close

Enter

Log in using OpenID

2013 yılı kurumlar vergisi beyanı

embedDownload
1010
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
DÖNEM TİPİ
BOĞAZİÇİ KUR. VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı :
Yıl
2013
Yıllık
15.05.2014 - 16:27:54
Vergi Kimlik Numarası
5770025350
E-Posta Adresi
[email protected]
Ticaret Sicil No
İrtibat Tel No
Soyadı (Unvanı)
KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE
Adı (Unvanın Devamı)
SANAYİ A.Ş.
212
3651850
KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI
Türü
Sayısı
Şube
1
Ticari Bilanço Karı
7.408.548,68
Ticari Bilanço Zararı
0,00
İLAVELER
Türü
Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
416.483,27
ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER
Türü
Açıklama
Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)
154,16
ÇEK REESKONT KARŞILIK
İPTALLERİ VE GEÇMİŞ YIL
FATURALARI
Diğer İndirimler ve İstisnalar
71.598,73
Toplam
71.752,89
Kar ve İlaveler Toplamı
7.825.031,95
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı
71.752,89
ZARAR
0,00
KAR
7.753.279,06
Diğer Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İndirime Esas Tutar
7.753.279,06
KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER
Türü
Açıklama
Tutarı
Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c)
9.958,26
Toplam
9.958,26
Dönem Safi Kurum Kazancı
7.743.320,80
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
0,000000
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
0,00
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
0
Genel Orana Tabi Matrah
7.743.320,80
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları
0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları
0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı
0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Kurumlar Vergisi Matrahı
7.743.320,80
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
1.548.664,16
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER
Türü
Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler
1.034,76
Ödenen Geçici Vergi
1.557.477,03
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
1.558.511,79
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım
0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi
9.847,63
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi
9.847,63
Damga Vergisi
102,20
Kazancın Tespit Yöntemi
Bilanço
Bilanço Tipi
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası
5770025350
Soyadı, Adı (Unvanı)
Vergi Kimlik Numarası
Soyadı, Adı (Unvanı)
KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA
VE
SANAYİ A.Ş.
Ticaret Sicil No
KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA
VE
E-Posta Adresi
E-Posta Adresi
[email protected]
212
3651850
İrtibat Tel No
Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası
5770025350
Soyadı, Adı (Unvanı)
212
3651850
YMM Bilgileri
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
52102524854
Soyadı, Adı (Unvanı)
KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA
VE
SANAYİ A.Ş.
Oda Sicil No
TEMİZYÜREK
Oda Sicil No
AHMET
2229
E-Posta Adresi
E-Posta Adresi
[email protected]
[email protected]
İrtibat Tel No
SANAYİ A.Ş.
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
[email protected]
İrtibat Tel No
5770025350
212
3651850
İrtibat Tel No
212
3700700
EK BİLGİLER
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)
0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi
0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi
0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden
0,00
Yatırım İndirimi İstisnası
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası
0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?
Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?
Hayır
Devir yapıldı mı?
Hayır
Hisse değişimi var mı ?
Evet
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?
Evet
Yararlanılan Tutar (TL)
34.958,1400
İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ
Gelir
0,00
Gider
0,00
Finansman Giderleri
0,00
Amortisman Giderleri
0,00
EKLER
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
AKTİF
Açıklama
I. Dönen Varlıklar
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
82.298.220,67
91.591.617,61
451.821,51
1.721.170,52
3.554,13
835,48
448.267,38
1.940.335,04
0,00
220.000,00
. C. Ticari Alacaklar
46.438.031,44
59.142.283,36
. 1. Alıcılar
46.298.271,22
58.962.234,88
143.512,20
184.882,54
3.751,98
4.834,06
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar
530.538,17
522.680,49
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
530.538,17
522.680,49
. D. Diğer Alacaklar
8.089.298,95
9.353,93
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar
8.089.298,95
9.353,93
. E. Stoklar
23.764.457,52
25.057.127,86
. 1. İlk Madde ve Malzeme
10.452.359,70
11.930.861,45
. A. Hazır Değerler
. 1. Kasa
. 3. Bankalar
. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
. 2. Alacak Senetleri
. 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)
. 2. Yarı Mamuller - Üretim
836.740,35
886.764,48
. 3. Mamuller
7.793.929,41
7.597.404,30
. 4. Ticari Mallar
2.689.393,49
2.682.920,86
. 5. Diğer Stoklar
1.452.936,17
1.563.925,67
539.098,40
395.251,10
23.703,73
24.037,33
26,00
0,00
. 7. Verilen Sipariş Avansları
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
AKTİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
. 2. Gelir Tahakkukları
. H. Diğer Dönen Varlıklar
23.677,73
24.037,33
3.530.907,52
5.637.644,61
123.038,03
1.115.035,27
. 1. Devreden KDV
. 3. Diger KDV
Cari Dönem
(2013)
2.126.056,92
2.697.274,40
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
935.777,08
1.406.130,33
. 5. İş Avansları
308.945,98
331.287,19
22.110,45
23.495,54
. 6. Personel Avansları
. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
14.979,06
64.421,88
16.265.569,87
20.110.064,78
. A. Ticari Alacaklar
11.594,49
13.942,29
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar
11.594,49
13.942,29
5.367.080,30
5.362.278,46
4.801,84
0,00
II. DURAN VARLIKLAR
. C. Mali Duran Varlıklar
. 1. Bağlı Menkul Kıymetler
. 3. İştirakler
57.147,76
57.147,76
. 6. Bağlı Ortaklıklar
5.305.130,70
5.305.130,70
. D. Maddi Duran Varlıklar
8.226.437,48
11.009.902,87
24.832,91
3.587.832,91
. 3. Binalar
10.978.713,39
10.978.713,39
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar
74.318.049,92
74.518.183,12
. 1. Arazi ve Arsalar
. 5. Taşıtlar
. 6. Demirbaşlar
. 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)
902.298,58
511.063,20
6.241.292,56
6.305.196,68
2.594.493,77
3.022.680,21
87.085.661,12
87.927.161,53
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
252.417,47
13.394,89
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.249.495,53
3.188.380,26
. 1. Haklar
9.014.788,75
11.097.925,40
50.733,20
0,00
1.777.600,67
1.851.651,52
209.711,86
209.711,86
8.803.338,95
9.970.908,52
410.962,07
535.560,90
. 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
. 5. Özel Maliyetler
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler
AKTİF TOPLAMI
410.962,07
535.560,90
98.563.790,54
111.701.682,39
PASİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
32.838.346,60
53.608.795,83
. A. Mali Borçlar
22.841.899,14
39.022.785,96
. 1. Banka Kredileri
22.841.853,04
39.022.785,96
46,10
0,00
. B. Ticari Borçlar
3.549.665,28
8.596.534,65
. 1. Satıcılar
3.549.415,27
8.603.036,03
. 9. Diğer Mali Borçlar
. 2. Borç Senetleri
. 3. Borç Senetleri Reeskontu (-)
. C. Diğer Borçlar
. 1. Ortaklara Borçlar
. 4. Personele Borçlar
250,01
250,01
0,00
6.751,39
3.769.911,32
2.872.133,85
35.515,08
107.264,88
15.242,56
42.021,02
3.719.153,68
2.722.847,95
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
735.125,52
460.610,09
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
557.740,64
276.347,86
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
177.384,88
183.361,63
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar
PASİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Cari Dönem
(2013)
0,00
900,60
. G. Borç ve Gider Karşılıkları
102.719,58
107.431,60
. 4. Maliyet Giderleri Karşılığı
102.719,58
107.431,60
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
396.769,81
590.244,60
. 2. Gider Tahakkukları
. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
. 2. Diğer KDV
396.769,81
590.244,60
1.442.255,95
1.959.055,08
1.442.255,95
1.959.055,08
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
34.694.981,27
20.621.915,04
. A. Mali Borçlar
30.700.593,63
16.462.493,25
. 1. Banka Kredileri
30.000.000,00
15.000.000,00
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
841.412,26
1.774.247,53
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma
140.818,63
311.754,28
. E. Borç ve Gider Karşılıkları
3.994.387,64
4.159.421,79
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
3.994.387,64
4.159.421,79
V. Öz Kaynaklar
31.030.462,67
37.470.971,52
. A. Ödenmiş Sermaye
9.679.319,82
9.679.319,82
. 1. Sermaye
7.000.000,00
7.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
2.679.319,82
2.679.319,82
. B. Sermaye Yedekleri
129.784,14
129.759,14
. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri
129.298,99
129.298,99
. 4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
. C. Kar Yedekleri
. 1. Yasal Yedekler
. 3. Olağanüstü Yedekler
. 5. Özel Fonlar
. F. Dönem Net Karı (zararı)
. 1. Dönem Net Karı
PASİF TOPLAMI
485,15
460,15
18.554.041,76
20.253.343,88
3.039.871,40
3.048.271,40
15.276.914,70
16.722.493,80
237.255,66
482.578,68
2.667.316,95
7.408.548,68
2.667.316,95
7.408.548,68
98.563.790,54
111.701.682,39
DİPNOT
KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş
BİLANÇO DİP NOTLARI (2013)
1- Kayıtlı Sermaye Tavanı :
0,00 TL
2- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür,genel koordinatör,genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi
üst yöneticilere ;
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borç tutarı
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi
;
195.608,99 TL
19.178,46 TL
3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı (Ortak sigortalılık) :
542.114,61 TL
DİPNOT
4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların tutarı ;
Teminat Mektupları :
Kefaletname
İpotek
Teminat Çekleri
:
857.907,62 TL
336.303,62 TL
1,50 TL
:
124.040,00 TL
:
Teminat Senetleri :
397.562,50 TL
0,00 TL
5- Yabancı kaynak için verilmiş ipotek ve diğer teminat tutarı :
6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplamı :
YOKTUR
7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları :
Döviz Cinsi Miktarı YTL.Kuru Toplam Tutarı
USD 205.084,83 2,1343 437.712,55 TL
EUR 307.378,00 2,9365 902.615,50 TL
CHF 649,81 2,3899 1.552,98 TL
GBP 105,07 3,5114 368,94 TL
T O P L A M 1.342.249,97 TL
8- Yurt dışından alacaklar (AVANSLAR DAHİL) :
Döviz Cinsi Miktarı YTL.Kuru Toplam Tutarı
USD 1.786.102,97 2,1343 3.812.079,57 TL
EUR 5.371.171,35 2,9365 15.772.444,67 TL
T O P L A M 19.584.524,24 TL
9- Yurt dışına borçlar (AVANSLAR DAHİL) :
Döviz Cinsi Miktarı YTL.Kuru Toplam Tutarı
USD 2.808,57 2,1343 5.994,33 TL
EUR 25.449,27 2,9365 74.731,78 TL
CHF 0,00 2,3899 0,00 TL
YOKTUR
DİPNOT
GBP 0,00 3,5114 0,00 TL
T O P L A M 80.726,11 TL
10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanlarının tutarı : YOKTUR
11- Cari ve gelecek dönemde yararlanılacak yatırım indirim tutarı: YOKTUR
12-Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı: YOKTUR
13-Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:
TÜRÜ TERTİBİ ADEDİ ÜSLERİ TOPLAM TUTAR
Hamiline 15 60.000.000 0,01 600.000,00 TL
Hamiline 16 640.000.000 0,01 6.400.000,00 TL
TOPLAM ADET 700.000.000 TOPLAM SERMAYE 7.000.000,00 TL
14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: YOKTUR
15- İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakları :
ADI PAY ORANI PAY TUTARI
Kâr Kozmetik ürünler Ticaret Pazarlama ve Sanayi A.Ş 84,73% 5.931.096,24 TL
Diğerleri 15,27% 1.068.903,76 TL
16- Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıklar :
Ünvanı
Faaliyet Konusu Sermayesi Şirketimiz Payı
Bilser Dış Tic.Ltd.Şti.
İlaç ve kozm.ürün.alım satım 160,000 TL 54,400 TL
A.Avien Cosmetics ROMANYA
A.Avien Cosmetics FRANSA
Kozm.ve kişisel bkm.ürünleri 60,000 USD + 2,400,000 EUR 60,000 USD + 2,400,000 EUR
Kozm.ürünleri İthalat,İhracat 92,628,50 EUR 92,613,25 EUR
Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.
Kozm.ürünleri Satış Pazarlama dağıtım 50,000 TL 44.500 TL
17- Stok değerleme yöntemi:
Stoklar hareketli ağırlıklı ortalama fiyat yöntemi İle değerlendirilmektedir.
DİPNOT
18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri :
a) Cari Dönemde Satın Alınan.İmal veya
İnşa Edilen Maddi Duran Varlık Maliyeti................................:
6.414.302,77 TL
b) Cari Dönemde Elden Çıkartılan veya
Hurdaya Ayrılan Maddi Duran Varlıkların Maliyeti....................:
632.149,47 TL
19- Ana kuruluş,bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacaklar ve ticari borçlar içindeki payı :
TİCARİ ALACAK TİCARİ BORÇ
1-Ana Kuruluş 0,00 0,00 TL
2-Bağlı Ortaklık 47.873.702,10 0,00 TL
3-İştirakler 0,00 709,77 TL
20- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 166 Kişidir
21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlar:11 Mart 2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul kararı
gereğince yönetim kurulu tamamen değişmiştir.
22- Belli bir öneme sahip olan,ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile
her türlü bağlı kazaçlara ilişkin bilgi : YOKTUR
23- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkili bulunan muhasebe tahminlerindeki
değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:YOKTUR
24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutar : YOKTUR.
25- İşletmenin ortakları,iştirakleri,bağlı ortakları tarafından çıkartılmış bulunan menkul kıymetler; YOKTUR
26- İştirakler ve bağlı ortaklıklardan elde edilen bedelsiz hisse senetleri: YOKTUR
27- Alınan kredilerin ve çıkartılmış menkul kıy. gelecek döneme ilişkin tahak. etmemiş faiz borçları:YOKTUR
DİPNOT
28- Ortaklar,iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti,taahhüt,kefalet,aval,ciro gibi yük.:YOKTUR
29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık,yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından
açıklanması gerekli olan diğer hususlar ; YOKTUR
30- Bilanço Onay Tarihi : 28.02.2014
GELİR TABLOSU
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
A. Brüt Satışlar
85.523.314,16
99.468.885,39
. 1. Yurtiçi Satışlar
71.107.707,64
82.896.402,83
. 2. Yurtdışı Satışlar
14.406.139,52
16.188.648,56
9.467,00
383.834,00
B. Satış İndirimleri (-)
3.972.726,60
3.296.523,01
. 1. Satıştan İadeler (-)
3.839.074,83
3.140.722,25
. 2. Satış İskontoları (-)
133.651,77
155.800,76
C.Net Satışlar
81.550.587,56
96.172.362,38
D. Satışların Maliyeti (-)
58.656.364,83
63.303.468,97
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
45.833.835,72
51.526.577,96
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
11.749.337,39
10.698.162,54
0,00
1.078.728,47
1.073.191,72
0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı
22.894.222,73
32.868.893,41
E. Faaliyet Giderleri (-)
11.995.686,85
14.160.161,23
545.130,97
782.653,82
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3.069.637,94
2.222.610,75
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)
8.380.917,94
11.154.896,66
10.898.535,88
18.708.732,18
3.398.377,29
5.908.527,45
0,00
154,16
1.360,60
7.522,13
427.481,65
364.132,89
6.713,46
24.460,38
1.354.894,64
4.191.068,05
10.575,40
20.219,45
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
1.597.351,54
1.300.970,39
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
5.547.328,34
11.717.418,74
859.334,43
654.400,75
. 3. Diğer Gelirler
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Faaliyet Karı veya Zararı
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
. 3. Faiz Gelirleri
. 4. Komisyon Gelirleri
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar
. 7. Kambiyo Karları
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri
. 1. Komisyon Giderleri (-)
GELİR TABLOSU
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
. 2. Karşılık Giderleri (-)
Cari Dönem
(2013)
446.113,03
181.636,85
1.663.142,62
1.257.786,07
12.898,97
14.550,14
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
2.565.839,29
9.609.044,93
H. Finansman Giderleri (-)
5.337.009,39
5.376.273,45
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
3.922.152,00
4.281.933,17
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
1.414.857,39
1.094.340,28
Olağan Kar veya Zarar
3.412.575,44
7.523.567,44
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar
51.511,74
28.998,76
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları
31.486,37
224,65
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
20.025,37
28.774,11
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
796.770,23
144.017,52
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
796.770,23
144.017,52
2.667.316,95
7.408.548,68
779.912,22
1.562.661,68
1.887.404,73
5.845.887,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)
Dönem Karı veya Zararı
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
Dönem Net Karı veya Zararı
DİPNOT
KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (2013)
1- Amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:
2.404.148,56 TL
a) Amortisman Giderleri.................................................................:
1.386.878,72 TL
b)İtfa ve Tükenme Payları..............................................................:
1.017.269,84 TL
2- Dönemin karşılık giderleri:
181.636,85 TL
3- Dönemin tüm finansman giderleri :
5.376.273,45 TL
a)Üretim Maliyetine Verilenler 0,00
b)Sabit Varlıkların Maliyetine Verilenler 0,00
c)Doğrudan Gider Yazılanlar 5.376.273,45 TL
DÖNEMİN TÜM FİNANSMAN GİDERLERİ 5.376.273,45 TL
DİPNOT
4- Ana Kuruluş / Ana Ortaklık / Müessese / Bağlı Ortaklık / İştirakler İle İlgili Finansman Giderleri : 373,191,56 TL'dir.
5- Ana Kuruluş / Ana Ortaklık / Müessese / Bağlı Ortaklık / İştiraklere Yapılan Satışlar :Ana kuruluşa satış ilişkisi YOKTUR.
Bağlı Ortaklıkla satış ilişkisi 44,078,682,05 TL'dir.
6- Ana Kuruluş / Ana Ortaklık / Müessese / Bağlı Ortaklık / İştiraklerden Alınan ve Bunlara Ödenen Faiz,
Kira ve Benzerleri: 217,415,51 TL 'dir.
7- Üst seviye yöneticilerin ücretleri: 1.805.703,52 TL
8- Amortisman yöntemlerindeki değişikliğin etkileri: Değişiklik olmamıştır.
9- Maliyet hesaplama sistemleri ve stok değerleme yöntemleri:
Maliyetlerin Hesaplanması faaliyet tabanlı maliyet sistemine göredir.
Stoklar Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntemi İle Değerlendirilmektedir.
10- Fiili stok sayımı yapılmamışsa,gerekçeleri:
Fiili Stok Sayımı Yapılmıştır.
11- Satışlar arasında yer alan tali ürün ve hizmet satışları:
Toplamın % 20 sini aşmıyor.
12- Önceki dönem gelir ve giderleri : 224,65 TL 'dir.
13- Adi hisse senedi hisse başına düşen kâr : 0,008357 Türk Lirası hisse başına kâr payı : % 83,57 dir
KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
Açıklama
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
. 1.1- DÖNEM KÂRI
. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
0,0000
4.913.285,0500
2.667.316,9500
7.408.548,6800
779.337,8500
1.558.511,7900
KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
Cari Dönem
(2013)
779.337,8500
1.558.511,7900
1.887.979,1000
5.850.036,8900
0,0000
292.501,8400
. 1.4- BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.
1.887.979,1000
5.557.535,0500
. 1.6- ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
350.000,0000
350.000,0000
. 1.6.1- Hisse Senedi Sahiplerine
350.000,0000
350.000,0000
7.500,0000
7.500,0000
. 1.9- ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
76.500,0000
260.000,0000
. 1.9.1- Hisse Senedi Sahiplerine
76.500,0000
260.000,0000
. 1.8- YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
. 1.10- İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
. 1.12- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER (-)
8.400,0000
0,0000
1.445.579,1000
26.750,0000
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE
Adı Soyadı/ Unvanı
T.C. Kimlik
Numarası
T.İŞ BANKASI A.Ş.
Vergi Kimlik
Numarası
Kesilen Vergi
Dönemi
4810058590
10/2013-12/2013
Ödemenin Brüt Tutarı
Toplam
Vergi Tutarı
6.898,40
1.034,76
6.898,40
1.034,76
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE
Genel
Y.
Kanuni
Md./ Kurulu Ortak
Temsilci
Müdür Üyesi
Vergi Kimlik
No
Soyadı /
Unvanı
Adı /
Unvanın
Devamı
KAR KOZMETİK
4990418530 ÜRÜNLER
TİC.PAZ.VE
*
*
*
TC
Kimlik
No
İkametgah Adresi
İrtibat
Telefon No
MASLAK MAH.SÜMER SK.N:3 AYAZAĞA
TİC.MERK.N:3 C BLOK ŞİŞLİ-İSTANBUL
OTLUBELİ CD.YOL SK.MAYA RECİDENCE F
KARAAĞAÇ
MUSTAFA KEMAL BLOK D14 ETİLER-İSTANBUL
KARAAĞAÇ
HIFZI ALP
ADNAN SAYGUN CD.TARIK ŞEHMEN
EVLERİ N:75/A ULUS-İSTANBUL
Hisse
Oranı
2123651850
84,73
41053713868
2123520760
5,00
41047714086
2123766500
7,70
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi AdıÜnvanı
Vergi Kimlik
Numarası
T.C. Kimlik
Numarası
Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı
-Ünvanı
BİLFAR HOLDİNG A.Ş.
1710020560
ALIX AVIEN COSMETICS SRL.
BİLİM İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
1750002098
ALIX AVIEN COSMETICS SARL.
TASFİYE HALİNDE DENGE DIŞ
TİC.VE SAN.A.Ş.
2910011977
TASFİYE HALİNDE BİLSER DIŞ
TİC.LTD.ŞTİ.
1750226852
HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.
4650000606
AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZ.VE
DAĞ.A.Ş.
0420310611
TASFİYE HALİNDE AKVET
VETERİNER İLAÇ.SAN.VE TİC.A.Ş.
0430234534
KAR KOZMETİK ÜRÜNLER
TİC.PAZ.VE SAN.A.Ş.
4990418530
İllişkili Kişinin
Bulunduğu Ülke
ROMANYA
FRANSA
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi AdıÜnvanı
Vergi Kimlik
Numarası
T.C. Kimlik
Numarası
KAR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
VE İNŞAAT A.Ş.
4990418522
EKSPRES KOZMO MAĞAZACILIK
A.Ş.
3300476614
RİTA KOZMETİK SATIŞ PAZ.VE
DAĞ.A.Ş.
7350697271
URFAR İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
8930277552
Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı
-Ünvanı
İllişkili Kişinin
Bulunduğu Ülke
TRANSFER FİYATLANDIRMASI
MALİ
KAPSAMINDAKİ
İŞLEMLER AYRINTI
İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Alım Ana Para(TL)
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz
Alım Faiz(TL)
5.896.663,66
Satım Ana Para(TL)
279.780,11
Satım Faiz(TL)
8.079.945,00
439.347,36
İLİŞKİLİ
TRANSFER
KİŞİLERLE
FİYATLANDIRMASI
GERÇEKLEŞTİRİLEN
KAPSAMINDAKİ
TRANSFER FİYATLANDIRMASINA
İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN
İLİŞKİN
BİLGİLER
İŞLEMLER
Alım
. A- Varlıklar
Satım
Açıklama
7.116.609,30
87.221.449,74
0,00
27.318,08
3.486.180,03
86.455.903,97
59.509,27
738.227,69
. 5- Diğer(Belirtiniz)
3.570.920,00
0,00
. B- Hizmetler
7.703.832,75
0,00
. 3- Komisyon
7.703.832,75
0,00
. C- Mali İşlemler
6.176.443,77
8.519.292,36
. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz
6.176.443,77
8.519.292,36
. D- Diğer İşlemler
1.589.594,54
5.953.349,40
. 2- Grup İçi Hizmetler
1.374.940,43
5.853.163,30
214.654,11
100.186,10
22.586.480,36
101.694.091,50
. 1- Hammadde-Yarı Mamul
. 2- Mamul-Ticari Mallar
. 4- Kiralamalar
. 3- Diğer(Belirtiniz)
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı
PROMOSYON VE DİĞERLERİ
PAZARLAMA AKTİVİTELERİ
TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Açıklama
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Alım
6.176.443,77
Satım
8.519.292,36
TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Açıklama
Alım
Satım
. Maliyet Artı Yöntemi
16.410.036,59
93.174.799,14
.Toplam İşlem Tutarı
22.586.480,36
101.694.091,50
KURUMUN YURTDIŞI İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
YurtDışı İştirakin Unvanı
ALIX AVIEN COSMETICS SARL
ALIX AVIEN COSMETICS SRL
İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke Kurumun Sermaye Oy veya Kar Yurtdışı İştirakin Gayrisafi
Payı Oranı
Hasılatı
FRANSA
99.80
48.504,16
ROMANYA
100.00
13.663.375,51
Toplam
13.711.879,67
ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Açıklama
Tutar
. Aktif Toplamı
98.563.790,54
. Toplam Borçlar
67.533.327,87
. Öz Sermaye Tutarı
31.030.462,67
. Toplam Faiz Giderleri
5.376.273,45
. Toplam Kur Farkı Giderleri
1.257.786,07
. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların
En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı
1.500.000,00
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Açıklama
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI
. 2.Bankalar
. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar
. 8.Diğer döviz alacakları
II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI
USD($) TL Karşılığı
EURO(€) TL Kaşılığı
Diğer Döviz Cinslerinin TL
Karşılığı
4.005.890,1200
16.688.257,1500
1.921,9200
437.712,5500
902.615,5000
1.921,9200
3.562.887,2400
15.771.144,0300
0,0000
5.290,3300
14.497,6200
0,0000
2.801.735,0500
357.448,7500
0,0000
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Açıklama
USD($) TL Karşılığı
. 3.Kısa vadeli ticari borçlar
EURO(€) TL Kaşılığı
Diğer Döviz Cinslerinin TL
Karşılığı
5.994,3500
74.731,7800
0,0000
72.892,7500
282.716,9700
0,0000
. 7.Diğer döviz borçları
2.722.847,9500
0,0000
0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA
POZİSYONU (I-II)
1.204.155,0700
16.330.808,4000
1.921,9200
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)
1.204.155,0700
16.330.808,4000
1.921,9200
5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Giderin Türü
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar
Tutar
272.465,7500
Bağış ve yardımlar
9.958,2600
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi
7.930,5100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler
25.297,0000
Diğer
100.831,7500
TOPLAM
416.483,2700
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content