close

Enter

Log in using OpenID

9 mart.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Türkiye’nin bütün renklerini
kucaklamak istiyoruz
ÇORUM
9 MART 2015 PAZARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Av. Ahmet ÜNAL
Fiyatý : 40 Kuruþ
Milletvekili Adayý
MHP’de hareket var
7 Haziran Genel Seçimleri
öncesinde MHPa’de hareket
baþladý.MHP Çorum eski Milletvekili
Vahit Kayýrýcý ile Türk Büro Sen
Þube Baþkanlýðýndan istifa eden
Sami Çam, geniþ katýlýmla milletvikili
aday adaylýðýný açýkladý. Hafta sonu
Eðitimci Döndü Akkaþoðlu ve Eczacý
Þükrü Günaydýn da adaylýklarýný
kamuoyuna duyurdu.
* HABERLERÝ 4-5’DE
Çorum’a
slogan aranýyor
Çorum’un tarihi ve kültürel
deðerlerinin tanýtýlmasýnda
kullanýlacak olan kent sloganý için
yarýþma düzenlenecek.
* HABERÝ 3’DE
Çorum çiftçisini
temsil edecekler
Çorum Ziraat Odalarý Ýl Kongresi
önceki gün Ticaret ve Sanayi
Odasý Meclis Salonu’nda yapýldý.
77 delegeden 63’nün oy
kullandýðý kongrede, Türkiye
Ziraat Odalarý Birliði Genel Kurulu
üyeliklerine Mehmet Sayan,
Satýlmýþ Köse, Mustafa Yýldýrým
ve Dursun Karaderili seçildi.
* HABERÝ 10’DA
* SAYFA 9’DA
Kanal 7
ekranlarýnda
yayýnlanan
'Ýskele
Sancak'a
katýlan AK Parti
Çorum
Milletvekili
Salim Uslu,
HDP’yi barýþ
için samimi
olmaya davet
etti.
* HABERÝ 2’DE
Vahit Kayýrýcý
Sami Çam
Döndü Akkaþoðlu
Salim Uslu
Þükrü Günaydýn
Patlayan lastik faciasý, 5 ölü
Çorum’un
Sungurlu
ilçesinde seyir
halinde iken
lastiði patlayan
otomobil önce
karþý yönden
gelen kamyona
ardýndan da
Týr’a çarpmasý
sonucu 5 kiþi
hayatýný
kaybetti.
* HABERÝ
3’DE
Oylamada Çorum çiftçisini temsil edecek 4 isim seçildi.
‘HDP barýþ için
dürüst olmalý'
Çorum Belediyesi’nin eðitim semineri Amasya Terziköy
Fimar Termal Otel'de düzenlendi.
Belediyeciler
kamp yaptý
Çorum Belediyesi, deðiþen kamu
vizyonunda stratejik liderlik ve
yönetim konulu bir seminer
düzenledi.
Otomobilin önce karþý yönden gelen kamyona ardýndan da Týr’a çarpmasý sonucu 5 kiþi hayatýný kaybetti.
* HABERÝ 7’DE
Vali’den Kadýnlar Günü’nde önemli mesaj:
‘Kadýna yönelik
þiddet son bulsun’
Vali Ahmet Kara,
“Kadýna yönelik
þiddet vahþeti
artýk son
bulmalý” dedi.
“Þiddeti
zihinlerden yok
etmeliyiz” diyen
Ahmet Kara, bu
hususta tüm
kamu kurumlarý
ve sivil toplum
kuruluþlarýna
önemli görevler
düþtüðünü
söyledi.
* HABERÝ 10’DA
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
ilkokul arkadaþlarý ile buluþtu.
Rektör’den
35 yýllýk vefa
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, 35 yýllýk bir
vefaya imza atarak, ilkokul
arkadaþlarý ve öðretmenleri ile bir
araya geldi.
Vali Kara, “Kadýna yönelik þiddet artýk son bulsun” çaðrýsýnda bulundu.
* HABERÝ 6’DA
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 9 MART 2015
'HDP barýþ için dürüst olmalý'
AK Parti Çorum Milhükmün
çýkarýlmasý,
letvekili ve TBMM Ýdare
Darbeye dayanak teþkil
Amiri Salim Uslu, Kanal 7
eden TSK Ýç Hizmetler
ekranlarýnda yayýnlanan
Kanunu'nun 35. MaddeMehmet Acet'in koordinasinin kaldýrýlmasý, 1982
törlüðünü yaptýðý 'Ýskele
Anayasasýnýn Geçici 15.
Sancak' adlý tartýþma progMaddesinin kaldýrýlmaramýna konuk oldu.
sýyla 12 Eylül 1980 AsMilletvekili Salim Uskeri Darbesini gerçekleþlu’nun yaptýðý açýklamaya
tiren Milli Güvenlik
göre, Çözüm Süreci'nin deKonseyi üyelerinin yarðerlendirildiði programa;
gýlanmasý saðladýk. " deHDP Mardin Milletvekili
di.
Erol Dora, BDP Eski MilSalim Uslu, Kanal 7 ekranlarýnda yayýnlanan 'Ýskele
Barýþ'a
herkesin
letvekili Yeþiller ve Sol GeSancak' adlý programa katýldý.
katký vermesi gerektiðini
lecek Partisinin Kurucusu
vurgulan Uslu, þöyle devam etti: "HDP bu süreçte daha yaUfuk Uras, Dicle Üniversitesi'nden Doç. Dr. Vahap Coþpýcý bir dil kullanmasý gerekiyor. Türkiye, Komþulardaki
kun, Yazar Enver Sezgin katýldý.
rejimler, yoksulluklar nedeniyle göç kavþaðýndadýr. Bize
Çözüm Süreci'ni iliþkin deðerlendirmelerde bulunan
akýl verenler insani yardýmý esirgiyor. Ýnsani yardýmý esirUslu, "Ben Toplu sözleþmeciyim. Birçok müzakerelere
geyen ülke ve kurumlarýn, savaþ taþeronluðu rolü vererek
katýldým. Bu müzakerelerde taraflardan bir tanesinin koülkemiz mecalsizleþtirme tuzaðýna düþmedik. Barýþ süreþullarla masaya oturmasý masayý önceden týkar. Türkiye'de
cine katký verecek her Aktör kirli savaþýn yol açtýðý kaný
Barýþ Sürecine ihtiyaç var. Akan kanýn durdurulmasý gedurdurmak, analarýn acýsýný dindirmek gibi tarihi bir görev
rekir. Türkiye'de çok acýlar yaþandý ve bu acýlarýn sona eryapacaktýr. Barýþa karþý çýkan, sorumlu davranmayan sahimesi gerekiyor. Toplumda bu süreci kabullenmiþtir. Niteci ve samimi olmayan herkes de savaþýn, ayrýþmanýn vebakim seçim sonuçlarýna baktýðýnýz zaman 30 yýldýr devam
lini taþýyacaktýr.
eden bir kirli savaþý durdurmak konusunda AK Partinin
Barýþ niyetli Dolmabahçe deklarasyonuna þüphe ile
ileriye yönelik ortaya koyduðu görüþ ve niyetleri attýðý
yaklaþýp, taraflarý suçlayarak 'darbe tonlamasý' yapan zaadýmlar toplum tarafýndan kabul görmüþtür. 2011 Genel
vallý aydýncýklar var. HDP barýþ konusunda samimi ve soseçimleri, 2014 yerel seçim ve Cumhurbaþkanlýðý seçim
rumlu davranmalýdýr. 6-8 Ekim olaylarý ve Kandilin bile
sonuçlarý toplumun sürece yönelik atýlan kararlý ve riskli
gerisine düþen siyasi pozisyon inandýrýcýlýktan uzaktýr. Baadýmlarý kabul ettiðini göstermektedir. Güvensizlik yerine
rýþý Kurmak savaþmaktan daha zordur. Sabýr gerektir. Kolaycý siyasi pozisyon ve kan bedeli peþinde olanlar Barýþýn
güveni inþa etmek gerekiyor. Çözümün taraflarýnýn güven
tarafý
olamazlar.
verici adýmlarý atmasý gerekiyor. Bu konuda AK Parti
2002'den beri sürekli adýmlar atmýþtýr. Olaðanüstü Hali
Türk ve Kürtlerin geçmiþ ve gelecekleri ortaktýr. Birkaldýrdýk. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve Özel Yetkili
birine kýyamazlar. Faili meçhuller, sýkýyönetimler, olaðanüstü haller baþarýsýz kalmýþtýr. Bunca hukuksuzluk ve acýMahkemelerin Kaldýrdýk. Milli Güvenlik Kurulu'nun sivildan sonra BARIÞ denenmesi gereken tek yoldur. 'Türkleþmesi, Askeri Yargýnýn Yetki Alanýnýn Daraltýlmasý,
Kürt kardeþtir, istemeyen Kalleþtir' artýk slogan olarak
EMASYA Protokolünün Kaldýrýlmasý, "Kýrmýzý Kitap" tan
kalmamalýdýr."
irtica adý altýnda kendi milletini tehdit olarak algýlayan
Baðcý, Davutoðlu’nun
New York programýnda
Cahit Baðcý, Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu’'nun New York programýna katýldý.
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý,
Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu ile NATO Parlamenterler Assamblesi
Üyesi Cahit Baðcý, Baþbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoðlu’'nun New York programýna katýldý.
Baðcý, Baþbakan Davutoðlu'nu Büyükelçilik,
Konsolosluk ve Türk Amerikan Toplumu temsilcileri ile birlikte otele geliþinde kapýda karþýladý.
Baþbakan Davutoðlu, ABD'nin New York kentinde
düzenlenen program kapsamýnda; Waldorf Astoria
Otel'de, Türk-Amerikan Dernekleri yöneticileriyle
bir araya geldi. Baðcý, karþýlamada Baþbakan
Davutoðlu ile bir süre sohbet etti ve NATO-PA gündemindeki konular ve çalýþmalar hakkýnda bilgi
verdi.
‘Her platformda Türkiye'yi ve görüþlerini
aktarmalýsýnýz’ diyen Baþbakan Davutoglu, ABD'de
kurulu bulunan 100'ü aþkýn iþ adamý dernekleri ve
STK temsilcileri ile bir araya gelerek onlara hitap
etti. Davutoðlu konuþmasýnda, artýk Türkiye’nin
artan etkisinden herkesin emin olduðunu söyledi.
Türkiye’nin, dünyada giderek daha etkin bir
ülke haline geldiðine iþaret eden Davutoðlu,
“Türkiye 90’lý yýllarda olduðu gibi, Avrupa’nýn
hasta diye anýlan bir ülkesi deðil. Sizler ABD’de
olduðunuz için daha da yakýndan takip ediyorsunuz,
Türkiye artýk IMF kapýsýnda bekleyen ülke de deðil.
IMF’den gelecek küçük rakamlara ümit baðlayýp,
krizleri bunlarla aþmaya çalýþan ülke de deðil,
aksine geçen sene IMF’ye 5 milyar dolar borç vermiþ ülke” dedi.
‘Türkiye, anýldýðýnda eskiden olduðu gibi krizler, istikrarsýz koalisyonlar, sýk sýk deðiþen
hükümetler, bir gecede yerle bir olan ekonomik
dengelerden bahsedilmiyor’ diyen Davutoðlu, þöyle
devam etti:
“Etkisi artan, G20 Dönem Baþkanlýðýný üstlenen, dünya ekonomisinin lokomotif gücü olarak bu
sene dünya ekonomisine yön verecek G20 Dönem
Baþkanlýðýný uhdesinde bulunduran ülkeden
bahsediyoruz. Kendi içinde demokrasisi güçlenmiþ,
geçen sene iki seçimi baþarýyla gerçekleþtirdik,
baþarýdan kasýt sadece benim de þu anda baþýnda
bulunduðum AK Parti’nin baþarýsý deðil,
Türkiye’nin demokratik seçimleri yapma olgunluðu
ve demokrasi ile sorunlarýný çözebilme baþarýsýndan
bahsediyorum. Çünkü Türkiye’nin çevresinde 7-8
ülke var ki böyle bir demokrasi tecrübesinden ve
demokrasi birikiminden yoksun olduðu gibi çok
ciddi kýrýlma yaþýyor, çok ciddi parçalanmalar ya da
yönetilememe sorunlarýyla karþý karþýya. Suriye,
Ukrayna, Yemen, Libya, Lübnan, Mýsýr gibi bu
ülkeleri saydýðýmýzda, Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokrasiye dayalý meþruiyeti, ekonomik
güce dayalý istikrarý her yerde takdir ediliyor.”
Sandýða sahip çýkacaklar
AK Parti Genel Merkezi'nin Türkiye genelinde
baþlattýðý 'Sandýða Sahip Çýkýyoruz' çalýþmasý merkez ilçe, ilçeler ve mahallelerde gerçekleþtirildi.
AK Parti’den yapýlan açýklamaya göre, Gülabibey,
Buharaevler, Akkent, Ulukavak, Çöplü, Çepni, Üçtutlar,
Kunduzhan, Kale, Yavruturna, Yeniyol, Karakeçili, Mimarsinan, Bahçelievler Mahallesi, Düvenci Beldesi ile
202 köy ve ilçelerde ilçe koordinatörlerinin takibiyle yapýlan çalýþmaya Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Eyüp Arslan, Adem Oðuzhan Kaya,
Merkez Ýlçe Baþkanýmýz Av. Yaþar Anaç, Merkez Ýlçe
Baþkan Yardýmcýsý Yasin Özübek, Yönetim Kurulu üyeleri Eyüp Þahan ve Ayhan Hallý katýldý.
AK Parti Merkez ilçe Yaþar Anaç, sandýk kurullarýný ziyaretinde yaptýðý konuþmada, þöyle dedi: "7 Haziran 2015 seçimlerine yönelik yaptýðýmýz bu çalýþma tüm
mahallelerimizde ve köylerimizde yapýlmaktadýr. Biz bu
toplantýlarda üyemiz olan olmayan bütün seçmenlerle
irtibata geçmek partimizin politikasýný, davamýzýn amacýný, halkýmýza hizmet etmenin önemine deðinerek 7
Haziran'da yapýlacak seçimlerde anayasa deðiþikliði için
400 milletvekili hedefimize neden ulaþmamýz gerektiðini belirtiyoruz. Partimizin misyonu ve vizyonu halkýmýza hizmet bu vesileyle hakka hizmet düsturuna sahip olduðumuzu göstermekteyiz. Biz teþkilatlar olarak her zaman halkýmýzýn hizmeti için buralardayýz ve sizlerin yanýndayýz. Bu çalýþmalar birliðimizi, beraberliðimizi,
sosyalleþmemizi artýrmak için yaptýðýmýz çalýþmalardan
bir tanesidir. Yapýlacak seçimlerin ülkemize milletimize
hayýrlý olmasýný temenni ediyorum."
Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise, yaptýðý açýklamada,
þu görüþleri dile getirdi: "2015 seçimlerine yönelik yapmýþ olduðumuz bu çalýþmalar sadece bizim partimizde
yapýlmaktadýr. Diðer partilerde böyle bir çalýþma yapýlmamaktadýr. Sandýktaki seçmenlerimize yaptýðýmýz bu
çalýþmalar bizimle dava, gönül yoldaþý olan olmayan
tüm seçmenlerimizi bir araya toplamak partimizdeki yapýlan icraatlarý ikinci Yeni Türkiye için gerekli olan anayasa deðiþikliðindeki milletvekili sayýmýzý elde etmemiz
açýsýndan önemlidir. Bu yüzden bu çalýþmalarýmýzý
önemsiyoruz. Yaptýðýmýz bu toplantýlarda hem yerel
Alman Duvar
Kaðýdý rulosu
35-45-55
¨
8 mm Laminat Parke
iþçilik dahil m2
'Sandýða Sahip Çýkýyoruz' çalýþmasý merkez
ilçe, ilçeler ve mahallelerde gerçekleþtirildi.
hem genel ülke meselelerimizi konuþup tek vücut olduðumuzu göstermekteyiz. Bizler bu seçimler için var gücümüzle çalýþýp sandýða sahip çýkarak oy patlamasý yapacaðýmýzý düþünüyoruz. Bizler vatan millet sevdalýsýyýz. Halkla hak için hizmet yapan dinini seven ayrýmcýlýða karþý olup kimseyi küstürmek gibi bir davamýz yoktur. Çalýþmalarýmýzý Allah rýzasý için yapmakta ve Allah
yolunda koþmaktayýz. Yapýlan hizmetler sadakadýr. Bizler de sadakamýzý insanlarýmýza hizmet edecek yaptýðýmýzý düþünmekteyiz. Partimizin amacý halkýmýzýn daha
müreffeh bir hayat sürmesi için her alanda en iyi imkanlarý saðlamak için çalýþmaktayýz. Baþkalarý gibi kendini
düþünen deðil milleti için canýný diþine takan gerekirse
saðlýðýný kaybeden ama milletine kendini adayan bir
cumhurbaþkanýnýn ve baþbakanýn büyük ekibi içerisinde
bir parçayýz. Buharaevler Osman Gazi parkýnda yapýlan
sandýk yönetim kurulu toplantýsý bizim için ayrý bir öneme sahiptir. Buraya verilen Osman Gazi ismi bizim için
geçmiþimizi hatýrlatýr. Geçmiþini bilmeyen bir nesil yok
olmaya mahkumdur bu yüzden biz geçmiþimizi bilmeliyiz ki çocuklarýmýz da bilsin ve kimlerin torunlarý olduðunu öðrensin. Bizler Alparslan'ýn, Osman Gazi'nin,
Fatih Sultan Mehmet'in torunlarýyýz diyebilsinler ve neler yapabileceklerini görsünler. Yapýlan bu çalýþmalarda
teþkilatlarýmýzýn her zaman yanýndayýz. Durmaksýzýn
çalýþmaya devam edeceðiz. Emeði geçen herkese teþekkür ederim.”
4+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik 900 ¨
4+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik 750 ¨
2+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik 650 ¨
(Belirlenen fiyatlar tavan ve duvar boyama iþleri için geçerlidir.)
Referanslarýmýz:
* Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset, * Mekan Cafe Bar, * Adalet
Haným Sitesi B.5, * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar, * Toyota
Þamlýoðlu Plaza, * Karamel Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya,
* Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül Taban, * Efe Elektrik, *
Baðcývan Rot Balans. * Ahmet Haner * John Deere Traktör *
Çorum Özel Hastanesi *Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü
NELER YAPIYORUZ?
Alçý - Alçýpan - Boya
Asma Tavan Çeþitleri (Malzeme ve iþçilik)
Bölme Duvar
Kýrým/Yýkým - Tamirat Tadilat
Patlatma Doðal Taþ
Dekoratif Ýç Cephe
TV Üniteleri
Gergi Tavan Sistemleri - Barissol
Mobilya Ýç Dizayn
Duvar Kaðýdý
Cam Mozaik ve Çeþitleri
OÐUZ
FÝRMAMIZI TERCÝH EDEN BÝNALARA DIÞ
CEPHE AYDINLATMASI VEYA GÜVENLÝK
KAMERA SÝSTEMÝ KAMPANYAMIZ
SUNULMAKTADIR.
DÝZAYN
ÝÇ MÝMARLIK
Karakeçili Mah.
Alaybey Sok. 85/A
777 04 08
0 543 285 26 29
(Ç.HAK:2502)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
New Yorktemaslarýnda da Türkiye’nin kriz
ülkesi olarak bahsedilmediðine dikkati çeken
Davutoðlu, þunlarý kaydetti:
“Bugün burada, çok sayýda uluslararasý
yatýrýmcýyla bir araya geldim. Goldman Sachs, Citi
grupta bütün yatýrýmcýlarýn katýlýmýyla öðlen ve
akþam yemeklerinde saatlerce Türkiye’yi konuþtuk.
Hiç kimse de Türkiye’den kriz ülkesi olarak bahsetmedi, hiç kimse Türkiye’nin gelecek perspektifinden þüphe beyan etmedi aksine sadece Ýstanbul’un hikayesini bile anlattýðýmýzda bütün muhataplarýmýzý derinden etkiliyor. Düþünün, 20 sene, 30
sene önce Ýstanbul, Atina ile Kahire, Baðdat ile Þam
ile Tahran ile Moskova ile karþýlaþtýrýldýðýnda eþit
veya onlarýn gerisinde görülebilirdi. Ama þimdi
Mantolamada
dev kampanya
her bütçeye uygun
malzeme çeþitleri
bulunur. Ücretsiz
keþif ve bilgi.
26¨
TOPLU ÝÞLERDE DUVAR
KAÐIDI M2 FÝYATI - 3 LÝRA 5 LÝRA
‘Hiç kimse de Türkiye’den kriz ülkesi olarak
bahsetmedi’
bütün baþkentlerle Ýstanbul’u karþýlaþtýrdýðýnýzda,
bölgenin baþkenti olarak Ýstanbul, dünyanýn en
büyük havalimanýný kurmakta olan, geçen hafta
belki takip etiniz televizyonlarda, üç katlý, dünyanýn
ilk üç katlý tünelini boðazýn altýndan yapmak üzere
proje çalýþmalarýný baþlatmýþ olan, Marmaray ile
Avrasya tüneli ile boðazý yerin altýndan iki kere
geçmiþ olan, iþte üçüncüsü tünel olacak,
dördüncüsü Melen su projesiyle geçti, üçüncü
köprüyü yapan, yüksek hýzlýk trenlerle Ýstanbul’u
Ankara’ya, Konya’ya, Eskiþehir’e ve daha da
ötelere, Erzurum’a kadar götürecek olan yep yeni
ülkeden, güçlü ülkeden bahsediyoruz.”
Güçlü Türkiye’nin yurt dýþýndaki vatandaþlarýnýn her birini yürüyen, gönüllü büyükelçi
olarak kabul ettiklerini ifade eden Davutoðlu,
“Bundan gurur duyuyoruz. ABD’deki Türklerin
mevcudiyeti, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý
olarak deðil, dost ve komþu halklar, iþte Azeri
kardeþlerimiz, Balkanlar'dan gelen Boþnak, Arnavut
kardeþlerimiz, Kafkaslardan gelen kardeþlerimiz
hatta son dönemdeki yakýn iliþkimiz dolayýsýyla,
kendilerini Türk gibi Türkiye’ye yakýn hisseden
Somalili, Filistinli kardeþlerimiz de Türkiye dostu
çok geniþ bir insan kitlesinden bahsediyoruz” diye
konuþtu.
‘ABD’de Türk rüzgarý estirmek hiç de zor
deðil’
Davutoðlu, ABD’de bulunan Türk vatandaþlarýnýn, Avrupa’da bulunan Türk vatandaþlarýndan farklý bir durumu olduðunu dile getirerek, þöyle
konuþtu:
“ABD’deki vatandaþlarýmýz, bir emek gücüne
duyulan ihtiyaç dolayýsýyla gelmiþ vatandaþlarýmýz
ve sonra ikinci, üçüncü nesilde oraya intibak eden
vatandaþlarýmýzdan deðil, daha çok beyaz yakalý
diyebileceðimiz kendi profesyonel tecrübesini
yaþayabilmek için burada kalmýþ vatandaþlarýmýzdan oluþuyor. Þimdi sizden Türk-Amerikan iliþkilerinin taþýdýðý stratejik önem dolayýsýyla
önümüzdeki dönemde daha da fazla beklentilerimiz
var. Neden? Çünkü ABD küresel bir güç ve bu küresel güç içinde etkin nüfus barýndýran ve bu etkin
nüfus üzerinden siyasete aðýrlýk koyan ülkelerin
güçleri ve uluslararasý alandaki etkinliði de artýyor.
Lobisi olan, bu lobiye dayalý olarak kendini anlatan
kamu diplomasisi yapan ülkeler sadece Amerika’da
deðil Amerika üzerinden dünyada da etkisini artýrabiliyor. 198 bin rakamý az bir rakam deðil, çok ciddi
bir güç. Bu güçle hareket edecek olan dost ve akraba topluluklarý da pekiþtirdiðimizde ABD’de Türk
rüzgarý estirmek hiç de zor deðil. Sizden bu
çerçevede geliþen Türk-ABD iliþkileri baðlamýnda
çok büyük beklentilerimiz var.”
“Birlik beraberliði bozacak unsurlara itibar
etmeyiniz”
ABD’deki Türk vatandaþlarýndan birlik ve
beraberliklerini korumalarýný isteyen Davutoðlu,
sözlerini þöyle sürdürdü:
“Deðiþik siyasi görüþlere sahip olabilirsiniz.
Deðiþik mezhebi, etnik, kültürel geçmiþe sahip olabilirsiniz. Türkiye’nin deðiþik bölgelerinden gelmiþ
olabilirsiniz ama size þunu ifade etmek isterim ki,
hiçbiriniz biçim açýmýzdan diðerinden farký yoktur,
her biriniz gönlümüzde fidansýnýz, dostluðu muhabbeti büyüyen bir fidan ve her biriniz Türkiye
Cumhuriyeti devletinin çaðdaþ, kalkýnmýþ, büyüyen
Türkiye Cumhuriyeti devletinin eþit vatandaþlarýsýnýz. Bu anlayýþla mutlaka birlik beraberlik
içinde olunuz ve her ne surette olursa olsun bu birlik beraberliði bozacak unsurlara itibar etmeyiniz.
PAZARTESÝ 9 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
3
Patlayan lastik faciasý, 5 ölü
Çorum’un Sungurlu ilçesinde seyir halinde iken lastiði patlayan
otomobil önce karþý
yönden gelen kamyona
ardýndan da Týr’a çarpmasý sonucu 5 kiþi hayatýný kaybetti.
Kaza, Kýrýkkale-
Sungurlu karayolu 5.
kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kýrýkkale’den
Sungurlu istikametine
seyir halinde olan ve
sürücüsü öðrenilemeyen 19 EE 631 plakalý
otomobil Baktat Tesisleri önüne geldiði sýra-
da lastiði patladý. Bunun üzerinden kontrolden çýkarak karþý yöne
geçen otomobil Murat
Ý. (65) yönetimindeki
kamyona çarptý. Çarpmanýn etkisiyle savrulan otomobil daha sonra ise Necmettin Damar
(51)
yönetimindeki
TIR’la kafa kafaya çarpýþtý.
Kazanýn ardýndan
araçta bulunan Erol Kaya (22), Aykut Týknazoðlu (22), Burak Emrali (22), Yaþar Selvioðlu (22) ve Mevlüt Yýlmaz (22) hayatýný kaybetti.
Kazanýn ardýndan
ortalýk savaþ alanýna
dönerken, aracýn kopan
motor aksamý orta refüje düþtü. Kaza nedeniyle Kýrýkkale-Çorum karayolu trafiðe kapatýldý.
Kaza hayatýný kaybedenlerin kimliklerinin
tespit edilmesi için çalýþmalar sürüyor
Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Cenazeler topraða verildi
Çorum’da meydana gelen trafik kazasýnda
hayatýný kaybeden 5 arkadaþtan 4’ü Sungurlu
ilçesinde, 1'i de Isparta’da topraða verildi.
Kýrýkkale’den Sungurlu istikametine giden
ve sürücüsü öðrenilemeyen 19 EE 631 plakalý
otomobil, Baktat Tesisleri önünde lastiði patlamýþ kontrolden çýkarak
karþý yöne geçen otomobil önce Murat Ý. (65)
yönetimindeki kamyona, çarpmanýn etkisiyle
savrulan otomobil daha
sonra Necmettin Damar
(51)
yönetimindeki
TIR’la kafa kafaya çarpýþmýþtý.
Kazada, araçta bulunan Erol Kaya (22),
Aykut Týknazoðlu (22),
Burak Emrali (22), Yaþar Selvioðlu (22) ve
Mevlüt Yýlmaz (22) hayatýný kaybetti.
TRT MUHABÝRÝNÝN ACI GÜNÜ
Trafik kazasýnda
ölenlerden Burak Emrali, TRT'nin Sungurlu
muhabiri Cahit Emrali'nin kardeþiydi. Kazayý
duyup haber yapmak
için olay yerine giden
gazeteciler kazada hayatýný kaybedenler arasýnda Emrali’nin de kardeþinin olduðunu öðrendi.
Bunun üzerine ilk önce
Emrali’yi olay yerinden
uzaklaþtýran meslektaþlarý, daha sonra Emrali’ye acý haberi verdi.
Kardeþinin acý haberiyle
fenalaþan muhabire saðlýk ekipleri müdahale etti.
Korkunç kazada
hayatýný kaybeden Erol
Kaya, Aykut Týknazoð-
Sungurlu7da yaþanan feci kazada hayatýný kaybeden
5 arkadaþtan 4’ü Sungurlu, 1'i de Isparta’da topraða verildi.
lu, Burak Emrali, Yaþar
Selvioðlu için bugün
Sungurlu Ulu Cami’de
cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi Çorum
Milletvekili Tufan Köse,
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, siyasi parti ve sivil
toplum kuruluþlarý temsilcileri ile vatandaþlar
katýldý. Törende kardeþini kaybeden TRT muhabirini meslektaþlarý ve
yakýnlarý teselli etti.
Týknazoðlu, Selvioðlu’nun cenazeleri Ulu
Cami’de öðle namazýnýn
ardýndan kýlýnan cenaze
namazýndan sonra Karþýyaka, Emrali’nin cenazesi Sarýtepe mezarlýðýnda topraða verilirken,
Erol Kaya da ikindi namazýndan sonra kýlýnacak cenaze namazýnýn
ardýndan Karþýyaka mezarlýðýnda topraða verilecek.
Kazada hayatýný
kaybedenlerden Mevlüt
Yýlmaz’ýn cenazesi Isparta’ya
gönderildi.(ÝHA)
Kayýplar için etkin mücadele
Asayiþ Þube Müdürlüðüne baðlý olarak
çalýþan Kayýp Þahýslar
Büro Amirliði (KÞB)
ekipleri 2014 yýlýnda 6
bin 981 kayýp kiþiyi bula-
rak yüzde 94.55 baþarý
oraný ile rekor kýrdý.
Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'da düzenlenen Çocuk ve Yetiþkin Kayýp
Þahýslar Eðitici Kursu’nu
bitirip eðitmen sertifikasý
alan personelin tüm karakol personelini eðiterek
kayýp müracaatlarýnýn etkin bir þekilde alýnmasýnýn saðlanacaðý belirtildi.(Haber Merkezi)
(Ç.HAK:528)
Elektrikli
bisiklet kazasý
Çorum'da, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpýþmasý sonucu 2
kiþi yaralandý.
Alýnan bilgiye göre, Eþref Eldoðan (45)
yönetimindeki 19 EN
513 plakalý otomobil,
Yeniyol Mahallesi'nde
Batuhan Sarýaslan'ýn
(12) kullandýðý elektrikli bisikletle çarpýþtý. Kazada, Sarýaslan ile yanýnda bulunan Osman
Akgönül (16) yaralandý.
112 Acil Servis görevlilerinin ilk müdahalesinin ardýndan Hitit
Üniversitesi Çorum
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine kaldýrýlan
yaralýlarýn, saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu
öðrenildi.(A.A.)
Çorum’a slogan aranýyor
Otomobilin önce karþý yönden gelen kamyona ardýndan da Týr’a çarpmasý sonucu 5 kiþi hayatýný kaybetti.
Çorum’un tarihi ve kültürel deðerlerinin
tanýtýlmasýnda kullanýlacak olan kent sloganý
için yarýþma düzenlenecek.
Çorum Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, kentin markalaþmasýnýn önemini vurgulamak ve dikkati çekici deðerlerini orataya çýkarmak amacýyla slogan yarýþmasý düzenleneceði belirtildi.
Yarýþmanýn ülke genelinde yapýldýðýnýn
ifade edildiði açýklamada, önemli kültürel ve
tarihi deðerlere sahip Hitit medeniyetine baþkentlik etmiþ olan kentin sahip olduðu deðerleri yansýtacak, akýlda kalýcý ve dikkat çekici bir
slogana ihtiyaç duyduðu kaydedildi.
Seçilecek sloganýn kentin tanýtýmýnda kullanýlacaðýnýn altýnýn çizildiði açýklamada, baþvurularýn 6 Nisan tarihine kadar Çorum Valiliði'nin resmi internet sitesi olan www.corum.gov.tr adresinden online olarak gerçekleþtirileceði ifade edildi.
Yarýþma sonuçlarýnýn 13 Nisan tarihinde
açýklanacaðýnýn belirtildiði açýklamada, yarýþmada birinci seçilen sloganýn sahibine bin,
ikinciye 500 ve üçüncüye ise 250 lira ödül verileceði ayrýca bir de mansiyon ödülü olarak
250 lira ödül verileceði bildirildi.
Açýklamada, yarýþma ile Çorum'un farkýndalýk yaratmasýnýn hedeflendiði deðerlendirilmesinde bulunuldu.
4
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 9 MART 2015
MHP eski Milletvekili Vahit Kayýrýcý Anitta Otel’de aday adaylýðýný açýkladý
‘Ýstiklal Marþý’ný yeniden
yazmamak için çare MHP’
EROL TAÞKAN
Terör sýfýrdý, komþularla iliþkilerimiz
bundan yüz kat iyiydi." diyen KayýrýMHP Çorum eski Milletvekili Vahit
cý, 2002'de 2 milyon 800 bin kiþiye
Kayýrýcý, Sungurlu’da yaptýðý açýklamanýn
sosyal yardým verilirken, bugün bu
ardýndan Anitta Otel'de düzenlediði geniþ
sayýnýn 17 milyon 500 bine yükseldikatýlýmlý bir toplantýyla da MHP Milletveðini, halkýn daha çok muhtaç duruma
kili Aday Adayý olduðunu açýkladý. Çok
düþürüldüðünü anlattý.
sayýda davetlinin katýldýðý toplantýda ko2 kilo buðdayla bir litre mazot
nuþan Kayýrýcý, ülkenin çok zor bir dönealýnýrken, bugün 6 kilo buðdayla bir
me getirildiðine dikkat çekerek, "Bu kötü
litre mazot alýnamadýðýný belirten
gidiþata dur demenin yolu MHP iktidarýnKayýrýcý, ülkenin tüm kurumlarýna
dan geçmektedir. Aksi halde bu milleti bir
dava açýldýðýný, terörün azdýrýlýp, önü
daha Ýstiklal Marþý yazdýrmak zorunda kaalýnamaz hale getirilerek, doðu ve
lýrýz." dedi.
güneydoðuda elektrik parasýný bile
MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Öztahsil edemeyen bir yapýya gelindiðiVahit Kayýrýcý
can, çok sayýda Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve
ni anlattý.
partilinin katýldýðý toplantýda, kendisine ve
Kayýrýcý açýklamasýný þöyle devam ettirdi,
partisine güvendiðine iþaret eden Vahit Kayýrýcý,
"Recep Tayyip Erdoðan, savcýyým dedi, ancak ipin
milletvekilliði döneminde yaptýðý hizmetlerin biucu kendine dönünce yanýlmýþým dedi. Ülke gerçekten kötü yönetildi. Yalan mýzrak gibidir, çuvala
lindiðini ve tekrar milletvekili olarak Çorum'a hizsýðmaz. Milletimizin 13 yýlýný çaldýlar. Ülkenin birmet için aday adayý olarak geldiðini bildirdi.
lik ve beraberliðini tehlikeye soktular. Önce terörü
Konuþmasýnýn baþýnda Sungurlu'da yaþanan
azdýrdýlar, devleti doðu ve güneydoðuda bitirdiler.
elim trafik kazasýnda hayatýný kaybedenlere baþTerörle Mücadele Kanunu'nu ortadan kaldýrdýlar,
saðlýðý dileyen Kayýrýcý, ayrýca 8 Mart Dünya Kaþimdi iç güvenlik yasasýný çýkarýyorlar. Devlet dodýnlar Günü'nü de kutladý.
ðu ve güneydoðuda elektrik parasýný bile almaya
gidemiyor.
Basýn toplantýsýndan sonra beraberindekilerle
birlikte Anitta Otel'den parti merkezine kadar yürüApo gibi haysiyetsizleri affedip bu memleketyen Vahit Kayýrýcý, açýklamasýnda hükümeti eleþtite söz sahibi yapýyorlar, bu affa ve tavra tepki gösterecek Anadolu insanlarýna baský yapabilmek için
rerek, AK Parti'nin ülkeyi kötü yönettiðini ifade etbu kanunlarý çýkarýyorlar. Bu gidiþe dur demek lati.
zým. Bunun yolu ülkücü hareketin iktidarý ile olur.
AK Parti hükümetinin 13 yýl içerisinde baþarýAksi halde bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazsýzlýklarla dolu bir yönetim sergilediðini söyleyen
dýrmak zorunda kalýrýz. Demokratik haklarýmýzý iyi
Kayýrýcý, "2002'de hak yeniyor, yolsuzluk yapýlýkullanmalý ve bu seçimde gereken tavrý göstermeyor, halk yoksullaþtý ve yasaklar var diyerek iþ baliyiz. Ben kendime ve partime güveniyorum. Aday
þýna gelen AKP, enflasyonu 28,2 ile devraldý, maadayý olarak tekrar partililerimin ve hemþehrilerizot 985 kuruþ, iç ve dýþ borçlar 18 milyar dolardý.
min önüne geldim."
MHP Çorum eski Milletvekili Vahit Kayýrýcý, Sungurlu’dan sonra
Çorum’da Anitta Otel’de geniþ katýlýmlý bir toplantý ile aday adaylýðýný açýkladý.
Eczacý Þükrü Günaydýn, MHP’den Milletvekili Aday Adaylýðýný açýkladý
‘Vekillerin aldýðý maaþ vebal altýnda’
EROL TAÞKAN
Eczasý Þükrü Günaydýn, MHP Çorum Milletvekili Aday Adaylýðýný
parti merkezinde düzenlediði basýn toplantýsý ile duyurdu. Hükümete ,yönelik
eleþtirilerde bulunan Günaydýn, Çorumlu milletvekillerinin Çorum için yeterince çalýþmadýðýný ileri
sürerek, "Vekillerin aldýðý
maaþ vebal altýndadýr." dedi.
MHP Ýl Bakan Yardýmcýsý Fatih Göktuð ve
çok sayýda partilinin katýlEczasý Þükrü Günaydýn, parti binasýnda basýn toplantýsý yaparak aday adaylýðýný açýkladý.
dýðý basýn toplantýsýnda,
açýlýþ konuþmasýný yapan
hazýrlamýþ oldular. Yetti mi? Yetmedi.
Göktuð, Günaydýn'ýn aday adaylýðýnýn hayýrlý olmasý diYerelde belediye çalýþanlarý kendilerini alakasýz iþleðiyle sözü Þükrü Günaydýn'a býraktý.
lerde alakasýz ilçelerde sürgünde buldular. 80 ihtilalini
Þükrü Günaydýn, seçimlerin hayýrlý olmasý dileðiyyapanlar ise çok manidar 'yaþ haddinden' kurtuldular.
le baþladýðý konuþmasýnda, Ege Üniversitesi'nde haince
Yani geliþmeler usulen olmaktan öteye geçmedi. MHP
öldürülen Fýrat Yýlmaz için baþsaðlýðý diledi. Günaydýn,
tüm bunlarý altýný çizdiði büyük harflerle ta o günlerde
"Gözümüz; çözüm süreci adý altýnda üniversitelilerimiifade etmiþ bu bahtiyar milleti uyarmýþ bilgilendirmiþti.
zin asayiþini PKK örgütlerine býrakan AKP'nin üzerinAKP demek aldatma-karalama-kandýrma partisi demekdedir. Fýrat kardeþimizin kaný asla yerde kalmayacaktýr
tir. Þimdi iç güvenlik paketinde sadece bonzai ve molobu böyle binmelidir.
tof kokteyli varmýþ gibi konuþuluyor. Getirin o zaman
MHP Milletvekili Aday Adayý Günaydýn, açýklapaketi onaylayalým. Ama hayýr, 21 tane madde var.
masýný þöyle sürdürdü, "Uludere'de kaçakçýlýk yolunda
Þunu unutmayýn ki, Ülkücü camia AKP'ye siyasi
yanlýþlýkla öldürülen vatandaþlarýmýza terör örgütü saaklýnýn zekâtýný verse size 40 yýl sermaye olur. Lakin 40
hip çýkar çýkmaz özürler dileyen, tazminat ödeyen AKP,
yýl sonra ortada ne AKP'yi nede onun aldatan çalan çýrkatledilen ülkücü olduðunda sessizliðe gömülmektedir.
pan zihniyetini bulamazsýnýz. Özü kökü ve varlýðý her
Seçim arifesinde ateþkes ilan eden Ýmralý canisine sezaman bir olan MHP ile bu aziz millet daha nice 40 yýlçimden sonra hangi diyetlerin ödeneðini hep birlikte gölarý devirecektir bunu önce siz sonrada asil Türk Milleti
receðiz. 30 bin kiþinin katilini bir sonraki dönem milletiyi bilmelidir. Bundan hiç ama hiç kimsenin þüphesi olvekili olarak görürseniz þaþýrmayýn. Ama kimse unutmasýn.
masýn ki aziz milletimizin tarihiyle talihiyle ve kaderiyTüm bu geliþmeler ýþýðýnda tecrübelerimle ve elile oynayanlar er veya geç bu milletle yüzleþmek zorunmizden gelenleri dilimize dökerek aday adaylýðýmýzý
da kalmýþlardýr. Bu tarih boyu böyle oluþtur bundan sonaçýklýyorum. Bir de Çorumumuz'a bakýn. 13 yýldýr havarada böyle olacaktýr.
alaný dediler havamýzý aldýk boþ çýktý. Üniversite dediler
Biz bunlarý elimizden geldiðince milletimize anlatonunda içi boþ çýktý. Demir yolu dediler hýzlý tren dedimak için dün olduðu gibi bugünde dimdik ayakta olduler aslý alakasý çýkmadý. Bölge hastanesi dediler bitmesi
ðumuzu ifade diyor dile getiriyoruz. Adý þu an gündemve inþaatý yýlan hikâyesine döndü
de olan bir iç güvenlik paketi var. AKP'de de bir paket
Biz bunlarý elimizden geldiðince milletimize anlasevdasý ne hikmetse hiç bitmiyor. Güya bu pakette yer
týp bilgilendirmelerde bulunacaðýz. Ýþte biz bunun için
alan maddeler tek tek onaylanamýyormuþ gibi gösterileaday oluyoruz. Sýralamaya girsek te girmesek te sýralarek oyalama ve uyutma taktikleri son sergileniyor ve iyi
mada ki yerimiz ne olursa olsun þu ana kadar ki seçimkötü saðlam çürük karýþtýrýlýp, sonra da paket süslenerek
lerde olduðu gibi bu seçimde de var gücümüzle anlatmilletimize 'bunu yiyin' diyorlar. En son referandumda
maya çalýþmaya mücadeleye devam edeceðiz. Seçimleyaptýlar AKP'liler. Koro halinde ne diyorlardý? 80 ihtilarin tekrar vatanýmýza milletimize ve devletimize partilini yapanlardan hesap soracaðýz. Ne oldu? Referanmize partililerimize hayýrlý olmasýný diliyorum."
dumdan 'evet' çýkýnca yargýyý ele geçirmenin zeminini
Eðitimci Döndü Akkaþoðlu, Sungurlu’dan sonra Çorum’da aday adaylýðýný açýkladý.
Döndü Akkaþoðlu, MHP’den Çorum Milletvekili Aday Adayý oldu
‘Milletimiz asla sahipsiz deðildir’
EROL TAÞKAN
Eðitimci Döndü Akkaþoðlu MHP Çorum Milletvekilli Aday Adaylýðý için MHP Ýl Baþkanlýðý’na
müracaatta bulundu. Parti merkezinde basýn toplantýsý düzenleyerek, aday olma gerekçelerini paylayan
Akkaþoðlu, “Milletimiz asla ve asla sahipsiz deðildir ve önce kendi kaderini hür vicdanýyla hareket
ederek kurtaracaktýr.” dedi.
Parti yöneticileri ve çok sayýda partilinin de hazýr bulunduðu toplantýda, “Caným gibi sevdiðim ülkem ve memleketim Çorum`un her bir ilçesi, her bir
insaný için düþündüklerimi yaþama koymak üzere,
2015 Haziran seçimlerinde MHP`den milletvekili
aday adayý olmaya Allah`ýn inayeti, halkýmýzýn ve
partimizin teveccühüyle talip olmak istiyorum. Ömrümün birçok zamaný bu güzel ülkenin insanlarýna
hizmetle geçmiþ, 28 yýllýk eðitimcilik hayatým sýrasýnda da toplumsal olgularla durmaksýzýn ilgilenmiþ
bulunmaktayým.” diye konuþan Akkaþoðlu, Türkiye’de adalet baþta olmak üzere, kiþi hak ve özgürlüklerinin yok edildiðine þahitlik ettiklerini, incinmedik kimsenin kalmadýðýný bildirdi.
Ýktidarýn akla hayale gelmeyecek iþlerle gemi
azýya aldýðýný söyleyen Döndü Akkaþoðlu, basýn
toplantýsýnda þunlarý dile getirdi; “Bunun yanýnda
asla tasvip etmeyeceðimiz baðýmsýzlýðýmýzýn da tehlikeye düþtüðünü hepimiz hissetmekte, iktidarýn akla hayale gelmedik iþlerle gemi azýya alarak pervasýzlaþtýðýný görmekteyiz. Adaletin huzura katkýsýný
temel müþterek edecek, yaþamanýn daha güvenli olduðu bir büyük Türkiye`yi el birliðiyle kuracak,
olumsuzluklara hep birlikte dur diyecek, memleketimizde oluþan kötümser tabloyu sizin desteðiniz,
Yüce Allah`ýn izni inayetiyle deðiþtireceðiz. Yüce
milletimiz bunun zamanýn geldiðine iþaret etmektedir. Milletimiz asla ve asla sahipsiz deðildir ve önce
kendi kaderini hür vicdanýyla hareket ederek kurtaracaktýr.
AKP Türk tarihinin en karanlýk ve de çýkar
amaçlý kalabalýklarýna sýrtýný dayamýþ, halkýmýzý sömüren bir menfaat koalisyonu olarak çalýþmalarýný
sürdürmektedir. Oysa bu çýkar düzeninde kendine
güç veren insan kalabalýklarýný dahi iliklerine kadar
sömürmüþ, devlet nizamý bu açýdan ne ahlakla ne de
ekonomik nedenlerle beslenemez olmuþtur. Üreticimiz, köylümüz, kentlimiz, sanayicimiz, çalýþan
emekçilerimiz ve de geniþ iþsiz kalabalýklar çaresizleþtirilmiþ ve hayat damarlarý kurutulmuþtur. Gençlerimzin gelecek hayalleri yýkýlmýþ, çocuklarýmýzýn
aydýnlýk yarýnlarý karartýlmýþ, kadýnlarýmýzýn mutlu-
luk umutlarý tüketilmiþ ,anne ve babalarý gelecek
kaygýsý sarmýþken tüm bunlar yetmiyormuþ gibi
milletimizi bir de vatanýn bölünmesi endiþesi sarmýþtýr. Biz Ülkücüler; halkýmýzýn yarýn umutlarýný
çalanlara ve milletin aklýyla alay edenlere ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin Üniter yapýsýný "Yeni
Türkiye" söylemiyle deðiþtirmeyi hayal edenlere
karþý bu mücadelede kararlýyýz.
MHP`yi güç odaðý yaparak, kavim kardeþi birbirine düþürenlerden kurtulma zamanýdýr. Yüce
Türk milletinin baþýna huzurlu ve kaygýsýz bir yarýn
için onu düþünecek, malýný, namusunu teslim edeceðin bir adil yönetici yakýn zamanda milletimizin gücü kudretiyle gelecektir. Dünyaya sözümüz vardýr,
Türk`ü asla tarihin çöplüðüne süpürtmeyeceðiz.
Cumhuriyet ve kazanýmlarýnýn ne pörsütülmesine ne
de Türk devletinin ismiyle ortadan kaldýrýlmasýna
asla müsaade etmeyecek, bölücü operasyonlarý meþruiyetini halktan aldýðýmýz hükümet gücüyle ve sizlerin desteðiyle bertaraf edeceðiz.
MHP siyasi arenasýnda hep bulundum. Bundan
sonraki yaþamým da hareketimizin geleneði ve töresi doðrultusunda teþkilatlarýmýzýn emrinden bir er
gibi çalýþmayý bir namus borcu bileceðim. Kollektif
yaþam alanýnda insanlarýmýzý asla birbiriyle kýyas etmeden ve tanýmda dahi öteki yerine koymadan çalýþacak; hepsinin derdini derdim bilerek ve asla onlara ikiyüzlü davranarak siyaset yapmayacaðým.Milletin kasasýna dadanan elleri bertaraf etmek için ve
haksýzlýða, zulme, fakirliðe mahkum edilen, titreyen
halkýmýzý sarmaya geliyoruz. Milletin malýný götürenlere, millete ve efradýna sövenlere elbette hesap
soracaðýz. Ýhanete asla geçit vermeyeceðiz.
Ýþte bizler, MHP ile onun dürüst ve ilkeli lideri
Sayýn Dr. Devlet Bahçeli Bey ve tüm ülkücülerle ve
de bize destek veren vatandaþlarýmýzla iktidara yürüyoruz. Alicenap devlette bulunmak, bunun için
bütün sathýn vicdanýný harekete geçirmek üzere kararlýyýz. Çocuklara kýyan bölücü katilleri bile saygýn
ve saygýdeðer etmekten geri durmayanlara, hakça
bölüþümü altüst edenlere, milletin arý ve namusunun
adýyla birlikte ayakaltý edenlere karþýyýz ve onun
için milletin ahvalini bilenleri dost, bilmeyenleri hasým eylemiþiz. Ülkemin kardeþliði ve barýþý adýna
Yüce Allah`a dua ediyor, kardeþçe birliðine vereceðimiz katkýlar için Ondan yardým diliyorum. Bu
duygularla aday adaylýðýmýn milletimize, ilimize ve
hemþerilerime hayýrlý uðurlu olmasýný Yüce Mevla`dan temenni ediyor, hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum.”
21. Dönem MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayýrýcý’nýn ziyaretinde konuþan MHP
Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP’nin milletvekili hasretinin sona areceðini söyledi.
‘Partimizde þahsi kavgaya yer yok’
EROL TAÞKAN
MHP Çorum eski Milletvekili Vahit
Kayýrýcý, MHP Ýl
Baþkaný Bekir Çetin'i
ziyaret etti. Ziyarette
tüm aday adaylarýna
eþit mesafede olduklarýna dikkat çeken
Çetin, "Tüm adaylarýmýzla omuz omuza
olup, partimizin milletvekili hasretine son
vereceðiz. Partimizde
þahsi kavgalara yer
yok." dedi.
MHP'den tekrar
milletvekili aday adayý olarak açýklamasýný Sungurlu'da yapan
Vahit Kayýrýcý, tüm
aday adaylarýna baþa-
rý dilediðini kaydetti.
Bekir Çetin de
ziyarette, Kayýrýcý'nýn
aday adaylýðýnýn hayýrlý olmasý dileðinde
bulunarak, parti teþkilatý olarak tüm aday
adaylarýný eþit mesafede gördüklerini,
hep birlikte Ço-
rum'un MHP'de milletvekili hasretini sona
erdireceklerini
açýkladý.
MHP Çorum eski Milletvekili Vahit Kayýrýcý, MHP’yi ziyaret etti.
Ercan Daþdan aday adaylýðýný
cumartesi günü açýklayacak
EROL TAÞKAN
Milliyetçi Hareket Partisi’nin baþarýlý il baþkanlarýndan
Av. Ercan Daþdan, 25. Dönem
MHP Çorum Milletvekili Aday
Adaylýðýlý hafta sonu düzenleyeceði toplantýyla açýklayacak.
29 Mart 2013’te gerçekleþtirilen yerel yönetim seçimlerinde
Çorum Belediye Baþkan Adayý
olan Daþdan, gerek MHP cami-
Ercan Daþdan
asý içinde gerekse farklý siyasi görüþe mensup Çorumlular arasýnda
takdir toplamýþtý.
Daþdan, 7 Haziran’da yapýlacak genel seçimlerde partisinden
Çorum Milletvekili Aday Adayý
olarak yarýþacak.
Daþdan’ýn aday adaylýðýný 14
Mart 2015 Cumartesi günü parti
binasýnda yapacaðý basýn toplantýsý ile açýklamasý bekleniyor.
PAZARTESÝ 9 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
5
Sendikacýlýk baþarýsýyla tanýnan Sami Çam, MHP Milletvekili Aday Adaylýðýný miting coþkusuyla açýkladý
‘Türk Milleti 7 Haziran’da kendi kaderini oylayacak’
EROL TAÞKAN
Sami Çam ve beraberindekiler, yürüyüþ sýrasýnda da 8 Haziran Kadýnlar Günü nedeniyle karanfil daðýtarak, kadýnlar gününü kutladý.
MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Çýplak, çok sayýda parti yöneticisi ve partililerle birlikte Ýl Baþkanlýðý'nda basýn açýklamasý yapan Sami Çam, açýklamasýnda þunlarý ifade etti; 7
haziran seçimlerini ülkemiz ve Çorum'umuz için tarihi sorumluluk ve vebal
doðuracak bir seçim olarak görüyoruz.
Bu vesileyle ülkücü milliyetçi hareket anlayýþýný iliklerine kadar solumuþ, yaþamýþ bir kardeþiniz olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum
milletvekilliði için aday adaylýk baþvurumuzun hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Allah'tan dilerim. Ailenin ve ülkenin yaþamsal temel özellikleri birbiriyle örtüþmektedir. Bireyin yaþamasýný saðlayan temel ihtiyaçlarý ekonomisi ve güvenliðidir. Ayný þekilde devlette ekonomik ve güvenlik alanýnda hayatýný idame ettirir.
Ýlimizde 87 bin emekli yaþamaktadýr. Emeklilerimiz ikinci baharýný geçim derdinden yaþayamamaktadýr ve bundan sonrasý daha
da felaket olacaktýr. Çünkü hükümet Sosyal Güvenlik Kurumu da
%75 olan emekli maaþ baðlama oranýný %35'e düþürmüþtür. Bu da
demektir ki bugünün parasýyla emekli olacak insan 450 TL emekli
maaþý alacaktýr.
Emeklimiz böyle iken; Gülabibey Mahallesinde oturan 61bin
SSK çalýþaný, asgari ücretle emeðinin ve alýn terinin karþýlýðýný alamayan organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikalarýnda emeði sömürülen kýzlarýmýz, resmiyette asgari ücret üzerinden maaþý gösterilip de bir kýsmýný yine patronuna veren gençlerimiz. Meslek hastalýðýna yakalanan kardeþlerim. Ýnþaat iþlerinde çalýþan kendi çalýþtýðý
halde baþkasýnýn SSK'sý ödenen bir yapý da bizler sizlerin dertleriyle
dertlenemeyeceksek, sizlerin yaþadýðý sýkýntýyý yaþayamayacaksak
Cenabý Allah bize bu makamlarý nasip etmesin.
MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý olan Sami Çam, kendisini destekleyen partililere hitap etti.
Ülkemizde açlýk sýnýrý 1.300,00 TL, yoksulluk sýnýrý 3.300,00 TL
olduðu bir dönemde emeklimiz ve asgari ücretlimizin açlýk sýnýrýnýn altýnda maaþ aldýðý, esnafýmýzýn siftah yapmadýðý, çalýþanlarýmýzýn yoksulluk sýnýrýnýn altýnda maaþ aldýðý bir dönemde ülkemizde GSMH'nýn %52'sini 5001 kiþi yiyor,
%90'nýný da 66 bin kiþi yiyor. Ülkemizde finans sektöründe
yatan paranýn 1 trilyonun üzerinde parasý olan 62 bin kiþiden
bir kuruþ vergi alýnmazken ekmekten motorine, temel ihtiyaçlarýmýzýn her kaleminden vergi alýnmaktadýr. Ýþte bu Türkiye'nin kaynaklarýnýn kimlere peþkeþ çekildiðinin kanýtýdýr. Deðerli Çorumlular muhafazakarlýk milli ve manevi deðerleri
muhafaza edenlere muhafazakar denilirdi dün. Ancak bugün
kasasýný ve masasýný muhafaza eden ve makamýný koruyan kiþilere muhafazakar denilmektedir bugün. Muhafazakarlýk
kavramý bunlarla beraber anlam deðiþtirmiþtir. Velhasýl sizin
derdinizi sizin gibi yaþayan sizin gibi düþünen biz ülkücüler
çözeriz.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hayati önem arz eden
seçimlerden bir tanesi 7 Haziran 2015 25. dönem milletvekilTürk Büro Sen Çorum Þube Baþkanlýðý görevinden ayrýlarak MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý olan Sami Çam, coþkulu bir katýlýmla aday
adaylýðýný açýkladý. Hürriyet Meydaný'nda adeta miting havasýnda kendisini
destekleyenlerle bir araya gelen Sami Çam, 7 Haziran seçimlerinin Türk milleti için kader oylamasý anlamý taþýdýðýný söyledi.
Hürriyet Parký önünde coþkulu kalabalýða seslenen Sami Çam, Hürriyet Meydaný'nýn dolduran partililerine ve dostlarýna teþekkür ederek, kutlu
bir yola çýktýðýný ve dava adýný verdiði bu kutlu yolda, nizamý alem ilahi kelimetullah için, hak davasý, vatan davasý, kardeþlik davasý için Çorum'da hizmete talip olduðunu açýkladý.
Kýsa bir selamlama konuþmasýnýn ardýndan parti merkezine yürüyen
Sami Çam, partiye yürüyüþte vatandaþlara karanfil daðýttý.
liði seçimleridir. Biz inanýyoruz ki Türk Milleti burada bir nevi kaderini oylayacaktýr. Türk Milleti varlýk ve yokluk mücadelesini bölünme ve bütünleþmeyi, Bayraðýný, dilini, Anayasasýný gözden geçirecek ve ona göre ülkesinin
geleceðine yön vermek için 7 Haziranda sandýða gidecektir. Bu bakýmdan 7
Haziran seçimleri ülkemiz için, milletimiz için büyük önem arz etmektedir.
Türki Cumhuriyeti Devleti geldiði bu noktada ülkesinde ihanet odaklarýnýn kol gezdiði, kýþlasýnda bayraðýnýn indirildiði, topraðýnýn iþgal edildiði
ve vatan evlatlarýnýn yurdun dört bir yanýnda bir bir þehit düþtüðü bir noktaya gelmiþtir. Dün sýfýr sorunla yola çýkanlar bugün kavga etmedikleri komþularýmýz kalmamýþtýr. Türk Devleti çetelerle ve terör örgütleriyle masalara
oturup anlaþma, görüþme yapýp kaderini bir nevi örgüt liderlerinin eline býrakmýþtýr. Bu bizim kabul edilemez bir durumdur. Bizim anlayýþýmýzda bunun karþýlýðý vatana ihanettir ve bedeli aðýrdýr. Bugün vatan topraklarý içerisinde devlet otoritesinin saðlanamadýðý yerler mevcuttur. ÖSYM 2015 sýnavlarýný Cizre'de yapamamaktadýr. Devlet oraya girememektedir. Bugün
toplumun gündeminde yer alan iç güvenlik paketi. Ben buradan soruyorum
iç güvenlik paketi kaç madde? Bu maddelerin karþýlýðý nedir? Evet iç güvenlik paketi 132 madde. Neden sadece 2 maddesi toplumun önüne getirilmektedir? Bu iki maddede Yargýtay kararlarýnda dahi molotof kokteyli silah statüsüne sokulmuþ ve silah sayýlmýþken sadece iç güvenlik paketini Molotof
ve yüz kapatmaya indirgenmesini yanlýþ buluyoruz. Ýç güvenlik paketinde
biz inanýyoruz ki bu paket Yozgat'a, Çorum'a, Amasya ya bu paket çýkmaktadýr. Ýnsanlar kaleþnikof silahlarla Þýrnak sokaklarýnda Diyarbakýr sokaklarýnda gezerken hiç kimse ses çýkarmamaktadýr. Mevcut kanunlar uygulanmamaktadýr.
Bizler kutlu bir yola çýktýk bu yola dava dedik bu dava nizamý alem ilahi kelimetullah davasý hak davasý, vatan davasý, kardeþlik davasýdýr. Eðer bu
dava uðurunda noktalanacaksa ömrüm, isterse kalemini kýrmasýn hakim, ey
gök ne durursun çök gayri, hasretini çektiðim Çorum biz böyleyiz iþte. Rabbim hakkýmýzda hayýrlýsýný versin, bizleri utandýrmasýn."
MHP Milletvekili Aday Adayý Sami Çam, parti binasýnda aday adaylýðýný açýkladý.
6
Rektör’den 35 yýllýk vefa
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 9 MART 2015
EROL TAÞKAN
arkadaþlarý, "Hatýrlanmanýn
ötesinde bizleri bir araya getiHitit Üniversitesi Rektörerek, çocukluk yýllarýmýzdaki
rü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
samimiyetimizin bugün de
35 yýllýk bir vefaya imza atakalplerde yer tuttuðunu görrak, Atatürk Ortaokulu’nda
mek bizler için ayrý bir onur
birlikte okuduðu sýnýf arkadaþvesilesi oldu." sözleriyle duylarý ve öðretmenleri ile bir aragularýný paylaþtý.
ya geldi.
Çocuk yaþta ayný sýra ve
Hasan Zahir Lokantasýnýflarla birlikte hayallerini de
sý'nda gerçekleþtirilen kahvaltý
paylaþan sýnýf arkadaþlarý, anýbuluþmasý ile ilkokul ve ortaokul arkadaþlarýný bir araya gelarýnda hâlâ tazeliðini koruyan
tiren Rektör Reha Metin Alhatýralarý ile bu anlamlý kahkan'ýn arkadaþlarý için hazýrlavaltý buluþmasýný süsledi.
dýðý ikinci sürpriz ise hocalarýÖðretmenlerine gösternýn da bu anlamlý buluþmada
diði saygý ve arkadaþlarýna
yer almasý oldu.
karþý gösterdiði mütevazýlýðý
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Aradan geçen 35 yýldan
ile sýnýf arkadaþlarý ve öðretortaokul arkadaþlarý ve öðretmenleriyle buluþtu.
sonra, Hitit Üniversitesi Prof.
menlerinin gönlünü bir kez daDr. Reha Metin Alkan'ýn kendiha kazanan Rektör Alkan, dalerini hatýrlýyor olmasýnýn, gurur verici bir yaklaþým olduðuna iþaret eden sýnýf
vetine katýlan tüm arkadaþlarý ve öðretmenlerine teþekkür etti.
‘MÜSÝAD’la iþbirliðine hazýrýz’
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)
Çorum Þubesi’ni ziyaret etti.
MÜSÝAD yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
MÜSÝAD baþkanlýðýna seçilen Mücahid Ahmed Köksal ve
yönetim kurulu üyelerine görevlerinde baþarýlar diledi.
Tarihe ve topluma mal olan mahalli ve evrensel
deðerleri gözeterek kendi içinde saðladýðý birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden geliþmesine
katkýda saðlayan MÜSÝAD’ý, üniversitenin en önemli paydaþlarýndan biri olarak gördüklerini ifade eden Rektör Prof.
Dr. Alkan, eðitim faaliyetlerinin beraberinde toplumla iç içe
bir yönetim anlayýþýný benimseyen üniversitenin, MÜSÝAD
ile her alanda her türlü iþ birliðine açýk olduklarýný söyledi.
ÜNÝVERSÝTEMÝZ ÝÞ DÜNYASINA GÜÇ
VERÝYOR
Üniversitenin iþ dünyasýyla olan yakýn iliþkisinin
kendilerine güç verdiðini ifade eden MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný
Mücahid Ahmed Köksal da, üniversite ile MÜSÝAD arasýnda yapýlacak
ortak çalýþmalara her zaman hazýr olduklarýný ifade etti.
Rektör Alkan, MÜSÝAD yönetim kurulunu ziyaret etti.
Ýþ dünyasý olarak her zaman üniversitenin yanýnda olduklarýný da
sözlerine ekleyen Köksal, ziyaretlerinden dolayý Rektör Prof. Dr.
Alkan’a teþekkür etti.(ÝHA)
Rektör'den sendika ziyaretleri
Hitit Üniversitesi rektüm paydaþlarýmýzla koortörü Prof. Dr. Reha Metin
dineli bir þekilde çalýþtýk.
Alkan Memur Sen Ýl TemBirlikte yapýlan çalýþmalar
silcisi ve Saðlýk-Sen Çorum
sonucunda üniversite soÞube Baþkaný Ahmet Saatmut sonuçlar alýyor ve alcý'yi ziyaret etti.
maya devam edecek." Dedi.
Hitit
Üniversitesi’nden yapýlan açýklamaya
Rektör'den Eðitim Bir
göre, ziyaretten duyduðu
Sen'e ziyaret
memnuniyeti dile getiren
Hitit Üniversitesi RekMemur Sen Ýl Temsilcisi ve
törü Prof. Dr. Reha Metin
Saðlýk-Sen Çorum Þube
Alkan, Eðitimciler Birliði
Baþkaný Ahmet Saatcý, hem
Sendikasý (Eðitim-Bir-Sen)
üniversite- hem de Çorum
Çorum Þube Baþkaný Tahir
için yürütülen baþarýlý çalýþRektör Alkan, Memur Sen yönetimini ziyaret etti.
Eþkil'i ziyaret etti.
malarý gördüklerini ve takÜniversitede gerçekdirle karþýladýklarýný belirtti.
leþtirilen çalýþmalarý yakýnSendika olarak gerçekleþtirdan takip ettiklerini belirten
meyi planladýklarý çalýþmaEðitim-Bir-Sen Þube Baþlar ve projeler hakkýnda bilkaný Eþkil, sendika olarak
gi paylaþýmýnda bulunarak
insanlýðýn doðru deðerleri
yapacaklarý çalýþmalarda
benimsemesi için üzerleriüniversitenin görüþlerini
ne düþen görevi yerine geçok önemsediklerini belirtirme gayreti içerisinde olten Saatcý, gereken desteði
duklarýný söyledi. Eþkil,
saðlama konusunda her zaüniversite ile iþ birliði içeriman hazýr olduklarýný sözlesinde eðitim, araþtýrma, parine ekledi.
nel yapma noktasýnda her
Toplumun geliþmesinzaman hazýr olduklarýný
de çok önemli bir role sahip
vurguladý. Rektör Prof. Dr.
olan sivil toplum kuruluþlaAlkan'ýn ziyaretinden dolarýný, üniversiteninn en
yý duyduðu memnuniyeti
önemli paydaþlarýndan biri
dile getiren Eþkil, üniversiRektör Alkan, Eðitim Bir sen’i ziyaret etti.
olarak gördüklerini vurgulatede memnuniyet verici geyan Rekttör Alkan ise, üniliþmeleri yakýndan takip ettiklerini belirterek, Rektör Alkan'ý tebrik etti.
versitelerin eðitim faaliyetlerinin yaný sýra yürüttüðü AR-GE çalýþmalaÜniversiteye iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunan rektör Alrý ile STK, özel sektör ve kamuyla çok daha yakýn iþ birliðine geçmesi
kan ise, toplumun geliþmesinde çok önemli bir role sahip olan sivil topgerektiðine dikkat çekerek, bu baðlamda Memur Sen ile her alanda her
lum kuruluþlarýný, üniversitenin en önemli paydaþlarýndan biri olarak
türlü iþ birliðine açýk olduklarýný kaydetti.
gördüklerini belirterek, üniversitelerin eðitim faaliyetlerinin yaný sýra
Çorum'a ve Çorumlu'ya daha güzel ve faydalý hizmetler vermek
yürüttüðü AR-GE çalýþmalarý ile STK, özel sektör ve kamuyla çok daderdinde olduklarýný aktaran Alkan "Çorum ile iç içe olmayý çok önemha yakýn iþ birliðine geçmesi gerektiðine dikkat çekti. Alkan Eðitimsiyoruz. Biz sadece bilim yapan, öðrenci yetiþtiren kurum olmaktan ziBir-Sen ile her alanda, her türlü iþ birliklerine açýk olduklarýný belirteyade tüm kamu ve özel sektörle, sivil toplum kuruluþlarýyla iç içe olan
rek, yapmýþ olduklarý baþarýlý çalýþmalardan dolayý teþekkür etti.
bir kurum olmayý istiyoruz. Göreve geldiðimiz günden bugüne kadar
Anadolu ÝHL üniversitede
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Meclis
Baþkanlýðý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan'ý ziyaret etti.
Okul Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre,
Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney'in de bulunduðu ziyarette
Ýmam Hatip Lisesi’nde eðitim gören Suriyeli, Iraklý,
Ýranlý yabancý öðrenciler ve okulun yaptýðý faaliyetler ve
Öðrenci Meclis Baþkanlýðý çalýþmalarý hakkýnda Rektör
Alkan’a bilgi verildi.
Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Meclis Baþkaný Furkan
Mazman, bu tür ziyaretler yaparak, kendilerini ve okulda yaptýklarý faaliyetleri herkese anlatýp tanýtacaklarýný
belirterek, “Rektörümüze teþekkür ediyorum, yaptýðýmýz
çalýþmalardan dolayý kendisinden tebrik almak bize þevk
ve güç verecektir. Projelerimiz ve çalýþmalarýmýz artarak
devam edecek ve örnek bir Öðrenci Meclisi olmak için
çaba sarf edeceðiz.” dedi.
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Meclis Baþkanlýðý Rektör Alkan’a çalýþmalarýný anlattý.
Rektör Alkan, Deneysel Tüketici Uygulama ve
HÜTAM çalýþýyor
Araþtýrma Merkezi’ni (HÜTAM) ziyaret etti.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, Deneysel Tüketici Uygulama ve Araþtýrma Merkezi’ni
(HÜTAM) ziyaret ederek yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý.
Hitit Üniversitesi’nden yapýlan
açýklamaya göre, 2011 yýlýnda üniversitede 3 adet Araþtýrma ve Uygulama
Merkezi bulunurken bugün itibariyle
HÜTAM’ýn da açýlmasýyla birlikte
merkez sayýsýnýn 11’e ulaþmasýndan
dolayý büyük bir mutluluk duyduðunu
dile getiren Rektör Alkan, üniversitenin
hemen pek çok alanda yaptýðý atýlýmlarýn bu merkezler aracýlýðýyla daha da
hýz kazandýðýný, merkezlerin baþta üniversite-sektör iþbirliði olmak üzere
farklý alanlarda ortak çalýþmalar yapýlmasý konusunda da önemli katkýlar
saðlayacaðýna inandýðýný ifade etti.
HÜTAM’ýn Türkiye’de üniversiteler bünyesinde tüketici araþtýrmalarýnda nöro-görüntüleme teknikleri kullanýlarak deneysel araþtýrmalar yapan
ilk ve tek merkez olma özelliðini taþýdýðýný ve bu merkez ile baþta Çorum olmak üzere ülkemizdeki farklý pek çok
sektördeki iþ dünyasý ile ortak çalýþmalarýn yapýlabileceðini vurgulayan Alkan, üniversitelerin sadece sahip olduklarý binalarla deðil, içinde yapýlan nitelikli çalýþmalar ve ortaya konulan ürünlerle de deðerlendirilmesi gerektiðini
ve merkezin bu anlamda diðer merkezler gibi önemli bir boþluðu dolduracaðýna inancýnýn tam olduðunu ifade ederek, merkezin önerilmesi ve kurulmasýndaki gayretlerinden dolayý HÜTAM
Müdürü Doç. Dr. Sabiha Kýlýç ve Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Deniz Aytaç’a teþekkür etti.
Merkezin çalýþmalarý ile ilgili
Rektör Alkan’a bilgi veren HÜTAM
Müdürü Doç. Dr. Sabiha Kýlýç, “Son
yýllarda tüketicilerin zihnindeki kara
kutuyu açmak ve anlamak konusunda
nöro-pazarlama alanýnda yapýlan deneysel pazarlama araþtýrmalarý önem
kazanmaya baþladý. Ülkemizde sýnýrlý
olmakla birlikte, bugünün pazarlama
dünyasýnda tüketici araþtýrmalarý alanýnda geleneksel pazarlama yöntemleri
olan anket ve odak grup görüþmelerinin yerine nöro-görüntüleme teknikleri,
bir araþtýrma aracý olarak kullanýlýr hale geldi. Nöro-görüntüleme teknikleri
ile tüketicinin gerçekte ne düþündüðünü anlamak önemli ölçüde kolaylaþtý
ve günümüzde bazý týp merkezleri nöro-görüntüleme tekniklerini, pazarlama
sorunlarýna çözüm arayan iþletmelerin
hizmetine sunmaya baþladýlar” dedi.
Nöro-pazarlamanýn, pazar davranýþ ve tercihlerini anlamak amacýyla tüketicilere uyguladýðý nöro-bilide kullanýlan nöro-görüntüleme tekniklerinin
Elektro Beyin Grafisi (EEG-Elektroensefalografi) ve Göz Ýzleme Gözlüðü
(Eye Tracking Glasses) gibi cihazlarýn
kullanýmýyla gerçekleþtirildiðini belirten Kýlýç, Nöro-pazarlamanýn temelini
oluþturan bu yöntem ve tekniklerle temel olarak katýlýmcýlara görsel materyallerin gösterildiðini, ayný anda beyin
aktivitelerinin EEG cihazýyla, görselin
en fazla dikkat çeken bölgelerinin (logo, marka ismi, slogan, kampanya vb.)
göz izleme cihazýyla incelenerek belirlenebildiðini ifade etti.
Doç. Dr. Kýlýç, “Beyin aktivitelerindeki deðiþim, örneðin bireyin tercihlerini yaptýðý alan olan beynin ön lob
korteksinde parlaklýðýn olmasý durumu,
nöro-faaliyetin arttýðýný göstermektedir.
Bu alanda, izlenen ürünle ilgili görüntülerde, tüketiciyi satýn almaya teþvik
eden veriler yer almaktadýr. Bu veriler
EEG ve Göz Ýzleme Cihazý ile toplanabilmektedir” dedi.
Ayrýca HÜTAM bünyesinde iþletmelerin web site tasarýmlarýnýn etkinlik
düzeyinin belirlenmesi, Reklam afiþlerinin fark edilme düzeyinin analiz edilmesi, Radyo reklamlarýnýn etkinliðinin
test edilmesi, TV reklamlarýna dair tüketici algýlarýnýn ölçülmesi, Marka bilinirliði ve farkýndalýðýnýn araþtýrýlmasý,
Logo tasarýmlarýnýn tanýnma ve algýlanma düzeyinin belirlenmesi, Fiyat
etiketlerine yönelik tüketici algýlarýnýn
test edilmesi, Markaya yönelik tüketici
tutumlarýnýn araþtýrýlmasý, Tüketicilerin
belli bir markaya iliþkin tüketim alýþkanlýklarýnýn belirlenmesi gibi ticari ve
akademik anlamda nöro-pazarlama çalýþmalarý yapýlabileceðini kaydeden
Doç. Dr. Kýlýç, HÜTAM olarak bugüne
kadar Hitit Üniversitesi Web Site Tasarým Analizi, iPhone Marka Kiþiliði
Analizi, Cem Yýlmaz Pepsi Pek Yakýnda Reklam Analizi çalýþmalarý gerçekleþtirildiðini, üniversite-sektör iþbirliði
çerçevesinde talepte bulunan iþletmelere danýþmanlýk hizmeti saðlayabileceklerini vurguladý.
Merkezin açýlmasýndaki destekleri ile gerekli donanýmlarýn temini konusundaki desteklerinden dolayý Alkan’a
teþekkür eden HÜTAM Merkez Müdürü Doç. Dr. Kýlýç, bundan sonrasýnda
daha yoðun bir þekilde çalýþmalarýn de-
Rektör Alkan, AK Parti’ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Hükümetin desteðine teþekkür
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK
Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde
bulundu.
Hitit Üniversitesi'nden yapýlan açýklamaya göre, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getiren Bekiroðlu, istiþareye açýk bir
siyaseti ve üniversiteleri çok
önemsediklerini belirterek, Çorum'un tüm paydaþlarýyla ortak
istiþarenin önemli olduðunu vurguladý. Bekiroðlu, üniversite adýna yapmýþ olduðu çalýþmalarý ve
bu çalýþmalarýn getirdiði olumlu
geliþmeleri yakýn ilgiyle takip ettiðini, yapýlan çalýþmalarýn övgüye ve takdire deðer olduðunu be-
lirterek, Rektör'e baþarý dileklerini iletti.
Üniversite ile ilgili bilgi
paylaþýmýnda bulunan Rektör alkan da, üniversitenin ilin tüm
paydaþlarý ile farklý pek çok
alanda iþbirlikleri yaptýðýný belirterek, yapýlan yatýrýmlarda hükümetten çok büyük destekler alýndýðýný ve çalýþmalarýn hýz kesmeden devam edeceðini kaydetti.
Alkan, Bekiroðlu'na yeni görevinde baþarýlar diledi.
Ziyarette AK Parti Çorum Ýl
Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Aslan,
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný
Yaþar Anaç ve AK Parti Ýl Kadýn
Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan
da hazýr bulundular.
Karataþ’tan ‘iþbaþý eðitimi’ teklifi
PAZARTESÝ 9 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Karataþ Otomotiv Yödile getirdiði 'istihdam
netim Kurulu Baþkaný Erol
odaklý' eðitim anlayýþýna
Karadaþ, Hitit Üniversitesi
uygun destek saðlanacaðýný
Rektörü Prof. Dr. Reha Mekaydetti.
tin Alkan'ý makamýnda zi"Günümüz dünyasýnyaret etti.
da sadece öðrenci yetiþtiren
üniversite modelinin yerini
Hitit Üniversitesi'nden
sahip olduðu bilgi birikimiyapýlan açýklamaya göre,
ni içinde bulunduðu topluRektör Alkan'ýn göreve gelma aktaran yeni bir modele
mesiyle birlikte üniversiteyerini býraktý. Bu üniversite
nin büyük bir ivme ile büanlayýþýna 3. Kuþak Üniyüdüðünü, bunun Çorum'a
versite adý veriliyor" diyen
büyük katkýlar saðladýðýný
Rektör, üniversitelerde bilbelirten Erol Karadaþ, çalýþginin uygun ara yüzlerle
malarýndan dolayý Rektö
içinde bulunmuþ olduðu
rve tüm çalýþanlara teþekkür
topluma aktarýlmasý adýna
Karataþ
Otomotiv
yöneticileri
Rektör
Alkan’ý
ziyaret
etti.
etti.
baþta meslek yüksekokullarý olmak üzere üniversiteKaradaþ, üç büyük
nin diðer eðitim birimleriyle iþ dünyasýný bir araya getirmek istedikleriaraç firmasý distribütörlüðünün kendi bünyelerinde bulunduðunu ve bu
ni ifade etti. Alkan, üniversite-sanayi iþ birliðinin illerin geliþiminde
firmalarda özellikle otomotiv ve motor bölümleri baþta olmak üzere
çok büyük rol oynadýðýný ve dünyanýn en geliþmiþ ülkesi olan ABD'de
üniversite ile ilgili birçok bölümdeki öðrencilere 'iþbaþý eðitim' konsepüniversite-sanayi iþ birliðinin 1860'lý yýllarda atýldýðýný hatýrlattý.
tiyle çalýþmalar yaptýrabileceklerini, böylelikle öðrencilerin pratik haÇorum'da a üniversite-sanayi iþ birliðini geliþtirmek istediklerini
yatla irtibatlarýnýn saðlanacaðýný ve mezun olmadan iþ hayatýna hazýrlabelirten Rektör Alkan, Karataþ Otomotiv'in yaptýðý iþbirliði teklifinin
nacaklarýný belirtti.
çok önemli ve üniversitemiz için çok büyük anlam ifade ettiðini belirHitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ise, bu çerçevede öðterek, üniversiteye desteklerinden dolayý Karataþ Otomotiv ve iþ dünrenciler ve öðretim üyelerinin bulunduðu ilgili birimlerle ortak çalýþyasýna teþekkür etti.
mak ve öðrencilere staj konusunda yardýmcý olmak istediklerini, sýk sýk
Tabip Odasý’nýn Týp Fakültesi memnuniyeti
Tabip Odasý Baþkaný Dr.
Mustafa Azak ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, Rektör Prof.
Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
Týp Fakültesi’nin her geçen gün daha da geliþiminden
duyduðu memnuniyeti dile
getirerek yeni göreve baþlayan öðretim üyeleri ile birlik-
te hastanede verilen hizmetin
çeþitliliði ve kalitesinin arttýðýný belirten Tabip Odasý
Baþkaný Dr. Mustafa Azak, 14
Mart 2015 Cumartesi günü
gerçekleþtirilecek
olan Týp Bayramý
kutlamalarýna
Rektör Prof. Dr.
Alkan’ý davet etti.
Týp Fakültesi’nin Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan
ortak kullaným
anlaþmasý ile Türkiye’de neredeyse
örnek bir yapýlan-
ma gerçekleþtirdiðini ve ortaya çýkan sinerji ile birlikte
öðretim üyelerinin baþarýlý çalýþmalar yaptýklarýný belirten
Rektör Prof. Dr. Alkan, Týp
Fakültesi’nde öðretim elemaný sayýsýnýn her geçen gün daha da artmasý için gayret ettiklerini ifade etti. Hep birlikte
gerçekleþtirilen baþarýlý çalýþmalarýn daha da artarak devam edeceðine inandýðýný
vurgulayan Rektör, 14 Mart
Týp Bayramý kutlamalarýna
davetlerinden dolayý Dr.
Azak’a teþekkür etti.(Hitit
Üniversitesi)
Belediye müdürleri kamp yaptý
Tabip Odasý yönetimi Rektör Alkan’la görüþtü.
Çorum Belediyesi, deðiþen kamu vizyonunda stratejik liderlik ve yönetim konulu bir seminer düzenledi.
Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, 06-08 Mart tarihleri arasýnda Amasya Terziköy Fimar
Termal Otel'de düzenlenen seminer Psikolojik Stratejistler Sevda Güler ve Veli Soysal tarafýndan verildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet
Yabacýoðlu, Zeki Gül, Alper Zahir ve Turhan Candan ile
müdürlerin de eþleriyle birlikte tam kadro katýldýðý seminerin açýlýþ konuþmasýný Baþkan Külcü yaptý.
Çorum Belediyesi'nin gelinen noktada 5 ya da 10 yýl
öncesinin belediyesi ile kýyaslanamayacak kadar yenilendiðini ve güçlendiðini belirten Baþkan Külcü, yaptýklarý
çalýþmalarla emsal belediyelerin çok önünde yer aldýklarýný söyledi. Yakalanan baþarýnýn baþkan yardýmcýlarý,
müdürler, memur ve iþçi personeli ile hep birlikte elde
edildiðinin altýný çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
"Biz bunlarý her kademedeki arkadaþýmýzla beraber baþardýk. En çok yük, en çok sorumluluk elbette müdürlerimizin oldu, bunu
da biliyoruz. Önceki dönemlere göre belki daha çok çalýþtýk, belki daha çok yorulduk. Birçok zaman riskli kararlar aldýk, riskli imzalar attýk.
Ama hepsinin de sonunda kazananý Çorum oldu, belediyemiz oldu. Belediyemiz bugün birçok noktada kendisiyle ya da büyükþehir belediyeleri yarýþacak bir hizmet kalitesine sahip." dedi.
'Proje üreten ve yöneten bir belediyeyiz'
Personel yapýsýndaki deðiþim ve bütçe performansýnýn hizmet kalitesini yükselten en önemli iki temel faktör olarak ortaya koyan Külcü,
" Artýk proje üreten ve yöneten bir belediyeyiz. Ortaya koyduðumuz
performansla siz þu dönemde sadece yollar, binalar, parklar yapmýyorsunuz. Ayný zamanda bir döneme de mühür vuruyorsunuz. Þehrin her
tarafý hamdolsun eserlerimizle donanýyor." dedi.
Bizden önceki 20 yýl kadar yapýsal hizmet ürettik. Birinci 5 yýlýmýzdaki bu baþarý, bu performans bizi cesaretlendirdi. Þimdi önümüzde daha büyük hedeflerimiz var. Þehrin tüm mahallelerini kuþatacak bir
bilinçle yeni dönemin hazýrlýklarýný yaptýk.
'Makamlar, bize milletin emaneti'
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, seminer öncesi yaptýðý konuþmada makamlarýn, milletin kendilerine verdiði bir emanet olduðunu, bu
hususun çok iyi bilinmesi gerektiðini söyledi. Yük olan deðil, yük alan
olmalarý gerektiðini söyleyen Baþkan Külcü, "Ýþimize böyle baktýðýmýzda, iþimizi böyle sahiplendiðimizde çalýþmaktan daha büyük keyif
alýrýz.
Þehre karþý da ekip arkadaþlarýmýza karþý da böyle bir sorumluluðumuz var. Her birimiz hem kendi iþimizde hem arkadaþlarýmýzýn iþinde böyle davrandýðýmýzda içinde bulunduðumuz yapýya yük olan deðil,
yük alan bir yönetici oluruz. Biz bir bütünün parçalarýyýz. Bu parçalar
hem þekilleri hem de renkleri ile doðru yerleþtirdiðinizde uyumlu ve
güzel bir görüntü ortaya çýkýyor. " dedi.
Çorum Belediyesi’nin eðitim semineri Amasya Terziköy
Fimar Termal Otel'de düzenlendi.
' Ýnsanlarýn beklentileri ve hayalleri deðiþti'
Belediye müdürlerine yönelik gerçekleþtirilen deðiþen kamu vizyonunda stratejik liderlik ve yönetim konulu seminerin ilk gününde
müdürlere hitap eden psikolojik stratejist Sevda Güler, insanlarýn beklentilerinin, hayallerinin ve hizmet anlayýþýnýn deðiþtiðine vurgu yaptý.
Eski yönetim anlayýþýnýn geride kaldýðýný, Türkiye'nin ciddi hayalleri olan bir ülke haline geldiðini, bu durumun da yönetim anlayýþýný
ciddi anlamda etkilediðini belirten Güler, "Artýk yapýlan iþlerde daha
stratejik hedefler doðrultusunda bir yönetim sergilemek lazým.
Baþarýlý olmanýn yolu, kesinlikle yapýlan iþlerin belli plan ve stratejisinin olmasý gerekiyor.
Ýyi bir strateji, geleceði öngörmektir. Bu yüzden insanlarýn geliþen
dünyada deðiþen dünyada, gereken ihtiyaçlarýný karþýlayacak bir vizyona sahip olmak lazým. Hayatta en çok neyi beklerseniz o da sizi kapýnýzda bekler. Bu hayatta ihtiyaç duyduðumuz tavýr pozitif tavýdýr.
Kesinlikle olumsuz düþünmeyin, önyargýlarla ilgili bir yönetim
anlayýþý artýk tarihten silindi.
Sorunlarý deðil çözümleri daha çok konuþmalýyýz. Odalarýnýzýn
kapýlarý deðil, iletiþim kanallarýnýzýn açýk olmasý lazým." diye konuþtu.
' En önemli argüman iletiþimdir'
Seminerin ikinci gününde müdürlere yönelik konuþan Veli Soysal
da etkili iletiþim tekniklerinin ve takým çalýþmasýnýn öneminden bahsederek "Özellikle belediyecilikte en önemli
argüman iletiþimdir. Ýletiþimin ne olduðu,
iyi iletiþim kurmanýn kiþiye ve kuruma saðlayacaðý yararlarý çok iyi bilmemiz gerekiyor." dedi.
Serbest Muhasebeci
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
ve Mali Müþavirler Odasý
(SMMMO) Baþkaný MuCandan, seminer sonunda 8 Mart Dünya
zaffer Yýldýrým ve yönetim
Kadýnlar Günü nedeniyle Erdem Bayazýt'ýn
kurulu üyeleri, Rektör
"Sana, Bana, Vatanýma, Ülkemin ÝnsanlarýProf. Dr. Reha Metin Alna Dair" adlý þiirini okudu.
Camilerde fatura sorunu
Türk Diyanet Vakfý sen Ýlçe Baþkaný Ayhan Yýlmaz
Eravcý, camilerde ýsýtma, soðutma ve elektrik faturalarýnýn büyük sorun olduðunu bildirdi.
Camilerde elektrik faturalarý ve aydýnlatma giderlerinin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nca ödenirken, ýsýtma ve
soðutmayla ilgili faturalarýn ayný kurum tarafýndan
ödenmediðini belirten Eravcý,yaptýðý açýklamada þöyle
dedi: "Camilerde 2 ayrý elektrik sayacý bulunmakta olup
birisi aydýnlatmaya yönelik diðeri ise camilerde klima,
alttan ýsýtma , elektrikli soba gibi cihazlar için kullanýl-
maktadýr. Aydýnlatma elektrik sayacý faturasý diyanet iþleri baþkanlýðý tarafýndan ödenmektedir. Ancak esas ticarethane statüsü kapsamýna alýnarak birliðimizin, beraberliðimizin, Ýslâm'ýn sembolü olan camilerimize gelen
faturayý cemaatimiz ödemek durumunda kalmaktadýr.
Bu da cemaatimiz ve din görevlileri arasýnda sýkýntýya
yol açmaktadýr. Devletimizin bütün ibadethane durumunda olan mekanlardan para almamasý veya indirimli
bir uygulama yapýlabilmesi için gerekli çalýþmalarý yapmasýný bütün din görevlileri ve cemaatimiz adýna sendika olarak istirham ediyoruz."
7
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi’nde yenileme
çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiði belirtildi.
ÝÝBF’de bir dizi yenilik
Öðrenci odaklý yönetim anlayýþýyla
çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Hitit
Üniversitesi’nin en çok öðrenciye sahip
eðitim birimlerinden olan Ýktisadi ve
Ýdari Bilimler Fakültesi’nde yenileme
çalýþmalarýnýn hýzla devam ettið ibildirildi.
Hitit Üniversitesi’nden yapýlan
açýklamada, “öðrencilerin yaþamýn içinde, aktif, sosyal, sanatsal ve sportif olarak da donanýmlý bireyler olarak yetiþmeleri için her geçen gün farklý imkanlar
ve fiziki alanlar oluþturulan Üniversitemizde, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültemizde bulunan basketbol sahalarýnda yenileme çalýþmalarýný hýzla sürdürülüyor
ve öðrencilerimizin her anlamda kendilerini geliþtirmeleri için yoðun gayretler
gösterilmektedir.
Bilindiði üzere Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültemizde derslikler yenilenmiþ, biliþim alt yapýsý geliþtirilmiþ, modern yemekhanesine kavuþturulmasýnýn
ardýndan kýsa bir süre öncesinde hizmet
vermeye baþlayan ferah bir sosyal mekan kazandýrýlmýþtý.
Ayný zamanda çaðýn gerektirdiði
eðitim öðretim yaklaþýmlarý göz önünde
tutularak yapýlanan Kuzey Kampüsümüzde idari ve derslik olmak üzere iki
bloktan oluþan ve toplam 20.200 m² kapalý alana sahip ve 68 adet akademik
personel odasý ile 31 adet amfi bulunan
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi binasýnýn yapýmýna da devam edilmektedir. “
denildi.
Dede Korkut paneli
Fen-Edebiyat Fakültesi’nde panel düzenlendi.
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan Fakülte Konferans Salonu’nda
emekli öðretim üyeleri Prof. Dr. Saim Sakaoðlu ve Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un konuþmacý olarak katýldýðý ve
moderatörlüðünü Yrd. Doç. Dr. Atiye
Nazlý'nýn yaptýðý ‘Dresden Nüshasýnýn
Bulunuþunun 200. Yýlýnda Kitab-ý Dedem Korkut’ baþlýklý bir panel gerçekleþtirildi.
Fuat Köprülü'nün ‘Bütün Türk edebiyatýný terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u öbür gözüne koysanýz, yine Dede
Korkut aðýr basar’ sözüyle önemini vurguladýðý Dede Korkut Hikâyelerinin bu
yýl Dresden nüshasýnýn bulunuþunun 200.
yýlý olmasý vesilesiyle hazýrlanan panele,
Çorum'un araþtýrmacý-yazarlarý ile öðrenciler yoðun ilgi gösterdi. Panelde Saygý
duruþu ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýnýn
ardýndan Prof. Dr. Saim Sakaoðlu ve
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'un biyografileri hakkýnda, çeþitli görseller eþliðinde, bilgiler verildi.
Ýlk konuþmacý Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, ‘Dede Korkut ve Oðuzname’ baþlýklý konuþmasýnýn baþýnda Dresden nüshasý üzerine yapýlmýþ çalýþmalardan bahsederek, Dresden ve Vatikan nüshalarýnýn farklarýna deðindi ve ‘boy’ adlý
terime dikkati çekerek, bu terimin Dede
Korkut Kitabýndaki her hikâyede kullanýlan çok özel bir form olduðunu vurguladý. Dede Korkut'taki her boyun (hikâye)
baðýmsýz bir eser olduðunu söyleyen
Prof. Dr. Ercilasun, ancak bazý kahramanlarýn hikâyelerde ortak olarak kullanýldýðýný sözlerine ekledi. 15. yüzyýlda
sözlü gelenekte teþekkül eden Dede Korkut Hikâyelerinin 16. yüzyýlýn baþlarýnda
yazýya geçirildiðini de anlatan Prof. Dr.
Ercilasun, bu çok bilinen tespitten sonra,
15. yüzyýldan önce de Dede Korkut
Hikâyelerinin izlerine rastlamanýn mümkün olduðunu belirterek, konuya tarihsel
ama daha az bilinen bir yönüyle bakmanýn gerekliliðine deðindi ve bu noktada,
14. ve 15. yüzyýldan önce iki farklý tarihî
kaynakta Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili kayýtlara rastlandýðý bilgisini verdi.
Özellikle 1330 yýlýnda yazýlan Arapça bir
tarihî kaynakta Türk tarihi ve mitolojisine dair ilgi çekici bilgiler olduðunu belirten Prof. Dr. Ercilasun, bu kaynaðý referans göstererek o dönemde elden ele dolaþan bir Oðuzname'nin varlýðýna iþaret
ederek ‘Tek parça halinde olan bu Oðuzname'nin Uygur harfli bir nüshasý vardýr
ve içinde Türklerin tarihine, hükümdarlarýna ve Dede Korkut Hikâyelerine yer verilmiþtir’ dedi.
‘Anadolu'da Derlenen Dede Korkut
Hikâyelerinde Kahraman Adlarý’ adlý konuþmasýnda ilk olarak Dresden nüshasýnda 12 hikâyenin olduðunu ancak Anadolu'da bunlardan sadece dördünün yaþadýðýný belirten Prof. Dr. Saim Sakaoðlu da,
daha sonrasýnda Anadolu'daki adlarýn her
bölgeye ve aðýza göre nasýl deðiþtiði ile
ilgili çok geniþ bilgiler vererek bu hususta oldukça ilginç tespitlerde bulundu. Dede Korkut hikâyelerinde geçen bazý isimlerin bölgelere göre farklý þekillerde karþýmýza çýktýðýný ifade eden Prof. Dr. Saim
Sakaoðlu, Tepegöz'ün; Depegöz, Dev,
Tek Cözlü Dev gibi adlarla anýldýðýný örnek olarak gösterdi. Konuþmasýyla dinleyicileri geniþ bir isim coðrafyasýnda gezintiye çýkaran Prof. Dr. Saim Sakaoðlu,
konuyla ilgili akýlda kalýcý örneklemeler
yaptý.
Muhasebe Haftasý ziyareti
kan’ý makamýnda ziyaret
etti. 1-7 Mart Muhasebe
Haftasý kapsamýnda kamu
kurum ve kuruluþlarýný ziyaret ederek odanýn teknik
ve sosyal çalýþmalarýyla ilgili farkýndalýk oluþturmayý amaçladýklarýný belirten
Muhasebeciler ve Mali
Müþavirler Odasý Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým, teknik
olarak mesleki anlamda
çok büyük bir potansiyele
sahip
olan
Çorum
SMMMO’nun sosyal alanda da pek çok proje ye imza atmak istediðini ifade
etti.
Üniversitelerin sahip
SMMMO yönetimi Rektör Alkan’a nezaket ziyaretinde bulundu.
olduðu bilgi birikimlerini
toplumun ilgili taraflarýna
aktarmalarýnýn gerekliliðine dikkat çeken Rektör
Prof. Dr. Alkan da, üniversitenin de bu bilinçten hareketle STK, özel sektör ve
kamuyla çok yakýn bir iþ
birliði içerisinde çalýþmalarýna devam ettiðini dile getirdi. “Ýlimizdeki tüm mes-
lek kuruluþlarýyla iþbirliði
içersin de çalýþmalarýný
sürdüren Üniversitemiz,
Çorum SMMMO ile de
yoðun bir þekilde ortak
projeler yapmaktadýr” diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, kurumlar arasýndaki
iþ birlikleri beraberinde ortaya çýkan somut projelerden duyduðu memnuniyeti
dile getirdi. Eðitim ve sosyal sorumluluk anlamýnda
pek çok baþarýlý çalýþmalara imza atýlan Çorum
SMMMO ile iþbirliðinin
artarak devam edeceðine
inandýðýný belirten Alkan,
SMMMO mensuplarýna
baþarýlý bir meslek hayatý
diledi.(Hitit Üniversitesi)
8
Hayatlarýndaki çilelerle
‘Bam Teline’ dokunuyorlar
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 9 MART 2015
Çorum'da belediye
Saz çalmanýn gençlik
bünyesinde hizmet vehayali olduðunu dile getiren
ren Kadýn Kültür ve SaMadak, "Saz çalmayý uzun
nat Merkezi’nce düzenyýllardýr hayal ediyordum.
lenen kursa katýlan ev
Hatta 6 yýl önce vefat eden
kadýnlarý, saz çalmayý
eþim de benim saz çalmamý
öðreniyor.
çok istiyordu. Þimdi hem
onun hem de kendi hayalimi
En genci 20, en
gerçekleþtirmenin mutluluyaþlýsý 60 yaþýnda olan
ðunu yaþýyorum. Sazýmýn
kadýn kursiyerler, hayattellerine dokunduðumda halarýna sanatsal bir yön
yatýmda hiç yaþamadýðým
verebilmenin mutluluðu
mutlululuðu ve onuru yaþayaþarken, evrensel mümanýn ayrýcalýðýyla gururluziðin yaþ engelinin buyum. Hayatýn çilesini, yaþalunmadýðýný da kanýtlar
dýðýmýz dertleri sazýn tellenitelikte çalýþmalarýný
Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi’nce düzenlenen kursa rindeki notalarla unutuyosürdürüyor.
katýlan ev kadýnlarý, saz çalmayý öðreniyor.
ruz" dedi.
Çorum Belediye
Uzun yýllar iþ hayatýnda
Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, merkezde açýlan kurslayer aldýktan sonra bir yýl önce emekli olan 49 yaþýndarýn özellikle ev kadýnlarýnýn sosyal hayatlarýna saðladýki Münevver Erdem de baðlama ve sazýn hayatýndaki
ðý katkýyý AA muhabirine deðerlendirdi.
en büyük hayal olduðunu vurguladý.
Belediye olarak özellikle ev kadýnlarýna yönelik
Kursta geçirdikleri vakti, sadece kendilerine ayýrbirçok faaliyete öncülük ettiklerinin altýný çizen Gül,
dýklarý özel bir süre olarak nitelendiren Erdem, "Bu
merkezde açýlan kurslarýn kadýnlarýn hayata bakýþ açýkurslar sayesinde, kendimize ait bir zamanýmýz oluyor.
larýný deðiþtirdiðine inandýðýný söyledi.
Ev hanýmý olup da kendime ait olan vaktim saz çaldýSanatýn yaþýnýn olmadýðýný ifade eden Gül, Bahðým anlar. Günlerde ve aile ortamlarýnda özel istekler
çelievler Kadýn Kültür ve Sanat Merkezinde açýlan saz
almaya baþladýk. Buralar bizler için önemli yerler olkursuna katýlan 50 kadýnýn hem saz çalmayý öðrendidu. Ev hanýmlarýný bu merkezler sosyalleþtiriyor. Konðini hem de profesyonel sanatçýlara taþ çýkartacak niserimize hazýrlandýk. Hayatýmýzda ilk kez tanýþacaðýtelikte rahatlýkla türküleri seslendirebilecek özelliklere
mýz sahnede þarkýlarýmýzý dostlarýmýz ve sevdiklerimiz
sahip olduklarýný kaydetti.
için seslendireceðiz" diye konuþtu.
Kursta eðitim gören kadýnlarýn bir sanatkar gibi
Ev hanýmlarýný dýþarý çýkartan neden "saz"
sazlarýný konuþturduðunu, türkülerin, þarkýlarýn notalaBaðlama ile hayatýnýn daha da güzelleþtiðinin alrýna kadýnýn zarif ve inceliðini kazandýrdýðýný söyleyen
týný çizen iki çocuk annesi 29 yaþýndaki Sýla Çelik ise
Gül, "Buradaki kursiyerlerimizin en önemli özelliði
düzenlenen
kurslarda sadece kendileri için ter döktükbir sanatkar gibi sazlarýný konuþturduklarý düzeye sýfýrlerini dile getirdi.
dan baþlayarak gelmeleridir. Belediyemizin eðitmenleri ve imkanlarý ile sazý adete profesyonelce dile getiÜç ay süresince gördüðü eðitimle bir profesyonel
riyor ve þarkýlara hayat veriyorlar" deðerlendirmesingibi saz çalmanýn onurunu yaþadýðýný vurgulayan Çede bulundu.
lik, þunlarý kaydetti:
-Ýlk kez sahneye çýkacaklar
"Bu kurs bizim kendimize, ev hanýmlarýnýn kendine ayýrdýðý bir zaman. Ev hanýmlarýmýz mutlaka
Kursta eðitim gören kadýnlarýn 10 Mart Salý gükendilerine zaman ayýrmalý. Kendimize zaman ayýrnü, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlemadýðýnýzda çocuklarýmýza verimli bir anne olamayýz.
necek etkinlikte ilk kez sahneye çýkacaðýný duyuran
Ev hanýmlarý evde hayatlarýný geçirmek zorunda deðilGül, koroda herhangi bir sanatçý ya da kursiyerler dýler. Bu kurslar sayesinde ev hanýmlarý evden dýþarý çýþýndaki katýlýmcýnýn yer almayacaðýný vurguladý.
kýyor. Bu kurslar ev hanýmlarýný dört duvar arasýndan
Çorum Belediyesi'nin kültürel etkinliklerin yaný
kurtarýyor. Öðrenmenin azmetmenin hiç yaþý yok. Sasýra sosyal belediyeciliði büyük önem verdiðine dikkanatla uðraþmak kadar mutlu bir þey yok. Dört yaþýnda
ti çeken Gül, belediyelerinin sosyal belediyecilik alabir oðlum var. Beni gördükçe o da saz çalmak için çanýnda Türkiye'nin en iyileri arasýnda yer aldýðýný belirtbalýyor. Eþim ve ailem de beni destekliyor."
ti.
Kursiyerlere belirli zaman aralýklarýnda günde iki
Vefat eden eþinin hayalini gerçekleþtiriyor
saat eðitim veren ve kursu deðerlendiren eðitmen ÖzKursiyerlerden 59 yaþýndaki Serpil Madak, yakdemir Öztürk, kursiyerlerinin büyük bir azime ve yelaþýk 10 aydýr devam ettiði kursta kendisinin büyük bir
teneðe sahip olduðunu söyleyerek onlarla gurur duyöz güvene sahip olmasýna katký saðlandýðýný söyledi.
duðunu belirtti.(A.A.)
Tarla Kuþuydu Julýet
Konya Devlet Tiyatrosu 'Tarla Kuþuydu Julýet
adlý 2 perdelik tiyatro oyununu sahneleyecek. 2 Perde
Ephraim Kýshon'un
yazdýðý Ferdi Dalkýlýç'ýn
yönettiði oyunun konusu
þöyle: Shakespeare öyle bir
hikaye yazdý ki dünyanýn en
trajik aþk hikayelerinden biri oldu. Birbirini delice seven Romeo ve Juliet, ailelerinin birbirine olan düþmanlýðý yüzünden kavuþamaz.
Buna dayanamayan Juliet,
zehir içerek intihar eder;
bunu gören Romeo ise þiþedeki kalan zehiri içer ve iki
aþýk birlikte ölürler... Peki
eðer Romeo o zehri tam
içeceði sýrada Juliet gözlerini açarsa... Romeo ile Juliet
kavuþup evlenirlerse, bir de
kýzlarý olursa… Ha tabi bu
sýrada Shakespeare'i de
'Tarla Kuþuydu Julýet adlý sahnelenecek.
unutmamak lazým. Yarattýðý
karakterleri yalnýz býrakýr
mý? Tabi ki hayýr ... Ya Juliet'in o çok sevgili dadýsý
Romeo'ya aþýk olur, papaz
da iyice bunarsa… Bakalým
bu trajik aþk, nasýl bir komediye dönüþür?
13-14 Mart 2015 Cuma ve Cumartesi günü saat
14.00-20.00
saatlerinde
Devlet Tiyatro Salonu'nda
sahnelenecek oyunun biletleri devlet tiyatrosu giþeleri
ile Biletiva. Com internet
adresinden temin edilebiliyor.
Tokatlýoðlu’na veda yemeði
Uzm.Dr. Þükrü Tokatlýoðlu için önceki akþam Güleryüz Restoran’da veda yemeði düzenlendi.
ÖZGÜR
ARZOÐLU
Göðüs Hastalýklarý Hastanesi’nin
eski baþhekimlerinden, Çorum’un sevilen, sayýlan, duayen hekimlerinden
Uzm.Dr. Þükrü Tokatlýoðlu emekliye
ayrýldý.
Uzm. Dr. Tokatloðlu’nun emekliliðe ayrýlmasý nedeniyle Göðüs Hastalýklarý Hastanesi’nin yönetici, doktor, hemþire ve personeli tarafýndan veda yemeði düzenlendi.
Önceki akþam
Güleryüz Restoran’da düzenlenen
veda yemeðine Tokatlýoðlu’nun mesai
ve okul arkadaþlarýnýn yaný sýra çok sayýda davetli katýldý.
Veda gecesinde hüzünlü anlar yaþandý. Tokatlýoðlu,
ayný zamanda asistaný olan Uzm Dr.
Serap Unculu ile
birlikte þarkýlar seslendirdi.
Dr. Þükrü Tokatlýoðlu, ayný zamanda asistaný olan
Uzm Dr. Serap Unculu ile birlikte þarkýlar seslendirdi.
Veda yemeðine Tokatlýoðlu’nun mesai ve okul arkadaþlarýnýn
KAN-DER 'den yardým yemeði
MUSTAFA
BURAK YALÇIN
Kanser Hastalarý ve Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Derneði'nin(KANDER) düzenlediði
yardýmlaþma yemeði yoðun katýlýmla
gerçekleþtirildi.
As Kültür Düðün Salonu'nda düzenlenen yemeðe
çok sayýda davetli
katýldý.
KAN-DER
adýna kýsa bir konuþma yapan Baþkan Hülya Karabýyýk, '' Hastalarýmýzýn yararýna her sene genellikle yemek programlarý
yaný sýra çok sayýda davetli katýldý.
yapýyoruz. Bundan
sonrada hastalarýmýz için elimizden
geleni yapacaðýz.
KAN-DER olarak
bütün hastalarýmýza
Allah'tan þifalar diliyor, halkýmýzdan
da destek bekliyoruz.'' dedi.
Kanser Hastalarý ve Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yardým yemeði
düzenledi.
'Vizyon ve Etkili Ýletiþim' semineri
M. ALÝ. CEYLAN
Sanat dostlarý toplandý
ÇEKVA dostlarý yeni ürünlerini paylaþtý.
M. ALÝ. CEYLAN
Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) Sanat
Dostlarý, yeni yýlýn ilk toplantýsýný yaptý.
Sanata gönül veren herkesin davetsiz katýldýðý
ÇEKVA'nýn bu ayki buluþmasý Eðitimci-yazar Bahri
Güven'in yönetiminde ÇEKVA Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Yazar ve þairler Servet Demirel, Salim Savcý,
Mehmet Tatlýsu, Nihat Ýnce, Ömer Öztürk, Veysel Çaðýl, Bahri Yýlmaz, Mustafa Aygün, Hasan Korkmaz, Ýbrahim Gösterir, Can Yoksul, Ethem Erkoç, Abdulkadir
Ozulu, Muzaffer Gündoðar, Zülal Kaya, Selahattin Aydemir, Bekir Saðýr, Fatma Yalçýnkaya, Murat Köymen
ile Nurcan Uðurlu'nun ürünlerini paylaþtýlar. Programda
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Hasan Korkmaz kadýnlar için þiir okudu.
Ezberbozan Akademi eðitim seminerlerine baþladý.
Ezberbozan Akademi Eðitim Danýþmaný Serkan Beyaz'ýn verdiði il seminer 'Vizyon
ve Etkili Ýletiþim' baþlýðý altýnda Hasanpaþa
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Spor
Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Üç gün süreyle bine yakýn öðrenciye sosyal hayat ile iþ hayatýnda etkili iletiþim kurma
ve vizyon eðitimi veriliyor.
Eðitim Danýþmaný
Serkan Beyaz, gençlerin tüm günlerini en etkili þekilde kullanmalarýna yönelik bir eðitim
programý hazýrladýklarýný, bu eðitimler ile hedeflenen kitlenin daha
etkin bir okul ve sosyal
yaþamý
kendisinin
Semineri Ezberbozan Akademi Eðitim Danýþmaný Serkan Beyaz verdi.
programlamasý istediklerini söyledi.
Orta öðretim düzeyinde eðitim seminerlerine devam edeceklerinin altýný çizen
Beyaz, kendisinin de
1999-2003 yýllarý arasýnda ayný lisede eðitim
gördüðünü ve bu nedenle ilk seminere buradan baþlamak istediðini belirterek, "Eði-
timlerimiz sýradan ve
monolog olmadýðý için
keyifli bir anlatým ile
hem eðitimci olarak
bizler, hem de katýlýmcýlar güzel vakit geçirebiliyor. Zaten amaçladýðýmýz hedef, iþ hayatý
ile sosyal hayatta gerçek baþarýyý saðlayacak
bu dengeyi oturtabilecek bireyler yetiþtirmek. Kendini ifade etme ve karar alma da iyi
bir eðitim geçirdiklerini, eðitim sonunda ki
geri bildirimler aktaran
öðrenciler bu tarz etkinliklerin tekrarlanmasý
taraftarý. Bu konuda özverili olan Hasanpaþa
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Bey baþta olmak üzere tüm okul yönetimi ve öðretmenlerimize teþekkür etmek isterim." dedi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 9 MART 2015
9
Otomotivde
kur tedirginliði
Otomotiv sektörü,
dolar kurundaki artýþýn
tedirginliðini yaþýyor.
OTOPARK’a
konuþan sektör
temsilcileri, dolardaki
yükseliþin satýþlara
olumsuz yansýmasýndan
endiþe duyduklarýný dile
getirdiler.
Otomotiv
markalarýnýn fiyatlarýný
Mart ayý baþýnda
açýkladýðý için henüz bir
deðiþikliðe gitmediklerini hatýrlatan yetkili satýcýlar,
“Dolar bu seviyede kalýrsa zam kaçýnýlmaz olur”
açýklamasýnda bulundular.
‘GELÝÞMELERÝ DÝKKATLE ÝZLÝYORUZ’
Satýþlarýn ay ortalarýnda hareketlilik kazandýðýna
iþaret eden sektör temsilcileri, döviz kurunda durum
böyle giderse Nisan ayý fiyatlarýnda artýþ
öngörülebileceðini ifade ettiler.
Döviz kurunda eski seviyeye dönüþ olmazsa
zam geçiþi olabileceði görüþünün aðýrlýk
kazanacaðýný dile getiren yetkili satýcýlar, bu durumda
kampanyalarda deðiþikliðe gidilebileceði sinyalini de
verdiler.
Dolardaki sýra dýþý
yükseliþin sektördeki
beklentileri de etkilediðine
dikkat çeken
otomotivciler, ekonomi
alanýnda atýlacak adýmlarý
dikkatle izlediklerini
vurguladýlar.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
ÝHRACAT DA
ETKÝLENDÝ
Öte yandan ihracat
þampiyonu otomotiv
endüstrisi, þubat ayý dýþ
satýþlarýnda geçen yýlýn
ayný dönemine göre yüzde 7 gerileyerek 1 milyar 705
milyon dolarlýk ihracata imza attý.
Otomotiv endüstrisi gerilemeye raðmen Türkiye
genel ihracatý içerisinde aldýðý yüzde 16 pay ile dýþ
satýþ liderliðini korudu.
Otomotiv Endüstrisi Ýhracatçýlarý Birliði (OÝB)
tarafýndan açýklanan otomotiv endüstrisi ihracat
verilerine göre en büyük pazar olan AB ülkelerine
sadece yüzde 1 seviyesinde kayýp yaþanýrken,
Birleþik Krallýk'a yüzde 22, Ýspanya'ya yüzde 44 ve
Birleþik Devletler'e yüzde 100 seviyelerindeki artýþ
dikkat çekti. Otobüs, minibüs, midibüs ile eþya
taþýmaya mahsus motorlu taþýtlarýn ihracatýnda ise
artýþ gözlendi.
Otomotiv sektörü, dolar kurundaki artýþýn tedirginliðini yaþýyor.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
BMW 5.20 D
2008
Daewoo Nubira GL
1998
Fiat Albea 1.4 FireDynamic 2007
Fiat Doblo 1.4 Dynamic 2011
Fiat Doblo 1.3 Multijet Saf 2013
Fiat Fiorino 1.3 MultijetEm 2010
Ford Tourneo Connect 1.8 2004
Ford Tourneo Connect 1.8 2008
Hyundai Accent 1.5 CRDi 2003
Hyundai Accent 1.4 Era T 2010
Kia Pride GLXi
2000
Nissan Pathfinder 3.3 V6 1997
Opel Astra 1.6
1996
Opel Astra 1.6 CD
1999
Opel Corsa 1.2 Club
2002
Peugeot Partner Tepee
2010
Renault 12 STW
1990
Renault 19 Europa1.6 RNE 1998
Renault Broadway GTE
1993
Renault Clio 1.2 Extreme 2012
Renault Fluence 1.5 D Busi 2011
Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006
Renault Kangoo 1.5 DCI M2008
Renault Megane 1.5 DCiEx 2006
Fiyatý (TL)
89 bin
12 bin
17 bin
26 bin
33 bin
28 bin
18 bin
28 bin
13 bin
28 bin
11 bin
21 bin
13 bin
17 bin
20 bin
30 bin
7 bin
12 bin
7 bin
34 bin
46 bin
16 bin
30 bin
25 bin
Renault Toros STW 1.4
1992
Tofaþ Doðan 1.6 SLX
1994
Tofaþ Kartal S
1996
Tofaþ Þahin S 1.6
1998
Toyota Corolla 1.3 XL
1998
Toyota Corolla 1.6 XEÝ
1997
Toyota Corolla Luna 1.6 Sp 1999
Toyota Corolla 1.6 Sol
2003
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010
Volkswagen Golf 1.6 TDi C2012
Volkswagen Passat 1.6 FSI 2006
Markasý
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
9 bin
9 bin 500
8 bin 500
7 bin 500
16 bin
17 bin
19 bin
26 bin
34 bin
37 bin
60 bin
34 bin
Fiyatý (TL)
Fiat Ducato
2011
40 bin
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 14+1
2001
16 bin
Ford Transit 190 V
2001
17 bin
Ford Transit 14+1
2003
23 bin
Ford Transit CustomKombi 2013
53 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2007
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
2000
10 bin
VW Transporter Cityvan 1996
16 bin
VW Transporter Cityvan 2001
23 bin
VW Transporter Cityvan 2012
56 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
9 MART 2015
Vali’den Kadýnlar Günü’nde önemli mesaj:
‘Þiddet vahþeti
artýk son bulsun’
RECEP MEBET
Vali Ahmet Kara
Vali Ahmet Kara, “Kadýna yönelik þiddet vahþeti
artýk son bulmalý” dedi.
“Þiddeti zihinlerden yok etmeliyiz” diyen Ahmet
Kara, bu hususta tüm kamu kurumlarý ve sivil toplum
kuruluþlarýna önemli görevler düþtüðünü söyledi.
Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen programda
kürsüye gelen Vali Kara, “Aile içi þiddeti önlemede
kanunlar tek baþýna yeterli deðil, o nedenle bu
bilincin toplumda yaygýnlaþmasý gerekiyor” diye
konuþtu.
Çorum’da kadýn cinayetinin yaþanmamasýndan
duyduðu memnuniyeti dile getiren Kara, “Kadýn
toplumun yarýsýdýr. Toplumun yarýsýný ihmal
ederseniz kalkýnýp geliþemezsiniz” uyarýsýnda
bulundu.
“Kadýnlar, cennetin bile ayaklarýnýn altýna
serildiði müjdelenen kýymetli insanlar” diyen Kara,
Kadýnlar Günü dýþýnda da bayanlarýn kýymetinin
akýldan çýkarýlmamasý temennisini paylaþtý.
Baþörtüsü nedeniyle geçmiþte eðitimleri
engellenen kadýnlarýn günümüzde eðitim, iþ ve
siyaset alanýnda kendilerini özgürce ifade ettiklerine
dikkat çeken Kara, konuþmasýný þöyle sürdürdü:
‘KADINLAR ÝHMAL EDÝLMEMELÝ’
“Tarihe baktýðýmýzda toplumlar arasý çatýþmalar
hep kadýnlar üzerinden olmuþ. Kadýn bir mal gibi
alýnýp satýlýrken yüce dinimiz Ýslâm onlara hak ettiði
gerçek deðeri verdi. Ýslâm’ýn bu husustaki emirlerine
raðmen günümüzde hala kadýnýn öneminin yeterince
kavrandýðýný söyleyemeyiz.
Tüm olumsuzluklara raðmen kadýnlar
günümüzde siyasi, ekonomik ve sosyal hayatýn içinde
yerini almaya çalýþýyor. Ancak bu durum kadýnlarýn
önündeki engellerin tümden kaldýrýldýðý anlamýna
gelmiyor.
‘ÞÝDDETÝ ZÝHÝNLERDEN YOK ETMELÝYÝZ’
Ýnsan hayatýnda ilk mektep ana ocaðýdýr. Bu
nedenle kýz çocuklarýný
eðitmeyen toplumlar
erkeklerini de öksüz
býrakýrlar. Kadýnlar
Günü’nde bu alandaki
problemlerle
yüzleþmeliyiz. Kadýna
yönelik ya da diðer
ifadeyle ‘aile içi þiddet’
problemini çözmeliyiz.
Þiddeti zihinlerden yok
etmeliyiz. Bunun için tüm
kamu kurumlarý ve sivil
toplum kuruluþlarýna
önemli görevler düþüyor.
Aile içi þiddeti önlemede
kanunlar tek baþýna yeterli
deðil, o nedenle bu
bilincin toplumda
yaygýnlaþmasý gerekiyor.
Kadýn ailenin temel
Protokol mensuplarý, düzenlenen programý ilgiyle izledi.
taþýdýr. Kadýnsýz bir aile
düþünülemez. Bundan
dolayý ailenin
korunmasýna yönelik
kanuni düzenlemeler
hazýrlanýyor. Demokratik,
sosyal hukuk devleti ve
Müslüman bir ülke olarak
kadýnlarýn haklarýný
korumaya iki defa
mecburuz. Kadýna yönelik
þiddetin son bulmasý
temennisiyle Dünya
Kadýnlar Günü’nü
kutluyor, tüm hanýmlar
için Cenab-ý Hakk’tan
saðlýk, huzur ve mutluluk
dolu günler diliyorum.”
Mesude Kara’ya program öncesi çiçek takdim edildi.
Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen programa ilgi büyüktü.
Atatürk Anýtý’ndaki
törende saygý duruþunda
bulunularak Ýstiklâl Marþý
‘Dünya Kadýnlar Günü’ nedeniyle kutlama programý düzenlendi.
Kadýnlar Günü’nde
dolu dolu kutlama
RECEP MEBET
Çorum Valiliði Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü tarafýndan ‘Dünya Kadýnlar Günü’ nedeniyle kutlama programý düzenlendi.
Yunus Emre Parký’nda gerçekleþen ‘Saðlýklý Yaþam Yürüyüþü’yle baþlayan programa katýlanlara Öðretmenevi’nde kahvaltý ikram edildi.
ANIT’TA TÖREN
Atatürk Anýtý’nda düzenlenen törende ise Aile ve
Sosyal Politikalar Müdürlüðü adýna Kuruluþ Müdürü
Sevim Þenol tarafýndan anýta çelenk sunuldu.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýnýn ardýndan Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþen kutlama programýna geçildi.
Dünya Kadýnlar Günü kutlama programý çerçevesinde ayrýca Devlet Tiyatro Salonu fuayesinde sergi
açýldý.
Sergide Dünya Taþýn, Þule Güngören, Akgül
Aþan, Firdevs Balcý Þahin, Gözde Aþan, Nezihe Aþan
Kaya, Fatma Taybýllý, Münevver Karahan, Sevda Boztepe, Saide Sýký, Nalan Duran, Seyhan Barut ve Kafiye Ortakçý’nýn eserleri sergilendi.
Çorumlu kadýnlarýn büyük ilgi gösterdiði program kokteylle sona erdi.
KUTLAMALAR DTS’DE SÜRDÜ
‘Biz Kadýnlar’ baþlýðýyla düzenlenen kutlama
programýna Vali Ahmet Kara, Garnizon Komutaný
Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan
ve protokol eþleri, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve
sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý.
KARA: ‘AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET SON BULSUN’
Sunuculuðunu Emine Örgel’in üstlendiði programýn açýþ konuþmasýný Vali Ahmet Kara yaptý.
Günün anlam ve öneminden bahseden Ahmet
Kara, geçmiþten günümüze kadýn haklarýnýn geliþimini anlattý.
Konuyla ilgili olarak tarihi bilgiler veren Kara,
Atatürk’ün annesi Zübeyde Haným’dan geçtiðimiz
günlerde hayatýný kaybeden sanatçý Müzeyyen Senar’a kadar baþarýlarýyla öne çýkan pek çok isimden
bahsetti.
Vahþi bir saldýrý sonucu
yaþamýný yitiren Özgecan Aslan’ý da unutmayan Vali Kara,
“Kadýna yönelik þiddet artýk
son bulsun” çaðrýsýnda bulundu. Kara, tüm hanýmlarýn
Dünya Kadýnlar Günü’nü kutladý.
Atatürk Anýtý’na çelenk sunuldu.
GÝRÝÞÝMCÝ KADINLARA ALKIÞ
Çorumlu kadýn giriþimciler, sýra dýþý baþarý öyküleriyle
büyük alkýþ aldý.
Seyhan Barut
Leyla Külcü
Derya Taþdemir
‘Dünya Kadýnlar Günü’ kutlama programýnda
kürsüye gelen Seyhan Barut, Leyla Külcü ve Derya
Taþdemir, giriþimcilik öyküleriyle
dinleyenlerin
takdirini kazandý.
Örgü oyuncak üretip
pazarlayan Seyhan Barut,
Karþýyaka Anaokulu Müdür Vekili Leyla Külcü ve
iþletmeci Derya Taþdemir’in hayat hikayeleri,
kadýnlarýn iþ yaþamýndaki
mücadelesini gözler önüne
serdi.
Baþarý öyküleriyle
dinleyenleri hayran býrakan Çorumlu kadýn giri- Programýn sunuculuðunu üstlenen Emine Örgel, günün anlam ve önemiyle ilgili þiirler okudu.
þimciler, hayatta var olmak
isteyen hemcinslerine seslenerek tavsiyelerde bulunmayý da ihmal etmediler.
AÝLE HAYATINA
MÝZAHÝ BAKIÞ
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü çalýþanlarýndan oluþan tiyatro topluluðunun hazýrlayýp sunduðu ‘Kadýn ve Erkeðin
Bir Günü’ adlý gösteri, izleyenleri güldürdü.
Kadýn ve erkeðin sosyal hayattaki rolüne mizahi bir bakýþ açýsý getiren
oyun verdiði mesajlarla
güldürken düþündürdü.
Güzel Sanatlar Lisesi
öðrencilerinin ‘Ezgilerle
Kadýn’ konulu müzik dinletisiyle devam eden programda Firdevs Balcý Þahin
tarafýndan ‘Kadýn Fotoðraflarý’ konulu slayt gösterisi sunuldu.
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü tarafýndan ‘Dünya Kadýnlar Günü’ nedeniyle kutlama programý düzenlendi.
SANATÇI KADINLARDAN KARMA SERGÝ
Devlet Tiyatro Salonu fuayesinde serginin yaný sýra çeþitli kuruluþlarca stand açýldý.
‘Kadýn ve Erkeðin Bir Günü’ adlý gösteri, izleyenleri güldürdü.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 9 MART 2015
11
Çorum çiftçisini
temsil edecekler
RECEP MEBET
Çorum Ziraat Odalarý Ýl Kongresi önceki gün
Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Salonu’nda yapýldý.
77 delegeden 63’nün oy kullandýðý kongrede,
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Kurulu’nda
Çorum çiftçisini temsil edecek 4 isim belirlendi.
Yapýlan oylama sonucunda Çorum Ziraat Odasý
Baþkaný Mehmet Sayan, Mecitözü Ziraat Odasý
Baþkaný Satýlmýþ Köse, Bayat Ziraat Odasý Baþkaný
Mustafa Yýldýrým ve Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný
Dursun Karaderili genel kurul delegeliklerine
seçildiler.
Uðurludað Ziraat Odasý Baþkaný Davut
Saygý’nýn yönetimindeki divan heyetinde Cevat
Þahin ve Kerim Saygýn görev aldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl
Marþý’nýn okunmasýnýn ardýndan Çorum tarýmýnýn
sorunlarý masaya yatýrýldý.
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan’ýn konuyla
ilgili hazýrladýðý sunumunu Genel Sekreter Gökhan
Güngör okudu.
Tarýmsal problemler ve çözüm önerilerine iliþkin
sunumda þu ifadelere yer verildi:
‘TARIMIN SORUNLARI ÇÖZÜM
BEKLÝYOR’
“Tarýmla ilgili tüm kuruluþlar ve üretici
birlikleriyle Çorum ve ülkemizin tarým alanýndaki
sorunlarýný görüþmek ve problemlere birlikte çözüm
yollarý aramak için toplanmýþ bulunuyoruz.
Tarým sektörü, geçmiþten günümüze kadar
ülkemizin ekonomik ve sosyal geliþmesinde önemli
görevler üstlendi. Gayri Safi Milli Hasýla içindeki
payý yüzde 15'ler seviyesine düþmesine karþýlýk tarým
sektörü halen nüfusumuzun yüzde 35’i, aktif iþ
gücünün yüzde 45’inin istihdam kaynaðý olarak
büyük önemini korumaya devam ediyor.
Tarým sektörü ülke nüfusunun beslenmesi,
istihdama katký saðlamasý, sanayi sektörünün ham
madde ihtiyacýný karþýlanmasý, ihracata dolaylý ve
doðrudan katký yapmasý açýsýndan ekonomimize
büyük yararlar saðlýyor. Tarým, ekonomimiz
içerisindeki önemini muhafaza etmesine karþýlýk
ülkemizde sektörün mevcut potansiyelinden yeterince
yararlanýldýðý söylenemez.
Geniþ ve farklý özelliklere sahip coðrafi yapýsý,
ayný anda deðiþik iklim özelliklerini yaþayabilmesi,
geniþ ürün çeþitliliði ve halen kullanýlmayan zengin
potansiyeli ile tarým ülkemiz için büyük bir þans olma
niteliðini halen sürdürüyor.
Ülkemiz sahip olduðu arazi varlýðý ve iklim
çeþitliliði bakýmýndan büyük tarým potansiyelinden
dolayý dünya tarýmýnda da önemli bir yere sahip.
Bilhassa buðday, tütün, fýndýk, þeker pancarý
üretiminde dünyanýn sayýlý ülkeleri arasýndayýz.
Türkiye toplam 78 milyon hektar alana sahip olup
bunun yaklaþýk yüzde 26'sýný ormanlar , yüzde 16'sýný
çayýr ve meralar, yüzde 36'sýný da tarým alanlarý
oluþturuyor.
Bu yapýnýn yanýnda ülkemizde uygulanan tarým
politikalarý nedeniyle üreticiler serbest piyasalarda
oluþacak fiyatlarý bilmedikleri için genel olarak alým
garantisi olan devlet tarafýndan desteklenen ürünlere
yönelmiþ bulunuyor. Uygulanmýþ olan tarýmsal destek
politikalar üzerinde büyük eleþtiriler olmuþ, bu
kapsamdaki ürünlerin alýmlarýnýn bütçemiz
üzerindeki etkileri gün be gün artmýþtýr. Diðer
taraftan bu ürünler için yapýlan depolama ve imha
masraflarý ürün toplam maliyetini de artýrýyor.
Dünya fiyatlarý üzerinde uygulanan yüksek fiyat
politikalarý sonucu tütün, çay, fýndýk, þeker pancarý
gibi ürünlerde ürün fazlalýðý oluþurken ayçiçeði, soya,
mýsýr, çeltik ve yem bitkileri gibi ürünlerde üretim
açýðý ortaya çýktý. Bu ürünlerin eksikliðinden dolayý
yað ve yem üretiminde ithalat zorunluluðu doðdu. Bu
politikalar sonucu devlet bütçesi önemli bir yük altýna
girdi. Tarým ürünleri ithalatýna önemli ölçüde döviz
ödenmek zorunda kalýnndý.
‘BÝLÝNÇLÝ TARIM YAYGINLAÞMALI’
Avrupa Birliði’ne resmi aday olunmuþ bir
ülkede serbest piyasa ekonomisi kurallarýna uygun ve
Avrupa Birliði ortak tarým politikalarýna uyum
saðlayacak yeni politikalar oluþturmak ve üretimi
planlamak ülkemiz için kaçýnýlmaz bir zorunluluk.
Türk tarýmýnýn kurtulmasý için üretim yapýlan
tarýmsal arazilerin nüfus artýþý ve miras hukuku
gereði hýzla küçülmesi önlenmeli. Gübre, ilaç ve
damýzlýk hayvan gibi önemli girdilerde dýþa
baðýmlýlýk ortadan kaldýrýlmalý. Tarýmsal üretimde
doðal koþullara baðýmlýlýðýn önünü kesecek,
giderecek sigorta sistemleri oluþturulmalý.
Hayvancýlýkta dýþa baðýmlý hale gelinmesinin önüne
geçilmeli. Modern girdi ve teknolojinin kullanýlmasý
saðlanmalý. Üretimde ortalama verimlilik artýrýlmalý.
Kooperatif ve üretici birlikler örgütlenmeli. Tarým
alanlarýnýn amacýn dýþýnda kullanýlmamasý için
gerekli adýmlar atýlmalý. Toprak, su ve gen kaynaklarý
gibi doðal kaynaklar yeterince korunmalý. Tarýmsal
bilgi, üretim, eðitim, yayým sistemleri geliþtirilmeli.
Pazarlama ile ilgili sorunlarýn giderilmesi için
ise arz ve talep dengesinin
korunmasý ve bu nedenle
ürün kaybýnýn büyük
boyutlara ulaþmasý
engellenmeli. Modern
pazarlama teknikleri
uygulanmalý. Ülkemize
özgü ürünlerin dýþ
piyasalara yeterli tanýtýmý
yapýlmalý. Getirisi yüksek
olan ürün ihracatýna
gereken ve yeterli önem
verilmeli. Ürün bazýnda
ihtisas birlikleri
oluþturulmasý ise þart.
Avrupa Birliði’ne
resmen aday olmuþ
ülkemizin Avrupa Birliði
uyum yasalarý içinde
tarýmýn büyük sorunlarý
Davut Saygý’nýn yönetimindeki divan heyetinde Cevat Þahin ve Kerim Saygýn görev aldý.
olduðu bilincindeyiz. Türk
tarýmýnýn düzlüðe çýkmasý
için ülkemizin en büyük
sivil toplum örgütü olan
Ziraat Odalarýmýza büyük
görev düþüyor.”
Gündem
maddelerinin görüþülmesi
ile devam eden kongre, oy
kullanma iþlemlerinin
ardýndan sona erdi.
Türkiye Ziraat Odalarý
Birliði Genel Kurulu
Üyeliðine seçilen Mehmet
Sayan, Satýlmýþ Köse,
Mustafa Yýldýrým ve
Dursun Karaderili seçim
sonucunun açýklanmasýnýn
Mehmet Sayan, Satýlmýþ Köse, Mustafa Yýldýrým ve Dursun Karaderili’den oluþan liste seçildi. ardýndan tebrikleri kabul
ettiler.
Çorum Ziraat Odalarý Ýl Kongresi önceki gün Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Salonu’nda yapýldý.
Çorumlu kadýn giriþimcilere MÜSÝAD çatýsý altýnda buluþma çaðrýsý yapýldý.
MÜSÝAD’dan kadýn
giriþimcilere çaðrý
RECEP MEBET
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði
(MÜSÝAD) Çorum Þubesi, Dünya Kadýnlar Günü
nedeniyle kutlama programý düzenledi.
Önceki gün Ýkinci Bahar Lokantasý’nda
düzenlenen etkinliðe Vali Ahmet Kara’nýn eþi
Mesude Kara, MÜSÝAD Þube Baþkaný Ahmet
Köksal’ýn eþi Hümeyra Köksal, AK Parti Ýl
Baþkaný Rumi Bekiroðlu’nun eþi Ruzin
Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç’ýn eþi
Emine Anaç, MÜSÝAD’ýn bayan üyeleri ve bazý
üyelerin eþleri katýldý.
Sunuculuðunu Ruveyda Turbay’ýn üstlendiði
programda günün anlam ve önemiyle ilgili
konuþmalar yapýldý.
Canlý müzik dinletisi ile baþlayan programa
katýlanlara MÜSÝAD üyeleri tarafýndan çiçek
takdim edildi.
Kadýnlarýn aile, toplum ve iþ yaþamýndaki
yeri ve öneminin vurgulandýðý programda
Çorumlu kadýn giriþimcilere MÜSÝAD çatýsý
altýnda buluþma çaðrýsý yapýldý.
Programda ayrýca unlu gýda sektöründe
faaliyet gösteren Þerife Erikli ve çeyiz atölyesi
sahibi Nejla Demirer’e kadýn giriþimci ödülleri
verildi.
Þerife Erikli ve Nejla Demirer’e plaket veren
Mesude Kara, baþarýlarýndan dolayý Çorumlu
kadýn giriþimcileri kutladý.
Programa katýlanlara hitaben teþekkür
konuþmasý yapan Hümeyra Köksal ise tüm
hanýmlarýn Kadýnlar Günü’nü kutladý.
Mesude Kara, çiçeklerle karþýlandý.
Programda müzik dinletisi sunuldu.
Yapýlan sunumlarla devam eden program,
yemek ikramýnýn ardýndan sona erdi.
Çocuklar, ‘Çiçeðim
Solmasýn’ý beðendi
RECEP MEBET
Ýstanbul Devlet Tiyatrosu’nun
‘Çiçeðim
Solmasýn’ adlý çocuk oyunu Çorum’da sahnelendi.
Devlet Tiyatro Salonu’nda geçtiðimiz Cuma
ve Cumartesi günü 4 ayrý
seansta sahnelenen oyunu
1.600 çocuk izledi.
Kerem Gökçer’in
yazdýðý, Duygu Gökhan’ýn yönettiði oyunda
çevre bilinci ve iyilik yapmanýn önemi anlatýldý.
Gülin Sezen Aray,
Ayça Zeynep Genç, Umut
Külen, Gökhan Doðrusoy,
Reyhan Kaçmaz, Metin
Avcý, Damla Kaya, Deniz
Çakýr, Özlem Karataþ,
Veysi Sivrikaya ve Fatih
Zenginoðlu’nun rol aldýðý
oyunda insanlarýn bilinçsizce davranýþlarýnýn doðaya etkilerine dikkat çekildi.
Çocuklarýn eskisi gibi sokakta oynamadýðý, arkadaþlýk kurmakta zorlandýðý zamanlarda, baþkasýna iyilik yapmanýn mutluluðunu hatýrlatmak isteyen oyunda izleyenlere,
“Haydi, siz de bir çiçek
dikin bu hayata” mesajý
verildi.
Müziklerini Kemal
Günüç’ün hazýrladýðý oyunun dekor ve giysi tasarýmý Candan Günay, ýþýk tasarýmý Önder Arýk, dans
düzeni Ýnes Kiremitçi tarafýndan hazýrlandý.
Fýrat Demir’in yönetmen asistanlýðýný üstlendiði oyunda Oktay
Uçar sahne amiri, Ersin
Sönmez kondüvit, Serdar
Yaman ise ýþýk kumandada görev aldý.
Çocuklarýn büyük
beðeni ile izlediði oyun,
alkýþlar eþliðinde sona erdi.
‘Çiçeðim Solmasýn’ adlý çocuk oyunu Çorum’da sahnelendi.
Çocuklar, Ýstanbul Devlet Tiyatrosu’nca sahnelenen oyunu beðeniyle seyretti.
Cuma ve Cumartesi günü 4 ayrý seansta sahnelenen oyunu 1.600 çocuk izledi.
12 PAZARTESÝ 9 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Türk Diyanet Vakýf Sen'in talepleri
Türk Diyanet Vakfý Sen Baþkaný MusÝlahiyat Fakültesine geçiþ ÝLÝTAM için
tafa Ünlü, sendika üyelerinin taleplerini sýraÜniversitelerde kontenjan sayýsý arttýrýlmalýladý.
dýr.
Ünlü, yaptýðý açýklamada, Türk Diyanet
Murakýplarýn ve Vaizlerin statü ve koVakýf-Sen olarak, 4688 Sayýlý Kanunun 19.
numlarý yeniden belirlenmeli, özlük ve mali
Maddesinde belirlenen; 'Kamu personelinin
haklarý iyileþtirilmelidir. Ýl Teftiþ Heyeti kuhak ve ödevleri, çalýþma koþullarý, yükümlürulmalýdýr.
lükleri, iþ güvenlikleri ile saðlýk koþullarýnýn
Eðitim Merkezlerinde görev yapan Öðgeliþtirilmesi konularýnda görüþ bildirmek,
retmenlerin ve Eðitim Görevlilerinin statü ve
üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve
konumlarý yeniden belirlenmeli, özlük ve
menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendimali haklarý iyileþtirilmelidir.
ren konularda ilgili kurumlara ve yetkili maFahri Öðreticilere Devletin belirlediði
kamlara sunulmak üzere çalýþmalar yapmak
asgari ücret ödenmeli, primleri kesinti yapýlve öneriler getirmek' esaslarý çerçevesinde
madan
yatýrýlmalýdýr. Fahri Kur'an Kursu
Mustafa Ünlü
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na baðlý görevlerini
Öðretici yerine Vekil KKÖ görevlendirilmeyerine getirmeye çalýþan görevlilerin daha iyi
si yapýlmalýdýr.
hizmet sunabilmesi için bir dizi öneride bulundu.
Hizmetiçi eðitim kurslarý uygun yer ve zamanda yaÝþte o öneriler:
pýlmalý. Görevliyi rencide eder bir durum oluþturulmama657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun 72. Maddelýdýr.
sinde Yer Deðiþikliði için yer almayan, hiçbir kurumda
Disiplin ve soruþturma iþlemlerinde görevliye peþiuygulanmayan ve sadece Baþkanlýðýmýzda uygulanan
nen suçlu gözü ile bakýlmamalýdýr. Objektif ve kesin deliMBSTS sýnavý kaldýrýlmalýdýr. (2015 yýlýnda yapýlan son
lere dayandýrýlarak soruþturma iþlemleri yapýlmalýdýr.
sýnavda çýkan sorularýnda görevli açýsýndan çok zor olduGörevliler dernek ve muhtarlarýn baský ve müdahaðu bildirilmektedir.)
lelerinden korunmalý ve haksýzlýða uðrayan görevli kesinMazeretlerinden dolayý tayin isteyen görevlilerin talikle korunmalýdýr.
yinleri zamanýnda ve kýsa zamanda yapýlmalýdýr.
Sendika ve düþüncelerinden dolayý ayrým yapýlmakZorunlu yer deðiþikliði (ROTASYON) uygulamalatadýr. Bu ayrýmcýlýðýn önüne geçmek için il ve ilçe müftürý adil gerçekleþmemiþtir. Kurumun itibarýný sarsmaktadýr.
lüklerine yazý yazýlmalýdýr.
Görevlilerce eziyet ve zulüm olarak deðerlendirilmiþtir.
Din Görevlilerine Ramazan ve Kurban BayramlarýnSýnav Yönetmeliði esaslarý aksaklýklarý tartýþýlarak
da mesai ücreti yerine ikramiye verilmesi için çalýþma yayeniden düzenlenmelidir.
pýlmasý.
Yeni görevli alma kriterleri yeniden belirlenmelidir.
Hac ve Umre görevlendirmelerinde her görevlinin
Ýlk göreve giriþlerde 9 aylýk temel eðitim sonrasý baþarýlý
gidebileceði uygulama yapýlmasý ve kýdem esasýna göre
olanlar göreve alýnsýn.
sýralama yapýlmasý. (2003 yýlý KÝK kararlarýnýn uygulanmasý.)
Din Hizmeti sýnýfýnda çalýþan görevlilerin 4 yýllýk
yüksekokul mezunlarý arasýndaki ek gösterge farklýlýðý giYardýmcý hizmetler sýnýfýnda çalýþan lise,ve üniversiderilmelidir.
te mezunlarýnýn kadrolarý memur yada vhki kadrolarý olarak deðiþtirilmeli ve hizmetlilerin görevleri hizmet alýmý
Ýl ve ilçelerde görev yapan Kur'an Kursu Öðreticileþeklinde yapýlmalýdýr”
rinin çocuklarýna kreþ açýlmalýdýr.
TKDK Ýskilip’te bilgi verdi
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, beraberinde Proje Baþvuru Yönetimi Birim Amiri Ahmet
Kuyulu, Ödeme Talep Ýþlemleri Birim Amiri Aytekin Deniz ve Kýdemli Ödeme Talep Uzmaný Bayram
Aslan ile Ýskilip’te bir dizi
ziyaretlerde bulundu.
TKDK’dan yapýlan
açýklamaya göre, ziyaretin
öðleden önceki bölümünde
Ýskilip Kaymakamý Þuayib
Gürsoy ile bir araya gelindi.
Ýskilip Ýlçesinde uygulanan
TKDK Ýl Koordinatörlüðü Ýskilip’te bilgilendirme yaptý.
projeler ve bundan sonra
uygulanmasý planlanan proÝlçe için hazýrlanan stratejik plan hakkýnda bilgilendirme
jelerle ilgili karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Ýlçeyapýldý.
de uygulanan ve uygulanacak TKDK projeleri konusunda Kaymakamlýk olarak üzerlerine düþen her türlü desteDernek olarak kuruluþu tamamlanan ve Ýskilip Ýlçeði fazlasý ile gerek TKDK'ya gerekse yatýrýmcýlara versi Yerel Kalkýnma Stratejisini uygulayacak olan Yerel Eydiklerini ve bundan sonra da vermeye devam edeceklerilem Grubu üyelerine, TKDK tarafýndan, 27 Ocak 2015
ni bildirdi.
tarihinde Avrupa Komisyonu tarafýndan onaylanan ve
IPARD-2 olarak tanýmlanan programla ilgili halihazýrda
Daha sonra Ýskilip Ziraat Odasý Baþkanlýðý’na yeniyürütülen çalýþmalar, prosedür hazýrlýklarý ve Avrupa Koden seçilen Kamil Akdoðan’a hayýrlý olsun ziyaretinde
misyonunun yetki devri için vereceði akreditasyonlar
bulunan Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve beraberindehakkýnda bilgilendirme yapýldý. Özellikle Leader tedbiki heyet, burada da yakýn ilgi ve alaka ile karþýlandý. Kayrinde Ýskilip Ýlçesinin baþarýlý olmasý konusunda TKDK
makam Þuayib Gürsoy ve Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýolarak ellerinden gelen tüm gayreti ve desteði sunacaklalýk Müdürü Ali Sülük'ün de katýldýðý ziyarette, ilçenin
rýný ifade eden Ýl Koordinatörü Körpýnar, ayný gayret ve
TKDK desteklerinden daha fazla nasýl istifade edebileceçabanýn Ýlçe Kaymakamý Þuayib Gürsoy ve Yerel Eylem
ði konularýnda görüþmeler ve ortak yapýlacak eðitim ve
Grubu üyeleri tarafýndan da fazlasýyla gösterildiðine ve
tanýtým çalýþmalarý gündeme geldi.
bundan sonrasýnda da gösterileceðine olan inancýný payZiyaretin öðleden sonraki bölümünde IPARD proglaþtý.
ramýnýn 2. Uygulama Döneminde pilot ilçe olarak seçilen
Bilindiði üzere, LEADER yaklaþýmýnýn amacý; TaÝskilip ilçesinde uygulamaya baþlayacak olan Yerel Kalrým, Turizm, Kültürel Miras, Hizmetler Sektörü, Sosyal
kýnma Stratejilerinin Uygulanmasý-Leader yaklaþýmý tedkonular gibi kýrsal yaþamýn bütün bileþenlerini birbirine
biri kapsamýnda Yönetim Otoritesi Gýda, Tarým ve Haybaðlayarak yerel ekonomiyi geliþtirmek olarak tanýmlanvancýlýk Bakanlýðýnýn katký ve destekleriyle oluþumu tamakta ve Avrupa Komisyonu tarafýndan bu tedbir baþlýðý
mamlanan, Ýskilip Yerel Kalkýnma Derneði Yönetim Kualtýnda kurulan Yerel Eylem Gruplarý ve bunlarýn projelerulu Üyeleriyle Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü toplanri desteklemektir. Ülkemizde 2020 yýlýna kadar uygulanatý salonunda bir araya gelindi. Dernek Baþkaný Kaymacak IPARD-2 kapsamýnda bu tedbir için yýllara göre ayrýkam Gürsoy tarafýndan dernek üyeleri ve TKDK personelan fon miktarlarý deðiþmekle birlikte ülke genelinde 26,7
li tanýþtýrýlýp, derneðin bugüne deðin yaptýðý çalýþmalar ve
milyon avro ayrýlmýþ durumdadýr.
‘Markalaþma Yolculuðunda KOBÝ’ler’
Çorum’daki iþletmelerin KOBÝ Proje Destek Programý'ndan daha
fazla istifade etmesini
saðlamak ve kurumsallaþma ve markalaþma süreçlerine katký saðlamak
amacýyla Çorum Ticaret
ve Sanayi Odasý, KOSGEB Çorum Hizmet Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi tarafýndan bir
bilgilendirme toplantýsý
düzenlenecek.
‘Markalaþma Yolculuðunda KOBÝ’ler’ baþlýklý toplantýda katýlýmcýlara; markalaþma süreci
ve markalaþmanýn önemi
ve bunun yaný sýra KOSGEB'in 100 milyon bütçeli KOBÝ Proje Destek
Programý hakkýnda bilgiler verilecek.
12 Mart Perþembe
günü saat 14.00’de TSO
Meclis Toplantý Salonunda gerçekleþtirilecek toplantýya konuþmacý olarak
‘Markalaþma Süreci ve
KOBÝ'ler’ baþlýklý sunumuyla Ankara Reklamcýlar Derneði (ARD) Baþkaný Fatih Cebeci ve
‘Marka Yönetiminde Nöropazarlamanýn Yeri’ baþlýklý sunumlarýyla Hitit
Üniversitesi Deneysel
Tüketici Uygulama ile
Araþtýrma Merkezi'nden
Doç. Dr. Sabiha Kýlýç ve
Yrd. Doç. Dr. Deniz Aytaç katýlacak.
Toplantýda ayrýca,
KOSGEB KOBÝ Uzmaný
Gökhan Yürürer KOBÝ
Proje Destek Programý'nýn ne olduðu, baþvuru
þartlarý, saðladýðý imkanlar ve faydalarý konularýnda bilgilendirmede bulunacak.
TSO’dan yapýlan
açýklamada, markalaþmanýn her yönüyle ele alýnacaðý bilgilendirme toplantýsýna bütün üyeler davet
edildi.
Deneysel Tüketici Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
tarafýndan bir bilgilendirme toplantýsý düzenlenecek.
Aþgýn, merhum lideri anlattý
Necmettin Erbakan konferansýný Hitit Üniversitesi MYO Öðretim Görevlisi Halil Ýbrahim Aþgýn verdi.
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan
gerçekleþtirilen tarih konferanslarýnýn 3.’sü gerçekleþtirildi.
Daha önce Mehmet Akif, Ulu Hakan Abdulhamit Han, Ýskilipli Atýf Hoca konferanslarýnýn düzenlendiði okulda son olarak ‘Necmettin Erbakan’ konferansý yapýldý.
Hitit Üniversitesi MYO Öðretim Görevlisi Halil Ýbrahim Aþgýn’ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansý Doç. Dr. Muammer Cengil, Milli Eðitim
Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, okul idarecileri,
öðretmenler ve öðrenciler dinledi.
Konferansýn açýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Hüseyin Kýr, “Ýmam hatipliler olarak öncülerimize vefa anlamýnda bu programlarý gerçekleþtiriyoruz. Daha önce Mehmet Akif, Ulu Hakan Abdulhamit Han, Ýskilipli Atýf Hoca konferanslarýný gerçekleþtirdik. Bundan sonraki konferanslarýmýz Bediüzaman Said Nursi, Necip Fazýl, Sezai Karakoç ve Nuri Pakdil hakkýnda olacaktýr.” dedi.
Kýr, yoðun çalýþmalarý arasýnda bu konferansý
hazýrlayan, Milli Görüþ hakkýnda doktora yapan Hail Ýbrahim Aþgýn’a teþekkür ederek konuþmasýný tamamladý.
Okul Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre, Kýr’ýn ardýndan kürsüye gelen Aþgýn, Necmettin
Erbakan’la ilgili þu konuþmayý yaptý;
“Üniversitede göreve baþladýktan birkaç gün
sonra ilk konferansýmý mezun olduðum, mezunu ve
mensubu olmaktan onur duyduðum bu okulda,
Ýmam Hatip Lisesi'nde hem de Necmettin Erbakan
üzerine vermeyi nasip eden Allah'a hamd olsun.
Bugün içimizden birini, bizden birini, bir Ýmam
Hatipliyi anlatacaðým size. O’nun siyasi çalýþmalarýndan çok, örnek almamýz gereken mücadeleci kiþiliðini anlatacaðým. Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ý anlatacaðým. "Ama hocam Necmettin Erbakan Ýmam
Hatip Lisesi mezunu deðil ki" diyenleri duyar gibi
oluyorum. Evet, o Ýstanbul Erkek Lisesi mezunu olmasýna raðmen Ýmam Hatiplidir. Bir baþkasý Çorum
Ýmam Hatip Lisesi'ni bitirse bile Ýmam Hatipli olmayabilir. Çünkü Hayreddin Karaman hocamýzýn da
tespitiyle Ýmam Hatipli olmak bir okuldan mezun olmaktan öte, bir davanýn müntesibi olma þuurunda olmaktýr. Bu þuura sahip herkes imam hatiplidir. Necmettin Erbakan da bu þuurda bu bilinçte olduðu ve
imam hatip neslinin bugünlere gelmesinde büyük
katkýlar saðladýðý için belki de hepimizden çok
imam hatipli olmayý hak ediyor. Biraz sonra da anlatacaðým gibi Ýmam Hatip Okullarý üzerinde emekleri çok. Allah kendisine rahmetiyle muamelede bulunsun. Mekâný cennet olsun.
NECMETTÝN ERBAKAN'DAN NE ÖÐRENDÝK?
Ýslam'ýn þartýnýn 5 ile sýnýrlý olmadýðýný Erbakan'dan öðrendik. Ýslam'ýn 6. bir þartýnýn daha olduðunu, onun da cihat olduðunu O bize hatýrlattý.
Sabrý, davasýnda sebatý O'ndan öðrendik.
Her hal ve þartta ümidi yeþertmemiz gerektiðini O'ndan öðrendik.
Ali-Ýmran Suresi 139. Ayette "Gevþemeyin
Üzülmeyin inanýyorsanýz en üstün sizsiniz" ilahi fermana aynel yakýn iman etmiþliðin manasýný bize O
öðretti.
Bilim ve sanayide geliþmeden ülkemizin kalkýnamayacaðýný O'ndan öðrendik.
Bir ülkenin sadece maddi alanda kalkýnmasýnýn
yeterli olmadýðýný, manevi kalkýnma ile maddi kalkýnmayý birlikte düþünmemiz gerektiðini O'ndan öðrendik.
Yüzyýl sonrasýný düþünüyorsan adam yetiþtir
sözünün karþýlýðýný O'nda gördük.
Büyük hedefleri parçalara ayýrýp adým adým
asýl hedefe yürümemiz gerektiðini O'ndan öðrendik.
Ýslam âlemi ve mazlum milletler için önder ve
lider ülkenin Türkiye olduðunu bize O öðretti.
Siyasi bilinci ve þuuru O'ndan öðrendik.
Milletin dünya görüþü, tarihi, dini ve deðerleriyle hareket ettiðimiz zaman izzete kavuþacaðýmýzý
O'ndan öðrendik.
“Sulhu salah istiyorsan hazýr ol cenge” sözünün tezahürlerini O'ndan öðrendik.”
TÜMSÝAD AB Projelerine hazýr
TÜMSÝAD Çorum Þubesi bünyesinde
baþlatýlan proje eðitimleri devam ediyor.
T Ü M S Ý A D ’t a n
yapýlan açýklamaya göre, bu kapsamda AB ve
Türkiye Sivil Toplum
Diyaloðu-IV hibe programý kapsamýnda açýlan 9 baþlýk altýndaki
proje konularý daha önce proje döngü yönetimi eðitimini alan ve
bilgilendirme toplantýsýnýn ardýndan kayýt
yaptýran 16 ilgilinin katýlýmýyla Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi Eþ Baþkaný
Mehmet Aydýnkal'ýn
koordinasyonunda deðerlendirildi.
Hibe programý
kapsamýnda açýlan çevre, enerj, tüketicinin ve
TÜMSÝAD Çorum Þubesi bünyesinde baþlatýlan proje eðitimleri devam ediyor.
saðlýðýn korunmasý,
adalet, özgürlük ve güvenlik, iþ kurma hakký
ve hizmet sunumu serbestisi, bölgesel politika ve yapýsal araçlarýn
koordinasyonu, iþletme
ve sanayi politikasý, tarým ve balýkçýlýk, eði-
tim konularý hakkýnda
bilgilendirmelerin yapýldýðý toplantýda ilgi
alanlarýna göre daðýtýmlar yapýlarak 7 proje
konusunda proje yazma ekipleri oluþturuldu.
Bir sonraki top-
lantýdan itibaren atölye
çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý kararlaþtýrýlarak,
oluþturulacak olan projelerin öncelikle Çorum
baþta olmak üzere bölge ve ülke açýsýndan
yarar saðlamasý noktasýnda temenniler dile
kýsý’ konusunda bilgilendirme toplantýlarý
yapýlarak öðrencilerden, yaptýklarý alýþveriþlerde mutlaka fiþ
istemeleri, verilmemesi halinde Vergi
Dairesine bildirilmesi
istenmiþti.
Bilgilendirme
toplantýsý yapýlan Al-
bayrak Ýlkokulu 4. sýnýf öðrencisi Berat
Eker, alýþveriþ yaptýðý
bir iþletmeden istediði halde kendisine fiþ
verilmeyince durumu
Vergi Dairesi idarecilerine bildirdi. Yetkililer, fiþ vermeyen iþletme hakkýnda gerekli kanuni iþlemleri
yaptý.
Öðrenciyi bu duyarlýlýðýndan dolayý
kutlayan Vergi Dairesi Müdür Yardýmcýsý
Halil Mat, Vergi Dairesi ve okul idarecileri huzurunda ödül
vererek
öðrenciyi
tebrik etti.
Duyarlý öðrenciye ödül
Çorum
Vergi
Dairesi Müdürlüðü,
alýþveriþlerde fiþ vermeyen iþletmeyi Vergi Dairesi’ne bildirerek duyarlý bir davranýþ sergileyen Albayrak Ýlkokulu 4. sýnýf
öðrencisi
Berat
Eker’i ödüllendirdi.
Vergi Dairesi
Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre, bu yýl 23 Þubat - 1
Mart tarihleri arasýnda kutlanan 26. Vergi
Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda Vergi
Dairesi idarecileri tarafýndan Çorum merkezinde 10 ilkokul ve
ortaokulda ‘Verginin
önemi ve alýþveriþlerde belge almanýn ülke ekonomisine kat-
Vergi Dairesi Müdürlüðü, Albayrak Ýlkokulu 4. sýnýf öðrencisi Berat Eker’i ödüllendirdi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 9 MART 2015
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:18 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:24 Þubat 1430 Kasým:122
2015
9
MART
Ýbâdetin en kýymetlisi, nefse uymamaktýr.Ebû Zer-i Gýfârî Rahmetullahi Aleyh
:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.37
06.02
11.59 AKÞAM 17.44
19.02
15.08 YATSI
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
Bað budama ve Kalem Aþýsý zamaný Suruç'ta Dünyanýn 5. büyük su tüneli
açýldý. (2014)
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
MÝMARSÝNAN
BAÐCILAR
YAVRUTURNA
BAHAR
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
234-7979
234-9063
212-4455
221-2008
NÖBETÇÝ ECZANELER
LEBLEBÝCÝOÐLU
ECZANESÝ
ENVER LEBLEBÝCÝ
(TEL: 224 56 83)
GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B ESKÝ
KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI ÖZBEYLER LOKANTASI
CÝVARI
KUBATLAR
ECZANESÝ
ÖZDEN ÖZKUBAT
(TEL: 224 79 08)
BAHABEY CAD. 8/E - KIZ
MESLEK LÝSESÝ KARÞISI
Rahmetli Recep Rahmi TANKAYA ve Bir Hediyesi
Rahmetli Recep Rahmi Tankaya Birinci Dünya Harbi içinde Bayburt'tan
Çorum'a muhaceret eden bir ailenin çocuðudur. Cumhuriyet döneminin ilk öðretmenlerindendir. Uzun yýllar Çorum'da, Gezici Baþöðretmen ve ilkokul öðretmeni
olarak çalýþmýþtýr. Yine uzun yýllar Çorum'da (Türk Tayyare Cemiyeti) ve Türk Hava
Kurumunun yöneticiliðini de yapmýþtýr. Geçmiþte aldýðý medrese tahsili ile edindiði
dini- ahlaki bilgileri fahri vaiz olarak insanlarýmýzla paylaþmýþ, Ceza-Islah Evi'nde
haftada bir gün dini- ahlaki bilgiler üzerine eðitim vermiþtir.
Yaþadýðý müddetçe iki kulaðýna da pamuk týkadýðý için bu hocamýza halk
"Pamuk Kulak Hoca" adýný yakýþtýrmýþtýr.
Çocukluðumuz yýllarýnda ilk defa Hoca'yý, Þehitler Abidesinde ilk Türk
Havacýlarýmýzý anlatýrken görüp tanýdým. Ýçten gelen duygularla bu ilk
havacýlarýmýz olan Fethi, Sadýk beylerin kahramanlýklarýný anlatýp ardýndan okuduðu
kendi yazdýðý " Þehitler" þiirinin akisleri hala kulaklarýmdadýr. Öðretmenlikten
emekli olduktan sonra da yazdýðý bir þiiri veya kitapçýðý bastýrýp halkýmýza armaðan
ederdi. Güler yüzlü, insan sevgisiyle dolu, daima halk içinde olan ve sevilen bir
insandý.
Geçtiðimiz günlerde kitaplarým arasýnda bir armaðaný elime geldi. Hem rahmetli Hocamýza bir vefa borcu ifasý, hem de rahmetle anýlmasýna vesile olmak
amacýyla okuyucularýmýzla paylaþmak için bu þiiri tekrar yayýnlamayý görev bildim.
Recep Rahmi Tankaya hocamýzý rahmetle anýyor, mekâný Cennet olsun dileklerimle
manevi þahsiyetini selamlýyorum.
Ne muazzam tablo Mina yollarý,
Akýyor, akýyor insandan seller;
Akýyor sanýrsýn ýrmak kollarý,
Allah Allah diyor aþk ile diller..
Þeytanlar taþlanýr, kesilir kurban,
Bin bir ayak evet bir bir üstünde
Nerde olduðunu bilmeli insan,
Uyanýk olmalý her kutsal günde..
GÜNLÜK
Abdulkadir OZULU
Çekilen zahmetler hep rahmet olur,
Bu kutsal yerlerden asla doyulmaz;
Arayan her yerde her þeyi bulur,
Hikmet-i Mevla'dan sual olunmaz..
09.03.2015
Az gelir bir deðil bin kere görmek,
Fakat yapýlacak çok iþler vardýr;
Ýhlas ile olur murada ermek,
Bunlarý bildiren perverdigârdýr
HÝCAZ YOLLARI
1975 Kurban Bayramý Hediyesidir
Hicaz yollarýnda kum deryalarý,
Kavrulmuþ topraklar ve yanmýþ taþlar
Uçsuz bucaksýz çöl sahralarý
Görebilen gözden akýtýr yaþlar..
Ýsrafa yaklaþma, yaptýðýný bil,
Niçin geldiðini düþün Müslüman;
Her yerde gönül yap ve gözyaþý sil,
Dediden kodudan uzaklaþ aman...
Harem-i þerifin her minaresi,
Göklere uzamýþ nurlar saçýyor;
Lebbeyk Allahümme lebbeyk na'resi
Dalga dalga akýp gönül açýyor..
Kefene bürünüp fakir, zenginler
Vakfaya dururlar hep Arafat'ta;
Aðlar boynu bükük nice yüz binler,
Sanki toplanmýþlar hep Arasat'ta..
Müzdelife olur dönüþte durak,
Toplanýp yýkanýr ufacýk taþlar;
Ne gam ne keder var, gönüller berrak,
Ne tartýþma olur, ne de savaþlar..
Ravza-i MUHAMMED KUBBE-Ý HADRA,
Medine'yi etmiþ gayet münevver;
Gönülleri açan Makam-ý Kübra,
Cümle Müminler olsun müyesser..
Ömründe bir kere ihlas ile tam,
Bu kutsal davete eyle icabet;
Ey Rahmi dürüst ol! hasýl-ý kelam,
Yüce Allah'ýmýz etsin inayet..
30/Ocak/ 1974 Cidde
Âcizane hediyemi takdim ve Mübarek Bayramýnýzý tebrik ederim.
Recep Rahmi TANKAYA
Yetiþkinleri 5 yýlda bir yakalýyor
Araþtýrmacýlar, yetiþkinlerin ortalama 5 yýlda
bir gribe yakalandýklarýný tespit etti.
BBC'nin haberine göre, uluslararasý bir araþtýrma ekibi tarafýndan Çin'de 1968 ve 2009 yýllarý arasýnda yürütülen alan çalýþmasý kapsamýnda, yaþlarý 7
ile 81 arasýnda deðiþen gönüllülerden alýnan kan örneklerine dayanarak bu kiþilerin grip hastalýðýna yakalanma sýklýklarý belirlendi.
Araþtýrmaya göre yetiþkinlerin yaklaþýk 5 yýlda
bir, çocuklarýn da iki yýlda bir gribe yakalandýklarý
tespit edildi. Yaþ ilerledikçe grip görülme sýklýðýnýn
azaldýðý görüldü.
Normalde daha sýk görülen hastalýklarýn grip
benzeri enfeksiyonlar olduðu belirtildi.
Araþtýrma ekibinden Dr. Steven Riley, "Gribal
enfeksiyon yetiþkinlerde tahmin edilenden daha az
görülüyor. Çocuklarýn insanlarla temasý daha fazla
olduðu için grip çocukluk ve ergenlik döneminde
daha sýk görülüyor" dedi. Öte yandan, grip aþýsýnýn
gribe yakalanma olasýlýðý yüksek olan, gribe yakalandýðýnda hastalýðýn aðýr ve ölümcül seyredebileceði risk grubundaki kiþilere özellikle önerildiði belirtildi.
Araþtýrmanýn sonuçlarý "PLoS Biology" dergi-
Merhamet
2.8701
Asil bir duygunun adýdýr. Merhamet. Ýnsa- Tefekkür
"Sevgi merhamet insanlýðýn;hiddet ve
nýn sinesine konulan en güzel haslettir. Merha- Dünyamýz þehvet ise hayvanlýðýn vasýflarýdýr."
meti okumadan, yaþantýlarda görebiliriz. SadeNewton þöyle seslenir:
ce insanlarda deðil, hayvanlarda dahi bunu en
"Merhamet olmayýnca, fazilet bir keliyüksek seviyede izleriz. Toplum hayatýný intimeden ibaret kalýr."
zama sokan en önemli unsurdan birisidir merAyný konuya Merhum Necip Fazýl Kýsahamet.
kürek þöyle yaklaþýr:
Hatta temel taþýdýr.
"Kazanda su kaynasa sanki ben piþiyoMerhametsiz idareci, merhametsiz dokrum,
tor, merhametsiz tüccarýn baþkalarýna neler yaRaþit Yücel
Bir kuþ bir kuþu öldürse, ben can çekiþipabileceðini tasavvur ediniz.
rasityü[email protected]
yorum."
"Müminlere karþý kanat ger, tevazu gös- corumhakimiyet. net
Merhametin derece ve ölçüsünü son devter,þefkatle muamele et." (hicr sr.88 ayet)
rin müceddidi Bediüzzaman hazretleri bakýn nasýl deBir hadisi Kudsi de ise;"Rahmetim gazabýmý aþðerlendiriyor:
mýþtýr."
"Aç canavara karþý merhamet beslemek,merha"Allah Cennete buyurdu"sen benim Rahmetimetini deðil;iþtihasýný açar.
msin" Cenab-ý Hak böyle buyurmuþtur.
Hem de diþ týrnaðýnýn kirasýný ister"
Buna Peygamberimiz (asm) þöyle þunlarý ekliyor;
Hayat iste o zaman hayat olur. Tavuk o merhamet
"Allah,Rahmeti yüz parçaya bölüp doksan dokuduygusu ile Arslan'a saldýrýr. Kendi güç ve kuvvetine
zu kendine býraktý, bir parçasýný yeryüzüne indirdi. Ýþte
hiç bakmadan. Bütün annelerde bu duygu vardýr. Mero bir parça Rahmet yüzündendir ki insanlar biri birine
hamet hayatýn ölçüsüdür. Onu besleyen ise insanýn dimerhamet eder.:Hatta bir at yavrusuna deðmesin diye
ni ve örfi hassasiyetleridir. Kýrk gün sürekli et ile bes(onu emzirirken ayaðýný kaldýrýr, (buhari -müslim)
lenen insanýn þefkat ve merhameti azaldýðýný uzmanlar
"Ýyilik Cennete kavuþturur.Siz yerdekilere merhasöylemektedir. Bir insandan bu duygunun kayboluþu
met edin ki,göktekiler de size merhamet etsin.(Ebu Da,aile hayatýnda ve sosyal hayatta nelere sebep olabildivut-Tirmizi)
ðini çevremizden öðrenebiliriz.
"insanlara merhamet etmeyene Allah Merhamet
Hastanelerin ve cezaevlerinin, mahkeme koridoretmez,acýmaz"
larýnýn izleri bu acý levhalarýn hayat halleridir.
"Allaha en uzak insan,kalbi katý olandýr."(tirmizi)
Sevgi bunu piþirir. Merhamet ise göz yaþlarýndan
Buna Mevlana Celaleddin-i Rumi þunu ekler:
daha asildir. Onda Rahmetin izlerini görürüz.
2.8711
2.5883
2.5893
Gram
ALIÞ
100,07
SATIÞ
100,14
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:25 Sayý: 7139
9 MART 2015
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
METEOROLOJÝ
13
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Çepni Mah.
Aynalý Sok. No:7 ÇORUM
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ 9 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Ruzin Bekiroðlu kadýnlarla buluþtu
AK Parti Çorum Ýl
KADININ YOK SAYILDIÐI BÝR TOPLULUBaþkaný Rumi BekiroðÐU MEDENÝYET ÖLÇÜlu’nun eþi Ruzin Bekiroðlu,
LERÝ ÇERÇEVESÝNDE
8 Mart Dünya Kadýnlar GüDEÐERLENDÝRMEK
nü nedeniyle kahvaltý verdi.
MÜMKÜN DEÐÝL
Kahvaltýya Vali AhVali Ahmet Kara’nýn
met Kara’nýn eþi Mesude
eþi Mesude Kara ise, kadýKara, AK Parti Merkez Ýlçe
nýn yok sayýldýðý bir topluBaþkaný Yaþar Anaç’ýn eþi
luðu medeniyet ölçüleri
Emine Anaç, MÜSÝAD
çerçevesinde deðerlendirBaþkaný M. Ahmed Kökmenin mümkün olmadýðýný
söyledi.
sal’ýn eþi Hümeyra Köksal,
AK Parti eski Çorum Ýl
Kadýn toplum içindeyse o toplumun medeni,
Baþkaný Ahmet Sami Ceyileri, mutlu, umutlu ve ayný
lan’ýn eþi Ebru Ceylan, þezamanda üretken olduðunu
hit anneleri, kadýn meclisi
dile getiren Kara, “Bu çerüyeleri ve Kan-Der üyeleri
çevede düþünüldüðü taktirRuzin Bekiroðlu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle kahvaltý verdi.
katýldý.
de kadýn haklarýný insan
AK Parti Çorum Ýl
haklarýndan ayrý deðerlenBaþkaný Rumi Bekiroðlu’nun eþi Ruzin Bekiroðlu, kadýnlarýn toplumu
dirilmesi düþünülemez. Kadýnýn yok sayýldýðý kadýnýn çýkarýldýðý bir
ileriye taþýyan sosyal dinamiðin temel kaynaðý olduðunu söyledi.
toplum, toplum vasfýný taþýmayan basit bir kalabalýktan ibarettir. Öyleyse kadýnlarýmýzýn deðerlerini bilmeli ve onlara gereken önemi vermeliKadýnlarýn yardým bekleyenler için þefkatli nesilleri þekillendiryiz” dedi.
mek için usta bir el olduðunu dile getiren Bekiroðlu, bu nedenle kadýnKadýnýn annelik gibi kutsal bir görevi üstlenen ve bunun yanýnda
lara yönelik her hizmetin geleceðe yapýlan bir yatýrým olduðunu belirtyaþamýn her zorluðunu omuzlarýnda taþýyan fevkalede bir varlýk olduti.
ðunu dile getiren Kara, “Toplumun en önemli yapý taþý aile, alinen de
en önemli unsuru anne, yani kadýndýr. Konuya bu boyutuyla baktýðýAK Parti’nin bu anlamda kadýn istihdamýný artýrýcý çalýþmalar
mýzda kadýnlarýmýzýn psikolojisi, eðitimi ve dünyaya bakýþ açýsý daha
yaptýðýný ve özel sektöre teþvik saðladýðýný dile getiren Bekiroðlu, “Çaçok önem kazanmaktadýr. Çocuklarýmýzýn kiþiliklerinin oluþmasýnda
eðitiminde ailenin, özellikle de annelerin yeri çok önemlidir. Bu sebeplýþan annelerin hayatlarýný kolaylaþtýran yenilikler ortaya koymuþ, okule
kadýnlarýmýzýn geliþimlerinin önündeki engeller kaldýrýlmalý, ailesiyan ve çalýþan bir çok kadýnýn en büyük sorunlarýndan birisi olan baþörne, yaþadýðý çevreye ve ülkemize faydalý bir birey olmasýnýn önü açýltüsünü problemine son vermiþtir. Kadýna þiddete karþý önemli bir cezai
malýdýr. Ýslam dini de kadýn haklarý üzerinde titizlikle durmuþ ve kadýný hiçbir nizam ve sistemin veremediði müstesna bir makama deðer kýldüzenlemeler yapmýþtýr. En son Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu taramýþtýr” ifadelerini kullandý.
fýndan “Kadýna þiddete karþý biz de varýz” kampanyasý baþlatýlmýþtýr”
Konuþmalarýn ardýndan kahvaltýya kadýnlara çeþitli hediyeler vededi.
rildi.(ÝHA)
Uslu, kadýn emeði toplantýsýnda
Hak-Ýþ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, 8 Mart Dünya Emekçi
Beklentileri ve Sendikalara Karþý Tutumlarý araþtýrmasý sonuçlarýný
Kadýnlar Günü nedeniyle hazýrlanan programda, “Her zaman 8 Mart
açýkladý. Henüz ham halinin ellerine ulaþtýðýný ifade eden Arslan, þunduyarlýlýðýný canlý tutmak zorunda olduðumuzun farkýndayýz” dedi.
larý söyledi: “Dünyada her kadýn en az üç defa psikolojik tacize uðruyor. Yaptýðýmýz araþtýrmada 26 ilde 10 iþ kolunda 2514 kadýn çalýþan
Hak-Ýþ 4. Kadýn Emeði Buluþmasý Bilkent Otel’de gerçekleþtiile yüz yüze görüþüldü. Ankete katýlanlarýn yüzde 12’si kamuda çalýrildi. Etkinliðe, Hak-Ýþ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, AK Parti Çoþan kadýnlardýr. Çalýþan kadýnlarýn yüzde 11,4’ü askeri ücretin altýnda
rum Milletvekili ve Hak-Ýþ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, Hakücret alýyor. Kadýnlarýn çalýþmalarýna toplumun algýladýðý gibi olmaÝþ’in 81 ilden kadýn komitesi temsilcileri ve üyeleri katýldý. Buluþma,
dýðýný gördük. Türk toplumu muhafazakar bir toplum ve kadýnlarýn
“Sendikalý Kadýn ile Daha Güçlü Geleceðe” sloganýyla organize edilçalýþmasýna
karþý. Bizim yaptýðýmýz çalýþmada çalýþan kadýnlara aile
di.
desteði yüzde 93,8. Çalýþan kadýnlarýn yüzde 61’i kreþ istiyor. Bazý
Hak-Ýþ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, yaptýðý konuþmada, “Her
özel bankalarýn sözleþme yaptýklarýný biliyoruz doðum yapmayacakzaman 8 Mart duyarlýlýðýný canlý tutmak zorunda olduðumuzun farkýnsýn diye. Çalýþan kadýnlarýn en büyük taleplerinden birisi kreþ konudayýz. Bu anlayýþýn sonucu olarak Ankara’nýn en büyük salonlarýndan
sundaki desteklerdir. Her 4 akdýndan biri bir þekilde mobbinge maruz
birinde Hak-Ýþ’li kadýnlarla beraberiz" dedi. Özgecan Aslan anýsýna
kalýyor. Çalýþma Bakanlýðý’na mobbing uyguladýðý için baþvuranlarýn
dün hatýra ormaný oluþturduklarýný anlatan Arslan, þöyle konuþtu: "Her
oranlarýna baktým. Kadýnlar yüzde 40 erkekler yüzde 60.” (ÝHA)
kadýn bir fidan sloganýmýzla kadýn komitemizin üyelerinin katýlýmýyla hepimiz birer fidan diktik Özgecan anýsýna. Aslýnda bu diktiðimiz fidanlar Özgecan þahsýnda bütün mazlum kadýnlar içindi. Modern, çaðdaþ, firavun Sisi’nin uzun namlulu silahlar kullanan çetelerinin Rabia
meydanýnda 17 yaþýndaki Esma’yý katletmelerini unutmamalýyýz, unutmayacaðýz. Bizim durduðumuz yer adalet, hak, insanlýðýn vicdaný. Biz kadýný medeniyet inþasýnýn en temel þartlarýndan biri olarak kabul ediyoruz. Kadýný sadece obje olarak görenlerle bizim iþimiz olamaz.
Medeniyet dünyamýzda kadýnýn ulaþtýðý yere ulaþmaya
çalýþýyoruz. 13. yüzyýlda Ahi Evran hazretlerimizin eþi
Fatma Bacý bir sivil toplum hareketinin kurucusu olarak
karþýmýza çýkýyor. Kadýný þeytanlaþtýrmanýn hakim olduðu bir dönemde Anadolu müslüman kadýnlarý bir örgüt
kurarak mücadelelerine kadýný dahil ediyorlar.”
Arslan, Hak-Ýþ’in 26 ilde 2514 çalýþan kadýnla yüz
AK Parti Çorum Milletvekili ve Hak-Ýþ Onursal Genel Baþkaný
yüze yapýlan Türkiye’de Çalýþan Kadýnlarýn Sorunlarý,
Salim Uslu, Hak-Ýþ’in Kadýn Emeði Buluþmasý’na katýldý.
Mikrokredi üyeleri
ürünlerini sergiledi
Mikrokredi üyesi olup kendi ürünlerini üreten bayanlar için sergi düzenlendi.
EROL TAÞKAN
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
koordinatörlüðünde faaliyetlerini yürüten TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, mikrokredi
üyesi olup kendi ürünlerini üreten bayanlar için sergi düzenledi.
TSO ve Mikrokredi Çorum Þubesi iþbirliði ile düzenlenen sergide giriþimci kadýnlarýn kýsýtlý sermaye ile
ürettikleri ürünler yer aldý. Eski Tekel
Ýl Müdürlüðü binasýnda gerçekleþtirilen açýlýþa Vali Ahmet Kara, eþi Mesude Kara, Garnizon Komutaný Jan.Alb.
Ahmet Çelik, Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, TSO Meclis Baþ-
kaný Erol Karadaþ, Yönetim Kurulu
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret
Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, bazý TSO
Yönetim Kurulu Üyeleri ile giriþimci
kadýnlar katýldý.
Vali Ahmet Kara ve eþi Mesude
Kara, sergi açan bayanlarla tek tek
sohbet ederek, yapýlan çalýþmalarla ilgili memnuniyetlerini paylaþtý. Vali
Kara ve eþi, sergilenen ürünlerden satýn alarak, giriþimci ev hanýmlarýna
destek verdi.
Birbirinden güzel çalýþmalarýn
yer aldýðý sergi, 4 gün boyunca Çorumlular'ýn beðenisine sunulurken,
TSO yetkilileri, tüm Çorumlular'ý bu
güzel ürünleri görmeye ve destek için
satýn almaya davet etti.
Birbirinden güzel çalýþmalarýn yer aldýðý sergiyi protokol açtý.
Altý Nokta’da
sazlý-sözlü kutlama
YÜKSEL :BASAR
Altý Nokta Körler Derneði, 8
Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle
kadýn üyelerine yönelik program düzenledi.
Dernek merkezinde düzenlenen
etkinliðe Dernek Baþkaný Kürþat Abid
Ahýshalý ile dernek üyeleri katýldý.
Programda dernek üyesi Fazlý
Koçak saz çalarak türkü söyledi. Dernek Baþkaný Ahýshalý ise, kadýnlara
karanfil verdi.
Programda yaptýðý konuþmada
tüm kadýnlarýn Kadýnlar Günü’nü kutlayan Ahýshalý, Altý Nokta Körler Derneði Genel Merkezinde oluþturulan
Kadýn Meclisi Üyeliði’ne de Çorum’dan Serap Çirkin’in seçildiðini
söyledi.
Merkez Partisi’nden Anýt ziyareti
Merkez Partisi 8 mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Atatürk Anýtý’na çelenk sundu.
Merkez Partisi 8
mart Dünya Kadýnlar
Günü nedeniyle Atatürk Anýtý’na çelenk
sundu.
Merkez Partisi Ýl
Baþkaný Av. Ahmet
Ünal, Merkez Ýlçe
Baþkaný Umur Bahar
ile partinin kadýn kollarý yöneticilerinin
hazýr bulunduðu ziyarette, kadýna þiddete tepki gösterildi.
Dernek merkezinde düzenlenen etkinliðe dernek yönetici ve üyeleri katýldý.
Çýtak'tan kadýn üyelerine jest
Çorum Aþçýlar
ve Lokantacýlar Baþkaný Ýsmet Çýtak, 8
Mart Dünya Kadýnlar
Günü nedeniyle kadýn üyelerine yönelik
yemek verdi.
Ýkinci Bahar Lokantasý'nda gerçekleþtirilen programa
Baþkan Ýsmet Çýtak,
Yönetim
Kurulu
Üyeleri ile kadýn
üyeler katýldý.
Oda Baþkaný Çý-
Çorum Aþçýlar ve Lokantacýlar Baþkaný Ýsmet Çýtak, kadýn üyeler için etkinlik düzenledi.
tak, tüm kadýnlarýn
Kadýnlar Günü'nü
kutlayarak, kadýna
þiddeti kýnadý.
Ayrýca yemek
programýnda, KOSGEB'ten bir uzman
Hibe Projeleri, Tarým
Ýl Müdürlüðü Kontrol Þubesi'nden bir
uzman hijyen ve ÝÞKUR'dan bir uzman
da Ýþbaþý Eðitimi ile
ilgili sunum yaptý.
Programda dernek üyesi Fazlý Koçak saz çalarak türkü söyledi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 9 MART 2015
15
Maden'den karanfilli bilboard
AK Parti Çorum
lý bir çizgi ortaya koyan
Milletvekili Aday AdaFatih Maden, 8 Mart
yý Fatih Maden, 8 Mart
kutlamasýnda da bir ilke
Dünya Kadýnlar Güimza atmýþ oldu.
nü'nde yaptýðý farklý bir
Caddeden geçen
çalýþmayla dikkatleri
bayanlarýn büyük ilgi
üzerine çekmeyi baþargösterdiði
karanfillerdý. Maden, bilboardda
den genç kýzlar ve bazý
yer alan mesaj ve karanerkekler
de
alarak
annefillerle Çorumlu kadýnlerine ve eþlerine hedilarýn 8 Mart Dünya Kaye
etmek
istediklerini
dýnlar Günü'nü kutladý.
söyledi. Bazý erkekler
Gazi Caddesi üzeise karanfilleri eþlerine
rinde yer alan kendisine
hemen orada hediye
ait bir bilboardda 8
ederek billboard önünMart Dünya Kadýnlarý
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Fatih Maden’in,
de hatýra fotoðrafý çektirdi.
Gününü kutlayan bir
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlamasý dikkat çekti.
mesajýn yanýnda caddeUygulamanýn güzelden geçen kadýnlarýn almasý için karanfiller yerleþtiren Fatih
liðinden bahseden vatandaþlar da Fatih Maden'e milletvekilliði
Maden, yaptýðý bu uygulama ile vatandaþlarýn beðenisini kayolunda baþarýlar dilediler.
zandý. Kampanya sloganý ve orjinal reklam yöntemleriyle fark-
SMMMO Anitta’da bir araya geldi
EROL TAÞKAN
munun ardýndan Muzaffer
Yýldýrým açýlýþ konuþmasý
Serbest Muhasebeci
yaptý.
Mali Müþavirler Odasý, 1-7
Mart Muhasebeciler HaftaDefterdar Ali Sormaz
sý nedeniyle Anitta Otel'de
da konuþmasýnda, mali
yemekli toplantýyla hafta
müþavirliðin tarihi sürecinkutlamasýný tamamladý.
den örnekler vererek, mesÇok sayýda meslek mensuleðin önemine vurgu yaptý.
bu ve protokol üyelerinin
Türmob Genel Sekkatýldýðý gecede 25 yýlýný
reter Yücel Akdemir ve Vadolduran meslek mensupli Ahmet Kara'nýn da dalarýna ve vergide ilk 5'e givetlilere hitabettiði gecede,
renlere teþekkür plaketleri
konuþmalarýn ardýndan yetakdim edildi.
ni ruhsat alan muhasebeciVali Ahmet Kara, Türlere, meslekte 25 yýlýný dolmob Genel Sekreteri Yücel
duranlara, staj sýnavýný kaAkdemir, Defterdar Ali
zanan adaylara ve 2013 yýSormaz, Vergi Dairesi Mülýnda en çok vergi veren ilk
dürü
Cüneyt
Solak,
Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý kutlama programý düzenledi.
5 üyelere belgeleri ve ödülSMMMO Baþkaný Muzafleri protokol tarafýndan vefer Yýldýrým ve çok sayýda davetlinin katýldýðý gecede, sinevizyon sunurildi. Belgeleri ve ödül töreninin ardýndan yemeðe geçildi.
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, esnaf ziyaretlerini sürdürdü.
Mülâkat bitti, esnaf turuna çýktý
AK Parti Çorum Milletvekili Aday
Adayý Berat Uzun, AK Parti Genel Merkezi'nde yapýlan ilk mülâkatýn ardýndan
çalýþmalarýna devam ettiðini bildirdi.
Eðridere Çarþýsý, Saat Kulesi çevresi
ve Üçdutlar ve Osmancýk Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunduðunu belirterek,
ziyaretler sýrasýnda su açýklamalarda bulundu; "Yoðun bir dönemden yoðun bir
tempo ile geçiyoruz. Çalýþmalarýmýza esnaf kardeþlerimiz ile devam ediyoruz.
Görüyoruz ki esnaf kardeþlerimiz bizlere
teveccüh gösteriyorlar.
Bizler esnafýmýz ile birlik ve beraberliðimizin daim olacaðýný belirttik. Onlarýn dertleriyle hemhal olacaðýz, sevinçleriyle sevineceðiz. Çünkü biz de esnafýz.
Bizler durmadan yolumuza devam
edeceðiz. Çorum'da elini sýkmadýðýmýz,
selam vermediðimiz, kapýsýný çalmadýðýmýz esnaf kardeþimiz býrakmamak için elimizden geleni yapacaðýz.
Milletvekili olmamýz halinde de sürekli esnafýmýzla iç içe olacaðýz. Esnafýmýzýn, memurumuzun, çiftçimizin, emeklimizin yani tüm Çorum'un vekili olacaðýz.”
AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Orhan
Bozkurt, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü’nü kutladý.
Bozkurt, kadýnlar gününü kutladý
Yeni ruhsat alan muhasebecilere, meslekte 25 yýlýný dolduranlara, staj sýnavýný kazanan adaylara
ve 2013 yýlýnda en çok vergi veren ilk 5 üyelere belgeleri ve ödülleri protokol tarafýndan verildi.
‘Paralel medya tetikçilik yapýyor’
Memur-Sen
Ýl
Temsilcisi ve SaðlýkSen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý,
“Paralel medya kronikleþen ve tedavisi
imkânsýz hale gelen
gerçek dýþý haberlerine
devam ediyor. Yetmiyor çakma uzmanlara
yaptýrdýðý tetikçilikle
Memur-Sen’i hedef
alarak ahlak kaybýnýn
büyüklüðünü ortaya
koyuyor.” dedi.
Paralel medyanýn
Memur Sen’i hedef
alan haberler yaptýðýný
ileri süren Saatcý, konuya iliþkin açýklamasýnda; “Millet Gazetesi ve tetikçi çakma yazarý Ali Tezel, toplu
sözleþmeyi deðersiz-
leþtirme yöntemini
kullanarak MemurSen’e dil uzatmaya,
Memur-Sen’i karalamaya yelteniyor. Maksatlý haberleriyle durduðu yer ve niyeti
açýkça belli olan Millet
Gazetesi’nin, toplu
sözleþme hakkýnda
gündeme getirdiði konular, yaptýðý haberler
tamamen asýlsýz, çakma uzman Tezel'in kaleme aldýðý yazýsý tümüyle yalandýr. Hatta
Tezel sadece yalancý
deðil, Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ Toplu Sözleþmenin hükümlerinden de bi haber cehaletle tetikçilik
yapmaktadýr. Tezel iddiasýnda "2015 yýlýnda
memur enflasyon farký
Ahmet Saatcý
alamayacak" ifadesini
kullanarak kamu görevlilerinin mali ve
sosyal haklarýndan dahi haberinin olmadýðýný gözler önüne seriyor.
Memur-Sen Konfederasyonu olarak, 2.
Dönem Toplu Sözleþmelerinde; 2014 yýlý
için kamu görevlileri
arasýndaki maaþ dengesizliðinin giderilmesi, düþük maaþlý kamu
görevlilerine
daha
yüksek oranlý maaþ artýþý, emekli maaþý ve
ikramiyesinde daha
yüksek tutarlý artýþ
saðlanmasý hedeflerini
benimsedik. 2015 yýlý
içinse (ilk altý ay için
yüzde 3 ikinci altý ay
için yüzde 3 olmak
üzere) yüzdelik zam
ve enflasyon farký çerçevesinde toplu sözleþmeyi mutabakatla
sonuçlandýrdýk.
Memur-Sen’e yönelik karalama kampanyasýnda izan, insaf,
ahlak ve gazetecilik ilkelerinden ne kadar
uzaklaþtýðýný
itiraf
edenlerin söylediklerinin aksine 2014 yýlýnda alýnan taban aylýk
zammýyla, maaþlar
arasýndaki makas daraltýlýrken, emekli maaþý ve emekli ikramiyesine mahsus yüksek
oranlý artýþ saðladý.
2015'de ise yüzdelik
zam (3+3) ve enflasyon farký esas alýndý.
Amaç baðcýyý dövmek
deðil, üzüm yemekse
Ali Tezel'in ve Millet
Gazetesinin yok saydýðý Resmi Gazete'de
yayýnlanan Toplu Sözleþme Hükmünü 14
Aðustos 2013 tarih ve
28735 sayýlý Resmi
Gazete’de görmeleri
mümkündür.” diye konuþtu.
Lafcý: ‘Adalet yerini buldu’
Saðlýk-Sen Çorum
Þubesi Basýn ve Ýletiþim
Baþkan Yardýmcýsý Hacý
Nuri Lafcý, “Danýþtay 12.
Dairesi, Saðlýk-Sen’in
baþtan beri takip ettiði ve
çözülmesi için yoðun çaba gösterdiði mahkeme
kararýyla görevlerine son
verilen çevre saðlýðý teknikerlerinin davasýnda,
‘tüm atamalarýn iptali’
konusunda yürütmeyi
durdurma kararý verdi.”
dedi.
Davada kýsmen kabul, kýsmen de ret kararý
veren Danýþtay 12. Dairesi, dosyayý esastan görüþecek ve daha sonra nihai
kararýný verecek.
Konuyla ilgili yazýlý
basýn açýklamasý yapan
Lafcý, “Bu aþamada, Ankara 15. Ýdare Mahkemesi’nin ‘tüm atamalarýn iptali kararýna’, yürütmeyi
durdurma kararý verildiðinden, görevine son verilen çevre saðlýðý tekni-
Hacý Nuri Lafcý
kerleri görevlerine geri
dönecek. Saðlýk-Sen olarak, geçen süre içinde
ekonomik kayýp da yaþayan çevre saðlýðý teknikerlerinin kayýplarýnýn da
telafisi için çalýþacaðýz.
Bir maðduriyet giderilmiþ, adalet yerini
bulmuþtur. Kazanýlmýþ
haklarýn geri alýnmasýnýn
yanlýþlýðýna baþtan beri
dikkat çekiyoruz. Ýlk günden beri çevre saðlýðý teknikeri arkadaþlarýmýzýn
yanlarýnda olduk. Onlarýn
sorunlarýný gerek bakanlýk, gerekse siyaset kurumunun her aþamasýna taþýyarak çözülmesini istedik. Gelinen noktada, Danýþtay’ýn yürütmeyi durdurma kararý vermesi,
çevre saðlýðý teknikeri arkadaþlarýmýzý olduðu kadar bizleri de sevindirmiþtir. Saðlýk-Sen olarak,
laf üretmiyor, çalýþýyoruz.
Elde ettiðimiz kazaným
ve baþarýlar da bunun bir
göstergesidir.” dedi.
AK Parti Çorum milletvekili
aday adayý Orhan Bozkurt, 8 Mart
Dünya Kadýnlar Günü’nü kutladý.
Kadýnlarýn sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda çok daha fazla söz sahibi olmalarýnýn, görev almalarýnýn sadece kadýnlar için deðil, toplumun tamamý için önemli olduðunu dile getiren Bozkurt, “Kadýnlarýmýz, toplum
içinde giderek önemli roller üstlenmiþ
ve hayatýn merkezinde yer almýþlardýr.
Özellikle son yýllarda gerek anayasal
gerekse kanuni düzenlemelerle kadýnlarýmýza pozitif ayrýmcýlýk ilkesi uygulanarak, tüm alanlarda birçok yeni
düzenleme hayata geçirilmiþtir. Gelecek nesillerin yetiþmesi þüphesiz onlarýn omuzlarýndadýr. Tüm insanlýðýn bu
bilince sahip olmasý gerekmektedir.
Kadýnlarýmýzýn fedakârlýklarý göz ardý
edilemez” dedi.(ÝHA)
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý iþadamý Murat
Koçak, Gana 'Milli Baðýmsýzlýk Günü' resepsiyona katýldý
Büyükelçileri Çorum'a davet etti
AK Parti Çorum Milletvekili
Aday Adayý iþadamý Murat Koçak, 6
Mart 2015 Cuma günü Gana Ankara
Büyükelçiliði'nin Shereton Hotel'de
düzenlediði 'Milli Baðýmsýzlýk Günü'
resepsiyona katýldý. Ýþadamý Murat
Koçak Gana'nýn Ankara Büyükelçisi
Alhaji Ýbrahim Abass'la bir süre soh-
bet etti.
Türkiye ve Gana arasýnda ticarikültürel iliþkilerin geliþtirilmesi gerektiðini belirten Koçak, ayrýca Ýngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard
Moore ile de görüþtü. Koçak, Gana ve
Ýngiltere Büyükelçilerini Çorum'a davet etti.
Vahit Býçak, Vahdet Gazetesi’ne haber oldu.
Býçak, Vahdet’e haber oldu
AK Parti Ankara Milletvekili
Aday Adayý Prof. Dr. Vahit Býçak,
Vahdet Gazetesi’ne haber oldu.
Gazete haberinde, Polis Akademisi’nde yöneticilik yapan Býçak’ýn,
50 bin polisin eðitimi için görevlendirildiði bilgisini manþetine taþýdý.
16 PAZARTESÝ 9 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
‘Kadýn cinayetleri yaþanmasýn’
MUSTAFA
BURAK YALÇIN
vardýr, huzur vardýr 8 Mart
siyasal, sosyal ve kültürel
haklarýn geldiði gündür.
Cumhuriyet Halk ParHepinizin Dünya Kadýnlar
tisi (CHP) Ýl ve Merkez Ýlçe
Günü'nü kutlarým.'' Dedi.
Kadýn Kollarý, 8 Mart DünCHP Ýl Kadýn Kollarý
ya Kadýnlar Günü 'nde kaBaþkaný
Özüdoðru ise,
dýn cinayetlerinin yaþanma"Kadýnlarýn yaþam tarzýyla,
dýðý bil ülke dileðinde bubedeniyle ilgili alacaðý kalundu.
rarlarda yine kadýnýn söz
Parti binasýnda düzensahibi olduðu, kadýna yönelenen basýn toplantýsýna
lik cinayetlerin ve tecavüzCHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýllerin son bulduðu bir Türkidýrým, Kadýn Kollarý Baþkaye özlemiyle,tüm kadýnlarýný Melda Özüdoðru, Mermýzýn Kadýnlar Günü'nü
kez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkutluyorum.'' dedi.
kaný Firdevs Yalçýn, CHP
CHP Merkez Ýlçe KaMilletvekili Aday Adayý
dýn Kollarý Baþkaný Firdevs
CHP Ýl ve Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý yöneticileri basýn açýklamasý yaptý.
Saim Topgül ve partili kaYalçýn
da, "Çaðdaþ uygarlýk
dýnlar katýldý.
hedefimize ulaþmak için bizim yol haritamýz olmalýdýr. CHP'li kadýnlar
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nün hak arama günü olduðunu beolarak bütün dünya emekçi kadýnlarýmýza sevgi ve selamlarýmý sunuyolirten CHP Ýl Baþkaný Yýldýrým, ''Kadýnlarýmýzýn olduðu yerde güzellik
rum." Diye konuþtu.
Ýlgü esnaftan destek istedi
CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý
Turgut Ýlgü, Bahabey
Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptý, sorunlarýný
dinledi ve destek istedi.
8 Mart Kadýnlar Günü'nü de unutmayan Ýlgü, kadýnlara karanfil
vererek kutladý. Ziyarette Ýlgü'ye partililer
eþlik etti
Esnaf
turunda
açýklama yapan Ýlgü
"Bugün esnafýmýzýn
derdine dinlemeye onlarýn derdine nasýl çare
oluruz diye araþtýrmaya
CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü,
Bahabey Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptý.
çýktýk. Esnafýmýz dertli,
iþ yok, müþteri yok, kirasýný ödemekte zorlanýyor. Vergisini bile zor
ödüyor. Biz CHP iktidarýnda esnafýmýzýn tüm
sorunlarýný çözmeye talibiz. Seçilirsem eðer
esnafýmýzýn daima yanýnda olacaðým.Biliyorsunuz 8 Mart kadýnlarýmýzýn günü bu vesileyle
tüm kadýnlarýmýzýn kadýnlar gününü kutluyorum. Biz kadýnlarýmýzý
bir gün deðil her gün
baþýmýzýn tacý olarak
görüyoruz." dedi.
Eðitim-Ýþ Temsilciliði 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.
Eðitim-Ýþ'ten þiddete protesto
MUSTAFA BURAK YALÇIN
Eðitim-Ýþ Temsilciliði 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.
Labarna Kafe'de kadýn üyelerine
yönelik kahvaltý programý düzenleyen
Eðitim-Ýþ Temsilciliði, daha sonra Hürriyet Meydaný'nda basýn açýklamasý eylemi yaptý.
Eðitim-Ýþ Þube Mali Sekreteri Özler Arýn, kadýnlarýn siyasette yerinin istedikleri düzeyde olmadýðýný belirterek, ''
Atatürk'ün 81 yýl önce seçme ve seçilme
hakkýna kavuþturduðu kadýnlarýmýz,
TBMM'de yüzde 14.39 oranýnda temsil
edilebiliyor. Kadýnlarýn siyasetteki yeri
istenilen düzeyde deðildir. Kadýnlar yaþama karþý gösterdikleri isyan ve inatla,
toplumu hayata baðlayan kararlýlýðý armaðan ediyorlar. Yeryüzüne barýþý, çaðdaþlýðý, inceliði ve sayýsýz güzelliði kadýnlarýn getireceðine inanarak 8 Mart
Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nü kutluyoruz." Dedi.
Basýn açýklamasý sonrasý sendikacýlar tiyatro oyunu ile kadýna þiddeti protesto ettiler.
EMEP'ten kadýnlara dayanýþma çaðrýsý
MUSTAFA BURAK YALÇIN
Emek Partisi (EMEP) 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir
program düzenledi.
Milönü'nde Rüyam Düðün Salonu'nda düzenlenen etkinliðe, Emek
Partisi Genel Baþkaný Selma Gürkan, EMEP Ýl Baþkaný Meliha Üþüdür,
HDP Ýl Baþkaný Ali Akkaya ile çok sayýda kadýn davetli katýldý.
Programýn açýþ konuþmasýný yapan EMEP Ýl Baþkaný Üþüdür, ''Hepinizin tek tek Kadýnlar Günü'nü kutluyorum. Birlikte olmanýn güzelliðini burada görüyoruz. Biz sessiz kaldýkça Türkiye'de tecavüzler, cinayetler bitmeyecek. Artýk güçlerimizi birleþtirme zamaný gelmiþtir.'' Dedi.
Emek Partisi Genel Baþkaný Selma Gürkan ise, kadýnlarýn ateþ
çemberinden geçtiðini belirterek, '' Kadýnlarýn onar onar toplanýp satýldýðýný gördük. Maalesef kadýnlarýmýz her yerde zulüm yaþýyor. AKP'nin
getirdiði yasalar kadýna þiddeti azaltmadý, aksine kadýna þiddet daha da
arttý. Barýþýn, kardeþliðin özlemini çeken kadýnlar eþitliðin, demokrasinin mücadelesini veriyor. Kadýn dayanýþmasý yan yana geldiðinde deðiþtiremeyeceðiz hiçbir þey yok.'' Diye konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan program Alevi Kültür Merkezi Semah Ekibi'nin gösterisi ve Ercan Aygün'ün konseriyle devam etti.
Tiyatro oyunuyla kadýna þiddet protesto edildi.
ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYOR!
Muhasebe Sorumlusu Olarak;
* Genel muhasebe Ýþlemleri ve dönem sonu iþlemlerini hazýrlayacak,
Emek Partisi (EMEP) 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir program düzenledi.
Selma Gürkan
Halkçý Liseliler kuruldu
Halk-Lis Yönetim Kurulu Üyeleri Yýldýrým Ateþ.
Sinem Karataban, Fatih Þanal, Halk-Lis’in hedeflerini
açýkladý.
Okullarda ayrýmcý yöntemlerin olduðunu ileri sürerek, Ýmam Hatip Liseleri’ne zorla öðrenci yerleþtirildiðini iddia eden Karataban, Þanal ve Ateþ, yaptýklarý
açýklamada özetle þu görüþlere yer verdiler: “Hepinizi
önce bu partinin gönüllü bir ferdi olarak, ardýndan HalkLis Çorum Ýl Temsilcisi olarak devrimci duygularýmýzla
selamlýyoruz.
Biz bugün hep beraber bir yola çýktýk. Bu yol basit
bir yol deðil, bu yol öyle bir yol ki; Bu yol Mustafa Kemal'lerin, Kuvay-ý Milliyeciler'in, Deniz Gezmiþler'in
yolu. Bizler bu yola çýkarken hedefler belirledik ve bu
hedefleri herþeyden üstün tutuyoruz . Fakat kimse þunu
unutmasýn ki; bizlerin ilk hedefi ve görevi okumak..
Okulumuzu bitirerek önce kendimize ve ailemize ardýndan vatanýmýza fayda saðlamak. Tabiki de bizlerin eþit,
laik ve kaliteli eðitim almasý yýllardan beri engellenme-
ye çalýþýlýyor ve bir þekilde engelleniyor.”
* Vergisel yükümlülüklerin doðru ve zamanýnda yerine getirilmesinin saðlayacak,
* Ay sonlarýnda mizan alarak muhasebe hesaplarýný kontrol edecek,
* KDV beyannamesi konusuna girecek tüm satýþ, alýþ ve gider faturalarý ile diðer
dokümanlara ait iþ ve iþlemlerintakibini ve raporlanmasýný yapacak,
* Þirket alacak ve borç hesaplarýnýn en doðru ve en düzgün þekilde kayýt altýna alýnmasý ve
takibi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini saðlayacak,
* Dönem sonu mali tablolarý, vergi beyannameleri, SGK tahakkuklarý ve tüm mali iþlerin
muhasebe kayýtlarýný kontrol edecek,
* Tüm tedarikçi hesaplarýna ait bakiye mutabakat iþlemlerinin yürütülmesini ve ödeme takibini yapacak,
* Yönetim Muhasebesi çerçevesinde birim maliyet analizleri, bütçe/gerçekleþen maliyet
karþýlaþtýrmasý süreçlerini gerçekleþtirecek,
* Fiili ve bütçe deðerleri arasýndaki varyans analizlerini yaparak raporlayacak,
Aranan Nitelikler
* Muhasebe konusunda en az 5 yýl deneyimli,
* Muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat konusuna hakim,
* Tek düzen hesap planýna ve Dýþ Ticaret muhasebesine hakim,
* Tercihen ERP bilgisine sahip,
* Analitik, ekip çalýþmasýna yatkýn, dikkatli ve motivasyonu yüksek,
* MS Office programlarýna hakim,
* Tercihen SMMM belgesi olan
* Yoðun çalýþma temposuna ayak uydurabilecek,
* Tercihen Ýngilizce bilen
* Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ,
Halk-Lis Yönetim Kurulu Üyeleri Yýldýrým Ateþ. Sinem
Karataban, Fatih Þanal, açýklama yaptý.
Atlas'tan Kadýnlar Günü yemeði
MUSTAFA
BURAK YALÇIN
CHP Milletvekili Aday Adayý Cengiz Atlas,8 Mart Dünya
Kadýnlar Günü’nde etkinlik düzenledi.
Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Milletvekili Aday Adayý Cengiz Atlas, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle partili hanýmlara yemekli bir
toplantý düzenledi.
Alis Düðün Salonu'nda düzenlenen yemeðe, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, ADD Þube
Baþkaný Uður Demirer
ile çok sayýda partili kadýn katýldý.
Finansman Sorumlusu Olarak;
* Günlük nakit akýþý programlamasýný yapabilecek,
* Etkin kaynak kullanýmýný saðlayabilecek,
* Kasa, banka ve çek hareketlerini yönetebilecek,
* Alýcý ve satýcý hesaplarýna hakim, tahsilat becerisi yüksek,
* Ödeme programlarýný yapabilecek,
* Günlük, haftalýk ve aylýk olarak finansman raporlarýný çýkarabilecek,
Aranan Nitelikler
* Üniversitelerin Ýþletme, Ekonomi, Ekonometri vb. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
bölümlerinden mezun,
* Bütçe ve raporlama konusunda en az 5 yýl deneyimli,
* Finansal risk analizi yapabilen,
* Tercihen iyi derecede ingilizce bilen,
* Planlama ve takip yönü kuvvetli,
* Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ,
Görev yapacak çalýþma arkadaþlarý arýyoruz.
NOT : Resimli CV'lerin [email protected] adresine gönderilmesi rica olunur.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 9 MART 2015
2. Küme’de ikinci hafta maçlarý tamamlandý
2. Amatör Küme’de ikinci hafta maçlarý dün oynanan maçlarla tamamlandý. A grubunda oynanan maçlarda ilk haftanýn lideri Ortaköy Belediye Þapinuvaspor,
Sungurluspor deplasmanýnda uzatma dakikalarýna 1-0
maðlup girdiði maçtan 2-1 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu ve liderliðini sürdürdü. Grubun diðer maçýnda
ise Bayat Belediyespor, Osmancýkgücü’nü 2-0 yenerek
üç puanýn sahibi oldu.
B grubunda ise ilk haftanýn lideri Kargýgücüspor
ilk deplasman maçýnda Uðurludað Belediyespor’u deplmasmanda 3-1 yenerek liderliðini devam ettirdi. Grubun diðer maçýnda ise Mecitözüspor ilk hafta evinde
kaybettiði puanlarý Oðuzlar Belediyespor deplasmanýndan 3-2’lik galibiyetle dönerek telafi etti ve üç puanýn
sahibi oldu.
Mimar Sinan sahasýnda oynanan U 13’ün ilk maçýnda Çorum Belediyespor, Çimentospor önünde 7-0’lýk galibiyetle iddialý bir baþlangýç yaptý
U 13’de heyecan gollü baþladý
U 13 Liginde mücadele cumartesi
günü oynanan beþ maçla baþladý. Ligde
ilk haftada oynanan maçlar bol gollü geçerken en farklý galibiyeti Alaca Belediyespor aldý.
Mimar Sinan sahasýnda oynanan U
13’de ilk maçta Çorum Belediyespor, Çimentospor önünde 7-0 galip gelerek iddialý bir baþlangýç yaptý. Ýkinci maçta ise
Mimar Sinan Gençlikspor, 1907 Gençlikspor önünde 5-0’lýk galibiyete imza
attý. Osmancýkspor, HE Kültürspor’u 3-0
yenerek üç puanýn sahibi oldu. Dördüncü
maçta Alaca Belediyespor ise Gençlerbirliði’ni 11-0 yenerek ilk haftanýn lideri
oldu. Grupta ilk haftanýn son maçýnda ise
Ýl Özel Ýdarespor, Ulukavakspor’u 41’lik skorla yenmeyi baþardý.
U 16’da mücadele baþladý
Ýlk yarý Gençler ikinci
yarý Çimentospor: 3-3
SAHA: 1 No’lu Dýþ
Saha
HAKEMLER: Yunus Dursun, Kadir Berkay Damar, Erkan Akyol
.
GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Mustafa, Vedat, Enes
(Tuðrul), Hamit (Mücahit), Y. Emre, Yavuz, Emre, Zeki, Alper, Fatih,
Mücahit..
SAHA: Sungurlu Ýlçe .
HAKEMLER: Özkan Kaya,
Tarýk Bozkur .
Ercan Davarcýoðlu,
SUNGURLUSPOR :
Ziya, Veli, Hakan, Ömer,
Adem, Samet, Yuhus, Ramazan Karatoprak (Hasan),
Mücahit (Davut Bayram), Yasin, Ramasan Bozduman.
ORTAKÖY BELEDÝYE ÞAPÝNUVASPOR :
Hamza, Fevzi, Ýsa, Hüsamettin, Osman, Ýbrahim, Alaattin, Furkan (Hüseyin Topal), Hüseyin Öztürk, Anýl (Levent), Berkay (Mert).
GOLLER : 15. (penaltýdan) dak. Samet (Sungurluspor), 90+1 ve 90+3. dakikalarda Alaattin (Ortaköy
Belediye Þapinuvaspor).
Bayat, Osmancýkgücü’nü 2-0’la geçti
dakikalarda Mücahit, 18.
dak. Fatih (Gençlerbirliði). 52. 55. ve 66. dakika-
larda Halil (Çimentospor).
Kültürspor, Ýskilipgücü
önünde uzatmada güldü: 3-2
SAHA: 1 No’lu Dýþ Saha
HAKEMLER: Abdullah Akkoyun,
Baran Avcý, Fatih Derviþoðlu .
HE KÜLTÜRSPOR : Mustafa, Ýskender, Samet Yalçýndal, Burak Küççük,
Burak Karagöz (Ö. Faruk), Samet Akbaþ, Mehmet (Melih), Batuhan, Yavuz
Selim (Emre). Rýfat, Batuhan.
ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Oðuzhan,
Ömer, Alpay, Önder, Hasan (Emre), Erdem (Yalçýn), Fatih, Tamer, Hamza
(Üzeyir), Serdar (Emirhan), Batuhan..
GOLLER : 19. dak. Batuhan, 46.
dak. Rýfat, 80+1. dak. Burak Küççük
(HE Kültürspor), 70. dak. Batuhan, 74.
dak. Fatih (Ýskilipgücüspor).
Ýl Özel Ýdare,
Osmancýk’a gol
yaðdýrdý: 6-0
SAHA: 1 No’lu Dýþ Saha
HAKEMLER: Furkan Alagöz,
Berkant Arman, Müjde Arça .
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Bedirhan, Abdurrahman (Abdullah), Huzeyfe, Ahmet Cem, Furkan Can,
Mertcan, Gökay, Muhammet (Yusuf),
Tunahan (Orhan), Taha (Ahmet Can),
Ýbrahim.
OSMANCIKSPOR : Alperen,
Cengiz, Ahmet, Enes Can (Emrecan),
Serkan (Emrah), Gürkan, Mehmet
Can, Kürþat Hakký, Emre, Mücahit,
Hakan..
GOLLER : 4. dak. Ýbrahim, 9.
13. ve 40. (penaltýdan) dakikalarda
Tunahan, 27. dak. Muhammet, 67.
dak. Gökhan (Ýl Özel Ýdarespor).
Kargýgücüspor liderliði Uðurludað’da sürdürdü: 3-1
SAHA: Bayat Ýlçe .
HAKEMLER: Mehmet Zeki Sevim, Barýþ Karakuþ, Erdoðan Yandým .
UÐURLUDAÐ BELEDÝYESPOR : Hasan, Ýsa, Emrah, Bekir Güler
(Ahmet), M Gökhan (Ferdi), Nurettin,
Ramazan, Oytun, Bekir Uyar (Mehmet), Hami, Ali.
KARGIGÜCÜSPOR : Buðra,
Gürkan (Anýl), Muzaffer, Mehmet, Ramazan, Ýsmet, Anýl, Umutcan (Umut
Daðlý), Sedat (Volkan), Ýlhan, Sezer..
GOLLER : 25. dak. Ýlhan, 33. ve
90+1. dak. Sedat (Kargýgücüspor), 88.
dak. Mehmet (Uðurludað Belediyespor).
Geliþim Ligi’nde Çorum Belediyespor dört kategoride
Samsunspor ile birinde ise Pazarspor ile karþýlaþtý.
Samsunspor önünde iki
galibiyet iki maðlubiyet
Çorum Belediyespor Geliþim Liginde Samsunspor ile oynadýðý dört maçta iki galibiyet iki maðlubiyet aldý.
Cumartesi günü Çorum’da oynanan
maçta grupta ikincilik mücadelesi veren
Çorum Belediyespor U 16 takýmý Samsunspor önünde son dakikada penaltýdan
bulduðu golle 1-0 galip ayrýlarak ikincilikteki yerini korudu.
Dün ise Samsun’da oynanan ilk
maçta Çorum Belediyespor U 14 takýmý
Samsunspor U 14 önünde 2-0 maðlup
olarak haftayý puansýz kapattý. Bu maçýn
ardýndan ise iki takýmýn U 15 kategorisindeki karþýlaþmasýndan ev sahibi takým
4-0’lýk galibiyetle ayrýldý. Son maçta ise
iki takýmýn U 17 kategorisindeki maçýndan Çorum Belediyespor ilk yarýda bulduðu gollerle 2-0 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu.
Dün u 19 kategorisinde ise Çorum
Belediyespor sezonun son maçýnda Pazarspor ile Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþtý. Zorlu maçta rakibine 2-1 yenilen
Çorum Belediyespor sezonu maðlubiyetle kapattý.
SAHA: Bayat Ýlçe .
HAKEMLER: Barýþ Karakuþ, Mehmet Zeki Sevim, Erdoðan Yandým .
BAYAT BELEDÝYESPOR : Þakir, Abdulhamit,
Uður, Umut, Ufuk, Lütfullah, Hasan, Eray (Halil), Halil
Ýbrahim, Alper (Akif), Fatih (Burak).
OSMANCIKGÜCÜSPOR : Enes, Osman Fatih,
Tunahan Küçük (Muhammet), Mehmet Emin, Mehmet
Ünver, Emre, Halil, Recep (Murat Can), Yusuf, Alperen,
Ege (Tunahan Zengin).
KIRMIZI KART : 23. dak. Mehmet Ünver (Osmancýkgücüspor), 73. dak. Hasan (Bayat Belediyespor).
GOLLER : 75. dak. Burak, 90+1. dak. Halil (Bayat Belediyespo).
Mecitözü Oðuzlar’da 3-2 ile güldü
ÇÝMENTOSPOR :
Ebubekir, Enes, Mahmut,
H. Muhammed, Alperen,
Mertcan (Ýsmet), Nurullah, Mert (Mücahit), Halil, Arda, Batuhan (Hüseyin).
GOLLER : 6. ve 13.
Sungurluspor evinde, Ortaköy’e
uzatmalarda vuruldu: 1-2
17
SAHA: Oðuzlar Ýlçe .
HAKEMLER: Hakan Kaya, Baran Avcý, Ýbrahim
Çaðýl .
OÐUZLAR BELEDÝYESPOR : Murat, Burhan,
Furkan, Ömer (Ali), Yýlmaz, Ahmet (Murat), Emrah,
Hidayet, Tugay (Sadettin), Ferhat, Ýsmail.
MECÝTÖZÜSPOR : Bekir (Mustafa Girgin), Mert,
Engin (Kerim), Can, Koray, Mustafa Özer, Ercan, Ersan, Ruhi, Gökhan, Elvan.
GOLLER : 30. ve 63. dakikalarda Ruhi, 83. dak.
Elvan (Mecitözüspor), 59. ve 67. dakikalarda Ali
(Oðuzlar Belediyespor).
Çorum Belediyespor U 17 takýmý Samsunspor deplasmanýndan üç puaný iki golle aldý
Geliþim’de U 16 ikincililik
yarýþýný sürdürüyor: 1-0
SAHA: Nazmi Avluca
HAKEMLER: Barýþ Karakuþ,
Onur Alagöz, Tarýk Bozkurt .
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 16 :
Onur Tekin, Mücahit, Dursun. Umut
Serkan, Furkan (Oðuzhan), Onur Yýldýrým, Zafer, Barýþ, Fatih, Muhammet, Fu-
at Furkan.
SAMSUNSPOR U 16 : Soner, Rasim Mustafa, Alper (Emre), Murathan,
Enes, Berkan, Ýsmail (Semih), Gürkan
(Batuhan Karahan), Emir Ali (Batuhan
Usta). Yunus Emre, Sefacan.
GOLLER : 79. (penaltýdan) dak.
Muhammet (Çorum Belediyespor).
Yýldýzlar Güreþ’de Çorum
Belediyespor aðýrlýðý
Yýldýzlar Güreþ Ýl
birinciliði hafta sonunda
Adil Candemir Güreþ
Eðitim Merkezinde yapýldý. Cumartesi günü
serbest stil pazar günü
ise grekoremen müsabakalarýnýn yapýldýðý il birinciliði sonunda sýkletlerinde birinci olan sporcular Türkiye Þampiyonasýnda Çorum’u temsil
etmeye hak kazandýlar.
Cumartesi günü yapýlan serbest stil müsabakalarýna 61 güreþçi
katýldý. 10 sýklette yapýlan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ve kulüpleri þöyle:
39-42 Kg 1. Uður Doðan
(Gençlikspor), 2. Mustafa Atak (Osmancýk), 3.
Fatih Dede (ferdi). 50
Kg 1. Engin Çetin (Çorum Belediyespor), 2.
Hasan Ali Kanderun
(Gençlikspor), 3. Sinan
Bozkurt (HE Kültürspor), 4. Batuhan Bolat
(Gençlikspor). 54 Kg 1.
usa Þahin (Çorum Belediyespor), 2. Bilal Akbýyýk (Çorum Belediyespor), 3. Sinan Ýpek
(Gençlikspor), 4. Yahya
Akkaya (Gençlikspor).
58 Kg 1. Arif Eryücel
(Gençlikspor), 2. Ýbrahim Dokgöz (Buhara
gençlikspor) 3. Serhat
Öztemel (Gençlikspor),
4. Yusuf Yýldýz (Alaca
Belediyespor). 63 Kg 1.
Ahmet Çýnar (Çorum
Belediyespor), 2. Volkan
Sezer (Çorum Belediyespor), 2. Kenan Yazýcý
(Çorum Belediyespor),
4. Enes Damatoðlu
(Gençlikspor). 69 Kg 1.
Özgür Yiðit (Çorum Be-
lediyespor), 2.Burak Akman (ferdi), 3, Yunus
Emre Semin (Gençlikspor), 4. Ahmet Kývran
(Sungurluspor). 76 Kg 1.
ÇaðrýKýrbýyýk (Gençlikspor), 2. Selim Uslu
(Çorum Belediyespor),
2. Sinan Erol (ferdi), 4.
Doðukan Özdemir (Sungurluspor). 85 Kg 1. M.
Batuhan Arabacý (ferdi),
2. Fatih Kurnaz (Sungurluspor), 3. Muhammed
Buðdaþ (Osmancýk Belediyespor), 4. Hüseyin
Kütlemez (Çorum Belediyespor). 100 Kg 1. Ya-
sin Ayal (Çorum Belediyespor), 2. Mahmet Yaþçeltikoðlu (Sungurluspor), 3. Emre Özþahin
(ferdi).
18 PAZARTESÝ 9 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Ulukavak, Amasya’dan
puansýz döndü: 0-3
BAL temsilcimiz Ulukavakspor, dün Yeni Amasyaspor deplasmanýnda ilk yarým saatlik bölümde
baþa baþ bir oyun ortaya koydu. Ýlk yarýyý 1-0 maðlup kapatan temsilcimiz ikinci yarýda üç dakikada
iki gol daha yiyerek sahadan 3-0 maðlup ayrýldý. Haftayý puansýz kapatan Ulukavakspor düþme
hattýndaki rakiplerininde haftayý puansýz kapatmasýyla teselli buldu.
SAHA: 12 Haziran.
HAKEMLER: Ömer Kocabey, Ferhat Alkan, Ha-
Yüzme Federasyonu’ndan
Vali Ahmet Kara’ya plaket
Hafta sonunda Çorum Olimpik Havuzunda yapýlan
küçükler ve yýldýzlar paletli dalýþ Türkiye Þampiyonasýnýn son bölümünü Vali Ahmet Kara ve beraberindeki davetlilerde izledi.
Yüzme Havuzunda dün öðleden sonra baþlayan
son etap yarýþmalarýný izleyen Vali Ahmet Kara ile birlikte diðer davetliler dereceye giren sporculara madalyalar verdiler. Yüzme Federasyonu tarafýndan Vali Ahmet
Kara’ya Çorum’daki organizelere verdiði destek nedeniyle teþekkür plaketi verdi.
kan Kýran .
YENÝ AMASYASPOR : Seyhun, Ahmet, Bünyamin, Orhangazi, Ebola, Semih, Ýdris, Þahin, Cüneyt, Barýþ, Burak Akdiþ.
ULUKAVAKSPOR : Ömer, Arif, Bülent, Emre
(Recep), Fatih (Engin), Mehmet Ali, Yusuf Demir, Yusuf Cihan, Ümit (Sedat), Oðuzhan, Onur .
GOLLER : 35. ve 49. dakikalarda Orhangazi, 52.
dak. Bünyamin (Yeni Amasyaspor).
Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Ulukavakspor, Yeni Amasyaspor deplasmanýndan 3-0’lýk maðlubiyetle dönerek bu haftayýda puansýz kapattý.
Ligde son haftalarda puana hasret kalan Ulukavakspor, þampiyonluk umutlarýný geçen hafta yeþerten
Yeni Amasyaspor deplasmanýna puan için çýktý. Yaklaþýk 2500 taraftarýn desteðini arkasýna alarak baþlayan ra-
kibi önünde ilk yarým saatlik bölümde iyi bir mücadele
ortaya koyan Ulukavakspor hücumda üretmen olamasada rakibine pozisyon vermedi.
35. dakikada savunmadan çýkarken kaptýrýlan topla Orhangazi’nin golüne engel olamayan temsilcimiz
maçta 1-0 maðlup duruma düþtü. Ýlk yarýyý ev sahibi takým bu golle 1-0 önde tamamladý.
Ýkinci yarýda beraberlik için hücumu daha çok düþünen Ulukavakspor 49. dakikada yan topta Orhangazi’nin kafasýndan yediði ikinci golle rakibi önünde 2-0
maðlup duruma düþtü. Bu golün þokunu üzerinden atamadan 52. dakikada Bünyamin’in kafasýndan gelen
üçüncü golle skor 3-0 oldu.
Kalan bölümde ev sahibi takým tecrübesinide kullanarak Ulukavakspor’u fazla þans tanýmadý ve sahadan
3-0 galip ayrýlarak üç puaný alan Yeni Amasyaspor lideri takibini sürdürdü. Temsilcimiz Ulukavakspor ise zorlu maçta kaybettiðine üzüldü ancak rakiplerinin kaybetmesiyle teselli buldu.
Osmancýk adým adým þampiyonluða
SAHA: 1 Nolu Sentetik.
HAKEMLER: Serhat Sarkandý, Yalçýn Kara, Yu-
nus Dursun .
ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Onur, Rýza, Umut,
Seydi, Ercan, Sadýk, Ersin (Taylan), Raif (Emre), Sezer,
Recai (Abdulkadir), Ýsmail.
OSMANCIKSPOR : Muhammed, Oðuzhan (Ýlker), Yasin, Turgay, A. Furkan, Emre (Serkan), Erol,
Yunus Emre, Mahmut (Mahir), Hüseyin, Mustafa.
GOL : 16. dak. Turgay (Osmancýkspor),
1. Amatör Küme lideri Osmancýkspor, Eti
Lisesi Gençlikspor deplasmanýnda Turgay’ýn kafasýndan bulduðu tek golle galip dönerek þampiyonluk yolunda zorlu bir
virajý daha kayýpsýz geçti.
Oldukça zorlu mücadeleye sahne olan maçta Osmancýkspor tecrübe-
li isimlerinin maça aðýrlýðýný koymasýyla sahadan
üç puanla ayrýlmayý baþardý. 16. dakikada ceza
sahasý yan çizgisinden
kazanýlan serbest atýþta
aralarýnda anlaþarak yaptýklarý bir organize sonunda Turgay’ýn kafasýndan bulduðu golle öne
geçen Osmancýkspor ilk
yarýda bu üstünlüðünü
korudu.
Ýkinci yarýnýn ilk bölümünde Eti Lisesi maçta
kontrolü ele aldý ve beraberlik için yüklendi. Bu
bölümde bir topu direkten dönen bir pozisyonda
ise kaleci Muhammed’i
geçemeyen kýrmýzý siyahlý takýmýn çabasý maçýn son bölümüne kadar
sürdü.
Osmancýkspor
maçýn bu bölümde tecrübesini kullanarak oyunu
soðuttu ve zorlu maçý 1-0
kazanarak takipcisi ile
arasýndaki puan farkýný
korumayý baþardý.
1-0
Özel Ýdare- Ýskilipgücü kardeþ kardeþ: 0-0
tetik.
Maçýn son anlarýnda zaman zaman futbolcular arasýnda gerginlikler yaþandý
SAHA: 1 Nolu Sen-
HAKEMLER:
Ahmet Ecevit, Abdullah Akkoyun, Arslan Iðnak .
Çimentospor Kültür’ü
ilk yarýda bitirdi: 5-2
1. Küme’de þampiyonluk yarýþýndan kopmak istemeyen Çimentospor ligde kalma mücadelesi veren Kültürspor
önünde ilk yarýdaki oyunu ile sonuca gitti: 5-2
Maçýn ilk yarýsýnda bulduðu gollerle soyunma odasýna 3-0 önde giren Çi-
mentospor ikinci yarýnýn baþýnda farký
açtý. Kültürspor son bölümde bir penaltý
atýþýndan yararlanamadýðý maçta iki gol
buldu ve sahadan 5-2 maðlup ayrýlarak
haftayý puansýz kapattý. Bu sonuçla Çimentospor 37 puana yükselirken Kültürspor 14 puanda kaldý.
SAHA:
1 Nolu
Sentetik.
HAKEMLER:
Mehmet Ali Cýrýl, Furkan Alagöz, Fatih Derviþoðlu .
ÇÝMENTOSPOR
: Zafer, Hakan, M. Caner (M. Enes), Metehan, Yunus Emre, Metin, Lokman, Serdar
(Arda), Hasan Manici
(Alparslan), Bünyamin, Ümit.
HE KÜLTÜRSPOR : Furkan, Samet,
Mustafa, Burak (Ramazan), Oktay, Sefa.,
Rýfat, Yasin (Salih),
Uður Çýnar, Uður Kýlýnç (Bilal, Numan.
GOLLER : 4. dak.
Lokman, 41. dak. Hakan, 42. ve 58. dakikalarda Serdar, 79. dak.
Mete (Çimentospor),
85. dak. Sefa, 88, dak.
Bilal (HE Kültürspor)
ÝL ÖZEL ÝDARES-
POR : Yasin, Emre, Erkan (Fehmi), Emrah,
Mustafa Gümüþ, Seyit,
Mustafa Dönmez, Uðurcan (Murat), Ýsmail, Sadýk, Latif (Vasfi).
ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Mustafa, Cem
(Burak), Fatih, Utku, Salih, Galip, Mücahit, Ýsmail, Yunus, Hüseyin
(Hasan), Remzi (Mustafa).
1. Küme’de kendilerine üst sýralarda yer
bulmak isteyen iki takým
Ýl Özel Ýdarespor ile Ýskilipgücü arasýndaki maç
baþladýðý gibi ggolsüz
beraberlikle sona erdi.
Ýki takýmýnda kontrollü
bir futbol ortaya koyduðu maçtan takýmlar birer
puanla ayrýldýlar. Özel
Ýdarespor 27 puana yükselirken Ýskilipgücüspor
ise 23 puana yükseldi ve
yerlerini korudular.
Çorumspor ateþ hattýndan çýktý: 8-1
SAHA: Mimar Sinan .
HAKEMLER: Yüksel Basar, Ömür Soytemiz, Abdulse-
lam Koçak .
ÇORUMSPOR : Cesur, Recep Ahmet, Cihat, Mehmet,
Mustafa Çelenk, Bektaþ, Ahmet Onur, Abdullah (Gökhan), Ali
(Ö. Faruk), oktay, Mustafa Karaköse (Ali Mert)..
ÝSKÝLÝPSPOR : Serkan, Cumali, Abdulsamet, Kemal,
Ahmet. Sercan, Muhammet (Murat), Yunus, Hakan, Murat
Kayýlý, Özkan (Þahin).
GOLLER : 14. ve 16. dakikalarda Ali, 31. dak. Ahmet
Onur, 34. 50. ve 74. dakikalarda Oktay, 68. dak. Ali Mert, 86.
dak. Mustafa Çelenk (Çorumspor), 57. dak. Murat (Ýskilipspor).
1. Amatör Küme’de ligde kalma mücadelesi
veren iki takým Çorumspor ile Ýskilipspor arasýndaki maçtan 8-1’lik galibiyetle ayrýlan Çorumspor
umutlarýný devam ettirirken rakibinin ümitlerini
tamamen bitirdi.
Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçýn ilk
yarýsýnda rakibi önünde etkili bir futbol ortaya koyan Çorumspor devreyi 4-0 önde tamamladý.
Ýkinci yarýda da kontrolü elinde bulunduran
Çorumspor maçtan 8-1’lik galibiyetle ayrýlarak üç
puanýn sahibi oldu. Bu galibiyetle Çorumspor 17
puana yükselerek düþme hattýndan çýkarken Ýskilipspor 6 puanla son sýrada kaldý.
PAZARTESÝ 9 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Araç yakýtý (motorin ve 95
oktan kurþunsuz benzin) alýmý
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Yusuf BARDAKCI
Arif oðlu 1978 Çorum Ortaköy Doðumlu
(Ç.HAK:574)
Çorum merkez ve ilçelerine
baðlý köylerde beton parke taþý
(7 köy) yapým iþi.
Yer: Mimar Sinan Mahallesi
Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum
merkez
Saat: 10.30
***
8 NÝSAN
T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.)
Satýþ Memurluðu
1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Laminat Parke
Toptan Perakende Satýþ ve Montajý
* LAMÝNAT PARKE
* DUVAR KAÐIDI
* CAM TUÐLA
* ATEÞ TUÐLA
* TARIM PERLÝTÝ
Yorgan, Stor Perde Temizliði
(Ç.HAK:525)
Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek
çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik
ve
BAY AÞCI, IZGARACI
KOMÝ alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Hasan Zahir Et Lokantasý
Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM
Devren Satýlýk
Halý Yýkama
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
(Ç.HAK:534)
(Ç.HAK:175)
ELEMANLAR ALINACAKTIR
(Ç.HAK:540)
Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM
Tel: 0 364 213 57 70 www.senozparke.net
ELEMANLAR ARANIYOR SATILIK TARLA
Elmalý Köyü önünde 12050 m2 eski
Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum’a 10
km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60
m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe
projelerine müsait tarla sahibinden
satýlýktýr.
Deðeri: 120.000 TL
0 534 630 99 42
Eleman Aranýyor
(Ç.HAK:568)
Mevresim dikim atölyesinde
çalýþtýrýlmak üzere kesim
iþinden anlayan askerliðini
yapmýþ bay eleman
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 532 234 56 83
Satýlýk % 75
Sanayi Ýmarlý
18.300 m2 ARSA
Ankara yolu Çorumbeyi
Un Fabrikasý yaný yola
cepheli 6500 m2 kapalý
alanlý arsa satýlýktýr.
Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* 35-45 yaþ arasý temizlik iþleri için bayan personel
* 20-30 yaþ arasý deneyimli satýþ için bayan
personeller
* 20-30 yaþ arasý haftasonu satýþ için part time
personeller alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Kulaksýz Sok. No: 8/A ÇORUM
225 61 77
0 532 647 40 00
0 533 647 83 34
Selhas Maden Kimya A.Þ.
yeni takým arkadaþlarý arýyor:
Muhasebe Sorumlusu
- Tek düzen hesap planýna hakim
- Personel ve sigorta iþlemlerinin yönetimi,
- Fatura, çek, senet ve cari hesap takibatýnýn
yapýlmasý,
- Ýmalat muhasebesi tutulmasý,
- Grup merkezi ile konsolidasyonun
saðlanmasý.
Makina veya Endüstri Mühendisi
- Esnek çalýþma saatlerine ve yoðun çalýþma
temposuna uyum saðlayabilecek
- Üretim süreçlerini planlayacak ve kontrol
edecek
- Üretim personelinin yönetimi ve çalýþma
planlamasýný yapacak
Bakým-Onarým Elemaný, Þoför, Ýþçi
Müracaat Bilgileri: Ç.O.S.B. 8.Cad. No:9,
Email: [email protected]
Mobil: (533) 245-4679
ÇÝFTLÝÐÝMÝZE KAHYA Bay-Bayan Personeller
alýnacaktýr
ALINACAKTIR
TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE
FAALÝYETTE BULUNAN ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE
DEVAMLI ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE,
ZÝRAAT, TARIM ÝÞLERÝNDEN ANLAYAN
ZÝRAAÝ ALET VE EKÝPMANLARINI,
BALYA MAKÝNASINI KULLANABÝLEN,
TARLA SULAMA,YONCA VE SLAJDAN ANLAYAN
DÝÐER MAHSÜL EKÝMÝNDE TECRÜBELÝ
ASKERLÝKLE SORUNU OLMAYIP,
40 YAÞINI AÞMAMIÞ OLMASI
ÇÝFTLÝÐÝMÝZÝN TARIMSAL FAALÝYETLERÝNÝ
ORGANÝZE EDEBÝLECEK ÇÝFTLÝK KAHYASI
ALINACAKTIR
ÝDEAL HOME
Elemanlar Alýnacaktýr
(Ç.HAK:529)
(Ç.HAK:572)
Karakuþ Kuruyemiþ
Hüseyin Karakuþ
Adres: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 78 (Beyaz
Zambak Anadolu Yaný)
Mür. Tel: 202 00 14
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:558)
Depoda görevlendirilmek üzere ehliyeti olan
sevkiyat yapabilecek bay elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:568)
12 MART
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
17 MART
Çorum Özel Ýdaresi Yol ve
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no,
Köyiçi Mahalle/Mevkii,
Baðözü köyünde bir katlý
ahþap samanlýk olan 31,96 m2
yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 1.214,48
Yer: Kargý Adliyesi önü
Saat: 10.00-10.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý
ilçesi Baðözü köyü, köyiçi
mevkiinde bulunan 146 Ada, 3
Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde
bulunan ahþap ev ve
bahçesinin satýþý iþi.
Muhammen bedel: 8.419,36
Yer: Kargý Adliyesi önü
Saat: 10.15-10.25
***
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
Trans Mikser ELEMANLAR ALINACAKTIR
SATILIK LÜKS Þoför
Aranýyor
DAÝRE
Þirketler Grubumuza
* Ofis içerisinde çalýþacak
* Eðitime açýk
* Kariyer Hedefleyen
* Prezantabl
* En az Lise mezunu
* 19-30 yaþ aralýðýnda
* Yetiþtirilmek üzere
Bay-Bayan Personeller alýnacaktýr.
* Sabit maaþ
* Yol
* Yemek
* Sgk
Not : Görüþmeler randevu alýnarak yüzyüze
gerçekleþtirilecektir.
Tlf. : 0 364 666 06 90
Fax : 0 364 666 06 91
(Ç.HAK:566)
11 MART
Kal-Yak (fuel oil) alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol
ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü
Saat: 14.00
***
iþi.
Yer: Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:564)
2 adet akaryakýtsýz þoförlü 4*4
arazili Pick-Up kiralama iþi
hizmet alýmý.
Yer: Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
Çorum Özel Ýdaresi Yol ve
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
(Ç.HAK:560)
10 MART
Orman Ýþletme Müdürlüðü Çorum Diðer Özel Bütçeli
Kuruluþlar Orman Genel
Müdürlüðü
19
PAPSÝ PÝZZA
ELEMAN ARANIYOR
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
Son Baþvuru Tarihi: 24 Mart 2015
Ýrtibat No: 0 537 253 75 52
Baþvurular bu telefon numarasýna yapýlacaktýr.
(Ç.HAK:380)
Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri
Karþýsý, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi yanýnda 120 m2, 3. kat, 3+1,
içi yapýlý daire sahibinden kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 537 377 01 86
(Ç.HAK:380)
SATILIK
OTOMOBÝL
1991 model Þahin (metalik
kýrmýzý) sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 506 693 27 97
(Ç.HAK:571)
Eleman Aranýyor
- BOYA SEKTÖRÜNDE EN AZ 2 YIL
DENEYÝMÝ OLAN
- 45 YAÞINI AÞMAMIÞ
- ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN
ELEMANLAR ALINCAKTIR.
MÜRAACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDÝR
Atlas Otoparkta çalýþtýrýlmak üzere
tecrübeli oto yýkamacý elemanlar
alýnacaktýr.
Maaþ+Sigorta+Yemek
Mür. Tel: 0 537 789 11 24
Adres: Yeniyol Mah. Eskisaray Sokak
No: 9 ÇORUM
Elemanlar Aranýyor
Makinist Yardýmcýlýðý ve Kaynak iþinden
anlayan 18-30 yaþlarýnda elemanlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Özkoç Toprak Sanayi
Ýskilip Yolu 3. Km.
Tel: 213 37 93
AKGÖNÜL YALITIM ve YAPI
MAL.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ.
OSMANCIK YOLU ÜZERÝ 3.KM
MERKEZ/ÇORUM
TEL : (0364 ) 260 12 01
TEL : 0532 478 65 46
ELEKTRÝK
TEKNÝKERÝ
ALINACAKTIR
Meslek Liselerinin Elektrik bölümünden mezun
Þirketimizin ve Düðün Salonumuzun
Elektrik sistemlerinden sorumlu olacak
Askerlikle iliþkisi olmayan
Elektrik Teknikeri alýnacaktýr
Müracaat edecek adaylarýn þahsen
baþvurmalarý gerekmektedir
(Ç.HAK:554)
KÝRALIK DAÝRE
Karpuz ve sebze reyonumuzda
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bay
tezgahtarlar alýnacaktýr.
(Ç.HAK:555)
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
ÜRETÝM SORUMLUSU ÝÇÝN;
(Ç.HAK:457)
Serra Hazýr Beton
0 532 564 33 30-0 364 777 00 19
- BOYA SEKTÖRÜNDE EN AZ 2 YIL
DENEYÝMÝ OLAN
- 35 YAÞINI AÞMAMIÞ
- ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN
- EN AZ B SINIFI EHLÝYETÝ OLAN
(Ç.HAK:1740)
(Ç.HAK:576)
0 533 771 08 18
KÝMYAGER veya KÝMYA MÜHENDÝSÝ ÝÇÝN;
(Ç.HAK:567)
3. Stad Sokak’ta 120 m2, 3. kat
yeni daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
(Ç.HAK:557)
(Ç.HAK:2702)
YENÝ KURULAN BOYA ÝMALATHANESÝNDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE;
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
deneyim sahibi Trans Mikser Þoförleri
alýnacaktýr.
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
‘ÝSTÝFA’ sesleri
Yakýþtý mý?
Çorum Belediyespor’un Ýstanbulspor maçýnda aldýðý maðlubiyet sonrasýnda sahada çirkin görüntüler yaþandý. Maç içerisinde taraftarlarýn tepkisine karþýlýk veren Turgay maçýn bitiþ düdüðünden sonra yine taraftara
gidip tepki gösterince maçýn hakemi direk kýrmýzý kart gösterdi.
Sezon baþýnda kýrmýzý siyahlý takýmýn büyük umutlarla transfer ettiði
Turgay ligin ilk yarýsýnda beklenen performansý gösteremedi. Devre arasýnda ayrýlmasý gündeme gelen ancak yönetim tarafýndan onay verilmeyen
Turgay geçen hafta kadroya alýnmazken Teknik Direktör Yavuz Ýncedal,
Ýstanbulspor maçýnda ilk onbirda forma verdi.
Maçta tüm takým arkadaþlarý gibi çok kötü bir futbol ortaya koyan
Turgay alýnan farklý maðlubiyetinde etkisiyle istenmeyen ve yakýþmayan
tepkilerde bulundu. Taraftarlarýnda büyük tepki göstermesi üzerine Turgay’ý takým arkadaþlarý ve Mali As Baþkan Fatih Özcan saha içinde zorlukla soyunma odasýna götürdüler. Ayný görüntüler sahanýn farklý noktalarýnda da yaþandý.
Sahasýnda Ýstanbulspor’a 3-0 maðlup olan Çorum
Belediyespor taraftarlarý maç sonunda büyük tepki gösterdiler. Maçýn son bölümünde tribünden ‘Yönetim Ýstifa’ diye tepki gösteren taraftarlar maçýn ardýndan ise protokol tribünü kapýsý önünde toplanarak tepkilerini burada sürdürdüler.
‘Yönetim Ýstifa’, ‘Yavuz hoca istifa’ diye tempo tutan taraftarlar takým otobüsü ayrýlana kadar bu tepkilerini sürdürdüler. Taraftarlarýn yoðun tepkisi nedeniyle Emniyet güçleri futbolcularýn çýkýp otobüse bindiði bölümde yoðun güvenlik tedbiri aldýðý gözlendi. Futbolcular
otobüse binerek lojmana hareket ettikleri anda taraftarlar
tepkilerini onlarada gösterdiler. Çorum Belediyespor taraftarlarý ayný ayna staddan ayrýlan Ýstanbulspor otobüsüne ise alkýþlarla uðurladýlar.
Taraftarlarýn yanýna giden Belediyespor Ýdari As
Baþkaný Mustafa Özbayram ise onlarý sakinleþtirmeye
çalýþtýðý gözlendi. Turgay’ýn kendilerine küfür ettiðini
belirten taraftarlara Özbayram bunun gereðinin yapýlacaðýný belirterek onlardan sakin olmalarýný istedi.
Özbayram ‘Gereken yapýlacak’: Ýdari As Baþkan Mustafa Özbayram taraftarlardan sakin olmalarýný
istedi ve Turgay’ýn taraftara küfür etmesiyle ilgili olarakda gerekenin yapýlacaðýný söyledi.
PAZARTESÝ 9 MART 2015
REZALET
Ligde son dört maçýndan gol atamadan beraberlikle ayrýlan
Çorum Belediyespor sahasýnda oynadýðý Ýstanbulspor maçýnda
kelimenin tam anlamýyla rezalet bir futbol ortaya koydu. Tüm
hatlarý ile rakibi önünde dökülen bir futbol ortaya koyan kýrmýzý
siyahlýlar sahadan 3-0 maðlup ayrýlarak play-off yolunda aðýr bir
yara aldýlar.
Çorum Belediyespor bu sezon sahasýndaki
ilk maðlubiyeti Ýstanbulspor önünde rezil bir
futbol ve 3-0’lýk farklý
maðlubiyetle aldý. Cumartesi günü oynanan
maçta yaklaþýkk 1500 taraftarýnýn desteðini arkasýna alarak maça çýkan
Çorum Belediyespor’da
tüm futbolcular kelimenin tam anlamýyla tel tel
döküldüler. Kaleci Fatih’ten en uçta forma gi-
yen isimlere kadar rakip
kalede þiþirme toplar dýþýnda atak geliþtiremeyen
ve hepsinden önemlisi
inancýný kaybetmiþ bir
þekilde sahada gezen Çorum Belediyespor ilk yarýyý 1-0 maðlup tamamladý.
Ýkinci yarýnýn ilk 15
dakikalýk bölümde sahasýnda kalan Ýstanbulspor
önünde topa daha çok sahip olan ancak pozisyon
üretemeyen Çorum Belediyespor’da kenar yönetimin inanýlmaz oyuncu
deðiþiklikleri sonunda rakibine adeta teslim oldu
ve son bölümde gelen iki
golle sahadan 3-0 maðlup ayrýlarak beþ haftalýk
beraberlik serisini malesef maðlubiyetle bozdu.
Maç sonunda ise taraftarlarýn haklý tepkisi
ve protestosu vardý. Ligin
ikinci yarýsýnda yedinci
Gül’den tepki!
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül
maç sonunda futbolculara olan tepkisini ma-
çýn temsilcisine gösterdi. Maçýn bitiminde koridora giden basýn mensuplarý ve diðer görevli-
lere tepki göstermesi
üzerine maçýn ikinci
yarýsýný mahkumlarla
birlikte açýk tribünde izleyen Baþkan Gül buna
büyük tepki gösterdi.
Basýn mensuplarýnýnda
tepki gösterdiði bu olayýn ardýndan Baþkan
Gül, Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý’dan temsilcinin ismini isteyerek onun kendi
isimlerini almasýna karþýlýk kendilerininde siyasi güçlerini kullanarak o temsilcinin ismini
istedi. Gül, daha sonra
kendi araca tek baþýna
binerek hýzla staddan
ayrýldý.
Yönetim deðiþime soðuk
Ýstanbulspor maðlubiyetinin ardýndan sýkýntý tavan yapan Çorum Belediyespor Yönetimi teknik heyet deðiþikliðine bu aþamada sýcak bakmadýðý öðrenildi.
Maçýn ardýndan kendi arasýnda
deðerlendirme yapan bir grup yöneticinin sýkýþýk maç takvimini gerekçe
göstererek bu aþamada Teknik Heyet
deðiþikliðinin yararlý olmayacaðý görüþünde birleþtiði öðrenildi. Yönetim
Kurulu’nun Adliyespor maçýnýn ardýndan ceza sistemine göre bazý futbolculara para cezasý vermeyi düþündüðü
bunla ilgili kararýnda hafta içinde netlik kazanacaðý öðrenildi.
Çorum Belediyespor’da Ýstanbulspor karþýsýnda alýnan maðlubiyetin ardýndan lojmanda toplantýlar yapýldýðý öðrenildi. Maçýn ardýndan taraftarlarýn yoðun tepki gösterdiði futbolcular lojmanda toplandýlar.
Dünü dinlenerek geçiren kýrmýzý
siyahlý takýmda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal’ýn tüm futbolcularla bir-
likte toplantýlar yaptýðý öðrenildi. Çarþamba günü Adliyespor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Belediyespor’da Teknik Heyetin futbolcularý bu
maça hazýrlamaya çalýþtýðý öðrenildi.
Kýrmýzý Siyahlý takým bugün yapacaðý tek çalýþma ile Adliyespor hazýrlýklarýný tamamlayacak ve yarýn
Ankara’ya gidecek.
Lojmanda toplantýlar
ÇORUM BELEDÝYE
Fatih..............................3
Osman ..........................4
Akýn..............................4
Ýmam ............................4
(65. dak M. Fatih........2)
Nedim...........................4
Furkan ..........................5
Burak............................2
(38. dak. Çaðlar ..........4)
Murathan......................3
Turgay ..........................2
Recep Berk...................2
Sefa Akýn......................3
(46. dak. Murathan .....3)
ÝSTANBULSPOR
Akýn Ýsmail ..................6
Oðuzhan .......................6
Bilal..............................6
(84. dak. Veysi ..............)
Güney...........................6
Efe Berker ....................5
Zafer .............................2
(79. dak. Ýlyas .............2)
Deniz ............................7
Hurþit............................7
(81. dak. Tevfit..............)
Gökhan.........................6
Emrah...........................6
Ufuk .............................6
STAT : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu.
SARI KART: Turgay, Nedim (Çorum Belediyespor),
Bilal, Deniz, Gökhan, Ufuk (Ýstanbulspor).
KIRMIZI KART: Maç sonu Turgay (Çorum
Belediyespor).
GOLLER : 15. dak. Bilal, 71. dak. Gökhan, 85. dak.
Ýlyas (Ýstanbulspor).
HAKEMLER : Aykor Karaca, Ahmet Yakarca,
Ersin Erbay.
hafta maçýnda oynamadan aldýðý Sebat galibiyeti dýþýnda üç puan sevinci
yaþayamayan Belediyespor puan sýralamasýnda
altýncý sýraya geriledi.
MAÇTAN DAKÝKALAR:
17. dakikada sað kanattan geliþen Ýstanbulspor ataðýnda Ufuk’un ceza sahasýna yaptýðý ortada Akýn hamle yaptý dokunamadý arkasýnda bom
boþ durumda Bilal kafayý
vurdu kaleci Fatih’in dokunduðu top köþeden
Çorum Belediyespor aðlarýna gidince konuk takým maçta 1-0 öne geçti.
29. dakikada ceza
yayý içinde topla buluþan
Bilal bu kez ayakla vurduðu topu kaleci Fatih
son anda kornere çeldi.
45. dakikada Belediyespor ilk kez etkili
geldi. Fukan’ýn pasýnda
sol kanattan Berat topla
ceza sahasýna yan çizgiden girdi son çizgiye indi
yerden sert vurdu top yan
aðlarda kaldý.
Ýlk yarýyý konuk ta-
kým 1-0 önde tamamladý.
61. dakikada sað kanattan Turgay’ýn arka direðe ortasýnda Recep arka direkte bom boþ pozisyonda hamle yapmakta gecikince topu dokunamadý ve top auta gitti.
64. dakikada sol kanattan Murathan savunmanýn arkasýna sarktý ortada arkadaþlarý yerine
kaleci Akýn’ýn ellerine topu teslim etti.
71. dakikada Ýstanbulspor farký ikiye çýkaran golü attý. Bu dakikada sol kanattan topla hareketlenen Gökhan tüm
savunmayý çalýmlarla
geçti ceza sahasýna girdi
kaleci Fatih’i de terk köseþe yatýrdýktan sonra köþeden topu aðlara göndererek skoru 0-2 yaptý.
85. dakikada sol kanattan Tevfik ceza sahasýna girdi yerden ortaya
çýkardý gelen topu Deniz
penaltý noktasý üzerinde
0-3
daha müsait durumdaki
Ýlyas’a çýkardý bu futbolcuda topu boþ kaleye
göndererek maçýn skorunu belirledi: 0-3
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
Çorum Belediyespor-Ýstanbulspor
: 0-3
Batman Petrol-Niðde Belediye
: 0-0
Zonguyrüm Kömür-Darýca Gençlerbirliði : 1-1
Gaziosmanpaþa-Adliyespor
: 3-1
Kýzýlcabölük - Kýrýkhanspor
: 1-0
Tutap Þekerspor - Tuzlaspor
: 2-3
Bursa Nilüfer- Manavgatspor
: 3-0
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Tuzlaspor
2 Darýca Gençler
3 Ýstanbulspor
4 Zonguldakspor
5 Tire 1922
6 Çorum Belediye
7 Bursa Nilüfer
8 Kýzýlcabölük
9 Niðde Belediye
10 Batman Petrol
11 Kýrýkhanspor
12 Adliyespor
13 Manavgatspor
14 Çatalcaspor
15 Gaziosmanpaþa
16 Akçaabat FK
17 Tutap Þekerspor
18
24
24
24
24
23
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
13
13
12
10
11
9
8
10
9
9
8
8
9
8
4
4
2
0
10
10
6
12
5
11
13
7
9
7
8
8
5
6
6
6
7
0
1
1
6
2
7
4
2
7
6
8
8
8
10
10
14
14
15
24
Gelecek hafta
46
34
36
31
39
26
29
30
31
26
30
34
27
24
22
15
15
0
23
13
16
15
23
21
15
21
22
26
24
30
23
25
34
43
49
72
11 Mart Çarþamba :
Adliyespor - Çorum Belediyespor.
Darýca Gençlerbirliði - Tutap Þekerspor.
Tire 192 - Zonguldak Kömürspor.
Ýstanbulspor - Bursa Nilüferspor.
Çatalcaspor - Batman Petrolspor.
Manavgatspor - Kýzýlcabölükspor,
Niðde Belediyespor - Gaziosmanpaþa.
49
49
42
42
38
38
37
37
36
34
32
32
32
30
18
15
13
0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
16 227 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content