close

Enter

Log in using OpenID

Çakma Dübeli W-ED/A4 W

embedDownload
Dübeli
13.2 Çakma
W-ED/A4
W-ED/HCR
Tekli sabitleme: Çatlamamýþ beton
Çoklu sabitleme: Çatlamýþ ve çatlamamýþ beton
W-ED/A4
Paslanmaz çelik A4
W-ED/HCR
Korozyona karþý yüksek dayanýklý çelik
(Malzeme numarasý 1.4529)
Özel tedarik olarak sevk edilebilir
Ýþaretleme germe aleti
(‘ gözle yerleþtirme kontrolü)
Germe aleti
(‘ gözle yerleþtirme kontrolü yok
Çakma dübeli W-ED/S bkz. 13.1
Performans bilgileri
Ruhsatlar
A4: M6-M20
HCR: M6-M10
Kontrol raporlarý
A4: M6-M12
HCR: M6-M10
Avrupa Teknik
Raporlarý
Avrupa Teknik
Raporlarý
çatlamamýþ beton için
opsiyon 7
Beton içinde taþýyýcý
olmayan sistemlerin
çoklu sabitlemesi;
Yangýna direnci
Yangýna direnci
Teknik rapor
TR 020
R30-R120
Doðrudan alev
etkileþimi
lenmesi için uygun.
2. Avantajlar
l
l
l
l
l
l
1. Kullaným alanlarý
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Orta ve aðýr yüklü çalýþmalar için
Avrupa Teknik Ruhsatý (ETA) olan dübel, EN 206-1:2000-12'ye
göre en az C20/25 ve en yüksek C50/60 sertlik derecesi ile betonarme olan veya olmayan normal betonda kullanýlabilir
Tekli sabitleme: Çatlamamýþ beton (beton baský bölgesi) içinde
Avrupa Teknik Ruhsatý olan ankrajlar
Taþýyýcý olmayan sistemlerin çoklu sabitlemesi: Çatlamýþ beton (beton
çekme bölgesi) ve çatlamamýþ beton (beton baský bölgesi) içinde
Avrupa Teknik Ruhsatý olan ankrajlar
Dübel sadece hareketsiz yüklerin sabitlenmesi için kullanýlmalýdýr
Betonda kullanýlabilir < C20/25 ve basýnca dayanýklý doðal taþta kullanýlabilir (ruhsatsýz)
W-ED/A4 (paslanmaz çelik A4) kuru iç mekanlarda, dýþ mekanlarda
(sanayi ortamý ve denize yakýn mekanlar) veya nemli mekanlarda
kullanýlabilir
W-ED/HCR (korozyona karþý yüksek dayanýklý çelik HCR), aþýrý korozyon etkili mekanlarda (örn. kapalý yüzme havuzlarý, yol tünelleri, iyi
havalandýrýlmayan kapalý otoparklar veya deniz içindeki parçalar ve
denize yakýn mekanlar) kullanýlabilir
Diþli saplamalarýn, metal konstrüksiyonlarýn, metal profillerin, ýzgaralarýn, kablo oluklarýnýn, boru hatlarýnýn, montaj raylarýnýn vs. sabit-
Düþük delme derinliði
Yüksek taþýma yükleri
Düþük darbe enerjisi sayesinde kolay montaj
Ýþaretleyici germe aleti ile montajdaki konumlama gözle kontrol edilebilir
Anýnda kullanýma hazýr – bekleme süresi yok
Ýstenildiði zaman problemsiz olarak sökülebilir
3. Özellikler
l
l
l
l
Paslanmaz çelikten, M6, M8, M10, M12, M16 ve M20 boyutlarýndaki
kontrollü gerdirmeli dübel
Montaj parçasý, bir sabitleme vidasý ile veya diþli bir saplama ile sabitlenebilir
Ruhsatlar:
Çatlamamýþ beton, opsiyon 7:
Paslanmaz çelik A4 M6-M20 ve korozyona karþý yüksek
dayanýklýlýðý olan çelik HCR M6-M10; Avrupa Teknik Ruhsatlar ETA
-03/0051
Beton içinde taþýyýcý olmayan sistemlerin çoklu sabitlemesi;
Paslanmaz çelik A4 M6-M12 ve korozyona karþý yüksek
dayanýklýlýðý olan çelik HCR M6-M10; Avrupa Teknik Ruhsatlar ETA
-05/0121
Ateþ direnci:
R30, R60, R90, R120: Teknik Rapor TR 020 "Ankrajlarýn yangýn direncine göre betonda deðerlendirmeleri (ETA-05/0121 içinde mevcut);
F30, F60, F90, F120: DIN 4102-02'ye göre yapý malzemelerinin
yangýnda tutumu (ETK)
MWF - 05/07 - 04358_TR - ©
Konumlandýrma
talimatý
Delik deliniz
Deliði temizleyiniz
04 0160
Dübeli düz çakýnýz
Germe aleti ile
sabitleyiniz
Parça monte edilmeli, tork
anahtarý ile sýkýlmalýdýr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
182 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content