close

Enter

Log in using OpenID

SARTAŞ BOYA Ürün Kataloğu

embedDownload
A
TARÝHÇE
HISTORY
TARÝHÇE
Sartaþ Boya Vernik San. ve Tic. AÞ. olarak 1980 yýlýnda Dudullu-Ýstanbul fabrikamýzda, inþaat ve sanayi
grubu boyalarý ile üretim hayatýna baþlayan firmamýz, 2004 yýlýnda Tuzla Kimya Sanayicileri Organize
Sanayi Bölgesindeki yeni tesislerinde, üretim çeþitlerini ve kapasitesini arttýrarak imalatýna devam
etmektedir.
Kaliteyi kendine ilke edinen firmamýz, 1987 yýlýndan itibaren ürünlerini TSE ile belgelendirmiþtir.
Kalitenin her adýmýmýzda bizi daha ileriye götüreceðinin bilinci ile geliþen çaðýn da gerekliliklerini yerine
getirmek, yurt içi ve uluslar arasý piyasalarda firmamýzýn kalitesini belgelemek amacý ile ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001:2007 belgelerini de 2005 yýlýnda almýþtýr.
Giderek artan ihracatýmýz nedeni ile 2011 yýlýnda Sartaþ Boya ve Kimya Pazarlama Dýþ Ticaret Ltd. Þti.
kurulmuþ olup ihracat ve ithalatýmýzý bu kardeþ þirket üzerinden gerçekleþtirmekteyiz.
Fiyat uygunluðu ve dürüst çalýþmayý kendisine ilke edinmiþ olan firmamýz, toplam kalite anlayýþýndan hiç
bir þekilde taviz vermeyerek standartlara uygun üretim gerçekleþtirmektedir.
Üretim sonrasý oluþabilecek müþteri istekleri daima ön planda tutularak teknik destekler hýzlý bir þekilde
gerçekleþtirilmektedir.
KALÝTE POLÝTÝKAMIZ
- Sürekli müþteri memnuniyetini ön planda tutarak bu memnuniyeti saðlamak için ilgili mevzuatýn
gerekliliklerini yerine getirmeyi,
- Asýl olan bu mevzuatlarý uygularken titiz, planlý ve organize bir þekilde çalýþmayý, sunduðumuz ürün
ve hizmetlerin sürekli geliþtirilmesini saðlayarak daha verimli bir çalýþma ortamý oluþturmayý,
- Rekabet ortamýnda müþterilerimizin ihtiyaçlarýný eksiksiz ve kaliteden ödün vermeden, cazip fiyat ile
zamanýnda karþýlamayý,
- Tüketicinin ihtiyaçlarý doðrultusunda ürün çeþidini arttýrmak için gerekli araþtýrmalarý yapmayý ve bütün
personele gerekli eðitimi vererek bireysel katýlýmlarýný arttýrmayý,
- Alýþýla gelmiþ üretim anlayýþýnýn dýþýnda, teknolojik yenilikleri takip edip farklýlýk yaratmayý,
- Þirket çalýþanlarýyla el ele olup verimli, ekonomik ve mevzuata uygun üretim yapmayý ve ürünlerimizi
müþterilerinin kullanýmýna sunmayý,
Þirketimiz kendisine POLÝTÝKA edinmiþtir.
A1
HISTORY
Sartaþ Boya Vernik San.Tic.A.Þ. has started it's production with construction and industrial paints at
Dudullu-Ýstanbul at 1980. Our company continues production in new industrial plant in Tuzla Kimya
Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi with increased capacity and breed since 2004.
Our company makes up a quality as principle and documented products with TSE at 1987.
With the senses of quality which takes us one step further and also with the aim following all develepments
of the era,documenting our company's quality in domestic and foreign markets we got ISO 9001:2008,ISO
14001:2004 and OHSAS 18001:2007 at 2005.
Because of our increasing exportation we founded Sartaþ Boya ve Kimya Pazarlama Dýþ Ticaret Ltd. Þti.
and now we are doing our importation and exportation over this sister company.
Our company, making up the reasonable prices and honesty as principle, never compromises from sense
of quality and performs it's production appropriate to quality standards.
Demands that can occur after the production, our technic support will be provided as soon as possible by
remembering our customer's needs.
QUALITY POLITICS
- We get in the foreground our customer's gladness and this gladness must be always so we perform all
of subjects under discussion.
- Actually we want to work more productive that we always develop our production and service when
we apply this subjects fastiditiously, planned and organized.
- We supply our customer's necessities with complete and without make concession besides this supply
with charming price at the right time and in this competition area.
- We make research and give education to our personal that increase individual participation for consumer's
necessity with their directions.
- We follow the technological newness so we supply difference then the others because we have understanding
of production which is out of the ordinary.
- We supply to produce our productions all of subjects under discussion hand in hand with company's
personnel and we present our productions to our customers so we are productive.
All of them our QUALITY POLITICS.
BÝYOSÝDAL ÜRÜNLER
BIOSIDAL PRODUCT
B
SARTAÞ
DOCTOR BACTER SU BAZLI YARI MAT
ANTÝBAKTERÝYEL HASTANE BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
BAKTERÝYEL ETKÝNLÝK
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Su bazlý, Yarý Mat görünümlü iç cephe boyasý
Mükemmel ovalama direnci, kolay ve lekesiz temizlenebilme
Mükemmel ýþýk daðýlýmlý düzgün ve eþsiz bir ipeksi görünüm
Yüksek örtme gücü
Dayanýmlýdýr; zamanla çatlama, kabarma, sararma yapmaz.
Yüksek buhar geçirimli, yapýnýn nefes almasýna müsaade eder.
Uzun ömürlü, UV ýþýnlarý, yaðmur, ýsý ve donmaya dayanýklý olup
özelliklerini çatlama, kabarma ve solma olmaksýzýn yýllarca korur.
Küf ve yosun oluþmasýna dirençlidir.
Su bazlý iç cephe boyasý
Stiren-Akrilik Kopolimer
Saten alçý, macun ve astarlama gibi alt zemin hazýrlýðý yapýlmýþ
her cins iç yüzeylere dekoratif amaçla uygulanýr.
Katý madde %(w/w)
62,3 ± 0,5
Viskosite, KU
110 ± 5
Spesifik gravite
1,42 ± 0,05
220 gr/m2
Sartaþ Doctor Bacter uygulanacak yüzeyler düzgün,
saðlam, kuru, temiz ve boyayý taþýyabilecek durumda olmalýdýr.
Ýlk defa boyanacak mineral esaslý, emiciliði çok az, tozlanma yapmayan,
ham sývalý iç yüzeylerde Sartaþ Örtücü Astar, saten alçý gibi tozuma
karakterli ve emiciliði yüksek yüzeylerde ise Sartaþ Silikonlu Astar(Binder)
veya Sartaþ Transfer Astar kullanýlmalýdýr.
Dokunma kurumasý 30 dakika
Ýkinci kat uygulamasý 6 saat
Sert kuruma 24 saat
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Temiz su ile %5-10 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
(Fýrça ve rulo ile uygulamada)
Methicillin Resistant S. aureus (MRSA), Methicillin Resistant S. epidermidis
(MRSE), Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE), K. pneumaniae, E.
coli, A. niger, A. versicolor, A. alternata, P. aeruginosa mikroorganizmalarýna
karþý %99,9 etkinlik gösterir.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir.
3,5 kg, 10 kg, 20 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
B1
SARTAÞ
DOCTOR BACTER WATER BASE SATIN MATTE
ANTIBACTERIAL HOSPITAL PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants (20°C)
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Antibacterial activity
Important Detail
Packaging
Storing
Water based semi matt looking interior wall paint.
Perfect scrub resistant, easy to clean and stain free.
Silky texture provides walls a smooth and unique gloss
with perfect light dispersion.
Superior hiding capacity.
Durable; does not crack, blister or yellow by time.
High water vapour permeability, allowing building to breathe.
Long lasting, resists to UV rays, rain, heat and frost, thus retains
its original properties for years without cracking, blistering and fading.
Resistant againt mildew and algae growth on walls.
Water based interior wall paint.
Styrene-Acrylic Copolymer.
Applied to any interior walls with ground preparation like satin plaster,
putty and priming for decorative purposes.
Solid content %(w/w)
62,3 ± 0,5
Viscosity, KU
110 ± 5
Specific gravity
1,42 ± 0,05
Consumption 220 gr/m2
The surfaces that the DOCTOR BACTER antibacterial hospital paint
will be applied on should be smooth, sound, dry, clean and be able to
receive the paint. On interior surfaces that are mineral based, with
very little absorption, that do not have dust emission with raw plaster
which will be painted for the first time, Sartaþ acrylic latex primer must be
used; on surfaces with dust emulsion characteristic and high absorption,
Silicone base transparent primer or Sartaþ acrylic under coat must be used.
Touch dry 30 min.
Second layer application 6 hours.
Hard drying 24 hours.
It is applied with brush, roller or spraying.
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It must be applied by diluting with 5-10 % clean water.(For brush and roller
application)
Effective antibacterial activity at the rate of 99.9% against Methicillin Resistant
S. aureus (MRSA), Methicillin Resistant S. epidermidis (MRSE), Vancomycin
Resistant Enterococcus (VRE), K. pneumaniae, E. coli, A. niger, A. versicolor,
A. alternata, P. aeruginosa microorganisms.
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application.
3,5 kg, 10 kg, 20 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
B2
C
ÝÇ CEPHE
INTERIOR
SARTAÞ AKRÝLÝK YARI MAT ÝÇ CEPHE BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Su bazlý, Yarý Mat görünümlü iç cephe boyasý
Mükemmel ovalama direnci, kolay ve lekesiz temizlenebilme
Mükemmel ýþýk daðýlýmlý düzgün ve eþsiz bir ipeksi görünüm
Yüksek örtme gücü
Dayanýmlýdýr; zamanla çatlama, kabarma, sararma yapmaz.
Yüksek buhar geçirimli, yapýnýn nefes almasýna müsaade eder.
Uzun ömürlü, UV ýþýnlarý, yaðmur, ýsý ve donmaya dayanýklý olup
özelliklerini çatlama, kabarma ve solma olmaksýzýn yýllarca korur.
Küf ve yosun oluþmasýna dirençlidir.
Su bazlý iç cephe boyasý
Stiren-Akrilik Kopolimer
Saten alçý, macun ve astarlama gibi alt zemin hazýrlýðý yapýlmýþ
her cins iç yüzeylere dekoratif amaçla uygulanýr.
Katý madde %(w/w)
62,3 ± 0,5
Viskosite, KU
110 ± 5
Spesifik gravite
1,42 ± 0,05
2
220 gr/m
Sartaþ Yarý Mat (Saten) boya uygulanacak yüzeyler düzgün,
saðlam, kuru, temiz ve boyayý taþýyabilecek durumda olmalýdýr.
Ýlk defa boyanacak mineral esaslý, emiciliði çok az, tozlanma yapmayan,
ham sývalý iç yüzeylerde Sartaþ Örtücü Astar, saten alçý gibi tozuma
karakterli ve emiciliði yüksek yüzeylerde ise Sartaþ Silikonlu Astar(Binder)
veya Sartaþ Transfer Astar kullanýlmalýdýr.
Dokunma kurumasý 30 dakika
Ýkinci kat uygulamasý 6 saat
Sert kuruma 24 saat
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Temiz su ile %5-10 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
(Fýrça ve rulo ile uygulamada)
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir.
2,5 Lt, 7,5 Lt, 15 Lt.
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
C1
SARTAÞ
ACRYLIC BASE SATIN MATTE INTERIOR WALL PAINT
Principal properties
Water based semi matt looking interior wall paint.
Perfect scrub resistant, easy to clean and stain free.
Silky texture provides walls a smooth and unique gloss with
perfect light dispersion. Superior hiding capacity.
Durable; does not crack, blister or yellow by time.
High water vapour permeability, allowing building to breathe.
Long lasting, resists to UV rays, rain, heat and frost, thus retains
its original properties for years without cracking, blistering and
fading. Resistant againt mildew and algae growth on walls.
Definition
Binder
Applications
Water based interior wall paint.
Styrene-Acrylic Copolymer.
New mineral based interior wall, ceiling and interior walls
painted before and lost its color.
Solid content %(w/w)
62,3 ± 0,5
Viscosity, KU
110 ± 5
Specific gravity
1,42 ± 0,05
220 gr/m2
The surfaces that the Sartaþ acrylic base satin matte interior wall
paint will be applied on should be smooth, sound, dry, clean and
be able to receive the paint. On interior surfaces that are mineral
based, with very little absorption, that do not have dust emission
with raw plaster which will be painted for the first time, Sartaþ
acrylic latex primer must be used; on surfaces with dust emulsion
characteristic and high absorption, Silicone base transparent
primer or Sartaþ acrylic under coat must be used.
Touch dry 30 min.
Second layer application 6 hours.
Hard drying 24 hours.
It is applied with brush, roller or spraying.
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It must be applied by diluting with 5-10 % clean water.
(For brush and roller application)
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C
and +30°C during application.
2,5 Lt, 7,5 Lt, 15 Lt.
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
SARTAÞ SÝLÝKONLU MAT ÝÇ CEPHE BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Su bazlý, Mat görünümlü iç cephe boyasý
Mükemmel ovalama direnci, kolay ve lekesiz temizlenebilme
Yüksek örtme gücü Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz
Kolayca düzeltilebilir, fýrça ve rulo izleri býrakmaz.
Kolay kullaným
Su bazlý iç cephe boyasý
Silikon modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer
Saten alçý, macun ve astarlama gibi alt zemin hazýrlýðý yapýlmýþ
her cins iç yüzeylere dekoratif amaçla uygulanýr.
Katý madde %(w/w)
64,3 ± 0,5
Viskosite, KU
127 ± 5
Spesifik gravite
1,50 ± 0,05
2
200 gr/m
Sartaþ Silikonlu Mat boya uygulanacak yüzeyler düzgün,
saðlam, kuru, temiz ve boyayý taþýyabilecek durumda olmalýdýr.
Ýlk defa boyanacak mineral esaslý, emiciliði çok az, tozlanma yapmayan,
ham sývalý iç yüzeylerde Sartaþ Örtücü Astar, saten alçý gibi tozuma
karakterli ve emiciliði yüksek yüzeylerde ise Sartaþ Silikonlu Astar(Binder)
veya Sartaþ Transfer Astar kullanýlmalýdýr.
Dokunma kurumasý 30 dakika
Ýkinci kat uygulamasý 6 saat
Sert kuruma 24 saat
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Temiz su ile %10-15 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
(Fýrça ve rulo ile uygulamada)
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir.
0,7 Lt, 2,5 Lt, 7,5 Lt, 15 Lt.
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
C2
SARTAÞ
SILICONE BASE MATTE INTERIOR WALL PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Water based matt looking interior wall paint.
Perfect scrub resistant, easy to clean and stain free.
Superior hiding capacity.
Does not cause cracks, swelling and spalling.
Easily re-touchable, does not leave brush or roller marks.
Easy application.
Water based interior wall paint.
Silicone modified Styrene-Acrylic Copolymer.
Applied to any interior walls with ground preparation like satin
plaster, putty and priming for decorative purposes.
Solid content %(w/w)
64,3 ± 0,5
Viscosity, KU
127 ± 5 ]
Specific gravity
1,50 ± 0,05
200 gr/m2
The surfaces that the Sartaþ silicone base matte interior wall
paint will be applied on should be smooth, sound, dry, clean and
be able to receive the paint. On interior surfaces that are mineral
based, with very little absorption, that do not have dust emission
with raw plaster which will be painted for the first time, Sartaþ
acrylic latex primer must be used; on surfaces with dust emulsion
characteristic and high absorption, Silicone base
transparent primer or Sartaþ acrylic under coat must be used.
Touch dry 30 min.
Second layer application 6 hours.
Hard drying 24 hours.
It is applied with brush, roller or spraying.
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It must be applied by diluting with 10-15 % clean water.
(For brush and roller application)
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C
and +30°C during application.
0,7 Lt, 2,5 Lt, 7,5 Lt, 15 Lt.
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ PLASTÝK ÝÇ CEPHE BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Su bazlý, Mat görünümlü iç cephe boyasý
Mükemmel ovalama direnci, kolay ve lekesiz temizlenebilme
Yüksek örtme gücü
Dayanýmlýdýr; zamanla çatlama, kabarma, sararma yapmaz.
Küf ve yosun oluþmasýna dirençlidir.
Yüksek buhar geçirimli, yapýnýn nefes almasýna müsaade eder.
Su bazlý iç cephe boyasý
Stiren-Akrilik Kopolimer
Yeni mineral esaslý iç yüzey duvar, tavan, daha
önce boyanmýþ ve rengini kaybetmiþ eski boyalý duvarlar
Katý madde %(w/w)
67,8 ± 0,5
Viskosite, KU
140 ± 5
Spesifik gravite
1,58 ± 0,05
2
200 gr/m
Sartaþ Plastik mat boya uygulanacak yüzeyler düzgün,
saðlam, kuru, temiz ve boyayý taþýyabilecek durumda olmalýdýr.
Ýlk defa boyanacak mineral esaslý, emiciliði çok az, tozlanma yapmayan,
ham sývalý iç yüzeylerde Sartaþ Örtücü Astar, saten alçý gibi tozuma
karakterli ve emiciliði yüksek yüzeylerde ise Sartaþ Silikonlu
Astar(Binder) veya Sartaþ Transfer Astar kullanýlmalýdýr.
Dokunma kurumasý 30 dakika
Ýkinci kat uygulamasý 6 saat
Sert kuruma 24 saat
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Temiz su ile %15-20 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
(Fýrça ve rulo ile uygulamada)
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
15 Lt.
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
C3
SARTAÞ FLAT LATEX MATTE INTERIOR WALL PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Water based matt looking interior wall paint.
Perfect scrub resistant, easy to clean and stain free.
Superior hiding capacity.
Durable; does not crack, blister or yellow by time.
Resistant againt mildew and algae growth on walls.
High water vapour permeability, allowing building to breathe.
Water based interior wall paint.
Styrene-Acrylic Copolymer.
New mineral based interior wall, ceiling, and interior walls
painted before and lost its color.
Solid content %(w/w)
67,8 ± 0,5
Viscosity, KU
140 ± 5
Specific gravity
1,58 ± 0,05
2
200 gr/m
The surfaces that the Sartaþ Flat latex matte interior wall paint
will be applied on should be smooth, sound, dry, clean and be
able to receive the paint. On interior surfaces that are mineral
based, with very little absorption, that do not have dust emission
with raw plaster which will be painted for the first time, Sartaþ
acrylic latex primer must be used; on surfaces with dust emulsion
characteristic and high absorption, Silicone base
transparent primer or Sartaþ acrylic under coat must be used.
Touch dry 30 min.
Second layer application 6 hours.
Hard drying 24 hours.
It is applied with brush, roller or spraying.
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It must be applied by diluting with 15-20 % clean water.
(For brush and roller application)
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C
and +30°C during application.
15 Lt.
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ
MÝMOZA PLASTÝK ÝÇ CEPHE BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Su bazlý, Mat görünümlü iç cephe boyasý
Mükemmel ovalama direnci, kolay ve lekesiz temizlenebilme
Yüksek örtme gücü
Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz
Dayanýmlýdýr; zamanla çatlama, kabarma, sararma yapmaz.
Küf ve yosun oluþmasýna dirençlidir.
Yüksek buhar geçirimli, yapýnýn nefes almasýna müsaade eder.
Su bazlý iç cephe boyasý
Stiren-Akrilik Kopolimer
Yeni mineral esaslý iç yüzey duvar, tavan, daha
önce boyanmýþ ve rengini kaybetmiþ eski boyalý duvarlar
Katý madde %(w/w)
72,45 ± 0,5
Viskosite, KU
140 ± 5
Spesifik gravite
1,70 ± 0,05
300 gr/m2
Sartaþ Mimoza Plastik mat boya uygulanacak yüzeyler düzgün,
saðlam, kuru, temiz ve boyayý taþýyabilecek durumda olmalýdýr.
Ýlk defa boyanacak mineral esaslý, emiciliði çok az, tozlanma yapmayan,
ham sývalý iç yüzeylerde Sartaþ Örtücü Astar, saten alçý gibi tozuma
karakterli ve emiciliði yüksek yüzeylerde ise Sartaþ Silikonlu Astar(Binder)
veya Sartaþ Transfer Astar kullanýlmalýdýr.
Dokunma kurumasý 30 dakika
Ýkinci kat uygulamasý 6 saat
Sert kuruma 24 saat
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Temiz su ile %10-15 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
(Fýrça ve rulo ile uygulamada)
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir.
3,5 kg, 10 kg, 20 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
C4
SARTAÞ
MÝMOZA LATEX MATTE INTERIOR WALL PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Water based matt looking interior wall paint.
Perfect scrub resistant, easy to clean and stain free.
Superior hiding capacity.
Durable; does not crack, blister or yellow by time.
Resistant againt mildew and algae growth on walls.
High water vapour permeability, allowing building to breathe.
Water based interior wall paint.
Styrene-Acrylic Copolymer.
New mineral based interior wall, ceiling, and interior walls
painted before and lost its color.
Solid content %(w/w)
72,45 ± 0,5
Viscosity, KU
140 ± 5
Specific gravity
1,70 ± 0,05
300 gr/m2
The surfaces that the Sartaþ Mimoza Flat latex matte interior wall paint
will be applied on should be smooth, sound, dry, clean and be able to
receive the paint. On interior surfaces that are mineral based, with very little
absorption, that do not have dust emission with raw plaster which will be
painted for the first time, Sartaþ acrylic latex primer must be used; on surfaces
with dust emulsion characteristic and high absorption, Silicone base
transparent primer or Sartaþ acrylic under coat must be used.
Touch dry 30 min.
Second layer application 6 hours.
Hard drying 24 hours.
It is applied with brush, roller or spraying.
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It must be applied by diluting with 10-15 % clean water.
(For brush and roller application)
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application.
3,5 kg, 10 kg, 20 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ TAVAN BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Su bazlý saten mat görünümlü tavan boyasý
Yüksek nefes alabilme özelliði
Ýyi örtücülük
Kolay kullaným
Su bazlý iç cephe boyasý
Modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer
Sývalý (mineral esaslý) iç yüzey tavanlarýnda kullanýlýr.
Saten alçý,macun ve alçýpanlý yüzeyler için
Sartaþ Tavan Boyasý kullanýlmasý tavsiye edilir.
Katý madde %(w/w)
73,2 ± 0,5
Viskosite, KU
140 ± 5
Spesifik gravite
1,74 ± 0,05
250 gr/m² yaklaþýk
Sartaþ Tavan boyasý uygulanacak yüzeyler düzgün,
saðlam, kuru, temiz ve boyayý taþýyabilecek durumda olmalýdýr.
Ýlk defa boyanacak mineral esaslý, emiciliði çok az, tozlanma yapmayan,
ham sývalý iç yüzeylerde Sartaþ Örtücü Astar, saten alçý gibi tozuma
karakterli ve emiciliði yüksek yüzeylerde ise Sartaþ Silikonlu Astar(Binder)
veya Sartaþ Transfer Astar kullanýlmalýdýr.
Ýlk kuruma : 1 saat
Ýkinci kat : 6 saat
Tam kuruma : 24 saat
Fýrça, rulo
Astar kat için %10-15 su ile inceltilir.
(Fýrça ve rulo uygulamasýnda)
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir.
2.1 lt, 6.1 lt, 10.5 lt
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
C5
SARTAÞ CEILING LATEX PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Water based satin matt looking ceiling paint.
Superior breathing ability.
Superior hiding capacity
Easy application.
Water based interior wall paint.
Modified Styrene-Acrylic Copolymer.
It is used on the liquid (mineral based) interior ceilings.
Sartaþ Ceiling Latex Paint is recommended
for satin cast, pasted and plaster board surfaces.
Solid content %(w/w)
73,2 ± 0,5
Viscosity, KU
140 ± 5
Specific gravity
1,74 ± 0,05
250 gr/m² approximately.
The surfaces that the Sartaþ Ceiling Latex Paint
will be applied on should be smooth, sound, dry, clean and be able to
receive the paint. On interior surfaces that are mineral based, with very little
absorption, that do not have dust emission with raw plaster which will be
painted for the first time, Sartaþ acrylic latex primer must be used; on surfaces
with dust emulsion characteristic and high absorption, Silicone base
transparent primer or Sartaþ acrylic under coat must be used.
First Drying : 1 hours.
Second Layer : 6 hours.
Complete Drying : 24 hours.
It is applied with brush, roller .
It must be applied by diluting with 10-15 % clean water.
(For brush and roller application)
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application.
2.1 lt, 6.1 lt, 10.5 lt
It can be kept for 2 year at a cool place protected from frost.
SARTAÞ PROFESYONEL TAVAN BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Su bazlý mat görünümlü tavan boyasý
Yüksek nefes alabilme özelliði
Ýyi örtücülük
Kolay kullaným
Mat ve düzgün bir yüzey saðlar
Su bazlý iç cephe boyasý
Modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer
Sývalý (mineral esaslý) iç yüzey tavanlarýnda kullanýlýr.
Saten alçý,macun ve alçýpanlý yüzeyler için
Sartaþ Profesyonel Tavan Boyasý kullanýlmasý tavsiye edilir.
Katý madde %(w/w)
72,8 ± 0,5
Viskosite, KU
140 ± 5
Spesifik gravite
1,68 ± 0,05
270 gr/m² yaklaþýk
Sartaþ Profesyonel Tavan boyasý uygulanacak yüzeyler düzgün,
saðlam, kuru, temiz ve boyayý taþýyabilecek durumda olmalýdýr.
Ýlk defa boyanacak mineral esaslý, emiciliði çok az, tozlanma yapmayan,
ham sývalý iç yüzeylerde Sartaþ Örtücü Astar, saten alçý gibi tozuma
karakterli ve emiciliði yüksek yüzeylerde ise Sartaþ Silikonlu Astar(Binder)
veya Sartaþ Transfer Astar kullanýlmalýdýr.
Ýlk kuruma : 1 saat
Ýkinci kat : 6 saat
Tam kuruma :24 saat
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Astar kat için %10-15 su ile inceltilir.
(Fýrça ve rulo uygulamasýnda)
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir.
1 kg, 3,5 kg, 10 kg, 17,5 kg, 20 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
C6
SARTAÞ PROFESSIONAL CEILING LATEX PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Water based matt looking ceiling paint.
Superior breathing ability.
Superior hiding capacity.
Easy application.
Provides matt, smooth surfaces.
Water based interior wall paint.
Modified Styrene-Acrylic Copolymer.
It is used on the liquid (mineral based) interior ceilings.
Sartaþ Professional Ceiling Latex Paint is recommended
for satin cast, pasted and plaster board surfaces.
Solid content %(w/w)
72,8 ± 0,5
Viscosity, KU
140 ± 5
Specific gravity
1,68 ± 0,05
270 gr/m² approximately.
The surfaces that the Sartaþ Professional Ceiling Latex Paint
will be applied on should be smooth, sound, dry, clean and be able to
receive the paint. On interior surfaces that are mineral based, with very little
absorption, that do not have dust emission with raw plaster which will be
painted for the first time, Sartaþ acrylic latex primer must be used; on surfaces
with dust emulsion characteristic and high absorption, Silicone base
ransparent primer or Sartaþ acrylic under coat must be used.
First Drying : 1 hours.
Second Layer : 6 hours.
Complete Drying : 24 hours.
It is applied with brush, roller or spraying.
Solvent free and practically odourless
Clean the tools with water.
It must be applied by diluting with 10-15 % clean water.
(For brush and roller application)
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application.
1 kg, 3,5 kg, 10 kg, 17,5 kg, 20 kg
It can be kept for 2 year at a cool place protected from frost.
D
DIÞ CEPHE
EXTERIOR
SARTAÞ SÝLÝKONLU DIÞ CEPHE BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25ºC)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Akrilik emülsiyon esaslý, silikon takviyeli, mat görünümlü dýþ cephe boyasý
Atmosfer þartlarý ve kirliliðine karþý yüksek dayanýklýlýk
Yüksek nefes alabilme özelliði
Yüksek örtücülük
Solmayan renkler, çatlama yapmaz
Suyu kovar; yaðmurun duvarý ýslatmadan kaymasýný saðlar
Küf ve yosun oluþmasýna dirençlidir.
Uzun ömürlü, UV ýþýnlarý, yaðmur, ýsý ve donmaya dayanýklý olup özelliklerini
çatlama, kabarma ve solma olmaksýzýn yýllarca korur.
Mat ve düzgün bir yüzey saðlar
Silikon muhtevasý gözeneklere iyi nüfuz ederek zemin altýndaki suyu azaltýr.
Su bazlý mat dýþ cephe boyasý
Modifiye edilmiþ silikon katkýlý stiren-akrilik kopolimer
Sýva, serpme, tarak-silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, mdf,
rengini kaybetmiþ kendini taþýyabilen eski boyalý, terasit tipi yüzeylere
uygulanabilir.
Katý madde %(w/w)
65 ± 0,5
Viskosite, KU
130 ± 5
Spesifik gravite
1,54 ± 0,05
350 gr/m²
Yüzey saðlam, temiz, kuru ve kendini taþýyabilecek durumda olmalýdýr.
Çatlaklar ve benzerleri, Sartaþ çatlak dolgu macunu ile tamir edilmelidir.
Yeni yüzeyler Sartaþ dýþ cephe astarý ile %10-15 sulandýrýlarak astarlanmalýdýr.
Eski boyalý yüzeyler ve tebeþirlenmiþ yüzeyler Sartaþ akrilik (silikonlu)
þeffaf astar(binder) ile 1/5 sulandýrýlarak astarlanmalýdýr.
Yeni sývalý yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir.
Çimento esaslý ürünlerin priz sürelerine uyulmalýdýr.
Ýlk kuruma 1 saat.
Ýkinci kat uygulamasý 6 saat.
Sert kuruma 24 saat.
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Temiz su ile % 10-15 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
(Fýrça ve rulo ile uygulamada)
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde
yüzey yaðýþtan ve dondan korunmalý, çok rüzgarlý ve direkt güneþ ýþýðý
altýnda uygulama yapýlmamalýdýr.
2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
D1
SARTAÞ SILICONE BASE EXTERIOR WALL PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Silicone modified, Acrylic emulsion based, matt looking exterior wall paint.
Superior endurance to atmospheric circumstances and pollution.
Superior breathing ability.
Superior covering.
The colors do not fade, crack.
Water repellent; provides rain to slide away without wetting the wall.
Resistant againt mildew and algae growth on walls.
Long lasting, resists to UV rays, rain, heat and frost, thus retains its original
properties for years without cracking, blistering and fading.
Provides matt, smooth surfaces.
Silicone content enables deep penetration under the surface reducing
water absorption.
Water based exterior wall paint.
Silicone modified,Styrene-Acrylic Copolymer.
It can be applied on plaster, perfusion, scrapped rendered, mosaic, concrete,
gross concrete, betopan, previously painted surfaces that can receive it
and terasit type surfaces.
Solid content %(w/w)
65 ± 0,5
Viscosity, KU
130 ± 5
Specific gravity
1,54 ± 0,05
350 gr/m²
The surface must be sound, clean, dry and be able to receive it.
Cracks etc. should be repaired with Sartaþ exterior crack filling paste.
New surfaces should be primed with Sartaþ acrylic exterior primer
or silicone exterior primer diluted 10-15% with water.
Old painted and chalky surfaces should be pre-treated with
Sartaþ acrylic(silicone) transparent primer (Dilute with 1/5 with water).
It must be waited for 4 weeks for newly plastered surfaces.
The setting time must be conformed to for cement based products.
Touch dry 1 hour.
Second layer application 6 hours.
Hard drying 24 hours.
It is applied with brush, roller or spraying.
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It must be applied by diluting with 10-15 % clean water.
(For brush and roller application)
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application. The surface should be protected from rain and frost
during application and drying periods and the application should be done
in windy conditions under direct sun light.
2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ AKRÝLÝK DIÞ CEPHE BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25ºC)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Akrilik emülsiyon esaslý, mat görünümlü dýþ cephe boyasý
Atmosfer þartlarý ve kirliliðine karþý yüksek dayanýklýlýk
Yüksek buhar geçirimli, yapýnýn nefes almasýna müsaade eder.
Kolayca düzeltilebilir, fýrça ve rulo izleri býrakmaz.
Yüksek örtücülük
Solmayan renkler, çatlama yapmaz
Dayanýmlýdýr; zamanla çatlama, kabarma, sararma yapmaz.
Küf ve yosun oluþmasýna dirençlidir.
Uzun ömürlü, UV ýþýnlarý, yaðmur, ýsý ve donmaya dayanýklý olup
özelliklerini çatlama, kabarma ve solma olmaksýzýn yýllarca korur.
Su bazlý mat dýþ cephe boyasý
Stiren-Akrilik Kopolimer
Sýva, serpme, tarak-silme mozaik, beton, brüt beton, betopan,
rengini kaybetmiþ kendini taþýyabilen eski boyalý, terasit tipi yüzeylere
uygulanabilir.
Katý madde %(w/w)
65,4 ± 0,5
Viskosite, KU
123 ± 5
Spesifik gravite
1,42 ± 0,05
350 gr/m²
Yüzey saðlam, temiz, kuru ve kendini taþýyabilecek durumda olmalýdýr.
Çatlaklar ve benzerleri, Sartaþ çatlak dolgu macunu ile tamir edilmelidir.
Yeni yüzeyler Sartaþ dýþ cephe astarý ile %10-15 sulandýrýlarak astarlanmalýdýr.
Eski boyalý yüzeyler ve tebeþirlenmiþ yüzeyler Sartaþ þeffaf astar(binder)
ile 1/5 sulandýrýlarak astarlanmalýdýr.
Yeni sývalý yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir.
Çimento esaslý ürünlerin priz sürelerine uyulmalýdýr.
Ýlk kuruma 1 saat.
Ýkinci kat uygulamasý 6 saat.
Sert kuruma 24 saat.
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Temiz su ile % 10-15 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
(Fýrça ve rulo ile uygulamada)
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde
yüzey yaðýþtan ve dondan korunmalý, çok rüzgarlý ve direkt güneþ ýþýðý
altýnda uygulama yapýlmamalýdýr.
15 lt
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
D2
SARTAÞ ACRYLIC BASE EXTERIOR WALL PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Acrylic emulsion based, matt looking exterior wall paint.
Superior endurance to atmospheric circumstances and pollution.
High water vapour permeability, allowing building to breathe.
Easily re-touchable, does not leave brush or roller marks.
Superior covering.
The colors do not fade, crack.
Durable; does not crack, blister or yellow by time.
Resistant againt mildew and algae growth on walls.
Long lasting, resists to UV rays, rain, heat and frost, thus retains
its original properties for years without cracking, blistering and fading.
Water based exterior wall paint.
Styrene-Acrylic Copolymer.
It can be applied on plaster, perfusion, scrapped rendered, mosaic, concrete,
gross concrete, betopan, mdf, previously painted surfaces that can receive
it and terasit type surfaces.
Solid content %(w/w)
65,4 ± 0,5
Viscosity, KU
123 ± 5
Specific gravity
1,42 ± 0,05
350 gr/m²
The surface must be sound, clean, dry and be able to receive it.
Cracks etc. should be repaired with Sartaþ exterior crack filling paste.
New surfaces should be primed with Sartaþ acrylic exterior primer
diluted 10-15% with water. Old painted and chalky surfaces should be
pre-treated with Sartaþ acrylic transparent primer (Dilute with 1/5 with
water). It must be waited for 4 weeks for newly plastered surfaces.
The setting time must be conformed to for cement based products.
Touch dry 1 hour.
Second layer application 6 hours.
Hard drying 24 hours.
It is applied with brush, roller or spraying.
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It must be applied by diluting with 10-15 % clean water.
(For brush and roller application)
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application. The surface should be protected from rain and frost
during application and drying periods and the application should be done
in windy conditions under direct sun light.
15 lt
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ ELASTÝK GRENLÝ DIÞ CEPHE BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25ºC)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Silikon modifiye, Akrilik emülsiyon esaslý, grenli dýþ cephe boyasý
Atmosfer þartlarý ve kirliliðine karþý yüksek dayanýklýlýk
Yüksek buhar geçirimli, yapýnýn nefes almasýna müsaade eder.
Çok elastikdir; saç teli gibi çatlaklarý örter ve soðukta dahi bina
hareketliliklerinde esnekliðini korur.
Dayanýmlýdýr; zamanla çatlama, kabarma, sararma yapmaz.
Solmayan renkler, çatlama yapmaz
Kolayca düzeltilebilir, fýrça ve rulo izleri býrakmaz.
Su kovucu
Küf ve yosun oluþmasýna dirençlidir.
Uzun ömürlü, UV ýþýnlarý, yaðmur, ýsý ve donmaya dayanýklý olup
özelliklerini çatlama, kabarma ve solma olmaksýzýn yýllarca korur.
Su bazlý dýþ cephe boyasý
Silikon modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer
Sýva, serpme, beton, brüt beton, betopan, rengini kaybetmiþ
kendini taþýyabilen eski boyalý, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.
Katý madde %(w/w) 68,8 ± 0,5
Viskosite, KU
140 ± 5
Spesifik gravite
1,46 ± 0,05
1000 gr/m²
Yüzey saðlam, temiz, kuru ve kendini taþýyabilecek durumda olmalýdýr.
Çatlaklar ve benzerleri, Sartaþ çatlak dolgu macunu ile tamir edilmelidir.
Yeni yüzeyler Sartaþ Þeffaf astar (binder) ile 1/5 sulandýrýlarak astarlanmalýdýr.
Eski boyalý yüzeyler ve tebeþirlenmiþ yüzeyler Sartaþ plyo astar ile
astarlanmalýdýr. Yeni sývalý yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir.
Çimento esaslý ürünlerin priz sürelerine uyulmalýdýr.
Ýlk kuruma 2 saat
Ýkinci kat uygulamasý 12 saat.
Sert kuruma 24 saat.
Mercan Rulo (iplikli rulo) ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Ýlk kat temiz su ile % 15 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
Ýkinci kat boya inceltilmeden uygulanmalýdýr.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde
yüzey yaðýþtan ve dondan korunmalý, çok rüzgarlý ve direkt güneþ ýþýðý
altýnda uygulama yapýlmamalýdýr.
20 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
D3
SARTAÞ FLEXIBLE EXTERIOR TEXTURED WALL PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Silicone modified, Acrylic emulsion based, grained exterior wall paint.
Superior endurance to atmospheric circumstances and pollution.
High water vapour permeability, allowing building to breathe.
Extra elastic; covers the hair cracks on the surface and resists to
movements of the building and keeps its elasticity in low temperatures.
Durable; does not crack, blister or yellow by time.
The colors do not fade, crack.
Easily re-touchable, does not leave brush or roller marks.
Water repellent.
Resistant againt mildew and algae growth on walls.
Long lasting, resists to UV rays, rain, heat and frost, thus retains its
original properties for years without cracking, blistering and fading.
Water based exterior wall paint.
Silicone modified, Styrene-Acrylic Copolymer.
It can be applied on plaster, perfusion, concrete,
gross concrete, betopan, previously painted surfaces that can receive it
and terasit type surfaces.
Solid content %(w/w)
68,8 ± 0,5
Viscosity, KU
140 ± 5
Specific gravity
1,46 ± 0,05
1000 gr/m²
The surface must be sound, clean, dry and be able to receive it.
Cracks etc. should be repaired with Sartaþ exterior crack filling paste.
New surfaces should be primed with Sartaþ acrylic transparent primer (Delute
with 1/5 with water). Old painted and chalky surfaces should be
pre-treated with Sartaþ plyo exterior primer.
It must be waited for 4 weeks for newly plastered surfaces.
The setting time must be conformed to for cement based products.
Touch dry 2 hour.
Second layer application 12 hours.
Hard drying 24 hours.
It is applied with Coral roller.
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
For the first coat, it must be applied by diluting with 15% clean water.
Thinning should not be done in applying the second coat of paint.
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application. The surface should be protected from rain and frost
during application and drying periods and the application should be done
in windy conditions under direct sun light.
20 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ SÝLÝKONLU GRENLÝ DIÞ CEPHE BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25ºC)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Silikon takviyeli Akrilik emülsiyon esaslý, grenli dýþ cephe boyasý
Atmosfer þartlarý ve kirliliðine karþý yüksek dayanýklýlýk
Yüksek nefes alabilme özelliði
Kalýnlýðý ve desenli yapýsý yüzünden yüzey hatalarýný örter.
Çarpmalara karþý dayanýklýlýk
Çatlama ve þiþme yapmaz
Su kovucu
Uzun ömürlü, UV ýþýnlarý, yaðmur, ýsý ve donmaya dayanýklý olup özelliklerini
çatlama, kabarma ve solma olmaksýzýn yýllarca korur.
Küf ve yosun oluþmasýna dirençlidir.
Suyu kovar; yaðmurun duvarý ýslatmadan kaymasýný saðlar
Su bazlý dýþ cephe boyasý
Modifiye edilmiþ silikon katkýlý Stiren-akrilik kopolimer
Sýva, serpme, tarak-silme mozaik, beton, brüt beton, betopan,
rengini kaybetmiþ kendini taþýyabilen eski boyalý, terasit tipi yüzeylere
uygulanabilir.
Katý madde %(w/w)
79,5 ± 0,5
Viskosite, KU
140 ± 5
Spesifik gravite
1,79 ± 0,05
1000 gr/m²
Yüzey saðlam, temiz, kuru ve kendini taþýyabilecek durumda olmalýdýr.
Çatlaklar ve benzerleri, Sartaþ çatlak dolgu macunu ile tamir edilmelidir.
Yeni yüzeyler, eski boyalý yüzeyler ve tebeþirlenmiþ yüzeyler Sartaþ þeffaf
astar(binder) ile 1/5 sulandýrýlarak astarlanmalýdýr.
Yeni sývalý yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir.
Çimento esaslý ürünlerin priz sürelerine uyulmalýdýr.
Ýlk kuruma 1 saat.
Sert kuruma 24 saat.
Mercan Rulo ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Temiz su ile % 5 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde
yüzey yaðýþtan ve dondan korunmalý, çok rüzgarlý ve direkt güneþ ýþýðý
altýnda uygulama yapýlmamalýdýr.
25 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
SÝLÝKONLU
D4
SARTAÞ SILICONE BASE TEXTURED WALL PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Silicone modified Acrylic emulsion based, grained exterior wall paint.
Superior endurance to atmospheric circumstances and pollution.
Superior breathing ability.
Covers the surface defects by its thickness and texture.
Durable against impacts.
It doesn't form cracks, swelling.
Water repellent.
Long lasting, resists to UV rays, rain, heat and frost, thus retains its
original properties for years without cracking, blistering and fading.
Resistant againt mildew and algae growth on walls.
Water repellent; provides rain to slide away without wetting the wall.
Water based exterior wall paint.
Silicone modified Styrene-Acrylic Copolymer.
It can be applied on plaster, perfusion, scrapped rendered, mosaic, concrete,
gross concrete, betopan, mdf, previously painted surfaces that can receive
it and terasit type surfaces.
Solid content %(w/w)
79,5 ± 0,5
Viscosity, KU
140 ± 5
Specific gravity
1,79 ± 0,05
1000 gr/m²
The surface must be sound, clean, dry and be able to receive it.
Cracks etc. should be repaired with Sartaþ exterior crack filling paste.
New surfaces, old painted and chalky surfaces should be pre-treated with
Sartaþ acrylic transparent primer (Dilute with 1/3 with water).
It must be waited for 4 weeks for newly plastered surfaces.
The setting time must be conformed to for cement based products.
Touch dry 1 hour.
Hard drying 24 hours.
It is applied with Coral Roller.
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It must be applied by diluting with 5% clean water.
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application. The surface should be protected from rain and frost
during application and drying periods and the application should be done
in windy conditions under direct sun light.
25 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SÝLÝKONLU
SARTAÞ GRENLÝ DIÞ CEPHE BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25ºC)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Akrilik emülsiyon esaslý, grenli dýþ cephe boyasý
Atmosfer þartlarý ve kirliliðine karþý yüksek dayanýklýlýk
Yüksek nefes alabilme özelliði
Kalýnlýðý ve desenli yapýsý yüzünden yüzey hatalarýný örter.
Çarpmalara karþý dayanýklýlýk
Çatlama ve þiþme yapmaz
Uzun ömürlü, UV ýþýnlarý, yaðmur, ýsý ve donmaya dayanýklý olup özelliklerini
çatlama, kabarma ve solma olmaksýzýn yýllarca korur.
Küf ve yosun oluþmasýna dirençlidir.
Su bazlý dýþ cephe boyasý
Stiren-Akrilik Kopolimer
Sýva, serpme, tarak-silme mozaik, beton, brüt beton, betopan,
rengini kaybetmiþ kendini taþýyabilen eski boyalý, terasit tipi yüzeylere
uygulanabilir.
Katý madde %(w/w)
79,5 ± 0,5
Viskosite, KU
140 ± 5
Spesifik gravite
1,79 ± 0,05
1000 gr/m²
Yüzey saðlam, temiz, kuru ve kendini taþýyabilecek durumda olmalýdýr.
Çatlaklar ve benzerleri, Sartaþ çatlak dolgu macunu ile tamir edilmelidir.
Yeni yüzeyler, eski boyalý yüzeyler ve tebeþirlenmiþ yüzeyler Sartaþ þeffaf
astar(binder) ile 1/5 sulandýrýlarak astarlanmalýdýr.
Yeni sývalý yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir.
Çimento esaslý ürünlerin priz sürelerine uyulmalýdýr.
Ýlk kuruma 1 saat.
Sert kuruma 24 saat.
Mercan Rulo ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Temiz su ile % 5 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde
yüzey yaðýþtan ve dondan korunmalý, çok rüzgarlý ve direkt güneþ ýþýðý
altýnda uygulama yapýlmamalýdýr.
25 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
D5
SARTAÞ EXTERIOR TEXTURED WALL PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Acrylic emulsion based, grained exterior wall paint.
Superior endurance to atmospheric circumstances and pollution.
Superior breathing ability.
Covers the surface defects by its thickness and texture.
Durable against impacts.
It doesn't form cracks, swelling.
Long lasting, resists to UV rays, rain, heat and frost, thus retains its
original properties for years without cracking, blistering and fading.
Resistant againt mildew and algae growth on walls.
Water based exterior wall paint
Styrene-Acrylic Copolymer
It can be applied on plaster, perfusion, scrapped rendered, mosaic, concrete,
gross concrete, betopan, previously painted surfaces that can receive it
and terasit type surfaces.
Solid content %(w/w)
79,5 ± 0,5
Viscosity, KU
140 ± 5
Specific gravity
1,79 ± 0,05
1000 gr/m²
The surface must be sound, clean, dry and be able to receive it.
Cracks etc. should be repaired with Sartaþ exterior crack filling paste.
New surfaces, old painted and chalky surfaces should be pre-treated with
Sartaþ acrylic transparent primer (Dilute with 1/5 with water).
It must be waited for 4 weeks for newly plastered surfaces.
The setting time must be conformed to for cement based products.
Touch dry 1 hour.
Hard drying 24 hours.
It is applied with Coral Roller.
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
For the first coat, it must be applied by diluting with 5% clean water.
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application. The surface should be protected from rain and frost
during application and drying periods and the application should be done
in windy conditions under direct sun light.
25 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ ÇATI-DAM-DUVAR SU ÝZOLASYON BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25ºC)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Kullanýma hazýr, fýrça veya rulo ile kolayca uygulanabilir
% 600 elastik
Mükemmel su buharý geçirgenliði
UV ýþýnlarýna dayanýmlý
Beyaz renkli
Akrilik emülsiyon esaslý, kimyevi dirençli su izolasyon son kat boyasý
Akrilik emülsiyon esaslý
Beton, sýva, çimento levha, galvaniz, çinko, alüminyum, PVC, polyester,
ahþap kaplý eðimli çatý ve teraslarýn yalýtýmýnda, düz damlarýn su geçirmemesi
için izole edilmesinde son kat boyasý ve binalarýn dýþ cephelerinin su
yalýtýmýnda son kat boya olarak
Katý madde %(w/w) 65 ± 0,5
Su Emme
0,100 kg / m² h
Viskosite, KU
140+10
Sýcaklýk Dayanýmý (-30°C) - (+80°C)
Spesifik gravite
1,36 ± 0,05 Esneklik
Çok iyi
pH
8,5+1
1,5 kg/m² (1 mm kalýnlýk için)
Uygulama yapýlacak yüzeyleri, yapýþmayý zayýflatan gevþek tabakalardan,
toz, kir ve yaðdan temizleyiniz. Onarýlmasý güç eskimiþ beton yüzeyler
üzerine þap dökülerek zemin saðlamlaþtýrýlmalýdýr. Beton zeminin saðlam
ve kürünü tamamlamýþ olmasýna dikkat edilmelidir. Bu süre taze betonlarda
28 gündür. Uygulama yapýlacak yüzeydeki hasarlý yerleri ve çatlaklarý 1
kýsým izolasyon astarý ve 3 kýsým ince kum ile iyice karýþtýrýp macun haline
getirilmiþ izolasyon astarý ile doldurarak düzeltiniz. Uygulama öncesi yüzeye
astar katý olarak 1 kat gri su izolasyon astarý sürünüz.
Ýkinci kat iþlemleri 4-6 saat sonra
Ýzolasyon boyasýný karýþtýrýnýz, fýrça veya rulo ile yatayda 2; dikeyde 1-2 kat
uygulayýnýz. Dik yüzeylerde 0,5-1 mm, yatay yüzeylerde 1-1,5 mm tatbik
edilir. Katlar arasýnda sýcaklýða baðlý olarak 4-6 saat bekleyiniz. Uygulamaya
ara verildiði zamanlarda ambalajý kapalý tutunuz.
Kullanýma hazýrdýr.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +35°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir. Kullanýma hazýr hale gelme süresi hava sýcaklýðýna
baðlý olarak 3-7 gün arasýdýr.
20 kg’lýk plastik kova.
Serin yerde dondan korunarak 1 yýl saklanabilir.
D6
SARTAÞ ROOF-FRAME-WALL WATER INSULATION PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
It is ready to use and can be easily applied by a brush or roller
%600 flexible
Excellent water vapor permeability
UV resistant
White colored
Acrylic emulsion based, chemical resistant waterproofing final coat paint
Acrylic emulsion based
as the top coat painting in insulation of concrete, plaster, cement board,
galvanized steel, zinc, aluminum, PVC, polyester, wood covered pitched
roofs and terraces, to isolate flat roofs for waterproofing and for waterproofing
of exterior walls of buildings
Solid material %(w/w) 65 ± 0,5
Water absorption 0,100 kg / m² h
Viscosity, KU
140+10
Temperature resistance (-30°C) - (+80°C)
Specific gravity
1,36 ± 0,05 Flexibility
very good
pH
8,5+1
1.5 kg/m² (for 1 mm thickness)
Clean the application surfaces off the loose layers that weaken the adhesion,
dust, dirt and grease. The ground should be secured in a way that screed is
poured on the hard-to-repair and obsolete concrete surfaces. The ground
should be secured in the way that screed is poured on hard-to-repair obsolete
surfaces. It should be ensured that concrete floor is robust and completes its
curing. This period refers to 28 days for fresh concretes. Fill cracks and
damaged sections on the application surface with insulating coat resolved
to paste by mixing thoroughly with 1 part-insulating coat and 3 part- fine
sand. Apply 1 coat gray water insulating liner on the surface as paint base
before application.
The second coat procedures after 4-6 hours
Stir the insulation paint, apply 2-coat horizontally and 1-2-coat vertically
with a brush or roller. 0,5-1 mm for vertical surfaces and 1-1,5 mm for
horizontal surfaces is applied. Wait for 4-6 hours, depending on temperature
between layers. Keep container closed when the application is interrupted.
It is ready for use.
It should be taken into account that the surface temperature is between +5
°C and +35 °C during application. The period that it becomes available is
between 3-7 days, depending on the temperature.
20 kg plastic bucket.
It can be stored in a cool place for 1 year by being protected from frost.
SARTAÞ ÇATI-DAM-DUVAR SU ÝZOLASYON ASTARI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25ºC)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Kullanýma hazýr, fýrça veya rulo ile kolayca uygulanabilir
% 600 elastik
Mükemmel su buharý geçirgenliði
UV ýþýnlarýna dayanýmlý
Açýk Gri renkli
Akrilik emülsiyon esaslý, kimyevi dirençli su izolasyon malzemesi.
Akrilik emülsiyon esaslý
Beton, sýva, çimento levha, galvaniz, çinko, alüminyum, PVC, polyester,
ahþap kaplý eðimli çatý ve teraslarýn yalýtýmýnda, düz damlarýn su geçirmemesi
için izole edilmesinde astar kat olarak
Binalarýn dýþ cephelerinin suyalýtýmýnda
Çatlaklar, saçak, baca dipleri gibi detaylarýn yalýtýmýnda kullanýlýr.
Katý madde %(w/w) 66 ± 0,5
Su Emme
0,100 kg / m² h
Viskosite, KU
140+10
Çatlak Köprüleme ³ 0,75 mm
Spesifik gravite
1,36 ± 0,05 Sýcaklýk Dayanýmý (-30°C) - (+80°C)
pH
8,5+1
Esneklik
Çok iyi
1,5 kg/m² (1 mm kalýnlýk için)
Uygulama yapýlacak yüzeyleri, yapýþmayý zayýflatan gevþek tabakalardan,
toz, kir ve yaðdan temizleyiniz. Onarýlmasý güç eskimiþ beton yüzeyler
üzerine þap dökülerek zemin saðlamlaþtýrýlmalýdýr. Beton zeminin saðlam
ve kürünü tamamlamýþ olmasýna dikkat edilmelidir. Bu süre taze betonlarda
28 gündür. Uygulama yapýlacak yüzeydeki hasarlý yerleri ve çatlaklarý 1
kýsým izolasyon astarý ve 3 kýsým ince kum ile iyice karýþtýrýp macun haline
getirilmiþ izolasyon astarý ile doldurarak düzeltiniz. Uygulama öncesi yüzeye
astar katý olarak 1’e 4 oranýnda su ile seyreltilmiþ su izolasyon astarýný
sürünüz.
Ýkinci kat iþlemleri 4-6 saat sonra
Ýzolasyon astarýný karýþtýrýnýz, fýrça veya rulo ile yatayda 2; dikeyde 1-2 kat
uygulayýnýz. Dik yüzeylerde 0,5-1 mm, yatay yüzeylerde 1-1,5 mm tatbik
edilir. Katlar arasýnda sýcaklýða baðlý olarak 4-6 saat bekleyiniz. Uygulamaya
ara verildiði zamanlarda ambalajý kapalý tutunuz. Geniþ satýhlarýn
güçlendirilmesi, parapet köþeleri, aydýnlýklar, baca dipleri gibi birleþme
yerleri ve çatlaklarýn köprülendirilmesinde, izolasyon astarýný özel izolasyon
filesi ile birlikte uygulayýnýz. Bu iþlemi, astar kat uygulamasýndan sonra
yapýnýz. Yaya ve yük trafiðine maruz kalan yüzeyler þap, seramik gibi
koruyucu bir kaplama malzemesi ile kaplanabilir.
Kullanýma hazýrdýr.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +35°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir. Kullanýma hazýr hale gelme süresi hava sýcaklýðýna
baðlý olarak 3-7 gün arasýdýr.
20 kg’lýk plastik kova.
Serin yerde dondan korunarak 1 yýl saklanabilir.
D7
SARTAÞ ROOF-FRAME-WALL WATER INSULATION LINING
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
It is ready to use and can be easily applied by a brush or roller
%600 flexible
Excellent water vapor permeability
UV resistant
Light gray colored
Acrylic emulsion based, chemical resistant waterproofing material.
Acrylic emulsion based
It is used in insulation of concrete, plaster, cement, plate, galvanized steel,
zinc, aluminum, PVC, polyester and wood covered pitched roofs and terraces,
to isolate flat roofs for waterproofing as primer coat, in waterproofing of
exterior walls of buildings and in insulation of the details, such as cracks,
eaves, chimney bases.
Solid material %(w/w) 66 ± 0,5
Water absorption 0,100 kg / m² h
Viscosity, KU
140+10
Crack bridging
³ 0,75 mm
Specific gravity
1,36 ± 0,05 Temperature resistance (-30°C) - (+80°C)
pH
8,5+1
Flexibility
very good
1.5 kg/m² (for 1 mm thickness)
Clean the application surfaces off the loose layer that weaken the adhesion,
dust, dirt and grease. The ground should be secured in a way that screed is
poured on the hard-to-repair and obsolete concrete surfaces. It should be
ensured that concrete floor is robust and completes its curing. This period
refers to 28 days for fresh concretes. Fill cracks and damaged sections on
the application surface with insulating coat resolved to paste by mixing
thoroughly with 1 part-insulating coat and 3 part- fine sand.
Apply a waterproof liner diluted with water at a ratio of 1 to 4 on the surface
as paint base before application.
The second coat procedures after 4-6 hours
Stir the insulating coat, apply 2-coat horizontally and 1-2-coat vertically
with a brush or roller. 0,5-1 mm for vertical surfaces and 1-1,5 mm for
horizontal surfaces is applied. Wait for 4-6 hours, depending on temperature
between layers. Keep container closed when the application is interrupted.
Apply insulating coat with special isolation mesh in strengthening large
surfaces, bridging of the joints and cracks, such as parapet corners, light
and chimney bases. Perform this process after applying paint base. Surfaces
exposed to pedestrian and cargo traffic may be covered with a protective
coating material, such as screed and ceramic.
It is ready for use.
It should be taken into account that the surface temperature is between +5
°C and +35 °C during application. The period that it becomes available is
between 3-7 days, depending on the temperature.
20 kg plastic bucket.
It can be stored in a cool place for 1 year by being protected from frost.
SARTAÞ SU-TUT
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Stiren-akrilik esaslý su izolasyon malzemesi
Su geçirmez, Yüksek nefes alabilme özelliði
Esnek, Sýcaklýk farklýlýklarýnda elastikliðini korur.
Her türlü yapý malzemesine mükemmel yapýþýr.
Su-tut üzerine boya sürülebilir.
Su izolasyon malzemesi
Modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer
SARTAÞ SU-TUT, yapýlarda su ve rutubet geçirimsizliði istenilen beton,
sýva, tuðla, çini, biriket, ytong, oluklu ve oluksuz asbestli çatý
kaplama levhalarý, tahta, ziftli kaðýt kaplý çatýlar ve teraslar ile yapýlarda
yatay ve dikey tüm yüzeylerde, pencere pervazlarý, damlýklar, havuz,
sarnýç, su depolarý, kanallar vs. gibi yerlerde güvenle kullanýlabilir.
Katý madde %(w/w)
63,5 ± 0,5
Viskosite, KU
140 ± 5
Spesifik gravite
1,37 ± 0,05
Ýki katta toplam 600 mikron kuru film kalýnlýðýnda yaklaþýk 0.8 kg/m²
Kesin sarfiyat tatbikat ile tesbit edilir.
SARTAÞ SU-TUT kesinlikle nemsiz, kuru ve temiz yüzeylere uygulanmalýdýr.
Uygulama yapýlacak yüzey üzerindeki ürünün yapýþmasýný engelleyecek
her türlü yað, kir, toz, gevþek zeminler temizlenmelidir.
Sýva ve Beton yüzeylerde SARTAÞ SU-TUT uygulamadan önce yüzeyin
(7 hacim suya 1 hacim muriatic acid karýþtýrýlarak) yýkanmasý tavsiye edilir.
Uygulama yapýlacak yüzeylerin göllenmeye imkan vermeyecek þekilde
eðime sahip olmasý gereklidir. Zemin düzgünlüðü için Sartaþ dýþ cephe
çatlak dolgu macunu kullanýlmalýdýr. Yüzeyin durumuna göre SU-TUT %100
oranýnda su ile inceltilerek bir kat astar çekilmeli ve bunun üzerine iki kat
SU-TUT inceltilmeden uygulanmalýdýr. Uygulama en az iki kat halinde
uygulanan her kat bir evvelki katýn dikine en geç 24 saat sonra tatbik
edilmelidir. Birleþim yerlerinde þeritler halinde kestirme þeklinde uygulama
yapýlmalýdýr.
Ýlk kuruma :12 saat. Ýkinci kat :24 saat. Tam kuruma :48 saat.
Fýrça, rulo ile uygulanýr. Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Astar kat için %100 su ile inceltilir.
2. ve son kat lar inceltme yapýlmadan uygulanmalýdýr.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir. SU-TUT uygulama ve kuruma süreleri içerisinde
yüzey yaðýþtan ve dondan korunmalý, çok rüzgarlý ve direkt güneþ ýþýðý
altýnda uygulama yapýlmamalýdýr.
3,5 kg, 20 kg
Serin yerde dondan korunarak 1 yýl saklanabilir.
D8
SARTAÞ WATERSTOP SEALER
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Acrylic based water insulation material.
Water proof . Superior breathing ability.
Flexible. Conserves the flexibility during the temperature differences.
Provides excellent adhession on the every types of
construction materials.
Outer surface can be paint.
Water Insulation Material.
Modified Styrene-Acrylic Copolymer.
Sartaþ Su-Tut can be used safely at the places that water and humidity
proof desired such as concrete, plaster, brick, china, briquette, ytong,
grooved and not grooved asbestos roof coating plates,
wooden, roofs and terraces coated bituminous paper with all vertical and
horizontal surfaces at the buildings, window borders, coronas, pools,
cisterns, water tanks, ducts etc.
Solid content %(w/w)
63,5 ± 0,5
Viscosity, KU
140 ± 5
Specific gravity
1,37 ± 0,05
600 micron dry film thickness with two coat of 0.8 kg/m² approximately.
Certain consumption can be found by experience.
SARTAÞ SU-TUT must be absolutely applied to the surfaces that non-humid,
dry and clean. All of the oil, dirt, dust, loose floor that inhibits the adhesion
of the product must be clean on the application surface.
Before the application of the SARTAÞ SU-TUT to the Plaster and Concrete
surfaces, it is advised that the surface should be washed (with 1 volume
muriatic acid for 7 volume water). Application surfaces must has a slope
such that disallows the congestion. Sartaþ exterior crack filling paste must
be used for floor smoothness. According to the surface condition, a primer
layer must be applied with the SARTAÞ SU-TUT diluted by the 100% water
and two layers must be applied over this without diluting. Application must
be carried out as two layers at minimum that each layers perpendicular to
the previous and must be applied after 24 hours at the latest.
Su-tut should be applied in form of strips at joints.
First Drying :12 hours. Second Layer : 24 hours.
Complete Drying : 48 hours.
It is applied with brush, roller .Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It is diluted by 100% water as the Primer Layer. It is not
diluted for second and final layers.
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application. The surface should be protected from rain and frost
during application and drying periods and the application should be done
in windy conditions under direct sun light.
3,5 kg, 20 kg
It can be kept for 1 year at a cool place protected from frost.
SARTAÞ
SU GEÇÝRMEZ ÇATI VE BETON KÝREMÝT BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Su ile inceltilir ve temizlenir. Kullanýma hazýrdýr. Fýrça ve rulo ile
kolaylýkla uygulanabilir. Yarý akýþkan özelliði sayesinde, yüzeyleri
kolaylýkla kaplar. Mikro gözenekli yapýsýndan ötürü teneffüs kabiliyeti
ile yüzeylerin nefes almasýný saðlar. Çok elastiktir. Sýcak ve soðuk
farklarýnda elastikiyetini korur. Mükemmel yapýþýr. Kimyevi ve UV
direnci yüksektir. Yapýsýnda bulundurduðu özel antibakteriyel maddeler
sayesinde küf ve yosun üremesine izin vermez. Su geçirimsizdir.
Dekoratiftir.
Su bazlý, elastik, su geçirmez çatý ve beton kremit boyasý
Modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer
Su ve nem geçirimsizliði istenilen binalarda, beton, sýva, tuðla, ytong,
briket, kiremit, beton kiremit, eternit, seramik, ahþap, oluklu ve oluksuz
asbestli çatý kaplama levhalarýnda güvenle kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
62 ± 0,5
Viskosite, KU
120 ± 5
Spesifik gravite
1,3 ± 0,05
350 gr/m2
Uygulama yapýlacak yüzeyler yapýþmayý engelleyici her türlü yað, kir
ve gevþek tabakalardan arýndýrýlmalý; yüzey temiz ve kuru bir hale
getirilmelidir. Boyanacak yüzeyler su toplanmasýna imkan vermeyecek
þekilde eðimli olmalýdýr.
Kat baþýna 6 saat
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Uygulama yapýlacak yüzeyler yapýþmayý engelleyici her türlü yað, kir
ve gevþek tabakalardan arýndýrýlmalý; yüzey temiz ve kuru bir hale
getirilmelidir. Temizlenmiþ ve uygulamaya hazýr hale getirilmiþ
yüzeylere, Sartaþ Çatý ve Beton Kremit boyasý %30 oranýnda su ile
inceltilerek 1. kat astar olarak, uygulanmalý, astar kuruduktan sonra
üzerine inceltilmeden üzerine iki veya üç kat halinde uygulanmalýdýr.
Uygulanacak her kat, bir evvelki katýn ters yönünde en az 24 saat sonra
uygulanmalýdýr. Uygulama yapýlmýþ yüzeyler 24 saat boyunca, yaðmur,
kar ve dondan korunmalýdýr. Boya özellikle kuru havalarda +5/+35°C
arasýndaki sýcaklýklarda uygulanmalýdýr. 5°C'nin altýnda, yaðmur, kar...
gibi hava koþullarýnda uygulanmamalýdýr Solvent içermez ve pratik
olarak kokusuzdur.Aletleri su ile temizleyiniz.
1. kat temiz su ile %30 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
(Fýrça ve rulo ile uygulamada)
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri
içerisinde yüzey yaðýþtan ve dondan korunmalý, çok rüzgarlý ve direkt
güneþ ýþýðý altýnda uygulama yapýlmamalýdýr.
20 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
D9
SARTAÞ
WATER PROOF PAINT FOR ROOF AND CONCRETE TILE
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Thinned and cleaned with water. Ready to use. Easily with a brush and
roller can be applied. Semi-fluid, thanks to the easily cover the surfaces.
Micro-porous surfaces to breathe and provides the ability to breathe
because of the structure.
Very elastic. Remains flexible hot and cold differences. Excellent
adhesion. Chemical and UV resistance. Structure holds a special antibacterial with the growth of mildew and algae will not allow.
Impermeable to water. Decorative.
Water based elastic waterproof roof and concrete tile paint.
Modified Styrene-Acrylic Copolymer.
Exterior masonry, concrete, plaster, tile, concrete tile, brick,
wood, roof boarding plates, roofs and terraces covered with pitch
Solid content %(w/w)
62 ± 0,5
Viscosity, KU
120 ± 5
pecific gravity 20'c
1,3 ± 0,05
350 gr/m2
Dirt, grease, old loose or flaking materials must be removed from the
surfaces. Surfaces on which it is to be applied should be sufficiently
inclined so that water accumulation is not allowed.
6 hours per coat.
It is applied with brush or roller.
Dirt, grease, old loose or flaking materials must be removed from the
surfaces. Stir well before use. Dilute with 30% of water for
application of the first priming coat with brush or roller. Apply
min. 2-3 coats undiluted. Each coat must be applied in opposite direction
of the previous coat. The ambient temperature and the temperature of
the surfaces to be treated should be between +5ºC and 35ºC
Solvent free and practically odourless
Clean the tools with water.
First coat must be applied by diluting with 30 % clean water.
(For brush and roller application)
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application. The surface should be protected from rain
and frost during application and drying periods and the application
should be done in windy conditions under direct sun light.
20 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ SENTETÝK DESENLÝ BOYA
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Alkid reçine esaslý, iç ve dýþ aksamlar için son kat boya
Yüksek örtücülük
Silinebilir
Kurþun içermez
Yüksek ve kalýcý parlaklýk
Alkid baðlayýcý esaslý, üstün özellikleri olan parlak bir son kat boyadýr.
Alkid reçine
Binalarýn iç ve dýþ kýsýmlarýnda, mobilyalarda, tarým araçlarýnda ve
benzeri her türlü ahþap ve metal yüzeylerde uygun astarlarla kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
64,2 ± 0,5
Viskosite, KU
140 ± 5
Spesifik gravite
1,1 ± 0,05
1000 gr/m²
Uygulama yapýlacak yüzeyler yað, pas gibi kirliliklerden arýndýrýlmalýdýr.
Yeni boyanacak yüzeyler Sartaþ Sentetik Astar ile astarlanmalýdýr.
Bu þekilde hazýrlanmýþ yüzeylere zýmpara yapýlarak, 24 saat sonra
Sartaþ Sentetik Desenli Boya uygulanýr. Ýki kat uygulamalarda
katlar arasý 1 gün bekleyiniz.
Dokunma Kurumasý :3-4 saat ;
Sert kuruma : 24 saat
Kullanmadan önce iyice karýþtýrýnýz. Boyayý fýrça ya da rulo ile
uygulama kývamýna getirmek için %10, Püskürtme tabancasý ile
uygulama kývamýna getirmek için %15 Sartaþ Sentetik Tiner ile inceltiniz.
Fýrça, rulo veya pistole ile iki kat uygulayýnýz. Havasýz pistole de
olabilir. Aletler sentetik tinerle temizlenmelidir.
Ýnceltme oraný % 10-15 kýsým
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
18 kg
Serin ve kuru ortamda aðzý açýlmamýþ orijinal ambalajýnda 3 yýldýr.
DESENLÝ BOYA
D 10
SARTAÞ SYNTHETIC TEXTURED PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Alkyd resin based, final layer outer and inner face paint.
Superior covering.
Can be cleaned.
Unleaded.
High and permanent brightness.
Solvent-Borne Alkyd gloss enamel
Alkyd resin
It is used safely with the suitable primer at the indoor and outdoor
at the every types of wood, wall, metallic surfaces and furniture.
Solid content %(w/w)
64,2 ± 0,5
Viscosity, KU
140 ± 5
Specific gravity
1,1 ± 0,05
1000 gr/m²
Application surfaces must be cleaned from dirt such as oil, rust etc.
Surfaces that will be painted recently must be primed by Sartaþ
Synthetic Primer. The surfaces prepared such this is sanded
and Sartaþ Synthetic Texture Paint is applied after 24 hours.
In the applications of two layers, wait for 1 day between the layers.
Tack free after: 3-4 hours.
Hard dry : 24 hours
Stir well before use. Dilute the Paint by Sartaþ Synthetic Thinner
at the amount of 10% for obtaining the consistency to use at
brush or roll applications and at the amount of 15% for
obtaining the consistency to use at spraying gun applications.
Apply one two coats with brush, roller or spraygun.
Airless gun application is also possible.
Tools can be cleaned with Synthetic Thinner.
Dilution ratio : 10-15 % parts
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application.
18 kg
It can be stored for 3 years at the original unopened package in a cool
and dry place.
DESENLÝ BOYA
SU BAZLI ASTARLAR
WATER BASED PRIMERS
E
SARTAÞ BRÜT BETON ASTARI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Saðlam bir zemin hazýrlayarak son katýn yüzeye iyi yapýþmasýný saðlar.
Boya performansýný artýrýr.
Boya sarfiyatýný azaltýr.
Akrilik emülsiyon esaslý olup, brüt beton ve tavanlar için alçý sývanýn yüzeye
yapýþmasýný arttýrmak için geliþtirilmiþ özel bir astardýr.
Stiren-Akrilik Kopolimer
Ýç mekan duvarlar ve tavanlar için alçý sýva ve buna benzer alçý kireç
harçlarýnýn brüt beton üzerine aderansýný arttýrmak için kullanýlýr.
Katý madde %(w/w) 59,5 ± 0,5
Viskosite, KU
110 ± 5
Spesifik gravite
1,44 ± 0,05
120 gr/m²
Uygulama yapýlacak yüzeylerdeki her türlü kir, kür ajanlarý,
kalýp ayýrma yaðlarý, kabarmýþ boyalar ve tozlar temizlenmelidir.
Uygulama öncesi Brüt Beton Astarý hacimce %40-50 temiz su ile
inceltilerek homojen hale gelinceye kadar mekanik olarak karýþtýrýlýr
ve tek kat olarak rulo ile uygulanýr.
Uygulama sýrasýnda ve uygulama sonrasýndaki 24 saat içinde uygulama
yapýlacak yüzeyin ve ortamýn +5 °C nin altýnda olmamasýna dikkat edilmelidir.
Uygulamada kullanýlan el aletleri uygulamadan sonra su ile temizlenmelidir
Tam kuruma 24 saattir.
Fýrça veya rulo ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Temiz su ile %40-50 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
(Fýrça ve rulo ile uygulamada)
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde
yüzey yaðýþtan ve dondan korunmalý, çok rüzgarlý ve direkt güneþ ýþýðý
altýnda uygulama yapýlmamalýdýr.
12 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
E1
SARTAÞ GAS CONCRETE PRIMER(BETON-CONTACT PRIMER)
Principal properties
Description
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Provides good adhesion of topcoat by preparing durable substrate.
Increases paint performance.
Decreases paint consumption.
Gas Concrete Primer is a special acrylic emulsion based undercoat,
developed for gross concretes and ceilings to make the plastering
adhere on the surface better.
Styrene-Acrylic Copolymer .
Can be used for internal walls and ceilings to increase the adherence
of gypsum plastering or such soil mixtures on the gross concrete.
Solid content %(w/w)
59,5 ± 0,5
Viscosity, KU
110 ± 5
Specific gravity
1,44 ± 0,05
120 gr/m²
The application surfaces should be cleared off from all kinds of dirt,
curing agents, mould release oils, blistered paint and dust.
Before applying Gas Concrete Primer, it is diluted with maximum clean
water of 40-50% volume, stirred mechanically until it is homogeneous and
applied on the surface as single coat with roller.
You should be careful that the surface and the environment are not lower
than +5 °C during and for 24 hours after the application.
Please clean the hand tools you used after the application with water.
Hard dry 24 hours.
It is applied with brush, roller or spraying.
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It must be applied by diluting with 40-50 % clean water.
(For brush and roller application)
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application. The surface should be protected from rain and frost
during application and drying periods and the application should be done
in windy conditions under direct sun light.
12 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ SÝLÝKONLU ÞEFFAF ASTAR(BINDER)
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Akrilik, fazla emiþ yapan yüzeyler için, þeffaf, iç-dýþ cephe astarý
Zeminin emiþini azaltarak boya sarfiyatýný azaltýr.
Zemini takviye eder, filmin yüzeye yapýþmasýný arttýrýr.
Mükemmel yapýþma
Boyanýn yüzey ile bütünleþmesini temin eder.
Silikon muhtevasý gözeneklere iyi nüfuz ederek zemin altýndaki suyu azaltýr.
Zemine derinlemesine nüfuz ederek boþluklarý doldurur,
boyanýn zemine yapýþkanlýðýný arttýrýr.
Su bazlý iç ve dýþ cephe astarý
Stiren-Akrilik Kopolimer
Saten alçý,alçýpan gibi ilk defa boyanacak yüzeyler ile çok emici ve
tozuma karakterli yüzeylerin boya alt astarlamasýnda kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
30 ± 0,5
Viskosite, KU
65 ± 5
Spesifik gravite
1,03 ± 0,05
100 gr/m²
Uygulama yapýlacak yüzeyler her türlü kalýp yaðý, kir, toz ,
gevþek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama iþlemi yapýlýr.
Yüzey bozukluklarý Sartaþ iç cephe macunu veya Sartaþ dýþ cephe
çatlak tamir macunu ile düzeltilmelidir. Taze sývalý yüzeylerde 4 hafta
beklenmelidir. Çimento esaslý ürünlerin priz sürelerine uyulmalýdýr.
Ýlk kuruma : 30 – 60 dak.
Boya uygulanmasý : 6 saat sonra
Son kuruma : 24 saat
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Temiz su ile 1/5 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
(Fýrça ve rulo ile uygulamada)
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde
yüzey yaðýþtan ve dondan korunmalý, çok rüzgarlý ve direkt güneþ ýþýðý
altýnda uygulama yapýlmamalýdýr.
2,5 kg, 7,5 kg, 15 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
E2
SARTAÞ SILICONE BASE TRANSPARENT PRIMER (SEALER)
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Acrylic emulsion based, interior and exterior wall primer with
transparent characteristic developed for highly absorbent surfaces.
Decreases paint consumption by decreasing paint consumption
the absorbency of the substrate.
Reinforces the substrates, increases the adhesion of surface coating.
Excellent adherence.
It provides the integration of the paint and the surface breathing ability.
Silicone content enables deep penetration under the surface reducing
water absorption.
Penetrates deeply to the substrate thanks to its filler free structure,
reinforces the substrate and increases the adhesion of surface coating to the
substrate.
Water based interior-exterior wall primer.
Styrene-Acrylic Copolymer.
It is used for under paint priming of surfaces that will be
painted fort he first time like plaster, plaster board and
surfaces that are very absorbent and with dust emission character.
Solid content %(w/w)
30 ± 0,5
Viscosity, KU
65 ± 5
Specific gravity
1,03 ± 0,05
100 gr/m²
Priming should be done after the surfaces to be applied is
cleaned of all typed of mould oil, dirt, dust and loose layers.
The surface faults should be corrected with Sartaþ interior filling
paste or Sartaþ exterior crack filling putty. It must be waited
for 4 weeks for newly plastered surfaces. Setting
period must be observed for cement based products.
First drying : 30 – 60 min.
Paint application : after 6 hours.
Final drying : 24 hours
It is applied with brush, roller or spraying.
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It must be applied by diluting with 1/5 clean water.
(For brush and roller application)
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application. The surface should be protected from rain and frost
during application and drying periods and the application should be done
in windy conditions under direct sun light.
2,5 kg, 7,5 kg, 15 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ AKRÝLÝK ÞEFFAF ASTAR(BINDER)
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Akrilik, fazla emiþ yapan yüzeyler için, þeffaf, iç-dýþ cephe astarý
Zeminin emiþini azaltarak boya sarfiyatýný azaltýr.
Zemini takviye eder, filmin yüzeye yapýþmasýný arttýrýr.
Boyanýn yüzey ile bütünleþmesini temin eder.
Zemine derinlemesine nüfuz ederek boþluklarý doldurur,
Boyanýn zemine yapýþkanlýðýný arttýrýr.
Su bazlý iç ve dýþ cephe astarý
Stiren-Akrilik Kopolimer
Saten alçý,alçýpan gibi ilk defa boyanacak yüzeyler ile çok emici ve
tozuma karakterli yüzeylerin boya alt astarlamasýnda kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
30 ± 0,5
Viskosite, KU
65 ± 5
Spesifik gravite
1,02 ± 0,05
100 gr/m²
Uygulama yapýlacak yüzeyler her türlü kalýp yaðý, kir, toz ,
gevþek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama iþlemi yapýlýr.
Yüzey bozukluklarý Sartaþ iç cephe macunu veya Sartaþ dýþ cephe
çatlak tamir macunu ile düzeltilmelidir. Taze sývalý yüzeylerde 4 hafta
beklenmelidir. Çimento esaslý ürünlerin priz sürelerine uyulmalýdýr.
Ýlk kuruma : 30 – 60 dak.
Boya uygulanmasý : 6 saat sonra
Son kuruma : 24 saat
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Temiz su ile 1/5 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
(Fýrça ve rulo ile uygulamada)
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde
yüzey yaðýþtan ve dondan korunmalý, çok rüzgarlý ve direkt güneþ ýþýðý
altýnda uygulama yapýlmamalýdýr.
2,5 kg, 7,5 kg, 15 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
E3
SARTAÞ ACRYLIC BASE TRANSPARENT PRIMER (SEALER)
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Acrylic emulsion based, interior and exterior wall primer with transparent
characteristic developed for highly absorbent surfaces.
Decreases paint consumption by decreasing the absorbency of the substrate.
Reinforces the substrates, increases the adhesion of surface coating.
It provides the integration of the paint and the surface breathing ability.
Penetrates deeply to the substrate thanks to its filler free structure, reinforces
the substrate and increases the adhesion of surface coating to the substrate.
Water based interior-exterior wall primer.
Styrene-Acrylic Copolymer.
It is used for under paint priming of surfaces that will be
painted fort he first time like plaster, plaster board and
surfaces that are very absorbent and with dust emission character.
Solid content %(w/w)
30 ± 0,5
Viscosity, KU
65 ± 5
Specific gravity
1,02 ± 0,05
100 gr/m²
Priming should be done after the surfaces to be applied is
cleaned of all typed of mould oil, dirt, dust and loose layers.
The surface faults should be corrected with Sartaþ interior filling
paste or Sartaþ exterior crack filling putty. It must be waited
for 4 weeks for newly plastered surfaces. Setting
period must be observed for cement based products.
First drying : 30 – 60 min.
Paint application : after 6 hours.
Final drying : 24 hours
It is applied with brush, roller or spraying.
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It must be applied by diluting with 1/5 clean water.
(For brush and roller application)
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application. The surface should be protected from rain and frost
during application and drying periods and the application should be done
in windy conditions under direct sun light.
2,5 kg, 7,5 kg, 15 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ AKRÝLÝK ÖRTÜCÜ ASTAR
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Silikon takviyeli Akrilik emülsiyon esaslý, iç ve dýþ cephe astarý
Pigment ihtivasý dolayýsý ile ekstra örtücülük saðlar.
Boya sarfiyatýný azaltýr.
Mükemmel yapýþma
Süper nefes alma özelliði
Su bazlý dýþ cephe astarý
Silikon takviyeli, Stiren-Akrilik Kopolimer
Sýva, serpme, tarak-silme mozaik, beton, brüt beton, betopan,
rengini kaybetmiþ kendini taþýyabilen eski boyalý, terasit tipi yüzeylere
uygulanabilir.
Katý madde %(w/w) 54 ± 0,5
Viskosite, KU
90 ± 5
Spesifik gravite
1,51 ± 0,05
200 gr/m²
Uygulama yapýlacak yüzeyler her türlü kalýp yaðý, kir, toz ,
gevþek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama iþlemi yapýlýr.
Yüzey bozukluklarý Sartaþ iç cephe macunu veya Sartaþ dýþ cephe
çatlak tamir macunu ile düzeltilmelidir. Taze sývalý yüzeylerde 4 hafta
beklenmelidir. Çimento esaslý ürünlerin priz sürelerine uyulmalýdýr.
6 saat sonra boya tatbik edilebilir.
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Temiz su ile %10-15 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
(Fýrça ve rulo ile uygulamada)
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde
yüzey yaðýþtan ve dondan korunmalý, çok rüzgarlý ve direkt güneþ ýþýðý
altýnda uygulama yapýlmamalýdýr.
3,5 kg, 10 kg, 20 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
E4
SARTAÞ ACRYLIC BASE LATEX PRIMER
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Acrylic emulsion based, reinforced with silicone
interior and exterior wall primer.
Pigmented; provides hiding.
Reduces paint consumption.
Excellent adherence.
Superior breathing ability.
Water based exterior wall primer.
Styrene-Acrylic Copolymer reinforcement with silicone resin.
It can be applied on plaster, perfusion, scrapped rendered, mosaic,
concrete, gross concrete, betopan, osb, previously painted
surfaces that can receive it and terasit type surfaces.
Solid content %(w/w)
54 ± 0,5
Viscosity, KU
90 ± 5
Specific gravity
1,51 ± 0,05
200 gr/m²
Priming should be done after the surfaces to be applied is
cleaned of all typed of mould oil, dirt, dust and loose layers.
The surface faults should be corrected with Sartaþ interior filling
paste or Sartaþ exterior crack filling putty. It must be waited
for 4 weeks for newly plastered surfaces. Setting
period must be observed for cement based products.
Paint layer application 6 hours.
It is applied with brush, roller or spraying.
It must be applied by diluting with 10-15 % clean water.
(For brush and roller application)
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application. The surface should be protected from rain and frost
during application and drying periods and the application should be done
in windy conditions under direct sun light.
3,5 kg, 10 kg, 20 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ AKRÝLÝK GEÇÝÞ (DÖNÜÞÜM) ASTARI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Saðlam bir zemin hazýrlayarak son kat boyanýn yüzeye iyi yapýþmasýný saðlar.
Zemini takviye eder, filmin yüzeye yapýþmasýný arttýrýr.
Boya performansýný artýrýr.
Boya sarfiyatýný azaltýr.
Akrilik emülsiyon esaslý, özellikle solvent bazlý boyadan su bazlý
boyaya geçiþte, iç cephe sývalý saðlam yüzeylerde ve renk
geçiþlerinde kullanýlabilecek dolgulu bir iç cephe astarýdýr.
Stiren-Akrilik Kopolimer
Solvent bazlý boya üzerine su bazlý iç cephe boya uygulanarak deðiþiklik
yapýlmak istendiðinde geçiþ astarý olarak kullanýlýr. Ayrýca her türlü beton,
gaz beton, briket, tuðla, sýva ve benzeri mineral yüzeylerde son kat ürünlerin
uygulamasýndan önce iç cephelerde astar olarak kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
64,2 ± 0,5
Viskosite, KU
124 ± 5
Spesifik gravite
1,54 ± 0,05
150 gr/m²
Uygulamadan önce kabarmýþ, gevþek ve saðlýksýz görünümlü yerler
yüzeyden uzaklaþtýrýlmalýdýr. Çatlaklar Sartaþ Ýç Cephe Macunu ile
veya Sartaþ Dýþ Cephe Çatlak Tamir Macunu ile tamir edilmelidir.
Eski boyalý ve parlakça yüzeyler hafifçe zýmparalanmalýdýr.
Kullanmadan evvel iyice karýþtýrýn. %10 su ile incelterek fýrça veya
rulo ile tek kat olarak sürünüz.
Tam kuruma 24 saattir.
Fýrça veya rulo ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Temiz su ile %10 oranýnda inceltilerek uygulanmalýdýr.
(Fýrça ve rulo ile uygulamada)
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde
yüzey yaðýþtan ve dondan korunmalý, çok rüzgarlý ve direkt güneþ ýþýðý
altýnda uygulama yapýlmamalýdýr.
3,5 kg, 10 kg, 20 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
E5
SARTAÞ ACRYLIC TRANSFER UNDER COAT (Conversion Primer)
Principal properties
Description
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Provides good adhesion of topcoat by preparing durable substrate.
Reinforces the substrates, increases the adhesion of surface coating.
Increases paint performance.
Decreases paint consumption.
Acrylic emulsion based interior pigmented primer which is used to
renew the surfaces old painted with solvent based paint to water
based paint and when colour of the substrate is changed.
Styrene-Acrylic Copolymer.
Used on all types of mineral surfaces like concrete, brick,
plaster as preparation for topcoat paints.
Solid content %(w/w)
64,2 ± 0,5
Viscosity, KU
124 ± 5
Specific gravity
1,54 ± 0,05
150 gr/m²
Dirt, grease, old loose or flaking materials must be removed.
Cracks etc. to be repaired with Sartaþ interior filling paste or
Sartaþ exterior crack filling putty.
Old painted and glossy surfaces should be slightly sanded.
Stir well before use. It is applied one coat with brush or roller
by diluting with 10% of water.
Hard dry 24 hours.
It is applied with brush, roller
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It must be applied by diluting with 10 % clean water.
(For brush and roller application)
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and +30°C
during application. The surface should be protected from rain and frost
during application and drying periods and the application should be done
in windy conditions under direct sun light.
3,5 kg, 10 kg, 20 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ SIVA ÇATLAK MACUNU
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Kullanýma hazýr, fýrça veya rulo ile kolayca uygulanabilir
Su esaslý olduðundan kullanýmý kolay olup rahatsýz etmez.
Uygulama yapýlacak yüzeydeki kýlcal çatlaklarýn içine girerek doldurur.
Çok esnek yapýda þeffaf bir verniktir.
Asit, baz, tuz ve atýk sular gibi kimyasallara karþý dayanýklýdýr.
Ýzolasyon verniði su bazlý, çok esnek, sertleþtikçe þeffaflaþan likit membrandýr.
Cross-linking akrilik reçine esaslý, süper elastik likit membran
Bina cephe duvarlarýnda ve yan yüzeylerde sýva çatlaklarýný kapatmada
Eðimli ve düz çatýlarda, özellikle kýlcal çatlaklarýn kapatýlmasýnda
Prefabrik yapý elamanlarýnýn ortasýnda, Islak ve nemli yer zeminlerinde
Karo, fayans, seramik ve benzeri uygulamalarýn derz dolgularýnda su
izolasyonunda kullanýlýr.
Katý madde %(w/w) 54 ± 0,5
Kopma uzamasý
> %800
Viskosite, KU
85+10
Esneklik
Çok iyi
Spesifik gravite
1,03 ± 0,02
pH
8,2+1
0,5-1 kg/m² (yatay uygulamada); 0,3 kg/m² (dikey uygulamalarda)
Uygulama yapýlacak yüzeyleri, yapýþmayý zayýflatan gevþek tabakalardan,
toz, kir ve yaðdan temizleyiniz. Onarýlmasý güç eskimiþ beton yüzeyler
üzerine þap dökülerek zemin saðlamlaþtýrýlmalýdýr. Beton zeminin saðlam
ve kürünü tamamlamýþ olmasýna dikkat edilmelidir. Bu süre taze betonlarda
28 gündür. Uygulama yapýlacak yüzeydeki hasarlý yerleri ve çatlaklarý 1
kýsým izolasyon astarý ve 3 kýsým ince kum ile iyice karýþtýrýp macun haline
getirilmiþ izolasyon astarý ile doldurarak düzeltiniz. Uygulama öncesi yüzeye
astar katý olarak 1 kat gri su izolasyon astarý sürünüz.
Ýkinci kat iþlemleri 4-6 saat sonra
Öncelikle uygulama yapýlacak yüzey kir, pas ve tozdan arýndýrýlmalýdýr.
Dikey uygulamada (yan duvarda) 0,3 kg/m², yatay uygulamada (teras, çatý)
0,5-1 kg/m² kullanýlmasý önerilir. Ýki kat uygulama yapýlacaksa ilk kat
kurumadan ikinci kata baþlanmamalýdýr. Ürün 4 saat kadar kuruduktan sonra
üzerine rulo veya fýrça ile Sartaþ Akrilik Örtücü Astar çekilir ve astarýn 46 saat kurumasýndan sonra üzerine dýþ cephe boyasý tatbik edilir. Bina içi
sýva çatlaklarýnda ise Sartaþ Akrilik Þeffaf Astar çekilir ve 5-6 saat iyice
kuruduktan sonra üzerine saten alçý çekilerek düzgün bir þekilde zýmpara
yapýlýr. Artýk duvar son kat boya iþlemine hazýr olup 2 kat boya tatbik edilerek
boyama iþlemi bitirilir.
Kullanýma hazýrdýr.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +35°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir. Ýki kat uygulama iþlemlerinde, ilk kat kurumadan ikinci
kata baþlanmamalýdýr.
15 kg’lýk plastik kova.
Serin yerde dondan korunarak 1 yýl saklanabilir.
E6
SARTAÞ CRACKING SEALING PLASTER
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
It is ready to use and can be easily applied by a brush or roller
It is easy to use and does not disturb since it's water-based.
It penetrates the capillary cracks on the application surface by entering into them.
It is clear varnish with a very flexible structure.
It is resistant to the chemicals, such as acid, base, salt and waste water.
Insulating varnish is a water-based, highly flexible liquid membrane which
becomes clear as it hardens.
Cross-linking acrylic resin based super-elastic liquid membrane
It is used for the closure of plaster cracks on front walls of buildings and
side surfaces and of especially capillary cracks on pitched and flat roofs, in
the middle of prefabricated structural elements, on wet and humid floors,
in joint fillings of marble, tile, ceramic and other applications and water
proofing
Solid material %(w/w)
54 ± 0,5 Elongation at break > %800
Viscosity, KU
85+10
Flexibility
very good
Specific gravity
1,03 ± 0,02
pH
8,2+1
0.5-1 kg/m² (for horizontal application); 0.3 kg/m² (for vertical applications)
Clean the application surfaces off the loose layers that weaken the adhesion,
dust, dirt and grease. The ground should be secured in a way that screed is
poured on the hard-to-repair and obsolete concrete surfaces. The ground
should be secured in the way that screed is poured on hard-to-repair obsolete
surfaces. It should be ensured that concrete floor is robust and completes its
curing. This period refers to 28 days for fresh concretes. Fill cracks and
damaged sections on the application surface with insulating coat resolved
to paste by mixing thoroughly with 1 part-insulating coat and 3 part- fine
sand. Apply 1 coat gray water insulating liner on the surface as paint base
before application.
The second coat procedures after 4-6 hours
Firstly dirt, rust and dust should be removed from the application surface.
0.3 kg/m² for vertical application (side wall) , 0.5-1 kg/m² for horizontal
application (terrace, roof) is recommended. In case of two-coat application,
the second coat should not be initiated unless the first is dried. Product after
drying for about 4 hours is drawn with Sartaþ Acrylic Covering Primer with
a roller or brush and the exterior paint is applied on it after the primer is
dried following 4-6 hours. The plaster cracks inside buildings are drawn
with Sartaþ Acrylic Clear Primer and satin plaster is pulled on it after
thoroughly drying for 5-6 hours and sandpaper is done properly. Now the
wall is ready for the top coat paint and painting can be finished by applying
2-coat paint.
It is ready to for use.
It should be taken into account that the surface temperature is between
+5 ° C and +35 ° C during application. For two-coat application procedures,
the second coat should not be initiated unless the first is dried.
15 kg plastic bucket
It can be stored in a cool place for 1 year by being protected from frost.
SARTAÞ AKRÝLÝK DIÞ CEPHE ÇATLAK TAMÝR MACUNU
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslý, dýþ cephe yüzey düzeltme macunu
Sýva çatlakIarý problemlerini ortadan kaldýrýr.
5-6 cm derinlikteki çatlaklarý dahi kolayca doldurur, ketiyetle çatlama yapmaz.
Çok saðlamdýr, tozumaz ve düzgün bir yüzey oluþturur.
Çok yüksek doldurma gücü
Kolay zýmparalanabilir.
Su ve neme karþý süper dirençlidir.
Mükemmel yapýþma
Yüzeyin nefes alma özelliðini deðiþtirmez
Kullanýma hazýrdýr, kolay uygulanýr, hýzlý kurur.
Dýþ cephe duvar macunu
Stiren-Akrilik Kopolimer
Sartaþ Akrilik Dýþ Cephe Macunu özellikle dýþ cephelerdeki beton, gazbeton
veya sýva gibi mineral esaslý yüzeylerin dolgu ve yüzey düzeltilmesinde
güvenle kullanýlabilecek bir malzemedir
Katý madde %(w/w)
85 ± 0,5
Viskosite, KU
Yüksek
Spesifik gravite
1,95 ± 0,05
500-1000 g/m²
Uygulama yapýlacak yüzeyler temiz ve kuru olmalýdýr. Mineral esaslý,
emiciliði çok az, tozuma yapmayan, ham sývalý iç yüzeylere bir kat Sartaþ
Örtücü Astar, yüksek emici ve tozuyan yüzeylere bir kat Sartaþ Þeffaf Astar
uygulamasý yapýldýktan sonra Sartaþ Akrilik Dýþ Cephe Çatlak Tamir Macunu
uygulamasý yapýlmalýdýr. Dýþ Cephe Macunu yüzey düzgünlüðü saðlanýncaya
kadar spatül, çelik mala ile uygulanýr. 30 dakika sonra zýmparalanabilir. Boya
öncesi Sartaþ Örtücü Astar ile yüzeyin astarlanmasý tavsiye edilir.
Ýkinci kat iþlemleri 1 saat sonra
Spatula, esnek çelik mala
Kullanýma hazýrdýr.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir.
5 kg, 10 kg, 25 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
E7
SARTAÞ EXTERIOR CRACK FILLING PUTTY
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Acrylic copolymer emulsion based exterior surface correction sealant.
It eliminates the plaster cracking problem.
Easily fills cracks, even in the depth of 5-6 cm, does not crack any way.
Forms very strong, non-dusting and smooth surfaces.
Very high filling capacity.
Easily sandable.
It has maximum durability against water and moisture.
Excellent adherence.
It does not prevent breathing capability of the surfaces.
Ready to use, rapid drying, easy to apply.
Exterior wall putty.
Styrene-Acrylic Copolymer .
Sartaþ Exterior Crack Filling Putty is a material that can be used safely for
filling and surface correcting of mineral based surfaces like
concrete, cellular concrete or liquid.
Solid content %(w/w)85 ± 0,5
Viscosity, KU
Yüksek
Specific gravity
1,95 ± 0,05
500-1000 g/m²
The surfaces on which it will be applied must be clean and dry.
One layer of Sartaþ acrylic exterior primer application must be done
on mineral based, surfaces with low absorption, that do not have dust
emission and with raw plaster; Sartaþ Exterior Crack Filling Putty must be
applied after applying one layer of Sartaþ Transparent Primer on surfaces
with high absorption and dust emission. Sartaþ Exterior Crack Filling Putty
is applied with spatula or flexible steel trowel until surface evenness is
obtained. It can be grinded after 30 minutes. Priming the surface with Sartaþ
acrylic exterior primer before painting is recommended.
Second layer application 1 hour.
Spatula, flexible steel trowel.
It is ready to be used.
Care must be taken that the surface temperature is between
+5°C and +30°C during application
5 kg, 10 kg, 25 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ AKRÝLÝK DIÞ CEPHE MACUNU
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslý, dýþ cephe yüzey düzeltme macunu
Su ve neme karþý dirençlidir.
Mükemmel yapýþma
Yüzeyin nefes alma özelliðini deðiþtirmez
Emiciliði az olduðundan boya sarfiyatý düþüktür.
Saç teli gibi çatlaklarý doldurur.
Yüzeye yapýþmayý arttýrýr.
Çok saðlamdýr, tozumaz ve düzgün bir yüzey oluþturur.
Kolay zýmparalanabilir.
Kolay kullaným
Dýþ cephe yüzey düzgünleþtirme macunu
Stiren-Akrilik Kopolimer
Mineral sývalý beton, eski boyalý yüzeyler veya düzgün olmayan pürüzlü
yüzeylerin düzeltilmesinde. Büzüþmeden dolayý oluþmuþ ince çatlaklarý
doldurmada emniyetli bir þekilde kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
80,0 ± 0,5
Viskosite, KU
Yüksek
Spesifik gravite
1,92 ± 0,05
500-1500 gr/m²
Uygulama yapýlacak yüzeyler temiz ve kuru olmalýdýr. Mineral esaslý,
emiciliði çok az, tozuma yapmayan, ham sývalý iç yüzeylere bir kat Sartaþ
Örtücü Astar, yüksek emici ve tozuyan yüzeylere bir kat Sartaþ Þeffaf Astar
uygulamasý yapýldýktan sonra Sartaþ Akrilik Dýþ Cephe Macunu uygulamasý
yapýlmalýdýr. Dýþ Cephe Macunu yüzey düzgünlüðü saðlanýncaya kadar
spatül, çelik mala ile uygulanýr. 24 saat sonra zýmparalanabilir. Boya öncesi
Sartaþ Örtücü Astar ile yüzeyin astarlanmasý tavsiye edilir.
Dokunma kurumasý 1 saat
Son Kuruma: 24 saat
Spatula, esnek çelik mala
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Kullanýma hazýrdýr.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir.
5 kg, 25 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
E8
SARTAÞ EXTERIOR FILLING PASTE
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Acrylic copolymer emulsion based exterior surface correction sealant.
Resistant against water and moisture.
Excellent adherence.
It does not prevent breathing capability of the surfaces.
The paint consumption is low because it has low absorption.
Fills hair cracks, reinforces the substrates,
Increases the adhesion of surface coating.
Forms very strong, non-dusting and smooth surfaces.
Easily sandable.
Easy application.
Exterior surface correction paste.
Styrene-Acrylic Copolymer .
It can be applied on plaster, perfusion, scrapped rendered, mosaic,
concrete, gross concrete, betopan, osb, previously painted
surfaces that can receive it and terasit type surfaces.
Solid content %(w/w)
80,0 ± 0,5
Viscosity, KU
High
Specific gravity
1,92 ± 0,05
500-1500 gr/m²
The surfaces on which it will be applied must be clean and dry.
One layer of Sartaþ acrylic exterior primer application must be done
on mineral based, surfaces with low absorption, that do not have dust
emission and with raw plaster; Sartaþ Exterior Filling Paste must be applied
after applying one layer of Sartaþ Transparent Primer on surfaces with high
absorption and dust emission. Sartaþ Exterior Filling Paste is applied with
spatula or flexible steel trowel until surface evenness is obtained. It can be
grinded after 24 hours. Priming the surface with Sartaþ acrylic exterior
primer before painting is recommended.
Touch drying : 1 hour
Final drying : 24 hours
Spatula, flexible steel trowel
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It is ready to be used.
Care must be taken that the surface temperature is between
+5°C and +30°C during application
5 kg, 25 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ AKRÝLÝK ÝÇ CEPHE MACUNU
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslý, iç cephe yüzey düzeltme macunu
Su ve neme karþý dirençlidir.
Mükemmel yapýþma
Yüzeyin nefes alma özelliðini deðiþtirmez
Emiciliði az olduðundan boya sarfiyatý düþüktür.
Saç teli gibi çatlaklarý doldurur.
Yüzeye yapýþmayý arttýrýr.
Çok saðlamdýr, tozumaz ve düzgün bir yüzey oluþturur.
Kolay zýmparalanabilir.
Kolay kullaným
Ýç cephe yüzey düzgünleþtirme macunu
Stiren-Akrilik Kopolimer
Mineral sývalý beton, eski boyalý yüzeyler veya düzgün olmayan pürüzlü
yüzeylerin düzeltilmesinde. Büzüþmeden dolayý oluþmuþ ince çatlaklarý
doldurmada emniyetli bir þekilde kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
79,5 ± 0,5
Viskosite, KU
Yüksek
Spesifik gravite
1,90 ± 0,05
500-1500 gr/m²
Uygulama yapýlacak yüzeyler temiz ve kuru olmalýdýr. Mineral esaslý,
emiciliði çok az, tozuma yapmayan, ham sývalý iç yüzeylere bir kat Sartaþ
Örtücü Astar, yüksek emici ve tozuyan yüzeylere bir kat Sartaþ Þeffaf Astar
uygulamasý yapýldýktan sonra Sartaþ Akrilik Ýç Cephe Macunu uygulamasý
yapýlmalýdýr. Ýç Cephe Macunu yüzey düzgünlüðü saðlanýncaya kadar spatül,
çelik mala ile uygulanýr. 24 saat sonra zýmparalanabilir. Boya öncesi Sartaþ
Örtücü Astar ile yüzeyin astarlanmasý tavsiye edilir.
Dokunma kurumasý 1 saat
Son Kuruma: 24 saat
Spatula, esnek çelik mala
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Kullanýma hazýrdýr.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda olmasýna
özen gösterilmelidir.
5 kg, 25 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
E9
SARTAÞ INTERIOR FILLING PASTE
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Acrylic copolymer emulsion based interior surface correction sealant.
Resistant against water and moisture.
Excellent adherence.
It does not prevent breathing capability of the surfaces.
The paint consumption is low because it has low absorption.
Fills hair cracks, reinforces the substrates,
Increases the adhesion of surface coating.
Forms very strong, non-dusting and smooth surfaces.
Easily sandable.
Easy application.
Interior surface correction paste.
Styrene-Acrylic Copolymer .
It can be applied on plaster, perfusion, scrapped rendered, mosaic,
concrete, gross concrete, betopan, osb, previously painted
surfaces that can receive it and terasit type surfaces.
Solid content %(w/w)
79,5 ± 0,5
Viscosity, KU
High
Specific gravity
1,90 ± 0,05
500-1500 gr/m²
The surfaces on which it will be applied must be clean and dry.
One layer of Sartaþ acrylic exterior primer application must be done
on mineral based, surfaces with low absorption, that do not have dust
emission and with raw plaster; Sartaþ Interior Filling Paste must be applied
after applying one layer of Sartaþ Transparent Primer on surfaces with high
absorption and dust emission. Sartaþ Interior Filling Paste is applied with
spatula or flexible steel trowel until surface evenness is obtained. It can be
grinded after 24 hours. Priming the surface with Sartaþ acrylic exterior
primer before painting is recommended.
Touch drying : 1 hour
Final drying : 24 hours
Spatula, flexible steel trowel
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
It is ready to be used.
Care must be taken that the surface temperature is between
+5°C and +30°C during application
5 kg, 25 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SENTETÝK BOYALAR
SYNTHETIC PAINTS
F
SARTAÞ SENTETÝK PARLAK BOYA
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Alkid reçine esaslý, parlak, iç ve dýþ aksamlar için son kat boya
Yüksek örtücülük
Silinebilir
Kurþun içermez
Yüksek ve kalýcý parlaklýk
Alkid baðlayýcý esaslý, üstün özellikleri olan parlak bir son kat boyadýr.
Alkid reçine
Binalarýn iç ve dýþ kýsýmlarýnda, mobilyalarda, tarým araçlarýnda ve
benzeri her türlü ahþap ve metal yüzeylerde uygun astarlarla kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
72,5 ± 0,5
Viskosite, KU
100 ± 5
Spesifik gravite
1,26 ± 0,05
130 gr/m²
Uygulama yapýlacak yüzeyler yað, pas gibi kirliliklerden arýndýrýlmalýdýr.
Yeni boyanacak ahþap yüzeyler Sartaþ Sentetik Astar ile astarlanmalýdýr.
Metal yüzeylerde Sartaþ Antipas uygulamasý yapýlmalýdýr.
Bu þekilde hazýrlanmýþ yüzeylere zýmpara yapýlarak, 24 saat sonra
Sartaþ Sentetik Parlak Boya uygulanýr. Ýki kat uygulamalarda
katlar arasý 1 gün bekleyiniz.
Dokunma Kurumasý :3-4 saat
Sert kuruma : 24 saat
Kullanmadan önce iyice karýþtýrýnýz. Boyayý fýrça ya da rulo ile
uygulama kývamýna getirmek için %10, Püskürtme tabancasý ile
uygulama kývamýna getirmek için %15 Sartaþ Sentetik Tiner ile inceltiniz.
Fýrça, rulo veya pistole ile iki kat uygulayýnýz. Havasýz pistole de
olabilir. Aletler sentetik tinerle temizlenmelidir.
Ýnceltme oraný % 10-15 kýsým
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
0,2 lt, 0,4 lt, 0,75 lt, 2,2 lt, 13,5 lt
Serin ve kuru ortamda aðzý açýlmamýþ orijinal ambalajýnda 3 yýldýr.
F1
SARTAÞ SYNTHETIC GLOSS PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Alkyd resin based, bright final layer outer and inner face paint.
Superior covering.
Can be cleaned.
Unleaded.
High and permanent brightness.
Solvent-Borne Alkyd gloss enamel
Alkyd resin
It is used safely with the suitable primer at the indoor and outdoor
at the every types of wood, wall, metallic surfaces and furniture.
Solid content %(w/w)
72,5 ± 0,5
Viscosity, KU
100 ± 5
Specific gravity
1,26 ± 0,05
130 gr/m²
Application surfaces must be cleaned from dirt such as oil, rust etc.
Wood surfaces that will be painted recently must be primed by Sartaþ
Synthetic Primer and Sartaþ Anticorrosive Primer application must be
done at the metallic surfaces. The surfaces prepared such this is sanded
and Sartaþ Synthetic Gloss Paint is applied after 24 hours.
In the applications of two layers, wait for 1 day between the layers.
Tack free after 3-4 hours.
Hard dry : 24 hours
Stir well before use. Dilute the Paint by Sartaþ Synthetic Thinner
at the amount of 10% for obtaining the consistency to use at
brush or roll applications and at the amount of 15% for
obtaining the consistency to use at spraying gun applications.
Apply one two coats with brush, roller or spraygun.
Airless gun application is also possible.
Tools can be cleaned with Synthetic Thinner.
Dilution ratio : 10-15 % parts
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application.
0,2 lt, 0,4 lt, 0,75 lt, 2,2 lt, 13,5 lt
It can be stored for 3 years at the original unopened package in a cool
and dry place.
SARTAÞ SENTETÝK SATEN BOYA
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Alkid reçine esaslý, yarý mat iç ve dýþ aksamlar için son kat boya
Yüksek örtücülük
Silinebilir
Kurþun içermez
Uniform parýldama ve ipeksi görünüm
Alkid baðlayýcý esaslý, üstün özellikleri olan yarý mat bir son kat boyadýr.
Alkid reçine
Özellikle iç mekan, duvar, ahþap- demir-çelik yüzeyler üzerinde
uygun astarlar ile koruma ve dekoratif amaçlý son kat boya olarak
uygulanýr.
Katý madde %(w/w)
70 ± 0,5
Viskosite, KU
100 ± 5
Spesifik gravite
1,25 ± 0,05
150 gr/m²
Uygulama yapýlacak yüzeyler yað, pas gibi kirliliklerden arýndýrýlmalýdýr.
Yeni boyanacak ahþap yüzeyler Sartaþ Sentetik Astar ile astarlanmalýdýr.
Metal yüzeylerde Sartaþ Antipas uygulamasý yapýlmalýdýr.
Bu þekilde hazýrlanmýþ yüzeylere zýmpara yapýlarak, 24 saat sonra
Sartaþ Sentetik Saten Boya uygulanýr. Ýki kat uygulamalarda
katlar arasý 1 gün bekleyiniz.
Dokunma Kurumasý :3-4 saat
Sert kuruma : 24 saat
Kullanmadan önce iyice karýþtýrýnýz. Boyayý fýrça ya da rulo ile
uygulama kývamýna getirmek için %10, Püskürtme tabancasý ile
uygulama kývamýna getirmek için %15 Sartaþ Sentetik Tiner ile inceltiniz.
Fýrça, rulo veya pistole ile iki kat uygulayýnýz. Havasýz pistole de
olabilir.
Aletler sentetik tinerle temizlenmelidir.
Ýnceltme oraný % 10-15 kýsým
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
5 kg, 20 kg
Serin ve kuru ortamda aðzý açýlmamýþ orijinal ambalajýnda 3 yýldýr
F2
SARTAÞ SYNTHETIC SATIN PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Alkyd resin based, semi-matt final layer outer and inner face paint.
Superior covering.
Can be cleaned.
Unleaded.
Uniform shining and satiny appearance.
High quality Solvent-Borne, Semi-matt finish alkyd enamel
Alkyd resin
It is used for final layer paint purposed protective and
decorative with the primers that was applied on especially
inner face, wall, wood, iron-steel surfaces.
Solid content %(w/w)
70 ± 0,5
Viscosity, KU
100 ± 5
Specific gravity
1,25 ± 0,05
150 gr/m²
Application surfaces must be cleaned from dirt such as oil, rust etc.
Wood surfaces that will be painted recently must be primed by Sartaþ
Synthetic Primer and Sartaþ Anticorrosive Primer application must be
done at the metallic surfaces. The surfaces prepared such this is sanded
and Sartaþ Synthetic Setin Paint is applied after 24 hours.
In the applications of two layers, wait for 1 day between the layers.
Tack free after: 3-4 hours.
Hard dry : 24 hours
Stir well before use. Dilute the Paint by Sartaþ Synthetic Thinner
at the amount of 10% for obtaining the consistency to use at
brush or roll applications and at the amount of 15% for
obtaining the consistency to use at spraying gun applications.
Apply one two coats with brush, roller or spraygun.
Airless gun application is also possible.
Tools can be cleaned with Synthetic Thinner.
Dilution ratio : 10-15 % parts
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application.
5 kg, 20 kg
It can be stored for 3 years at the original unopened package in a cool
and dry place.
SARTAÞ SENTETÝK MAT BOYA
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Alkid reçine esaslý, mat iç ve dýþ aksamlar için son kat boya
Yüksek örtücülük
Silinebilir
Kurþun içermez
Uniform parýldama ve mat görünüm
Alkid baðlayýcý esaslý, üstün özellikleri olan mat dekoratif bir son kat
boyadýr.
Alkid reçine
Özellikle iç mekan, duvar, ahþap- demir-çelik yüzeyler üzerinde
uygun astarlar ile koruma ve dekoratif amaçlý son kat boya olarak
uygulanýr.
Katý madde %(w/w)
73,5 ± 0,5
Viskosite, KU
82 ± 5
Spesifik gravite
1,45 ± 0,05
160 gr/m²
Uygulama yapýlacak yüzeyler yað, pas gibi kirliliklerden arýndýrýlmalýdýr.
Yeni boyanacak ahþap yüzeyler Sartaþ Sentetik Astar ile astarlanmalýdýr.
Metal yüzeylerde Sartaþ Antipas uygulamasý yapýlmalýdýr.
Bu þekilde hazýrlanmýþ yüzeylere zýmpara yapýlarak, 24 saat sonra
Sartaþ Sentetik Saten Boya uygulanýr. Ýki kat uygulamalarda
katlar arasý 1 gün bekleyiniz.
Dokunma Kurumasý :3-4 saat
Sert kuruma : 24 saat
Kullanmadan önce iyice karýþtýrýnýz. Boyayý fýrça ya da rulo ile
uygulama kývamýna getirmek için %10, Püskürtme tabancasý ile
uygulama kývamýna getirmek için %15 Sartaþ Sentetik Tiner ile inceltiniz.
Fýrça, rulo veya pistole ile iki kat uygulayýnýz. Havasýz pistole de
olabilir.
Aletler sentetik tinerle temizlenmelidir.
Ýnceltme oraný % 10-15 kýsým
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
1 kg, 3 kg, 20 kg
Serin ve kuru ortamda aðzý açýlmamýþ orijinal ambalajýnda 3 yýldýr.
F3
SARTAÞ SYNTHETIC MATT PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Alkyd resin based, matt final layer outer and inner face paint.
Superior covering.
Can be cleaned.
Unleaded.
Uniform shining and matt appearance.
High quality Solvent-Borne, matt decorative finish alkyd enamel
Alkyd resin
It is used for final layer paint purposed protective and
decorative with the primers that was applied on especially
inner face, wall, wood, iron-steel surfaces.
Solid content %(w/w)
73,5 ± 0,5
Viscosity, KU
82 ± 5
Specific gravity
1,45 ± 0,05
160 gr/m²
Application surfaces must be cleaned from dirt such as oil, rust etc.
Wood surfaces that will be painted recently must be primed by Sartaþ
Synthetic Primer and Sartaþ Anticorrosive Primer application must be
done at the metallic surfaces. The surfaces prepared such this is sanded
and Sartaþ Synthetic Setin Paint is applied after 24 hours.
In the applications of two layers, wait for 1 day between the layers.
Tack free after : 2-3 hours.
Hard dry : 24 hours
Stir well before use. Dilute the Paint by Sartaþ Synthetic Thinner
at the amount of 10% for obtaining the consistency to use at
brush or roll applications and at the amount of 15% for
obtaining the consistency to use at spraying gun applications.
Apply one two coats with brush, roller or spraygun.
Airless gun application is also possible.
Tools can be cleaned with Synthetic Thinner.
Dilution ratio : 10-15 % parts
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application.
1 kg, 3 kg, 20 kg
It can be stored for 3 years at the original unopened package in a cool
and dry place
SARTAÞ SENTETÝK ASTAR BOYA
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Sentetik boya astarý
Yüksek örtücülük
Boya sarfiyatýný azaltýr
Kurþun içermez
Yüksek doldurma gücü, kolay zýmparalanma
Alkid esaslý sentetik bir astar boyadýr.
Alkid reçine
Ýçeride ve dýþarýda her cins ahþap, duvar, metal yüzeylerde
son kat boya uygulamasýndan önce güvenle kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
75,5 ± 0,5
Viskosite, KU
107 ± 5
Spesifik gravite
1,45 ± 0,05
150 gr/m²
Sartaþ Sentetik Astar uygulanacak yüzeyler yað, pas ve kabarmýþ
kalýntý gibi kirliliklerden temizlenmelidir. Bu þekilde hazýrlanmýþ
yüzeylere zýmpara yapýlarak, Sentetik bazlý son kat boya uygulanýr.
Dokunma Kurumasý :3-4 saat
8-10 saat sonra zýmpara yapýlarak üzerine son kat boya uygulanabilir.
Kullanmadan önce iyice karýþtýrýnýz. Primer boyayý fýrça ya da rulo ile
uygulama kývamýna getirmek için %10, Püskürtme tabancasý ile
uygulama kývamýna getirmek için %10-20 Sartaþ Sentetik Tiner ile
inceltiniz. Fýrça, rulo veya pistole ile iki kat uygulayýnýz. Havasýz
pistole de olabilir. Aletler sentetik tinerle temizlenmelidir.
Ýnceltme oraný : % 10-20 kýsým
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
1 kg, 3 kg, 20 kg
Serin ve kuru ortamda aðzý açýlmamýþ orijinal ambalajýnda 3 yýldýr
F4
SARTAÞ SYNTHETIC PRIMER
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Synthetic paint primer.
Superior covering.
Reduces paint consumption.
Unleaded.
High filling power, easily sandable.
Solvent-Borne Alkyd based primer undercoat.
Alkyd resin
It is used safely before the application of final layer paint at
the indoor and outdoor at the every types of wood, wall,
metallic surfaces.
Solid content %(w/w)
75,5 ± 0,5
Viscosity, KU
107 ± 5
Specific gravity
1,45 ± 0,05
150 gr/m²
The surfaces that Sartaþ Synthetic Primer will be applied
must be cleaned every types of dirt such as oil, rust and
bouffant ruins. The surfaces that has been prepared like
this is sanded and Synthetic based final layer paint is applied.
Tack free after 3-4 hours.
Sanding / Re-coat after 8-10 hours
Stir well before use. Dilute the Primer by Sartaþ Synthetic Thinner
at the amount of 10% for obtaining the consistency to use at
brush or roll applications and at the amount of 10-20% for
obtaining the consistency to use at spraying gun applications.
Apply one two coats with brush, roller or spraygun.
Airless gun application is also possible.
Tools can be cleaned with Synthetic Thinner.
10-20 % parts
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application.
1 kg, 3 kg, 20 kg
It can be stored for 3 years at the original unopened package in a cool
and dry place
SARTAÞ SENTETÝK ANTÝKOROZÝF ANTÝPAS BOYA
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Sentetik boya astarý
Yüksek örtücülük
Boya sarfiyatýný azaltýr
Kurþun içermez
Anti-koroziftir.
Yüksek doldurma gücü, kolay zýmparalanma
Alkid esaslý sentetik pas önleyici bir astardýr. Neme ve deniz
suyuna dayanýmlýdýr. Metal malzemeleri paslanmadan korur.
Alkid reçine
Ýç ve dýþ tüm metal yüzeylerde
Katý madde %(w/w)
77 ± 0,5
Viskosite, KU
90 ± 5
Spesifik gravite
1,53 ± 0,05
150 gr/m²
Kir, gres, yað, pas, eskimiþ gevþek veya kabarmýþ materyeller
uzaklaþtýrýlmalýdýr. Kumlama ve çelik telli fýrça kullanýlmalýdýr.
Toz tutmama 2-3 saat
Sert kuruma 12-15 saat
Kullanmadan önce iyice karýþtýrýnýz. Antipas boyayý fýrça ya da rulo
ile uygulama kývamýna getirmek için %10, Püskürtme tabancasý ile
uygulama kývamýna getirmek için %10-20 Sartaþ Sentetik Tiner ile
inceltiniz. Fýrça, rulo veya pistole ile iki kat uygulayýnýz. Havasýz
pistole de olabilir. Aletler sentetik tinerle temizlenmelidir.
Ýnceltme oraný : % 10-20 kýsým
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
0,5 kg, 1 kg, 3 kg, 20 kg
Serin ve kuru ortamda aðzý açýlmamýþ orijinal ambalajýnda 3 yýldýr
F5
SARTAÞ SYNTHETIC ANTICORROSIVE PRIMER
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Synthetic paint primer.
Superior covering.
Reduces paint consumption.
Unleaded.
Anti-corrosive
High filling power, easily sandable.
Solvent-Borne Alkyd based rust inhibiting primer. Resistant to
humidity and sea water. Protects metal from rusting.
Alkyd resin
All kinds of exterior and interior metal surfaces
Solid content %(w/w)
77 ± 0,5
Viscosity, KU
90 ± 5
Specific gravity
1,53 ± 0,05
150 gr/m²
Dirt, grease, oil, rust, old loose or flaking materails must be removed.
Sandblasting and steel brush recommended.
Tack free after 2-3 hours.
Hard dry 12-15 hours.
Stir well before use. Dilute the Primer by Sartaþ Synthetic Thinner
at the amount of 10% for obtaining the consistency to use at
brush or roll applications and at the amount of 10-20% for
obtaining the consistency to use at spraying gun applications.
Apply one two coats with brush, roller or spraygun.
Airless gun application is also possible.
Tools can be cleaned with Synthetic Thinner.
10-20 % parts
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application.
0,5 kg, 1 kg, 3 kg, 20 kg
It can be stored for 3 years at the original unopened package in a cool
and dry place
SARTAÞ SENTETÝK DESENLÝ BOYA ÞEFFAF ASTARI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Alkid reçinesi bazlý, fazla emiþ yapan yüzeyler için, þeffaf, iç-dýþ cephe
astarý Zeminin emiþini azaltarak boya sarfiyatýný azaltýr.
Zemini takviye eder, filmin yüzeye yapýþmasýný arttýrýr.
Boyanýn yüzey ile bütünleþmesini temin eder.
Zemine derinlemesine nüfuz ederek boþluklarý doldurur,
Boyanýn zemine yapýþkanlýðýný arttýrýr.
Alkid reçinesi bazlý, solvent esaslý, iç ve dýþ duvar yüzeyleri
için kullanýlan bir astardýr.
Modifiye alkid reçinesi
Beton, gaz beton, ytong, macunlar, kireç badanalý, sentetik reçine
esaslý eski boyalý zayýf yüzeylerde kullanýlýr.
Yüzeylere derinliðine mükemmelce nüfuz eder.
Katý madde %(w/w)
8,5 ± 0,5
Viskosite, D4
11 ± 5
Spesifik gravite
0,80 ± 0,05
100 gr/m²
Kir, gres, eski gevþek veya kabarmýþ materyaller uzaklaþtýrýlmalýdýr.
Çatlaklar ve benzer yerler Sartaþ dýþ cephe çatlak doldurma macunu
veya Sartaþ iç cephe macunu ile tamir edilmelidir.
Sert kuruma : 24 saat.
Sartaþ Sentetik Desenli Boya Astar inceltilmeden doðrudan fýrça, rulo
veya pistole ile uygulanarak yüzeye emdirilir, üzerine boya uygulamasý
1 gün sonra yapýlmalýdýr. Uygulamadan önce kabarmýþ, gevþek zayýf
yüzeyler kazýnarak yüzey temizlenmelidir. Aletler sentetik tiner ile
temizlenmelidir.
Kullanýma hazýrdýr.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
14 kg
Ýyi havalandýrýlan ve serin bir ortamda, aðzý açýlmamýþ orijinal
ambalajýnda 3 yýldýr.
DESENLÝ BOYA
ASTAR
F6
SARTAÞ SYNTHETIC TEXTURED TRANSPARENT PRIMER
(SEALER)
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Alkyd resin based, interior and exterior wall primer with transparent
characteristic developed for highly absorbent surfaces.
Decreases paint consumption by decreasing the absorbency of the
substrate. Reinforces the substrates, increases the adhesion of surface
coating. It provides the integration of the paint and the surface breathing
ability. Penetrates deeply to the substrate thanks to its filler free structure,
reinforces the substrate and increases the adhesion of surface coating
to the substrate.
Solvent borne transparent primer for exterior and interior mineral
substrates based on alkyd resin.
Modified alkyd resin
Exterior facades and interior walls; masonry, concrete, plaster, gypsum,
tile, brick, putties, chalky surfaces etc. It penetrates perfectly into the
surface.
Solid content %(w/w)
8,5 ± 0,5
Viscosity, D4
11 ± 5
Specific gravity
0,80 ± 0,05
100 gr/m²
Dirt, grease, old loose or flaking materials must be removed. Cracks
etc. to be repaired with Sartaþ Exterior Crack Filling Paste or
Sartaþ Interior Filling paste.
Hard dry: 24 hours.
Stir well before use. Ready to use, should not be diluted.
Apply with brush, roller or spray gun. Usually one coat is
sufficient. Tools can be cleaned with Synthetic Thinner.
It is ready to be used.
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application.
14 kg
It can be stored for 3 years at the original unopened
package in a cool and properly ventilated place.
DESENLÝ BOYA
ASTAR
SENTETÝK VERNÝKLER
SYNTHETIC VARNISH
G
SARTAÞ SENTETÝK PARKE VERNÝÐÝ
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Ýç mekanlarda kullanýlan parke verniði
Kurþunsuz
Parlak
Çabuk kuruyan
Evlerde kullanýlan temizlik maddelerine ve ev temizleyicilerine
dayanýklýdýr. Düzgün ve dekoratif görünümünü uzun müddet korur.
Fýrça izi yapmaz
Sentetik Parke Vernik
Üretan modifiye alkid reçine
Dayanýklýlýk gerektiren iç cephe ahþap döþeme, merdiven
ve parke yüzeylerde kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
52,4 ± 0,5
Viskosite, KU
77 ± 5
Spesifik gravite
0,91 ± 0,05
100 gr/m²
Sartaþ Sentetik Parke Verniði uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten
arýndýrýlmýþ ve yeterli kurulukta olmalýdýr. Uygulama yapýlacak yüzey
daha önceden verniklenmiþ ise sistre ile yüzey temizlenerek bir selülozik
dolgu verniði uygulanýr. Elde edilen pürüzsüz yüzey üzerine 2 veya 3
kat olarak 8-24 saat aralýklarla Sartaþ Sentetik Parke Verniði uygulanýr.
Toz tutmama: 2-3 saat.
24 saat sonra yürünebilir.
Tam dayanýma 4-5 gün sonra eriþilir.
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Aletleri sentetik tiner ile temizleyiniz.
Ýlk katýn uygulamasýnda Sartaþ sentetik tiner ile %20, sonraki
ikinci ve üçüncü katlarýn uygulamasýnda ise %10-15 kadar
inceltme tavsiye edilir
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
2,5 kg, 12 kg
Ýyi havalandýrýlan ve serin bir ortamda, aðzý açýlmamýþ orijinal
ambalajýnda 3 yýldýr.
G1
SARTAÞ SYNTHETIC PARQUET VARNISHED
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Synthetic parquet varnish that is used in indoor surfaces.
Unleaded.
Bright.
Quick drying.
Endurance for the cleaning materials and detergent that are
used for household cleaning.
Keeps its appearance smooth and decorative for a long time.
No brush mark.
Synthetic Parquet Varnish
Urethane modified alkyd resin
It is used for the indoor wood floor, stairs and parquet
surfaces that requires endurance.
Solid content %(w/w)
52,4 ± 0,5
Viscosity, KU
77 ± 5
Specific gravity
0,91 ± 0,05
100 gr/m²
The surfaces that Sartaþ Synthetic Parquet Varnish will be
applied must be cleaned every types of dirt and must be
dried. The surface is cleaned by scraper and a cellulosic
sanding sealer is applied if the application surface has been
varnished before. Sartaþ Synthetic Parquet Varnish is applied
as 2 or 3 coats and wait 8-24 hours between the applicatons.
Dust cession 2-3 hours.
It can be walkable after 24 hours.
It acquires physical endurance after 4-5 days.
It is applied with brush, roller or spraying.
Tools can be cleaned with Synthetic Thinner.
It is advised that it must be diluted by Sartaþ Synthetic Thinner
at a rate of 20% for first layer applications and 10-15%
for second and third (if required) applications.
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application.
2,5 kg, 12 kg
It can be stored for 3 years at the original unopened
package in a cool and properly ventilated place.
SARTAÞ SENTETÝK YAT VERNÝÐÝ
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Ýç mekan ve dýþ aksamlarda kullanýlan Yat Verniði
Kurþunsuz
Parlak
Çabuk kuruyan
UV dayanýmý yüsek
Su ve neme dayanýklý
Fýrça izi yapmaz
Üretan alkid esaslý, hava kurumalý, tek bileþikli bir parke verniðidir.
Üretan modifiye alkid reçine
Sartaþ Yat Verniði, deniz vasýtalarýnýn ahþap yüzeylerinde ve binalarýn
her türlü ahþap iç ve dýþ yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu olarak
ahþabýn doðal görünümünü bozmadan kullanabileceðiniz, ahþap aksamý
deniz suyunun yýpratýcý tesirlerinden, güneþten, yaðmurdan ve
darbelerden koruyan, parlak, dayanýklý, çatlamayan ve pul pul
dökülmeyen yüksek UV dayanýmlý parlak poliüretan esaslý bir verniktir.
Katý madde %(w/w)
52,4 ± 0,5
Viskosite, KU
77 ± 5
Spesifik gravite
0,91 ± 0,05
100 gr/m²
Sartaþ Yat Verniði uygulanacak ahþap yüzeyler yað ve kabarmýþ
kalýntýlar gibi kir artýklarýndan temizlenmelidir. Ahþaba renk verilmek
istenirse, Sartaþ Ahþap Koruyucu ile renklendirilmelidir.
Katlar arasýnda zýmpara yapýlarak birer gün ara ile üç kat uygulanmasý
önerilir.
Toz tutmama: 2 saat.
24 saat sonra yürünebilir.
Tam dayýnýma 4-5 gün sonra eriþilir.
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Aletleri sentetik tiner ile temizleyiniz.
Ýlk katýn uygulamasýnda Sartaþ sentetik tiner ile %20, sonraki
ikinci ve üçüncü katlarýn uygulamasýnda ise %10-15 kadar
inceltme tavsiye edilir
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
0,75 kg, 2,5 kg, 12 kg
Ýyi havalandýrýlan ve serin bir ortamda, aðzý açýlmamýþ orijinal
ambalajýnda 3 yýldýr.
G2
SARTAÞ SYNTHETIC YACHT VARNISHED
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Yacht varnish used for inner and outer faces.
Unleaded. Bright. Quick drying.
Highly UV endurance.
Endurance for water and humidity.
No brush mark.
High quality solvent-borne clear varnish based on Urethane Alkyd.
Urethane modified alkyd resin
Sartaþ Yacht Varnish is a bright varnish based on Urethane Alkyd
that you can use for decorative and protective purposes at the wood
surfaces of sea vehicles and every types of inner and outer wood.
Surfaces of buildings without changing the natural appearance of the
wood and that protects the wood from sea water’s wearing affects,
sun, rain and strokes which is bright, durable, not cracking,
not exfoliating and having highly UV endurance.
Solid content %(w/w)
52,4 ± 0,5
Viscosity, KU
77 ± 5
Specific gravity
0,91 ± 0,05
100 gr/m²
The surfaces that Sartaþ Yacht Varnish will be applied must be
cleaned every types of dirt such as oil, stain and bouffant ruins.
Wood must be colored by Sartaþ Wood Care if coloring is desired.
It is advised that sand must be applied between the layers and
three layers must be applied day by day.
Dust cession 2 hours.
It can be walkable after 24 hours.
It acquires physical endurance after 4-5 days.
It is applied with brush, roller or spraying.
Tools can be cleaned with Synthetic Thinner.
It is advised that it must be diluted by Sartaþ Synthetic Thinner
at a rate of 20% for first layer applications and 10-15%
for second and third (if required) applications.
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application.
0,75 kg, 2,5 kg, 12 kg
It can be stored for 3 years at the original unopened
package in a cool and properly ventilated place.
SARTAÞ VERNÝKLÝ AHÞAP KORUYUCU
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Yüksek nüfuz etme gücüne sahip dekorarif ahþap koruyucu
Haþere ve küflere karþý mükemmel koruma
Kurþunsuz
Parlak
Çabuk kuruma
Uygulanan malzemenin ömrünü uzatýr
Dekoratif ahþap koruyucu
Alkid reçine
Her türlü ahþap doðrama cephe kaplamasý, iç ve dýþ kapýlar,
pencere doðramalarý, bahçe çitleri, ahþap bahçe mobilyasýnýn
ve benzeri ahþap zeminlerin boyanmasýnda kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
46 ± 0,5
Viskosite, KU
57 ± 5
Spesifik gravite
0,89 ± 0,05
200 gr/m²
Ýnceltilmeden kullanýma hazýrdýr. Fýrça, rulo veya püskürtme
yöntemlerinden biri kullanýlarak yüzeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanýr.
Boyanacak yüzeyler yað, kir ve tozdan arýndýrýlmalý, gerekiyorsa
zýmpara yapýlmalý ve tozu temizlenmelidir.
Varsa budaklar Sartaþ Selülozik Tiner ile silinmelidir. Sartaþ Vernikli
Ahþap Koruyucu ile boyanmýþ yüzeylerin yeniden boyanmasý
gerektiðinde, eski boyalý yüzey nemli bez ile silinmeli ve bir kat ayný
renk ile boyanmalýdýr.
Dokunma kurumasý 1-2 saat
Sert kuruma 24 saat.
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Aletleri sentetik tiner ile temizleyiniz.
Kullanýma hazýrdýr.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
0,75 kg, 2,5 kg, 12 kg
Ýyi havalandýrýlan ve serin bir ortamda, aðzý açýlmamýþ orijinal
ambalajýnda 3 yýldýr.
G3
SARTAÞ WOOD CARE VARNISHED
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Decorative wood care having high penetration power.
Excellent protection for insect and fungus.
Unleaded.
Bright.
Quick drying.
Extends the life time of the material that it is applied.
Decorative wood care.
Alkyd resin
It is used on the wood houses, windows, balconies, exterior
and interior doors, wood fence brackets, wainscots, columns
and chords, furniture elements and such wood surfaces.
Solid content %(w/w)46 ± 0,5
Viscosity, KU
57 ± 5
Specific gravity
0,89 ± 0,05
200 gr/m²
Ready to use. Stir well before use. The surfaces painted before must
be cleaned completely. Dirt such as resin, sand dust on the wood that
will be painted must be removed. Apply two coats with brush, roller
or spraygun with 24 hours break between each coat.
Set to touch: 1-2 hours
Hard dry : 24 hours.
It is applied with brush, roller or spraying.
Tools can be cleaned with Synthetic Thinner.
It is ready to be used.
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application.
0,75 kg, 2,5 kg, 12 kg
It can be stored for 3 years at the original unopened
package in a cool and properly ventilated place.
SARTAÞ AHÞAP KORUYUCU
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Yüksek nüfuz etme gücüne sahip dekorarif ahþap koruyucu
Haþere ve küflere karþý mükemmel koruma
Kurþunsuz
Parlak
Çabuk kuruma
Uygulanan malzemenin ömrünü uzatýr
Dekoratif ahþap koruyucu
Alkid reçine
Her türlü ahþap doðrama cephe kaplamasý, iç ve dýþ kapýlar,
pencere doðramalarý, bahçe çitleri, ahþap bahçe mobilyasýnýn
ve benzeri ahþap zeminlerin boyanmasýnda kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
28 ± 0,5
Viskosite, KU
57 ± 5
Spesifik gravite
0,89 ± 0,05
200 gr/m²
Ýnceltilmeden kullanýma hazýrdýr. Fýrça, rulo veya püskürtme
yöntemlerinden biri kullanýlarak yüzeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanýr.
Boyanacak yüzeyler yað, kir ve tozdan arýndýrýlmalý, gerekiyorsa
zýmpara yapýlmalý ve tozu temizlenmelidir.
Varsa budaklar Sartaþ Selülozik Tiner ile silinmelidir. Sartaþ Vernikli
Ahþap Koruyucu ile boyanmýþ yüzeylerin yeniden boyanmasý
gerektiðinde, eski boyalý yüzey nemli bez ile silinmeli ve bir kat ayný
renk ile boyanmalýdýr.
Dokunma kurumasý 1-2 saat
Sert kuruma 24 saat.
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Aletleri sentetik tiner ile temizleyiniz.
Kullanýma hazýrdýr.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
0,75 kg, 2,5 kg, 12 kg
Ýyi havalandýrýlan ve serin bir ortamda, aðzý açýlmamýþ orijinal
ambalajýnda 3 yýldýr.
G4
SARTAÞ WOOD CARE
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Decorative wood care having high penetration power.
Excellent protection for insect and fungus.
Unleaded.
Bright.
Quick drying.
Extends the life time of the material that it is applied.
Decorative wood care
Alkyd resin
It is used on the wood houses, windows, balconies, exterior
and interior doors, wood fence brackets, wainscots, columns
and chords, furniture elements and such wood surfaces.
Solid content %(w/w)
28 ± 0,5
Viscosity, D4
57 ± 5
Specific gravity
0,89 ± 0,05
200 gr/m²
Ready to use. Stir well before use. The surfaces painted before must
be cleaned completely. Dirt such as resin, sand dust on the wood that
will be painted must be removed. Apply two coats with brush, roller
or spraygun with 24 hours break between each coat.
Set to touch: 1-2 hours
Hard dry : 24 hours.
It is applied with brush, roller or spraying.
Tools can be cleaned with Synthetic Thinner.
It is ready to be used
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application.
0,75 kg, 2,5 kg, 12 kg
It can be stored for 3 years at the original unopened
package in a cool and properly ventilated place.
ENDÜSTRÝYEL BOYALAR
INDUSTRIAL PAINTS
H
SARTAÞ ENDÜSTRÝYEL RAPÝD BOYA
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Ekipmanlar, makineler, mobilyalar v.b için koruyucu ve dekoratiftir.
Ekipman üreticilerince tercih edilir.
Çabuk kuruyarak hýzlý bir kullaným saðlayan ekonomik son bir kattýr.
Mükemmel bir parlaklýk ve parlaklýk devamlýlýðý vardýr.
Mükemmel yapýþma.
Mükemmel dayanýklýlýk.
Mükemmel sertlik ve esneklik.
Hýzlý hava kurumalý boya
Çok hýzlý kuruyan kopolimer alkid
Endüstriyel ve evsel aletler, el arabalarý, imalat avadanlýklarý
Katý madde %(w/w)
71,2 ± 0,5
Viskosite, KU
92 ± 5
Spesifik gravite
1,36 ± 0,05
250 gr/m²
Boyanacak tüm yüzeyler, kuru, temiz, pas, kir, yaðdan,
greslerden ve diðer atýklardan arýndýrýlmýþ olmalýdýr.
Evvela rapid bir astar kat tatbik edilmelidir.
Yüzeyde eski boya varsa, kabarmýþ veya gevþemiþ boyalar
tamamen kazýnarak uzaklaþtýrýlmalýdýr.
Dokunma kurumasý: 15 dakika
Sert kuruma : 4 saat.
Kullanmadan önce iyice karýþtýrýnýz. Sadece pistole ile uygulayýnýz.
Tavsiye edilen püskürtme basýncý 26-28 saniye B4 Cup ve 55-60 p.s.i
basýnç. Tüm aletler Sartaþ Rapid tinerle temizlenmelidir.
Sartaþ Rapid tinerle pistole püskürtme kývamýný saðlamak için
%10-15 kadar inceltiniz.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +0°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
1 kg, 3 kg, 18 kg
Ýyi havalandýrýlan ve serin bir ortamda, aðzý açýlmamýþ orijinal
ambalajýnda 2 yýldýr.
ENDÜSTRÝYEL
SON KAT BOYA
H1
SARTAÞ FAST AIR DRY INDUSTRIAL PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Excellent protective and decorative coating to equipments,
furniture, machinery etc.
Widely used by original equipment manufacturers.
Quick dyring, super quick setting enamel and offers super
economy and finish.
Excellent gloss and colour retention properties.
Excellent adhesion.
Excellent durability.
Excellent hardness combined with maximum flexibility.
Quick Air Drying Enamel
Very fast drying co-polymer alkyd
Industrial and domestic appliances, wheel barrows, manufactured tools
etc.
Solid content %(w/w)
71,2 ± 0,5
Viscosity, KU
92 ± 5
Specific gravity
1,36 ± 0,05
250 gr/m²
All surfaces to be painted must be dry, clean, and free from rust, dirt,
oil, grease or any other contaminants. It must be appropriately primed.
Incase of previously painted surfaces ensure that all loose or flaking
materials are completely removed prior to painting.
Set to touch : 15 minute
Hard dry : 4 hours.
Stir well before use. By spraying only, Recommended spraying
viscosity is 26-28 seconds B4 Cup and at a pressure of 55-60 p.s.i
Clean all equipment with Sartaþ Quick Air Drying Thinner.
Dilute by Sartaþ Quick Air Drying Thinner at the amount of 10-15%
to obtain the consistency during the spraying applications.
Care must be taken that the surface temperature is between +0°C and
+30°C during application.
1 kg, 3 kg, 18 kg
It can be stored for 2 years at the original unopened
ENDÜSTRÝYEL
SON KAT BOYA
SARTAÞ ENDÜSTRÝYEL RAPÝD ASTAR
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Ekipmanlar, makineler, mobilyalar v.b için koruyucu ve dekoratiftir.
Ekipman üreticilerince tercih edilir.
Çabuk kuruyan hýzlý bir kullanýmlý astar
Yüksek korozyon dirençli
Mükemmel yapýþma
Fiziksel dayaným
Mükemmel sertlik ve esneklik
Hýzlý hava kurumalý astar
Çok hýzlý kuruyan kopolimer alkid
Endüstriyel ve evsel aletler, el arabalarý, imalat avadanlýklarý
Katý madde %
80 ± 0,5
Viskosite, KU
93 ± 5
Spesifik gravite
1,56 ± 0,05
200 gr/m²
Boyanacak tüm yüzeyler, kuru, temiz, pas, kir, yaðdan,
greslerden ve diðer atýklardan arýndýrýlmýþ olmalýdýr.
Dokunma kurumasý: 15 dakika
Sert kuruma : 4 saat.
Kullanmadan önce iyice karýþtýrýnýz. Sadece pistole ile uygulayýnýz.
Tavsiye edilen püskürtme basýncý 26-28 saniye B4 Cup ve 55-60 p.s.i
basýnç. Tüm aletler Sartaþ Rapid tinerle temizlenmelidir.
Sartaþ Rapid tinerle pistole püskürtme kývamýný saðlamak için
%10-15 kadar inceltiniz.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +0°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
1 kg, 3 kg, 18 kg
Ýyi havalandýrýlan ve serin bir ortamda, aðzý açýlmamýþ orijinal
ambalajýnda 2 yýldýr.
ENDÜSTRÝYEL
ASTAR BOYA
H2
SARTAÞ FAST AIR DRY INDUSTRIAL PRIMER
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Excellent protective and decorative coating to equipments,
furniture, machinery etc.
Widely used by original equipment manufacturers.
Quick dyring, super quick setting primer.
Exhibit superior corrosion-resistance.
Excellent adhesion.
Physical toughness.
Excellent hardness combined with maximum flexibility.
Quick Air Drying Primer.
Very fast drying co-polymer alkyd.
Industrial and domestic appliances, wheel barrows, manufactured tools
etc.
Solid content %(w/w)
80 ± 0,5
Viscosity, KU
93 ± 5
Specific gravity
1,56 ± 0,05
200 gr/m²
All surfaces to be painted must be dry, clean, and free from rust, dirt,
oil, grease or any other contaminants.
Set to touch : 15 minute
Hard dry : 4 hours.
Stir well before use. By spraying only, Recommended spraying
viscosity is 26-28 seconds B4 Cup and at a pressure of 55-60 p.s.i
Clean all equipment with Sartaþ Quick Air Drying Thinner.
Dilute by Sartaþ Quick Air Drying Thinner at the amount of 10-15%
to obtain the consistency during the spraying applications.
Care must be taken that the surface temperature is between +0°C and
+30°C during application.
1 kg, 3 kg, 18 kg
It can be stored for 2 years at the original unopened
ENDÜSTRÝYEL
ASTAR BOYA
SARTAÞ EPOKSÝ YARI MAT BOYA
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Kimyasallarla kirlenmiþ ve korozif ortamlarda paslanmaya karþý
mükemmel koruma 150 mikron kuru film kalýnlýðýna kadar havasýz
tabanca ile kolay kullaným
Düzgün bir þekilde hazýrlanmýþ çelik, beton, fiberglas, alüminyum
gibi yüzeylere iyi yapýþma
Ýç ve dýþ ortamlarda su ve havaya karþý mükemmel direnç.
Yüksek çarpma direnci
Sýçrayan orta derecede kimyasallara karþý direnç
Çift komponentli Epoksi-Poliamid boya
Genel maksatlý, diglycidyl ether of Bisphenol-A epoxy resin
Koruyucu boyalar, metal boyalarý, beton boyalarý, anti-korozif boyalar,
endüstriyel boyalar
Katý madde %(w/w)
66,2 ± 0,5
Viskosite, KU
70 ± 5
Spesifik gravite
1,31 ± 0,05
150 gr/m²
Boyanacak tüm yüzeyler, kuru, temiz, pas, kir, yaðdan,
greslerden ve diðer atýklardan arýndýrýlmýþ olmalýdýr.
Kumlama en az SSPC-SP10 (SA2 1/2) standartýnda olmalýdýr.
Yüzey tamamen kuru olmalýdýr.
Dokunma kurumasý : 1 saat
Sert kuruma : 6 saat.
Tam sertleþme : 7 gün
Kullanmadan önce iyice karýþtýrýnýz.
Komponentleri bir motorlu karýþtýrýcý ile uygun kývama gelinceye kadar
karýþtýrýnýz. Tavsiye edilen oranlarý deðiþtirmeyiniz.
Sartaþ Epoxy tinerle pistole püskürtme kývamýný saðlamak için
%10-15 kadar inceltiniz.
Kullaným anýnda ve uygulamadan sonraki ilk 24 saatte zemin sýcaklýðý
5°C ýn üzerinde ve çið noktasýndan da en az 3°C yukarýda olmalýdýr.
Çift komponentli boya ambalajý 20 kg, sertleþtirici ambalajý ise 5 kg
dýr. Karýþým oraný aðýrlýkça 4:1 þeklindedir.
Ýyi havalandýrýlan ve serin bir ortamda, aðzý açýlmamýþ orijinal
ambalajýnda 12 aydýr.
EPOXY BOYA
YARI MAT
BOYA
SERTLEÞTÝRÝCÝ
H3
SARTAÞ EPOXY SEMI-MATT PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Excellent rust preventative properties in adverse or
chemically polluted atmospheres.
Easy application by airless spray up to 150 microns
dry film thickness.
Good adhesion properties on steel, concrete, fiberglass and
aluminum where the surface is properly prepared.
Excellent water and weather resistance for interior or exterior use.
Good impact resistance.
Resistance to spill/splash mild chemicals.
Epoxy-Polyamide two component top-coat paint.
Binder is the standard, undiluted, general purpose, diglycidyl ether of
Bisphenol-A epoxy resin.
Protective coatings, metal coatings, concrete coatings, anti-corrosive
coatings, industrial paints
Solid content(mix) %(w/w)
66,2 ± 0,5
Viscosity(mix), KU
70 ± 5
Specific gravity(mix)
1,31 ± 0,05
150 gr/m²
All surfaces to be painted must be dry, clean, and free from rust, dirt,
oil, grease or any other contaminants.
Steel: Blast cleaned to a minimum grade SSPC-SP10 (SA2 1/2). The
surface must be perfectly dry.
Touch dry after : 1 hours
Hard dry : 6 hours.
Full cure after : 7 days
Stir well before use. Power agitate base component to uniform
consistency before combining. Do Not vary proportions.
Dilute by Sartaþ Epoxy Thinner at the amount of 10-15%
to obtain the consistency during the spraying applications.
During application and the first 24 hours of curing, the substrate
temperature must be above 5°C and at least 3°C above the dew point.
A two component material with base and curing agent supplied in
5 and 20 kilograms containers. Mix ratio in 4:1 weights
It can be stored for 12 months at the original unopened
package in a cool and properly ventilated place.
EPOXY BOYA
YARI MAT
BOYA
SERTLEÞTÝRÝCÝ
SARTAÞ EPOKSÝ ASTAR BOYA
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Kimyasallarla kirlenmiþ ve korozif ortamlarda paslanmaya karþý
mükemmel koruma. Düzgün bir þekilde hazýrlanmýþ çelik, beton,
fiberglas, alüminyum gibi yüzeylere iyi yapýþma,
Ýç ve dýþ ortamlarda su ve havaya karþý mükemmel direnç.
Anti-korozif özelliðe sahiptir.
Yüksek çarpma direnci
Ýyi aþýnma direnci
Hýzlý kuruma
Çift komponentli çinko fosfatlý Epoxy-Poliamid anti-korozif boya
Genel maksatlý, diglycidyl ether of Bisphenol-A epoxy resin
Denizlerde, petrokimya, kimya, köprü ve yapý endüstrilerinde
hem yeni yapýlar hem de korozif ortamlarda bakým astarý olarak kullanýlýr
Katý madde(mix) %(w/w)
64 ± 0,5
Viskosite(mix), KU
64 ± 5
Spesifik gravite(mix)
1,4 ± 0,05
200 gr/m²
Boyanacak tüm yüzeyler, kuru, temiz, pas, kir, yaðdan,
greslerden ve diðer atýklardan arýndýrýlmýþ olmalýdýr.
Kumlama en az SSPC-SP10 (SA2 1/2) standartýnda olmalýdýr.
Yüzey tamamen kuru olmalýdýr.
Minimum 50 mikron boya filmi saðlanmalýdýr.
Dokunma kurumasý : 1 saat
Sert kuruma
: 6 saat.
Tam sertleþme
: 7 gün
Kullanmadan önce iyice karýþtýrýnýz.
Komponentleri bir motorlu karýþtýrýcý ile uygun kývama gelinceye kadar
karýþtýrýnýz. Tavsiye edilen oranlarý deðiþtirmeyiniz.
Sartaþ Epoxy tinerle pistole püskürtme kývamýný saðlamak için
%10-15 kadar inceltiniz.
Kullaným anýnda ve uygulamadan sonraki ilk 24 saatte zemin sýcaklýðý
5°C ýn üzerinde ve çið noktasý dan da en az 3°C yukarýda olmalýdýr.
Çift komponentli boya ambalajý 20 kg, sertleþtirici ambalajý ise 5 kg
dýr. Karýþým oraný aðýrlýkça 4:1 þeklindedir.
Ýyi havalandýrýlan ve serin bir ortamda, aðzý açýlmamýþ orijinal
ambalajýnda 12 aydýr.
EPOXY ASTAR
SERTLEÞTÝRÝCÝ
ANTÝKOROZÝF
EPOXY ASTAR
H4
SARTAÞ ANTI-CORROSIVE EPOXY PRIMER
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Excellent rust preventative properties in adverse or
chemically polluted atmospheres.
Good adhesion properties on steel, concrete, fiberglass
and aluminum where the surface is properly prepared.
Anti-corrosive.
Excellent water and weather resistance for interior or exterior use.
Good impact resistance.Good abrasion resistance.
Fast drying.
A two component epoxy anti-corrosive primer pigmented with
zinc phosphate.
Binder is the standard, undiluted, general purpose, diglycidyl ether of
Bisphenol- A epoxy resin.
For use on properly prepared surfaces in both new construction
situations and as an industrial maintenance primer for a wide range
of anti-corrosive coatings systems for use in the offshore, petrochemical,
chemical, and bridge industries.
Solid content(mix) %(w/w)
64 ± 0,5
Viscosity(mix), KU
64 ± 5
Specific gravity(mix)
1,4 ± 0,05
200 gr/m²
All surfaces to be painted must be dry, clean, and free from rust, dirt,
oil, grease or any other contaminants.
Steel: Blast cleaned to a minumum grade SSPC-SP10 (SA2 1/2). The
surface must be perfectly dry. Surface profile must be a minimum of
50 microns.
Touch dry after : 1 hours
Hard dry : 6 hours.
Full cure after : 7 days
Stir well before use. Power agitate base component to uniform
consistency before combining. Do Not vary proportions.
Dilute by Sartaþ Epoxy Thinner at the amount of 10-15%
to obtain the consistency during the spraying applications.
During application and the first 24 hours of curing, the substrate
temperature must be above 5°C and at least 3°C above the dew point.
A two component material with base and curing agent supplied in
5 and 20 kilograms containers. Mix ratio in 4:1 weights
It can be stored for 12 months at the original unopened
EPOXY ASTAR
SERTLEÞTÝRÝCÝ
ANTÝKOROZÝF
EPOXY ASTAR
SARTAÞ YOL ÇÝZGÝ BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Nemli ve güneþli yerlerde iyi bir sertlik, mükemmel
kalite ve dayaným gösterir.
Mat görünümlü yol-çizgi boyasý.
Renk deðiþimi yapmaz.
Sürtünmeye dayanýklý.
Çabuk kurumalý.
Mükemmel yapýþma.
Yol Çizgi Boyasý
Klor kauçuk reçineli
Yol iþaretleme boyasý olarak kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
71,5 ± 1
Viskosite, KU
102 ± 5
Spesifik gravite
1,44 ± 0,05
500 gr/m²
Yol çizgi boyasý uygulamasýndan önce yüzey alaný mutlaka , toz,
kir, mýcýr vb.malzemelerinden arýndýrýlmalýdýr.
Kaldýrým taþlarýnýn boyanmasý uygulamalarýnda öncelikli olarak
kýrýk, eksik kýsýmlar düzeltilmeli veya deðiþtirilmelidir.
Dokunma kurumasý: 15 dak.
Sert kuruma : 24 saat.
Kullanmadan önce iyice karýþtýrýnýz.
Boya %5 oranýnda trafik boyasý tineri ile inceltilmelidir.
Sonra fýrça, rulo veya pistole ile tatbik edilir.
Aletler trafik boyasý tineri ile temizlenmelidir.
Otomatik püskürtme makinasý uygulamalarý için Sartaþ trafik boyasý
tineri ile %5 kadar inceltiniz.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +0°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
5 kg, 20 kg
Ýyi havalandýrýlan ve serin bir ortamda, aðzý açýlmamýþ orijinal
ambalajýnda 1 yýldýr
H5
SARTAÞ ROAD MARKING PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Road marking paint exhibit good hardness and
excellent quality and durability in humid and sunny areas.
Road marking paint with dull appearent.
No color change.
Endurance for the friction.
Quick dyring.
Excellent adhesion.
Road Marking Paint.
Chlorinated Rubber Resin.
It is used for road markings.
Solid content %(w/w)
71,5 ± 1
Viscosity, KU
102 ± 5
Specific gravity
1,44 ± 0,05
500 gr/m²
Surface area absolutely must be cleaned from the materials such as
dust, dirt, debris etc. before the cold road marking paint is applied.
Before painting the stone pavements, broken and missing parts must
be corrected or replaced initially.
Set to touch : 15 minute
Hard dry : 24 hours.
Stir well before use. Paint should be diluted with 5 % traffic paint
thinners. Apply with brush, roller or spray gun.
Tools can be cleaned with traffic paint thinners.
Dilute by Sartaþ traffic paint thinners at the amount of 5% to obtain
the consistency during the automatic spraying machines applications.
Care must be taken that the surface temperature is between +0°C and
+30°C during application.
5 kg, 20 kg
It can be stored for 1 years at the original unopened
package in a cool and properly ventilated place.
SARTAÞ ALÜMÝNYUM YALDIZ BOYA
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Yüksek nüfuz etme gücünde
200°C'ye kadar ýsýya dayanýklý
Metalik gri görünümlü
Parlak
Çabuk kuruma
Uygulanan malzemenin ömrünü uzatýr
Hidrokarbon reçine esaslý, alüminyum pigment içeren bir boyadýr
Hidro karbon reçine
Her türlü madeni eþya, baca, soba ve egzost borularýnda güvenle
kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
20 ± 0,5
Viskosite,sn, Din 4
10 ± 1
Spesifik gravite
0,92 ± 0,05
75 gr/m²
Ýnceltilmeden kullanýma hazýrdýr. Fýrça, rulo veya püskürtme
yöntemlerinden biri kullanýlarak yüzeye 1 saat ara ile 2 kat uygulanýr.
Boyanacak yüzeyler yað, kir ve toz ve pastan arýndýrýlmalý, gerekiyorsa
zýmpara yapýlmalý ve tozu temizlenmelidir.
Dokunma kurumasý 15-20 dakika
Sert kuruma 24 saat.
Fýrça, rulo ve püskürtme ile uygulanýr.
Aletleri Sartaþ Rapid Tiner ile temizleyiniz.
Kullanýma hazýrdýr.
Kullanmaya baþlamadan önce ve kullaným süresince sýk sýk karýþtýrýnýz.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
0,125 kg, 0,250 kg, 0,500 kg, 0,750 kg, 2,5kg, 12 kg
Ýyi havalandýrýlan ve serin bir ortamda, aðzý açýlmamýþ orijinal
ambalajýnda 2 yýldýr.
H6
SARTAÞ ALUMINIUM PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Adheres to surface strongly and penetrate quickly.
It resists to heat of 200°C temperatures.
Gives to surface silver appearance.
Gloss.
Fast drying.
Applied to extend the life of the material.
It is a hydrocarbon resin based paint, which is include
aluminium pigment.
Hydrocarbon resin
It can be safely used on metal surface, like funnel, stove pipe, exhaust
pipe etc...
Solid content %(w/w)
20 ± 0,5
10 ± 1
Viscosity, sec , Din 4
Specific gravity
0,92 ± 0,05
75 gr/m²
All surfaces to be painted must be dry, clean, and free from rust, dirt,
oil, grease or any other contaminants.
Set to touch: 15-20 mins.
Hard dry: 24 hours.
It is applied with brush, roller or spraying.
Tools can be cleaned with Quick Air Drying Thinner.
It is ready to be used
Used to use before and during the time you stir.
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application.
0,125 kg, 0,250 kg, 0,500 kg, 0,750 kg, 2,5kg, 12 kg
It can be stored for 2 years at the original unopened
package in a cool and properly ventilated place.
ÖZEL BOYALAR
SPECIAL PAINT
J
SARTAÞ ANTÝKOROZÝF SU BAZLI ANTÝPAS
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Ekipmanlar, makineler, v.b için koruyucu ve dekoratiftir.
Metal konstrüksiyon üreticilerince tercih edilir.
Çabuk kuruyan hýzlý bir kullanýmlý astardýr.
Yüksek korozyon dirençli
Mükemmel yapýþma
Fiziksel dayaným
Mükemmel esneklik
Su Bazlý Hýzlý hava kurumalý Antikorozif Metal astar
Modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer
Endüstriyel aletler, el arabalarý, imalat avadanlýklarý
Çelik saç ve profiller v.b
Üzerine son kat olarak, her türlü su bazlý veya
solvent bazlý ürünler tatbik edilebilir.
Katý madde %(w/w)
60 ± 0,5
Viskosite, KU
55 ± 5
Spesifik gravite
1,34 ± 0,05
100 gr/m2
Boyanacak tüm yüzeyler kuru ve temiz olmalý, pas, kir,
yað, gres veya diðer herhangi bir kirletici ihtiva etmemelidir.
Ýlk kuruma 20 dak.
Sert kuruma 24 saat.
Korunacak metal yüzeyler fýrça veya pistole ile boyanabilir.
Çok korozif ortamlarda iki kat koruyucu astar gerekebilir.
Son kat olarak su bazlý ürün kullanýlacaksa astar kat atýmýndan
2-4 saat sonra, solvent bazlý son kat tatbik edilecekse
24 saat sonra uygulama yapýlmalýdýr.
Kullanmadan önce boyayý iyice karýþtýrýn. Pistole uygulamasý
için %20-30 arasýnda çeþme suyu ile inceltiniz.
Kullaným sonrasý pistole ve boya kaplarýnýzý çeþme suyu ile temizleyiniz.
Açýk havada boyama yapýlacaksa kýþýn sabah saat 09 dan önce ve
öðleden sonrada 16 dan sonra uygulama yapmayýnýz. 4-6 saat içinde
yaðmur yaðma ihtimali varsa boyama yapmayýnýz.
Su bazlý metal astarýný diðer ürünlerle hiçbir þekilde karýþtýrmayýnýz.
1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg
Açýlmamýþ orijinal ambalajýnda serin ve uygun havalandýrmalý
yerlerde 2 yýl süre ile depolanabilir.
J1
SARTAÞ
WATER BASED AIR-DRY RUST-INHIBITIVE PRIMER
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25ºC)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Excellent protective and decorative coating to equipments, machinery
etc. Widely used by metal construction manufacturers
Quick dyring, super quick setting primer
Exhibit superior corrosion-resistance
Excellent adhesion
Physical toughness
Excellent flexibility
Water Based Quick Air Drying Anticorrosive Metal Primer
Cross-linking styren-acrylic polymer
Industrial appliances, wheel barrows, manufactured tools,
carbon steeel materials etc.
Can be over-coated with a range of Paint’s decorative
water- and solvent-based products.
Solid content % (w/w) 60 ± 0,5
Viscosity, KU
55 ± 5
Specific gravity
1,34 ± 0,05
100 gr/m2
All surfaces to be painted must be dry, clean, and free from rust,
dirt, oil, grease or any other contaminants.
Set to touch : 20 minute
Hard dry: 24 hours.
Brush or spray a generous coat of Water Based Metal Primer
to the area that needs protecting; for very severe cases
(e.g. in very harsh marine environments) 2 coats of Water Based
Metal Primer are required.
Allow 2-4 hours to dry before recoating with Paint’s water-based
products. Allow 24 hours to dry before recoating with Paint’s solventbased products.
Stir well before use. Dilute by tap water at the amount of
20-30% to obtain the consistency during the spraying
applications. Clean application equipment with tap water.
Do not apply before 9 am or after 4 pm in winter.
Do not apply to exterior if rain is likely within 4-6 hours of
application. Water Based Metal Primer should never be
mixed with other products.
1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg
It can be stored for 2 years at the original unopened
package in a cool and properly ventilated place.
SARTAÞ TENÝS KORT BOYASI
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Su bazlý, mat görünümlü kort ve zemin boyasý
Atmosferin aþýndýrýcý ve kirletici etkilerine karþý yüksek dayanýklýlýk
Uzun ömürlü, UV ýþýnlarý, yaðmur, ýsý ve donmaya dayanýklý olup
özelliklerini çatlama, kabarma ve solma olmaksýzýn yýllarca korur.
Mineral zeminler üzerine iyi yapýþma
Solma ve sararma yapmaz
Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz
Yaðlara, zayýf asit ve alkalilere dayanýmlýdýr
Kort ve zemin boyasý
Modifiye Stiren-Akrilik Kopolimer
Tenis kortlarý, mineral esaslý beton yüzeyler
üzerinde yaya trafiðine açýk stok depolarý, araba
garajý, briket yapýlarda güvenle kullanýlýr.
Katý madde %(w/w)
61 ± 0,5
Viskosite, KU
120 ± 5
Spesifik gravite
1,36 ± 0,05
200 gr/m2
Yüzey saðlam, temiz, kuru ve kendini taþýyabilecek durumda olmalýdýr.
Asfalt gibi bitümlü yüzeyler üzerine çimento esaslý þap benzeri uygulama
yapýldýktan sonra boya tatbiki tavsiye edilir.
Yeni sývalý yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir.
Ýlk kuruma 1 saat.
Ýkinci kat uygulamasý 12 saat.
Sert kuruma 24 saat.
Fýrça veya rulo ile uygulanýr.
Solvent içermez ve pratik olarak kokusuzdur.
Aletleri su ile temizleyiniz.
Ýlk kat boya bire bir sulandýrýlarak astar olarak
yüzeye tatbik edilir. Ýkinci ve üçüncü kat boyalar
%10 temiz su ile inceltilerek yüzeye uygulanýr
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir. Boya uygulama ve kuruma süreleri
içerisinde yüzey yaðýþtan ve dondan korunmalý, çok rüzgarlý ve direkt
güneþ ýþýðý altýnda uygulama yapýlmamalýdýr.
20 kg
Serin yerde dondan korunarak 2 yýl saklanabilir.
J2
SARTAÞ TENNIS COURT PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Water based matt looking decorative court and floor paint.
Superior endurance to atmospheric circumstances and pollution.
Long lasting, resists to UV rays, rain, heat and frost, thus retains its
original properties for years without cracking, blistering and fading.
High adherence on mineral grounds.
It does not fade or yellowing.
Does not cause cracks swelling and spalling.
It is durable to oils, weak acids and bases.
Court and floor paint.
Modified Styrene-Acrylic Copolymer.
It is used safely on tennis courts, open storages that are
open to pedestrian traffic on mineral based concrete surfaces,
car garages, briquette constructions.
Solid content %(w/w)
61 ± 0,5
Viscosity, KU
120 ± 5
Specific gravity
1,36 ± 0,05
200 gr/m2
The surface must be sound, clean, dry and be able to receive it.
On surfaces with bitumen like asphalt, applying paint after cement
based screed is applied is recommended.
It must be waited for 4 weeks for newly plastered surfaces.
Touch dry 1 hour.
Second layer application 12 hours.
Hard drying 24 hours.
It is applied with brush and rollers.
Solvent free and practically odourless.
Clean the tools with water.
The first layer of paint is applied on the surface as prime by
diluting one to one, the second and third layers of paint are
applied on the surface by diluting with 10% clean water.
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application. The surface should be protected from rain
and frost during application and drying periods and the application
should be done in windy conditions under direct sun light.
20 kg
It can be kept for 2 years at a cool place protected from frost.
SARTAÞ AKRÝLÝK PLYO MAT BOYA
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Nemli ve güneþli yerlerde iyi bir sertlik, mükemmel
kalite ve dayaným gösterir.
Sararma, kirlenmeye karþý oldukça dirençli olup UV ýþýnlarýna
karþý da çok uzun süre dayanýmlýdýr.
Suya karþý mükemmel bir direnci olup zemine çok iyi nüfuz
ettiðinden nem oluþmasýna imkan vermez.
Mikro poröz yapýsý eðer varsa nemin uzaklaþmasýna izin verir.
Mükemmel yapýþma
Yüzeye mükemmel nüfüz etme. Gerek uygulama anýnda ve gerekse
kullaným müddetince iklim þartlarýndan etkilenmez.
Özel akrilik reçine esaslý, iç ve dýþ yüzeyleri koruma ve dekoratif
amaçlý solvent bazlý bir mat boyadýr.
Modifiye akrilik reçine
Beton, gaz beton, ytong, macunlar, kireç badanalý, plastik ve akrilik
emülsiyon esaslý eski boyalý zayýf yüzeylerde kullanýlýr.
Yüzeylere derinliðine mükemmelce nüfuz eder.
Katý madde %(w/w)
62,5 ± 0,5
Viskosite, KU
140 ± 5
Spesifik gravite
1,42 ± 0,05
300 gr/m²
Kir, gres, eski gevþek veya kabarmýþ materyaller uzaklaþtýrýlmalýdýr.
Çatlaklar ve benzer yerler Sartaþ dýþ cephe çatlak doldurma macunu
veya Sartaþ iç cephe macunu ile tamir edilmelidir.
Plyo Astar inceltilmeden doðrudan fýrça, rulo veya tabanca ile
uygulanarak yüzeye emdirilir, üzerine boya uygulamasý 1 gün sonra
yapýlmalýdýr.
Sert kuruma : 24 saat.
Kullanmadan önce iyice karýþtýrýnýz.
Boya %10-15 oranýnda sentetik tiner ile inceltilmelidir.
Sonra fýrça, rulo veya pistole ile tatbik edilir.
Genellikle iki kat yeterli olur.
Aletler sentetik tiner ile temizlenmelidir.
Fýrça ve rulo uygulamalarý için Sartaþ sentetik tiner ile
%10-15 kadar inceltiniz.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +0°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
20 kg
Ýyi havalandýrýlan ve serin bir ortamda, aðzý açýlmamýþ orijinal
ambalajýnda 3 yýldýr
PLYO BOYA
J3
SARTAÞ ACRYLIC PLYO MATT PAINT
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
Plyo matt paint exhibit good hardness, and excellent quality
and durability in humid and sunny areas.
Highly resistant to yellowing and discoloration on exposure to
UV light over long periods of time.
Plyo matt paint is sufficiently waterproof to prevent humidity
and rainwater from penetrating into the substrate and yet
microporous to permit the evaporation of moisture present in walls.
Excellent adhesion.It penetrates perfectly into the surface.
Their application and their drying are not affected by climatic
conditions.
Solvent borne matt paint for exterior and interior mineral
substrates based on thermoplastic resin.
Modified acrylic resin
Exterior facades and interior walls; masonry, concrete, plaster, gypsum,
tile, brick, putties, chalky surfaces etc. It penetrates perfectly into the
surface.
Solid content %(w/w)
62,5 ± 0,5
Viscosity, KU
140 ± 5
Specific gravity
1,42 ± 0,05
300 gr/m²
Dirt, grease, old loose or flaking materials must be removed. Cracks
etc. to be repaired with Sartaþ Exterior Crack Filling Paste or
Sartaþ Interior Filling paste. Sartaþ Plyo primer apply with brush,
roller or spray gun. Usually one coat is sufficient.
Plyo Matt Paint application should be made after 1 day.
Hard dry: 24 hours.
Stir well before use. Paint should be diluted with 10-15 % synthetic
thinners. Apply with brush, roller or spray gun. Usually two coat is
sufficient. Tools can be cleaned with Synthetic Thinner.
Dilute by Sartaþ Synthetic Thinner at the amount of 10-15% to
obtain the consistency during the roll or brush applications.
Care must be taken that the surface temperature is between +0°C and
+30°C during application.
20 kg
It can be stored for 3 years at the original unopened
package in a cool and properly ventilated place.
PLYO BOYA
SARTAÞ PLYO AKRÝLÝK ASTAR
BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ
TANIMI
BAÐLAYICI
KULLANIM ALANLARI
FÝZÝKSEL SABÝTLER(20°C)
SARFÝYAT
YÜZEY HAZIRLIÐI
KURUMA SÜRESÝ (25°C)
UYGULAMA
ÝNCELTME
ÖNEMLÝ DETAY
AMBALAJ ÞEKÝLLERÝ
DEPOLAMA
Yüzeylere derinliðine mükemmelce nüfuz eder.
Dayanýmlýdýr; zamanla çatlama, kabarma, sararma yapmaz.
Çok elastiktir. Sýcak ve soðuk farklarýnda elastikiyetini korur.
Mükemmel yapýþýr.
Mikro gözenekli yapýsýndan ötürü teneffüs kabiliyeti ile
yüzeylerin nefes almasýný saðlar.
Özel akrilik reçine esaslý, þeffaf, iç ve dýþ zayýf yüzeyleri saðlamlaþtýrmak
amacý ile kullanýlan bir astardýr.
Modifiye akrilik reçine
Beton, gaz beton, ytong, macunlar, kireç badanalý, plastik ve akrilik
emülsiyon esaslý eski boyalý zayýf yüzeylerde kullanýlýr.
Yüzeylere derinliðine mükemmelce nüfuz eder. Plyo astar üzerine hazýr
sývalar, sentetik mat boyalar, iç ve dýþ cephe boyalarý, astarlar ve parlak
boyalar uygulandýðýnda çok saðlam ve uzun ömürlü sonuç alýnýr.
Katý madde %(w/w)
16,5 ± 0,5
Viskosite, D4, sn.
13 ± 2
Spesifik gravite
0,836 ± 0,05
100 gr/m²
Kir, gres, eski gevþek veya kabarmýþ materyaller uzaklaþtýrýlmalýdýr.
Çatlaklar ve benzer yerler Sartaþ dýþ cephe çatlak doldurma macunu
veya Sartaþ iç cephe macunu ile tamir edilmelidir.
Sert kuruma : 24 saat.
Plyo Astar inceltilmeden doðrudan fýrça, rulo veya tabanca ile
uygulanarak yüzeye emdirilir, üzerine boya uygulamasý 1 gün sonra
yapýlmalýdýr. Uygulamadan önce kabarmýþ, gevþek zayýf yüzeyler
kazýnarak yüzey temizlenmelidir.
Aletler sentetik tiner ile temizlenmelidir.
Kullanýma hazýrdýr.
Uygulama esnasýnda yüzey sýcaklýðýnýn +5°C ile +30°C arasýnda
olmasýna özen gösterilmelidir.
15 kg
Ýyi havalandýrýlan ve serin bir ortamda, aðzý açýlmamýþ orijinal
ambalajýnda 3 yýldýr
PLYO ASTAR
J4
SARTAÞ ACRYLIC PLYO PRIMER
Principal properties
Definition
Binder
Applications
Physical constants(20°C)
Consumption
Surface Preparation
Drying Time (25°C)
Applications
Diluting
Important Detail
Packaging
Storing
It penetrates perfectly into the surface.
Durable; does not crack, blister or yellow by time.
Very elastic. Remains flexible hot and cold differences.
Excellent adhesion.
Micro-porous surfaces to breathe and provides the ability
to breathe because of the structure.
Solvent borne transparent primer for exterior and interior mineral
substrates based on thermoplastic resin.
Modified acrylic resin
Exterior facades and interior walls; masonry, concrete, plaster, gypsum,
tile, brick, putties, chalky surfaces etc. It penetrates perfectly into the
surface. Applying plaster, synthetic matte paints, interior - extreior
wall paints, primers and glossy paints over Sartaþ Plyo Primer gives
durable and long-lasting results.
Solid content %(w/w)
16,5 ± 0,5
Viscosity, D4, sec.
13 ± 2
Specific gravity
0,836 ± 0,05
100 gr/m²
Dirt, grease, old loose or flaking materials must be removed. Cracks
etc. to be repaired with Sartaþ Exterior Crack Filling Paste or
Sartaþ Interior Filling paste.
Hard dry: 24 hours.
Stir well before use. Ready to use, should not be diluted.
Apply with brush, roller or spray gun. Usually one coat is
sufficient. Tools can be cleaned with Synthetic Thinner.
Tools can be cleaned with Synthetic Thinner.
It is ready to be used
Care must be taken that the surface temperature is between +5°C and
+30°C during application.
15 kg
It can be stored for 3 years at the original unopened
package in a cool and properly ventilated place.
PLYO ASTAR
K
BELGELER
SERTIFICATES
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
32
File Size
1 461 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content