close

Enter

Log in using OpenID

9. SINIF DİL-ANLATIM KAVRAMA:Mizanpaj 1.qxd

embedDownload
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
İletişim İletişim Ögeleri ve Dilin İşlevi
Bir milletin yazılı olmayan ya da hepsi yazılı olmayan
kanunlarına ---- ve ---- denir.
4.
01
Aşağıdakilerden hangisi doğal gösterge değildir?
A) İlkbahar
Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
B) Sonbahar
A) tarih - coğrafya
D) Karların erimesi
B) din - ahlak
E) Suların yavaş akması
C) Güneşin doğması
C) gelenek - görenek
D) bilim - sanat
R
İ
T
E) dil - kültür
2.
N
R
Ö
A) Türkçe, sondan eklemeli bir dildir.
B) Fatih, 1453 yılında İstanbul’u fetheder.
C) Ankara, Türkiye’nin başkentidir.
D) Turunçgiller en çok Akdeniz bölgesinde yetişir.
E) J. Paul Sartre, varoluşçuluk akımının kurucusudur.
3.
K
E
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil, “göndericilik işlevi” ile kullanılmıştır?
Ders anlatan bir öğretmen söylediklerinin anlaşılmadığını
anlayınca öğrencilerin daha iyi kavraması için: “Bu cümlelerle ben şunları anlatmaya çalıştım.” diye açıklama yapar.
5.
Aşağıdakilerden hangisi simge değildir?
A) Resim
B) Zeytin dalı
C) Tilki
D) Aslan
E) Güvercin
6.
Bir kavşakta duran trafik polisi düdüğünü çalarak arabaların durmasını ve geçmesini sağlıyor.
Bu cümlede altı çizili bölümde öğretmen dilin hangi
işlevinden faydalanır?
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde
iletişim ögeleri, alıcı ve kanal doğru sıralamada verilmiştir?
A) Kanalı kontrol işlevi
A) Polis, şoför, düdük
B) Dil ötesi işlevi
B) Polis, kavşak, şoför
C) Dilin göndergesel işlevi
C) Şoför, polis, durma-geçme
D) Alıcıyı kontrol işlevi
D) Şoför, düdük, polis
E) Heyecana bağlı işlevi
E) Polis, düdük, kavşak
01
İletişim İletişim Ögeleri ve Dilin İşlevi
7.
11.
Aşağıdakilerden hangisinde plastik sanatlara örnek
verilmiştir?
8.
“Arkadaşlar yerlerinize oturun.” cümlesinde dil, hangi
işleviyle kullanılmıştır?
A) Kabartma - müzik
A) Göndergesel işlev
B) Resim - tiyatro
B) Heyecan bildirme işlevi
C) Minyatür - hat
C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
D) Dans - tehzib
D) Şiirsel işlevi
E) Heykel - sinema
E) Dil ötesi işlevi
12.
Yeni açılan bir giyim firmasının çalışmaları, ürünleri
hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan katalokta “dilin hangi işlevinden” yararlanılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden değildir?
R
İ
T
A) İnsanlar arasında iletişimi sağlar.
B) Yaşayan ve gelişen bir canlı varlıktır.
A) Heyecana bağlı işlev - kanalı kontrol işlevi
B) Dil ötesi işlev - alıcıyı harekete geçime işlevi
C) Milletin değerlerini yeni nesle aktarır ve milleti birleştirir.
C) Göndergesel işlevi - alıcıyı harekete geçirme işlevi
D) Yıllarca gelişerek meydana gelir.
D) Kanalı kontrol işlevi - göndergesel işlev
K
E
9.
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisi sosyal gösterge değildir?
A) Öğrenci
B) Doktor
C) Bebek
D) Öğretmen
E) Asker
10.
Üniversiteye giden delikanlı telefonla ailesini arar.
İhtiyaçlarını söyler.
Buna göre, iletişim şemasında “gönderen, gönderilen,
alıcı, kanal” ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırayla
verilmiştir?
E) Bütün diller ortak kurallara göre gelişir.
Körfez Yayınları
E) Heyecana bağlı işlev - şiirsel işlev
13.
Aşağıdakilerden hangisi dilin alıcıyı harekete geçirme
işlevinin özelliklerinden değildir?
A) Alıcıyı işin içine çekmek amaçlanır
B) Alıcıda davranış değişikliği oluşturulur.
C) Emir cümlelerinde kullanılır.
D) Siyasi söylev, reklam metinlerinde kullanılır.
E) Bilimsel ve öğretici metinlerde kullanılır.
14.
Aşağıdakilerden hangisinde dil, “dil ötesi” işlevi ile kullanılmıştır?
A) Sanat, doğduğu toplumdan kopuk olamaz.
B) Yavuz Sultan Selim döneminde, Osmanlı toprakları
üçe katlanır.
C) Sıfat, isimleri niteler ve belirtir.
A) Öğrenci - aile - ihtiyaçlar - telefon
B) Öğrenci - ihtiyaçlar - aile - telefon
D) Günümüzde iletişim araçları toplumu birbirine yaklaştırıyor.
C) Aile - ihtiyaçlar - öğrenci - telefon
E) Bizimle Batı arasında kültürel farklılık kalmamıştır.
D) Aile - öğrenci - ihtiyaçlar - telefon
E) Öğrenci - aile - telefon - ihtiyaçlar
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
DilKültür İlişkisi, İnsanİletişim Dili
4.
I. Ağaçların çiçek açması
II. İnsanın ateşinin yükselmesi
III. İnsanların deniz kenarında yürümesi
02
Güzel sanatlar; ritmik sanatlar, plastik sanatlar, fonetik
sanatlar şeklinde üçe ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisinde ritmik (dramatik) sanatlar
bir arada verilmiştir?
IV. Öğrencilerin okul bahçesinde oynaması
V. Evlerin yüksek yapılması
A) Müzik, tiyatro, bale
Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğal göstergedir?
A) I. ve II.
B) I. ve V.
B) Hat, tehzip, opera
C) Resim, müzik, sinema
C) II. ve IV.
D) Tiyatro, bale, opera
R
İ
T
E) Resim, heykel, dans
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.
K
E
N
R
Ö
2.
Aşağıdakilerden hangisi doğal göstergedir?
A) Ayın doğması
B) Konuşmak
C) Karşısındakini çağırma
D) Ev hanımlarının toplantısı
E) Öğrencilerin ders çalışması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, kültürü oluşturan unsurlardan değildir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi sanat dalı değildir?
A) Mimarlık
B) Tiyatro
C) Kuyumculuk
D) Heykel
E) Resim
6.
Bilimsel bilgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dil
A) Elde edilen bilgiler genel olarak ifade edilir.
B) Tarih
B) Önemli gördüğü olguları inceler.
C) İnanç
C) Evrensel bir nitelik taşır.
D) Gelenek - görenek
D) Daima eleştirel gözle yaklaşır.
E) Yaşanılan coğrafya
E) Gözlenebilen ve gözlenemeyen olgu ve olayları inceler.
02
DilKültür İlişkisi, İnsanİletişim Dili
7.
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen kavramlar
milletlere göre değişiklik göstermez?
8.
Aşağıdakilerden hangisinde dilin “heyecan bildirme işlevi” kullanılmıştır?
A) Askerlik - kahramanlık
A) Her sorunun bir çözümü vardır
B) Aşk - sevgi
B) Oh, ne kadar da güzel bir gün
C) Bilim - teknoloji
C) Demek ki beni dinlememiş
D) Ölüm - eğlence
D) Öğrenciler sıra sıra dizilmiş
E) Ahlak - namus
E) Size bunları daha önce söylemiştim
12.
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliği
değildir?
A) Tümdengelim - tümevarım yaklaşımlarından yararlanır.
B) Direk ya da dolaylı olarak gözlenebilen olayları inceler.
R
İ
T
Bu parçada dilin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
C) Bilgilerin sorgulanmaya açık ve elverişli olması gerekir.
D) Yeni bilgiler eski bilgiler üzerine bina edilir.
İnsanlar bazı fiziki özellikleri kalıtım yoluyla elde ederler.
Örneğin göz rengi, saç rengi ve benzerleri. Ancak dil, kalıtım yoluyla değil içinde büyüdüğümüz toplumda konuşularak, dil yeteneği geliştirilerek edinilir. İnsan konuşma yetisiyle doğar ama konuşacağı dili toplumda şekillenmiş olarak bulur. Kullanacağı dil toplumda vardır.
A) Milli olması
K
E
E) Evrendeki bütün olayları, olguları konu olarak seçer.
B) Canlı olması
C) Sosyal varlık olması
D) Değişmez olması
9.
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisinde dilin “alıcıyı harekete
geçirme işlevi” kullanılmıştır?
A) Şiir yazmak, güzel bir duygu.
B) Herkes masasını temiz tutsun.
C) Yazın güzel değil.
10.
Körfez Yayınları
E) Günlük hayatta ihtiyaçlarımızı karşılaması
13.
Türk ulusu Şarlo’ya gülmez. Türk tuluatından Hamdi’ye
güler, Dümbüllü’ye güler. Türk’ün komik dediğine de bir
Alman, bir İngiliz, bir Fransız komik demez.
Yukarıdaki paragrafta kültürün hangi özelliği üzerinde
durulmuştur?
D) Soruların eksik.
A) Temelinin bilinmemesi
E) Bu yemek, güzel olmuş.
B) Maddi ve manevi kültür diye ayrılması
C) Milli olması
D) Değişmez olması
E) Canlı olması
14.
Aşağıdakilerden hangisinde dil, “kanalı kontrol görevinde” kullanılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin özelliklerinden
biri değildir?
A) Lütfen, herkes yerine otursun.
A) Ağızların farklılaşmasını önlemek
B) Bütün öğrenciler dışarıda beklesin.
B) Ülkede birleştirici bir rol oynamak
C) Yarınlar sizin olsun.
C) Ortak bir kültür dili oluşturmak
D) Bilgisayarın nasıl kullanılacağı anlaşıldı mı?
D) Toplumun düşüncelerini yönlendirmeyi kolaylaştırmak
E) Her şey, gönlünüzce olsun.
E) Dil öğretimini kolaylaştırmak
Test 01 CA
1.C
2.D
3.B
4.E
5.A
6.A
7.C
8.C
9.C
10.B
11.C
12.E
13.E
14.C
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
Dillerin Sınıflandırılması, Türk Dilinin Gelişimi
Bir ülkenin sanatı; kültürü dilinden bağımsız düşünülemez. Çünkü kültürü taşıyıp gelecek kuşaklara ileten dildir.
Bu arada dil de kültür tarafından tarih içinde değişikliklere
uğratılır.
4.
Bu yazıda kültürün hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Osmanlı Türkçesi
B) Eski Anadolu Türkçesi
B) Özgün olması
D) Karahanlı Türkçesi
D) Dil ile etkileşim içinde olması
E) Azeri Türkçesi
E) Değişebilir olması
N
R
Ö
C) Kutadgu Bilig
D) Harname
E) Hüsn-ü Aşk
3.
K
E
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesi dönemi
eserleri içerisinde yer almaz?
B) Şikayetname
R
İ
T
C) Türkiye Türkçesi
C) Canlı olması
A) Siham-ı Kaza
I. Risaletü’n Nushiye bu dönem eseridir.
II. Oğuz Türkçesinin ilk dönemidir.
III. Eski Türkçeden sonra Türkçe’nin iki büyük kolundan
biridir.
Yukarıdaki özellikleri verilen dönem Türkçenin hangi
dönemidir?
A) Milli olması
2.
03
Türk yazı dilinin 11. ve 15. yüzyıl arasındaki dönemine
“Orta Türkçe” adı verilir. 13. yüzyıla kadar büyük ölçüde
Eski Türkçenin özellikleri devam etmiştir.
5.
Türkçenin 11. yüzyıldan yazılı ürünlerle takip edilebilen 7. yüzyıla kadar olan dönemi hakkında aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Bu dönemin önemli ilk yazılı ürünleri Orhun
Abideleri’dir.
B) Bu dönem, Eski Türkçe adıyla bilinir.
C) Bu dönemde hakim olan devletler, Göktürk ve Uygur
devletidir.
D) Bu dönemden sonra Türkçe Doğu ve Batı Türkçesi
olmak üzere iki kola ayrılır.
E) Bu dönem, Eski Anadolu Türkçesi adıyla adlandırılır.
6.
Aşağıdaki lehçelerden hangisi “Orta Türkçe” dönemi
Türk lehçelerden biri değildir?
A) Karahanlı Türkçesi
Aşağıdakilerden hangisi “Orta Türkçe” dönemi özellikleri arasında yer almaz?
A) Bu dönemin ilk yazılı ürünü Kutadgu Bilig’dir.
B) Orta Türkçe dönemi yerini Yeni Türkçeye bırakır.
C) Bu dönemin ilk yazılı ürünleri Orhun Abideleri’dir.
D) Yunus Emre bu dönemde eser veren bir sanatçıdır.
E) Bu dönemde Anadolu’da halk ve divan edebiyatı görülür.
B) Harezm Türkçesi
C) Eski Anadolu Türkçesi
D) Uygur Türkçesi
E) Kıpçak Türkçesi
03
Dillerin Sınıflandırılması, Türk Dilinin Gelişimi
7.
11.
Günümüz Türkiye Türkçesi, Türk lehçelerinin hangi
kolundadır?
Uygur Türkçesi metinleri Sekiz Yükmek, Irk Bitig,
Altun Yaruk Türkçenin hangi döneminde oluşturulmuştur?
A) Oğuz Türkçesi
B) Çağatay Türkçesi
A) Eski Türkçe dönemi
C) Kıpçak Türkçesi
B) Ana Türkçe dönemi
D) Karahanlı Türkçesi
C) İlk Türkçe dönemi
E) İstanbul Türkçesi
D) Eski Anadolu Türkçesi dönemi
E) Çağdaş Türkçe dönemi
8.
12.
Göçler sonucu Türkler 13. yüzyılda batıda Anadolu’ya;
kuzeyde Karadeniz’in kuzeyi ve batısına kadar yayılmışlardır. Bu yayılış sonucu Türkçe yayıldığı bölgelere göre
iki kola ayrılmıştır.
Bir dilin metinlerle takip edilemeyen karanlık dönemlerde
kendisinden ayrılan kollarına ---- denir.
R
İ
T
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilen kollardır?
A) Lehçe
B) Ağız
A) Anadolu - Karadeniz
K
E
C) Şive
B) Orta Asya - Hazar Türkçesi
D) Jargon
C) Anadolu - Hazar Türkçesi
E) Orta Asya - Anadolu Türkçesi
9.
N
R
Ö
Kuzey-Doğu Türkçesinin tarihi dönemleri nelerdir?
A) Kıpçak Türkçesi - Çağatay Türkçesi
B) Karahan Türkçesi - Oğuz Türkçesi
C) Gagavuz Türkçesi - Türkiye Türkçesi
D) Eski Anadolu Türkçesi - Kıpçak Türkçesi
E) Oğuz Türkçesi - Kıpçak Türkçesi
10.
Körfez Yayınları
E) Argo
D) Kuzeydoğu - Batı Türkçesi
13.
Aşağıdakilerden hangileri lehçedir?
A) Azeri Türkçesi - Kazak Türkçesi
B) Çuvaşça - Yakutça
C) İstanbul ağzı - Karadeniz ağzı
D) Çuvaşça - Türkmen Lehçesi
E) Kazak Türkçesi - Çuvaşça
14.
Aşağıdakilerden hangisi başlangıcında aynı özellikler
gösteren Türkçenin daha sonraki zamanlarda farklı
özellikler göstermesinin (lehçelere ayrılmasının) nedenleri arasında yer almaz?
A) Coğrafi farklılıkların olması
Bir dilin, metinlerle takip edilebilen dönemlerde kendisinden ayrılmış olup bazı ses ve şekil farklılıkları gösteren
kollarına ---- denir. ---- ve ---- buna örnek olarak verilebilir.
Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangisi ile doldurulabilir?
B) Kültürel farklılaşma
C) Farklı kültürlerle etkileşim
A) Şive, Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi
D) Teknolojik gelişim
B) Lehçe, Çuvaşça, Yakutça
E) Savaşlar
C) Ağız, İstanbul ağzı, Karadeniz ağzı
D) Şive, Yakutça, Çuvaşça
E) Lehçe, Azeri Türkçesi, Türkmen Türkçesi
Test 02 CA
1.A
2.A
3.E
4.D
5.C
6.E
7.C
8.E
9.B
10.D
11.B
12.C
13.C
14..D
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
4.
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver bu sessiz yığın
A) Uyanırım gece yarısı birdenbire tedirgin.
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
B) Temiz havaya hasret kaldık bu illerde.
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin kaçında ses
olayı vardır?
C) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak.
B) 4
C) 5
D) 6
D) Dayandı anasının yüz bin yıllık yüreği.
E) Bundan sonra sılada hasret yaşayacaktı.
E) 7
II. Bulutlar toplanıyor, ufukta dalgalar çok
N
R
Ö
IV. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum
V. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim
B) II.
C) III.
D) IV.
A) Ulama
B) Ünsüz türemesi
C) Ünlü düşmesi
E) V.
Ne zaman seni düşünsem
Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken görürüm
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır?
Hani o, bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın.
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin
örneği vardır?
Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde ses
daralması ve kaynaştırma harfi vardır?
A) I.
R
İ
T
K
E
5.
I. Yeşil pencerenden bir gül at bana
III. Herkes bir tarafa sen teksin gülüm
3.
04
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması
vardır?
A) 3
2.
Ses Bilgisi, Boğumlama Kusurları
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz düşmesi
6.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna
uymayan bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Can kafeste durmaz uçar.
B) Dünya bir han konar göçer.
A) Ünlü düşmesi
C) Hani o gül gülerek geldiği demler şimdi.
B) Ünlü daralması
D) Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.
C) Ünsüz türemesi
E) Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra.
D) Ünlü türemesi
E) Kaynaştırma harfi
04
Ses Bilgisi, Boğumlama Kusurları
7.
11.
I. Bir ben vardır bende benden içeri
II. Benim de sevdalar geçti başımdan
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir ses olayı
vardır?
III. Sanma ki geçer bu karanlıklar
A) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapalı.
IV. Gecenin ardında yine gece var.
B) Yolda rastladığı kişiyi uzun süre düşündü.
V. Sen benim eski dostumsun.
C) Unuturum sanma bu söylediğini.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır?
D) Bu söylediklerim kulağına küpe olsun.
E) Aklıma takılanları da sorayım dedim.
A) I.
8.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
12.
Sert sessizle biten bir sözcüğe sessizle başlayan bir ek
getirildiğinde ekin ilk harfi sert sessiz olur.
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?
A) O renkli kalemleri hep çantasında sakladı.
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden
hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
B) Arkadaşlarının doğum günlerini hiç unutmazdı.
C) Babasıyla uzun süre beklediler istasyonda.
A) Bir mektuptur bu gurbetten gelen.
K
E
D) Onun bu kadar mutlu olduğunu hiç görmemişti.
B) Seni beklemekte bütün rüzgarlar.
D) Kinden nefretten ne kazanır ki insanlık
E) Bir bebeğin ellerinden tuttu yavaşca.
9.
N
R
Ö
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır?
A) Çözülen bir demetten indiler birer birer.
B) Bir damla suya hasret gideceklermiş meğer.
Körfez Yayınları
E) Anlamadığı soruları öğretmenine soracaktı.
C) Yumuşak bir el hafifçe dokundu yüzüme.
13.
A) Biraz da kalbinin sesini dinle.
B) Üst geçitin yanında bekliyordu onu.
C) Yolunu bulamamış yolcuyum hayatta.
C) Olanları bir bir anlattı.
D) Şimdi bomboş sebilden serviler bir şey sorar.
D) Derdine derman arıyordu her seste.
E) Mermer basamaklarda uçuşur kar gibi tüyler.
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması
kuralına uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?
E) Son kitabının konusunu çok merak ediyordu.
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses daralması vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi vardır?
A) Hayat, her şeye rağmen devam ediyordu.
A) Fatih’te yoksul bir gramofon çalıyor.
B) Yazın dünyasına şiirle adım attı.
B) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi.
C) Günlerdir ağzına bir lokma koymadı.
C) Beklenen son tren de gelmedi.
D) Birini çağırmak gerekiyordu yardıma.
D) Şehrin tüm ışıkları bir bir söndü.
E) Her zamanki gibi yine uyuyamıyordu.
E) Gençliği harcıyorum bir çırpıda.
Test 03 CA
1.D
2.C
3.C
4.B
5.E
6.D
7.A
8.D
9.A
10.E
11.A
12.A
13.B
14.A
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
05
Yazım Kuralları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
4.
A) Onu hastanede ziyaret etmen çok iyi olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Surlar ve yüksek burçlar onun karşısında toz duman
olur.
B) Bu kitabı ileride daha da genişletmeyi düşünüyorum.
B) Saat 19.45’de otogarda bekliyorum seni.
C) Annem bakkala hep beni gönderiyor.
C) Ümitsiz olmayın; çünkü ümit, sizsiniz.
D) Babam doğum günümü hiçbir zaman unutmaz.
D) Hayat dostlarla güzeldir.
E) Senin ne kadar küçük bir burunun varmış.
E) Çok yaşayan değil, çok gezen bilir.
2.
K
E
N
R
Ö
5.
Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” nin yazımıyla
ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bilimin bir işlevide iyi ile kötüyü göstermesidir.
B) Oysa bu yollardan ikisi de yanlıştır.
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
yapılmıştır?
A) Annesi üzüntüden kahroldu.
B) Bir rüya gibi başlar her şey.
C) Bir şeyin iyi ya da kötü olması, eski ya da yeni olmasına bakmaz.
C) Ey tatlı rüyaların sevimli kahramanları!
D) Ümitle uzun yollar aşılır.
D) Bu öyküsü de toplum tarafından benimsenmeyecektir.
E) Bizim evde sebze yemekleri çok sevilir.
3.
E) Şehri çok kısa zamanda terketti.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
yapılmamıştır?
A) Ara yönleri belirten kelimeler ayrı yazılır.
B) Bir günümüzün nasıl geçtiğini anlatan bir yazı istedi.
C) Ankara’nın havası İstanbul’unkine göre daha sert.
D) Ağızına gelen ne varsa söyledi.
E) Öyle korkmuştu ki tek kelime söylemedi.
A) Konuşmalarında sanki bire bir beni anlatıyor.
B) Onca kazadan sapasağlam çıkmayı başara bilmişti.
C) Bu haberi duyunca birden bire ayağa kalktı.
D) Onun hep ilerigeri konuşması bizi üzerdi.
E) Onunla güpegündüz buluşmaya gitmeyin.
05
Yazım Kuralları
7.
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
yapılmıştır?
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Elektiriklerin kesilmesiyle birlikte jeneratör devreye
girdi.
A) Omuz omuza vermeyi bilmişlerdi.
B) Kardeşi de olaya sessiz kaldı.
B) Doludizgin geçen günler artık sona ermişti.
C) Onu görünce yüreğim küt küt atıyordu.
C) Orijinal olması onun en önemli özelliği.
D) Biraz yürüyüncede yeşil bir vadi karşıladı bizi.
D) Bu iş için herkesin azami inisiyatif göstermesi gerekiyor.
E) Korkudan tir tir titriyordu.
E) Başvuru için çeşitli kriterler konulmuş.
8.
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yoktur?
A) Sana diyeceğim şu ki: “Kendine dikkat et.”
A) Ona burayı sen tarif etmişdin değil mi?
B) Ağaçtaki kirazlardan biraz kopardı.
B) Bizim ki yine ortalıkta görünmüyor.
K
E
C) Öyle bir haykırki sesini duymayan kalmasın.
C) Onun burada kimi aradığını biliyor musun?
D) Halbuki o da gelmemişti.
D) Sessiz yaşamış, onu kim hatırlıyacak?
E) Sen ki böyle davranıyorsun, diğerleri ne yapsın.
9.
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımıyla
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
N
R
Ö
Körfez Yayınları
E) O, toplumun ilerilemesi adına çok çalıştı.
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “birtakım” sözcüğünün yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Param ancak bir takım elbiseye yetebildi.
B) Bugün bir takım mobilya aldık.
Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Ay geçmiyor ki almayayım gamlı bir haber.
B) Hiç şaşmıyan bir saat gibi işler durur kader.
C) Kaybetti asrımızda ölüm, eski hüzününü.
C) Bir takım insanlar hayatlarında doğruyu bulamamışlardır.
D) Geldikdi bir zaman Sarı Saltık’la Asya’dan.
D) Bir takım kitap aldık babamla.
E) Seni bir an müsayit bulamam konuşmaya.
E) Onunla ancak bir takım oluşturabildik.
10.
Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
14.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yanlıştır?
A) Antrenmandan sonra biraz dinlendik.
A) Varsayalım ki bu sene çok başarılı oldun.
B) Voleybolu dört yıl profesyonelce yaptı.
B) Farzedelim şu anda ailenin yanına gidiyorsun.
C) Atletizm turnuvası için yurt dışına gitti.
C) Cüzdanını kaybedince çok perişan oldu.
D) Yeni alınan eşortmanını hemen yırtmış.
D) Doğruyla yanlışı her zaman ayırt etmelisin.
E) Jimnastik yapanlar sağlıklı bir vücut kazanır.
E) Sokakta kavga edenlere bir an bakakaldım.
Test 04 CA
1.A
2.D
3.E
4.D
5.C
6.D
7.D
8.E
9.B
10.E
11.E
12.C
13.B
14.D
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
06
Noktalama İşaretleri
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?
4.
A) Hırsız (,) polisin elinden kurtulamadı.
B) Demirci (,) çırağına bağırdı.
C) Çarşıya gidip kalem (,) silgi (,) defter alacağım.
Erzurum, güzelliklerle dolu bir şehirdir (I) Destanlar,
gizemler, tarih (II) Kasım ayından sonra karın düştüğü
kara kışın başladığı soğuğa esir olan şehirdir Erzurum (III)
Karın tadını çocuklar ve dağlarda kayanlar çıkarır (IV)
Palandöken bir simgedir Erzurum’da (V)
Yukarıdaki parçada numaralı yerlerden hangisine
farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
D) Kırmızı gülleri (,) sarı papatyaları çok seviyor.
E) Atatürk sarı (,) saçlı mavi (,) gözlüydü.
A) I.
2.
K
E
Kendi şiiri üzerinde hummalı çalışmaları sürerken başka
şairlerin (I) değişik biçemde ve kıvamda meyve sunanların
son yazdıklarını okumakta yarar mı var (II) zarar mı?
Etkilenmeyi ya da uyarımın bozulacağı kaygısını düşünerek sormuyorum bu soruyu (III) Önce kendime, evet kendime ... Öylesine soruyorum (IV) Başka şiir, gıda mıdır
şairin külliyat sofrasına? Sordum, öyleyse önce kendim
yanıtlamalıyım (V) Yarar var.
N
R
Ö
5.
B) II. ve III.
D) IV. ve V.
3.
C) III.
D) IV.
E) V.
Taşra alemi (I) Ne hoştur İstanbul’un dışında geçen hayat
(II) Bir taraftan memurlar, subaylar, öğretmenler (III)
Sonra kasabanın çift çubuk sahibi yerli ahalisi (IV)
Birbirinden farklı ama birbirini candan seven insanlar (V)
Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine (...)
getirilemez?
Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangi ikisine “iki
nokta (:)” getirilmelidir?
A) I. ve II.
.
R
İ
T
B) II.
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
C) III. ve IV.
E) II. ve V.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işaretiyle ilgili
bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Kim olduğunu öğrenince hemen bana mı geldin?
B) Bu soruları cevapladın mı sınıfını geçersin?
C) Hangi evde oturuyorsunuz?
6.
Ortalık aydınlanmaya başlamıştı (I) ama ihtiyar adam hâla
uyanıktı. O ne dayanılmaz hasret ne dayanılmaz bir gurbet (II) Her köşede önüne çıkan yalnızlık (III) Sonra yavaşça yanaklarına doğru inen iki damla yaş (IV) Ve aniden bu
hüzünlü sessizliği bozan bir ses (V)
D) Bu iyiliği neden yaptığımı sanıyorsun?
Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine farklı
bir noktalama işareti getirilmelidir?
E) Ne zaman, nasıl, kiminle gelmiş?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
06
Noktalama İşaretleri
7.
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı
yapılmıştır?
İnsan , yaşadığı yörenin etkisiyle biçimleniyor. Sait Faik
I
Burgaz’da yaşadı , Burgaz’ı yazdı. Yaşar Kemal Çukur-
A) Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
II
B) Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!
ova’da yaşadı , Çukurova’yı yazdı. Yazarın yaşadıkları
III
C) Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
D) Çok yaşayan; bilmez çok gezen bilir!
tabii ki yazdıklarına yansıyacak . Yaşadığı kent de yansıIV
E) Her canlı; doğar, büyür, yaşar ve ölür.
yacak. Bakış açıları ; konuyu işleme biçimleri farklı olabilir
V
ama her yazarın yazdığında yaşadığı kenti görebilirsiniz.
8.
İstanbul ( ) yeni bir masala başlıyor. Kış hazırlıkları ( ) aceleci alışverişler ( ) okul kayıtları ( ) Yine otobüslere yine
vapurlara biniyoruz ( )
Parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden
hangisi yanlış kullanılmıştır?
Yukarıdaki cümlelerde ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) I.
R
İ
T
B) II.
C) III.
A) ( , ) ( ... ) ( , ) ( ; ) ( . )
B) ( , ) ( , ) ( , ) ( ... ) ( ... )
K
E
12.
C) ( , ) ( , ) ( , ) ( ... ) ( . )
D) ( ... ) ( , ) ( , ) ( ... ) ( . )
10.
C) III.
D) IV.
B) ( ; ) ( ; ) ( : )
D) ( . ) ( , ) ( ... )
13.
C) ( : ) ( , ) ( ; )
E) ( : ) ( , ) ( ... )
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti
getirilmelidir?
A) Soğuk oldu mu paltolarımızı giymeliyiz
B) Yeni dikilen elbise mi arabada unutulmuş
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bir noktalama işareti kullanılmıştır?
B) II.
Onlarda her şey var (I) atlar (II) arabalar, uşaklar (III)
A) ( . ) ( , ) ( . )
Körfez Yayınları
N
R
Ö
(I) Kitap tanıtma yazısı dün, bir kitabı gerçekten tanıtmayı
amaçlıyordu. (II) Bugünse arka kapakta ne yazılmışsa o
yineleniyor. (III) En ciddi dergilerde, böylesi arka kapak
yinelemesi yok. (IV) Bakıyorsunuz eser, bir baş yapıt;
yazar, ille de bir devir temsilcisidir... (V) Kitabı edindikten
sonra, hayal kırıklığı gelip çatıyor.
A) I.
E) V.
Yukarıdaki işaretli yerlere, sırasıyla hangi noktalama
işaretleri konulmalıdır?
E) ( , ) ( , ) ( ... ) (, ) ( . )
9.
D) IV.
C) Kardeşim eve geldi mi gelmedi mi bilmiyorum
D) Zil çaldı mı ders başlamış demektir
E) V.
E) Onun niçin geldiğini biliyorum
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı
yapılmıştır?
A) İzmir, Ege’nin incisi, insanlarının kalbine bir güneş gibi
doğuyor.
( ) Deniz Türküsü ( ) adlı şiirinde: “İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.” diyen Yahya Kemâl ( ) daima geniş
bir çevre arayan ( ) genişlemekten engine açılmaktan hoşlanan, darlığı sevmeyen ve hayalleriyle hep yepyeni iklimler oluşturmasını bilen bir şairdir.
Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri
getirilmelidir?
B) İki gün sonra Fatma teyzem’i eve getirecekler.
C) Akşamki yarışmada birinciliği “Gönlümün Gülü” adlı
parça aldı.
D) Son günlerde “mutluluk”tan çok “korku” sözcüğü dillerde dolaşıyor.
A) ( - ) ( - ) ( , ) ( , )
B) ( ‘ ) ( ‘ ) ( , ) ( , )
E) Son kitabında şu konular ağırlıkta : mutluluk ve bahar.
C) ( “ ) ( ” ) ( . ) ( ! )
D) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
E) ( “ ) ( ” ) ( , ) ( , )
Test 05 CA
1.E
2.A
3.D
4.B
5.E
6.E
7.D
8.C
9.C
10.D
11.A
12.C
13.A
14.B
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
07
Ekler (YapımÇekim)
4.
Deryalarda olur bahri
Doldur da ver içem zehri
Sunam gurbet elin kahrı
Ya çekilir, ya çekilmez
Değirmenden geldim beygirim yüklü.
I
II
O kızı görenin deli olur aklı
III
IV
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış eklerin çeşitleri
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) İyelik eki
B) Kip eki
2.
III
IV
C) Fiilden fiil yapım eki
A) şahıs eki
şahıs eki
hal eki
hal eki
D) Bulunma hal eki
B) iyelik eki
şahıs eki
iyelik eki
hal eki
E) Fiilden isim yapım eki
C) ilgi eki
iyelik eki
hal eki
iyelik eki
D) şahıs eki
iyelik eki
hal eki
iyelik eki
E) yapım eki
yapım eki
hal eki
iyelik eki
I
5.
3.
B) II.
C) III.
D) IV.
oluşturur.
Yukarıdaki parçada numaralanmış eklerin çeşitleri
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
E) V.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde “-in” eki
ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Gerektiğinde kendini feda edecek birçok genci var
ülkemizin.
Bütün insan etkinlikleri gibi metin yazma da zaman içinde,
I
özellikle hakim zihniyetlerin etkisi ile kendi geleneklerini
II
III
IV
Yukarıdaki parçada, altı çizili sözcüklerden hangisinde çekim eki kullanılmamıştır?
A) I.
R
İ
T
K
E
N
R
Ö
Gördü ki geziye kimse gelmiyor
I
II
III
Güneş doğmuş ama henüz ışık yok.
IV
V
II
II
III
IV
A) hal eki
ilgi eki
iyelik eki
hal eki
B) ilgi eki
iyelik eki
iyelik eki
hal eki
C) iyelik eki
ilgi eki
iyelik eki
hal eki
D) ilgi eki
ilgi eki
hal eki
hal eki
E) iyelik eki
hal eki
iyelik eki
ilgi eki
I
6.
Sizlerin başarama ma sı olası bir seçenek gibi gelmiyor
bana.
Yukarıdaki cümlede altı çizili ekler sırasıyla hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
B) Dağın ve denizin taşlarını lal taşına döndürdü.
C) Maviliklerin dayanılmaz buğusunda kayboldum.
D) Bir gün gerçekleşecektir hayallerin.
E) Çiçeklerin dayanılmaz bir güzelliği vardı.
A) ilgi - isim fiil - olumsuzluk - iyelik - hal
B) ilgi - isim fiil - olumsuzluk - iyelik - yapım
C) iyelik - olumsuzluk - isim fiil - ilgi - hal
D) ilgi - olumsuzluk - isim fiil - iyelik - hal
E) ilgi - olumsuzluk - isim fiil - ilgi - durum
07
Ekler (YapımÇekim)
7.
11.
Türkçede bazı ekler başka bir ekin yerine kullanılabilir.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde böyle bir
kullanım vardır?
A) Sabahları işe giderken ceketimin yakasını kaldırıyorum.
A) Gezdiğimiz yerlere hayran kalmıştık.
B) Buz gibi havayı ciğerlerime çekiyorum.
B) Bu evlerden birkaçını fotoğraflamıştık.
C) O soğuk havalarda çocuklar koşarak uzaklaşıyor.
C) Herkes değişik yerler görmek istiyordu.
D) Alaca karanlıkta incecikten yağmur yağıyor.
D) Akdeniz’in kıyılarını görmeyi hayal etmiştik.
E) Çiçekçinin önündeki karanfiller geçmiş baharları hatırlatıyor.
E) Bu gezinin ardından içimiz huzur dolmuştu.
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem
çekim eki almış bir sözcük kullanılmamıştır?
12.
Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince
I
II
Son yokuşun noktasından düzlüğe çevrilince
III
IV
V
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yapım eki
almış bir isim vardır?
A) Ben bu yolculuğa sadece seninle çıkarım.
B) Günlüklerine gözü gibi bakar ve sakınırdı onları.
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi
yapım eki almamıştır?
C) Haftanın her günü tenis oynardı.
K
E
D) Hem seni de yeni evlerine çağırdılar.
9.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
N
R
Ö
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım eki hem
de çekim eki almış bir sözcük yoktur?
A) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek
B) Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar.
C) Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden.
D) Toprağa diz vuruşu dağ gibi biz zeybeğin.
E) Bu gölde birkaç adacık vardı.
Körfez Yayınları
A) I.
13.
A) Sanatın gayesi, doğayı kopya etmek değil, ifade
etmektir.
B) Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da yaşama renk verir.
C) Sanat evrenin içindedir, sanatçı bunu oradan çıkaran
kişidir.
E) Istırap çekenlerin acıklı nefesleri
10.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi
birden fazla yapım ve çekim eki almıştır?
D) Sanat, ruhun dışarı yansıyan kendini gösterme çabasıdır.
E) Gerçek sanatçı, eserlerindeki saygınlığını koruyabilen
kişidir.
14.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım
eki hem çekim eki almıştır?
Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır?
A) Bu davranış hiç hoşuma gitmedi.
A) İri yapılı bir insandı, fakat hastalandı.
B) Dağların ardından bana haber yolla.
B) Kolu sarılı bir hasta, hemşireyi çağırdı.
C) Sevgilerin en güzelini sundun bana.
C) Kurulu bir düzeni vardı, gitmek istemiyor.
D) Yarınlarda yeniden görüşelim.
D) Dizili masalar şamdanlarıyla güzel görünüyordu.
E) Sevilen dostlar hiçbir zaman unutulmaz.
E) Sürülü tarlalara bu yıl ekin ekilmeyecek.
Test 06 CA
1.E
2.D
3.B
4.B
5.B
6.A
7.D
8.C
9.D
10.B
11.E
12.E
13.B
14.E
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
08
Sözcüğün Yapısı
4.
Akıl bir meşaledir, kör için göz, ölü vücut için can, dilsiz
I
II
III
IV
için sözdür.
V
“bozkır, akbaba, sarıyer” gibi birleşik sözcükler aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşturulmuştur?
A) İki sözcüğün de anlamını kaybetmesiyle
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi
yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
B) Belirtisiz isim tamlamasının birleşmesiyle
C) Birinci sözcüklerin anlamını kaybetmesiyle
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
D) İki sözcüğün de gerçek anlamıyla kullanılmasıyla
E) Sıfat tamlamasının kaynaşmasıyla
2.
N
R
Ö
Yukarıdaki cümlede türemiş sözcük sayısı kaçtır?
A) 3
3.
B) 4
C) 5
D) 6
Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B) Addan ad yapım eki kullanılmamıştır.
C) Birleşik sözcük kullanılmamıştır.
D) İyelik eki alan birden fazla sözcük vardır.
E) Türemiş sözcük kullanılmamıştır.
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi sözcük yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Ben İzmir’i her yönüyle severim.
B) Kardeşim okula varmış.
E) 7
Edebiyat güzel sözler demekse, şiir en güzel sözler
demektir. Şiir edebiyatın en seçkin parçası olduğu için her
şiir edebiyatın sınırları içindedir.
A) Birden fazla basit sözcük vardır.
R
İ
T
K
E
Renkli, baharlık elbiselerini giymiş çocuklar uzaklardaki
gemicilere el sallıyordu.
C) Bütün gün ders çalışırdı.
D) Yeni aldığı çantayı hemen eskitmiş.
E) Dersanenin arkasında kırtasiye varmış.
6.
Aşağıdaki şiirde altı çizili sözcüklerden kaç tanesi
türemiştir?
Gözlerin gözlerime değince
Felaketim olurdu ağlardım
Beni sevmiyordun bilirdim
Bir sevdiğin vardı duyardım
Çöp gibi bir oğlan ipince
Hayırsızın biriydi fikrimce
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
08
Sözcüğün Yapısı
7.
11.
Dünyaya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin;
En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “etmek”
yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
sözcüğü
A) Adam bu düşünceyi reddedecek gibi görünmüyor.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin yapısı sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?
B) Onların umursamaz tavırları beni rahatsız ediyor.
C) Söylediklerimi kabul edersen izin veririm.
A) türemiş - basit - türemiş - türemiş - basit
B) basit - türemiş - türemiş - basit - türemiş
D) Onun zoru kolay etmesi çok güzel bir durumdu.
C) türemiş - türemiş - türemiş - basit - türemiş
E) Teklifimizi değerlendirmesi bizi memnun etti.
D) basit - türemiş - türemiş - türemiş - türemiş
E) basit - türemiş - basit - türemiş - basit
8.
12.
Bütün sevgileri atıp içimden.
I
II
Varlığımı yalnız ona verdim ben,
III
IV
Elverir ki bir gün bana derinden
V
Ta derinden bir gün bana “Gel” desin.
A) Türk toplumunun aile bağları kuvvetlidir.
B) İşçiler acele toplanıp gelsinler.
K
E
C) Soruyu ilk çözene ödül vereceğim.
D) Burada herkes acılı yemeklerden hoşlanıyor.
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili kelimelerden hangisi
yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
9.
B) II.
C) III.
D) IV.
E V.
N
R
Ö
10.
E) Şırıldayan musluğu hemen kapatmalıyız.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
I
II
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
III
IV
V
Körfez Yayınları
A) I.
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin
kökü, sözcük türü yönüyle farklıdır?
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük kullanılmıştır?
A) Aradığı her şey burada vardı.
B) Onunla bu konuyu hiçbir zaman konuşmadı.
Altı çizili kelimelerden hangisi yapısı yönüyle türemiş
bir sözcüktür?
C) Eve geldiğinde kimse yoktu.
A) I.
E) Zaman zaman aralarında anlaşmazlıklar olurdu.
B) II.
C) III.
D) IV.
D) Herkes onun gibi biriyle çalışmak ister.
E) V.
Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerin hangisi yapı
bakımından diğerlerinden farklıdır?
14.
A) Gençsiniz, yorulmadan pazara gidip geliverirsiniz.
I. Bu aşkı söyleyemem inan bir başkasına.
II. Çözüver de artık yükümün kördüğüm olmuş bağını.
B) Hiç uğraşma gönlümü alamazsın.
III. Hakkını helal et, askerim ana!
C) Zorluklara sabreden sonunda mükafatını alır.
IV. Sabret gönül, bir gün olur, bu hasret biter.
V. Gelmemiştir bu aleme böyle bir yiğit.
D) Yarın erkenden iş yerinde hazır olmalıyım.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir birleşik eylem
kullanılmamıştır?
E) Matematik sorularını artık çözebiliyorum.
A) I.
Test 07 CA
1.E
2.E
3.D
4.D
5.C
6.D
7.B
8.C
B) II.
9.B
10.C
C) III.
11.B
D) IV.
12.A
13.E
E) V.
14.A
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
09
Sözcüğün Anlamı
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi
gerçek anlam dışında kullanılmıştır?
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?
B) Dün hava çok soğuktu.
A) Sınıftaki öğrencilerin hepsinin dili tutulmuştu, kimse
konuşmuyordu.
C) Çocuğu uyutmak için odaya götürdü.
B) O hiç dilini tutamaz, kendine söylenenleri her yerde
anlatır.
A) Cesaretinin kırılmasına sen sebeb oldun.
D) Onun pişkinliğine anlam veremiyorum.
C) Onu kıracak bir şey söylemeye bir türlü dili varmıyordu.
E) Yaşlı kadının elleri öyle yumuşak ki.
R
İ
T
D) Mahallelinin diline düşmüştü, herkes onun bu durumunu konuşup duruyordu.
E) Onun dinlediğini fark edince dili dolaştı, söylemek istediğini söyleyemedi.
2.
N
R
Ö
A) Başarıya giden birçok yol var.
B) Annesi karanlıktan korkardı.
C) Evimizin konuğu hiç eksik olmaz.
D) Bunları söylemekten artık bıktım.
E) Heyecanla birlikte maçı izledik.
3.
K
E
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir
kelime soyut anlam kazanmıştır?
“Acı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut
anlamda kullanılmıştır?
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması yapılmamıştır?
A) Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet.
B) Seni cepten ararım.
C) Bu günlerde Tanpınar’ı okuyorum.
D) Oraya girerken ayaklarını çıkar.
E) Vapur, saat 15.00’da kalkacak.
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli olabilecek
bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Yemek gerçekten acı olmuş.
A) Bizim eve giden bir yol var.
B) Evladının acısına dayanamadı.
B) Gül bülbüle hayran imiş.
C) Karabiber bazılarına acı gelir.
C) Yüzünde tatlı bir telaş var.
D) Acı yiyince midem ağrıyor.
D) Seni görünce gözlerim sulandı.
E) Acı biber bizde çok tüketilir.
E) Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç.
09
Sözcüğün Anlamı
7.
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çıkmak” sözcüğü
“bir yerin dışına çıkmak” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Ekonomik krizde doların fiyatı çok çıkmış.
I. Birinin bana yalan söylediğini yüzünden anlarım.
II. En büyük yalancı kimdir? En çok kendinden bahseden.
III. Yalancı en çok göz bebeklerinden anlaşılır.
B) Sokakta bir anda karşıma çıktı.
IV. Yalancı birinin sorularınıza tepkisini yakından izleyin.
C) Büyük ikramiye bana çıktı.
V. Kelimeleri kasıtlı kullanıp kullanmadıklarını düşünün.
D) Yenilenen oyuncu, oyundan çıkar.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?
E) Babam bu odadan biraz önce çıktı.
A) I.
8.
12.
“Boğaz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
terim olarak kullanılmıştır?
A) Bu işi boğaz tokluğuna yapıyor.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ile
kullanıldığı anlam birbirine uygun değildir?
A) Ona yapılanları yüreğim kaldırmıyor. (acımak, merhamet etmek)
B) O boğazına düşkün biridir.
B) Senin bu oyunlarına inanmıyorum. (hile, yalancılık)
K
E
C) Her zaman boğazına kadar borç içindeydi.
C) Bu ayakkabı sana iyi dayandı. (sağlamlığını korumak)
D) Maçta boğazı yırtılırcasına bağırdı.
D) Adam köşeye sızmıştı. (Bir maddenin dışarıya taşması)
E) Arkadaşlarla Boğaz’da denize girdik.
9.
N
R
Ö
“Göz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan
anlamıyla kullanılmıştır?
A) Gözümde bir ağrı var.
B) Dumandan göz gözü görmüyordu.
10.
Körfez Yayınları
E) Ülke saldırılara iki gün dayandı. (direnmek)
13.
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı cümlede yanlış kullanılmıştır?
A) Yaşlı : İhtiyar merdivenlei ağır ağır çıkıyordu.
B) Gelecek : Alper istikbali ile oynuyor.
C) Çekmecenin gözünden kalemi al.
C) Yenilgi : Aldığı mağlubiyetlerle ligden düştü.
D) Eşyalarına gözü gibi bakardı.
D) Sene : Bu yıl okulu birincilikle bitirecek.
E) Gözümde hiç değerin kalmadı.
E) Kalpsiz : O yüreksiz bu işi de beceremez.
14.
Aşağıdaki ikilemelerden hangisi yakın anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşmuştur?
A) Seninle bu konuyu şimdi konuşalım.
A) Gece gündüz seni düşünüyorum.
B) Şimdi sen Boğaziçi’ni kazandın, ne olacak?
B) Abur cubur yemek onu bu hale getirdi.
C) Toplantı şimdi bu odada başlayacak.
C) Hısım akraba herkes oraya geldi.
D) Kitabını bana şimdi verir misin?
D) Derse yavaş yavaş geçiyoruz.
E) Tüm bildiklerini bana şimdi söyle.
E) Aşağı yukarı iki yıldır birlikte çalışıyoruz.
Test 08 CA
1.C
2.D
3.E
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şimdi” kelimesi
diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
4.E
5.D
6.C
7.D
8.E
9.B
10.C
11.D
12.C
13.B
14.E
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
4.
Gönül çekenlerin yeri bu yerdir.
Bir ah çeksem dağı taşı eritir.
dizelerindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Leffüneşr
10
Edebi Sanatlar
B) İstifham
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
C) Kinaye
D) Mübalağa
Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu
Kerem’in sazına cevap veren bu,
Kuruyan gözlere yaş gönderen bu,
Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.
E) Tezat
A) Cinas
B) Telmih
R
İ
T
D) Tevriye
2.
5.
N
R
Ö
D) Kinaye
3.
Yukarıdaki cümledeki edebi sanat aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Hüsnütalil
C) Şaşırmışken sağı solu
Buldum sona giden yolu
D) Ne nakıştır ne desen
Yurtsuzlar, yuvasızlar anlamazlar ne desen
E) Ne güzel geçti bütün yaz
Geceleri, küçük bahçede
6.
Çok sevdiğin yağmurlar bile sustu dön artık.
A) Tecahüliarif
B) Bir başka şarkıya başladı dallar
Gel gelelim nerde bu, nerde bahar
C) Tecahüliarif
E) Hüsnütalil
C) Teşbih
Aşağıdakilerin hangisinde söz sanatı yoktur?
A) Sevdi aldattı beni
Güldü ağlattı beni
Yukarıda açıklaması verilen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Tevriye
E) İntak
K
E
Bir sözü ya da söz öbeğini hem gerçek hem de mecaz
anlamda kullanabilme sanatıdır.
A) Cinas
C) Teşbih
Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih sanatı vardır?
A) Kıbrıs bu duruma yine sessizdi.
B) Her gölge bir kuş kadar narindi.
C) Yalnızlık alır götürür.
D) Tarihin dilinden düşmez bu destan
D) Teşhis
E) Tevriye
E) Kulağının dibinde haykırdı rüzgar.
10
Edebi Sanatlar
7.
11.
Benim kaderime ve yalnızlığıma
Bulutlar bile ağladı
Yukarıdaki dizelerde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sanatlardan hangisi
vardır?
A) Teşbih
A) Tezat
B) İntak
D) Hüsnütalil
8.
Kurda neden boynun kalın, demişler. Kendi işimi kendim
yaparım ondan, demiş.
C) Tariz
B) Mecaz
E) Tecahüliarif
C) İntak
D) Leffüneşr
12.
Uzaklardan bir göz bana bakıyordu.
Yukarıdaki cümlede geçen sanat aşağıdaki cümlelerin
hangisinde vardır?
E) İstiare
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazımürsel yapılmamıştır?
A) Son günlerde Peyami Safa okuyorum.
B) Ankara bu günlerde çok hareketli.
A) İstanbul’a kar yağdı, uzun zaman sonra.
C) Bu haber üzerine okul ayağa kalktı.
B) İzmir, ona ağlıyordu, acıyla.
K
E
D) Annem sobayı yakmanı söyledi.
C) Cebi delikmiş onun için terziye gitmiş.
E) Zeytin ağaçlarının arkasında gülen biri vardı.
9.
N
R
Ö
Karadutum, çatalkaram, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
Yukarıdaki mısralarda hangi sanat vardır?
A) Tekrir
B) İntak
D) Tariz
10.
Körfez Yayınları
E) Onun inci gibi dişleri vardı.
D) Yüce dağ başında uçan kartallar, şahinler var.
13.
Gösterip aynasında söğüt ağaçlarını
Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını
Yukarıdaki dizelerde hangi sanat ağır basmaktadır?
A) Tezat
C) Telmih
B) İntak
D) Tariz
E) Mecaz-ı mürsel
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezat sanatı yoktur?
C) Teşhis
E) Ad aktarmas
Aşağıdakilerden hangisinde kinaye yoktur?
A) Ağlarım hatırıma geldikçe gülüşlerimiz
A) Ağaç yaşken eğilir.
B) Şu çıkan buluta bak bu inen suya inat
B) Demir tavında dövülür.
C) Atılan ok geri gelmez.
C) Bir kız vardı yok gibi öyle güzel
D) Ateş, düştüğü yeri yakar.
D) Kiminde güzelik kiminde zenginlik
E) Dost ile ye iç, alışveriş etme.
E) Ben gelmeden sen gitme
Test 09 CA
1.D
2.A
3.B
4.C
5.E
6.D
7.E
8.E
9.C
10.C
11.D
12.D
13.E
14.B
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
11
Tamlama ve Söz Öbekleri
Dün akşam çarşıdaki kitapçıya uğradığım için sevindim.
Raflarda irili ufaklı boy boy yeni kitaplar... Tezgahın ardında yaşlı bir adam, kırtasiye malzemelerini yerleştiriyor.
Çeşit çeşit kalem, silgi, cetvel...
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama grubu vardır?
A) Seni sevdiğim için her şeye katlandım.
B) Arkadaşlarla her gün okula kadar yürüyoruz.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
C) Onun da senin gibi davranmasını beklerdim.
D) Ben, ölene dek bu olayı unutmayacağım.
A) Tekrar grubuna yer verilmiştir.
E) Sınava çok iyi hazırlanmasına rağmen başarılı olamadı.
B) İsim tamlaması vardır.
R
İ
T
C) Sıfat tamlamaları vardır.
D) Bağlama grubu vardır.
E) Edat grubuna yer verilmiştir.
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat grubu vardır?
B) Kalabalıkta onları nasıl gördün?
C) Bugün hanginiz bize gelecek?
D) Kardeşine nasıl bir kazak aldın?
E) Bu camı hangisinin kırdığını söyledi mi?
3.
K
E
N
R
Ö
A) Yağmura rağmen tatile çıkmak istiyordum.
Aşağıdakilerin hangisinde edat grubu yoktur?
5.
Belirtisiz isim tamlamalarında tamlanan ile tamlayan arasına sözcük girmez.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır?
A) Sel felaketi tüm yurt çapında üzüntü meydana getirdi.
B) Mezunlarımızın çoğunun işi hazırdır.
C) Herkes metni göz ucuyla şöyle bir taradı.
D) Damat adayımız makina yüksek mühendisi.
E) İlk biçimiyle yazılırsa anlam ilişkisi bozulmaz.
6.
Aşağıdakilerin hangisinde zincirleme isim tamlaması
kullanılmamıştır?
A) Kapıyı açtıktan sonra tekrar kapattı.
B) Tekrar dersleri için benimle görüştü.
C) Tekrar, konuyu öğrenmek için önemlidir.
D) Sık tekrar, konuyu çabuk pekiştirir.
E) Yazın tekrar görüşmek üzere ayrıldık.
A) Biz süsleme sanatının doruklarına çıkmış bir milletiz.
B) Şiirin ahengi, müziğin ritmi ve nesrin büyüsü bizdedir.
C) Ulus bilincinin eksikliği ise bu güzelliklerin sonu olur.
D) Suyun doğallığının ezgisi gibi zarif ve yumuşaktır
sanat.
E) Onu, sevgi ateşinin sıcaklığı güzelleştirir ve ölümsüzleştirir.
11
Tamlama ve Söz Öbekleri
7.
11.
Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla tamlayanı olan
isim tamlaması vardır?
Aşağıdakilerin hangisinde unvan grubu yoktur?
A) Murat Dayı hemen buraya gelsene!
A) Odanın bir köşesine çekilmiş, ağlıyor.
B) Uzun zaman yalnız kalıyordu Ayşe Kadın.
B) Bu karda, evlerin ve damların önü kapanır.
C) Veli Efendi ne zaman ayrılmıştı, köyünden?
C) Ürkek, kırgın bakışlarla beni süzüyordu.
D) Onulmaz dertlerle bıraktı komşumuzun kızı.
D) Bisikletin tellerini, frenlerini koparıp atmış.
E) Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye Abla !
E) Buraların havası başka yerde yoktur.
8.
12.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağ-fiil grubu vardır?
R
İ
T
Aşağıdakilerin hangisinde deyime yer verilmemiştir?
A) Onun çenesi düşmüş bugünlerde.
A) Dizlerim üşüdüğü zaman aramaya başladım güneşi.
B) Kardeşine bir türlü diş geçiremiyordu.
B) Halbuki en soğuk vakitleri sevmiştim ben.
C) Komşumuz anasının gözüdür, dikkatli ol.
C) Gecenin karanlığı birden, bastırdı her şeyi.
D) Bu konuda bana yardım eder misin?
K
E
D) Doğru görüp her şeyi yanlış yorumluyorsun.
9.
N
R
Ö
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem grubu kullanılmıştır?
A) Ey suyun sesinden anlayan bağlar.
B) Kerem’in sazına cevan veren bu.
C) Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.
Körfez Yayınları
E) Benim yaptıklarım sana göre devede kulak.
E) Yanlış adımlarla doğru gitmeyi öğrendim ben.
13.
A) Güzel giyinmek bir sanattır.
B) Hızlı giden araba yayaya çarptı.
C) Görüp de inanmıştım Salim Efendi’ye.
D) Soruyu bilenler bir adım öne çıksın.
D) Yol almış hayatın ufuklarınca.
E) Her gördüğünü yersin, sendeki mide midir?
E) Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca.
10.
14.
Aşağıdakilerin hangisinde sayı grubu vardır?
A) Yaş otuz beş yolu yarısı eder.
B) Sen insanı hasta edersin, hasta.
C) Yalvarmak yakarmak nafile bugün.
C) Korkma, benden zarar gelmez sana.
D) Gözün yaşına bakmadan gider.
D) Öyle surat asma, korkarım.
E) Ömür dediğin ne ki dostum.
1.D
2.D
3.D
Aşağıdakilerin hangisinde birleşik fiile yer verilmemiştir?
A) Hasta oldum, senin bu haline.
B) Dante gibi ortasındayız ömrün.
Test 10 CA
Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil grubu vardır?
E) Sabret gönül, geçen bu günler.
4.B
5.E
6.B
7.D
8.B
9.A
10.D
11.C
12.E
13.C
14.E
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
12
Cümle Ögeleri
4.
Öğleden sonra tren istasyonunun önünden geçeceğiz.
Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Bu ağrılar \ duyurmaz \ sana \ yalnızlığı.
B) Bozuk yola girince \ araba \ kirlendi.
A) Zarf tümleci - özne - dolaylı tümleç - yüklem
B) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem
C) Soğuk günlerde \ soba yanan odaya \ bakır leğenler \
getiriliyor.
C) Dolaylı tümleç - yüklem - zarf tümleci
D) İnsanlar \ işe yetişmek için \ aceleyle \ geçiyorlardı.
D) Dolaylı tümleç - yüklem - özne - zarf tümleci
E) Yağsın \ kar üstümüze \ buram buram.
R
İ
T
E) Özne - dolaylı tümleç - yüklem
2.
K
E
I. Sabahları sizinle sahilde yürümek isterim.
II. İnsanları ekran başına toplayan bir konu yeniden tartışılıyor.
N
R
Ö
III. Dışarıda, insanı bunaltan sıkıcı bir hava var.
IV. O yıllarda en sevdiğim film Eşkiya’ydı.
5.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özne, zarf tümleci, yüklem
V. Dün arkadaşlarla halı sahada yaptığımız maçı beğenmişler.
B) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem
C) Nesne, dolaylı tümleç, yüklem
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi öğeleri
ve öğelerinin dizilişi yönünden özdeştir?
A) I. ve V.
B) I. ve IV.
D) II. ve IV.
3.
Türküler; bu milletin duyuş, düşünüş ve inanışının ahenk
ve estetik potasında eriyerek ritmik hale gelmesinin adıdır.
D) Nesne, zarf tümleci, yüklem
E) Özne, yüklem
C) II. ve III.
E) IV. ve V.
Yıllardan beri bin bir güçlükle biriktirdiği bu parayı yoksullara dağıtıverdi.
Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
6.
“Bazı öğrenciler kitap okumayı hiç sevmez.”
Yukarıdaki cümleyle aşağıdaki cümlelerin hangisinin
ögelerinin sıralanışı aynıdır?
A) Telefon santralinde kimse yoktu.
A) Özne - zarf tümleci - yüklem
B) Olayı duyar duymaz acil servise koştuk.
B) Nesne - yüklem
C) Annem ve ben sana daima destek olduk.
C) Özne - yüklem
D) Adana’da yaşayanlar bu konuda çok şanslı.
D) Belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem
E) Öğrenciler, yazılı sonuçlarını pek beğenmemiş.
E) Belirtili nesne - dolaylı tümleç - yüklem
12
Cümle Ögeleri
7.
8.
A) Bu ıssız sokaklarda neyi arıyorsun?
B) Sen evden neyi aldın?
B) O adam sana kimi sordu?
C) O, öğretmene ne sordu?
C) Gecenin bu saatinde sokakta ne dolaşıyorsun?
D) Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
D) Bu yaz tatilinde nereyi gezeceksiniz?
E) Çocuğun okulda neyi kaybolmuş?
E) Yıl sonu partisinde ne giyeceksin?
12.
Aşağıdakilerden hangisi nesneyi buldurmaya yöneliktir?
R
İ
T
Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat cümlenin
nesnesi durumundadır?
A) Eve nasıl geldiniz?
A) Dünkü davette birçok tanıdık vardı.
B) Tatile ne zaman çıkacaksınız?
B) Sevenin halinden sevenler anlar.
C) Hangisini beğendin?
C) Düşenin dostu olmaz.
K
E
D) Kazada yaralananları güçlükle kurtardılar.
E) Masanın üzerindeki kitabı kim almış?
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması diğerleriden farklı bir ögedir?
B) Kimi sözcükler dize içinde yeni çağrışımlar üstlenir.
Körfez Yayınları
E) Atına bakan ardına bakmaz.
A) Öykülerinin birçoğunda hem topluma hem bireylere
yönelmiştir.
13.
Ulus Meydanı’nı tren istasyonuna, dar ve bozuk bir şose
bağlıyordu.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem
C) Düşünce ufkuna ve ruh dinginliğine birçok sanatçı
hala ulaşamamıştır.
B) nesne - dolaylı tümleç - özne - yüklem
C) dolaylı tümleç - nesne - özne - yüklem
D) İçindeki fırtınalar henüz dinmişti, duygularının bazılarını kendi de tanıyamıyordu.
D) nesne - özne - dolaylı tümleç - yüklem
E) Bütün eserlerinde devrin insanlarına özellikle yer
verirdi.
10.
Aşağıdaki cümlelerde kullanılan sorulardan hangisi
farklı bir öğeyi buldurmaya yöneliktir?
A) Yazar bu kitabında kimi tanıtıyor?
D) Az önce kiminle konuştuk?
9.
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir?
E) özne - nesne - dolaylı tümleç - yüklem
14.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne yoktur?
A) Bir limanda bulsam kendimi.
A) Gerçek sanatçı insanlara yol göstermek için eser
verir.
B) Gizli dertlerimi sana anlattım.
C) Katil sinekler deldi utancın perdesini.
B) Çınarın yaprakları ağır ağır sallanıyordu.
D) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C) Sanat eseri, sanatçının ulaştırmak istediği mesajın
kendisidir.
E) Dolaşsam ben deniz deniz.
D) İnandığın bir hedefe odaklanmalısın.
E) Bir gün öldürür beni içimdeki bu dertler.
Test 11 CA
1.D
2.A
3.D
4.C
5.D
6.B
7.B
8.D
9.A
10.A
11.D
12.D
13.A
14.C
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
Basit cümle, içerisinde yan cümlenin olmadığı, bir tane
yargı içeren cümledir.
4.
A) Öpülesi elleri vardır annelerin.
A) Uzaktan gelen bir sesle uyandık erkenden.
B) Güle oynaya parka gitti çocuklar.
B) Karın yağmasını seyrediyorum.
C) Sabahları koşması gerekiyormuş.
C) Artık güzel insan yetiştirmek bir hayal oldu.
D) Okulunu birinci olarak bitirdi.
D) Sabahları erken kalkmayı özlemiştim doğrusu.
E) Sabah olunca yola çıkacağız.
Aşağıdakilerden hangisi birleşik cümledir?
A) Asker arkadaşım dün izne geldi.
B) Evin en küçük çocuğuydu.
C) İlkbaharda buralar çok güzel olur.
D) Oraya gidince hiç tanımadığım insanlarla tanıştım.
E) Bu işte başarılı olacaksın.
3.
Aşağıdakilerden hangisinde yan cümlecik yoktur?
R
İ
T
E) Seni anlamak için ne yapmalıyım
K
E
N
R
Ö
Birleşik cümleler temel cümle ve yan cümleden oluşur.
Çocuğun sorumsuz davranışı aileyi çok üzdü.
Aşağıdakilerden hangisinde yan cümlenin görevi
yukarıdaki yan cümlenin göreviyle özdeştir?
Aşağıdakilerden hangisinde basit cümle vardır?
2.
13
Cümle Çeşitleri
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir?
A) Su içene yılan bile dokunmaz.
B) Çok okuyan mı, çok gezen mi bilir?
C) Damlaya damlaya göl olur.
D) Bir elin nesi var iki elin sesi var.
E) Yoluyla giden yorulmaz.
6.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi birleşik bir cümledir?
A) Kardeşini sevindirmek için ona hediyeler almış.
A) Yaptığınız davranışlar hiç hoş değil.
B) Senin yaptıklarını çocuklar bile yapmaz.
B) Oyun çocuk gelişiminde önemli bir yere sahiptir.
C) Gençlere pozitif düşünmeyi öğretmeliyiz.
C) Bu kitabın konusu daha farklıydı.
D) Dereyi görmeden paçayı sıvama.
D) Dün şehre uzun bir aradan sonra kar yağdı.
E) Onun yokluğu hemen hissedildi.
E) Sınava yeteri kadar çalışmamışsın.
13
Cümle Çeşitleri
7.
11.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi şartlı bileşik cümledir?
I. Bir nisan sabahı gördüm sizi.
II. Arkadaşımı okulda görünce çok sevindim.
A) Bu kitapla yeni dünyalar keşfedeceksiniz.
III. Bu sabah yine hastalanmış annesi.
B) Ders çalışırken uyuyakalmışım.
IV. Güneş gözlerimi kamaştırdı.
V. Bahar içime ışıklar saçtı.
C) Buraya geleli yaklaşık on yıl oldu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
D) Şuradan bir ses mi geliyor?
E) Ders çalışacaksan gelmelisin.
A) I.
8.
12.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?
B) II.
C) III.
E) V.
R
İ
T
A) Sen beni hiç anlamadın!
Ölüm derman ise ölelim hemen
Lakin dönmüyor hiç oraya giden
Korkma bir sükutla alaylı çehre
Gördüm bir kabirde hayata gülen
B) Bu işi başarmak yürek ister.
Yukarıdaki dizelerde kaç tane yan cümlecik vardır?
C) İster gel ister gelme.
K
E
D) Eski günlerimiz var aklımda.
N
R
Ö
Söylediklerime kulak asmaması beni çok üzdü.
Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Birleşik, kurallı, olumlu, ad cümlesi
B) Basit, kurallı, olumlu, ad cümlesi
C) Birleşik, kurallı, olumlu, eylem cümlesi
Körfez Yayınları
A) 1
E) Senin dediklerini hiç bilmiyordum.
9.
D) IV.
13.
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik belirtili nesne
görevindedir?
A) Boyası dökülmüş bir kayıkla denize açılmış.
B) Onun her söylediğine inanma.
C) Yıldızları seyretmeyi çok severdi.
D) Sabahları biraz yürümek iyidir.
E) Sorularımızı konuşarak çözmeliyiz.
D) Sıralı, kurallı, olumlu, eylem cümlesi
E) Bağlı, kurallı, olumlu, ad cümlesi
10.
14.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit bir eylem cümlesidir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisi sıralı cümledir?
A) Sen varsın dünyada, bir de ben varım!
A) Zaman geçtikçe seni daha iyi anlıyorum.
B) Varılmaz hayale işaret diye.
B) Sen benim gören gözüm, tutan elim oldun.
C) Yine kendi bildiğini yaptı.
C) Buraya geleli daha mutluyum.
D) Bir musibet, bin nasihattan iyidir.
D) Salon tören için güzel hazırlanmış.
E) Çıkarlarımızı gözetmek bizi yüceltir.
E) Eve gelince beni ara.
Test 12 CA
1.B
2.A
3.E
4.E
5.E
6.E
7.E
8.C
9.D
10.C
11.C
12.D
13.B
14.E
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
14
Anlatım Bozukluğu
Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?
A) Erkek adamın erkek oğlu olur.
A) Ben de 1957’li yıllarda bu işle ilgileniyordum.
B) Babasını karşısında görünce şok oldu.
B) Takımımızın bu oyunda yenilmesi hepimizi hüzne
boğdu.
C) Ayağa kalkarken suyu döktü.
C) Yolun kaygan olması onun kaza yapmasına neden
oldu.
D) Adamın zengin olduğu belliydi.
E) Oğlan dayıya, kız halaya çeker.
D) Adam iki saat boyunca konuştuğundan çok sıkılmıştık.
R
İ
T
E) Bu konuda ÖSYM’nin ne düşündüğünü bilmiyoruz.
2.
N
R
Ö
Dergimiz, genç yazarlarla büyük ustaları bir arada buluşturmayı bir görev olarak algılamaktadır.
Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağladım senin için ilk defa.
A) Tamlayan eki eksikliği
B) Hepimizi etkiledi, söylediklerini aralıksız dinledik.
C) Dün yağmur yağıyordu bugün de sis.
D) Gizlediği sırları nihayet ortaya çıktı.
E) Herkes hayatını öğrenmek istiyordu.
3.
K
E
5.
Unutulduğunu sanıyordu, içten içe derinden.
Onun yaptığı bu büyük hatadan sonra, iş yeri bir daha
I
II
III
B) Yanlış anlamda sözcük kullanımı
C) Gereksiz sözcük kullanımı
D) Özne - yüklem uyumsuzluğu
E) Fiilimsi eksikliği
6.
Aşağıdakilerden hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
eskisi gibi kâr getirmez.
IV
V
A) Bu soruyu çözmenin bir yolu yöntemi olmalıdır.
Numaralanmış sözcük veya söz gruplarından hangisi
cümleden çıkartılırsa cümledeki anlatım bozukluğu
giderilmiş olur?
C) Bugünlerde İç Anadolu’ya çok yağmur yağdı.
B) Arkadaşım çok canlı görünüyor.
D) Annesiyle birlikte alışverişe çıktı.
E) İnsanlar doğru dürüst çalışırsa mutlu olur.
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
14
Anlatım Bozukluğu
7.
11.
Aşağıdakilerin hangisinde yanlış anlamda sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
Medyamız dil konusunda özensiz, umursamaz bir tavır
sergilemesi anlaşılır gibi değil.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) Öğretmensiz matematik dersi öğrenilmez.
B) Olay yerinde yaralı insanlar gördüm.
A) “özensiz” sözcüğü cümleden çıkarılarak
C) Hızlı soruları çözme yöntemlerini öğrenmiştim.
B) “konusunda” sözcüğü yerine “alanında” sözcüğü getirilerek
D) Dikkatli yollarda yürümelisin ki kazalara karışmayasın.
C) “sergilemesi” sözcüğündeki iyelik eki çıkarılarak
E) Çok üzgün bir haberle bültenimize son veriyoruz.
D) “anlaşılır gibi değil” ifadesi yerine “anlaşılır bir şey
değil” getirilerek
E) “medyamız” sözcüğüne tamlayan eki getirilerek
8.
12.
Akşamki programa bütün iki kişilik çiftler davetlidir.
Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
A) Öznedeki çoğul ekinin gereksizliği
K
E
B) Gereksiz sözcük kullanımı
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı
C) Ek yanlışlığı
D) Özne-yüklem uyumsuzluğu
D) Tamlama yanlışlığı
N
R
Ö
Mutlaka söylediklerine inanıyor olabilir.
Körfez Yayınları
E) Tamlama yanlışlığı
E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
9.
13.
Bu cümledeki anlatım bozuluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne - yüklem uyuşmazlığı
B) Nesne eksikliği
İstediklerine doğrudan sahip olmak ya da satın almanın
yolunu bulmak gibi şeylerin pek önemi yoktur.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanımı
B) Dolaylı tümleç eksikliği
C) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Nesne eksikliği
D) Anlamca çelişen ifadelerin birlikte kullanılması
D) Gereksiz ilgeç kullanımı
E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
10.
R
İ
T
Kelimeler doğdukları kültür ortamında anlam kazanırlar.
E) Tamlayan eksikliği
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Evin bahçesine birkaç çam fidanı dikmişlerdi.
A) İnsanı etrafındakilere en iyi tanıtan şey onun davranışlardır.
B) Bu güzel çorabı annesi örmüştü.
B) Eski filmleri seyretmekten çok zevk alıyordu.
C) Karanlıkta göz yordamıyla ilerlemeye çalışıyordu.
C) Birini anlamakta zorlanıyorsanız, onu kendi dilinden
dinleyin.
D) Bu işe girmek için bütün güçlükleri göze almıştı.
D) Kendi dışında herkesi çok sever, yardımcı olurdu.
E) Yaptığı bu hatayla hepimizin başarısız olmasına
neden oldu.
Test 13 CA
1.D
2.D
3.E
4.C
5.A
6.A
E) Başkalarını anlamayan aslında kendini anlamıyor
demektir.
7.E
8.D
9.C
10.D
11.B
12.B
13.C
14.A
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
15
Anlatım Biçimleri ve Paragraf Yapısı
Denizin uçsuz bucaksız görünüşü mavi bir düşünceye
götürüyor bizi. Yani derin, anlamlı biraz da sır dolu bir
düşünceye ... İşe verip kendinizi oyalanmaya çalışıyorsunuz. Ağlar bırakılıyor denize. Yelkenler açılıyor yavaş
yavaş. Yavaş yavaş yaşam kucaklıyor sizi yeniden.
4.
Düşüncelerine katılmıyorum da ne demek? İnsan tartmadan, incelemeden ön yargılı bir tutumla nasıl gerçeklerle
yüzleşebilir? Bir de kendini her yerde ben gerçekçiyim ben
gerçekçiyim diye tanımlıyor. Ben de diyorum ki sen olsan
olsan ancak hayalperest olursun. Çünkü hayalperestlik
gerçekten kaçıp kendi hayal ülkesinde avunmaktır.
Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır?
Bu parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
A) Öyküleme
B) Tanık gösterme
C) Tanımlama
A) Açıklama
D) Tartışma
B) Karşılaştırma
E) Karşılaştırma
R
İ
T
D) Tanımlama
2.
Sanat ve zanaat farklı şeylerdir. Sanatta öncelik insanlara
haz vermek, zanaatta öncelik ise faydalı olmaktır. Örneğin
müzik, edebiyat bir sanatken; taş süsleme, oymacılık, çinicilik birer zanaattır. Sanatın ve zanaatın ortak yanı da
insanların ihtiyaçlarına cevap vermesidir.
5.
N
R
Ö
B) Açıklama, tartışma
C) Karşılaştırma, örneklendirme
D) Tanımlama, açıklama
E) Betimleme, örneklendirme
3.
Romanları teknik yönden çağdaşlarından özellikle Halit
Ziya’dan oldukça geridir. Romanlarının çoğunu çalakalem
yazmış, yazdıkları üzerinde pek düşünmemiştir. Aslında
romanlarının çoğunda asıl olay da yoktur. Daha çok karşılıklı konuşmalarla ve özellikle İstanbul’un kenar mahallelerinden seçtiği cahil insanların mahalle ağzı konuşmalarıyla güldürü unsuru sağlamaya çalışmıştır.
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım teknikleri kullanılmıştır?
A) Öyküleme - betimleme
Araştırmaya göre Türkiye’de ortalama 70 yıl yaşayan biri
23 yılını uykuyla, 19 yılını çalışarak, 9 yılını eğlenceyle, 1
yılını ibadetle, 6 yılını beslenmeyle, 6 yılını ulaşımla, 4 yılını hastalıkla geçirmektedir. Arkası yarınlar, kadın programları, yemek programları derken zaman denilen paha
biçilmez kaynak tüketilmektedir.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme
yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Tanımlama
B) Örneklendirme
C) Tanık gösterme
D) Sayısal verilerden yararlanma
E) Karşılaştırma
6.
Bize verilen saatlerin emanet olduğunu bilmeliyiz.
Mevlana’nın : “Büyük insanın her saniyesi arayış içerisinde geçer.” sözünü dikkate almalı, büyük insan olmasak
da, zamanı ideallerimize ulaşmak için vasıta olarak kullanmalıyız.
Bu paragrafın anlatımında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Açıklama
B) Örneklendirme
B) Açıklama - öyküleme
C) Tanık gösterme
C) Karşılaştırma - açıklama
D) Benzetme
D) Tartışma - açıklama
E) Öyküleme
E) Açıklama - örneklendirme
E) Tartışma
K
E
Bu parçada aşağıdaki yöntemlerin hangisinden yararlanılmıştır?
A) Karşılaştırma, tanık gösterme
C) Öyküleme
15
Anlatım Biçimleri ve Paragraf Yapısı
7.
11.
Batı dillerinden alınan kompozisyon kelimesi, çeşitli şeylerin düzenli olarak bir araya getirilmesi manasını taşır.
Musikide, resimde mimaride ve edebiyatta kullanılır.
Kompozisyon muhtevadan yahut malzemeden ziyade,
onların bir araya getirilişi ile ilgilidir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır
basmaktadır?
A) Karşılaştırma
B) Tanımlama
D) Örneklendirme
C) Tartışma
(I) Milli Edebiyat cereyanı yıllarında mühim bir kısım şairler önce Servetifünun ve Fecriati lisanıyla şiir söylediler.
(II) Kısa zamanda bu yanlış yoldan uyanarak sade ve
temiz Tükçe ile yazmaya başladılar. (III) Burada onlardan
üç tanesinin Servetifünun dilinden temiz Türkçe’ye nasıl
ve ne sür’atle geçtiklerini birer örnekle göstereceğiz. (IV)
İkinci Yeni’de dil meselesi çok önemlidir. (V) Hatta her
konunun önüne geçmiş asıl konu olmuştur. (VI) Dili
mükemmel kullanan İkinci Yeni sanatçıları bununla yetinmişlerdir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden iki paragraf
oluşturulmak istense ikinci paragrafın hangi cümleyle
başlaması gerekir?
E) Betimleme
A) II.
8.
(I) Düzen deyince akla asker veya ağaç dizisi gibi basit bir
düzen gelmemelidir. (II) Tabiattaki canlı varlıkları, bitki ve
hayvanları yakından incelerseniz, ayrıntısına kadar işlenmiş bir nizam görürsünüz. (III) Sanatçının tabiata ilave ettiği şey yeni bir düzendir. (IV) Çiçek, kelebek, kuş, balık
hatta bazı madenlerdeki renk ve şekil ahengi hayret vericidir. (V) Bütün varlık açık veya gizli bir uyuma dayanır.
12.
B) II.
C) III.
C) IV.
D) V.
E) VI.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi
olabilir?
A) Zaman zaman yazdıklarından da söz açardı.
Bu paragraftaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.
B) III.
K
E
D) IV.
B) Bu konuşmadan da kötü bir yazı çıkardım.
C) Böylece Leyla Hanım’la o ince, dost ilişkimiz sona
erdi.
E) V.
D) Öte yandan meşrutiyetten çekinenler de pek çoktu.
N
R
Ö
(I) Bir dilin kelimelerini hor görmek, hâkir görmek, hele şu
veya bu ideolojik sebeple dilden atılabilir kabul etmek...(II)
En azından bu, kelimelerin oluş ve yontuluş tarihini bilmemekten kaynaklanır. (III) Hatta sevmemekten doğan
büyük bir gaflettir. (IV) Milletlerin olduğu gibi, kelimelerin
de tarihi vardır.(V) Yabancı kelimeleri okuyan ve dinleyen
onları anlasa bile bunların tesiri pek az olur. (VI) Bir milletin ataları asırlarca o kelimelerle doymuş, onlarla düşünmüştür.
Körfez Yayınları
9.
E) Basın hürriyeti ile birlikte yeni bir hürriyet doğdu.
13.
III. Edebi bir kitap okurken sıkılırım, bitmeyecek diye.
IV. Benim en büyük zevkim okumaktır.
V. Fakat bilir misiniz, bu zevkte de çok ızdırap var.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerden
hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
A) II.
10.
B) III.
C) IV.
D) V.
I. Aklıma başka bir eser gelir, ona koşarım.
II. Oradan da başka bir dala ait başka bir cilde atlarım.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense sıralama nasıl olur?
E) VI.
A) IV, III, II, V, I
B) III, V, I, II, IV
C) IV, V, II, I, III
D) III, IV, V, I, II
E) IV, V, III, I, II
Aşağıdakilerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi
olabilir?
A) Bunun için bahtiyardır o İngilizce ki onda her dilden
kelime vardır.
14.
B) Böyle kelimelerin dilde millileşerek yaşaması gerekir.
C) Kaldı ki bir milletin, büyük coğrafyalardan birtakım
kelimeler derlemesi güzeldir.
D) Türkçede Yunancadan, İtalyancadan, Arapça ve
başka dillerden en az on beş bin kelime yaşamaktadır.
Yukarıdaki paragrafta anlam bütünlüğünü bozan
cümle aşağıdakilerden hangisidir?
E) Bu cümle, aynı zamanda İngilizlerin dünyanın beş
kıtasında hüküm sürdüğünün bir işaretidir.
Test 14 CA
1.E
2.D
3.C
4.A
5.C
6.A
(I) Dağlarca, hiç kuşkusuz, büyük bir şairdir. (II) Seksen yıl
boyunca hiç şiirini değiştirmedi. (III) Bu anlamda şiirini
sürekli değiştiren bir Behçet Necatigil, bir Oktay Rıfat olamamıştır. (IV) Ayak üstü şiirler yazıp, eşe dosta vermek!
(V) İçeriği ne kertede değişirse değişsin, şiirini dile getiriş
biçimi hep aynı kaldı.
A) I.
7.E
8.B
B) II.
9.D
10.C
C) III.
11.E
D) IV.
12.D
13.C
E) V.
14.D
9.SINIF
GENEL
DİLANLATIM
1.
Paragraf Konusu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce
Aşağıdakilerden hangisi paragrafın boyutunu etkileyen faktörler arasında değildir?
4.
A) Düşüncenin niteliği
B) Düşüncenin kapsamı
C) Okuyucu kitlesi
16
Şiir yaşayan ve yaşayacak olan bir dille yazılırsa, gerçek
bir sanat eseri olur ve ölmezliğe hak kazanır. Her gün
değişen bir dille şiir yazmaya çabalayanlar, kayan bir arazi
parçası üstüne bina yapan mimarlara benzerler.
Eserlerinin ömrü, kullandıkları dil kadar kısa sürer.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
D) Paragraftaki mesaj
E) Düşüncenin açıklanma derecesi
A) Başka sanatçıları yapay bir dille taklit etmek, sanatçının eserini başarısız kılar.
R
İ
T
B) Kalıcılığı yakalamak isteyen sanatçılar, yapay malzemelerden kaçınmalıdırlar.
C) Başarılı eserde dil kadar anlatılan konu da kalıcılığı
etkiler.
D) Üstünkörü eser vermek, uzun ömürlülüğü zedeler.
K
E
E) Ağır bir dille eser veren sanatçılar başarılı olmazlar.
2.
Bir romanı, bir öyküyü okuduğunuzda aklınızda ilk kalan
herkesin anlayabileceği konulardır. Müzik dinlediğinizi
düşünelim. Ne dinlerseniz dinleyin sizi etkileyen herkesi
etkileyebilen seslerdir. Bir resim, bir heykel, bir tiyatro
nerede olursa olsun hep sevgi dolu kalplere hitap eder. O
kalp herkesin kalbidir.
N
R
Ö
Bu parça sanat eserinin hangi yönünü anlatmaktadır?
A) Gerçeklik
B) Güzellik
D) Özgünlük
3.
C) Evrensellik
E) Yalınlık
Hayatımın her anı bir başka geçiyor. Sanki yeniden yaratılıyorum. Farklı boyutlar, zamanlar ve duyuşlar arasında
sürekli bir gidiş geliş. Postmodern bir anlayışla yazıyorum
romanlarımı. Zamanın akışına bırakıyorum kendimi,
zaman aktıkça değişiyor her şey ve her şey değiştikçe
kalemin mürekkebi kuruyor. Anlaşılması zor ama gerçeğin
ruhsuz kabuğu değil, gerçeğin ta kendisi romanlar, yazdıklarım.
5.
Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir.
Sıkıntımızı unutmak donuk hayatımıza biraz renk katmak,
biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız
şeyleri yaşamak için tek çaremiz kitaplara sarılmaktır.
Düşünüyorum da şu dünyadan kitap yok oluverse yaşamak ne kadar güçleşir, çekilmez bir ağırlık olurdu.
Nurullah Ataç ölüm yatağında onu görmeye gelen
Sebahattin Teoman’a “Hastalıkta ağrıları dindirici en iyi
ilaç şiirmiş.” dememiş miydi?
Bu parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan ölüm döşeğinde, muhakkak şiir okumalıdır.
Yazar bu parçada neden bahsetmektedir?
B) Kitapların kıymetini ancak onlar dünyadan yok olup
gidince anlayacağız.
A) Roman okumanın zor olmasından
C) Kitap okumak insan için hava, su gibi vazgeçilmezdir.
B) Romanlarını nasıl yazdığından
C) Hayatını yazmaya adadığından
D) Romanlarını kolayca yazdığından
E) Yazdıklarının diğerlerinden farklı olmasından
D) İnsanlar yalnızlaştıkça kitap okumayı daha çok önemser.
E) İnsanlar arasından sadece aydın olanlar kitaba ilgi
duyar.
16
Paragraf Konusu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce
6.
9.
Doğru ve güzel konuşmanın ilk şartı dinlemesini bilmektir.
Siz dinlemesini bilirseniz bu alışkanlığın etkisi yoluyla herkes dinlemesini bilir ve siz de dinlenen bir konuşma yapabilirsiniz. Dinlenmeyen, gürültülü, ilgisiz bir yerde konuşmanın tadı da olmaz.
Bu parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Modern dünyanın vazgeçilmezlerindendir toplantılar. Ne
kadar gönülsüz olsanız da katılmak mecburiyetindesinizdir. Toplantıyı idare eden kişi, aynı şeyi üç beş defa tekrar
eder, uzun uzun nutuklar çeker, kendinden geçer (!)
Sonra sudan meseleler için tekrar tekrar biraraya gelinir.
Kimi bir araya gelmelerde incir çekirdeğini doldurmayan
meseleler ele alınır.
A) Gürültülü bir ortamda hiç konuşma yapılmamalıdır.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
B) En iyi konuşmacı çevresindeki insanları susturmayı
başarabilen konuşmacıdır.
A) Vazgeçilmez bir unsur haline geldiği
B) Katılma zorunluluğunun bulunduğu
C) Bizim sözümüzü dinlemeyen kişilerin sözünü biz de
dinlememeliyiz.
C) Sudan meselelerin tekrar edildiği
D) Önemsiz meselelerin ele alındığı
D) Kendi sözlerimizin dinlenmesini istiyorsak biz de başkalarının sözlerini dinlemeliyiz.
E) Toplantıyı idare eden kişinin nitelikli olduğu
R
İ
T
E) Etkili bir konuşma için ilk önce karşımızdakini dikkatle
dinlemeliyiz.
Güzel sanatların en milli olanı şiirdir. Bunu en iyi yurt
dışında bulunduğum zamanlarda anladım. Çeşitli milletlerden bir grup insan bir araya gelerek, konuşup eğleniyorduk. Aramızda musiki ile uğraşanlar sazlarını keyfince
çalıp dinletiyorlar, resim yapanlar bazı çalışmalarını gösteriyorlar, şiir yazanlarsa dertlerini anlatamamanın sıkıntısı içinde bunalıp kalıyorlardı. Şair sadece kendi dilini
konuşanlara, dolayısıyla kendi milletine seslenir.
N
R
Ö
B) Ressamlar dünyada şairlerden daha çok tanınırlar.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yeni bir çığır açmak için cesaret gerekir.
B) Sanat, insanın kişiliğini etkileyebilir.
C) Sanatın delilerinin bir başka özelliği dahi olmalarıdır.
D) Özgün olabilmek ancak sanatla meşgul olmakla mümkündür.
C) Şiir başka ulusların kolayca anlayamayacağı ulusal bir
sanattır.
D) Şairler yurt dışında hep sıkıntı çekerler.
Sanatın da delileri vardır. Kimsenin cesaret edemediği
şeylere dokunmuş, yeni bir çığırın ya da başkaldırının
temsilcisi olmuşladır. Aynı zamanda bu delilerin başka bir
özelliği de dahi olmalarıdır. Onlardaki bu deha sanatla
incelmiş ve onlarda özgün bir kişilik oluşturmuştur. Ve
sonunda sanatın kilometre taşı olmuşlardı.
K
E
Bu parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musiki ve resim evrensel iki sanattır.
10.
Körfez Yayınları
7.
E) Yeni bir çığır açmak eskiye başkaldırmak anlamı taşıyabilir.
E) Şairler ve ressamlar hiç bir zaman anlaşamazlar.
8.
11.
Sözümün akışını bozup güzel cümleler aramaktansa,
güzel cümleleri bozup sözümün akışına uydurmayı tercih
ederim. Biz sözün ardından koşmamalıyız, söz bizim ardımızdan koşmalı, bize hizmet etmelidir.
Bu parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Aslında her insan duyar, düşünür ve etrafında olanları fark
eder. Fakat biz bunları karmakarışık olarak algılarız. Her
insan bir duygu, düşünce deposudur. Konuşur veya
yazarken içinde bulunulan duruma göre bu depdan bazı
şeyleri seçer, cümle haline getiririz.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Kendimizi ne kadar kötü ifade edersek, o kadar güzel
konuşmuş oluruz.
A) İnsanın, etrafındaki her şeyi fark ettiği
B) Ne olursa olsun güzel cümleler kurmamalıyız.
B) Düşüncelerin karmakarışık olarak algılandığı
C) En güzel konuşma en kestirme konuşmadır.
C) Duygu ve düşünceleri depolayan bir varlık olduğu
D) Güzel cümle kurmak, sözün gerçekliğine zarar verir.
D) Konuşurken depolanan bilgilerden seçim yapıldığı
E) Sözde önemli olan, anlatımın süsü değil, anlamın akışıdır.
E) Cümle haline getirirken dikkatli davrandığı
Test 15 CA
1.A
Test 16 CA
1.C
2.C
3.C
2.C
4.E
3.B
5.D
4.B
6.C
7.B
5.C
8.C
6.E
9.D
7.C
10.D
8.E
11.D
12.E
9.E
13.E
10.D
14.D
11.E
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
771 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content