close

Enter

Log in using OpenID

ANKARA SANAYĠCĠ VE ĠġADAMLARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

embedDownload
ANKARA SANAYĠCĠ VE ĠġADAMLARI
DERNEĞĠ
TÜZÜĞÜ
ANKARA SANAYĠCĠ VE Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ KISIM
Kuruluş Hükümleri
Ad ve Merkez
Madde 01- Derneğin adı, Ankara sanayici ve ĠĢadamları Derneği'dir.
Derneğin Merkezi, Ankara’dadır.
Dernek, yurt içinde ve yurt dıĢında Ģube ve temsilcilik açabilir.
Tanım ve kısaltma
Madde 02- Bu Tüzükte geçen;
a) Tanım; Dernek
: Ankara Sanayici ve ĠĢadamları Derneği,
b) Kısaltma; ASĠAD
: Ankara Sanayici ve ĠĢadamları Derneği,
T.C.
: Türkiye Cumhuriyeti,
Tüzük
: Ankara Sanayici ve ĠĢadamları Derneği Tüzüğü,
anlamında kullanılmıĢtır.
Amaç
Madde 03- Derneğin amacı aĢağıda belirtilmiĢtir:
a) Üyeler arasında daha sıkı bir beraberlik ve iĢbirliği sağlamak,
b) Sanayici ve iĢadamlarının iĢ, etik, sosyal, kültürel, ticari ve mali sorunları
hususlarında çalıĢmalar yapmak ve yardımcı olmak,
c) Türkiye'nin her alanda yeniden yapılanması yolunda çalıĢmalarda
bulunmak ve teĢvik etmek,
d) KiĢiler ve kurumlar arasındaki ticari ve ekonomik iliĢkileri sürekli ve
dengeli olarak güçlendirmeye yönelik çalıĢmaları teĢvik etmek,
e) KiĢinin temel hak ve özgürlükleri ile toplumun refah, huzur ve mutluluğunu
sağlamak,
f) Sosyal hukuk devleti ve adalet ilkelerini esas alan, insanın maddi ve manevi varlığının
geliĢmesi için gerekli koĢulları hazırlamaya çalıĢmak ve yardımcı olmak,
g) Derneğin yapacağı tüm çalıĢmalar, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı
olmayıp, ülkemizde yaĢayan herkesin hizmetine açıktır,
Çalışma Alanı
Madde 04- Dernek ulusal ve uluslar arası çalıĢmalar yapmak amacı ile kurulmuĢtur.
Bu amaçla;
a) Yurt içinde ve yurt dıĢında çalıĢmalar yapabilir.
b) Üyeler arasında daha sıkı bir beraberlik ve iĢbirliği kurmak için çalıĢmalarda
bulunabilir.
c) Sanayici ve iĢadamlarının iĢ, etik, sosyal, kültürel, ticari ve mali sorunları
hususlarında çalıĢmalar yapmak ve yardımcı olmak,
d) ÇalıĢma grupları oluĢturmak, bu gruplara katılmak, eğitim çalıĢmaları
düzenlemek, bu çalıĢmalara katılmak, eğitici günler, sempozyum, konferans gibi
etkinliklerde bulunabilir.
e) Türkiye'nin her alanda yeniden yapılanması yolunda çalıĢmalarda bulunmak ve
teĢvik etmektir.
2
f) KiĢiler ve kurumlar arasındaki, ticari ve ekonomik iliĢkileri sürekli ve dengeli
olarak güçlendirmeye yönelik çalıĢmaları teĢvik edebilir.
g) Kalkınmanın dengeli ve sosyal güvenlik içinde olması gerektiğine ve sermaye,
emek ve teĢebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak iĢçi-iĢveren
iĢbirliğini yurt kalkınmasında en verimli ve faydalı bir yönde geliĢmesine yardımcı
olmaktır.
ı) Yatırımları, toplum yararına gerektirdiği önceliklere, ihracatı teĢvik edecek,
döviz sağlayacak verimli alanlara yöneltecek ve kalkınma planlarına yardımcı olacak çalıĢmaları
teĢvik etmektir.
h) KiĢinin temel hak ve özgürlükleri ile toplumun refah, huzur ve mutluluğunu
sağlamaktır.
j) Sosyal hukuk devleti ve adalet ilkelerini esas alan, insanın maddi ve manevi
varlığının geliĢmesi için gerekli koĢulları hazırlamaya çalıĢmak ve yardımcı olmaktır.
k) Ulusun çalıĢtırılma seviyesinin ve yaĢama koĢullarının yükseltilmesini sağlamaya
yardımcı olmaktır.
1) Amacına uygun dergiler yayımlamak.
m) ÇalıĢma amacına uygun alanlarda müzeler kurabilir.
n) Gerekli görülen yerlerde Ģube ve temsilcilikler açmak,
ĠKĠNCĠ KISIM
Üyeler
Üyelik
Madde 05- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 25 yaĢını bitirmiĢ bulunan vergi
mükellefi veya Ģirket ortağı, Ģirket yönetim kurulu üyeleri, Ģirket müdürü, topluma ve ekonomiye
yön veren kuruluĢların temsil ve ilzama yönelik yetkili üst düzey yöneticisi olan her T.C. vatandaĢı
ırk, cinsiyet, din ve siyasal kanaat gözetilmeksizin derneğe üye olabilir. Ancak, Dernekler
Kanununun ilgili maddesinde öngörülen hükümler saklıdır.
Üye Çeşitleri
Madde 06- Derneğin üç türlü üyesi vardır.
a) Asıl Üye: 2 asil üye tarafından imzalanmıĢ dernek üye müracaat formunu 4 adet renkli
vesikalık fotoğraf, 2 adet ikametgâh belgesi, 2 adet nüfus kâğıdı sureti ve T.C. BaĢsavcılıklarından
alınacak 1 adet sabıka kaydından oluĢan evrakları ilgili Dernek organlarına teslim etmiĢ, ve üyelik
baĢvurusu Yönetim Kurulu’nca onaylanmıĢ T.C. uyruklu gerçek veya tüzel kiĢidir.
Derneğe üye olmak için baĢvuran kiĢi üyelik evraklarını ikamet ettiği ilde Derneğin Ģubesi
var ise Dernek ġube Yönetim Kurulu'na, Derneğin Ģubesi yok ise Derneğin Genel Merkezi'ne
teslim etmek zorundadır. Derneğin Ģubesi olan illerde doğrudan Dernek Yönetim Kurulu'na
üyelik baĢvurusunda bulunulamaz. ġube aracılığıyla yapılan baĢvurular en geç 15 gün içinde
ġube Yönetim Kurulu'nun da görüĢü belirtilerek Genel Merkez Yönetim Kurulu'na teyitli
ulaĢtırılmak zorundadır. Yönetim Kurulu üyelik için takdim edilen adaylar hakkında
baĢvurunun kendisine ulaĢmasından itibaren en geç 30 gün içinde olumlu veya olumsuz
olarak oy çokluğu esasına dayanarak cevaplamak ve sonucu adaya ve ilgili Ģubeye bildirmek
zorundadır. Yönetim Kurulu'nun iradesi sınırsızdır. Üye konusunda görüĢü reddedilen
Ģubeye veya baĢvurusu reddedilen adaya ret nedeninin bildirilmesi Genel Merkez Yönetim
Kurulu'nun inisiyatifindedir. Üye kabul edilen kiĢiler hem baĢvuruyu yapmıĢ oldukları
ġubenin hem de Genel Merkezin üyeliğine kabul edilmiĢlerdir. ġube olmayan yerlerden
baĢvuruları kabul edilen kiĢiler yalnızca Dernek Genel Merkezinin üyeleridir. Üyenin ikamet
ettiği ilde, üye yurtdıĢında ikamet ediyor ise bulunduğu ülkede daha sonra Ģube kurulması
halinde, Ģubenin kurulmasını izleyen 30 gün içinde, üyenin ikâmetgahını Ģube olan bir ile
veya ülkeye nakletmesi halinde, üyenin yeni ikametgah bilgilerinin Genel Merkez Yönetim
Kurulu'na ulaĢmasını izleyen 30 gün içinde Ģube üyeliği için gerekli kayıtlar tamamlanır.
3
Genel Merkez üyeliğinin yanı sıra üyeler birden fazla Ģubeye üye olamazlar. Derneğe üye
olmak için baĢvuran kiĢi yurtdıĢında ikamet etmekte ise bulunduğu ülkede derneğin Ģubesi
olması halinde bu Ģubenin yönetim kuruluna üyelik evraklarını teslim etmek zorundadır.Asil
üyelik sıfatı kazananlar ilk genel kurula katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler,ancak
yeni üyelerin ilk genel kurulda oy kullanabilmeleri için 120 günlük üyelik sürelerini
tamamlamaları Ģarttır.
b) Onursal Üye: Ġlim ve iĢ alemine mensup özel kiĢilerden layık görülenlere, fiili ve
karĢılıksız olarak derneğe hizmet edenlere, zamanla sınırlı olmayarak maddi ve manevi yarar
sağlayanlara, para ve malla bir defada veya peyder pey önemli sayılabilecek miktarda bağıĢta
bulunan gerçek ve tüzel kiĢilere, Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik Unvanı verilebilir.
Onursal üyeler, giriĢ bağıĢı ve yıllık aidat ödemeden Genel Kurula katılmakla birlikte, oy
kullanma hakları yoktur.
Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan baĢvuruları otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin
reddi Ģeklinde karara bağlayıp, sonucunu ilgilisine yazı ile bildirmek zorundadır.
DanıĢman Üye: Dernek amaçlarına uygun konularda faaliyetlere yardımcı olabilecek
kiĢiler Yönetim Kuruluna danıĢman üye olarak derneğe alınırlar.
DanıĢman üyeler, giriĢ bağıĢı ve yıllık aidat ödemedikleri gibi Genel Kurulda oy
kullanamazlar.
c)
Üye Hakları
Madde 07- Üyelerin:
a) Genel Kurullarda söz sahibi olma, seçme ve seçilme,
b) Sahip olduğu tek oy hakkını bizzat kullanabilme,
c) Dernek BaĢkanlığına yazılı olarak baĢvurmak suretiyle üyelikten ayrılabilme,
hakları vardır.
Kimlik ve Rozet
Madde 08- Üyeler:
a) Unvanlarına göre, Dernek BaĢkanlığınca hazırlanmıĢ dernek rozetlerini takma,
b) Ġstekleri halinde Dernek BaĢkanlığınca düzenlenmiĢ kimlik kartlarını kullanma
haklarına sahiptirler.
Üye Yükümlülükleri
Madde 09- Üyeler:
a) Aidatını muntazam ve zamanında ödeme,
b) Derneğin amacına yönelik çalıĢmalarda, kendilerinden istenecek görevleri tam ve
eksiksiz olarak yerine getirme,
Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 10- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaĢtığı anda çıkıĢ iĢlemleri sonuçlanmıĢ sayılır.
Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiĢ borçlarını sona erdirmez.
AĢağıda belirtilen hallerden birinin tesbiti halinde, üyelik kaydı, yönetim kurulunca silinir.
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranıĢlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma Ģartlarını kaybetmiĢ olmak,
4
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten
çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında
hak iddia edemez.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Organlar
Organlar
Madde 01- Derneğin KuruluĢu:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Sicil Disiplin Kurulu,
e) Onur Kurulu,
f) Yüksek ĠstiĢare Kurulu,
Organlarından oluĢur.
Genel Kurul
Derneğin en yüksek organı Genel Kuruldur. Genel Kurul, Derneğe kayıtlı üyelerden
oluĢur. Derneğin Ģubesinin açılması durumunda ise Ģube sayısı üçe kadar genel merkez ve
Ģubelerinde kayıtlı üyelerden; Ģube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel
merkezdeki kayıtlı üyeler Ģubelere nakledilerek Ģubelerin genel kurullarında seçilen
delegelerden oluĢur.
Madde 02Onursal ve DanıĢman üyeler Genel Kurul'a katılabilir, konuĢabilir, ancak oy
kullanamazlar.
Genel Kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır.
Genel Kurul:
a) Olağan toplantı, yılda bir Haziran ayının sonuna kadar toplanır.
b) Olağanüstü toplantı,
bl- Yönetim Kurulu kararı ile,
b2- Denetleme Kurulunun oybirliği ile alacağı karar ile,
b3- Aidat borcu bulunmamak kaydı ile Derneğin tüm asil üyelerinin beĢte birinin yazılı
isteğiyle
Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaya zorunludur.
Yönetim Kurulu yedeklerle dâhil tamamlanamaması halinde Genel Kurul, mevcut Yönetim
Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından aynı süre içinde toplantıya çağrılır.
Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantı için tespit edilmiĢ gündem görüĢülür. Bu toplantı son
olağan toplantının üyeleri ile yapılır.
5
Denetleme Kurulu veya Dernek üyelerinin beĢte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu,
Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden
birinin istemi üzerine, sulh hukuk mahkemesi oturum yaparak, Dernek üyeleri arasında üç kiĢilik bir
kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.
Katılma Hakkı
Madde 03- Derneğe üye olmakla birlikte, aidat borcu olanlar, aidat borcunu
ödemedikleri takdirde Genel Kurul'a katılamazlar.
Çağrı Usulü
Madde 04a) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeĢ gün önceden, toplantının
günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı
olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletiĢim numarasına mesaj
gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda,
çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde
yapılacağı da belirtilir. Ġlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmıĢ günden
fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dıĢında baĢka bir nedenle geri bırakılırsa, bu
durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun
olarak üyelere duyurulur. Ġkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde
yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden
çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Yeri
Madde 05- Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu Ģehirden baĢka yerde
yapılamaz.
Bu toplantının yapılacağı yerin, iyi niyet kurallarına uygun olarak üyelerin sığabileceği ve
sağlık yönlerinden elveriĢli bir toplantı yeri olması zorunludur.
Toplantı Yeter Sayısı
Madde 06- Genel Kurul, Tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından
bir fazlasının katılması ile toplanır.
Ġlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu
ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından
az olamaz.
Toplantı Usulü
Madde 07- Genel Kurul toplantısı:
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değiĢikliği ve
derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan
üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
6
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiĢ kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri
veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim
kurulunca düzenlenen listedeki adları karĢısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmıĢsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu
baĢkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı
sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
AçılıĢtan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir baĢkan ve yeteri kadar baĢkan vekili ile
yazman seçilerek divan heyeti oluĢturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine
kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karĢılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan baĢkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüĢülür. Ancak toplantıda hazır
bulunan üyelerin onda biri tarafından görüĢülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması
zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu Ģahsen kullanmak zorundadır.
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kiĢinin üye
olması halinde, tüzel kiĢinin yönetim kurulu baĢkanı veya temsille görevlendireceği kiĢi oy kullanır
Toplantıda görüĢülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan baĢkanı ile
yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu
baĢkanına teslim edilir. Yönetim kurulu baĢkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen
yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 08- Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır. Bu sıfatla görev ve yetkileri
Ģunlardır:
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiĢtirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüĢülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüĢülüp aynen veya değiĢtirilerek kabul
edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taĢınmaz malların satın alınması veya mevcut taĢınmaz malların
satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalıĢmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri
inceleyip aynen veya değiĢtirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan baĢkan ve üyelerine
verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek
üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaĢtırılması,
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dıĢındaki dernek ve kuruluĢlara üye
olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
7
13- Derneğin Ģubelerinin açılmasının kararlaĢtırılması ve açılmasına karar verilen Ģube ile
ilgili iĢlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman
görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en
yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiĢ olan iĢleri görür ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulunun Yapısı
Madde 09- Dernek, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Dernek Yönetim Kurulu,
Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için gizli oyla seçilen 15 asil, 15 yedek üyeden oluĢur.
Ġstifa suretiyle veya herhangi bir nedenle boĢalan Yönetim Kurulu üyeliklerine en çok oy alan
yedek üyeleri Yönetim Kurulu BaĢkanı sırasıyla yazılı olarak davet eder. Bu davete tebliğinden
itibaren onbeĢ gün içinde cevap vermeyenlerin hakları düĢer.
Yedek üyeler, geçici olarak yerlerine geçtikleri asıl üyelerin sürelerini doldururlar. Görev
süresi sona eren üye, Yönetim Kurulu'na yeniden seçilebilir.
Yönetim Kurulu Toplantı Usulü
Madde 10- Yönetim Kurulu en az ayda bir, önceden belirlenen bir günde, Yönetim
Kurulu BaĢkanının baĢkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu BaĢkanı veya
Yönetim Kurulu üyelerinden en az dört üyenin göstereceği lüzum üzerine olağanüstü de
toplanır.
Olağan toplantılarda oturum mutlak çoğunlukla, olağanüstü toplantılarda ise tam üye
sayısının üçte biriyle açılır.
Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantıyı gerektiren konular üzerinde görüĢülür.
Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla karar defterine yazılarak altları toplantıda
hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
Yönetim Kurulu"nun Görev ve Yetkileri
Madde 11- Yönetim Kurulu, Derneğin yönetim organıdır. Bu sıfatla Derneğin amaç ve
yönetimine iliĢkin bütün iĢlemlerinin kanun, tüzük, genel kurul kararları ile afaki iyi niyet
kurallarına uygun olarak düzenlenip yürütülmesini sağlar.
BaĢlıca görevleri Ģunlardır:
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kiĢiye
yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına iliĢkin iĢlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalıĢmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taĢınmaz mal satın almak, derneğe ait taĢınır ve taĢınmaz
malları satmak, bina veya tesis inĢa ettirmek, kira sözleĢmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek
veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Genel kurulun verdiği yetki ile Ģube açmaya iliĢkin iĢlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6-Derneğin Ģubelerinin denetlenmesini sağlamak,
7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
8
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin iĢletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile
yönetim kurulu çalıĢmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12-Derneğin amacını gerçekleĢtirmek için yetkisi dâhilinde her çeĢit kararı almak ve
uygulamak,
13- Genel kurulun verdiği yetki ile Ģube açmaya iliĢkin iĢlemlerin yürütülmesini sağlamak,
14-Derneğin Ģubelerinin denetlenmesini sağlamak,
15-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Yönetim Kurulu’ nun Çalışma Usulü
Madde 12- Yönetim Kurulu, sorumlulukları müĢterek olmak üzere, Yönetim Kurulu
BaĢkanı, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Sayman, Genel
Sekreter Yardımcısı, Sayman Yardımcısı, ayrıca diğer yönetim kurulu üyelerinden
oluĢur.
a) Genel Kurul çalıĢmalarını bitirdikten sonra Yönetim Kurulu hemen toplanarak aralarında
görev bölümü yapar.
b)
Genel sekreter, derneğin iç ve dıĢ yazıĢma iĢlemlerini düzenler ve gereken yazıları imza
eder.
c)
Yönetim Kurulu BaĢkanı, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcıları ve Genel Sekreter
Derneğin birinci derece ita amirleridir. Ġkinci derecede ita amirleri yönetmelikle tespit
edilir.
d) Genel Sekreter, Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını yazar ve hazır bulunanlarla birlikte
altını imzalar.
e) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına seçilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden
seçilebilir. Bu üyeler yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri karĢılığında hiç bir
ücret alamazlar. Yalnızca yapmıĢ oldukları masraflar karĢılanır. Bunun için ilgili kiĢilerin
yokluğunda Yönetim Kurulu'nun özel bir karar alması ve bu masrafların, kontrol
edilmek üzere belgelenmesi gerekmektedir.
Yönetim Kurulu’nun Toplantı Çağrı Usulü ve Yeter Sayısı
Madde 13a) Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından bir fazlası ile ayda en az bir defa, Yönetim Kurulu
BaĢkanı'nın bulunmadığı hallerde yetki verdiği Yönetim Kurulu BaĢkan
Yardımcılarından bir tanesinin baĢkanlığında toplanır.
b)
Yönetim Kurulu, gerektiğinde Yönetim Kurulu BaĢkanı' nın çağrısı üzerine toplanır.
c) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eĢitliğinde Yönetim Kurulu BaĢkanı'nın oyu iki oy
sayılır.
d)
Yazılı ve geçerli özürü olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiĢ sayılır.
e) Verilen kararlar karar defterine yazılarak toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır
ve uygulanır.
9
Yönetim Kurulu Başkan’ının Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Madde 14- Yönetim Kurulu Başkanı;
a) Derneği temsil eder.
b) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler.
c) Özel ya da kısa bir sürede sonuçlandırılabilecek konularda geçici komisyonlar oluĢturur.
d) Derneğin hizmet ve çalıĢmalarını, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine Genel Kurul
ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.
f ) Derneğin ita amiridir.
g) Dernek iĢyerlerinin kuruluĢ ve kadroları, kurum çalıĢanların özlük hakları ile ilgili olarak
Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.
h) Derneğin ihtiyacı olan personeli iĢe alır, yasal gereklerin varlığında iĢine son verir,
gerektiğinde yer ve görevini değiĢtirebilir.
ı)
Personel kadro giderleri ve sınırı Yönetim Kurulu’nca saptanan diğer harcamaları ve
sözleĢmeleri yapar. Yönetim Kurulu tarafından öngörülen harcamalar için sadece ödeme
emri Yönetim Kurulu BaĢkanı'na aittir.
i)
Yönetim Kurulu’ndan aldığı yetkiye dayanarak taĢınır ve taĢınmaz malların alım, satım,
ipotek alınması ve yenilenmesi iĢlemini yapar. Aynı yolla kiraya verir ve Dernek için
taĢınmaz kiralar.
j)
Dernek tarafından ve Derneğe karĢı açılmıĢ davalarda Derneği temsil eder. Bu sıfatla
baĢkalarını vekil tayin eder.
k) Yıllık gelir-gider hesaplarına iliĢkin iĢlemler ile gelecek dönemlere ait bütçeyi
hazırlar. Genel Kurul'ca onaylanmıĢ bütçeyi uygular.
l)
Dernek örgütünü ve bağlı birimlerini denetler ve denetlettirir,
m) Kanunların, Dernek Tüzüğünün ve Dernek çalıĢmalarının gerektirdiği yönetmelikleri
hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar.
o) Kanun, tüzük yönetmelik hükümlerine, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulu
BaĢkanlık emirlerine, Derneğin onur ve yararlarına aykırı davranan ve Derneği siyasete
araç eden üyeleri gerektiğinde toptan veya ferden ilk Yönetim Kuruluna sevk
eder ve Yönetim Kurulu’nun kararına kadar iĢten el çektirebilir.
p) Bu maddenin (o) bendinde sayılmıĢ bulunan davranıĢ ve fiillerin Yönetim Kurulu
Denetleme Kurullarında görev almıĢ kiĢilerce iĢlenmesi halinde, bu kiĢileri Yönetim
Kurulu’na sevk eder ve bu Kurulun kararının kesinleĢmesine kadar görevden
uzaklaĢtırılabilir Görevden uzaklaĢtırılan veya çekilmiĢ sayılanların yerine yedek üyeler
göreve çağrılır. Asil üyenin yeniden göreve iadesi halinde yedek üyenin görevi sona erer.
r) Yönetim Kurulu BaĢkanı yetkilerini, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine
devredebilir.
Denetleme Kurulu’nun Yapısı
Madde 15- Denetleme Kurulu, Derneğe bağlı bütün hizmet birimlerinin parasal ve
yönetimsel iĢlemlerini denetlemek üzere Genel Kurul tarafından üç yıl süre için seçilen
üç asil ve üç yedek üyeden oluĢur.
Üye seçilebilmek için, Derneğe asil üye olarak kayıtlı bulunmak Ģarttır.
Yönetim Kurulu BaĢkanı'nın uygun gördüğü hallerde, Denetleme Kurulu üyeleri Yönetim
Kurulu toplantılarına katılır. Söz hakları vardır, oy hakları yoktur.
10
Genel Kurul'dan sonra, seçimi izleyen on gün içinde, Denetleme Kurulu asil üyeleri, en yaĢlı
üyenin baĢkanlığında toplanarak bir baĢkan seçerek çalıĢmalarını düzenler ve iĢ bölümü yaparlar.
Herhangi bir nedenle bir üyenin ayrılması halinde, Yönetim Kurulu BaĢkanlığı'nca yedekten
bir üye davet edilir. Denetleme Kurulu BaĢkanı'nın ayrılması halinde yeni baĢkan seçimi yedekten
üye katıldıktan sonra yapılır.
Kurul, çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.
Kurul, en az üç ayda bir kez toplanır.
Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 16- Denetleme Kurulu, çalıĢmalarından dolayı Genel Kurul'a karĢı sorumludur.
Bu sıfatla;
a) Kurul, yapacağı bir plana göre Genel Kurul adına, üç aydan geç olmamak üzere, Derneğe
bağlı örgütlerin her türlü mali ve idari iĢlemlerini denetler. Denetlemelerde gerekirse
uzmanlardan da yararlanılır.
b)
Denetleme sonuçları yazılı olarak dernek Yönetim Kurulu BaĢkanlığı'na sunulur.
c) Denetlemeler esnasında istenen her türlü evrak, defter, belge, kayıt ve kıymetli evraklar
ilgililer tarafından ibraz edilir.
d)
Denetleme esnasında soruĢturmaya gerek görülen hususlar hemen Yönetim Kurulu’na
bildirilir.
e) Kurul, yıllık mali denetleme sonuçlarına ait raporunu, Genel Kurul’dan en az bir ay önce
Genel Kurul'da görüĢülmek üzere Yönetim Kurulu'na sunar.
Sicil Disiplin Kurulu
Sicil-Disiplin Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluĢur ve Genel Kurul'ca üç yıl için seçilir.
Sicil-Disiplin Kurulu seçildikten sonra, ilk toplantısında görev bölümü yaparak, açık oyla bir baĢkan
seçer. Sicil Disiplin Kurulu ayda en az bir kez Dernek merkezinde önceden kararlaĢtıracağı gün ve
saatte toplanır. Sicil-Disiplin Kurulu oy çokluğu ile karar alır. Oyların eĢit olması halinde baĢkanın
oyu çoğunluğu sağlamıĢ olur.
Kurul'un görevleri;
a) Derneğe baĢvuruda bulunan kiĢileri bir ön elemeye tabi tutup, tavsiye niteliğindeki kararını
Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
b) Tüzüğün ilgili maddesi uyarınca "Uyarı, Kınama ve Üyelikten Çıkarılma" konuları hakkında
tavsiye niteliğinde kararını Yönetim Kurulu'na sunmak ve üyeleri genel disiplin konularında
uyarmaktır.
c) Derneğe yeni katılan üyelerin faaliyetlere katılımı ve adaptasyonu sürecinde kılavuzluk görevi
üstlenmek.
Yüksek İstişare Kurulu
Madde 17- Yüksek ĠstiĢare Konseyi Derneğin en yüksek danıĢma organıdır. Kurul Türk
ilim ve iĢ âleminde geniĢ bilgi ve tecrübe ile temayüz eden Dernek asıl ve Ģeref üyeleri arasında
Genel Kurulca üç yıl için seçilen üyelerden oluĢur. Müddeti biten kiĢinin yeniden seçilmesi
mümkündür.
Kurul ilk toplantısında kendine bir baĢkan seçer. Kurul yılda en az iki defa Kurul baĢkanının
daveti ile ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak konuları müzakere eder ve toplantıda
hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar. Kurul kararları istiĢari nitelikte olup
Yönetim Kurulunu bağlamaz.
11
Yüksek ĠstiĢare Kurulu toplantılarına, gündemin özelliğine göre sanayi, ticaret, tarım ve diğer
iĢ ve sanayi kollarında çalıĢan yasal veya gönüllü mesleki kuruluĢlar, dernek ve vakıflar, Kamu
Ġktisadi teĢebbüsleri (KĠT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri, görüĢ teatisinde bulunmak
üzere Kurul baĢkanlığınca devamlı veya geçici olarak davet edilebilirler. Ayrıca arzu ettikleri
takdirde Yüksek DanıĢma Kurulu üyelerini de toplantılara davet ederler. Bu kiĢiler Kurul oylamasına
katılamazlar.
Kurulun BaĢlıca Görevleri:
a) Türk sanayi ve iĢ hayatının genel gidiĢi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli
tedbirlere ıĢık tutmak,
b) Dernek amaçlarına en uygun Ģekilde ulaĢabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri
değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,
c) Dernek çalıĢmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından
incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Mali Hükümler
Gelirler
Madde 18- Derneğin gelirleri:
a) GiriĢ ve üye aidatları,
b) Üye giriĢ bağıĢı 5.000,00.-TL (BeĢBin TL) Yıllık üye aidatı 2.000,00 - (ĠkiBin) Türk
Lirasıdır. Her yılın Aralık ayında toplanacak olan yönetim kurulu bir sonraki yılın yıllık aidat
miktarını ve giriĢ bağıĢını bir önceki yılın aidatından %20 artıĢ veya azalıĢ miktarını geçmeyecek
Ģekilde belirler. Yeni üyeler giriĢ bağıĢını tam bedel üzerinden öder, yıllık aidatlarını ise üyeliklerinin
onaylandığı aydan yılsonuna kadar kalan ay sayısı oranında öder. Yönetim kurulu
Bayan üyeler konusunda pozitif ayrımcılık yapmak amacı ile giriĢ bağıĢı ve yıllık aidat
miktarlarını % 50 ye kadar indirmeye yetkilidir.
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağıĢ ve
yardımlar,
c)
d) ġube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karĢılamak üzere Ģube üye ödentilerinin
%50’sidir.
e) Verilen hizmetler karĢılığında alınan ücretler,
f) Derneğin mal varlığından elde edilen kira ve diğer gelirler,
g) Dernek tarafından yapılan yayımlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser,
bilgi ve spor yarıĢmaları, sempozyum ve konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirler,
h) Diğer gelirlerdir.
GiriĢ ve yıllık aidat ile faizleri, her yıl için Genel Kurulca belirlenir.
Üye aidatları, 1/2 Ģer oranında ait olduğu yılın 31 Temmuz ve 31 Ocak tarihine kadar ödenir.
Bütçe
Madde 19- Derneğin bütçesi:
a) Derneğin bütçe yılı 1 Ocak ta baĢlar.
b)
Derneğin bir yıllık gelir ve giderleri, bu bütçeye göre yapılır.
12
Gelir ve Giderlerde Usul
Madde 20- Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile
yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye iliĢkin hükümler
saklı kalmak üzere beĢ yıldır. Alındı belgesinde, ödeme ve bağıĢta bulunanın açık kimliği ve imzası
bulunur.
BağıĢ ve aidat toplayacak kiĢi veya kiĢileri, Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu
karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir
tahsil edecek kiĢi veya kiĢiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin
teslimine iliĢkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kiĢi veya kiĢiler, yetki
süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kiĢilerin açık
kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki
Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu baĢkanınca
onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi
biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki
belgesi düzenlenen kiĢinin görevinden ayrılması, ölümü, iĢine veya görevine son verilmesi gibi
hallerde, verilmiĢ olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi
zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri
ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki
sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
13
BEġĠNCĠ KISIM
ÇeĢitli Hükümler
Görev Yasağı
Madde 21a) Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, Dernekte ücretli bir görev veya Dernekle
ilgili iĢlerde yüklenici ya da vekil olarak iĢ ve ticari iliĢki kuramaz veya dava alamazlar.
b)
Dernek organlarında görev alan üyelere, Dernek taĢınmazları kiraya verilemez.
c)
Birbirlerinin birinci dereceden yakını olanlar, Yönetim ve Denetleme Kurullarında görev
alamazlar.
d) Dernekte ücretle çalıĢmakta olan personel, Dernek organlarında görev alamaz.
e) Dernekte ücretle çalıĢmıĢ personel, organlarda görev yapmıĢ üyeler, görevlerinden
ayrıldıklarından iki yılı geçmeden Dernekle ticari iliĢki kuramaz.
Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentleri hükümlerine uyulmadığının tespiti halinde ilgili
Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, bu görevlerinden çekilmiĢ sayılır.
f)
Fesih
Madde 22- Genel Kurul her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul'un
Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkına
sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması Ģarttır.
Ġlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ilgili maddeye göre ikinci
toplantıya çağrılır. Ġkinci toplantıya katılan üye sayısının Dernek üyelerinin yarıdan bir
fazla olması halinde fesih konusu görüĢülebilir. Feshe iliĢkin kararın, toplantıda hazır
bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beĢ gün içinde mahallin en büyük mülki
amirliğine yazıyla bildirilir.
Tasfiye
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son
yönetim kurulu üyelerinden oluĢan tasfiye kurulunca yapılır. Bu iĢlemlere, feshe iliĢkin genel kurul
kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleĢtiği tarihten itibaren baĢlanır. Tasfiye
süresi içinde bütün iĢlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ankara Sanayici ve ĠĢadamları
Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi iĢlemlerini
baĢtan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.
Ġnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları
ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye
iĢlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek
alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil
edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen
yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemiĢse derneğin bulunduğu ildeki amacına
en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye iliĢkin tüm iĢlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye iĢlemleri, mülki idare
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
14
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal iĢlemlerinin tamamlanmasını müteakip
tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin
mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla
görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma
süresi beĢ yıldır.
Taşınmaz Mal Edinme
Dernek tarafından satın alınan veya bağıĢ ve vasiyet yoluyla Derneğe intikal eden taĢınmaz
malların Dernek adına tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Mülki Ġdare Amirliğine bildirilir.
Sandık Kurma
Madde 23- Dernek, sağlanan karı üyelerine paylaĢtırmamak, risturn, faiz veya baĢka
adlarla üyelerine aktarmamak koĢuluyla, üyelerinin kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını
karĢılamak amacıyla sandık kurabilir.
Lokal Açma
Madde 24- Dernek merkezinin bulunduğu yerde, mahallin en büyük mülki amirinden
izin almak koĢulu ile, lokal açabilir, iĢletebilir ve iĢlettirebilir.
Lokallerin, açılma, çalıĢma, yönetilme, yararlanma gibi hususları, Dernek yetkili
organlarınca onaylanmıĢ Yönetmeliği ile düzenlenir.
Amblem
Madde 25- Dernek amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. Bundan sonra
gerekli yasal iĢlem Valilik nezdinde yapılır.
Dernek amblemi, Yönetim Kurulu'nun izni olmadan, üyeler dıĢında kimseye dağıtılamaz,
satılamaz ve amaç dıĢı kullanılamaz.
Personel ve İşçiler
Madde 26- Dernek iĢ hizmetlerinin yürütülmesi için yeterince personel ve iĢçi atanabilir.
Sürekli atamalar çalıĢma dönemi bütçesi kadro çizelgeleri doğrultusunda, geçici atamalar ise
bütçede öngörülen ödenek gereğince yapılır.
Personel ve iĢçiler, Personel Özlük Hakları Yönetmeliği hükümlerine göre iĢe alınır,
çalıĢtırılır ve iĢlerine son verilir.
Defter ve Kayıtlar
Madde 27- Dernek, aĢağıda yazılı defterlerini tutar.
a)
Üye Kayıt Defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri, giriĢ tarihleri, yıllık ödentileri bu
deftere yazılır.
b) Karar Defteri; Yönetim, Denetleme, Sicil Disiplin ve Yüksek DanıĢma Kurulları'nın
kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı baĢkan ve üyelerince
imzalanır.
c) Gelen ve Giden Evrak Defteri; Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere
kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
15
d) Gelir ve Gider Defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan
paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
e) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri; Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere iĢlenir.
f) DemirbaĢ Defteri; Derneğe ait demirbaĢ eĢyalar bu deftere iĢlenir.
g) Alındı Belgesi Kayıt Defteri; Alınan alındı belgeleri bu deftere iĢlenir.
Bu maddede sayılan defterler Ġl Dernekler Müdürlüğü veya noterden onaylı olması
zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
Madde 28- ĠĢletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31
Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “ĠĢletme Hesabı Tablosu”
düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31
Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Beyanname Verilmesi
Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider iĢlemlerinin yıl sonu
itibarıyla sonuçlarına iliĢkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek
Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının
ilk dört ayı içinde dernek baĢkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 29- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve
denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler
Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.
Genel kurul toplantısında tüzük değiĢikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı,
tüzüğün değiĢen maddelerinin eski ve yeni Ģekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt
çoğunluğunca imzalanmıĢ dernek tüzüğünün son Ģekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve
bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
TaĢınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taĢınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler
Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “TaĢınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki
idare amirliğine bildirilir.
YurtdıĢından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdıĢından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan
önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “YurtdıĢından Yardım Alma Bildirimi”
doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim Ģartının
yerine getirilmesi zorunludur.
16
DeğiĢikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleĢim yerinde meydana gelen değiĢiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te
belirtilen) “YerleĢim Yeri DeğiĢiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dıĢında dernek
organlarında meydana gelen değiĢiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen)
“Dernek Organlarındaki DeğiĢiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değiĢikliği izleyen
otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değiĢiklikler de tüzük değiĢikliğinin yapıldığı genel kurul
toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare
amirliğine bildirilir.
Derneğin Ġç Denetimi
Madde 30- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç
denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluĢlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluĢlarınca denetim yapılmıĢ
olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleĢtirilir. Genel
kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız
denetim kuruluĢlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 31- Dernek amacını gerçekleĢtirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili
mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu
borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karĢılanamayacak miktarlarda ve derneği
ödeme güçlüğüne düĢürecek nitelikte yapılamaz.
Derneğin ġubelerinin KuruluĢu
Madde 32- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla Ģube açabilir. Bu
amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kiĢilik kurucular kurulu,
Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen Ģube kuruluĢ bildirimini ve gerekli belgeleri, Ģube
açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
ġubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 33- ġubeler, tüzel kiĢiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları
doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm iĢlemlerinden
doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
ġubelerin Organları ve ġubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 34-
ġubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.
Genel kurul, Ģubenin kayıtlı üyelerinden oluĢur. Yönetim kurulu, beĢ asıl ve beĢ yedek,
denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak Ģube genel kurulunca seçilir.
ġube yönetim kurulu, Yönetim Kurulu'nun çalıĢma döneminde yapmıĢ olduğu harcamaları
incelemek, ibra etmek ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi onaylamak, Ģubenin gayrimenkul
almasına ve satmasına iliĢkin konularda Genel Merkez Yönetim Kurulu'na görüĢ bildirmek gibi
Dernekler Kanunu Mevzuatı ve Tüzük gereği yapması gereken kanuni ve tüzükten doğan
yükümlülükleri yerine getirmek,
17
ġube Denetim Kurulu Görev bölüĢümü ve çalıĢma biçimi Dernek Denetleme Kurulu'na
iliĢkin esaslarının kıyasen uygulanması ile yerine getirilir. BaĢlıca hak ve görevleri
Dernek Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yönetmeliklerde belirlenir.
ġube organlarının iĢleyiĢinde mevzuata ve Dernek Tüzüğü'ne aykırı hareket tespit
edildiği takdirde ilgili organ Yönetim Kurulu tarafından görevden alınır. Görevden
alınan kiĢilerin yeri yedek üyelerin daveti ile tamamlanamadığı hallerde en geç üç ay
içinde Genel Kurul'a gitmek kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından atama
yapılabilir
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler,
mevzuatın öngördüğü çerçevede Ģube’de de uygulanır.
ġube Bütçesi ve Gelirleri
Bütçe dönemi iki olağan ġube Genel Kurulu devresi arasıdır. ġubeler Genel
Kurullarında onaylanmıĢ kesin bütçelerini ve tahmini bütçelerini Genel Merkez
Yönetim Kurulu'na iletirler. Bütçesinde dengesizlik olan ġube Yönetim Kurulu,
Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca görevden alınabilir. ġube Yönetim Kurulu
her üç ayda bir gelir ve giderlerine iliĢkin bilgileri Genel Merkez Yönetim Kurulu'na
bildirmek zorundadır.
a) ġube üyelerinin giriĢ ödentilerinin ve aidatlarının yüzde ellisi,
b) ġubece yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, seminer,
panel, yemek gibi sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden elde edilen gelirler,
c) ġubenin malvarlığından elde edilen gelir,
d) Diğer gelirler,
Genel Merkez Yönetim Kurulu aidatların ve giriĢ ödentilerinin hesabına yatırılmasını
izleyen 30 gün içinde ġubenin hissesine düĢen miktarını ġube hesabına transfer etmek
zorundadır.
ġubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl
Temsil Edileceği
Madde 35- ġubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu
toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
ġubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, Ģube yönetim
kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
ġubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen
otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek
zorundadırlar.
ġubeler, Ģube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan
katılımı ile; Ģube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, Ģubede kayıtlı her otuz(30)
üye için bir (1), arta kalan üye sayısı yirmi (20)’den fazla ise bu üyeler içinde bir olmak
üzere Ģube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel
kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son Ģube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.
Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır,
ancak Ģube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
18
ġubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya
denetim kuruluna seçildiklerinde Ģubedeki görevinden ayrılırlar.
Temsilcilik Açma
Madde 36- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla
yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu
kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kiĢi veya kiĢiler tarafından o yerin mülkî idare
amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.
ġubeler temsilcilik açamazlar.
Tüzük Değişikliği
Madde 37- Derneğin Tüzüğü, Genel Kurul'a iĢtirak eden üyelerin üçte ikisinin
çoğunluğu ile değiĢtirilebilir.
Yapılan değiĢiklik, kuruluĢtaki usule göre ilan ettirerek kesinlik kazanır.
Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiĢ hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
Kanunlara atfen çıkartılmıĢ olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler
hakkındaki hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 38- Bu Tüzük hükümleri, metnin dernek merkezinin bulunduğu mahallin en
büyük mülki amirliğine verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 39- Bu Tüzük hükümlerini Dernek Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Derneğin yetkili
organları yürütür.
Kurucular
Madde 40- Derneğin kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları ile ikametgâhları
aĢağıda gösterilmiĢtir.
SIRA ADI - SOYADI
BABA ADI
DOĞUM
UYRUĞU
MESLEĞĠ
ĠKAMETGAHI
1
OKAN GÜRBÜZ
HÜSEYĠN
1938
T.C
MĠMAR
H.OnatSk 12/2 ANK.
2
VELĠ SARITOPRAK
VELĠ
1951
T.C
ĠġLETMECĠ
Gökçek Sk. 22/5 ANK.
3
ġ. IġIK NURAL
BEKĠR
1944
T.C
Y.. MĠMAR
Bestekar Sk. 34/9 ANK.
4
TÜLĠN AKMAN
M. NUSRET
1951
T.C
MĠMAR
G.M.K. Bulvarı 20/711 ANK.
5
N.CEMAL GÜNEġ
MUAMMER
1958
T.C
HALK.lL.UZ. BaĢak Sk 57/6 ANK.
6
MEHMETAKYÜREK
H. HĠDAYET
1954
T.C
SANAYĠCĠ
Basın Cad. Dizgi Sk. 24/2 ANK.
7
ERTUĞRUL DĠZDAR
S. ULVĠ
1961
T.C
MĠMAR
Kenedi Cad. 36/5 ANK.
8
FĠKRĠ YÜKSEL
ALĠ
1S38
T.C
TĠCARET
46. Sk. 11 Bahçelievler/ANK.
9
ġERĠF ERCAN
SEZAĠ
1938
T.C
MALĠYECĠ
MeneviĢ Sk..71/3 ANK.
19
10 AYDIN MĠLLĠ
CEMĠL
1934
T.C
ĠġLETMECĠ
Tunalıhilmi Cad. 12/8 ANK.
11 YAġAR DEMĠRTOLA
HALĠM
1940
T.C
NAKLĠYECĠ Yücetepe Hedef Sk. 1/5 ANK.
12 CENGĠZ DEMĠRTAġ
NAFĠZ
1950
T.C
BÜROKRAT Bağkur Bl. 2/B D. 30 ANK.
13 SUNDAYTUNÇ0K
ĠSMAĠL
1944
T.C
YÖNETĠCĠ
Mesnevi Sk. 22/10 ANK.
14 H. GÖKHAN YAĞCI
MESUT
1962
T.C
MAK. MÜH.
Oyak Sit. 25 Gir. D. 8 ANK.
15 M. DOĞAN SIRT
ALĠ
1958
T.C
ĠġLETMECĠ
Esat Cad. 111/C ANK.
16 ĠBRAHĠM DOĞAN
MURAT
1954
T.C
ĠTHALATÇI
Çobanyıldızı Sk. 14/6 ANK.
17 ĠBRAHĠM ACAR
RECEP
1946
T.C
TĠCARET
Yeni Etlik Cad. 50/6 ANK.
18 SEMA ÜLTAN
M. ALĠ
1938
T.C
H. MÜH.
Paris Cad. 44/7 ANK.
SANAYĠCĠ
Gn. Tvf. Sağlam Cad. 64/11 ANK.
Billur Sk. 23/12 ANK.
19 CEMALETTĠN KAYNAMIġ HAYDAR
1951
20 SELĠM KURU ÇAYIRLI
MEHMET
1963
T.C
TĠCARET
21 K. KURTAR ERBAġ
ġ. ġAHĠN
1953
T.C
BÜROKRAT S.M.P. Cad.170/11 Dikmen/ANK.
22 ALTAN IġIKSAL
MUSTAFA
1945
T.C
SANAYĠCĠ
Bestekar Sk. 18/8 ANK.
23 ATĠLLA AYDIN
HAMĠT
1948
T.C
TĠCARET
R. Belendir Sk. 109/13 ANK.
24 ERHAN YALÇIN
TEVFĠK
1962
T.C
ÇEV.Y.MÜH. Kenedy Cad. 16/7 ANKĠ
25 M. NEZĠHĠ DEMĠRALP
CEMĠL
1944
T.C
DOKTOR
Esat Cad. 49/16 ANK.
26 E. AYBARS KILIÇHAN
FAHRĠ
1946
T.C
T.DĠREK.
HoĢdere Cad. 49/16 ANK.
27 CELALDÜLEKER
RIFAT
1953
T.C
SANAYĠCĠ
Y.San..sanat Cad. 11 ANK.
28 ZAFER ÇÖL
SELAHATTĠN
1957
T.C
SANAYĠCĠ
Gn. Tvf. Sağlam Cad. 158 ANK.
29 N. KEMAL BORAN
ABDÜLKADĠR
1953
T.C
SANAYĠCĠ
Basımevler Dizgi Sk. 14 ANK.
30 KENAN AKÇAY
AHMET
1955
T.C
MÜHENDĠS
Hürriyet Cad. 116/4 ANK.
31 C. NURSAL TEKĠN
KEMAL
1952'
"T.C
GAZETECĠ
Yücetepe 1. Cad_4B 24/7 ANK.
20
T.C
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
718 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content