close

Enter

Log in using OpenID

Untitled - ebelge.net

embedDownload
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Ayetler
Uzayın ortalama ısısı eksi 270 °C’ tır. Bu
ısıda insanın ya da herhangi bir canlının
yaşaması imkânsızdır. Dünya’mızın ortalama
ısısı ise 15-20 °C arasındadır. Dünya’da canlı
hayatına uygun ısının korunması, Güneş ile
Dünya arasındaki uzaklık ve Güneş’in yaydığı
ısıyla yakından ilişkilidir. Dünya’ya ulaşan
güneş enerjisindeki bir azalma, yeryüzünün
metrelerce kalınlıkta bir buz tabakasıyla
kaplanmasına yol açar. Güneş enerjisinin
biraz artması hâlinde ise bütün canlılar
kavrularak ölür.
Kavramlar
" Gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde,
Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde,
Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan bir
toplum için ibretler vardır." Yunus Suresi 6
" Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine
güvenenleri sever." Ali İmran 158
" Şüphesiz biz ona (insana) doğru yolu
gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör!"
İnsan Suresi 3
" İnsan ancak çalıştığının karşılığına sahip olur.
Onun çalışması şüphesiz görülecek ve ona
karşılığı tastamam verilecektir." Necm Suresi
39-41
" Allah'ın katında her şey bir ölçüye göredir."
Ra'd Suresi 8
" O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra
size bir ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir…"
En’âm Suresi 2
A
Özgür irade
Tevekkül
Sorumluluk
Emek Rızık
4- Prof. Dr. Bilgin Bilginli'nin yukarıda verdiği bilgiler
aşağıdakilerden hangisini açıklar durumdadır?
Kader
A) Allah her şeyi bir düzen, ölçü içinde yaratmıştır.
B) Evrenin ve dünya hayatının sonu vardır.
C) İnsanlar Allah'a şükretmelidirler.
D) Canlılar bulundukları ortama uygun şekilde yaratılmışlardır.
Ecel Ömür
A) 2
B) 3
Biyolojik yasa
Emek ve rızık
C) 4
D) 5
Kişisel sorumluluk
Tevekkül etmek
“ O (Allah) insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” Alak
Suresi 2
“ Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez. "
İsrâ Suresi 15
" İnsan ancak çalıştığının karşılığına sahip olur. Onun
çalışması şüphesiz görülecek ve ona karşılığı tastamam
verilecektir." Necm Suresi 39-41
2- Yukarıdaki tablodaki kavramlar ile ayeti kerimeler
eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) Biyolojik yasa
C) Kişisel sorumluluk
B) Emek ve rızık
D) Tevekkül etmek
Hz. Muhammed (sav) " Hiç kimse kendi elinin emeğiyle
kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. "
buyurmuştur.
3- Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadisi şerife uygun
olarak davranmıştır?
A) Yolda yürürken bulduğum paranın sahibini bulamayınca
kendim harcadım.
B) Bakkal amca hesabı yanlış yapmış 20 tl fazla para verdi,
söylemedim.
C) Raporlu olduğum gün ders işleyemedim, bunun için
öğrencilerle okul çıkışı 2 saat Din Kültürü dersi yaptım.
D) Çalıştığım şirkette Mesai saat 5' te bitiyordu, gelen giden
yoktu, onun için 30 dakika önce çıktım.
8. Sınf 1. Ünite Kaza ve Kader
1- Yukarıdaki ayet- kavram eşleştirmelerinden kaç tanesi
doğrudur?
 " Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’a
aittir." Hud Suresi 6
 " Allah dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar."
Şuara Suresi 12
 " Allah'ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan
yiyin." Nahl Suresi 114
5- Yukarıda verilen ayet meallerinden hareketle aşağıdaki
sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Rızkı yaratan ve veren Allah Teâla’dır.
B) Allah, dilediğine bol rızık verip, dilediğinin rızkını ise
daraltır.
C) Rızkımızın helal ve temiz olmasına dikkat etmeliyiz.
D) Herkes kendi rızkını yer. Kimse başkasının rızkını yiyemez.
Allah, evrenin düzenini ve işleyişini birtakım yasalara
bağlamıştır. Evrende görülen bu şaşmaz prensiplere evrenin
yasaları denir. Evrenin yasaları; fiziksel, biyolojik ve
toplumsal yasalar şeklinde üç ana başlıkta toplanır. Bu
yasalara dinimizde " Sünnetullah " (Allah'ın Kanunu)
denilmektedir.
6- Aşağıdakilerden hangisi evrenin yasalarından fiziksel
yasalarla ilgili bir ayettir?
A) İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı
mı sanır? Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski
haline getirmeye gücümüz yeter." Kıyamet Suresi 3-4
B) Bu (Kur'ân), insanlar için bir açıklama, Allah'tan gereğince
korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür." Ali İmran
Suresi 138
C) Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize
ibadet edin ki, Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. Bakara
Suresi 21
D) "O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir
yörüngede yüzmektedirler Enbiya Suresi 33
1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Allah’ın yarattığı hiçbir şeyde düzensizlik ve dengesizlik
görülmez. Allah insandan evreni incelemesini, ondaki uyum
ve denge üzerinde düşünmesini istemiştir: " .................... "
ayeti bu konuya örnektir.
" Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın yaratmasında
bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak bir
bozukluk görüyor musun?" Mülk Suresi 3
" Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine
yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin
yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:)
Rabb’imiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi
cehennem azabından koru!" Âl-i İmrân Suresi 191
7- Yukarıdaki metinde noktalı bölüme aşağıdaki ayetlerden
hangisi getirilmelidir?
A) "Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine
yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı
hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabb’imiz!
Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem
azabından koru!" Âl-i İmrân suresi 191
B) "Geceyi ve gündüzü, Güneşi ve Ayı yaratan odur. Her biri
bir yörüngede hareket etmektedir." Enbiyâ suresi 33
C) "Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla
(kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz." Zuhruf Suresi 11
D) "Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın yaratmasında
bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak bir
bozukluk görüyor musun?" Mülk suresi 3
8- Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir.
Hangi öğrencinin görüşü yanlıştır?
A) Esmanur
B) Sevdenur
C) Selman
D) Akif
Evrendeki varlıklara dikkat ettiğimiz
zaman hepsinin belli bir ölçüye göre
yaratıldıklarını görürüz. Evrende gelişigüzel
hiçbir şey yoktur. Her varlık bir plan,
program ve ölçü içinde yaratılmıştır. Her şeyi
bir ölçüye göre yaratan Allah, evrendeki her
varlığa yapacağı işe uygun yapı, biçim,
özellik ve yetenek vermiştir.
Öğretmen yukarıdaki açıklamayı yaptıktan sonra konuyla ilgili
ayetlerden örnekler vermiştir.
9- Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin verdiği örneklerden
biri olamaz?
A) " Allah'ın katında her şey bir ölçüye göredir." Ra'd Suresi 8
B) " Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık." Kamer Suresi 49
C) " Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır."
Furkan Suresi 2
D) " Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen asla yeri
yaramazsın, boyca da dağlara erişemezsin." İsra Suresi 37
10- Yukarıdaki ayetlerden yola çıkarak aşağıdakilerden
hangisini söyleyemeyiz?
A) Allah her şeyi belli bir ölçüye, düzene göre yaratmıştır.
B) İnsan evrendeki düzen ve ahengi bozacak davranışlardan
kaçınmalıdır.
C) Allah bizden aklımızı kullanıp düşünmemizi istemektedir.
D) Evrende boş yere yaratılmış varlık yoktur.
www.dersimizdin.org
Akif: Doğadaki denge ve düzenin korunmasında
insanoğlunun sorumluluğu vardır.
Selman: Canlılar bulundukları ortama uygun şekilde
yaratılmışlardır.
Sevdenur: İnsanoğlu çevresine bakarak evrendeki düzeni
anlayamaz.
Esmanur: Allah, evrende bulunan her şeyi bir ölçüye göre
yaratmıştır.
A
Hz. Ömer, Medine’de boşta gezen bir gruba: " Siz necisiniz?
" diye sordu. Onlar da: " Biz mütevekkilleriz (tevekkül eden
kişileriz). " dediler. Bunun üzerine büyük halife: " Hayır, siz
mütevekkil değil, müteekkil (hazır yiyici) ’lersiniz " dedi.
(İslam ansiklopedisi c 6, s. 458)
11- Yukarıdaki bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi Hz.
Ömer'in eleştirdiği hazır yiyiciler gurubuna girmektedir?
A) Orhan Bey, yaşlı ve çalışamamaktadır. Komşularının
yardımıyla hayatını devam ettirmektedir.
B) Emre, engelli olmasına rağmen, bir markette iş bulmuş,
ailesini geçindirmekte ve Allah'a tevekkül etmektedir.
C) Sedat Usta, Sunta Fabrikasında iş bulmasına rağmen maaşı
az diye işten çıkmış ve annesinin yaşlılık maaşı ile idare
etmektedir.
D) Enver Bey, bir işyerinde müdür olarak çalışmakta, kazancı
ile hem kendi ailesine bakmakta, hem de ihtiyaç sahiplerine
yardım etmektedir.
" Allah, kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez.
Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi
zararınadır. " Bakara Suresi 286
" Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği
için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına
sapmış olur. Hiç bir günahkâr başkasının günah yükünü
üstlenmez. " İsra Suresi 15
12- Yukarıda anlamı verilen ayetlere göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) İnsanın sınırsız özgürlüğü vardır.
B) İnsan sadece kendi yaptıklarından sorumludur.
C) İnsanın sorumluluğu gücüyle sınırlıdır.
D) İyiliği ve kötülüğü seçmek bizim elimizdedir.
2
A
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Allah, insanoğluna akıl ve irade yanında iyiyi kötüden,
doğruyu yanlıştan ayırt etmesi için rehber olarak ilahî
kitaplar ve peygamberler göndermiştir. Din seçiminde ise
insanı özgür bırakmış ve bu konuda şöyle buyurmuştur:
"..................................." Yüce Allah bütün insanların
inanmasını istemekle birlikte iman konusunu insanın özgür
iradesine bırakmıştır.
" Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için
seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına
sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü
üstlenmez. " İsrâ Suresi 15
" Allah, kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez.
Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi
zararınadır. " Bakara Suresi, 286. ayet.
13- Yukarıdaki paragrafta noktalı yere aşağıdaki ayetlerden
hangisi getirilmelidir?
17- Yukarıdaki ayeti kerimelere göre aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşamayız?
A) " Hiçbir kimse başkasının günahını yüklenmez."
B) " Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez."
C) " Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından
başka bir şey yoktur."
D) " Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden
ayrılmıştır. "
A) Rızkı veren Allah’tır.
B) İnsan özgür iradesi ile yaptıklarından sorumludur.
C) İnsana seçme hakkı (irade) verilmiştir.
D) İnsan sadece kendi yaptıklarından sorumludur.
14- Yukarıdaki açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisinin
sorumluluğu yoktur?
A) Yalan söyleyerek arkadaşlarımın arasının açılmasına sebep
oldum.
B) Kırmızı ışıkta durmuştum, arkadan gelen araba bana çarptı.
C) Sokakta yürürken bulduğum parayı aldım.
D) Arkadaşım beni sinirlendirmişti, bu yüzden onunla kavga
ettim.
I- Isıtılan metallerin genleşmesi
II- Bitkilerin fotosentez yapması
III- Yükseğe çıkıldıkça havanın soğuması
IV- Suyun belli bir derecede kaynaması
15- Cengizhan’ın verdiği bilgilerden hangisi farklı bir guruba
örnektir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İnsan sorumluluğunun temeli, bir işi, davranışı tercih
etme ve yapıp yapmama özgürlüğüdür. İnsan ancak aklı ve
özgür iradesiyle seçerek yaptığı eylem ve davranışlarından
sorumludur. İnsanın iradesini ve gücünü aşan konularda ise
sorumlu değildir.
" Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için
seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına
sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü
üstlenmez. " İsrâ Suresi 15
18- Yukarıdaki ayeti kerimede aşağıdakilerden hangisine
vurgu yapılmıştır?
A) Kişisel sorumluluk
C) Ecel ve Ömür
B) Toplumsal Yasalar
D) Tevekkül
I- Yüce Allah’ın evrene koyduğu ölçü ve düzene kader denir.
II- Allah'ın ezelde takdir ettiği şeylerin gerçekleşmesine kaza
denir.
III- Kader ve kaza İslam'ın şartlarındandır.
IV- Müslümanlar kader ve kazaya iman ederler.
19- Selcan öğretmenin "kader ve kaza" konusuyla ilgili
yukarıdaki verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
İnsan hayatı ve diğer canlılar için belirlenmiş süreyi
ve bu sürenin sonunu, yani ölüm anını ifade eder.
Canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı
Ömür:
zaman dilimidir.
Canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı Allah
Rızık:
tarafından sağlanan her türlü nimet anlamına gelir.
Bir amaca ulaşmak için elinden gelen tüm gayreti
Emek: gösterdikten sonra Allah'a güvenmek, sonucu
Allah'tan beklemektir.
Ecel:
20- Yukarıdaki tanımlardan hangisi yada hangileri yanlıştır?
Akıl + İrade + Özgürlük =
?
A) Ecel
B) Emek
C) Rızık
D) Ömür
16- Öğretmenin tahtaya çizdiği şekilde ( ? ) ile belirtilen yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tevekkül
B) Taassup
C) Sorumluluk
D) İstişare
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
3
1. ÜNİTE
KAZA ve KADER TEST 1
CEVAP ANAHTARI
1-
C
11-
C
2-
D
12-
A
3-
C
13-
D
4-
A
14-
B
5-
D
15-
B
6-
D
16-
C
7-
A
17-
A
8-
B
18-
A
9-
D
19-
C
10-
B
20-
B
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
658 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content