close

Enter

Log in using OpenID

ITHALAT MEVZUATı

embedDownload
İSTANBUL
TİcARET ODASı
•
ITHALAT
YAYıN
NO: 1988-10
MEVZUATı
İSTANBUL
1988
İ T H A L A T
M E V Z U A T I
İÇİNDEKİLER
SAYFA
u İTHALAT REJİMİ KARAİRİI
1 -
6
2. UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİ NÎSBETLERİ
7 -
74
3. İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
75 -
4. İTHALAT YÖNETMELİĞİ
76-105
5. FON ÖDEMEK SURETİYLE İTHAL EDİLECEK
MALLAR LİSTESİ
106 -
150
6. MÜSAADEYE TABİ MALLAR LİSTESİ
151 -
153
7. TEBLİĞLER
154 -
192
Ekli **tthaîat Rejimi Kararı'^mn yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kuruiu*nun
14/1/19B8,tarihli v e 3 sayılı Raporu üzerine, 16/4/1986 tarihli ve 3274 sayılı Kanun'un 2 nci
ve-32nci, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanuncun değişik 1 inci, 19/7/1972 tarihli ve 1615
sayılı Kanun'un 19 v e 2 0 nci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayıh Kanuncun değişik 2 nci maddeleri
. ile 2 / 2 / 1 9 8 4 tarihli v e 2976 sayıh Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu*nca U / 1 / 1 9 8 8
tarihinde kararlaştırılmıştır.
'
T.öZAL
Başbakan
I. K. ERDEM
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
••
K.OKSAY
İTHALAT REJİMİ
GENEL
A.JE^mÜ^-
KARARI
HÜKÜMLER
Madde
1- 1 t h a i a t , b u K a r a r i l e b u K a r a r a d a v a n ı l a r a k
çıkarılacak Yönetmelik,
Tebliğler,
ilgili kuruluşlara verilecek
t a l i m a t l a r ç e r ç e v e s i n d e v e ç o k t a r a f i ı v e y a i ki t a r a f İD. a n l a ş m a ;ar h ü k ü m l e r i d a h i l i n d e c e r e y a n e d e r .
Madde
2 - Türkiye i l e ticari i l i ş k i l e r i n d e ticaret ve
ödeme
dengemizi bozacak nitelikte kayıtlar kovan veya
uygulama
yapan,
anlaşmalar
ile kararlaştırılan yükümlülüklerini
yerine
getirmeyen,
ithalat
Rejimimizin Qenellik prensibi ile bağdaşma­
yacak şekilde ayırıcı işlemler uygulayan memleketler,
kuruluşlar ve^fırmalar hakkında uygun görülecek gerekli tedbirler alınır.
ıthalat
Reiimi ıle amaclanan madde politıkasına aykırı
dusecek ve fıyat i~tıkrarını bo"'zaoak nıte,lıkte.
gizli ,veya acık
olaralt orıffi. dampina veya benzeri tedbirlerle teşvik edilen ithal
"malları' ıc'ı,n 1"'15' sayılı. .GumrÜk !'ianunu'nun 2Lm .. ddesinc ':ıora
q~r B~LL
tedbıiler
alınabııır.
Madde 3- Bu Kar'ar' a gör€ i thal edı lebılecek maddeler;
- MGsaadsVG
--Libere
Tabı,
(ıthalı
olmak uz:.'r8 iia qrubCl
serbest
ayrııır.
Ithaı
Edılecek
(ıthalı
seı~be~.t)
Fon Odenmek Suretiyle
den
'.·3pı~acak
ıthalat,libere
t.,~t;ld..ı.(.SozkonusL!
ıçin
ka~ıt
Kurulu:;
lıcteds.
bulunan
tarafından
yalnı~
maddele!-ın
bellı
ith~li
Listesın­
Maddeler
maddeler Aıı
bir kurum veya
anılan
sadeoe
re:hmır,e
k:.Jrulu$
kurum
veya
yapılabılir.
(narkotik)
maddoler. ~teoropten~ gumus ve
ec:ne:bi meskuka't
(al tın.'dan eanebı
me~kukat
ı-,aı-ıç) ı-le
';3 fasıına giren' sılahlar '.... 9: muhımmat, buııl~ı.r-ın.aksan;
ve parcaları
(93.04 G0mruk Tarife Pozısyon lu yalnız vıvsiz av
tufev.lerı Ye 93.05 GüınrTk Tarıfe F'ozısyonlu yalnız .sP,or.da
kullar,ılan ni ;;an tufek ve tabancaları i le bunların','93. 06, 93.07 Pozi s-,
yanlarında
yer alan fi~ak.
nıUhinımat;
a~sam ve ·.parcaları
ile
')3.07.20 GUflliuk
raj~ifE
Ist.lti5tı~, Po;:ısyon~u yivli
av
tüfe~'jl
merm~lerl. t-ıaric) ıthaıat RO.ıimıne 9qre itnaline rrıusaadE edılmeyen
Uyu~turuou
d1
eıeı
metallerden
(',..a':;a;.t,)
maddf".lerdir.
aıel
nUsaade
lıbere
t.ekı
Kanunlarla ithali
edılmeyen
(ıth ..:ıl.ı
yasaklanmıs
olanlar~ıle
Ve m0saadeye tabi maddeler
s€Jt·-best)
rnadderer~dir.YLTda
meıV~uat Qer-e:!ino8 bellı
kuı-um ve
ith~ıine
dısıııda
kalanlar
~cku:.ımalar11YÜrürlu"".­
"ku"ru"lus)aı-ın
müsaadeSl:,ne
tabı
bulun,an maddeler i le i thalatı
Kanu'n ve Kararnamelerl ..
beli rli 'kurum Ye kuruluslara b:ı.rakılmıs maddeler hakkındaki
hükümler saklıdır.
Müsaadeye Tabi Maddeler Lıstesi ve bu Liste ile i19ıli
Yönetmelik Ye Tebli~ler ile Yapılır ve Resmi Gaze-
de~ısiklikler
te'de
yayinlanır.
konudaki
Madde 4- Tesvik Belgelerine göre
mevzuat'
hükümleri
ve Devlet
yapılacak ıthaiat.
Planlama
bu
Teskilatı
tarafından verilecek talimat esasları dahilinde ~ürütUıür.
Madde 5- tthalat bedellerine aıt ödemeler Türk
Kıymetıni Kcruma Meviuatı hUkUmıe~ine göre yapılır.
Parası
Madde 6- Eski,
kUllanılmı.,yenileştirilmis mallar
ile
(defolu), standart dı.ı
(substandart),
yatık
(zam,nla
dayanıklıll§lnı
yitirmiş)
ve düşük kaliteli malların ithali
müsaadey,e tabidir.
Bu gibi malların proje bazında ithaline ise
Devlet Planlama TeŞkilatı ızin verebilir.
kusurlu
Madde 7- Kiralama yoluyla
muamele mUsaadeya tabidir.
yapılacak
ithalat
ve
ba~lı
ITHALATA AlT ESASLAR
Madde B- !thal~t icın (ithalat Yönetmeli~i ve Tebli~­
lerde belirtilen istısnalar haric) gercek veya tüzel
kişilerin
gecerll 'lt'haıat Belgesi "ne sahip olmaları şarttır.
İ t h a l a t Belgelerinin alım şartları ve tabi olduğu e s a s ­
lar Y ö n e t m e l i k t e b e l i r l e n i r .
M a d d e 9- D ı s t i c a r e t i D e v l e t l e ş t i r i l m i ş b u l u n a n ü l k e l e ı —
den i thalat;
•
a) K e n d i f a a l i y e t a l a n l a r ı i l e i l g i l i i t h a l a t
g e r e k e n Kamu K u r u m ve K u r u l u ş l a r ı i l e ,
:
yapması
b) S o n o n iki a y d a 50 m i l y o n A B D D o l a r ı n d a n f a z l a i h r a r
cat yapmış bulunan Dişticaret Sermaye Şirketleri,
tarafından yapılabilir.
Diğer
fi r m a l a r ı n d ı s t i c a r e t i d e v l e t l e ş t i ri İ m i ş
bulunan
ülkeleri n her
hangi bi ri n d e n y a p ı l a c a k i t h a l a t t a l e p l e r i ^ i s e ,
Müsteşarlıkça iIgili
fi r m a l a r ı n a y n ı ü l k e l e r e y a p t ı ğ ı
i hracat
mi k t a r ı . d i k k a t e a l ı n a r a k , i n c e l e n i p s o n u ç l a n d ı r ı l ı r .
M a d d e 10- i thai talebinde bulunanlar teminat
zorundadırlar.
yatırmak
Temi na t, t a l e p o d i l e n d ö v i z i n s a t ı ş ^oedel-i ni n % 7 ( y e d i ) ^
si di r . .
Ancak;
- i t h a l a t m bi ı. y ı l d a n u z u n vadeli d ı ş k r e d i d e n
lanan k ı s m ı ;
karşı­
- S a k a t l a r a m a h s u s özel t e r t i b a t l ı o t o m o b i 1 i t h a i a t ı ,
- E l e k t r i k enerjiisi , ki tap ve dieıer m a t b u a i t h a l a t ı ,
- Bedeli döviz tevdiat hesabından karşılanacak i thalat,
- İzmir Enternasyonal Fuarı yolu ile yapılacak ithalat,
-Mam
petrol,
Akaryakıt.
Nafta, kömür
C. 2 7 . O l . 10;
27.04.20,31),
tabii
gaz, gübre ve gübre h a m m a d e l e r i ,
bitkisel
yacâlar ( 15 .07 ; 15 . 0 8 ; 15 .12 ) , b u ö d a y , s e k e r , i l a ç , i l a ç h a m ve
y a r d ı m c ı m a d d e l e r i i l e a s ı v e s e r u m l a r , r ö n t g e n f i-lmleri i t h a i a t ı .
^Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndan yapılacak ithalat,
- Kalkınmada öncelikli yöreler için Yatırım T^çviBo]."98Sİ k a p s a m ı n d a y a p ı l a c a k i thalat,
teminattan muaftır.
B a n k a l a r a y a t ı r ı l a n t e m i n a t ı n t a h s i l i , iadesr^ v e İ h r a ­
catı Teşvik F o n u ' n a i r a d kaydına ilişkin usul ve e s a s l a r Yönötmelikte b e l i r l e n i r .
Madde- 1 1 - , i t h a l ' m ü s a a d e l e r i n i n g e ç e r l i k
s ü r e s i /altı
aydır (Hazır gemi
i t h a l i n d e bu s ü r e b a y r a k şahadetrtamesi
onay
t a r i h i n d e n i t i b a r e n o n iki a y d ı r ) . A r a c ı b a n k a l a r
tarafından,
•>müsaade b e l g e l e r i b i r , a y a , i thai müsaadelerdi i s e ' o n iki a y a kadar^,
beher ay'için
b e d e l i n i n binde bir*i oranında TL'sı
İhracatı
Teşvik Fonu'na { r ^ d kaydedilmek üzere ithaiatı.yapanlardan tahsil
edilerek uzatılabilir. Müsaade Belgeleri ve ithal m ü s a a d e l e r i n i n
b a n k a l a r c a u z a t ı l a n s ü r e l e r i i ç i n i r a d k a y d e d i l e n m e b l a ğ b e h e r ay
içi n 3 , 0 0 0 . 0 0 0 , - T L ' y ı g e ç e m e z .
M a d d e 1 2 - Gümrü<^e g e l e n m ü s a a d e y e tabi m a d d e l e r i n i thai
m ü s a a d e s i n d e yazılı o l a n miktardan % 20'ye kadar (
20
dahil)
fazla olması halinde, fazla gelen kısmın gümrük vergileri
iki
k a t o l a r a k t a h s i l e d i l m e k s u r e t i y l e ithali.ne G ü m r ü k
İdarelerince
müsaade edilir.
Ayrıca,
libere maddelerden ithal müsaadesi alınıp
da
müsaadeye tabi madde getirilmesi h a l i n d e , müsaadesi
alınanların
g ü m r ü k v e r g i l e r i iki k a t o l a r a k t a h s i l o l u n u r .
Madde
13- ithal ' m a l l a r ı n ı n i t h a l d e n önce veya
sonra
k a l i t e , s t a n d a r t ve i n s a n sa^şlı^ı y ö n ü n d e n g e r e k l i K o n t r o l l e r i n i n
yapılmasına ilişkin esaslar Yönetmelikte belirlenir.
A n c a k , ilaç ve i l a ç hammaddesi ü r e t i m i n d e
kullanılan
maddeler
ile müstahzar ilaçların ithalattan öncö ve sonra kalite
yönünden denetimi;
a) Beşeri i l a ç ve i l a ç hammadeleri i ç i n S a f l ı k ve
yal Y a r d ı m Bakanlığı,
b ) V e t e r i n e r v e zirai m ü c a d e l e i l a ç v e i l a ç
leri i ç i n T a r ı m O r m a n v e K ö y i s l e r i B a k a n l ı a ı ,
Sos­
hammadde­
tarafından yapılır.
M a d d e 14- İ t h a l a t i ç i n a l d ı k l a r ı d ö v i z t a h s i s i n i b a ş k a ­
larına devreden (mutemetlikle ilgili Yönetmelik hükümleri
saklı­
dır) v e y a s a t a n , i t h a l etti<:3i m a l ı n f i y a t ı n ı n d ü n y a fiyatlarına"
uymadığı yapılan kontrol neticesinde
tesbit edilen.
Müsaadeye
Tabi
Maddeler L i s t e s i n d e n kendi ihtiyaçları i ç i n ithal, ettikleri
malları gerekli müsaadeyi almadan başkasına devreden veya s a t a n ­
lar i l e m u t e m e t l i k y ü k ü m l ü l ü k l e r i n i
yerine getirmeyenler
ve
İthalat Rejimine aykırı hareket edenlerle ithalat
işlemlerinde
sahte belge kullananlar veya ithalat işlemlerine esas olan belge­
lerde silinti,kazıntı veya b a ş k a şekillerde derişiklik
yapanlar
hakkında ilgili Kanunlar hükümleri saklı kalmak üzere uygulanacak
müeyyideler
ve g e r e k l i h a l l e r d e a l ı n a c a k t a a h h ü t n a m e l e r d e b e l i r ­
tilen meblağın İhracatı Teşvik F o n u ' n a irad kaydettirilmesine ait
esaslar Yönetmelikte gösterilir.
Madde 15- Fon ödenmek Suretiyle ithal Edilecek
Madde­
l e r L i s t e s i n d e (Ek:2) y e r a l a n m a l l a r ı n i t h a l a t ı n d a , (
Yönetme­
li k t e b e l i r l e n e n b a ş l a m ı ş b u l u n a n i t h a l i ş l e m l e r i d a h i l ) f i i l i
ithal tarihi esas alınarak listede gösterilen miktar ve hısbetler
ü z e r i n d e n Toplu Konut Fonu tahsi1 edilir.
Gümrük vergi, resim ve harçları toplamının belli
bir
yüzdesi
üzerinden yapılacak fon hesaplamalarında, rıhtım
resmi
Toplu Konut Fonu h e â â b m a dahil edilme?.
Madde politikasının takibi, iç piyasanın düzenlenmesi
ve fiyat istikrarının saklanması amacıyla; Fon ödenmek Suretiyle
i t h a l E d i l e c e k M a d d e l e r L i s t e s i n e , b i r i m e s a s ı n d a 5 0 0 $'a
veya
GIF b e d e l i n i n % 50'sine veya gümrük v e r g i , resim ve
harçları
toplamına, kadar fon tesbiti
s u r e t i y l e yeni. b i r m a d d e i l a v e ,
e d i l m e s i ; s ö z ü e d i l e n l i s t e d e ' yer a l a n f o n t u t a r l a r ı n ı n i n d i r i l ­
m e s i v e y a % 50' n i s b e t i n e k a d a r a r t ı r ı l m a s ı v e y a _ b u l i s t e d e m e v c u t
, b i r m a d d e n i n ç ı k a r ı l m a s ı B a ş b a k a n l ı k H a z i n e ve D ı ş t i c a r e t M ü s t e şârlığı\nca yapılabil!r.Yapılacak
b u d e ğ i ş i k l i k l e r Resmi
Gaze­
te 'de i l a n o l u n u r .
Fon
ödenmak suretiyle ithal
edilecek
maddelerin
k i r a l a m a ; y o l u y l a - geti.ri-lmesi hali n d e , k i r a m ü d d e t i n i n her y ı l ı
v e y a d a h a az k ı $ m ı i ç i n , e s a s f o n t u t a r ı n ı n % 25'i
kadar
fon
tahsil olunur.
F o n t u t a r l a r ı . e s a s i t i b a r i y l e b a n k a l a r c a ,tahsil e d i l i r .
Fonların,.' t e s b i t •edire<^k- ş a r t l a r l a P T T i d a r e l e r i n c e d e tahsili,
m ü m k ü n d ü r - Tahs.il edile'n f o n t u t a r l a r ı T o p l u K o n u t F o n u ' n a i n t i ­
kal e t t i r i l m e k , ü z e r e , t a h s i l t a r i h i n d e n i t i b a r e n
10 i ş g ü n ü
içinde Merkez Bankasına devredilir.
Bu f o n İ a r ı n , i l g i l i l e r c e süresi: i ç i n d e
yatırılmaması
v e y a t a h s i l a t ı ' y a p a n ' b a n k a l a r - i l e PTT i d a r e l e r i . t a r a f ı n d a n
gecikme ile devredilmesi halinde, 6183 sayılı
Kanun
hükümleri
uygulanın»
'' .
Türkiye'deki
bankalarda açılan döviz hesabına
veya
döviz b o z d u r u l m a k suretiyle Türk Lirası m e v d u a t hesabına
bağlı
o l a r a k y a p ı l a c a k b e d e l s i z i t h a l a t t a n f o n % 10 e k s i ğ i i l e
tahsil
edilir^
Gümrük muafiyeti içeren Teşvik Belgesine bağlanmış ithal
.malları i l e m ü n h a s ı r a n m a l û l ve s a k a t l a r t a r a f ı n d a n
kullanılmak
üzere bunlar
tarafından ithal edilen özel olarak H m a l
edilmiş
otomobiller, 6326
sayılı
Petrol Kanunu nun 2808 sayılı Kanunla
değişik
1 1 2 / 1 m a d d e s i gereğifıce g ü m r ü k v e d i ğ e r i t h a l v e r g i ve
r e s i m i e r i n d e n ' m u a f o l a r a k y a p i l a c â k i t h a l a t F o n ' a tabi d e ğ i l d i r .
Cumhurbaşkanlığı
i l e M i l l i S a v u n m a B a k a n l ı ğ ı , M i İli İ s ­
tihbarat Teskilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı,Sahi 1
Güvenlik Komutanlığı,Emniyet Genel Müdürlüğü,Gümrük Muhafaza Genel
Müdürlüğü ihtiyacı için 87.02 Gümrük Tarife Pozisyonundan yapıla­
cak i t h a l a t t a F o n m u a f i y e t i m ü s a a d e y e b a e U ı o l a r a k u y g u l a n a b i l i r .
Y u r d a g e ç i c i o l a r a k geti r i l e n (ki r a l a m a y o l u y l a g e t i r i ­
l e n m a d d e l e r h a r i ç ) ve g ü m r ü k v e r g i l e r i temi n a t a b a ğ l a n a n m a d d e ­
ler i l e g ü m r ü k v e r g i s i m u a f i y e t i o l a n m a d d e l e r i n f i i l i
ı thai
t a r i h i n d e f o n a tabi o l a n l a r ı n ı n f o n t u t a r l a r ı t e m i n a t a b a ğ l a n ı r .
Teminata bağlanan bu maddelerin yurt dışına çıkarılmaları halinde,
t e m i n a t l a r ı i I g i l i l e r i n e i a d e o l u n u r , kat'i i t h a l l e r i n d i e v v e l c e
teminata bağlanan fon tutarları
tahsi1 • e d i l i r . A y r ı c a ,
süresi
i ç i n d e y u r t d ı ş ı e d i İ m e y e n m a d d e l e r e a i t t e m i n a t a .bağlanan f o n l a r
ise T o p l u K o n u t F o n u n a i r a d k a y d o l u n u r .
Madde
1 6 - Y u r t d ı ş ı n d a ı n s a a t , t e s i s a t , mönta.^ , m ü h e n d i s li k,pro.je, m ü s a v i rli k, i S İ S tme .bakım ve onarım, g i b i h i z m e t l e r
ifa
e d e n T ü r k h ü t e a h h i tli k f i r m a l a r ı n ı n ü s t l e n d i k l e r ı i ş l e r l e
ilgili
o l a r a k s a t ı n a l d ı k l a r ı m a k ı n a ve t e c h ı z a t ı n T ü r k i y e ' y e i t h a l i n d e
alınacak
g ü m r ü k v e r g i s i ve T o p l u K o n u t F o n u mi k t a r ı ,
ödenmesi
g e r e k e n g ü m r ü k v e r g i s i ve f o n m i k t a r ı n ı n % 3 0 ' u d u r .
Bu m a l l a r ı n k e s i n v e g e ç i c i i thali B a ş b a k a n l ı k Hazi ne ve
Dış T i c a r e t M ü s t e ş a r l ı ğ ı ' n ı n ınüsaadesine b a ğ l ı d ı r .
M a d d e 1 7 - î h r a c a t ç ı 1 a r , turizm" yat-ırım v e / v e y a işletme,
b e l g e s i R a h i b i t u r i z m i ş l e t m e l e r i , a y r ı c a kendi f a a l i y e t k o n u l a r ı
ile ilgili İ h t i y a ç l a r ı için uluslararası taşımacılık yapan firma­
lar v e y u r t d ı ş ı . , m ü t e a h h i tli k fir-^maları, f i i l e n
kazandiKları
d ö v i z l e r l e b a n k a l a r d a a ç t ı r a c a k l a r ı Döviz- T e v d i a t
Hesaplarından
bedellerini karşılamak suretiyle ithalat yapabilirler.
A n c a k , - m ü s a a d e y e tabi m a l l a r i ç i n m ü s a a d e a l ı n m a k s ı z ı n
s ö z k o n u s u h e s a p ^ i r r ş i n i n i h r a c a t ç ı l a r ve t u r i s t i k ^Tiüesseselerce
% 5'i k u l l a n ı l a b i l i r . B u s u r e t l e m ü s a a d e y e tabi m a l l a r i ç i n y a p ı ­
lacak i t h a l a t t a C İ F . b e d e l i n l n % 2 0 ' ş i o r a n ı n d a T o p l u K o n u t F o n u
alınır.
M a d d e 1 8 - t ^ t h a l a t m a k s a m a d a n y ü r ü t ü İ m s s i ni temi n e n , bu
Karar'a ekli listelerdeki m a d d e l e r i n gümrük tarife ve istatistik
numaraları ve madde isimleri üzerinde Gümrük Giriş Tarife
Cetve­
l i n d e m e y d a n a g e l e b i l e c e k dei^isikliklere u y g u n o l a r a k
gerekli
düzenlemeler talimatlarla yapılır.
M adde İ 9 - 474 sayılı Kanun'un verdimi yetkiye istinaden
(Ek:l.) l i s t e d e k i m a d d e l e r e a i t g ü m r ü k v e r g i l e r i h i z a l a r ı n d a g ö s ­
terilen nisbetlerde tesbit olunmuştur.
MilîTetlerarası A n l a ş m a l a r a , Resmi D ı s Kredi A n l a ş m a l a ­
rıma veya özel Kanuhlara.dayala olarak çıkarılan gümrük muafiyeti
veya indirimi
ihtiva eden Kararnameler . ile,
i.4.1982
tarihli
8/4534 sayılı,17.1.1986 tarihli 86/10259 sayı1ı,26.3.1985 tarihli
85/9318 ve 85/9319 sayılı,29.12.1986 tarihli
86/11348
sayılı,
22.1.1986
tarihli 86/10293 s a y ı l ı , 30.10.1986 tarihli
86/11161
sayılı ve
16.10.1987
tari hli 8 7 / 1 2 2 0 1
sayılı
Kararnamelerin
u y g u l a n m a l a r ı n a d â v a m ^'olunur
Milli Savunma Bakanlığı veya adına ithalat yapacak olan
K a m u K u r u l u ş l a r ı , i t h a l d e a l m a n g ü m r ü k v e r g i s i , r e s i m ve.-harçla­
r ı n d a n m u a f t ı r : T e ş v i k -Belgesi ne b a l l a n m ı ş o l a n m a l l a r a ai t
gümrük indirimi-ve muafiyetleri saklıdır.
B u n l a r ı n v e K a n u n l a r i l e Mi İ l e 1 1 e r a r a s ı A n l a ş m a l a r
Ve
R e s m i D ı ş Kredi A n l a ş m a l a r ı n d a tesbi t e d i İ m i ş o l a n l a r ı n d ı ş ı n d a k i
g ü m r ü k m u a f i y e t v e i n d i r i m l e r i n i i h t i v a edelS h ü k ü m l e r y ü r ü r l ü k t e n
Kaldırılmıştır.
S a n a y i c i l e r e ve i m a l a t ç ı l a r a t a n ı n a n g ü m r ü k i ndi rimli.
veya muafiyetli
m a d d e l e r i n , b u sanayici ve i m a l a t ç ı l a r
ihtiyacı
i ç i n d i ^ e r f i r m a l a r c a i t h a l a t m d a (mu t e m e t l i k l e i Igi li Y ö n e t m e l i k
hükümleri
saklıdır), sözkonusu indirim veya muafiyet " müsaadeye
tabi o l a r a k u y g u l a n a b i l i r .
Madde 2 0 - Bu Karar'da yer alan hususlara iliskin Y ö n e t ­
m e l i k v e T e b l i ğ l e r ç ı k a r m a y a , a k s i ne h ü k ü m b u l u n m a d ı k ç a ,
Karar
metninde sözü edilen müsaadeleri ve talimatları vermeye,ithalatın
her s a f h a s ı n d a g e r e k l i g ö r ü l e c e k d e r i ş i k l i k l e r i y a p m a y a v e
ted­
b i r l e r i alamaya, i t h a i m a l l a r ı f i y a t l a r ı n ı k o n t r o l e t m e y e v e e t t i r ­
m e y e , y u k a r ı d a belirtile/ı h a l l e r d ı ş ı r ^ a k a l a n ö z e l v e
zaruri
durumları
inceleyip sonuçlandırmaya Başbakanlık Hazine ve
Dış
Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.
Madde 2 1 ^ 48.01.11,19 Gümrük
Tarife
İstatistik
Pozisyon'lu
" G a z e t e K a ğ ı d ı " n m i thali m ü s a a d e y e b a ğ l ı d ı r . B u m a d ­
denin Dısticareti Devletleştirilmiş ülkelerden i t h a l a t m d a
ihra­
cat şartı aranmayabilir.
M a d d e 2 2 - 2 6 . 1 2 . 1 9 8 5 tarihli. 8 5 / 1 0 1 9 3 sayılı
İthalat
Rejimi
K a r a r ı v e b u n a ek p l a r a k ç ı k a r ı l a n K a r a r n a m e l e r >yürürlük tan kaldırılmıştır.
Geçici H a d d e - Bu Karar'ın yürürlüğe girdiği
tarihe
kadar
başlamış bulunan ithalat işlemlerine, aksine bir
hüküm
o l m a d ı k ç a , i I g i l i b u l u n d u k l a r ı İ t h a l a t Rejimi K a r a r ı
çerçevesinde
d e v a m e d i l i r ve b u Karar'ın\le.hte o l a n h ü k ü m l e r i b a ş l a m ı ş
olan
i t h a l islE.mlerine.de u y g u l a n ı r . B u n a a i t e s a s l a r 1 t h a l a t . Y ö n e t m e ­
li 91 n d e ^ b e l i rleni'r .
M a d d e 2 3 - Bu K a r a r y a y ı m ı tari hi nde y ü r ü r l ü ğ e g i r e r .
M a d d e 2 4 - Bu K a r a r ' 1 B a ş b a k a n l ı k y ü r ü t ü r .
Ek:l
UYGULANACAK GÜMRÜK VERGÎ
NÎSBEtLERÎ
G.T,İ.P.
01.02'%
01.04^
M a d d e îsmi
Yalnız canlı dana,sığır,koyun ve kuzular
G.V.
Muaf,
01,05
Yalnız damızlık canlı k ü m e ^ hayvanları
Muaf
02.01
( 0 1 . 0 1 ) , (01.02), ( 0 1 . 0 3 ) , (01.04) t a r i f e
pozisyonuna giren hayvanların etleri ve
y e n i 1 e n sakatatı- ( t a z e , s o ğ u t u l m u ş v e y a
dondurulmuş.) ( Y a l n ı z k o y u n , keçi , m a n d a , s ı ^
ğir türü hayvanların etleri hariç)
40
02.01
Yâlnız koyun, keçi,manda,sığır türü hay­
v a n l a r ı n e t l e r i ( t a z e , s o ğ u t u l m u ş Veya.
dondurulmuş)
^
02.02
C a n s ı z k ü m e s h a y v a n l a r ı ve b u n l a r ı n
(karaciğerleri hariç) yenilen sakatatı
(taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
ı
40
02-06
H e r nevi et v e yehi'len s a k a t a t (küjnes
hayvainlarınm karaciğerleri hariç) (tuz­
l a n m ı ş , salamura edilmiş,, kurutulmuş
veya tütsülenmiş)
v
40
04.02
Yalnız süttozu
04.03
Tereyağı
40
04.04
Yalnız peynirler (04.04.54 hariç)
40.
04.04.54
Beyaz peynir
04.05.11
05.04.49
Kümes hayvanlarının damızlık yumurta­
ları (yalnız büyük e b e V e y n " G r a n t ~ P a r e n t s " ,
e b e v e y n " P a r e n t - S t o c k " , saf k ü l t ü r ı r k ı
'. e b e v e y n l e r i n d a m ı z l ı k y u m u r t a l a r ı i l e
kuluçkalık broiler yumurtalar)
Yalnız donmuş dana kursağı
05.15.49
Yalnız sperma, döllenmiş embrio
07.01.12
Tohumluk olmayan patates
Of.01.51
07.05
• Kuru- s o ğ a n
•
B a k l a g i l kuru s e b z e l e r , k a b u k l a r ı a y ı k ­
l a n m ı ş (iç k a b u k l a r ı ç ı k a r ı İm.: ş v e y a
taneleri kırılmış olsun olmasın^
1
1
1
O
5
Muaf
O
10
Muaf
08.01
Hurma., muz , a n a n a s , m a n g o , m a n g u s t , a v o k a d o
a r m u d u , H i n t a r m u d u ,Hindistan^,cevi zi ,
B r e z i l y a cevi zi v e K a j u cevi zi ( t a z e v e y a
kurutulmuş,kabuklu veya kabuksuz)
.40
08.06
Elma,armut ve ayva (taze)
40
09.01
Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış
olsun o l m a s ı n ) ; kahve kabukları ve zaı—
l a n ; içi n d e h e r h a n g i bi r o r a n d a k a h v e
b u l u n a n v e k a h v e yeri ne k u l l a n ı l a n m a d ­
deler
-
40
09.02
Çay
50
09.03.00
Paraguay çayı (mate)
50
09.04
B i b e r ("piper", " c a p s i c u m " v e " p i m e n t a "
cinsleri)
40
09.06
Tarçın ve tarçın ağacının çiçeği
40
09.07.00
Karanfi 1 (meyva, tane ve sapları)
40
09.08
Küçük Hindistan cevizi
kakule
40
09.09
.
(müskat) ve kabuğu;
Anason, Çin anasonu,rezene,kişniş,kimyon,
Karaman kimyonu ve ardıç taneleri
50
09.10
Kekik, defne ve s a f r a n ; diğer baharat
10.01
Buğday, çavdarla karışık buğday
Muaf
10.03
Arpa
Muaf
10.05 - 90
Diğerleri
10.06.11
10.06.19
10.06.20
^
50
Muaf
T o h u m l u k pi ri n ç ( ç e l t i k )
O
Yâlnız tohumluk olmayan çeltik
O
Ayıklanmış pirinç (beyazlatılmış veya
yarı beyazlatılmış)
O
10.Q6.30
Pi ri n ç k ı r ı k l a r ı
O
11-04.31-40
Sagu ve (07.06) tarife p o z i s y o n u n a giren
kök v e y u m r u l a r ı n u n l a r a v e i rmi k l e r i
11.08
N i ş a s t a l a r ; i nüİi n
12.0i»35
Susam
12.01.36
Soya fasulyesi
12.07
B a ş l ı c a p a r f ü m e r i d e , t a b a b e t t e , h a ş a r a t ve
parazitleri yok e t m e d e ve benzeri işlerde
kullanılan' b i t k i l e r , bitki p a r ç a l a r ı , to­
hum ve meyvalar (taze v e y a k u r u t u l m u ş , b ü ­
t ü n , kesi İ m i ş , k ı r ı l m ı ş v e y a toz h a l i n e g e ­
t i r i l m i ş ) ( 1 2 . 0 7 . 4 9 hariç).
40
40
. 5
Muaf
50
12.07.49
Diğerleri
40
13.02.31,32
Gomelaka
40
13.02.41,42
Diğerleri
13.03
B i t k i s e l özsu ve h ü l a s a l a r ; pekti k m a d d e ­
ler, pekti natlar ve p e k t a t l a r ; agaı—agar ve
bi t k ı l e r d e n ç ı k a r ı l a n d i ğ e r tabii y a p ı ş k a n
ve k ı v a m v e r i c i m a d d e l e r ( 1 3 . 0 3 . 4 2 , 4 4 , 6 6 , 6 7
71,72,81 hariç)
50
13.03.42,44
Meyan özü
15
13.03.66,67,
71,72
Pektik maddeler,pektinatlar ve pektatlar
40
13.03.81
Agar-agar
30
14.05.10
Kına
40
15.02
İ ç y a ğ ı ( s ı ğ ı r , k o y u n v e keçi c i n s i h a y ­
vanların) (islenmemiş veya çözücüler yat—
dımıyla elde ediİmiş)(iIk mahsul"Premiers
J u s " d e n i l e n i ç y a ğ l a r ı d a h i 1)
Muaf
S t e a r i n s o l e r ; o l e o - s t e a r i n; e m ü l s i y o n
hali ne g e t i r i l m e m i ş içi ne bi r ş e y k a t ı l ­
mamış veya herhangi bir şekilde hazırlan­
m a m ı ş o l e o - m a r g a r i n v e s ı v ı d o m u z yağı
(35.03.11,21 hariç)
40
15.03.11,21
Oleo-stearin
30
15.05.21
Lanolin
30
15.06
Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar
(paça yağı,kemi kten,döküntülerden vb.den
ç ı k a r ı l a n l a r d a h i 1) ( 1 5 . 0 6 . 2 0 h a r i ç )
40
15.06.20
Paça yağları
30
15.03
40
15.07.11-30
Zeytinyağı
Muaf
15.07.40
Pri n a y a ğ ı
10
15.07.51
C i n a ğ a c ı yağı
15.07.52.
Koko (kopra ) yağı
15.07,61
Sanayide kullanılan ve yeniİmeyen Hint
15.07.76
Soya y a ğ ı
Muaf
15.07.77
Pamuk yağı
Muaf
yağı
15.07.78
•
Yer fıstığı yağı
10
Muaf
20
10
15.07.82
Palm yağı
Muaf
15.07.83
P a l m i s t yağı
Muaf
15.07.86
Ham ayçiçek yağı
Muaf
15.07.87
Rafine ayçiçek yağı
Muaf
15.07.94
M ı s ı r ö z ü yağı
Muaf
15,07»99\
Y a l n ı z p a l m o l a i n v e p a l m steaırin
15.08.10
Muaf
S a n a y i d e k u l l a n ı l a n ve .yeniİmeyen
bitkisel sıvı yağlar
20
.15»10 = 31
Y a l n ı z distşile e d i l m i ş a ğ a ç y a ğ ı a s i d i
10
15.10.31
Sınai yağ asitleri
20
15.10.32
Rafinaj mahsulü asit yağları
15
15.10.40
Sınai yağ alkolleri
15,11.10/20
İslenmemiş gliserin (Gliserinli•sular
g l i s e r i n l i l e s i v l e r dahil.)
Gliserin
Diğerleri
15.11.31,32
15,11.40
15.12
1
ve
Kısmen veya tamamen hidrojene edilerek
veya diğer suretle katılaştırılmış veya
sertleştirilmiş hayvansal veya bitkisel
sıvı veya katı yağlar (rafine edilmiş
olsun o l m a s ı n , fakat daha ileri bir işlem
görmemiş) (15.12.19,21/39 hariç)
15.12.19,39
Diğerleri
15.12.21
Sanayide kullanılan hidrojene
20_
40~
5a
40
20
edilmiş
balina yağı
20
15.13.10
M a r g a r i n ( y a l n ı z bi t k i s e l o l a n l a r )
15.13.10
M a r g a r i n (Bi t k i s e l o l a n l a r h a r i ç )
50
15.13.90
Diğerleri
50
•
Muaf
15.15.10 '
İspermeçet
10
15.15.21,31
Balmumu
30
16.01
Etten, sakatattan veya kandan mamul
16.02
16.03
'.
16.04
16.05
sucuk,sosis,salam ve benzerleri
Etten veya sakatattan hazırlanmış diğer
y e n i l e n m a d d e l e r ve konserveler
Et s u y u , e t hülasaları ve balık h ü l a ­
saları (Ambalajlı)
Balık müstahzarları ve konserveleri
( h a v y a r v e b e n z e r l e r i dahi 1)
40
Kabuklu hayvanlarla yumuşakçaların
("coquillages" denilen kabuklu hayvanlar
d a h i 1) m ü s t a h z a r l a r ı ve k o n s e r v e l e r i
40
17.01.10,21>
22
Rafi ne e d i l m e m i ş ş e k e r l e r ; k r i s t a l ,
küp ve kesme şekerler
17.01.23
17.02
Kimyaca saf sakkaroz
Diğer ş e k e r l e r (katı halde)\koku veya
renk verici maddeler katıimamış olan şeker ,
ş u r u p l a r ı ; s u n i l?al (tabii b a l i l e k a r ı ş ı k
.
,•
1-0
40
40
40
Muaf
50
o l s u n o l m a s ı n ) ; karam'gs'llestı rî İ m i ş s e k e r
(17.02»11,21,22 hario)
'
17.02.21,22
Glikoz ve glikoz şurubu
17=04
Şeker mamulleri
18.01.10
T a n e k a k a o (çiğ)
18.02.00
(kakaosuz)
,40
2040
30
K a k a o k a b u k l a r ı ( d ı ş ve i ç ) , z a r l a r ı
ve döküntüleri
18.03.00
40
K a k a o h a m u r u , k ü l ç e v e y a p a r ç a hali n d e
(yağı a l ı n m ı ş olsun olmasın)
40
18.04.00
K a k a o y a ğ ı (katı v e y a s ı v ı )
40
18.05.00
Toz kakao (şekersiz)
40
18.06
Q u k u l a t a v e kakao ihtiva e d e n başka
gida müstahzarları
Malt hülasası; çocuk mamaları,perhi z yemek­
leri v e y a m u t a d y e m e k l e r içi n h a z ı r l a n m ı ş
olan ve esasını un,irmik, nişasta veya malt
h ü l a s a s ı teşki1 e d e n m ü s t a h z a r l a r ( a ğ ı r l ı k
i t i b a r ı y l e % 5 0 d e n az k a k a o i h t i v a e d e n l e r
dahil) '
19.02
40
40
19,02.21,29
Y a l n ı z .özel d i y e t m a m a l a r ı
19.05
K a b a r m a s u r e t i y l e hasıl o l a n veya k ı z a r t ­
ma suretiyle elde edilen ve esasını hububat
t e ş k i l e d e n m ü s t a h s a l 1 a r ("puffed r i c e " ,
" c o r n f l a k e s " ve b e n z e r l e r i )
40
P a s t a l a r , b i s k ü v i 1er,, k e k l e r ve d i ğ e r
i'nce e k m e k ç i m a m u l l e r i ( h e r h a n g i b i r
oranda kakao katılmış olsun olmasın)
50
20.01
S e b z e l e r , y e n i l e n bi t k i 1 e r v e m e y v a l a r
(si r k e v e y a a s e t i k asi tie h a z ı r l a n m ı ş
veya konserve edilmiş) (tuz,baharat,
h a r d a l v e y a ş e k e r k a t ı l m ı ş o l s u n ol masif,)
40
20.02
S e b z e l e r v e y e n i l e n bi t k i 1 e r ( s i r k e s i z
veya asetik asitsiz hazırlanmış veya kon­
serve edilmiş olanlar) (20.02.32 hariç)
40
20.02.32
Domates salçası
20.03
D o n d u r u l m u ş meyvalar (şeker katılmış)
40
20.04
M e y v a , m e y v a k a b u ğ u , bi tkı v e b i t k i p a r ­
ç a l a r ı ş e k e r l e m e l e r i (emdi r i İ m i ş g l a s e
veya kristalize)
40
20.05
M e y v a e z m e ve p e s t i İ l e r i ; r e ç e l l e r , j ö l e ­
ler , m a r m e l a t l a r (pişirilerek h a z ı r l a n ­
mış) (şeker katılmış olsun olmasın)
40
20.06
Meyvalar (başka şekillerde hazırlanmış
veya konserve edilmiş) (şeker veya alkol
katılmış olsun olmasın)
40
19.08
/
Muaf
i
20.07
Meyva ve sebze suları (üzüm şırası
( m a y a l a n m a m ı ş ve a l k o l k a t ı l m a m ı ş )
katılmış olsun olmasın)
dahil)
(şeker
40
21.02.11,19
Kurutulmuş kahve hülasası, diğerleri
40
21.02.21
Çay hülasası
50
21.02.29
Diğerleri
50
21 ".02.31-49
K a v r u l m u ş hi n d ı b a v e k a h v e y e n ne k u l l a n ı l a n
diğer kavrulmuş maddeler; bunların hülasa­
ları
50
21.03
Hardal unu ve hazır hardal
40
21.04
Soslar; lezzet ve çetni verici mahlutmaddeler
40
21.05
Ç o r b a l a r , s e b z e ç o r b a l a r ı ve e t s u l a n
için müstahzarlar; hazırlanmış çorbalar,
sebze çorbaları ve et s u l a r ı ; homojen
hale gati r i l m i ş m ü r e k k e p g ı d a m ü s t a h z a r l a r ı
40
21.07
Tarifeni n başka yerlerinde belirtilmeyen
veya bulunmayan gıda müstahzarları
c
40
22.03.00
Biralar
40
22.05
Taze üzüm ş a r a b ı ; mayalanması alkolle
durdurulmuş taze üzüm şırası (mıstel1er
dahil)
40
22.06
V e r m u t ; k o k u l u m a d d e l e r v e y a bi t k ı 1 e r
karıştırılarak hazırlanmış diğer taze
üzüm şarapları
40
22.07.00
E l m a ş a r a b ı , a r m u t ş a r a b ı , bal ş a r a b ı
m a y a l a n m ı ş d i ğ e r içki 1er
22.08
Alkol derecesi 80 ve daha yukarı olan
tağyir e d i l m e m i ş etil alkoller; d e r e ­
cesi ne o l u r s a o l s u n t a ğ y i r e d i l m i ş
etil a l k o l l e r
50,
22.09
Alkol derecesi 80 den aşaği o l a n tağyir
edilmemiş etil alkoller; damıtım yoluyla
elde edilen alkollü içkiler (eaux-de-vie)
likörler ve diğer alkollü içkiler; "kon­
santre e d i l m i ş hülasalar" d e n i l e n ve içki
imalinde kullanılan alkollü bileşik müstah­
zarlar
40
23.04.21
P am u k t o h u m u küspesi.
O
23.04.24
Ayçiçeği küspesi
O
ve
40
23.04.25
Keten tohumu küspesi
O
23.04.26
Kolza küspesi
O
23.04.27
Soya küspesi
Muaf
23.-07.21
tzmineral m a d d e l e r ve yem katkı maddeleri
Muaf
23.07.22
Y a l n ı z b u z a ğ ı nıaması
Mua
G.T.î P
M a d d e îs:mi
24.02
Mamul tütün; tütün hülasa ve salçaları
25.01.10
Saf s o d y u m kl.orür
25.01.21
Kaya tuzu
25.01.22,23
Tuzla ve deniz
G.V.
25
10
40
tuzları
25.01.24,25 , Sofra tuzu
O
40
25.0L.30
Tuzla ana suları; deniz suları
40
25. 03
H e r nevi k ü k ü r t ( s u b l i m e k ü k ü r t , p r e s i p i t e
k ü k ü r t ve' k o l l o i d a l k ü k ü r t h a r i ç ) '
40
2 5 . 0 7.42
Anda-luzıt.
•5
25.23
Portlant çimantosu ve benzeri hidrolik,
ç i m e n t o l a r ( k l i n k e r d e n i l e n toz. h a l i n e
getirilmemiş çimento dahil) (boyanmış
olsun olmasın)
25 . 24
Amyant
25-27.10
S a b u n t a ş ı (tabii s t e a t i t ) , ham,k.abaca
yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş
10
25.27.20
T a l k , n e t a ğ ı r l ı ğ ı 1 Kg", v e y a d a h a az
ambalajlarda olanlar
40
2 5 ..2 7. 31
Talk
40
25.27.39
Yalnız öğütülmüş veya pulverize edilmiş
tabii steati t
20
25.32.11,
Kalsine edilmiş veya karıştırılmış olan
boyayıcı topraklar
10
25.32.73
Zirkonyum silikat
26 ,01
Yalnız demir
. 26.01.56
26,01.57
(aspestos)
Muaf
' 10
(mikronize)
cevheri
5
Muaf
Zenginleştirilmiş bakır cevheri
.0
Diğer bakır
O
cevherleri
26.01.62
Zenginleştirilmiş çinko cevheri
o
26.01..63
Diğer çinko
o
26.01.64
Zenginleştirilmiş kurşun cevheri
o
cevherleri
26.01.65
Diğer kurşun cevherleri
o
26.01.71
Alüminyum cevheri
o
27. 01
Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen
b r i k e t l e r , topak ve benzeri Şekillerde
katı y a k ı t l a r
Linyit ve âglomere linyit
27 . 0 2
27.03
Turb (hayvan altına serilenler dahil)
ve a g l o m e r e turb
Muaf
Muaf
27.04
'
27.04.31
T a ş k ö m ü r ü n d e n , l i n y i t t e n v e turbdarı e l d ©
e d i l e n k o k v e s ö m i k o k (a9;i,om©re e d i l m i ş
o l s u n o l m a s ı n ) ; karni kömürü (27.04.31 hariç)
1
T â ş k ö m ü r ü n d e h e l d e edilen kok ve sömikpk
O
27-. 0 5 . 0 0
H a v a g a z ı , f a k i r g a z , ş u g a z ^ v e b e n z e r i . ga'ılar
27.08.10
Zift (Yalnız alüminyum imâli için)'
27.11.51
Tabii gaz
,
"
,0.
, Hüaf
Muaf
27.14.20
Petrol koku
Muaf
27.17.00^
Elektrik enerjisi
Muaf
28.01.30
Brom
28.01.41
Saflaştırılmamış iyot
' 1
28.01.51
R e s ü b l i m e İyot.
1
28.01.59
Diğer iyotlar
1
28.02
S u b l i m e k ü k ü r t v e y a çöktürülrriüs k ü k ü r t ı
Kolioidal kükürt
10/
.
15.
28.03,21,29
Yalnız petrol gazı karası (şarbon black) .
5
28.03.22
Asetilen karası
1
28.03.23
î s karası
1
28.03.24
Antrasen
15
28.03.29
Diğerleri
28.04.lO
Hidrojen
28.04.40
Selen
(yalnız petrol gazı karası hariç)
10
20
1
28.04.51,
Tellur
28.04.52
Arsenik
l
28.04.61
Kırmızı fosfor
1
28.04.72
28.05.10
. Silisyum (Yalnız alüminyum imali için)
Sodyum
1
Muaf
5
28.05.20
Potasyum
28,0.5.30
Lityum.
10
28.05.40
Sezyum ve rubidyum
10 ^
28.05.52
Stronsiyum
10
28.06.11,12
H i d r o k l o r i k asi t
15
28,. 06., 2 0
28.08
5
K l o r o s ü l f ü r i k a s i t ( k l o r o s ü If o n i k a s i t )
' Sülfürik asit,dumanlı sülfürik asit (oleum)
ı
IQ
G.T.I.P.
M a d d e ismi
G.V.
:
^
^
_
28.09
Nitrik asit; sülfonitrik asitler
10
28.10
F o s f o r i k a n h i d r i t ( f o s f o r peritaoksit)
v e f osf ori k asi tier (me ta , o r t o ve p i r o )
.10
28.12.20
Borik asit
10
28.13
İ n o r g a n i k d i ğ e r a s i t l e r ve a m e t a l l e r i n
oksijenli bileşikleri (28,13.40,61,80,91
hariç)
10
28.13.40
H i d r o f l o r i k asi t ( f l o r h ı d r i k asi t)
28.13.80
S i l i s i k a n h i d r i t ( s ı l i s y u m di o k s i t)
28.13.91
Perklorik asit
5
.15
5
28.14.21
Fosfor pentaklorür
5
28.14.22
Diğer fosfor klorürler
5
28.14.29
Yalnız bortriklorür
O
28.15.20
Karbon sülfür
10
28.16
S ı v ı a m o n y a k ve a m o n y a ğ ı n s u l u ç ö ­
zeltileri
10
28.17.11,12
S o d y u m h i d r o k s i t (kosti k s o d a ) ( k i m y a c a saf
Olsun olmasın)
28.17.12
Diğer sodyum hidroksit (yalnız a l ü m i n y u m
imali için)
1
Muaf
28.17.20
Potasyum hidroksi t (kestik potas)
28.17.31,32
S o d y u m p e r o k s i t ve p o t a s y u m p e r o k s i t
10
28.18
M a g n e z y u m h i d r o k s i t ve p e r o k s i t l e r i ;
s t r o n s i y u m v e b a r y u m oksi t l e r i , h i d r o k ­
si tleri ve p e r o k s i t l e r i ( 2 8 . 1 8 . 3 1 , 3 2 , 3 3
hariç)
10
28.18.32
Baryum hidroksi t
5
28.20.30
Suni, k e r e n d e n
5
28.21.10
5
K r e m i k o k s i t (krom y e ş i l i ) ( k r o m s e s k i
oksit)
,0
28.21.30
Krom hidroksitleri
10
28,22
Manganez oksitleri
1
28.23.11.21
Kodeks evsafında olan veya olmayan demir
28.23.12.22
oksi tleri
Kodeks evsafında olan veya olmayan demir
hidroksitleri
5
20
28.24
K o b a l t oksi t i e r v e h i d r o k s i tier ( h i d r a t l a r ) ;
t i c a r i k o b a l t oksi t i e r
1
28.25.00
T i t a n oksi tleri
1
28.27
K u r ş u n oksi tleri (mi n y u m v e mi n o r a n j
dahil)
20
G.T.Î.p.
Madde îsmi
28.28.11
K a l a y II o k s i t ( e s m e r o k s i t )
G.V.
5
28.28.12
K a l a y IV o k s i t ' ( s t a n i k a n h i d r i t )
5
28.28.21
Lityum oksitleri
5
28.28.22
Lityum hidroksitleri
5
28.28.35-37
Nikel oksitleri ve hidroksitleri
1
28.28.41,42
M o l i b d e n o k s i tleri v e h i d r o k s i t l e r i
1
28.28.51,52
V a n a d y u m o k s i t l e r i ve h i d r o k s i t l e r i
1
28.28.56,57
Zi r k o n y u m o k s i t v e g e r m a n y u m o k s i t l e r i
1
28.28.71
Kadmiyum oksi t
5
28.28.72
A n t i m u a n o k s i tleri
28.28.79
Diğerleri
10
28.29
F l o r ü r l e r ; florsili k a t l a r , f l o r b o r a t l a r ve
diğer kompleks flor tuzları (28.29.20,71,
79 hariç)
10
28.29.20
Amonyum florür
15
28.29.51
Kalsiyum florür (yalnız aluminyum imali
için)
28.29.52
Alumi nyum florür (yalnız alumi nyum imali
içi n)
Muaf
28.29.59
Yalnız kriyoli t (yalnız alümi nyum imalı
içi n)
Muaf
28.29.71
Sodyum florborat ve sodyumun diğer
kompleks flor tuzları
5
Muaf
5
28.29.79
Diğerleri
15
28.30.11
Amonyum klorür (nisad^^)
28.30.12
Alüminyum klorür
25
28.30.13
B a r y u m k-lorür
25
28.30.14
Kalsiyum klorür
20
28.30.15
Magnezyum klorür
25
28.30.16,17
Demir klorürler
25
28.30.18
Kobalt klorürleri
10
28.30.21
Nikel klorürleri
10
28.30.22
K a l a y II k l o r ü r
5
28.30.23
K a l a y IV k l o r ü r
5
28.30.27
Manganez klorür
20
28.30.28
Bizmut klorür
10
28.30.31
Stronsiyum klorür
10
1
O.T.î.P.
M a d d e tsmi
28.30.32
Bakır klorür
G.V.
25
28.30.33
Kadmiyum klorür
10
28.30.34
Kursun klorür
20
28.30.35
Antimon klorür
20
28,30^37
D e m i r III a m o n y u m k l o r ü r
20
28.30.41
Bakır oksiklorür
20
28.30.45
K a l s i y u m oksi k l o r ü r
25
28.30.46
Çinko oksiklorür
25
28.30.47
Manganez oksiklorür
10
28.30.48
Bi zmu t oksi k l o r ü r
28.30.51
Stronsiyum oksiklorür
10
28.30.52
K a d m i y u m oksi k l o r ü r
10
•
10
28.30.53
Baryum oksiklorür
10
28.30.59
Diğer oksiklorür1er
25
28.30.wl-69
Hidroksiklorürler
25
28.30.71,72
B r o m ü r l e r ve oksibro.mürler
5
28.30.73-89
İ y o d ü r l e r ve o k s i i y o d ü r l e r
28.31.31
Sodyum klorit
28.31.39
Diğer kloritier
20
28.31.40
Hipobromitler
10
28.32.13
Potasyum klorat
28.32.20
Baryum klorat
10
28.32.30
Diğer kloratlar
10
28.32.41
Amonyum perklorat
20
28.32.43
Potasyum perklorat
10
28.32.51,52
B r o m a t l a r ve p e r b r o m a t l a r
5
28.32.61,62
l y o d a t l a r ve p e r i y o d a t l a r
10
20
28.35.11
Potasyum sülfür
28.35.12
Kalay sülfür
28.35.15
Antimon sülfür
28.35.18
Sodyum sülfürler
28.35.21
Çinko sülfür
28.35.22
Kadmiyum sülfür
5
' 20
5
.
20
5
20
-
25
10
G. T . î , P .
M a d d e îsmi
28.35.29
Diğer sülfürler
10
28.35.31
Potasyum polisülfür
20
28.35.49
Diğer
15
28.37.11
28.37.12
S o d y u m süiti t
S o d y u m b i s ü l f i t ( h i d r o j e n s ü l f i t)
G.V.
polisülfürler
25
15
28.38.15
Potasyum sülfat
28.38.17
Baryum sülfat
20
5
28.38.21
Kobalt sülfat
15
28.38.22
Ti t a n s ü l f a t
10
28.38.24
Nikel sülfat
10
28.38.29
Diğer
15
28.39.25
S o d y u m ni tri t
28.39.29
D i ğ e r ni tri tier
28.39.31
S o d y u m ni t r a t
28.39.32
P o t a s y u m ni t r a t
5
28.39.33
B a r y u m ni t r a t
5
sülfatlar
5
10
5
28.39.34
K a d m i y u m ni t r a t
28.39.35-37
B e r i 1 y u m , k o b a l t , ni kel ni t r a t l a r
5
28.39.44
B a z i k bi z m u t ni t r a t
5
28.39,45
Bi z m u t ve u r a n y u m ni t r a t l a r
10
28.39.49
D i ğ e r ni t r a t l a r
10
28.40
Fosfi tier,hipofosfi tier,fosfatlar
28.42,11
Amonyum karbonat
20
28.42.12
A m o n y u m bi k a r b o n a t
20
28.42.13,14
Kalsi ne v e y a k r i s t a l s o d y u m k a r b o n a t
10
28.42.15
S o d y u m b i k a r b o n a t (1ngili z k a r b o n a t ı dahi 1)
10
28.42.16
Potasyum karbonat
5
28.42.17
Potasyum bikarbonat
5
28.42.18
Li t y u m k a r b o n a t l a r ı
5
28.42.23
Baryum
5
28.42.24
10
karbonat
5
B a r y u m bi k a r b o n a t
10
28.42.25
Stronsiyum'-karbonatları
10
28.42.26
Manganez (mangan) karbonatları
18
5
Û.T.r.P.
h a d d e t Sini
ı
G.V.
^$.42.27
Magnezyum karbonat
10
2^.42.28
Magnezyum bikarbonat
10
28., 4 2 . 3 2
Berilyum
28.42.33
Kobalt
28.42.34
Bazik bizmut karbonat
28.42.35
Demi r II k a r b o n a t
karbonatları
10
karbonatları
10
S
28.42.39
Diğer karbonatlar
28.42.43
Potasyum perkarbonatlar
15
28.42.46
Manganez (mangan) perkarbonatlar
10
28.42.51
Li t y u m p e r k a r b o n a t l a r
10
28.42.59
Diğer perkarbonatlar
15
10
5
28.43.31
Potasyum siyanür
28.43.41
Çinko siyanür
5
28.43.43
Bakır-I-siyanür
5
28.43.81
Potasyum ferrosiyanür
10
28.43.82
Potasyum ferrisiyanür
10
28.43.83
Diğer kompleks potasyum siyanürleri
10
28.43.84
Kompleks amonyum siyanürleri
20
28.43.90
Diğör kompleks siyanürler
5
28.44.51
Amonyum tio-siyanat
5
28.45.10
Zirkonyum silikat
10
28.45.20
S o d y u m sili k a t l a r (cam s u y u v e y a s u c a m ı )
30
28.45.30
Potasyum silikatlar
15
28.45.41
Kursun silikatlar
10
28.45.42
Kalsiyum silikatlar
10
28.45.49
Diğer silikatlar
10
28.46.21
Sodyum boratlar (rafine edilmiş boraks)
10
28.46.31
Sodyum perborat
Jü
28.47.11
B a r y u m aliJminat
20
28.47.12
Kobalt alüminat
28.48
İnorganik asitlerin diğer tuzları
p e r t u z l a n ( a z o t ü r l e r hariç.)
28.49.41
G ü m ü ş ni t r a t
28.49.42
Yalnız gümüş pastası
20
ve
10
10
o
G . T.:; . P.
28.49.51
28.49.61-69
M a d d e 1 smi
G.V.
Potasyum platinsiyanür
Platin ve p l a t i n grubu m e t a l l e r i n
diğer tuzları
28.50.20
28.50.49
10
20
Suni radyoaktif i z o t o p l a r ve b u n l a r ı n
bileşikleri
O
Diğerleri
O
(Yalnız gaz halinde obanlar)
28.52.29
Diğerleri
5
28.52.31
S e r y u m oksi t
5
28.52.39
Diğerleri
5
28.54.10
Katı oksijenli su
28.54.21
P e r h i d r o l ( e n az % 3 0 . H 2 0 2 i p e r e n )
28.54.29
28.55.10
Diğerleri
Demir (ferro-fosforlar)(içinde ağırlık^
İ t i b a r i y l e % 15 v e y a d a h a f a z l a f o s f o r
bulunan)
15
28.55.21
Bakır fosfür
15
'"Saf ç i n k o f o s f ü r
10
> 28.55.22
15
1
10
28.55,23
Saf o l m a y a n ç i n k o f o s f ü r
15
28.56.10
Silisyum karbür (karburandum)
15
28.56.30
K a l s i y u m k a r b ü r (k^ırpit)
10
2'8.57.20
Y a l n ı z b o r o n ni t r ü r
28.57»39
Yalnız silon gazı (azot ile karışık
olarak)
28.58.31
O
O
• Civa aminoklorür
28.58.32
Kalaylı bakır a m a l g a m
28.58.39
Diğerleri
29.01
H i d r o k a r b o n l a r ( a r o m i x ve b e n z e n h a r i ç )
"29..01.7i'
Y a l n ı z arorniv
10
5
10
.
1
15
25
29.01.76
Benzen
29.02.10
Florürler ve poliflorür1er
29.02.21
Metil klorür
10
29.02.22
Etil klorür
10
29.02.31
Karbon tetra klorür
10
29.02.32
Kloroform
10
29.02.41-43
Diğerleri
10
29.02.44
Trikloretilen
10
10
Ğ.T.Î.P,
•
M a d d e îsmi
^
29.02.48-53
B r o m ü r l e r vm p o l i b r o m ü r l o r
29.02.54,55
İyodürler ve poliiyodürler
29.02.56-69
Karışık türevler
G.V.
•
10-
•
10
.
29.02.83-89 '
Diğerleri
29.03
Hidrokarbonların sülfonlu, nitrolü,nitrozolu
'
10
10
'türevleri
10
29.04-. 1 1 , 1 2
Metil alkol
29.04.13' .
Propil alkol (propanol)
29.04.14
İzopropil alkol
29.04.15-18
B ü t i l a l k o l l e r J'Cbütanoller) '
29.0^.31
Sotil alkoller
(metanol., k a r b i n o l )
Muaf,
10
_
•
10
'
'S'
_ 10
29.0.^.32
Stoaril alkoller
29.04.33
-Kloro b ü t a n o l ( k l o r - b ü t i l a l k o l l e r )
' 10
,
10
29f04.34
2,Etil hekzanol
29.04.35
îzooktanol
29.04.36,
tzodesilol
29.04.37
n-aktilol
10
29.04.38
n-desilol
5
29.04.39
n-trideşil©l
29.04.40
Diğer doymuş mono alkoller
29-04.41-49
Doymamış mono alkoller
.
5
.
.
5
5
10
5
10
29.04.51
Propilen glikol
5
29.04.52
Pentaeritritol
5
29.04.53
Yalnız monoetilen glikol
29.04.54
29.04.55
Bütil glikol
S e l l o s o l v e l e r ( e t i l e n gli k o l u n m o n o
alki1 eterleri)
K a r b i t o l l e r ( d i e t i l e n gli k o l u n m o n o
alkil öterleri)
"
29.04.56
29.04.57
29.04.59
Poliglimler
1
10.
10
10
(di v e y a tri e t i l e n gli k o l u n
di m e t i 1 e t e r l e r i )
10
Diğerleri
10
(bütandiol hariç)
29.04.59
Yalnız bütandiol
29.04.60
Mannitol
10
i
29.04.71-74
Sorbitol
10
29.04.80
Diğer polialkoller
29.p4.89
Polialkoli erin diğer^halojenli
nitrolü, nitrozolu türevleri
25
29.05
Siklik alkoller (halkalı alkoller) ve
bunların halojenli,sülfonlu^nitrplu,
nitrozolu türevleri
29.06
Fenoller ve fenol alkoller (29.06.79
nonil fenol ve oktil fenol hariç)
sülfonlu,
25
10
yalnız
10
29,06,79"
Yalnız nonil fenol ve okti1 fenol
.29,07
Fenollerin vc fenol-alkollerin halojenli,
sülfonlu,nitrolü,nitrozolu türevleri
10
29.08
Eterler,eter alkoller,eter fenol1er,eter
alkol fenoller,alkol peroksitier,eter
peroksitleri ve b u n l a r ı n halojenli,sülfonlu
nitrolu ve nitrozolu türevleri (29.08.61
hariç)
10
29.08.61
Dietilen glikol
29.09.11
Etilen oksit
29.09.12,13
Propilen oksit, epiklorhidrin
15
29.09.21,29
Diğerleri
15
29.10.10
Piperonil bütoksit
10
29.10.21
Safrol,izo-safrol
15
•
1
1
1
29.10.31-33
Metilal,dimetilasetal.,dietilasetal
10
29.10.90
Diğerleri
10
29.11
Aldehitler,aldehit alkoller,aldehit eterler,
aldehit fenoller ve basit veya kompleks
oksi jen fonksiyonlu diğer aldehi tier; a l d e ­
hi t l e r i n s i k l i k p o l i m e r l e r i ; p a r a f o r m a l d e h i t
(29.11.11,12 hariç)
.
5
29.11.12
Asetaldehit (etanal)
1
29.12.10
Kloral
5
29,12.90
Diğerleri
5
29,Ketonlar,keton-alkoller,keton-fenoller,
keton-aidehi tier,ki nonlar,ki non-alkoller,
kinon-fenoller,kinop-aldehi tier ve b a s i t
v e y a .kompleks o k s i j e n f o n k s i y o n l u d i ğ e r
ketonlar ve kinonlar;bunların halojenli,
sülfonlu,ni trolü,nitrozolu türevleri
5
29.14.01
Formik asit (karınca asidi)
20
29.14.02
F o r m i a t l a r (.benzil , b o r n i r , s t r o n e l i l , j e r a n i l ,
i z o b o r n i l , l i n a l i l , m a n t i 1 , f e n i 1,eti 1 r o d i n i l ,
terpenil)
15
29.14.03
Sodyum formiat
5
G.T.i.p.
M a d d e îsmı
29.14.04
Kalsiyum formiat
29.14.06
Metil formiat
29.14.07
Etil- f o r m i a t
G.V.
5.
•
5
.
5
29.14.08
Diğerleri
29.14.09
G l a s i y e l a s e t i k a s i t (saf b u z l u a s e t i k
5
asit)
29.14.10
20
Ti cari aseti k asi t (si rke a s i d i ;
29.14.11
Pıroli nyi tier ( k a l s i y u m , v b . )
29.14.12
Sodyum asetat
29.14.13
Kobalt asetat
15
5
20
.
5
29.14.14
Krom asetat
5
29.14.15
Li tyum v e p o t a s y u m a s e t a t
5
29.14.16
Magnezyum asetat
5
29.14.17
Bakır,kursun ve demir asetatları
5
29.14.18
Alüminyum asetat
5
29.14.19
Di ger a s e t i k asi t t u z l a r ı
20
29.14.20
E t i l as'etat
20
29.14.21
Vinil a s e t a t '
5
29.14.22
Propi1 ve i z o p r o p i 1 a s e t a t l a r
15
29.14.23
Metil asetat
15
29.14.25
29.14.26
îzobütil asetat
P e n t i 1 (ami 1) v e i z o p e n t i l
(izoamil)
29.14.27
Gliserin asetatları
29.14.28
15
asetatlar
15
.
15
Parakrezi1,feniIgli kol,feniIpropı1,
r o d i n i 1 , s a n t a l i l a a s e t a tlar
15
29.14.29
Benzil asetat
15
29.14.30
Terpeni1 asetat
15
29.14.31
Jerani1 asetat
15
29.14.32
Linalil asetat
15
29.14.33
Diğerleri
15
29.14.34
D i ğ e r a s e t i k ası t e s t e r l e r i
15
29.14.35
Asetik anhîdrit
10
29.14.36
Aseti 1 klorûr
10
29.14.37
Aseti1 bromur
10
29.14.38
K l o r a s e t i k a s i t ( m o n o k l o r a s e t i k asi t)
5
29.14.39
Di k l o r a s e t i k a s i t
5
29.14.40
Triklor asetik asit
5
29.14.41
Triflor asetik asit
5
29.14.42
A s e t i k asi t i n d i ğ e r h a l o j e n ü r l e r i
(sodyum
monoklor asetat hariç)
29.14.42
Yalnız sodyum monoklor asetat
29 .14 .43
B r o m o aseti.k a s i t l e r , t u z l a r ı v e e s t e r l e r i
29.14.44
Propionik asit, tuzları ve ve esterleri
29.14.45
29.14.46
Bütirik asitler,tuzları ve esterleri
Amil,benzil,bornil,büti1,stronelil,etil,
jerani1,propil,rodini1,valeriyanatlar
10
5
5
5
20
20
29.14.47
Manti1 (mentol) valeriyanat
10
29.14.48
Diğerleri
15
29.14.66
Diğer doymuş asiklik
monokarboksilik
asitler
10
29.14.67
Metakrilik asit
10
29.14.68
Metil metakrilik
5
29.14.77
Akrilik asit
29.14.78
Metil akrilat (monomer)
10
29.14.79
Bulbil a k r i l a t ( m o n o m e r )
5
29.14.80
29.14.81
Eti 1 a k r i l a t ( m o n o m e r )
D i ğ e r d o y m a m ı ş asi k l i k m o n o k a r b o k s i l i k
asitler
'
10
29.14.85-99
Aromatik monokarboksilik asitler
10
29.14
Yalnız zinc unde cylanote ethyenodiol
diacetal, 4 Hydrox-19 nortestosterone
cyclopentane propionate, ibuprofen,
traneyamic asit
29.15.25
A d i p i k asi t
29.15.30
Maleik anhidrit
10
29.15.72
F t a l i k anhidrit,
20
29.15.73
Tereftalik asit
8
29.15.75
Yalnız dimetil tereftalik asit
8
29.15.81
5
10
10
Muaf
.-'Dioktil f t a l a t ( y a l n ı z k o r d a h s a t o r " r p a l
edenler için) ^
10
G.T-îı.P.
M a d d e ismi
G.V.
29.1,5.84
Di m e til f t a l a t
29;.15.a5
Yalnız diizononil ftalat (yalnız
dansatör'imal edenler için)
10
kon­
10
'29.16.44
T a r t a r i k asi t
10
^9.16,53
Sitrik asit
15
29.16=54,
Saf o l m a y a n k a l s i y u m s i t r a t
29.16.55
Magnezyum sitrat
29.16.73
Ami 1,,-benzil, b o r n i 1, büti 1, eti 1 , p r o p i 1 ,
2>9,16.82
stroneli1,jerani1,rodini1 salisilatlar
H i d r o k s i n a f t o ı k a s i t l e r , t u z l a r ı ve
esterleri
10
. 1 5
20
1
29.16
Y a l n ı z c a l s ı u m b r o m a l a o t o b i o n a t e ve
naproxen
29.19
l^osforik e s t e r l e r ve t u z l a r ı ( l a k t o f o t l a r
dahil) bunların halojenli,sülfonlu,nitrolü .
veya nitrozolu türevleri
. 1 0
Mi'neral a s i t l e r i n d i ğ e r e?, t e r l e n ( h a l o jenli
a s i t l e r i n e s t e r l e r i h a r i ç ) ve bu e s t e r l e r i n
t u z l a r ı , b u n l a r ı n h a l o j e n l i ,sulf o n l u , ni'tronlu
veya nitrozolu türevleri
10
29.21
29.22
10
Amin fonksiyonlu bileşikler (29.22.21 yalnız
h e k z o m e t i l e n d i a m i n ile 29.22.62,86 hario)
5
29-22.21
Yalnız hekzometilendiamin
29.22.62
Toluidinler,bunların halojenli,sülfonlu,
n i t r o l u v e y a n i t r o z o l u t ü r e v l e r i ve t u z l a r ı
1
29.22.86
Benzidin
1
29.23
Basit veya kompleks oksijen fonksiyonlu
a m i n i i bilesi(<İer (Yal nı z • mef a n a m ı k a s i t v e
29.23.81 hariç)
.
29.24.10
Muaf
Lesitin
5
10
29.24,20
Diğer fosfoaminolipitier
29.24.31
B e t a i n ve t u z l a r ı
Muaf
15
29.24.3"2
K o l i n i e r v e t u z l a r ı ve d i ğ e r b i l e ş i k l e r i
Muaf
29.24.33
Tetrametilamonyum formıyat
10
29.24.41
Bephenium-hydroxyaphthoat
15
29.24.51
Tetrametilamonyum iyodür
15
29.24.52
Tetrameti!amonyum hidroksit
15
29.24-59
Diğerleri
15
'29.25
K a r b o k s i a m i d f o n k s i y o n l u bı1 e s i k l e r , k a r b o n i k
asidin amin fonksiyonlu bileşikleri (29.25.10
hariç)
25
5
29.26
K a r b o k s ı l ı k a s i t l e r i n i m i d fonkh.iyonlu
bi leşi kleri, (or t a - s ü 1 f o b e n z o i k ı mi d ve
t u z l a r ı d a h i l ) v e imi n f o n k s ı y o n l u b i l e ­
ş i k l e r ( h e k z a m e t i l e n t e t r a m i n ve t r i m e t i l e n >
trinitramin dahil)
5
N i t r ı l f o n k s i y o n l u bı les^a k I eı- (29 . 27 . 90
y a l n ı z i s o p t i n HCl h a r i ç )
Yalnız i s o p t i n HCl
5
i
29.28
D i a z o i k , azoi k v e y a a z o k s ı k b i l e ş i k l e r
5.
29.29.90
Diğerleri
5
29.30
Diğer azot fonksiyonlu bileşikler
yalnız izosiyanatlar hario)
29.30.19
Yalnız izosiyanatlar
1
29.31
Kükürtlü organik bileşikler (29.31.22•hariç) .
5
29.33
Civali organik bileşikler
5
29.34
Diğer organo-i norgani k bileşikler
5
29.35
Hete.rosiklik b i l e ş i k l e r ( 2 9 . 3 5 . 1 1 , 1 5 , 1 6 , 1 7 ,
22,24,25,27,31,32,63,64,65,66,67,68,69,70
ve fluorrasil hariç) (nükleik asitler dahil)
O
29.27
29.27.90
29.35
(29.30.19
Y a l n ı z tekn.i k p r o c y m i d o n e
5
Muaf
29.35.24
D i m e t i 1 feni 1 pi r a z o l o n ( F e n a z o n - a n a l j e z i n)
10
29.35.25
D i m e t i İ d i m e t i l a m i no feni 1 pi r a z o l o n
( a m i d o p i r i n d i m e ti 1 ami n o . a n a l j e z i n )
15
29.35.66
Tri ami no t r i a z i n ( m e l a m i n)
5
29.35.68
Kaprolaktam
8
29,35.70
Furozolidon
Muaf
29.36.00
.Sülfami t i e r
iO
29.37
Yalnız spıroholoctone
10
29.38
P r o v i t a m i n l e r ve v i t a m i n l e r (tabi i • v e v a
s e n t e z y o l u ile e l d e e d i l m i ş ) ( t a b i i k o n ­
s a n t r e l e r dahi 1 ) , b u n l a r ı n b a ş l ı c a v i t a ­
min.olarak kullanılan türevleri ve^bunla­
r ı n b i r b i r l e r i i l e o l a n k a r ı ş ı m l a r ı (her­
hangi b i r ç ö z e l t i h a l i n d e o l s u n o l m a s ı n )
Muaf
29.42.23
Y a l n ı z p a p a v e r i n HCl
10
29.42.49'
29.42.51,52
Yalhız vincristine sülfat
Kafein,ve tuzlârı
O
10
29.42.96
Yalni? scopolamin N butyl
29.43
K i m y a c a saf ş e k e r l e r (sakkaroz.,glikoz v e .
l a k t o z h a r i ç ) ; ş e k e r e t e r .ye ,e'ştörleri i l e
b u n l a r ı n t u z l a r ı £ ( 2 9 . 3 9 ) , ( 2 9 . 4 1 ) ve ( 2 9 . 4 2 )
tarife pozisyonlarına giren neviden olanlar
hariçj. '
•
•
'
bromide
10
.'İQ
•Madde îsroi
30.01
Tedavide kullanılan kurutulmuş haldeki
g u d d e l e r v e d i ğ e r u z u v l a r (toz h a l i n e g e t i ­
rilmiş olsun olmasın); guddelerin ve diğer
uzuvların veya bunların salgılarının teda­
vide kullanılan hülasaları; tedavi veya
korunmakta kullanmak amacıyla hazırlanmış
olan ve tarifenin b a ş k a yerleri nde belir­
ti İ m e y e n v e y a b u l u n m a y a n h a y v a n s a l m e n ş e l i
diğer maddeler
'
30.02.28
Veterinerlikte kullanılan diğer aşılar
G.V.
5
Muaf
30.02.32
Agluti nan serumları
30.02.41,49.
Mikroorganizma kültürleri
25
30.02.90
Diğerleri
25
30.04.10
Tıbbi m u ş a m b a v a t a f t a a n g l e
50
25
30.04.21-29
Diğerleri
31.02
Azotlu mineral veya kimyasal gübreler
Muaf
31.03'
Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler
Muaf
Potaslı mineral veya kimyasal g ü b r e l e r
Muaf
31.04
31.05
50
Diğer gübreler;bu fasıldaki m ü s t a h s a l l a r ı n
tablet,pasti1•ve diğer benzeri şekiİlerde
,olanlarıyla ambalajlı brüt ağırliğı en
f a z l a 10 k g . o l a n l a r
Muaf
32.01
D e b a g a t t e k u l l a n ı l a n bi t k i s e l m e n ş e l i
hülasalar; tanenler (tanni k asi t i e r ) (su­
lu m a z ı t a n e n i d a h i l ) v e b u n l a r ı n t u z l a r ı ,
isterleri » e s t e r l e r i v e d i ğ e r t ü r e v l e r i
15
'32 .-04
Bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (boyayıcı
a ğ a ç l a r ı n v e 'boyayıcı d i ğ e r bi t k i l e r i n h ü l a ­
saları dahil fakat i ndigo hariç) ve hayvan­
sal menşeli boyayıcı m a d d e l e r .
20
Sentetik organik boyayıcı maddeler (boyayıcı
pigmentler dahil);lüminofor olarak kullanıl­
maya elverişli sentetik organik müstahsallar;
lifler üzerine tespit edilebilen optik ağar­
tı cı m a d d e l e r ; t a b i i i n d i g o ( t a b i i ç i v i t)
10
Boyayıcı laklar
10
Diğör boyayıcı maddeler; lüminofor olarak
kullanılmaya elverişli inorganik müstah­
sallar (32.07.41,49,51,52,63 hariç)
15
/
•
••
.
,
32.05
52.0fe
'32.07^ •
,32,07,'. 41,, 4 9
Titan oksit esaslı pigmentler
1
3.2 .'07.51
Molibden- kırmızısı
5
• 32,07.52.
Kürsün kromat esaslı pigmentler
10
32,07.63
Ferrisiyanur esaslı pigmentler
10
32.08
Seramik, emaye veya cam sanayiinde kulla­
nılan müstahzar pigmentier,müstahzar boya
ve d o n u k l a ş t ı r ı c ı l a r , cam haline g e l e b i l e n
terkipler, sıvı cilalar ve benzeri m ü s t a h ­
zar 1ar ; sı r l a r ; c a m fi ri t v e d i ğ e r c a m l a r
(toz g r a n ü l v e p u l ş e k l i n d e ) ( 3 2 . 0 8 . 4 0 h a r i ç )
20
32.09
Vernikler;sulu duvar boyaları,derilerin finis a j m d a kullanılan sulu pigmentler; diğer müs­
t a h z a r b o y a l a r ; b e z i r y a ğ ı , w h i t e spi ri t , t e r e b a n tin esansı v e y a d i ğ e r m ü s t a h z a r b o y a l a r ı n i m a ­
li nde k u l l a n ı l a n t ü r d e bi r o r t a m i ç i n d e e z i l ­
miş pigmentler;ıstampacı1iğa mahsus varaklar,
perakende satılacak, şekil veya a m b a l a j d a b u l u ­
nan müstahzar boyayıcı maddeler;bu f a s ı l m
4 numaralı notunda beli rtilen çözelti 1er
10
32.11.00
Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)
32.12.19
Yalnız büti1 ve tiokol
10
32.13.21
R o t a t i f m a t b a a m a k i n a l a r ı n a ai t m ü r e k k e p l e r
20
32.13.29
Diğer matbaa mürekkepleri
20
33.01
Uçan yağlar (terpeni a l ı n m ı ş olsun o l m a s ı n ) .
(konkret veya sıvı h a l d e ) ; rezinoitier;uçan
yağların terpeni nın a l ı n m a s ı n d a n arta kalan
terpenli yan ürünler; uçan yağların,katı y a ğ ­
l a r d a , sabi t y a ğ l a r d a , m u m l a r v e y a b e n z e r i
maddelerde e n f l u r a g e ve m a c e r a t i o n s u r e t i y l e
elde edilen yoğunlaştırılmış çözeltileri
40
40
33.04.00
Tabi i v e y a s u n i k o k u v e r e n m a d d e l e r i n i ki v e y a
d a h a ç o ğ u n u n bi rbi r l e r i y l e o l a n k a r ı ş ı m l a r ı ,
p a r f ü m e r i , g ı d a v e y a d i ğ e r s a n a y i d a l l a n içi n
a s l ı bu
m a d d e l e r i n b i r v e y a bi r ç o ğ u n d a n
m e y d a n a g e l m i ş o l a n k a r ı ş ı m l a r ı (bi r a l k o l
içi ndeki b a s i t ç ö z e l t i 1er d a h i 1)
40
33.06
Parfümeri ve t u v a l e t müstahzarları ve m ü s ­
tahzar kozmetikleri; kokulandırılmış d a ­
m ı t ı k s u l a r ve uçan- y a ğ l a r ı n s u l u ç ö z e l ­
ti leri ( t ı p t a k u l l a n ı l a n l a r dahi 1)
(33.06.31,32,33,34 hariç)
50
33.06.31
Kolonya,losyon
40
33.06.32
Parfüm
40
33.06.33
Dudak,yanak rujları ve farlar
40
33.06.34
34.01
H e r nevi p u d r a
Sabunlar; sabun olarak kullanılan organi k
yüzeyaktif müstahsallar ve müstahzarlar;
ç u b u k , p a r ç a , b a s k ı 1 1 v e y a k a l ı p hali n d e
( t e r k i p l e r i nde s a b u n b u l u n s u n b u l u n m a s ı n )
40
34.02
Yüzeyaktif organik müstahsal1ar;yüzeyaktif
m ü s t a h z a , 1ar v e y ı k a m a m ü s t a h z a r l a r ı ( s a b u n
i h t i v a e t s i n e t m e s i n) ( y a l n ı z s e k o n d e r a l k a n
sülfonat hariç)
'
34.02
34.04
Yalnız sekonder alkan sülfonat
. Suni mumlar (suda e r i y e n l e r d a h i l ) ; m ü s t a h z a r
m u m l a r , e m ü l s i y o n hali nde o l m a y a n v e y a ç ö z ü -
20
2
0
10
cüsü b u l u n m a y a n müstahzar mumlar (34.04 90
hariç)
".
20
34.04.11
Yalnız talgalkol
(donyağı a l k o l ü ) '
34.04.9O
34.05
Diğerleri
A y a k k a b ı , m o b i l y a veya döşeme için boya ve
cilalar; metal eşya cilaları,pasta veya
toz hali n d e temi z l e y i c i m a d d e l e r v e b e n z e r i
m ü s t a h z a r l a r ( 3 4 . 0 4 ) tari f e p o z i s y o n u n a
giren müstahzar mumlar hariç
10 .
34.06.90
Diğerleri
40
35.01.11
Suni t e k s t i l e l y a f ı i m a l a t ı n a m a h s u s
kazeinler
15
35.01.12
Gıda ve yem müstahsal1arı imalatı dışında
d i ğ e r s a n a y i l e r d e k u l l a n ı l m a y a m a h s u s ka­
zeinler
15
••
35.01.19
Diğer kazeinler
35.05
ı
40
15
D e k s t r i n l e r v e d e k s t r i nli y a p ı ş t ı r ı c ı l a r ,
kavrulmuş veya eriyebilen nişastalar;ni­
şasta asıllı yapıştırıcılar
40
35.07.29
Diğer enzimler (bromelih hariç)
10
35.07,29
Yalnız bromelin
15
36.01
Silah, b a r u t u
30
36.02
.
Müstahzar patlayıcı maddeler
30
Fi ti İ l e r j i n f i l a k fi ti İ l e r i ; a ğ ı z o t l a r ı
v e infi lak k a p s ü l l e r i ; a t e ş l e y i c i m a d d e l e r ;
infilak ettirici maddeler
30
36.05
Prcteknı mamulleri (şenlik fişekleri,
kestane fişekleri»parafinli ağız o t u ,
paragrel füzeler ve benzerleri)
50
36.08
Ferro-seryum ve diğer pirofori k alaşım­
l a r ( h e r seki İ d e ) ; y a n r c ı m a d d e l e r d e n e ş y a '
50
37.01
Hassas hale getirilmiş boş fotoğraf lev­
h a l a r ı v e d ü z fi İ m l e r ( k a ğ ı t , k a r t o n v e
mensucat hariç olmak üzere, herhangi bir
maddeden) (37.01.11,12 ile yalnız yarı ilet­
k e n ve w a f e r i m a l i n d e k u l l a n ı l a n e m ü l s i y o n
kaplı cam p l a k a l a r hariç) .
'
1
37.01
Yalnız yarı i l e t k e n ve wafer imali nde .
k u l l a n ı l a n e m ü l s i y o n kaplı cam plakalar
O
36.04
37.02
'
'
H a s s a s h a l e geti r i İ m i ş b o ş , d e l i kli v e y a
diğer rulo,şerit filmler (37.02.11,71,
72,73 hariç)
: -
37.03.11
Yalnız rulo halinde hassas hale getirilmiş
fotoğraf kağıtları
38.03
Tali o i 1 ( s ı v ı r e ç i n e ) •
1'
15
' 20
38.07
38.08
38.08.10
3 8 . 11
Terabantin esansı;iğneli ağaç odunlarının
damıtılmasından veya başka suretle işlen­
mesi n d e n e l d e e d i l e n ç a m a ğ a o ı e s a n s ı v e y a
çam e s a n s ı , k a ğ ı t . i m a l i n d e n a r t a k a l a n s u l ­
fa 1 1 1 e s a n s ve diğer terpeni k ç ö z ü c ü l e r ; h a m
dipenten;kağıt imali nden kalıntı bisülfitli
e s a n s ; ç a m y a ğ ı (terpi n e o l l e zengi n l e ş t i r i 1 memiş çam yağı hariç)
50
K o l o f a n l a r ve reçi ne asi t l e r i ; b u n l a r ı n
(39.05) tarife p o z i s y o n u n a giren zamk e s ­
terlerden başka türevleri; kolofan esansı
ve k o l o f a n y a ğ l a r ı ( 3 8 . 0 8 . 1 0 h a r i ç )
50
K o l o f a n l a r (reçi neli k k a t r a n t o r t u s u
d e n i l e n m ü s t a h s a l l a r dahi 1)
30
Dezenfekte edici;haşarat öldürücü,parazi t
mantarları,zararlı otları yok e d i c i , p a r a ­
zi t l e r e ve kemi ri ci h a y v a n l a r a k a r ş ı k o r u ­
y u c u m ü s t a h s a l l a r , b i t k i l e r i n y e t i ş m e s i ni
d ü z e n l e y i c i 1er v e b e n z e r l e r i ( p e r a k e n d e
olarak satış için ambalajlanmış veya müstah­
zar h a l e geti r i İ m i ş ) v e y a şeri t,fi ti 1 v e
^kükürtlü mum ile sinek kağıdı şeklinde s u n u ­
lanlar
20
3 8 . 11
Yalnız teknik procymidone ihtiva eden
ilaçlar
Muaf
3 8 . 11
Yalnız insektisi tier (böcek ilacı)organi k
f o s f o r l u i l a ç l a r ( A e r o s o l i n s e k t i s i t i e r ve
s i v r i s i nek k o v u c u t a b l e t h a r i ç )
Muaf
Y a l n ı z t a z e m e y v a v e s e b z e m u h a f a z a s ı içi n
kullanılan dezenfektan kağıt
10
Yalnız sperma s u l a n d ı r m a ve yaşatma v a s a t ­
ları "
Muaf
38.11
38.16
38.18.00
V e r n i k l e r v e b e n z e r i m ü s t a h s a l l a r içi n
karma çözücüler ve incelticiler
20
3 8 . 19
Yalnız aluminyum
karbonat
15
3 8 . 19
Y a l n ı z s e r t niaden t o z l a r ı ve k a r b o n d i p
pastası ve anot patı
O
38.19.11
Füzel yağları;dipel
yağı
1
38.19.14
Petrol s ü l f o n a t l a r ı (alkali m e t a l l e r i n , a m o n ­
yum ve e t a n o l a m i n l e r i n petrol sülfonatları
h a r i ç ) ; bi t ü m e n l i t i o f e n l i mi n e r a l y a ğ l a r ı n
sülfenik asitleri ve bunların tuzları
1
38.19.15
Lineer
hidroksit,kalsiyum
alkiIbenzenler
38.19.16
DodesiIben^enler
38.19.30
Katalizörler
38.19.31
Elektrik tüpleriyle valflerinde vakum
teminine y a r a y a n emici bileşimler
5
20
1
38.19.32
Metal karbürlerin aglomere
ediİmemıs
karışımları
1
38.19.41
Ateşe dayanıklı çimentolar
10
38.19.42
38.19.42
A t e ş e d a y a n ı k l ı h a r ç l a r ve m ü s t a h s a l l a r
Yalnız % 75'den fazla alumi n i h t i v a e d e n
ateşe dayanıklı müstahsallar (yalnız
% 70'den fazla alumi n i htiva eden ateş
t u ğ l a s ı ü r e t i c i l e r i içi n)
10
38.19.43
Gaz temi z l e y i c i a l k a l i n i z e d e m i r o k s i t i e r
i
38.19.45
A k ü m ü l a t ö r l e r içi n k a d m ı y u m o k s i t v e y a
nikel hidroksit esaslı b i l e ş i k l e r
1
38.19.46
K ö m ü r l e r i n m e t a l o g r a f i ti k v e y a d i ğ e r b i l e ­
şikleri (levha,çubuk veya benzeri yarı
mamuller)[. ( 3 8 . 0 1 - A ) ( a l t tari f e p o z i s y o n u n a
g i r e n l e r hariç)J
i
38.19.48
38.19.51
S e n t e t i k reçi ne e s a s l ı d ö k ü m h a n e m a ç a b a ğ l a ­
y ı c ı l a r ı ( F u r a n v e f e n o l i k reçi n e l e r h a r i ç )
Aktif eleman olarak amin ihtiva e d e n pas
giderici müstahzarlar
1
1
1-
38.19.52
6u f a s l ı n 2(g) n o t u n d a s a y ı l a n
elementler
kimyasal
38.19.53
H a y a g a z ı n m tasfiyesinden hasıl olan
amonyaklı sular,ham amonyak
38.19.65
Oksidasyonu önleyici müstahzarlar
38.19.73,74,
76,78,
81,89
Diğerleri
1
39.01
Y a l n ı z 40 mi k r o n a k a d a r "40 mi k r o n d a h i 1"
p o l y e s t e r , p o l i k a r b o n a t f i l m ( Y a l n ı z 2 0 mi kr o n a k a d a r "20 mi k r o n d a h i 1" p o l y e s t e r
fi İm h a r i ç )
O
1
1
10
39.01
Y a l n ı z 20 m i k r o n a k a d a r "20 mi k r o n d a h i l "
polyester film
39.01.10
îyon değiştiriciler
20
39.01.20
ü z e r i v u l k a n i ze e d i l m e m i ş tabii k a u ç u k
veya sentetik kauçuk ile kaplanmış olan
eni 1 0 . c m . g e ç m e y e n y a p ı ş t ı r ı c ı l a r
20
Fenoplastlar.(fenolik reçineler)
10
39.01.25-27
Aminoplastlar
10
39.01.28-35
6u faslın 3(a) notundaki ş e k i l l e r d e n
h e r h a n g i biri n d e o l a n alki t i e r v e d i ğ e r
poliesu-erleV
10
39.01.21-24
Muaf
39.01.36
Poliester cipsi
10
39.01.37
Toz p o l i e s t e r r e ç i n e
10
39.01.39
Diğerleri
10
39.01.41
Diğer şekillerde olanlar
10
39.01.42-46
Poliamidler
10
39.01.51-53
Poliüretanlar
^0
39.01.54-56
Silikonlar
10
3 9 .01"^61, 6 2 ,
64,69
B u f a s l ı n 3(.a) n o t u n d a k ı
herhangi birinde olanlar
39.01.63.72,
82
Furfurol
*
39.01.69
Yalnız poliester ve polıeter bazlı poiıol
39.01.71.73,
79
B u f a s l ı n 3 ( b ) v e (e) n o t u n d a k i
herhangi birinde olanlar
39.01.81,83,
89
Diğer şekillerde olanlar
v"59.02
Polimeri zasvon ve kopolı meri zasyon m ü s t a h s a l l a r ı ( p o l i e t i len~, p o l i t e t r a h a l o e t i l e n l e r .
p o l i i z o b u t i l e n , p o l i s t i r e n , p o i i v i n ı l klorür', •
polivinil a s e t a t , p o l i v ı n i 1 k i o r a s e t a t ve
d i ğ e r p o l i v i n i l i k t ü r e v l e r ; p o l i a k r ı l i k ve
polımetakriİik türevler,kumaronınden reçi­
neleri , v . b.. ,) C ( 3 9 . 0 2 . 3 1 , 3 2 , 4 1 , 4 2 , 5 1 , 5 2 ve
yalnız kristal polistren ve.antişok (stiren
10
butadien kopolimeri ) polistren h a i n e ]
şekillerden
20
reçineler
LO
10
- Y ü k s e k y o ğ u n l u k t a p o l i e t ı l e n (0,94
veya daha fazlası)
o9.02l„32
A l ç a k y o ğ u n l u k t a p o l i e t ı l e n (0.94
d e n az )
gr.cm3
gr.cmS
39.02.41,42
Polipropilen
39. 02. 42
Y a l n ı z bioriye.nte p o l i p r o p i l e n f i l m
39.02.42,75
Y a j n ı z 40 m i k r o n a k a d a r
40 m i k r o n d a h i l "
k o n d a n s a t ö r dielektrı^^ı o l a r a k k u l l a n ı l a n
polipropilen film
09.02.51
1
seklilerden
39,02.31
,02.45,47
10
5
5
• Y a l n ı z k r i s t a l p o l i s t r e n v e anti-^ok
( S t i r e n b u t a d i e n k o p o l i m e r i ) poli5;tren
Kalıpçılık ve e k s t ü r ü z y o n d a
polivinil klorür
10
ö
1
kullanılan
1
39.02.52
Diğer amaçlarda kullanılan
klorür
polivinil
39.03
Yalnız s e l ü l o i t ve selüloz
asetat
20
'39.03.21-28
Rejenere selüloz
(39.03...26 h a r i ç )
30
39.03.26
Suni b a ğ ı r s a k
^'
V u l k a n i ze f i b e r
20
39.03.80
1
39.02 \
39.03 /
39.04
39.05 I
39.06,)
B u f a s l ı n 3 ( a > , (b) v e (e) n o t u n d a k i
şekillerden herhangi birinde olanlar
15
39.04.29
Y a l n ı z suni b a ğ ı r s a k
15
39.07
(39.01), (39.02), (39.03), (39.04), (39.05)
ve (39.06) tarife p o z i s y o n l a r ı n d a yer a l a n
müstahsa1lardan mamul eşya
40
39.07
Yalnız kapı,pencere kenarlarından hava
c e r y a n ı , ı ş ı k , t o z , s e s , d u m a n ve kurum gibi
unsurların girmesini önlemek için kulla­
nılan plastikten mamul şerit,ince ve kalın
çubuklar,profi İler gibi eşya
25
40.01
Tabii kauçuk l a t e k s i , (senteti k kauçuk
lateksi katılmış olsun olmasın) prevulkanize
tabii k a u ç u k l a t e k s i ; tabii k a u ç u k , b a l a t a ,
g ü t a - p e r k a v e b e n z e r i tabii s a k ı z l a r ( g u m )
40.02
Sentetik kauçuk lateksi,prevulkanize s e n ­
teti k k a u ç u k l a t e k s i ; s e n t e t i k k a u ç u k ,sıvı
y a ğ l a r d a n türev takli t kauçuk (40.02.63,65
hariç)
i
10
40.02.63
Polibutadien
40.02.65
Polibutadien-sti ren
40.03.00
R e j e n o r e kauçu.k
40.05
V u l k a n i ze edilmemiş: tabii v e y a s e n t e t i k k a ­
u ç u k t a n l e v h a , y a p r a k ve- şeri t i e r , [ ( 4 0 . 0 1 )
ve (40.02) tarife p o z i s y o n l a r ı n d a yer a l a n
füme kauçuktan yapraklar ile krep kauçuktan
yapraklar hariçj; vulkani zasyona hazır karı­
ş ı m l a r hali n d e t a b i i ve s e n t e t i k k a u ç u k t a n
granüller,"ana bileşi kler" denilen ve ter­
k i p l e r i ne p ı h t ı l a ş m a s a f h a s ı n d a n ö n c e v e y a
sonra karbon karası "carbon black"(mi neral
yağlarla olsun olmasın) veya silisik anhidri t (mi n e r a l y a ğ l a r l a o l s u n o l m a s ı n ) k a t ı l ­
m ı ş o l a n v u l k a n i ze e d i İ m e m i ş tabii v e y a
s e n t e t i k k a u ç u k (her ş e k i İ d e )
40
40.09.90
Diğerleri
40
4 0 . 10
Yalnız V kayışları
25
4 0 . 11
Y a l n ı z i ç ve d ı ş lasti kler
25
40.12.00
Yalnız kauçuk koruyucular
(CBR)
5
(SBR)
5
30
(prezerva-
tif1er)
Muaf
Tıpalar
25
S e r t l e ş t i r i İ m i ş k a u ç u k (eboni t ) ( k ü l ç e ,
l e v h a , y a p r a k v e y a şeri t , ç u b u k , p r o f i 1
v e y a b o r u hali n d e ) ; s e r t l e ş t i r ı İ m i ş
kauçuk döküntüleri,toz ve hurdaları
S e r 1 1 e ş t r i İ m i ş k a u ç u k (eboni t) m a m u l l e r i
50
40
40.14.45
4 0 . 15
4 0 . 16
. .01
H a m deri 1er ( y a ş , t u z l a n m ı ş , k u r u t u l m u ş ,
salamura ediİmiş veya kireçlenmiş) (koyun
cinsi hayvanların yünü a l ı n m a m ı ş derileri
dahil)
.
Muaf
41.02\
41.03C
41-04/
S ı ğ ı r c i n s i ( m a n d a dahi 1) v e a t c i n s i
h a y v a n l a r ı n h a z ı r l a n m ı ş deri ve k ö s e r
l e l e r i i l e k o y u n v e keçi c i n s i h a y v a n ­
la r* ı n h a z ı r l a n m ı ş deri l e r i f (41". 0 6 ) v e
( 4 1 . 0 8 ) t aarife
rife pozisyonlarında yer
alanlar hariç]
Muaf
41.05
Diğer hayvanların hazırlanmış derileri
£ ( 4 1 , 0 6 ) ve ( 4 1 . 0 8 ) t a r i f e p o z i s y o n l a r ı n d a
yer alanlar hariçj .
O
41.06.00
Güderi
30
41.08
Verniklenmiş (rugan) veya metalize deri ve
köseleler
30
41.09.00
Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri
ve k ö s e l e l e r i n v e d a b a k l a n m ı ş v e y a p a r ş ö m e n
hali ne geti r i İ m i ş d e r i l e r i n, deri v e k ö s e ­
l e d e n e ş y a i m a l i ne e l v e r i ş l i o l m a y a n k ı r p ı n tllarıyla diğer d ö k ü n t ü l e r i ; deri ve kösele
t a l a ş ı tozu v e u n u
40
41.10.00
Suni v e y a t e r k i p y o l u y l a e l d e e d i l e n d e r i
v e k ö s e l e (lif h a l i n e g e t i r i l m e m i ş d e r i v e
kösele ile deri ve kösele liflerinden)
l e v h a v e y a y a p r a k hali n d e ( r u l o hali n d e
olsun olmasın)
40
H e r nevi h a y v a n i ç i n s a r a c i y e e ş y a s ı , e y e r
ye k o ş u m t a k ı m l a r ı ( e y e r , h a m u t , k o ş u m k a ­
y ı ş l a r ı ve d i z l i k l e r , v b . ) (imal e d i l d i ğ i
m a d d e ne o l u r s a o l s u n )
50
42.01.00
42.02
42.03
S e y a h a t e ş y a s ı ( s a n d ı k , v a l i z,şapka k u t u s u ,
s e y a h a t ç a n t a s ı , s ı r t ç a n t a s ı , vb.) e r z a k
çantaları,el çantaları,okul çantası, ser­
vi y e t , c ü z d a n ^ u f a k p a r a ç a n t a s ı , t u v a l e t
çantası,alet çantası,tütün ve sigara k u ­
tusu , t a b a k a v e k e s e l e r i , k ı l ı f , m a h f a z a v e
k u t u l a r (sı l a h , m u s ı ki a l e t l e r i , d ü r b ü n , m ü ­
cevher a t,şişe,yaka,ayakkabı,fırça,vb. için)
v e benzv^rı k a p l a r (tabii ,suni v e y a t e r k i p
y o l u y l a e l d e e a i l e n deri v e k ö s e l e d e n v u l kanize fiberden,suni plastik madde yaprak­
l a r ı n d a n , kar t o n d a n v e y a m e n s u c a t t a n )
40
Tabii,suni veya terkip yoluyla elde e d i l e n
deri v e k ö s e l e d e n giyi m e ş y a s ı v e t e f e r r u a t ı
40
42.04 ,
T a b i i , suni v e y a t e r k i p y o l u y l a e l d e e d i l e n
deri v e k ö s e l e d e n t e k n i k i ş l e r d e k u l l a n ı l a n
eşya
40
42.05
T a b i i , suni v e y a t e r k i p y o l u y l a e l d e e d i l e n
deri v e k ö s e l e d ö n m a m u l d i ğ e r e ş y a
40
Bağırsak,kursak,mesane ve veterden mamul
eşya (Yalnız s t e r i l i z e edilmemiş ham
katküt hariç)
50
42.06.00
42.06.00
Yalnız sterilize © d i İ m e m i ş ham k a t k ü t
(Yalnız katküt imalatçıları için)
8
43.01
Ham postlar
1
43.02
Y a l n ı z d i k i l m e m i ş h a l d e , d a b a k l a n m ı ş veya
a p r e l e n m i ş p o s t l a r ve k ü r k l e r i l e b u n l a r ı n
dikiİmemiş kırpıntı ve döküntüleri
10
43.02
Yalnız dikilmiş halde, dabaklanmış v e y a
aprelenmiş postlar ve kürkler (levha,kare,
haç ve benzeri şekillerde eklenmiş kürk
p a r ç a l a r ı dahi 1)
20
43.03
Kürk mamulleri
50
43.04.00
Taklit kürkler ve mamulleri
50
44.01.00
Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük,odun veya
ç a l ı , ç ı r p ı hali n d e ) ; o d u n d ö k ü n t ü l e r i
( t e s t e r e t a l a ş ı d a h i 1)
'
Muaf
44.03
Yuvarlak ağaçlar (kabukları soyulmuş veya
kabaca yontulmuş olsun olmasın)
Muaf
44.04
K a r e v e y a d i k d ö r t g e n ş e k l i n d e k a b a c a yon-*
tulmuş veya biçiİmiş ağaçlar
1
44.05
Sadece uzunlamasına biçiİmiş,dilimlere
ayrılmış veya yaprak halinde açılmıç kalın­
lığı 5 m m . d e n f a z l a o l a n a ğ a ç l a r
5
44.09,20
P l a k a v e k ü ç ü k p a r ç a c ı k l a r hali n d e k a ğ ı t
h a m u r u i mali n d e k u l l a n ı l a n o d u n l a r
44.11
A ğ a ç v e y a d i ğ e r b i t k i s e l m a d d e l e r d e n lif
panolar,tabii v e y a suni reçi n e l e r l e v e y a
diğer organik bağlayıcılarla yapıştırılmış
olsun olmasın
30
44.13
Rendelenmiş,lambalanmiş,yiv ve set a ç ı l m ı ş ,
p e r v a z l a n m ı ş , t e s f i y e e d i İ m i ş veya. b e n z e r i
i ş l e m l e r e tabii t u t u l m u ş a ğ a ç l a r ( b i r l e ş t i r i İ m e m i ş p a r k e t a h t a l a r ı d a h i 1)
40
44.14
K a l ı n l ı ğ ı 5 m m . v e y a d a h a az o l m a k ü z e r e
sadece dilinmiş, yaprak açılmış veya uzun­
lamasına biçilmiş ağaçlar; aynı kalınlıkta
kaplamalık ağaçlar ve kontrplak yapmaya
mahsus ağaçlar (44.14.10 hariç)
15
44.14.10
K a l e m imali ne m a h s u s o l a n l a r
30
44.15
Kaplama tahtası ve kontrplaklar (başka
maddeler katılmış olsun olmasın); oyulmuş
v e ü z e r i ne k a k m a y a p ı l m ı ş t a h t a l a r
25
H ü c r e l i a ğ a ç p a n o l a r (adi m e t a l y a p r a k la-la kaplanmış olsun olmasın)
40
44.16.00
Muaf
44.17.00
Islah edilmiş ağaçlar (pano,levha,blok ve
benzeri şekillerde)
>
40
44.18.11
Yonga levha (sunta)
25
44.19.00
Ağaçtan çubuklar ve pervazlar (çerçeve,
mobilya,dahili tezyinat,elektrik tesisatı
ve benzeri eşya için)
40
44.20.00
A ğ a ç t a n ç e r ç e v e l e r (resiro ve .ayna ç e r ç e ­
v e l e r i va-'-benzerleri )
40
-44.21
Ağaçtan büyük ve küçük s a n d ı k l a r , kafes
s a n d ı k l a r , s i 1i ndi r s a n d ı k l a r v e t a m a m ­
lanmış benzeri ambalajlar
40
44.27.00
Ağaçtan çıkrıkçı ve küçük oymacı mamulleri
(kutular,çekmeceler,mahfazalar,kalemli kler,
portmantolar,lamba ayakları,aydınlatma mal­
zemesi , v b . ) , a ğ a ç t a n s ü s ve z i y n e t e ş y a s ı ;
bu e ş y a v e m a m u l l e r i n a ğ a ç t a n a k s a m ı
$0
44.28
Ağaçtan mamul diğer eşya (44.28.32,40 hariç)
40
45.03.00
Tabii m a n t a r d a n m a m u l e ş y a
40
45.04
Aglomere mantar (bağlayıcı maddeleri ihtiva
e t s i n e t m e s i n ) ve b u nevi m a n t a r d a n m a m u l
eşya
47.01
Kağıt hamuru
47.02
Kağıt ve karton d ö k ü n t ü l e r i ; sadece kağıt
ü r e t i m i nde k u l l a n ı l m a y a e l v e r i ş l i k a ğ ı t
ve k a r t o n d a n h u r d a e ş y a
48.01
.
40
Muaf
Muaf
Y a l n ı z s ü t v e m e y v a s u y u a m b a l a j ı içi n bi r
yüzü beyazlatılmış 150-300 gr./m2 ağırlıkta
dubleks kraft kağıtları
1
48-01 \
48.05 (
48.15 /
Y a l n ı z 150 m i k r o n a k a d a r (15Q mi k r o n d a h i 1)
kondansatör oielektri k kağıdı
O
48,01.11,19
Gazete kağıdı
O
48.01.20
Sigara kağıdı
25
48.01.31-49
Yalnız kraft kağıtları
20
48.01.59
D i ğ e r k r a f t k a r t o n i r r ı (120 g r / m 2 ' d e n f a z l a
48.01.60
olanlar)
Stensi1 kağıtları imaline mahsus m2 ağır­
lığı 15 g r . v e y a d a h a az o l a n k a ğ ı t l j r
10
48.01.70
El y a p ı s ı k a ğ ı t v e k a r t o n l a r
50
48.01.71
Süzgeç kağıtları (rulo veya tabaka halinde)
48.01.73
K a r b o n k a ğ ı d ı i m a l i n e (rahsus r e n k l i
48.01.74-79
Matbaa ve yazı kâğıtları (Gazete kâğıtlara
hariç)
^
25
48.01.81,82
Sülfitli sargılık ve ambalaj kağıtları
30
48.01.83
B i I g i i ş l e m k a r t ı i m a l i i ç i n r u l o hali nde
kağıt ve kartonlar
20
kağıtlar
20
5
10
48.01.84
Sünger kağıdı (kurutma kağıdı)
15
48.01.85
Resim kağıdı
15
48.01.91
Banknot ve benzeri kıymetli e v r a k a m a h s u s
kağıtlar
20
48.01.93
Ozalit baz kağıdı
20
48.03.10
Aydınger kağıdı
5
48.03.21
Parşömen (pergament) kağıtları
25
48.03.22
Parlak saydam kağıt (glassin)
25
48-03.23
48-04.00
Parşömen (pergament) taklidi kağıtlar
Sadece yapıştırma sureti ile birleştirilmiş
kağıt ve kartonlar (emdi.riİmemiş,yüzeyi s ı ­
v a n m a m ı ş ) (içi n d e t a k v i y e e d i İ m i ş o l s u n o l ­
masın, rulo veya tabaka hâlinde)
25
48.05.10
O l u k l u k a ğ ı t ve k a r t o n l a r
30
48.05.21
\ Krepon ve kırmalı kağıtlar
25
5
48.05-22,29
Kabartmalı kağıtlar ve diğerleri
48,07.11,12
Çizgili kağıt ve kartonlar
40
(cetvelli,düz,
kare ve d i k d ö r t g e n çizgili)
20
48.07.20
Mika tozu ile kaplı çlanlar
40
48.07.30
Bi r y ü z ü b o y a l ı a l t ı n v e y a g ü m ü ş y a l d ı z l ı
ve kreme kağıtlar
20
48.07.40
Deri taklidi k a r t o n l a r
15
48.07.51
K u ş e m a t b a a ve y a z ı k a ğ ı t l a r ı
48-07.52
Kuşe matbaa ve yazı kartonları
48.07.53-59
Diğerleri
48.07.59
20
-
20
30
Yâlnız lateks emdirilmiş veya sıvanmış kağıt
ve mukavvalar
Yalnız melami n ve fenolformaldehi t emdi riİmiş
kağıtlar
Kağıt h a m u r u n d a n fiItre edici blok ve l e v h a ­
lar
15
48.10-10
Sigara kağıtları
25
48.10.90
Diğerleri
48.11
Duvar kağıtları,lenkrusta
48.12.00
Kağıt veya karton mesnetli yer döşemeleri
(kesiİmiş veya linoleum-hamuruyla-kaplı olsun
olmasın)
25
48.13.10
Stensil kağıtlar
15
48.07.59
48.08
( y a p r a k v e y a şserit h a l i n d e )
20
10
50
ve c a m k a ğ ı t l a r ı
25
G.T.Î.p.
.
Madde îsmi
G.V.
48.13.20
Karbon kağıdı
15
48.14.00
H a b e r l e ş m e kağıt ve m a m u l l e r i ; blok halinde
m e k t u p k â ğ ı t l a r ı , m e k t u p zarf 1 a r ı , m e k t u p
k a r t l a r ı , r e s i m s i z k a r t p o s t a l l a r ve h a b e r ­
leşme kartları;bunların kağıt veya kartondan
ku tu l a n , p o ş e t l e r v e d i ğ e r b e n z e r i z a r f l a r
içinde takım halinde yerleştirilmiş olanlar
30
48.15
Diğer kağıtlar ve kartonlar (kullanılış­
larına göre kesilmiş) (48.15.20,31,32
hariç)
40
48.15.20
Süzgeç kağıdı
30
48.15.31
Yazı k a ğ ı t l a r ı
30
48\15.32
48.16
T e l g r a f maki n a s i b a n d ı
Kağıt v e y a kartondan kutu 1 a r , t o r b a l a r , p o ş e t ­
ler v e d i ğ e r a m b a l a j l a r ; y a z ı h a n e , m a ğ a z a v e
b e n z e n y e r l e r d e kull-anılan c i n s t e n , k a t ı v e
dayanıklı karton kutular
30
40
48.16.1'^
Y a l n ı z i n d i k a t ö r bas-kılı ö z e l v a k s l ı
k a ğ ı t l a r ve p o ş e t l e r
15
48.18.0ü
Kayıt defterleri veya diğer d e f t e r l e r (not
ve m a k b u z d e f t e r l e r i v e b e n z e r l e r i ) , b l o k ­
not 1ar , a j a n d a l a r , s u m e n l e r , k l a s ö r l e r , ci 1 t i e r
(içi ne k a ğ ı t t a k ı l a b i l e n l e r , v b . ) v e k a ğ ı t
veya kartondan diğer okul,yazı hane veya kır­
tasiye maddeleri;kağıt veya kartondan numune
ve k o l l e k s ı y o n a l b ü m l e r i y l e kj^ t a p k a p a k l a r ı
48.19.00
K a ğ ı t v e y a k a r t o n d a n her nevi e t i k e t (matbu-,
resimli veya zamklı olsun olmasın)
30
48.20
K a ğ ı t h a m u r u n d a n k a ğ ı t v e y a k a r t o n d a n si i m d i r , bobi n , m a k a r a , m a s u r a v e b e n z e r i m e s ­
netler (delinmiş veya sertleştirilmiş olsun
olmasın)
30
Kağıt hamurundan, kağıt veya kartondan veya
selüloz vatkadan diğer mamuller (48.21.30,;)
hariç)
25
48.21.30
Contalar
10
48.21.40
K a y d e d i c i , t ı b b i v e tekni k ci h a z l a r a m a h s u s
diyagram'kağıtları
5
49.02,10
Her d i l d e m o d a m e c m u a l a r ı (Türkçe m o d a
mecmuaları hariç)
O
48.21
49.07.10
tıbbi
20
4 9 . O 7.39,49
Posta p u l u , d a m g a ve harç pulları ve b e n z e r ­
leri
Di ğer' 1 er i
5,0
50
49.08.00
H e r nevi ç ı k a r t m a l a r ( t r a n s f e r l e r d a h i l )
25
49.09
Resimli kartpostallar,resimli tebrik kart­
ları v e b e n z e r l e r i (hançi u s u l l e b a s ı l m ı ş
bulunursa bulunsun, başka maddelerle süs­
lenmiş olsun olmasın)
. 40
49.11.19
Diğerleri
50
49.11.31-39
Diğerleri
50
50.02.00
Ham ipek (bükülmemiş)
50.05
Şap veya buret ipliği
20
(perakende
olarak satılacak hale getirilmemiş)
50
50.07.11,19
îpek
50
50;.07.20
Ş a p ve b u r e t i p l i k l e r i
50
50.07.30
Yalnız mesina
20
50.07.30
50.09
Y a l n ı z i p e k i p l i ğ i n d e n k a t k ü t takli tleri
îpek,şap ve buretten mensucat
10
40
51.01
Dokumaya elverişli s e n t e t i k ve suni devamlı
liflerden iplikler (perakende olarak satı­
lacak hale geti r i İ m e m i ş )
10
51.01
600 Denye'den yukarı
s e n t e t i k ipli k l e r d e n
y a l n ı z p o l i a m i d ve p o l i e s t e r e s a s l ı o l a n l a r
i l e suni ipli k l e r d e n y a l n ı z v i s k o z i p e ğ i
5
51.02
Dokumaya elverişli s e n t e t i k ve suni m a d d e ­
lerden monofi İler, şeri tier ve benzerleri
(suni s a m a n ) v e k a t k ü t t a k l i t l e r i
20
Dokumaya elverişli senteti k ve suni devamlı
l i f l e r d e n ipli k l e r ( p e r a k e n d e o l a r a k s a t ı ­
lacak hale g e t i r i l m i ş ) (51.03.11 hariç)
40
51.03.11
Sentetik balık ağı iplikleri
20
51.04
Dokumaya elverişli senteti k ve suni devamlı
liflerden mensucatf(51.01) veya (51.02) ta­
rife p o z i s y o n l a r ı n d a k i m o n o f i l l e r l e şeri tlerden yapılan mensucat dahil)(51.04.11,31
hariç)
^
40
H e r nevi n a k i 1 v a s ı t a s ı i ç v e d ı ş l a s t i ğ i
i m a l i nde k u l l a n ı l a c a k o l a n s e n t e t i k ve s u n i
devamlı liflerden mensucat
10
Dokumaya elverişli ipli klerle mürettep metal
teller (üzerine metal teller sarılmak s u r e ­
t i y l e y a p ı İ m i ş d o k u m a y a e l v e r i ş l i ipli k l e r
"klaptanlar" ve metalle kaplamalı ve y a l ­
d ı z l ı d o k u m a y a e l v e r i ş l i ipli k l e r dahi 1)
40
Metal tellerden veya (52.01) tarife pozisyo­
nunda yazılı metal tellerle mürettep d o k u m a ­
y a e l v e r i ş l i ipli k l e r d e n v ş y a m e t a l l e k a p l a ­
m a l ı d o k u m a y a e l v e r i şli i p l i k l e r d e n m e n s u c a t
( g i y i m , d ö ş e m e c i l i k v e b e n z e r i i ş l e r içi n)
50
51.03
51.04.11,31
52,01
52.02.00
53.01
Y ü n ve y a p a ğ ı ( k a r d e e d i İ m e m i ş ve t a r a n ­
mamış) (53.01.11,12 hariç)
53.01.11
Merinos yünü (kirli)
Muaf
53.01.12
Merinos yapağı
Muaf
(kirli)
1
53..02
Kollar (ince veya kaba; karde
ve taranmamış)
ediImemiş
53.03
Y ü n v e kıl ( i n c e v e y a k a b a ) d ö k ü n t ü l e r i
(ditme suretiyle elde edilenler hariç)
53.05.11,19
Merinos yünü
53.06
Karde edilmiş yün iplikleri (Perakende
olarak satılacak hale geti r i İ m e m i ş ) ( y a l ­
nız s t r a y h g a r n h a l ı i p l i ğ i h a r i ç )
25
53.06
Yalnız strayhgarn halı ipliği
15
53.07
Taranmış yün iplikler (kamgarn)(perakende
olarak satılacak hale getirilmemiş) (kam­
g a r n halı i p l i ğ i h a r i ç )
20
53.07
Yalnız kamgarn halı ipliği
10
53.08
înce kıllardan iplikler (karde edilmiş veya
taranmış; perakende olarak s a t ı l a c a k hale
getirilmemiş)
20
53.09.00
K a b a k ı l l a r d a n v e y a a t k ı l ı n d a n ipli.kler
(perakende olarak satılacak hale getiril­
memiş)
20
53.10
Yünden,kıldan (ince v e y a kaba) veya a t k ı l ı n ­
dan iplikler (perakende olarak satılacak
hale getirilmiş)
20
53.11
Yünden veya ince kıllardan mensucat
20
53.12
At kılından veya kaba kıllardan
(53.12.30 hariç)
40
1
10
1
mensucat
53.12.30
KaPba kıl<ian m e n s u c a t
54.01
Ham keten (suda ıslatılmış,kabukları çıka­
rılmış , taranmış veya diğer suretle işlenmiş,
fakat iplik haline geti r i İ m e m i ş ) ; keten k ı ­
tık v e d ö k ü n t ü l e r i ( d i t m e s u r e t i y l e e l d e
e d i l e n l e r d a h i 1)
54.01.20
Keten elyafı
için)
54.02.00
H a m rami ( k a b u k l a r ı ç ı k a r ı l m ı ş , z a m k ı a l ı n ­
mış, taranmış veya diğer suretle işlenmiş,
f a k a t i p l i k h a l i n e g e t i r i İ m e m i ş ) ; rami k ı ­
tık v e d ö k ü n t ü l e r i (di t m e s u r e t i y l e e l d e
edilenler dahil)
10
54.03
K e t e n v e y a rami i p l i k l e r i ( p e r a k e n d e
satılacak hale getirilmemiş)
olarak
20
54.04
K e t e n v e y a rami i p l i k l e r i ( p e r a k e n d e
satılacak hale getiriİmiş)
olarak
(yalnız sigara kağıdı
54.05.00
Ketenden veya ramiden mensucat
55.01
Pamuk
55.05^
55.06>
Pamuk iplikleri
20
10
imali
Muaf
(karde edilmemiş veya taranmamış)
20
40
Muaf
O
55.07
Pamuk gaz mensucat
20
55.08
H a v l u nevi b u k l e l i p a m u k m e n s u c a t
20
55.09
Diğer pamuk mensucat
56.01
a) F a s o n e s i z
b) Fasoneli
D o k u m a y a elvisrişli s e n t e t i k v e s u n i d e v a m s ı z
lifler (karde ediİmemiş,taranmamış veya i p ­
li k i m a l i i ç i n d i ğ e r s u r e t l e h a z ı r l a n m a m ı ş )
20
30
8
56.02
D e v a m s ı z lif i m a l i n e m a h s u s d o k u m a y a e l v e ­
r i ş l i s e n t e t i k ve s u n i d e v a m l ı lif d e m e t l e r i
8
56.03
D o k u m a y a e l v e r i ş l i s e n t e t i k ve s u n i d e v a m l ı
v e y a d e v a m s ı z lif d ö k ü n t ü l e r i ( k a r d e e d i İ m e ­
m i ş , taranmamış veya iplik imali i ç i n d i ğ e r
suretle hazırlanmamış iplik döküntüleri ve
d i t m e s u r e t i y l e e l d e e d i l e n d ö k ü n t ü l e r d a h i 1)
8
56.04
D o k u m a y a e l v e r i ş l i s e n t e t i k ve s u n i d e v a m s ı z
lif1er ile, dokumaya elverişli sentetik ve
s u n i d e v a m l ı v e y a d e v a m s ı z lif d ö k ü n t ü l e r i
(karde edilmiş,taranmış veya iplik imali
için diğer suretle hazırlanmış)
8
56.05
D o k u m a y a alverişli sentetik ve suni d e v a m s ı z
liflerden veya dokumaya elverişli senteti k
v e s u n i lif d ö k ü n t ü l e r i n d e n ipli k l e r ( p e r a ­
k e n d e o l a r a k s a t ı l a c a k h a l e g e t i r i İ m e m i ş)
30
56.06
D o k u m a y a elverişli senteti k ve suni devamsız
liflerden veya dokumaya elverişli sentetik
v e s u n i lif d ö k ü n t ü l e r i n d e n i p l i k l e r ( p e r a ­
kende olarak satılacak hale getirilmiş)
30
56.07
D o k u m a y a elverişli sentetik ve suni devamsız
liflerden veya dokumaya elverişli senteti k
ve s u n i lif d ö k ü n t ü l e r i n d e n m e n s u c a t
40
57.01
Kendi r (cannabis sativa )(ham,suda ı s l a t ı l m ı ş ,
kabukları çıkarılmış,taranmış veya diğer s u ­
r e t l e i ş l e n m i ş f a k a t i p l i k hali n e geti r i 1 m e m i ş ) ; kendi r k ı t ı k v e d ö k ü n t ü l e r i ( d i t m e
s u r e t i y l e e l d e e d i l e n l e r dahi 1)
10
57.06
Jüt iplikleri veya (57.03) tarife pozisyonuna,
g i r e n d o k u m a y a e l v e r i ş l i bi t k i l e r d e n v e a ğ a ç
iç k a b u ğ u n d a n e l d e e d i İ m i ş d i ğ e r l i f l e r i n
iplikleri
20
57.07
D o k u m a y a e l v e r i ş l i d i ğ e r bi t k i s e l l i f l e r d e n
iplikler; kağıt iplikleri (57.07.20 hariç)
30
Jüt mensucat veya (57.03) tarife pozisyonuna
gi r e n bi t k i l e r d e n v e a ğ a ç i ç k a b u k l a r ı n d a n
elde ediİmiş dokumaya elverişli liflerden
diğer mensucat
30
57.11.30
Kağıt ipliğinden mensucat
30
58.01
Düğümlü ve sarmalı halılar (hazır eşya
hali n d e o l s u n o l m a s ı n )
50
57.10
G » T o î o. P =
M a d d e î smi
58»02
Diğer halılar,kilimler,sumak,Karaman
ve benzerleri (hazır o ç y a halinde o l ­
sun olmasın) (yalnız makina halıları
hariç)
.
50
58,02
Yalnız makina
40
58.03,00
El ile d o k u n m u ş duvar halıları ( g o b e l i n s ,
f l a n d e r s , a u b u s s p n ^ b e a u v a i s nevi v e b e n z e r ­
leri) ile iğne işlemesi duvar halıları
( k ü ç ü k g ö z l ü , k a n a v i ç e , v b . )'(hazır e ş y a ' h a ­
linde- o l s u n o l m a s ı n )
50
50.04
Kadife,pelüş,bukleli veya halkalı mensucat
£ ( 5 5 . 0 8 ) ve (58.05) tarife p o z i s y o n l a r ı n d a k i
eşya hariç!
40
58.05
Kordelalar ve paralel hale getirilip y a p ı ş ­
tırılmış iplik veya liften atkısız kordela­
lar " b o l d ü k " U 5 8 . 0 6 ) t a r i f e p o z i s y o n u n d a k i
e ş y a hariçj
D o k u n m u ş f a k a t i ş l e n m e m i ş eti k e t l e r , a r m a ­
lar v e b e n z e r l e r i ( p a r ç a v e y a ş e r i t h a ­
linde veya kesiİmiş)
58.06.00
, .~
halıları
-G.V,
40
50
58.07
Saçak iplikleri; gipe iplikleri [(52.01)
tarife pozisyonundakilerie at kılından
g i p e i p l i k l e r i hariçj ; t o p v e y a p a r ç a h a ­
l i n d e k o r d o n l a r ; t o p v e y a p a r ç a hali n d e
diğer şeritçi veya kaytancı eşyası ve
benzeri süsler;püskül,ponpon veya benzeı—
leri
50
58.08
D ü z tül v e f i l e l e r
50
58.09
Fasoneli tüller,fasoneli bobino tüller
v e f a s o n e l i f i l e l e r , m a k i n a v e y a e l işi
dantelalar (parça,şerit veya motif h a ­
linde)
50
58.10
İ ş l e m e l e r ( p a r ç a , ş e r i t v e y a m o t i f hali nde)
50
59.01
Vatkalar ve vatkadan mamul eşya; dokumaya
elverişli maddelerin kırpıntı "tontisse",
toz v e t a r a z l a r ı
40
59.02
Keçeler ve keçeden mamul eşya
veya sıvanmış olsun olmasın)
40
59.03.00
Dokunmamış,örülmemiş kumaşlar ve bunlardan
mamul eşya (emdirilmiş veya sıvanmış olsun
olmasın)
20
59.04
Sicimler,ipler ve halatlar (örme olsun
olmasın) (59.04.10 hariç)
40
59.05.10,21,
29
Balık ağları
20
59.05.31,39
Diğerleri
40
59.06.00
İplik,sicim,ip veya halattan mamul diğer
eşya (mensucat veya mensucattan mamul
eşya hariç)
(emdiriİmiş
G^T.Î.P.
Madde-îsni
59.07»90
Yalnız.bezli zımpara imalinde kullanılan •
tutkal veya kuvvetlendirici mmddeler e m dirilflfiiş m e n s u c a t '
; '
Y a m ı z p l a s t i k 'paddo e m d i r i l m i ş v e y a s ı V a h - '
mış mensucat
•
59.0Ö.90
-
'
'
G.V.
10
25
59.10.00
Linolöumlar (nerede kullanılırsa kulla­
n ı l s ı n , kesi İ m i ş o l s u n o l m a s ı n ) ; b i r s ı v a m a
maddesinin dokumaya elverişli maddelerden
mesnet üzerine tatbiki.suretiyle elde
.edilen y « r m u ş a m b a l a r ı ( k e s i l m i ş o l s u n
olmasın)
'
59.11
Kauçuklu mensucat (örmo olanlar hariç)
(59.11.21,29 hariç)
.
•
•
40
59.11.21,29
Diğerleri
20
59.İ2
Emdirilmiş veya'sıvanmış diğer mensucat;
tiyatro dekorları»atölye fonları veya b e n - ^
zeri i ç l e r i ç i n • b o y a n m ı ş b e z l e r ''tualler"
59.13.00
E l a s t i k i . m e n s u c a t (kauçîuk i p l i k l e r l e b i r ­
l e ş t i rilwi^s d o k u m a y a e l v e r i ş l i m a d d e l e r d e n
,müteşekkil)•(örme olanlar hariç)
.
40
40
40
6Ö-.01
. '
E l a s t i k i v e y a k a u ç u k l u oirtiayan ö r m e m e n s u cat (parça halinde) , • .
60.02
• •
Eİastrki-, v e y a k a u ç u k l u 'olmayan ö r m e e l d i vonler^
40
60.03
Elastiki veya kauçuklu olmayan örme uzun
.kon'çlu ç o r a p l a r , ç o r a p a l t l ı k l a r ı , k ı s a k o n ç l u
çoraplar»soketlor,çorap koruyucular ve ben­
zerleri •
,
40
60.04
Elastiki- v e y a k a u ç u k l u o l m a y a n ö r m e iç.
• giyim eşyaları'
•
60.05
tlastiKi
60.06.10
-Örmm m e n s u c a t •
60.06.21
Varis çorapları ve dizlikler
- 40,
50
.
'60.06.29
Diğerleri
•61.01
E r k e k l e r v e .orkek ç o c u k l a r ı i ç i n d ı ş g i y i m •
eşyası
'
Kadınlar,kız çocukları ve bebekler için
dış giyim eşyası
'
Erkekler ve erkek ç o c u k l a r i ç i n , i ç . g i ­
yim eşyası ( y a k a , y a k a l ı k , g ö ğ ü s l ü k ve
kolluklar dahil) •
•
Kadınlar,kız çocuklar ve bebekler için
iç giyim eşyası
'
61.04
40
veya kauçuklu olmayan örme dış
giyim' e ş y a s ı , tef e r r u a t ı v e di*ğer ö r m e e ş y a
61.02
•
61-03
40
30
50
40
40
40 .
40
61.05
Mendiller
50
61.06
Sallar,eşarplar,boyun atkıları,kaşkollar,
başörtüleri,peçeler,duvaklar ve benzeri
eşya
40
61.07
Kravatlar
40
61.09
Korseler,korse kemerler,bxleklıkler,sutyen­
ler, pantolon askıları,di2 bağı,çorap bağı,
jartiyerler ve benzeri eşya (mensucattan
veya örme kumaştan)(elastiki olsun olmasın)
40
61.10
Eldivenler,uzun ve kısa konçlu çcraplar ve
soketler (örme olanlar hariç)
40
Giyim eşyasının hazırlanmış diğer te­
ferruatı ; kemerler,kuşakla^,manşonlar,
koruyucu kolluklar ve terziler için
subralar,omuz ve göğüs vatkaları, v b .
50
62.01
Battaniyeler ve benzeri örtüler
50
62-02
Yatak ç a r ş a f l a n , m a s a ö r t ü l e n , t u v a l e t ve
mutfak bezleri;perdeler ve diğer mefruşat
eşyası
50
62.03
Ambalaj için torba ve çuvallar
40
62.04
Brandalar,yelkenler,dış storlar,tente
ve çadırlar ve kamp eşyası
40
61.05
Mensucattan mamul diğer hazır eşya(giyin,
eşyası patronları dahil)
"
50
62-05
Yalnız alüminyum doğramalarda "kapı,pencere
k e n a r l a r ı n d a n h a v a c e r y a n ı , ı ş ı k , toz , scse, d u m a n
ve k u r u m gibi u n s u r l a r ı n g ı r m f e s m i Ö t U e m e k
için" kullanılan şerit halinde mensucat
20
63,01
Dokumaya elverişli maddelerden asKiuuş
giyim eşyası ve teferruatı, battaniye
ve b e n z e r i ö r t ü l e r ^ e v i ş l e r i n d e kullcinıl a n b e z l e r ve mefruş.at e ş y a s ı ["(58.01),
( 5 8 . 0 2 ) ve ( 5 8 . 0 3 ) t a r i f e po2:ı s y o n i a r ı n d a
y e r a l a n l a r h a r i ç j i l e her t ü r l ü m a d d e ­
den yapılmış ayakkabı ve başlıklar ( f a z ­
laca kullanıldığını g ö s t e r e n izler t a ş ı ­
y a n ve d a ğ ı n ı k h a l d e v e y a b a l y a , ç u v a l ve
benzeri ambalajlarda bulunanlar)
50
64.01
T a b a n ı v e y ü z ü k a u ç u k v e y a suni p l a s t i k m a d ^
deden ayakkabılar
20
64.02
Tabanı tabii,suni veya terkip yolu ile elde
edilen köseleden ayakkabılar;tabanı kauçuktan
veya suni plastik maddelerden a y a k k a b ı l a r
[(64.01) tarife pozisyonuna girenler h a n ç j
( 6 4 . 0 2 . 1 1 , 2 1 , 3 1 , 4 1 , 9 0 ve b a l e a y a k k a b ı l a r ı
hariç)
20
61.11.00
64 - 02
Yalnız bale ayakkabıları
1
64.02.11,21,
31,41,
90
T e r l i k l e r , ç i z m e v e b o t l a r ve d i ğ e r l e r i
50
64.03
Ağaçtan ayakkabılar,tabanı ağaçtan veya
mantardan ayakkabılar
50
64.04.00
T a b a n ı d i ğ e r m a d d e l e r d e n yapılmı^^. a y a k
kâbı1ar (ip,karton,mensucat,keçe,hasır
ve b e n z e r l e r i n d e n )
50
A y a k k a b ı a k s a m ı ( t a b a n a s t a r ı ve t o p u k
r a m p a s ı d a h i l ? i m a l e d i l d i ğ i m a d d e ne
olursa oİsun;metalden mamul olanlar hariç)
20
64.06.00
Getrler »tozluklar,dolaklar,bacak koruyucu­
ları ve benzeri eşya ile b u n l a r ı n aksamı
50
65.01
Keçeden şapka taslakları (şekil v e r i M e m i ç
v e k e n a r y a p ı l m a m ı ş ) ; k e ç e d e n d i s k l e r vö ü s ­
tüvaneler (boyuna yarılmış olsun olmasın)
50
65.02
H e r nevi m a d d e d e n ö r ü l e r e k m e y d a n a g e t i r i l e n
veya dokunmuş,örülmüş veya diğer suretle
elde edilmiş şeritlerin birleştirilmesi sure­
tiyle yapılan şapka taslakları (şekil v e r i l ­
memiş ve kenar yapılmamış)
50
64.05
65.03
Keçeden şapkalar ve diğer başlıklar
[(65.01) tarife pozisyonunda yeralan
taslak ve d i s k l e r d e n mamulj (donatılmış
olsun olmasın)
50
65.04
H e r nevi m a d d e d e n ö r ü l e r e k m e y d a n a g e t i r i l e n
veya dokunmuş,örülmüş veya diğer suretle
elde edilmiş şeritleri n birleştiriİmesi s u ­
retiyle y a p ı l a n şapkalar ve diğer b a ş l ı k l a r
(donatılmış olsun olmasın)
40
örme veya parça talinde mensucattan,danteladan veya keçeden (şeritten yapılanlar hariç)
ş a p k a l a r v e diğer b a ş l ı k l a r (saç fileleri
dahil) (donatılmış, olsun olmasın)
40
65.06
D i ğ e r ı^apkalar v e b a ş l ı k l a r
olsun olmasın)
50
65.07
Şapka ve diğer başlıklar için iç şeritler,
astarlar,kılıflar,kasnaklar (açılır kapanır
ş a p k a l a r a m a h s u s y a y i - k a s n a k l a r dahi 1 ) ,
siperlikler ve çenealtı kayışları
50
66.01
Şemsiyaler.(baston şemsiyeler,çadır
s i y e l e r ve benzerleri dahil)
50
65,05.00
(donatılmış
şem­
66.02.00
Bastonlar (dağcı bastonları ve iskemle •
b a s t o n l a r ı dahi 1 ) , k a m ç ı 1 a r , k ı r b a ç l a r v e
benzerleri
50
66.05
( 6 6 . 0 1 ) v e (66.02-.) t a r i f e p o z i s y o n l a r ı n a
dahil e ş y a n ı n a k s a m ı , s ü s ve teferruatı
50
67.01
67.02
67.03
K u ş l a r ı n t ü y l ü d e r i l e r i v e 'tüylü d i ğ e r
kısımları,kalem tüyler ve aksamı,ince
tüyler ve bu m a d d e l e r d e n mamul e ş y a
\(05.07) tarife pozisyonuna giren eşya
i l e i ş l e n m i ş tüy k a l e m y e u ç l a r ı h a r i ç
Yapma çiçekler,yapraklı dallar»meyvalar
ve b u n l a r ı n aksamı; yapma çiçekler,yapraklı
dallar ve m e y v a l a r d a n mamul eşya
î n s a n s a ç ı (kök u ç l a r ı b i r t a r a f a g e ç i ­
r i l e r e k bi r b i r i n e p a r a l e l ş e k i l d e t e r -
50
40
67.04
68,01.00
- t i p l o n m i ş , i n c e l t i İmi ş, b e y a z l a ş t ı n l m i ş '
•veya diğer surette hazırlanmış);takma saç
veya benzeri eşya imalinde kullanılmak
üzere, h a z ı r l a n m ı ş y ü n , k ı l . v e d i ğ e r
dokumaya elverişli maddeler
însan'saçından,kıldan veya-dokumaya elve­
rişli m a d d e l e r d e n takma s a ç l a r , ( p e r u k l a r ,
s a k a l l a r , k a ş l a r , kirpi k l e r , p e r ç e m l e r vb..')?
insan saçından diğer eşya (saçtan file­
ler dahil)
SO
50
T a b i i t a ş l a r d a n .kaldırılın^ t a ş l a r ı v e k a l d ı r ı m
k e n a r t a ş l a r ı i l e döşeme' t a ş l a r ı (^kayağan
. taşından olanlar hario)
'
50
Yontulmaya ve.inşaata elverişli işlenmiş
taşlar ve mamulleri £(68,01) tarife pozis­
yonu ile 69.fasılda yer alanlar hariçj;
mozaik için küp şeklinde taşlar
50
68.03.00
İ ş l e n m i ş k a y a ğ a n taşı "arduvaz*' v e tabii
veya aglomere kayağan taşından "arduvazin"
mamuller
• .
50
68.04
El i l e p a r l a t m a y a v e y a b i l e m e y e m a h s u s t a ş ­
lar ve benzerleri;değirmen taşları ve ö ğ ü t -me,liflere a y ı r m a , b i l e m e , o i l a l a m a , r e k t i f i y e
e^tme,enine v e y a b o y u n a k e s m e i ş l e r i n i y a p a n
benzeri eşyalar,tabii taşlardan (aglomere
ediİmiş olsun olmasın), aglomere ediİmiş ta­
bii v e y a suni a ş ı n d ı r ı c ı l a r d a n v e y a p i ş m i ş
ki 1 v e y a t o p r a k t a n ( y u k a r ı d a s a y ı l a n d e ğ i r ­
men taşları ve benzeri eşyaların yapılmı»
olduğu maddelerden oluşan segmanlar ve diğer
p a r ç a l a r d a h i 1) b i r l e ş t i r i İ m e m i ş o l m a k ş a i —
t ı y l a d i ğ e r m a d d e l e r d e n o l u ş a n çföbek,mil,mil
yatağı,vb. (parçaları veya aksları ile bir­
likte olsun olmasın) (68.04.11,19 hariç)
20
68.04.11^19
El i l e b i l e m e y e v e y a p a r l a t m a y a m a h s u s t a ş ­
lar ve benzerleri
40
68.02
68.06
68.07.29
68.09.00
M e n s u c a t , k a ğ ı t , k a r t o n ve diğer m a d d e l e r ü z e ­
r i n e t e s p i t e d i İ m i ş toz v e y a t a n e h a l i n d e
tabii v e y a s u n i a ş ı n d ı r ı c ı l a r ( k e s i l e r e k ş e k i 1
v e r i İ m i ş , d i ki İ m i ş v e y a d i ğ e r s u r e t l e b i r l e ş ­
ti r i İ m i ş o l s u n o l m a s ı n )
40
Yalnız soğuk
tandiş plakaları
Muaf
8ıtkisal liflerden,ağaç liflerinden,sa­
m a n d a n , a ğ a ç talaşı ve d ö k ü n t ü l e r i n d e n
. (testere tozları dahil) panolar,levhalar,
k a r o l a r , k ü t ü k l e r ve benzerleri (çimento,
alçı veya d i ğ e r mineral b a ğ l a y ı c ı l a r l a
aglomere edilmiş)
6Q-10
Alçıdan veya esası alçı olan
mamuller
'
68.11
Ç i m e n t o d a n , b e t o n d a n v e y a suni t a ş l a r d a n
mamul eşya (takviye ediİmiş olsun olmasın)
(cüruf ç i m e n t o s u n d a n ve çimento ile a g l o m e ­
re e d i İ m i ş m e r m e r p a r ç a l a r ı n d a n o l a n l a r
dahil)
•- •
50
bileşiklerden
30
50
, Madd.e î smi
G.V.
68.12
Amyantlı çimentodan,selülozlu çimentodan
ve benzerlerinden mamuller
50
6â.. 13
İşlenmiş amyant;(68.14) tarife pozisyonunda
yer alanlardan, başka amyant mamulleri (levha­
lar ^ i p l i k l e r , m e n s u c a t , g i y i m e ş y a s ı , b a ş l ı k l a r
ayakkkabılar, v b , ) , takviye edilmiş
olsun
o l m a s ı n ; esasi' a m y a n t v e y a a m y a n t v e m a g n e z - yum karbonat olan karışımlar ve b u karışım­
l a r d a n m a m u l e ş y a (v68.13.10,21,22 h a r i ç )
50
6 8 e l 3 . 1 0
İşlenmiş amyant (karde ediİmiş,boyanmış,
"vb. elyaf)
'
40
6 8 . 1 3 « 2 1
İplikler
40
6 8 . 1 3 . 2 2
Mensucat
40
^ 6 8 . 1 4
Esası amyant veya diğer metal maddeler veya
selüloz olan v e frenlere, kavrama cihazla­
rına v e sürtünmeyi temin edici hertürlü
cihazlara mahsus sürtme garnitürleri (segman1ar, diskler,rondelalar,şeri tier,levhalar,
r u l o l a r , vb.) ( d o k u m a y a e l v e r i ş l i m a d d e l e r l e
veya başka maddelerle mürettep olsun olmasın) 40
İ ş l e n m i ş m i k a v e m i k a m a m u l l e r i (mi kani t v e
m i k a f o l y u m , vb-, g i b i k a ğ ı t v e y a m e n s u c a t
m e s n e t l i m i k a d a h i 1)
50
Tarifenin başka^ y e r l e r i n d e belirtiİmeyen
veya bulunmayan, taştan veya diğer mineral
maddelerden mamuller (turb mamulleri dahil)
40
6 9 . 0 1
Silisli fosil unlarından v e b e n z e n diğer
s i l i s l i t o p r a k l a r d a n ( k i s e l g u r , T r i p o l i t,
d i â t o m ı t , v b . ) m a m u l ı s ı y ı teori t v e m u h a ­
f a z a 'eden t u ğ l a l a r , d ö ş e m e t u ğ l a l a r ı , k a r o l a r
(bloklar) v e ısıyı t e c r i t v e muhafaza edici
d i ğ e r eş(ya
-30
6 9 . 0 2
Ateş tuğlaları,ateşe mukavim döşeme tuğla­
l a r ı , karo lar, bloklar v e inşaatta k u l l a n ı ­
lan a t e ş e mukavim benzeri diğer eşya£(69.01)
tarife pozisyonuna girenler harı<j
20
69.02.1,9
Yalnız magnezitie zenginleştirilmiş ve p i ­
şirilmiş dolomi t ateş tuğlaları
6 9 . 0 2 . 3 9
Yalnız karbon blokları
6 8 . 1 5
$ 8 . 1 6 _
• 6 9 . 0 3 -
69.07^
69,08/
Yalnız pota sürgü sistemi
Muaf
Muaf
refrakterleri
Muaf
. 6 9 . 1 2 /
Yalnız seramikten döşemelik veya kaplama­
lık k a r o l a r , p o r s e l e n d e n v e s e r a m i k t a n t u v a l e t
i ş l e r i nde k u l l a n ı l a n d i ğ e r e ş y a v e sıhhi m a l ­
zeme (yalnız s e r a m i k t a n v e porselenden mamul
sofra ve mutfak eşyası hariç)
10
6 9 . 1 1
Yalnız porselen sofra v e mutfak eşyası
40
6 9 . 1 2
Yalnız serami k maddeden sofra ve mutfak
eşyası
40
6 9 . 1 3
Heykelci kler,süs eşyası,döşeme ve süsleme
eşyası
50
6 9 . 1 0
• 6 9 . 1 1
69.14
Seramik maddelerden diğer mamuller
50
70.03.25
Kurşunlu camdan borular
10
70.04
İşlenmemiş dökme cam veya haddeden geçiril­
m i ş cam (imal s ı r a s ı n d a k a p l a m a y a p ı l m ı ş
veya takviye ediİmiş olsun olmasın)(kare veya
d i k d ö r t g e n ş e k l i n d e l e v h a v e y a y a p r a k hali n d e
olanlar)
50
70.05.11-15
Adi d ü z c a m l a r
20
70.05.21,22
B u z l u renkli ve renksiz c a m l a r
30
70.05.23,29
Profil camlar ve diğerleri
50
70.05.90
Diğerleri
50
70.05\
70.06-'
70.06
Yalnız float cam
25
D ö k m e c a m v e y a h a d d e d e n geçi ri l)mi s • c a m
v e adı c a m l a r ( y a p ı m e s n a s ı n d a t a k v i y e
edilmiş veya kaplanmış olsun olmasın),
b i r v e y a i ki y ü z ü s a d e c e p e r d a h l a n m ı ş
k a r e v e y a di k d ö r t g e n şekli n d e l e v h a v e y a
y a p r a k l a r f y a l n ı ı o k s i j e n ve e l e k t r i k
kaynağında kullanılan gözlük ve maske
c a m l a r ı ( r e n k l i , r e n k s i z ) ve f l o a t c a m
hariçj
50
70.06
Y a l n ı z oksi j e n v e e l e k t r i k k a y n a ğ ı n d a k u l ­
lanılan gözlük ve maske camları (renkli,
renksiz)
10
70.07
D ö k m e c a m v e y a h a d d e d e n geçi ri Inr^ ş c a m v e
adi c a m l a r ( p e r d a h l a n m ı ş v e y a p a r l a t ı l ­
mış olsun olmasın) kare veya d i k d ö r t g e n den başka şekiİde kesilmiş yahut eğilmiş
veya yüzeyleri ve kenarları diğer suret­
te i ş l e n m i ş ; ç o k s a t ı h l ı t e c r i t e d i c i
camlar;vi troux hâlinde birleştirilmiş
camlar
50
E m n i y e t c a m l a r ı ( ş e k i 1 veri İ m i ş o l s u n
olmasın) (kırılmaz camlardan veya karşılıklı
y a p ı ş t ı r ı l m ı ş iki v e y a d a h a f a z l a c a m y a p ­
raktan)
40
C a m a y n a l a r (geriyi g ö r m e k i ç i n k u l l a n ı l a n
a y n a l a r d a h i 1 ) ( ç e r ç e v e l i o l s u n o i m a s D n)
40
rs'ötr c a m d a n şı ş e 1 e r
50
70.08
70.09
70.10.11
(yalnız f l o a t cam harxç)
70.10.19
Diğerleri '
70.11
Y a l n i i: teiey.ızyon r e s i m t ü p ü i ç i n ü ç
40
70.13
Sof ra , m u t f a k , t u v a l e t , ya?-ihans, ev t e z y i n a t ı
ve b e n z e r i i ş l e r i ç i n c a m e-c^ya {{ 70 . 19) t a r i f e p o z i s y u n u n d a k i eç.ya.hariç|
"70.14
AydıniatiT;a ve iiparet işleri, i ç i n caın eşıya
ve c a m d a n o p t i k e l a m a n l a r ( o p t i k t a r z d a
i s l e n m e m i ş v e y a o p t i k oamdaf"! y a p ı İmanti îi)
( 70'.. İ4 . 4 4 , 4 3 har i ç')
parça
halinde cam
O
40
50
G.T.Î.p.
M a d d ^ îsmi
70 .,14.44
M o t o r l u k a r a naki 1 v a s ı t a l a r ı i ç i n f a r v e
G.V.
stop camları
20
70.14.45
Diğer far ve stop camları
20
70.15.11,12
Numarasız gözlük camları
40.
70.15.20
S a a t c a m l a r ı ( y a l n i z kol s a a t i c a m ı h a r i ç )
40
70.15.20
Y a l n ı z kol s a a t i c a m ı
70.15.31,39
70.17
Diğerleri
50
Camdan laboratuvar ve eczane eşyası ile
sağlığı koruyucu eşya (taksimatlı veya ölçü­
lü o l s u n o l m a s ı n ) ; s e r u m a m p u l l e r i ve b e n z e r i
eşya
40
70.19
C a m b o n c u k l a r , i noi v e k ı y m e t l i t a s takli t ~
leri v e c a m d a n b e n z e r i k ü ç ü k s ü s e ş y a s ı ;
mozaik ve benzeri tezyinat için cam kübler,
levhacıklar,büyük ve küçük parçalar (mesne­
di o l s u n o l m a s ı n ) ; c a m d a n s u n i g ö z l e r ( p r o ­
t e z d e n o l a n l a r h a r i ç ; o y u n c a k içi n g ö z l e r
dahi 1 ) ; c a m d a n k ü ç ü k e ş y a , ş a l ü m o i l e i ş l e n ­
m e k s u r e t i y l e y a p ı l a n c a m d a n .fantazi e ş y a ;
yuvarlak küçük cam taneleri (ballotine)
5
40
70.20.11
Cam yünü
50
70.20.12
Cam liflerindan keçe
15
70.20.21-29
D i ğ e r l e r i ( y a l n ı z fi 1 t r e i m a l i i ç i n k u l l a ­
n ı l a n g l a s s paper, h a r i ç )
50
70.20.29
Y a l n ı z g l a s s p a p e r ( y a l n ı z fi 1 t r e imali
için)
40
70.20.31
Cam.lifleri
70.20.32
Cam iplikleri
30
70.20.41
B ü k ü m l ü c a m ipli k l e r i n d e n m e n s u c a t
20
70.20.42
Bükümsüz cam fitillerinden mensucat
20
70.20.49
Diğerleri
40
70.20
Y a l n ı z z ı m p a r a taşı i m a l i n d e k u l l a n ı l a n
takviye'malzemesi
20
Yalnız cam elyafından•mamul yangın elbiseleri
30
Camdan mamul diğer eşya'
40
70,20.49
70.21
71-01\
71.02 \
71.03 /
(fitilleri)
50
Mıhlanmamış veya takılmamış olması kaydıyla,
inciler (işlenmiş veya işlenmemiş) kıymetli
.taşlar ( y o n t u l m u ş v e y a b a ş k a ş e k i l d e i ş l e n m i ş )
sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taş­
lar ( y o n t u l m u ş v e y a b a ş k a ş e k i İ d e i ş l e n m i ş )
5
71.02.11,41
Sanayide kullanılan elmaslar
7İ.02\
71-03 '
Kıymetli taşlar,senteti k veya terkip yoluyla
elde edilen taşlar (işlenmemiş olanlar)
Muaf
1
M a d d e İsmi
G.V.
71.04.11
Sanayide kullanılan elmas
71 .08
A l t ı n k a p l a m a g ü m ü ş l e r v e adı m e t a l l e r
(yalnız ham veya yarı işlenmiş transistor
ve e n t e g r e d e v r e l e r i n i m a l i n d e k u l l a n ı l a n ­
lar)
71,12\
71.13
71.15/
Mücevherci eşyası ve aksamı,kuyumcu eşyası
ve aksamı,i nci,kıymetli taş,sentetik veya
t e r k i p y o l u y l a el d e e d i l e n t a ş l a r d a n m a m u l
eşya
20
71.16.19
Yalnız metal saat
kayışı
10
73,01
Pik demir,dökme demir v e aynalı demir ( i ş ­
lenmemiş , blok ,kütle,külçe ve benzer şeki1lerde)
10
73.©1
Yalnız sfero piki
Max. )
73'*01>,41^^49.
Yalnız temper
73.02.11,19
73.02.20
Ferro-manganez
F e r r o - a l ü m i n y u m , f e r r o sıli ko a l ü m i n y u m v e
tozu
Muaf
( M n : % 0,1 M a x . v e P: % 0,5
1
piki
1
Muaf
Muaf
ferro-siliko-mangano
alüminyum
73.02.30
1
Ferro~silisyum
•73.02.40
Muaf
Ferro-si 1 i k o - m a n g a n e 2
73.02.60
Muaf ,
F e r r o - n i kel
75,1:12,71-79
73.03
Diğerleri
D ö k m e demi r,demi r v e ç e l i k d ö k ü n t ü , k ı r p ı n ­
tı ve h u r d a l a r
Muaf
Muaf
7 3 . 0 5 .,20
S ü n g e r g ö r ü n ü ş l ü demi r v e y a ç e l i k
73.07.11,21
Hadde ve dövme mahsulü olan blumlar
1
73.07.12,28
H â d d a ve d ö v m e m a h s u l ü o l a n
1
kütükler
Muaf
73,07.31,41
H.-^.dde v e d ö v m e m a h s u l ü o l a n l e v h a b l o k l a r ı
o
73.07.32,42
Hadde ve dövme mahsulü plan sac platinaları
1
73.07.50
Dövme
1
73,08
D e m i r v e y a ç e l i k t e n r u l o hali n d e s a c
taslakları
73.09.00
Demir veya çelikten geniş
7 3 . 10
Demir veya çelikten çubuklar (sıcak hadde­
lenmiş veya d ö v ü l m ü ş ) (filmaşin dahi 1 ) ; d e ­
mi r v e y a ç e l i k t e n ç u b u k l a r ( s o ğ u k ç e k i İ m i ş
veya kalibrelenmış); maden aramalarında kul­
l a n ı l a n içi b o ş ç e l i k ç u b u k l a r
73.11
taslakları
levhalar
D e m i r v e y a çeii k t e n p r o f i 11er ( s ı c a k h a d d e ­
lenmiş veya çeki İmiş,yahut dövülmüş veya
soğuk çeki İmiş);demi r v e y a çeli kten p a l p l a n ş lar ( d e l i n m i ş v e y a b i r l e ş t i r i İ m i ş p a r ç a l a r l a
y a p ı l m ı ş olsurr o l m a s ı n )
Muaf
1
10
G.T.Î.p. "
M a d d e îsmi
73.12
Y a l n ı z 2 5 m m ' d e n ( 2 5 „ m m .hârio) f a z l a g e n i ş ­
l i k t e s o ğ u k v e y a s ı c a k hadc^elanmiç ş e r i t l e r
(oelik kılıflı,bakır alaşımlı ve ince cidârlı
metal yatak imali için)
73.13.11,19
Manyetik saclar
G/V.
,5
Muaf
73.13.21-33
Sadece sıcak haddelenmiş diğer saclar
Muaf
73.13.41-43
Soğuk haddelenmiş diğer saclar
Muaf
73.13.71,72
Tenekeler
Muaf
73.13.81
K u r ş u n g a l v a n i zli s a c l a r
73.15
A l a ş ı m l ı ç e l i k l e r ve yyüükksseekk k a r b o n l u ç e l i k ­
llee r t ( 7 3 . 0 6 ) , ( 7 3 . 0 7 ) , ( 7 3 . 0 8 ) , ( 7 3 . 0 9 ) , ( 7 3 . 1 0 ) ,
( 7 3 . 1 1 ) , ( 7 3 . 1 2 ) , ( 7 3 . 1 3 ) ve ( 7 3 . 1 4 ) t a r i f e p o sizyonlarında belirtilen şekillerde? (73.15.
81,82 hariç)
.
j_0
73.15.81,82
Manyeti k saclar
73.18
10
Muaf
Y a l n ı z i ç k u t r u 2,5 p a r m a ğ a k a d a r ( 2 , 5 p a ı —
*-mak h a r i ç ) k a p l a m a s ı z , d i k i ş s i z b o r u l a r
73.la
Y a l n ı z s ı c a k v e y a s O ğ u k çeki İ m i ş d i k i ş s i z
b o r u l a r ( y a l n ı z r u l m a n i m a l i içi n.)
73.19.10
Kaynâksız olan borular
73.21
Dökme demir,demir veya çelik inşaat aksamı
( h a n g a r l a r , k ö p r ü 1er v e k ö p r ü a k s a m ı , b e n t
kapakları,kuleler,pi1onlar,ayaklar,sütunlar,
inşaat iskeletleri.çatılar,kapı ve pencere
çerçeveleri,kepenkler,korkuluklar ve parmak­
lıklar , v b . ) ; inşaatta kullanılmak amacıyla
h a z ı r l a n m ı ş dökme- d e m i r , d e m i h v e y a ç e l i k t e n
saclar,çemberli kler,çubuklar,profi İler,boru­
l a r , vb, Dökme d e m i r , d e m i r veya çeli kten i n ­
şaat aksamı (tamamlanmış veya çatılmış olsun
olmasın)
73.22
73.23
73.24
73.25
10
Muaf
10
40
H e r türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı
gazlar hariç) demirden dökme demir veya ç e likten depolar, sarnıçlah, küvler ve benzeri
diğer kaplar (istiap hacmi 300 It'den fazla
olan mekanik veya termik teçhizatı bulunmayan)
( i ç y ü z e y l e r i k a p l a n m ı ş v e y a ı s ı y ı teori t v e y a
muhafaza edici maddelerle mücehhez olsun o l ­
masın)
40
Demir veya çelik saçtan fıçılar,variİler
bidonlar,kutular ve t a ş ı m a c ı l ı k t a veya
ambalajlamada kullanılan benzeri başka
kaplar
40
Y a l n ı z s u n i t o h u m l a m a d a k u l l a n > T ^ n 1i ki t
a z o t kabları.
Muaf
Yalnız « öngermeli çelik toronlar (demetler)
(yalnız köprü inşâatında kullanılmak üzere)
10 ,
73.27:12
D e m i r v e y a çeli k
15
73.29
Demi r veya çeli kten zinoi r1er ve b u n l a r ı n
aksamı
,
"
'
51
tellerden
örgüler *
40
a.T.Î-P.
Madde îsmi
73.30
Dökme demir,demir veya çelikten her türlü
filika demiri,çıpa ve bunların aksamı
40
73.31
Dökme dömir,demir veya çelikten ufak ve
büyük çivller^kenet çivileri,oluklu ye
yivli ç i v i l e r , O e n g e l l i ç i v i l e r v e p ü n e z 1er ( b a s l a r ı d i ğ e r m a d d e l e r d e n o l s u n o l m a ­
sın) (basları b a k ı r d a n olanlar h a r i ç )
40
73.32
Dökme d e m i r , d e m i r v e y a çelik c i v a t a ve s o m u n ­
lar (dişli o l s u n o l m a s ı n ) t i r f o n l a r , v i d a l a r ,
başı halkalı vidalar,çengelli v i d a l a r , p e r ç i n
çivileri»pimler,kamalar,takozlar ve benzeri
somuncu ve vidacı eşhası; demir veya çelik
rondelalar (kesik rondelalar ve yaylanmayı
sağlayıcı diğer rondelalar dahil)
25
73.34
Demir veya çelikten saç tokaları,ondülatör1er v e b e n z e r l e r i ( s ü s i ğ n e l e r i h a r i ç )
50
73.35
Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları
25
73.36
D ö k m e demir,tjemir v e y a ç e l i k s o b a l a r , m u t ~ fak s o b a v e o c a k l a r ı (aynı z a m a n d a k a l o r i ­
f e r gibi k u l l a n ı l a b i l e n l e r d a h i l ) , o c a k l ı
4<azanlar, t a b a k l a r ı ı s ı t m a y a m a h s u s o c a k l a r
ve ev işleri ndö k u l l a n ı l a n ve e l e k t r i k l e
i ş l e m e y e n b e n z e r i her t ü r l ü c i h a z l a r i l e
bunların aksam ve parçaları
73.37
Dökme demirden,demir veya çelikten ısıtması
elektrikle olmayan ve merkezi ısıtmaya m a h ­
s u s k a z a n l a r [ ( 8 4 . 0 1 ) t a r i f e p o z i s y o n u n d a k i 1er
hariç] v e r a d y a t ö r l e r v e b u n l a r ı n a k s a m ı ; ı s ı t ­
ması e l e k t r i k l e o l m a y a n bir m o t o r l u v a n t i l a tör v e y a h a v a p ü s k ü r t ü c ü i h t i v a e d e n ( d ö k m e
demirden, demir veya çelikten) sıcak havalı
jeneratörler ve distribütörler (aynı zamanda
soğuk hava veya kondüşyone hava distribütörü
olarak kullanılmaya elverişli nitelikte olan­
lar d a h i l ) y e b u n l a r ı n a k s a m ı ( 7 3 . 3 7 . 1 3 , 1 4
hariç)
40
G.V.
40
73.37.13
Dökme demirden kalorifer radyatörleri
30
73.37.14
Demir veya çelikten kalorifer radyatörleri
30
73.38
Dökme demir,demir veya çelikten ev işle­
rinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu
e ş y a v e b u n l a r ı n a k s a m ı ; d e m i r v e y a çeli k
yünü; demir veya çelik sünger,silgi,eldiven
ile temizleme,parlatma veya benzeri işler­
de k u l l a n ı l a n d i ğ e r e ş y a
30
73.40
Dökme demir,demir veya çelikten diğer e^ya
40
74.01.22
Blister bakır
74.01.23,24
Diğer ham bakırlar ve alaşımlı bakır
74.02.00
Kupro-alylıjlar
74.03
Bakırdan,içi dolu çubuklar,profi İler ve
teller (74.03.12,31 hariç)
1
1
20
74.04
Bakır saclar,levhalar,yapraklar ve ş e r i t ­
ler ( k a l ı n l ı ğ ı 0,15 mtn.den f a z l a )
10
74.05
B a k ı r d a n i n c e y a p r a k ve şeri t i e r ( k a b a r t m a l ı ,
kesilmiş,delinmiş,kaplanmış veya baskılı
olsun olmasın veya kağıttan,kartondan,suni
plastik maddelerden ve benzeri m a d d e l e r d e n
m e s n e t l e r ü z e r i ne tesbi t e d i İ m i ş b u l u n s u n
b u l u n m a s ı n ; m e s n e t h a r i ç k a l ı n l ı ğ ı 0,15 m m .
ve d a h a az)
10
74.05.90
Y a l n ı z perti n a k s v e k o n d a n s a t ö r i m a l a t ı
için laklı ve laksız veya kalay kaplı b a ­
kır k a l ı n l ı ğ ı 70 m i k r o n a k a d a r (70 m i k r o n
dahi 1) e l e k t r o l i ti k b a k ı r varak'
74.06
B a k ı r tozu v e b a k ı r d a n i n c e p u l l a r
20
74.07
Bakırdan ince ve kalın borular (taslak­
l a r ı dahi 1 ) v e içi b o ş ç u b u k l a r
10
74.10
O
Yalnız ekstra supl elektrolitik örgülü
b a k ı r tel
2ü
75.06
Nikelden diğer eşya
40
76.01
İ ş l e n m e m i ş alumi nyum,alumi nyum d ö k ü n t ü
ve hurdaları
Muaf
76.02.11,12
Alüminyum teller
10
76.02.31,32
76.03
Alüminyum çubuklar
A l u m i n y u m s a c l a r , l e v h a l a r , y a p r a k l a r ve
şeri t i e r ( k a l ı n l ı ğ ı 0,20 m m ' d e n f a z l a )
(76.03.10 hariç)
A l ü m i n y u m d a n i n c e y a p r a k l a r ve ş e r i t l e r
(kabartmalı,kesiİmiş,delinmiş,kaplanmış
veya baskılı olsun olmasın veya kağıttan,
kartondan,suni plastik maddelerden veya
benzeri maddelerden mesnetler üzerine tes­
bi t e d i İ m i ş b u l u n s u n b u l u n m a s ı n , m e s n e t
h a r i ç , k a l ı n l ı ğ ı O , 2 0 m m . v e d a h a az)
(76.04.10 hariç)
20
76.04
10
10 ,
76.04.22,32
Şeritler (yalnız kondansatör imali için)
150 mi k r o n a k a d a r "150 mi k r o n d a h i l " d a ğ ­
lanmış veya dağlanmamış ve o k s i t l e n m i ş ,
o k s i t l e n m i ş o l m a y a n , s a d e ve t a v l a n m ı ş ş e ­
ri t i e r
76.06.11,12,
21,22
Alumi nyumdan ince ve kalın borular
76-08
Alumi nyum i nşaat ve aksamı (hangarlar,köp­
r ü l e r ve k ö p r ü a k s a m ı , k u l e l e r , p i l o n l a r , a y a k ­
lar , s ü t u n l a r , i n ş a a t i s k e l e l e r i , ç a t ı l a r , k a p ı
ve p e n c e r e ç e r ç e v e l e r i , k o r k u l u k l a r , v b . ) ;
i nşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış aluminyum saclar,çubuklar,profi İler,borular ve b e n ­
zerleri
40
76.08
Yalnız alüminyum gölge panjuru
O
10
25
76.09
Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya
sıvı gazlar hariç) aluminyumdan d e p o l a r , s a ı —
nıçlar,küvler ve benzeri diğer kaplar (istiap
hacmi 3 0 0 İ t . d e n f a z l a o l a n ; m e k a n i k v e y a
termi k teçhi z a t ı b u l u n m a y a n ) (iç y ü z e y l e r i
kaplanmış veya ısıyı tecrit v e y a m u h a f a z a
edici maddelerle mücehhez olsun olmasın)
40
76.10
Alüminyum fıçılar,variİler,bidonlar,kutular
ve taşımacılıkta ve a m b a l a j l a m a d a kullanılan
b e n z e r i d i ğ e r k a p l a r (tüp ş e k l i n d e s e r t v e y a
yumuşak kaplar dahil)
76.11.00
Alumi nyumdan kaplar (sıkıştırılmış veya s ı v ı ­
laştırılmış gazlar için) .
40
76.11
76.12.00
76.15
,
Yalnız suni tohumlamada kullanılan sıvı
azot ve s p e r m a koymaya mahsus alumi nyum
kaplar
Alüminyum tellerden ince ve kalın halatlar,
örme halatlar ve benzerleri (elektrik i ş l e ­
ri nde k u l l a n ı l m a k ü z e r e i z o l e e d i l m i ş o l a n ­
lar h a r i ç )
40
Muaf
40
A l ü m i n y u m d a n ev işlerinde kullanılan eşya
ile sağlığı koruyucu eşya ve b u n l a r ı n aksamı
40
76.16
Alumi nyumdan diğer
40
eşya
76.16.10
Yalnız alüminyum sinek kafeslikleri
25
76.16.69
Yalnız kolay açılabilir alüminyum kapaklar
3Ö
77.01.10
İşlenmemiş magnezyum (Yalnız a l ü m i n y u m
imali için)
İşlenmemiş kurşun
Muaf
5
78.01.30
Kurşun döküntü ve hurdaları
Muaf
78.02
K u r ş u n d a n içi d o l u ç u b u k l a r , p r o f i l l e r v e
teller
78.03
Kurşundan levhalar,yapraklar ve şeritler
(m2 a ğ ı r l ı ğ ı 1 7 0 0 g r . d a n f a z l a )
78.04
Kurşundan ince yapraklar ve seri tier ( k a b a r t ­
malı ;kesiİmiş,delinmiş,kaplanmış veya b a s k ı ­
lı o l s u n o l m a s ı n v e y a k a ğ ı t t a n , k a r t o n d a n , s u n i
plastik maddelerden veya benzeri maddelerden
m e s n e t l e r ü z e r i ne tesbi t e d i İ m i ş b u l u n s u n
b u l u n m a s ı n , m e s n e t h a r i ç , m2 ağırlığı 1700 g r .
ve d a h a a z ) ; k u r ş u n t o z u v e k u r ş u n d a n
ince pullar
40
78.05.00
Kurşundan ince ve kalın borular (taslakları
dahil),içi b o ş çubuklar ve boru teferruatı
(rakorlar7,dirsekler,sifon için S şeklindeki
borular,contalar,manşonlar,flanşlar,vb.)
40
Kurşundan diğer eşya
40
78,01.11,21,
22,23,
24
,
78.06
40
40
G.ı..Î.P.
M a d d e İsmi
G.V.
79.01.11
İslenmemiş elektrolitik olan külçe ıçinko
10
79.02
Çi n k o d a n içi d o l u ç u b u k l a r , p r o f i 11er v e
30
79.03.10
Levhalar
10
79.03.20,30
Yapraklar ve şeritler
30
79.03.40,50
79.04
Tozlar (ince tozlar dahil)ve ince pullar
Ç i n k o d a n i n c e ve k a l ı n b o r u l a r ( t a s l a k l a r ı
dahi 1 ) , i ç i b o ş ç u b u k l a r v e b o r u t e f e r r u a t ı
(rakorlar, dirsekler,contalar,manşonlar,
flanşlar,vb.)
10
40
79.06
Çinkodan diğer eşya
40
80.01
İ ş l e n m e m i ş k a l a y ; k a l a y d ö k ü n t ü ve h u r d a l a r ı
80.02.10,20
K a l a y d a n içi dolu ç u b u k l a r , p r o f i İler ve
80.04
K a l a y d a n i n c e y a p r a k l a r v e şeri tier ( k a b a r t ­
malı »kesilmiş,delinmiş,kaplanmış veya b a s ­
kılı olsun o l m a s ı n v e y a k a ğ ı t t a n , k a r t o n d a n ,
suni p l â s t i k m a d d e l e r d e n v e y a b e n z e r i m a d d e ­
l e r d e n m e s n e t l e r , ü z e r i n e tesbi t e d i l m i ş
bulunsun bulunmasın, mesnet hariç m2 ağıt—
lığı 1 kg, ve daha a z ) ; k a l a y tozu ve k a l a y ­
dan ince pullar
40
Kalaydan ince ve k a l ı n borular (taslakları
d a h i l ) içi b o ş ç u b u k l a r v e b o r u t e f e r r u a t ı
(rakorlar, dirsekler,contalar,manşonlar,
flanşlar,vb.).
4Q
teller
teller (yalnız kondansatör imali için)
80.05
1
1
80,06V00
Kalaydan diğer eşya
81.01.31,39
Tungstenden dövme mahsulü çubuklar,profi İler,
t e l l e r , f l a m a n l a r , s a c l a r , y a p r a k l a r ve ş e r i t l e r 1
82.02
S a p l ı el t e s t e r e l e r i , h e r nevi t e s t e r e a ğ ı z ­
ları ( f r e z e t e s t e r e l e r v e d i ş s i z t e s t e r e
a ğ ı z l a r ı dahi 1)
~
40
Kerpetenler»pensler»cımbızlar ve benzeri
pX a l e t l e r i (kesici o l s u n olma'sın); e l d e
kullanılan sıkıştırma anahtarları, zımba­
lar, boru kesiciler »somun a n a h t a r l a r ı ,
tenekeci makasları»eğe ve törpüler
40
Bu fasılın diğer p o z i s y o n l a r ı n a dahil o l m a ­
yan diğer el aletleri;örsler»mengeneler,
k a y n a k l a m b a l a r ı » p o r t a t i f demi rci o c a k l a r ı ,
el ile veya pedalla işleyen çatkıları i l e
birlikte bileğiler ve camcı elmasları
40
82.03
82.04
.82i05
40
B a s ı n ç ile ç u k u r l a ş t ı r m a , istampalama,vida
d i ş i (set v e y i v ) a ç m a , r a y b a l a m a » f r e z e l e m e ,
delik genişletme »yontma»tornalama»vidalama
ve benzeri işlere m a h s u s makinaların» el
â l e t l e r i n i n v B y a m a k i n a l ı el a l e t l e r i ni n d e • ğ i ş e b i l e n a l e t l e r i (tel ç e k m e y e v e m e t a l ­
l e r i n ı s ı t ı l a r a k tel h a l i n e g e t i r i İ m e s i n e
m a h s u s a l e t l e r ile, d e l i c i a l e t l e r dahi 1) ». •
iş gören kısımları
30
Ğ.T.Î.P82.08'
.:•
82.09 ^
•82.11
... M a d d e İ s m i
G-V.
K a h v e d e § i m e n l e r i ,et k ı y m a makinaları-,
püre makinaları ile e v işlerine yarayan
neviden olup,yiyecek vo içeceklerin hazır­
lanmasında kullanılan diğer mekanik cihaz­
l a r ( A ğ ı r l ı ğ ı .10 K g : ı g e ç m e y e n )
Ağızları düz veya tırtıklı bıçaklar
'
. ^budama çakıları dahil/Ç82.06) tarife
pozisyonuna giren b ı ç a k l a r harici bu
bıçjakların a n ı z l a r ı
• "
•
J
•
30
-
•
40
U s t u r a l a r , t r a ş m a k i n a l a n v o traş. b ı ç a k ­
l a r ı ( ş e r i t halinde- t a s l a k l a r ' d a h i 1)
•(82.11.22,32 hariç.)
•
.
40
82.11.22,32.
Traş bıçakları '
50
82.13.10
Manikür,pedikür alet ve takımları
50
82.13.41
82.14
83.01
'
•
83.02
' Kalemtras bıçakları.
10
Kaşıklar,çorba kaşıkları»çatallar,pasta
için büyük bıçaklar,balık ve tereyağı
. için hususi bıçaklar,şeker maşaları ve , •
be'nzeri • e ş y a .
'
:
.
'
5
Adi m e t a l l e r d e o k i l i t l e r ( k i l i d i o l a n m e s ^
netli v e y a mesnetsiz f e r m u a r l a r " d a h i l ) s ü r gülü^ kili t i e r , a s m a k i l i t l e r ( a n a h t a r l ı » ş i f ­
reli v e y a e l e k t r i k l i ) v e b u n l a r ı n a k s a m ı ;
b u e ş y a i ç i n âdi m e t a l l e r d e n a n a h t a r l a r
0
50
Adi m e t a l l e r d e n g a r n i t ü r , t e r t i b a t v o b e n z e r i
di^er eşya (mobi1ya,kapı,merdiven»pencere,
p a n j u r , k a r o s e r i »eyer t a k ı m l a r ı » b a v u l » s a n d ı k ,
m a h f a z a v e b e n z e r i e ş y a i ç i n ) ; a d i . metalidir-" •
' d e n p e r d e k o l l a r a » ş a p k a •'askıları.»m'eşnetler '
dirsekler ve benzeri eşya•(otomatik' kapı •
kapayıcıları dahil)
50
83.03
Adi m e t a l l e r d e n k a s a l a r , k a s a d a i r e l e r i i ç i n
zırhlı kapı ve b ö l m e l e r » e m n i y e t l i gekmeoe,
kutular ve benzeri eşya
50
83.04
Adi m e t a l l e r d e n d o s y a k u t u l a r ı , f i ş k u ­
tuları »tasnif ve a y ı r ı m k u t u l a r ı » k a ğ ı t ­
lıklar ve benzeri diğer büro eşyası
£(94-03) t a r i f e p o z i s y o n u n d a k i b ü r o m o Dilyaları hariçj
50
Adi m e t a l l e r d e n d o s y a » k ı r t a s i y e v e
oiİtler için kağıt takılabilen mekani z m a l a r , r e s i m m a ş a l a r ı , k a ğ ı t r a p t i ­
yeleri j kağıt k ö ş e b e n t l e r i , t e l r a p t i y e ­
l e r , a g r a f 1 a r , ci İ t l i b ü y ü k d e f t e r l e r
için garnitürler ve benzeri diğer büro
eşyası
50
83.06
Adi m e t a l l e r d e n h e y k e l c i k l e r v e s a l o n
için diğer süs eşyası;adi metallerden
fotoğraf »resim ve benzerleri için çeı—
çeveler;adi metallerden aynalar
50
83.07.21
Beyaz alevli
50
83.07.22
Elektrik
83.05.00
lambalar
tertibatlı
lambalar
50
83.07.23
Avizeler
50
83.07.29
Diğerleri
83.07.91
Elektrikli olmayanların aksamları
.
83.08.00
Adi m e t a l l e r d e n e ğ i l i p b ü k ü l e b i l e n
83.08
b o r u l a r (yalnız m e t a l k ö r ü k l e r h a r i ç )
Yalnız metal körükler
30
50
50
10
83.09
Adi m e t a l l e r d e n f e r m u a r l a r , m e s n e t l i f e r m u a r 1ar,toka1ar,fermuarlı tokalar,kopçalar,çen­
g e l li k o p ç a l a r , b a ğ , d e l i ği k a p s ü l l e r i v e b e n ­
zeri d i ğ e r e ş y a ( g i y ı m e ş y a s ı , a y a k k a b ı , a r a b a
muşambası,çanta eşyası ve diğer hazır eşya
ve teçhi zat i ç i n ) ; adi m e t a l l e r d e n b o r u s e k ­
li n d e v e y a y a r ı k s a p l ı p e r ç i n l e r ; adi m e t a l ­
lerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar
40
83.11
Adi m e t a l l e r d e n ç a n l a r , k a m p a n a l a r , ç ı n g ı r a k ­
l a r , z i l l e r ve b e n z e r l e r i ( e l e k t r i k l i o l a n ­
l a r h a r i ç ) ve b u n l a r ı n a k s a m ı
50
83.13
Adi metallerden tıpalar,dışli kapaklar,fici
tıpalarının üzerine çakılan levhalar,tak- ^
viye kapsülleri, yırtılabilen kapsüller,bo­
şaltı C İ tıpalar,mühür kurşunları•ve a m b a l a j ­
lamada kullanılan benzeri teferruat
30
83.14
"Adi m e t a l l e r d e n ı ş a r e t l e v h a l a r ı , t a b e l a l a r
i l a n l e v h a l a r ı , a d r e s l e v h a l a r ı ve b e n z e r i
diğer levhalar,rakamlar,harfler ve çeşitli
İşaretler
50
83İ15
Adi m e t a l l e r d e n v e y a 'netal k a r b ü r l e r d e n t e l ­
ler , ç u b u k l a r , i nce b o r u l a r , l e v h a l a r , p l a k a l a r
e l e k t r o t l a r v e b e n z e r l e r i ( l e h i m ve k a y n a k
islerinde yahut metallerin veya metal karbüı—
lerin bir noktada toplanması işlemlerinde
kullanılmak amacıyla temizleyici veya eritici
m a d d s l ^ ' le ü z e r l e r i k a p l a n m ı ş v e y a i ç l e r i
doldurulmuş); püskürtme usulüyle metal kapla­
m a c ı l ı ğ ı n d a k u l l a n ı l a n a g l o m e r e adi m e t a l
tozlarından teller Ve çubuklar
40
84.01
Su buharı veya başka buharlar hası1 eden
jöH'eratörler " b u h a r k a z a n l a r ı " (aynı z a m a n d a
a l ç a k toasmçlı su b u h a r ı .hasıl e d e n k a l o r i ­
f e r S a z a n l a r ı h a r i ç ) ; k ı z g ı n su h a s ı l e d e n
kâiahlar
'
50
84.02
(84.01) tarife pozisyonundaki kazanlar
için yardımcı cihazlar (ekonomizöricr,
k ı z g ı n s u hasıl e d e n l e r , b u h a r a k ü m ü l a törleri,kurum temizleme,gaz tasarruf
cihazları,vb.);,buhar makinaları için
kondansörler
.
^0
84.G6
Y a l n ı z zirai m ü c a l e d e k u l l a n ı l a n h e l i k o p ­
ter m o t o r u
Muaf
84.06.11
3 0 0 KW v e y a d a h a az o l a n u ç a k m o t o r l a r ı
( y a l n ı z zirai mücadelemde k u l l a n ı l a n u ç a k ­
lar i ç i n )
'
Muaf
84.06.91
U ç a k m o t o r l a r ı n a -mahsus a k s a m ve p a r ç a l a r
10
84.10
S ı v ı l a r i ç i n pompalar,mütopcırîplar ve t u r b o p o m p l a r ( m e k a n i k ol(ua.y&n poaıpalar, v e ö l ç ü
t e r t i b a t ı o l a n d a ğ ı t ı m p o m p a l a r ı d a m 1) ;
^jivilar i ç ı n e l e v a t ö r l e r (zı n c ı r l i , k o v a l ı ve
şeritli,vb.)
40
04.11
H a v a ve v a k u m p o m p a l a r ı , m o t o p o m p l a r ı , t ü r D o p o m p l a r ı ; h a v a v e d i ğ e r gaz k o m p r e s ö r l s r i ^
motokompresörleri ve t ü r b o k o m p r e s ö r l e r i ;
serbest pistonlu jeneratörler;vantılatöî—
1er ve b e n z e r l e r i
84.12
K l i m a c i h a z l a r ı (tek' b i r g ö v d e h a l i n d e b i r lesfidş o l a r a k , m o t o r l u b i r v a n t i l a t ö r i l e
nem v e s ı c a k l ı ğ ı d e ğ i ş t i r i c i ' t e r t i b a t i h t i v a
edenler) ,
40
84 a 15
Yal fi xz -et , b a X ı H , t a z e m e y v a v e s e b z e l e r i
t a ş ı m a y a m a h s u s ^ r i c o r ı f ı k k a m y o n ve t r e y •1er k a s a l a r ı n a takUrr.aya elverişli- h i d r o ­
lik b e n z i n d i z e l s l e k t . n k tnotoru i l e b u n ­
l a r d a n İ k i s i İ l e inutenar rı k s o ğ u t m a l ı ve
s o v ^ u t m a ısıtma vasfında termostatık
kont­
r o l l ü v e y a tajY>amı bir g ö v a e i ç i n d e o l a n
soğutucu üniteler
Muaf
84.15'
Buzdolapları ve s o ğ u t m a tertibatlı diğer
.makinalar,cihazlar ve malzemelör (elekt­
rikli v e y a b a ş k a t e r t i b a t l ı ) ( 8 4 , 1 5 . 3 1 ,
3 2 , 9 1 - 9 9 v e y a l n ı z et,,balık,ta7S m e y v a ve
s e b z e l e r i taşınmaya m a h s u s ' f r i g o r i f i k k a m ­
y o n ve t r e y l e r k a s a l a r ı n a takılm'^aya e l v e ­
rişli, h i d r o l i k b e n z i n d i z e l e l e k t r i k l i
m o t o r u i l e b u n l a r d a n ikisi i l a m ü t e h a r r i k
s o ğ u t m a l ı v s s o ğ u t m a ı^pitf^^^ v a s f ı n d a t e r ­
mostatı k kontrollü veya tamamı bir gövde
i ç i n d e o l a n s o ğ u t u c u ürsitel^îir h a r i ç )
50
84.15.31
Evlerde kullanılan ye elektrikle
buzdolapları
40
84.15.32
Evlerde kullanılan elektriksiz buzdolapları
40
84.15-91,92,
93,94,
99
Aksam ve parçalar
35
84.17
Y a l n ı z deri v a k u m ve k u r u t m a m a k i n a l â r ı
84.17
Y^a/lnız ısı b o r u s u i h t i v a e d e n v a k u m l u
g ü n e ş t ü p l e r i ileJ^^Uülar^an y a p ı l m ı ş
kollektörler
^
15
84,17
Isı•değişikliği yaratan işlemlerle (özel­
likle ısıtma,pişirme,kavurma,damıtmâ,rekt i f i y e e t m e , s t e r i l haXe k o y m a , p a s t ö r i z e
etme,etüvleme', kurjj;ttııa, b u h a r l a ş t ı r m a ,
k o n d a n s e e t m e , s o ğ u t m a , v.b.) m a d d e l e r i
i ş l e m e k i ç i n t e r t i b a t ve c i h a n l a r ( ı s ı t ı l ­
ması e l e k t r i k l e o l s u n o l m a s ı n ) (ev i ş l e r
rinde kullanılmaya mahsus cihazlar hâriç);
elektrikli o l m a y a n şofbenler ve diğer•su
ısıtıcıları
40
40
çalışan
1
G,T»Î.P„
M a d d e îsmi
84,18
Yalnız çamaşır kurutma maKinaşı
84,19.11
B u l a ş ı k •yıt<ama m a k i n a ş ı ( e v l e r d e k u l l a n ı ­
lanlar)
•
'
84.19,22-
84;. 1 9 , 2 3
84.20
84.21
8 4 , 2 1 «12,. 13
• 84.-22
2S
2
Y a l n ı z k u t u l a r ı , ç u v â l l a T ı v e ' b a ş k a kapı­
ları . d o l d u r - m a y a . g a z l a h d i r m a y a , k a p a m a y a ,
e t i k e t l e m e y e v e kapsülleroeye m a h s u s m a k i n a
ve'cihâziar
c
5
1-5,
' E ş y a y ı p a k e t l e m e y e ve, a m b a l a j l a m a y a m a h s u s
15
makina ve cihazlar
Tartı alet v e cihazları (tartarak sayan v e
.
kontrol eden baskül ve teraziler dahil S .
• santigram ve daha az ağırlıkl.arı-tartabiled
• h a s s a s t e r a z i l e r h a r i ç j ; h e r • t ü r l ü t a r t ı alet.
ve , c i h a z l a r ı n a m a h s u s t a r t ı l a r .
40
Sıvı v e y a toz halindeki maddeleri p ü s k ü r t ­
meye, dağıtmaya v^ya pulverize ©tmeye mahsus;
m e k a n i k c i h a z l a r (el i l e k u l l a n ı l a n n e v i d e n
olsun olmasın);yângın: söndürme öihazları
(doldurulmuş veya doldurulmamış);püskürtme
t a b a n c a l a r ı v e b e n z e r i citiazlar; k u m v e y a .
b u h a r f ı ş k ı r t m a m a k i n a v e cihazları,, v b .
(84..21.-M, 1 2 , 1 3 hariç)''
'
40.
Y a l n ı z zirai, ;mjpadeled^;.,kollanılan
.l e f n e ; ; , c i h a z l a r ı -
•
-Muaf
..-Haldirmâ,_yükleme-,bo'9altm-a -v»/nakil-• i ş l e r i
iç.in iwakina v e c i h a z l a r .(asar^sörler,skip 1 e r ,
. b u o u r g a t l a r , k r i k o l a r ,pa-laFi^İşf',fiiâçunâlar, .
öner köprüler,taşıyıcılân^teleferikler,vb.)
;<84,23) tar:^'f^ po.zisyOnonV -sirenler h a r i ^ 40;
f
. 84,.24..^6:.
T e k dane. o H e n ^riakinaiar-l^ÖCIferelem&li
olsü-n o l m a s ı n ) ( y a l n ı z 'pnömal-il^ o l a n l a r )
•84.25.55'
84-.25,56
'-Yalnız z e y t i n •hasat.'makinaları-
•84.25,5'9-'
-Yeşil yefnleri k ı y ı p H a z ı r l a y a n m a k i n a
84.25,91
•84.29
84.29.20.'
84.30
Muaf
• Mısır.'hasat • maki.naları
-Muaf
10
ve.:cihazl-ar ( s i l a j ) •.
, Muaf
Yalnız mısır,soya v e ayçiçeği hasat
ataçmanı. ( t a b l a s ı ) .
Muaf
Değirmenciliğe mahsup'makina ve cihazlar
i l ^ hububa,t v e d a n e İ i k u r u s e b z e l e r i n i ş ­
lenmesine mahsus diğer-makina ve^cihaz­
lar ( ç i f t ç i l i k t e k u l l a n ı l a n l a r ..liario)
4,0
Y a l n ı ? m i s ı r v e s o y a • k u r u t m a • m a K ı n â v©'
oihaaları
'
'
-Mia-f
EKffıekçillKte,pastacılıktâ,bi s k ü v i c i l i k t e ,
makarna ^ i b i hamur isleri imalinde,reçel,
- ş e k e r l e m e v o çikolafca'-imalı n d e , b i r a c ı l ı k t a
V © © t , b a l ı k , s © b z © v © m e y v a l a r ı n g ı d a -pac^de-s i o l a r a k ^ i ş l e n m e s i n d e k u l l a n ı l a n v©'.bü
. f a s ı l ı n .-.-di^er t a r i f e ^P'ozisy.ohlarına'd'ahi 1
bulun'm.ây^.r^-Jby.
^'akina;-yi..ei-.feı^glâr .
türlü
40
84.31
Kağıt hamuru imali ne,kağıt ve kartonun imal
ve fi n i s a j ı n a m a h s u s m a k i n a v e c i h a z l a r
84.32
C i 1 1 maki n a l a r ı v e ki tap f o r m a l a r ı n ı d i k m e y e
mahsus maki nalar (münferi t yaprakları d i k ­
m e y e m a h s u s m a k i n a l a r dahily)
20
84.33
Kağıt hamurunun,kağıt ve kartonun işlen­
mesine mahsus diğer makina ve cihazlar(ka­
ğı t ve k a r t o n k e s m e y e m a h s u s her nevi m a ­
ki na ve c i h a z l a r d a hi 1)
20
84.34
Matbaa harflerini eritmeye,dökmeye ve diz­
m e y e m a h s u s m a k i n a l a r ; k l i ş e c i 1i k , s t e r e o
tipi v e b e n z e r l e r i i ç i n m a k i n a l a r , c i h a z l a r
ve m a l z e m e l e r ; m a t b a a h a r f l e r i , k l i ş e l e r ,
l e v h a l a r , s i l i n d i r l e r ve t a b e d i c i d i ^ e r u n ­
surlar; matbaacılıkta kullanılmak üzere
hazırlanmış klişe kalıpları,levhalar»silin^dirler ye litografya taşları (düz,pürtüklü,
çilalı,vb.)
20
84.37.41
îşleme makinaları (Yâlnız sanayi
n a k ı ş i ş l e m e maki n a l a r ı harlçi)
8 4 . 37 .41
Y a l n ı z s a n a y i tipi n a k ı ^ i ş l e m © makina**
lan
20
tipi
1
Muaf
84.38.26
örgü makinalarina mahsus İğneler
1
84.38.49
Yalnız tekstil mâkinaları iğneleri
1
84.39.9,1
Aksam, v e p a r ç a l a r
84.40.10
Ütü makinaları
O
84.40.20
P r e s maki nal a r ı
O
84.40.25
Aksam ve p a r ç a l a r
84.40.31,32
Evlbrde kullanılan çamaşır makinaları
25
84.40.35
Aksam ve parçalar
30
84.41.11.21
E v tipi d i k i ş m a k i n a l a r ı
40
84.41.12.22
Sanayiye mahsus dikiş makinaları
O
84.41.30
Dikiş maki nasi iğneleri
O
84.41.92-99
Y a l n ı z s a n a y i tipi d i k i ş m a k i n a l a r ı n ı n
aksam ve parçaları (84.41.94 hariç)
Deri ve' k ö s e l e n i n h a z ı r l a n m a s ı n a v e i ş l e n ­
mesi n e , a y a k k a b ı v e derijden v e y a k ö s e l e d e n
diğer eşya imaline mahsus m a k i n a ve c i h a z ­
lar L ( 8 4 . 4 1 X t a r i f e p o z i s y o n u n d a k i d i k i ş
maki n a l a r ı h a r i ç j
84.42
84.48
Sadece veya esas itibarıyla (84.45),
(84.46) ve (84.47) tarife p o z i s y o n l a xında"ki maki nal ı a l e t l e r e ai t o l d u ğ u
a n l a ş ı l a b i l e n a k s a m ve t e f e r r u a t ( i ş ­
l e n e c e k m a d d e l e r i t u t u c u l a r ve a l e t
tutucuları, otomatik şekiİde açılan paf-
25
25
15
1
84.49
84. S3
ta a y n a l a r ı , t a k s i m edici t e r t i b a t v o
makinalı aletlere mahsus diğer terti- '
b a t d a h i l ) ; her nevi el a l e t l e r i y l e
e l d e kullanılan" n e v i d e n o l a n m a k i n a l ı
aletlere mahsus alet tutucuları
40
El i l e k u l l a n ı l a n p n ö m a t i k v e y a m o t o r l u
aletler ve makinalı aletler (elektrik
motorlu olanlar hariç)
40
Otomatik bilgi işlem m a k i n a l a n ve
b u n l a r a ai t üni t e l e r ; m a n y e t i k v e y a opti k
okuyucular,biIgileri mesnet üzerinde k o d
şekline sokmaya mahsus makinalar ile bu
bilgi 1er üzerinde işlem y a p m a y a m a h s u s
maki n a l a r ( t a r i f e n i n b a ş k a y e r l e r i n d e
belirtiİmeyen veya bulunmayan)
1
84.55.92
Elektronik hesap makinalarının
parça ve teferruatı
5
84.55.93
Yazı m a k i n a l a n
ruatı
84.55.94
Cek y a z a n m a k i n a l a n n a k s a m , p a r ç a
teferruatı
-
84.55.95
Diğer hesap makinalarının
ve t e f e r r u a t ı
84 .55,96
Mulıasebe maki n a l a r ı nın a k s a m , p a r ç a v e
teferruatı
84.55.97
(84.53) tarife pozisyonundaki
aksam,
aksam,parça ve teferve
5
aksam,parça
5
5
maki n a l a n n
a k s a m ^ p a r ç a ve teferruatı
84.55.99
D i ğ e r a k s a m , p a r ç a ve t e f e r r u a t ı
84.56.11
Beton karıştırma - m a k i n a l a n
84.56.12
Taş
84.56.92
1
kırma m a k i n a l a n
Muaf
5
40
40
B e t o n k a r ı ş t ı r m a v e taş k ı r m a maki n a l a n n a
ai t a k s a m ve p a r ç a l a r
İ ş l e y i ş i h ü n e r e v.e t e s a d ü f e b a ğ l ı o l m a y a n
otomatik' s a t ı ş ci h a z l a n ( p o s t a p u l u , s i g a r a ,
çi ko^lata, y i y e c e k v e b e n z e r l e r i ni v e r e n o t o ­
matik cihazlar gibi)
Bu f a s ı l m b a ş k a t a r i f e p o z i s y o n l a r ı n d a b e ­
l i r t i l m e y e n v e y a b u l u n m a y a n kendi b a s m a
b i r f o n k s i y o n u o l a n m a k i n a l a r ve m e k a n i k
cihazlar (84.59.21,51,91 hariç)
40
84.59.91
Aksam ve parçalar
20
84.60
M e t a l d ö k ü m h a n e l e r i içi h d ö k ü m k a s a l a r ı ;
metallerin,metal karbürlerin,camın,minerai
maddelerin (seramik hamurları,beton,çimen­
to , v b . ) k a u ç u ğ u : i v e suni p l a s t i k m a d d e l e r i n
dökümünde kullanılan neviden kalıplar(mine-*
railer için külçe kalıpları hariç)
40
84.58.00
84.59
40
40
G . t . t o P o
,
M ^ d d e îsmi
84.61
- G . V .
M u s l u k c u e ş y a s ı v e b o r u c u l u ğ a ai t b e n z e r i
d i ğ e r e ş y a (tazyi ki a z a l t ı c ı v a l f 1 e r i l e
t e r m o s t a t ı k v a l f 1 e r d a h i 1) ( b o r u l a r , k a z a n l a r ,
d e p o l a r ; s a r n ı ç l a r ve benzeri diğer kaplar
- için)
30
Rulman bilyaları (yalnız rulman imali
içi n)
Muaf
84.62.91
84 - 64
84.65
85.01.61
A m y a n t , k e ç e ve karton gibi m a d d e l e r l e
mürettep metal levhalardan veya ince metal
yapraklardan contalar,metoloplasti k conta­
lar v e b e n z e r l e r i ; m a k i n a l a r , i n c e v e k a l ı n
b o r u l a r v e b e n z e r l e r i içi n p o ş e t , z a r f v e y a
b e n z e r i a m b a l a j l a r d a t a k ı m v e y a g r u p hali nde
tertiplenmiş çeşitli maddelerden mamul con­
talar ve b e n z e r l e r i
30
Makinaların ve mekanik cihazların,elektrik
i ç i n b a ğ l a m a y e r l e r i ni,i z o l e k ı s ı m l a r ı n ı ,
bobi n , k o n t a k v e y a d i ğ e r e l e k t r i k t e r t i b a t ı n ı
i h t i v a e t m e y e n a k s a m v e p a r ç a l a r ı (bu f a s ı ­
lın d i ğ e r p o z i s y o n l a r ı n d a b e l i r t ı İ m e y e h v e y a
bulunmayan)
30
Transformatörler
(35.000 volt ve 2.000
KVA'dan aşağı olanlar)
20
85.01.72
Metal buharlı redresörler
10
85-01.81
R e a k t a n s b o b i nleri v e ş e l f l e r i
35 . 01'. 81
85.01.99
85.02
10
Y a l n ı z r e s i m t ü p ü i m a l a t ç ı l a r ı içi n r e n k l i
.
televizyon saptırma bobinleri
Yalnız ferri t ve ferri t bilöşimli çeki rdekler
5
O
E l e k t r i k l i m ı k n a t ı s 1 a r , m a n y e t i ze e d i l m i ş v e y a
ediİmemiş daimi mıknatıslar; manyetik veya
e l e k t r o m a n y e t ı k p l a t o l a r , m i İ l e r v e t e s b i te
yarayan benzeri diğer manyetik veya elektronıanyetik t e r t i b a t ; e l e k t r o m a n y e t i k b i r l e ş t i ­
rici 1er , i rti b a t la n d i r ı c ı 1ar , vi t e s d e ğ i ş t i r i ­
ci 1er v e f r e n l e r ; e l e k t r o m a n y e t i k vi n ç b a ş ­
ları
'
O
85.03
Elektrik pilleri
85.04
Elektrik akümülatörleri
85.04.91-99
A k s a m ve p a r ç a l a r
30
85.05
El i l e k u l l a n ı l m a y a m a h s u s e l e k t r o m e k a n ı k
aletler ve elektromekani k maki nail aletler
( m o t o r takı İ m i ş ) ( 8 5 . 0 5 . 9 0 Y a l n ı z el i l e
kLİlanı İmaya mahsus elektromekanik,motor
takılmış konfeksi yon makasları ve 85.05.91
hariç)
35
85.05,90
85 - O S . 9 ;
85.06
1
(85.04.91-99 hariç)
Y a l n ı z el i l e k u l l a n ı l m a y a m a h s u s e l e k t r o ­
m e k a n i k, m o t o r t a k ı l m ı ş k o n f e k s i y o n m a k a s l a r ı
A K s a m v e parçalar
Ev i ş l e r i n d e k u l l a n ı l m a y a m a h s u s e l e k t r o ­
m e k a n i k oi h a z l a r ( m o t o r t a k ı l m ı ş )
(85.06-10,91 hariç)
40
O
15
40
85.06.10
Elektri k süpürgesi
30
85.06.91
Aksam ve parçalar
25
85.07.10
Elektri k motorlu tras maki naları
40
85.07.91
Aksam ve parçalar
25
85.09
Bisiklet^ve benzerleri ile motorlu kara
naki 1 v a s i t a l a n i çi n e l e k t r i kli a y d ı n l a t m a
c i b a z l a r ı , i ş a r e t ci h a z l a r ı , c a m s i l i c i l e r ,
buzlanma ve buğulanmayı önleyici tertibat
40
85.11.41,42
K a y n a k l e h i m ve k e s m e i ş l e r i içi n e l e k t r i kli
ci h a z l a r d a n a r k l ı ve r e z i s t a n s l ı maki na ve
cihazlar
35
85.11.49
Diğerleri
35
85.12
E l e k t r i k l i s u ı s ı t ı c ı l a r . ş o f b e n l e r ve
daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar;bina,
saha ve benzeri yerleri ısıtıcı elektri k
cihazları;berber işleri için elektrotermik
cihazlar (saç^ kurutucular,saç kıvırma c i ­
hazları / saç kıvırma maşalarını ısıtma c i ­
h a z l a r ı ,' v b . ); e l e k t r i k üt.yleri;ev i ş l e r i n d e
k u l l a n ı l a n e l e k t r o t e r m i k ci h a z l a r ; ( 8 5 . 2 4 )
tarife pozisyonundakilerden başka ısıtıcı
rezistanslar; (85.12.11,12,31,51,61,62,65,
70 h a r i ç )
.
-
50
85.12.11,12
E l e k t r i kli su ı s ı t ı c ı l a r ı v e ş o f b e n l e r
40
85.12.31
Saç kurutucular (elle k u l l a n ı l a n l a r )
85.12.51
Elektrik ütüleri
84.12.61,62
E l e k t r i k f ı r ı n l a r ı ve ev i ş l e r i n d e k u l l a n ı -
,40
40
lan d i ğ e r e l e k t r o t e r m i k ci h a z l a r
40
85.12.65
Ak^am ve parçalar
30
85.12.70
Isıtıcı rezistanslar
40
SS.13.21
Kuranportör (multipleks)yolu ile telekomüni k a s y o n ci h a z l a r ı
30
85.13.25
Aksam ve parçalar
-5
85.13.31
T e l g r a f ve t e l e k s m a k i n a l a r ı ( t e l e m dahi 1)
20
85.13.35
Aksam ve parçalar
10
85.13.45
Aksam ve parçalar
.
5
85.13.51
Otomatik telefon santralları
30
85.13.52
ütomati k olmayan telefon santralları
30
85.13.65
Aksam ve parçalar
i
85.14.11
Tel11 t e l e f o n c i h a z l a r ı n a m a h s u s mi k r o f o n l a r
1
85.14.12
Diğer mıkrofonlar ve m ı k r o f o n mesnetleri
30
G^T.î.P.
Madde îsmi
85.14,15
,
G.V,
5
• Aksam ve parçalar
8S.14.21
Hoparlörler'
8 5 o 14.25
Aksam ve parçalar
10
as,14,31
Alçak frekanslı elektrik amplifikatörleri
•
10
-
40
85oi5.11-19
Verici cihazlar
30
as,15.21-29
Alıcı-verici cihazlar
30
aSo15,31 •
Portatif alıcı radyotelefon v e radyotelgraf
85.15,32
85.15..33
85,15.34
oi h a t l a n
30
Di§*r alıcı radyotelefon v e radyotelgraf
cihazları
•
E v l e r d e k u l l a n ı l a n r a d y o .cihazları
30
40
Nakil vasıtlarına monte edilen radyo cihaz­
ları
.
•
•
85.15,39
• Diğerleri
85.15,41,42 '
as,15«Si,52
.40
-40
Alıcı komple televizyon cihazları'
(radyo ile mücehhez olanlar dahil)
- •
40 '
30
.Televizyon kameraları
85.15,91-^99
Aksam vo parçalar
85.15.99
Yalnız TV tüneri,ara frekans-katı, uzaktan ^
10
kumanda, modül,ü v e _$as.o .
85,16.91
'.
15
-
Aksam ve parçalar-
'
83.17.10
Yangına karcı alarm cihazları
85,17,20
H ı r s i 2 l ı § a . k a r ş ı a l a r m 'cihazları'
10.
'30
30
85o 17.90
Diğerleri,
' .-10
85.17.91p99
Aksam v© parçalar
.10
85,18,ll-i<f
Elektrik kondansatörleri (sabit olanlar).
83,18,21,22
. D^öi c e b i li
85,18,15,91
85.19.11
.10
v e .ayar e d i l e b i l i r k o n d a n s a t ö r l e r
1.
Aksam ve parçalar
•
O
Sigortalar
30.
8S,19a5
Yıldırım önleyiciler
8S„ 19.21.
Enterüptörler
30
1
( e l e k t r i k anahtarları')
85.19.31-39
Devre ayırıcılar
85.19,49
Di§er devre kesiciler
85,19.51
Komütatörlor
30
'
85.19,53
Röleler
85.19.65
Yalnız -enterüptör,komütatör v e röle
i m a l i i ç i n a k s a m v e parçalar
30
i
'
1
1
85.19.65
Aksam ve parçalar
10
85.19.71
Isıtıcı olmayan rezistanslar
20
85.19.72
Po t a n s i y o m e t r e l e r
85.19.75
Aksam ve parçalar
.1.
85.19.81
Baskılı devreler
15
85,19.85
Aksam ve parçalar
10
85.19.86,89
K u m a n d a v e y a tevzi t a b l o l a r ı
30
85.19.91
Aksam ve parçalar
10
85.20
Aydınlatma yahut ultraviyole veya enfraruj
ı s ı n temi ni ne y a r a y a n , k ı z m a v e y a d e ş a r j e s a s l ı
e l e k t r i k a m p u l ve t ü p l e r i ; a r k l a m b a l a r ı
(85-20.91-99 hariç)
40
85.20.91,92,
99
A m p u l l e r içi n f l a m a n l a r , i l e t k e n t e l l e r v e
di ğ e r ^ k s a n , ve p a r ç a l a r d a n y a l n ı z şi İ d l e r
85.20.93,99
A m p u l l e r içi n a m p u l d i p l e r i i l e d i ğ e r a k s a m
ve p a r ç a l a r (yalnız şildler hariç)
,20
1
30
85,21
E l e k t r o n i k l a m b a l a r , t ü p l e r ve v a l f 1 e r
£(85.20) tarife pozisyonundakiler hariç olmak
üzere,sıcak katotlu,soğuk katotlu veya fotokatotlu olanlar]; Ezcümle:Havası alinmiş,bu­
har lı v e y a g a z l ı l a m b a l a r , t ü p l e r ve v a l f l a r
(civa buharlı redresör tüpler d a h i l ) , katodik
tüpler,televi zyon kameraları i ç i n valf1er,vb.;
f o t o e l e k t r i k s e l ü l 1 e r ; m o n t e e d i l m i ş transi st ö r l e r ve m o n t e e d i İ m i ş b e n z e n y a r ı i l e t k e n
t e r t i b a t ; ışık ç ı k a r a n di o d l a r ; m o n t e e d i l m i ş
piezo elektrik kristaller,elektronik mikro
devreler
(85.21.31,32,91,92 hariç)
Muaf
85.21
Yalnız tabanca kaynağı,eksozlama,aktivasyon,
d ı ş 'grafit ve e m n i y e t ç e m b e r i p r o s e s l e r i
y a p ı l m a m ı ş haldeki r e n k l i t e l e v i z y o n r e s i m
tüpleri
Muaf
Y a İ n i z t a b a n c a k a y n a ğ ı , e k s o z l a m a ^ akti v a s y o n ,
d ı ş - g r a f i t ve e m n i y e t ç e m b e r i p r o s e s l e r i n i
gerçeklestirebilen resim tüpü imalatçıları
i ç i n s a p t ı r m a b o b i n i ve d i ğ e r a y a r p a r ç a l a r ı
t a k ı l m a m ı ş h a l d e k i renkli t e l e v i z y o n t ü p l e r i
Muaf
85.21.31
(Bu m a d d e 3 0 . 6 . 1 9 8 8 tari hi n d e y ü r ü r l ü k t e n
kalkacaktır.)
85.21.31
P e n k l i t e l e v i z y o n a l ı c ı l a r ı içi n k a t o d ı k
tüpler
20
85.21.32
S i y a h b e y a z televi z y o n a l ı c ı l a r ı i ç i n
katodik tüpler
20
85.22\
90.17"^
Y a l n ı z kalbi n m e k a n i k p o m p a l a m a y e t e r s i zl i g i n d e k a l p si ni rleri ni tembi h s u r e t i y l e
arzu edilen atıma kavuşturan clhazlar
85.22.31
E l e k t r o n ve proton ekseleratörleri
Muaf
O
85.22.32
Maden dedektörleri
(mâden, arama cihazlar^),
85.22 - 33
85.22.34
Saat yıkama maki naları
Patlayıcı maddeleri ateşlemeye mahsus elekt­
r i k l i ci h a z l a r
20
5
S
85.22.39
Diğerleri
S
85.22.91
Aksam ve parçalar
1
85.23.29
Y a l n ı z litz teli v ö i p e k k a p l ı e m a y e tel
85.24.11,19
Elektroliz tesisleri için elektrotlar
85.24.20
O
30
I s ı t ı c ı r e z i s t a n s l a r ^ ( 8 5 . 1 2 ) tarife, pozis-^
y o n u n d a k i l e r i n d ı ş ı n d a kalanlarj
30
85.24.31
Yalnız fırça kömürleri
30
85.24.32
Ark lambaları ve diğer lambalara mahsus
kömürler
30
85.24.33
Pil k ö m ü r l e r i
1
85.24.^4
Yalnız ark elektrotları
O
85.24.35
Kaynak işlerinde kullanılan kömürden
elektrotlar
30
85.24.41-49
Diğerleri (85.24,42,43 hariç)
85.24.42
Suni g r a f i t t e n a r k o c a ğ ı e l e k t r o t l a r
Muaf
25
85.24.43
Vakumlar için elektrotlar.
Maaf
85.25
İ z o l a t ö r l e r ( y a p ı l d ı ğ ı m a d d e ne o l u r s a
olsun)
30
87.01
Yalnız tarım traktörleri
40
87.02.11,21 ,
31
Otobüsler
40
87.02.12
Otokarlar
50
87.02.22,32
B i n e k o t o m o b i l l e r i ( y a l n ı z 1700 c c ' y e k a d a r
" 1700 C O dahi 1" o l a n b i n e k o t o m o b i l l e r i h a r i ç ) 50
87.02.22,32
Y a l n ı z 1700 c o ' y e k a d a r (1700 c c d a h i l )
olan binek otomobiİleri
40
87.02.29,39
Diğerleri
50
87.02.41
Y ü k s e k d e r e c e sradyoaktif m a d d e l e r i n n a k ­
linde kullanılmak üzere hususi surette
imal olunan kamyonlar (EURATOM)
50
87.02.51,52,
60,71,
72,79
Kamyonlar
40
87.03
özel amaçlı motorlu kara naki1 vasıtaları
(tamir arabaları,tulümbalı veya merdivenli
a r a b a l a r , s ü p ü r m e y e v e y a kar k ü r e m e y e m a h s u s
G . T. î . p..
h a d d e î smi
G.V.
a r a b a l a r , tohum,gübre',su v e b e n z e r l e r i n i .
saçan arabalar,vinçli arabalarıprojektörlü
arabalar,atölye arabalar,radyoloji cihaz­
ları i l e m ü c e h h e z a r a b a l a r v o b e n z e r l e r i )
£ (87.02)tarife pozisyonundaki motorlu
kara nakil vasıtaları hariçj
50
( 8 7 . 0 1 ) , ( 8 7 . 0 2 ) v e ( 0 7 . 0 3 ) t a r i f e .pozis­
yonlarında yor alan motorlu kara nakil
vasıtalarının karoserleri (şoför mahalleri
dahil)
50
87.06.92
Binek otomobiİlerinin karoseri
aksamı
50
87.06.93
87.06.94
O t o b ü s ve k a m y o n l a r ı n k a r o s e r i a k s a m ı
D i ğ e r l e r i n e ai t k a r o s e r i a k s a m ı
50
50
87.09
M o t o s i k l e t l e r ve yardımcı motoru b u l u n a n
b i s i k l e t l e r ( s e p e t l i v e y a s e p e t s i z) m o t o s i k l e t
ve her türlü bisiklet i ç i n ayrı olarak gelen
s e p e t l e r .'
40
87.10
Motorsuz bisikletler
b e n z e r l e r i dahi 1)
87.12
(87.09), (87.10) ve (87.11) tarife p o z i s ­
yonlarında yer alan naki1 vasıtalarının aksam,
parça ve teferruatı.
30
87.13.10
Çocuk arabaları
50
87.14
Hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer
kara naki1 vasıtaları; her türlü vasıtalar
için römorklar; bunların aksam ve parçaları
(87.14.91 hariç)
40
87.14.91
10 t o n d a n y u k a r ı t a ş ı m a k a p a s i teli t r e y l e r ­
leri n v e y a r ı t r e y l e r l e r i n a k s a m l a r ı
olan
a k s l a r , döner tablaları ve beşinci teker
kavramaları
30
88.02
A e r o d i nler ( u ç a k l a r , d e n i z u ç a k l a r ı , u ç u r t m a l ı
balonlar,planörler,otoji rler,heli kopterler,
ornitepterler,vb.);rotoşütler (88.02.31 hariç)
88.02.21
2 0 0 0 K g . v e y a d a h a az o l a n h e l i k o p t e r l e r
(yalnız zirai mücadelede k u l l a n ı l a n h e ­
li k o p t e r l e r i ç i n )
Muaf
88.03.92,99
(88.02) tarife pozisyonuna giren eşyaya
ai t a k s a m v e p a r ç a l a r
"
Muaf
89.01
Yalnız yatlar,motorlu ve motorsuz kayıklar,
sürat motorları,sürat tekneleri,şişirme
botlar,su motosikletleri ve her türlü yüzer
motorlu ve motorsuz spor malzemeleri
87.05.00
90.01.21-29
(üç tekerlekli 1er ve
40
Diğerleri
O
40
1
90.01.31,39
Yaprak veya levha halinde polarizan maddeler
90.02-90
Diğerleri
90.03
G ö z l ü k ç e r ç e v e l e r i v e a k s a m ı (adi g ö z l ü k ,
y a y l ı g ö z l ü k , s a p l ı g ö z l ü k , toz veya.-^f»©ş
gözlüğü ve benzerleri için)
;
•67
1
20
.•
30
90.04.10
^ ü n e s 'gözlükleri
90.04.20-90
Güneş gözlükleri,röntgen gözlükleri ve
90.07
90.08
90.09
diğerleri .
Fotoğraf cibazları;fotoğraf çekmekte flaş
ışığı hasıl etmeye mahsus cihaz v e t e r t i ­
bat ve (85.20) tarife pozisyonundaki deşarj
lambaları dışında kalan flaşlar
Sinema cihazları (görüntü alıcı veya s e s
a l ı c ı c i h a z l a r , kombi rve o l s u n o l m a s ı n ,pro j e k siyon cihazları, sesli olsun olmasın)
50
50
50
1
Sabit projeksiyon cihazları;fotoğraf b ü yijtmeye v e y a k ü ç ü l t m e y e m a h s u s c i h a z l a r
50
90.10
Fotoğraf veya sinama laboratuvarlarında
k u l l a n ı l a n v e b u f a s ı l m d i ğ e r . tarif e p o .zisyonriarında b e l i r t i l m e y e n v e y a b u l u n ­
m a y a n m a l z e m e v e ci h a z l a r ; k o n t a k v e y a
optik tertibatlı fotokopi cihazları i l e
termokopi cihazları;projeksiyon p e r d e ­
leri; (90.10.31-45,51 hariç)
40
90.10.31-45
Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan m a l 'zeme ve ci h a z l a r
5
90.10.51
Si n e m a l a b o r a t u v a r l a r ı n d a k u l l a n ı l a n m a l ­
zeme ve cihazlar
5
90 .11.10
E l e k t r o n i k ve. p r o t o n i k hfii k r o s k o p l a r
O
90.11.20
Difraktograf1ar
90.11.91
Aksam,parça v e teferruatı
1
90.12
Optik mikroskoplar (mikrofotoğraf, mikrosi n e m a v e mi k r o p r o j e k s i y o n ci h a z l a r ı dahi 1)
1
90.13
Bu fasılın diğer tarife pozisyonlarında
beli r t i İ m e y e n v e y a b u l u n m a y a n o p t i k c i h a z
ve a l e t l e r ( p r o j e k t ö r l e r dahi 1 ) ; l a z e r l e r
(lazer d i o d l a n hariç) (90.13.10 hariç)
50
90.13.10
Projektörler
40
90.16
Resim yapma,çizgi çizme ve hesap yapmaya
mahsus âletler (pantograf1ar,pergel takım­
ları, sürgülü hesap c e t v i 3 l l e r i , hesap daire­
l e r i , v b . ) ; b u f a s ı l ı n b a ş k a yerleri nde b e ­
li rti İ m e y e n v e y a b u l u n m a y a n ö l ç ü , m u a y e n e
ve C o n t r o l makina,cihaz ve aletleri (tesfiye
aletleri,planimetreler,mi krometreler,kalib­
r e l e r ,çap ö l ç e n a l e t l e r , m e t r e l e r , v b . ) ; p r o f i 1
projektörleri
40
90.17
Tababet,cerrahii'k , d i ş ç i l i k , v e t e r i n e r l i ğ e
mahsus aletler ve cihazlar (elektrikli ve
e l e k t r o n i k tıbbi c i h a z l a r v e g ö z t e s t i n e
mahsus cihazlar dahil) (90.17.12,31 ve
90.17-91 aksam ve parçalar hariç)
90.17
Yalnız sun'i tohumlamada kullanılan her
nevi a l e t v e m a l z e m e l e r
15
20
Muaf
,
^.
^^.17.12'
•
Elektroşok cihazları
.
,
s
•
1
90.17.31
H e r nevi iğneler-
-fO.17-39
'Yalnız k o l o s t o m i
90.17.39
Yâlnız boş kan torbası (antikoagulan s o l ü s ­
yonu olmayan)
5
A k s a m .ve p a r ç a l a r
1
90.17.91
90.İ8.99
90.19
." 1torbaları.
Muaf
Diğerlerine^ ait olanlar
Muaf
. Ortopödi cihazları (tıbbi-cerrahi kuşaklar
d a h i l ) ; k ı r ı k l a r a m a h s u s e ş y a v e ci haz 1ar
(cebireler.gutyerler ve benzerleri);protez
d i ş l e r , g ö z l e r » b a c a k l a r ve diğer 'protezlere
a i t eşya ve cihazlar,işitmeyi k o l a y l a ş t ı r ­
maya mahsus cihazlarla vücûdun herhangi bir
k u s u r v e y a n o k s a n l ı ğ ı n ı telafi e t m e a m a c ı y l a
üstte veya elde taşınabilen yahu t vücudun
içi n e y e r l e ş t i r i l e b i l e n n e v i d e n o l a n ci h a z ­
lar ( 9 0 . 1 9 . 1 1 h a r i ç )
Muaf
90.19.11
Protez dişler
90.20.11
Radyoskopi
50
cihazları
90.20.15
A k s a m ve p a r ç a l a r
90.20.21-25
X ı ş ı n ı t ü p l e r i v e X ı s ı n ı hası 1 e d e n d i ğ e r
dispozitif jeneratörler
90.20.31
Radyografi
90.20.32
R a d y o f o t o g r a f i ci h a z l a r ı
9 0 . 20 . 3 3
cihazları
R a d y o t e r a p i ci haz l a n
90.20.34
S ı n a i m a k s a t l a r a m a h s u s X i s i n i ı ci h a z i a r
90.20.35
8 i I g i s a y a r 1 1 t o m o g r a f i ci haz 1 a r ı
Mua
90.20.36
Ultrasohografi
Mua
90.20.37
N ü k l e e r m a n y e t i k r e z o n a n s ci haz 1 a r ı
Mua
90.20.39
Diğerleri
Mua
90.20.91
A k s a m , p a r ç a ve
90.26
Gaz,sıvı ve elektri k sayaçları
90.28
.
'
teferruat
(üretim,
tüketim kontrol için olanlar dahil)
50
ölçü,muayene,kontrol,tânzim veya tahli1
işlerinde kullanılan elektrikli veya
e l e k t r o n i k a l e t v e ci h a z l a r ( 9 0 . 2 8 . 2 1 , 2 2 , 3 1 ,
33,34,36,61,62,63,64,65,66,67 ve elektrik
kontrol kalemleri hariç)
1
90.28.21.61
Voltmetreler
10
90.28.31,63
Elektrometreler
1
90.28.36.62
Potansi y o m e t r e l e r
1
90,28.67
Lampmetreler
1
90.29.91
Sadece veya esas itibariyle bu fasılın
(90.28-A) alt pozisyonunda yer alan
e l e k t r o n i k a l e t v e c i h a z l a r a ai t a k s a m ,
parça ve teferruatlar
1
90»29,96
(90-28-B) alt tarife pozisyonundaki 1ere
mahsus olanlar
1
91.01
Cep saatleri,kol saatleri ve benzerleri
(aynı t i p t e , z a m a n ö l ç e n s a y a ç l a r d a h i l )
15
91.02
S a a t maki n a l ı m a s a v e d u v a r s a a t l e r i
ve ç a l a r s a a t l e r ^ ( 9 1 , 0 3 ) t a r i f e p o z i s ­
yonundakiler h a r K ^
50
notorlu kara naki1 v a s ı t a l a r ı n ı n , u ç a k ­
lar m , gemi l e r i n v e d i ğ e r n a k i 1 v a s ı t a ­
larının alet tablolarına monte edilmeye
mahsus saatler ve benzerleri
50
91 .xö4
Yalnız çalar masa saatleri
30
91.04
S a a t maki n a l ı o l a n l a r d a n b a ş k a ; m a s a ,
d u v a r v e bi na s a a t l e r i , ç a l a r s a a t l e r ve
benzeri saatçi cihazları (yalnız ç a ­
lar m a s a s a a t l e r i h a r i ç )
50
91.03
91.05
K o n t r o l ci h a z l a r ı v e s a a t m a k i n a l ı
veya senkron motorlu zaman sayaçları
(devamı k a y d e d e n ci h a z l a r , t a r i h v e
saat kaydedici cihazlar,bekçi kontroİ
saatleri,minütyeler,saniyeli ' sayaçlar,
vb.) (91.05.10 hariç)
50
91.05.10
Devamı kaydeden cihazlar
40
91.06
M u a y y e n z a m a n d a bi r m e k a n i z m a y ı h a r e k e t e
geti ren s a a t m a k i n a l ı v e y a s e n k r o n m o t o r l u
ci h a z l a r ( s a a t a y a r l a n ı r ı n a g ö r e d u r a n
c i h a z l a r , m ü b e d d i l e l e r , vb.)
40
91.07
C e p ve kol s a a t i m a k i n a l a r ı ( t a m a m l a n m ı ş )
91.06.00
Diğer saatlerin
91.08.00
Y a l n ı z e l e k t r o n i k - k u a r t z d u v a r ve m a s a
makinaları (tamamlanmış)
saati•maki naları
1
30
15
91409
(91.01) tarife pozisyonundaki saatlerin
zarfları ve bu zarfların aksamı
91.10
M a s a ve d u v a r s a a t l e r i ni n v e b u f a s ı l a
g i r e n d i ğ e r s a a t ç i e ş y a s ı n ı n zarf v e
kabinleri ve bunların aksamı
50
91.11
Diğer saat aksamı
10
92.01
^
92.02
Piyanolar (klavyeli ve klavyesi z otomati k
. p i y a n o l a r dahi 1 ) ; k l a v s e n l e r v e k l a v y e l i
d i ğ e r telli a l e t l e r ; h a r b l a r ( h a v a c e r e y a n ı
i l e ç a l ı n a n l a r hari ç)
D i ğ e r telli m u s i k i a l e t l e r i
5
40
40
G.T.Î.P.
fiadde îsmi.
G.V.
92,03.00
Borulu orglar; armonyumlar ve klavyeli
ve metal dilli benzeri diğer aletler
A k o r d e o n l a r ve k o n s e r t i n a l a r ; a ğ ı z a r m o ­
nikaları
40
40
92.05
D i ğ e r n e f e s l i m u s i ki a l e t l e r i
40
92.06
Vurularak ç a l m a n musiki aletleri (trampet?
davul,ksilofon,motalofon,simbal,kastenyet,
vb.)
40 •
92,07.00
Elektromanyetik,elektrostatik ve elektronik
musiki aletleri ve benzerleri (piyanolar,
o r g l a r , a k a r d e o n l a r , vb.)
50
Bu f a s ı l ı n d i ğ e r t a r i f e p o z i s y o n l a r ı n d a
y e r a l m a y a n musi ki a l e t l e r i ( o r k e s t r ı y o n lar, l a t e r n a l a r , ç a l g ı l ı k u t u l a r , m ü z i k t e s ­
t e r e l e r i , v b . ) ; m a k i nalı ö t e n k u ş l a r ; a v
h a y v a n l a r ı n ı ve k u ş l a r ı n ı ç a ğ ı r m a y a m a h ­
s u s h e r nevi d ü d ü k ve a l e t l e r ; a ğ ı z l a .
üflenerek çalınan işaret ve çağırma alet­
leri ( d ü d ü k b e n z e r l e r i )
50
92.10
M u s i k i a l e t l e r i n i n a k s a m , p a r ç a ve t e f e r ­
ruatı (mekani k o l a r a k ç a l m a n c i h a z l a r a
m a h s u s d e l i kli k a ğ ı t ve k a r t o n l a r i l e
çalgılı k u t u l a r ı n mekanizmaları dahi 1 ) ;
her nevi m e t r o n o m , d i y a p a z o n l a r v e a k o r t
düdükleri
30
9 2 .11
Graçnaf o n l a r , d i k t e maki n a l a r ı , d i k t a f o n l a r
v e s e s k a y d e t m e y e v e seri h a l i n d e ç o ğ a l t ­
m a y a m a h s u s d i ğ e r ci h a z l a r ( p l a k , ş e f i t v e
tel ç e v i r e n l e r d a h i 1) ( s e s d i y a f r a m ^ . b u ­
lunsun b u l u n m a s ı n ) ; televizyonda görüntü ve
ses kaydına ve bunların okunmasına
mahsus
cihazlar (92.11.41,42,49 hariç)
40
92.11.41,42^,
49
S e s i n seri h a l i n d e ç o ğ a l t ı l m a s ı n a m a h s u s
cihazlar
92.12.
(92.11) tarife pozisyonundaki c i h a z l a r veya
benzeri kaydedici cihazlar için mesnetler;
doldurulmak üzere hazırlanmış veya dolduru1muş plaklar,sili ndirler,mumlar,şeri tier,fi İm­
ler , t e l l e r , v b . P l a k i m a l i i ç i n g a l v a n i k
matris ve kalıplar (92.12.11,12,14,19,52
v e 9 2 . 1 2 . 1 3 Y a l n ı z b a n t g e n i ş l i ğ i 1,9 c m
(3/4 i n ç ) v e d a h a f a z l a o l a n k a s e t l i v i d e o
b a n t l a r i l e 92..12.5i Y a l n ı z e ğ i t i m . a m a c ı y l a
kayıt yapılmış video bantlar (kasetli
olsun olmasın) hariç
40
92.04
92^08
92.12.11
Manyetik bantlar
92.12.12
Manyştik filmler
92.12.13
Y a l n ı z -bant g e n i ş l i ğ i 1,9 c m ( 3 / 4 . i n ç ) ve
daha fazia olan kasetli video bantlar
(kayıt yapılmamış)
92.12.14
Bilgisayarlarda kullanılanlar
92.12.19
Diğerleri
20
30
30
.5
20
.30
G.V.
Ğ .T.t.P.
M a d d e îsmi
92.12.51
Yalnız eğitim amacıyla kayıt yapılmış
video bantlar (kasetli olsun olmasın)
Muaf
92.12.52
Bilgisayarlarda
Muaf
9 2 . 13
( 9 2 . 1 1 ) tari fe p o z i s y o n u n d a k i c i h a z l a r
i c ı n d i ğ e r a k s a m , p a r ç a ve t e f e r r u a t
10
93.02
R e v o l v e r l e r ve
tabancalar
50
93 .04
D i ğ e r a t e ş l i s i l a h l a r [(93.02) v e ( 9 3 . 0 3 )
t a r i f e p o z i s y o n u n d a k i 1er h a r i ç , b a r u t u n
itme kuvveti ile i ş l e y e n benzeri silahlar
dahili (füze a t a n t a b a n c a l a r , m e r m i s i z
atış için tabanca ve revolverler^paragrol
toplar,palamar atan toplar,vb. gibi)
50
93.05.00
Diğer silahlar (yayla,gaz veya tazyikli
hava ile işleyen tüfek,karabina ve taban­
c a l a r dahi 1
50
93.06
S i l a h l a r ı n a k s a m ve
•e p a r ç a l a r ı K 9 3 . 0 1 )
t a r i f e p o z i s y o n u n ddaakkii Jl e r hariç*] ( a t e ş l i
s i l a h l a r ı n t a s l a k hali ndeki n a m l u l a r ı
dahi 1) (93.06.91 h a r i ç )
50
93.07
Mermi 1er ve m ü h i m m a t ( m a y ı n l a r dahi 1 ) ;
bunların aksam ve parçaları (saçmalar,
a v k u r ş u n l a r ı v e f i ş e k s ı k ı l a r ı dahi 1)
(93.07.10 hariç)
50
94.01
O t u r m a y a m a h s u s m o b i l y a l a r ( y a t a k hali n a
konulabili r neviden olsun olmasın) f(94.02)
tarife pozisyonundaki1er harici ve bunların
aksamı
D i ğ e r m o b i l y a l a r ve a k s a m ı
50
50
Somyalar;yayiı,herhangi bir madde ile dol­
durulmuş veya teçhiz edilmiş yatak takım­
ları v e b e n z e r l e r i ( ş i 1 t e l e r , y o r g a n l a r ,
diz v e a y a k ö r t ü l e r i , y a s t ı k l a r , p u f l a r , v b . )
s ü n g e r g ö r ü n ü ş l ü v e y a hücr-eli k a u ç u k v e y a
suni p l a s t i k m a d d e l e r d e n o l a n l a r , y ü z l e r i
kaplanmış olsun olmasın,dahi 1
50
95.05
İşlenmiş bağa,sedef,fiIdışi,kemik,boynuz,
m e r c a n (tabii v e y a a g l o m e r e e d i İ m i ş ) v e y o n ­
tu İ m a y a e l v e r i ş l i d i ğ e r h a y v a n s a l m a d d e l e r
v e bu m a d d e l e r d e n m a m u l e ş y a
40
95.08
İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya
mi neral m a d d e l e r ve b u m a d d e l e r d e n m a m u l
e ş y a ; h a y v a n s a l , b i t k i s e l m i n e r a l v e y a suni
m u m l a r d a n , p a r a f ı n , s t e a r i n,tabi i z a m k l a r
ve tabii r e ç i n e l e r d e n ( k o p a l v e k o l a f a n
gibi) ve m-del p a t l a r ı n d a n kalıba dökülmek
veya yontulmak suretiyle yapılan eşya;
tarifenin başka yerlerinde belirtilmeyen
veya bulunmayan,kalıba dökülme veya yontulma
suretiyle elde edilen mamuller; işlenmiş,
fakat sertleştiriİmemiş jelatinC(35.03)
t a r i f e p o z i s y o n u n a g i r e n l e r hariçj ve
mamulleri (95.08.51 hariç)
Bağlanmış demet halinde büyük ve küçük
süpürgeler (saplı veya sapsız)
94.03
94.04
96.01.10
kullanılanlar
50
96.01.20
F ı r ç a c i n s i n d e n e ş y a i m a l i içi n h a z ı r l a n m ı ş
fırça başları
40
96.01.31
Diş fırçaları
40
96.01.33
Elbise ve tuvalet fırçaları
40
9 6 . 0 1 .'34-39
96.05.00
Diğerleri
'
Büyük ve küçük pudra pomponları ve b e n ­
zerleri
(imal e d i l d i ğ i m a d d e ne o l u r s a
olsiun)
40
50
97.01.00
97.02.10
Ç o c u k l a r ı n e ğ l e n m e s i ne m u h s u s t e k e r l e k l i
arabalar ve vasıtalar (ezcümle;bisiklet1er,
-troti n e t l e r , maki nalı a t l a r , p e d a l l ı o t o m o - \
bi.İler,yapma b e b e k l e r i ç i n a r a b a l a r v e b e n ­
zerleri )
B e b e k l e r (giydi r i İ m i ş o l s u n o l m a s ı n )
40
40
97.02.91
Aksam,parça ve teferruat
40
97.03
D i ğ e r o y u n c a k l a r , e ğ l e n c e içi n k ü ç ü l t ü l m ü ş
modeller
50
97.04.10
Oyun kağıtları
dahil)
50
97.04.90
Diğerleri (yalnız sporla iIgili m a l z e ­
meler hariç)
97.04.90
Yalnız sporla ilgili malzemeler
97.05.00
E ğ l e n c e ve b a y r a m l a r içi n e ş y a , k o t i y o n
-eşyası ve s ü p r i z e ş y a s ı ; n o e l a ğ a ç l a r ı n a
m a h s u s süs eşyası ve noel eğlenceleri
içi n b e n z e r i di ğ e r e ş y a (suni n o e l a ğ a ç ­
ları , s ü s l e n m i ş v e y a s ü s l e n m e m i ş k r e ş l e r ,
k r e ş içi n e ş y a v e h a y v a n l a r , t a h t a a y a k ­
kabılar,ağaç kütükleri,noel babalar,v.b,)
97.06
Açık hava o y u n l a r ı , j i m n a s t i k , a t l e t i z m ve
d i ğ e r s p o r l a r i ç i n a l e t , ci haz ve l e v a z ı mat r(97.04) tarife pozisyonundaki eşya
hariç) ( y a l n ı z -^üreş m i n d e r l e r i v e r ü z g a r
sofleri hariç)
97.06.39
Y a l n i z g ü r e ş mi n d e r l e r i
97.08.0.0
Atlı k a r ı n c a l a r , s a l ı n c a k l a r , a t ı ş y e r l e leri ne ve d i ğ e r p a n a y ı r e ğ l e n c e l e r i ne m a h ­
s u s e ş y a ve v a s ı t a l a r ( s e y y a r s i r k l e r ,
seyyar hayvan sergileri ve tiyatrolar
dahil)
98.01
98.01
(oyuncak oyun kağıtları
Y a l n ı z m e s n e d i m e n s u c a t v e y a çeşi tli d o k u ­
maya elverişli maddelerle mürettep işgören
kısmı g e n e l l i k l e p l a s t i k t e n m a m u l i n c e v e
k ı s a li f l e r d e n y a p ı İ m i ş çeşi tli e b a t l a r d a
(Pantolon,parka,vali z ağızlarının kapatıl­
m a s ı g i b i ) ç e ş i tli k u l l a n ı m s a h a l a r ı o l a n
şeritler
D ü ğ m e l e r , Ü z e r l e r i ne m e n s u c a t v e y a d i ğ e r
maddeler kaplanmış düğmeler,kol düğmeleri,
y a k a d ü ğ m e l e r i , c ı t ç ı t 1 a r ve b e n z e r l e r i
50
40
50
25
Muaf
50
40
(düğme taslakları ve düğme aksamı d a h i l )
(Yalnız mesnedi m e n s u c a t veya çeşitli doku-,
maya elverişli maddelerle mürettep ışgören
kısvmı g e n e l l i k l e plastik^ten m a m u l i n c e v e
kısa liflerden yapılmış çeşitli ebatlarda
(Pantolon,parka,valiz ağızlarının kapatıl­
m a s ı gibi ç e ş i t l i k u l l a n ı m s a h a l a r ı o l a n
şeritler hariç)
50
98.03
Yalnız plastikten mamul fiber uçlu kalemler
30
98.03.11
Plastik maddelerden olan masa ve cep
dolma kalemleri (yalnız plastikten mamul
fiber u c l u k a l e m l e r h a r i ç )
50
9 8 . 0 3 . 1 9 , 3 1 - 3 9 D i ğ e r l e r i ( y a l n ı z p l a s t i k t e n rtiamul f i b e r
uçlu kalemler hariç)
98.03.21
Plastik maddeden mamul dolma kurşun k a ­
lemler (Yalnız p l a s t i k t e n mamul fiber
uçlu kalemler hariç)
SO
50
98.03.91
98.04
Aksam ve teferruat
Yazı kalemi uçları ve u ç burunları
(Dolmakalem ve tükenmez kalem
uçları'^hariç)
98.04
Yalnız dolmakalem ve tükenmez kalem
uçları
30
98.05
Kursun kalemler C(98.03) tarife p o z i s ­
y o n u n d a k i 1er hari<y k a y a ğ a n t a ş ı n d a n
"arduyaz" kurşun kalemler,kurşun kalem
k u r ş u n l a r ı , p a s t e l e r ve k ö m ü r k a l e m ­
leri ; y a z ı v e r e s i m t e b e ş i r l e r i ; terzi
t e b e ş i r l e r i ve b i l a r d o t e b e ş i rleri
(98,05.11 h a r i ç )
Kursun kalem (ağaç veya kağıttan)
50
30
98.05.11
98.07
98.08.10
Elde kullanılan kaşeler,numaratörler,
s o ğ u k d a m g a l a r , t a r i h ve pul d a m g a l a r ı ,
d i z m e t e r t i b a t ı n ı havi e l i l e b a s ı l a n
takım h a l i n d e k i h a r f , r a k a m , i ş a r e t l e r
ve b e n z e r l e r i
^
Makina ve cihazlar için mürekkep veya
boya e m d i r i İ m i ş seri tier
40
40
50
50
98.08,20
Diğerleri
98-09.10
Mühür mumu
98.10,10
Çakmaklar ve ateşleyiciler
50
93„10.91
Aksam ve
40
98.. il
P i p o l a r ( t a s l a k l a r v e l ü l e l e r dahi 1) ;
s i g a r v e s i g a r a içi n a ğ ı z l ı k l a r ; b u n 1 a r m aksamı
50
98.12
Saç t a r a k l a n , s ü s
ve benzeri eşya
40
98.14
T u v a l e t v a p o r ı z a t o r l e r i ( s p r e y ) ve
bunların püskürtme mekanizmalarıyla
başlan
M a n k e n l e r v e b e n z e r l e r i ; vi tri n l e r i ç ı o
o t o m a t l a r v e b a ş k a c.-ınlı t a b l o l a r
98.16.00
50
50
parçalar
74
tarakları,tokalar
50
40
Karar
No.88/12563
Tarihi: 3.2»1988
R.Gazete
No.19 715(Mük.)
R,G. Tarihi:
4.2.1988
ilişik -14/1/1983 t a r i h l i ve 88/12515 s a y ü ı İthalat Rejimi K a r a n n a Ek K a r a r . ın
y ü r ü r l ü ğ e k o n u l m a s ı ; Y ü k s e k P l a n l a m a K u r u î u ' n u n 3/2/1988 t a n h i i v e 15 sayılı R a poru ü z e n n e . 16/4/1986 tarihli ve 3274 sayılı K a n u n u n 2 nci v e 32 nci, 20/2/1030 ta­
rihli ve 1567 say ıh K a n u n u n d e ğ i ş i k 1 inci. 19/7/1072 tarihli v e 1615 s a y ı l ı K a n u n u n
19 ve 20 nci. 14/5/1964 tarihli ve 474 sayıh K a n u n ' u n d e ğ i ş i k 2 n c i m a d d e l e r i İle
2/2/19S4 tarihli v e 2976 s a y ı l ı K a n u n h ü k ü m l e r i n e göre. B a J c a n l a r K u r u l u ' n c a 3/2/1968
tarihinde kararlajştırılmıştır.
Kenan EVHIH
CumhurbAşktnı
T. .ÖZAL
ftaşbâkan
Madde 1 —
^tirümiştir.
i t h a l a t REJÎMİ KARARFNA e k K A R A R
İ t h a l a t R^jimj K a r a n nm 10 unca ma^idâsi a ş a ğ ı d a k i ^ k i M e de-
•ItJml talebincto b u l u n a n l a r tominat y a l m n a k z o r u n d a d ı r l a r .
Teminat, t a l e p a ü l e n d ö v i z i n s a i ı ş todelinin % İ S İ Conbeş) dir. B u taminac
-oranı 1/3/1OT8 t a r i h i n d e n ititmren % 14 Condört), 1/4/1988
tarihiiKien ttümren
% 10 Con) v e l/5/im8 t a r i h i n d e n itibaren d © % 7 ( y ^ ) o l a r a k u y g u l a n ı r .
Anc^;
— Cumhurbaşkanhl:!.
Milli S a v u n m a B a k a n l ı ğ ı , Milli İ s t i h b a r a t
T^kilaü
Müsteşarlığı^ J a n d a n n a G e n e l K o m u t a n b ğ ı , S a h ü G ü v e n l i k K o m u t a n l ı ğ ı , EmniyM
Genel M ü d ü r l ü ğ ü , G ü m r ü i c M u h a f a z a G e s e i M ü d ü r l ü ğ v nce y a p ı l a c a k i t h a l a t ile
NATO ithaJaü.
— İ t h a l a t ı n b i r y ı l d a n u z u n vadeli d ı ş k r e d i d e n k a r ş ı l a n a n k ı s m ı ,
— S a k a t l a r a m a h s u s özel tertibatlı otomobil ithalatı,"
— Elektrik enerjisi, kitap ve d i ^ - r maXbua ithalatı.
— İzmir E n t e r n a s y o n a l F u a n yolu ile y a p ı l m a k i t h a l a t .
— H a m p o i r o l a k a r y ^ t ; nafıa, k ö m ü r C27.01.10, 27.CM.20.3l). t a b u gaz, güb­
re va ^ b r © h m n m a d d e l e r l , b i t k i s e l y a ğ l a r f 15.07; 15.M; 15.12), b u ğ d a y , şA&r, Üac.
lîaç hgyn ¥© y a r d u n o ' n m d d e l e r i ' i l e aşı ve s e r u m l a r , röntgen f i l m l e r i ithalatı,
— K u z e y K i b n s T ü r k Cumhuriyeti'ndoı y a p ı l a c a k i t h a l a t
— K a J k i n m a d a öncelikli yöreler İçin Y a t ı r ı m T e ş v i k B e l g e s i k a ^ a m ı i M İ a ya­
pılacak İ t h a l a t
teminattan muaftır.
B a n k a J a m y a t m J a n t ö m i n a t m tahsili, i a d ^ i ve İ h r a c a t j T ^ v i k F o n u ' a a i m d
k a y d ı n a I h ^ i n u s u l ¥ e e s a s l a r Yönetmelikte
telirlenir.^
Geçici M a d d e — 1 bcİ m a d d e d e tesbit ©dilen % 15 Conl^ş) t e m i n a t o r a m yet­
kili m e r c i l e r e b a ş v u r u s u y a p ı l m ı ş o l m a k l a ^ r a b e r m ü s a a d e b e l g e s i n e v e y a İthal
m ü s a a d e s i n e babalanmamış işlemler© d e u ^ r ^ î a m r . Bu Burcrtle y a t m l r a a s ı g e n k c o
teminat v e y a f a r k ı n ı n K a r a r n a m e n i n yayımı tarihinden İtibaren 15 g û n içinde fyalınlmış teminat v a r i s a ilk i o m i n a t ı n U^sls cdiîdiğ-i tarihteki k u r d a n ) llgüı b a n k a ­
l a r a y a t ı n h r . Bu s û r e i ç e r i s i n d e teminat v e y a f a r k m m y a t ı n l m a m a s ı h a l i n d e İthal
talebi g e ç e r s i z s a y ı l a r a k e v v e l c e yatırılan teminat ilgiliye İade edilir.
M^da
2 — B u K a r a r y a y ı m ı tarihinde y ü r ü r l ü ğ e girer.
MiMİde 3 — B u K a r a r ' ı B a ş b a k e n l i k yürütür.
'
YöMetmeliMer
İ T H A L A T
YÖNETMELİĞİ
I .
G E N E L
H Ü K Ü M L E R ,
G E N E L
H Ü K Ü M L E R
K I S I M
T A N I M L A R
V E
K I S A L T M A L A R
M a d d e 1- 1 4 . 1 . 1 9 8 8
tarihli ve 88/12515 sayılı
Bakanlar
Kurulu Kararı eki İthalat
Rejimi
Kararı hükümleri
dahilinde
yapılacak ithalat;ile ilgili islemler,sözü edilen Karar gereğince
çıkarılan bu Yönetmeli k v e Tebliğler ıle adı gecen
Kararla
Müsteşarlığa
tanı.nan y e t k i l e r e d a y a n ı l a r a k v e r i l e c e k t a l i m a t l a r a
ve .çok t a r a f l ı v e i k i t a r a f l ı a n l a ş m a h ü k ü m l e r i n e g ö r e y ü r ü t ü l ü r ,
TANIMLAR VE KISALTMALAR :
M a d d e 2- Bu Yönetmeli kte kullanılan kısaltılmış
ri n a n l a m l a r ı a ş a ğ ı d a g ö s t e r i l m i ş t i r .
Müsteşarlık
deyimle­
: Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müstesar-
lığı.
Karar
s l 4 . 1 . 1 9 8 8 t^arih 8 8 / 1 2 5 1 5 s a y ı l ı B a k a n l a r
Kurulu
Kararı.
O E C D : İ k t i s a d i İ ş b i r l i ğ i v e G e l i ş m e T e ş k i l a t ı (Ek:1 ) ' d e
yazılı memleketler.
AET
:
memleketler.
Avrupa
Serbest
memleketler.
Döviz
Ekonomik
Anlaşmalı
T o p l u l u ğ u , (Ek:2 ) ' d e y a z 1 1 1
Memleketler:(Ek:3)'de
yazılı
D o l a r : A m e r i ka B i r l e ş i k D e v l e t l e r i D o l a r ı . .
Banka Makbuzu
: D ö v i z talebi n d e n ö n c e b a n k a c a
nakdi
temi n a t m t a h s i 1 e d i İ d i ğ i n i g ö s t e r e n , ü z e r i nde a y r ı c a "Hazi ne v e
Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilecek nüsha" kaydını taşıyan(bu
kayıt makbuzun sadece bir nüshasına konulur) ve bankanın yetkilı
i m z a l a r ı y l a tasdi kli b e l g e .
T P K K Mevzuatı : Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı.
D ö v i z İ s t e k F o r m u : M ü s a a d e y e Tabi M a d d e l e r
Listesinden
y a p ı l a c a k i thai t a l e p l e r i nde k u l l a n ı l a c a k b e l g e . (.Ek : 4 )
kali te
belge.
Kali te K o n t r o l B e l g e s i : K a r a r ' ı n 1 3 . m a d d e s i
uyarınca,
kontroluna
ilişkin olarak verilen 6 ay kullanma
süreli
Müsaade Belgesi
:- M ü s a a d e y e Tabi M a d d e l e r
Listesinde
kayıtlı maddelerin ithali i ç i n Müsteşarlıkça veya
Müsteşarlıkça
y e t k i l i k ı l m a n m e r c i l e r t a r a f ı n d a n v e r i l e n b e l g e . (Ek::5)
İthal Müsaadesi ; İthal
edilecek maddelerin
gümrükten
ceKiimasinde
kullanılmak üzere Merkez Bankasınca veya Bankalarca
(özel i t h a l m ü s a a d e s i ) v e r i l e n b e l g e d i r .
F i i l i î thai :. 1 6 1 5 s a y ı l ı G ü m r ü k K a n u n u n u n
1.maddesinde
y a p ı l a n f i i l i i t h a l t a r i f i n d e b e l i r t i l e n duruniları ı f a d s e d e r .
II- KISIM
İTHALATA AÎT ESASLAR
İTHALAT BELGESİ :
M a d d e 3- D ö v i z tahsisi s u r e t i y l e y a p ı l a c a k ' i t h a l â t
için
q e r c e k v e y a t ü z e l k i ş i l e r i n g e ç e r l i (bu= Y ö n e t m e l i k v e T e b l i ğ l e r d e
b e l i r t i l e n i s t i s n a l a r hariç.) ' "îttiâlat B e l g e s i "ne s a h i p -olmaları
şarttır.
İ t h a l a t B e l g e l e r i n i n a l ı m ş a r t l a r ı ve tabi o l d u ğ u e s a s l a r
bu Y ö n e t m e l i ğ e ek T e b l i ğ l e b e l i r l e n i r ,
TEMİNAT :
Madde 4 - ithal
talebinde" b u l u n a c a k ^ o l a n l a r ,
Karar'm
1 0 . m a d d e s i n d e b e l i r t i l e n o r a n d a b a n k a l a r a , ı s t e h i l e n dövizir\ s a t ı ş
f1 v a t ı e s a s a l ı n a r a k h e s a p l a n a n T ü r k L i r a s ı
tutarı
üzeri nden
nakdi
temi n a t ı n t a m a m ı n ı y a t ı r m a k
zorundadırlar.
Yatırılan
teminatın eksik olması
h a l i n d e , t e m i n a t ilk t e s i s
tarihindeki
kurdan tamamlattırılır. İthalat Rejimi 'Kararı'hin 10.maddesindeki
muafı y e t h a l l e r i s a k l ı d ı r .
Y a t ı r ı l a n t e m i n a t mal b e d e l i n e m a h s u p e d i l e m e z ,
ithalatta bankalarca tahsil, iade veya İhracatı
Teşvik
Fonu'na i r a d kaydedilen teminat m i k t a r ı , bu teminatın y a t ı r ı l d ı ğ ı
tarihteki
döviz
kurları üzerinden hesaplanır ve m ü t e a k i p
kur
de>^ısmeleri ne tabı t u t u l m a z . Kur d e ğ i ş m e l e r i s e b e b i y l e
değişme
o r a n ı n d a f a z l a v e y a e k s i k dövi zler içi n a y r ı c a t e m i n a t y a t ı r ı l m a z
ve y a t ı r ı l a n t e m i n a t t a n i a d e y a p ı l m a z .
8ir y ı l d a n uzun vadeli kabul kredili i t h a l a t a ait mal b e ­
d e l l e r i n i n , v a d e s i n i n ilk 12 a y l ı k d e v r e s i i ç i n d e (12 ay
dahil)
t r a n s f e r i ne i l i ş k i n t a l e p l e r , b a ş l a n g ı ç t a y a t ı r ı l m a y a n i thai
temi natı n ı n t r a n s f e r talebi tari hi ndeki d ö v i z s a t ı ş k u r u üzeri* nden
t e s i s e t t i r ı İ m e s i ve a y r ı c a b u d e ğ e r d e k i m e b l a ğ ı n
İhracatı
T e ş v ı k F o n u na ı r a d k a y d e t t i r i l m e s i s u r e t i y l e B a n k a l a r c a
sonuçl a n d ı r ı l ı r . B u i ş l e m l e r i n n e t i c e s i M ü s t e ş a r l ı ğ a ( B a n k a ve K a m b i y o
Genel Müdürlüğü) bildirilir.
Î İ K 12 a y l ı k d e v r e d e n s o n r a vö v a d e s i n d e n ö n c e
transfer talepleri müsaadeye.tabidir-
yapılacak
TEMİNATIN HERKE2 BANKASINA ÎNTÎKALÎ :
Hadde 5- Bankalarca,
- Tahsi1 olunan,
- İhracatı Teşvik Fonuna irad kaydolunması gereken,'
- İ l g i l i l e r e iadesi gereken,
teminat
hafta
sonlarında global olarak
Merkez
Bankasına
d e v r e d i l i r , i r a d k a y d e t t i r i l i r v e y a bu B a n k a d a n g e n a l ı n ı r .
ÎTHAL LİSTELERİ VE BU LİSTELERDEN YAPILACAK İTHALAT :
M a d d e 6- K a r a r ' ı n 3 . m a d d e s i n d e b e l i r t i l e n M ü s a a d e y e
Tabı
Maddeler
L i s t e s i bu Y ö n e t m e l i k e k i n d e y a y ı n l a n m ı ş t ı r . B u
listede
decji^i kli kler Teblii^ ile y a p ı l ı r .
özel
Kanunlarla ithali yasaklanmış olanlar ile
m ü s a a d e e d i l m e y e n v e m ü s a a d e y e tabi m a d d e l e r d ı ş ı n d a
libere (ithali serbest) m a d d e l e r d i r .
ithaline
kalanlar
A)
L i b e r e (ithali
serbest) maddeler ile . Fon
ödenmek
Suretiyle İthal Edilecek Maddeler Listesinde yer alan maddelerle
ilgili
i thai talepleri,Harçlar Kanunu g e r e ğ i n c e gerekli
harcın
yatırıldığını
g ö s t e r i r m a k b u z u n a s l ı i l e bi rli k t e
4.madde
uyarınca
teminat yatırılarak bankalara yapılır.Kendi
ihtiyacı
içi n i t h a l a t y a p a c a k s a n a y i c i l e r i n b u d u r u m l a r ı n ı
bankalara
yazılı olarak beyan etmeleri gerekir.
B a n k a l a r c a da>
sö-zkonusu t a l e p l e r ö z e l i t h a i
müsaadesi
düzenlenmek suretiyle sonuçlandırılır.
Gümrük Giriş Tarife Cetveli ndeki altılı gümrük tarife
ve
istatistik pazisyonları ve madde isimleri tam olarak
yazılmak
s u r e t i y l e her g ü m r ü k t a r i f e v e i s t a t i s t i k p o z i s y o n u i ç i n a y r ı b i r
i thai m ü s a a d e s i n i n d ü z e n l e n m e s i e s a s t ı r .
Libere malların,isim ve gümrük
tarife ve istatisti k
p o z i s y o n l a r ı G ü m r ü k G i r i ş Tari fe C e t v e l i ndeki i s i m v e p o z i s y o n l a r a
uygun olacaktır.
8) M ü s a a d e y e Tabi M a d d e l e r L i s t e s i n d e y e r a l a n m a d d e l e r l e
i I g i l i i t h a i t a l e p l e r i , b u Y ö n e t m e l i ğ e ekli ( E k : 6 ) ' d a b e l i r t i l e n
b e l g e l e r l e bi r l i k t e M ü s t e ş a r l ı ğ a y a p ı l ı r . Bu
talepler, Gümrük
G i r i ş • T a r i f e C e t v e l i ndeki t a n ı m l a r a u y g u n , a l t ı l ı g ü m r ü k t a r i f e ve
istatistik pozisyonları ve madde isimleri tam olarak
yazılmak
suretiyle yapılacaktır.
A n c a k ; s a n a y i c i l e r i n ve i h r a c a t ç ı l a r ı n yıllık $ 25.000,-'a
kadar
($ 2 5 . 0 0 0 , - d a h i l ) l i m i t d a h i l i n d e k i
kendi
üretim
veya
ihracat faaliyetleri ile doğrudan iIgili
ihtiyaçlarına ilişkin .
ithal talepleri (Ek:6)'daki belgelerle birlikte bağlı bulundukları
(Ek:7/A)'da kayıtlı Odalara veya İhracatçı Birliklerine yapılabi­
lir.
Ayrıca, Ticaret Odalarına kayıtlı küçük sanayici
veya
i m a l a t ç ı l a r i l e u l u s l a r a r a s ı n a k l i y e fi r m a l a r ı , turi zm b e l g e s i n i
hai z turi zm si r k e t l e r i v e i h r a c a t ç ı b i r l i k l e r i n e k a y ı t l ı
olmayan
ihracatçılar
kendi üretim veya faaliyet konularıyla
doğrudan
i l g i l i i h t i y a ç l a r ı i ç i n y ı l l ı k $ 1 0 . 0 0 0 , - ' a k a d a r ($ 1 0 . 0 0 0 , - d a h i 1)
limi t d a h i l i ndeki
ithal taleplerini,(Ek:6)'daki belgelerle bir­
likte bağlı bulundukları (Ek:7/B)'de kayıtlı Odalara ithalatçı
sıfatıyla yapabili rler.
alanı
tevsik
yakın
edebili
E k : 7/A
v e E k : 7 / B ' d e k a y ı t l ı O d a v e B i r l i k l e r i n yetki
d ı ş ı n d a k a l a n t a l e p s a h i p l e r i k e n d i O d a l a r ı n d a n bu
hususu
e d e n b i r b e l g e . i l e b u O d a ve B i r l i k l e r d e n
kendilerine
en
o l a n ı n a y u k a r ı d a beli rlenen limitler dahili nde
müracaat
rler.
O d a l a r v e B i r l i k l e r e y a p ı l a c a k i thai t a l e p l e r i , b u k o n u d a
Müsteşarlıkça verilecek
t a l i m a t e s a s l a r ı d a h i l i nde i n c e l e n i p
sonuçlandırılır.
M ü s t e ş a r l ı k v e y a O d a l a r v e y a h u t Bi rli k l e r u y g u n
görecek­
leri t a l e p l e r i
Müsaade Belgesine bağlayıp aslına
ilgiliye,bir
örneğini
Merkez Bankasının iIgili
şubesine gönderir.Oda
ve
B i r l i k l e r c e düzenlenecek^ M ü s a a d e . B e l g e l e r i n i n (Ek:7/C) bir nüshas
en geç m ü t e a k i p aynı 10.gününe
kadar M ü s t e ş a r l ı ğ a gönderir.
O d a l a r v e y a Bi rli k l e r c e d ü z e n l e n e n m ü s a a d e b e l g e l e r i ne
i l i ş k i n onaylı fatura ve mal değişiklikleri,bu Oda veya Birlikler
tarafından incelenerek sonuçlandırılır.
Müsaade Belgelerinin geçerlik süresi
taşıdığı
tarihten
i t i b a r e n a l t ı a y d ı r . M ü s t e ş a r l ı k ç a g e r e k l i g ö r ü l d ü ğ ü n d e bu b e l g e ­
nin
geçerlik
süresi,
üzerine
kayıt
konulmak
suretiyle
kısaltılabilir.
M ü s t e ş a r l ı k ç a süreleri .kısaltilmayan «üsaAd© .belgelerinin geçerlit^ s ü r e l e r i , , g e ç e r l i k s ü r e s i i o i û d e . « ü r a c a a t eöilffiefe v ©
ek s ü r © talabine-.-.konu o l a n roal. b « â © l i n i n • t « l © p - t a r i h i n d e k l 'oari
k u r d a n T L t u t a r ı n ı n % 01' ( b i n d e b i r) o©- ' t e k a b ü l e d e n . k ı s » ı
İ h r a c a t ı T e ş v i k / • F o n u n a irAd .kaydnmimmk
üı&rm ' .tahsil: e d i l e r e k
bankalar
t a r a f ı n d a n , '.bir (.1) a y u z a t ı l a b i l i r . B Ü . s u r e t l e .. t«Hfell
o l u n a n e e b l a g • h a f t a s o n l a r ı n d a g l o b a l -olarak" M e r k e z
Bankasına
devredilir.
. . . .
. 8u : bir aylık, uzatma
3-'.000..000,.-*TL'nı geçemez.:'
iOin
irâa
.-kaydedilen'
«ebla§"
M ü s a a d e b e l g e l e r i n i n .geçerlik'surolori,-sadooe ^ l l . m a ö d e •nin (F) b e n d i n e ' d a y a l ı s e b e p l e r e i s t i n a d e n ' w r © s i i ç i n d e -muracaat
edilmek kaydıyla Müsteşarlıkça u^atılabilir«
B u b e l g e l e r e m ü s t e n i t i t h a l , t a l e p l e r i , b e l g e n i n V ge^erli-k
süresi
i ç e r i s i n d e b a n k a l a r a y a p ı l ı r « B a n k a l a r c a dâ-•sözko'nusu -t,^lep.ler-özel i t h a l m ü s a a d e s i d ü z e n l e n m e k s u r e t i y l e s o n u ç l a n d ı r ı l ı r =
C ) -Bedeli H e r k e z J a n k a s ı k a y n a c ı n d a n . k a r ş ı l a n m a k s u r e t i y l e y a p ı l a c a k ithalatta',, A . v© -B .fıkralarında . b e l i rti î e n ..•©sasl^r
dahilinde . b a n k a l a r a yapılan'ithai talepleri . bankalarca • t a n z i ^
olunan ithal müsaadesi' formüleri İ l e ' birlikte geçerli ' t a l ^
tarihinden
i t i b a r e n 'S iş' g ü n ü _ i ç i n d e b u B a n k a y a • -. iRti'kal
ettirilir» t thai müsaadesi Merkez B a n k a s ı n c a tekemmül «ttirilir»
m ^ m ,
SÎĞORTA BEDELÎ
VE' FARKLARI
Wad^
7- D ö v i z t a h s i s i , F O B b e d e l i ü z e r i n d e n v a p ı l a b i l ö c e ğ i g i b i . n a v l u n ve/ve-ya s i g o r t a g i d e r l e r i
İle beraber ' de
yapılabilir.
F O B ^ d a n gayri
döviz
t a l e p l e r i n e ai t • . '.proforma
f a t u r a l a r d a , m a l bedeli,- navlun,, 'sigorta - a v n a y r ı .'belirtilir.
Navlun. ,
sigorta, bedelleri ve bunlara
ilgili i ş l e m l e r T P K K mevzuatına- tabidir,.
ait
farklarla'
Müsaade belgeleri
ve ithal müsaadelerindeki
her türlü
t e s l i m s e k l i -değişikliği • t a l e p l e r i , m e b l a § a$ılma..mak k a y d ı y l a
b a n k a l a r c a i-ncelenerek s o n u ç l a n d ı r ı l ı r »
, Bu- t a l e p l e r i n , a k r e d i t i f l i "ödeme s e k l i n d e a k r e d i t i f s ü r e s i
ici n d e , v e s a i k v e m a l m u k a b i l i ö d e m e şakilleri'nde '--İse m a l l a r ı n
g ü m r ü k l e r d e n ç e k i l m e s i n d e n ö n c e y a p ı l m a s ı gerekir.»
P^OFO««A rATURA.ONAYLANMASÎ.DESîSÎKLîSî
:
H a d d â 8 " H ü s a a d e y e Tabi h a d d e l e r L i s t e s i n d e k i
maddeler
için Müsteşarlığa yapılacak
m ü r a c a a t l a r a biri
asıl ü ç nüsha
proforma'fatura eklenir»
( D a m g a V e r g i s i K a n u n u h ü k ü m l e r i n e -göre
damga pulu yapıştırılacaktır.)
Bu fa'turalarm esas itibariyle;
a) M a l ı n m e n ş e i n i d e b e l i r t e n ,
aydan yeni tarihli,
müracaat tarihine göre 6
b) V â r i s e o p s i y o n u s o n a e r m e m i $ ,
c.) FOB' t e s l i m s e k l i d ı ş ı n d a b i r i m f i y a t ı n ı d a i h t i v a e d e n
mal bedelij
navlun ve/veya sigorta bedelleri ayrı ayrı gösteril­
miş,
d) ithalatçı, firma isim vo unvanını
olması
havi,
g^rekmektodir.
O n a y l a n m a s ı n d a ' z a r u r e t -görülen m a d d e l e r e a i t f a t u r a l a r ;
" O n a y l a .f«tura •kapsamı" k a y d ı k o n u l a r a k m ü s a a d e b e l g e s i n e
eklen-'
mmk. .suretiyle firmaya
v e işlem yapılmak
üzere
ilgili
Merkep
•Bankası Ş u b e s i n e gönderilir.'
B u • f a t u r a l a r l a i l g i l i -olarak? i h r a c a t ç ı f i r m a , m e m l e k e t vei
4d.vİiE 'öinsi d e ğ i ş i k l i k l e r i n e d a i r m ü r a c a a t l a r , d i ğ e r h u s u s l a r - a y n ı '
kalmak kaydıyla ithalatın her safhasında bankalara yapılır. (Yö~
notifi«li§in 3 4 . m a d d e s i h ü k ü m l e r i s a k l ı d ı r . ) B u n u n d ı ş ı n d a k i d e ğ i §l.klik talepleri . y u k a r ı d a k i e s a s l a r d a h i l i n d e M ü s t e ş a r l ı ğ a ' y a p ı ­
lır,'
İtHâL'" ft()SAADELERtHîN G E Ç E R L İ K SÜRESİ 2
M a ^ o - 9 - îthaİ müsaadelerinin geçerlik
süresi,
taşıdığı
tarihten^itibaren altı aydır.tthalat Rejimi esasları çerçevesinde
yapılacak
bütün ithalâtta bu Yönetmeliğin 10. v e 12.maddeleri
hükümleri
s^Klı olmak ü z e r e ,
malın bu süre içinde fiilen
ithal
e d i l m i ş , o l m a s ı ' ' g e r e k i r. ( H a z ı r
gemi
ithalatrna
ait
ithal
müsaadelerinin
süresi
bayrak şahadetnamesinin
onay 'tarihinden
i t i b a r e n 12 a y d ı r . )
İ t h a l s ü r e s i i ç i n d e g ü m r ü k l e r e getirtilmiş o l a n
malların,
bu sürenin bitiminden
itibaren 20 gün içinde,
a y r ı c a bi r
müsaadeye
g e r e H k a l m a d a n g ü m r ü k t e n .çekilmesi m ü m k ü n d ü r . B u
süre,
imal., s u r e s i
v e ek süre alındığı hallerde d e -yygulanır. B u 20
günlük süre içinde teslim sekli ( F 0 8 , C F , C Î F gibi) değişikliği
yapılabilir.
Ancak, sözkonusu
20 günlük gümrükten çekme süresi
.•ithai • s ü r e s i n d e n s a y ı l m a z .
.tmAL SÜRESİ . :
H a d d e 1 0 - îtjıal s ü r e s i n e ek' olarak^, n i t e l i ğ i
itibariyle
imali , özellik
arzeden y e teşvik b e l g e s i b u l u n m a y a n
yatırım
mallarıiçin,
imal
s ü r e s i ' talepleri^, ' m ü s a a d e
'belgesinin
•geçerlilik süresi içinde veya ithal müsaadesi s a f h a s ı n d a ; a k r e d i ­
tifli
ödeme peklinde akreditif vadesi, vesaik veya mal mukabili
ö d e m e * çekli'nde ' i s e ,
i thai
müsaadesinin • geçerlik
süresi
içinde,müsaade belgesi veya ithal müsaadesinin, aslı ile birlikte
proförma
fatura ve ithal
konusu malın özel
imalat
olduğunu
gösterir,imalatçı
firmadan alınacak
belgelerle
Müsteşarlığa
yapılır.
lialın ö z e l i m a l a t o l d u ğ u n u g ö s t e r e n v e i m a l a t ç ı
firmaca
düzenlenecek belgelerde proforma faturanın tarih ve sayısı ayrıca
belirtilir. •
, ' '.
L i b e r e (ithali s e r b e s t ) v e y a f o n ö d e n m e k s u r e t i y l e
ithal
edilecek
maddelerle ilgili imal süresi talepleri ithal müsaadesi
düzenlenmiş
olsun veya olmasın yukarıda
zikredilen
belgelerle
birlikte Müsteşarlığa yapılır.
Müsteşarlıkça yapılacak incelemeler sonucunda, taleplerin
uygun görülmesi
halinde,imal
süresi
anılan belgeler
üzerine
işlenir.
îmal süreleri yalnız üzerinde kayıtlı ülke için
dir, İmal
süresi
müsaade belgesinin geçerlik
s ü r e s i ni
ancak,
b u s ü r e b a n k a l a r c a i thai m ü s a a d e s i n i n g e ç e r l i k
eklenir.
geçerli­
uzatmaz;
süresine
MÜCBtR SEBEP HALLERİ VE TEVSİK
ŞEKİLLERİ
M a d d e 1 1 - I- A ş a ğ ı d a y a z ı l ı h a l l e r m ü c b i r s e b e p
sayılır:
A) İ t h a l a t ç ı fi r m a n m i nfi s a h i ü z e r i n e t a s f i y e m e m u r u n u n
i thalattan vazgeçildiğini bildirmesi, firmanın iflası veya faali­
yeti ni d a i m i
olarak
tatil e t m e s i , ş a h ı s fi r m a l a r ı n d a
firma
Sahibi ni n ö l ü m ü .
B) S a t ı c ı f i r m a n ı n i n f i s a h ı , i f l a s ı , f a a l i y e t i n i
daimi
o l a r a k t a t i 1 e t m e s i , ş a h ı s f i r m a l a r ı n d a f i r m a s a h i b i ni n ö l ü m ü ,
C.) D e m o n t e o l a r a k g e t i r i l i p g ü m r ü k m e v z u a t ı n a g ö r e m o n t e
edilmiş olarak
çekilmesi
gereken
maddelerde
montaj
süresine
i h t i y a ç bulunmafeı,
D) M a l l a r ı n i thai m ü s a a d e s i ni n g e ç e r l i k s ü r e s i i ç e r i s i n d e
sevk edildiği halde, i t h a l a t m naki1, mecburi aktarma ve tahliye
sebebiyle gecikmesi,sevk vesaikinin geç gelmesi,
E) G r e v , l o v a k t , a v a r y a
hali ,
F)
Resmi
makam ve yetkili, mercilerimi z veya
ihracatçı
m e m l e k e t r e s m i m a k a m l a r ı n ı n k a r a r ve i ş l e m l e r i i l e m u h a b i r b a n k a ­
ların
muameleleri
dolayısıyle
müsaade belgesi
veya
i thai
müsaadesinin
geçerlik süresinin sona ermesi, ithalatın imkansız
hale g e l m e s i v e y a g e c i k m e s i ,
G) D e p r e m , h a r p ve a b l u k a h a l i ,
H) M a l l a r ı n kaybı ve h a s a r a u ğ r a m a s ı ,
II- Mücbir sebep hallerinin tevsik
A ve B hallerinin,yetkili
şekillerir
mercilerden,
C halinin gümrük idarelerinden,
D halinin
konşimento veya sevk
vesaiki <mallâr
ithal
müsaadesinin
süresi
d ı ş ı n d a y ü k l e n m i ş i s e s ü r e s i içi n d e
teslim
a l ı n d ı ğ ı n ı beli rti r i I g i l i n a k l i y e c i d e n a l ı n a c a k b e l g e ) i l e m a l ı n
g ü m r ü ğ e g e l d i ğ i n i b e l i r t i r i l g i l i G ü m r ü k İ d a r e s i n d e n ve
ithalata
aracılık eden bankadan,
E
ve G halinin ihracatçının bulunduğu memleketin
resmi
makamlarından
veya mahalli Odaca tasdik edilmiş olmak
kaydıyla
s a t ı c ı v e y a i h r a c a t ç ı f i r m a d a n * ( H a r p v e a b l u k a hali h a r i ç ) ,
F
h a l i n i n resmi m a k a m l a r ı m ı z d a n ,
ihracatçının bulunduğu
m e m l e k e t i n resmi m a k a m l a r ı n d a n v e y a m u h a b i r b a n k a l a r d a n ,
H halinin sigorta
şirketinden,
alınmış belgelerle tevsik edilmesi
şarttır»
'Yukarıda s ö z ü e d i l e n b e l g e l e r d e , s ö z k o n u s u i t h a l a t a
ait
müsaade
belgesi
v e i thai m ü s a a d e s i n i n t a r i h v e s a y ı s ı n ı n
veya
akreditif
numarasının ihracatçı
firma veya yetkili
kgruluş
t a r a f ı n d a n beli r t i İ m e s i g e r e k l i d i r . •
ÎTHAL. MÜSAADELERİNİN
GEÇERLİK
SÜRESİNİN
UZATILMASI
t\
Madde
. 1 2 - I- İ t h a l m ü s a a d e l e r i n i n
geçerlik "süreleri;
a k r e d i t i f l i i ş l e m l e r d e a k r e d i t i f süresi-, d i ğ e r ö d ç m e ş e k i l l e r i n d e
ise ithal müsaadelerinin geçerlik süresi içinde müracaat
edilmek
kaydıyla, i l g i l i l e r i n müracaatı ü z e r i n e , bu i t h a l a t a
aracılık
y a p a n b a n k a l a r c a ^12 a y a k a d a r (12 ay d a h i l ) u z a t x l a b i l i r .
Bu
t a k d i r d e , -her ay. i ç i n e k ""süre t a l e b i n e k o n u o l a n m a l
bedelinin
t a l e p t|ari|Sindeki
cari k u r d a n Türk Lirası tutarının
% Ol'i (binde biri) İhracatı
Teşvik Fonuna irad
kaydedilmek
ü z e r e b a n k a l a r c a i l g i l i d e n t a h s i l e d i l i r . Bu, meblağ-, ' h e r ay i ç i n
3.000-000^-;TL'yi g e ç e m e z . B u s.uretle t a h s i l o l u n a n ' mefc^lağ ' h a t ta
s o n l a r ı n d a g l o b a l o l a r a k M e r k e z Baj^kasına d e v r e d i l i r .
•• B a n k a l a r c a v e r i l m i ş e k s ü r e l e r i n i p t a l i hali n d e , b u işlem.,
i ç i n tahsil o l u n a n meblağ geri v e r i l m e z .
I I - - . B u . m a d d e n i n I - b e n d i n e i s t i n a d e n ^ b a n k a l a r d a n 12 a y a
k a d a r e k süre" a l ı n m ı ş o l m a k $ î a r t ı y l ^ ^ t h a i m ü s a a d e l e r i n i n y ü r ü r ­
lük s ü r e s i s S Ü r e s i i ç i n d e m ü r a c a a t e d i l m e s i h a l i n d e . M ü s t e ş a r l ı k ç a
gerek'görüldüğü-hallerde'.uzatılabilir.
I I I - ll,.maddenin D f ı k r a s ı n a d a y a l ı t a l e p l e r i n , e n g e ç
m a l l a r ı n gümrüklere g e l i ş i n d e n i t i b a r e n 2 ay içinde bu maddede
b e l i rti İSTI / b e l g e l e r ' v e i t h a l
müsaadesinin
"G" nüshası
ile
birlikte Hüsteşa-liğa yapılması halinde ithal müsaadeleri ne,Müs­
teşarlıkça işlem tarihinden itibaren ithalatçılara 2,sanayicilere
3. a y â .kadar e k s ü r e v e r i l e b i l i r .
IV- 11.maddenin C,F ve G fıkralarına göre
Müsteşarlığa
.yapılacak' talepler^anılan maddede belirtilen belgelerle birlikte
ve' b ü .'.belgelerin • t a ş ı d ı k l a r ı .tarihten i t i b a r e n 2 a y i ç i n d e
y a p ı l d ı ğ ı t a k d i r d e , i thai m ü s a a d e l e r i n e , b a n k a l a r d a n
alınabilecek
12 ' a y s ü r e ş a r t ı a r a n m a k s ı z ı n . M ü s t e ş a r l ı k ç a i ş l e m
tarihinden*
İtibaren gerekli ek'şüre verilebilir.
V-- î t h a l m ü s a a d e s i n i n - s ü r e s i i ç i n d e g ü m r ü k l e r e g e l e n ,
.ancak m u h t e l i f
s e b e p l e r , i l e g ü m r ü k l e r d e n ' - ç e k i l e m e y e n mallar^
için^ithal
m ü s a a d e s i n i n bitimi .tarihinden i t i b a r e h ü ç ay içinde
mür^cşat âdilmök çartıyla,gerek görülen hallerde
sanayicilere
- M ü s t e ş a r ı ıko.â i k i a y a k a d a r e k s ü r e v e r i l e b i l i r .
V I - Süresi
içinde gümrüklere getirilen
mallarla
iIgili
olarak;
a- î thalatçılarla gümrük idareleri arasında doğan anlaş­
mazlıkların adli,idari merciler veya gümrük idarelerince
kesin
olarak çözümlenmesi,
b - Gümrük Kanunu veya sair Kanunlarla gümrük idarelerince
yapılan incelemelerin (Kıymet araştırmaları,kimyahane tahlileri,
s t a n d a r d a u y g u n l u ğ u n tesbi ti v e b u n u n g i b i i ş l e m l e r ) u y u ş m a z l ı k
d o ğ m a k s ı z ı n sonuçlanması hallerinde bu hususun ilgililere tebliği
tarihinden itibaren bir ay i ç i n d e , ayrıca ek süre alınmadan m a l ­
ların ithâline gümrük idarelerince müsaade edilir.
M E M L E K E T D E Ö Î Ş î K L î B î ':
Madde 13- Malın getirileceği, mal bedelinin
transfer
edildiği
veya edileceği ve menşe
memleketin
değistirıİmesine
ilişkin t a l e p l e r ( İ t h a l a t Y ö n e t m e l i ğ i n i n 4 6 . m a d d e s i h ü k m ü . s a k l ı ­
d ı r . ),i t h a l a t m her s a f h a s ı n d a B a n k a l a r c a i n c e l e n e r e k s o n u ç l a n d ı ­
rılır.
îthal müsaadesi
ü z e r i n e m a l ı n geti rileceği,transferi n
yapılacağı ve menşe memleket ismi ayrı ayrı kaydedilir.
1 thai e d i l e c e k m a l ı n g e t i r i l e c e ğ i (i t h a l a t m y a p ı l a c a ğ ı )
m e m l e k e t ; m a l ı n , t r a n s i t geçi r i İ m e s i n e , v e aktarma e d i İ m e s i ne
i l i ş k i n s e v k ve. y ü k l e m e i ş l e m l e r i h a r i ç , T ü r k i y e ' y e e n s o n g ö n d e ­
r i l d i ğ i v e y a g e t i r i l d i ğ i a r a c a y ü k l e n d i ğ i memlekettir.'
F Î R M A D E G î Ş t K L î Ç t :,
Madde
14- İthalatçı
firma değişikliği ' kabul
edilmez,
t t h a l a t ı n dövi z t a h s i s i a l a n f i r m a
tarafından
yapılması
şarttır.
Mutemetliğe ilişkin hükümler saklıdır.
MAL DEGÎŞÎKLÎSÎ :
Madde
1 5 - I- M ü s a a d e y e Tabi h a d d e l e r L i s t e s i n d e y e r a l a n
ve
henüz
gümrüklere getirilmemiş bulunan maddelerle
ilgili
müsaade oelgeleri v e y a ithal müsaadelerindeki mal değişikliği t a ­
l e p l e r i , yeni m a l a a i t o r i j i n a l f a t u r a i l e M ü s t e ş a r l ı ğ a y a p ı l ı r .
.Müsteşarlıkça
uygun
görülen
talepler hakkında Merkez
Bankası
ilgili şubesine bilgi verilir,
Iî~ Gümrüklere getirilen mallar, ithal, müsaadelerinde^
yazılı
olanlardan farklı
bulunduğu
takdi rd.e b u n l a r d a n
ancak
aşağıdaki hallere uyanların.ithaline gümrük idarelerince
müsaade
olunur.
A;; İ t h a l m ü s a a d e s i a l m a n v e g ü m r ü k l e r e g e t i r i l e n m a l l a ­
rın
her i k i s i de l i b e r e (ithali s e r b e s t ) v e y a F o n Ö d e n m e k
Sure­
t i y l e i t h a l E d i l e c e k M a d d e l e r v e y a M ü s a a d e y e Tabi M a d d e l e r Lis.tesi ne d a h i l bulundu<i;ıu t a k d i r d e ,
kısıtlayıcı kayıtlar saklı kalmak
ve M ü s a a d e y e Tab.i M a d d e l e r L i s t e s i ' n d e k a y ı t l ı m a l l a r i o i n M ü s t e ­
ş a r l ı ğ ı n izni a l ı n m a k s a r t ı y l a , d e ğ i s i k g e l e n m a l i t h a l
edilir.
Ancak., l i b e r e m a a d e l e r d e h i t h a l
müsaadesi
alınıp da Müsaadeye
Tabı M a d d e l e r L i s t e s i n d e n b i r m a l g e t i r i l m e s i h a l i n d e .
Müsteşar­
lıkça ithaline müsaade olunanların, gümrük vergileri
iki
kat
o l a r a k t a h s i l e d i l i r . B a ş l a m ı ş i ş l e m l e r d e bu h ü k m e t a b i d i r .
6) .ithal m ü s a a d e l e r i n e d a y a n ı l a r a k gümrüç;^e g e t i r i l e n .mad­
d e n i n k ı y m e t i i t i b a r i y l e e n ç o k ^ 5'ıne ( % 5 d a h i l ) t e k a b ü l e d e n
kxs:rıi
tarife
uygulaması
dolayısıyla
esas maddenin
tarifesi
djs.ında kaldicıı t a k d i r d e , m ü s a a d e s i a l ı n a n e s â s m a l a g ö r e k u l l a ­
n ı ş Y a r i n i n a y n ı o l d u ğ u v e i t h a l i n d e b i r s a k ı n c a b u l u n m a d ı ğ ı Müs• tesarlıktan alınacak bir.belge ile tevsik edilmek ve tahsis tuta­
rı a s ı l m a m a k
kaydıyla sözü edilen orana tekabül aden kısım- da
ithal edilir. .
C) G ü m r ü k G i r i ş T a r i f e C e t v e l i n d e meydana- g e l e c e k
deği­
ş i k l i k d o l a y ı s ı y l a tıerhangı bi r m a d d e n i n t a r i f e p o z i s y o n u
değiş­
ti
Lakdirda. (bu h u s u s t a M a l i y e v e . G ü m r ü k B a k a n l ı ğ ı n c a y a y ı m l a nacaik g e n e l g e h ü k ü m l e r i s a k l ı d ı r ) , M a l i y e ve G ü m r ü k B a k a n l ı ğ ı n c a
b u dc;gır:.ikliğirv y a p ı l d ı ğ ı t a r i h t e y ü r ü r l ü k t e b u l u n a n i t h a l l i s t e ­
le ı-i ndeki pozi s y o n l a r ü z e r i n d e n a l ı n m ı ş p l a n i t h a l / n ü s a a d e l e r ı n d e
'yazılı t a r i f e pozi-syonuna g ö r e m a d d e n i n i t h a l i n e m ü s a a d e e d i l m e k l e
beraber tarife tatbikatı yeni p o z i s y o n üzerinden yapılır.
8ü gibi- deîîisi k l i k l e r d e i t h a l l i s t e l e r i n d e k a y ı t l ı
i smı e s a s a l ı n ı r .
madde
I I I - Yönetmeliğin 45.maddesine istinaden düzenlenen ithal
m ü s a a d e l e r i n e dcxyanilarak g ü m r ü k l e r e , geti ri l e n m a d d e l e r l e i l g i l i
dcsğışiklik t a l e p l e r i , g ü m r ü k i d a r e l e r i n c e s o n u ç l a n d ı r ı l ı r . A n c a k ^
libere
(fonlu maddeler
dahil) maddeler için alınmış
ithal
m ü s a a d e l e r i n e istinadefı m ü s a a d e y e tabı bi r" m a d d e geti ri İ m i s o l m a s ı
h a l i n d e m a l dscîısikliği t a l e p l e r i
M ü s t e ş a r l ı k ç a i n c e l e n e r e k so­
n u ç l a n d ı r 11 ır .
I V - VukarIdaki
fıkralar
d ı ş ı n d a k a l a n mal
değişikliği
taleplerine, ait müracaatlar, gerektiğinde ilgili
kuruluşların
ğc^r.üşü de a l ı n a r a k M ü s t e ş a r l ı k ç a i n c e l e n e r e k s o n u ç l a n d ı r ı l ı r
ve
neticesi İlgili gümrük idaresine biİdi rilir.
delerine
V.- T e m i n a t t a n m u a f o l a n m a d d e l e r i o i n alına.n i t h â l müsaa-istinaden
teminata
tabi
bir, m a d d e
ithal
edilemez.
V I - Yetkili
merci tarafından belirli bir madde için
ge­
çerli o l d u ğ u b e l i r t i l e n i thai müsaadeleri b a ş k a bir mal i t h a l i n d e
kullanılamaz.
MUTEMET ELİYLE YAPILACAK İTHALAT s
M a d d e 1 6 - Sanayic:^aerce y a p ı l a c a k i t h a l a t / M ü s t e ş a r l ı k ç a
bir müessese veya kuruluş tayin edilmediği
takdirde,
ithalât
belgesi, b u l u n a n bir mutemet eliyle yapılabilir,
Qu yoldan yapılacak ithalatta, mutemetlik sıfatı,mutemet
ile tahsis^sahipleri tarafından müştereken düzenlenen bir sözleş­
me i l e t e v s i k e d i l i r . A n c a k , b u s ö z l e ş m e Y ö n e t m e l i k
hükümlerine
aykırı olarak düzenlenemez.
Mutemetlik
t a l e p l e r i l i s t e a y ı r ı m ı y a p ı l m a k s ı z ı n banka-^
lara yapılırvMüsaâde belgesi
veya ithal müsaadesine
müstenit
t a l e p l e r i n b u beligeierin y ü r ü r l ü k s ü r e s i i ç i n d e . y a p ı l m a s ı g e r e k i r .
8ankaİar<;a, u s u l ü n e u y g u n t a l e p l e r e i s t i n a d e n d ü z e n l e n e n
ithal müsaadeleri
İptaİ edilerek mutemet adına yeni
bir
ith^l
m ü s a a d e s i d ü z e n l e h i r . Düzenlenerİ b u i t h a l m ü s a a d e s i , i p t a l o l u n a n
i t h â l m ü s a a d e s i y l e b i r l i k t e geîperlidir,
V
İthal müsâadeleri
kabul e d i l m e z .
üzerinden kısmi mutemetlik
talepleri
Mutemet eliyle yapılacak ithalatta,firmalar,mutemetlerini
a K r e d i t i f l i i s l e m İ e r d e ithâl müsaadesi düzenlendikten,vesaik veya
m a l m u k a b i l i ö d e m e ş e k i l l i i ş l e m l e r d e i s e i t h ^ l k o n u s u 'maddeler
sevk edildikten sonra değiştiremez1er.
Mutemetler,
tayin edemezler.
diğer ficmalar ile şahısları mutemet
olarak
Mutemet eliyle yapılacak ithalata ait işlemlerle
bütün görevler mutemetler tarafından yerine getirilir.
ilgin
Mutemetlik görevini Y®rine getirmeyen veya kötüye kulla^ nan
fîfütemetlere
bu g ö r e v i n geçici
veya
devamlı
olarak
verilmemesi kararlaştirilabilir.
, Müs^aadeye t a b i M a d d e l e r L i s t e s i n d e n k e n d i
ihtiyaçları
İçin - tahsis alan sanayidilerin mutemet eliyle yapacakları
i tha­
latta , mutemet adına yeni bir ithal müsaadesi düzenlenmeden önce
mutemet firma tarafından, . Müsteşarlığın izni alınmaksızın tahsis
k o n u s u m a l ı n t a h s i s s a h i b i n d f e n b a s i k a s m a d e v i r v^, t e m l i k o l u n a ­
mayacağına veya tahsis sahibinden başkasının kullanımına
terk
edilmeyeceğine, aksine
hareket edildiği takdirde hiçbir
Kanuni
kovuşturmaya lüzum kalmaksızın tahsis edilen dövizin Türk Lirası
tutarının % 6 0 ' m m İhracatı Teşvik F o n u ' n a ırad kaydedi İmek
ü z e r e ö d e n e c e ğ i n e v ^ ö d e m e n i n 6 1 8 3 s a y ı l ı \,ıAmme A l a c a k l a r ı n ı n
T a h s i l i U s u l ü H a k k ı n d a K a n u n ek v e t a d i 1 h ü k ü m l e r i n e g ö r e
yerine
getirileceğinin kabul
ve taahhüt edildiğine dair
Müsteşarlığa
* m u h a t a p b i r t a a h h ü t n a m e b a n k a l a r a v e r i l i r . B a n k a l a r c a bu t a a h h ü t ­
name!} er b i r h a f t a z a r f ı n d a M ü s t e ş a r l ı ğ a g ö n d e r i l i r .
M O T O R L U KARA U L A Ş T I R M A ARAÇLARI İ T H A L A T I :
Madde
17- 87.02 gümrük tarife pozisyonlu
araç ve otobüsler ile bu a r a ç l a r ı n ;
- 37.04
şasileri,
gümrük
tarife'
pozisyonlu
kamyon,çekici
yalnız
motorlu
" 87.06 gümrük
tarife pozisyonlu yalnız şasi ve
imali
için gerekli
komple ön ve arka dingilleri
ile
çerçevesi,kupa ve k a s a s ı ,
~ 87.14
gümrük
tarife pozisyonlu
römork
.traktörleri r ö m o r k l a r ı h a r i ç ) y a r ı römorkları.,
ve
şasi
şasi
(tarım
ithalatında
bankalarca
i thai m ü s a a d e s i , v e r i l m e d e n
önce,
bu
Yönetmelikteki
diğer hükümler saklı kalmak şartıyla
Karayolları
Trafik Yönetmeliği'nin 144.maddesindeki kayıtlara uygunluğu bakı­
mından
Türk Standartları Enstitüsü'nce vize
edilmiş
proforma
fatura aranacak
ve bu f a t u r a l a r
irtiPatlandınimak
suretiyle
ithal müsaadesine eklenecektir.
T E M İ N A T I N GERÎ V E R İ L M E S İ V E î R A D K A Y D E D İ L M E S İ
:
M a d d e 1 8 - I- T e m i n a t ı n geri verilmesi. :
A) B a n k a l a r a y a t ı r ı l a n t e m i n a t a ş a ğ ı d a k i
l i l e r e geri
verilir.
hâllerde
ilgi­
.1.- Malların- i t h a l s ü r e s i v e y a 9 . m a d d e d e k a y ı t l ı 20 g ü n l ü k
s ü r e i ç i n d e i t h a l edildi<^inin T P K K M e v z u a t ı n a g ö r e
bedellerinin
öçlendi-ği ni n ve fiili i t h a l i t a m a m l a n a n k ı s ı m l a ilgil.i
ithalat
hesabının
bankalarda
kapatıldığının
tevsiki
şartıyla,
fiili
ithali t a m a m l a n a n k ı s m a a i t t e m i n a t .
i
.
, ; •'
2- Mal
mukabili
ödeme sekline göre yapılan
ithalatta,
fiili
i t h a l i m ü t e a k i p iki ay i ç i n d e t r a n s f e r e m ü r a c a a t
ediİması
şartıyla, bu-kısma ait teminat.
3- 1 1 . maddede- beli rti len m ü c b i r s e b e p l e r l e (F hali hari.c).
mahalli
Odaca
tasdik
edilmiş - olmak
kaydıyla, . satıcı
veya
İhracatçı
f i r m a d a n a l ı n a c a k b e l g e l e r l e t e v s i k e d i l e n her
türlü
tabii
afetler,
enerji krizi, hammadde
teminindeki
güdükler,
makınaların . arızlanmasından
dolayı satıcı
firma
tarafından
imalata
belirsiz
b i r s ü r e •son v e r i l m e s i
veya imalatın
sona
erdirilmesi
sebeplerinden
dolayı ithalat
kısmen veya
tamamen
imkansız
h a l e geldie-^i t a k d i r d e , bu h^l m ü s a a d e b e l g e l e r i n i n v e y a
ithal m ü s a a d e l e r i n i n g e ç e r l i k s ü r e l e r i i ç i n d e m ü r a c a a t e d i l m e k ve
bu b e l g e l e r i n
s ü r e l e r i n i n - b i t i m i tari,hi n d e n i t i b a r e n 45
gün
içinde belgelendirilmek şartıyla,teminat kısmen veya tamamen.
4- M ü s a a d e B e l g e l e r i n i n
e n az
50'sinin
kullanılması
halinde belgenin geçerlik.süresi içinde müracaat edilmesi şartıyla
kalan kısma ait teminat.
M ü s a a d e B e l g e l e r i n i n % 5 0 ' s i n d e n az k u l l a n ı l m a s ı v e y a h i ç
kullaPAİmaması hallerinde ise, belgenin geçerlik süresinin içinde
müracaat edilmesi kaydıyla sözü edilen Müsaade B e l g e s i n i n geçerlik
s ü r e s i n i n b i t i m i n d e n i t i b a r e n 6 ay s o n u n d a , k u l l a n ı l m a y a n
kısm^
ait teminat..
5- A k r e d i t i f i n
açıldığı
t a r i h t e n i t i b a r e n 3 ay
içinde
müracaat
edilme'si v e a k r e d i t i f i n t a m a m e n v e y a k ı s m e n i p t a l i i l e
döviz,
transferi.
yapılmışsa
dövizlerin süresi
içinde . geri
getirilmesi kaydıyle yatırılan teminat kısmen.veya tamamen
6- Y a t ı r ı l a n
teminatın
tahsis olunan döviz
miktarının
Türk Lirasına tekabül eden kısmından fazlası veya talebin belgeye
bağlanmamış olması
halinde, teminatın yatırıldığına
dair
banka
makbuzunun ibrazı suretiyle tamamı.
7~ O n a y l ı
fatura değişikliği veya fivat
indirilen kısma tekabül eden teminat.
indirimlerinde,,
8- T e s l i m s e k l i
değişikliği
veya fiyatlarda
sonradan
yapılan
indirim nedeniyle ortaya çıkacak
teminat
fazlalığının,
akreditif
s ü r e s i -içinde b a n k a l a r a m ü r a c a a t
edilmek
şartıyla,
f i y a t l a r d a v e y a n a v l u n d a ' s o n r a d a n y a p ı l a n ındi r m e ve C İ F y a h u t CF
o l a r a k y a p ı l a n s a t ı ş a k t i n i n C F v e y a FOB ş e k i l l e r i n e
çevrilmesi
dolayısıyla
tahsis edilen dövizlerin
tamamen . kullanılmaması
halinde
kullanılmayan d ö v i z l e r , süresi i cinde.geri• g e t i r i l m e k ,
m a l l a r ı n m i k t a r ve n i t e l i k l e r i n d e d e ğ i ş i k l i k , o l m a k s ı z ı n
ithal
edilmek ye dövizlerin g e n g e t i r i l m e s i n d e n i t i b a r e n b i r a y i d i n d e
müracaat o l u n m a k , d ö v i z l e r t r a n s f e r e d i l m e m i ş i s e m a l l a r ı n i t h a l
ediİdiaı tarihten i t i b a r e n yine b i r ay içinde m ü r a c a a t t a b u l u n u l ­
m a k sartıvia k u l l a n ı l m a y a n d o v ı z l e r e v e n o k s a n l ı ğ a a ı t k ı s i m .
9- a)
G ü m r ü ğ e , g e l e n i thai
konusu malların
34.maddede
belirtilen
h a d l e r d a h i l i nde n o k s a n o l m a s ı hali n d e , d ö v i z t r a n s f e r
cîdılmısse k u l l a n ı l m a y a n k ı s ı m s ü r e s i i ç i n d e geri g e t i r i İ m e k v e b u
geri g e t i r i l m e y i t a k i p e d e n b i r a y i ç i n d e m ü r a c a a t e d i l m e k , d ö v i z
t r a n s f e r , e d i İ m e m i s s e m a l l a r ı n i thai e d i İ d i ğ i
tari h t e n i t i b a r e n '
bir
ay içinde müracaat olunmak şartıyla noksanlığa tekabül
eden
teminat.
b) G ü m r ü ğ e g e l e n . i t h a i k o n u s u m a l l a r ı n m i k t a r v e y a k ı y m e t ı n d e k i n o k s a n l ı k % 1 0 ' d a n f a z l a o l d u ğ u takdi r d e , t r a n s f e r e d i l ­
miş b i r döviz varsa bunun süresi
i ç i n d e geri
getirijdiğinin.
t e v s i ki v e y u k a r ı d a b e l i r t i l e n bi r a y l ı k s ü r e l e r içi nde m ü r a c a a t
e d i İ m e k ş a r t ı y l a t e m i n a t m % 10 f a r k a t e k a b ü l e d e n k ı s m ı .
B) 1 1 . m a d d e n i n F f ı k r a s ı n d a b e l i r t i l e n s e b e p l e r l e i t h a l a ­
t ı n i m k a n s ı z ..hale g e l m e s i d u r u m u n d a , resmi
m a k a m v e yetk.ilı
mercilerimi zden v e y a ihracatçı memleket resmi m a k a m l a r ı n d a n v e y a
m u h a b i r b a n k a l a r d a n a l m a n b e l g e l e r l e mLJsa^.de b e l g e s i v e y a ı thai
müsaadesinin süresi
i ç i n d e b a n k a l a r a yapıla'cİ'f^!':temınat
iadesi
talepleri bu bankalarca, sözü edilen belgeleri n taşıdığı tarihten
i t i b a r e n 2 a y i ç i n d e i n t i k a l etti r i İ m e k
kaydıyla
Müsteşarlıkça
i n c e l e n i p s o n u ç l a n d ı n 11 r .
- I I - Teminatın Irad Kaydedıİmesi:
1- İ t h a l a t ı n
s ü r e s i içi nde k ı s m e n v e y a t a m a m e n
.yapılma­
ması ,
2- M a l b e d e l l e r i ni n T P K K m e v z u a t ı v e b u Y ö n e t m e l i k t e t e s ­
b i t edi len s ü r e l e r içi nde k ı s m e n v e y a t.a,mamen,.ödenmemesi ,
3- İ t h a l a t
hesabının TPKK mevzuatına göre bankalarda he­
s a p k a p a m a s ü r e s i i çi nde k a p a t ı Im-^ması,
h a l l e r i nde i t h a l e d i İ m e y e n v e y a y u k a r ı d a b e l i r t i l e n g e r e k l e r i
y a p ı l m a y a n m a l a ai t temi n a t İ h r a c a t ı T e ş v i k F o n u n a i r a d k a y d e d i l i r .
III- Malların
12.maddeye göre Müsteşarlıkça verilen ek
s ü r e l e r i l e a n ı l a n m a d d e n i n V I , b e n d i nde b e l i r t i l e n b i r a y l ı k s ü r e
i ç e r i s i nde i t h a l e d i l m e s i h a l i n d e . İ h r a c a t ı T e ş v i k F o n u n a i r a d
kaydedilmiş
bulunan
teminatlar bu işlemle
iIgili
ithalat
hesabının k a p a t ı l d ı ğ ı n ı n tevsiki sonunda bankalarca
İIgililere
geri veri l i r .
I V - M ü s a a d e b e l g e l e r i n i n i p t a l i ile. i Igi li
Müsteşarlık
talimatları, aksine bir hüküm olmadığı taktirde teminat iadesine
m e s n e t t e ş k i l etti r i İ m e z .
V- Y u r t d ı ş ı n d a n g e m i m u b a y a a s ı v e y a ' i n s a
ettirilmesinde
temi n a t , h e s a p l a r ı n s ü r e s i . i ç i nde k a p a t ı l m a s ı k a y d i y l e , M a r m a r a
Bölgesi
Liman ve Deniz İsleri Müdürlüğü * nden alınacak
geminin
deni ze e l v e r i ş l i l i k b e l g e s i n i n i b r a z ı h a l i n d e g e r i veri l i r .
Aksi
t a k d i r d e t e m i n a t t a m a m e n v e y a k ı s m e n İ h r a c a t ı t e ş v i k F o n u -na i r a d
kaydolunur.
VI- Teminatın, ithalat yapacak firmalar itibariyle, tah­
sili n e , geri v e r i l m e s i ne v e y a i r a d k a y d ı n a i l i ş k i n b ü t ü n İ ş l e m l e r
bankalar tarafından yürütülüp.
VII-^ İ h r a c a t ı
T e ş v i k ' F o n u ' na i r a d k a y d e d i l m i ş
bulunan
t e m i n a t ı h , geri. v e r i l m e s i
talepleriyle iIgili
olarak
doğacak
anlaşmazlıklar, bankalarca Müsteşarlığa iletilir ve Müsteşarlık '
• tarafından incelenerek karara bağlanır.
M a d d e ' 1 9 - I - K a r a r ' v e Y ö n e t m e l i k hükümleı-ine
İ t h a l edi'lmis m a l l a r ı n v e y a p a r ç a l a r ı n ı n ;
A-Sipariş evsâfına
nedeniyle değiştirilmek,
uygun
olmamamşı veya
göre
fiilen
bozuk, çıkması
.B-Bozuk ç ı k m a s ı v e y a s o n r a d a n b o z u l m a s ı
durumlarında
iyurt i ç i n d e t a m i r e d i l e m e m e s i h a l i n d e t a m i r e d i l m e k ,
üzere mahrecine veya üçüncü b i r ülkeye gönderilmesi
i z n i n e tabidir.*
ve
Müsteşarlığın
Sipariş
evsafına\ uygun olmaması
nedeniyle., y a p ı l a c a k
m ü r a c a a t l a r *fıili
ithal tarihinden itibaren altı ay veya
©ngeo
garanti
s ü r e s i içi n d e y a p ı l a b i ^ l i r . Y a t ı r ı m m a l l a r ı n d a daha; s o n r a
m ü r a c a a t mecburiyeti, durumu M ü s t e ş a r l ı k ç a i n c e l e n e r e k s o n u ç l a n d ı ­
rılır.
Yukarıda belirtildiği
ş e k i l d e y.urt d ı ş ı n a g ö n d e r i İfttış
malların.
M ü s t e ş a r l ı k ç a v e r i l e n s ü r e i ç i n d e ithali.' .şarttır. Bu
süre,ancak zorunlu hallerde Müsteşarlıkça uzatılabilir»
II-Gümrüktekı
m a l l a r ı n m a h r e ç l e r i n © ve.ya, . m a h r e ç l e r i n d e n
başka
yere gönderilmeleri gümrük idarelerinin müsaadesine bağlı­
dır . G ü m r ü k l e r c e
çıkışma
müsaade edilen bu malların
sipariş
evsafına uygun bulu'nmaması»arızalı veya bozuk olması• d o l a y l s ı y l a
deriştirilecek
veya
t a m i r içi n geri g ö n d e r i l e c e k o l a n l a r , i thai
müsaadesinin
geçerlik' süresinin
bitimi
tarihinden
sonra
gümrüklere
getirildiği takdirde,ek sure talepleri
Müsteşarlık^^
incelenerek sonuçlandırılır.
III-Müsteşarlıkça
verilecek mahrecine laoe
müsaadelerine
dayanılarak
geri
g ö n d e r i l e n m a d d e y e r m e a n c a k , a y n ı . m i k t a r " _va
kıymette,uygun evsaftaki maddenin ithali mümkün olup bâşkâ
^ir
madde
ithal
olunmaz-Buna ilişkin müracaatlar
(Eks8)'a
uypun
olarak yapılır.
F i i l e n i thai e d i l m i ş maddelerle g ü m r ü k l e r d e b u l u n a n m a d d e ­
ler h a k k ı n d a İ P K K M e v z u a t ı h ü k ü m l e r i s a k l ı d ı r .
• I I I - KISIM'
,ÖZELLİSİ OLAN İTHALAT-
Hadde 2 0 - İthalatı Kanun ve Kararnamelorle belirli kurUm
ve k u r u l u ş l a r a b ı r a k ı l m ı ş m a d d e l e r i n i t h a l i ancak,' b u k u r u m y e
k u r u l u ş l a r t a r a f ı n d a n y a p ı l a b i l i r.
Teşvik Kararlarında yer alan hükümler saklıdır.
Madde 2 1 - Yurda sokulmaları
yürürlükteki .mevzuat ile
k a y ı t v e ş a r t a b a ğ l a n a n v e y a ö z e l m ü s a a d e y e tabi b u l u n a n m a d d e l e r
hakkındaki hükümler saklıdır.
'
M a d d e 2 2 - îzmır Enternasyonal Fuarı i l e ilgili
ithalata
ilişkin esaslar bu hususta Müsteşarlık tarafından ^yayımlanacak
Tebliğle belirlenir.
•KUZEY
KIBRIS
Türk' CUMHURÎYETÎ-'NDEN
YAPILACAM İTHALAT ' •
M a d d e ' 2 3 - K K T C ' d e n y a p ı l a c a k her t ü r l ü i thai t a l e p l e r i ;
-Döviz İstek Formu,
-KKTC yetkili makamlarınca onaylanmış ve Lefkoşe
Ekonomi
ye; . T i c ^ r e ^ t - ^ â ş m ü ş a v i r l i ğ i n c e v i z e e d i l m i ş 3 ( ü ç ) n ü s h a p r o f o r m a
fatura,(Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre damga pulu yapıştı­
r ı l a c a k t ı r »)> v e i ki n ü s h a me'n^^e ş a h a d e t n a m e s i ,
ile b i r l i k t e M ü s t e ş a r l ı ğ a
yapılır.
Teşvik kararları çerçevesinde KKTC'den yapılacak ithalatta
Devlet
Planlama Teşkilatınca verilecek belgelerin ithal müsaade­
sine b a ğ l a n m a s ı n d a n önce ithalatçılar
tarafından
Müsteşarlığın
uygun görüşü alınır.
Bu i t h a l â t t a m e m l e k e t d e ğ i ş i k l i ğ i y a p ı l a m a z . H e r tiirlü mal
değişikliği talepleri M ü s t e ş a r l ı k ç a incelenerek sonuçlandırılır.,
KKTC • Serbest Ticaret Bölgesinden
ithalat;genel hükümlere tabidir.
KİRALAMA YOLUYLA İTHALAT :
Madde
Türkiye'ye
yapılacak
2'4- Ki r a l a m a y o l u y l a y a p ı l a c a k i thai t a l e p l e r i ;
Kiralanacak malın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
özelliklerini, kira amacını
ve k u l l a n ı m
yerini
belirten
bir
dilekçe,
- Kiralanacak
malın, normal satış fiyatını gösterir m a ­
halli ti c a r e t ve' s a n a y i o d a l a r ı n c a v e k o n s o l o s l u ğ u m u z c a
tasdikli
iki a d e t profor.ma f a t u r a ve t e r c ü m e s i ,
- Kira süresini,
kira tutarını, Ödeme, sigorta
yb.
şartları
kapsayan
taraflarca
i-mzalı k i r a s ö z l e ş m e s i n i n ' a5;lı ,
f o t o k o p i s i ve n o t e r d e n t a s d i k l i t e r c ü m e s i .
Kira konusu malın kira süresi sonunda aynen iade edile­
ceğine, devir veya satışının yapılmayacağına ilişkin taahhütname,
-~ K u l l a n i l m ı s mal kiral^anmaı.ı d u r u m u n d a ; s ö z k o n u s u m a l ı n
d a h a ö n c e k a ç yıl k u l l a n ı l d ı ğ ı n ı n v e d a h a k a ç y ı l l ı k e k o n o m i k öm.r
rünün kaldığının yetkili m e r c i l e r d e n alınacak bir ekspertiz raporu
i l e tevsi k i ,
Kira konusu mala ait katalog veya teknik doküman,
ile b i r l i k t e M ü s t e ş a r l ı ğ a
yapılır.
Müsteşarlıkça
uygun görülön
t a l e p l e r , TPKK
Mevzuatına
göre döviz iznine bağlanmak üzere Merkez Bankası'na
gönderilir.
Bu ş e k i l d e g e ç i c i o l a r a k g e t i r i l e c e k m a d d e l e r i n i t h a l i n d e g ü m r ü k
i d a r e l e r i ,bu b a n k a n ı n d ö v i z i z n i n i a r a r .
KAMU SEKTÖRÜ İTHALATI.:
M a d d e 2 5 - Kamu S e k t ö r ü n e d a h i l D a i r e v e
Kuruluşlar;
G e n e l v e k a t m a b ü t ç e l i dai r e l e r , özel
i d a r e l e r ,bal edive!l'er v e k a m u i k t i s a d i t e ş e b b ü s l e r i ile? s e r m a y e s i n i n
yarısı
veya
. y a r ı s ı n d a n f a z l a s ı bu i d a r e ve t e ş e k k ü l l e r e a i t kurul uslar,.
Özel
b i r K a n u n l a v e y a JDİr K a n u n u n v e r d i ğ i y e t k i y e d a y a n ı l a r a k k u r u l a n
iktisâdi', ticari v b . m ü e s s e s e l e r . T a r ı m Kredi ve S a t ı ş K o o p e r a ­
tifleri
ve Birlikleri,
.umumi
menfaate
hadim
cemiyetler,
.T.C. M e r k e z B a n k a s ı , M a d e n T e t k i k v e A r a m a E n s t i t ü s ü ve E l e k t r i k
İ ş l e r i Ç t ü d İdarefii , E r e ğ l i
Demir Çelik Fabrikaları
T.A.Ş.
ve
Cübr^e F a b r i k a l a r ı T . A . Ş , i l e M ü s t e ş a r l i k ç a tesbi t e d i l e c e k di 9er
d a i r e ve. k u r u l u ş l a r d a n i b a r e t t i r .
Kamu sektörünce
açılacak ithalata yönelik
ihalelerde,
i hale a ç ı l m a d a n ö n c e H a z i n e ve D ı ş T i c a r e t M ü s t e ş a r liği^''nın u y g u n
görüşü alınır.Müsteşarlık tarafından ic alım yapılması bildirilen
h a l l e r d e i h t i y a c ı n yerli ü r e t i m d e n k a r ş ı l a n m a s ı e s a s t ı r .
K a m u s e k t ö r ü n ü n l i b e r e (ithali s e r b e s t ) m a d d e l e r i l e F o n
ödenmek Suretiyle İthal Edilecek Maddeler Listesine ilişkin ithal
talepleri
doğrudan b a n k a l a r a yapılır. M ü s a a d e y e Tabi
Maddeler
Listesinde yer alan maddelere ilişkin ithal talepleri i s e ;
a) İ t h a l a t ı n f i n a n s m a n s e k l i ,
b) İ t h a l a t
bir
proje ile ilgili
ise
projenin
teslim
tarihi,
o) H a r e m a k b u z u i l e b a n k a m a k b u z u n u n a s ı l l a r ı ,
d) D ö v i z İ s t e k F o r m u ,
e) M a l ı n m e n ş e i n i d e beli r t e n ,
müracaat tarihine göre 6
a y d a n yeni t a r i h l i v e o p s i y o n u b i t m e m i ş 2 a d e t p r o f o r m a
fatura
ile t e r c ü m e s i ,
f) İ h a l e y o l u y l a y a p ı l a n a l ı m l a r d a b a h i s k o n u s u
malzeme
için
fi r m a l a r ı n v e r m i ş , o l d u k l a r ı
t e k l i f l e r e ,alt
ayrıntılı
mukayese
tablosu, ve satınalma komisyonu raporunun birer örneği,
.g ) M i l l e t l e r a r a s ı
anlaşmaya dayanan
projelerde,anlaşma
ile b i r l i k t e Bakanlar kurulu Kararı'nın birer ö r n e ğ i ,
h) T e s l i m , t e d i y e , t e m i n a t , g a r a n t i m ü d d e t i , g e ç i c i v e kat'ı
kabul
gibi
hükümlere ilaveten, özelli kle,
malzemenin
tesbi t
e d i l e n t e s l i m s ü r e s i n d e s e v k e d i l m e m e s i hali n d e beli rli bi r y ü z d e
n i s b e t i n d e g e c i k m e c e z a s ı n ı n t a t b i k e d i l e c e ğ i n e dai r bi r h ü k ü m
ihti v a e d e n m u k a v e l e n i n tasdi kli T ü r k ç e t e r c ü m e s i
(Ancak akredi­
tifin b e l i r l i
bir zamanda açılmaması halinde fiyat farkı
veya
m u a y y e n m i k t a r d a c e z a ödenmesini muhtevi m u k a v e l e l e r e "işbu muka­
vele,
yetkili
mercileri nden gerekli tahsis müsaadesi alındıktan
s o n r a y ü r ü r l ü ğ e gi r e r " ş e k l i n d e bi r h ü k ü m k o n u l m a s ı
gerekmek-tedir,.) g i b i bilgi, v e b e l g e l e r l e M ü s t e ş a r l ı ğ a y a p ı l ı r .
Kamu S e k t ö r ü n ü n yapacağı i t h a l a t t a , 1 2 . m a d d e n i n I.bendi
gereğince
vaki
o l a c a k ek s ü r e t a l e p l e r i , m a d d e d e
belirtilen
e s a s l a r ' d a h i l i n d e b a n k a l a r c a y e r i n e getirilir'. B u n u n
dışında
k a l a n ek s ü r e ,
imal süresi, onaylı
f a t u r a (değişikliği
ye
m a h r e c i n e i a d e t a l e p l e r i i l e m a l d e ğ i ş i k l i ğ i n e a i t g ü m r ü k -ihti­
l a f l a r ı , temi n a t ı n i r a d k a y d ı i l e i a d ö s i u y u ş m a z l ı k l a r ı M ü s t e s a r lıkça (İthalat Genel Müdürlüğünce) i nemlenerek sonuçlandırılır»
Kamu
Sektörü mutemet yoluyla ithalat y a p a m a z . Bir
kamu
k u r u l u s u d i ğ e r b i r k a m u k u r u l u ş u a d ı n a i t h a l a t y a p a b i l i r . .,Bu
durumda
ithalatı
gerçekleştirert kamu
kurulusu, adına
ithalat
y a p ı l a n k a m u k u r u l u ş u n a , v a r s a , t a n ı n a n nakdi temi nat. m u a f i y e t i
Destekleme
ve Fiyat İstikrar Fohu muafi yeti, gümrük vergi, resim
ve harçlar
üzerindeki indirim veya .muafiyetlerinden aynen.yarar­
lanır .
ûü 'madde i l e i l g i l i
o l a r a k özel
ve
zaruri
h ü s t e ş a M ı k c a verilecek talimata göre işlem yapılır.
hallerde
K a m u S e k t ö r ü n e d a h i l D a i r e v e K u r u l u ş l a r ; y a b a n c ı ^ 1 kek­
ler , u l u s l a r a r a s ı fi n a n s k u r u m l a r ı v e y a y a b a n c ı b a n k a ve k u r u m l a r ­
dan. Hazine Garantisi altında sağlanan kredilerle yapacağı itha­
latla ilgili olarak, i t h a l a t ı n dış k r e d i y l e karşılanacak
bölümü
ile b u
kredinin kullanımını teminen özkaynaklardan
yapılacak
peşin ödemelere
tekabül
eden kısmı
içi n M ü s t e ş a r l ı ğ a
(Dış
Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü) müracaat eoerler.
'
N A T O , O F F SHORE-, M Ü H İ M M A T V E B E N Z E R Î
ÖZEL
ANLAŞMALARA
DAYANAN İTHALAT s
Madde 2 6 - N a t o , Off S h o r e , Mühimmat ve Benzeri özel An­
laşmalara dayanan ithalat ile ilgili işlemler Müsteşarlıkça veri­
lecek t a l i m a t l a r a g ö r e y ü r ü t ü l ü r .
Nato
i thalatı
için
kamu kurum ve
kuruluşlarınca
dört
nüsha
"Müracaat Mektubu" formülerleriyle
Müsteşarlığa
müracaat
edilir.
Müsteşarlıkça uygun görülen taleplerle ilgili
Mektubu" formülerleri nden üç nüshası onaylanarak ilgili
gönderilir.
"Müracaat
kuruluşa
Mezkur i thalatta, i thalat belgesi aranmaz.
O n a y i 1 "Müracaat Mektubu" müsaade belgesi yerine
bi rli k t e g e ç e r l i k s ü r e l e r i s ı n ı r l ı d e ğ i l d i r .
geçmekle
Bu
mektuplara müsteniden düzenlenen ithal müsaadelerinin
geçerlik
s ü r e l e r i . Müsteşarlığın aksine bir
talimatı
olmadığı
s ü r e c e 6 ay o l u p , bu s ü r e M ü s t e ş a r l ı k ç a u z a t ı l a b i l i r .
Mal d e ğ i ş i k l i ğ i n e ait gümrük ihtilafları ile ilgili u y u ş ­
mazlıklar Müsteşarlık tarafından incelenerek sonuç?andırılır.
Nato
Ortak Alt Yapı Projelerinin sona ermesinden
sonra,
ilgili
merciin görüşü
a l ı n a r a k gümrük v e r g i , resim ve
die,er
m ü k e l l e f i y e t l e r i ö d e n m e k k a y d ı y l a m a l , e s y a , m a z l e m e v e vasitalai"in
i thalatçılarına bırakılması, Müsteşarlığın iznine tabidir.
KİTAP VE DîGER MATBUA İTHALATI :
M a d d e 2 7 - K i t a p ve d i ğ e r m a t b u a i t h a l a t ı
(Yasak
yatla ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla) liberedır.
Bu
ithalatta
ithalat
belgesi
neşri
aranmaz.
Günlük periyodık gazetelerin ithalatında,, ithai müsaadesi
d e a r a n m a z . B u n l a r a a i t transferler', bankalarca g ü m r ü k v e y a PTT
idarelerince tasdikli orijinal faturaya göre yapılır.
Mahrecine iade edilen matbuaların transfer edilen . bedel­
l e r i n i n i s e i a d e t a r i h i n d e n i t i b a r e n e n g e ç 3 ay i ç e r i s i n d e , a y n ı
c i n s dövizle, y u r d a g e t i r i l e r e k b i r b a n k a y a s a t ı l m a s ı v e y a
aynı
firmaya daha sonra yapılacak transferlerden mahsubu gereklidir.
Kitap ve diğer matbua ithalatı için
i s t i n a d e n b a ş k a mal ithal e d i l e m e z .
alınmış
belgelere
-FİLM-VE V İ D E O K A S E T Î T H A L A T I . ı
M a d d e 2 8 - D o l u s i n e m a filimleri', d o l u v i d e o k a s e t l e r i ve
b u n l a r a ait a f i ş , r e s i m ve i l a n l a r ı n i t h a l i n d e b a n k a l a r c a
sadece
m a l b e d e l i ( r o y a l t y bedelleri^ h a r i ç ) ü z e r i n d e n i t h a l
müsaadesi
d ü z e n l e n i r . Bu i t h a l m ü s a a d e s i n e i s t i n a d e n " b a ş k a m a d d e i t h a l edi­
lemez.
BEDELSİZ TİCARÎ İTHALAT :
Madde 2 9 - Bedelsiz olarak ticari mahiyette ithal
edile­
b i l e c e k m a d d e , eşya ve sanayi mamulleri, a ş a ğ ı d a g ö s t e r i l m i ş t i r .
a)
Miktarı
ticari
teamüllere
maddeler, hediyeler, reklam eşyası,
uygun
- b) D a h a ö n c e u s u l ü n e u y g u n o l a r a k y u r d a
maddelerdin t i c a r i t e a m ü l l e r g e r e ğ i n c e g ö n d e r i l e n
i m a l a t ç ı n ı n v e y a i h r a c a tÇ3.nın v e r d i ğ i
garanti
süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları,
numune .
ve/vaya
i thai
edilmiş
parçaları
ils
icabı
garanti
c) S a n a y i c i l e r t a r a f ı n d a n , i m a l a t ve monta.j i ç i n d e n e m e ­
lerde kullanılmak amacıyla veya örnek olarak getirilecek
sanayi
mamulleri,
d) Genel
ve katma bütçeli
dairelere, özel
idarelere-,
b e i e d i y o l c r e , k a m u i k t i s a d i t e ş e b b ü s l e r i n e ve s e r m a y e s i n i n y a r ı s ı
v e y a y a r ı s ı n d a n f a z l a s ı bu i d a r e ve t e ş e b b ü s l e r e ait- k u r u l u ş ­
lara, özel Kanunla kurulmuş b a n k a ve kuruluşlara bedelsiz olarak
g ö n d e r i l e n m a l l a r (bu k u r u l u ş l a r ı n u l a ş t ı r m a ar^açlarıyla
ilgili
t a l e p l e r i flustesar1ıkca i n c e l e n e r e k K a r a r a b a ğ l a n ı r ) ,
e)
J:6İ5 s a y ı l ı G ü m r ü k K a n u n u ' n u n
g e ç i c i olarak- i t h a l i i s t e n e n m a d d e l e r .
119.maddesi
dışında,
İthaline müsaade edilmeyen maddelerden olmamak kaydıyla^
yukarıda yazılı madde, eşya ve sanayi mamullerinden:
D e ğ e n 1 , 5 0 0 , ' ABD Dolarını asmayanların bedelsiz
talepleri, gümrük idareleri veya pos^a gümrüklerince.
ithal
Değen
5.000,-ABD Dolarını aşmayanların bedelsiz
kambiyo murakabe mercilerince,
ithal
talepjen,
- " D e ğ e r i .5,000,-ABD D o l a r ı n d a n f a z l a o l a n l a r ı n
i thai•talepleri Müsteşarlıkça
bedelsiz
incelenip sonyçlandırılir.
. 8ü
talaplerde,fatura ve t e r c ü m e s i , m a d d e n i n gümrük tarife
ye İ s t a t i s t i k
pozisyonu, katalog
(veya p r o s p e k t ü s ) ve
2345
sayılı.
K a h u n u y a r ı n c a c a d d e n i n değerimin,.* 0 1
( b i n d e -biri)o r a n ı n d a y a t ı r ı l a n i t h a l ' h a r c ı n a ; ai t b.elge (veya'"özel bir" K a n u n l a
tanınmış muafiyet varsa buna a i t belge) ilgililerden aranır»
Y u k a r ı d a , s a y ı l a n l a r a n d ı ş ı n d a k i bedel'sis i t h a l a t a iliş;ki-n
talepler Müsteşarlıkça incelenip•sonuçlandırılır.
Bu 'taleplerin incelenmesi
s ı r a s ı n d a . t a l e p ^ sahibindor»
g e r e k l i e k b i l g i v e b e l g e l e r i s t e n e b i l e c e ğ i g i b i p ''gerekli g ö r ü l ­
düğü, t a k d i r d e i l g i l i m e r c i l e n n g ö r ü ş ü - d e . . a l m ^ b i l i r.
B e d e l s i z t i c a r i i t h a l a t t a İthalat. B e l g e s i
aranmaz^
KâT'î.İTHAL- ^
Haddo 30-'Geçici
kabul yoluyla, veya b e n z e n
sekil.de
•.geçici o l a r a k y u r d a g i r e n m a d d e l e r i n K a t ' i i t h a l i n e i l i ş k i n h ü ­
k ü m l e r .aşağıda g ö s t e r i l m i ş t i r .
1- G e ç i c i . k a b u l
yoluyla
veya--benzeri-^ 'şekilde- - g e ç i c i
o l a r a R yurd.a g i r e n m a d d e l e r i n , b e d e l l e r i ö.dönmek' s u r e t i y l e kat'i
ithaline ilişkin•talepler ; '
a ) L i b e r e • (|.thali s e r b e s t ) ' maddfel'er i l e F o n ö d e n m e k . -Su- .
• r o t i y l e '. î t h â l E d i l e c e k M a d d e l e r L i s t e s i n a © bulu.rtafi m a d d e l e r , •içirt
Harçlar
Kanunu 'uyarmca/gar ekli harcın • vatırıldiğini' gösterir,
m a k b u z u n a s l ı i l e b i r l i k t e 4 . m a d d e u y a r i h c a temi,nat. y a t ı f i i a r a k
m ü r a c a a t edi len bankalar c a i n c e l e n i p eooüçlşndirıl.ır."
• b ) ' M u s a a d e y e Tabi ^.Maddeler L i s t e s i «ile G ü m r ü k
Kanununun
118, maddesi
Kapsamındaki
m a d d e l e r i ç i n iki
n ü s h a p r o f orına
f a t u r a , .caddelerin y u r d a g i r i ş şeklini d e - b e l i r t i r ilgili gümrük
i d a r e s i n d e n • .al i n a c a k _ geçi «-^1 k a b u l beyahnaıiosi VQ-.Harçlar', K a n y n u
u y a r ı n c a g e r e k l i " - h a r c ı n y a t ı r ı I d j ğ i n ı g ö s t e r e n «ııa'kbyı i le 4 . m a d d e
u y a r ı n c a y a t ı r ı l a c a k - t e m i n a t a ait•• m a k b u z u n a s ı l l a r ı i l e b i r l i k t e
Müsteşarlığa yapılır. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri'iIgi11
k u r u l u ş l a .-birlikte- i l g i l i ' K a m b i y o ^ • M e r c i i n © ,
Merkez.^Bankası
Ş u b e s i n e v e G ü m r ü k ' İ d a r e s i ne b i l d i r i r . - '
I I - i t h â l i n e . nıüsaada e d i l m e y e n (yasak.) m a d d e l e r i n k a t i
ithaline izin verilemez.
III- Geoioi
kabul yoluyla veya benzeri
şekilde
gegici
o l a r a k y u r d a g i r d i ğ i t a r i h t e " E s k i , k u l l a n ı I m ı s , yeni l.estı ri İmi s ,
kusurlu
( d e f o l u ) , Standard dışı ( 3 u b - S t a n d a r d ) , yatık
(zamanla
d a y a n ı k l ı l ı ğ ı n ı y i t i r m i ş ) " o l a n m a d d e l e r i n kat'i i t h a l i hüstesailı-ğin m ü s a a d e s i n e b a ğ l ı d ı r .
İV- Yukarıda sayılanlar dasîndaki geçici kabul
yclu'via
veya. b e n z e r i
şekilde geçici olarak yurda giren malların
kat ı
ithaline ilişkin hususlar Müsteşarlıkça v e n l e c e ;
talimatlara
göre yürütülür.
. • Maddo 3 1 - Geçici olarak veya muafen yurda girmiş bulunan
vâsıta/mal
v e eşyaların süreleri bitiminde aynen yurt
dışına
çıkarılmaları veya gümrüğe terkedıİmeleri gerekir. Satış bedelle­
rinin transfer konusu yapılmaması kaydıyla? . triptik gümrük gecis
karnesi
i l e yurda g e t i r i l e n otomobil v e benzeri nakil vasıtaları
hariç
bunların Türkiye'de başkasına satışına veya
devrine
Müsteşarlıkça i2in verilebilir.
İV,
KISIM
ÇEStTLÎ HÜKÜMLER
'
'
,
Madde 32- 8 u Yönetmelikte
t e s b i t ejdileh
Mevzuatı hükümlerine gpre hesaplanır,
sür-^eler
TPKK.
. rtJflAD-.-VE ZORUNLU. P A R Ç A L A R V E M A H F A Z A L A R I :
M a d d e 3 3 - İ t h a l m ü s a a d e l e r i n d e y a z ı l ı m a k i n a v e mctc
larıh müsaadelerde kayıtlı bulunmayan parçaları ile ithal madde­
l e r i n i n m u t a d z a r f l a r ı , » a h f a s a l a r ı . v e ticari t e k n ı k
gereklere
göre
asıl ..madde i l e b i r l i k t e
g e l m e s i . \i© satı^lması
veya
kullanılması
mutad ve sorunlu bulunan aksam,teferruatının ayrıca
b i r b e d e l ö d e n m e m e k ş a r t ı y l a , a s ı l mad<Je i l e b i r l i k t e
ithaline
gümrüklere© müsaade olunur.
A h c a k , a s ı l m a d d e d e n .ayrı g e l e n b u gibi
h ü k ü m uygulanmaz.
•
.. K I Y ^ T
V E MİKTAR F A R K L I L I K L A R I
maddelere, P L
s
M a d d © 34-* T . - n a l l a r g ü m r ü ğ e g e l m e d e n Ö n c e m ü s a a d e b e l g e s i
v e y a i t h a l m ü s a a d e s i n d e k a y ı t l ı i.ıaddenin n i t e l i k l e r i
değişmemek
k a y d ı y l a , m i k t a r ı n d a v o / v e y a k ı y m e t i n d e % 10 o r a n ı n a k a d a r (% 10
dahil)
indirim
talepleri
yeni bir fatura alınmak suretiyle
bankalarca incelenerek sonuçlandırılır.
I I - a) Gümrüğe gelen maıların ithal müsaadesinde
yazılı
olanlar^
u y g u n o l m a k l a 6er alocr,
gümrük mevzuatında
mevcut
prensiplere göre b u müsaadelerde yazılı kıymet gözonüne
alınarak
gümrüklerce
tesbit ve kabul edilen kıymet veya miktarında
görü­
lecek eksik v e y a fazlalığın
JO o r a n ı (% 1 0 dahi 1) i ç i n d e k a l m a ­
sı h â l i n d e , b u n l a r ı n i t h a l l e r i n e T P K K M e v z u a t ı d a h i l i n d e g ü m r ü k
i d a r e l e r i n c ö «lüşaade o l u n u r .
b) Gümrüğe g e l e n m a l l a r ı n (Il-a) bendindeki e s a s l a r a göre
tesbi t e d i l e n k ı y m e t v e y a mi k t a r ı n d a % l O ' u n ü z e r i n d e
eksik veya
fazlalık olması halinde,doğacak anlaşmazlıklar ilgili gümrüklerce
M ü s t e ş a r l ı ğ a i n t i k a l etti r i l ı r . B u a n l a ş m a z l ı k l a r » M ü s t e ş a r l ı k ç a ,
cari d ü n y a f i y a t l a r ı d a g ö z ö n ü n d e t u t u l m a k s u r e t i y l e s o n u ç l a n d ı ­
rılarak ilgili gümrük idarelerine biİdirilir.Bu b e n d i n
uygulan­
masında TPKK Mevzuatı hükümleri saklıdır.
c) G ü m r ü ğ e g e l e n m ü s a a d e y e tabi m a l l a r ı n , i t h a i m ü s a a ­
d e s i n d e y a z ı l ı o l a n m i k t a r d a n % . 2 0 ' y e k a d a r (% 2 0 d a h i 1)
fazla
olması
h a l i n d e , i thai m ü s a a d e s i n d e k i k ı y m e t a s ı l m a m a k
kaydıyla
f a z l a g e l e n k ı s m ı n ı n g ü m r ü k v e r g i l e r i i ki k a t o l a r a k
tahsi1
edilmek suretiyle Gümrük İdarelerince ithaline müsaade edilir.
Yukarıdaki
hallerin' dışında olan
değişi kliği talepleri M ü s t e ş a r l ı ğ a y a p ı l ı r .
kıymet
ve
miktar
I I I - M ü s t e ş â r l i ğ i n • k ı y m e t v e mi k t a r i l e i I g i l i k a r a r l a r ı ,
g ü m r ü k i d a r e l e r i n c e tesbi t o l u n a n k ı y m e t ve mi k t a r l a r a
ilişkin
i ş l e m l e r e e s a s teşkil e t m e z .
M a d d e 3 5 - G ü m r ü k İ d a r e l e r i i thai o l u n a n
orijinal faturaların bir suretini »üzerine,
a ) M a d d e l e r i n c i n s i n i , nevi n i ,
ve i s t a t i s t i k n u m a r ı s ı n ı ,
maddelere
menşeini ve gümrük
ait
tarife
b) İ t h a l m ü s a a d e s i n i n t a r i h ve n u m a r a s ı n ı ,
c) G ü m r ü k g i r i ş b e y a n n a m e s i ni n tari h ve s a y ı s ı n ı ,
d) M a d d e l e r i n dövi z ci nsi i t i b a r i y l e t e s l i m s e k l i n i , m u h ­
tevi d e ğ e r i ni ( F O B , C F , C İ F v s . ) k a y d e d i p , t a n h k o y m a k , m ü h ü r l e ­
mek
ve
imzalamak suretiyle
tasdi k e t t i k t e n s o n r a
iIgili
i t h a l a t ç ı l a r a veri r l e r .
G ü m r ü k ç e tasdi kli o r i j i n a l f a t u r a s u r e tleri ni n k a y b e d i 1 m e s i hali n d e , y a p ı l a c a k i ş l e m e ai t u s u l v e e s a s l a r M e r k e z B a n k a ­
sınca belirlenir.
MERKEZ BANKASINCA BANKALARA VERİLECEK TALİMATLAR :
M a d d e 3 6 - M e r k e z B a n k a s ı n c a g e r e ğ i hali nde. bu Y ö n e t m e l i k
e s a s l a r ı - ç e r ç e v e s i nde y a p ı l a c a k i ş l e m l e r l e i I g i l i o l a r a k v e r i l e ­
cek talimatlara bankalarca u y u l m a s i gereklidir.
İ T H A L A T REJİMİ U Y G U L A M A S I N D A SANAYİCİ S A Y I L A N L A R :
' •
Tiadde 3 7 - M a d e n c i 1 e r , t u r i s t i k m ü e s s e s e l e r , , k a r a ve d e n i z
n a k l i y e c i l e r i ( a r m a t ö r l e r dahi 1 ) , i h r a c a t ç ı l a r , k a m u ' k u r u l u ş l a r ı
i n s a a t ı n ı t a a h h ü t e t m i ş o l u p , t a a h h ü t e t t i ğ i i s l e i l g i l i ithalat,
y a p a n m ü t e a h h i t i e r , T i c a r e t ve S a n a y i O d a l a r ı n a k a y ı t l ı i m a l a t ç ı 1ar,üy&leri nin
yarısından fazlası sanayici olan
kooperatifler,
T ü r k i y e E s n a f v e S a n a t k a r l a r ı K o n f e d e r a s y o n u ve b u K o n f e d e r a s y o n a
b a ğ l ı Bi rli k - D e r n e k v e K o o p e r a t i f l e r de bu R e j i m i n u y g u l a n m a s ı n d a
sanayici sayılırlar.
İTHAL MÜSAADELERİNİN GÖNDERİLECEĞİ MERCİLER VE İTHAL
M Ü S A A D E L E R İ N İ N ZAYİ E D İ L M E S İ :
Madde
38- Merkez
Bankasınca
düzenlenen,
ü z e r i nde
i t h a l a t ı n y a p ı l a c a ğ ı , i l g i l i g ü m r ü k i d a r e s i ni n d e
belirtiİdiği
i thai m ü s a a d e l e r i ni n- " G " g ü m r ü k n ü s h a l a r ı b a n k a l a r a g ö n d e r i l i r.
B a n k a l a r c a da T P K K M e v z u a t ı e s a s l a r ı d â h i l i n d e g e r e k l i i ş l e m l e r i n
yapılmasını müteakip ıIgililere verilir.
İ t h a l m ü s a a d e l e r i n i n zayi e d i İ m e s i h a l i n d e , y e r i n e g e ç m e k
ü z e r e M e r k e z B a n k a s ı n c a s u r e t v e r i lebi l i r .
Ö 2 Ö İ 'ithal m ü s a a d e l e r i d e , d ü z e n l e y e n .bankaca y u k a r ı d a k i e s a s l a r d a h i l i n d e i l g i İi / m e r c i l e r e g ö n d e r i li r've
zayi '.halinde
M e r k e z B a n k a s ı n a , b i l g i v e r i l m e k ka'ydıyla, y e n i d e n sur-et verilebi--'
lir.
•
• •
.
, İthalat sırasında veya ithalât kısmen yapıldığı
takdirde'
h e r p a r t i n i n i t h a l i n d e , •ithal m ü s a a d e s i n i n n o t e r v e y a b a n k a
t a r a f ı n d a n t a s d i k e d i l m i ş iki örneği- v e y a ^ f o t o k o p i s i '.ilgili
gümrük-idaresine verilir,
' '
•
Fiili İ t h a l d e n /sonra ithal müsaadelerinin aslı
gümrük
• giriş beyannamesi ile birlikte'gümrük idarelerince saklanır
ve
t a s d i k l i ^ b i r e r -örneği -veya f o t o k o p i s i f i i l i i t h a l a t a a i t g e r e k l i
a ç ı k l a m a veri lörek
g ü m r ü k i d a r e l e r i n c e - D e v l e t ' İ s t a t i s t i k Ensti-'
tüsü, B a ş k a n l ı ğ ı n a g ö n d e r i l i r .
•
Madde 3 9 - İthal mallarının ithalden önce veya sonra
kalite, standard ve insan sağlığı yönünden kontrolüne
ilişkin
esaslar Müsteşarlıkça yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir.
FÎYAT KONTROLÜ z Maâ'de'"40- K a r a r ı n 2. v e 2 0 . m a d d e l e r i ne ' d a y a n ı l a r a k g e r e k ­
tiğinde fiyat kontrolü Müsteşarlıkça yapılır,
îthal edilen malların fiyatlarının normal fiyatlara
göre
farklı b u l u n d u ğ u n u n tesbiti h a l i n d e , bu ş e k i l d e i t h a l a t y a p a n
tüzel veya gerçek kişilere, geçici veya devamlı olarak
ithalat
için hiçbir döviz tahsisi yapılmaması Müsteşarlıkça kararlaştırılabilir.,
\
< Î T H A L .ŞAHADETNAMESİ ı
Maödo-4i- İhracatçı ülke tarafından, kritik malzeme itha­
latında, istenilen ıthai şahadetnamesine
ilişkin
müracaatlar,
M ü s t e ş a r l ı k t a n s a ğ l a n a c a k i thai ş a h a d e t n a m e s i f o r m ü l e r i v e ö r n e ğ i
Y ö n e t m e l i ğ e e k l i (E k.: 9 ) t a a h h ü t n a m e i l e M ü s t e s a r 1 ı ğ a y a p ı l ı r .
M ü s t e ş a r l ı k ç a o n a y l a n a n i thai ş a h a d e t n a m e l e r i i I g i l i yer­
lere g ö n d e r i l i r . T a ş ı d ı k l a r ı tari h t e n i t i b a r e n 3 ay g e ç e r l i o l a n
bu b e l g e l e r i n t e m d i d i m ü m k ü n d e ğ i l d i r .
M a d d e 4 2 - 1 t h a l a t Y ö n e t m e l i kleri e s a s l a r ı n a g ö r e , t a a h ­
hütname (Ek:10 ) alınması suretiyle sadece kendi ihtiyaçları
ıçın
tahsi s alanlai" v e y a m u t e m e t l e r i t a r a f ı n d a n M ü s t e ş a r l ı ğ ı n
izni
a l ı n m a k s ı z ı n , tahsi s v e y a t a h s i s k o n u s u mal t a h s i s g a y e s i d ı ş ı n d a
k u l l a n ı l m a y a c a ğ ı g i b i , bu tahsi s v e y a tahsi s k o n u s u m a l ı n b a ş k a ­
larına devri ve satışı da y a p ı l a m a z . .
B u n a a y k ı r ı d a v r a n a n l a r i l e İ t h a l a t Rejimi ne a y k ı r ı h a r e ­
ke t e d e n l e r e , ü ç y ı l a k a d a r h i ç b i r t a h s i s y a p ı l m a m a s ı
hususu
, M ü s t e ş a r l ı k ç a k a r a r l a ş t ı r ı l a b i l i r . A y r ı c a , t a a h h ü t n a m e a l m a n hal­
lerde , t a h s i s t u t a r ı n ı n T ü r k Li rası k a r ş ı l ı ğ ı n ı n bu h u s u s t a a l ı n a n
taahhütnamede
b e l i r t i l e n kısmı 1 h r a c a t ı
Teşvik F ohuna ırad
kaydettirilmek üzerb 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.Hakla r ı n d a bu ş e k i l d e m ü e y y i d e u y g u l a n m a s ı k a r a r l a ş t ı r ı İ m i ş
olanlar
bu durumun, d e v a m ı s ü r e s i n c e m u t e m e t dahi t a y i n o l u n a m a z l a r .
Bu m a d d e u y a r ı n c a h a k l a r ı n d a m ü e y y i d e u y g u l a n m a s ı
karar.1 astı rı l a n l a r 1 n d u r u m u a y r ı c a Resmi G a z e t e ' i l e y a y ı n l a n ı r .
İ t h a l a t Rejimi K a r a r ı ile b u n a d a y a l ı Y ö n e t m e l i k
hüküm­
l e r i n e g ö r e i t h a l e d i l e n a m b a l a j maıddeleri , M ü s t e ş a r l ı ğ ı n
izni
aranmaksızın giriş işlemini yapan ihracatçıdan başka bir ihracat­
çı t a r a f ı n d a n d a i h r a ç e d i l e b i l i r . M a l i y e t b e d e l i ü z e r i n d e n y a p ı
l^cak d e v i r i ş l e m i , d e v r e d e n t a r a f ı n d a n M ü s t e ş a r l ı ğ a bi^ldirılır,
M a d d e . 4 3 - İ t h a l a t - . i ş l e m l e r i n d e 'esas ..olan b e l g e l e r i n
s i l i n t i p k a z ı n t ı , v e y a baska^ s e k i İ l e r d e d e ğ i ş t i r i l d i ğ i vey'a itha-.'
l â t işlemlerindto s a h t e b e l g e k u l l a n d ı ğ ı a n l a ş ı l a n firmâlâra',on
yılâ kadar hiçbir şekilde tahsis yapılmaması Müsteşarlıkça karar­
l a ş t ı r ı l ı r ' v e bu h u s u s t a g e r e k l i
ö n l e m l e r ' 'alınarak, -keyfiyet
Resmi G a z e t e m d e y a y ı m l a n ı r .
tthal.at i ş l e m l e r i n ö e s a s o l a n p e ^ g e l e r i b o z m a , s i l i n t i ,
k a z ı n t ı s u r e t i y l e d e ğ i ş t i r d i k l e r i , .veya i t h a l a t i ş l e m l e r i n d e s a h t e ,
belge kullandıkları tesbit,edileh firmalar adına tanzim
edilen
müsaade belgeleri
veya ithal müsaadeleri iptal.edilir ve
iptal
e d i l e n b e l g e l e r e a i t 'teminatlar İ h r a c a t ı T e ş v i k . F o n u ' n a
irad,
kaydolunur.
M a d d e 44- B u Y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n e g ö r e i t h a l
edilen
ta^ima a r a ç l a r ı , m o t o r , m a k i n a , alet ve c i h a z l a r ı n
ithalleri
s ı r a s ı n d a b u n l a r ı n b a k ı m ve k u l l a n ı m l a r ı n a i l i ş k i n t a n ı t m a l ı k l a ­
rın aslına u y g u n Türkçe tercümelerinin 632.sayılı Kanun g e r e ğ i n c e
bu a r a ç ,
m o t o r , m a k i n a , alet ve cihazlarla birlikte satışa hazır
olduğunun ilgili gümrük idaresine tevsiki şarttır.
Madde 4 5 - İhracatçılar ile turizm yatırım ve/veya işletme
belgesi
s a h i b i t u r i z m i s l e tmeler.i , b e d e l leri , fi i l e n
kazandıkları
dövizlerle TPKK Mevzuatı gereğince bankaların merkez şubelerinde
açtırdıkları
dövi z tevdiat h e s a p l a r ı n d a n karşılanmak
suretiyle
libera,
maddeler ile fon ödenmek suretiyle ithal edilecek m a d d e ­
leri v e m ü s a a d e b e l g e s i a r a n m a k s ı z ı n m ü s a a d e y e
tabi
maddeleri
( M ü s t e ş a r l ı k ç a t e s b i t e d i l e n m a d d e l e r hariç.) İthalat: R e j i m i Kara­
rının
ly'.maddesi h ü k m ü d a h i l i n d e i t h a l e d e b i l i r l e r .
Ancak,sözü
edilen hesaptan Müsteşarlıkça kararlaştırılacak
m ü s a a d e y e tabi'
maddelere
ilişkin talepler için hesap girişlerinin
ihracatçılar
ve t u r i s t i k m ü e s s e s e l e r c e % 5'ı k u l l a n ı l a b i l i r.
M ü s a a d e b e l g e s i a l ı n m ı ş i s e bu l i m i t l e s ı n ı r l ı o l m a k s ı z ı n ,
b u n l a r ı n b e d e l l e r i n i n de anılan hesaptan ödenmesi m ü m k ü n d ü r .
Bu
yoldan yapılacak ithalatta İthalat Belgesi
aranır.
Ancak,temi nat,mal bedeli
k a r ş ı l ı ğ ı T ü r k Li rası ve
taahhütname
(Ek : 10) al m m a z .
Bu hesaptan mutemet eliyle ithalât yapılamaz.
DIŞTÎCARETÎ DEVLETLEŞTİRİLMİŞ ÜLKELERDEN YAPILACAK
İTHALAT
:
'
•
M a d d e 4 6 - D ı ş t i c a r e t i D e v l e t l e ş t i ri İmi s Ü l k e l e r d e n
11ha lat, Dısticaret Sermaye Sirketlerince,kendi faaliyet alanları ile
ilgili
o l a r a k K a m u K u r u m y e K u r u l u ş l a r ı n d a ve s ö z k o n u s u ' ü l k e l e r e
yaptıkları
ihracat miktarları dikkate alınarak
ithal . talepleri
Müsteşarlıkça incelenip sonuçlandırılan diğer firmalarca yapılır.
Diğer
f i r m a v e k u r u l u ş l a r c a y a p ı l a c a k i t h a l a t t a bu ü l k e ­
lere memkelet değişikliği yapılamaz.
Bu d u r u m d a , m u t e m e t l e r tahsis sahibi f i r m a n ı n f a y d a l a n a ­
cağı her t ü r l ü h a k ve i m k a n d a n y a r a r l a n ı r .
Bu m a d d e n i n u y g u l a n m a s ı n d a m a l ı n -getirilecekti v e y a t r a n s .ferin y a p ı l a c a ğ ı
v e y a m e n ş e i m e m l e k e t t e n b i r i s i n i n bu
ülkelere
dahil olması yeterlidir.
Dışticareti
D e v l e t l e ş t i r i l m i ş ü l k e l e r ile, bu
ithalat yapabilecek
Kamu Kurum ve Kuruluşları
ve
S e r m a y e Ş i r k e t l e r i (Ek: ll/A./B/C) ' de g ö s t e r i l m i ş t i r .
ülkelerden
Dısticaret
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
:
.
G e ç i c i M a d d e 1- Bu Y ö n e t m e l i ğ i n y ü r ü r l ü ğ e g i r d i ğ i t a r i h e
kadar b a ş l a m ı ş b u l u n a n ithal işlemleri İ l g i l i bulundukları Y ö n e t ­
m e l i k ve T e b l i ğ h ü k ü m l e r i n e t a b i d i r .
İthal işlemlerinin başlamış sayılabiİmesi için,
85/10193
s a y ı l ı K a r a r n a m e h ü k ü m l e r i n e g ö r e l i b e r e , ^Fon ö d e n m e k
Suretiyle
ithal
Edilecek
M a d d e l e r L i s t e s i n d e n ve d ö v i z • t e v d i a t ' h e s a b ı n a
istinaden yapılacak ithalatta,taleplerin 15.1.1988 günü
'çalışma
saati* s o n u n a
kadar Merkez B a n k a s ı n a veya banka
kaynaklarından
karşıla.-.acak i t h a l a t t a , b u b a n k a l a r a u l a ş m ı ş o l m a s ı g e r e k i r .
Müsaade
Belgesi, Teşvik Belgesi (Yatırım veya
İhracatı
Teşvik Belgesi) veya İthal Müsaadesi alınmış işlemler de başlamış
işlem savılır.
Geçici
Madde 2- 4 A ğ u s t o s 1958 târihinden s o n r a
yayın­
l a n a n Y ö n e t m e l i k ve S i r k ü l e r l e r e ( T e b l i ğ l e r e ) g o r e b a ş l a m ı ş o l u p ,
henüz
s o n u ç l a n m a m ı ş işlemlere bu Yönetmeliği n l 0 , 1 2 , 1 3 , 1 5 , 1 6 , 1 8 ,
30,34,42 ve 46. maddeleri hükümleri uygulanır.
M a d d e 4 7 - 1 t h a l a t l a i l g i l i o l a r a k ; bu Y ö n e t m e l i k , e k l e r i
ve T e b l i ğ l e r .
26.12.1985 tarih
18970 sayılı
Resmi
Gazete'de
y a y ı n l a n m ı ş b u l u n a n İ t h a l a t Y ö n e t m e l i ğ i , e k l e r i ve T e b l i ğ l e r i l e
1936-1987
y ı l l a r ı içi n d e y a y ı n l a n m ı ş b u l u n a n İ t h a l a t T e b l i ğ l e r i ­
ni n y e r i n e g e ç m e k ü z e r e y a y ı m ı t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e g i r e r .
• . . '
•
Ek: 1
İktisadi
İşbirliği
ve
Geliışme T e ş k i l a t ı ' n a
(OECD)
Dahil
Memleketler:
•
/
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Kanada
Japonya
Lüksemburg
Norveç
Portekiz.
Türkiye
Yeni Zelanda
• Yunanistan
Ek: 2
Avrupa Ekonomik Topluluğu'na (AET) Dahil Memleketler:
Amerika Birleşik
^ Avusturya
Avustralya
B .Almanya
Belçika
Danimarka '
Finlandiya
Fransa
H o l l a n d a ... '
İngiltere
î r landa:-. ^
İspanya . .
Devletleri
> .
•
:•
; •.' •
;• . ,-
..İrlanda'
B ,'jAl m a n y a
İ s p a n y a . •:
Belçika
îta1ya .
Danimarka
Lüksemburg
Fransa
Portekiz
Hollanda'
Yunanistan
İngiltere
Not: Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndan yapılan ithalatta uygulanmakta
olan esaslar, Yunanistan açısından, ancak uyum anlatmasının
aktinden sonra mümkün olabilecektir.
. . i
Serbest Döviz Anlaşmalı Memleketler:
Afganistan
Arnavutluk
.• •
Bangladeş •
Bulgaristan
Cezayir
Çekoslovakya
Çin Halk Cumhuriyeti
Demokratik Alman Cumhuriyeti
Endonezya
•
Etiopya
Fas
• Güney Kore
Hindistan
.rak
Iran
'
"
Libya
Macaristan
Malezya
Mısır Arap Cumhuriyeti
Nijerya
Pakistan
Polonya
Romanya
Sovyetler Birliği
Sudan
. •, •
Suriye
Suudi A r a b i s t a n . .
Tunus
• . [
Ürdün
Yugoslavya
'
DÖVİZ İSTEK F O R M U
Form
T A L E P
s a h i b i n i n
Adı. Soyadı veya Ticaret Unvanı
;
Î5 yen adresi ve telefon numarası
ilgili H e r k c z Bankası
lıhaiat
i t h a l â t ı n hangi sıfatla y a p ı l a c a ğ ı
Numarası
Sinaylcl Mulcmeı Ihracâlç» Turistik Mülethhıl Mümessil Madenci AniMiör
6
9
2
4
7
3
8
5
1
Maiın
Teslıra
Oller
0
«fo'j cır. cf. %
1
'stenen dövizin t u t a n (yazı ile) :
İTHALİ
^
TALEP
OLUNAN
MALIN
Aif olduğu Listenin y a y ı m l a n d ı ğ ı Resmi G a z e i e ' n i n tarihi :
Sıra Numarası
'
Numarası :
1 G e t i r i l e c e ğ i Olke
İ
l D ö v i z i n Transfer
Miktarı ve Birimi
II Edileceği Ülke
îstenen Dövizin
Cinsi ve Miktnrs
1 M e n ş e Ülke
G ü m r ü k Tarife ve
istatistik N u m a r a s ı
î S î M
V E
N !T E L î Ğ!
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca d o l d u r u l a c a k
kıtım
Evet O
Hayır
C
T a f i f r m i i d â r ı t a ı u i m oIuûûü î§bu D ö v i z
hiA
Formundaki bOgiler do|ru V e eksiksizdir.
Y e i k î l i îmm
97
ve M ü h ü r
E K : 4/B
(ARKA YÜZÜ)
B U FORMUN TANZİMİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKLİ
HUSUSLAR:
1- T a l e b i n d o ğ r u v o süratli, b i r ş e k i l d e
neticelendirilebiİmesi
i ç i n belgeye' yazılacak b i l g i l e r i n doğru ve noksansız
olarak
doldurulmasına itina edilmeli ve gerekli bölümleri covaplandırılmalıdır.
'
•
2- B e l g e n i n 2 nüshası da daktilo ile doldurulmalı ve silinti y a ­
pılmamalıdır.
3™ Bir b e l g e . Gümrük Giriş tarife Cetvelindeki altılı gümrük t a ­
r i f e v e i s t a t i s t i k p o z i s y o n u v e m a d d e ismi t a m o l a r a k y a z ı l m a k
suretiyle aynı bir sıra numarası altında yalnız bir madde için
tanzim edilmelidir.
4- -Ticaret u n v a n ı v e i ş y e r i a d r e s i bölümüne- i t h a l a t b e l g e s i n d e
^
kayıtlı firma unvanı ile işyeri adresi yazılacaktır.İmza sahi­
bi m ü r a c a a t e d e n f i r m a y ı t e m s i l e y e t k i l i b u l u n a c a k v e i m z a l a ­
yan yetkilinin adı,soyadı kaydedilecektir, İthal edilmek iste­
nen malın G.T.Î.Pozisyonu ithalat belgesinde kayıtlı fasıl
numarası içinde yer almış olacaktır.
, .
5 - D ö v i z t a l e p l e r i a n c a k b u "Form"- i l e y a p ı l a c a k t ı r ,
6- A n l a ş m a l ı M e m l e k e t l e r i ç i n y a p ı l a c a k ' t a l e p l e r d e d ö v i z c i n ö i
mutlaka dolar'($) olarak-gösterilecektir. •
•
•
7- D ö v i z c i n s i r u m u z - o l a r a k i f a d e e d i l e c e k t i r . - o r n e Q i n , A m e r i k a n
•. D o l a r ı =
İ n g i l i z S t e r l i ni =• £ , B a t ı A l m a n M a r k ı = D M , İ s v i ç r e
Frangıs F S ^ Fransız Frânğı= F F , Belçika Frangı= F B , İtalyan
L l r e t t = L i t , H o l l a n d a F l o r i n i - H F L , î s v e ç Kronu^KS-, D a n l m a r • k a K r o n u = KDg N o r v e ç K r o n u ^ K N , A v u s t u r y a Ş i l i n i = A Ş , İ s p a n y o l
'- • - p e z e t a s ı s P o z ^ J a p o n Y e n i = J Y e n , 'vs.' g i b i . .
8- İ t h a l a t ı n O E C D ' y e - v e y a A E T ' y e d a h i l ü l k e l e r d e n b i r i n d e n y a p ı l ' ^ı«ası iste-nildiQi • h a l d e j t a h s i s t a l e b i s ı r a s ı n d a ü l k e k e s i n o l a ­
rak tesbit . edilememiş ise . i t h a l a t ı n yapılacağı ülkenin adı
'hanesin© O E C D y a n ı l a b i l i r .
9-*'" î s t e n e n '. d ö v i z i n c i n s i , " p r o f o r m a f a t u r a d a k i
ü z e r i n d e n gösterilecektir.- . • - • •
para
birimi
EK: 5
TC
İAŞİAHâWiW
HAİ>m V € m$ T İ C A R Î
MÜSTEÇARltöl
Belgenin
MÜSAADE
Kuruluş
veya
BELGESİ
f'ırınanın ;
Sıfatı
lihalat
âeig»
No
Bağlı
İTHALİNE
Olduflu
MÜSAADE
OHa ':
EDİLEN
MADDENİN
Sıra No
G«lirilec«ği Üikt
Mık'ar vt Bifimı
Obvızın Trınsler
D€ğ«n
Ertıleceğı ülke
(S)
"9-1' Mcrktı
Isı Pon»yoou
(irçtitv* «-9f''cc«5h r*uıha)
Isım
Ve
Niteliği
Ek: 6
MÜSAADEYE TABİ MADDELER LİSTESİNDEN YAPILACAK, İTHALATA
İLİŞKİN
İTHAL TALEPLERİNDE MÜSTEŞARLIKÇA İSTENECEK BELGELER
VE
UYGULANACAK ESASLAR:
a)
123-
Belgeler
Dilekçe,
Döviz istek formu
Dünya cari fiyatlarına
u y g u n , FOB bedeli ihtiva
eden 4 a d e t p r o f o r m a fatura ve
tercümesi (Damga
Vergisi Kanunu gerekince pul
yapıştırılacaktır.)
4- Kendi i h t i y a c ı i ç i n i t h a l a t y a p a c a k s a n a y i c i l e r c e
verilecek
(Ek:10) taahhütname (Damga Vergisi K a ­
nunu g e r e k i n c e pul yapıştırılacaktır:)
5- özellik
arz e d e n ithalatta katalog, p r o s p e k t ü s ,
teknik doküman, v . s .
6- S a n a y i c i l e r
i ç i n geçerli 1 adet kapasite
raporu
(yılda bir defa verilir.)
7- B a n k a t e m i n a t m a k b u z u ve h a r ç m a k b u z u n u n a s l ı
NOT:
1- İ t h a l a t ç ı
sıfatını taşıyan firmalar müracaat­
l a r ı n d a s a d e c e 1 , 2 , 3 , 5 v e 7 nci m a d d e l e r d e b e ­
lirtilen belgeleri ekleyeceklerdir.
II- İthalatçı sıfatı ile yapılacak tahsis taleple­
r i n d e 3.
v e 5. s ı r a d a y e r a l a n b e l g e l e r i n t a ­
lep sahibi firma t a r a f ı n d a n kaşe ve i m z a ile
onaylanması gerekmektedir,
b) M ü s t e ş a r l ı k , m ü s a a d e b e l g e s i v e r i l m e s i n d e a ş a ğ ı d a k i
hususları gözönüne alabilir:
1- İ t h a l e d i l e c e k
malın özellisine gore gerektiğinde
Piyat uygunlumu.
.
2- İ t h a l
edilecek
malın iç piyasaya intikal
edooeği
süre ile satış fiyatlarının uygunluğu.
3- S a n a y i c i l e r i ç i n k a p a s i t e , f i i l i s a r f i y a t , i m a l a t v . ş .
E k : y/A
a) S A N A Y İ C İ L E R İ N
M Ü S A A D E Y E TABÎ M A D D E L E R L İ S T E S İ N D E
YER
ALAN
MADDELERDEN
İ T H A L A T -İÇİN î T H A L A T Y Ö N E T M E L İ Ğ İ N İ N
6/B
MADDESİNE
G Ö R E B A Ş V U R A B İ L E C E K L E R İ O D A L A R ,:
~ istanbul Sanayi Odası
^. A n k a r a S a n a y i O d a s ı
- ^ge Bölgesi Sanayi Odası
- Adana Sanayi Odası
- Konya Sanayi Odası
- Kayseri Sanayi Odası
- Eskişehir Sanayi Odası
~ Denizli Sanayi Odası
- Balıkesir Sanayi Odası
- Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası
- İzmit Ticaret ve Sanayi Odası
• Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
- Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası '
- İstanbul Deniz Ticaret Odası
- Samsun Tioaret ve Sanayi Odası
- Mersin Tioaret ve Sanayi Odası
b) ÎHRACATCİLARIN BAŞVURABİLECEKLERİ BİRLİKLER:
-
İstanbul îhfaoatçi Birlikleri Genel-Sekreterlimi
İzmir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlimi
Mersin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlimi
Antalya İhracatçı Birlikleri Genel sekreterlimi
Türkiye Maden İhracatçıları Birliği Genel Sekreterlimi
I^dır C a n l ı H a y v a n , P a m u k , Y ü n Y a p a ğ ı , Y a ş S e b z e v a M e y v e l e r i
İhracatçı^ B i r l i k l e r i G e n e l S e k r e t e r l i ğ i
- Karadeniz Bölgesi Fındık İhracatçıları Birliği Umumi
Katipliği (Giresun)
Ek:
7/B
TİCARET ODALARINA KAYITLI KÜÇÜK SANAYİCİ VEYA İMALATÇILAR İ L E
U L U S L A R A R A S I NAKLÎ'YE F î R M A L A R I , T U R t Z M B E L G E S İ N E H A Î Z T U R İ Z M
Ş İ R K E T L E R İ V E t H R A C A T C I B Î R L t K L E R Î ^ E -KAYITLI O L M A Y A N ' İ H R A C A T Ç I ­
L A R I N B A Ş V U R A B Î L E C E K L E R t ..ODALAR:
Balıkesir Ticaret Odası
Denizli T i c a r e t Odası
Eskişehir Ticaret Odası
Ga.ziantep Ti © a r e t O d a s ı
îzmir Ticaret v e Sanayi Odası
B u r s a T i c a r e t vo S a n a y i O d a s ı
E r z u r u m T i c a r e t vo S a n a y i O d a s ı
M e r s i n T i c a r e t vo S a n a y i O d a s ı
İstanbul Ticaret Odası
İstanbul Deniz Ticaret Odası
Ankara Ticaret Odası
1zmir Ticaret Odası
A d a n a Tica.ret O d a s ı
Konya Ticaret
Odası
•Samsun Ticaret v e Sanayi Odası
Kayseri Ticaret Odası
MÜfiA^'DE BELGESİ
Belgenin
Kuruluş veya Firmanın
Unvanı
Ad res i
İ t h a l a t Belge No.su
Ti rrr.anın S ı f a t ı
İTHALİNE MÜSA.ADE EDİLEN MADDENİN
S ı r a No.su
0'.'t i r i l e c e ğ i
4^!ik. ve Birimi
Döv.Irons fer
K d i l e c e ğ i ülke
Döv.Cius i Dcg.
Teslim Ş e k l i
l i g i l i Mer.
Cüm.Tar i fe ve
I t r . Poz.
«o»
ligi
. '
•
•
'
Menşe ülke
İsiır. ve N i t e l i ğ i
Tarih ve
s a y ı l ı Rcsr.: Gazete*de yayımlanan îth.ılat Yönctroegerekince Odanıızca/Birli|>imi2c:o düzenlenmiştir.
YETKİLİ İMZA
|
I
MAHRECE tADE :
.
: •
İthalat Yönetmelimi'mn
19.maddesi
9©r©§irı©e . f i i l e o
ithal
edilmiş
«alların
sipariş
nit®likl«rin«.
uyçun
buluniîiaiiası,arızalı
veya bozuk olması veya yurt içinde
taı«ir
•dil©«««©si
nedeniyle,
'dıçarda
ta«ir©
. ihtiyao
gösterisi,
d o l a y ı s ı y l a d ® § i ş t l r m ® v e y a t a m i r i o i n g e r i gönderilıı«s.i h a k k ı n d a
Müsteşar!ı§ı«ıza
yapılacak ' müraoaatların süratle
ve
zamanında
sonuçlandınlabiİmesi
için ilgililerin dilekçelerinde
aşağıdaki
h u s u s l a r ı .belirta©l«ri t ^ r e k i r .
1- M a l ı n Cinsi
2^ Miktarı
3- Kıymeti
4- G ü m r ü k t a r i f © v e i s t a t i s t i k n u m a r a s ı
• , 5- İthal müsaadesinin tarih vo numarası
6- K o n ş i m e n t o t a r i h v e n u m a r a s ı
7- G i r i ş beyannamesinin tarih ve numarası
8 - K a p . a d e d i v e nevi
9- A m b a l a j ı n m a r k a s ı
10- Getiren vasıta•
1 1 - M a h r e ç m e m l e k e t i n ismi
_
12- M a l ı n ç ı k ı ş ı n ı n yapılacağı gümrük
13- M a l ı n fiilen ithal edildiğini gösterir, ithal m ü s a a ­
desi nin tarih ve numarasını da ihtiva e d e n gümrükçe
düzenlenmiş belge.
1 4 - M a l ı n y u r t i ç i n d e t a m i r i n i n mümkürt b u l u n m a d ı ğ ı n ı g ö s ­
terir belge.
1 5 - İlgili Kambiyo Müdürlüğü
. • •. •
Ek:9
İTHAL ŞAHAPETNAMESİ İLE ÎLGÎLİ TAAHHÜTNAME
Yurt dışından getirilecek
a ş a ğ ı d a • m ü f r e d a t ı • y*«ıl.i
maddenin
Müsteşarlığın
muvafakati olmaksızın üçüncü bir
ülkeye
sevkediImeyece^i taahhüt olunur.
Malın Cinsi
:
Malın Miktarı
: •
Malın Tutarı
. :• ,
İthal Edileceği ülke :
Firma unvanT• •
Y®.tkiU- İ m z a l a r
İ t h a l Ş a h a d e t n a m e s i ni n tari h V e n u m a r a s ı
Bu kısım Müsteşarlıkça doldurulacaktır.
.
Ek
İTHALİ MÜSAADEYE TABÎ MALLAR L İ S T E S İ N D E N KENDÎ
ÎÇÎN YAPILACAK İTHALATTA VERİLECEK TAAHHÜTNAME
. Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı'na
s
10
İHTİYACI
ÖRNEĞİ
İ t h a l i m ü s a a d e y e tabi m a l l a r l i s t e s i n d e n i t h a l • d « ^ e § i « . .,V,
.
. . .#d«o«§İmiz .
gümrük
tarife ve
istatistik
pozisyonlu.»
.sıra numaralı maddeyi, tahsis g a y e s i ­
ne u y g u n olarak kullanacağımızı, M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ö n c e d e n İznini a l ­
madan satmayacağımızı, ahara devir ye temlik etmeyeceğimizi, tah­
sis sayesi dışında kullanmayacağımızı,
a k s i he h a r e k e t
ettiğimiz
takdirde hiçbir kanuni kovuşturmaya lüzum kalmaksızın tahsis e d i ­
len dövizin Türk Lirası
t u t a r ı n ı n .% 6 0 ' ı n ı İ h r a c a t ı
Te^Vik Fo­
nu 'na i r a d k a y d e d i I m e k ü z e r e ö d e y e c e ğ i m i z i v e ö d e m e y i 6 1 8 3 s a y ı l ı
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında
Kanun ek ve tadil
hü­
k ü m l e r i no g ö r e y e r i n e g e t i r e c e b i m i zi k a b u l v e t a a h h ü t e d e r i z .
Fi r m a u n v a n ı •
Yetkili imzalar
1:02
Ek : 1 1 / A .
a) Î T H A L A T R E J Î H Î K A R A R I ' N İ N 9 ' U N C U M A D D E S İ N D E Z İ K R E D İ L E N
DISTlCARETt DEVLETLEŞTİRİLMİŞ ÜLKELER:
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti
2^ Ç e k o s l o v a k S o s y a l i s t C u m h u r i y e t i
• 3- Demokratik Alman Cumhuriyeti
4- K ü b a C u m h u r i y e t i
•5-' M a c a r i s t a n H a l k C u m h u r i y e t i
6- P o l o n y a H a l k C u m h u r i y e t i
7'- Romanya- S o s y a l i s t C u m h u r i y e t i
'
• •
8 - S o v y e t S o s y a l i s t C u m h u r i y e t l e r i . Birlimi
9- V i e t n a m S o s y a l i s t C u m h u r i y e t i
10- Afganistan Demokratik Cumhuriyeti
11- Angola Halk Cumhuriyeti
12- Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti
13- Mozambik Halk Cumhuriyeti
•
•
14- S o s y a l i s t E t i o p y a
•
' '
•
. .
15- Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti
Ek: 11/B
b) DIŞTÎCARETİ DEVLETLEŞTİRİLMİŞ ÜLKELERDEN
, Y A P A C A K KAMU KURUM VE K U R U L U Ş L A R I :
İTHALAT
1- A b a n a E l e k t r o m e k a n i k S a n a y i v e T i c a r e t A . Ş .
2- Aliağa Petrokimya Sanayi ve T i c . A . S . (ALPET)
3- Ankara
Belediyesi
EGO İsletmesi Müessesesi
Genel
Müdürlüğü
4- A n k a r a B e l e d i y e s i A n k a r a S u v e K a n a l i z a s y o n İ d a r e s i
Genel Müdürlüğü
(ASKİ)
5- Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığı
' 6- A n t a l y a N a r e n c i y e T a r ı m S a t ı ş K o o p . B i r l i ğ i
7- A n t a l y a Pamuk Tarım Satış K o o p . Birliği (Antbirlik)
Bakanlıklar
9- B a n k a l a r ( R e s m i B a n k a l a r )
10- BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Tacıma A.Ş.)
11- Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
1 2 - Cay İmletmeleri Genel Müdürlüğü (QAY-KUR)
13- Çinkur
Çinko-Kürsun
ve Metal
Sanayi
A.Ş.
Genel
- Müdürlüğü •
14-. Ç u k u r o v a
Pamuk
Tarım
Satış
Koop.
Birliği
(Oukobirlik)
•
.
"
•
15- D a r p h a n e ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
16- D.B.Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
17- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
18- D e v l e t M a l z e m e Ofisi Genel M ü d ü r l ü ğ ü ' '
19- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
20- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
21- Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
2 2 - Di t a ş D e n i z İ ş l e t m e l e r i ve T a n k e r c i l i ğ i A . Ş .
23- Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü
24- Emniyet Genel Müdürlüğü
2 5 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
26- Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü
2 7 - Etibank Genel Müdürlüğü ve Müesseseleri
28- Fındık Tarım Satış Koop. Birliği (Fiskobirlik)
29- Gerkonsan A.Ş.
30- Gima T.A.Ş.
. ' • '
31- Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
3 2 - Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
3 3 - IGSAŞ İstanbul Gübre Sanayi A . Ş .
3 4 - .îller B a n k a s ı
3 5 - İskenderun Demir ve Çelik Fab. Müessesesi Genel
•• M ü d ü r l ü ğ ü
•
•
36- İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı
37- İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı
38.- İ z m i r T a r ı m S a t ı ş K o o p . B i r l i ğ i ( T A R İ Ş )
39404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081.82838485868788899091929394959697-
Karabük Demir Çelik Fab.Müessesesi Müdürlüğü
Karadeniz Bakır İşletmeleri A . Ş .
K%ban Holding ve Ortakları Demir Çelik Sanayi A . Ş .
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kumaş Kütahya Manyezit İşletmeleri A . Ş . Genel
Müdürlüğü
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Marmara Zeytin Tarım Satış Koop. Birliği
O r m a n ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü (ORÜS)
özel İdareler
Petkim Petrokimya A.Ş. Genel Müdürlüğü
Petlas Lastik Sanayi ve T i c a r e t A . Ş .
Petrol Ofisi A . Ş .
P.T.T. İşletmesi Genel Müdürlüğü
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü
Sümerbank Genel Müdürlüğü ve Müesseseleri
T a k s a n Takım Tezgahları Sanayi ve Tic.A.Ş.
Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğü
Taskobirlik
üzüm
ve
Mamulleri
Tarım
Satış
Kooperatifleri Birliği
TEMSAN T.Elektromekanik Sanayi A . Ş . Gepel Müdürlüğü
T e s t a ş (Türkiye Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.)
T o p r a k Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliği
Tümosan Türk Motor Sanayi ve Tic.A.Ş.
Tülomsaş-Türkiye Lokomotif ve Motor San.A.Ş. Genel
Müdürlüğü
T ü t ü n , Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri
Genel Müdürlüğü (TEKEL)
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı
Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Türkiye
Bilimsel
ve Teknik
Araştırma
Kurumu
(TUBÎTAK)
Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
T.Çimento ve Toprak Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
T.Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü
T.Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü
T.Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü
T.Gemi Sanayi A . Ş . Genel Müdürlüğü
T.Gübre Sanayi A . Ş .
T.Jokey Kulübü Başkanlığı
T.Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü
T.Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
T.Petrol Rafinerileri A . Ş . Genel Müdürlüğü
T.Petrolleri A.O.
T.Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi Genel
Müdürlüğü ve Müesseseleri
T.Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
T.Şeker Fabrikaları A.Ş.
T.Radyo Televi zyon Kurumu Genel Müdürlüğü
T . T a r ı m Kredi K o o p e r a t i f l e r i M e r k e z B i r l i ğ i G e n e l
Müdürlüğü
T.Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
T.Yapağı ve Tiftik A.Ş.
T.Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü
Umumi Mağazalar Türk A . Ş .
üniversi teler
Yarımca Petrokimya Sanayi ve T i c . A . Ş . (YARPET)
Yem Sanayi A . Ş .
Yüksek öğretim Kurumu Başkanlığı
EK:
li/C
c) D I S T l C A R E T t D E V L E T L E Ş T İ R İ L M İ Ş Ü L K E L E R D E N İ T H A L A T
YAPABİLECEK DIŞTİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ
1- A n a d o l u E k s p o r t A . Ş .
2- A k p a T e k s t i I İ h r a c a t P a z a r l a m a A . Ş .
3- B i İ k o n t D ı ş T i c a r e t A,Ş„
4- B o r u s a n İ h r a c a t - İ t h a l a t v e D a ğ ı t ı m A . Ş .
5- Cam Pazarlama A . Ş .
'
6- Ç u k u r o v a D ı ş T i c a r e t A . Ş .
7- Ç o l a k o ğ l u D ı ş T i c a r e t A . Ş
8- E d p a P a z a r l a m a A . Ş .
9- E n k a P a z a r l a m a İ h r a c a t v e İ t h a l a t A . Ş .
10- Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A . Ş .
11- Er-Peks Dış Ticaret A . Ş . ^
12- Ekinciler Dış Ticaret A . Ş .
13- Fepaş Dış Ticaret A.Ş.
14- G.S.D. Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A . Ş .
15- İzdaş İzmir Dış Ticaret A . Ş .
16- M a r m a r a Dış T i c a r e t ve P a z a r l a m a A . Ş .
17- Menteşoğlu İhracat ve Pazarlama A . Ş .
18- Mepa Merkezi Pazarlama A . Ş .
19- Meptaş Manisalı Evrensel Pazarlama ve Ticaret A . Ş .
20- Okan Dış Tic. A.Ş.
. .
21- Penta Dış Ticaret Ltd.Şti.
2 2 - Ram Dış Ticaret A . Ş .
23- Süzer Dış Ticaret A.Ş.
24- Sodimpek İç ve Dış Ticaret A . Ş .
25- Taha Dış Ticaret A.Ş.
26- Tekten Dış Ticaret A.Ş.
27- Temel Pazarlama 1thalat-ihracat A . Ş .
28- Yaşar Dış Ticaret A.Ş
G.T.Î .P
FONA ÖDENECEK
A.B.D. DOLARI
( K A R Ş I L I Ğ I TL)
M A D D E İSMİ
01.05.20,32,
42,52,
62,72
Damızlık olmayan canlı
hayvanları
02.01
(01.01),(01.02),(01.03),(O1.04)
tarife pozisyonlarına giren
hayvanların etleri ve yenilen
sakatatı (Taze,solutulmuş veya
dondurulmuş)(yâlnız koyun,keoi,
manda,sığır türü hayvanların
etleri hariç)
02.01
kümes
0,50
$/Ad.
.200 $ / T o n
Yalnız koyun,keçi,manda,sığır
türü h a y v a n l a r ı n e t l e r i ( t a z e ,
soğutulmuş veya dondurulmuş)
4 0 0 $/Ton
02.04
Diğer etler ve yenilen
02.05
02.06
03.03
03.03.10,20
sakatat
( t a z ş ,. s o ğ u t u l m u ş v e y a d o n d u r u l m u ş )
L a r d , d o m u z y a ğ ı (etli k ı s ı m l a r ı i h ­
tiva edenler hariç) ve kümes hay­
v a n l a r ı n ı n y a ğ l a r ı (eri t i İ m e m i ş ,
sızdırılmamış veya çözücüler yar—
d ı m ı y l a e l d e ^edi İ m e m i ş ) ( t a z e ,
soğutulmuş,dondurulmuş,tuzlanmış,
salamura ediİmiş,kurutulmuş veya
tütsülenmiş)
Her nevi e t v e y e n i l e n s a k a t a t
(Kümes hayvanlarının karaciğer­
leri h a r i ç ) ( T u z l a n m ı ş , s a l a m u r a
ediİmiş,kurutulmuş veya tütsü­
lenmiş)
."Crustaces" d e n i l e n k a b u k l u h a y ­
vanlar ve yumuşakçalar ("Coquillages"
d e n i l e n k a b u k l u h a y v a n l a r dahi 1)
(kabuklarından çıkarılmış olsun ol­
m a s ı n ) , taze ( c a n l ı v e y a c a n s ı z ) ,
soğutulmuş,dondurulmuş,tuzlanmış,
salamura ediİmiş veya kurutulmuş;
k a b u k l a r ı çı k a r ı l m a ks i z m s a d e c e
suda haşlanmış kabuklu hayvanlar
(03.03.10,20,40 hariç)
Kıskaçsız ıstaKOz (böcek),istaKoz
(deniz)
03.03.40
Karides
04.01
S ü t ve k r e m a ( t a z e , k o n s a n t r e
memiş, şekersiz)
1 $/Kg
30 $ / T o n
200 $/Ton
2
$/Kg
6
$/Kg
3
$/Kg
edil­
2 5 0 $/Ton
04 .02
Y a l n ı z s ü t tozu
8 0 0 $/Ton
04 .03
Tereyaeu
5 0 0 $/Ton
04 .04
Yalnız peynirler
04.04.54
^ c y a z peyni r
(04.04.54 hariç)
600 $/Ton
10 $/Ton
G.T .i.P
04.05.12
Kümes hayvanlarının damızlık olma­
yan yumurtaları
06,01.19,29,
39
06.02.90
Diğerleri
06.03
Süs veya buket için kesilmiş çi­
ç e k l e r , c i c e k g o n c a l a r ı ve t o m u r ­
cuklar (taze,kurutuImuş,boyanmış,
beyazlatıİmiş,emdiriİmiş veya b a ş ­
ka ş e k i l d e h a z ı r l a n m ı ş )
c i f bedelini n
% 25'i k a d a r
Buket yapmaya elverişli veya süs
için kullanılabilen yapraklı dal­
lar, y a p r a k l a r , i nce d a l l a r ve b i t ­
kilerin di^er parçaları,otlar,yo­
s u n l a r ve d i k e n l e r ( t a z e , k u r u t u l ­
muş ,beyazlatılmış,boyanmış,emdidi r i İ m i ş v e y a d i ğ e r s u r e t t e h a z ı r ­
lanmış (06-03) tarife pozisyonun­
daki ç i ç e k l e r , g o n c a ve t o m u r c u k l a r
hariç)
c i f bedelinin
% 25'i kadar
0 6 . 04
2 $/Kutu
(360 Ad..)
C İ F b e d e l i ni n
% 25'i kadar
C İ F bedelinin
% 25'i k a d a r
Diç^erleri
07.01
S e b z e l e r ve y e n i l e n bi t k i l e r ( T a z e
veya soğutulmuş)(07.01.11,12,51,62,
69,72,73 hariç)
07,01.12
T o h u m l u k o,lmayan p a t e t e s
25 $/Tcn
07.01.51
Kuru soğan
10 $ / T o n
07.01.62,69
Z e y t i n (Zeyti n y a ğ ı i m a l i nde
kullanılmayanlar);diğerleri
200 $/Ton
07 . 0 1 . 7 2 , 7 3
Kültür mantarı,diğer
500 $/Ton
07.02
S e b z e l e r ve y e n i l e n bi t k i 1 e r ( P i ş i riİmiş olsun olmasın)(dondurulmuş)
200 $/Ton
07.03
S e b z e l e r ve y e n i l e n bi t k i 1 e r ( T u z l u
su.İÇİnde,kükürtlenmiş suda veya
geçici, b i r s ü r e b o z u l m a l a r ı n ı ö n l e ­
meye- y a r a y a n . d i ğ e r m a d d e l e r i l a v e
edi İriiiş, su i ç i n d e f a k a t d e r h a l
yeniİmek amacıyla hazırlanmamış)
(07.03.51 hariç)
200 $/Ton
07.03.51
07 .04
mantarlar
100 $ / T o n
500
t/Ton
Mantar
S e b z e l e r ve y e n i l e n b i t k i 1 e r , k u r u ­
tulmuş , âuyu : alınmış veya tebahhur
etti rıİmi ş (Tam v e y a p a r ç a hali n d e
kesilmiş veya dilimlere ayrılmış
u f a l a n m ı ş v e y a toz hali ne geti r i İ m i s
o l a n l a r dahi 1 , b a ş k a s u r e t l e h a z ı r ­
lanmış olanlar hariç)
500 $/Ton
B a k l a g ı 1 k u r u sefc^zeler,kabuklan
a y ı k l a n m ı ş (ic k a b u k l a r ı ç ı k a r ı l m ı ş
v e y a t a n e l e r i k ı r ı l m ı ş o l s u n o.lmasın)
(07.05.43,51,52 hariç)'
150 $ / T o n
Fasulye
100
$/Ton
0 7 . 0 5 51
Yeşil mercimek
130
$/Ton
0 7 . 0 5 52
Kırmızı mercimek
130 $ / T o n
0 8 . 0 1 10
Hurma
100 S / T o n
Muz
600
$ / To n
0 8 . 0 1 .30
Ananas
600
S/Ton
0 8 . 0 1 .40
Avokado armudu
600
$/Ton
08.01 .50,60,
70
Hindistan cevizi,Kaju cevizi,
Brezilya cevizi
200
$/Ton
08.01.81,82
Diğerleri
200
S/Ton
08.02
Turunçgiller (taze veya
150 $ / T o n
08.05.31,40,
6O,70,
80,81,
82,83
Sert kabuklu meyvalardan yalnız
kabuklu olanlar|(08.01) tarife
pozisyonundakiler hariç](taze
veya kurutulmuş)
08.05 32,84,
85,86,
87,88,
91,92,
93,94,
95
Sert kabuklu meyvalardan yalnız k a ­
b u k s u z o l a n l a r ,[(08.01) t a r i f e p o ­
zisyonundakiler hariç](taze veya
kurutulmuş)
1400 $ / T o n
08.05 .11,21,
51,96
Kabuklu acı,tatlı badem,kabuklu
A n t e p f ı s t ı ğ ı , k a b u k l u ç a m fıstıçjı
1000
$/Ton
08.05.12,22,
52,97,
Kabuksuz acı,tatlı badem,kabuksuz '
Ant'ep f ı s t ı ğ ı , k a b u k s u z ç'am f ı s t ı ğ ı
ve diğerleri
2000
$/Ton
200
$/Ton
300
$/Ton
200
$ / T on
Dondurulmuş meyvalar (seker k a t ı l ­
mamış , çiğ veya pişmiş)
200
$/Ton
Geçici bir süre için bozulması ö n ­
lenmiş meyvalar (örneğin;kükürt d i oksi t g a z ı i l e y a h u t t u z l u s u d a v e ­
y a k ü k ü r t l e n m i ş s u d a .veyatıut g e ç i c i '
bir s ü r e i ç i n k o r u n m a s ı n ı s a ğ l a y a n
d i ğ e r k o r u y u c u ç ö z e l t i l e r içi n d e )
fakat bu haliyle yeniİmeye e l v e ­
rişli b u l u n m a y a n l a r
200
$/Ton
Kurutulmuş meyvalar [(08.01),(08.02),
(08.03),(08.04) ye (08.05) tarife
pozisyonundakiler hariç]
200
$/Tün
07.05 43
0 8 . 0 1 ,20
kurutulmuş)
99
Elma, armut ve ayva
(taze)
08.06
Sert çekirdekli meyvalar
(taze)
08.07
Diğer meyvalar
(taze)
700
$/Ton
08.09
08.10
08.11
08.12
G.T.İ.p.
09.01
Kahve (kavrulmuş veya kafeinı a l ı n ­
mış olsun olmasın); kahve kabukları
ve z a r l a r ı ; i ç i n d e h e r h a n g i b i r
o r a n d a k a h v e b u l u n a n ve k a h v e y e ­
rine kullanılan m a d d e l e r
09.02
Çay
09.03.00
Paraguay cayı
10.01
Buğday; çavdarla karışık buğday
(Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın­
d a n ithal e d i l e n l e r h a r i ç )
40
$/Ton
10.03
Arpa (Toprak Mahsulleri Ofisi t a ­
r a f ı n d a n i thai e d i l e h l e r h a r i ç )
40
$ / To n
10.05.90
Diğerleri
10.06.19
Y a l n ı z t o h u m l u k o l m a y a n çel ti k
10.06.20
Ayıklanmış pirinç (beyazlatılmış
v e y a yarı b e y a z l a t ı l m ı ş )
11.01.11 .
BuĞjday unları.
11.02
Bulgur,irmi k;kabukları ayıklanmış ^
zarları çıkarılmış,kırılmış veya
ezıİmiş hububat taneleri (Flakonlar
dahi 1 ) , f ( 1 0 . 0 6 ) t a r i f e . p o z i s y o n u n d a
y e r a l a n pi ri n ç hari ç|; h u b u b a t f i ­
li z l e r i , b ü t ü n h a l i n d e e z i l m i ş ;
f l a k o n hali nde v e y a ö ğ ü t ü l m ü ş
11.07
Mal t H k a v r u l m u ş o l s u n olmasiın)
(Mısır)
11 . 0 8 . 1 1 - 5 2
Nişastalar
11.09.00
Buğday glüteni
olmasın)
Soya fasulyesi
12.01.37
Kabuklu yer
12.01.49
$/Ton
4
$/Kg
3
$/Kg
4
$/Ton
40
$/Ton
100
$ / To n
70
$/Ton
150
$/Ton
40
$/ T o n
150- $/Ton
12.01.36
, 12.01.38
(mate)
750
(kurutulmuş olsun
fıstığı
150 Ş / T o n
4
$ / T on
200
$/Ton
Kabuksuz yer fistığı
400
$/Tdn
Diğerleri
400
$/Ton
12.C6
Ş e r b e t ç i o t u ( k o z a l a r ı ve lüpüli ni)
13.03.41,42,
43,44 .
M e y a n balı
13,. 0 3 . 50
Şerbetçi otu
15.01
Eritilmiş domuz yağı (Saindoux),
diğer domuz yağları ve kümes hay­
v a n l a r ı n ı n y a ğ l a r ı (eri ti İ m i ş ,
sızdırılmış veya çözücüler yar­
dımı ile elde edilmiş)
İ ç y a ğ ı ( s ı ğ ı r , k o y u n v e keçi c i n s i
hayvanların) (işlenmemiş veya çö~
4
600
4
$/Kg
$ / T on
$/Kg
40 $/Ton
zücüler yardımıyla elde edilmiş)
(ilk m a h s u l " P r e m i e r s j u s " d e n i l e n
i ç y a ğ l a r ı d a h i 1)
'
•
15.07. 11,12,
13
E x t r a n a t ü r e l , i nce
4 $/Ton
natürel,lampant
naturel zeytinyağı
120 S/Tv-n
Rafi ne v e k a r m a zeyti n y a ğ ı
200
15.07. 20^30
1 5 . 0 7 . 51
Cin ağacı yağı
15.07. 52
1 5 . 0 7 . 76
1 5 . 0 7 . 77
15.07. 78
15.07. 83
15.07, 86
1 5 . 0 7 , 87
15.Ö7, 92'
1 $/Ton
Koko (Kopra) yağı
10 $ / T o n
Soya yağı
10 $ / T o n
Pamuk yağı
t^.4/Tön
.Yer f ı s t ı ğ ı y a ğ ı
15.07. 82
^
1 5 . 0 7 ,.94
15.07 .99%
Ton.
1 $/Ton
Palm yağı
10 $ / T ö n
Palmist yağı
10 $ / T o n
Ham ayçiçek yağı
10 $ / T o n
Rafine ayçiçek yağı
i2i
Kolza yağı
M ı s ı r Özü. y a ğ ı
Yalnız palm olein ve palm stearin
l $/lon
.SCH::
Ton
10 $/J' n
t/Ton
.39i
15.12
.10
Margarin (yalnız bitkisel olanlar )
10 S / T o p
15.13
16.01
Etten>sakatattan veya kandan mamul
, s u c u k , s ö s i s , s a l a m ve b e n z e r l e r i
Ij./Kg
Etten veya sakatattan hazırlanmış
di ğ e r y e n i l e n m a d d e l e r v e k o n s e r ­
veler
2 $/ Kg
16.03
Et s u y u , et hulasaları ve b a l ı k '
hulasaları (ambalajlı)
3
16 . 04
B a l ı k m ü s t a h z a r l a r ı ve k o n s e r v e l e r i
(havyar ve benzerleri dahil)
( 1 6 . 0 4 . 1 1 ,12. h a r i ç )
16.04.11,12
Havyar ve havyar benzerleri
16.05
Kabuklu hayvanlarla yumuşakçaların
("Coquillages" denilen kabuklu hay­
vanlar dahil) m ü s t a h z a r l a r ı ve
konserveleri
6'$/ig
17.01.21,22
Kristal şeker,küp ve kesme şeker
( Y â l n ı z Seker- F a b r i k a l a r ı A . Ş . i ç i n )
^
5 $/Ton
17. 02
Yâlnız minerallerden arındırılmış
kesilmiş süt-paynir altı suyu/
16.02
Laktoz
3 $./Kg
SO.$/Kg
(kurutulmuş)
17.02.11
$/Kg
30jD ..$/Ton
"
.300- $ / T o n '
17.02.50
17.04
S u n i bal (tabii b a l ile k a r ı ş ı k
olsun, o l m a s ı n )
Şeker mamulleri'(kakaosuz)
2 $/Kg
2 $/Kg
18.01
K a k a o tane ve k ı r ı k l a r ı
(çi^ veya kavrulmuş)
200 $/Ton
18.02.00
Kakao kabukları (dış ye iç),zar­
ları ve d ö k ü n t ü l e r i
400 $/Ton
18.04.00
K a k a o yağı (katı v e y a s ı v ı )
400 $/Ton
18.05.00
Toz k a k a o ( ş e k e r s i z )
400 $/Ton
18.06
O u k u l a t a ' ve k a k a o i htiva' e d e n
başka gıda müstahzarları
19.02.11,19
Malt hulasası
19.05
Kabarma suretiyle hasıl olan veya
kızartma suretiyle elde edilen ve
esasını hububat teşkil e d e n m ü s ­
t a h s a l l a r ("puffed r i c e " , " c o r n
f l a k e s " ve b e n z e r l e r i )
1 $/Kg
19.08
P a s t a l a r , b i s k ü v i l e r , k e k l e r v e di ger­
i n c e e k m e k ç i -mamulleri (herhangi, b i r
o r a n d a kakao katılmış olsun olmasın)
1 $/Kg
20.01
S e b z e l e r , y e n i l e n bi t k i 1 e r v e m e y ­
valar (sirke veya asetik asitle
hazırlanmış veya konserve edilmiş)
(tuz,baharat,hardal yeyâ şeker k a ­
tılmış olsun olmasın)
1 $/Kg.
20.02
Sebzeler ve yenilen^^itki1er (sirkesiz veya asetik asitsiz hazır­
lanmış veya konserve edilmiş o l a n ­
lar) (20.02.32,61,62 hariç),
1^/Kg
2 $/Kg
100 $ / T o n
20.02.32
Domates salçası
20.03
Dondurulmuş meyvalar (şeker k a ­
tılmış)
200 $/Ton
20.05
M e y v a ezme, v e p e s t i İ l e r i , r e ç e l l e r ,
jöleler,marmelatlar (pişirilerek
hazırlanmış) (şeker katılmış o l s u h
olmasın)
500 $/Ton
20.06
Meyvalar (başka şekillerde hazır—
lanmış veya konserve ediİmiş)
(şeker veya alkol katilmiş olsun
olmasın)
20-07
50 $ / T o n
1 $/Kg
M e y v a ve s e b z e s u l a r ı (üzüm ş ı r a s ı
dahil) (mayalanmamış ve alkol k a t ı l ­
mamış) (şeker katılmış olsun o l m a ­
sın)
0,50
21.02.11
Kurutulmuş kahve hulasası
4000 $/Ton
21.02.21
Oay hulasası
3
$/Lt.
$/Kg
G.T.Î.P.
1 —
0,50
$/Kg
21.03
Hardal unu ve hazır hardal
21.05.11,19
Çorbalar',sebze ç o r b a l a r ı v e e t
suları için müstahzarlar;hazıı—
lanmış çorbalar,sebze çorbaları
ve et suları
2
$/Kg
21.07.10-29
Gıda müstahsalları
2
$/Kg
2 2 . Ql
Su,mineral sular,gazlı
ve kar
22.02
L i m o n a t a l a r , i ç i ne k o k u k a t ı l m ı ş g a ­
z o z l a r (bu ş e k i l d e i ş l e m g ö r m ü ş m i ­
neral sular d a h i l ) ; alkolsüz diğer
içkilerf(20,07) tarife pozisyonuna
giren meyva ve sebze suları hariç]
sular,buz
20 $/Ton
400 $/Ton
22.03.00
Biralar (yalnız Tekel için)
0,50
22.04.00
•Kısmen m a y a l a n d ı r ı l m ı ş ü z ü m ş ı r a s ı
(mayalanması alkolden başka bir
madde ile d u r d u r u l m u ş o l s u n olmasın)
0,25
$/Lt.
$/Lt.
Taze üzüm şarabı; mayalanması al­
kolle durdurulmuş'taze üzüm şırası
( m i s t e l l e r d a h i 1) ( y a l n ı z T e k e l
için)
2 $/Lt.
22.06
Vermut;kokulu maddeler veya bitki­
ler k a r ı ş t ı r ı l a r a k h a z ı r l a n m ı ş
diğer taze ü z ü m şarapları (yalnız
Tekel için)
2 $/Lt.
22.07.00
Elma şarabı,armut şarabı,bal şarabı
ve m a y a l a n m ı ş d i ğ e r içki 1er ( y a l n ı z
Tekel için)
2 $/Lt.
Alkol derecesi 80 ve daha yukarı
o l a n tağyi r e d i İ m e m i s eti 1 a l k o l l e r ;
d e r e c e s i ne o l u r s a o l s u n t a ğ y i r e d i l m i ş
eti 1 alkoll'er ( y a l n ı z T e k e l i ç i n )
4
22.05
•s.
22.08
.22.09.11,19
22.09.30
Alkol derecesi 80 den aşağı
o l a n t a ğ y i r e d i İ m e m i ş eti 1 a l k o l l e r ,
diğerleri (yalnız Tekel için)
"konsantre edilmiş hulasalar" denilen
ve içki i m a l ı n d e k u l l a n ı l a n a l k o l l ü
bileşi k müstahzarlar (yalnız Tekel
için)
( y a l n ı z T e k e l içi n)
2
$/Kg
$/Lt.
2 $/Lt.
22.09.41
Viski
22 .09. 42-^59
A l k o l l ü içki 1er ( y a l n ı z T e k e l i ç i n )
2 $/Lt.
2 3 . 0 4 .2-1
Pamuk tohumu
1 S/Ton
2 3 . 0 4 . 24
Ayçiçeği
23,04.25
Keten tohumu
23.04.-26
Kolza küspesi
1 $/Ton
23.04.27
Soya küspesi
1 $/Ton
küspesi
küspesi
küspesi
3 $/Lt.
1 $/Ton
1 $/Ton
G.T.Î.p.
24 .02
Mamul tütün;tütün hulasa ve s a l ç a ­
l a r ı (ya,lnız T e k e l i ç i n )
(24.02,10 hariç)
24.02.10
S i g a r a l a r ( y a l n ı z T e k e l i çi n)
25.01.24,25,
N o r m a l s o f r a t u z u , r a f i ne s o f r a
tuzu, diğer sofra tuzları
, 29
3
$/Ton
S a t ı ş fi y a t ı
ile gumrüklenmiş değeri
ve s a t ı ş t a k i
KDV t o p l a m ı
arasındaki
farkın % 60"ı
10 $ / T o n
D i a t o m i t, k i s e l g u r
100
$ / T on
200
$ / T on
25.12.20,30
26.03
27.01>
27.02 '
Metal veya metal bileşiklerini
i htiva eden küller ve kalıntılar
r(26.02) t a r i f e p o z i s y o n u n d a y e r
alanlar hariçj
-
Taşkömürü;taşkömüründen elde e d i l e n bri k e t l e r , t o p a k ve b e n z e r i s e ­
ki İ l e r d e katı y a k ı t l a r i l e l i n y i t
v e a g l o m e r e li nyi t ( H a v a k i r l i l i ğ i ­
nin önlenmesi amacıyla Büyük Ş e h i r '
B e l e d i y e l e r i içi n v e d e m i r ç e l i k
üretiminde kullanılmak üzere i thai
edilenler hariç )
27.11.51
T a b i i gaz
27. İ2
Vazelin
28.08.10
T e k n i k s ü l f ü r i k asi t ( z a c y a ğ ı ) ( g ü b r e
üreticileri hariç)
28.12.20
B o r i k asi t
7 $/Ton
5 $ / 1 0 0 0 m3
50
'
5 S/Ton
. 100
28.13.80
S i l i s i k a n h i d r i t ( s i l i s y u m d i o k s i t)
28.17.12
Diğer sodyum hidroksi t
28.20.10,20
Alüminyum oksi t (alumin) ve a l ü m i n ­
yum hidroksi t
28.21.10
Kromik oksi t (krom yeşili)
$/Tön
$/Ton
50 $/Ton
5 $/Ton
40
$/Ton
400
$/Ton
50
$ / T on
(krom
seski,oksit)
28.23.21
K o d e k s e v s a f ı n d a o l m a y a n demi r
28.28.61,62
oksitleri
28.30.11
Bakır oksitleri
28.35.18
Amonyum klorür (nisadır)
28.37.12
Sodyum sülfürler
S o d y u m b i s ü l f i t ( h i d r o j e n sülfi t)
V
200
$/Ton
40
$/Ton
20Ö
$/Ton
50 $/Ton
Saf b a k ı r s ü l f a t ( g ö z t a ş ı ) ( Z i rai
mücadelede kullanılanlar hariç)
5 0 . $/Ton
G .T„î,P.
30 $ / T o n
28.42.13
28.42.14
Kristal sodyum karbonat
sodası)
(çamaşır
30
$/Ton
28.42.15
Sodyum bikarbonat (ingiliz karbo­
natı dahi 1 )
2 8 . 4 7 . 51
S o d y u m bi k r o m a t
29.01'. 72
Ortoksılen
15 $ / T o n
2 9 . 0 1 . 74
Paraksilen
Yalnız monoetilen glıkol
20 $ / T o n
25 $/Ton
D i e t i l e n gli kol
15 S / T o n
-Formi k âsi t ( k a r ı n c a a s i d i )
50
A s e t i k asi t
80 $/Ton
Etil asetat
50 $ / T o n
Buti I a s e t a t
10 $ / T o n
30 $/Ton
"300 $ / T o n
29.04. 53
2 9 . 0 8 . 61
S/Ton
2 9 . 1 4 ..01
2 9 . 1 4 .. 0 9 , 1 0
2 9 . 1 4 ..20
2 9 . 1 4 ..24
2 9 . 1 4 ,53
50 $ / T o n
Stearik asit
Çinko stearat
100 $ / T o n
Magnezyum stearat
100 $ / T o n
Alüminyum stearat
100 $ / T o n
Yalnız kurşun stearat
100 $ / T o n
29.14 .63
D i ğ e r . s t e a r ı k a s i t t u z l a r ı ve
esterleri
100 $ / T o n
29.15.72
Ftalik anhidrit
80
29.15.73
Tereftalik asit
40 $/Ton
29.15.81,82
D i o k t ı l f t â l a t ve d i b ü t i l
29.15.85
Ftalik asit,ftalik anhidritin
diğer esterleri
2 9 . 1 4 .54
2 9 . 1 4 .55
2 9 . 1 4 .59
^9.14 ,60
ftalat
S/Ton
40 $/Ton
50 $ / T o n
29.16.53
Sitrik asit
300 $/Ton
29.26.41
Hekzametilentetrami n
100 $ / T o n
29.27.10
A k r i l o n i tril
30 $/Ton
100 $ / T o n
29.35.li
Furfural
29.35.68
Kaprolaktam
40 $/Ton
31.02.20
Kuru h a l d e a n h i d r a ğ ı r l ı ğ ı % 4 5
ve d a h a y u k a r ı a z o t o r a n ı o l a n ü r e
10 $ / T o n
31.02.31
A m o n y u m n i t r a t (saf o l s u n o l m a s ı n )
(nar>;oz i m a l i n e m a h s u s saf a m o n y u m
nitrat hariç)
7
(furfurol)
$/Ton
31.02.33
31.02.34
A m o n y u m s ü l f a t (saf o l s u n
olmasın)
15 $ / T o n
Kalsiyum amonyum nitrat (ağırlıkça
% 25.veya daha fazla azot ihtiva
.\edenler)' • '
7 $/Ton
31.Ö2.36
Ü r e ( a ğ ı r l ı k ç a % 4 5 d e n d a h a az
azot ihtiva edenler)
10 $ / T o n
31.03.11
Basit:süper fosfat
10 $ / T o n
31,03.13
Üçlü süper fosfat
15 $ / T o n
31.05.10,30,
41,49
T o p r a ğ ı b e s l e y i c i iki v e y a uö u n , suru ihtiva eden diğer gübreler
15 $ / T o n
31.05.22
Diamonyum fosfat
32.03.12
Debagatte kullanılan inorganik
tanen maddeleri
32.07.31
Litopon
5Ö $/Ton
32.08.40
C a m f i r i t ( e m a y e firi ti) ve u i ğ e r
c a m l a r .(toz g r a n ü l v e pul s e k l i n d e )
75 $/Ton
32.11.00
Müstahzar kurutucu maddeler
(sikatifler)
50 $/Ton
32.12-12
Silikon esaslı macunlar
32.12.19
Yâlnız.polivinil klorür esaslı
macunlar
33.06.11
Tras kremleri
33.06.21
D i ş m a c u n l a r ı , t o z l a r ı , sabu,nları
ve s u l a r ı
33.06.31
Kolonya,losyon
33.06.32
Parfüm
33.06.33
D u d a k , y a n a k r u j l a r ı ve f a r l a r
33.06.34
H e r nevi p u d h a
33.06.35
Şampuan
33.06.36
Deodorant
33.06.37
Perma ilaçları
33.06.38
Sac boyaları
33.06.39
Diğerleri
33.06.41,49
Diğerlerdi
34.01.21
Iıbbı ve d e z e n f e k t a n s a b u n l a r
34.01.22
Tuvalet sabunları
2 0 $/Ton,
2O0 $/Ton
0,5
$/Kg
3 0 -$/Ton
c i f b e d e l i ni n
% 100'ü kadar
c i f bedelinin
% 50'si kadar
5 '$/Lt.
.5 $ / C l .
1,5
$/Ad.
1,5
$/Kg
2,5
$/Lt.
3,5
$/Kg
6
$/Kg
6
$/Kg
CİF bedelinin.
% 1 5 0 ' s i kadar
GIF bedelinin
'o 2 5 ' 1 k a d a r
1>5 $/Kg
2 $/Kq
34.01.29
Diğerleri
2
$/Kg
34.05.11
Ayakkabı boya cilası
1
$/Kg
34.05.90
Yalnız ayakkabı boya ve cilası
36 .06
Kibritler
38.08.10
Kolofanlar (reçinelik katran tor­
tusu d e n i l e n m ü s t a h s a l l a r d a h i l )
38.19.16
Dodesilbenzenler
80 $ / T o n
38.19.19
Karışım halinde diğer alkiIbenrenler veya alkiİnaftalinler
80 $/Ton
1
$/Kg
0,70
$/Kg
100 $ / r o n
38.19.61
Yalnız kloro parafi nler
150 $ / T o n
38.19.71
Stabili zatörler
150 $ / T o n
38.19.72
Plastifiyanlar
38.19.89
Yalnız sakız mayası
39.01.22
Yalnız fenol formaldehit baskı
39.01.26
Yalnız üre ve melami n formaldehi t
b a s k ı tozu
100 $ / T o n
39.01.36
Poliester cipsi
200 $/Ton
39.01.43
Polikaprolaktam cipsi
100 $ / T o n
39,01.45
D i ğ e r l e r i (Cam e l y a f t a k v i y e l i p o l i amid hariç)
100 $ / T o n
39.01.45
Yalnız cam elyaf-takviyeli poliamid
200 $/Ton
39.01.63,72,
82
F u r f u r o l reçi n e l e r
200 $ / T o n
39.01.10\
39.02.lO'
Yalnız çapraz bağlı,polistiren
e s a s l ı , k u v v e t l i asi t k a t y o n i k
iyon değiştiriciler
39.01.20\
39.02.20'
ü z e r i v u l k a n i ze e d i İ m e m i ş t a b i i
k a u ç u k v e y a s e n t e t i k k a u ç u k /ile
k a p l a n m ı ş o l a n eni İO c m ' y i g e ç ­
meyen yapıştırıcılar
39.02.31
Yüksek yoğunlukta polietilen
(O.94 g r . c m 3 v e y a daha- f a z l a s ı )
10 $ / T o n
39.02.32
Alçak yoğunlukta polietilen
(0.94 g r . c m 3 d e n a z )
10 $ / T o n
39.02.33
Diğer şekiİlerde olan polietilen
39.02.36
Diğer şekillerde olan politetrahaloetilenler
.2 ^/Kg'.
39.02.41,75
Polipropilen homopolimer ve
kopolimeri
^
20 $/Ton
120 $ / T o n
1
(gomelastik)
$/Kg
100 $ / T o n
tozu
0,20
$/Lt.
CİF bedelinin
% 20'si kadar
2 \$/Kg
39.02.42
39.02.45,47
39.02.51
Yalnız bioriyente polipropilen
film
Yalnız kristal polisti ren v e
antisok (stiren butadien kopo­
limeri ) p o l i s t i r e n
100 $ / T o n
1 $/Ton
Kalıpçılık ve e k s t ü r ü z y o n d a kullanılan
polıvinil klorür ,
10 $ / T o n
39.02.52
D i ğ e r a m a ç l a r d a k u l l a n ı l a n p o l i v i ni1
klorür
10 $ / T o n
39.02.53-59.
Diğer şekillerde olan polivini1 klorür
59.02.63
Bu f a s ı l ı n 3 ( a ) , (b) ve (e) n o tundakı ş e k i l l e r d e n herhangi
bi ri nde o l a n p o l i v i ni1 a s e t a t
100 $ / T o n
39.02.71
Yalnız polimeti1
granül
300 $/Ton
39.02.71
Yalnız akrilik esaslı binderler
2 $/Kg
metakrilat
100 $ / T o n
39.02.72
Yalnız polimetil metakrilat levha
350 $/Ton
39.03.21-24
Rejenere selüloz
750 $/Ton
39.Ö3.62
K a r b o k s i m e t i l s e l ü l o z (CMC)
200 $/Ton
39.03.63
S o d y u m k a r b o k s i m e t ı 1 s e l ü l o z (Nâ C M C )
200 $/Ton
39.07
(39.01), (39.02), (39.03),(39.04),
(39.05) ve (39.06) tarife p o z i s y o n ­
larında yer alan müstahsallardan
mamul eşya (yalnız b i b e r o n l a r , ö r g ü
şişleri ve tığlar hariç)
3 $/Kg
39,07
Yalnız biberonlar
39.07
Yalnız örgü şişleri ve tığları
1 $/Ad.
40.,02.63
Polibutadien (OBR)
40.02.65
P o l i b u t a d i e n - s t ı r e n fSBR)
50 $ / T o n
40.03.00
Reıenere kauçuk
10 $ / T o n
40.07.1i
V ü l k a n i z e e d i l m i ş k a u ç u k t a n ipli k1er ve i p l e r ' d e n ( m e n s u c a t l a k a p ­
l a n m ı ş o l s u n o l m a s ı n ) ç ı p l a k tel.
(Bu f o n , 2 2 . 4 . İ 9 8 8 ' d e 50 $ / T o n ' a
inecek ve 22.4,1989 da da kalka­
caktır. )
V $/10 A d .
.50 $ / T o n
40.11.il,12
T e k s t i l ve m e t a l k u ş a k l ı
b i n e k o t o d ı ş lasti k l e r i
40.11.13
Konvansiyonel (çrosplay) binek
oto dış lastikleri
40.11.14
M i n i b ü s , k a m y o n e t v e h a f i f .kam­
y o n d ı ş lasti k l e r i ( f l a p s l a r d a h i l )
100 $ / T o n
radyal
4 S/Ad.
1,50
$/Ad.
5 $/Ad.
40.11.15
K o n v a n s i y o n e l kanıyon v e o t o b ü s
dış lastikleri
40.11.16
(flapslar dahil)
5 $/Ad.
Radyal kamyon ve otobüs dış
40.11.17
lastikleri
(flapslar dahil)
40.11.18
Traktör ön dış lastikleri
40.11.20
Traktör arka dış lastikleri
8 $/Ad.
1,50
$/Ad.
40 $ / A d .
iş makinaları dış lastikleri
40.11.20
[24 (i nç) j a n t t a n k ü ç ü k j
40 $ / A d .
40.11.21
İ ş maki n a l a r ı d ı ş lasti'klerı
40.11.21
[ 2 4 (inç) j a n t ve ü s t ü ]
40.11.29
Bisiklet dış lastikleri
40 $/100 A d .
40.11.31
Motosiklet dış lastikleri
60 $/100 A d .
40.11.32
Diğer, d ı ş l a s t i k l e r
60 Ş / A d .
40 $ / A d .
O t o , t r a k t ö r ö n i ç lasti kleri
i S/Ad.
40,11-33
Mi n i b ü s , k a m y o n e t , h a f i f
40.11.34
kamyon
iç lastikleri
1 $/Ad.
O t o b ü s , k a m y o n ve t r a k t ö r a r k a i ç
40.11.39
lastikleri
2 $./Ad.
40.14.21,41
Bi si k l e t v e m o t o s i k l e t i ç lasti k40.14.29
leri
41.021
41 .03
41 .04 )
D i ğ e r i ç lasti kler
41 .05
42.02
20 $/100 Ad..
2 $/Ad.
Y a z ı si İme l a s t i ğ i ( s e r t l e ş t i r i İ m e m i ş
v u l k a n i ze k a u ç u k t a n )
Y a l n ı z s ü s p a n s i y o n lasti kleri
S ı ğ ı r ci nsi ( m a n d a dahi 1) v e a t ci nsi
h a y v a n l a r ı n hazırlanmış deri ve k ö ­
s e l e l e r i i l e k o y u n ve keçi ci nsi h a y ­
vanların hazırlanmış derileri £(41.06)
ve (41.08) tarife p o z i s y o n l a r ı n d a
yer alanlar hariç]
Diğer hayvanların hazırlanmış
d e r i l e r i [ ( 4 1 . 0 6 ) ve ( 4 1 . 0 8 )
tarife pozisyonlarında yer alan­
lar h a r i ç ]
S e y a h a t e ş y a s ı ( s a n d ı k , vali z,
şapka kutusu, seyahat çantası,
sırt çantası,vb.)
erzak çanta­
ları , el ç a n t a l a r ı , o k u l ç a n t a s ı ,
servi y e t , c ü z d a n , u f a k para ç a n t a s ı ,
tuvalet çantası, alet çantası, tü­
t ü n ve s i g a r a k u t u s u , t a b a k a v e
k e s e l e r i , kı.lıf, m a h f a z a ve k u t u ­
lar ( s i l a h , m u s i k i a l e t l e r i , d ü r b ü n ,
m ü c e v h e r a t , şişe., y a k a , " a y a k k a b ı ,
f ı r ç a , v b . i ç i n ) ve b e n z e r i k a p l a r
( t a b i i , suni v e y a t e r k i p y o l u y l a
2 $/Kg
2 $/Ad.
1 $/Kg
"1
$/Kg
e l d e e d i l e n deri ve k ö s e l e d e n v u l k a n i ze f i b e r d e n , suni p l a s t i k m a d d e
yapraklarından, kartondan veya men­
sucattan )
3
$/Kg
42.03
T a b i i , suni v e y a t e r k i p y o l u y l a e l d e
e d i l e n deri ve k ö s e l e d e n g i y i m
CİF bedelinineşyası ve teferruatı
% 5.0' si k a d a r
42.05
T a b i i , suni v e y a t e r k i p y o l u y l a e l d e
e d i l e n deri ve k ö s e l e d e n mamul d i ğ e r
eşya
Yalnız dikilmiş halde, dabaklanmış
v e y a aprelenmiş postlar ve kürkler
( l e v h a , k a r e , h a ç ve. b e n z e r i şeki 1lerde eklenmiş kürk parçaları dahi 1 )
43.02
CIF bedeli nin
% 50'si kadar
c i f b e d e l i ni n
% 25'i kadar
43.03
Kürk
43.04.00
Taklit kürkler ye mamulleri
44.03
Yuvarlak ağaçlar (kabukları soyul­
muş veya kabaca yontulmuş olsun
olmasın)
44.05
Sadece uzunlamasına biçilmiş, dilim­
lere ayrılmış veya yaprak halinde
acıImıs k a l m l ı ğ ı 5 mm - den fazla
olan ağaçlar
cif bedelinin
% 5'i k a d a r
K a p l a m a tahtası ve k o n t f p l a k l a r
(başka maddeler katılmış olsun
o l m a s ı n ) ; o y u l m u ş ve ü z e r i n e kakma
yapılmış tahtalar
c i f b e d e l i ni n
% 30'u kadar
Islah ediİmiş ağaçlar (pano,lev­
ha , b l o k ve b e n z e r i ş e k i l l e r d e )
(i n s a a t k a l ı p l a r ı h a r i ç )
cif bedelinin
% lO'u kadar
A ğ a ç t a n ç u b u k l a r ve p e r v a z l a r
( ç e r ç e v e , m o b i 1 y a , d a h i l i tez yi n a t , e l e k t r i k t e s i s a t ı v e
b e n z e r i e ş y a içi n)
c i f bedelini n
% 2Q'si kadar
44.20,00
A ğ a ç t a n ç e r ç e v e l e r (resi m' v e a y ­
na çerçeveleri ve benzerleri )
c i f bedelinin
% 20'si kadar
44.21
A ğ a ç t a n b ü y ü k ve k ü ç ü k s a n d ı k ­
lar , k a f e s s a n d ı k l a r , s i l i ndi r
s a n d ı k l a r ve t a m a m l a n m ı ş b e n ­
zeri a m b a l a j l a r
cif bedelinin
•% 2 0 ' s ı k a d a r
Bi n a v e i n ş a a t i çi n m a r a n g o z l u k
m a m u l l e r i ve d o ğ r a m a p a r ç a l a r ı
(kurulup sökülebilir ahşap bına­
lar v e a k s a m ı i l e p a n o hali nde
bi r l e ş t i riİmi ş p a r k e t a h t a l a r ı
dâhil) (44.23.28 hariç)
cif bedelinin'
% 20'sı kadar
44.15
44.17.00
44.19.00
44,23•
mamulleri
4''4 . 2 8 . 5 9
Diğerleri
46.02
Ö r g ü l e r ve ö r ü l m e y e e l v e r i ş l i
maddelerden mamul benzeri eşya
(nerede kullanılırsa kullanıl-
2000 $/Ad.
1000
$/Ad.
1
$/m3
2 $/ Kg
s ı n ve şerit halinde bir araya
getirilmiş olsun olmasın);
örülmeye elverişli maddelerden
d ü z d o k u n m u ş v e y a bi rbi ri ne p a ­
ralel örgü maddeleri (Çin h a s ı r ­
ları , k a b a h a s ı r l a r v e s e y r e k
h a s ı r l a r d a h i l ) ; ş i ş e ye d a m a ­
canalar için hasır kılıfı
47.02
3
$/Kg
Kağıt ve karton d ö k ü n t ü l e r i ; sadece
kağıt üretiminde kullanılmaya el­
verişli kağıt ve kartondan hurda
eşya
10 S / î o n
YaniİZ kraft kağıtları
25 $/Ton
48.01.31
48.01.41-49
Kraft kağıtları
25 $/Ton
48.01.74-79
Matbaa ve yazı kağıtları
48.01.81,82
kağıtları hariç)
S ü l f i tli s a r g ı l ı k v e
48.01.85
48.03.21
48.03.22
4-8. 0 3 . 2 5
48.04.00
48.05.10
48.05.21
48.07.30
48.07.40
48.07.51
(gazete
125 $ / T o n
ambalaj
kâğıtları
5 q $/Ton
Resim kağıdı
125 $ / T o n
Parşömen (pergament) kağıtları
lüO $ / T o n
Parlak saydam kağıt (gl^ssin)
100 $ / T o n
Parşömen (pergament)
taklidi
kağıtlar.
Sadece yapıştırma suretiyle bir­
leştirilmiş kağıt ve kartonlar
(emdiriİmemiş,yüzeyi sıvanmamış )
(içinde takviye edilmiş olsun
olmasın, rulo veya tabaka halinde)
Oluklu kağıt ve.kartonlar
Krepon ve kırmalı kağıtlar
B i r y ü z ü b o y a l ı ..al t ı n v e y a g ü m ü ş .
100 $ / T p n
50 S / r c n
50 S / i o n
125 S/Ton;
y a l d ı z l ı ve k r o m e k a ğ ı t l a r
ıSO $/i o n
Deri t a k l i d i k a r t o n l a r
ıı">0
Kuşe matbaa ve yazı kağıtları
^
'U/lor\
100 $/I o n
48.07.52
Kuşe matbaa ve yazı kartonlar!
lOO it/lon
48.11
Duvar k a ğ ı t l a r ı , l e n k r u s t a ve c a m
48.12.00
48!14.00
kağıtları
K a ğ ı t . v e y a k a r t o n m e s n e t l i ver dö­
şemeleri (kesilmiş veya linoleum
hamuruylâ» k a p l ı o l s u n o l m a s ı n )
H a b e r l e ş m e kağıt ve m a m u l 1 e r ı ; b l o k
ha.linde m e k t u p kağıtlar'ı, m e k t u p
zarfları,mektup kartları,resimsiz
Kartpostallar ve haberleşme kart;
l a n ; bunların kağıt veya kartondan
k u t u l a r ı , p o ş e t l e r ve b e n z e r i d i ğ c r
300
i on
300 $/lon
z a r f l a r i ç i n d e t a k ı m hali nde y e r l e ş ­
tirilmiş olanlar
300 $/Ton
D i ğ e r k a r t o n k u t u l a r ; ç i m e n t o ve
gübre torbaları
150 $ / T o n
4B.16.19
Diğerleri
200 $/Ton
48.18.00
Kayıt defterleri veya diğer def­
t e r l e r (not v e m a k b u z d e f t e r l e r i
ve b e n z e r l e r i ) , b l o k n o t l a r , a j a n ­
dalar, sumenler,klasörler,ciİtler
( i ç i n e ,kağıt t a k ı l a b i l e n l e r , v b . )
ve k a ğ ı t v e y a k a r t o n d a n d i ğ e r o k u l ,
yazıhane veya kırtasiye maddeleri;
kağıt veya kartondan numune ve
k o l l e k s i y o n a l b ü m l e r i y l e ki tap
kapakları
150 $/Ton
48.19.00
f<ağı t v e y a k a r t o n d a n h e r nevi eti k e t
(matbu,resimli veya zamklı olsun
olmasın)
48.16112,13
2
$/Kg
2
$/Kg
49.08.00
H e r nevi ç ı k a r t m a l a r
dahil)
(transferler
49.09
R e s i m l i k a r t p o s t a l l a r , r e s i m l i tebri k
-k'artları ve b e n z e r l e r i (hangi u s u l l e
basıİmiş bulunursa bulunsun,başka
maddelerle süslenmiş olsun olmasın)
4 $/Kg
49.10.00
K a ğ ı t t a n v e y a k a r t o n d a n her nevi
t a k v i m (blok h a l ı n d e t a k v i m l e r d a h i 1)
4 $/Kg
50.01.00
ipekçi çıkrığından (flatürden) geçi ri1m e y e e l v e r i ş l i i p e k b ö c e ğ i koz'aları
4
50.02.00
H a m i p e k { bü-küİmemiş)
25
$/Kg
50.03
İpek döküntüleri
ipekçi çıkrığından
(flatürden)geçi riİmeye elverişli o l ­
mayan ipek böceği kozaları ile didikl e m e i şlemi n d e n h a s ı l o l a n l a r dahi 1 ;
şap,buret ve tarama döküntüleri
(blousses)
1,5
$/Kg
$/Kg
$/Kg
50.04.00
İpek ipliği (perakende olarak satılacak
h a l e geti r i İ m e m i ş )
20
50.05
Sap veya buret ipliği (perakende olarak
satılacak hale getiriİmemiş)
20 S/Kg
5 0 . 07
î p e k , ş a p ve b u r e t ipli k l e r ı ( p e r a k e n d e
o l a r a k s a t ı l a c a k h a l e geti r i İ m i ş ) ; m e s i n a „
(ipek böceği guddeleri nden elde e d i l e n ) ;
(ipekten katküt taklitleri hariç)
25
$/Kg
50 .09
îpek,sap: ve b u r e t t e n m e n s u c a t
200
$/Kg
31.01.21,22,
31,32,
41,42,
51 ,52
D o k u m a y a e l v e r i ş l i s e n t e t i k v e suni
d e v a m l ı l i f l e r d e n ipli k l e r (600 d e n yeden.yukarı poliamid ve poliester
esaslı olanlar hariç)
50 $/Ton
G.T.I.P.
51 .04
52.01
Dokumaya elverişli sentetik ve
suni d e v a m l ı l i f l e r d e n m e n s u c a t
[(51.01 ) v e y a ( 5 1 . 0 2 ) t a r i f e p o z ı s •yonlarındakı monofıİlerle s e n t lerden yapılan mensucat dahiij
(51.04.11,31 hariç)
Yalnız polyesterden mamul dokumaya
ve ö r m e y e e l v e r i ş l i m e t a l i k i p l i k
(sim)(bükülmüş olsun olmasın)
53,01.21,22
Meri nos y ü n ü ve y a p a ğ ı
53.05.11
M e n nos t o p s u
(yıkanmış)
53.06
K a r d e e d i l m i ş y ü n ipli kleri ( p e r a kende olarak satılacak hale g e t ı ri İ m e m i ş )
53.07
T a r a n m ı ş y ü n ipli k l e r i ( k a m g a r n )
(perakende olarak satılacak hale
getiriİmemiş)
5 3 . 11
Yünden veya ince kıllardan mensucat
55.01
Pamuk (karde edilmemiş veya taran­
mamış )
6
S/Kg
2
$/Kg
100 $ / T p n
2 0 0 $/Ton
• s;
$4^9
5 $7 Kg
10 $/Kg
1 $/Ton
P a m u k ipli kleri
130 $ / T o n
55.07
Pamuk gaz mensucat
500 $/Ton
55.08
H a v l u nevi b u k l e l i p a m u k m e n s u c a t
2
$/Kg
55.09
Diğer pamuk mensucat
2
$/Kg
56.01
D o k u m a y a e l v e r i ş l i s e n t e t i k v e suni
devamsız lifler (karde edilmemiş,
taranmamış veya iplik imali için
diğer suretle hazırlanmamış)
İŞ $ / T o n
56.02
D e v a m s ı z lif i m a l i n e m a h s u s d o k u m a y a
e l v e r i ş l i s e n t e t i k v e suni d e v a m l ı
lif d e m e t l e r i
15 $/Ton.
56.03
D o k u m a y a e l v e r i ş l i s e n t e t i k v e suni
d e v a m l ı v e y a d e v a m s ı z lif d ö k ü n t ü J eri
(karde e d i l m e m i ş , t a r a n m a m ı ş v e y a ip­
li k i m a l i i ç i n d i ğ e r s u r e t i ş hazır­
lanmamış iplik döküntüleri ve ditme
s u r e t i y l e e l d e e d i l e n döküntül-ah
dahil)
D o k u m a y a e l v e r i ş l i s e n t e t i k ve s u m
devamsız lifler ile,dokumaya şive
rişli s e n t e t i k ve suni d e v a m l ı v e y a
d e v a m s ı z lif d ö k ü n t ü l e r i ( k a r d e e d i l
m i s , t a r a n m ı ş v e y a i p l i k imali ı ç ı n
diğer suretle hazırlanmış) (5ö.04.51
asetat elyafı hariç)
55.05V
55.06''
56.04
56.05
D o k u m a y a e l v e r i ş l i s e n t e t i k v e suni
devamsız liflerden veya dokumaya el-
15 $ / r o n
15 i / T o n
56.06
56.07
v e r i ş i l s e n t e t i k ve suni lif d ö k ü n ­
tülerinden iplikler (perakende ola­
rak s a t ı l a c a k h a l e g e t i r i l m e m i ş )
15 $ / T o n
Dokumaya elverişli sentetik ve suni
devamsız liflerden veya dokumaya e l ­
v e r i ş l i s e n t e t i k ve suni lif d ö k ü n t ü ­
leri n d e n ipli k l e r ( p e r a k e n d e o l a r a k
s a t ı l a c a k h a l e geti r i İ m i ş )
15 $ / T o n
Dokumaya elverişli sentetik ve suni
devamsız liflerden veya dokumaya
e l v e r i ş l i s e n t e t i k ve s u n i lif d ö ­
küntülerinden mensucat
4
$/Kg
57.07.10
K e n d i r ipli kleri
75 $/Ton
5 7 . 11
D o k u m a y a e l v e r i ş l i d i ğ e r bi t k i s e l
liflerden mensucat; kağıt ipliği nden- m e n s u c a t
50 $/Ton
58.01^
58.02
58.03 )
58.04
58.06.00
58.07
Düğümlü veya sarmalı halılar
( h a z ı r e ş y a hali nde o l s u n o l m a s ı n ) diğer halılar,kilimler,sumak,Karaman
v e b e n z e r l e r i ( h a z ı r e ş y a hali n d e
o l s u n o l m a s ı n ) , e l ile d o k u n m u ş d u v a r
hal 1 l a n (gobeli n s , f l a n d e r s , aiubusson,
b e a u v a i s nevi v e b e n z e r l e r i ) i l e i ğ n e
işlemesi duvar halıları (küçük gözlü
kanaviçe,vb.) (hazır eşya halinde
olsun olmasın)
I-Yün v e y a i n c e k ı 1 d a n o l a n l a r
100 $/m2
Il-ipekten olanlar
5 0 0 $/m2
III"Maki na imalatı olanlar
15 $/m2
IV-Diğer dokumaya elverişli maddelerden
olanlar
15 $/m2
Kadife, pelüş,bukleli Veya halkalı
m e n s u c a t [ ( 5 5 . 0 8 ) ve ( 5 8 . 0 5 ) t a r i f e
pozisyonlarındaki eşya hariç]
2 $/Kg
Dokunmuş fakat islenmemiş etiketler,
a r m a l a r v e benzerle,ri ( p a r ç a v e y a
şerit halinde veya kesiİmiş)
S a ç a k ipli k l e r i ; g i p e ipli kleri [ ( 5 2 . 0 1 )
.tarif© p o z i s y o n u n d a k i l e r l e a t k ı l ı n d a n
gipe iplikleri hariç];top veya parça
hali nde k o r d o n l a r ; t o p v e y a p a r ç a hali nde
d i ğ e r şe.ri tçi v e y a k a y t a n c ı e ş y a s ı ve
benzeri süsler;püskül,ponpon veya
benzerleri
5 $/Kg
1 $/Kg
5 8 . 08
Düz tül v e f i l e l e r
6
$/Kg
58.09
Fasoneli tüller,fasoneli bobino tüller
ve f a s o n e l i f i l e l e r , m a k i na v e y a el işi
dantelalar (parça,seri t veya motif
halinde)
3
$/Kg
25
$/Kg
58.10
İşlemeler (parça,şeri t veya motif
halinde)
S i o i m l e r , i p l e r ve h a l a t l a r
olsun olmasın)
(örme
50 $ / T o n
G.l.1.9.
M A D D E İSMİ.
59.05.10,21,
29
Balık ağları
59.06.00
İplik,sicim,ip veya halattan mamul
diğer eşya (mensucat veya mensu­
cattan mamul eşya hariç)
59.12.10
Sire bezler ve esası sıvı yağ olan
bir sıvama maddesi ile kaplanmış
diğer mensucat
_
3 $/Kg
59.13.00
Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle
birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden müteşekkil) (örme o l a n - •
lar hariç)
7 $/Kg
1000 $ / T o n
50 $ / T o n
Polisaj keçesi
Elastiki veya kauçuklu olmayan örme
uzun konçlu çoraplar>çorap altlıkları,
kısa konçlu çoraplar,soketler çorap
k o r u y u c u l a r ve b e n z e r l e r i
6 $/Kg
60.04.01,22
Pamuktan
1 $/Ad.
60.04.0,9,21
İpekten tisortlar
59.17.62
60.03
.60.05
60.05.17,18,.
19 >
61.01.25,26 (
61.02.18,19 /
60.06.10,29
tisortlar
2 $/Kg
10 $ / A d .
Elastiki veya kauçuklu olmayan örme
dış giyim eşyası,teferruatı ve diğer
örme eşya (60.05.17,18,19 hariç)
20
Yalnız mayolar
10 S / A d .
Ö r m e m e n s u c a t ve d i ğ e r l e r i
61.01
E r k e k l e r v e e r k e k ç o c u k l a r ı >>^ı,n
6 1 .02
dış giyim eşyası (61.01.25,26 hariç)
Kadınlar,kız çocukları ve bebekler
için dış giyim eşyası (61.02.18,19
hariç)
:
' '
$/Kg
7 $/Kg
10 $/Kg
15. $/Kg
61.03.11,12
S e n t e t i k e l y a f t a n ve p a m u k t a n g ö m ­
lekler
61.03.13
İpekten gömlekler
10 $ / A d .
61.03.19
Dokumaya elverişli diğer m a d d e ­
lerden gömlekler
10 $ / A d .
S e n t e t i k e l y a f t a n ve p a m u k t a n p i ­
jamalar
10 $ / A d .
61.03:29
Dokumaya elverişli diğer madde­
l e r d e n pi j a m a l a r
25 $ / A d
61.03.31-39
Diğerleri
'
Pamuktan bebekler ıcin giyim eşyası;
b o y l a r ı a z a m i 86 c m . o l a n kız ç o c u k ­
ları i ç i n imal e d i l m i ş b u l u n a n l a r
dâhil
6 1 . 0 3 . 2i., 22
. 61.04.11
5 $/Ad.
20
$/Kg
5 $/Ad.
G.T.t.P.
61.04.19
Dokumaya elverişli diğer maddelerden
bebekler için giyim eşyası;boyları
a z a m i 8 6 c m . o l a n kız - ç o c u k l a r ı içi n
imal e d i İ m i ş b u l u n a n l a r d a h i 1
10
61.04.21,22
Senteti k elyaftan ve p a m u k t a n p i ­
jama ve geceli kler
10 $./Ad.
61.04.29
Dokumaya elverişli diğer
d e n pi j a m a v e g e c e l i k l e r
25
61.04.31,32
Sentetik e l y a f t a n ve p a m u k t a n
ic giyim eşyası
61.04.39
Dokumaya elverişli diğer
diğer iç giyim eşyası
61.05
Mendi İler
61.06
Şal1ar,eşarplar,bcyun atkıları,
kâşkollar,başörtüleri,peçeler,
duvaklar ve benzeri eşya
61.07
61.09
61 . 10
61.11.00
$/Ad,
maddeleı—
$/Ad.
diğer
5 $/Ad,.
maddelerden
'
Kravatlar
10. $ / A d .
1
$/Ad,
15
$/Ad.
8 $/Ad.
Korseler,korse kemerler,bileklikler,
sutyenler,pantolon askıları,diz bağı.
. çorap bağı,jartiyerler ve benzeri
eşya (mensucattan veya örme kumaşC I F bedelinifji
tan) ( e l a s t i k i o l s u n o l m a s ı n )
% 50'si kadar
Eldivenler,Uzun ve kısa konçlu ç o ­
r a p l a r ve s o k e t l e r ( ö r m e o l a n l a r
hariç)
Giyim eşyasının hazırlanmış diğer
teferruatı;kemerler»kuşaklar,man'şanlar,koruyucu kolluklar ve tei—
zi1er için s u b r a l a r , o m u z ve göğüs
vatkaları,vb.
20
$/Kg
3
$7Kg
8
$/Kg
62.01
Battaniyeler ve benzeri
62.02
Yatak çarşaf l a n , masa ö r t ü l e r i ,
t u v a l e t ve m u t f a k b e z l e r i ; p e r d e l e r
ve d i ğ e r m e f r u ş a t e ş y a s ı
Diğerleri
10
2
$ / K g
Mensucattan mamul diğer hazır eşya
(giyim eşyası patronları dahil) (yal'njLZ a l u m i n y u m d o ğ r a m a l a r d a " k a p ı ,
pencere kenarlarından hava cereyanı,
ışık,toz,ses,duman ve kurum,gibi u n ­
surların girmesini önlemek için" kul­
lanılan şerit halinde mensucat hariç).
10
$ / K g
Yalnız alüminyum doğramalarda "kapı,
pencere kenarlarından hava cereyanı,
ı ş ı k , t o z , s e s , d u m a n v e k u r u m gibi • u n ­
surların girmesjni önlemek için" kul­
l a n ı l a n " şeri t hali nde m e n s u c a t
3
$/Kg
62.03.62-69
62.05
62.05
örtüler
IcJbanı ve y ü z ü k a u ç u k v e y a suni p l a s ­
tik m a d d e d e n a y a k k a b ı l a r .
t / K g
G.T-i.p.
64.02
Tabanı tabıı,suni veya terkip yolu
ile elde edilen köseleden a y a k k a b ı ­
lar; t a b a n ı k a u ç u k t a n v e y a s u n i p l a s ­
tik m a d d e l e r d e n a y a k k a b ı l a r [ ( 6 4 . 0 1 )
tarife p o z i s y o n u n a girenler ile
64.02.. 11 , 2 1 , 3 1 , 4 1 , 9 0 ve b a l e a y a k k a - C İ F b e d e l i n i n
bıları hariç]
% 25'i k a d a r
64-02.11,21,
31,41,
T e r İ l k l e r , ç i z m e ve b o t l a r v e d i ğ e r leri ( b a l e a y a k k a b ı l a r ı h a r i ç )
GIF bedelinin
% 80'ı k a d a r
90
64.04.00
iabanı diğer maddelerden y a p ı l m ı ş
ayakkabılar (ip,karton,mensucat,
keçe,hasır ve b e n z e r l e r i n d e n )
CİF bedelinin
% 50'si kadar
65.04
H e r nevi m a d d e d e n ö r ü l e r e k m e y d a n a
getirilen veya dokunmuş,örülmüş veya
diğer suretle elde edilmiş şeritle­
rin b i r l e ş t i r i l m e s i s u r e t i y l e y a p ı ­
lan ş a p k a l a r v e d i ğ e r b a ş l ı k l a r
G I F b e d e l i ni n
(donatılmış olsun olmasın)
% 50'si k a d a r
65.05.00
Ö r m e v e y a p a r ç a hali nde m e n s u c a t t a n ,
d a n t e l a d a n v e y a k e ç e d e n (şeri t t e n
yapılanlar hariç) şapkalar ve diğer
başlıklar (saç fileleri dahil) (do­
natılmış olsun olmasın)
65.06
DDğer şapkalar ve başlıklar
tılmış olsun olmasın)
66.01 -19
Diğerleri
67 .02
Yapma çiçekler,yapraklı dallar,
meyvalar ve bunların a k s a m ı ; yapma
çiçekler,yapraklı dallar ve meyva­
lardan mamul eşya
(dona­
C İ F b e d e l i ni n
% 50'si k a d a r
CİF b e d e l i n i n
% 30'u kadar
2 $/Ad.
taşı
4,5
S/Kg
S/Ad.
68.04.11
Yalnız tırpan bileme
68.04.11,49,
69
Aglomere ediİmiş aşındırıcılardan
olanlar ye diğerleri (aşındırıcı
m a d d e s i tabii v e y a suni e l m a s
o l a n l a r , b a ğ l a m a m a d d e s i k a u ç u k o l a n ­ C I F b e d e l i ni n
% 2 5 ' i kadar
lar v e t ı r p a n b i l e m e taşı h a r i ç )
68.06.90
Y a l n ı z b e z ve k a ğ ı t m e s n e t l i z ı m p a ­
r a l a r i l e f i b e r - z ı m p a r a di ski
C I F bedelinin
% 2 0 ' s i kadar
68.13.10
İ ş l e n m i ş a m y a n t (karde. e d i İ m i ş ,
boyanmış, vb. elyaf)
C I F b e d e l i ni n
% 3 0 ' u kadar
68.13.21
İplikler
C I F bedeli nin
% 3 0 ' u kadar
68.13.22
Mensucat
C I F bedelinin
% 3 0 ' u kadar
68.13.51,52,
59,69
Karışımlar ve diğerleri
contalar hariç)
68.13.59,69
Yalnız contalar
(yalnız
0,25
C I F bedelinin
% 2 0 ' s i kadar
4 S/Kg
G.T.I.p.
68.14.10
Ffen balataları
68.14.21
Emdirilmiş grafitli ferro
levhalar
68.14.2'^
Diğerleri
69.07%
69.08'
Yalnız döşemelik veya kaplamalık
karolar
69.10^
69.11(
69.12^
Y a l n ı z s e r a m i k t e n ve p o r s e l e n d e n
t u v a l e t işleri nde k u l l a n ı l a n d i ğ e r
e ş y a v e sıhhi m a l z e m e ( s e r a m i k t e n
ve p o r s e l e n d e n m a m u l s o f r a v e m u t ­
fak e ş y a s ı h a r i ç )
A) A y a k l ı , a y a k s ı z l a v a b o
a-Beyaz renkte olanlar
b - D i ğ e r renkte" o l a n l a r
B) T u v a l e t r e z e r v u a r ı
a-Beyaz renkte olanlar
b-Diğer renkte olanlar
C) K l o z e t , b i d e
a-Beyaz'renkte olanlar
b-Diğer renkte olanlar
D) D u ş teknesi ve b a n y o k ü v e t i
a-Beyaz renkte olanlar
b-Diğer renkte olanlar
E) E v i y e
-'a-Beyaz r e n k t e o l a n l a r
b-Diğer renkte olanlar
F) H e l a taşı
a-Beyaz renkte olanlar
b-Diğer renkte olanlar
G) Di ğ e r sıhhi m a İ z e m e ( l a v a b o , k ü v e t
s a b u n l u ğ u , r a f , p i s u v a r v.s.)
a-Beyaz renkte olanlar
b-Diğer renkte olanlar
0,80
1,20
69.11
Y a l n ı z p o r s e l e n s o f r a ve m u t f a k
eşyası
0,50 $ / A d .
(Parça)
6 9 . 12
Yalnız seramik maddeden s o f r a ve
mutfak eşyası
0,30 $ / A d .
(Parça)
69.12.31,39
Yalnız
6 9 . 13
C I F bedelinin
% 20'si k a d a r
fleks
C I F bedelinin
% 20'si kadar
C I F bedelinin
% 20'si kadar
fayanslar
2
$/m2
4 $7Ad.
8 $/Ad.
4 $/Ad.
8 $/Ad.
4 $/Ad.
8 $/Ad.
4 $/Ad.
8 $/Ad.
4
8
$/Ad.
$/Ad.
4 $/Ad.
8 $/Ad.
$/Ad.
$/Ad.
2
$/m2
Heykelci kler,süs eşyası,döşeme
ve s ü s l e m e e ş y a s ı
40
$/Kg
6 9 . 14
Seramik maddelerden diğer mamuller
10 $/Kg
70.05.11-15
Adı d ü z c a m l a r
70.05.90
Diğerleri
70.07.31
İki k a t l ı y a l ı t ı m c a m l a r ı
70.08
E m n i y e t c a m l a r ı (şekil v e r i l m i ş o l ­
sun olmasın) (kırılmaz camlardan ve­
y a k a r ş ı l ı k l ı y a p ı ş t ı r ı l m ı ş i kı v e y a
daha fazla cam yapraktan)
(yalnız float cam
1
hariç)
$/m2
C I F b e d e l i ni n
% 50'si kadar
C I F b e d e l i ni n
% 25'i k a d a r
G.T.I-P.
70.09
Cam a y n a l a r (geriyi g ö r m e k i ç i n k u l ­
lanılan aynalar dahil) (çerçeveli
C İ F bedalini^n
olsun olmasın)
%-20'.si k a d a r
70.10.19
Diğerleri
70.13
Sofra »mutfak,tuvalet,yazıhane,
ev t e z y i n a t ı v e b e n z e r i i s l e r i ç i n
cam e ş y a [ ( 7 0 . 1 9 > t a r i f e p o z i s y o n u n ^
daki e ş y a h a r i ç j
I-Kristal o l a n l a r
II-Diğerleri
C I F .bedelinin
% -IS'i; k a d a r •
2 5 $/Kg
0,50 $ / A d .
(parça)
E l e k t r i kli a y d ı n l a t m a c i h a z l a r ı içi n
cam e ş y a a)Kristal olanlar
b)Diğerleri
2 0 $/Kg
5 $/Kg
70.14.^1
Kri s t a l avi z e l e r
20
$/Kg
70.14.39
Diğer avizeler
10
$/Kg
70.17
Camdan labarotuvar ye eczane eşyası
ile sağlığı koruyucu e5ya(taksimatlı
veya ölçülü olsun o l m a s ı n ) ; serum
CİF bedelinin
a m p u l l e r i ve b e n z e r i e ş y a
% 10'u k a d a r
70.19.li,19
Camdan boncuklar
70.20.12
Cam liflerinden keçe
a - 2 2 5 g r / m 2 v e ü s t ü n d e k i 1er
b - 2 2 5 g r / m 2 ' n i n a l t ı n d a k i 1er
70.14.11-29
7 1 . 16
71.16.19
73.01
73.02.20
0,25
$/Kg
100 $ / T o n
2 $/100 m2
Taklit mücevherci eşyası (71.16.19
yalnız preslenmiş,monte ediİmemis,
k a p l a n m a m ı ş , i ş l e n m e m i ş , h a m takli t
m ü c e v h e r c i e ş y a s ı ve h a m zi nci r h a r i ç )
4
$/Kg
Yalnız presienmiş,monte edilmemiş,
k a p l a n m a m ı ş , i ş l e n m e m i ş , h a m takli t
m ü c e v h e r c i e ş y a s ı ve h a m zi nci r
2
$/Kg
Pik d e m i r , d ö k m e d e m i r v e a y n a l ı
demir (işienmemiş,blok,kutie,külçe
ve b e n z e r ş e k i İ l e r d e )
4 $/Tön
. F e r r o - a l u m i n y u m , f e r r o s i l i ko a l u m i n y u m
ve f e r r o - s i l i k o - m a n g a n o a l ü m i n y u m
4 $/Ton
73.02.30
Ferro-silisyum
4 $/Ton
7 3 . 0 2 .^40
F e r ro-si'li k o - m a n g a n e z
4 $/Ton
73.02.60
F e r r o - n i kel
4 $/Ton
73.02.71-79
Diğerleri
73.04
Dökme demir,demir veya r
.K granülleri ( k ı r ı l m ı ş ve k a l : L. C J l e n m i ş o l ,sun o l m a s ı n )
• 4 $/Ton
100 $/Ton
P u d l a d e m i r i n d e n ç u b u k ve l o k m a l a r ;
külçe,blok,kütle halinde demir veya
çelikler
73.07.11,21
Hadde mahsulü ve dövme mahsulü o l a n
b l u m l a r ( y a l n ı z 140 X 140 m m ve ü s t ü
ebatlarda)
73.07.11,21
Hadde mahsulü ve dövme mahsulü o l a n
b l u m l a r ( y a l n ı z 140 X 140 m m ' n i n
altındaki ebatlarda)
20
$/Ton
5 $/Ton
20 $/Ton
73.07.12,28
Hadde mahsulü ve dövme mahsulü
73.07.31,41
olan kütükler
H a d d e m a h s u l ü ve d ö v m e
levha blokları (Yalnız
ç e l i k t e n â a c ve l e v h a
için)
'
20 $ / T o n
mahsulü olan
demir veya
üretenler
'
-I: S/ton
73.07.32,42
H a d d e m a h s u l ü v e dövme'fnahsuli^:;Olan
sac platinaları
•
73.07.50
Dövme taslakları
73.08
D e m i r v e y a celi k t e n r u l o h a l i n d e s a c
taslakları
73.09.00
Demi r v e y a çeli k t e n g e n i ş l e v h a l a r
20 $ / T o n
7 3 . 10
Demir veya çelikten çubuklar (sıcak
haddelenmiş veya dövülmüş) (fiİmaşin
d a h i 1 ) ; d e m i r v e y a çeli k t e n ç u b u k l a r
(soğuk ç e k i l m i ş veya k a l i b r e l e n m i ş ) ;
m a d e n a r a m a l a r ı n d a k u l l a n ı l a n içi
boş çelik çubuklar
10 $ / T o n
73.11
D e m i r v e y a çeli k t e n p r o f i İ l e r ( s ı c a k
h a d d e l e n m i ş v e y a çeki İ m i ş , y a h u t d ö v ü l ­
müş veya soğuk çekilmiş); demir veya
çeli k t e n p a l p l a n ş l a r (deli n m i ş v e y a
bi r l e ş t i r i İ m i ş p a r ç a l a r l a y a p ı l m ı ş o l ­
s u n olmasın) (73.11.19,29 Yalnız Jant
çember profilleri ile yürüyüş takımla­
r ı n ı n p a b u ç p r o f i İleri h a r i ç )
5 $/Ton
750 $/Tbn
1 $/Ton
5 $/Ton
D e m i r v e y a çeli k t e n ş e r i t l e r ( s ı c a k
veya soğuk haddelenmiş)^Yalnız
2 5 m m ' d e n (25 m m h a r i ç ) f a z l a g e ­
nişlikte soğuk veya sıcak haddelenmiş
ş e r i t i e r ( ç e l i k k ı l ı f l ı ,b'akır a l a ş ı m l ı
ve i n c e c i d a r l ı m e t a l y a t a k i m a l i i ç i n )
ve 73.12.21,29,31,32,41,49,52,62,69,70
hariç)]
20 $ / T o n
73.13
D e m i r v e y a çeli k t e n s a c l a r ( s o ğ u k v e y a
sıcak haddelenmiş)(73.13.11,19 manyetik
saclar hariç)
10 $ / T o n
7 3 . 14
Demir v e y a çelikten teller (çıplak veya
kaplı)(elektrik işlerinde kullanılmak
üzere i zole ediİmiş olanlar hariç)
(73.14.41-43,51-53 hariç)
30 $ / T o n
7 3 . 12
G.T.Î.P.
MADDE ÎSMİ
73.15.I3;56
Blumlar,kütükler
73.15.15,58
Dövmö
73.18
D e m i r v e y a ç e l i k t e n i n c e ve-^.kalın'
borular
£ bunların taslakları dahil,
(73.19) tarife pozisyonundakiler hariç]
(yalnız soğuk çekiİmis dikişsiz
CİF bedelinin
borular hariç)
. . .
15'i k a d a r
Dökme demirden,demir veya çelikten
boru teferruatı (rakorlar,dirsekler,
c o n t a l a r , m a n ş o n l a r , f İ a n s l a r , vb.)
1 S/Kg
( 7 3 . 2 0 ..21, 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 9 hari^ç)
73.20
20
$/Ton
750 $/Ton
taslakları
73.23.10
50 L t . v e d a h a f a z l a h a c i m d e o l a n l a r
250 $/Ton
73.23.20
50 L t . d e n az h a c i m d e o l a n l a r
50 $ / 1 0 0 0 A d .
73.24
Demi r v e y a ç e l i k k a b l a r ( s ı k ı ş t ı r ı l ­
m ı ş v e y a s ı v ı h a l e geti r i İ m i ş g a z l a r
için)
0,4
$/Kg
73.29.11
T r a n s m i s y o n zi nci rleri
0,75
$/Kg
73.3.2
D ö k m e demi r,demi r v e y a çeli k c i v a t a
ve s o m u n l a r ( d i ş l i o l s u n o l m a s ı n )
ti r f o n l a r , v i d a l a r , b a ş ı h a l k a l ı v i d a ­
lar , ç e n g e l l i v i d a l a r , p e r ç i n ç i v i l e r i ,
p i m l e r , k a m a l a r , t a k o z l a r ve benzeri
somuncu ve vidacı e ş y a s ı ; demir veya
çelik rondelalar (Kesik rondelalar ve
yaylanmayı sağlayıcı diğer rondelalar
dahil) (73.32.21,22,31 hariç)
0,70
$/Kg
1,5
$/Kg
1,5
$/Kg
73.33
73.34
Demi r v e y a çeli k t e n el i l e d i k m e y e
mahsus iğneler,tığlar,şişler,uçları
sivri v e y a k ü t ç u v a l d ı z l a r v e el i l e
d i k i ş d i k m e y e , d a n t e l a ve f i l e ö r m e y e
v e y a halı d o k u m a y a e l v e r i ş l i b e n z e r i
e ş y a v e i ş l e m e bi zleri .
Demi r v e y a çeli k t e n s a c t o k a l a r ı ,
o n d ü l a t ö r l e r ve b e n z e r l e r i (süs
iğneleri hariç)
GIF b e d e l i n i n
% 20'si kadar
73.35
Demi r v e y a ç e l i k t e n y a y l a r
yaprakları
73.36-21,31,
39,41,
49
Yalnız sıvı y a k ı t l a ve gazla ç a l ı ­
şan fırınlar
60
$/Ad.
73.36.29
Yalnız sıvı yakıtla çalışan sobalar
50
$/Ad.
73.36.39
Y a l n ı z gaz y a k ı t l a ç a l ı ş a n s o b a l a r
10 $ / A d .
73.37.13
73.37.. 14
D ö k m e demi r d e n k a l o r i f e r r a d y a t ö r l-efi
Demir veya çelikten kalorifer radya­
törleri
73.38.11,19
yay
3
$/m2
3
$/m2
D ö k m e demi r , d e m i r v e y a çeli k t e n ev
i s l e r i n d e k u l l a n ı l a n e ş y a ,ile s a ğ CİF bedelinin
lığı k o r u y u c u e ş y a ve b u n l a r ı n a k s a m ı % l O ' u k a d a r
73.40
Dökme demir;demir veya çelikten
d i ğ e r e ş y a '.
10 $ / T o n
74.03
Bakırdan ici dolu çubuklar,profi İler
v e t e l l e r ^.(74.03.12 h a r i ç ) .
74.03.12
B a k ı r d a n ici'dolu' ç u b u k l a r
120 $ / T o n
Bakır.saclar,levhalar,yapraklar ve
ş e r i t l e r -(kalınlı^ı'-O,. 15 m m . d e n f a z l a )
C74.Ö4.29,33;39.,43,53,59 hariç)
100 $ / T o n
74.04
.
80 $/Ton
74.05
Y a l n ı z M K ı r l ı - p e r ti n a k s
4 $/m2
'•74.07
S a k ı r d a n i n c e v e k a l ı n b o r u l a r -(tas­
l a k l a r ı d a h i l ) v e içi b o ş ç u b u k l a r
i $/Kg.
74.18,10
Ev,işlerinde kullanılan eşya
74.19.20
•Çakırdan k a l ı n , i n c e z i n c i r l e r v e
bunların aksamı'
, ''
C I F bedelinin
% 10'u kadar
ö z e l alasiiwli e l e k t r o t l a r vetaşıyıcılar
C I F bedelinin
% 1 0 ' u kadar'
74.19.32
'
76.02
5 $/K9
A l ü m i n y u m d a n içi d o l u ç u b u k l a r ,
profiller v e teller (76.02.21,22
hariç)
200
76.02.21,22
Alaşımlı v e alaşımsız
170 $ / T o n
•76.03
Alüminyum saclar,levhalar,yapraklar
v e şeri t i e r ( k a l ı n l ı ğ ı 0.20 m m . d e n
fa2la)£yalnız politetra flor e t i l e n
(teflon) kaplı levha ve diskler
hariç)]
76.03
•76;04
76.06
profiller
$/Ton
C I F b e d e l i ni n
% 25'i kadar
Y a l n ı z poli t e t r a f l o r e t i l e n
(teflon) kaplı levha ve diskler
4 $/Kg
Alüminyumdan ince yapraklar ve ş e ­
ri t i e r ( k a b a r t m a l ı , k e s i İ m i s , d e l i n ­
miş, kaplanmış veya baskılı olsun
olmasın veya kağıttan,kartondan,
suni p l a s t i k m a d d e l e r d e n v e y a b e n ­
zeri fnaddeierden m e s n e t l e r ü z e r i n e
tesbi t e d i l m i ş b u l u n s u n b u l u n m a s ı n ,
mesnet hariç,kalınlığı O,20 mm.ve
daha az) (paket s ü t ve meyva suyu
ambalajında kullanılmak için ithal
edi len,"mesnetli a l ü m i n y u m y a p r a k 've
seri t i e r i l e y a l n ı z k o n d a n s a t ö r i m a ­
li i ç i n 1 5 0 m i k r o n a k a d i r ' " 1 5 0 m i k - •
ron dahil" dağlanmış veya d a ğ l a n m a ­
mış ve oksi tlenmiş,oksi tlenmiç o l m a - C İ F b e d e l i n i n
y a n , s a d e v e t a v l a n m ı ş çeri tier h a r i ç ) V 3 0 ' u k a d a r
• Alu'r»i"nyumdan i n c e ve k a i m b o r u l a r
( t a s l a k l a r ı d a h i l ) ve •İ'ci- bo'ş ç u - bu k 1 a r
Alüminyum inşaat ve aksamı (hangar­
lar , k ö p r ü l e r v e k ö p r ü a k s a m ı , k u l e - . '
1er ,pi 1 o n l a r , ayaklâr^^şij t u n l a r , i n ş a a t
1.5 $ / K g
iskeleleri,çatılar,kapı ve pencere
çerçeveleri,korkuluklar,vb.);inşa­
atta kullanılmak üzere hazırlanmış
alüminyum saclar,çubuklar,profi 1lor,
b o r u l a r ve b e n z e r l e r i ( 7 6 . 0 8 . 1 1 , 1 2 ,
13 h a r i ç )
200
$/Ton
76.10
Alüminyum
fıçılar,vari11ar .bidon­
lar, kutular ve taşımacılıkta va a m b a ­
lajlamada kullanılan benzeri di^ar
kaplar (tüp s e k l i n d e s e r t v a y a y u CİF badelinin
muşak kaplar dahil)
% 50*si k a d a r
76.11.00
Aluminyumdan kaplar (sıkıştırılmış
veya sıvılaştırılmış gazlar için)
76.15
Alüminyumdan ev işlerinde kullanı­
lan eşya.ile sağlığı koruyucu a ş y a
ve b u n l a r ı n a k s a m ı
76.16-62
Şişler ve
tığlar
150
$/Ton
GIF badalinin
% 20'si kadar
300 $/Ton
79.P2.13
Çinkodan
79.03-10
Levhalar
82,02
S a p l ı el t a s t a r a l e r i , h a r n e v i tastara ağızları (freze testereler va
d i ş s i z t e s t e r e a ğ ı z l a r ı d a h i 1)
(82.02.30,51,52,53 hariç)
82.03
C I F bedelinin
% 10'u kadar
teller
0,4
S/Kg
CİF badalinin
% 20'sx K a d a r
Kerpatanlar.pensler,cımbızlar va
benzeri al aletleri (kasici o l s u n
o l m a s ı n ) s a l d a k u l l a n ı l a n sıkıştırma
a n a h t a r l a r ı , z ı m b a l a r , b o r u kasioiler,
somun anahtarları,tanakaoi
ları , e ğ e v e t ö r p ü l e r
makas­
82.04.45,50
Tornavidalar ve gras
82.05
Basınç ila çukurlaştırma,ıstampalam a , v i d a dişi ( s e t v e y i v ) a ç m a , r a y ~
balama,freıeİQme,[email protected] genişlatma,
yontma,tornalama,vi dalama va banzari İ s l a r a m a h s u s m a k i n a l a n n , a l
a l e t l e r i n i n v e y a m a k i n a l ı al a l a t larinin d a ğ i ş e b i l a n alatlari (tel
gakmaya ve metallerin ısıtılarak
tal h â l i n e g e t i r i l m e s i n e m a h s u s
aletler ile delici aletler d â h i l ) ,
i9 g ö r a n k ı s ı m l a r ı (82.05.13,21,3^2,
41,62 hariç)
GIF bedelinin
% 20'si kadar
Alatlar için monta adilmamiş lavhalar,çubuklar,uçlar ve benzeri a$ya
(f iriola.riarak a g l o m a r e adi i m i ş « d tal k a r b ü r l e r d e n » t u n g s t e n , m o l i b d a h ,
V a n a d y u m k a r b ü r l a r i , vb.)
c ı r badelinin
% 20'si kadar
82.07-00
tabancaları
2 S/Kg
cif badelinin
% 20'si kadar
Kahva değirmenleri,at kıyma m a k i nâla.rı,püre m a k i n a l a n i l a e v i ç *
leri n a y a n y a n , n e v i d e n , olup.,jyiyer.
cok ve i ç e c e k l e r i n h a z ı r l a n m a s ı n d a
kullanılan diğer mekanik cihazlar
(Ağırlığı 1 0 Kg.ı geçmeyen)
10 $ / A d .
Yalnız tek v e y a çift bıçaklı sabit
veya değişebilir başlı (kasetli)
makinalı tras aletleri
0,03
$/Ad.
82.11.22,32
Traş bıçakları
masın)
0,02
$/Ad.
82.13.10
Manikür,pedikür alet ve
82.14
Kaşıklar,çorba kaşıkları/çatallar,
pasta-için büyük bıçaklar,balık ve
t e r e y a ğ \ içi n h u s u s i b ı ç a k l a r , ş e k e r
maşaları ve benzeri e ş y a
G ı F bedeli nın
% 60'ı kadar
Adi m e t a l l e r d e n d o s y a , k ı r t a s i y e v e
ciltler için kağıt takılabilen
mekani zmalar,resim maşaları,kağıt
raptiyeleri,kağıt köşebentleri,tel
raptiyeler,agraflar,ciİtli büyük •
defterler için garnitürler ve
benzeri diğer büro eşyası
G ı F bedelini n
% 25'i k a d a r
83.06.10
Adi m e t a l l e r d e n h e y k e l c i k l e r v e
salon için diğer süs eşyası
G ı F bedelinin
% 120'sı kadar
83.06.20
Adi m e t a l l e r d e n f o t o ğ r a f , r e s i m ve
b e n z e r l e r i içi n ç e r ç e v e l e r , a d i
metallerden aynalar
G ı F b e d e l i ni n
% lOO'ü kadar
83.07.21
Beyaz alevli
G ı F bedeli nin
% 50'si kadar
83.07.22
Elektrik tertibatlı
83.07.23
Avi z e l e r
G ı F bedelinin
% 150'sı k a d a r
83.07.29
Diğerleri
G ı F b e d e l i ni n
% 150'si k a d a r
83.07.91
Elektrikli olmayanların aksamı
CIF.bedelinin
% 50'si•kadar
83,08.00
Adı m e t a l l e r d e n e ğ i l i p b ü k ü l e b i l e n
G I F b e d e l i ni n
b o r u l a r (.yalnız m e t a l k ö r ü k l e r h a r i ç ) % lO'u k a d a r
83.14.00
Adi m e t a l l e r d e n i ş a r e t l e v h a l a r ı ,
tabelalar,i lan levhaları,adres lev­
h a l a r ı v e b e n z e r i d i ğ e r l e v h a l a r , r a - C Î F b e d e l i ni n
k a m l a r , h a r f 1 e r v e çeşi tli i ş a r e t l e r
% 10'u kadar
84.01
Su b u h a r ı v e y a b a ş k a b u h a r l a r
hasıl eden jeneratörler "buhar
kazanları" (aynı zamanda alçak
b a s ı n ç l ı su b u h a r ı h a s ı l e d e n
kalorifer kazanları hariç) kızgın
su h a s ı l e d e n k a z a n l a r
82.11
83.05.00
(kasetli olsun o l ­
takımları
lambalar
lambalar
G ı F bedeli nın
% 50'si kadar
G ı F bedeli nin
% 50'si kadar
1 $/Kg
84„06-21.22
84=06,31
Dıştan' t a k m a l ı d e h l z jnotorl.ari
G ü ş r o k ' v e r g i ^.
r#si«' v # h a r ç ­
larının %30.'U
kadar
'
K a r a naki 1 v a s ı t a l a r ı . içi
4 $/K9
motorlar
84.06^. 3 3
84.06.39
84.06.41
D e n i z n a k i l vasaPtaları i ç i n
motorlar
Diğerleri
•
4 $/Kg
4 $/Kg
Montaj sanayiine mahsus planlar; .
(87.01-A) alt tarife pozisyonundaki
motokültörler,insan taşımasına
m a h s u s o t o m o b i İ l e r (15 k i ş i d e n
az o t u r m a y e r i b u l u n a n ç i f t a m a ç l ı
t a ş ı t l a r dahi 1) e ş y a n a k l i ne m a h s u s
o t o m o b i İ l e r (Sili n d i r h a c m i 2 8 0 0 c m 3 .
d e n az o l a n l a r ) , ( 8 7 . 0 3 ) t a r i f e p o z i s y o ­
nundaki özel amaçlı o t o m o b i İ l e r
1,5
$/Kg
84.06.42
Kara naki1 vasıtaları için motorlar
1,5
$/K9
84.06.44
Deni z n a k i 1 v a s ı t a l a r ı i ç i n m o t o r l a r
1,5
S/Kg
84.06.49
Diğerleri
1,5
S/Kg
1,5
Ş/Kg
84.06.62
Dizel elektrikli motorlar
84.06.93
Yalnız silindir gömlekleri
84.06.94
Pistonlar,piston segmanları
a)Pistonlar
b)Piston segmanları
i S/Kg
5 S/Kg
2 5 S/Kg
84.06.95
Piston kolu
84.06.97
Enjektör pompası ve enjektör memesi
84.06.98
Sübaplar
84.07.50
Kuvvet üreten diğer
motorlar
84.10.11
F i a t ve m i k t a r g ö s t e r e n tertibatı
olan dağıtım pompaları (cihazlar)
C I F bedelinirt
% 20'si kadar
84.10.15
ölçü tertibatı olan veya böyle bir
tertibatı o]ması öngörülen dağıtım
p o m p a l a r ı n ı n aksam ve parçaları
C I F bedelinin
% 10'u kadar
1
S/Kg
C I F bedelinin
% 20'si kadar
4 S/Kg
"
hidrolik
20 S/Ad.
84.10.4î
20 b a r v e y a d a h a f a z l a b a s ı n ç s a ğ l a - C I F b e d e l i n i n
yabilen pompalar
% IQ'u kadar
84.10.51
El p o m p a l a r ı
84.10.52
i ç t e n y a n m a l 1 m o t o r l a r içi n
pompalar
84 . J " V ö l
Dişil
pompalar
C I F bedelinin
% 10'u kadar
a) 1 K g - 3 K g ' a k a d a r (3 Kg d a h i l )
olanlar
b) 3 K g - 7 K g ' a k a d a r (7 Kg d a h i l )
olanlar'
o) 7 K g - 1 7 K g ' a k a d a r (17 Kg d a h i l )
olanlar
6
$/Kg
4
$/kg
2
$/Kg
84.10.62 .
Kanatlı
pompalar
- C I F bedelinin
% 20'si kadar
84.10.71
Dalgıç pompaları
C I F bedeli nin
% 20'si kadar
84.10.72
Isıtma tesisatında kullanılan
salmastrasız,sirkülasyon pompaları
C I F bedelinin
% lO'u kadar
84.10.75
Tek parça,tek kademeli
pompalar
C I F bedeli nin
% 20'si kadar
84.10.76
D i ğ e r tek k a d e m e l i
pompalar
84.10.77
Bi r d e n f a z l a ç a r k l ı , t e k k a d e m e l i .
salyangoz pompalar
C I F bedeli nin
%. 2 0 ' s i k a d a r
84.10.78
Çok kademeli
C I F bedelinin
% 20'si kadar
84.10.79
Diğer
84.10.85
A k s a m ve p a r ç a l a r ( y a l n ı z p o m p a e l e ­
manı ,valf,camri ng,camrıng v i d a s ı ,
C I F bedelinin
li ner ve p a l e t l e r h a r i ç )
% 10'u kadar
84.10.85
Yalnız pompa elemanı,valf,camri ng,
c a m r i ng v i d a s ı , l i n e r ve p a l e t l e r
G ı F b e d e l i ni n
% 20'si kadar
84.11.11
îç lastikleri ve benzeri e ş y a y ı
ş i ş i r m e y e m a h s u s el v e y a p e d a l l a
kullanılan pompalar
G ı F b e d e l i ni n
% 20'si kadar
84.11.42,43
k a v a kompresörleri ve soğutma
k o m p r e s ö r l e r i ( e k s v a t ö r l e r dahi 1)
G ı F bedelinin
% 20'si kadar
8 4 . 12
Y a l n ı z p e n c e r e tipi k l i m a ci hazı
8 4 . 12
84.15.31
salyangoz
salyangoz
pompalar.
pompalar
- Y a l n ı z b i n e k o t o m o b i 1 l e r i ni n
k l i m a ci hazı
E v l e r d e k u l l a n ı l a n v e e l e k t r i kle
çalışan buzdolapları
a) 15 k ü b i k f i t e k a d a r o l a n l a r
(15 k ü b i k fi t d a h i l )
b) 15 k ü b i k fi t t e n b ü y ü k o l a n l a r
84.17.71
Su ı s ı t ı c ı l a r ı ve ş o f b e n l e r
( e l e k t r i kli o l m a y a n l a r )
84.18
Y a l n ı z ç a m a ş ı r k u r u t m a maki n a s i
CIF-bedelinin
% 20'si kadar
C I F b e d e l i ni n
% 20'si k a d a r
150 $ / A d .
Gümrük vergi,
resim ve harç­
l a r ı n ı n %20'si
kadar
1 $/Ad.
150 $ / A d .
1 $/Ad.
20 $ / A d .
G.T.I.p.
84.19.11
Evlerde kullanılan elektrikli
bulaşık yıkama cihazları (kurutma
tertibatı olsun
olmasın)
8 4 . 19
Yâlnız şişeleri yıkama,temizleme,
d o l d u r m a , k a p a m a ,gazl,andırma v e
etiketleme makinaları
84.20
T a r t ı a l e t v e ci h a z l a r ı ( t a r t a r a k
s a y a n ve k o n t r o l e d e n b a s k ü l v e
t e r a z i l e r d a h i 1 5 s a n t i g r a m ve d a h a
az a ğ ı r l ı k l a r ı t a r t a b i l e n h a s s a s
terazi 1er h a r i ç ) ; h e r t ü r l ü t a r t ı
alet ve cihazlarına mahsus tartı­
lar ( 8 4 . 2 0 . 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 5 , 2 5 , 9 1 h a r i ç )
100 $ / A d .
C I F b e d e l i ni n
% 15'i k a d a r ^
C I F bedelinin
% 25'i k a d a r
C I F bedelini n
% 30'u kadar
84.20.11,12,
13
Basküller
84,21
S ı v i v e y a toz halinde^ki m a d d e l e r i
p ü s k ü r t m e y e , d a ğ ı t m a y a v/öya p u l v e ­
rize etmeye mahsus mekanık c i h a z ­
lar^ (el i l e k u l l a n ı l a n n e v i d e n o l ­
s u n o l m a s ı n ) ; yangınv d ö n d ü r m e c i ­
hazları ( d o l d u r u l m u ş ' v e y a d o l d u r u l ­
mamış) ;püskürtme tabancaları ve
benzeri c i h a z l a r ; k u m v e y a buhar
f ı ş k ı r t m a m a k i n a v e ci h a z l a r ı , v b .
(84.21.91 ^ariç)
'
C I F bedeli ni n
% 20'si kadar
T e k e r l e k l i v e k e n d i y ü r ü y e n vi n ç l e r
(ray ü z e r i n d e h a r e k e t e t m e y e
elverişli olmayanlar)
C I F b e d e l i ni n
% 15'i k a d a r
84.22.41
Asansörler
C I F b e d e l i ni n
% 2 0 ' s i kadar
84.22.42
Palangalar
C I F bedelini n
% 15'i k a d a r
84.22.43
Krikolar
C I F bedel1nın
% 20'si kadar
84.22.46
Lastik tekerlekli
(Loder)
84.22.52
D i k e y ve y a t a y o l a r a k y ü k t a ş ı y a ­
bilen devamlı harekete sahip diğer
sistemler
C I F b e d e l i ni n
% 20'si kadar
84.22.53
Yürüyen merdiven ve platformlar
C I F bedelinin
% 20'si kadar
84.22.55
Diğer vinçler
C I F bedeli nın
% 15*1 k a d a r
84.22.59
Diğerleri
C I F bedeli nin
% 1 5 ' 1 kadar
84.22.92
Vinçlerin aksam ve parçaları
84.22.99
D i ğ e r a k s a m ve p a r ç a l a r
C I F bedeli nın
% 5'1 kadar
C I F bedelini n
% 15 1 k a d a r
84.22.20
yükleyiciler
C I F bedelinın
% 30'u kadar
Ekskavatörler
CIF b e d e l i n i n
% 30'u kadar
Grayderler
C I F bedelinin
% 3 0 ' u kadar
Buldozerler^
C I F bedelinin
% 3 0 ' u kadar
•04.23.24
Toprağı-kazıp yükleyen paletli
makina ve cihazlar
C I F bedelini n
% 3 0 ' u kadar
84.23.29
Yalnız beke 1öderler (kazıcı "
ve yükleyiciler)
C I F bedelinin.
% 3 0 ' u kadar
84.23
Yalnız yürüyüp takımları ve y ü ­
rüyüş takımlarının aksam ve par­
çaları
84.24 ^ '
Toprağı hazırlamaya»islemeye ve ekmeye
mahsus,tarla ve bahçe tarımında kulla­
nılan makina ve cihazlar (çimenlikler
ve spor sahaları için silindirler dahil)
84.23.21
' 84.23.22
84.23.23
( 8 4 . 2 4 . 1 3 , 2 8 ve 8 4 . 2 4 . 2 6 yalnız
1
$/Kg
0,50
$/Kg
pnöma-
tik m i b z e r l e r h a r i ç )
84.25.11
Hububat biçme makinaları
C I F bedelinin
% 1 0 ' u kadar
84.25.20'
Biçer döverler
GIF b e d e l i n i n
% 20'si kadar
84.25.3i
Harman makinaları (batözler dahil)
C I F bedelinin
% 20'si kadar
^84.25.32
Kombine hasat v e harman makinaları
blF bedelinin
% 20'si kadar
84-. 2 5 . 4 1
Ot ve samanları toplayıp,demet veya
b a l y a y a p m a y a m a h s u s m a k i na v e .
cihazİar • • • - •
C I F bedelinin
% 1 0 ' u kadar
'04.25.42
. 84.2532
84.25«54
•84^25,57
••84.25.58
-.84.25.59-
Ç a y ı r v o .çi'men biçme-' m a k i n a l a r ı v e
.cihazları/.' •.•••'"• ' ' .
a} M o t o r l u o l a n l a r
• • b ) MÖ to r.su z olanlar.''.
.Patatos^'sök'me . m a k l n d l a ' r ı •
50
10
$/Ad. ,
$/Ad. -
C I F t^edelinin
% 1 5 ^ 1 kadar
' Ş e k e r ;pancarı-.^;.,H^sat^.cmai<f n a l a r ı •
C I F bedelinin
% 15'i k a d a r
: .Danel-emo 'makinaları
C I F bedelinin
% lO'u kadar
Dane 1erin temizlenmesine ve özellik­
lerine göre ayrılmasına mahsus m a k i - C İ F bedelinin
.na'-ve c i h a z l a r
% -m.^..
lO'u ı.--.^^^
kadar
Yeşil yemleri kıyıp hazırlayan
makina ve cihazlar (silaj) •
84.25.60
Y u m u r t a l a r ı , m e y v a l a r ı ve d i ğ e r t a r ı m ­
sal ü r ü n l e r i ö z e l l i kleri ne g ö r e
CIF bed^Mnın
a y ı r a n m a k i na v e ci h a z l a r
% 20'si kadar
84.25.90
Diğerleri
C I F bedelinin
% 10'u k a d a r
84.25.93
H a r m a n m a k i n a l a r ı n a ai t o l a n l a r
G ı F b e d e l i ni n
% lO'u k a d a r
84.29.91
Vals topları
84.40.31,32
50 $ / A d . .
-Evlerde k u l l a n ı l a n ç a m a ş ı r m a k i n a l a r ı
100 $ / A d .
84.41.11,21
Ev tipi o l a n d i k i ş m a k i n a l a r ı
20 $ / A d v
84.41.12,22
Y â l n ı z tek i ğ n e l i düz s a n a y i tipi
di kis m a k i nasi (deri di k e n d i k i ş
makinaları hariç)
50 $ / A d .
84.47
A ğ a ç , m a n t a r , k e m i k , e b o n i t , s u ni
plastik maddeler ve b e n z e n . d i ğ e r
sert maddelerin işlenmesine m a h s u s ,
m a k i n a l ı a l e t l e r [^(84 . 49) t a r i f e
pozisyonundaki 1er h a r i ç ]
84.48.91
Yalnız torna aynaları
84.49.10
Garaj,atölye ve benzeri yerlerde
kullanılan hava tazyikli gres ta­
bancaları
Elektroni k hesap maki naları
1-8 h a n e y e k a d a r o l a n l a r
(8 h a n e d a h i l )
11-10 h a n e y e k a d a r o l a n l a r
(10 h a n e d a h i l )
a ) Y a z ı c ı s ı z (pri n t e r s i z)
b) Y a z ı c ı İ l
(pri n t e r l i )
III-14 h a n e y e k a d a r o l a n l a r
(14 h a n e d a h i 1)
a)Yazıcısız (printersiz)
b)Yazıcıİl
(pri n t e r l i )
IV-İ5 v e 15 h a n e n i n ü s t ü n d e o l a n l a r
a ) Y a z ı c ı s ı z (pri n t e r s ı z )
b)Yazıcılı
(pri n t e r l i )
84.52.10
G ı F b e d e l i ni n
% 20'si k a d a r
G ı F b e d e l i ni n
% 2a'si kadar
10 $ / A d .
3 $/Ad.
10 $ / A d .
15 $ 7 A d .
30 $ / A d .
40 $ / A d .
50 $ / A d ,
70 $ / A d .
84.52.23
Kaydedici kasalar (komple veya
84.55.97
(84.53) tarife pozisyonundaki m a k i ­
n a l a r ı n a k s a m , p a r ç a ve t e f e r r u a t ı
GIF bedelini n
% 5'i k a d a r ^
84.56.11
B e t o n k a r ı ş t ı r m a maki n a l a r ı
CİF bedelinin
% 30'u kadar
84.59- ,
Y a l n ı z e n j e k s i y o n m a k i n a l a r ı ve
ekstruderler
84.61
M u s l u k ç u e ş y a s ı ve b o r u c u l u ğ a ai t
benzeri diğer e ş y a (tazyiki a z a l ­
tıcı v a l f l e r i l e t e r m o s t a t ı k v a l f 1er d a h i 1) ( b o r u l a r , k a z a n l a r , d e p o lar,sarnıçlar ve benzeri diğer kap­
lar i ç i n ) ( 8 4 . 6 1 . 2 2 h a r i ç )
SKD)
100 $ / A d .
1 S/Kg
GIF bedelini n
% 15'i k a d a r
:FONA Ö D E N E C E K
..'•A.-B.D'. D O L A R I
( K A R Ş I L I Ğ I TL)
ÎSMÎ
:'Hmr'' nevi
"CİF b e d e l i n i n
Z SĞ'si- k a d a r
mukluklar
Bilyalı 'rulmanlardan yalnass
• '''a)i0-12 m m i ç çapa" k â d a r ( 1 2
•.b)13-19 m m i ç .çapa kadar-( 19
o)20-"29 m m i© çap^a k a d a r (29
'd)Sa-=S9 mm iç. çapa k â d â r ( 3 9
0)40-^49 m m i ç ^'apa k a d a r ( 4 9
f ) 5 0 - 6 5 m m iç, 'çapa k a d a r C 6 5
84.63.
•84,64
84.65
85.01
85.01.10,21
35.01.22,23
85.01.31,32
85.01.41-48
85.01.62,63
Y a t a k k o v a n l a r ı VB m i l
yatakları
2
1 •S/Ad:
. 1 8 Wat.veya daha aşağı güçteki
s e n k r o n vo. 1 b e y g i r g ü c ü n e •. k a d a r
olan elektrik motorları ( 1 B.G.hariç)
Yal hız 1 0 - 2 0 0 b e y g i r g ü c ü n e
olan elektri k motor l a n
( 2 0 0 B.G. hariç)
S/Kg
C I F badelinin
% 10'u kadar ;
Y a l n ı z . d e m a n y a t i z a s y o n ' (degaussing,):
bobini, •
. ,•• •
1-10.-beygir gücüne kadar olan .
elektrik motorları (10 B.G.hariç)
0,70 $/Ad.
i^lO. J / A d .
i, 6 0 ' S / A d .
2 ^ 2 0 $/Ad„
' 3 S/Ad.
3,50 $/Ad.
C I F bedelinin
% 10'y'kadar
H a k i n a l a r ı n v e m e k a n i k oihaz-larm-, elektrik için bağlama,yerlerini,
^ iz.ole-' k ı s ı m l a r ı n ı ,bbbi n, k o n t a k •'V©^.•ya, d i ğ e r e l e k t r i k t e r t i b a t ı n ı i h - • t i v a / e t m e y e n a k s a m ' ye •.parçaları
(bu'.f.asıl m diğer pozisyonlarında
b e l i r t i l m e y e n v e y a b u l u n m a y a n ) - •: y
2
$/Kg
1,5
$/K9
1
S/Kg
kadar
Elektri k jeneratörleri
C I F b e d e l i ni n
% 3 5 ' i kadar
3 5 . 0 0 0 Volt ( 3 5 . 0 0 0 Volt dahil) ve
olan
85.01/74
dahil)dahil>
dahil)
dahil)
dahil)
dahil)
A m y a n t , k e ç e ve karton-'^ibi m a d d e ­
ler le 'mürettep m e t a l levhalardan^v e y a ince. metal- y a p r a k l a r d a n ^ oori-talar,-metoloplastik contalar v©
b e n z e r l e r i ı m a k i n a l a r ^ i n c e v e •kalxn
borular ve benzerleri'için p o ş a t ,
.• zarf•,-veya b e n z e r i amba^-ajlardâ;
ta kim' v e y a g r u p a h a l i n d e t a r t ^ p l a n : -mi ş'.'.çeşi t li m a d d e 1 e r d e n mamıı|-'r--pon.•talar; v e b e n z e r l e r i '
2.000
85.01.73
,•
mm
mm
mm
mm
mm
mm
KVA
(2.000
KVA
dahil)'dan
transformatörler
fazla
1
$/Kg
Akümülatör şarjörleri
a) 4 a m p e r / s a a t ' d e n k ü ç ü k ş a r j e d i l e b i l i r
N ı ~ C d b a t a r y a l a r ı ve p i l l e r i
'•
şarj.etmeye yarayanlar
..
2,5 $/Ad.
'b) D i ğ e r l e r i
GIF bedelinin
% 25'ı k a d a r
Senkron tertibatlı
redresörler
mekanik
G.T.Î.P.
1
$/Kg
85.01.91
Stator ve rotor paketleri
85.02.90
Y a l n ı z d ı s ç a p l a r ı 4 5 - 6 0 rom ( 4 5 v e
6 0 m m dahi 1.) o l a n d a i m i m ı k n a t ı s ­
l a r d a n k a l ı n l ı k l a r ı 8-13 m m (8 V e
13 m m dahi 1) o l a n l a r
0,70
S/Ad,
85.03-^
85.04^
Y a l n ı z s i l i n d i r i k tipli hi kel
kadmiyum (Ni-Cd)'lu sarj edilen
kuru pi11er ve a k ü m ü l a t ö r l e r
0,50
S/Ad.
85.03.11-29
Elektrik piİleri (capı b o y u n d a n
b ü y ü k o l a n d ü ğ m e tipi p i İ l e r h a r i o )
0,07
$/Ad.
E l e k t r i k a k ü m ü l a t ö r l e r i (Aksam ve
parçalar ile 4^amper/saat'den küçük
sarj edilebilir nikel-kadmiyumlu
b a t a r y a l a r hariç.)
4
$/Ad.
85.04
85,06.30
Elektrik süpürgesi
Vantilatörler
a) T a v a n v a n t i l a t ö r l e r i
b) D i ğ e r l e r i
Mikser
85.06.40,50,
90
Meyva ve s e b z e s ı k a c a ğ ı ,
öğütücüler ve diğerleri
85.07.10
Elektrik motorlu tras makinâları
85.08
Yalnız platinler'
85.08A
85.21''
Yalnız elektronik konjonktör imali
için, k a r m a ( h y b r i d ) d e v r e l e r
85.08.11
Konjonktör-disjonktörler
a) E l e k t r o n i k o l a n l a r
b) D i ğ e r l e r i
85.08.15
Aksam ve p a r ç a l a r
85.06.10
85.06.20
10 S / A d .
15 $ / A d .
10 S / A d .
7 S/Ad:.
C I F bedelinj n
% 30'u kadar
10 S / A d .
0,40
S/Ad,
1,5
$/Ad.
4 S/Ad.
3 S/Ad.
i
85.08.21
85.08.22
85.08.29
Jenaratörler (alternatörler- ve sarj
dinamoları)
Starter motoru (marş motoru)
Diğerleri
C I F bedelinin
20'si kadar
4
3,5
4
$/Kg
S/Kg
S/Kg.
85.08.35
Aksâfn v e
parçalar
I-Yalnız p a t l a m a l ı veya i ç t e n y a n m a l ı
motorlarla birli kte kullanılan j e n a ­
ratörler (alternatörler ve şarj dinamo­
ları ), S t a r t e r m o t o r u ( M a r ş m o t o r u )
ve d i ğ e r l e r i n i n
a) R o t o r , e n d ü v i ( k o l l e k t ö r v e y a a r m a t ü ı —
4 S/Ad,
leri)
2 S/Ad.
b) Statorları
C I F bedelinin
II-Diğerleri
\ 20'si kadar
85.08.81
Distribütörler
a) E l e k t r o n i k o l a n l a r
b) D i ğ e r l e r i
6 $/^d.
2,5 S / A d .
FONA
ÖDENECEK
DOLARI
( K A R Ş I L I S I "TL)
A = 8 o D .
85.08»82
as.08089
85.08.91
85.09
8 5 . 0 9 . 1 2
8 5 . 0 9 . 1 2
fiitmwlBmm b o b i n l e r i '
â) Elektronik olanlar
-b) D i s e r l e r i
6
2,5
$/Ad.
$/Ad.
CIF bedelinin
. \ 20'si kadar
•Dikerleri
CIF bedelinin
% 20'si kadar
Aksam vo parçalar
Yalnız elektrik motorlu cam siliciler
(Tekli ve ikili)
a) Silecek motoru (mekanizmalı olsun,
olmasın)
b ) S i l e c e k k o l u vo,.süpürgesi
c) Silecek kolu
d) Silecek süpürgesi
Hor türlü farlar (yalnız bisiklet
ve atom farları hariç)
Yalnız bisiklet
2
$/Kg
., . 1 $ / A d .
Ot 5 ' s / A d .
O;5
$/Ad.
CIF badelinin
% 30'u kadar
farları
0,20
8 5 . 0 9 . 1 2
Yalnız atom
8 5 . 0 9 . 1 9
Diğerleri
CIF bedelinin
\ 25'i k a d a r
8 5 . 0 9 . 2 5
Aksam ve parçalar
8 5 . 0 9 . 3 1 - 3 5
Sesli işaret cihazları ve aksam
parpaları
CIF bedelinin
% 25'i k a d a r
CIF bedelinin
% 20'si kadar
8 5 . 0 9 . 4 1
8 5 . 0 9 . 5 2 "
8 5 . 0 9 . 5 5
Elektrikli
farları
$/Ad.
işaret
CIF bedelinin
% 25'i k a d a r
cihazları
Buzlanma ve buğulanmayı
tertibatlar
CIF bedelinin
% 25'i k a d a r
önleyici
CIF bedelinin
% 25'i k a d a r
,Aksam ve parçalar
8 Ş . 1 2 . 1 1
Elektrikli
8 5 . 1 2 . 3 1
Saç kurutucular(el
85,12:51
Elektrik
' ' 8 5 . 1 2 . 6 1 , 6 2
1 $/Ad.
su ısıtıcılar
10 $/Ad.
ile kullanılanlar)
15 $/Ad.
ütüleri
a) B u h a r s ı z o l a n l a r
b) Buharlı o l a n l a r
Ev i ç l e r i n d e k u l l a n ı l a n e l e k t r o termik cihazlar
10 $ / A d .
20 $/Ad.
CIF bedelinin
% 60'1 kadar
8 5 . 1 3 . 4 1
O t o m a t i k telli t e l e f o n c i h a z l a r ı
25 $/Ad.
Ö 5 . - 1 3 . 4 3
D i ğ e r telli t e l e f o n c i h a z l a r ı
60 $/Ad.
3 5 . 1 3 . 4 5
Aksam ve parçalar
Ş 5 . 1 3 . 5 1
Otomatik telefon
8 5 . 1 4 . 2 1
Hoparlörler
3 $/Kg
santralları
50 $ / H a t
(herbir hat için)
2 $/Kg
85.14.31
Alçak frekanslı elektrik amplifi­
katörleri
85.15
Alıcı ve v e r i c i . r a d y o t e l e f o n ve radyo­
telgraf cihazları;âlıcı ve verici radyo
ve' t e l e v i z y o n c i h a z l a r ı . ( ş e s k a y d ı n a v e
-kaydedilen sesi tekrar o k u m a y a m a h s u s
c i h a z l a r l a m ü c e h h e z o l a n l a r d a h i l ) ve
televizyon kameraları?radyo ile,seyrü­
seferi' i d a r e y e m a h s u s c i h a z l a r , r a d a r
cihazları ve radyo v a s ı t a s ı y l a uzak
mesafeleri" kontrol cihazları
(85.15.11-19,33,34,41,42,51,52,
6 1 - 6 4 , 9 1 - 9 9 v e 8 5 . 1 5 Y a l n ı z -telsiz
C I F bedelinin
ye telsiz telefon cihazları hariç)
% 30'u kadar
85,1-5 •
85.15
I-Yalni2 alici komple radyo cihazları
a ) 1 ki d a l g a b a n d ı n a k a d a r o l a n l a r
b)Çok dalga bandı olanlar
II-Yalniz seş kaydına ve kaydedilen
sesi tekrar o k u m a y a mahsus c i h a z ­
alardan biriyle' m ü c e h h e z a l ı c ı
komple radyo cihazları
a)Mono olanlar •
b)Hoparlörü cihazın içinde stereo'
olanlar
c)Hoparlörü cihazın d ı s m d a stereo
' olanlar
IH'-Yalnız ses kaydına-ve kaydedilen
sesi tekrar o k u m a y a mahsus c i h a z ­
lardan birden fazlası ile'mücehhez
alıcı komple radyo-cihazları
Y a l n ı z .telsiz v e t e l s i z t e l e f o n
cihazları
I-Halk b a n d ı (CB) t e l s i z c i h a z l a r ı
11^ Diğer telsiz cihazları
â) El''telsiz c i h a z l a r ı
b) Araç,sabit telsiz cihazları
(Araç telefonu dahil)
c) T e k r a r l a y ı c ı ( R ö l e v e y a r e p e t ö r )
telsiz cihazları
d) K a b l o s u z ( C o p d l e s s ) t e l e f o n l a r
10 $ / A d .
25 $/Ad.
40 $ / A d .
50 $ / A d .
70 $ / A d .
80 $ / A d .
120 $ / A d .
25 $/Ad.
' 175 $/Ad..
250 $ / A d .
400 $/Ad.
100 $ / A d .
85.15.39
Y a l n ı z g ü n e ş e n e r j i s i i l e ç a l ı ş a n tek
d a l g a l ı ^ l ı c ı k o m p l e r a d y o ci h a z l a r ı
85.15.41,42
A l ı c ı k o m p l e t e l e v i z y o n ci h a z l a r ı
( r a d y o i l e m ü c e h h e z o l a n l a r dahi 1)
a) S i y a h - b e y a z 51 cm e k r a n ç a p ı n a
k a d a r o l a n l a r (51 c m d a h i 1)
b) S i y a h - b e y a z 51 cm e k r a n ç a p ı n ı n
ü s t ü n d e k i 1er
c) R e n k l i 51 c m e k r a n ç a p ı n a k a d a r
o l a n l a r (51 c m d a h i l )
d) R e n k l i 51 c m e k r a n ç a p ı n ı n ü s ­
t ü n d e k i 1er
200 $/Ad.
85.15.51,52
Televi zyon kameraları
200 $/Ad.
85.15.91-99
Yalnız alıcı radyo ve televi zyon
c i h a z l a r ı n a ( s e s k a y d ı n a ve k a y ­
d e d i l e n sesi t e k r a r o k u m a y a m a h -
C I F b e d e l i ni n
% 50'si kadar
75 $ / A d .
100 $ / A d .
150 $ / A d .
C I F bedelinin
% 30'u.kadar
SUS c i h a z l a r l a -ffiüoohhez-olanlar
dahil).ait aksa» ve parçalar .
85.18.11
Kuru' k o . n d a m a t ö r l e r " ('Yalnız^ c h i p tipi.
a y a k s ı z ,ııika v e t a n t a l • k o n d a n s a t ö r l e r
hariç)^
a) D i e l e k t r i ğ i s e r a m i k e s a s l ı o l a n
kondansatörler. ,
'
8 $/1000 A d .
b ) D i e l e k t r i ğ i plast.i.k e s a s l ı o l a n
• k o n d a n s a t ö r l e r £• p a t l a m a l ı v e y a
i ç t e n y a n m a l ı « o t ö r l u .-araçlarda
k u l l a n ı l a n l a r •.(meksofeler) h a r i ç j 1 5 $ / 1 0 0 0 A d ,
c) P a t l a m a l ı v e y a i ç t e n • y a n m a l ı •' .
motorlu araçlarda•kullanılanlar
(meksefoier)
' '
0,20 $ / A d .
d) D i ğ e r l e r i
C I F bedelinin
% 25'i kadar
85.18.14
Elektrolitik
8^^.-19 ^
Y â l n ı z biI9İsayar o y u n l a r ı n ı
k u m a n d a ©troeye y a r a y a n .'^oyun. k o l u
(Joy •• s t i c k )
85.19.21
a) Y a l n ı z star'^ör a m p u l ü
b) Y a i n ı z s t a r t e r
85,19.71
C I F bedelinin
K lO'u kadar
kondansatörler
Y a l n ı z karbon.,«et^l,ıpetal .oksitfi İm ı s ı t ı c ı ol fnaya_rı_ r e z i s t a n s l a r
( c h i p tipi 'ayaksı2' o l a n l a r ^haric I
a) K a r b o n Film. r e z i s t a n s l a r
b > M e t a l Fi İm r e z i s t a n s l a r
"c)'-Metal O k . t ^'Fi.lm;'rezistanslar
C I F bedelinin.
%'25'i kadar
Reostalar
85.19.86,89
K u m a n d a v e y a tevzi
85.19.91
Aksam ve parçalar
85.20.11,12
Y a l n ı z 2 4 - 2 5 0 v o l t i ş l e t m e geri İlmi
o l a n -yerlerde k ü l l a n ı l a b a y d ı n l a t ­
m a y a m a h s u s k ı z m a ösaslı-^ c a m -kava-.
no.z ç a p ı 2 5 »p've, 2 5 « m ' d e n y g k a r ı
1 0 0 0 . watt'a- ka^ar'olân-= 9 e n e l a m a ç l ı
ampuller ve dekoratif ampuller
85.20.31
85.20.34
$/Ad.
$/Ad.
$/Ad.
.2,5
000.Ad.
5 $/1000 A d .
5 $/1000 Ad,
85.19.73
85.20.17
2
0,02
0,04
C I F b e d e l i ni n
% 25'i'kadar
tabloları
.b'cdelinin
% 20,'Sİ k a d a r
•CIF'
. 0-..07 $ / A d .
-Yalnı 2-'-,6-volt (6-.volt d a h i l ) - 2 4 v o l t
(24 v o l t dâ.hil) a r a s ı oto, a m p u l l e r i '
( f a r ,;sinyal ,,fetop v e i ç - a y d ı n l a t m a ) " '
I - rek f lacpan'İi o l a n l a r
I l - C i f t f-^lama-nlı , o l a n l a r :
a-Far ampulleri
b-Diğerlori
0,10
0,08
$/Ad.
$/Ad,
B o y u •59O'-1,210 «ii'^yo-:-ka^ar 'olan,-kesit
ç a p ı 3 8 m m ' y e k â d â r - ö l a n ' tüp-.flüore.^
san ampuller
., • '
O,10
$/Ad.
C i v a buharlı,, a m p u l l e r .
0,05--S/Ad.
1 S/Ad.
'5.T.Î..P.
85.20,35
Yalnız çift ışıklı ampuller
,1
85.21.31
R e n k l i t e l e v i z y o n a l ı c ı l a r ı i ç i n toto-^
dik tüpler (yalnız tabanca-'kaynacı,
e k s o z l a m a , a k t i v a s y o n , d ı ç grafit ve
niyet çemberi proseslerini 'gerç^kleıtireb'. len r e s i m t y p ü i m a l a t ç ı l a r ı i ç i n .
saptırma bobini ve diğer ayar parçaları
takılmamış haldeki renkli televiiyon
tüpleri hariç)
•
10 $ / A d .
$/m.
( H a r i ç k a y d ı 3 0 . 6 . 1 9 8 8 tari hi n d e y ü r ü r ­
lükten kalkacaktır.)
85.21.32
Q5;-21«92
.85.24.34
85.26
Siyah beyaz televizyon alıcıları için
katodik tüpler
a ) 51 o m e k r a n ç a p ı n a k a d a r o l a n l a r
(51 c m d a h i 1)
'
,
' .
b) 51 c m e k r a n ç a p ı n d a n b ü y ü k o l a n l a r
Minyon neon ampuller
Yalnız ark elektrotları
Elektrik makina,cihaz vo tesisleri
i ç i n i z o l e e d i c i p a r ç a l a r (tjlmamen
izole edici m a d d e l e r d e n mamul voya
v i d a l ı d u y l a r g i b i b a ğ l a y ı c ı meital
parçaları'.i-h ti va- e d e n l e r ) , [ ( 8 5 . 2 5 )
t a r i f e • p o z i s y o n u n d a k i '-izolatörlef
harici
87.01
Yalnız treyler çekiciler
(tarım traktörleri hariç)
87.01.21-25
T e k e r l e k l i zirâi t r a k t ö r l e r
(motokültörler hariç) ve o r m a n ­
cılıkta kullanılan traktörler
Otobüsler
87.02.22,32
Binek otomobilleri
a) N o r m a l
o c ' y e kadTar)
( 1 7 0 0 c c dahi 1)
( 1 7 0 0 c c * rjj^n ü s t ü )
c) S p o r v e y a l ü k s
(2 İ t . ü z e r i n d e o l a n l a r )
87.02.51,52,
60,71,
72,7^
Kamyonlar'
$/Ad.
1 f/100
Ad.
4 $/Ton
C I F bedelinin
% 30'u kadar
Gümrük vergi,
resi«:, v e h a r ç - •
1arının %50'si
kadar
C I F bedelinin
% l û > u kadar •
Gümrük vergi,
resim ve harç­
larının % 60' ı
kadar
87.02.11,21,
31
Normal
8
10 $ / A d .
Gümrük vergi,
resim ve harç­
larının %30'u
kadar
Gümrük vergi,
resim ve harç­
l a r ı n ı n %1'00'ü
kadar '
Gümrük vergi,
resim ve harç­
larının %200'ü
kadar
Gümrük vergi,
resim ve harç­
l a r ı n ı n % 60*^1
kadar
G.T.I.p.
M A D D E ÎSMÎ
87,02.29,39
Diğerleri
87.04,
( 8 7 . 0 1 ) , ( 8 7 . 0 2 ) v e ( 8 7 . 0 3 ) tarife
p o z i s y o n l a r ı n d a yer alan motorlu
kara naki1 vasıtalarının motorlu.
şasileri
87,05
{87.01),(87.02) ve (87.03) tarife
pozisyonlarında yer alan motorlu
kara naki1 vasıtalarının karoser­
leri ( ş o f ö r m a h a l l e r i d a h i l )
87.06
Yalnız
87.06
Yalnız kamyon,otobüs ve çekicilerde
kullanılan hidrolik direksiyon sis­
temi
a) 3 0 K g ' d a n h a f i f d i r e k s i y o n s i s - ,
temi (30 Kg d a h i l )
b) 3 0 K g ' d a n a ğ ı r d i r e k s i y o n s i s t e m i
Gümrük vergi,
resim ve harç­
l a r ı n ı n % 6t)' X
kadar
jantlar
2,-5
$/Kg
2
$/Kg
20 $/Ad.
175 $/Ad.
275 $/Ad.
87.06
Yalnız çekici,kamyon,kamyonet,otobüs,
mıdibus-ve minibüslerin arka aks ko­
vanları ve,aksonlar
87.06
Yalnız
87.06
Yalnız universal mafsal
87.06
Y a l n ı z di r e k s i y o n simi tleri
amortisörler
1
2,5
istavrozları
$/Kg
$/Ad.
2
$/Kg
2
$/Ad.
3
$/Ad.
87.06
Yalnız fren körükleri
87.06
Y a l n ı z d i s k f r e n b a l a t a l a r ı ve
pabuçlu fren
balataları
C I F bedelinın
% 20'si kadar
87.06
Y a l n ı z r o t , r o t b a ş ı ve r o t i İ l e r
C I F bedelinin
% 15*^1 k a d a r
87.06
Yalnız dingiller ve akslar
87 .06
Y a l n ı z r a d y a t ö r k a p a k l a r ı ve y a k ı t
depo kapakları
87.06
Yalnız su soğutma radyatörlerinin
k o m p l e s i i l e b u n l a r ı n p e t e k l e r i ve
su t a n k l a r ı
1
0,5
$/Kg
$/Ad.
C I F bedellinin
% 20'si kadar
87.06.91-94
Karoseri
0,30
$/Kg
87.06.95
Yalnız tarım traktörlerinin şanzuman
ve diferansiyeli ile bunların d i ş l i ­
leri
3,5
$/Kg
Y a l n ı z k a m y o n l a r ı n ş a n z u m a n ve d i f e ­
ransiyeli ile bunların dişlileri
3;5
$/Kg
87.06.96
87.07
aksamı
Y a l n ı z f o r k l i f t i e r (di zel ve
elektrikli)
FONA ÖDENECEK
A.8,D. DOLARI'
( K A R Ş I L I S I 'TL)
G.T.Î.P. '
87.09.10-60
87.10
87,12
87.12.93
Motosikletler ve yardımcı motoru
b u l u n a n b i s i k l e t l e r (sepetli v e y a
sepetsiz)
.
•
100 $/Adet
Motorsuz bisikletler
(üç t e k e r lekliler ve benzerleri dahil)
30 $/Adet •
(87,09), (87.10) ve (87.11) tarife
p o z i s y o n l a r ı n d a y e r a l a n naki 1 v a '•
s ı t a l a r ı n m aksam »parça ve teferruatı
( 8 7 , 1 2 , 9 3 y a l n ı z k a d r o ve ö n m a s a
CİF bedelinin
hariç)
% 15'i k a d a r
Yalnız kadro ve ön masa
87.13.10
Çocuk
87.14
Hareket ettirici tertibatı b u l u n - .
mayan diğer kara naki1 vasıtaları;
her türlü vasıtalar için römorklar;
bunların aksam ve parçaları
89.01
2,5
$/Kg
C I F bedelinin
%'UO'u kadar"
arabaları
Yalnjız y a t l a r »motor'lu ve m o t o r s u z
Kayıklar »sürat motorları,sürat tek­
neleri , ş i ş i r m e b o t l a r , s u m o t o s i k ­
letleri v e her türlü yüzer motorlu
ve motorsuz spor malzemeleri
$/Kg
C I F bedeli nin
% 50*si kadar
5
$/Ad.
5
$/Ad.
90.03.10,20,
30,90
Gözlük
9 0 . 0 4 . 10
Güneş
9 0 . 0 4 . 90
Diğerleri
90. 08
Yalnız video
90,16. 1 2
Pergel
90,16.19
Diğerleri
C I F bedelinin
% 15'i k a d a r
90.16. 26
Su
C I F bedelinin
% 2 5 * i kadar
90.16. 29
Diğerleri (taslak halinde b a s ­
kılı ö l ç ü m s e r i t l e r i h a r i ç )
C I F bedeli nin
% 25'i kadar
90.16. 29
Yalnız taslak halinde
ölçüm-'şeri tleri'
Hasta termometreleri•
C I F bedelirvin
% 10'u kadar
0,25 $/Ad.
9 0 . 2 3 . 11
90.23. 19
90.24. 10,31,
32,39
çerçeveleri
1,5
gözlükleri
C I F bedelinin'
% 30'u kadar
700
kamera
$/Ad.
C I F bedelinin
% lö'u Kadar
takımları
terazileri
baskılı.
Yalnız c a m d a n mamul ve civali o l a n
termometreler
Manometreler,seviye göstergeleri, ;
regülatörler ve diğerleri
Termostatlar
I-Kontnol ettiği sıcaklık derecesi
sabi t o l a n a y a r s ı z t e r m o s t a t l a r
0,75
S/Ad.
C I F bedelinin
% 2 5 ' i kadar .
.G.T.Î .p.
MADDE ÎSMÎ
a) P a t l a m a l ı ve i ç t ö n y a n m a l ı , m o t o ı —
larda kullanılanlar
b ) Diğerle'ri
I I ~ K o n t r o l ş i t i ğ i s ı c a k l ı k .'derecesi
ayarlanabilen diğer termostatlar
90.26.11-21
90.26,22
90,26.23
90 .-.27
1 $/Ad.
0,2 $ / A d .
1 $/Ad.
E l e k t r i k s a y a ç l a r ı , r e a k t ^ f -sayaçlar
a) T e k f a z l ı o l a n l a r ' •
' "
b) Diğerleri
Gaz sayaçlar
' '' - '
4
$/Ad.
••10 $ / A d .
C I F bodeli.hin
% 20*si kadar
C I F bedelinin
% 25 H-'kadar
Sıvı sayaçlar
D i ğ e r s a y a ç l a r '(devir• a d e d i s a y a ç - '
İ a n , ü r e t i m s a y a ç l a r ı /taksirowtreler,
katedilen mesafe sayaçlarr^.podamot-•
r e l e r p v b . ),sürat gc^stergaleri-' y â
• t a k i m e t r e l e r m a n y e t i k .sürat g ö s ­
tergeleri dahil,(90.14) tarife p o ­
z i s y o n u n d a k i 1er h a r i ç
;strobosC I F bedelinin
koplar (90.27.12,13,19,30 hariç)
%.30'u kadar
Taksimetreler
150 $ / A d .
90.27\
90.28'
Yalnız
ISO
90.28
Yalnız.mazot pompa ayar ve test
ci hazi
C I F bedelinin
% 30'u kadar
90.28.21,61
Voltmetreler
C I F bedelinin
% 30'u kadar
90.28.22,64
Ampermetreler
C I F bedelinin'
% 30'u kadar
90.28.32,71
Kosi nüs Fi M e t r e l e r
C I F b e d e l i ni n
% 30'u kadar
90.28.44
Balans
C I F bedelinin
% 30'u kadar
90.28.59,90
Diğerleri
C I F b e d e l i ni n
% 25'i k a d a r
90.28.82
S ı c a k l ı k nem v e p r o s e s k o n t r o l ü
içi n ö l ç ü m ci h a z l a n
C I F bedelinin
% 25'i kadar
90.28.85
K a y d e t m e t e r t i b a t l ı ö l ç ü m ci haz l a n
C I F b e d e l i ni n
% 25'i'kadar
90,29
Yalnız erimiş metalleri n ısısını
ölçmeye mahsus termokupllar:
a) B o y u 9 0 0 m m ' n i n al t ı n d a o l a n l a r
b) B o y u 9 0 0 m m ve ü s t ü n d e o l a n l a r
takograflar
alet v e ci h a z l a n
90. 29
Yalnız r^jistans
91.02.19,29,
39
Diğerleri
termometreler
$/Ad.
0,60 $ / A d .
70 $ / A d .
O,
1 $/Ad.
Saat maki nalı o l a n l a r d a n b a ş k a ;
m a s a , d u v a r v© bi n a s a a t l e r i ,
çalar saatler ve benzeri s a a t - •
çı c i h a z l a r ı ( y a l n ı z ç a l a r
masa
saatleri hariç)
91.08.00
Yalnız olektronik-kuartz duvar
masa saati makinaları
ve
92.11.31
Pi k a p l a r
92.11.12,19,
32,39,
51,59
S e s k a y d ı n a vo k a y d e d i l e n s e s i
okumaya mahsus cihazlar, kombine
cihazlar
92.11.61
H e r nevi v i d e o
92.12
92.12.11
Yalnız ses kaydına mahsus bantlar
Yalnız genişliği 5 mm ve a l t ı n d a
olan kasetlenmemiş.manyetik bant­
lar
92.12.13
92.12.51
92.12.51
C I F .bedelinin
% 20'si kadar
teyp
Yalnız kasetli video bantlar
(kayıt yapılmamış)CYalnız bant;
g e n i ş l i ğ i 1,9 c m . (3/4 i n ç ) v e
daha fazla olan kasetli video
bantlar hariçj
Video b a n t (kasetli olsun o l n a s m )
(yalnız eğitim amacıyla kayıt yapıl­
mış video bantlar hariç)
Y a l n ı z eği t i m a m a c ı y l a k a y ı t y a p ı l ­
m ı ş video bantlar (kasetli o l s u n ol­
masın )
92.12.52
BiIgisayarlarda
kullanılanlar
94.01
Oturmaya mahsus mobilyalar (yatak
hali n e k o n u l a b i lir nevi'Sen o l s u n
olmasın) [(94.02) tarife p o z i s y o ­
n u n d a k i 1er h a r i ç j v e b u n l a r ı n a k ­
samı (94.01.91 hariç)
0,20
$/Ad.
60
$/Ad.
40 $ / A d .
350
$/Ad.
0,50
$/Ad.
2
$/Kg
2,50
$/Ad.
8
$/Ad.
12 $ / A d .
5
$/Ad.
C I F bedeli nın
% 100'ü kadar
94.01.91
Aksam ve parçalar
G I F b e d e l i ni n
% 75'i k a d a r '
94.03
Diğer mobilyalar ve aksamı
(94.03.91 hariç)
G I F b e d e l i ni n
% 100'ü kadar
94.03.91
Aksam ve parçalar
G ı F bedelinin
% 75'i k a d a r
94 . 04
S o m y a l a r ; y a y l ı , h e r h a n g i bi r m a d d e
île d o l d u r u l m u ş v e y a t e ç h i z e d i İ m i ş
vatak takımları ve benzerleri (şilte.! er , y o r g a n l a r , di z v e a y a k örtüİ6#^i .
y a s t I k l a r , p u f 1 a r , v b . ) sünger, g ö r ü ­
n ü ş l ü v e y a h ü c r e l i k a u ç u k v e y a suni
plastik maddelerden olanlar,yüzleri
GIF b e d e l i n i n
kaplanmış olsun olmasın,dahi 1
% 50'si k a d a r
İşlenmiş bağa,sedef,fi İdişi,kemik,
b o y n u ı , m e r c a n (tabii v e y a a g l o m e r e
95.08
edilmiş) ve yontulmaya elverişli
d i ğ e r h a y v a n s a l m a d d e l e r ve bu m a d ­ CİF b e d e l i n i n
delerden mamul eşya
% 50'sı ksdar
İşlenmiş,y9ptuimaya elverişli bit­
k i s e l v e y a m i n e r a l m a d d e l e r v e bu
maddelerden mamul eşya;hayvansal,
bi tkisel m i n e r a l v e y a suni m u m l a r d a n ,
p a r a f i n , s t e a r i n , t a b i i z a m k l a r ve
tabii r e ç i n e l e r d e n ( k o p a l ve k o l o fan g i b i ) ve m o d e l p a t l a r ı n d a n
kalıba dökülmek veya yontuİmak
suretiydi e , y a p ı l a n e ş y a tari f eni n
başka yerlerinde belirtilmeyen
veya bulunmayan,kalıba dökülme veya
yontulm^ suretiyle elde edilen
mamt^M'«ı^.- ;:i^şİ^m'İ,Ş-, f a k a t s e r t i e ş t i ­
rilmemiş jelatin £ ( 3 5 . 0 3 ) tarife
p o z i s y o n u n a g i r e n l e r h a r i ç ] ve
C I F b e d e l i ni n
mamulleri ( 9 5 . 0 8 . 5 1 hariç)
% 5.0'si k a d a r
1
96.01.31
Diş fırçaları
96.01.39
Diğerleri
96.05^00
B ü y ü k ve k ü ç ü k p u d r a p o m p o n l a r ı
v e b e n z e r l e r i (imal e d i l d i ğ i
m a d d e ne o l u r s a o l s u n )
9 7 .01.00
97.02.10
1 $/Kg
Çocukların eğlenmesine mahsus te­
k e r l e k l i a r a b a l a r ve v â s ı t a l a r '
(ezcümle;bisi kletler,trotinetler,
maki nalı a t l a r , p e d a l l ı o t o m o b i l l e r
y a ^ m a b e b e k l e r i ç i n a r a b a l a r ve
benzerleri) •
\
Bebekler (giydiriİmiş olsun
olmasın)
97.02.91
Aksam,parça ve teferruat
elbiseleri hariç)
97.02.91
Yalnız bebek elbiseleri
97.03.29
Diğerleri
S/Düzihe
(bebek
C I F bedelinin
% 5 0 ' s i kadar
,C I F bedelinin
% 30'u kadar
C I F b e d e l i ni n
% 30'u kadar
C I F bedelinin
% 30'u kadar
C I F bedelinin
% 6 0 ' 1 kadar
C I F bedelinin
% 50'si- - k a d a r
97.04.10
•yun kağıtları (oyuncak oyun
k a ğ ı t l a r ı dahi 1)
7
$/Kg
97.04.90
D i ğ e r l e r i (yalnız s p o r l a ıIgili
malzeme hariç)
97 .05.00
E ğ l e n c e v^e b a y r a m l a r içi n e ş y a , k o t i yon eşyası ve s ü r p r ı z e ş y a s ı ; n o e l
a ğ a ç l a r ı n a m a h s u s s ü s e ş y a s ı ve noel
eğlenceleri için benzeri diğer eşya
(suni n o e l a ğ a ç l a r ı , s ü s l e n m i ş v e y a
s ü s l e n m e m i ş kreşler,krâş i ç i n e ş y a '
ve hayvanlar,tahta ayakkabılar,ağaç C I F bedelinin
kütükleri,noel babalar,vb.)
% 100'ü kadar
C I F bedelinin
i ki k a t ı k a d a r
G.T.Î.P.
97 ,06
97.08.00
98.01
98.03
' MADDE
ÎSMİ
Açık hava o y u n l a r ı , j i m n a s t i k , a t ­
leti zm ve d i ğ e r s p o r l a r i ç i n alot,cihaz ve levazımat [(97.04) tarife
pozisyonundaki eşya hariçj
Atlı k a r ı n c a l a r » s a l ı n c a k l a r » a t ı ş
yerlerine ve diğer panayır e ğ l e n ­
c e l e r i ne m a h s u s e ş y a y e v a s ı t a l a r
(seyyar sirkler,seyyar hayvan seı—
gileri ve tiyatrolar d a h i l ) .
CIF bedelinin
X 25'i k a d a r
D ü ğ m e l e r ü z e r l e r i he' m e n s u c a t v e y a
diğer maddeler kaplanmış düğmeler,
kol d ü ğ m e l e r i , y a k a d ü ğ m e l e r i ,
çıtçıtlar ve benzerleri (düğme
taslakları ve düğme aksamı dahil)
CIF bedelinin
% 20'si kadar
Yalnız plastikten mamul
uçlu kalemler
fiber
1,5 $ / 1 0 0
98.03.19,31-39 Diğerleri (yalnız plastikten
m a m u l f i b e r u ç l u k a l e m l e r har
98.05.11
Kursun kalem (ağaç veya
98.08.20
Diğerleri
98.10.10
Ç a k m a k l a r ' v e 'ateşleyici l'er
I-Doldurulmaz plastik gövdeli
çakmaklar
II-Doldurulabilir plastik
gövdeli çakmaklar
••
III-Dlğer çakmaklar
c)
kağıttan)
IV-Atesleyiciler
9 8 . 11
CIF bedelinin
% 20'si k a d a r
P i p o l a r .(taslaklar v e l ü l e l e r
dahi 1 ) ; s i g a r v e s i g a r a i ç i n
ağızlıklar;bunların akşamı
Ad.
CIF bedelinin
% 25'i k a d a r
4 $/Ğross
(144 a d e t )
CIF bedelinin
\ lO'u k a d a r
0,15
$/Ad.
0,20 $/Ad.
CIF bedelinin
% 75'i k a d a r
CIF bedelinin
% 25'i k a d a r
CIF bedelinin,
^ % 50'si k a d a r
9 8 . 12
Saç tarakları,süs tarakları,
tokalar ve bepzerı eşya
CIF bedelinin
% 100'ü kadar
9 8 . 14
Tuvalet•vaporizatörleri (sprey)•
ve b u n l a r ı n . p ü s k ü r t m e m e k a n i z m a ­
larıyla basları
' • '
CIF bedelinin
X 50'si k a d a r
Tamamen elle yapılmış tablo v*.
resimler I üzeri,elle süslenmiş
fabrika İşi mamuller ile (49.06)
tarife pozisyonundaki sınai r e - ;
simler h a r i ç J
200;'$/Ad,.
99.01.00
M Ü S A A D E Y E TABÎ M A D D E L E R
SIRA
•NO:'
G.T.t.P.
LÎSTESÎ
M A D D E ÎSMÎ
i
28.48.42
Yalnız dihidroksi
nat
2 •
29.14.35
Asetik; anhidrit
3
29.14.44
Yalnız ibuprofen
4
29.16.75
Aseti1 salisilik
asit
5
29.23.71
Yalnız mefanamik
asit
6_
29.23.99
Yalnız alüminyum
'ram
glicinat»ethambutol»volte-
7
29.25.49,83
Yalnız
8
29.35
9
29.38.32
10 .
29.39.60
^
alüminyum sodyum
oxethazaine
ve
karbo-
paracetamol
Yalnız
oxalamine
citrat,
trimethoprim.
mephenoxalan,
6 ami no p e n i c i l l a n ı c asi t,
• 7 amino desacetoxycephalo* sporanic
asit,
nif edipin', helmi t o l , rani t i d i n H C L , c i m e t i d i n e
.
Yâlnız D-panthepol
.
Y a l n ı z b e t a m e t h a s o n e 17 v a l e r a t e m i c r o n i s e d ,
betamethasone
micronised
alcohol, betamet­
hasone disodium
phosohate, beclamethasone
dipropionate
SIRA
NO I
G.T.Î.P,
11
29,42.61,62
12
.29.44
M A D D E ÎSMÎ
Kokaîn v^-tuzları
Y a l n ı z a m p i c i l i ı n t r i h y d r a t e , • ampiçillin
t r i h y d r a t e ' s t e r i l , ampicillin
anhydrous,
amoxycillin^' t r i h y d r a t © , bephalexi.n m o n o hydrate, t e t r a c y c l i n e , erythromycin base,
erythromicin , stear^ate, e r y t h r o m i c i n - "ethyl.
s u c c i n a t e , oxytetracycline, gentamycin sul' f a t e yrifampi cine ^'steril a m p i c i l l i n sodyutn,
cefrâdi ne monohydrate,cefadroxyl m o n o h y d r a t e
Aluminyum izopröpilat
''
-
13
29.45.15
14
36.01
)
3 6 .-Oa
\
36.04
I
36.05
'
36.08.31 '
36?. 0 8 . 3 9 i
15
48i01.91
16
49.Ö7
17
63.01
18
69.''02
19
73.03
20
73.15.21,64,
51,52
Dökme demir, demir ve çelik döküntü, kırpın­
tı v e h u r d a l a r
Yalnız çubuklar v e çıplak veya kaplı teller
(elektrik için izole edilmiş olanlar hariç)
21
74.01.10,25
Elektrolitik bakır, bakır döküntü ve hurda­
Silah barutu
M ü s t a h z a r p a t l a y ı c ı ••maddeler
Fitiller; infilâk fi ti İleri 5 a§iz o t l a r ı
ve infilak-kapsülleri; ateşlşyici maddeler; infilak ettirici maddeler
Pro tekni • mâfnu lieri^
. / a n İ C İ 'maddelerden;-mamul 1er '
B a n k n o t V e benzeri k ı y m e t l i e v r a k a m a h s u s
kağıtlar •
P o s t a pullaHı, damga ve h a r ç p u l l a r ı ve b e n ­
zerleri (Türkiye'de tedavülde b u l u n a n iptal
e d i l m e m i ş v e y a t e d a v ü l e çıkarılmak ü z e r e y e ­
ni b a s ı l m ı ş ) ; damgalı k a ğ ı t l a r ; b a n k n o t l a r ,
hisse öenedi v â tahvilat ye benzeri diğer s e ­
n e t l e r (çek defterleri v e b e n z e r l e r i d a h i l )
Dokutnaya
elverişli
maddelerden
eskimiş
giyim eşyası ve teferruatı, battaniye ve
benzeri örtüler,^ ev islerinde
kullanılan
bezler ve mefruşat eşyası £ (58.01),(58.02)
ve
(58.03) tarife
pozisyonlarında
yer
alanlar hariçj ile her
türlü
maddeden
Vapılmis" a y a k k a b ı ' v e • b a s l ı k l a r ( f a z l a c a
kullanıldığını' g ö s t e r e n i z l e r t a ş ı y a n v e
dağınık halde veya balya, , çuval v e benzeri
ambalajlarda b u l u n a n l a r )
Ates t u ğ l a l a r ı a t e ş e
mukavim döşeme tuğ­
laları, karolaH, bloklar v e i n ş a a t t a k u l ­
lanılan ateşe mukavim benzeri diğer eşya
| 6 9 . 0 1 ) t a r i f e p o z i s y o n u n a g i r e n l e r hariçj
ları
22
76.01.21-30
Alüminyum döküntü ve hurdaları
23
24
79.01
82.09
25
84,06
İslenmemiş çinko,çinko döküntü ve hurdaları
Ağızları düz vâya tırtıklı bıçaklar
budama
ç a k ı l a r ı dahi 1 , L ( 8 2 . 0 6 ) t a r i f e p o z i s y o n u n a
giren bıçaklar hariç), bu bıçakların ağızla­
rı ( 8 2 . 0 9 . 1 2 hariç)*'^
Pistonlu, patlamalı
veya içten
yanmalı
motorlar
(84.06.11,12,21,22,31,32,33,39,41,
42,43,44,49,51,59,62,64,91,94,95,96,97,98,
yalnız silindir gömlekleri hariç)
SIRA
NO ^
• .'G.T.Î.P.
26
84.45
•.
: :
27
..
28
85.01 ,
85.19
•.
M A D D E ÎSMÎ
,
29
87.06
30
89.04
.Metallerin VE metal.karbürlerin I Ş L E N M E ' S I N E m a h s u s maki nalı a l e t l e r ^ ( 8 4 . 4 9 ) V E
• ( 8 4 . 5 0 ) ; t a r i f e p o z i s y o n u n d a k i l e r -hariç)
84.45.11,15,16,19,22,24,25,26,27,28,31,
3 2 , 33,41,42,43,44', 4 5 , 4 6 , 4 7 , - 4 8 , 4 9 , 5 0 , 6 0 ,
61,65,67,72,73,74:,75,80,81,82,83,84,92,
93,95,96,97 hariç)]
E l e k t r i k jeneratörle.ri•;.©l©ktriK m o t o r l a r ı ;
. rotatif veya statik konvertisörler (redrosörler, • V . b . ) ; transformatörler; reaktansbobinler ve selfler£(85.01,10,21-33,41--4e,
^ -62,63,71-74,91; 85.01.99 yalnız ferrit V E
f e r r i t b i l e ş e n l i çe.kirdekler v e 8 5 . 0 1 y a l ­
nız d e m a n y a t i z a s y o n ( d e g a u s s i n g ) b o b i n i h a ­
riç)]
Elektrik
devresinin
kesilmesi, bölünmesi,
korunması, K O L L A R A ayrılması veya bağlantı­
ları i ç i n teçhizat
(enterüptörler, kömütat ö r l e r , r ö l e l e r , d e v r e k e s i c i l e r , yıldırım,
önleyiciler, prizler, duylar, bağlama kutu­
ları , v . b . ) ; ı s ı t ı c ı o l m a y a n
rezistanslar,
potansıyometreler
ve reostalar;
baskılı
d e v r e l e r ; k u m a n d a v e tevzi
tabloları (te­
l e f o n tevzi t a b l o l a r ı h a r i ç ) ( 8 5 . 1 9 . 2 1 y a l hız starter ampulü ve starter i l e 8 5 . 1 9 . 5 4 ,
71, 73,75, 81,85,86,89,91 hariç) •
(87.01),(87.02) v e (87.03) tarife pozisyon­
larında
yer alan motorlu kara naki1 v a s ı ­
t a l a r ı n ı n a k s a m , p a r ç a v e t e f e r r u a t ı (yal-^
nız k a m y o n , o t o b ü s v e ç e k i c i l e r d e k u l l a n ı ­
lan
hidrolik
direksiyon
sistemi, yalnız
çekici,kamyon,kamyonet,otobüs, midibüs ve
minibüslerin arka a k s kovanları
ve akson­
lar , 8 7 . 0 6 . 9 5 y a l n ı z t a r ı m
traktörlerinin
saiisuman v e d i f e r a n s i y e l i
ile bunların
dişlileri, 87.06.96
yalnız
kamyonların
^anzuman
ve diferansiyeli
ile bunların
dişlileri, yalnız
iantlar,
87.06.91-94,
amortisörler, universal
mafsal
istavroz­
ları , di r e k s i y o n simi tleri ^fren k ö r ü k l e r i ,
disk , fren balataları
ve pabuçlu fren b a ­
lataları , rot, r o t başı
ve rotiİler,dingiİler . ve akslar, radyatör
kapakları ve
yakıt depo
kapakları,
su soğutma radya­
t ö r l e r i ni n k o m p l e s i
ile bunların
petek• leri v e s u t a n k l a r ı h a r i ç )
Sökülecek
cek diğer
gemilerle, suda işleyen söküle­
vasıtalar
31
90.10.52
Kontaklı fotokopi
32
93.04 \
93.06, (
93.07 )
Y â l n ı z yivsi z a v t ü f e k l e r i , b u n l a r ı n
v e m ü h i m m a t ı i le a k s a m v e p a r ç a l a r ı
cihazları
33
MUHTELİF
îmalat sanayii ile özelliği
içi n
olan
fişek
ithalat
Tebliğler
S a ş b a K a n i :A Ha/Loe. y.§.
Tİ.pâ_ret M ü s t e ş a r l ı ğ ı ' n d a n
îzmir Enternasyonal Fuarı'na îliçkin Tebliğ
İthalat;(88/1)
M a d d e i~ îzmir E n t e r n a s y o n a l Fuarına
yabjancı ü l k e l e r i n
veya bunlardan ayrı olarak yabancı firmaların iştirakleri i l e i l ­
gili
başvuruları
doğrudan îzmir Büyük Şehir Belediyesi Fuar ve
Turizm Müdürlüğüne
yapılır.
B u husustaki her türlü idari i ş l e m ­
ler Fuar İ d a r e s i n c e y ü r ü t ü l ü r .
Madde 2- îzmir Enternasyonal Fuarında
yabancı memleket
menşeli mallardan sadece teşhir edilenlerin ithalatı yapılabilir.
Bu m a l l a r ı n i t h a l i ş l e m l e r i a ş a ğ ı d a k i h ü k ü m l e r e t a b i d i r .
a) S a t ı ş l a r y a l n ı z F u a r m ü d d e t i h c e v e p e r a k e n d e
olarak
y a p ı l a b i l i r . t t h a l a t R e j i m i n e e k M ü s a a d e y e Tabi M a d d e l e r L i s t e s i n ­
de y e r a l a n m a l l a r d a n satışlar ise, ancak teşhir ediİmek v e t e ş ­
hir e d i l e n
m i k t a r d a olmak k a y d ı y l a , M ü s t e ş a r l ı ^ i h ö n izni i l e
mümkündür
D) Fuarda satış yapacak yabancı devlet pavyon müdürleri
v e y a y a b a n c ı f i r m a t e m s ı I c i l e r ^ ş.^t;a,s^iarr^, edıgç^^^^^e.ci' . .ı«î#.J.^;i,jarı-n.
bir
l i s t e s i n i b u lîjaddelerin g ü m r ü k v e r g i l e r i , r e s i m v o h a r ç l a r ı
ile KDV v s fonlarının toplamı kadar b i r teminatı (nakdi
teminat,
banka
teminat mektubu veya elçilik garanti mektubu) îzmir
Fuarı
G ü m r ü k M ü d ü r l ü ğ ü n e tevdi e d e r l e r , •' '
Fuarın
kapanışını müteakip e n g e ç 10 g ü n i ç i n d e p a v y o n
müdürleri
v e y a f i r m a t o m s i I c i l e r i a n ı l a n 3iste; ü z e r i n d e
fiili
satışları' g ö s t e r e r e k Fuar Gümrük M ü d ü r l ü ğ ü n e
müracaat
ederler,
F u a r G ü m r ü k M ü d ü r l ü ğ ü s a t ı l a n malların.; .kat'i-ithalini . g e r ç e k l e ş ­
tirir v e satılmayan mallara tekabül eden teminatı iade e d e r . S a t ı ­
lan
mallar için Gümrük İdaresince onaylanacak bu liste i l e bis—
l i k t e s a t ı l a n m a l l a r ı n b e d e 11 e r i hi^n-'t r ar«&f«i^i? ^-4 çih^-'kât^i-müteakip
e n g e ç i k i a y içi n d e M e r k e z B a n k a s ı î z m i r K a m b i y o Ş u b e ­
sine müracaat edilir .
' '' ,
c) F u a r d a s a t ı ş s u r e t i y l e • y a p ı l a c a k
teminat alınmaz v e ithalat belgesi aranmaz.
ithalatta
nakdi
Madde 3 - Fuarda teşhir olunan malların ithalatında, i ş ­
bu
T e b l i ğ d e h ü k ü m b u l u n m a y a n h a l l e r d ö , îthalat,rtojimi: K & r a r i v a
İthalat Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Madde
4- Y a b a n c ı i ş t i r a k ç i leri n -Fuar ' i İş ••ilgili
bütün
i ş l e m l e r i n i n d ü z e n l i b i r ş e k i l d e y ü r ü t ü l m e s i n i saşiaınakla g ö r e v l i
o l a r a k , . H a z i n e v e D ı ş T i c a r e t . MüSteşâFriği/\tee.slİöisl'nih.. b a ^
lığında, îzmir
Büyük Şehir Belediyesi Fuar v e Turizm Müdürlüğü,
T.Cumhuriyet Merkez Bankası îzmir Kambiyo Şubesi ve îzmir G ü m r ü k ­
leri B a ş m ü d ü r l ü ğ ü m e n s u p l a r ı n d a n b i r e r t e m s i l o i n i n k a t ı l m a s ı • i l e
Fuar
H e y e t i t e ş k i l o l u n u r . F u a r H e y e t i Fua.^\suresince' g ö r e v y a Par.
•
••.
B a ş b a k a n l ı k H a z i n e v e D ı ş Ti c a r e t M ü s t e ş a r l ı g ı n d a n = Bedelsiz İthalata İlişkin'Tebliğ-'
îthalat
(88/2)
Tanım :
M a d d e 1- B e d e l s i z , i thalat,.... b e d e l i için., dövi'z-transferi
y a p ı l m a d a n y u r d a g e t i r i l m e s i mecburi- o l m a y a n " dış. kazanç" v e tasar-;
ruflarla satın alınan malların ithalatıdır.
Kapsam :
Madde
2 - G ü m r ü k m e v z u a t ı n d a b e l i rti l e n h a l ı e r ' - ^ ı ç i f i d a .
• b e d e l si z - i thai y o l u y l a i t h a i edi lebi l e c e k .oşya'v • . . . o t o m o b i l >; m e s l e k i
alet vo makinalarla, bunların
ithaline, ait-.o^^s'l'^r.--^^ •r-'Teb-İişdob o l i r t i l m i ş t i r . B u T e b l i ğ h ü k ü m l e r i n © g ö r e y a p ı l ^ b ^ k ' l . t h a l a t t^^^
halat Belgesi aranmaz.
: , P o s t a Yoluyla-.
Gelen Eşya İthali: '
M a d d e 3- T a ş ı m a i ş i n i n n a k l i y a t f i r m a l a r ı .tarafından
yapılması kaydıyla, zat ve aile ihtiyaçlarında kullanılmak üzere
yurt dışından Türkiye'deki kişilere gönderilecek bedeli
500,-DM
v e y a e ş i t i • d ö v i z i g e ç m e y e n h e d i y e l i k •". m a h i y e t i n d e k i ' e ş y a n ı n
i t h a l i n e g ü m r ü k idarel.erince i z i n v e r i l i r .
•
-•
Y o l c u 'Beraberinde G e l e n Eşya. İ t h a l i
:
•-
M a d d e 4 - Yurt^ -dışinda' ç a l ı ş a n ' i ş ç i , s e r b e s t m e s l e k ' v e
m ü s t a k i l i ş s a h i b i y o l c u l a r i le'-'görevli o l a r a k • y u r t d ı ş ı n a - g i d e n
k a m u p e r s o n e l i n i n v e - y u r t d ı ş ı n d a e n az a l t ı a y k a l d ı k t a n s o n r a
y u r d a d ö n e n 18 ve d a h a y u k a r ı y a ş t a k i T ü r k i y e ' d e y e r l e ş i k y o l c u ­
ların Türkiye'ye gelişlerinde, her takvim yılında bir defa y a r a r ­
lanmak ve her cinsten birer âdet olaak üzere beraberlerinde g e t i ­
recekleri " Yolcu Beraberinde G e l e n Eşya İ ç i n Maktu Vergi L i s ­
tesi "nde k a y ı t l ı e ş y a l a r d a n m a k t u v e r g i l e r t o p l a m ı 3.000 D M ' a k a ­
d a r o l a n e ş y a n ı n i t h a l i n e g ü m r ü k i d a r e l e r i nce i z i n v e r i l i r .
B u y o l c u l a r ı n g e l i ş l e r i n d e n iki ay ö n c e v e y a a l t ı
ay
sonraki süreler içersinde gelen eşya da yolcuların beraberlerinde
getirilmiş sayılır.
Otomobil İthali
:
"
Madde 5- Yurt dışında çalışan işçi,serbest meslek
ve
müstakil
i ş s a h i p l e r i n d e n o t o m o b i l i thali
için
müracaatta
b u l u n a c a k l a r ı t a r i h t e T ü r k i y e ' d e k i b a n k a l a r d a , e n az b i r yıl • s ü r e
i l e b e k l e m i ş 1 5 . 0 0 0 D M v e y a eşi ti m e v c u t d ö v i z h e s a b ı b u l u n a n l a r
1700 cm3
( v e y a di zel 2 0 0 0 c m 3 ) m o t o r h a c m i n i g e ç m e y e n v e i thai
t a l e b i n d e b u l u n a n kişi a d ı n a k a y d ı n ı n y a p ı l d ı ğ ı
tarihte
model
yılı i t i b â r ı y l e ü ç y ı l d a n eski o l m a y a n bir otomobi1
İçin,
T ü r k i y e ' y e g i r i ş tari hi n d e n i t i b a r e n e n ç o k ü ç a y l ı k s ü r e i ç i n d e
müracaat etmeleri
halinde, . Merkez Bankası Şubeleri
tarafından,
t a n z i m . t a r i h i n d e n i t i b a r e n ü ç ay s ü r e y l e g e p e r l i b e d e l s i z i t h a l
i zni v e r i lir M a d d e 6- K a m u g ö r e v l i s i o l a r a k y u r t d ı ş ı n d a e n az a l t ı
ay süreyle görev yaptıktan sonra dönenlere, dönüşten i tibaren en
çok üç aylık süre içinde müracaat etmeleri
h a l i n d e , 1700
cm3
( v e y a di zel 2 0 0 0 c m 3 ) motd'h';'hacmi ni g e ç m e y e n v e i t h a l talebi nde
bulunan
kişi a d ı n a k a y d ı n ı n y a p ı l d ı ğ ı
tari h t e m o d e l
yılı
i t i b a r i y l e ü ç y ı l d a n eski o l m a y a n bir
otomobi1 için.
Merkez
B a n k a s ı Ş u b e l e r i ' t a r a f ı n d a n , t a n z i m t a r i h i n d e n itibaren, ü ç
ay
süreyle geçerli bedelsiz ithal izni verilir.
T ü r k i y e ' d e k i b a n k a l a r t a r a f ı n d a n y u r t d ı ş ı n d a k i ş u b e ve
temsiIciliklerinde görevlendi rilenler ile maaşları
Türkiye'den
döviz olarak gönderilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki görev­
liler de yukarıdaki esaslara tabidir.
M a d d e 7- T ü r k i y e ' d e y e r l e ş i k k i ş i l e r e v e r a s e t e n i n t i k â l
eden bir adet otomobi1 için, veraset ilâmı tarihinden
itibaren
en çok üç aylık süre içinde müracaat ediİmesi
halinde,
Merkez
Bankası Şubeleri
t a r a f ı n d a n , t a n z i m tari hi n d e n i t i b a r e n ü ç ay
s ü r e y l e g e ç e r l i b e d e l s i z i t h a l izni veri l i r .
M a d d e 8- a) G ö ç s u r e t i y l e y e r l e ş m e k ü z e r e
Türkiye'ye
gelen yabancıların göç tarihinden önce sahip oldukları,
b) E v l e n m e k s u r e t i y l e y e r l e ş m e k ü z e r e T ü r k i ­
y e ' y e g e l e n y a b a n c ı l a r ı n e v l e n m e tarihi n d e n e n az a l t ı a y
önce
s a h i p o l d u k l a r ı 1700 c m 3 ( v e y a di zel 2 0 0 0 c m 3 ) m o t o r hacmi ni g e ç ­
meyen,
bi r a d e t o t o m o b i l i ç i n , T ü r k i y e ' y e g e l i ş l e r i n d e n i t i b a r e n e n ç o k
ü ç a y l ı k s ü r e i ç i n d e m ü r a c a a t e t m e l e r i hali n d e , M e r k e z
Bankası
Şubeleri tarafından, tanzim tarihinden i tibaren ü ç ay süreyle ge­
ç e r l i i t h a i izni v e r i l i r.
•
-
M a d d e 9- T a n z i m tari hi n d e n i t i b a r e n b e ş s e n e g e ç m e d i k ç e
aynı kişilere yeniden bedelsiz otomobil
i t h a l izni v e r i l m e z .
Me.sl©^.İ. Alet; ye. Maki.na. î.t.h.a._ljl._ :
Madde 10- Yurt dışındaki işçi, s e r b e s t meslek ve m u ş t a ­
ki 1 i ş s a h i p l e r i n d e n b u T e b l i ğ e ekli l i s t e d e k a y ı t l ı m e s l e k i a l e t
ve m a k i n a i t h a l i i ç i n m ü r a c a a t t a b u l u n a c a k l a r ı
tarihte
Türki­
y e ' d e k i b a n k a l a r d a e n az b i r yıl s ü r e i l e b e k l e m i ş 5 0 . 0 0 0 D M v e y a
eşiti
mevcut
döviz hesabı bulunanlara listede kayıtlı
alet
ve
m a k i n a l a r d a n yalnız bir adedi i ç i n , T ü r k i y e ' y e g i r i ş
tarihinden
itibaren en çök
üç aylık
süre içinde
müracaat etmeleri halinde.
Merkez Bankası Şubeleri tarafından, tanzim tarihinden i tibaren üç
ay s ü r e y l e g e ç e r l i b e d e l s i z i t h a l i z n i v e r i l i r .
Listede
kayıtlı
a l e t v e m a k i n a l a r d a n her-•'.biri., V İçi-nyukarıda
b e l i r t i l e n ş a r t l a r ı n a y r ı a y r ı .yerin©-,getirüıııeçi ..kay-^',
d ı y l a , b i r d e n f a z l a a y n ı c i n s v e y a d e ğ i ş i k mesleki,' 'dlmt ve;.makina
i ç i n b e d e l s i z i t h a l izni v e r i l e b i l i r .
Ayrı
ayrı döviz hesabına
müstakil
iş sahipleri eşler, ayrı
mesleki
alet
veya makina ithal
tutarlarını birleştirmek sureti ile
bulunabilirler.
s a h i p i ^ - s e r b e s t rtiesl^k.-'-Vfi',
a y r ı a y n ı . c i n s / v e y a ••de^i^ik-:
edebilocekleri
gibi
'hesap
d e 'müştereken, itHal'' talebinçle-
B u m a d d e h ü k ü m l e r i n e g ö r e İ t h a l e d i l e c e k 1 1 s t # muhtevi->
y a t ı m e s l e k i a l e t v e m a k i n a l a r ı n T ü r k g ü m r ü k l e r i n e t e s l i m i h d e ,son
model, yeni ve kullanılmamış olması e s a s t ı r .
'teniİmesi
A n c a k , k u l l a n ı l m ı ş m e s l e k i -alet'vo m a k i na- i tha-ii nin. is--'hali n d e ;
a) 8 4 . 2 2 , 8 4 . 2 3 , 8 7 . 0 1 v e 8 7 , 0 2 g ü m r ü k t a r i f e p o z i s ­
y o n u n a g i r e n e n f a z l a 7 y a ş a k a d a r a l ^ f v e .««ki n a l a r ı n i thali jnde's^
- 1 ila 3 y a ş m a kadar,
eşi ti d ö v i z i n ,
l-ıer' yıl, :lçin 3 . 0 0 0 , - ' . D M , ^ v e y * .
- 4 ila 7 yaşına kadar,
( y u k a r ı d a b e l i r t i l e n ,;miktara
i l a v e t e n ) her yıl i ç i n 5.000,- D M veya eşiti d ö v i z i n /
b) D i ğ e r m e s l e k i a l e t v e m a k i n a l a r ı n
ithalinde,
y ı l l a r ı n a b a k ı l m a k s ı z ı n 1 0 . 0 0 0 D M v e y a eşi ti d ö v i z i n .
model
Merkez
Bankasında
bozdurularak karşılığı Türk Lirası­
n ı n ek p r i m o l a r a k ö d e n m e s i g e r e k i r .
Tanzim tarihinden itibaren ü ç yıl geçmedikçe aynı
lere yeniden aynı cins mesleki alet,ve makina için bedelsiz
izni v e r i l m e z .
İşyeri Nakli Suretiyle.Eşya ve M a k i n a ithali
kişi­
ithal
:
Madde 11- Yurt dışında müstakil iş sahibi olarak e n
az
ü ç yıl s ü r e y l e aynı işte ç a l ı ş a n l a r d a n T ü r k i y e ' y e
kesi;) d ö n ü ş
yapanların, işlerinin icrasında kullandıkları ve müracaat tarihine
nazaran en az altı ay önce satın alınmış, s a b i t • tesise ait eşya
ve m a k i n a l a r ı n ı n i ş y e r i nakli s u r e t i y l e i t h a l i n e , e ş y a v e m a k i n a l a r ı n ı n T ü r k i y e ' y e s e v k e d i İ m e s i n d e n Ö n c e g e r e k l i f a t u r a v e resmi
belgelerle
birlikte
müracaat ediİmesi
halinde
Müsteşarlıkça
b e d e l s i z i t h a l izni veri l i r .
. Kesin dönüş yapan doktorların
meslekleriyle
İlgili
tıbbi
cihazlarının ithaline ilişkin talepleri
de Müsteşarlıkça .
İncelenip sonuçlandırılır.
Müşterek Hükümler :
M a d d e 1 2 - T e b l i ğ i n 5 , .10 ve 11=
maddeleri hükümlerine
göre' y a p ı l a c a k İ t h a l a t l a i l g i l i o l a r a k M e r k e z B a n k a s ı n c a /ye
Hüsteçarlıkça verilecek İ z i n l e r d e gümrük vergi ve resimleri ' ile
f o n M e r k e z B a n k a s ı n d a b o z d u r u l a c a k d ö v i z -karşılığı T ü r k
Lirası
ile ödenir,
•
.
« •
•• . .
T e b l i ğ d i n 4 - m a d d e s i n i n u y g u l a m a s ı , 2 6 , 3 . 1 9 8 5 t a r i h l i ve.
85/9319 sayılı Kararname hükümlerino/göre yapılır.
{^adde 1 3 - B e d e l s i z i t h a l i z i n l e r i n i n g e ç e r l i l i k s ü r e l e 'ri i ğ i n d e i l g i l i l e r i n m ü r a c a a t e t m i ş o l m a s ı n a - r a ğ m e n ,
gümrükteki
i ş l e m l e r n e d e n i y l e s ü r e n i h bi'tmesi h a l i n d e , bu 'şüre-gümrük i d a r e ­
lerince bir aya'kadar .uzatılabilir.
Madde
14- Bu Tebliğ hükümlerine göre Merkez
Bankası
ş u b e l e r i n d e n a l ı n a c a k b e d e l s i z i.thal i z i n l e r i i ç i n m ü r a c a a t l a r ,
aşağıda b e l i r t i l e n belgelerle birlikte, ithal
konusu
malların
teslim edildiği gümrüğe an yakın şubeye yapılır:
- Kamu görevlileri için kesin dönüş belgesi,
- B e d e l s i z ithalat müracaat formu,
- Pasaport,
- Mevcut
döviz hesaplarını gösterir
belgeler,
- T ü r k g ü m r ü k l e r i n e t e s l i m i n d e m o d e l y ı l ı ıti b a r l y l e ü ç
y ı l d a n e s k i o l m a y a n o t o m o b i İ l e r içi n i thai t a l e b i n d e b u l u n a n kişi
a d ı n a k a y d ı n ı n y a p ı I d ı ğ ı tari hi g ö s t e r i r
belgeler,
- V e r a s e t y o l u y l a y a p ı l a c a k i t h a l a t t a , v e r a s e t i lamı ve
mülkiyeti gösteren belgeler,
•
- Göç^ veya evlenme suretiyle yapılacak ıthalatta
b e l g e s i y l e e v l e n m e c ü z d a n ı ve m ü l k i y e t i g ö s t e r e n b e l g e l e r ,
göç
- Gümrük teslim belgesi,
M a d d e 1 5 - B u T e b l i ğ h ü k ü m l e r i ne g ö r e M e r k e z B a n k a s ı ş u ­
b e l e r i n c e v e r i l e c e k b e d e l s i z , i t h a i i zi nleri k o n u s u n d a
uygulamada
ortaya
çıkan
s o r u n l a r ı n ç ö z ü m yeri
Merkez Bankası
İdare
Merkezi'dir.
M a d d e 1 6 - Bu T e b l i ğ i l e k a b u l e d i l e n h a l l e r d ı ş ı n d a k a ­
l a n b e d e l s i z i t h a l t a l e p l e r i n i i n c e l e y e r e k , ek p r i m t a h s i l i s u r e ­
t i y l e b e d e l s i z i thai izni v e r m e y e Ş a ş b a k a n l ı k H a z i n e ve D ı ş T i c a ­
ret Müsteşarlığı yetkilidir.
M a d d e 1 7 - , B u T e b l i ğ y a y ı n ı tari hi nde y ü r ü r l ü ğ e gi r e r .
' M E S L E K Î A L E T V E M A K I N A L A R A D A İ R EK L İ S T E
84.16.20
H a d d e maki nasi ( m e t a l v e c a m h a d d e m a k i n a l a r ı hari ç ) ,
84.22
K a l d ı r m a , y ü k l e m e , b o ş a 1 t m a ve n a k i 1 i ş l e r i i ç i n maki na v e ci h a z l a r d a n y a l n ı z vi n ç l e r ve h a r e k e t l i y ü k l e ­
yiciler,
84.23
T o p r a ğ ı n kazılıp ç ı k a r t ı l m a s ı n a , traş ediİmesi ne,naki1
v e t e s v i y e s i ne m a h s u s sabi t ve h a r e k e t l i maki na ve
ci h a z l a r d a n y a l n ı z b u I d o z e r , greyder., e k s k a v a t ö r , loder
.ve t r a s k a v a t ö r ,
84.25-20
Biçer döverler,
34.34
Y â l n ı z M a t b a a dizgi m a k i n a s i ,
54.35
Yalnız baskı makinaları,
54.35
Yalnız Matbaa presleri
(Baskı p e d a l l a r ı ) ,
84.47., 90
Yalnız perdahlama tezgahı,
34.59
Y a l n ı z f e r m u a r imali ne m a h s u s mak'ina v e c i h a z l a r ,
87.01
Yalnız tarım traktörü ve sınai traktör
çekicisi),
87.02
Y a nız k a m y o n ( d a m p e r l i d a h i l ) : v e o t o b ü s l e r ,
88.02.31
Y a . n ı z zi ra.ı i l a ç l a m a u ç a k l a r ı ( T a r ı m O r m a n v e
Kövisleri B a k a n l ı ğ ı n ı n izni i l e ) .
(Treyler
B a ş b a k a n l ı k H a z i n e v e Dış. î i c a r e t M ü s t e ş a r l ı ğ ı n d a n
ı
İthalat Belgesine İlişkin Tebliğ
İthalat z (88/3)
1 t h a l a t R e j i m i K a r a r ı ' n ı n 8. v e 1 t h a l a t Y ö n e t m e l i m i ' n i n
3.maddeleri ne göre düzenlenecek İthalat B e l g e l e r i n i n alım ş a r t l a ­
rı v e tâbi o l d u ğ u e s a s l a r a ş a ğ ı d a g ö s t e r i l m i ş t i r .
Döviz
tahsisi suretiyle yapılacak ithalat için
gerçek
veya
tüzel
kişilerin geçerli i thalat belgesine sahip
olmaları
şarttır.
İthalât
Belgesi
almak isteyen gerçek veya
tüıel
kişilerin başvuruları Müsteşarlıkça incelenerek sonuçlandırılır.
1- M ü r a c a a t l a r ö r n e ğ i T e b l i ğ e ^ e k l i
İthalat
İstek Formu ve aşağıda kayıtlı belgeleri© y a p ı l ı r ,
1- İ l g i l i
n o t e r tasdi kli s u r e t i ,
Ticaret
Sicili
Gazete'sinin
Belgesi
aslı
veya
2- Harçlar Kanununa göre İthalat Belgesi h a r c ı y l a . b u
belgenin kapsayacağı ithalat konusunun Gümrük Giriş Tarife Cetve­
li ndeki f a s ı l l a r a g ö r e h a r c ı n ı n y a t ı r ı l d ı ğ ı n ı , g ö s t e r i r . m a k b u z u n
aslı.
İ t h a l â t Belgesi İstek F o r m u , . T ü r k i y e Jicaret. S a n a y i .
Deniz Ticaret Odaları ve Tioaret Borsaları Birliğinden veya İ s ­
t e k t e b u l u n a n l a r ı n b a ğ l ı b u l u n d u k l a r ı O d a l a r d a n s a ğ l a n ı r ^ tasdiki^
i l g i l i O d a t a r a f ı n d a n yapılır.'
rinde,
maz .
Resmi
Sektör Kuruluşlarının İthalat Belgesi
istekitıd ü z e n l e n e c e k ( 2 ) a d e t i s t e k .formu d ı ş ı n d a b i r b e l g e a r a n ­
İ t h a l a t B e l g e l e r i n e yeni.-fasıl e k l e n m e s i •veya-,bu' . b e l ­
g e l e r d e b e l i r t i l e n ' f a s ı l l a r d a d e ğ i ş i k l i k y a p ı l m a s ı i ç i n , -Harçlar
Kanununda öngörülen^ harcın yatırıldığını gösteren makbuz ve İ t h a ­
lat Bel'gesinin a s l ı i l e b i r l i k t e M ü s t e ş a r l ı ğ a b a ş v u r u l u r .
Fasıllarla ilgili olanlar dışında İthalat
Belğalerind®
yapılacak her türlü değişiklikler (adres, unvan değişikliğip
hu­
kuki s t a t ü d e d e ğ i ş i k l i k v e d i ğ e r d e ğ i ş i k l i k l e r ) i ç i n İ t h a l a t .Bel­
gesi istek, f o r m u y a n ı n d a d e ğ i ş i k l i ğ i n i l a n e d i l d i ğ i T i c a r e t . S i c i ­
li Gazetesi- v e İ t h a l a t Belgesi.'nin a s l ı i l e b i r l i k t e M ü s t e ş a r l ı ğ a
başvurulması gerekmektedir.
Bu Tebliğ uyarınca verilecek îthâlat B e l g e l e r i / veriliş
t a r i h i n d e n i t i b a r e n g e ç e c e k bi r t a m y ı l ı t a k i p e d e n O c a k a y ı
so­
n u n a k a d a r 'geçerlidir.
Geçerli
İthalat Belgesi.bulunanların'vize
talepleri,
İthalat Belgesinin
geçerlik süresinin son ayı
içinde
Harçlar
K a n u n u ' n a g ö r e iki y ı l i ç i n y a t ı r ı l a c a k v i z e h a r c ı n a ai t m a k b u z
ve İthalat Belgesinin.aslı ile birlikte Müsteşarlığa yapılır.
Süresi
geçersizdir-.-: •
içi ndo
vize
• •
ettirilmeyen
'
.
--
İthalat
Belgeleri
II- İthalat Belgesi aşağıda sayılan durumlarda
Müste­
şarlıkça geçersiz kılınarak durum iIgili merci lore bildirilir.
'
1- İthalat^ Belgesi , îştek
Formunda
bilgilerin gorçağe uygun olmadığının saptanması,
2--İlgilinin bağlı olduğu Odadan
bildirilen
çıkarılması,
3- İthalat Belgecinde ve bu b e l g e n i n . alınmasında
kullanılan
belgelerde bozma,kazıntı,silinti yapılmış
olduğunun
veya sözkonusu belgelerin sahteliğinin tesbiti.
Ayrıca, bu şekilde İthalat Belgesi geçersiz kılınanlara
ve b u n l a r ı n çoğunluk paylarıhı e l i n d e bulundurdukları şirketlere
geçersizlik
tari hi n d e n b a ş l a m a k ü z e r e ü ç y ı l a k a d a r y e n i
belge
verilmez.
'','''•
•
„ . Gümrük
kaçakçılığı,
vergi kaçakçılığı suçlarından
ve
1567 sayıcı Kanun hükümlerine göre haklarında soruşturma a ç ı l a n ­
ların belgeleri geçici olarak geçersiz k ı l ı n a b i l i r .
Bu s u ç l a r d a n
h ü k ü m g i y e n l e r i n b e l g e l e r i i s e s ü r e k l i o l a r a k goçer*siz k ı l ı n ı r v e
«bunlara b i r d a h a yeni b e l g e v e r i l m e z .
l A Ş B A E A N U K
H A Z İ N E
Adre*
m m
: î.\krkea
T t e A f t W
%€
M0ST^A1^I
I
EAt î l k i *
I
T g r a
Ifyeril
8ail8 ©Mht«fc#s
^
veya
î
Sskî.irü :
^-Kapf-^
_
2 a âsTO«%
i
1
0
1
lı^^
0
D
1
İfe«att»
0
8 0
a
^ t c î
a«^i
B M i f ^ f c• f ' o
8
a
'
S
Cüınrtlk tarife ecivcMnciaitesStas^# r 8 Jllıaiftt i » » s (Y^m
|--
1
1
!
•
1
i
i
1
- i . .
1
0
w
^
^
"
T"
,«s^c
O
ö
r^R"
...
0
1b s « s ^
fcfatı " :
1
« d ^ ^
1 .„..'/.^././sf
J
1-
r
"I-
t
1
. 1
.
I.
:
r.
•
? :
i
« • \»SarstlaEi hertoluyasadece b i rfa&ıî N ü . su fmıiacalîttr.
3 3 - İ 8 b ' j İ M ^ ^ V6.-rfî Öa»rc3iî»ieı a*
Irası w y a - ' j w ^ * ?
Tefcks
» A S I
şmmî
TİCAEET
•TİCARET
» â
^
Y
UM¥âMI
s i c i l
MO.
SRLL W .
â
K A Y I T - T â l l H Î
TOİ.t^a
B a ş b a k a n l ı k Hâ.z_in_e y e D i g T i c a r e t
Mal Değişikliği
Müsteşarıı
ile Kıymet ve Miktar F a r k l ı l ı k l a r ı n d a
Esaslarına Dair Tebliğ s
Müracaat
İ t h a l a t : (88/4)
İthalat
Yönetmeliği"'nin
15 v e 3 4 . m a d d e l e r i
uyarınca
incelenecek
g ü m r ü k a n l a ş m a z l ı k l a r ı i l e i l g i l i m ü r a c a a t l a r a iliş-,
kin esaslar aşağıda gösterilmiştir.
Yönetmeliğin sözkonusu maddeleri kapsamına giren gümrük
anlaşmazlıkları
dolayısıyla
Müsteşarlıktan
belge
alınması
gerektiği hallerde iIgili1er,
g ü m r ü k gi r i ş b e y a n n a m e s i ni n t e s c i l i ,
k i m y a h a n e t a h l i l i ve b e n z e r i b i r i ş l e m v e y a f i y a t t e s p i t i h a l i n d e
i s e g ü m r ü k i d a r e s i n c e bu i ş l e m i n s o n u ç l a n m a s ı tari hi n d e n i t i b a r e n
e n g e ç iki ay i ç e r i s i nde (bu h ü k ü m b a ş l a m ı ş , m u a m e l e l e r e d e
uygu­
l a n ı r ) ^ilgili g ü m r ü k i d a r e s i ne b a ş v u r m a k z o r u n d a d ı r l a r .
. . •
. İlgili
gümrük idarelerince Müsteşarlığa gönderilen
gibi talepler Müsteşarlıkça incelenerek sonuçlandırılır.
bu
Müsteşarlık
tarafından olumlu görülen taleplere
iliş­
kin, i t h a l m ü s a a d e l e r i n i n s ü r e l e r i ,
m a l ı n g ü m r ü k t e n çeki l e b i İ m e s i
için
ilgili
gümrük idarelerine
gönderilen
yazı
tarihinden
i t i b a r e n b i r ay u z a t ı l ı r .
B u h u s u s M ü s t e ş a r l ı k ç a i thai m ü s a a d e s i
ü z e r i n e i ş l e n i r . M a l ı n bu s ü r e i ç i n d e g ü m r ü k t e n ç e k i İ m e s i ş a r t ­
tır. • •
.• '
S ö z k o n u s u taleplerden kabul ediİmeyenler hakkında i l g i ­
l i l e r c e , ; b u h u s u s u n M ü s t e ş a r l ı k ç a k e n d i l e r i ne b i İ d i r i İ d i ğ i
yazı
tarihinden itibaren.
Gümrük Kanunu H ü k ü m l e r i n e g ö r e g ü m r ü ğ e terk
edilmiş sayılmamak
k a y d ı y l a iki ay i ç i n d e v e b i r d e f a y a
mahsus
olmak üzere ilgili Gümrük İdareleri kanalıyla itiraz edilebilir.
, • •
Bu şekilde
yapılan
i ti r a z l a r
Müsteşarlıkça
îthalat
Y ö n e t m e l i ğ i ' n i n ilgili madde hükümleri ve ileri s ü r ü l e n
sebepler .
gözönünde
tutulmak suretiyle sonuçlandırılır.
î ti r a z ı n
reddi ne
ilişkin Müsteşarlıkça verilen karara itiraz edilemezSözkonusu
müracaatlar
iIgili
gümrük
a ş a ğ ı d a k a y i t l ı b e l g e l e r l e bi rli kte b e k l e t i l m e k s i z i n
gönderilir.
•
a) 1 thai m ü s a a d e s i n i n
idarelerince
Müsteşarlığa
aslı,
b ) M a l ı n i thai s ü r e s i i ç i n d e g ü m r ü ğ e geti r i İ d i ğ i ni
teri r o r d i n o v e y a b e n z e r i b e l g e ,
gös­
c)
Tespi t ve tahakkuk tabloları d o l d u r u l m u ş gümrük g i ­
riş beyannamesi,
. ••
d)
Tahsise
mesnet teşki1 eden fatura,sevk
faturası,
prospektüs veya katalog,
e ) İ l g i l i g ü m r ü k i d a r e s i nce d ü z e n l e n e r e k o n a y l a n m ı ş b ı r
örneği ekli değişiklik belgesi,
(birden fazla anlaşmazlık konusu
mal
o l m a s ı h a l i n d e h e r m a l ı n a i t o l d u ğ u i thai
müsaadesi,
i thai
listesi
ve kıymeti ile cinsi,
bu b e l g e d e a y r ı
ayrı
beli rtilecektir).
'
• .
f ) % 0,5
(bindebeş) Mal Değişikliği
Harç Makbuzu
aslı.
. g)
tthalat
Yönetmeliği'nin 15.maddesi uyarınca, libere
maddelerden
i thai m ü s a a d e s i
alınıp
d a m ü s a a d e y e „ tabi
veya
m ü s a a d e y e t a b i m a d d e l e r d e n m ü s a a d e a l ı n ı p d a b a ş k a m ü s a a d e y e tabi
bir mal
getirilmesi
hallerinde,
kendi i h t i y a c ı
için
ithalat
yapacak
s a n a y i c i l e r i n m a l d e ğ i şi kli ği
müracaatlarında,
mezkur
y ö n e t m e l i ğ e ekli (Ek:10) örneğe uygun taahhütname.
Gümrük
Kanunun
78.maddesinde yer alan
tarife
anlaş­
m a z l ı k l a r ı b u T e b l i ğ h ü k ü m l e r i d ı s m d a k a l d ı ğ ı n d a n , b u tür a n l â s *
mazlıklar hakkında müracaatlar kabul edilmez.
Ancak,
tarife
anlaşmazlıklarının özüne etkili
olmak^ ı z m V © y a l n ı z İthalat Rejimi y ö n ü n d e n bir karar a l ı n m a s ı n ı sağ­
lamak üzere gümrük idareleri kanalıyla itiraz edilebilir.
DE,G1 S İ K L İ K
I- G Ü M R Ü K G İ R İ Ş
BELGESİ
BEYANNAMESİNİN
1- T e ş c i 1 Tari hi
2- T e ş c i 1 N u m a r a s ı
II- ÎTHAL
MÜSAADESİNİN
1- T a r i h v e
Numarası
2 - Ai t O l d u ğ u Y ö n e t m e l i k
( R e s m i G a z e t e t a r i h ve N o ' s u )
3- A i t Olduğu İthal
Listesi
4 - , G ü m . T a r , ve lst.No.su
. 5- M a l ı n Cinsi
6- K ı y m e t i
III- ANLAŞMAZLIK
(.$)
KONUSU
MALIN
1- G ü m . T a r . v e l s t . N o . s u
2- Yer Aldığı İthal
3- K ı y m e t i
Listesi
($)
a) S e v k f a t u r a s ı
kıymeti
b) T e s b i t e d i l e n k ı y m e t
(34.madde için)
4-
Cinsi
5 - Anlaşmazlık
Nedeni
Gümrük
Müdürü
İmza ve Mühür
B a ş b a k a n l ı k H a z i n e ye D ı ş T i c a r e t
Müsteşarlığı
Sökülecek Gemilerle Suda İşleyen Sökülecek Diğer Vasıtaların
İthali île îlgili Esasları Belirleyen Tebliğ
İthalat
: (88/5)
İthalat Yönetmeliği'ne
ek Müsaadeye
Tabi . Maddeler
'Listesinde- 8 9 . 0 4 g ü m r ü k t a r i f e n u m a r a s ı
ile kayıtlı
"sökülecek
g e m i l e r l e , s u d a 'İşleyen s ö k ü l e c e k
diğer vasıtaların",
aşağıda
b e l i r t i l e n e s a s l a r d a h i l i n d e i t h a l i ne m ü s a a d e e d i l e c e k t i r .
a) Y e t k i l i M a k a m l a r c a t e s b i t e d i İ m i ş v e y a e d i l e c e k S O ­
KUM s a h a s ı n a getirilecek hurda g e m i l e r i n .
Müsteşarlıkça
çeşitli
kuruluşlar
mensuplarından
teşki1 edilecek ü ç kişilik bir heyet
tarafından
kontrol ve ekspertizleri yaptırılacaktır.
Bu heyet,
g e m i n i n m ü t e m m i m cüz'i o l m a y a n m a l z e m e v e e ş y a l a r ı t e s b i t e d e c e k ,
b u n l a r g ü m r ü ğ e terk e d i l e c e k t i r .
b) E k s p e r t i z i y a p a c a k h e y e t , g e m i n i n h u r d a o l a r a k d e ğ e r ­
lendirilmeyecek kısımlarının bedellerini tesbit edecek, bu bedel­
ler ü z e r i n d e n y ü r ü r l ü k t e k i G ü m r ü k K a n u n u ' n a g ö r e g ü m r ü k l e r i t a h s i 1
edilecektir.
c) Söküm sonucu elde e d i l e c e k hurda saclar
inşaat demiri üretiminde kullanılmayacaktır.
eritilmeden
j a ş b a k a n l ı k H a z i ne y e D ı ş • T i c a r e t • M ü s t e ş a r l ı ğ ı n d a n ;
İthalat
; (88/6)
Milli
Telekomünikasyon Şebekesine
olan 85.13, 85.15, 85.17 ve 92.11 GTP'lu;
i rtibatlandırılacak
- Faksimil cihazları,
- T e l e f o n maki n a s i ,
- Ş e f s e k r e t e r t e l e f o n maki n a s i ,
- Manuel telefon santralları,
- Otomatik telefon santralları,
- Otomatik numara arayıcı cihaz,
- Otomatik aramayı sınırlayıcı cihaz,
- S e s kaydedici ve cevap verici cihaz,
- Elektronik alarm verici cihaz,
- Komple teleks (telem) cihazı,
- Reparferatör (teleks bant hazırlama cihazı),
- O t o verici (teleks b a n t otomatik g ö n d e r i c i s i ) ,
- Teleteks,
- - Data modem,
' •.'
Cihazlarının
ithalinde
PTT İşletmesi Genel
Müdürlüğünden
onay
belgesi aranacaktır. '
. .
B a ş b a k a n l ı k H a z i n e y e Dı.ş. T i c a r e t
, • İ t h a l a t 'z
Müsteşarlığından;
C88/7)
M a d d o 1- GTtP'^ları 2 . m a d d e d e k a y ı t l ı m a m u l l e r i ç i n B a n ­
kalara yapılacak
ithalat müracaatlarında bakım ve onarım
gibi
sat19
sonrası hizmetlerinin bölgeler itibariyle garanti
edilmiş
olduğuna
bakım servisinde' yeterli teknisyen kadrosu ile yedek
parça s t o k u n u n bulunduğuna dair Sanayi ve Ticaret
Bakanlığınca
verilmiş belgo aranacak ve bu belge ithal müsaadesinin "G" nüsha­
sına eklenecektir.
Madde
2- Yedek
parça ile bakım ve onarım hizmeti
ranti e d i l e c e k m a m u l l e r ş u n l a r d ı r :
G.T.t.P.
84.15.31
Madde
•
ga­
îsmi
Evlerde kullanılan ve elektrikle ç a l ı ş a n buzdo­
lapları
Yalnız çamaşır kurutma makinaları
Evlerde kullanılan elektrikli bulaşık yıkama c i ­
hazları (kurutma tertibatı olsun olmasın)
Lastik tekerlekli yükleyiciler (loder)
Ekskavatörler
Grayderler
Buldozerler
Toprağı kazıp y ü k l e y e n paletli maki na ve cihazlar
Yalnız beko loderler (kazıcı ve yükleyiciler)
Evlerde kullanılan çamaşır makinaları
Kaydedici kasalar
Elektrik süpürgesi
Yalnız teleks makinaları (telem dahil)
Alıcı komple televizyon cihazları (Radyo ile
mücehhez olanlar dahil)
84.18
84.19.11
84.22.46
84.23.21
84.23.22
84.23.23
84.23.24
84.23.29
84.40.31,32
84.52.23
85.06.10
85.13.3İ
85.15.41,42
85.13
\
85.15.62,63''
87.01
Y a l n ı z a l ı c ı , v e r i c i f aksi m i l c i h a z l a r ı
Yalnız Tarım Traktörü ve Sınai Traktör(Treyler
çekicisi)
87.02
însan veya eşya nakline mahsus motorlu kara naki1
vasıtaları (Spor otomobiller
dahi 1>
trcleybüsler
h a r i ç ) ( M o t o r c i n s i ne o l u r s a o l s u n )
90.10
Yalnız fotokopi cihazları
92.11-61-69
T e l e v i z y o n d a manyetik ve diğer usulle görüntü ve
ses kaydına ve bunların okunmasına mahsus cihazlar
Madde
3- Satış
sonrası bakım ve onarım
hizmetlerini
g e r e ğ i g i b i y e r i n e geti r m e y e n v e y a y e t e r l i t e k n i s y e n k a d r o s u
ile
yedek parça stoku bulundurmayan firmalar hakkında yukarıda belir­
tilen maddelerin ithalatı için hiçbir şekilde tahsis yapılmaması
Müsteşarlıkça kararlaştırılabilir.
Madde
4- Y u k a r ı d a b e l i r t i l e n s a t ı ş s o n r a s ı h i z m e t l e r i n
y e r i n a getirilmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca takip olunur.
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığından:
Beşeri îlaç ve îlaç Hammaddeleri İ t h a l a t ı n d a
Kalite Kontrolüne İlişkin Tebliğ:
Dışticarette Standardi zasyon:
(88/1)
M a d d e 1-1thalat Rejimi Kararının 13.maddesi hükümlerine
göre
ilaç ham, başlangıç maddeleri,
i l a ç hammadclesi ü r e t i m i n d e
k u l l a n ı l a n m a d d e l e r i l e tıbbi m ü s t a h z a r , k o d e k s m a m u l l e r i , k o d e k s t e
z i k r e d i l m e y e n i s p e n ç i y a r i v e tıbbi m a d d e l e r
(cerrahi ipek iplik,
kati^ütler , k a n t o r b a l a r ı , m u h t e l i f l e n s s o l ü s y o n l a r ı v b . ) b i t k i s e l
kökenli m ü s t a h z a r l a r , a y r ı c a i nsan sağlığını i l g i l e n d i r e n eşya
ve
levazımatdan
(kozmetikte kullanılan
hammadde,
yardımcı
madde,
i thai
edilecek baz karışımlar,
mamul m a d d e l e r ) i t h a l d e n önce ve
s o n r a k a l i t e y ö n ü n d e n dene'^ti m e t a b i d i r .
M a d d e 2-1thalatı yapacak iIgili1er,i thai edilecek
ilaç
ham, başlangıç maddeleri,
ilaç hammaddesi üretiminde kullanılan
m a d d e l e r i l e tıbbi m ü s t a h z a r ,
kodeks mamulleri,
kodekste zikre­
dilmeyen
ispençiyari
v e tıbbi m a d d e l e r i n ( c e r r a h i
ipek
iplik,
katgütler,
k a n t o r b a l a r ı , m u h t e l i f l e n s s o l ü s y o n l a r ı vb.) i t h a l ­
den • önce , kalitesinin uygunluğu i ç i n , SağIık ve
Sosyal
Yardım
BakanİİĞI/nın
1 Kasım 1984 tarih ve 18562 sayılı Resmi Gazete'de
y a y ı n l a n a n " 1 l a ç ham-, b a ş l a n g ı ç ' m a d d e l e r i , i s p e n ç i y a r i v e tıbbi
müstahzarlar"
yönetmeliği.nde i s t e n i l e n
b e l g e l e r i n ..gönderilmesi
gereklidir.
Bitkisel
kökenli müstahzarlar için de
alınmış'sağlık sertifikası istenir.'
menşei
ülkeden
Ayrıca, kozmetikte kullanılan h a m m a d d e y a r d ı m c ı madde,
ithâl e d i l e c e k b a z karışımlar ve mamul maddeler, için d e S a ğ l ı k ve
Sosyal Yardim.Bakanlığı'na müracaatda;
• a)îthalatı
y a p a c a k i l g i l i l e r d e n i thai. edecekler7i • m a m u l
madde,
hammadde, yardımcı
m a d d e l e r v e ithal' e d i l e c e k b a z i ç i n
i t h a l , e d i l d i ğ i - m e n ş e i 'ülkede d e a y n ı • a m a ç i ç i n
kullanıldığını
belirleyen konu i l e ilgili otoritesince onaylanmış.Sağlık
Serti­
f i k a s ı i s t e n i r . İ t h a l â t yapılacak'^ülke A E T ü y e s i i s e m a l ı n A E T ' n i n
kozmetiklerle ilgili 'direktiflerine uygun olduğunu b e l i r t e n belge
gereklidir.
A n c a k , " i l k i t h a l a t t a o r j i n a l i v e r i l m e k şartıyla,- b u
maddelerde
değişiklik
olmadığı takdirde aynı'maddenin
müteakip
.ithalatında 'Bakanlıkça gerekli görüldüğü
takdirde, bu" belgenin
.fotokopisi y e t e r l i s a y ı l ı r .
.
• .
•
b) îthal edilmek istenen mamul maddenin üzerine
y a z ı l m ı ş e t i k e t l e r ü r e t i m y e r i n d e k o n u l m u ş olacakt.ır.
Türkçe
Ayrıca,ithalatçı firma ithal edilecek
mamul maddenin
i t h a l i n d e ( k o z m e t i k preparatın)
ambalajının kozmetik
yönetmeli•ğindeki a m b a l a j k u r a l l a r m a • u y m a s ı g e r e k l i d i r .
c) Mamul madde ithalatında, preparatın f o r m ü l ü , kimyasal
y a p ı s ı , p r o s p e k t ü s , k a t a l o g gibi b e l g e l e r i n g ö n d e r i l m e s i g e r e k l i d i r .
d) B a z h a l d e i t h a l a t t a i s e , i t h a l e d i l e c e k
bazın kimya­
sal y a p ı s ı , f o r m ü l ü i s t e n i r . A n c a k i t h a l e d i l e c e k b a z ı n
kimyasal
yapısı
belirlenmemiş ise Sağlık Sertifikasında b a z ' m
yapısında
(JAET) k o z m e t i k d i r e k t i f l e r i n e u y g u n o l d u ğ u n u b e l i r t e n b e l g e g e r e k ­
lidir,
e) İthalatı
yapacak ilgililerin müracaatlarında belif—
t i l e n f o r m ü l ü n i I g i l i f a r m a k o p e v e y a r e f e r a n s ki t a p l a r m a
uygun­
luğu a r a n a c a k t ı r . îthal edilen m a d d e n i n yukarıda b e l i r t i l e n
kay­
n a k l a r d a y e r a l m a m a s ı hali nde 2 . m a d d e n i n a , c , d b e n d i n d e b e l i r t i len h u s u s l a r y e t e r l i o l a c a k t ı r .
Madde 3-1laç ham, başlangıç maddeleri, ilaç
hammaddesi
ü r e t i m i n d e k u l l a n ı l a n m a d d e l e r i l e tıbbi m ü s t a h z a r , k o d e k s m a m u l ­
leri , k o d e k s t e
z i k r e d i l m e y e n i s p e n ç i y a r i v e tıbbi
maddelerin
(cerrahi ipek iplik,
katgütler, muhtelif lens s o l ü s y o n l a r , kan
torbaları
vb.)
ithalatını
yapacak
iIgili1er
dilekçelerine
(örnekleri
bu tebliğe
ekli) 3 nüsha Sağlık
ve Sosyal
Yardım
Bakanlığı
Kalite
Uygunluk Formu, 1 asıl
olmak üzere
İthalat
Yönetmeliğinin
8.maddesinde
belirtilen vasıflara uygun 3
nüsha
proforma faturayı ekleyerek başvururlar.
Bitkisel
k ö k e n l i m ü s t a h z a r l a r i ç i n d e , d i l e k ç e l e r i ne
(örnekleri
bu tebliğe ekli) 3 nüsha Sağlık
ve Sosyal
Yardım
B a k a n l ı ğ ı Bi t k i s e l M ü s t a h z a r U y g u n l u k F o r m u , 1 a s ı l o l m a k ü z e r e 3
nüsha p r o f o r m a fatura eklenerek başvururlar.
Ayrlöa, kozmetikte kullanılan hammadde, yardımcı madde,
baz
olarak
geti r i l e n
karışımlar
ve m a m u l
maddeler
i çi n de
dilekçelerine
(örnekleri
bu tebliğe ekli) 3 nüsha
Sağlık
ve
Sosyal
Yardım
Bakanlığı Kozmeti k ön îzin F o r m u , 1 asıl . olmak
üzere
3 nüsha p r o f o r m a fatura ile 2.maddeni n a,o,d bendleri nde
belirtilen
b e l g e l e r d e n kendileri ile iIgili olanlarını ekleyerek
başvururlar.
M a d d e 4- İ l g i l i l e r
ithalatm
fiilen
gerçekleşmesinden
sonra
e n g e ç 15 g ü n i çi nde d u r u m u kali te u y g u n l u k
formunun
onay
tari h
ve
numarasını
da belirtmek • suretiyle gümrük
giriş
beyannameleriyle Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.
Madde 5-îIgili1er yaptıkları ihracatın
sonra engeç
15 g ü n i ç i n d e d u r u m u g ü m r ü k ç ı k ı ş
b i r l i kte B a k a h l ı ğ â b i İ d i rmek z o r u n d a d ı r l a r .
gerçekleşmesinden
beyannamesi
ile
M a d d e 6-Ekli listede açık kimyasal adları, gümrük tarife
ve istatisti k numaraları
kayıtlı
ilaç
hammaddelerinin,
bazı
kimyasal
a r a m a d d e l e r i n ve bunları i ç e r e n
tıbbi
müstahzarların
her ne a m a ç l a o l u r s a
olsun
ithalatmda
ö z e l . i zi n
alınması
zorunludur.
M a d d e 7- U y u ş t u r u c u
madde ve m ü s t a h z a r l a r ı n ithali 2313
sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun
doğrul­
tusunda yapılacaktır.
M a d d e 8- A n ı l a n listede yer a l a n madde v e m ü s t a h z a r l a r ı
ithal
eden
kişi v e
kuruluşların,
ithalatm
gerçekleşmesi nden
sonra
e n g e ç 15 g ü n içi n d e S a ğ l ı k v e S o s y a l Y a r d ı m
Bakanlığı'nca
v e r i l e n ö z e l i^in b e l g e s i n i n " D " n ü s h a s ı n ı g ü m r ü k l e r c e o n a y l a n m a ­
sından sonra anılan Bakanlığa göndermeleri zorunludur.
M a d d e 9- L i s t e d e
yer
alan
madde
ve
müstahzarların
ithalinde
"ithal Özel İ z n i n i n " bir s u r e t i n i n m a l a refakat etmesi
zorunludur.
Madde 10- İthal talepleri,
Kali te U y g u n l u k ve K o z m e t i k
ö n İ z i n B e l g e s i n i n iki n c i , ö z e l İ z i n B e l g e s i n i n " D " n ü s h a l a r ı i l e
yapılır.
Bu belgelerdeki d e ğ i ş i k l i k l e r yeni bir belge alınmasını
gerektirir
ve sözkonusu belgeler îthal Müsaadesi
"G"
nüshasına
eklenir.
M a d d e 1 1 - İthalat Rejimi K a r a r ı ' n m 17.maddesine
göre
yapılacak i t h a l a t t a da bu tebliğ hükümlerine uyulması g e r e k i r .
talepleri
Madde 12-Yukarıdâki
işleme alınmaz.
m a d d e l e r e a y k ı r ı harekİBt
Madde
13-Dıştıcârette
Standardi zasyon
Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
edenlerin
86/1
sayılı
EK:I
ÖZEL ÎZÎN ALINMASI GEREKEN
ADI
MADDELER
G.T.Î.P.
MADDE
29.04
ETHCHLORVYNOL
ethyl-2-chlorovnylethiniylcarbinol
29.14
ASETİK
Acetic anhydride,acetic oxide,acetyl
oxide
Essiqseaure
anhydride
acetique anhidride
29.19
TRÎKLORÎL MONO
SODYUM PHOSPHATE
Trichlorethyl Phosphate
2,2,2-tri chloroethy1 dihydrogen
phosphate
29.22
LEFETAMÎNE
(-)-l-dimethylamino-1,2d i p h e n y l e t h a n e (SPA)
29.22
BENZPHETAMÎNE
N-benzyl-N,a-dimethylphenethylamine
29.22
FENCAMFAMIN
dl-N-ethyl-3-phenylbicycle
heptan-2-amine
(2,2,1)-
FENPROPOREX
dl-3(a-methylphenethyl)
propionitrile
dl-N-(3-chloropropyl)-amethyl phenethylamine
ami no
KİMYASAL
ANHYDRIDE
MEFENOREX
SPA
ADI
29.22
N-ETHYLAMPHETAMINE
dl-N-ethyl-a-methylphenylethylamine
29.22
LEVAMPHETAMINe
1-a-methylphenethylami ne
29.22
•LEVOMETHAMPHCTAMINE
l-N,a-dimethyl|phehethylamine
29.23
CATHINONE
(-)a-aminopröpiophenone dl-2,5dimethoxy-a-methylphenylethylamino
2,5-dimethoxy-4-bromoampetamine
dl-2,5-dimethöxy-4-athyl-a-mothylp h e n y l e t h y l a m i n e l 3,4methylenedioxyamphetafnine dl-3,4methylenedi oxy-N,adimethylphenylethyla/ninö d l - 5 methoxy-3,4-methylenedioxy-amethylphenylethylamine (DMA,DOB,
DOET,MDA,MDMA,HMDA)
ETICYCLIDİNE
ROLICYGLIDINE.
4-methoxy-a-methylphenylethylamino
(PNA)
TENÖCYCLIDINE
dl-3,4,5-trimethoxy-a- .
m e t h y l p h e n y i e t h y l a m i n e (TMA)
29;23'
;CATHINE-
d-threo-2-^minom-l-hydroxy-1phenylpropane
29.
MEPROÖAMATE'
2-.,mo t hy 1-2-p r opy 1 - 1 , 3 - p r o p a nedi o 1
dicarbamate
a s
ETHINAMATE
l-Ethynylcyclohexanolcarbamato
FENFLURAMÎN
PHENQBARBtTAL.
N-ethyl-a-methyl-m(trifluoromenthyl) phenethylamino
5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
BARBÎTAr
5,5.-diethylbarbituric
•AMOBARBÎT^L
5-ethyl-5-(3-methylbutyl)
barbituricacid
29.25
CYCLOBARBÎTAL
5-(l-cyclohexen-l-yl)-5ethylbarbi t u r i c a c i d
29.25
METHYLPHENOBARBÎTAL
29.25
8ARBEXACL0N
29.25
PROMtNAL
METHOBARBÎTAL
5-othyl-l-mothyl-5-phenylbarbiturio
acid
Maliasino Phenobarbital
propylhexedrine
5-ethyl-l methyl-5 phenylbarbiturio
acid
29.25
PENTOBARBITAL
5-ethyl-5-(1-methylbutyl)
barbituric acid
29.25
SECOBâRBITAL
29.. 2 6
GLUTETHIMIDF
5-Ally-5-(1-methylbutyl) barbiturio
acid .
2-ethyl-2-phonylglutarimido
29.31
THIOPENTAL
29
« 2 Ş
29.25
29.25
'29.25
SODYUM
acid
Sodium S-ethyl-5-(1-methylbutyl)
2-thiobarbi turate
^
G.T.t.P.
MADDE
ADI
29.35
MECLOQUALONE
KtMYASAL
ADI
3-(o-cholophenyl)-2-metjhyl-4(3H)qui n a z o l i n o n e •
29.35
PHENCYCLIDINE
l-(l-phenylcycIohexyl^
(POP)
29.35
METHYPRYLON
29.35
MAZINDOL
3-3-diethyl-5-methyl-2,4-piperi
dine dione
5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H~
imidazo (2,1-a) isoindol-5-ol
29.35
LORAZEPAM
7-chloro-5-(o-ohlorophenyl)-l,3dhydro-3 hydroxy-2H-l,4benzodiazepine-2-one
29.35
OXAZEPAM
7-ohloro-l,3^dihydro-3-hydroxy-5~
phenyl-2H-l,4 benzodiazepino-2-one
29.35
MEDAZEPAM
7-cnioro-2,3-di hyd.ro-l-methyl-5phenyl-lH-1,4 benzodiazepine
29.35
DIAZEPAM
7-chloro-l,3 dihydro-1 methyl-5phenyl-2H-l,4-benzodiazepin-2-one
29.35
CLONAZEPAM
5-(o-chlorophenyl)-l,3-dihydro
7-nitro-2H 1,4-benzodiazepin 2-one
29.35
CLORAZEPATE
7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenylI h , 4 - b e n z o d i a z e p i n e - 3 - c a r b o x y l i c aci
29.35
NITRAZEPAM
1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyi-2H-l,4
-benzodiazepin-2-one
29.35
• Bt P E R İ D E N H C l
piperidine
â-5-No^ornen-2yl-â-phenyl-lp i p e r i d e n e p r a p a n o l Hcl
a-5-Norbornen-2yl-a-phenyl-l.piperiden eprapanOl
29.35
BİPERİDEN
29.35
TRIHEXYPHENIDYL
a-chclohexyl-a-piperidin
29.35
METİL
N.P.chloro N Methyl N benzoyl
Ethlene diamine
29.35
WY
3185
7 Chloro-5 Phenyl-1,3 dihydro-241,4 b e n z o d i a z e p i n - 2 - o n e - 4 o x i d e
29.35
WY
4088
Lorazepam
29.35
CHLORAMINO KETONE
(2-AMINO 5 CHLORO
BENZOPHENON)
29.35
DEXTROMETORPHANE
HBR,
29.35
KETAZOLAM
29.35
LOPRAZOLAM
AMINO
eprapanol
Intermediate
Chlordiazopoxide
Intermediate
*' ( + ) - 3 - m e t h o x y - N - m e t h y l "
morphinan
ll-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl
-12b-phenyl-4H-(1,3)oxazino-(3,2-d)
( 1 , 4 ) benzodiazepine-4,7 (6H)-dione
6-(o-chlorophenyl)-2,4-dhydro-2(4-methyl-l-piperazinyl) methylene
-8-nitro-lH-i midazo (1,2-)(1,4)
benzodiazepi n-l-one
29,35
29,35
LORMETAZEPAM
•NÎMETAZEPAM
T^oholoro-S-Ca-c'hlorophenyl)-! ,3a h y d r o - 3 ~ l ı y d r o ^ y - l - m e t h y r - 2 H - l , 4benzodi.azepi n - 2 - o n e
i,3-dhydro-l~methyl-T-ni t r o - 5 ~
- p h e n y l - 2 H - l , 4 - b e n 2 0 d i a z e p i n 2~one
29,35
29.35- .
NORDAZEPAM- OXAZ'OLAM
•-7-chloro-l ,3"-dhydrQ^'â-phoûyl-l
(2H)-1., 4 - b e n z o d i a z e p i n-.2-one
• l O - o h l o r o - 2 , 3 , 7 ^ 1 ib-.tetrahydro-2-m e t h y l - l l b - p h e h y l o x a z o i o •(3,2-d)
(1,4) b e n z o d i a z e p i n - 6 ' (SH-)-one
29.35.
PHENOBARStTAL
PINAZEPAM
S-ethyl-S-phenylbarbituric acid •
7 ~ c h l o r o - l -i 3-dihydro-5-phrıy 1 •1 - ( 2 - p r o p y n y l ) - 2 H -1,4"' be hi odi a z e p i n'
29.35
PRAZEPAM
;:7-chol^ro-l~(cyclöpröpylm©thyl)
, -1 ^ 3 - d h y d r ( > - 5 - p h e n y l - 2 H ™ l , 4 benzödiazepin-2-one
PROPYLHEXEDRINE
dl-lrcyclohhexyl-2methylaminopropano
,dl-l-(4-methylpheny)-2-t'î.pyrrolidinyl)~l"pentanone .
PYROVALERÖNE
29.35
TEMAZEPAM
7-chloro 1,3-dihydro-3^hydroxy-l-'
m B t h y l - 5 - p h e n y l - 2 H - l ,4 b o n z o d i a z e pin-2-ono
29.35
TETRAZEPAM
7^«^chroro-5-(cyclohexen-l-yl)-l , 3 dihydro-"l-methyl-2H-l ,4- •
',banzodiâzepin-2-ona •
29.35
TRIAZOLAM
.8-öhlorö-6-(o-chlörophenyl)-lirrethyl-4-H-s-tr-iazoro (-4,3-3)
•(1.,'4) - b e n z o d i a z e p i n e •
29,35'
ALPRAZOLAM.
8^chlorp-l-methyl-6-phenyl-4H-st r i a z o l o ( 4 , 3 - â ) ^C'İ .4)'
benzodiazepine
29-, 3 5
8R0MAZEPAM
•7^bromo-l ^-S-dhyd.ro^S- ( 2-pyrid'y 1 ) - '2H-1,4-benzodiazepin-2-one
29,35
CAMAZEPAM
29,35
. CHLORDÎAZEP0XÎ'DE
7'-öhlof p ~ l , 3 - d h y d r o - 3 - h y d r o x y - l rtıethyl.-5-phenyl-2H-l,4
'.
• beflzbdiâzepin-2-ono'
dimethylcarbamate (ester)^
7-chloro-2~(nnethy-la4inp.)-5-phenyl3H-1,4-benzodiazepine-4-0xide
29,35
GLOB-AZAH
7-chloro-l-methyl-5-phenyl-lH-l,5benzediazepine-2,4 (3H,5H)-dione
29V35
Çl,bT.IAZ.EPAM
,5-("d-chloropenyl)-7-*ethyl-l, S-r
di.:.hydro-l--. m e t h y l - 2 H - t h i e n o
(2,3-e)-=l , 4 - d i a z e p l n - 2 - o n e
..29,35-
CL0-XAZ0LAM
1 0 - c h l o r o - l l b - ( o - c h l o r o p h e n y a . )-2,3,
7,1.
lb-totrahydro-oxazolo-(3,2-d)
••(1^4) - b e n z o d i a z e p i n - ö ( 5 H ) - o n e '
29.35
29.35
"29.35
.DELORAZEPAM
T-chloro-S-Co-ohlorophenyl)-!^3dihydro-2H-l,4-benzodiazepin-2. one
ESTAZOLAM
8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo
( 4 , 3 - a ) (1,4) b e n z o d i a z e p i n e
ETHYL
Ethyl
7-chloro-5-(o-fluorophenyl)
-2,3-di hydro-2-oxo-lH-l,4
benzodiazepi ne-3-carboxylate .
LOFLAZEPATE
29.35
-FLUDIAZEPAH
7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-l,3di h y d r o - l - m e t h y 1 - 2 H - 1 , 4 benzodiazepi h^2-ohe ,
29.35
FLURA2EPAM
7-chloro-l2-(diethylamino)ethyl
- 5 - (o-f l u o r o p h e n y . l ) - ! , 3 - d i h y d r o 2H-1,4-benzodiazepin-2-ono
29.35
HALAZEPAM
29.35
HALOXAZOLAH
29.42
FENETYLLINE
29.42
PSÎCAÎNE
7 - c h l o r o - 1 , 3 di h y d r o - 5 - p h e n y l - l (2,2,2-trifluoroethyl)2H-l,4
benzodiazepin-2-one
NEU
10-bromo^l Ib-(o-fluorophenyl)-2,3,
7,llb-tetrahydrooxazolo (3,2-d)
(1,4) benzodiazepin-6 (5H)-one
dl-3,7-di hydro-l,3-dimethyl-7-(-2( l - m e t h y l - 2 - p h e n y i e t h y l ) ami n o ,
ethyl)-lH-puri ne-2,6-dione
Pseudooocaine, îsooocaine
d-cocaine, "
2-carbomethoxy-3-Bbenzoxytropane
SAÖLIK VE SQSYM. Y A R M M BÂKAHLIĞÎ
gÎTKÎSEL î€STâMEAE OTGIBLUK FORH)
S
m
SI
ADİB
Soyadı
Ticaret U n v a n ı
Adresi
î^thalat b e l g e s i n i n
'
Nuioaraoz,
^-^^-^^^
İ h r a c a t ç ı F i r n a n x n Unvan v e Adresi
mim
- -
Menşei ülkesi
Hal Bedelinin T r a n s f e r E d i l e c e ğ i Ulke
. mUn
Yüklenecefti
ülke
ÎChalatiA Hangi Sıfatla Yapıldığı
. îthal Edilecek M a l m
G.Toî.P»
•îthal Edilecek Müstahzarın
Adi
Ruhsat T a r i h
v e No.su
Tarafımızdan Tanzim edilen
F o m d â k i Bilgiler D o g r y ve
Eksiksizdir.
Firma Kaşesi Y e t k i l i %mzal&v
"S.C.Sağlık ve S o s y a l Y a r d ı m Bakanlığı
iriş Ta ÎT İh i
Ç ı k ı ş Tayihi
tthal Edilecek
Grup N o :
Dosy& No:
M a d d e n i n K a l i t e s i İ t h a l a t ç ı n ı n B e y a n ı üzerine
Uygundur.
İlaç ve Eczacılık
Genel Müdürü
T.C. •
SAfİLIK VE S O S Y A L Y A R D I M H A K A N L I Ğ I
KOZMTÎK ÖN İZİM KORhtJ
Adı,
Soyadı
Ticaret
Adres i
Unvan?.
i t h a l a t ın
Yapıldığı
Hangi
İhracatçı
Adresi ,
Firovmın
tthal'atm
Hangi
îthal
Edilecek
s.ı'.'.n'.n
Unvan ı .
Sıfatla
Maddenin
îtnal tdilocek
Müstahzar
P r e p a r a t ı n A d ı , Formülü
ve K i m y a s a l Y a p ı s ı
îtnal
Edilecek
llammaddo
V «-^4 1 fil-1 T fıTİ «an 1 n v/ıtıvı
\arcıv.ıC 1 .uıuacuiiı vil, v»ı
Bazın
Adı
K imya s a1
Yapış 1
Hangi P r e p a r a t i a
Kullan1İncagı
P r e p a r a t m Ruhsat
T a r i h vo N o . s n
Ta ra 1 ı mı zd an Tan /.im E d i l e n lUı Fo rmdak i
l i i l g i l e r D o ğ r u vc E k s i k s i z d i r .
Yclk.il i
T.C.Sa.^lık
Gir i<
Çıkış
ve
Sosyal
İmza
vc
Mühür
Yardı.m B a k a n l ı ğ ı
Tarihi
C r u p No:
Tarihi
Dosya
.
No:
1 la^' vi' l ' - c / i a c ı İ l k
C c n o l Mıi<h"irü
SACLİK
•
A4ı,
^ 't
m
, . T.C.
SOSLÂT Y Â L M M
KALİTE
WC»LÜK
BAKM^LîCl
FORITTJ
Soyadı ve T i c a r e t unvanı.
Isyexi- â i r c § i ve Telefon K ^ ^ r a s ı
^- R..
ithalat icIgesinirt'MiMragî.
İ h r a c a t ç ı Fi.raanın ÎJavârtı w a d r e s i
Mal
B E D E L I N IST! I r a f t s f ç r
LULILOCC&I
ülke
afalın Menş^ ü l k e s i
Malitt Y Ü K L E N E C E Ğ I
lehal.aeifi
ülke
Sıfati^ı Yapılacağı.
İ l g i l i O M ' J G U İ t h a l ^ } i i i i ı ı i ı ı Yaya.eiand>&^
l « s r . i Gaga teşriin Târih vi» ^ö,eu.
•|£hal Edi lece k 'Malin G.T.t.P,
IzMl
.EMl«cete Malie â d ı •
İ t h â l E^il^cefe miw
K o l l a « ı l a c © | - ı IŞstais-
Adı:
Ruhsat
^ROıOMA
CTURA
TARIHI
EKSIKSIZDIR.
1
FIRMA
K.-işES i
Yi'LK I 1 I 1 r\\z.11 A R
Î.CE
Sa.îlak VE SOSYAL Yiirdıa o a k w l i t i
Ciri»^ T.-ıriln
Cnıp Nı>. ,
Ç ı k ı t tarllıi,,
ÎChal e d i l e c e k a s « E N İ 8 I k a l i t e s i
icîıslacçinin. b e y n u Ü^VRÂNR UYNUMTUR.
CÎR.ıU'L
MÜDÜRÜ
Başbakanlık H a z i n * v© D ı ^ Ticaret
Müst«çarlı§ındanı
tnsaû-Sa§lı§ı Yönüoden Kontrol© İlişkin
\Dıçtioaratt® Ştandardizasyonı
Tebliği
(B8/2)
Hadde 1- îtnalat ' R e j i m i
Kararı'nın
13.maddesi hüküm­
l e r i n © -göre E k - 1 l i s t e d e g ü m r ü k tirif,• v © i s t a t i s t i k p o z i s y o n l a r ı
belirtilen:
' '
a ) H a m , y a r ı m a m u l v e y a mafliul g ı d a m a d d e l e r i i l ©
imalinde kullanılan.katkı, yardımcı yo ambalaj maddeleri,
gıda
b;) Aşı,' s e r u m , ve- b i y o l o j i k
maddeler (insan
vücuduna
uygulanmayan^
anoak İaboratuvarlarda test amacıyla kullanılanlar
hariç),
_c) î h s a n
sa^lı^ını
ilgilendiren
©^ya
ve ' levazım
(doğrudan insan vücuduna uygulahmayan-Koku gidericiler dahil)>
d) i n s e k t i s i t ,
• maddeleri'-,
rodentisit,
'
mollusisit
v e ' t©fl|iizlik ,
ithalden
önce v© sonra saflık'yönünden kontrola
tabi^ olup, . bu
maddelerin i thalden önce saflık yönünden uygunluğu Sağlık Kontrol
Belgesi i l e belgelenir.
T a z e b a l ı k , koyurt, k u z u v e d a n a e t l e r i y l e t a z e k e s i l m i ş
tavuk etleri ithalatında. Sağlık Kontrol Belgesi aranılmayacak,
bunların,
fiili " ithal s ı r a s ı n d a gümrük
veteriner
teşkilatınca
sağlık
y ö n ü n d e n . muayene •ve kontrol
sonucu
verilecek
sağlık
raporuna
gör© ithalatı yapılaoaktır.
Bu roparların birer örneği
g ü m r ü k v e t e r i n e r ü ği n o © S a ğ l ı k v e S o s y a l Y a r d ı m B a k a n l ı ğ ı
(Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü)'na gönderilecektir.
Ek-i Listede
hizalarında
"Yalnız gıda sanayii
için
olanlar" i l e "Yalnız içm© suyu veya gıda sanayii için o l a n l a r " ve
"Yalnız insektisit,
rodentisit, mollusisit üretimi için olanlar"
kaydı b u l u n a n m a d d e l e r i n i t h a l a t ı n d a ,
bu maddelerin
hizalarında
belirtilen
maksatlar
dışında kullanılacağının ilgililerce beyan
edilmesi halinde Sağlık Kontrol Belgesi aranılmayacaktır.
• M a d d e . 2 - İthalatı y a p a c a k i l g i l i l e r i n m a d d e l'de b e l i r ­
tilen
listedeki malların fiili ithalinden önce
sağlık
yönünden
u y g u n l u ğ u n u • t e m i n e n S a ğ l ı k K o n t r o l B e l g e s i a l ı n m a s ı ' i ç i n / vaki
talepleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na,aşağıda b e l i r t i l e n
belgelerle birlikte yapılır.(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
tesbi t e d e c e ğ i
maddeler için bu Bakanlığın yetkili kılacağı
il
merkezlerindeki Sağlık Müdürlüklerine d©,başvurulması mümkündür.)
a) ü ç nüsha Sağlık Kontrol F o r m u .
(Ek-2)
b) İthalat Yönetmeliğinin 8.maddesinde belirtilen v a ^
sıflara u y g u n biri asıl olmak ü z e r e ü ç nüsha p r o f o r m a f a t u r a .
c) Menşe. ülkeden alınmış
orijinal sağlık
sertifikası
( N o t e r d e n t a s d i k l i .Türkçe t e r c ü m e s i i l e b i r l i k t e ) .
'
- '
*
•
, .
Sağlık sertifikasında imalatçı firmanın adı ve adresi,
m a d d e ni.n ci nsi
v e nevi , i m a l tari hi , mi a d l ı m a l l a r
içi n s o n
kullanma
t a r i h i , p a r t i v e / v e y a seri
numarası,
ithal
edilecek
miktar, sertifikanın tanzim tarihi (îthal edilecek malın
özelli­
mi ne g ö r e Ğ a y d a n eski o l m a y a c a k ) , v e s ö z k o n u s u m a l m m ö n ş e ü l k e d e
aynı a m a ç l a k u l l a n ı l m a k t a o l d u ğ u b e l i rtilece,kti r. S a ğ l ı k s e r t i f i ­
kası m e n ş e ü l k e n i n S a ğ l ı k B a k a n l ı ğ ı v e y a b u k o n u d a y e t k i l i s a ğ l ı k
kuruluşlarınca onaylanmış olacaktır.
d) İ t h a l a t ç ı l a r ı n , a ş ı , s e r u m i l e i n s e k t i s i t, r o d o n t i s i t
ve m o l l u s i s i t l e r i i t h a l i n d e a y r ı a y r ı d e p o l a y a c a ğ ı u y g u n v e s a ğ ­
lıklı m u h a f a z a y e r l e r i n e s a h i p o l d u ğ u n u v e b u y e r l e r i n a d ı g e ç e n
maddelerin depolanmasına
tahsis edileceğini, başka
maddelerin
bulundurulmayacağını
tevsik eden ve deponun buluhduğu
iİdeki
Sağlık ve Sosyal Yardım M ü d ü r l ü ğ ü n d e n alınacak ^irbej-^ge.
e) A y r ı c a , a ş ı , s e r u m ve b i y o l o j i k maddelerle ilgili
ithal
taleplerinde,
bunların soğuk şartlarda muhafaza
ve
dağıtımının yapılacağı konusunda verilecek taahhütname. '
f) M e n ş e ü l k e y e t k i l i . m e r c i l e r i n c e
tasdik
orijinal
spesifikasyon belgesi (Gerektiğinde
noterden
Türkçe tercümesi ile b i r l i k t e ) .
ediİmiş
tasdikli
B u b e l g e l e r d e m a l m ' b i l e ş i m i , ö z e l l i Kleri v e b e l g e n i n
tanzim
tarihi b u l u n a c a k , a y r ı c a G ı d a Maddöleri Tüzüğü ve Gıda
.Katkı M a d d e l e r i Y ö n e t m e l i ğ i n d e k u l l a n ı m ı
sınırlandırılmış
gıda
katkı maddeleri
ile insektisit,
r o d e n t i s i t, m o l l u s i s i t i e r v e
çocuk mamaları
i l e d i y e t gıçlaları i ç i n y ü z d e l i
taiT. bi l e ş i m
f o r m ü l ü , toksi k o l e j i k , b i y o l o j i k v e r i leri , anali-z m ^ t c d l a r ı v e
stabilite test sonuçları b i l d i r i l e c e k t i r .
g) G ı d a maddesi ile i n s a n sağlığını i I g i l e n ü i r e n
eşya
ve l e v a z ı m ı n ü r e t i m i n d e k u l l a n ı l m a k ü z e r e i t h a i e d i l e c e k
katkı
maddeleri
ile
insektisit,
rodentisi t
ve
mol li.,:^i si tleri n
ü r e t i m i n d e k u l l a n ı l a c a k o l a n e t k e n v e y a r d ı m c ı m a d d e l e r 1 i- i l g i l i
s a n a y i c i f i r m a t a l e p l e r i n d e k a p a s i te r a p o r l a r ı .
İthalatçı
firmalar bu maddeleri ithalden sonra
üretim
amacıyla hangi sanayici f i r m a l a r a ne m i k t a r d a v e r d i k l e r i n i Sağljk
ve S o s y a l
Yardım Bakanlığına aynı maddeler için ikine ^ ithal
taleplerinden önce belgelemek zorundadırlar,
h) A ş ı , . s e r u m , b i y o l o j i k m a d d e l e r i n D ü n y â Sa
ık
T e ş k i l a t ı ( W H O ) S p e s i f i k a s y o n l a r ı n a u y g u n l u ğ u n u g ö s t e r i r belgt..
, Madde 3- Sağlık ve ^ Sosyal Yardım Bakanlığı
ilaç ve
E c z a c ı l ı k G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n c e " K a l i t e U y g u n l u k B e l g e s i " VJ^ri l e n
ithal
taleplerinde bu belgeye ek olarak
ayrıca b u - Tebliğ
g e r e ğ i h c e S a ğ l ı k K o n t r o l Belgesi' a r a n m a y a c a k t ı r .
M a d d e 4- B i r i n c i
m a d d e d e . b e l i r t i l e n mallear m
yurda
g i r i ş i n d e Sağl?.k v e S o s y a l Y a r d ı m B a k a n l ı ğ ı n c a
lûzıuh g ö r ü l e n
h a l l e r d e s a ğ l ı k y ö n ü n d e n l a b o r a t u v a r m u a y e n e s i n e başvurulur.
9'
muayene
için
numuneler gümrükte Gıda Maddeleri
îüzüğündekı
esaslara
uygun
olmak üzere' 11 Sağlık v e
Sosyal
Yardın.
Müdürlüğünün
tayin edeceği
ekiplerce
v e g e r e k t i CJI noe
Bölge
H ı f z ı s s ı h h a M ü d ü r l ü k l e r i n d e n g ö r e v l e n d i r i l e c e k uzmar, e l e m a n l a r c a
alınır. Laboratuvar muayene raporuna göre ithal edilecek
madde
hakkında .'işlem'yâpılır. ' .
• Ek-1
L i s t e d e b e l i r t i l e n . m a d d e l e r d e n MciOburi
Turk
Standardına
tabi o l a n l a r ı n ı n s t a n d a r d a u y g u n l u ğ u n u n k o n t r o l ü de
adı g e ç e n B a k a n l ı k ç a y a p ı l ı r .
,
Madde 5- Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/ndöfs
yapılacak
i t h a l â t i ç i n m ü r a c a a t l a r d a p r o f o r m a f a t u r a y a , .• Kui'ey Kıbrıs;' T ü r k .
Cumhuriyeti
Devlet
Laboratuvarından
alınmış
ve
maddeni n
n i t e l i ğ i n e g ö r e 6 a y d a n e s k i o l m a y a n bir s a ğ l ı k
sertifikası
e k l e n e c e k t i r . •. . ,
M a d d e 6-Bu T e b l i ğ i n 1 . m a d d e s i k a p s a m ı n a g i r e n rial lar d a n
doğrudan
tüketime
sunulacak
şekilde
ithal
edilen emtia ve
kapların üzeri ne, tüketime v e r i l m e d e n önce,
1593 sayılı
Umumi
H ı f z ı s s ı h h a K a n u n u ' n u n 1 9 0 . m a d d e s i ne g ö r e T ü r k ç e L i s a n ı i l e ;
-İthalatçı f i r m a n m adı ve adresi ,
- î m a l t a r i h i , v a r s a s o n - k u l l a n m a tarihi,.
-Saklama koşulları,
-Vasıfları,
'nm
=
müsaadesini aldığı,
tari h v e
sayılı ö n
ithal
yazılm.ış o l a c a k v e a y r ı c a m a m a l a r , ek' g o c u k / b e s i nleri v e d i y e t
.gıdalarında k u l l a n m a ş a r t l a r ı n ı , g ö s t e r e n .prospekt.us bü-lunacaktır»"
î a s e k t i s i • • R O D E H T I S I T •:VE- m o l l u s i s i t l e r i n a m b a l a j l a r ı
üzerine
y a p ı ş t ı r ı l a c a k öti k e t l e r S a ğ l ı k v e
Sosyal
Yardıiö
B a k a n l ı ğ ı * n c a y a y ı n l a n a n . E t i k e t :'Tâli-matına u y g u n olacaktır».
. M a d d e 7 - î t h a l 'talepleri-' Sağlık- K o n t r o l B e l g e s i n i n , '
birinci nüshasına İstinaden yapılacak v e bu belge ithal müsaadesi.
/:G:V n ü s h a s ı n a - e k l e n e c e k t i r . • B u b e l g e d e k i .değişi kli k l e r y e n i bir.
belge alınmasını gerektirir,
• -mdde
8-Yukarıdaki
t a l e p l e r i işleme.'.alınmaz»;
m a d d e l e r e ; ay-.Kırı-hareket, e d e n l e r i n , •
"
'
.
'
M a d d e 9 - D ı ş t i c a r e t t e Standardizaşyor» 86/2'sayılı.. Tebliğ;.
kaldırılmıştır. _ '
'
'
,
•
•YÜRÜRLÜKTEN
ÎNSAN•SAĞLISI YÖNÜNDEN KONTROLE;
•
G.T.r.'P.
•
:• T ABİ-.MADDELER LtSTESt- • '
.
04.w1-04
08„05.11,12
.
,
0 9 . 0 1 ".21, 2 2 , 4 2
09.04.30,41,49
0 9 . 1 0 . 30,'69 •
12.01.43.
12.02.10
13.02
13.03 (13,03.50 hariç)
15.07.92 . .
1.5.10
Î5.12
15.13
İ5-15
15.16
15.17 ( 1 5 . 1 7 . 1 0 h a r i ç )
16.01-03
17.02.11,21,50,60
17.04
18.03-06
19.02-05
19.07,19.08
20.06,20.07
21.02,21.04,
21.05
,
21.07.10,29,31,39
22.01,22.02
25.01.24,25
25.24
27 .07
27.10.16,23
27.10.76
28.01.20
ACIKLftHA ; .
•
.
, ..
Yalnız Gıda Sanayii için olanlar
Yalnız Gıda Sanayii için olanlar
"
"
Yalnız Gıda Sanayii için olanlar
Y a l n ı z S a b u n S a n a y i i içi n o l a n l a r
Y a l n ı z G ı d a S a n a y i i içi n o l a o l a r
Yalnız Gıda Sanayii için olanlar
Y a l n ı z su d e z e n f e k s i y o n u
i ç i n olanlar-
AÇIKLAHA
28,10.22 ^
28»12.20 •
•28.13.80
28.17.11;12,20
^28.25
...
28.30.14
2 8 . 3 1 .,11;, 1 2 , 2 1 , 2 9
-28.37.13.
28.-. 38;. 11
•28.İ8.23 • .
28.39.13,25,
.. . . 3 1 , 3 2
•28.40-V31-36
2 8 . 4 2 .'ll-, 1 2 , 1 4 - 1 7 , .
• :
21,27
28.45;2Ö' •
.28.45.49 •.
•
28.46.21,-31-49
29.01.72-99
29.02.41,44,56-58,86•
29.04.13,14,51,60-74,80.
29.05.46
29.06
29.08.59,69
29.09.13 .
29.10.10
29.11.11,90 •
29.11.71,72 .
29,14.09,20,27,44,45,
- 55,57,63,76,
•81,86,90,99
29.15-. 25,30., 4 1 , 5 1 ,
71--74,81-84 .
29.16.11-30,42-45,52,
• 53,55,60,61,
. ,
.. 63
29.19.31
29.23.22
29.23.63,75
29.24.10,20,31,32
29.26.11,19,41,51,59
29.31.31,32
29.35.36,47,81
29.38
29.42.31,51,52
29.43
29.44.49
30.02
30.02.41
30.04.29
32.05.15,19
32.06
32.07.41,49
33.01
Yalnız Gıda Sanayii için olanlar
Y a l n ı z i n s e k t i s i t, r o d e n t i s i t,
mollusisit üretimi için olanlar
Yalnız Gıda Sanayii i ç i n olanlar
Y a l n ı z G ı d a S a n a y i i ve s u d e z e n f e k s i y o n u
için olanlar
Y a l n ı z su a r ı t ı m ı ve t e m i z l i k m a d d e l e r i
için olanlar
Yalnız Gıda Sanayii için olanlar
Y a l n ı z D e t e r j a n S a n a y i i i ç i n olanlar'
Y a l n ı z G ı d a S a n a y i içi n o l a n l a r
Y a l n ı z G ı d a S a n a y i i içi n o l a n l a r
Y a l n ı z G ı d a ve D e t e r j a n S a n a y i
için
olanlar
Y a l n ı z G ı d a ve Temi zli k S a n a y i i içi n
olanlar
Y a l n ı z D e t e r j a n S a n a y i i içi n o l a n l a r
Yalnız Gıda ve Deterjan Sanayii için .
olanlar
Y a l n ı z D e t e r j a n Sanayi i içi n o l a n l a r
Motor benzol vb. ihtiva eden
k a r ı ş ı m l a r dahi 1
Y a l n ı z i n s e k t i s i t ve m o l l u s i s i t ü r e t i m i
için olanlar.
V
Yalnız Gıda Sanayii için olanlar
Y a l n ı z Temi z l i k M a d d e l e r i S a n a y i i içi n
olanlar
Yalnız Dezenfeksiyon Sanayii için
olanlar
Y a l n ı z G ı d a S a n a y i içi n o l a n l a r
Y a l n ı z i n s e k t i si t , r ö d e n t i si t ve
m o l l u s i s i t ü r e t i m i ile k a p a l ı a l a n l a r ı n
dezenfeksiyonu için olanlar
Y a l n ı z G ı d a S a n a y i i içi n o l a n l a r
Y a l n ı z G ı d a S a n a y i i içi n o l a n l a r
Y a l n ı z g ı d a i l e t e m a s t a o l a n p l a s t i kler
içi n
Yalnız Gıda Sanayi için olanlar
Y â l n ı z d e t e r j a n s a n a y i i içi i) a l a n l a r
Y a l n ı z G ı d a S a n a y i içi n olahİ^'ar *"
Y a l n ı z i n s e k t i s i t, r o d e n t i s i t 'Oe
mollusisi t üretimi için olanlar
Y a l n ı z G ı d a S a n a y i içi n o l a n l a r
Veterinerlikte kullanılanlar hariç
Y a l n ı z G ı d a S a n a y i içi n o l a n l a r
Y a l n ı z Gıda. S a n a y i i çi n o l a n l a r
Y a l n ı z G ı d a S a n a y i i ç i n olanlar
Y a l n ı z G ı d a S a n a y i içi n o l a n l a r
koku g i d e r i c i l e r dahi 1
ve
G . T . îP..
.
33.04
33,06. 39 49
3 4 . 0 1 . 10 2 2 29
-34 .02
34.04
3 4 . 0 5 . 12
34.06
35,01 . 19,90
35.02. 21,22,29,30
3 5 . 0 3 . 21 2 2
3 5 . 0 4 . 19
3 5 . 0 5 . 11 12
3 5 . 0 7 . 21 ,29
38 . Ö â
38.11. 41,42,43,49
3 8 . 18
3 8 . 1 9 , 15 16
3 8 . 1 9 . 21 ,29
3 8 . 1 9 . 6.1,62,65,71
7 3 ,76,78,81
39.01
39,02
3 9 . 0 3 10 ,21-26
3 9 . 0 3 . 6 2 ,63
39.04
39.05
3 9 . 0 7 . 11 , 1 3 , 2 2 , 3 2
40.02 65
40.09
40.12
40.13 10
4 0 . 1 4 . 21 ,41,42
40.16
42,06
45.02
4 8 . 0 1 . 81 8 2
4 8 . 0 5 10
48.05. 23
4 8 . 1 0 10
4 8 . 15 10 , 3 3 , 3 6 , 3 9
48.11 11,19
4 8 . 1 6 11 ,12
4 8 . 2 1 2 0 ,53
67.02
6 8 . 1 2 11
70.10
73.22
73.23
7 3 . 3 6 21 2 9
7 4 . 1 9 .10
76.09
76.10
79.04
9 0 . 17 31 ,32
9 5 . 0 8 41
97.02
G ı d a eşya ve levazım ile oda spreyleri
i çi n o l a n l a r
Y a l n ı z s a b u n ve d e t e r j a n s a n a y i i ç i n
olanlar
Y a l n ı z G ı d a S a n a y i içi n o l a n l a r
Yalnız gıda sanayi
için-olanlar
Tarımsal mücadele için
hariç
kullanılanlar
Yalnız Deterjan Sanayi için olanlar.
Yalnız suların yumuşatılmasında kul• lanılanlar
Yalnız Gıda Sanayi için o i a m a r l a ,
i n s e k t i s i t , r o d e n t i s i t v e moll.i*sisi t
ve d e t e r j a n ü r e t i m i . i ç i n olanlar
Y-alnız G ı d a
Yalnız Gıda
Yalnız Gıda
olanlar
Yalnız Gida
Sanayi için olanlar
Sanayi için olanlar
ve D e t e r j a n S a n a y i i ç i n
Sanayi için olanlar
Y a l n ı z i ç m e ve k u l l a n m a s u y u
naklinde kullanılanlar
Yalnız eşya ve levazım sanayi nde k u l ­
lanılanlar
Yalnız Gıda Sanayi için olanlar
Yalnız Gıda Sanayinde kullanılanlar
Y a l n ı z Gıda Sanayi için olanlar
Yalnız Gıda Sanayi için olanlar
Yâlnız Gıda Sanayi için olanlar
Y a l n ı z İ ç m e S u y u S a n a y i i.çin olanlar
Yalnız içme suyu için o l a n l ^ R
Y a l h ı z İçme. S u y u v e G ı d a S â n a y i i ç i n
olanlar
Yalnız îçme Suyu ve Gıda,Sânayi İ p i n
olanlar
Y a l n ı z b o r u s u z gaz s o b a l a r ı i ç i n
Yalnız içme suyu için olanlar
Su d e p o 1 ar 1 n d a ku 1 İ^ıhı 1 a n i a r . i çi n
İçme suyu boruları
için
:
.
S
O
Si tû
d :3
P
W
.
.
r4
U
.= «. H
• ••m.^
r4 0
•. t/5« • C
•
c
»
-o
• .
• r-l:3C
. ^ .0
. «S
, ' X C
•. m
f '.3 -X
' u ^
. u m
>00 0)
>
» -.-^ 0
:3
(/>
W)
<n« M»H•
e
3
çd
:3 0
ij
•/)
C
«
TJ 'r4
^
W
•S
M N3 AJ
J3 32 <y
H
5
İ4
0
O>
w m
ü) " ^ 2
N ^ :3
c on
>, »
3
ı-«
:3
33
r-i
5^:§
«
u3 (33• :3
o . :3
» C w
d•
«a
^ .i*
u
d
>•
» J2 d
i»• w^ nj •
« İH > M
•t
••i
• •« İM U
:3
tJ 1
.T
, «9
c
•
C/î T3
" ı
J c/î
M ^
ç4 U
ı
§Î
o u
s: - S
."O
d
:0
d
•
•S
3
51
S
Ji
^ X
0
I L
d ^
Ö3 w
0
d
:3
»ÖO 3
:3
N
:3
H u
•r-t f3d
Q>N
>
Q>
M •H
•H
Tl 9-4
Ü
u
3
t3
1
>İC 1 - t
d CO U-ıu
:3
Q d M) "30
d a
:3
0 003 4J J3 ^
X
d
D
d
X ^
1
23
• u"
CO Ö
üî
• -.^ ^ •
. « a.
< -<
M
H »H
.â^
U
u d
ç/5
w
<
S • u
55
a>
«0»
S
«O
-4
>
r-^ 3
«^
M
:3 3
CTJ
:o o d
S
S
S I S ' S ' S >
13
0}
d ^
o
O H Ü3
S ; I
O)
a u u o
^ X u >^
^ -o M H
:3 «s •
S 01 >4
3
Ü
d 3
d
d
m
S
O
« u
o
c
• e:
(O
5 : 1
3
4J
. d
g
• p
E
X
S û W '>
3
3
= J
^
X
X
d d d
0Q
a ^
, o d
d
r-l u
^N d >^
.H
d ^
d ^ o»
u-ı d .0
g
O d .û H
İC • • H
1-4 ^ «
y
u-ı
M
r-j
d .-^ 2
4J w d 4J
13 T3 Ü
•S
W)
I I d
u c tüi
d •'^
w o '-n
-J-
D
R 5
^ O
D
e 3 g
s?:
^
T3 d 5J
•t) X eWg) N "O
û
H 0 r4 E 01
>>
ÖCDJ e E >
=
2
a
S
= •"•3
a.. j£ s
&s d 3
^
N
d
3
tj u 3 n
fi u
/-^ >. M o«
d
3
^ M 13 d
O
•a^
J3 d3 H
^
mu
d 3 Xw «ts -o d
.•• d O
. 4J 4J
-HU:._
d ^ —4
ı--d
.
^
B a ş b a k a n l ı k H a z i n e ve D ı ş T i c a r e t Müsteşarıı§ıhdâ.ns
H a y v a n Hastalıklarına Karşı Kullanılan A ş ı , Sorum ve
Biyolojik Madde İthalinde Kalite Kontrolüne
İ l i ş k i n Tebliğe,
Dışticarette Standard!zasyon:
(88/3)
Madde 1-tthalat Rejimi K a r a r ı ' n m 13,maddesi gereğince
aşağıda G.T.Î.P.
belirtilen aşı,serum ve biyolojik
maddeler
i t h a l d e n , ö n c e v e y a s o n r a kali te k o n t r o l ü n e
tabi
o l u p , k a l i te
uygunluğu
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından alınacak Kalite
U y g u m " k Belgesi ile belgelenir.
30.02.27
Sap aşısı
30.02.28
Veterinerlikte kullanılan diğer aşılar
30.02.39 - Diğerleri (Hayvan sağlığında kullanılanlar)
30.02.41
Fermentler (Hayvan sağlığında kullanılanlar)
30.02.49
Diğer mikroorganizma kültürleri (Hayvan
sağlığında kullanılanlar)
30.02.90* Diğerleri (Hayvan sağlığında kullanılanlar)
M a d d e 2- H a y v a n
hastalıklarına karşı kullanılan aşağıda
isimleri
yazılı
a ş ı l a r ı n i t h a l i n d e .5 i n c i
maddede
belirtilen
ş a r t l a r a u y u l m a s ı k a y d ı i l e Kali te U y g u n l u k B e l g e s i a r a n m a z .
a) N e w c a s t l e L a s o t a c a n l ı
b) N e w c a s t l e H B l
c)
canlı
N e w c a s t l e E D S yağ adjuvanlı i n a k t i f kombi na
d) G u m b o r o - c a n l ı ve inaktif
e) E g g d r o p s e n d r o m ( E D S ) y a ğ a d j u v a n l ı
f) M a r e k
inaktif
canlı
g) D i f t e r i - Ç i ç e k
caniı
h)
Leptospirosis
i)
Distemper-Parvoviruz
j) N e w c a s t l e y a ğ a d j u v a n l ı i n a k t i f
M a d d e 3- î t h a i a t ı
yapacak olanlar
auxgecen
Bakanlığa
ekte örneği
b u l u n a n ü ç n ü s h a Kali te U y g u n l u k
Belgesi
Formu,
İthalat Yönetmeliğinin 8.maddesinde belirtilen vasıflara
uygun
bi ri a s ı l
olmak üzere ü ç nüsha p r o f o r m a f a t u r a ve varsa
kalite
ile,ilgili diğer belgelerle müracaat ederler.
M a d d e 4- î t h a l t a l e p l e r i , K a l i t e U y g u n l u k
Belgesinin
birinci
nüshası İle
y a p ı l a c a k ve bu b e l g e b a n k a l a r c a
ithal
m ü s a a d e s i n i n "Ğ" nüshasına e k l e n e c e k t i r . Su b e l g e d e k i d e ğ i ş i k l i k ­
ler y e n i b^ir b e l g e a l ı n m a s ı n ı g e r e k t i ri r,
M a d d e 5-Her türlü aşı i t h a l i n d e a r a n ı l a c a k
hususlar:
a) î t h a l a - t ç a ^ i r m a a c ı l a r ı d e p o l a y a c a ğ ı u y g u n b i r s o ğ u k
muhafaza yerine
sahip olacak ve burası
sadece
aşı
depolamaya
tahsis edilecek, başka maddeler bulundurulmayacaktır,
b)
î thai e d i l e c e k kanatlı a ş ı l a r ı n ü r e t i m i n d e
SPF yumurtaları kullanılmış olacaktır.
mutlaka
c) İ t h a l a t ç ı
f i r m a ; i t h a l edilecek a ş ı l a r ı n
herbir
serisinden yeterli miktarda numune, kontrol protokolü, prospektüs.
ve u y g u l a m a programını,ı gerekli k o n t r o l l e r i n y a p ı l m a s ı
için İ z ­
m i r — B o r n o v a , İ s t a n b u l - R e n d i k, A n k a r a - E t l i k V e t e r i n e r
Kontrol ve
Araştırma Enstitülerine gönderilmek üzere Gümrük Veteriner
Heki­
mine vermek zorundadır»
d ) t t h a l e d i l e c e k a ş ı l a r ı n ^ z a r a r s ı z , s a f ve b a ğ ı ş ı k l ı k
v e r m e k t e o l d u ğ u , İ t h a l a t Y ö n e t m e l i ğ i ni n 8 . m a d d e s i n e u y g u n ü ç
nüsha proforma f a t u r a üzerine kaydedilerek bu husus menşe
ülke
yetkili m a k a m l a r ı n c a tasdik edilecektir.
e)
Aşılarda ambalajların
üzerinde,
ülkelerdeki
şeri
n u m a r a s ı , s o n k u l l a n m a tarihi
t a ş ı y a n eti k e t b u l u n a c a k t ı r .
üreti-ldi kleri
ve niteliğini
f) Y u k a r ı d a c v e d f ı k r a l a r ı n d a b e l i r t i l e n b e l g e l e r i n
ibrazı
v e i thai e d i l e n aşılardan yeterli numunelerin
alınmasını
müteakip
Gümrük
V e t e r i neri nce. a ş ı l a r ı n i t h a l i
ve kullanımına
müsaade edilecektir.
Aşıların
h e r türlij k o n t r o l
çekilişinden
önce- . i t h a l a t ç ı
firma
m ü e s s e s e l e r i ne y a t ı r ı l a c a k t ı r .
masrafları
tarafından
gümrükten
kontrol
Madde • 6-Yukarıda
belirtilen
hususlara
uyulmadan
getirilen
aşıların
kullanılmasından, doğacak
zararlarda 1234
s a y ı l ı H a y v a n S a ğ l ı k Z a b ı t a s ı K a n u n u n u n 5 8 nci m a d d e s i h ü k m ü i l e
ek v e d e ğ i ş i k l i k l e r i u y g u l a n m a y a c a k t ı r .
îthal
edilen - aşıların kontrol sonucu .alınmadan
veya
kontrol
sonucunda
kullanılması
uygun
bulunmayan
aşıların
tatbi k a t ı n d a n
doğacak
zararlardan i thalatçı
firma.
sorumlu
olacaktır.
Madde 7- Yukarıdaki
talepleri işleme konmaz.
maddelere aykırı hareket edenlerin .
,
M a d d e e-Dı ^ti c a r e t t c S t a n d a r d i za.şyon B6/Z
^ajıüı liikl.cn k. ı.l d:i ı: ı 1 na t;. I. n".
_ T.C.
TARIM ORMAN VE K Ö Y İ Ş L E R Î BAKANLIĞI
K o r u m a ve K o n t r o l G e n o l M ü d ü r l ü ğ ü
KALİTE UYGUNLUK nELCEŞt
TALEP
Adı.
Sahibinin
Beyanx
Soyadı, Ticaret Ünvaftı
Iş Adresi-Telefonu
:
.:
:
İhracatçı Firmanın Unvanı ve Adresi ':.
İthalatçı B e l g e s i
No.
:
Transferin Yapılacağı Ülke
:
Malın Menşe Ülkesi .
:
Malın Y ü k l e n e c e ğ i
İthal E d i l e c e k
Ülke
Malın
G.T.Î.P,
İthal Edilecek.Malın Adı
:
:
:
Tarafımızdan tanzim edilen bu f o r m d a k i
eksiksizdir.
bilgi 1er -doğru ve
. FirmaKaşesi
. Yetkili
18i:
İmzalar
•;..::/ ı
"ı
ı
Teb 11 ^
Başbakanlık Hazine vo Dıç Ticaret
Müsteçarlı§ı.pdattr
C a n l ı Hayvan- v e H a y v a n M ü s t a h s a l l a r ı ,
'Fide,
F i d a n - v » Ç i ç # k S o k a n l a r ı İ t h a l i n d e • KmliW-:-'%iı t r o l ü no
•-îliçkin T « b M 5 : '
D i ş t i o a r e t t t e B.tandardizasyoû'- :
( 8 8 / 4 ) . -
A-CANLI . HAYVAN V E HAYVAN MÜSTAHSALLARIMIN
KONTROL:
.
.
î t . M A L t N D r
Hadde' l- .904 v e 1 2 3 4 s a y ı l ı kânunlar^ g e r e k i n c e
âs^^ıda
gümrük
t a r i f e i s t a t i s t i k pozisyoRları'yazılı bamızl.ık - h a y v a n l a r
v e h a y v a n i menşeli' müstahsallar i t h a l a t t a n ö n c e T a r ı m O r m a n , v e
Köyişleri
Bakanlığınca ektedeki forma göre düfenlonmiç ırk, ya$
cins vasıflarını
kapsayan " K a l i t e U y g u n l u k ' B e l g e s i v e r i İ m e k
kaydıyla ithal edilir.
01
01
01
01
Qi
âl
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
.01 .11
.01 .İ2
.01 .31
.01 .32
.01,.39
.01 .41
.02,.13
.02 .14
.02,.15
.02,.21
.02,.22
.02 .23
.02,.24
.02,.25
.02,.90
.04,.11
.04 ,.12
.04,.21
.04..22
.04,.31
.04..39
Of
01
01
01
01
.04,.41
.04..42
.04..69
.05.. 11
.05.. 12
,
0 1 ..05.,13
0 1 ..05. 31
0 1 ..06.,41
03.»02. 8 0
04,.05. It
0 5 .15
D a m ı z l ı k safkan a y g ı r \ .
Damızlık safkan kısrak
Tay
Yarış atı
Diğer atlar
D a m ı z l ı k .merkepler
Damızlık safkan inek
Damızlık safkan düve
D a m ı z l ı k s a f k a n boğa
Kasaplık dana-tosun ,
K a s a p l ı k buzaği-malak
Kasaplık manda
Kasaplık inek
K a s a p l ı k öküz
Diğerleri
Damızlık safkan koç
Damızlık safkan koyun
Diğer d a m ı z l ı k k o ç l a r
Diğer d a m ı z l ı k k o y u n l a r
Kuzu
K a s a p i ı k k o y u n l a r v e d i ğ e r k o y u n türü
hayvanlar
Damızlık safkan teke
D a m ı z l ı k s a f k a n keçi
K a s a p l ı k keçi v e d i ğ e r keçi t ü r ü h a y v a n l a r
Damızlık büyük ebeveyn civciv
Damızlık ebeveyn civciv
'
Diğer damızlık yavrular .
Damızlık horoz,tavuk ve
ligler
D a m ı z l ı k diğ«r c a n l ı h a y v a n l a r
Balıkların yumurtaları
Kümes hayvanlarının damızlık yumurtaları
yalnız büyük ebeveny "Grant-parent",ebe­
veyn "Parent-Stock saf kültür
ırkı -eb*venylerinin damızlık yumurtaları ile kuluç­
kalık b r o i l e r y u m u r t a l a r ı )
"^arifenin b a ş k a y e r l e r i n d e b e l i r t i İ m e y e n
veya bulunmayan hayvansal menşeli diğer
müstahsallar (sperma,döllenmiş embriyo,
«ni Ik r e p l a c e r dahi 1)
M a d d i 2-^ llenşe ü l k e yetki li m a k a m l a r ı n d a n a l ı n a n t e k n i k
ve s a ğ l ı k ö z o l U k l e r i n i b e l i r t e n R e s m i B e l g e i l i ş i k f o r m
ekinde
Tarım Orman ve Köyi9_eri Bakanlığına verilecektir.
- M a d d e - 3 - Dam.i-zXik _ m a t e r y a l
için s o y kütük
kayıtları Kalite-Uygunluk,Belgesine eklenecektir.
ve
M a d d e . 4 - * DamızliR:'- s ı ğ ı r l a r d a
t ü b e r k ü l o z , vm
k o n t r o l l a r ı n ı h - 'yapıldığına- d a i r b e l g e K a l i t e
Uygunluk
eklenecektir.,'
8ruco|.|.oz
B©lg©şine
8 - ' T O H U M - , FtBEi/KONTROL: -
FİDAN,
V E ÇtÇEK SOĞANLARI
verim,
İTHALİNDE
. '
,
M.adde-S- 6968 s a y ı l ı
Kanun
hükümleri
saklı
kalmak
ü z a r © ^ aşa'^i-^a g ü m r ü k t a r i f e i s t a t i s t i k p o z i y p n l a r ı y a z ı l ı tolıym,
•fide,' f i d a n v e , ç i ç e k - s o ğ a n l a r ı i t h a l a t t a n ' o n c e T a r ı m O r m a n v e
K ö y i ş l e r i /.Bakanlıği.nca • t ü r / ç e ş i t
v e Kalite
Uygunluk
Belgesi
.(Ek^l). verı-İrtiesi k a y d ı y l a i thai e d i l i r .
M a d d e 6-lfehalatı y a p a c a k i l g i l i l e r ö r n e ğ i b ü t e b l i ğ e
ekli Form ile İ t h a l a t Y ö n e t m e l i ğ i n i n
8.maddesinde
belirtilen
vasıfları
h a i z i ki s u r e t p r o f o r m a f a t u r a y ı v e t o h u m
ithalinde
" T o h u m l u k S e r t i f i k a B e l g e s i '* ni e k l e y e r e k b a ş v u r u r l a r .
06.01
Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler,
06.02
Diğer canlı bitkiler v e kökler
06-03
Süs veya buket için kesilmiş çiçekler
07.05
A - Tohumluk olanlar
.•07.01.11
Tohumluk patetes
10.01.14
Tohumluk buğday
-ia',,01.22.
Tohumluk sert buğday
' lO.-OS, l-o'
Tohumluk mısır
10.06.11 • Tohumluk pirinç
12,01.A
Tohumluklar
12.03
12.08
12.08
44.03
Ekilmeye mahsus tohumlar, sporlar ve meyve­
ler
D - K a y ı s ı , Ş e f t a l i v e E r i k çeki r d e k l e r i
E-Diğerleri
Yuvarlak ağaçlar
M a d d e 7 - T a r ı m O r m a n v e Köyişleri- B a k a n l ı ğ ı n c a ö n i z i n
v e r i l e n t o h u m l u k l a r ı n p r o f o r m a f a t u r a s ı v e Kali te U y g u n l u k B e l g e ­
si
aynı B a k a n l ı k ç a t a k t i k e d i l i r .
Ayrıca
faturaların
aslının
tasdiki g e r e k m e z .
Madde 8- 40.03 G.T.Î.P.
kapsamına giren kabuğu
soyul­
mamış yuvarlak ağaçlar;
h e r t ü r l ü i d a r i v e f e n n i tedbi r1er a l ı n ­
mak
kaydıyla
ıtnal edilir.
Sözkonusu Tebliğler Tarım Orman ve
Köyişleri' B a k a n l ı ğ ı n c a tesbi t edi li r .
Kesiİdi kten sonra i l a ç l a n m ı ş Sağlık S e r t i f i k a s ı n a
hai z
A f r i k a m e n ş e l i y a p r a k l ı a ğ a ç l a r k a b u k l u o l a r a k i thai e d i l e b i l i r .
talepleri
M a d d e 9- Y u k a r ı d a
isleme konmaz.
maddelere
aykırı hareket
Madde 1 0 - D i ş ticarette
Standardi zasyon
Tebliğ y ü r ü r l ü k t e n kaldırılmıştır..
86/4
edenlerin
sayılı
TARIM
ORMAN
T. C.
VE KÖYİŞLERİ
KALİTE UYGUNLUK
BAKANLIĞI
BELGESİ
İthalatçının
Adı, Soyadı-Ticaret Unvanı
İş A d r e s i - T e l e f o n u
İthalat Belgesi No.
İhracatçı. F i r m a n ı n Unvanı ve Adresi
İ t h a l a t ı n yapılacağı ü l k e
İthal
Edilecek
A- D a m ı z l ı k
veya
Kasaplık
Materyalin
-Cinsi ve Adedi
-Irkı
-Yaşı
-Menşei
-GTİP
B-
Hayvansal
Müstahsallar^n
-Cinsi ve miktarı
-Menşei
-GTİP
C-
İthal
-Cins
edilecek
Bitkisel
Maddenin
Tür ve Çeşidi
-GTİP
-Miktarı
'
- P r o f o r m a f a t u r a t a r i h ve sayısı
- H a n g i A m a ç l a Getirileceği
-Giriş Gümrüğü
Tarafımızdan
eksiksizdir.
tanzim
edilen
bu formdaki
bilgiler.doğrM
Fijrma
Yetkili
Ek:
2 Adet
Fatura
Proforma
ve
Kaşesi
İmzalar
^ • i e r i ^ r v « l î r a i ' W a a ^ l * İlaçlaranı-û î e a l a t ı n ^ • Ky-lla' m l « p : M a ^ « d ^ | # r - i l » timp M a ^ d ^ s i ü r o t l « i n ^ « H y l l a n ı l a n
•Mad^l«rin
v « ' • ^ 2 i r • 01-arak î t i m i ..ölynan Z i r ^ i .- « j o a d « l «
\ tlmgmnmar'timUf^
mUtm
R o n t r o l u ^ îli^kin Tebliğ s '
0xptioâr«tt« StA^ardizasyofi
s (88/5)'
1- î t h a l a t ' R e j i m i
Kararıniû
13. '
-hükümlerin*
• ^ ö r © Vatarifior v ö Z i r a i m J © a l « d ® . î l a o l a r ı n m iM*l-«tında ^ y H a n ı - lan
^'ammammlmr.il© ilaç - hamaa^desi -yretiaind*
kullanılan
mmdûmler^Mm
hazır olarak ithal olunan.zirai mücadele.ilaçları i t ­
hal a t i m n.' öno«'. k a i l 'ia. fcontrolüri© tabi o l u p , T a r ı « O r « « n v © ^öyi$-'
leri S a k a h l ı f m d a n .-alınacak Kali t© U y g u n l u k B e l g e s i i l « b « l 9 © l © -
.niT.
^
-
•
"
'•
2- î t h « l # t , anoak
r u h s a t s a h i b i f i r w a l a r o a v « y « toy
f i r m a l a r ı ' • t e m s i l i n «ûteaet-..firmalarca y a p ı l a b i l i r .
Bu «aksatla
f i r m a n ı n ithai_ otft«k iat«dl§i'"ilaç h a « « a d d « s i v « y a y a r d ı « c ı
«ad­
l i s i n i n - d a h a - ö n o e ru.hsatnaaasi v e r i l e n b i r i l a o m f o r « y l U n d e y o r
alması'-gşr«kir.^
' •'
•
•. •
_Ma^to-3- Kali t©/Uygunluk a©İ9»«i''vorilebil««si için
ruh^t
s a h i b i "..Ftr«.«l'*r T a r i » O r « « n v o K ö y l ü l e r i . B a k a n l ı ğ ı n d a n
alınaoak
ö r n « ^ © - u y g u n - olarak^"-h«r y ı l O o « k a y ı ' i ç i n d e s o n b i r y ı l l ı k - f i i l i
'şAtiçlarınİ , • ^ » t e r i r
tasdikli b*yanna»«yi , b u B*Hanlı§a
ver««k
• z or ü n i d ^ a i r 1« r
Ha^ds
îttelûfeı - y a ^ â o â k f i r m a l a r ı n ^ a d ı g o c « n
Bakanlığa
va.tii . ö i l e k © 0 İ © r i f î @ p
n ü s h a @ktûk± û[email protected]§m
uygun olarak
Kalite
U y g u n l u k i o l g e s i , M r a s ı l olmaU ü ı a r ® ^ r t n ü s h a p r o f o r m a f a t u r a
V© -varsa k a l i t e ilm i l g i l i J i § « r b e l i l e r e k l e n i r . D i l e k ç » ş-kinû&hi
proforâa fatyraöa'/aâd^anin
ayrıntılı
spesifikasyonun,
 Q B  L  I © a k l i n i r t p FQB.'-QW, CİF döküsRünüeı b e l i r t i l m e s i g e r e k l i d i r .
Ü^dd^
S-^'Liter«
©âdd®[email protected]
ithalatında
BÖLGENIN.
' T A R ı C S ' ©rmmn
( I T H A L I ' sörfe^sfe) © l a n m e z k u r I L A Ç v e h a e i l g i l i lor R a l ı t ® U y g u n l u k B e l g e s i i l e b u
v'@
KDYI$L©RI
Sakaniıhınca
onaylandığı
tarihten I T I F E Ö R O N ' m n - A L T ı ay I O I N ^ ® yetkili bankaya müracaat
ot©@Ct s^ryndadıro"
Halife© -yygyniyl* ( B E L G E S I
b a n k a l a r c a I thai
®il"sâad®si ni o ""S" ^ n ü s h a s ı ^ ©il€l®nironm^M
* ^ - M « « l « M » t -d^^ifikli^i
talepleri y«nid©n
alınacak
K a l i t e Uy9un3.uk ® ( S L G ® S L i l ® îfcfîalat Vdn©tra«li§inin i l g i l i
madde­
leri - u y a r a n o s yaps.la.rL
alınan
-
telit©
SttıslafcâP ımsfcs^fe a l i y i © y a p ı l m a s ı h a l i n d e
U^^SHIMEÎ
i©[email protected]@inin
c^utemet
adına
önceden
yeniden
te^^ @ « ^ a r ü # © ' s a l « n m a l l a r ı n K a l i t e U y g u n l u k
Belgesinde
kayıtlı
j ^ e s i f i k e s y o n a uygun olup olmadıkı gümrük
idarelerince
.ithal ^ ı r a s ı . n ^ «rjpnac«k, u y g u n o l m a y a n l a r ı n i t h a l i n © i z i n v © r i l ^
Ç-îlgilil«r.., • i t h a l a t ı n f i i l e n g © r p e k l e ç « « s i n d « n sonra
@n ' ;geo is;^9ün içinıto â ü e r ü k G i r i ç 8 e y a n n a « e s i n i n
b i r örn«9ini
Tari»'Ör«iAn' vm H ö y i ş l « r i 8 a k a n l ı § ı n a göndarrook z o r u n d a d ı r l a r .
, mdm
1 0 - i t h a l a t RmMmt
torarı'nın
l a c a k i t h a l a t t a . d a bu T«bli§ hüfttüelerine
,-Wad^- ll-»Dıştioaro.tteyürürlükten -kaldirıl«ı^tır.
17.«add«»in« gör* yapı­
uyulması-gerekir,
Standardiza.syon 8 6 / 5 ^ ç a y ı l ı
1B5
Tebliğ
'
•
T.C.
T A R I M ORMAN
VE ' K Ö Y Î Ş L E R İ
KORUMA VE KONTROL GENE1
K A L I T E UYGUNLUK. B E L G E S I
Adı,
c
Tznzim
BAKANLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
YETKILI
TARIHI
BANKA
ŞUBESI
Soyadı ve Ticaret Un.vanı
İ ş y e r i A d r e s i ve T e l . Numarası
=.
.
—
«i m
İthalat
Belgesinin Numarası
İ h r a c a t ç ı Firmanın Unvan ve Adresi
Mal
Bedelinin Transfer e d i l e c e ğ i ülke
Malın Menşe ülkesi
•
. .
Malın Yükleneceği ülke
İthalatın
Hangi S ı f a t l a Y a p ı l a c a ğ ı
B a ğ l ı Olduğu î t h a l Rejiminin Yayınlan­
d ı ğ ı Resmi G a z e t e ' N I N Tarih vc No.su
• î t h a l Edilecek Malın G . T . Î . P .
İ t h a l Edilecek Malın Adı
Birim Fiyatı
(FOB--CF-CIF)
•Miktarı- ;
•Tutarı ^fOB-FOT-CF-CLF)
.•TTHAL
ED I L E C E K M A L ı N K U L L A N ı L A C A Ğ ı
İLACıN
ÂDı
RUHSAT
TARIH
VE N U N A R A S ı
T A R A F ı M ı Z D A N T A N R I M E D I L E N BU
FORMDAKI B I L G I L E R DOĞRU VE
EKSIKSIZDIR.
•
FIRMA KAŞESI
Y E T K I L I İMZALAR
T.C.
GIRIŞ
TARIHI
ÇıKıŞ
TARIHI
T A R ı M ORMAN VE K Ö Y i s l e r i
i DOSYA
BU belgede k a y ı t l ı maddenin
i l a c ı n k a l i t e s i uygundur.
BAKANLı&ı
NO.i
KORUMA
VE KONTROL
CEVIEL Md.LÜGÜ
B a ş b a k a n l ı k H a z i n e v « D15
T i c a r e t Müstaşarlışîınclaog .
Gıda Maddeleri
va Tarım
K o n t r o l ü n e î l i ç k i n T0bli§:
ürünleri
İthalatında
Kalit»
Dı^ticarette S t a n d a r d i 2 « v o n (a8/6)
M a d d o 1- İ t h a l a t R e j i m i K a r a r ı n ı n 13.«iâödosi h ü k ü m l e r i v e
3 1 6 1 ile 1734 sayılı Kanunlar g e r e ğ i n c e Ek^l listed© Gümrük T a r i ­
fe İstatistik Pozisyonları belirtilens
â) H a m , y a r ı m a m u l v e y a m a m u l 9 1 d a m a d d e l e r i ,
b) T a r ı m ü r ü n l e r i ,
"
c) Y e m ve y e m k a t k ı l a r ı ,
i t h a l d e n ö n c e v e s o n r a k a l i t e konfcrolüna tabi o l u p , b u m a d d e l e r i n
ithalden önce
kalite uygunluğu Kalite
Uygunluk
Belgesi
ile
belgelenir.'
.
'
•
Madde. 2 - E k - 1
listedeki
mallarınithalatını
yapacak
i l g i l i l e r fiili i t h a l d e n önce kalite u y g u n l u ğ u i ç i n Tarım O r m a n ve
Köyisleri
Bakanlığına
aşağıdaki b e l g e l e r ii© b i r l i k t e
müracaat
ederler.
a) D ö r t n ü s h a K a l i t e U y g u n l u k B e l g e s i ( E k : 2 )
b) İ t h a l â t
Yönetmeliğinde belirtilen vasıflara uygun
3
nüsha proforma fatura,
c) İ h r a c a t ç ı ü l k e y e t k i l i k u r u l u ş l a r ı n c a t a s d i k
ediİmi s
malın
kalite özelliklerini gösterir
b e l g e (bu b e l g e d e
imalatçı
f i r m a n ı n a d ı v e a d r e s i , m a l ı n a d ı , i m a l a t tarihi,, &ııbalaj ç e k l i ,
s o n k u l l a n m a t a r i h i 5, p a r t i v e y a s e r i 00,
ithal' e d i l e c e k m i k t a r ,
malın
bileşimi
ve
özellikleri,
belgenintanzim
tarihi
bölunacaktır.. )
d)' Sanayiciler,
sanayici sıfatıyla
ithal
edilecekleri
malı
.kendi
imalatlarında
kullanacaklarına" dair birer
adet
taahhütname ile kapasite raporunu müracaatlarına eklerler.
Madde 3- Kuzey
Kıbrıs
Türk • Cumhuriyetinden
yapılacak
ithalatta
2. m a d d e n i n (c) b e n d i n d e k i - b e l g e y e r i n e K u z e y
Kıbrıs
Türk
Cumhuriyet D e v l e t L a b o r a t u v a r m d a n a l m m ı ç ve 3 aydan
eski
olmayan kalite sertifikası eklenir,
Maddo 4 - Birinci
maddede _ belirtilen
malların
yurda
girişinde
Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığınca
lü2üm
görülen
hallerde
kalite kontrolü için laboratuvar muayenelerine başvuru­
labilir»
Bu muayeneler
için Tarım Orman ve Köyişlori . Bakanlığı
11
Müdürlüklerinin
tayin edeceği ekiplerce
gümrükten
usulüne
uygun numuneler alınır.
Numune alma işlemi bittikten sonra
veya
gerektiğinde
laboratuvar
anali z l e r i n i n s o n u ç l a r ı n a g ö r e
mallar
gümrükten çekilebilir.
Madde 5- Kalite Uygunluk Belgesi veriİmesi ve laboratuvar
a n a l i zleri
sırasında kontrollar Mecburi Türk Standartları
veya
G ı d a Maddelerinin ve umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın
Hususi
Vasıflarını Gösteren Tüzük,
Yem Yönetmeliği ve İspirtolu
i ç k i l e r i n V a s ı f l a r ı , B i r a F a b r i k a v e İ m a l a t h a n e l e r i n i n K o n t r o l ve
Muayeneleri
Hakkındaki
Ni z a m n a m e h ü k ü m l e r i n e
göre veya
ithal
edilecek mal bu mevzuat hükümleri dışında kalıyorsa Codex Alimentarius veya AET standardlar1na göre yapılır.
M a d d e 6-Ek:1
l i s t e s i n d e n - ithal, e d i l e n m a l l a r ı n d ı ş
ve
tüketiciye arz edilecek ambalajlarında:
a) İ t h a l a t ç ı f i r m a n ı n a d ı v e a d r e s i ,
b) İ m a l t a r i h i ,
c) S o n k u l l a n m a t a r i h i ,
d) M u h a f a z a ş a r t l a r ı ,
e) K u l l a n m a t a l i m a t ı ,
f) ö z e l l i k l e r i ,
T ü r k ç e ve b a s ı l ı o l a r a k b u l u n a c a k t ı r . Y a p ı ş t ı r m a v e y a l a s t i k d a m g a
ile bilgilendirme yapılmayacaktır.
Madde 7-Kalite Uygunluk Belgesi (Ek:2) ithal müsaadesinin
"G" nüshasına eklenecektir.
M a d d e 8-1 t h a i
edilecek malda kalite değişikliği
olduğu
takdirde işlemler aynen tekrarlanacaktır.
M a d d e 9- Eksi'
l i s t e d e n i t h a l e d i l e n , m a l l ar ı n - A n k a r a ,
İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mersin-ve Hatay
gümrükleri nden
başka
gümrüklerden girişi
yapılamaz.
Gıda
Sanayicileri nin bu Tebliğe göre yapacakları
ithalatın
hangi
gümrükten yapılacağı Kalite Uygunluk Belgesinde gösterilir.
Madde 10-Yukarıdaki
maddelere aykırı hareket
edenlerin
talepleri işleme alınmaz.
Madde 11-Dışticarette Standardi zasyon 86/6 sayılı
Tebliğ
yürürlükten kaldırılmıştır.
"
yr |<[
K A L İ T E K O N T R O L Ü N E TABÎ TARIM ÜRÜNLERİ
VE GIDA MADDELERİNİN GÜMRÜK TARİFE
VE İSTATİSTİK POZİSYONLARI
02-04
02.03
02.01
02.02
(02,01 . 10,31 ,32',
50,81,82
hariç)
03,03
03.02
03.01
02.06 .
(02.06.10,21,22
hariç)
04.04
04.03 .
04.02
04.01
05.04
04.07
04.06
04.05
0 5 . 1 5 . 1 1 19
(04.05.11,21 hariç)
07.04
07.03
07.02
07.01
(07.01,11 hariç)
08.02
08,01
07.06
P7.05
(Tohumluklar hariç)
08.06
08.05
08 .04
08.03
0 8 . 10
08.09
08.08
08.07
09,01
08.13
08.12
08.11
09.05
09.04
09.03
09.02
09.09
0
9
.
0
8
09.07
09.06
10.03
10.02
10.01
09.10
lO. 07
10.06
10.05
10.04
11.05
11.04
11 .02
11,Ol
12.01
11 .09
11.08
11.07
(Tohumluklar
hariç)
12.08
12.06
12.04
12.02
(Tohumluklar
hariç)
13.03.50,55
12.,10
12.09
15.12
15.07
(15.07.51,61,69,
7Û,:"81,88,
93,95,96,
hariç)
16.03
16.02
16.01
15.13
17.02.40,60
17.01
16.05
16.04
18.01
17.04
17-03
(17,04.10
hariç)
18.05
18.04
18.03
18.02
19.07
19,05
19.03
18,06
20.03
20.02
20.01
19.08
20.07
20.06
20.05
20.04
21.04
21.03
21.02
21.01
21 ,06
21.05
(21.06.31,32,39
hariç)
22.04
22.03
2
2.02
21.07
22.09
22,07
22.06
22.05
(22.09.11,19,30 .
hariç)
23.02
23.01
22,10
35.07.10,22
23.07
23.04
(23,04.10,23,25,28
>ariç|
EK :2
T.C •
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ WKANLIGI
Koruma ve.Kontrol Gene! Müdürlüğü.
KALİTE UYGUNLUK BELGESİ
Talep Sahibinin
Adı, Soyadı ve Ticari Onvam
İş adresi ve telefony ' • _
• îttelat-belgesinin No»
İhracatçı' Fi m a n ı n
ve adresi'
i ı v a m
.Malın Adı
Mafın G.TJ.F.
Malın Menşei ülkesi
Transferin yapılacağı 'Ülke
Mal m'yükleneceği ülke
Malın g i r i ş i n i n y a p ı l a c a ğ ı gümrük
İthal Rejiminin yayım t a r i h i ve No.
İthal Malının k u l l a n ı l ı ş
şekli
İ t h a l a t ı n hangi s ı f a t l a y a p ı l d ı ğ ı
Kalite ö z e l l i k l e r i
(1)
(2)
A-Tüf-k Standardına
u y g u n
B-Gıda raddeleri Tüzüğüne uygun
C-Codex Alimentairus veya'AET
Standardlarına uygun (3)
D-Ispirtolu
İ ç k i l e r Nizamnamesine uygun
E-Yem Yönetmelisine uygun
F-îhracatcı
01ke mevzuatına uygun (3)
Tarafımızdan tanzim e d i l e n bu formdaki b i l g i l e r i n doğru ve e k s i k s i z olduğunu
taahhüd ederim/z.
Firma Kasesi
/
,
:
Y e t k i l i
İ m z a l a r
N0T:(1) Sanayici veya i t h a l a t ç ı
(2) Uygunluğu A-B-C-D-E-F h a r f l e r i n i yuvarlak i ç i n e alarak
(3) Codex Alimentarius ve AET Standartları
a s l ı n ı ve tercümesini
e k l e y i n i z .
b e l i r t i n
i l e i h r a c a t ç ı ülke mevzuatının
•H
sH
C.
CO
0)
0
H
H
0)
<
so
O)
H
OJ
•H
H
H
H
<
$^
0)
H
0)
i
§
HH
ft
rö
:o
H
>^
(d
Q)
43
•H
H
©
>
u
:o
.W
H
•
0
•H
H
0
;^
•S
4! U
>^ b
0)
•
u
i
•H
•H
PO
H
•H
e
0)
c
•H
cö
•H
0)
l2
Maliye ¥e Gümrük Bakanligmdan :
1988 Malî Yılı Genel vc K a t m a Bütçeleri Kanunlaşmcaya K a d a r Devlet H a r c a m a l a n n m
'Yapılmasma ve Devlet Geiirleriöiû Tahsiline Yetki Veril'mesiıie Öair 3405 s a p l ı Kanulmıo 12
nci maddesindeki " 2983 sayılı k a n u n l a teşkil olunan K a m u Ortaklığı F o n u , 2985 sayılı K a ­
nunla teşkil olunan Toplu Konut Fonu^ 3238 sayılı Kanunla teşkil olunan S a v u n m a Sanayii
Destekleme Fonu, 3230 sayılı Kanunla teşkil olunan T a m t m a Fonu ve 3294 sayılı Kanunla
teşkil olunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile kanunlarla veya kanunla­
rın verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan diğer fonlann hasılatlannın yüzde 30 unu geç­
memek üzere, Başbakanın onayı ile belirlenecek kısımlarını bütçeye gelir kaydetmeye Maliye
ve Gümrük B a k a m yetkilidir" hükmüne dayanılarak Başbakanlık Makamından alınan örneği
ekli onay uyarınca,
1 — Fonlann,
a) Gelirlerinden 1988 yılına devredilen kısımlannm % 30 unun, Savunma Sanayii Des­
tekleme Fonunun % 25'inin,
b) 1988 yılı zarfında elde edilen gelirlerinin her ay itibariyle % 30 unun, Savunma S a ­
nayii Destekleme Fonunun % 25'inin
Bütçeye gelir kaydedilmesi;
2 — Yukarıdaki işlemlerden, N A T O E N F R A S T R Ü K T Ü R ve Ö S Y M fonları ile üniver­
sitelerde bulunan Öğrenci Sosyal Yardım Fonları ve Araştırma Fonlannm hariç tutulması,
3 — F o n yönetimlerince ödemelerin, 1988 yılına devredilen miktarlar için 15 Ocak 1988
tarihine kadar, 1988 yılı gelirleri için ise takip eden her ayın 10 una kadar Bakanlığımız Mer­
kez Saymanhk Müdürlüğünün T . C . Merkez Bankası Merkez Şubesindeki 2 numaralı hesabı­
na yapılması.
Gerekmektedir.
B u n a göre ;
1 — İdarenize bağlı ekli listede yer alan fonların gelirlerinden 1988 yılma devredilen
miktarlarının % 30 unun 15 Ocak 1988 tarihine; 1988 yılı zarfında elde edilecek fon gelirlerin­
den ise her ay itibariyle % 30 unun takip eden ayın 10 una kadar Bakanlığımız Merkez Say­
manlık Müdürlüğünün yukarıda belirtilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir.
2 — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığı ve Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü ile Tütün, Thtün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü, fonlara
yapmalan gereken ödemeler sırasında, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için % 25, diğerle­
ri için % 30 nisbetinde tevkif at yapacaklar ve geri kalan miktarları ilgili fon idarelerine ödeye­
ceklerdir. D a h a sonra anılan Genel Müdürlükler tevkif ettikleri b^ miktarları fonlara yaptıkları
ödemeler ile aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanhk Müdürlüğüne
göndereceklerdir.
Öte yandan, tevkifat yoluyla kesinti yapan idareler kesinti miktarlarını ilgili
ve fon idaresine ayrıca bildireceklerdir.
sa>TNANHK
3 — F o n idareleri dönemler itibariyle gayri safı gelirleri ile bunun üzerinden hesapla­
dıkları payları gösterir örneği ekli bildirim formunun birer nüshasını aynı süre içersinde Mali­
ye ve Gümrük Bakanhğı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ve Merkez Saymanlık
Müdüriüğüne ileteceklerdir.
Tebliğ olunur.
FON VE BAĞLI OLDUCU KURULUŞ
— Başbakanlik
Toplu Kona t Fonu
— Kamu Ortaklığı Fonu
— Tanıtma Fonu
— Sosyal Yardımlaşma vc Dayanışmayı Teşvik Fonu
— Geliştirme ve Ekstcklonc Fonu
FONUNUN
DÖNEMt GELİRLERİ VE 3405 SAYILI KANUN
GEREĞİ YAPACAĞI ÖDEMELERE AtT BİLDİRİM
Fonun Bağlı Olduğu Kurum
Fon YönetidsiniE Adı Soyadı
Unvanı
Tel No
Gdiria Tûrû
Dönem Gdirr
3405 sayılı Kanun
gereği kmümmi
g^eken tutar
Tevkifat yoluyla
kellen tutarlar
ödenecek
Tutar
TOPLAM
YETKİLİ İMZALAR
Sorumlu Sayman
Yönetid
D^let Planlama Teşkilâtı Must^rligmdan'^
mm
Madde 1 — 86/11237 sayılı İhracâtta Vagi ladesinin 2'nci maddesi çerçevesinde ka­
rar eki Vo"gi ladesi Ostdmnden, 4 — Orman Ürünleri Sanayii Liste Tde yo* alan "Kurşun
Kalem", 6 — Deri
Kösele Sanayii Liste Fde
alan ^'Ayakkabı vc Terlikler'^^ (tabii ve-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
345
File Size
9 296 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content