close

Enter

Log in using OpenID

özgeçmiş_ NAZAN ŞAK - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
13.08.2014
1. Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı: NAZAN ŞAK
Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçent Doktor
E-mail: [email protected]
Telefon: 0 328 8251818-Dahili:3043
2. Eğitim Bilgileri
Öğrenim Durumu: Doktora Mezunu
Yabancı dil puanı: 75 (2011 KPDS Bahar Dönemi)
Derece
Lisans
Lisans
Yükseklisans
Doktora
Üniversite
Not
Ortalaması
Yıl
İstanbul Üniversitesi
68
1994-1998
Uludağ Üniversitesi
76
1999-2000
Marmara Üniversitesi
72,74
2000- 2003
78.50
2003-2006
83.70
2007-2013
Alan
Florence Nightingale
Hemşirelik Yüksekokulu
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Ekonometri Bölümü
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Ekonometri Anabilim Dalı
Ekonometri Bilim Dalı
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Ekonometri Anabilim Dalı
Ekonometri Bilim Dalı
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Lisansüstü Eğitimi:
Tür
Tez Konusu
Tez Danışmanı
OECD Ülkelerinde Satınalma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Panel
Prof. Dr. Ebru Çağlayan
Eşbütünleme Yöntemiyle İncelenmesi
Akay
Yükseklisans
Hane halklarının Konut Tercihinin Belirlenmesinde Logit Modelleri:
Doktora
Prof.Dr. Selahattin Güriş
Mixed Logit Modeli Yaklaşımı
1
3. Yayınlar
3.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
ŞAK, N., E.Çağlayan, & Karymshakov, K. (2013). Identifying Tourism and Economic Growth Nexus:
The Hurlin-Venet Approach. The Empirical Economics Letters. Sayı 4. Cilt 12
ŞAK, N. & Çağlayan, E. (2012). The Causality between Electricity Consumption and Gross Domestic
Product: Evidence from 144 Countries. International Journal of Statistics & Economics. Sayı S12. Cilt 8
sy 70-85
ŞAK, N., Çağlayan, E. & Karymshakov, K. (2012). Relationship between Tourism and Economic
Growth: A Granger Causality Panel Data Approach. Asian Economic and Financial Review. Sayı 5. Cilt
2 sy. 518-529
ŞAK, N. & Çağlayan, E. (2010). The Determinants of Capital Structure : Evidence from the Turkish
Banks. Journal of Money, Investment and Banking. Sayı issue 15. Cilt ISSN 1450-288X sy. 57-65
3.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
ŞAK, N. & Güriş, S. (2013). Türkiye’de Konut Tercihinin Mixed Logit Modeli Yaklaşımı ile
İncelenmesi 14. Uuslararası Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Sempozyumu. Saraybosna, Bosna
Hersek
ŞAK, N. & Güriş, B. (2013). Türkiye’de Fisher Hipotezinin Geçerliliğinin ADL Eşik Değerli Eşbütünleşme
Testi ile Sınanması 14. Uuslararası Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Sempozyumu. Saraybosna,
Bosna Hersek
ŞAK, N. & Saçıldı, İ. S. (2012). • Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyine Göre Elektrik Enerjisi Tüketiminin
Durağanlık Analizi: Panel Yapısal Kırılma 13. Uuslararası Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem
Sempozyumu. Gazimağusa, KKTC
ŞAK, N. & Çağlayan, E. (2010). • Causality relationship between electricity consumption and Gross
Domestic Product: Evidence from 144 countries Eurasia Business And Economics Society. İstanbul,
Türkiye
ŞAK, N. & Çağlayan, E. (2009). Determinants Of Bank Capital Structure In Turkey Eurasia Business
And Economics Society. İstanbul, Turkiye
3.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
2
3.4. Ulusal Dergilerdeki Yayınlar
ŞAK, N. & Çağlayan, E. (2009). OECD Ülkeleri İçin Satınalma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Analizi:
Panel Eşbütünleme Yaklaşımı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı 1.
Cilt XXVI sy. 483-500
4. Atıflar
Atıf
Nitelik
Ortam
Atıf Yapan Eser ve Yayınlandığı Dergi/Kitap
Yapan
Pereira, J.A.C.M. (João André Calviño Marques), “Regulation issues in the banking industry”,
Uluslararası
Dergi
Başkası
bibliotecadigital.fgv.br,2011
Juca, M.N., Sousa, A.F., Fishlow A., “Capital Structure Determinant's of Brazilian and North
Uluslararası
Dergi
Başkası
American Banks”, http://www.ijbcnet.com/IJBC-12-1508.pdf, 2011.
Kaouther, T., Viviani, J.L., Belkacem, L., “A Comparison of Leverage and Profitability of Islamic and
Uluslararası
Dergi
Başkası
Conventional Banks”, International Conference of the French Finance Association (AFFI), May 1113, 2011
Kaouther, T., Viviani, J.L., Belkacem, L., (2012), “From Ethical Principles to Financial Decision
Uluslararası
Dergi
Başkası
Theoretical Foundations and Empirical Comparison with Conventional Banks of Islamic Banks
Capital Structure”, 29th International Conference of the French Fi
Paydar, M., Bardai, B., “Leverage Behavior of Malaysian Manufacturing Companies a Case
Uluslararası
Dergi
Başkası
Observation of the Industrial Sector’s Companies in Bursa Malaysia” International Research Journal
of Finance and Economics, ISSN 1450-2887 Issue 90, 2012
Juca, M.N., Sousa, A.F., Fishlow A., “Capital Structure Determinant’s of North American Banks and
Uluslararası
Dergi
Başkası
the Compensation Executive Program-An Empiric Study on the Actual Systemic Crisis”,
International Journal of Business and Management; Vol. 7, No. 17; 2012
Saito, Richard and Pereira, João André, How Do Capital Buffers Respond to Basel? An Empirical
Uluslararası
Dergi
Başkası
Analysis of the Brazilian Banking System (April 15, 2012). 29th International Conference of the
French Finance Association (AFFI) 2012. Available at SSRN: http:/
Toumi, K., Louhichi, W., Viviani,J.L., “Alternative Financial Decision Principles: Theoretical
Uluslararası
Kitap
Başkası
Foundations of Islamic Banks’ Capital Structure”, Chapter 8, Emerald Group Publishing Limited,
pp.157-172,2012
Bayeh, Asnakew (2012), “Capital Structure Determinants: An Empirical Study on Insurance Industry
Uluslararası
Kitap
Başkası
in Ethiopia”,
OECD Ülkeleri İçin Satınalma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Analizi: Panel Eşbütünleme Yaklaşımı,
Ulusal
Dergi
Kendisi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009
Özcan, B., “Satınalma Gücü Paritesi G7 Ülkeleri için geçerli mi?”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler
Ulusal
Dergi
Başkası
Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 2, 2012, s. 137-161
3
Atıf
Nitelik
Ortam
Atıf Yapan Eser ve Yayınlandığı Dergi/Kitap
Yapan
Gül, E., Kamacı, A. ,(2012), “Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi”,
Ulusal
Dergi
Başkası
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,s.23-32
Gül, E., Kamacı, A. ,(2012), “Dış Ticaretin Büyüme Üzerine Etkileri: Bir Panel Veri Analizi”, Uluslar
Ulusal
Dergi
Başkası
arası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 4,Sayı:3, sy. 81-91.
Owolabi, S.A.,Inyang, U.E., (2013), “Internatioanal Pragmatic Review and Assessment of Capital
Uluslararası
Dergi
Başkası
Structure Determinants”, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review,
Vol.2 No.6, Feb.2013.
Georgantopoulos, A.G.,(2013), “Tourism Expansion and Economic Development: VAR/VECM
Uluslararası
Dergi
Başkası
Analysis and Forecasts for the case of India”, Asian Economic and Financial Review, 2013,
3(4):464-482.
Andrade, J.A.S., Simoes, M.C.N., Duarte, A.P.S., "Despesa Publica em educaçao e saude e
Uluslararası
Dergi
Başkası
crescimento economico: um contributo parae debate sobre as funçoes sociaisdo Estado", Estudos
do GEMF, No:18, 2013.
Sadr, Seyed Mohammad Hossein, "The Role of ICT in Tourism Industry on Economic Growth: Case
Uluslararası
Dergi
Başkası
study Iran",European Journal of Business and Management, Vol.5, No.17, 2013.
Allen, D.E., Nilapornkul, N., Powell, R.J.,(2013), "The Determinants of Capital Structure: Empirical
Uluslararası
Dergi
Başkası
evidence from Thai Banks", Information Management and Business Review, Vol. 5, No.8,pp.401410.
Yıldırım, K., Mercan, M., Kostakoğlu, S.F. (2013), “Satınalma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Test
Ulusal
Dergi
Başkası
Edilmesi: Zaman Serisi ve Panel Veri Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,
Aralık, 8(3), 75-95.
Emerging Markets and Financial Resilience: Decoupling Growth from Turbulence, H. Chee-Wooi,H.
Uluslararası
Kitap
Başkası
H. Chee-Wooi,Ruhani Ali,S. G. Rhee.,R. Haron, Khairunisah I., Fauzias Mat Nor, Izani I., "Capital
Structure of Southeast Asian Firms",2013
I. A. Shah, K. Zaman,Exploring the Relationship between Tourism Development, Economic Growth
Uluslararası
Dergi
Başkası
and Exchange Rate in Oman,SAJTH, January 2014, Vol. 7, No. 1
5. İdari Görevler:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölüm Başkanı
(2014-...)

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyesi (2014-…)

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyesi (2014-…)
4

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi (2008-2010)

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Program Başkanı (2008-2010)
6.Verilen Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik
Dersler
Teorik
2008-2009
Finansal Matematik
9 (3 prog.)
0
0
87
2008-2009
Sermaye Piyasası ve Finansal Kur.
3 (1 prog.)
0
0
41
2008-2009
Lojistiğe Giriş
6 (2 prog.)
0
0
60
2008-2009
Genel Ekonomi
12 (6 prog.)
0
0
188
2008-2009
İstatistik
6 (4 prog.)
2
1
135
2009-2010
Türkiye Ekonomisi
3 (1 prog.)
0
0
40
2009-2010
Araştırma Teknikleri
2 (1 prog.)
2
0
37
2009-2010
Sermaye Piyasası ve Finansal Kur.
3 (3 prog.)
0
0
85
2009-2010
Lojistiğe Giriş
6 (2 prog.)
0
0
40
2009-2010
Genel Ekonomi
15 (5 prog.)
0
0
180
2009-2010
İstatistik
9 (3 prog.)
2
1
120
Yıl
Uyg. Lab. Öğrenci Sayısı
7. İş Deneyimleri
Yardımcı Doçent Doktor: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü, Nisan 2014.
Araştırma Görevlisi Dr.: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü, Nisan 2014.
Araştırma Görevlisi: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü,
3 Ekim 2011-Nisan 2014(35.madde ile)
Araştırma Görevlisi: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü, Ağustos 2010
Öğretim Görevlisi: İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, 2008-2010.
Araştırma Görevlisi: Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi (Betam),
2008.
8. Aldığı Eğitimler: Pedagojik Formasyon Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 6 Ay,1998.
5
9. Verdiği Sertifika Eğitimleri:
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bankacılık ve Sigortacılık Eğitimi
Sertifika Eğitiminde Verilen Dersler: İstatistik
(Gelişim Meslek Yüksekokulu)
(24 saat)
Bankacılık İşlemleri (24 saat),
Türk Vergi Sistemi
6
(24 saat),
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
49 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content