close

Enter

Log in using OpenID

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ

embedDownload
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
ORTAKLARINA DUYURU
24.04.2014
Şirketimizin 28.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin
iletmiş oldukları sorular ve cevapları Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II No: 17.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri
Tebliği uyarınca aşağıda sunulmaktadır.
1) Şerefiye hesaplarında 2014 yılında iskonto edilecek değer tutarı nedir?
3 No’lu Uluslararası Finansal Raporlama Standardı - “İşletme Birleşmeleri” (UFRS 3 - TFRS 3)
gereğince tüm işletme birleşmelerinin satın alma yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi
gerekmektedir. Bu yöntem gereğince de işletmenin, edinilen şirketin tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve
şarta bağlı yükümlülüklerini gerçeğe uygun değerlerini (makul değerlerini) dikkate alarak
muhasebeleştirmesi gerekmektedir. TFRS 3 paragraf 13’te tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklere ilişkin
olarak da şöyle denmiştir: “Edinilen işletmenin daha önce kendi finansal tablolarında varlık ve borç
olarak muhasebeleştirmediği bazı varlık ve borçların muhasebeleştirilmesi gerekir. Örneğin; edinen
işletme, edinilen işletmenin içsel olarak geliştirdiği ve ilgili maliyetleri giderleştirdiği için finansal
tablolarında varlık olarak muhasebeleştirmediği marka ismi, patent veya müşteri ilişkileri gibi edinilen
tanımlanabilir maddi olmayan duran varlıkları muhasebeleştirir”.-Yine TFRS 3 gereği, değer düşüklüğü
testi için şerefiye, nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, şerefiyenin oluştuğu işletme birleşmesinden
fayda sağlaması beklenen nakit üreten birimlere veya nakit üreten birim gruplarına yapılır. Şerefiyenin
dağıtıldığı her bir birim veya birim grubu işletme içi yönetsel amaçlarla, şerefiyenin izlendiği işletmenin
en küçük varlık grubudur. Şerefiye içerisinde yer alan edinilen işletmenin daha önce kendi finansal
tablolarında varlık ve borç olarak muhasebeleştirmediği marka bedeli, gelecekte Şirket tarafından fayda
sağlanmayacağından dolayı 2013 yılında gelir tablosu ile ilişkilendirilmiştir. 2014 yılında aynı prensipler
çerçevesinde değer düşüklüğü testi yapılacaktır.
Şirket’in finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II14.1)” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, söz konusu Tebliğin 5. maddesine istinaden Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan
Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır.
TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar” standardı ise mali
tabloların geriye dönük olarak düzenlenmesine izin vermiştir. Aynı zamanda “Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin (II-14.1) “Finansal raporlarda sorumluluk
beyanları”başlıklı 9 uncu maddesinde belirtildiği üzere, yıllık ve ara dönem finansal raporların, bu Tebliğ
hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan
işletme ile kusurlarına ve durumun gereklerine göre işletmenin yönetim kurulu üyeleri sorumludur. Şirket
yönetimi SPK’nın ilgili Tebliğ hükümlerinde düzenlenen standartları kullanarak mali tabloları geriye
yönelik düzeltmiş ve Genel Kurul’un onayına sunmuştur. Söz konusu Tablolar Genel Kurul tarafından
onaylanmıştır.
2) 2.1) TMS16’ya göre aktifine kayıtlı olan gayrimenkuller ile ilgili olarak 2014 yılında gerçeğe uygun
değer çalışması yapılması planlanmış mıdır?
Şirket yönetimi TMS 16 – “Maddi Duran Varlıklar” standartı 73 ve 74. paragraflara istinaden gerekli
açıklamaları 2013 yılı mali tablolarında yapmıştır. Aynı zamanda, yine TMS 16 – “Maddi Duran
Varlıklar” standardı 29. paragrafta belirtildiği üzere bir işletme muhasebe politikası olarak Paragraf
30’daki maliyet modelini ya da paragraf 31’deki yeniden değerleme modelini seçer ve bu politikayı ilgili
maddi duran varlık sınıfının tamamına uygular. Şirket yönetimi, 2013 yılında maliyet modelini belirlemiş
ve mali tablolarını bu modele göre hazırlamıştır. 2014 yılı içerisinde de aynı prensipler çerçevesinde
hareket edilecektir.
2.2) Şirketin kendi mülkiyetinde bulunan “süpermarket ve hipermarket” olarak kullanılanlar hariç
olmak üzere, boş arazi, depo, yönetim merkezi vs. diğer tüm mülkleri için tarafımıza m2’leri ve
gayrimenkul cinsleri, yerleri belirtilerek detaylı bilgi verilmesi?
Gayrimenkul Adı
Genel Müdürlük
Yenimahalle Macun
İzmir Çeşme
Ankara Altındağ
Antalya
Cinsi
Bina
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Alan (m2)
13,372
280
1,448
3,924
60,989
3) 3.1) Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler hesabına 2014 yılında ne kadar karşılık ayrılması
planlanmaktadır?
TMS 37 – “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” kapsamında belirtildiği gibi; ekonomik
açıdan dezavantajlı sözleşmeler sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mutlaka
katlanılması gereken maliyetin, söz konusu sözleşme kapsamında elde edilmesi beklenen ekonomik
faydayı aştığı sözleşmedir. Aynı zamanda bir işletme ekonomik açıdan dezavantajlı olan bir sözleşmeye
sahip ise, söz konusu sözleşmeye ilişkin mevcut yükümlülük karşılık olarak muhasebeleştirilir ve ölçülür.
Mali tablolarda yer alan ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme karşılığı ile ilgili Şirket yönetimi
tarafından yapılan güncel ekonomik ve ticari değerlendirmeler sonucu karşılık tutarı güncellenmiş ve mali
tablolara yansıtılmıştır. 2014 yılında da aynı prensipler çerçevesinde hareket edilecektir.
3.2) Ekonomik açıdan dezavantajlı kira sözleşmesine konu hipermarketin ismi?
Bu bilgi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 437 hükümleri uyarınca Şirketimiz açısından ticari sır
niteliğinde olup açıklanması şirket menfaatlerini tehlikeye sokabilecek nitelikte bilgiler kapsamındadır.
Bu sebeple istenilen bilgi verilememektedir.
3.3) Sürekli zarar doğuran karşılık işlemlerine konu kira sözleşmesinin devamıyla ilgili olarak ne
düşünüldüğü?
Bu bilgi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 437 hükümleri uyarınca Şirketimiz açısından ticari sır
niteliğinde olup açıklanması şirket menfaatlerini tehlikeye sokabilecek nitelikte bilgiler kapsamındadır.
Bu sebeple istenilen bilgi verilememektedir.
4) 4.1) Risk ve dava karşılıkları hesabına 2014 yılında ne kadar karşılık ayrılması planlanmaktadır?
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda TMS 37 – “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” kapsamında
finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler
göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak
harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi
durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. Şirket
yönetimi ve hukuk danışmanlarının değerlendirmeleri sonucu karşılık ayrılması için yukarıda bahsedilen
şartların sağlanması sebebi ile 2013 yılı içerisinde karşılık tutarları muhasebeleştirilmiştir. 2014 yılında da
aynı prensipler çerçevesinde hareket edilecektir.
4.2) Risk ve dava karşılık işlemlerine konu ihtilaflı konular nelerdir ve nihai çözümleri hakkında
beklentileriniz nedir?
2014 yılı içerisinde provizyona konu olan riskler ve davalar Şirketimizin menfaatlerini koruyacak
şekildetüm hukuki süreçlerle takip edilmeye devam edecektir.
5) 2013 Stok devir hızı nedir?
2013 yılı stok devir hızı 8,85 olarak hesaplanmıştır. Bu devir hızı SMM (Satılan Malın Maliyeti) /
Ortalama Stoklar (Dönem Başı + Dönem Sonu Stok) / 2 formülü kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır.
6) 2014 yılında bilançoda ayrılan toplam çoğunluğu risk, dava ve hipermarket sözleşmesinden
kaynaklanan 175 milyon TL karşılığın ne kadarının iptal edilmesi planlanmaktadır?
2014 yılı içerisinde provizyona konu olan riskler ve davalar tüm hukuki süreçlerle takip edilmeye devam
edecek ve TMS-37 kapsamında gerekli şartların oluşması halinde söz konusu provizyonların iptali söz
konusu olabilecektir.
7) Şirket 2014 yılı hesaplarıyla ilgili olarak yıl karşılaştırılmalarında analize müsait finansal tabloların
hazırlanmasına yönelik alınan önlemler nelerdir?
Şirketimiz “TMS1- Finansal Tabloların Sunuluşu” standardı gereğince Finansal Tablolarını
karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. Bu kapsamda, mali tablo gider kalemleri ile ilgili olarak hem güncel
SPK Tebliği ile mecburi hale gelmiş sınıflandırmalar yapılmış hem de sektörel verilerin Şirket ortakları
tarafından daha iyi analiz edileceği düşünülerek sınıflandırmalar yapılmıştır. Mali tablo okuyucuları
tarafından yapılacak olan analizleri de mümkün kılmak adına 2013 yılında yapılan sınıflandırmalar aynı
zamanda 2012 yılında da yapılmış ve mali tablolara yansıtılmıştır.
8) Yeni yönetimin stratejik planı mevcut mu, mevcutsa çok detay içermeyen ana başlıklarla ilgili
bilgiler nelerdir?
Şirketin 3 yıllık stratejik planı mevcut olup ana iş planları şu şekilde belirlenmiştir:
I.
II.
III.
Şirket cirosunu ve karlılığını artırmak: Orta vadede yeni mağaza açılışları ve mevcut mağazalardaki
ciroyu artırmak suretiyle karlılığı artırmak hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik olarak mağaza açılış
planları, ticari operasyonlar, reklam-pazarlama aktiviteleri gibi altbaşlıklarda detaylı iş planları
oluşturulmaktadır.
İş süreçlerinde öze dönmek: Zaman içerisinde pekçok değişime uğramış ve hantallaşmış iş
süreçlerinin detaylı bir şekilde incenerek basit, anlaşılabilir ve ölçülebilir süreçlere döndürülmesi,
dolayısıyla verimliliğin artırılması ve giderlerin optimize edilmesi yönündeki iş planını
kapsamaktadır.
Bilgi işlem sistemlerinde iyileştirme: Şirketin mevcut bilgi işlem sistemlerinin rehabilite edilmesini
ve bu sistemlerin günün ihtiyaçlarına uygun, ve modern sistemlerle değiştirilmesine yönelik iş
planlarını ihtiva eder.
9) Şirket 2014 yılı için açılacak 100 mağaza hedefi planlanan çalışmaya uygun gitmekte midir, hedefte
sapma beklentisi var mıdır?
Açılışlar planlanan şekilde devam etmektedir, herhangi bir sapma beklentisi şu an için bulunmamaktadır.
10)Yine açıklandığı üzere, 2016 yılı sonuna kadar açılacak geriye kalan 600 mağazanın 2015 ve 2016
yılları için planlanan ayrı ayrı açılacak mağaza sayıları?
Bahsedilen açıklama genel bir ideal hedefi ifade etmekte olup 3 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Bu yıl
ulaşılacak açılış sayısına göre 2015 ve 2016 yıllarındaki bütçe hedefleri şekillendirilecektir.
11)Stratejik bir malı günde 100kg satan mağazanın müdürünü yanlarına çağırıp ne oluyor diye
sorgulanması gereken küçük hedeflerin revizesi konusunda çalışmanız mevcut mu?
Bütçe hedeflerimiz mağaza ve reyon bazında belirlenmektedir. Dolayısıyla her mağaza müdürü kendi
mağazasındaki çeşitli reyonların bütçe hedeflerinden ayrı ayrı sorumlu olup, bu bilinçle ticari
aktivitelerini planlamaktadırlar.
12)Açıklamalarda operasyonel verimliliğe ilişkin bilgi yok, bu konuda hedeflenmiş herhangi bir
çalışma planı varsa bu konuda bilgi verilmesi?
8. soruya verdiğimiz cevapta (stratejik plan ana başlıkları) açıkladığımız çerçevede, operasyonel
verimliliğe dair iş süreçlerinde öze dönmek ve bilgi işlem sistemlerinde iyileştirme projelerinin
operasyonel verimliliği artırması hedeflenmektedir.
13)13-1) Şirket, geçmişte müşteri kaybettiği ve cirolarına reel olarak kan kaybettiği vakadır, bu
durumu telafi etmek ve kaybettiği müşterisini geri çekmek için bir rehabilitasyon planı mevcut
mudur?
8. soruya verdiğimiz cevapta (stratejik plan ana başlıkları) açıkladığımız çerçevede, şirket cirosunu ve
karlılığını artırmak yönündeki iş planımızda bahsedilen ticari iyileştirmelerin müşteri sayılarını artırması
hedeflenmektedir.
13-2) Büyüme hamlesinin kaynakları hakkında mevcutsa stratejik planınızla ilgili bilgi
verebilirmisiniz?
Büyüme hamlesinin, herhangi bir şirket satınalması ve birleşmesi durumu haricinde, şirketin özkaynakları
ve yaratılan işletme sermayesi ile finanse edilmesi öngörülmektedir.
14)Şirketin mülkiyetinde olup bizzat kendi kullandığı mağaza olarak ticari faaliyetin olduğu
gayrimenkullerin m2 alanı?
Gayrimenkul Adı
Adana Seyhan
İzmir Karşıyaka
İstanbul Bahçelievler
İstanbul Bayrampaşa
İstanbul Maltepe Park
İstanbul Merter
İstanbul Maltepe Merkez
İstanbul Fulya
Cinsi
Hipermarket
Hipermarket
Hipermarket
Hipermarket
Hipermarket
Hipermarket
Hipermarket
Süpermarket
Alan (m2)
20,995
17,104
7.161
16,054
17,668
21,684
3,857
2,703
İstanbul Bağcılar
İstanbul Beşiktaş
Süpermarket
Süpermarket
3,316
2,492
15)Şirketin mülkiyetinde olup bizzat kendi kullandığı yönetim binası, depo v.b. amaçla kullanılan ve
boş olarak tutulanlar da dahil olmak üzere ticari faaliyetin olduğu gayrimenkullerin m2 alanı?
2. ve 14. sorulara verilen cevaplarda açıklanmıştır.
16) Şirketin mülkiyetinde olup avm’lerde mağaza olarak kiraya verip kira geliri elde ettiği
gayrimenkullerin m2 alanı?
Gayrimenkul Adı
İzmir Karşıyaka
İstanbul Bahçelievler
İstanbul Bayrampaşa
İstanbul Maltepe Park
İstanbul Maltepe Merkez
İstanbul Bağcılar
Cinsi
Alışveriş Merkezi
Alışveriş Merkezi
Alışveriş Merkezi
Alışveriş Merkezi
Alışveriş Merkezi
Alışveriş Merkezi
Alan (m2)
32,226
15,000
18,739
75,000
4,173
2,530
17)2013 Finansal tablo dipnotları 53.sayfada Teknosa’dan elde edilmiş 4.551.338 TL kira geliri
karşılığında Teknosa’ya kiralanmış işyerlerinin toplam m2 alanı?
Bu bilgi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 437 hükümleri uyarınca Şirketimiz açısından ticari sır
niteliğinde olup açıklanması şirket menfaatlerini tehlikeye sokabilecek nitelikte bilgiler kapsamındadır.
Bu sebeple istenilen bilgi verilememektedir.
18)İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili bilgi verilmesi hakkındaki talep
SPK’nın yayımladığı yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’ne (II-17.1) göre, ilişkili taraflarla 2013
yılında yapılan işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması gerekmediğinden, bu konuya Toplantı
gündeminde yer verilmemiştir.
CarrefourSA’nın ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında detaylı açıklamalar 2013 yılına ilişkin
olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzda 37 no.’lu finansal rapor dipnotunda yer
almaktadır.
Öte yandan, 1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin onayına
sunulan ilişkili taraf işlemleri ve önemli nitelikte işlemler ile bu işlemlerden onaylanmayarak Genel
Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
19)Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği madde 1.3.6. hakkında bilgi verilmesi
Mülga Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in (Seri IV No:
56) 1.3.7 maddesinde düzenlenen hususlar yürürlükte olan Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II.17.1) 1.3.6
maddesinde düzenlenmektedir.
1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin,
yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye
kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek
önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş
türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmasıyla da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka
ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu söz konusu olmadığından, bu hususun 2013
yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızda görüşülmesi lüzumu doğmamıştır.
20)Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri hakkında bilgi verilmesi
Yönetim kurulu üyelerimizin 2013 yılı ücretleri, 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
görev süreleri boyunca geçerli olmak üzere tespit edilmiştir. 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı www.carrefoursa.com adresli web sitemizin Kurumsal menüsünde yer alan Yatırımcı
İlişkileri başlığı altında mevcuttur. Şirketimizin“Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere
İlişkin Ücret Politikası” da web sitemizde yer almakla birlikte, 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul
Toplantısından önce 27 Mart 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden tekrar pay
sahiplerimizin bilgisine sunulmak üzere duyurulmuştur.
21)Yapılan bağışlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi
2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirketin 2013 yılında yapacağı bağışlarının üst
sınırının 1.000.000,00 TL (Bir milyon Türk Lirası) veya 2013 yılı vergi öncesi karının %5’i (yüzde beş)
olmasına oy çokluğu ile karar verilmişti. 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlara ilişkin ayrıntılı tablo 28
Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımızda pay sahiplerimize okunmuş olup, detayı
aşağıda sunulmaktadır.
2013 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR
Bağışlar
Tutar (TL)
AMBASSADE DE FRANCE ANKARA BAĞIŞ
ATAŞEHİR BALEDİYESİ BAĞIŞ
BEYKOZ BELEDİYESİ BAĞIŞ
BOĞAZİÇİ ÜNİV.VAKFI BAĞIŞ
ÇANKAYA ZABITA KARAKOLUNA BAĞIŞ
DİDİM BELEDİYESİ BAĞIŞ
ERENLER BELEDİYESİNE BAĞIŞ
FRANSIZ SARAYINA VERİLEN BAĞIŞ
GALATASARAY ÜNİV. BAĞIŞ
HALI SAHA TURNUVASI BAĞIŞ
KEMER BELEDİYESİ BAĞIŞ
KEMERBURGAZ SPOR KLUBU. BAĞIŞ
KURUMSAL İLETİŞİM HEDİYE ÇEKİ BAĞIŞ
MAĞAZALARIN YAPTIĞI ÇEŞİTLİ BAĞIŞLAR
MALTEPE EMNİYETİNE BAĞIŞ
SAİNT BENOİT LİSESİ PİLAV GÜNÜ BAĞIŞ
UBI FRANCE GIDA FORUMU SPONSOR
ÜNYE SPOR KULÜBÜ BAĞIŞ
YENİ MAHALLE SPOR KULÜBÜ BAĞIŞ
YENİMAHALLE & MAMAK BELEDİYESİ
Toplam
3.062,60
1.800,00
29.839,75
9.887,50
129,98
9.172,00
412,99
4.589,00
10.000,00
2.300,00
5.000,00
12.406,45
20.880,00
152.637,71
30.000,00
110,51
10.399,55
1.000,00
10.000,00
2.245,50
315.873,54
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content