close

Enter

Log in using OpenID

b kitapçığı için tıklayınız

embedDownload
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KİTAPÇIK TÜRÜ
B
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI
11/01/2015
Adayın Adı ve Soyadı
Aday Numarası (T.C. Kimlik No)
ALANLAR
TÜRKÇE
SOSYAL BİLİMLER
MESLEKİ BİLGİ
GENEL KÜLTÜR
: .....................................................
: .....................................................
SORU SAYISI
25
25
25
25
TOPLAM SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
100
120
ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik
iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya
tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9.Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10.Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİK SINAVI
1. (I) Destan Dönemi Türk Edebiyatı’nda yuğ,
5. Modern Türk edebiyatı ile ilgili verilen aşağı-
sığır, şölen gibi törenlerde şiirler söylenmiştir.
(II) Şiir söyleyen bu kişilere şaman, kam, baksı,
ozan gibi çeşitli adlar verilmiştir. (III) Sagu,
koşuk, sav, destan gibi türlere ayrılan bu şiirlerin son dörtlüğünde şairin mahlas adı verilen
takma adına yer verilmiştir. (IV) İslamiyet Öncesi Dönem ürünleri olarak bilinen bu şiirlerin
çeşitli örneklerine Kaşgarlı Mahmut’un Divanü
Lügati’t-Türk adlı eserinde yer verilmiştir.
daki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Tanzimat I. Dönemi’nde yaşanan eski-yeni
çekişmesi, Tanzimat II. Dönemi’nde divan
edebiyatı biçim özelliklerinden tamamen uzaklaşılmasıyla sona erdi.
B) Tanzimat Dönemi’nde Namık Kemal tarafından yazılan Vatan yahut Silistre adlı komedi
Türk edebiyatının ilk yerli tiyatro eseridir.
C) Türk edebiyatının realist nitelikler taşıyan ilk
eseri Aşk-ı Memnu’da Recaizade Mahmut
Ekrem, dönem aile yaşamını eleştirmiştir.
D) Servetifünun Dönemi sanatçıları 1896-1901
döneminde şiir, roman, düz yazı türlerinde,
tiyatrolarını sonraki dönemde yazmışlardır.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
B) II.
C) III.
D) IV.
2. Dede Korkut Hikâyeleri’nin özellikleri ile ilgili
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Şiir ve düz yazı birlikte kullanılmıştır.
B) Destandan halk hikâyesine geçiş sürecindeki
dil ve anlatım özelliklerini taşır.
C) 12. ve 13. yy.da Doğu Anadolu’da yaşayan
Oğuz Türklerinin iç ve dış mücadelesi anlatılır.
D) Dede Korkut adlı bir bilge ozan tarafından
yazıya geçirilmiştir.
3. Mecliste ârif ol kelâmı dinle
El iki söylerse sen birin söyle
Elinden geldikçe sen iy’lik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma
Ö L Ç M E , D E Ğ E R L E N D İ R M E V E S I N AV H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
A) I.
B
6.
I.“Garip” akımı temsilcileri konuşma dilinin
anlatım özelliklerini şiir dilinde kullanmışlardır.
II.Yedi Meşaleciler, Fransız şairleri örnek
alarak şiire yenilik kazandırma amacını
taşımışlardır.
III.İkinci Yeniler; ahlak, dürüstlük gibi konuları
topluma benimsetmek için şiiri araç olarak
görmüşlerdir.
IV.Ölüm korkusu ile yaşama sevinci arasında
kalan Cahit Sıtkı Tarancı, öz şiir anlayışının
güzel örneklerini vermiştir.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III. D) IV.
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi doğrudur?
A) Yarım uyak kullanılmıştır.
B) Konusuna göre didaktik şiirdir.
C) Semai nazım biçiminde yazılmıştır.
D) Çapraz uyak biçiminde uyaklanmıştır.
7.
I.Tutunamayanlar
II.Anayurt Oteli
III.Ölmeye Yatmak
IV.Her Gece Bodrum
Yukarıdaki eserler ile aşağıdaki sanatçılar
eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır?
A) Elif Şafak
C) Adalet Ağaoğlu
4. Divan edebiyatı sanatçıları ve yaşadığı yüzyıllar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Fuzulî - 14. yüzyıl
B) Süleyman Çelebi - 15. yüzyıl
C) Baki - 16. yüzyıl
D) Nefi - 17. yüzyıl
2
B) Selim İleri
D) Yusuf Atılgan
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİK SINAVI
8. Başı ve sonu olmayan öyküleriyle okuru
11. Tıpkı ressamın renklerle, bestecinin seslerle
zaman zaman yorar. Noktalamaları bile olmayan kimi cümleleriyle acemice yazılmış hissi
bile verir. Onun öyküleri biçim, teknik ve dil
yönünden “olay öykücülüğü”nden ayrılır.
“Olay öykücülüğü”nü yaygınlaştırmaya çalışan
.............’dan etkilenmekle birlikte kendi öykü
çizgisini kuran ................., Cumhuriyet Dönemi
Türk öykücülüğünün en önde gelen sanatçılarından biridir.
yaptığı gibi şair de sözcüklerle bir dünya çizer.
Şairin yalnızca kapısını açtığı bir dünyadır
bu. Sözcüklerin imge dünyasının zenginliği
kimi zaman uçsuz bucaksız bir anlam aralığı
oluştururken kimi zaman da sözcükler söz
dinlemez, annesinin elinden kaçan bir çocuk
gibi şairin kaleminden kaçar gider.
Bu parçada “sözcüklerin söz dinlememesi”
sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
ötekilerden farklıdır?
A) Yeni Hayat (Orhan Pamuk)
B) Bir Adam Yaratmak (N. Fazıl Kısakürek)
C) Sokaktaki Adam (Attila İlhan)
D) Şah ve Sultan (İskender Pala)
10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışlığı yapılmıştır?
Ö L Ç M E , D E Ğ E R L E N D İ R M E V E S I N AV H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
A) Franz Kafka - Haldun Taner
B) Edgar Allen Poe - Haldun Taner
C) Anton Çehov - Memduh Şevket Esendal
D) Guy de Moupassant - Sait Faik Abasıyanık
9. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından
B
A) İnsanın kendine ve yaşadığı dünyaya yabancılaşmasını işleyen Sezai Karakoç, Amentü şiiri
ile bunu bireysel bir düzlemde ele almıştır.
B) Hikâyelerinde kasaba ve küçük şehir insanının
sıcak yaşamını anlatan Mustafa Kutlu, deyim
ve atasözlerine çokça yer vermektedir.
C) Gülşefdeli Yemeni adlı öykü kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü’nü alan Hüseyin
Su, değişen zamanın insanda bıraktığı izleri
anlatmıştır.
D) Şiirlerinde daha çok aile, ev, sokak, şehir
yaşamını ele alan Behçet Necatigil, evler şairi
olarak anılmıştır.
A) İmgeli anlatım nedeniyle şair ile okur arasındaki
bağın zayıflaması
B) Şairin okurların anlamayacağı bir anlam dünyası oluşturması
C) Sözcüklerin mecazlı anlatımının şair tarafından eksik ifade edilmesi
D) Sözcüklerin anlam derinliğinin şairin ulaşmak
istediği anlamdan farklı olabilmesi
12. (I) Medeniyetimiz, kitap medeniyetidir; kitabın
medeniyet tarihimizde uzun bir macerası var. (II) Bundan dolayı yazıyla beraber ortaya
çıkmış olması gereken ve yazının kalıcılığı için
kullanılan nesne ilk kitap sayfaları olarak düşünülebilir. (III) Ayrıca üzerine yazı yazılan taş,
maden, ağaç, hayvan derisi de tarihi süreç
içinde yazı nesnesi olarak kullanılmış malzemelerden bazılarıdır. (IV) Belki de bu kâğıtlar,
bir süre tomarlar hâlinde korunmuş; zaman
zaman dikdörtgenler hâlindeki sayfaların tepeleri delinerek ip geçirilerek saklanmıştır.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sözü edilen konuyla ilgili farklı örneklere yer verilmiştir?
A) I.
3
B) II.
C) III.
D) IV.
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİK SINAVI
13. Türk romanı hem geç doğmuş hem de aceleye
B
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımında
gelmiştir. Roman türüne ancak 19. yüzyılın
ikinci yarısında yaklaşılmıştır. Batı romanının
çeşitli tarihsel süreçler içindeki yavaş yavaş
oluşumu ile Türk romanının doğuş ortamı
arasında hiçbir benzerlik yoktur. Roman
türü bugün bile hâlâ kesin bir eleştirel gözle
incelenmemiştir. Bunun nedeni bu türün ilk
dönemi ve özgül niteliklerinin anlaşılmamış
olmasına bağlanır.
yanlışlık yapılmıştır?
A) Hint inanışında sanatçılar Brahma’nın kalbinden, bilginler beyninden yaratılmıştır.
B) Kırk günde gittiği yolu trenle üç güne indirmeyi
teklif eden kişiye Çinlinin cevabı ilginçtir.
C) Servetifünun Dönemi’ndeki çalışmalar modern
Türk romanının ilk ürünleri olarak kabul edilir.
D) Yağmurun yağması için coğrafya şartlarının
yanısıra çocukların duası da gerekir.
Bu parça ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı
yargı aşağıdakilerden hangisidir?
14. Her şey sıradanlaşmıştı yaşadığı yıllar içinde.
Geçip giden günler perhiz yemeği tadı bırakıyordu belleğinde. Yaşayıp gidiyoruz öylesine,
kuru bir ağaç gibi diye düşündü, hayıflandı
kendi kendine. İnsanı ürperten dokunaklı, yanık bir türkü dinlemiş gibi içleniyordu soluklanırken. Gereksinim duymadığı hâlde yanından
hiç ayırmadığı bastonunu önüne alarak iki
eliyle kavradı. Bedeninin ağırlığını bastonuna verdi, hafifçe abanarak; ilerleyen yaşının
ağırlığını hissetti. Bastonuna abanmış hâliyle
sokağın ortasında duruşunu gören biri onu
yol yorgunu sanabilirdi.
16. Denize bakmanın iki yönünü sevdim : Dalga
Ö L Ç M E , D E Ğ E R L E N D İ R M E V E S I N AV H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
A) Türün özelliklerinin bilinmemesi gibi çeşitli sorunlar nedeniyle Türk romanının oluşum süreci
uzamıştır.
B) Türk romanının yazılmasından bugüne kısa bir
süre geçmesine karşın nitelikli ürünler oluşmuştur.
C) Batı romanının tarihsel sürecinin yeterli düzeyde takip edilememesi ilk romanların konu
oluşumunu engellemiştir.
D) İlk dönem Türk romanlarının ayrıntılı incelenmesi
Batı romanının gelişimine katkı sağlayabilir.
Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama
işaretlerinden hangisinin kullanımında yanlışlık
yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
17. şimdi yok o akşamlar
kara bir perde gerildi göğe
ağrılarıma arkadaş gecelerde
I
okşar dururum karanlığı saçların diye
II
bir ev yaptım çocuklardan
III
IV
çatısı kuşlar olan
mutluluğum hep yalan hep yalan
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Tartışma
C) Açıklama
I
ların birbiri üstünde köpüklenmesi , denizin
II
kıyıya düşüp köpük köpük kırılarak sahile kendini
koyuvermesini ... Kayalar üstünde koşar,
III
okyanus kumunu elime alarak “Yaşasın, hayat
ne güzel ! ” der, okyanusun o tuzlu ve taze
IV
havasını dolu dolu içime çekerdim.
B) Öyküleme
D) Tanımlama
Yukarıdaki dizelerde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.
4
B) II.
C) III.
D) IV.
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİK SINAVI
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok
22. bu rüzgarın tadı senin hiç tatmadığın
fiilimsi kullanılmıştır?
bu yolcular bilmediğin bir yerden geliyor
konuştukları dil ömrünce duymadığın
gözlerini sakla sen burda bir yabancısın
akşam tren raylarına yağmur yağıyor
A) Çevresindeki insanlar içinde ona en sıcak
davranan babaannesiydi.
B) Gurbet yaşamını anlatmak, Mehmet Akif ve
Milli Edebiyat şairlerini iyi tanımayı gerektiriyordu.
C) Düşüncesini dile getiren yazar, işimiz vaktimizden çok, diyordu.
D) Türk edebiyatının hoşgörü şairi Yunus Emre,
dünyadan şiiri severek ayrılmıştı.
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek
yoktur?
A) Zaman zarfına
C) İsim cümlesine
lardan biri olan Elif, Anadolu bozkırlarının en
sevdalı şairi Karacaoğlan’ı, gene bir çeşme
başında yalnızlığın kollarına bırakmıştı.
zukluğu yoktur?
A) Her türlü ülke bütünlüğünü bozmayı amaçlayan oluşumlar engellenmeliydi.
B) Yaşantısının en verimli çağında otuz yedi
yaşında hayata gözlerini yumdu.
C) Okuyucu kitlesinin hızlı artması en çok da
eğitimcileri sevindirmekteydi.
D) Yayınevi, kitap üzerinde bazı değişiklikler
yaparak yeniden yayımlamıştı.
Ö L Ç M E , D E Ğ E R L E N D İ R M E V E S I N AV H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
bakımından ötekilerden farklıdır?
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bo-
B) İşaret sıfatına
D) Belgisiz zamire
23. Karacaoğlan’ın çeşme başında gördüğü kız-
19. Aşağıdaki dizelerin hangisinin yüklemi tür
A) Bir mumun ardında bekleyen rüzgâr, ışıksız
ruhunu sallar da durur.
B) Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma.
C) Keşke yağmuru çağıracak kadar güzel olmasaydım.
D) Her çocuğun kalbinde kendinden daha büyük
bir çocuk vardır.
B
Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Birden fazla ad tamlamasına yer verilmiştir.
B) Yapısı bakımından sıralı bir cümledir.
C) Birden çok birleşik sözcüğe yer verilmiştir.
D) Birden çok sıfat vardır.
24. biz erzurum’da otuz üç kişiydik
şimdi onlarsız bu toprak
acıdan kıraç
hüzünden çorak
kışın dertli, yazın emrah
ve mevsim ikimizden biri
Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye
C) Hüsnütalil
B) Cinas
D) İntak
25. Türk tiyatrosu ile ilgili verilen aşağıdaki bilgi-
21. Bir memur ailesi içinde 1930’lu, 1940’lı yıllar-
lerden hangisi doğrudur?
da çocukluğunu İstanbul’da geçiren herkesin
bana benzer veya yakın bir kitap serüveni
yaşamış olduğunu tahmin ederim.
A) Modern Türk tiyatrosunun ilk örnekleri Moliere
etkisinden dolayı komedi ağırlıklı olarak gelişir.
B) Geleneksel halk tiyatrosu sözlü olmasına karşın, orta oyunu yazılı örnekleri ile dikkat çeker.
C) Orhan Kemal’in Keşanlı Ali Destanı adlı eseri
Türk edebiyatındaki ilk epik tiyatro örneğidir.
D) Orta oyunu; mukaddime, muhavere, doğaçlama, fasıl ve bitiş olmak üzere beş bölümden
oluşur.
Bu cümle ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Basit cümledir.
B) Birleşik fiile yer verilmiştir.
C) “Bana” sözcüğünde ünlü daralması vardır.
D) Birden çok bağlaç kullanılmıştır.
5
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİK SINAVI
26. Aşağıdaki akarsularımızdan hangisinin denize
31. Kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Bakanlar
ulaştığı yer daha batıdadır?
A) Filyos
C) Çoruh
B
Kurulu tarafından, Danıştay incelemesinden
geçirilerek çıkarılan idari düzenlemeler aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yeşilırmak
D) Sakarya
A) Yönetmelik
C) Yönerge
B) Genelge
D) Tüzük
27. Türkiye’nin iklimi üzerinde aşağıdakilerden
hangisinin etkisi yoktur?
32. ABD’ye karşı Çin, Rusya, Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın 1996’da bir araya gelerek
oluşturdukları örgütün kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?
28. Aşağıdaki denizlerimizden hangisinin toplam
kıyı uzunluğu daha fazladır?
A) Ege Denizi
C) Karadeniz
B) Akdeniz
D) Marmara Denizi
29. Hamitabat (Kırklareli), Ambarlı (İstanbul) ve
Ovaakça (Bursa) santrallerinde elektrik üretiminde hangi enerji kaynağı kullanılmaktadır?
A) Linyit
C) Doğal gaz
B) Taş kömürü
D) Rüzgâr gücü
Ö L Ç M E , D E Ğ E R L E N D İ R M E V E S I N AV H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
A) Bulunduğu enlem değerlerinin
B) Yetiştirilen tarım ürünlerinin
C) Çevresinde yer alan denizlerin
D) Kuzey ve güneyindeki sıradağların
A) Güneydoğu Asya Anlaşma Teşkilatı
B) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
C) Şanghay İşbirliği Örgütü
D) Varşova Paktı
33. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre kimler çocuk sayılır?
A) 10 yaşına kadar olanlar
B) 15 yaşından küçükler
C) 16 yaşından küçükler
D) 18 yaşından küçükler
34. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çalışma
sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Sözleşmeyi imzalayan devletlerin sözleşme
hükümlerini yerine getirip getirmediğini denetler.
B) Mahkemenin aracılığı ile taraflar arasında
dostça çözüm süreci başlatılabilir.
C) Mahkemenin yaptırımı hapis cezası ve tazminat ödenmesi şeklindedir.
D) İç hukuk yolları tüketilmeden mahkemeye
başvuru yapılamaz.
30. Aşağıdaki ovalarımızdan hangisinin ortalama
yükseltisi daha fazladır?
A) Düzce Ovası
B) Erzincan Ovası
C) Çarşamba Ovası
D) Harran (Altınbaşak) Ovası
6
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİK SINAVI
35. Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbi-
40. 1982 Anayasası’nın 2. maddesindeki Türkiye
rinden bağımsız ayrı ellerde olması şeklinde
tanımlanan kuvvetler ayrılığı fikrini bugünkü
anlamı ile ilk defa ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Montesquieu C) J. Locke
Cumhuriyeti’nin sosyal bir hukuk devleti olduğu vurgusu, aşağıdaki hangi Atatürk ilkesiyle
doğrudan ilişkilendirilebilir?
A) Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik
B) J.J. Rousseau
D) I. Kant
devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
malardan hangisiyle Orta Doğu topraklarını
paylaşmışlardır?
siyasi tarihi ile ilgilidir?
A) Hilts Raporu
C) Harmel Raporu
B) Brandt Raporu
D) Harbord Raporu
38. 3 Mart 1924 tarihinde “Hilafetin ilgasına ve
Hanedan-ı Osmanî’nin Türkiye Cumhuriyeti
memaliki haricine çıkarılmasına dair Kanun”un
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi
sonrasında, son Osmanlı halifesi Abdülmecit
Efendi, aşağıdaki ülkelerden hangisine gitmiştir?
A) İtalya
C) Fransa
A) I. Kök Türk Devleti
B) II. Kök Türk Devleti
C) Karluk Devleti
D) Uygur Devleti
Ö L Ç M E , D E Ğ E R L E N D İ R M E V E S I N AV H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
37. Aşağıdaki raporlardan hangisi, 20. yüzyıl Türk
B) Laiklik
D) Milliyetçilik
41. Avarlara karşı isyan sonucunda kurulan Türk
36. İngiltere ve Fransa, aşağıdaki gizli antlaş-
A) Londra Antlaşması
B) Petrograd Protokolü
C) Sykes Picot Antlaşması
D) Saint-Jean de Maurienne Antlaşması
B
B) İsviçre
D) İngiltere
39. • TBMM’nin açılması
• Cumhuriyetin ilan edilmesi
• Saltanatın kaldırılması
gelişmelerinin, aşağıdakilerden hangisine
yönelik olduğu söylenemez?
A) Yeni bir devletin kurulmasına
B) Ulusal iradenin egemen kılınmasına
C) Anayasal sistemin yerleştirilmesine
D) Demokratik bir düzene geçilmesine
7
42. Abbasi halifesi Kâim bi-Emrillah dünyevi yetki-
lerini ilk defa aşağıdaki Türk hükümdarlarından
hangisine devretmiştir?
A) Sultan Sencer’e
C) Sultan Melikşah’a
B) Gazneli Mahmut’a
D) Tuğrul Bey’e
43. Hülagu Han, Moğol kağanı Mengü Kağan’ın
fermanına dayanarak 1259 yılında, Anadolu
Selçuklu ülkesini Kızılırmak sınır olmak üzere
doğu - batı şeklinde hangi kardeşler arasında
ikiye bölmüştür?
Doğu
Batı
A)
III. Gıyaseddin
Keyhüsrev
II. Gıyaseddin
Mesut
B)
II. İzzeddin
Keykâvus
Rükneddin
IV. Kılıç Arslan
C)
Rükneddin
IV. Kılıç Arslan
II. İzzeddin
Keykâvus
D)
Rükneddin
IV. Kılıç Arslan
III. Gıyaseddin
Keyhüsrev
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİK SINAVI
44. Osmanlı Devleti’nin yaptığı aşağıdaki muharebe-
48. Osmanlılar, aşiret düzeninden devlet düze-
lerden hangisi 15. yüzyılda gerçekleşmemiştir?
A) Ohri
C) Racova
B
nine aşağıdaki hangi padişahları döneminde
geçmiştir?
B) Ploşnik
D) Ankara
A) Osman Bey
C) I. Murat
B) Orhan Bey
D) I. Bayezit
45. Osmanlının, 1656 - 1710 yılları arasına damgasını vuran Köprülüler Dönemi’nin ilk sadrazamı, aşağıdakilerden hangisidir?
49. Osmanlı Devleti’nde, aşağıdaki kanunlardan
hangisiyle Yeniçeri Ocağı’nın temeli atılmıştır?
A) Mehmet Paşa
B) Kara Mustafa Paşa
C) Fazıl Ahmet Paşa
D) Fazıl Mustafa Paşa
46. Çin kaynaklarında “Uygur tuzu” ya da “Tatar
tuzu” olarak geçen, bölgedeki işletmelerinin
ve ticaretinin Uygurların elinde olduğu maden,
aşağıdakilerin hangisidir?
A) Fosfat
C) Boraks
B) Boksit
D) Nışadır
47. • “Anadolu’nun İbn-i Sina’sı” olarak ün yap•
•
•
•
mış Selçuklu hekimidir.
Konya’da medrese öğreniminden sonra
Mısır’a giderek el-Ezher’de din bilimleri öğrenimi görmüştür.
Yakalandığı ağır bir hastalıktan dolayı sık sık
hekimlere başvurmak zorunda kalınca tıp mesleğine ilgi duymuş, Mısır’ın önde gelen bilginlerinden fen ve tıp bilimlerini öğrenmiştir. Bilgi
ve becerisi ile kısa zamanda tanınarak Mısır’ın
en ünlü hastanelerinden olan Mansuriye Kalavun Darüşşifasında çalışmaya başlamış ve
burada başhekimliğe kadar yükselmiştir.
Aydınoğlu İsa Bey’in daveti üzerine Aydın’a
gelmiş ve Selçuk ile Birgi’de kadılık ve hekimlik görevlerinde bulunmuştur.
Hem din bilimlerinde hem de tıp alanında
değerli eserler yazan bilim insanının Aydınoğlu İsa Bey adına yazdığı “Şifaü’l-Eskâm ve
Devâü’l-Alâm” adlı eseri, bunların içerisinde
en ünlüsüdür.
Ö L Ç M E , D E Ğ E R L E N D İ R M E V E S I N AV H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
A) Pençik Kanunu
B) Tehcir Kanunu
C) Kanunname-i Âl-i Osman
D) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
B) Hacı Paşa
D) Kadı Siraceddin
yazdığı şiirlerinde takma ad (mahlas) olarak,
aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?
A) Selimî
C) Muhibbi
B) Cihangir
D) Avnî
51. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Bakanlığın hizmet birimlerinden biridir?
A) İlköğretim Genel Müdürlüğü
B) Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
C) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
D) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğü
52. “Mecburi ilköğretim çağı çocuğun … yaşı-
nı bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, …
yaşını bitirip … yaşına girdiği yılın öğretim yılı
sonunda biter.”
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre
yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Hakkında bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan
bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eflaki
C) Caca Bey
50. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman,
A) 5 / 12 / 13
C) 6 / 13 / 14
8
B) 5 / 13 / 14
D) 6 / 12 / 13
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİK SINAVI
53.
55.
I. Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları
hâlde, öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte
zamanında yapmamış olan çocuklara kısa
yoldan ilköğrenim vermek
II. İlköğretim okulunu bitirmiş olup da henüz
mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst
dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek
olanların genel bilgilerini artırmak
III. Kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı
olacak bilgi ve maharetleri kazandırmak
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na
göre yukarıdakilerden hangileri yetiştirici ve
tamamlayıcı sınıflar ve kursların açılış amaçlarındandır?
54. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği’ne göre ders seçimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Seçmeli ders en az 12 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır.
B) 9’uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders
seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası
içinde yapılır.
C) Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve
rehber öğretmenin bilgisi dâhilinde öğrenci
tarafından mayıs ayının ikinci haftasından
ders kesimine kadar yapılır ve e-Okul sistemine işlenir.
D) Yeterli talebin olmamasından dolayı açılamayan seçimlik dersler millî eğitim müdürlüklerinin
onayına bağlı olarak merkezi bir okul/okullarda
açılabilir ve farklı okul öğrencilerinin kayıtları
okullarında kalmak üzere seçimlik dersleri bu
okul/okullarda almaları sağlanabilir.
I.İller arası nakillerde en çok yedi günlük
süre devamsızlıktan sayılmaz.
II.Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin
listesi, e-Okul sisteminden ders yılı sonunda alınarak dosyasında saklanır.
III.Okul çalışanlarının istemeleri hâlinde, çocuklarının nakli ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın görev yaptıkları okula yapılır.
IV.Nakiller Ekim ayı başında başlar ve ders yılı
sonuna 10 iş günü kalıncaya kadar devam
eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin
adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre
aranmaz.
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre
“nakil” ile ilgili olarak yukarıdaki hükümlerden
hangileri doğrudur?
B) I ve III
D) I, II ve III
Ö L Ç M E , D E Ğ E R L E N D İ R M E V E S I N AV H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
A) I ve II
C) II ve III
B
A) I ve II
C) I, III ve IV
B) II ve III
D) I, II, III ve IV
56. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğre-
tim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne
göre sosyal etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi danışman öğretmenin görevlerindendir?
A) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum
hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
B) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları
çalışmalara katılmaya teşvik eder.
C) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
D) Kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
57. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolo-
jik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre
aşağıdakilerden hangisi “bireysel rehberlik”
kapsamında verilen hizmetlerdendir?
A) Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına
yönlendirme
B) Öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme
C) Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alma
D) Öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım etme
9
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİK SINAVI
58. Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencisinden yaz
62. Ev hanımı Nilay Hanım, apartmanda topla-
tatilinde okuduğu bir romanı sınıfta anlatmasını
ister. Öğrenci, romanın baş kısımlarında geçen
olayları hatırlamış ve onları anlatmıştır.”
nacak olan güne katılmak için evden çıkmak
üzereyken kocası Murat Bey Nilay Hanım’ın
elindeki çeyrek altını görerek “Zaten maddi
sıkıntımız var. Niçin bir de o altını komşulara
götürüyorsun?” diye sorar. Nilay Hanım ise
“Eğer ben bu ay altın götürürsem, gelecek ay
da onlar bana getirecek. Belki o zamana kadar
altının fiyatı yükselir ve bu işten daha kârlı
çıkarız.” der.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Geriye ket vurma C) İleri ket vurma
B
B) Olumlu aktarım
D) Öncelik etkisi
Nilay Hanım’ın bu cevabı ile Kohlberg’in
Ahlaki Gelişim Kuramının hangi aşamasında
olduğu söylenebilir?
59. “Kerim izlediği bir korku filminde ilk defa dinlediği bir müziği günler sonra radyoda dinleyince gerildiğini fark eder.”
A) İtaat Ceza
C) Araçsal İlişkiler
B) Evrensel Ahlak
D) Ahlaki Özerklik
Ö L Ç M E , D E Ğ E R L E N D İ R M E V E S I N AV H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Kerim’in gerilmesine neden olan durum aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanır?
A) Bilişsel süreçler
B) Uyarıcı genellemesi
C) Tepkisel koşullanma
D) Edimsel koşullanma
60. Ailesinin doktor olmasını isteyen genç, aile-
sini kırmayarak tıp fakültesini kazanır. Birkaç
yıl sonra tıp fakültesini bırakarak uzun süredir
istediği bölüm olan güzel sanatlara yönelir.
Gencin son durumu aşağıdaki kimlik tiplerinden hangisi ile açıklanır?
A) Moratoryum kimlik B) Başarılı kimlik
C) Dağınık kimlik
D) Ters kimlik
63. İlkokul birinci sınıfta görev yapan bir öğret-
men birinci dönem süresince öğrencilerin
sınıf içi okuma-yazma etkinliklerini izleyerek
notlar almış ve kontrol listesi üzerinde işaretlemelerde bulunmuştur. Dönem sonunda ise
topladığı bilgileri kullanarak öğrencilere not
vermiştir. Öğretmenin yaptığı bu işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değerlendirme
C) Ölçüte vurma
B) Karar verme
D) Ölçme
64. 6. sınıf resim dersini yürüten öğretmenin, öğ-
rencilerin resim becerilerini ölçmek için aşağıdakilerden hangisine öncelikle ihtiyacı vardır?
61. Sigmund Freud’un Psikoseksüel Gelişim Ku-
ramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Oral dönemde katı bir tuvalet eğitimi ileride
cimri, inatçı bir kişilik oluşmasında etkilidir.
B) Doğumdan sonraki ilk 0-18 ayı kapsayan oral
dönemde ağız haz bölgesidir.
C) Fallik dönemde çocuklar, cinsiyet farklılığını
fark etmeye başlarlar.
D) Latens dönemde çocukların cinsel ilgileri
azalır.
A) Yazılı sınav aracı hazırlamak
B) Dereceleme ölçeği hazırlamak
C) Öğrenci yeteneklerini belirlemek
D) Öğrenci gelişim çizelgelerini hazırlamak
65. Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir öğretim
etkinliği düzenleyecek bir öğretmenin gerçekleştirmesi gerekli ilk adım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Öğrencilerin önceki bilgilerini harekete geçirme
B) Yeni uyarıcıyı sunma
C) Bilgiyi yapılandırma
D) Bilgiyi keşfettirme
10
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİK SINAVI
66. Fen bilgisi dersinde, “Cisimlerin Genleşmesi”
69.
konusunun öğretiminde buluş yoluyla öğretim
stratejisini kullanan bir öğretmenin yapması
gereken ilk etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğrencilerden örnekler isteme
B) Genleşme kavramını açıklama
C) Genleşme konusuna uygun örnekler sunma
D) Öğrencilere genleşme kavramı ile ilgili sorular
sorma
I. Dört öğrenme alanı vardır.
II. Bu öğrenme alanlarındaki temel kavramlar,
her sınıfta ele alınmıştır.
III. Üst sınıflara geçildikçe kazanımlarda
belirtilen bilgi, anlayış ve becerilerin göreli
olarak derinliği artmış ve kapsamı genişletilmiştir.
İlkokul düzeyinde hazırlanan bir program
incelenmiş ve programın bazı özellikleri yukarıdaki gibi sıralanmıştır. Bu açıklamalara göre
bu programda içerik, aşağıdaki stratejilerden
hangisine göre düzenlenmiştir?
A) Sarmal programlama yaklaşımı
B) Modüler programlama yaklaşımı
C) Piramitsel programlama yaklaşımı
D) Çekirdek program yaklaşımı
ve lise son sınıf öğrencilerinin matematik ilgileri ve tutumları ölçülüyor. Öğrencilerin ilgi ve
tutum ölçeklerinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyon kat sayısı 4. sınıflar için 0.75,
lise son sınıflar için 0.30 olarak hesaplanıyor.
Bir derse yönelik ilgi ve tutum değişkenlerinin
gelişimi dikkate alındığında 4. sınıflar ve lise
son sınıflar arasındaki bu farklılığın sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaş arttıkça ilgilerin değişmesi tutumların farklılaşmasına yol açmaktadır.
B) Eğitim düzeyi arttıkça ilgi ve tutum arasındaki
farklar azalmaktadır.
C) İlgi ve tutum arasında yaşa bağlı olarak ters
yönlü bir ilişki vardır.
D) Yaş arttıkça ilgi ve tutum bağımsızlaşmaktadır.
Ö L Ç M E , D E Ğ E R L E N D İ R M E V E S I N AV H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
67. Bir araştırmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin
68. Yönlendirmede rehberlik ve psikolojik danış-
70. Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Türkçe
dersinde düzeyine uygun olarak verilen bir
metnin kavrama düzeyinde öğrenildiğini” gösteren bir kanıt olamaz?
A) Metinde geçen kavramların tanımlarını bir dizi
seçenek arasından seçip işaretleme
B) Metinle ilgili özel sorulara metne dayanarak
uygun cevaplar verme
C) Metnin konusunu ya da temasını bir tümce ile
yazma
D) Metne uygun başlık yazma
71. Kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğ-
ma birimlerinin karar ve önerileri, öğrencinin
ve velisinin kararının gerçekçi olması yönündeki seçenekleri gösterici ve öneri niteliğindedir.
Bu açıklamaya göre, kararların sorumluluğunu
aşağıdakilerden hangisi üstlenmek durumundadır?
A) Öğrenci ve veli
C) Rehber öğretmen
B
B) Yöneltme kurulu
D) Sınıf rehber öğretmeni
renme sürecine katılan duyu organı sayısının
arttırılması gerekir. Bir öğretmen ne kadar çok
duyu organına hitap ederse o oranda etkili bir
öğrenme olur.
Buna göre aşağıdaki öğretim araçlarından
hangisi diğerlerine göre daha etkili öğrenme
gerçekleştirir?
A) Model ve numuneler B) Beyaz yazı tahtası
C) Gerçek nesneler
D) Projeksiyon
11
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİK SINAVI
72. Sınıf yönetiminin ilk amacı aşağıdakilerden
75. Mehmet’in dedesi, okul ve öğretmenlerden
hangisidir?
konuşurken “Bizim zamanımızda böyle miydi?
Ben köyde sokağın başında öğretmenimi
gördüğüm zaman yolumu değiştirirdim, ama
kerrat cetvelini (çarpım tablosu) hiç yanılmadan ezbere sayardım, istersen bir sayama!”
demiştir.
A) Sınıf yaşamının kolaylaştırılmasına yönelik
öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ilişkilerini
düzenleme
B) Öğretimin gerçekleşeceği bir ortamı oluşturma
ve belli istenilen amacı gerçekleştirme
C) Sınıf içerisinde etkili bir iletişim ortamı oluşturma
D) Zamanın etkili bir şekilde kullanımını sağlama
Mehmet’in dedesinin bahsettiği öğretmen ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Esasicilik prensiplerini benimsemiştir.
B) İlerlemecilik felsefesine göre davranmaktadır.
C) Daimicilik felsefesine uygun hareket etmektedir.
D) Yeniden kurmacılığa göre köyü şekillendirmek
istemektedir.
Yukarıda verilen durumda annenin şikâyet
ettiği öğrenci tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gölge öğrenciler
B) Başarılı öğrenciler
C) Yabancılaşmış öğrenciler
D) Bağımlı öğrenciler
74. Aşağıdakilerden hangisi eğitim sosyolojisinin
öğretmen ve eğitimcilere sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Öğretmen, grup dinamizmi, grup davranış ve
dayanışması ile ilgili bilgi sahibi olur.
B) Öğretmen, çalıştığı okuldaki toplumsal olguyu
ve okulun sosyal işleyişini bilir.
C) Öğretmenin, öğretim yöntemlerini etkili ve
verimli kullanmasına yardımcı olur.
D) Öğretmen, eğitim sorunlarına daha bilinçli
yaklaşır ve çözümler geliştirebilir.
Ö L Ç M E , D E Ğ E R L E N D İ R M E V E S I N AV H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
73. Bir anne okulun rehber öğretmenine gider ve
“İkinci sınıfa giden bir çocuğum var. Akşam
ödevlerini yaparken her soruda beni çağırıp
ya yardım istiyor ya da yaptığının doğru olup
olmadığını soruyor.” der.
B
76. Birleşmiş Milletler sistemi içinde özel anlaş-
malarla Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve uzmanlaşmış kuruluşların çalışmalarını koordine
eden Birleşmiş Milletler ana organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vesayet Konseyi
B) Ekonomik ve Sosyal Konsey
C) Uluslararası Adalet Divanı
D) Güvenlik Konseyi
77. Avrupa Birliğinde yürütme organı olarak AB
müktesebatını, bütçeyi, programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu olan
organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Birliği Adalet Divanı
B) Avrupa Birliği Konseyi
C) Avrupa Parlamentosu
D) Avrupa Komisyonu
78. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ)
merkezi aşağıdakilerin hangisindedir?
A) İstanbul
C) Moskova
12
B) Sofya
D) Tiflis
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİK SINAVI
79. Avrupa Topluluğu (AT) aşağıdaki hangi ant-
84. Avrupa bütünleşmesine yönelik akademik
laşma ile Avrupa Birliği (AB) olarak yapılandırılmıştır?
A) Roma
C) Maastricht
araştırma ve öğrenmeyi desteklemek amacıyla oluşturulan AB Programı aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Nice
D) Kopenhag
A) Erasmus C) Jean Monnet
80. Türkiye, aşağıdaki uluslararası örgütlerden
kabul edilen resmî dillerden değildir?
A) Avrupa Konseyi (COE)
B) Avrupa Serbest Mübadele Birliği (EFTA)
C) Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
D) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
Ö L Ç M E , D E Ğ E R L E N D İ R M E V E S I N AV H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
A) İspanyolca C) Arapça
baycan ve Ermenistan devletleri arasındaki
Karabağ sorununa barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etmek amacıyla oluşturulan Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk
Grubu eş başkanlarından değildir?
A) Amerika Birleşik Devletleri
B) Rusya Federasyonu
C) Fransa
D) İngiltere
B) Comenius
D) Leonardo da Vinci
85. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerde
hangisine üye değildir?
81. Aşağıdakilerden hangisi 1992 yılında Azer-
B
82. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile
B) Çince
D) Almanca
86. 26 Kasım – 7 Aralık 2012 tarihleri arasında
Katar’da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında, Kyoto Protokolü’nde öngörülen yükümlülükler hangi yıla kadar uzatılmıştır?
A) 2015
C) 2025
87.
B) 2020
D) 2030
I. Öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri
II. Öğretmen niteliğinin arttırılması
III. Eğitim yöneticilerinin niteliğinin arttırılması
IV. Okul güvenliği
02-06 Aralık 2014 tarihleri arasında Antalya’da
gerçekleştirilen 19. Millî Eğitim Şurasının gündem maddeleri yukarıdakilerden hangileridir?
ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Örgütün merkezi Cenevre’dir.
B) 4 Nisan 1949 yılında kurulmuştur.
C) Türkiye 1952 yılında üye olmuştur.
D) Bosna Hersek’te BM yönetimindeki IFOR operasyonuna katılmıştır.
A) I, II ve III
C) II, III ve IV
B) I, III ve IV
D) I, II, III ve IV
88. Edebiyat alanında 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü aşağıdakilerden
hangisine verilmiştir?
83. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Sınavı
olan PISA hangi uluslararası teşkilat tarafından yürütülmektedir?
A) AB C) UNICEF A) Alev ALATLI
C) Sezai KARAKOÇ
B) OECD
D) UNESCO
13
B) Nuri PAKDİL
D) Rasim ÖZDENÖREN
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİK SINAVI
89. 18 Eylül 2014 tarihinde bağlı olduğu Krallık’tan
93. “Millî Eğitim Temel Kanunu’nun genel amaç-
ayrılmak için yapılan referandum sonucunda
aşağıdakilerden hangisi bağımsız devlet olmayı
reddetmiştir?
A) Galler
C) İskoçya
B
ları ve ilkeleri doğrultusunda, ilkokul 4. sınıf
seviyesindeki çocuklara trafikte kendilerini
korumayı öğrenmeleri ve erken yaşta “trafik
güvenliği” bilinci edinmelerini sağlamak”
amacıyla yürütülen proje aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Kuzey İrlanda
D) Katalonya
A) Çık Dışarı Oynayalım
B) Sokakta İlk Adımlar
C) Geleceğe İlk Adım
D) Can Dostlar Hareketi
90. Rohingya (Arakan) Müslümanlarına dini ve et-
nik nedenlerden dolayı baskı ve zulüm uygulayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
B) Myanmar
D) Çin
91. Yurt dışında 2000–2001 öğretim yılından
94. Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumlarının
özelliklerinden biri değildir?
itibaren 32 üniversite ile iş birliği yapılarak
uygulanmaya başlayan Türk dili ve kültürünün
yaygınlaştırılmasını amaç edinen “Türkoloji
Projesi” aşağıdakilerden hangisi tarafından
yürütülmektedir?
A) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
B) MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
C) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
D) Türkiye Ulusal Ajansı
Ö L Ç M E , D E Ğ E R L E N D İ R M E V E S I N AV H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
A) Tayland
C) Hindistan
A) Sanayi toplumlarında nüfus artış hızı yavaştır.
B) İlk defa bu toplum tipinde ulus-devletler ortaya
çıkmıştır.
C) İş bölümü ve uzmanlaşma çok alt düzeyde
görülmektedir.
D) Sanayi toplumlarında teknolojik yeniliklerin hızı
son derece yüksektir.
95. Fiyat artış hızının azalması anlamına gelen ve
yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş
sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devalüasyon
C) Dolarizasyon
B) Deflasyon
D) Dezenflasyon
92. 1 Aralık 2014’ten itibaren G-20 Dönem Baş-
kanlığını yürütmeye başlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye C) Avusturya
96. Türkiye’nin en büyük ithalat ve ihracat limanları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
B) Avustralya
D) Japonya
A) İstanbul – Mersin
C) İzmir – İstanbul
14
B) İstanbul – İzmir
D) İzmir – Mersin
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİK SINAVI
97. Yurdumuzda bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu
coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz Bölgesi
C) Marmara Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
D) Ege Bölgesi
98. Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemine ne denir?
B) Arbitraj
D) Fon
99. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının
görevlerinden değildir?
A) Mali piyasaları izlemek
B) Açık piyasa işlemleri yapmak
C) Madeni para basılmasına karar vermek
D) Ülkenin altın ve döviz rezervlerini yönetmek
100. “Piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu
hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek
ve bunun için gerekli düzenleme denetimleri
yapmak” aşağıdaki kurumlardan hangisinin
görevidir?
Ö L Ç M E , D E Ğ E R L E N D İ R M E V E S I N AV H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
A) Kambiyo
C) Tahvil
A) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
B) Sermaye Piyasası Kurulu
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Rekabet Kurumu
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
15
B
SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1.Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2.Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3.Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4.Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla
çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar,
doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş
sayılır.
11 OCAK 2015 TARİHİNDE YAPILAN
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI
B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
c
d
b
a
d
c
a
d
b
a
d
c
a
b
d
c
a
b
d
c
b
d
b
c
a
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
d
b
a
c
b
d
c
d
c
a
c
d
b
c
a
a
d
c
b
a
d
b
b
a
c
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
d
b
d
a
b
c
d
d
c
b
a
c
d
b
a
c
d
a
a
a
c
b
d
c
a
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
b
d
a
c
b
d
a
b
c
d
b
d
a
c
b
a
a
b
c
d
b
c
a
c
d
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
365 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content