolları, Çalışanlarla- Hasta İletişimi.
SHTD042 Hastane İdaresi ve Organizasyonu (2-0)2
Hastane yönetimi ve fonksiyonları, bilimsel yönetim
yaklaşımları ve tarihsel gelişimi; hastanenin tanımı ve
işlevleri; hastane organizasyonlarının tarihsel gelişimi;
hastanelerin sınıflandırılması ve diğer işletmelerden
farklı yönleri; çeşitli ülkelerdeki hastane yapılanmaları
ve
yönetim
şekilleri;
Türkiye’deki
hastane
organizasyonları ve yönetim şekilleri ve diğer ülkelere
göre farklılıkları öğretilmektedir.
SHTD043 Tıp Kütüphaneciliği
(2-0)2
Kütüphanecilik bilimi; Kütüphanecilik kavramı ve
tanım; Kütüphane türleri; Tıp Kütüphaneciliğin tarihsel
gelişimi; Kütüphane hizmetleri; Teknik hizmetler,
kataloglama, sınıflandırma, süreli yayınlar; Okuyucu
hizmetleri; Kütüphane eğitimi, kaynaklara erişim,
kütüphane kuralları; Elektronik kütüphane hizmetleri,
bibliyografik kaynaklar, hastalara kütüphane hizmeti.
SHTD044 Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
(2-0)2
Üretim ve işlemler Yönetimine Giriş, Üretim ve
işlemler yönetiminin tarihsel gelişimi, amaçları ve
fonksiyonları, Üretim stratejisi, Üretim sistemleri ve
türleri, hizmet tasarımı, Sağlık tesislerinin yatırım
planlaması, kuruluş yeri seçimi ve yapılabilirlik
değerlendirmesi, Sağlık kurumları tasarımı ve yerleşim
yeri düzenleme, Sağlık hizmetleri üretim teknolojileri
seçimi ve yönetimi, Sağlık kurumlarında kapasite
planlaması ve yönetimi, Sağlık hizmetlerinde süreç
planlama, analiz ve yönetimi, iş etüdü, metot etüdü,
zaman etüdü yöntemleri ile süreç geliştirme. Pazarlama
kavramı, hizmetlerin ve
sağlık hizmetlerinin
pazarlanması, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık
hizmetleri sunum modelleri, sağlık hizmetlerinde
pazarlama yönetim süreçleri, hedef pazar, sağlık
tüketicilerinin davranışları, pazarlama araştırmaları,
tüketici talep tahminleri.
SHTY001 Toplam Kalite Yönetimi
(2-0)2
Kalite ve kalite yönetiminin tarihi gelişim süreci ve bu
süreçteki aşamalar, Toplam kalite yönetimi konusundaki
temel kavramlar ve yaklaşımlar, Toplam kalite yönetimi
uygulamasında kullanılan temel araç ve teknikler,
Sağlık hizmetlerinde kalitenin önemi, Toplam kalite
yönetimine duyulan ihtiyaç, Kalite yönetiminin temel
ilkeleri, Kalite yönetimi süreci, Organizasyonel
yapılanma, Kalite çalışmaları düzeyleri, Kalite
yönetiminde planlama, Kalite kontrol ve tetkikler,
Kalite kontrol çemberleri, Toplam kalite yönetimi ve
Örgüt kültürü, Kalite çalışmaları ve sertifikasyonlar,
Toplam kalite anlayışında insan faktörü, Sağlık
Bakanlığı Kalite Güvence Sistemi Kriterleri,
Hastanelerde ISO 9000 süreci ve ülkemizdeki
uygulamalar konuları anlatılır.
SHSH001 Sağlık Hukuku
(2-0)2
Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve
ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun
kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi,
özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının analizi ve
hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının
sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai
sorumlulukları, hakları ve ödevleri, özel yasalarımızla
düzenlenen hukuki ve cezai sorumluluklar, yetki ve
sorumluluklar, hukuki nitelikleri, aile planlaması, kan
nakli, organ nakli, tıbbi tahliye gibi konuların hukuksal
tahlilleri, ötenazi, ötanazi kavramlarının hukuksal
vasıfları, milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş
genel kural ve prensiplerin sağlık hukuku açısından
değerlendirilmesi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
206 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content