close

Enter

Log in using OpenID

bhikpk ihtisas komisyonları toplantı çalışma özet raporları

embedDownload
TASNİF DIŞI
T.C
BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON
VE
PLANLAMA KURULU BAŞKANLIĞI
(HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI)
ANKARA
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067-14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
KONU
: BHİKPK Komisyon Çalışmaları.
02 Aralık 2014
İLGİ : (a) 22 Nisan 1341 (1925) tarih ve 657 sayılı “Harita Genel Komutanlığı Kanunu.”
(b) 15 Kasım 1991 tarih ve 21052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği.”
(c) BHİKPK Başkanlığının 10 Haziran 2014 tarihli, PPD : 35415333-0640-5168-14/Yurt
İçi İlş.Ş.(255495) sayılı “Kurumlararası Coğrafi Veri Paylaşımı, Birlikte Çalışılabilirlik ve
BHİKPK 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Raporu” konulu yazısı.
1. Bilindiği gibi, ilgi (a ve b) gereği her yıl yapılan Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve
Planlama Kurulu (BHİKPK)’nun 2014 yılı Olağan Genel Toplantısı, 22 Mayıs 2014 tarihinde
tarihinde JW Mariott Oteli/Ankara’da gerçekleştirilmiş, seçilen komisyon üyeleri ile komisyonların
görevleri, “http://www.hgk.msb.gov.tr/images/kuruluslar/top_sonuc_2014.pdf” internet adresindeki
Harita Genel Komutanlığının web sitesinde de yer alan, ilgi (c) yazı ile yayımlanmıştır.
2. Komisyon çalışmaları, Komisyon Başkanlarının koordinatörlüğünde olacak şekilde ilgi (b)
Yönetmelik ve ilgili Yönergelere göre yürütülmektedir. Bu kapsamda; Komisyon toplantılara ilişkin
çalışma özet raporları EK-A’da, komisyon üyelerinin toplantı katılım durumları EK-B’de
sunulmuştur.
3. Anılan komisyonların toplantılarına katılımın genel olarak düşük olması, İhtisas Komisyonları
faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu kapsamda söz konusu
komisyonlara personel görevlendiren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odası tarafından, komisyon faaliyetlerine aktif olarak katılımın
sağlanmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
Rica ederim.
(İMZALI)
Hrt.Gn.K.
ve
BHİKP Krl.Bşk.
EKLER
:
EK-A ( BHİKPK İhtisas Komisyonları
Toplantı Çalışma Özet Raporu)
EK-B ( BHİKPK İhtisas Komisyonları
Toplantı Üye Katılım Durumu Listesi)
EK-C ( Özel Dağıtım Planı)
DAĞITIM
:
Gereği
:
(Özel Dağıtım Planı)
Bilgi
:
MSBGn.P.P.D.Bşk.lığına
TASNİF DIŞI
Bağlantı Noktası:Uzm.Me.Çilem KARAGÖZ (0 312 595 22 27)
D:\DAİRE_İŞLER\KURUMLAR\BHİKPK\BHİKPK_2014\Komisyon Çalışmaları\Top_2_3_4\BHİKP Kom
Çalışmaları_2014_Top_2_3_4_Üst_Yazı_İnternet.doc
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680- 7067 - 14/Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
EK-A
02 Aralık 2014
BHİKPK İHTİSAS KOMİSYONLARI TOPLANTI ÇALIŞMA ÖZET RAPORLARI
KOMİSYON
ADI
Program ve
Planlama
Komisyonu
(İkinci
Toplantısı)
TOPLANTI
YERİ
TARİH VE
ZAMANI
Maden Tetkik
ve Arama
Genel
Müdürlüğü
(MTA)
23 Eylül 2014
Saat:14:00
TOPLANTININ
GERÇEKLEŞEN GÜNDEMİ
TOPLANTI CEREYAN TARZI VE ALINAN
KARARLAR
1. 2014 birim fiyat listesinde
yer alan ürünlerin fiyat
dengesizlikleri
üzerinde
görüşülmesi.
1. Harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin
yaklaşık maliyetlerin tespit edilmesi (Fiyatların
gözden geçirilmesi; fiyatlarda dengesizlik var mı?
Varsa
(yeniden
hesaplamalar
yapılacak,
eklenecek ve çıkacak ürünler ile birim fiyatların
2. Harita ve harita bilgisi belirlenmesi amacıyla) TKGM ile HGK komisyon
verilerinin Web servisleri üyelerinin ortak bir çalışma yapmaları.
üzerinden sunumuna ilişkin
maliyet
belirleme 2. Harita ve harita bilgisi verilerinin Web servisleri
çalışmalarına altlık olacak üzerinden sunumuna ilişkin maliyet belirleme
çalışmalarına altlık olacak verilerin toplanmasına
verilerin görüşülmesi.
ilişkin Komisyon Başkanınca bir çalışma yapılarak
bir sonraki toplantıda sunulması.
YAPILACAK BİR SONRAKİ
TOPLANTININ
PLANLANAN GÜNDEMİ VE
YERİ
1. Birim fiyatların gözden
geçirilmesi; TKGM ile HGK
komisyon
üyelerinin
yaptığı
çalışmalar
hakkında
görüşülmesi.
2. Web servisleri maliyetlerinin
belirlenmesi çalışmalarına altlık
olacak verilerin toplanmasına
ilişkin çalışmaların sunulması.
3. Bir sonraki toplantı yeri ve
tarihi;
Harita Kadastro Mühendisleri
Odası
03 Kasım 2014
Saat:14.00
TASNİF DIŞI
-A- 1 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680- 7067 - 14/Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
KOMİSYON
ADI
TOPLANTI
YERİ
TARİH VE
ZAMANI
TOPLANTININ
GERÇEKLEŞEN GÜNDEMİ
1. Birim fiyatların gözden
geçirilmesi; TKGM ile HGK
komisyon üyelerinin yaptığı
çalışmalar hakkında
görüşmeler
Program ve
Planlama
Komisyonu
(Üçüncü
Toplantısı)
Harita Kadastro
Mühendisleri
Odası
03 Kasım 2014
Saat:14:00
2. Web servisleri
maliyetlerinin belirlenmesi
çalışmalarına altlık olacak
verilerin toplanmasına ilişkin
çalışmaların sunumu
.
TASNİF DIŞI
EK-A
02 Aralık 2014
TOPLANTI CEREYAN TARZI VE ALINAN KARARLAR
YAPILACAK BİR SONRAKİ
TOPLANTININ
PLANLANAN GÜNDEMİ VE
YERİ
1. Harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin yaklaşık
maliyetlerin tespit edilmesi ve yaklaşık maliyetlerin
gözden geçirilmesi kapsamında, TKGM ile HGK
komisyon üyelerinden oluşan çalışma grubunca 1. Birim fiyatların gözden
aşağıdaki hususlarda ortak bir çalışma yapılacaktır.
geçirilmesi; TKGM ile HGK
komisyon üyelerinin yaptığı
a. Uçaklar ile görüntü alımının uçağın havada kalma çalışmalar
hakkında
süresine(saat birimi) göre yapılması durumunda görüntü görüşmeler
alım maliyetlerinin ortaya konulması ve km² birimi ile
karşılaştırılması,
2. Web
servisleri
maliyetlerinin
belirlenmesi
b. Ortofoto harita üretim ve arşiv ortofoto birim çalışmalarına altlık olacak
maliyetlerinin 10 cm, 20cm ve 30 cm GSD çözünürlükleri verilerin toplanmasına ilişkin
dikkate alınarak yeniden belirlenmesi,
çalışmalar
hakkında
görüşmeler,
c.
Yüklü miktarda Orotofoto harita talebi olması
durumunda belirlenecek bir sınır değere göre belli bir
indirim oranın belirlenmesi,
3. Bir sonraki toplantı yeri ve
2. Harita ve harita bilgisi verilerinin Web servisleri tarihi;
üzerinden
sunumuna
ilişkin
maliyet
belirleme
Toplantı
yeri
Komisyon
çalışmalarına altlık olacak verilerin toplanmasına ilişkin
Başkanı tarafından sonradan
taslağı hazırlanmış olan bilgi toplama formlarının
komisyon
üyelerine
Komisyon Başkanı tarafından iyileştirilmesini müteakip
bildirilecektir
komisyon üyelerine ve Kurul Sekretaryasına iletilmesi,
17 Şubat 2015
3. Bilgi toplama formlarının Kurul Sekretaryası
Saat:14.00
tarafından, kurumlara resmi yazı ekinde gönderilmesi ve
Kurumlarca doldurulacak formların Kurul sekreterliğine
gönderilmek üzere 30 Ocak 2015 tarihine kadar süre
verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
-A- 2 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680- 7067 - 14/Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
KOMİSYON
ADI
Yönetmelikler
Komisyonu
(İkinci
Toplantısı)
TOPLANTI
YERİ
TARİH VE
ZAMANI
Harita
Kadastro
Mühendisleri
Odası
19 Eylül 2014
Saat 14.00
EK-A
02 Aralık 2014
TOPLANTININ
GERÇEKLEŞEN GÜNDEMİ
TOPLANTI CEREYAN TARZI VE ALINAN
KARARLAR
Büyük Ölçekli Harita Yapım ve
Üretim
Yönetmeliğindeki
(BÖHYÜY)
değişikliklerin
yasalaşması
sürecinde
kurumlardan gelebilecek ilave
görüşlerin incelenmesi, karara
bağlanması.
YAPILACAK BİR SONRAKİ
TOPLANTININ
PLANLANAN GÜNDEMİ VE YERİ
1 BÖHYÜY’e gelen görüş ve öneriler
değerlendirilerek komisyonca karara
Taslak BHİKPK yönetmeliğindeki 103’ncü bağlanacaktır.
maddeden 109’uncu maddeye kadar olan
kısmın BHİKPK Yönetmelik Komisyonu
2. Bir sonraki toplantı yeri ve tarihi;
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisi
tarafından yeniden düzenlenmesine ve
Komisyon Başkanına gönderilmesine karar
Harita ve Kadastro Mühendisleri
verilmiştir.
31 Ekim 2014
Saat 09.30-17.00
TASNİF DIŞI
-A- 3 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680- 7067 - 14/Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
KOMİSYON
ADI
TOPLANTI
YERİ
TARİH VE
ZAMANI
EK-A
02 Aralık 2014
TOPLANTININ
GERÇEKLEŞEN GÜNDEMİ
TOPLANTI CEREYAN TARZI VE
ALINAN KARARLAR
YAPILACAK BİR SONRAKİ
TOPLANTININ
PLANLANAN GÜNDEMİ VE YERİ
1. BÖHYÜY’e gelen görüş ve
önerilen
değerlendirilerek
komisyonca karara bağlanması.
Yönetmelikler
Komisyonu
(Üçüncü
Toplantısı)
Harita ve
Kadastro
Mühendisleri
Odası
31 Ekim 2014
Saat 09.30
17:30
Büyük Ölçekli Harita Yapım ve
Üretim Yönetmeliğindeki (BÖHYÜY)
değişikliklerin yasalaşması sürecinde
kurumlardan
gelen
görüşlerin
incelenmesi ve karara bağlanması
Gelen
görüşleri
görüşmek
üzere
13 Kasım 2014 tarihinde tüm gün
sürecek bir toplantı yapılmasına karar
verilmiştir.
2. Bir sonraki toplantı yeri ve tarihi;
Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası
13 Kasım 2014
Saat 09.30-17.00
TASNİF DIŞI
-A- 4 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680- 7067 - 14/Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
KOMİSYON
ADI
TOPLANTI
YERİ
TARİH VE
ZAMANI
EK-A
02 Aralık 2014
TOPLANTININ
GERÇEKLEŞEN GÜNDEMİ
TOPLANTI CEREYAN TARZI VE ALINAN
KARARLAR
YAPILACAK BİR SONRAKİ
TOPLANTININ
PLANLANAN GÜNDEMİ VE
YERİ
1. Yönetmelikler
Komisyonu
Üyesi
Dr.Müh.Yb.Altan YILMAZ tarafından bir sonraki
toplantıda sunulmak üzere;
a. Uydu
görüntülerinin
BÖHYÜY
kapsamında kullanılması ile ilgili taslak bir metin
oluşturulması.
Yönetmelikler
Komisyonu
(Dördüncü
Toplantısı)
Harita ve
Kadastro
Mühendisleri
Odası
13 Kasım 2014
Saat 09.30
17:30
Büyük Ölçekli Harita Yapım ve
Üretim
Yönetmeliğindeki
(BÖHYÜY)
değişikliklerin
yasalaşması
sürecinde
kurumlardan gelen görüşlerin
incelenmesi, karara bağlanması
b. Taslak
Yönetmelik
Madde
fotogrametrik
yöntemle
ölçülen
noktalarının konum kontrolünün ölçeğe
olarak yapılması konusunda taslak bir
oluşturulması.
93’te
detay 1. BÖHYÜY’e gelen görüş ve
değerlendirilerek
bağlı önerilen
komisyonca
karara
bağlanması.
metin
2. Bir sonraki toplantı yeri ve
tarihi;
c. Taslak Yönetmelik Tanımlar bölümü
Madde 6.ç’de geçen “fotogrametrik nokta”
tanımının gözden geçirilmesi.
Harita Genel Komutanlığı
2. Yönetmelikler
Komisyonu
üyesi
Hrt.Müh.Rıfat
KAPÇI
tarafından
LIDAR
yönteminin detay ölçmelerinde kullanılması ile
ilgili BÖHYÜY’ne dahil edilmek ve bir sonraki
toplantıda
sunulmak
üzere
bir
metin
hazırlanması.
3. Yönetmelikler
Komisyonu
üyesi
Hrt.Müh.Ekrem AYYILDIZ tarafından Taslak
yönetmelik Ek-4’de yer alan beton sınıfları ile
ilgili hususların gözden geçirilmesi.
TASNİF DIŞI
-A- 5 -
TASNİF DIŞI
11 Aralık 2014
Saat 09.30-17.00
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680- 7067 - 14/Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
02 Aralık 2014
4. Yönetmelikler
Komisyonu
Başkanı
Doç.Müh.Alb.Hasan YILDIZ tarafından ;
a. Uydu görüntülerinin Yönetmeliğe dahil
edilmesi önerileri konusundaki görüşlerini
detaylı olarak almak üzere Tarım Reformu
Gn.Md.lüğünden Yönetmelikler
Komisyonu
üyesinin bir sonraki toplantıya davet edilmesi.
b. Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk
Müşavirliği ile temasa geçilerek Telif Hakları
Gn.Md.lüğünden kurum görüşü ile ilgili bir
personelin bir sonraki toplantıya davet edilmesi.
c. Kalkınma Bakanlığı’ndan bir personelin
ülkemizde kurumlar tarafından aynı yerin büyük
ölçekli haritası olduğu halde mükerrer harita
üretiminin önlenmesine yönelik gelen kurum
görüşlerini değerlendirmek üzere ilgili bir
personelin bir sonraki toplantıya davet edilmesi
5. Gelen görüşleri görüşmek üzere 11 Aralık
2014 tarihinde tüm gün sürecek bir toplantı
yapılmasına karar verilmiştir.
TASNİF DIŞI
EK-A
-A- 6 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-A
TEK.HİZ. : 35415333-0680- 7067 - 14/Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
KOMİSYON
ADI
TOPLANTI YERİ
TARİH VE
ZAMANI
02 Aralık 2014
TOPLANTININ
GERÇEKLEŞEN GÜNDEMİ
TOPLANTI CEREYAN TARZI VE
ALINAN KARARLAR
YAPILACAK BİR SONRAKİ
TOPLANTININ
PLANLANAN GÜNDEMİ VE
YERİ
1. LİDAR Test Uçuşu Koordinasyonu:
a. 2014 yılı Eylül ayı içerisinde yapılması
planlanan “LİDAR Test Uçuşu” sırasında
kullanılacak olan OPTECH ve RIEGL LİDAR
sistemlerini temsilen toplantıya davet edilen NİK
İnşaat ve SEZA Elektronik firmalarından sırasıyla
Yücel ERBAY ve Semih KİRİŞCİOĞLU ile gelinen
son durum görüşülmüştür.
Bilimsel
Araştırma ve
Koordinasyon
Komisyonu
(İkinci
Toplantısı)
b. Semih KİRİŞCİOĞLU son gelişme olarak
partnerinin Eylül ayı içerisinde test uçuşunu
yapamayacağını mümkünse Ekim ayı içerisinde
yapmayı teklif ettiğini ifade etmiştir.
Harita Genel
Komutanlığı
26 Ağustos 2014
c.
Bu
durumun
bir
sorun
yaratıp
Saat
yaratmayacağı hususu BARKOK üyelerinin ve
Saat 14:00
diğer firma temsilcisinin görüşlerine sunulmuştur.
Firma temsilcisi Yücel ERBAY tarafından
partnerinin iki test uçuşu arasındaki zaman farkının
en fazla
K bir-iki hafta olmasını talep ettiğini ifade
etmiştir.
o Bu gelişmeyi partneriyle görüştükten sonra
kesin bir
m cevap verebileceğini bildirmiştir.
i
ç.s BARKOK üyeleri arasında ise özellikle
1’inci test
y bölgesi (Bolu) için Ekim ayının atmosferik
şartlaro açısından sorun olabileceği ve diğer
alternatif
n test bölgelerinin (Aydın ve Bergama) de
değerlendirilmeye
u
alınmasının gerekli olabileceği
görüşü ağırlık kazanmıştır.
TASNİF DIŞI
-A- 7 -
TASNİF DIŞI
a. LİDAR
test
uçuşu
hazırlıklarının Hrt.Gn.K.lığı ve testi
gerçekleştirecek
firmalar
ile
koordineli olarak tamamlanması,
a.
Alt
Çalışma
Grup
koordinatörleri
tarafından
b. Komisyon Başkanı tarafından gerçekleştirilen
çalışmalar
tüm üyelere, Alt Çalışma Grubu hakkında bilgi verilmesi.
tablosunun
e-posta ile gönderilmesi ve toplantıya
katılamayan üyelerden de alt çalışma b. “LİDAR Test Uçuşu” görevi
gruplarında yer almak isteyenlerin “LİDAR Veri İşleme ve Analizi
belirlenmesi,
Eğitimi” görevi kapsamında
düzenlenmesi
düşünülen
c. Özellikle üniversite temsilci çalıştayın yeri ve zamanının
üyeleri tarafından “LİDAR Veri İşleme belirlenmesi ve organizasyon
ve
Analizi
Eğitimi”
görevi kurulunun oluşturulması.
kapsamında
düzenlenmesi
düşünülen
çalıştayın
yeri
ve c. Bir Sonraki Toplantı Yeri ve
konusunda
ön
hazırlık
ve Tarihi,
gerçekleştirilebilme
çalışmalarının
yapılması ,
Harita Genel Komutanlığı
ç. Bir sonraki toplantıya hazırlıklı
26 Eylül 2014,
katılım sağlanması oybirliği ile
saat 14:00.
kararlaştırılmıştır.
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680- 7067 - 14/Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
02 Aralık 2014
d. BARKOK Başkanı tarafından, test uçuşları
sırasında Harita Genel Komutanlığının uçakları
kullanılacağından LİDAR sistemlerinin bu uçaklara
montajı ve uçuş sırasında;
(1) Mevcut Uçuş Yönetim Sistemleri (UltraNav
ve CCNS-4)’nin LİDAR sistemleri ile birlikte
kullanılıp kullanılamayacağı,
(2) Uçaklarda bulunan kamera deliklerindeki
mevcut cam sistemlerinin sorun yaratıp
yaratmayacağı,
(3) LİDAR sistemlerinin uçaklarda bulunan
GSM3000
çemberine
montajının
yapılıp
yapılamayacağı,
(4) GSM3000 çemberinin kullanılamaması
durumunda sistemlerinin uçağa montajı için gerekli
olabilecek plaka vb. nasıl tedarik edileceği ve bu
malzemelerin
teknik
özelliklerinin
sağlanıp
sağlanamayacağı,
(5) LİDAR sistemlerinin ihtiyaç duyacağı
elektrik akımının amper ve voltajları ile kablo ve
bağlantı soketlerinin uçaktaki mevcut sistemlerle
uyumlu olup olmadığı,
(6) Aynı şekilde ihtiyaç duyulacak Küresel Yer
Konumlama Sistemi (GPS)’nin uçaktaki mevcut
sistemle uyumlu olup olmadığı,
TASNİF DIŞI
EK-A
-A- 8 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680- 7067 - 14/Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
02 Aralık 2014
(7) Söz konusu sistemlerin uçaktaki mevcut
sistemle uyumlu olmaması durumunda yapılacak
işlemler ve ihtiyaç duyulacak malzemelerin nasıl
karşılanacağı ve ayrıca bu malzemelerin teknik
özelliklerinin belirlenmesi,
(8) LİDAR sistemlerinin
tarafından ve nasıl alınacağı,
gümrükten
kimin
hususlarının belirlenmesinin çok önem arz ettiği ve
Eylül ayının 3’üncü haftasında testin yapılacağı
düşünüldüğünde söz konusu hazırlıkların uçuştan
önce tamamlanabilmesi için çok sıkı bir
koordinasyon içerisinde çalışılması gerektiği
vurgulanmıştır.
2. LİDAR Veri İşleme ve Analiz Eğitimi:
a. Bu görev kapsamında, LİDAR sektöründe
kullanılan TerraSolid ve ESRI/ENVI yazılımlarının
Türkiye distribütörlüğünü yapan sırasıyla BGS Bilgi
Sistemleri ve İşlem Şirketler Grubu temsilcileri
BARKOK
Başkanı’nın
davetiyle
toplantıya
katılmışlardır.
b. Toplantıya katılan firma temsilcilerinin
isimleri LAHİKA-1’de verilen toplantı katılım
listesinde sunulmuştur.
c. Her iki firma, temsil ettikleri yazılımlar ile
LİDAR verisinin işlenmesi, yönetilmesi ve analizleri
konularında 30’ar dakikalık BARKOK üyelerine
sunum gerçekleştirmişlerdir. Bu sunumlar ile söz
konusu
konuda
farkındalık
yaratılması
amaçlanmıştır.
TASNİF DIŞI
EK-A
-A- 9 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680- 7067 - 14/Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
02 Aralık 2014
ç. Sunumları müteakiben, gerçekleş-tirilecek
test uçuşu sonunda elde edilecek LİDAR verilerinin
işlenmesi ve analizi konusundaki eğitimin nasıl
düzenleneceği, söz konusu eğitimin bir çalıştay ile
sağlanmasının
mümkün
olup
olamayacağı
BARKOK üyeleri arasında tartışılmıştır.
3.
Alt
Çalışma
Gruplarının
Koordinatörlerinin Belirlenmesi:
ve
Grup
a. Bu kapsamda toplantıya katılan üyelerle
birlikte; öncesinde oluşturulan 6 adet Taslak Alt
Çalışma Grubu tartışılmış ve oybirliği ile Alt
Çalışma Grubu sayısı 4’ e düşürülmüştür.
b. Toplantıya katılan üyelerden hangi Alt
Çalışma Gruplarında yer almak istediklerini
belirlemeleri
istenmiştir.
Belirlenen
isimler
arasından da Alt Çalışma Grup Koordinatörleri oy
birliği ile seçimiştir.
c. Alt Çalışma Grupları ve Koordinatörleri
LAHİKA-1’de verilmiştir.
TASNİF DIŞI
EK-A
-A- 10 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-A
TEK.HİZ. : 35415333-0680- 7067 - 14/Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
KOMİSYON
ADI
TOPLANTI
YERİ
TARİH VE
ZAMANI
02 Aralık 2014
TOPLANTININ
GERÇEKLEŞEN GÜNDEMİ
TASNİF DIŞI
Harita Genel
Komutanlığı
26 Eylül 2014
Saat
Saat 14:00
YAPILACAK BİR SONRAKİ
TOPLANTININ
PLANLANAN GÜNDEMİ VE
YERİ
a. AÇG
koordinatörleri
a.
LİDAR
test
uçuşlarının
tarafından
gerçekleştirilen
Hrt.Gn.K.lığı
ve
testi
çalışmalar
hakkında
bilgi
a. 2014 yılı Eylül ayı içerisinde yapılması gerçekleştirecek
firmalar
ile
verilmesi.
planlanan “LİDAR Test Uçuşu” gelinen son koordineli olarak tamamlanması,
durum hakkında üyelere Komisyon Başkanı
b. “LİDAR Test Uçuşu”
tarafından bilgi verilmiştir.
b.
Özellikle üniversite temsilci
görevi kapsamında gelinen son
üyeleri tarafından “LİDAR Veri
durum hakkında bilgi verilmesi.
b. Söz konusu test uçuşlarının, firmalar ve İşleme ve Analizi Eğitimi” görevi
üyeler ile koordine edilerek, Ekim ayı içerisinde kapsamında
düzenlenmesi
c. “LİDAR Veri İşleme ve
yapılmasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır. düşünülen çalıştayın yeri ve
Analizi
Eğitimi”
görevi
Buna göre; OPTECH/NİK İnşaat firması konusunda
ön
hazırlık
ve
kapsamında
düzenlenmesi
tarafından yürütülecek test uçuşu 13 Ekim gerçekleştirilebilme çalışmalarının
düşünülen eğitim ile çalıştayın
2014
tarihinden
itibaren
yapılacaktır. yapılması.
yeri ve zamanının belirlenmesi
RIEGL/Seza Elektronik firması tarafından ise
ve organizasyon kurulunun
22
Ekim
2014
tarihinden
itibaren c. Bir sonraki toplantıya hazırlıklı
oluşturulması.
gerçekleştirilecektir.
katılım sağlanması oybirliği ile
kararlaştırılmıştır.
ç. Bir Sonraki Toplantı Yeri
c. Test kapsamında Bolu test bölgesi
K
ve Tarihi,
uçulacaktır. Meteorolojik koşulların elverişli
o
olmaması durumunda Aydın test bölgesinde
m
uçuş yapılabilecek şekilde gerekli önlemler
i
İlbank Tesisleri
alınacaktır.
s
Macunköy
y
14 Kasım 2014,
o
Saat 14:00.
n
u
1. LİDAR Test Uçuşu Koordinasyonu:
Bilimsel
Araştırma ve
Koordinasyon
Komisyonu
(Üçüncü
Toplantısı)
TOPLANTI CEREYAN TARZI VE
ALINAN KARARLAR
-A- 11 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680- 7067 - 14/Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
02 Aralık 2014
ç. Test uçuşları sırasında kullanılacak tüm
cihazlar ve çevre birimleri firmalar tarafından
sağlanacaktır. Testlerde cihazların Harita
Genel Komutanlığının uçaklarına sorunsuz
olarak montajı için firmalar ile gerekli
koordinasyonlar devam etmektedir.
2. LİDAR Veri İşleme ve Analiz Eğitimi:
Test
uçuşunu
müteakiben
verilerin
işlenmesiyle ilgili eğitim ve düzenlenecek
çalıştay
konusunda
detaylı
çalışma
başlatılacaktır.
3. Alt Çalışma Gruplarının
Koordinatörlerinin Belirlenmesi:
ve
Grup
a. Bu kapsamda toplantıya katılan üyelerle
birlikte; bir önceki toplantıda oluşturulan 4 adet
Alt Çalışma Grubu (AÇG)’ndan 2’nci AÇG
konuları 2’ye bölünmüş ve oybirliği ile Alt
Çalışma Grubu sayısı 5’ e çıkarılmış ve yeni
kurulan AÇG koordinatörlüğüne ASELSAN
temsilcisi Murat EREN seçilmiştir.
b.
Alt
Çalışma
Grupları
ve
Koordinatörlerinin son durumu LAHİKA-1’de
verilmiştir.
TASNİF DIŞI
EK-A
-A- 12 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-A
TEK.HİZ. : 35415333-0680- 7067 - 14/Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
KOMİSYON
ADI
Bilimsel
Araştırma ve
Koordinasyon
Komisyonu
(Dördüncü
Toplantısı)
TASNİF DIŞI
TOPLANTI
YERİ
TARİH VE
ZAMANI
İlbank
Tesisleri
Macunköy
14 Kasım
2014 Saat
Saat 14:00
02 Aralık 2014
TOPLANTININ
GERÇEKLEŞEN GÜNDEMİ
TOPLANTI CEREYAN TARZI VE
ALINAN KARARLAR
1. Hiperspektral Kamera Sistemleri ile ilgili 1. BARKOK AÇG’ları tarafından
Sunum:
İşlem Maddelerinin belirlenmesi ve
BARKOK
Başkanlığına
AISA Hyperspectral Systems firmasından gönderilmesi
ve
BARKOK
Timo HYVORIEN tarafından “Hiperspektral Başkanlığı tarafından BARKOK
Kamera Sistemleri” hakkında bir sunum İşlem
Maddeleri
Listesi’nin
gerçekleştirilmiştir. Yapılan sunumda üretici oluşturularak
bundan
sonraki
firma ile ilgili genel bir bilgi verilmiş, firmaya ait toplantılarda titizlikle takip edilmesi,
görünür bant, kızılötesi ve orta kızılötesi dalga
boylarında alım yapabilen AisaFENIX adlı 2.“LiDAR Veri İşleme ve Analizi
kamera ile termal bant aralığında alım Eğitimi” görevi kapsamında 4’üncü
yapabilen AisaQWL isimli hiperspektral AÇG koordinatörlüğünde 15-16
kameraya ait detaylı teknik özellikler hakkında Ocak 2015 tarihleri arasında
bilgi verilmiştir. Ayrıca hiperspektral sistemlerin MTA’da bir çalıştay düzenlenmesi,
uygulama alanlarına ilişkin örnekler verilmiştir.
3.LiDAR test çalışması sonucunda
2. Lidar Test Uçuşu:
elde
edilen
verilerin
kolay
dağıtılabilmesi için Harita Genel
a. 13 Ekim - 06 Kasım 2014 tarihleri arasında Komutanlığınca küçük yönetilebilir
K
Bergama test bölgesinde iki ayrı yükseklikte parçalara bölünmesi,
o
(1200m ve 2500 m) OPTECH ve RIEGL LiDAR
m
sistemlerinin Türkiye temsilcisi NİK İnşaat ve 4.Harita Genel Komutanlığınca
i
SEZA Elektronik LTD.Şti.’lerinin aracılığıyla LiDAR test uçuşunu gerçekleştiren
s
gerçekleştirilen LiDAR Test Uçuşlarına ilişkin firmalardan
LiDAR
İşleme
y
bir sunum Müh.Ütğm. Abdullah KAYI Yazılımları’nın
deneme
o
tarafından yapılmıştır.
sürümlerinin alınarak nokta bulutu
n
elde etmeye kadar olan süreçlerin
u
yeniden gerçekleştirilmesi ve elde
edilen sonuç ve tecrübelerin
paylaşılması,
-A- 13 -
TASNİF DIŞI
YAPILACAK BİR SONRAKİ
TOPLANTININ
PLANLANAN GÜNDEMİ VE
YERİ
1. AÇG İşlem Maddeleri’nin
görüşülmesi ve varsa yeni işlem
maddelerinin görüşülmesi,
2. “LiDAR Test Verilerinden
Nokta Bulutu Elde Etme
İşlemleri” hakkında elde edilen
sonuçların
ve
tecrübelerin
paylaşılması,
3. “LiDAR Veri İşleme ve Analizi
Eğitimi” görevi kapsamında
düzenlenen çalıştay hakkında
bilgi verilmesi ve sonuçların
tartışılması,
Bir Sonraki Toplantı
Yeri ve Tarihi,
MTA Gn.Md.lüğü
15-16 Ocak 2015
Saat 14:00.
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680- 7067 - 14/Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
EK-A
02 Aralık 2014
b. Sunumda LiDAR Test uçuşlarında en
başından en sonuna kadar gerçekleştirilen tüm
faaliyetlere ilişkin tecrübeler paylaşılmıştır.
Sunumda uçuşlar ile ilgili ilk koordinasyon,
uçuş öncesi hazırlıklar, test uçuşu ve uçuş
sonrası veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgiler
verilmiştir.
3. Alt Çalışma Grup Çalışmaları:
Alt Çalışma Grupları (AÇG)’nın son
durumu hakkında bilgi verilmiştir. AÇG’nın son
hali LAHİKA-1’ de verilmiştir. Müteakiben
AÇG’ları tarafından grup içi çalışmalar icra
edilmiştir. AÇG faaliyetleri grup koordinatörleri
liderliğinde yürütülmüştür.
(İMZALI)
(İMZALI)
BHİKPK Sekreteri
TASNİF DIŞI
-A- 14 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-B
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067 - 14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
02 Aralık 2014
İHTİSAS KOMİSYONLARI TOPLANTI ÜYE KATILIM DURUMU LİSTESİ
PROGRAM VE PLANLAMA KOMİSYONU (TOPLANTI TARİHİ 23 EYLÜL 2014)
KURUL
GÖREVİ
KURUMU
ADI SOYADI
BAŞKAN
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Bilal ERKEK
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Levent ÖZMÜŞ
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
İbrahim CANKURT
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Sinan ÇOLAK
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Yb.Altan YILMAZ
Mazeretli
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Bnb.Mustafa ÜLKER
Mazeretli
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Yzb.Levent ARSLANBEK
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Ütğm.Hakan ŞAHİN
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Mehmet FAKIOĞLU
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Yakup ATLIER
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
A.Recai KÖKSAL
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Selda TAŞ
Katılmadı
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Osman Nuri OSMANLI
Katılmadı
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Muzaffer EREN
Katıldı
ÜYE
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
A.İrem GÜVEN
Katılmadı
ÜYE
Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü
Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü
ÜYE
KATILIM
DURUMU
Katılmadı
Katıldı
Katılmadı
Katıldı
Katıldı
Mazeretli
Katıldı
Mustafa MERCAN
Katıldı
Serkan GÖRGÜLÜ
Katılmadı
ÜYE
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
Mehmet AYKAN
Katıldı
ÜYE
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Bülent UZUNAY
Katıldı
Tuğrul ALPER
Katıldı
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü
Nihat AKBULUT
Katılmadı
Ataman AYDIN
Katılmadı
Umut CEBECİ
Katılmadı
Kubilay AMARATOĞLU
Katılmadı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Raziye BÜYÜKDEMİR
Katılmadı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Elif BAĞ
Katılmadı
Gülen Gencer ALIR
Katılmadı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
TASNİF DIŞI
ÜYE
-B- 1 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067 - 14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
EK-B
02 Aralık 2014
ÜYE
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Yasin TUTAK
Katılmadı
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
Hakan SİYAH
Katılmadı
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
İsmet GÜLTEKİN
Katıldı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Prof.Dr.Haluk ÖZENER
Katıldı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Sabit Nazım AKAR
Katıldı
PROGRAM VE PLANLAMA KOMİSYONU (TOPLANTI TARİHİ 03 EKİM 2014)
KURUL
GÖREVİ
ADI SOYADI
KATILIM
DURUMU
BAŞKAN Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Bilal ERKEK
Katıldı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Levent ÖZMÜŞ
Katıldı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
İbrahim CANKURT
Mazeretli
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Sinan ÇOLAK
Mazeretli
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Yb.Altan YILMAZ
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Bnb.Mustafa ÜLKER
Katılmadı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Yzb.Levent ARSLANBEK
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Ütğm. Hakan ŞAHİN
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Mehmet FAKIOĞLU
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Yakup ATLIER
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
A.Recai KÖKSAL
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Selda TAŞ
Katılmadı
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Osman Nuri OSMANLI
Katılmadı
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Muzaffer EREN
Katılmadı
ÜYE
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
A.İrem GÜVEN
Katılmadı
ÜYE
Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü
Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü
Mustafa MERCAN
Mazeretli
Serkan GÖRGÜLÜ
Katılmadı
ÜYE
KURUMU
Katıldı
Katılmadı
Katıldı
ÜYE
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
Mehmet AYKAN
Katıldı
ÜYE
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü
Bülent UZUNAY
Katıldı
ÜYE
ÜYE
ÜYE
TASNİF DIŞI
Tuğrul ALPER
Katılmadı
Nihat AKBULUT
Katıldı
Ataman AYDIN
Katılmadı
-B- 2 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067 - 14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
ÜYE
ÜYE
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü
Umut CEBECİ
EK-B
02 Aralık 2014
Katılmadı
Kubilay AMARATOĞLU
Katıldı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Raziye BÜYÜKDEMİR
Katılmadı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Elif BAĞ
Katılmadı
ÜYE
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Gülen Gencer ALIR
Katılmadı
ÜYE
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Yasin TUTAK
Katılmadı
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
Hakan SİYAH
Katılmadı
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
İsmet GÜLTEKİN
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Prof.Dr.Haluk ÖZENER
Mazeretli
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Sabit Nazım AKAR
Katılmadı
TASNİF DIŞI
-B- 3 -
TASNİF DIŞI
Katıldı
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-B
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067 - 14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
02 Aralık 2014
YÖNETMELİKLER KOMİSYONU (TOPLANTI TARİHİ (19 EYLÜL 2014)
GÖREVİ
KURUMU
ADI SOYADI
KATILIM
BAŞKAN
Harita Genel Komutanlığı
Doç.Müh.Alb.Hasan YILDIZ
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Bnb.Altan YILMAZ
Katılmadı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Yb.Yavuz Selim
ŞENGÜN
Katılmadı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Yb.Ali İhsan KURT
Katıldı
MİSAFİR
Dz.K.K.lığı
Dz.Yb.Hikmet ULUSAL
Katıldı
ÜYE
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı
Dz.Bnb.Bülent GÜRSES
Katıldı
ÜYE
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı
Müh.Bnb.Murat ELGE
Katılmadı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Ali İLBEY
Katıldı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Serdar ERGÜNER
Katılmadı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Metin SOYLU
Katıldı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Ekrem AYYILDIZ
Katıldı
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Ayhan DOĞAN
Katıldı
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Rifat KAPÇI
Katıldı
ÜYE
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
M.Niyazi YAZAR
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Nimet KAYA
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Mustafa GENCÜR
Katıldı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Osman ÇAVLI
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Sibel CENGİZ
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Hüseyin ERKAN
Katılmadı
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Mehmet FAKIOĞLU
Katıldı
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Harun ÇELİK
Katılmadı
ÜYE
Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü
Mehmet İlker DEMİRDİR
Katıldı
ÜYE
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Miraç BURUM
Katılmadı
ÜYE
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü
Nihat AKBULUT
Katılmadı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Aysel GÜLDEMİR
Katıldı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Gökhan Serhat ÇOLAK
Katılmadı
ÜYE
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Hakan GÜNGÖR
Katıldı
ÜYE
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Hayal TERECİ
Katıldı
TASNİF DIŞI
-B- 4 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-B
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067 - 14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
02 Aralık 2014
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
Nesrin KÜRÜM
Katılmadı
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
Yılmaz KARABIYIK
Katıldı
ÜYE
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Şafak AĞAÇDİKEN
Katılmadı
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
İlker ALAN
Katıldı
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Zerrin DEMİRÖRS
Katıldı
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Volkan Cemalettin DARENDE
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof.Dr.Ş.Hakan KUTOĞLU
Katılmadı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Prof.Dr.Çetin ÇÖMERT
Katılmadı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Yrd.Doç.Dr.Hakan AKÇIN
Katılmadı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Uzm.Yük.Müh.Taylan ÖCALAN
Katıldı
YÖNETMELİKLER KOMİSYONU (TOPLANTI TARİHİ (31 EKİM 2014)
GÖREVİ
KURUMU
ADI SOYADI
BAŞKAN
Harita Genel Komutanlığı
Doç.Müh.Alb.Hasan YILDIZ
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Bnb.Altan YILMAZ
Katılmadı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Yb.Yavuz Selim
ŞENGÜN
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Yb.Ali İhsan KURT
Katıldı
MİSAFİR
Dz.K.K.lığı
Dz.Yb.Hikmet ULUSAL
Katıldı
ÜYE
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı
Dz.Bnb.Bülent GÜRSES
Katılmadı
ÜYE
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı
Müh.Bnb.Murat ELGE
Katılmadı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Ali İLBEY
Katılmadı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Serdar ERGÜNER
Katılmadı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Metin SOYLU
Katılmadı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Ekrem AYYILDIZ
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Ayhan DOĞAN
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Rifat KAPÇI
ÜYE
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
M.Niyazi YAZAR
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Nimet KAYA
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Mustafa GENCÜR
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Osman ÇAVLI
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Sibel CENGİZ
Katılmadı
TASNİF DIŞI
-B- 5 -
TASNİF DIŞI
KATILIM
Katıldı
Katılmadı
Katıldı
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067 - 14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
EK-B
02 Aralık 2014
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Hüseyin ERKAN
Katılmadı
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Mehmet FAKIOĞLU
Katılmadı
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Harun ÇELİK
ÜYE
Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü
Mehmet İlker DEMİRDİR
ÜYE
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Miraç BURUM
ÜYE
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü
Nihat AKBULUT
Katılmadı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Aysel GÜLDEMİR
Katılmadı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Gökhan Serhat ÇOLAK
Katılmadı
ÜYE
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Hakan GÜNGÖR
Katıldı
ÜYE
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Hayal TERECİ
Katıldı
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
Nesrin KÜRÜM
Katılmadı
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
Yılmaz KARABIYIK
Katıldı
ÜYE
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Şafak AĞAÇDİKEN
Katılmadı
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
İlker ALAN
Katıldı
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Zerrin DEMİRÖRS
Katıldı
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Volkan Cemalettin DARENDE
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof.Dr.Ş.Hakan KUTOĞLU
Katılmadı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Prof.Dr.Çetin ÇÖMERT
Katılmadı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Yrd.Doç.Dr.Hakan AKÇIN
Katılmadı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Uzm.Yük.Müh.Taylan ÖCALAN
TASNİF DIŞI
-B- 6 -
TASNİF DIŞI
Katıldı
Katılmadı
Katıldı
Katıldı
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-B
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067 - 14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
02 Aralık 2014
YÖNETMELİKLER KOMİSYONU (TOPLANTI TARİHİ (13 KASIM 2014)
GÖREVİ
KURUMU
ADI SOYADI
BAŞKAN
Harita Genel Komutanlığı
Doç.Müh.Alb.Hasan YILDIZ
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Bnb.Altan YILMAZ
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Yb.Yavuz Selim
ŞENGÜN
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Yb.Ali İhsan KURT
Katıldı
MİSAFİR
Dz.K.K.lığı
Dz.Yb.Hikmet ULUSAL
Katıldı
MİSAFİR
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı
Dz.Bnb.Ümit GÖRÜR
Katıldı
ÜYE
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı
Dz.Bnb.Bülent GÜRSES
Katılmadı
ÜYE
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı
Dz.Bnb.Murat ELGE
Katılmadı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Ali İLBEY
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Serdar ERGÜNER
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Metin SOYLU
Katıldı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Ekrem AYYILDIZ
Katıldı
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Ayhan DOĞAN
Katıldı
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Rifat KAPÇI
Katıldı
ÜYE
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
M.Niyazi YAZAR
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Nimet KAYA
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Mustafa GENCÜR
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Osman ÇAVLI
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Sibel CENGİZ
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Hüseyin ERKAN
Katılmadı
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Mehmet FAKIOĞLU
Katılmadı
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Harun ÇELİK
ÜYE
Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü
Mehmet İlker DEMİRDİR
ÜYE
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Miraç BURUM
ÜYE
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü
Nihat AKBULUT
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Aysel GÜLDEMİR
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Gökhan Serhat ÇOLAK
ÜYE
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Hakan GÜNGÖR
TASNİF DIŞI
-B- 7 -
TASNİF DIŞI
KATILIM
Mazeret
Katıldı
Katılmadı
Katılmadı
Katıldı
Katıldı
Katılmadı
Katıldı
Katılmadı
Katıldı
Katılmadı
Katıldı
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067 - 14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
EK-B
02 Aralık 2014
ÜYE
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Hayal TERECİ
Katılmadı
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
Nesrin KÜRÜM
Katılmadı
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
Yılmaz KARABIYIK
Katılmadı
ÜYE
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Şafak AĞAÇDİKEN
Katılmadı
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
İlker ALAN
Katıldı
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Zerrin DEMİRÖRS
Katıldı
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Volkan Cemalettin DARENDE
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof.Dr.Ş.Hakan KUTOĞLU
Katılmadı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Prof.Dr.Çetin ÇÖMERT
Katılmadı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Yrd.Doç.Dr.Hakan AKÇIN
Katılmadı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Uzm.Yük.Müh.Taylan ÖCALAN
TASNİF DIŞI
-B- 8 -
TASNİF DIŞI
Katıldı
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067 - 14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
EK-B
02 Aralık 2014
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE KOORDİNASYON KOMİSYONU
(TOPLANTI TARİHİ 26 AĞUSTOS 2014)
KATILIM
DURUMU
GÖREVİ
KURUMU
ADI SOYADI
BAŞKAN
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Yb.Oktay EKER
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Yb.Mustafa ERDOĞAN
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Bnb.Ayhan CİNGÖZ
Katılmadı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Yzb.Bekir GÜL
Katılmadı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Yzb.İsa KOÇ
Katılmadı
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı
Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü
Müh.Yb. Şeyhmus DİREK
Dz.Bnb.Ümit GÖRÜR
Dr.Engin Öncü SÜMER
Katıldı
Katılmadı
Katıldı
ÜYE
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Engin AYDIN
Katılmadı
ÜYE
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Fehmi ŞİMŞEK
Katılmadı
ÜYE
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Gülşen ÖZTÜRK
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Alper Eray TÜRKSOY
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
İbrahim DOĞDAŞ
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Ferruh Fatih ALBAYRAK
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Selma AKIN
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Arzu Coşkun DURAK
Katılmadı
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kemal SEYREK
Katılmadı
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İbrahim GEDİK
Katılmadı
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Mustafa Kürşat ÇETİNER
Katıldı
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Hasan SOYLU
Katıldı
ÜYE
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
S.Kaan ÖZENER
Katıldı
ÜYE
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
Onur KOLUAÇIK
Katıldı
ÜYE
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Ulaş ANKITCI
Katıldı
ÜYE
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Miraç BURUM
Katıldıı
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.İ.Ercüment AYAZLI
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.K.Özgür
HASTAOĞLU
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Tarık TÜRK
Katılmadı
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Fatih POYRAZ
Katılmadı
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Önder GÜRSOY
Katılmadı
TASNİF DIŞI
-B- 9 -
TASNİF DIŞI
Katılmadı
Katıldı
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067 - 14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
EK-B
02 Aralık 2014
ÜYE
Yıldız Teknik Üniversitesi
Uzm.Taylan ÖCALAN
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof.Dr.Ş.Hakan KUTOĞLU
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç.Dr.Çetin MEKİK
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Devanjan
BHATTACHARYA
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Serkan KARAKUŞ
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Serdar GÖRMÜŞ
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Saygın ABDİKAN
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin TAPAN
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin
KEMALDERE
Katılmadı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Ömer SALGIN
Katılmadı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Erdem ÖZER
Katılmadı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tahsin KARA
Katılmadı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Mehmet Vahdet GEZER
Katıldı
ÜYE
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Aslı ÖLMEZ
Katıldı
ÜYE
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Şafak AĞAÇDİKEN
Katılmadı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Güler DEVECİ
Katılmadı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Nihan AKBABA
Katılmadı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Oktay GÖKÇE
Katılmadı
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
Gökhan SARGIN
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
Nuh TOKLU
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
İlker ALAN
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Zerrin DEMİRÖRS
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Volkan Cemalettin DARENDE
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Prof.Dr.D.Zafer ŞEKER
Katılmadı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ali İPEK
Katılmadı
ÜYE
ASELSAN
Murat EREN
Katılmadı
TASNİF DIŞI
-B- 10 -
TASNİF DIŞI
Katıldı
Katıldı
Katılmadı
Katıldı
Katılmadı
Katıldı
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067 - 14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
EK-B
02 Aralık 2014
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE KOORDİNASYON KOMİSYONU (TOPLANTI TARİHİ 26 EYLÜL 2014)
KATILIM
DURUMU
GÖREVİ
KURUMU
ADI SOYADI
BAŞKAN
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Yb.Oktay EKER
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Yb.Mustafa ERDOĞAN
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Bnb.Ayhan CİNGÖZ
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Yzb.Bekir GÜL
Katılmadı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Yzb.İsa KOÇ
Katılmadı
Müh.Yb. Şeyhmus DİREK
Katılmadı
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı
Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü
Dz.Bnb.Ümit GÖRÜR
Katıldı
Dr.Engin Öncü SÜMER
Katılmadı
ÜYE
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Engin AYDIN
Katılmadı
ÜYE
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Fehmi ŞİMŞEK
Katılmadı
ÜYE
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Gülşen ÖZTÜRK
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Alper Eray TÜRKSOY
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
İbrahim DOĞDAŞ
Katıldı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Ferruh Fatih ALBAYRAK
Katıldı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Selma AKIN
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Arzu Coşkun DURAK
Katılmadı
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kemal SEYREK
Katıldı
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İbrahim GEDİK
Katılmadı
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Mustafa Kürşat ÇETİNER
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Hasan SOYLU
Katılmadı
ÜYE
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
S.Kaan ÖZENER
Katılmadı
ÜYE
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
Onur KOLUAÇIK
Katılmadı
ÜYE
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Ulaş ANKITCI
Katılmadı
ÜYE
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Miraç BURUM
Katılmadı
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.İ.Ercüment AYAZLI
Katılmadı
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.K.Özgür
HASTAOĞLU
Katılmadı
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Tarık TÜRK
Katılmadı
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Fatih POYRAZ
Katılmadı
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Önder GÜRSOY
Katılmadı
TASNİF DIŞI
-B- 11 -
TASNİF DIŞI
Katıldı
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067 - 14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
EK-B
02 Aralık 2014
ÜYE
Yıldız Teknik Üniversitesi
Uzm.Taylan ÖCALAN
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof.Dr.Ş.Hakan KUTOĞLU
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç.Dr.Çetin MEKİK
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Devanjan
BHATTACHARYA
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Serkan KARAKUŞ
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Serdar GÖRMÜŞ
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Saygın ABDİKAN
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin TAPAN
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin
KEMALDERE
Katılmadı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Ömer SALGIN
Katıldı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Erdem ÖZER
Katıldı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tahsin KARA
Katıldı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Mehmet Vahdet GEZER
ÜYE
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Aslı ÖLMEZ
ÜYE
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Şafak AĞAÇDİKEN
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Güler DEVECİ
Katıldı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Nihan AKBABA
Katılmadı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Oktay GÖKÇE
Katılmadı
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
Gökhan SARGIN
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
Nuh TOKLU
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
İlker ALAN
Katıldı
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Zerrin DEMİRÖRS
Katıldı
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Volkan Cemalettin DARENDE
Katılmadı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Prof.Dr.D.Zafer ŞEKER
Katılmadı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ali İPEK
Katıldı
ÜYE
ASELSAN
Murat EREN
Katıldı
TASNİF DIŞI
-B- 12 -
TASNİF DIŞI
Katılmadı
Katıldı
Katılmadı
Katıldı
Katılmadı
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067 - 14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
EK-B
02 Aralık 2014
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE KOORDİNASYON KOMİSYONU (TOPLANTI TARİHİ 14 KASIM 2014)
KATILIM
DURUMU
GÖREVİ
KURUMU
ADI SOYADI
BAŞKAN
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Yb.Oktay EKER
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Dr.Müh.Yb.Mustafa ERDOĞAN
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Bnb.Ayhan CİNGÖZ
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Yzb.Bekir GÜL
Katıldı
ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
Müh.Yzb.İsa KOÇ
Katıldı
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı
Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü
Müh.Yb. Şeyhmus DİREK
Katılmadı
Dz.Bnb.Ümit GÖRÜR
Katıldı
Dr.Engin Öncü SÜMER
Katıldı
ÜYE
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Engin AYDIN
Katılmadı
ÜYE
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Fehmi ŞİMŞEK
Katılmadı
ÜYE
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Gülşen ÖZTÜRK
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Alper Eray TÜRKSOY
Katıldı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
İbrahim DOĞDAŞ
Katıldı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Ferruh Fatih ALBAYRAK
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Selma AKIN
Katılmadı
ÜYE
Orman Genel Müdürlüğü
Arzu Coşkun DURAK
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kemal SEYREK
Katılmadı
ÜYE
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İbrahim GEDİK
Katılmadı
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Mustafa Kürşat ÇETİNER
Katıldı
ÜYE
İller Bankası Anonim Şirketi
Hasan SOYLU
Katıldı
ÜYE
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
S.Kaan ÖZENER
Katılmadı
ÜYE
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
Onur KOLUAÇIK
Katılmadı
ÜYE
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Ulaş ANKITCI
Katılmadı
ÜYE
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Miraç BURUM
Katılmadı
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.İ.Ercüment AYAZLI
Katılmadı
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.K.Özgür
HASTAOĞLU
Katılmadı
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Tarık TÜRK
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Fatih POYRAZ
Katılmadı
ÜYE
Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Önder GÜRSOY
Katılmadı
TASNİF DIŞI
-B- 13 -
TASNİF DIŞI
Katıldı
Katıldı
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-B
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067 - 14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
02 Aralık 2014
ÜYE
Yıldız Teknik Üniversitesi
Uzm.Taylan ÖCALAN
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof.Dr.Ş.Hakan KUTOĞLU
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç.Dr.Çetin MEKİK
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Devanjan
BHATTACHARYA
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Serkan KARAKUŞ
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Serdar GÖRMÜŞ
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Saygın ABDİKAN
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin TAPAN
Katılmadı
ÜYE
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin
KEMALDERE
Katılmadı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Ömer SALGIN
Katılmadı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Erdem ÖZER
Katıldı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tahsin KARA
Katıldı
ÜYE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Mehmet Vahdet GEZER
Katıldı
ÜYE
MİSAFİR
MİSAFİR
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Katıldı
Aslı ÖLMEZ
Katılmadı
Bilal KURT
Katıldı
Harun BADEM
Katıldı
ÜYE
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Şafak AĞAÇDİKEN
Katılmadı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Güler DEVECİ
Katıldı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Nihan AKBABA
Katılmadı
ÜYE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Oktay GÖKÇE
Katılmadı
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
Gökhan SARGIN
ÜYE
Karayolları Genel Müdürlüğü
Nuh TOKLU
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
İlker ALAN
Katıldı
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Zerrin DEMİRÖRS
Katıldı
ÜYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Volkan Cemalettin DARENDE
Katılmadı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Prof.Dr.D.Zafer ŞEKER
Katılmadı
ÜYE
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ali İPEK
Katılmadı
ÜYE
ASELSAN
Murat EREN
Katılmadı
Katıldı
Katılmadı
(İMZALI)
(İMZALI)
BHİKPK Sekreteri
TASNİF DIŞI
-B- 14 -
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-C
TEK.HİZ. : 35415333-0680-7067-14/P.P.D./Yurt İçi İlş.Ş.(269152)
02 Aralık 2014
ÖZEL DAĞITIM PLANI
GEREĞİ
:
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurulu Başkanlığına
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne
Karayolları Genel Müdürlüğüne
Orman Genel Müdürlüğüne
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne
Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına
İller Bankası Anonim Şirketine
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne
Maden İşleri Genel Müdürlüğüne
Millî Emlak Genel Müdürlüğüne
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğüne
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Aselsan Anonim Şirketine
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına
Jeo.D.Bşk.lığına
Karto.D.Bşk.lığına
Fotg.D.Bşk.lığına
BSDD Bşk.lığına
As.Coğ.D.Bşk.lığına
(İMZALI)
(İMZALI)
BHİKPK Sekreteri
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
934 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content