close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 öğretim yılı harçlarıyla ilgili duyuru

embedDownload
NUYURU
2T Hyliil 3O{4 tarih vs 2*132 sayrh Rpsmi Garets ya$mlanan
Bakanfar lturulunsn g${4*fltt{# fiSitlm-dlfiretim Yrtmds lti*se*
fisretim Kurwrnlartn*a #sri $iznrst Meliyattarins fifirensi Ka#usr
Ofiamlr Almx*afts [tat}..r Faytarr v* #fircnim {Icrrr#elrtnin ferp$$fme
o.xir l{srar gur*$inad ?'gl$-?'s'l S ri$retlm ytft giir d6nerninde
artrnnrh iicr*t 'iideysnsk ilSrenri listesi aEafrrda sunulmugtur,
27 Eylnl2014 tarih ve 29132 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Bakanlar Kurulunun "2O'J,4-20I5 E$itim-Ogretim Yrhnda Ytiksek6gretim
Kurumlarrnda Cari Hizmet Maliyetlerine O[renci Katkrsr Olarak Ahnacak Katkr Paylarr ve Olrenim Ucretlerinin Tespitine Dair Karar" gerefince;
2OL4-2OI5 o$retim yrh Griz doneminde artrrrmh ticret odeyecek 6firenci listesiagafirda sunulmaktadrr.
O[renciler, ddeyecekleri miktarrVakrfbank $ubelerive ATM lerinden T.C. Kimlik numaralarr ile 6$renebilirler. Ayrrca, Orgrin 6$renci
Sisteminden (https://anasis.anadolu.edu.tr/*/) de gorebilirler. 2074-2015 Ofretim yrlr Bahar Ddneminde kayrt yenileme/mezuniyet/ilisik
kesme i5lemlerinin gergeklegtirilebilmesi igin sdz konusu odemenin yaprlmasrgerekmektedir.
imru eoirnnE TARiHi
i
t-Rlu ttrt KALDI Rr
LMA TAR| Hi
: /9. iL- 2Clwt
' 71 . \94- 2oLS
BRMTKAD
OGRNO
AD
SOYAD
FBE-Matematik ABD-T
157*****549
6zcr
6zvrru
FBE-Matematik ABD-T
297* * * **090
DAVUT
KARA
FBE-Matematik ABD-T
MUMiN
OVTN FARUK
oKUMUS
FBE-Matematik ABD-D
572*****269
106*****216
FBE-Fizik ABD-T
117* *' * '* *994
NURAY
FBE-Fizik ABD-T
L24'r'r*'t*948
1gg**'r**756
AYSE
cAsKA
UYMAZ
MEHMET
ERKUS
SAADET
BURGU
FBE-FiziK ABD-T
192*****196
222*****326
ELiF
OLGUN
FBE-Fizik ABD-T
237**
AYSE
FBE-Fizik ABD-T
253** ** *094
MERAL NESRiN
sEViK
TEMEL
FBE-Fizik ABD-T
372*'t***910
6tttorn
ORAKO6LU
FBE-Fizik ABD-T
393*
*659
SELAMi
TASTAN
FBE-Fizik ABD-T
FBE-Fizik ABD-T
**
'F* *
't910
DOGAN
FBE-Fizik ABD-T
437***'t*24O
HAL|D SAVAS
ALTIN
FBE-Fizik ABD-T
490*****092
YUNUS EMRE
AVUL
FBE-Fiz.ABD-Katrhal Fiz.BD-D
116'r****404
AYCA
KIYAK YILDIRIM
FBE-FiZ.ABD-KAIIhAI FiZ. BD-D
MUSTAFA
YILDIRIM
FBE-Kimya ABD-T
725*****gg2
116*****956
ENDER
KOSE
FBE-Kimya ABD-T
t22**,*,**254
GURKAN
KURT
FBE-Kimya ABD-T
26L*>r'*>r*292
AYSEN
KOSECELi
FBE-Kimya ABD-T
346*****942
6zlevr
ATLIER
FBE-Kimya ABD-T
449*****O44
SEZER
6zrrule n
FBE-Biyoloji ABD-T
110* ** * *g5g
NESLiHAN
ULUDA6
FBE-Biyoloji ABD-T
BERKAN
ARAS
EMiNE
ERDAG
FBE-Biyoloji ABD-T
139*****055
165*****194
195*****gg4
200*****310
202*****742
FBE-Biyoloji ABD-T
319*
FBE-Biyoloji ABD-T
323*****736
329*****096
ONUR
FBE-Biyoloji ABD-T
SiNEM
KAZAN
FBE-Biyoloji ABD-T
343**'r'i* 472
CENK
0rusov
FBE-Biyoloji ABD-T
347*****ggg
410*****ggg
560*****5gg
BESTE
YESiLLi
ZAHiDE
MANAP
MEHMET MURAT
rUZUru
FBE-Biyoloji ABD-T
FBE-Biyoloji ABD-T
FBE-Biyoloji ABD-T
FBE-Biyoloji ABD-T
FBE-Biyoloji ABD-T
FBE-Biyoloji ABD-Molek. Biyoloji-T
'+
*'
f *954
269*t(**'r77O
*' *r'642
SiNEM
DA8A6OGLU
EMEL
SONMEZ
EMRE
BARLAS
MEHMET
cALrK
DiNC
PINAR
YILMAZ
FBE-Biyoloji ABD-D
539'r':F
SEDA
YALCTN
FBE-Biyo.ABD-Molek" Biyoloji BD-D
R,BEKLEM
BOSTANCIOGLU
FBE-Biyo.ABD-Molek. Biyoloji BD-D
107***'|*736
316*****142
G. HANDAN
AYDIN
FBE-Biyo.ABD-Molek. Biyoloji BD-D
345'***{.*209
DEVRiM
GUZEL
FBE-istatistik ABD-T
SALiH
TOPRAK
FBE-SeramiK MUh.ABD-D
157****t 178
153*****409
t33'*****622
235***'f*359
GUNES
KORC
FBE-Seramik Mrih.ABD-D
427*'t**'r322
TARHAN
FBE-Seramik
434*****060
442*****394
194*****5gg
521*****630
127*****579
3L0*****912
SEFiK BARAN
PINAR
HAKAN
KIRAN
FBE-Seramik M Lih.ABD-T
FBE-Seramik Mrih.ABD-D
Mr.i
h.ABD-D
FBE-S. M.ABD-Seramik M ri h. BD-D
FBE-Elek. Elektro. M Uh.ABD-T
FB
E-E
lek. Elektr. M
ri
h.ABD-D
FBE-Bilg. Mtih.ABD-T
FBE-Bilg. Mr.ih.ABD-T
ALPER
crNAR
ALTAN
cETiNKAYA
UYAN
BAHADIR
BATCA
i.rrvnrug
ciHntrt
BAYRAM
KARLTBAS
ERiNC EVRiM
iunrrt
r
FBE-Bilg. Mrih.ABD-T
325*****009
ABDULKADIR
6zipe
FBE-Bilg. Mrih.ABD-T
331* * *:* '*992
SERHAN
FBE-Bilg.Mrih.ABD-T
FBE-Bilg.Mr.ih.ABD-T
353*****290
356*****064
cUnve niq
6z
FBE-Bilg.Mrih.ABD-T
392*
FBE-8. M.ABD-Bili gim Programr-Ts
306*'+***g1g
4O7'E't'r'I*It4
Mtihendisli[i ABD-T
104*****302
METE EMRE
ERGUCLU
FBE-Qevre Mrihendisli$i ABD-T
163** ** *366
MURAT
SAHiN
FBE-8. M.ABD-Biligim Programr-Ts
FBE-Qevre
'r
**
'F159
EMRAH
iennHivr
EBELER
SALiH
SEN
M. MURAT
TOPCU
0vrn
AKCA
hendislifi ABD-T
219:r'* *{. {'3gg
ELiF
YILMAZ
FBE-Qevre M r.ihendisli[i ABD-T
333****'t905
GONCA
CiMETE DEMiREL
FBE-Qevre M rihend
isli[i ABD-T
FBE-fevre Mrihendisli[i ABD-D
FBE-Qevre Mtihendisli[i ABD-D
6,03*'r***675
SUZAN
EROGLU 6ruPTTTR
EMiNE ESRA
GEREK
ALEV
KULAC
FBE-M.ABD-Bina Bilgisi BD-Tz YL
193**'t**000
465*****g2g
161*****926
cUlHiz
DEVELi
FBE-Qevre Mti
ESREF TANER
ile Roe
FBE-M.ABD-Bina Bilgisi BD-Tz YL
169'r.****754
L72*,F***284
MUTLU
ORAL
FBE-M.ABD-Bina Bilgisi BD-Tz YL
227*****gtg
SERTAN
BAKAR
FBE-M.ABD-Bina Bilgisi BD-Tz YL
232*****67O
305***'r.*692
316****'1494
NiLUFER
GULEc
BEKEN
SENKEeECi
FBE-M.ABD-Bina Bilgisi BD-Tz YL
FBE-M.ABD-Bina Bilgisi BD-Tz YL
FBE-M.ABD-Bina Bilgisi BD-Tz YL
FBE-Kimya Mrihendislifi ABD-T
515*****694
10L*****656
140*****476
FBE-Kimya Mtihendislifi ABD-T
370'r':lt **379
FBE-Kimya Mtihendislifi ABD-T
690*
FBE-Kimya Mtlhendislifii ABD-D
336**1.**976
FBE-ingaat Mtihendisligi ABD-T
109****'r.168
224**t('(*3gg
FBE/Mimarhk Doktora Programr
FBE-Kimya Mrihendisli[i ABD-T
FBE-ingaat Mtjhendisligi ABD-T
*.
**
'*
296
FBE-ingaat Mti hendislifli ABD-T
230*****760
360*****956
360*****445
435*****415
FBE-in5aat Mti hendislifi ABD-T
492*
FBE-ingaat Mtihendisligi ABD-T
FBE-in5aat Mri hendisli$i ABD-T
FBE-ingaat Mtihendislifii ABD-T
GULBAHAR
BOZKURT
AYCA ASLIHAN
0zUooGnu
ozutvt
YASAR
HABiBE
aUvUrruruqrn
FATMA CANSU
AVTEKiN
cdrHnru
SUNAR
EMRE
GURLEY|K
KERiM
ERGiN
ZANA
BURAK
BURCU
YILDIRIM
6rue n
YAVUZ
ovrn
YAVUZ
HUSEYiN
BUDAK
M.
ABDULLAHOGLU
FBE-in5aat Mri hendislifii ABD-T
*530
553** * * *g5g
MUSTAFA
ALTINBAY
FBE/in5aat Mrj h.ABD.-Tezsiz YL
24O***'r*972
OLCAY
TARHAN
'r'
'f
'r'
CELAL
FB
E-E.S.AB D-End ti st.Tasa r. Progra m r-T
195*****4gg
6vrn
GULEc
FB
E-E.S.ABD-E nd ti st.Tasa r. Progra m r-T
260**'r.**g1g
SEYMA
KAVAK
FBE-E.S.ABD-End tist.Tasar. Program r-T
G0KCEM
KOCAK
FBE-E.S.ABD-Moda Tasarrmr Prog-T
2gg**t(**252
310*****356
202*****392
222*'t*'t*564
FBE-E.S.ABD-Moda Tasarrmr Prog-T
266* *!r **696
FB
E-E.S.AB D-End rist.Tasa r. Progra m r-T
FBE-E.S.ABD-Moda Tasanmr Prog-T
SELMiN
DOGANCI
NiHAL
EKiCi
SEBNEM
MERVE
TASKTN
GEzBiC
FBE-Uz.Al.ve C.B.Sis.ABD-Tezli YL
359*****549
401*****179
235*****920
120'f****070
143*****260
FBE-Uz.Al.ve C.B.Sis.ABD-Tezli YL
200'F****gg0
Ozcr
rSrK
FBE-Uz.Al.ve C.B.Sis.ABD-Tezli YL
209***'*'t'988
SEREF
K05NEK
FBE-Uz.Al.ve C.B.Sis.ABD-Tezli YL
25O*****642
257*tr**r(904
ERDAL
DUYGUN
HANDE MEL|S
Ozgnral
FBE-E.S.ABD-Moda Tasarrmr Prog-T
FBE-E.S.ABD-Moda Tasarrmr Prog-T
FBE-Sivil Havacrhk ABD-D
FBE-Uz.Al.ve
C.
B.Sis.ABD-Tezli YL
FBE-Uz.Al.ve C.B.Sis.ABD-Tezli YL
MERVE
BURGAZLI
MEL|H CAN
TOYGU
NEVZAT
TARIM
OGUZALP
BOZKURT
G0KCE
OFLi
FBE-Uz.Al.ve
C.
B.Sis,ABD-Tezli YL
273*****269
M. GORKEM
AYDO6DU
FBE-Uz.Al.ve
C.
B.Sis.ABD-Tezli YL
309*,* * * *912
HASAN BURAK
0zvrru
FBE-Uz.Al.ve
C.
B.Sis.ABD-Tezli YL
FBE-Uz.Al.ve
C.
B.Sis.ABD-Tezli YL
FBE-Uz.Al.ve
C.
B.Sis.ABD-Tezli YL
349*****324
453*****529
529***'r*800
FBE-Uz.Al.ve
C.
B.Sis.ABD-Tezli YL
609:r.,r,:r.
{,
*950
OSMAN ENGiN
ZAT
FERAT
TASLTCUKUR
M.OZAN
KARAMAN
ENGiN
TURKMEN
FBE-Uz.Alg.ve Co[. Bil.S.ABD-Tezsiz
L54*****276
EMRAH
KOSE
FBE-Uz.Alg.ve Co[. Bil.S.ABD-Tezsiz
379'r*'r**472
RAMAZAN
GULERSEN
FBE-Uz.Alg.ve Cof . Bil.S.ABD-Tezsiz
459*****814
RIZA
EKER
FBE-Uz.Alg.ve Co[. Bil.S.ABD-Tezsiz
464*:*'t *:i508
G0KCENUR
POLATEL
257***'t*390
ENGiN
OzrUnx
106***'t*750
194*'****054
ATILGAN
YUKLU
BETUL
MUJDECi
FBE/Uz.Al.veCofr
FB
F
Bil.Sis.ABD/Dok.
ri
Te k.AB
D-Biyoteknolo.
B
D-T
leri
Te k.AB
D-Bivoteknolo.
B
D-T
E-i le
BE-i
.
FBE-i leri Tek.ABD-Biyoteknolo;
FBE-i leriTek.ABD-Na
BD-T
noteknoloji BD-T
509** ** *944
121* * ** *579
AYSE
GOKDAL
AYSE
KURT
iprr
GOKTAS
BD-T
t22***'**704
127*****190
SERKAN
ULUKUT
BD-T
151**'r.**g6g
ERSiN
KAYA
BD-T
191*****402
SEREF
DiNCER
BD-T
2O2*'r***376
s.NiHAN
KARUK
leriTek.AB D-Na note knoloj i BD-T
324*****932
OKAN
BODUR
note knoloj i BD-T
355 'r' * 't:f *'512
OzcUn
NAZiKCAN
FBE-ileriTek.ABD-Nanoteknoloji BD-T
FBE-i leriTek.ABD-Nanoteknoloji BD-T
FBE/il.Tek.ABD-Kti ltri r Var. Bel. BD
350*****094
456**'t**119
MELiKE
EKiZ
HAMDi HARUN
ARKAZ
FBE-i
FBE-i
FBE-i
FBE-i
FBE-i
F
BE-i
FB
leriTek.ABD-Nanoteknoloji
leriTek.ABD-Nanoteknoloji
leriTek.ABD-Nanoteknoloji
leriTek.ABD-Nanoteknoloji
leriTek.ABD-Nanoteknoloji
E-i leriTe k.AB D-Na
FBElEnd
tistri
BD-T
M ri h.Tz YL
365*
'f 'r *
11gr'
{' r. 't
*934
*906
UMUT
ULUTAS
NESiBE
ATALAY
KASNAK
FBE/End i.istri M
ri
h.Tz YL
149*'r***454
EBRU
FBE/End ristri M
ri
h.Tz YL
HANDE
irlRlv
FBE/End ristri M rih.Tz YL
164*'t'r**t72
3gg*****592
SEVDA
Unrrn
FBE/End ristri M tih.Tz YL
413**.*'{.'*940
GOZDE
AKTAS
FBE/Endristri Mrih.Tz YL
439*'r***902
MUGE
SOYUOZ
GENCAY TUNA
AYAN
*. *'
* 1'960
FBE/El.
El.
M
ri
h.ABD-ing-Tz Yl
166*
FBE/El.
El.
M
ri
h.ABD-i ng-Tz Yl
ZEYNEP OZGE
BAYAR
FBE/El.
El.
Mrih.ABD-ing-Tz Yl
PINAR
ozsov
Fen Bil.Ens./Mlz. Bil. ve Mtih. ABD.
193*****559
22L*****756
L92*****172
Fen Bil.Ens;/Mlz. Bil. ve Mrih. ABD.
224'r**,t*546
iRe
Fen Bil.Ens./Mlz. Bil. ve Mtih. ABD.
VOLKAN
LEBLEBiCi
Uuir
ANIL
Fen Bil. Enst/Hav.Tra. Kont.ABD Tezli
405*****522
393*****159
4Llt(****522
GURCAN
SINAR
FBE/Hav.Elek.Elekrt.ABD Dok.
141{'*'l'*{'949
M.
inoe
FBE/Hav.Elek.Elekrt.ABD Dok.
495'r*{.**379
NEVZET
KAYA
FBE/Ugak Govde Motor Bakrm ABD Tz.Y
M.SERDAR
TEKCE
FBE/UC.Gov. Mot. Bak.ABD Doktora
122*****305
L50*****390
357*****ggg
570*****254
196***'t*266
IMZA
ivzn
Fen Bil.Ens./Mlz.Bil. ve Mrih. ABD D
FBE/UEak Govde
Motor Bakrm ABD Tz.Y
FBE/Ugak Gdvde Motor Bakrm ABD Tz.Y
FBE/UCak Govde
Motor Bakrm ABD Tz.Y
DEMiRCi
SERAY
u
cnrusu
rrucirrr
SELCUK
GUVEN
ERSiN
BASARAN
FATIH
TUNCA
HUSruU
rSrLDAK
DURAN
VRAKTAR
rnieri 1n::t:iusi-
ntltu Scl(r-eterr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
3 075 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content