close

Enter

Log in using OpenID

06_KONU KAVRAMA DİKAB:Mizanpaj 1.qxd

embedDownload
YGS / LYS
TS / TM / YGS
DİKAB
1.
•
3.
“Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.”
(Rahman, 5)
•
01
İnanç
“O (cc); geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır.
Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.”
Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Ancak her canlıdan
rızkına ulaşması için emek harcamasını istemiştir. Bu nedenle doğadaki tüm canlılar rızıklarına ulaşmak için çalışmaktadırlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki görüşe örnek
gösterilemez?
(Enbiya, 33)
Yukarıda verilen ayetler Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre
yarattığını göstermektedir.
A) Kuşların sıcak ülkelere göç etmesi
C) Arıların kilometrelerce uzaklara giderek çiçeklere ulaşması
A) Dünya hayatına daha fazla önem vermemize
D) Karıncaların küçük bedenleriyle buğday taşıması
B) Allah’ın varlığını, gücünü ve kudretini anlamamıza
E) Timsahların avlarını yakalamak için suyun içinde saatlerce hareketsiz beklemesi
K
E
C) Bu delillere bakarak bilinçli bir mümin haline gelmemize
D) Bir amaca bağlı olarak yaratıldığımızı kavramamıza
E) Canlıların başıboş bırakılmadığını kavramamıza
N
R
Ö
2.
“Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı
hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi
cehennem azabından koru!” (Ali İmran, 191)
Verilen ayette Allah insanlardan aşağıdakilerden hangisini istemektedir?
A) Sürekli ibadet etmesini
B) Evrendeki düzeni bozmamasını
C) Yakın akrabayı görüp, gözetmesini
D) Evreni incelemesini, ondaki uyum ve denge üzerinde
düşünmesini
E) Evrenin nasıl yaratıldığını öğrenmesini
R
İ
T
B) İnsanların tarlayı ekmeden ürün almak istemesi
Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bilmemizin
aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
4.
•
Sürekli gündüz olsaydı canlıların hayatı nasıl olurdu?
•
Sürekli yaz mevsimi ya da sürekli kış mevsimi olsaydı
ne olurdu?
•
Yerçekimi olmasaydı dünya üzerinde yaşam nasıl
olurdu?
Yukarıda sorulan bu sorularla aşağıdakilerden hangisi
anlatılmak istenmiştir?
A) Kader ve kaza inancının önemi
B) Ahiret inancının insan davranışına etkisi
C) Evrendeki her şeyin bir düzen içinde olduğu
D) Her şeyin tek bir güç tarafından idare edildiği
E) Tüm evrenin tek bir yaratıcısı olduğu
01
İnanç
5.
“Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O bir çocuk edinme-
8.
miştir, mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona ölçü,
biçim ve düzen vermiştir.” (Furkan, 2)
A) Yüce Allah’ın canlılara, yiyip içmesi ve yararlanması
için verdiği her şeydir. (Rızık)
Verilen ayete bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
B) İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimidir. (Ömür)
A) Yaratılan her şeyde bir düzen olduğuna
B) Allah’ın kâinattaki her şeyi bir ölçü ile yarattığına
C) Allah tarafından önceden takdir edilen olayların zamanı
geldiğinde gerçekleşmesidir. (Kaza)
C) Evrende her şeyin belli bir sistem içinde olduğuna
D) Allah’ın, ezelden ebede kadar olacak her şeyi ezeli ilmiyle bilip takdir etmesidir. (Kader)
D) Evrende var olan her şeyin birbirinden bağımsız olduğuna
E) Bir konuda hiçbir şey yapmayıp sonucu Allah’tan beklemektir. (Tevekkül)
E) Allah’ın mülkünde ortağının olmadığına
6.
9.
A) Allah, olacak her şeyi önceden bilmektedir.
B) Hiçbir şey Allah’ın izni olmadan gerçekleşmemektedir.
D) Allah bütün canlıların hayat programlarını önceden belirlemiştir.
Bir amaca ulaşabilmek için gerekli bütün tedbirleri aldıktan
sonra Allah’a güvenmeye ve sonrasını O’na bırakmaya tevekkül denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tevekküle örnek
gösterilebilir?
“Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem
sahibi Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.”
(Rahman, 26-27)
Verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
C) Allah insanı bazı hatalarından sorumlu tutmamaktadır.
7.
R
İ
T
K
E
Aşağıdakilerden hangisi kaderle ilgili yanlış bir ifadedir?
E) Allah tüm olacakları ezeli ilmiyle bilmektedir.
Aşağıda verilen tanımlardan hangisi, ayraç içindeki
kavramı tam olarak karşılamamaktadır?
A) Dünya hayatının geçici olduğu
B) İnsanların irade sahibi olduğu
C) Paylaşma ve yardımlaşmanın önemi
D) Allah’a tevekkül etmenin önemi
E) Allah’a imanın gerekliliği
10.
Kaderde ise olur, etme merak
Uyma nefsine, Allah’ın emrine bırak.
Altından ağacın olsa, zümrütten yaprak,
Akıbet gözünü doyurur bir avuç toprak.
A) Sınav sırasında zamanı iyi kullanamayan Ahmet’in soruları cevaplayamaması
Verilen dörtlüğe bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
B) Derslerine iyi çalışan Yusuf’un, Allah’tan başarılı olmayı dilemesi
A) İnsanlar nefsine uymamalıdır.
C) Merve’nin, “Kaderimde ne varsa o olur.” diyerek sınavlarına çalışmaması
D) Sınava çalışmayan Bilge’nin, sınavdan yüksek puan
beklemesi
E) Ali’nin “Hayatta önemli olan sınav değildir.” demesi
B) Kaderde yazılan şeyler mutlaka gerçekleşir.
C) Bazı olaylara müdahale edilmemesi gerekmektedir.
D) İnsanlar Allah’ın isteklerini yapmaya çalışmalıdır.
E) İnsanlar kendi kaderini değiştirebilirler.
YGS / LYS
TS / TM / YGS
DİKAB
1.
02
İbadet
Zekât, İslam dinine göre zengin sayılan Müslümanların
mallarından, ihtiyaç sahibi kişilere vermesidir. Ancak bunu
yaparken ihtiyaç sahiplerini incitecek, onları minnet altında
bırakacak, onları gücendirecek davranışlardan sakınılması
gerekmektedir.
3.
Sadaka-i cariye, sevabı hiç bitmeyen, öldükten sonra da
sevabı devam eden sadaka demektir. Peygamber Efendimiz (sav), “İnsanlar öldüğü zaman amel defterleri kapanır.
Ancak sadaka-i cariyesi olanların amel defterleri kapanmaz.” buyurarak sadaka-i cariyeninin önemini belirtmiştir.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı
yoktur?
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “sadaka-i cariye”ye
örnek gösterilemez?
A) Zekâtı kimler verir?
A) Hayırlı evlat yetiştirmek
B) Zekât kimlere verilir?
B) İbadetlerini aksatmadan yapmak
C) Zekât malın ne kadarından verilir?
C) Faydalı ilim öğrenip bunu başkalarına da öğretmek
D) Zekât verilirken nelere dikkat edilir?
D) Herkesin faydalanacağı cami, okul, hastane gibi kurumlar yaptırmak
E) Zekat hangi dinin ibadetidir?
R
İ
T
K
E
E) İnsanları hayır yapmaya teşvik eden bir kitap yazmak
2.
N
R
Ö
İbadetler, Allah’a olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Aynı
zamanda tüm ibadetler insanın sosyal ve ahlaki yönlerden
gelişmesine yardımcı olmaktadır. Örneğin, hac ibadeti farklı
bir mekan ve farklı bir çok insan ile karşılaşma adına, insan
yaşamını olumlu yönde etkileyen bir ibadettir.
Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bu etkisine örnek
gösterilemez?
A) Kişinin iradesini güçlendirmesi
B) Kişiye zorluklara karşı sabretme alışkanlığı kazandırması
C) Diğer milletten olan insanlara karşı ön yargılarının yok
olmasına yardımcı olması
D) Kişiye kıskançlık ve gurur gibi alışkanlıklar kazandırması
E) Kişiler arasındaki toplumsal birlik ve beraberlik bilincini
geliştirmesi
4.
Kurban etinin; 1/3’ü yoksullara, 1/3’ü misafirlere ve 1/3’ü
ev halkına taksim edilmelidir.
Kurban ibadeti yerine getirilirken yapılan bu taksimin
aşağıdaki ayetlerden hangisinin gereği olduğu söylenebilir?
A) “Onlardan hem siz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve
gizlemeyen fakirlere yedirin.” (Hac, 36)
B) “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat
sizin Allah’ın emrine olan bağlılığınız O’na ulaşır.”
(Hac, 37)
C) “Biz her ümmet için bir kurban ibadeti koyduk ki Allah’ın
kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine
O’nun adını ansınlar.” (Hac, 34)
D) “Kurbanlık deve ve sığırları Allah’ın size olan nişaneleri kıldı. Elbette sizin için onlarda hayır vardır.” (Hac,
36)
E) “Onlar bilmezler mi ki, gizlediklerini de açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir.” (Bakara, 77)
02
İbadet
5.
8.
İnsanın sorumluluğu gücüyle sınırlı tutulmuştur. Bu konuda
Kur’an’da, “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle
yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük
de kendi zararınadır...” (Bakara, 286) buyurulmaktadır.
Bazı ibadetlerin belli bir zamanı vardır; mutlaka bu zaman
diliminde yapılması gerekir.
Buna göre;
I. Sadaka vermek
Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılan duruma karşıt bir örnektir?
II. Hacca gitmek
A) Bir iş adamının malının zekatını vermesi
III. Ramazan orucu tutmak
B) Sağlığı iyi olmayan bir kişinin oruç tutmaması
IV. Namaz kılmak
C) Fakir bir insanın hac ibadetini yerine getirmemesi
gibi ibadetlerden hangisi ya da hangilerinin belli bir zamanda yapılma zorunluluğu yoktur?
D) Özgür olmayan bir kişinin cuma namazını kılmaması
A) Yalnız I
E) Zengin bir kişinin kurban kesmemesi
B) Yalnız II
C) II ve III
N
R
Ö
Aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile paylaşma ve yardımlaşma farz kılınmıştır?
A) Zekât
B) Namaz
D) Oruç
7.
•
Zekât vermek
•
Sadaka vermek
•
Fitre vermek
D) I ve IV
R
İ
T
K
E
9.
İslamiyet, paylaşma ve yardımlaşmaya son derece önem
vermiştir. Paylaşma ve yardımlaşma ibadetini Müslümanlara farz kılmıştır.
C) Hac
E) Umre
Körfez Yayınları
6.
B) I ve II
“Hac, benim için kesinlikle yerine getirmem gereken ibadetlerden biridir.” diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Kutsal yerleri görmeyi çok arzulamaktadır.
B) Dinimize göre zengin bir Müslüman’dır.
C) Emeklilik çağına gelmiş biridir.
D) Herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır.
E) İbadetlerini her koşulda gerçekleştiren biridir.
10.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmanın önemi ile ilgili değildir?
A) Düşenin elinden tut ki sen de düştüğün zaman tutacak
bir el bulasın
B) Kişi yedikleriyle değil, yedirdikleriyle mutlu olur.
Öncüllerde verilen ibadetler, insanlar arasında aşağıdaki duyguların hangisinin gelişmesini sağlar?
C) İnsan sevdiğiyle beraberdir.
A) Aç gözlülüğün
B) Bencilliğin
D) Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey
kaybetmez.
C) Kıskançlığın
E) Veren el alan elden üstündür.
D) Yardımlaşmanın
E) Gıybetin
Test 01 CA
1-A
2-D
3-B
4-C
5-D
6-C
7-B
8-E
9-A
10-E
YGS / LYS
TS / TM / YGS
DİKAB
1.
3.
Hz. Muhammet(sav);
•
Bizans hükümdarına
•
İran kisrasına
•
Habeşistan kralına
•
Gassani kralına
mektup göndererek onları İslamiyet’e davet etmiştir.
Hz. Muhammet(sav) çocuklar arasında ayrım yapmazdı.
Bir savaşta, düşman ordusu içinde çocukların öldüğünü öğrenen Peygamberimiz, bu olaya çok üzüldü. Arkadaşlarından biri, ölenlerin düşmanların çocukları olduğunu ve
üzülmemesini söyledi. Bunun üzerine Hz. Muhammet(sav);
“Düşmanların çocukları bile olsalar, çocuklar sizden iyidirler. Sakın çocukları öldürmeyin.” buyurdu.
Bu parçada Hz. Muhammet(sav)’in hangi yönüne vurgu
yapılmıştır?
R
İ
T
Buna göre, Hz. Muhammet(sav) ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Zamanı iyi değerlendirmesine
A) Görevini yerine getirmeye çalışmıştır.
B) Sabırlı ve cesaretli olmasına
B) Sadece belirli bir topluluğa gönderilmiştir.
C) Merhametli ve affedici olmasına
K
E
C) Aldığı mesajları herkese duyurmak istemiştir.
D) Tüm insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir.
E) Tebliğ vazifesinde bulunmuştur.
2.
03
Hz. Muhammet(sav)
N
R
Ö
Hz. Muhammet(sav) hayatı boyunca hiç yalan söylememiştir. Peygamber olmadan önce de, peygamberliğinden
sonra da insanlar Hz. Muhammet(sav)’i doğru sözlü ve güvenilir bir insan olarak tanımışlar ve kabul etmişlerdir.
Buna göre aşağıdaki sözlerinden hangisi Hz. Muhammet(sav)’in doğru sözlü olmaya önem verdiğinin göstergesidir?
A) “Öğretin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, öfkelendiğiniz
zaman susun.”
B) “Her zaman hoşgörülü ol! Çünkü hoşgörülü olmak, bulunduğun yeri güzelleştirir.”
C) “Oruç tutan kimse, dilini kötü şeylerden korur.”
D) “İnsanların en hayırlısı borcunu en iyi şekilde ödeyendir.”
E) “Biriniz konuştuğunuz zaman yalan söylemesin, bir söz
verdiğinde sözünden dönmesin.”
D) Bilgiye önem vermesine
E) İnsanlara karşı vefalı olmasına
4.
Hz.Muhammet(sav), bir gün mescide geldiğinde mescitte
bir grup Kur’an okuyor, Allah’a dua ediyordu. Başka bir
grup da, ilim öğrenip öğretmekle meşguldü. Hz.Muhammet(sav), “Her ikisi de hayır üzeredir. Bunlar Kur’an okuyor, dua ediyorler. Bunlar ise öğrenip öğretiyorlar. Ben de
öğretmen olarak gönderildim.” buyurdu ve ilimle uğraşan
grubun içerisine oturdu.
(İbn-i Mace, Sünen C-1, S-18)
Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Hz. Muhammet(sav) ilim öğrenmeye ve öğretmeye
daha fazla önem vermektedir.
B) Hz. Muhammet(sav) boş duran insanları sevmemektedir.
C) Hz. Muhammet(sav) insanların boş vakitlerini mescitlerde geçirmesini istemektedir.
D) Hz. Muhammet(sav) dönemi’nde mescitler sadece eğitim amaçlı kullanılmaktaydı.
E) Hz. Muhammet(sav) insanlar arasındaki uhuvvetin artmasını sağlamaya çalışmıştır.
03
Hz. Muhammet(sav)
5.
8.
Fakirleri arayınız, onları görüp gözetiniz; zira siz ancak fakirler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz.
Bu sözü ile Hz. Muhammet(sav), aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
"Ey Muhammet! Sen'in adaleti gerçekleştirmek hususunda
ulaştığın seviyeyi bir daha hiç kimse gösteremedi!.."
Fransız İhtilali’nin fikri hazırlayıcılarından olan Lafayet,
bu ifadesiyle Hz. Muhammet(sav)’in hangi özelliğini
vurgulamıştır?
A) Savaşmanın
A) Merhametli olmasını
B) Hicretin
B) Hakkı gözetmesini
C) Toplumsal çıkarın
C) Güvenilir olmasını
D) Yardımlaşmanın
D) Sabırlı ve cesaretli olmasını
E) Vefanın
E) Hoşgörülü olmasını
6.
9.
Hz. Muhammet(sav); “Birbirinizle ilginizi kesmeyin. Birbirinize sırt dönmeyiniz, kardeş olunuz, haset etmeyiniz. Ey
Allah’ın kulları! Kardeş olunuz. Bir Müslüman’ın, din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helal değildir.”
buyurmuştur.
R
İ
T
Hz. Muhammet(sav) yapacağı önemli işlerde ailesine
ve arkadaşlarına danışırdı.
K
E
Hz. Muhammet(sav) bu hadisinde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
B) Tevekkül etmenin
C) Yardımlaşmanın
D) Kardeşliğin
E) İhsanın
•
Hz. Muhammet(sav) yaşlıları ziyaret eder, kimsesizlerle ilgilenirdi.
•
Hz. Muhammet(sav) ne kimsenin hakkını yer ne de
kimseye hakkını yedirirdi.
Öncüllerde verilenler Hz. Muhammet(sav)’in kişilik
özellikleriyle eşleştirildiğinde hangi özellik dışarıda
kalır?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A) Sabretmenin
7.
•
A) Adaletli olma
B) İnsanlara değer verme
C) İlim öğrenmeye önem verme
D) İstişareye önem verme
E) Yardımsever olma
Hz. Muhammet(sav)’in yemekte oldukları bir sırada bozulmuş hurmaları elinde biriktirdiğini gören bir kişi, “Verin, onları ben yiyeyim.” deyince Hz. Hz. Muhammet(sav), “Ben
kendim için hoş görmediğim bir şeyi sizin için asla istemem.” demiştir.
10.
Hz. Muhammet(sav) selamlaşmayı, davetlere katılmayı,
öğüt isteyene öğüt vermeyi, aksırana “Allah sağlık ve afiyet
versin” demeyi, hastaları ziyaret etmeyi, cenaze törenlerine katılmayı Müslüman’ın görevleri arasında göstermiştir.
Bu durum Hz. Muhammet(sav)’in hangi yönünü göstermektedir?
Bu tutumu, Hz. Muhammet(sav)’in daha çok hangi özelliğini göstermektedir?
A) İnsanlara değer verdiğini
A) İnsanlara değer verme
B) İnsanlara güvendiğini
B) Hoşgörülü olma
C) İnsanları çalışmaya teşvik ettiğini
C) Merhametli olma
D) Kararlı ve azimli olduğunu
D) Affedici ve bağışlayıcı olma
E) Hoşgörülü olduğunu
E) Güvenilir olma
Test 02 CA
1-C
2-D
3-B
4-A
5-E
6-A
7-D
8-A
9-B
10-C
YGS / LYS
TS / TM / YGS
DİKAB
1.
Kur’an-ı Kerim’de; “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse
kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” buyrulmaktadır. Hz. Muhammet(sav) de; “Sizden biriniz kendisi için istediğini din
kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş
olamaz.” buyurmaktadır.
3.
Yüce Allah (cc) sonsuz bilgisinin bir kısmını vahiy yoluyla
insanlara ulaştırmıştır. Vahiy, bizi sorumlu olduğumuz ibadetler, inanç esasları, ahlâki ilkeler konusunda bilgilendirir.
Ayrıca Yüce Allah (cc), vahiyle evrenin yaradılışı, bazı tarihi olaylar ve öldükten sonraki yaşamla ilgili bilgiler de vermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan doğru
davranışlardan biridir?
Allah(cc) vahiy ile aşağıdakilerin hangisi hakkında bilgi
vermemiştir?
A) Arkadaşının kusurunu araştırmak
A) İnsanın neler yapması gerektiği
B) İhtiyacı olduğu halde, kardeşini kendisine tercih etmek
B) Dünya ve gezegenlerin yaradılışı
C) Çok sevdiği arkadaşını sınıfta küçük düşürmek
C) Toplumların yaşam süresi
D) Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi komşusuna et vermemek
D) Kabir ve ahiret hayatı
N
R
Ö
Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde;
•
“Ey akıl sahipleri...”
•
"... Hiç düşünmez misiniz?”
•
"... düşünmüyor musunuz?”
•
"... aklınızı kullanmıyor musunuz?”
R
İ
T
K
E
E) Ailesinin itibarı için doğruları gizlemek
2.
04
Vahiy ve Akıl
gibi ifadeler yer alır.
Kur’an-ı Kerim’de yer alan bu ifadelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
E) Bazı peygamberlerin kıssaları
4.
“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla: Allah’tan başka
ilah yoktur. O, Hayy’dır, Kayyum’dur. Kendisine ne uyku
gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi
O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir (O’na hiçbir
şey gizli kalmaz.). O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun
kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek
kendisine zor gelmez. O; yücedir, büyüktür.
(Bakara, 255, Ayete’l Kürsi)
A) Evrendeki her şey sadece akıl ile anlaşılır.
Verilen ayet mealinde Allah(cc) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
B) Aklını kullanarak verilen mesajı alan herkes cenneti kazanır.
A) Uykuya ihtiyacının olmamasına
C) Akıl sahibi olan insanlar bazı şeylerden sorumlu tutulmazlar.
D) Akıl, iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı ayırt etmede önemli
bir ölçüttür.
E) Akıllı insanların sorumlulukları diğerlerinden daha fazladır.
B) Kullarının yaptıklarını önceden bilmesine
C) Göklerdeki ve yerdekileri koruyup, gözetmesine
D) İnsanları uyaran peygamberler göndermesine
E) Göklerde ve yerdekilerin hepsinin sahibi olmasına
04
Vahiy ve Akıl
5.
•
Eğer gökyüzündeki cisimler başıboş olsalar o çok
süratli hareketleriyle öyle bir kargaşa çıkarırlardı ki,
Dünya’da hayat olmazdı.
•
Atmosfer tabakası biraz ince olsaydı Dünya’ya meteorlar parçalanmadan ulaşırdı.
•
Ay, Dünya’dan biraz daha uzakta olsaydı med-cezir
(gelgit) dengesi bozulur ve Dünya günde en az iki
defa sular altında kalırdı.
7.
Aşağıda verilen ayet meallerinden hangisi konu olarak
diğerlerinden farklıdır?
A) “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.”
(Rahman, 5)
B) “...Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”
(Enbiya, 7)
C) “O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.”
Öncüllerde verilen durumlar aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?
(Alak 3-5)
A) Her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığının
D) “İlimde derinleşmiş olanlar... İşte onlara pek yakında
mükâfat vereceğiz.”
B) Evrende mükemmel bir düzenin olduğunun
R
İ
T
(Nisa, 162)
C) İnsanoğlunun çevresine iyilik yapmakla sorumlu olduğunun
E) “... Kulları içinden ancak âlimler, Allah’tan (gereğince)
korkar. ...”
D) Evrendeki her şeyin bir güç tarafından idare edildiğinin
(Fatır, 28)
E) Evrendeki hassas düzenin canlıların yaşamasını sağladığının
6.
N
R
Ö
Körfez Yayınları
K
E
8.
Kur’an, insanlığa gerekli olan ilmî gerçeklerin ve tabiat kanunlarının ilham kaynağını teşkil eden âyetleri de kapsamaktadır.
Buna göre, aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın her
şeyi bir ölçüye göre yarattığına kanıt olarak gösterilemez?
A) “... Göğü Allah yükselti ve mizanı (dengeyi) O koydu.
Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman, 7-8)
B) “... Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir.” (Furkan, 2)
Hz. Muhammet(sav)’in vefat etmesiyle birlikte Müslümanlar arasında dinî konularla ilgili ortaya çıkan sorunlar ve
bunlara verilen çeşitli cevaplar farklı yorumların ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir. Örneğin; “Gece de onlar
için bir ibret alâmetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz
de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah’ın
takdiridir.” (Kur’an-ı Kerim, Yasin, 37, 38) ayeti ilk zamanlar çok anlaşılamamış farklı yorumlar yapılmıştır ancak ilmi
gelişmeler oldukça ayetin ne demek istediği daha iyi anlaşılmıştır.
Bu parçada örneklendirilen İslam düşüncesindeki
yorum farklılığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
C) “Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her
biri bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiya, 33)
A) Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler
D) “... Ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister
nankör.” (İnsan, 3)
B) İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler
E) “...Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk
göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” (Mülk, 3)
C) Kültürel ve sosyal sebepler
D) Coğrafi sebepler
E) Siyasî sebepler
Test 03 CA
1-B
2-E
3-C
4-A
5-D
6-D
7-A
8-B
9-C
10-A
YGS / LYS
TS / TM / YGS
DİKAB
1.
05
Ahlak ve Değerler
Hz.Ömer Medine’de boşta gezen bir gruba: “Siz necisiniz?”
diye sordu. Onlar da: “Biz mütevekkilleriz (tevekkül eden
kişileriz)” dediler. Bunun üzerine Hz. Ömer: “Hayır, siz mütevekkil değil, müteekkillersiniz (yiyicilersiniz). Siz yalancısınız, tohumu yere atıp sonra tevekkül edene mütevekkil
denir.” dedi.
3.
”Birisinin hakkını alan kimse, ölmeden önce helalleşsin...
Üzerinde kul hakkı bulunarak ahirete gitmesin.”
Hadis-i Şerif
Aşağıdaki davranışlardan hangisi verilen hadis-i şerife
uygun değildir?
Hz. Ömer’in boş gezen gruba kızmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Futbol oynarken arkadaşına zarar veren Murat’ın arkadaşından özür dilemesi
A) Kanunlara uymamaları
B) Arkadaşının çantasını izinsiz karıştıran Ceyda’nın arkadaşından özür dilemesi
R
İ
T
B) Birbirlerine karşı saygısız davranmaları
C) Derste sürekli konuşup, arkadaşlarını rahatsız eden
Can’ın öğretmeninden özür dilemesi
C) Çalışmadan Allah’tan beklenti içinde olmaları
D) Toplumun huzurunu bozmaları
D) Arkadaşından borç para alan Yakup’un borcunu zamanı gelince ödemesi
K
E
E) Söyledikleri sözlerde tutarsız olmaları
E) Emel’in, arkasından olumsuz söz söylediği arkadaşından özür dilemesi
2.
N
R
Ö
Kötü alışkanlıklara başlamada etkili olan nedenler; sosyal
çevre, aile içi ilişkiler, kişilik özellikleri, kitle iletişim araçları
ve meraktır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kötü alışkanlıklara başlamada diğerlerinden farklı bir neden etkilidir?
A) Celal’in sigara kullanmaya arkadaş çevresinden etkilenerek başlaması
4.
Bu yazı bir gazete haberinden alınmıştır. “Avustralya’nın
en zengin kişisi Kerry Packer geçen ay Las Vegas’ta kumarda üç günde en az 20 milyon dolar kaybetti. Geçen yıl
Eylül ayında, üç hafta içinde 10 milyon dolar kaybeden
Packer, böylece bir ay içinde 40 milyon dolar (yaklaşık 75
trilyon) para kaybetmiş oldu.”
Bu gazete haberinde kumarın hangi kötü yönünden
söz edilmiştir?
B) Sevil’in izlediği filmlerden özenerek alkole başlaması
A) Tembelliği ve hileyi teşvik etme
C) Sınıf arkadaşlarının baskısına dayanamayan Kaan’ın
kumar oynamaya başlaması
D) Arkadaşlarına kendisini ispat etmek isteyen Emel’in sigaraya başlaması
E) Kamil’in mahalledeki arkadaş grubuna katılmak için
onlar gibi sigara içmeye başlaması
B) Kısa sürede mal varlığını kaybetme
C) Oynayanların ruh sağlığını bozma
D) Kin ve düşmanlık tohumlarının atılmasına neden olma
E) Aile içi huzursuzlukları tetikleme
05
Ahlak ve Değerler
5.
8.
“Sizden kim bir münker (kötülük) görürse, onu eliyle düzeltmeye çalışsın. Gücü yetmezse diliyle düzeltmeye çalışsın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle ona buğzetsin.
İmanın en zayıfı da budur.” (Hadis-i Şerif)
Aşağıdakilerden hangisi, doğruluğu ilke edinen bir kişinin davranışlarına örnek gösterilemez?
Verilen hadise bakılarak;
A) Ölçü ve tartıda hile yapmama
I. Kötülüklere karşı tepkisiz kalmamalıyız.
B) Kimseyi aldatmama
II. Kötülükleri gücümüz yettiğince önlemeye çalışmalıyız.
C) Kimsenin hakkını yememe
III. İnsanların yanlışları ve hataları ile ilgilenmemeliyiz.
D) Emanete hıyanet etmeme
gibi yargılardan hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
C) I ve III
6.
D) II ve III
R
İ
T
K
E
“Ya öğreten, ya öğrenen ya dinleyen ya da bunları seven
ol. Beşincisi olma helak olursun.” hadisi ile aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
N
R
Ö
A) Doğru sözlü olmanın
B) Bilgi öğrenme faaliyetinin
C) Yardımsever olmanın
D) İnsanlara değer vermenin
E) Erdemli olmanın
7.
E) Kendi çıkarlarını her şeyin üstünde görme
C) I ve II
9.
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
Doğruluk; ahlaklı ve erdemli olmaktır. Doğru insanlar kimseyi aldatmazlar, dürüst ve namuslu olurlar.
Aşağıdakilerden hangisi alkollü içki içmenin ve uyuşturucu kullanmanın zararları arasında gösterilemez?
A) İnsanın aklını ve iradesini kullanmasını engeller.
B) İnsanın karar verme yeteneğini olumsuz yönde etkiler.
C) İnsanın sorumluluklarını yerine getirmesine engel olur.
D) İnsanın sorunlarını çözmesinde yardımcı olur.
E) İnsanların mallarını kaybetmesine neden olur.
10.
“Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir
lokma yememiştir.”
Dinimiz, bütün insanların haklarına saygı göstermemizi ve
kul hakkı yemekten kaçınmamızı ister.
Verilen hadis-i şerifte Hz. Muhammet(sav) aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlallerinden biri değildir?
A) Çalışmanın
A) Trafik kurallarına uymamak
B) Doğruluğun
B) Kaçak elektrik kullanmak
C) Yardımlaşmanın
C) Rüşvet alıp vermek
D) İbadet etmenin
D) Bir arkadaşı hakkında gıybet etmek
E) Güzel ahlakın
E) Yere çöp atan bir insanı uyarmak
Test 04 CA
1-B
2-D
3-C
4-D
5-C
6-D
7-A
8-C
YGS / LYS
TS / TM / YGS
DİKAB
1.
06
Din ve Laiklik
“Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir
kimse hiçbir kimseyi, ne bir din, ne de bir mezhebi kabul
etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika
aleti olarak kullanılamaz.”
3.
Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan
ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.
(T.C. Anayasası, 58. madde)
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konudaki uygulamalarına örnek olarak gösterilemez?
A) Vicdan üzerindeki her türlü baskı ve din istismarının
karşısında olduğunu
A) Aileleri bu konuyla ilgili bilinçlendirmek için seminerler
düzenleme
R
İ
T
B) Kul hakkı yemenin topluma zarar verdiğini
B) Gençleri sosyal projelerle ilgilenmeye teşvik etme
C) Taassubun yok olması için insanların iyi eğitilmesi gerektiğini
C) Kötü alışkanlıkların zararlarıyla ilgili afiş ve sloganlar
hazırlama
D) İnsanın kendini yeterli görerek doğruyu aramaktan vazgeçmemesi gerektiğini
D) Gençlerin özel hayatını denetim altına alma
K
E
E) Gençleri uyuşturucu maddelerin kötülükleri hakkında
bilgilendirme
E) Din ve mezheplerin politik araçlardan bir tanesi olduğunu
2.
N
R
Ö
“Atatürk, Müslüman toplumların içinde bulunduğu geri kalmışlık ve yoksulluk durumunu da dinin kendisinden değil,
bozulmuş ve yozlaşmış olan din anlayışından kaynaklanan
bir durum olarak görmektedir. Atatürk, dinin özünün, aslının
korunması için en büyük güvence olarak laikliği görmüştür.”
Buna göre Atatürk’ün dine bakışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Dini inançlar konusunda insanlar yönlendirilmelidir.
B) Din gelişmişliğin önünde bir engeldir.
C) Din yozlaşmadan kurtarılmalı ve inanç özgürlüğü sağlanmalıdır.
D) Dinin özünün korunması için laiklik karşıtı din anlayışı
desteklenmelidir.
E) Din insanları yoksul bırakarak geri kalmışlığa sebep olmaktadır.
4.
Doğruluğuna veya yanlışlığına bakmaksızın bir fikri savunmaya taassub denir.
Buna göre;
I. Kendi fikir ve düşüncelerini başkalarına zorla kabul ettirmek
II. Bir düşüncenin doğruluğunu araştırmak
III. Kendi düşüncelerini doğru, tartışılmaz, kesin kabul
etmek
IV. Başkalarının inanç, düşünce ve görüşlerine saygı göstermek
öncüllerinden hangisinin insanı taassuba düşürmesi
beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve IV
B) I ve III
06
Din ve Laiklik
5.
8.
Taassup; bir fikre veya inanışa körü körüne aşırı derecede
bağlanıp ondan başkasını düşünmeme durumudur. Buna
bağnazlık da denir. Dinimiz bizlere bağnazlıktan kaçınmamızı emretmiştir.
Verilen bilgilere bakılarak dinimizin aşağıdakilerden
hangisini yasakladığı söylenebilir?
“Onlara (müşriklere): Allah'ın indirdiğine uyun, denildiği
zaman onlar, «Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz
yola uyarız» dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu
da bulamamış idiyseler?”
(Bakara, 170)
A) Örnek almayı
Verilen ayet İslam inancında aşağıdakilerden hangisine
yer olmadığını vurgulamaktadır?
B) Körü körüne taklit etmeyi
A) Taassuba
C) Özgürlüğü
B) Bilimsel bilgiye
D) Sorumluluğu
C) Tevekküle
E) Bilimin verilerinden yararlanmayı
D) Özgür iradeye
R
İ
T
E) Akıl ve duyulara
6.
9.
K
E
Din insanlara bazı sorumluluklar yüklemiştir. Ancak dinde
sorumluluğun ön şartı vardır.
Aşağıdakilerden hangisi dinde sorumlu olmanın ön
şartıdır?
N
R
Ö
B) İbadet etmek
C) Akıllı olmak
D) Başarılı olmak
E) Soylu olmak
7.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi laikliğin amaçları
arasında gösterilemez?
D) Din istismarcılığını ortadan kaldırmak
Aşağıda verilen tanımlardan hangisi, ayraç içindeki
kavramı karşılamamaktadır?
A) Görevli oldukları il veya ilçelerde Müslümanların din işlerine bakan din görevlisidir. (Müftü)
l. Aklını kullanma
B) Halka Kur’an, hadis, fıkıh ve ahlak kitaplarından örnekler vererek vaaz eden ve onları aydınlatan din görevlisidir. ( Vaiz)
ll. Taklit etme
lll. Örnek alma
lV. Aşırı taraftar olma
C) Vakit, cuma ve teravih namazlarını kıldıran din görevlisidir. (İmam-Hatip)
gibi durumlardan hangilerine neden olduğu söylenebilir?
B) Yalnız II
D) ll ve lV
1-C
C) Dinin, yaşama hakim olmasını sağlamak
10.
Buna göre taassubun;
Test 05 CA
B) Din ve vicdan hürriyetini sağlamak
E) Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak
Taassup, bir fikre veya inanışa körü körüne aşırı derecede
bağlanıp ondan başkasını düşünememe durumudur.
A) Yalnız l
A) Ruhbanlık anlayışına müsaade etmemek
Körfez Yayınları
A) İman etmek
Siyasi anlamda laiklik; siyasi iktidarın, dinsel kudret ve otoriteden arındırılarak bağımsız hale getirilmesidir. Ya da
dinin siyasal erk ve yaptırım gücüne sahip olmamasıdır.
D) Namaza çağrı olan ezanı usulüne göre okuyan din görevlisidir. (Müezzin)
C) l ve ll
E) Din görevlilerinin idari işlerinden sorumlu din görevlisidir. (Diyanet İşleri Başkanı)
E) lll ve lV
2-B
3-C
4-B
5-C
6-B
7-A
8-E
9-D
10-E
YGS / LYS
TS / TM / YGS
DİKAB
1.
•
İslamiyet’ten önce Arabistan’da puta tapıcılık yaygındı.
•
MÖ 500’lü yıllarda kurulduğu varsayılan Mecusilikte
ateşe, ineğe ve timsaha tapma vardı.
•
Eski Türkler’de Tanrı’ya hesap verme düşüncesi vardı.
•
Dünyanın bilinen en eski dini yapılar topluluğu Şanlıurfa'da bir tepe üzerine kurulu Cilalı Taş Devrinden
kalma Göbeklitepe Höyüğünde bulunur.
3.
Yüce Allah (cc), insanların dünya ve ahiret mutluluğu için
onlara peygamberler aracılığıyla, emir ve yasaklarını bildirmiştir. Buna rağmen zaman içerisinde ilahi dinden uzaklaşan toplumlarda, kaynağı ilahi olmayan çeşitli dinler
ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı dinler, ilahi olanlar ve ilahi
olmayanlar olmak üzere iki grupta değerlendirilmektedir.
Buna göre, bir dinin ilahi olabilmesi aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
R
İ
T
Öncüllerde verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilmiş
olmasına
A) Her dinin ayrı bir ibadet yeri vardır.
B) Akıl ve mantıkla çelişmemesine
B) Yerel inançlar daha çabuk yok olmuştur.
C) Temel ahlâk kurallarını öğütlemesine
K
E
C) Eski dönemlerde inançsız insanlar daha çoktur.
D) Eşitliği savunmasına
D) Dinin insan yaşamındaki etkisi eski çağlarda daha fazladır.
E) İnsanların büyük bir çoğunluğu tarafından genel kabul
görmesine
E) Tarihin her döneminde insanlar bir inanca sahip olmuşlardır.
2.
07
Kültür ve Medeniyet
N
R
Ö
•
Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir.
•
Kardeşlerinin, rüyasını öğrenmeleri nedeniyle kuyuya
atılmıştır.
•
Kuyudan, oradan geçen bir kervan tarafından çıkarılıp,
Mısır vezirine köle olarak satılmıştır.
4.
•
Kendin için oyma put yapmayacaksın
•
İnsan öldürmeyeceksin
•
Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın
•
Komşunun evine göz dikmeyeceksin
•
Mısır sarayında kendisine atılan iftira sonucu hapsedilmiştir.
Öncüllerde Yahudilikte çok önemli olan On Emir’den
bazıları verilmiştir.
•
Uzun yıllar sonra hapisten çıkarak Mısır hazinesinin
başına getirilmiştir.
Sadece verilenlere bakılarak Yahudilikle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Öncüllerde özellikleri verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. İbrahim
B) Hz. Musa
C) Hz. İsa
D) Hz. Yusuf
E) Hz. Yakup
A) İnsana değer verildiğine
B) Cumartesi gününün kutsal olduğuna
C) Kul hakkına önem verildiğine
D) Güvenilir olmaya önem verildiğine
E) Putlara karşı çıkıldığına
07
Kültür ve Medeniyet
6.
Bütün dinlerin ortak evrensel öğütleri vardır. Bu öğütler, insanların mutlu bir yaşam sürmesini esas alır.
Bu durum İslam dininin aşağıdakilerden hangisine
önem verdiğini göstermektedir?
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dinlerin öğütlediği
davranış biçimlerinden biri değildir?
A) Allah’a güvenmeye
A) Kendini üstün görmek
B) Zekât ibadetine
B) Emin ve güvenilir olmak
C) Çalışarak kazanmaya
C) Haksızlıklara karşı çıkmak
D) Paylaşma ve yardımlaşmaya
D) Canlılara zarar vermekten kaçınmak
E) Güzel ahlaka
E) Yalan söylememek
9.
Aşağıdakilerden hangisi dinlerin ahlakla ilgili evrensel
öğütlerinden biri değildir?
R
İ
T
“Bütün insanlığa gönderilen İslam dini, dinlerin sonuncusudur ve en mükemmelidir.” diyen biri aşağıdaki ayetlerden hangisini bu görüşüne kanıt olarak gösterebilir?
K
E
A) Yalan söylememek
A) “Dinde hiçbir zorlama yoktur.”
B) Güzelliği yaymak
B) “Muhakkak ki Allah katında din İslam’dır.”
C) İnsanı yüceltmek
N
R
Ö
D) Gıybet etmek
E) Kimsenin canına kıymamak
7.
8.
İslam dininde tefecilik, kumar, faiz ve şans oyunları yasaklanmıştır.
C) “...Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir...”
Körfez Yayınları
5.
Allah’ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği vahye dayalı
dinlere ilahi dinler; insanlar tarafından kurulmuş, vahye dayanmayan dinlere de ilahi olmayan dinler denir.
D) “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.”
E) “Dini yalanlayanı gördün mü?”
10.
Budizm, MÖ 6. yüzyılda Hindistan’da Buda tarafından kurulmuş ve daha sonra yaygınlaşmış olan bir dindir.
Aşağıdakilerden hangisi Budizm ile ilgili değildir?
Buna göre;
A) İneklerin önemli bir yeri vardır.
I. Hristiyanlık
B) Belli bir ibadet ve dua şekilleri yoktur.
II. Yahudilik
C) Peygamberine “Buda” adı verilir.
III. Budizm
D) Kutsal metinlerine “üç sepet” anlamına gelen “Tipitaka”
denir.
IV. İslamiyet
V. Sihizm
E) Öldürmemeyi ve hiçbir canlıya zarar vermemeyi ilke
edinir.
öncüllerinden hangileri ilahi dinler arasında yer almaz?
A) l ve II
B) II ve III
D) lIl ve V
Test 06 CA
1-A
C) IIl ve IV
E) lV ve V
2-C
3-D
4-B
5-B
6-C
7-D
8-A
9-C
10-E
YGS / LYS
TS / TM / YGS
DİKAB
1.
Hz. Muhammet(sav) bir gün Medine çarşısında gezerken
buğday dükkânının birinde, buğday çuvalına elini daldırmış
ve çuvalın altının nemli, üstünün kuru olduğunu görmüştür.
Bunun nedenini sorduğunda, buğday satıcısı bu durumun
yağmurdan kaynaklandığını söylemiştir. Bunun üzerine Hz.
Muhammed (sav), “Bizi aldatan bizden değildir.” buyurarak
satıcıyı uyarmıştır.
4.
Yağmurun yağmasının Allah tarafından programlanması
•
Vakti gelince yağmurun yağması
•
İnsanların yağmur sonrası oluşabilecek sel felaketine
karşı gerekli tedbiri alıp olası bir sel felaketinin sonucunu Allah’a bırakmaları
Öncüllerde verilenler sırasıyla aşağıdaki kavramlardan
hangileriyle ilgilidir?
A) Merhametli
A) Kaza, Kader, Rızık
B) Cömert
B) Kader, Kaza, Tevekkül
C) Akıllı
C) Tevekkül, Ömür, Kader
K
E
E) Ecel, Kaza, Ömür
N
R
Ö
Kelime anlamı “gidilen yol” demektir. Bir dinde yorum ve
anlayış farklılıkları nedeniyle, ortaya çıkan farklı kollardır.
5.
Parçada tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mezhep
D) İbadet
R
İ
T
D) Tevekkül, Ecel, Kaza
E) Güvenilir
3.
•
Verilen olayda Hz. Muhammed (sav), Müslümanların
nasıl olması gerektiğini vurgulamıştır?
D) Çalışkan
2.
08
Kavramlar
B) İnanç
Hinduizm’in kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Tasavvuf
E) Musahip
•
Hinduizm ve Budizm’de görülür ve ölülerin yakılmasına
dayanak oluşturur.
•
Ruhun ölümsüz olduğu görüşüne dayanır.
•
İnsanların öldükten sonra başka bir bedende yeniden
dünyaya geldikleri inancına denir.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki kavramlardan
hangisine aittir?
Brahma, Vişnu ve Şiva Hinduizmin en önemli tanrılarıdır.
Brahma yaratıcı, Şiva yok edici, Vişnu koruyucu tanrıdır.
Hinduizmin ayrıca kutsal kitabı da vardır.
A) Vedalar
D) İncil
6.
A) Merhametli olmaya
B) İstişare yapmaya
D) Cömert olmaya
B) Nirvana
E) Hoşgörülü olmaya
E) Karma
E) Karma
Verilen hadiste Hz. Muhammet(sav) aşağıdakilerden
hangisine vurgu yapmıştır?
C) Güvenilir olmaya
D) Tipitaka
C) Zebur
“Bir millet işlerini danışma ile yürüttüğü sürece zillete düşmez.”
A) Kast
C) Reenkarnasyon
B) Tevrat
08
Kavramlar
7.
•
Tüm savaşlarda ön saflarda çarpışır, arkadaşlarına cesaret verirdi.
•
Çocuklara çok değer verir, onlara çeşitli hediyeler
alırdı.
•
Verdiği sözleri mutlaka yerine getirirdi.
•
Görgüsüz kimselerin kaba davranışları karşısında gülümsemekle yetinirdi.
10.
•
“...Muhakkak ki iyilikler, kötülükleri (günahları) giderir...”
•
“Yoksula verenin eksiği olmaz, yoksulu görmezden gelense bir sürü lanete uğrar.”
(Kur’an-ı Kerim)
(Tevrat)
•
“İyi insanın, içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan
ise içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkar.”
(İncil)
Öncüllerde Hz. Muhammet(sav)’in hangi yönüne değinilmemiştir?
Öncüllerde dinlerin evrensel öğütlerinden hangisi ile
ilgili bilgiler verilmiştir?
A) Cesaretli olmasına
A) Doğruluk
B) İnsanlara değer vermesine
B) Temizlik
C) Güvenilir olmasına
D) İyilik ve yardımseverlik
E) Bilgiye önem vermesine
E) Hak ve adalet
N
R
Ö
A) Armut piş, ağzıma düş!
B) Sakla samanı, gelir zamanı.
C) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın!
D) Deveni sağlam kazığa bağla sonra Allah’a güven.
E) Benim elimde değil, kader mahkumuyum.
9.
K
E
Aşağıdakilelerden hangisi doğru tevekkül anlayışını
yansıtır?
11.
Körfez Yayınları
8.
R
İ
T
C) Çevreyi korumak
D) Hoşgörülü olma
“Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem
sahibi, Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.”
Rahman Suresi, 26-27. ayetleri
Verilen ayetler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Ecel ve Ömür ile
B) Kaza ve kader ile
C) Emek ve Rızık ile
D) Ahiret hayatı ile
E) Başarı ve başarısızlık ile
12.
“ Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve
şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki
kurtuluşa eresiniz.” (Maide, 90)
Hz. Muhammed (sav) herkes gibi bir insandı. Allah (cc),
O’na (sav) insanları uyarması için peygamberlik görevini
vermiştir.
Verilen ayette aşağıdakilerden hangisinin yasaklandığı
söylenemez?
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav) peygamberlik yönüyle ilgilidir?
A) Allah’a ortak koşmanın
A) Uyuması
B) Kumar oynamanın
B) Vahiy alması
C) Yalan söylemenin
C) Ticaret yapması
D) Alkollü içki içmenin
D) Yemek yemesi
E) Fala bakmanın
E) Adaletli olması
Test 07 CA
1-E
Test 08 CA
1-E
2-D
2-A
3-A
3-C
4-B
4-B
5-C
5-A
6-B
6-D
7-E
7-D
8-D
8-A
9-C
9-B
10-D
11-A
10-C
12-B
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
512 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content