close

Enter

Log in using OpenID

Burslu Öğrenci Alım Sınavı Şartnamesi(PDF)

embedDownload
ÖZEL EMĠNE NAKIBOĞLU ORTAOKULU
BURSLU ÖĞRENCĠ ALIM SINAVI ġARTNAMESĠ
Konu
MADDE 1- (1) 28 Mart 2015 tarihinde Gaziantep ilinde ilkokul 4, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf
öğrencilerine yönelik yapılacak olan "BURSLU ÖĞRENCĠ ALIM SINAVI."
Amaç
MADDE 2- (1)
seçmek.
Öğrencilerin daha baĢarılı olmalarını teĢvik etmek ve kuruma burslu öğrenci
Kapsam
MADDE 3- (1) Bu Ģartname, Özel Emine Nakıboğlu Ortaokulu'nun düzenlediği Burslu Öğrenci
Alım Sınavı'nın kural ve yöntemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 4- (1) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 62 inci maddesi: Ders ya da sınavlardaki
baĢarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki baĢarılarından veya maddi
imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karĢılıksız olarak burs verilebilir.
Kurumlar, burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik sınav yapmak istemeleri durumunda
bu sınavlardan sınav ücreti alamazlar.
Katılım Ģartları
MADDE 5- (1) Bu sınava katılım isteğe bağlı olup, her hangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir.
Son müracaat tarihi ve baĢvuru Ģekli
MADDE 6- (1) Bireysel baĢvuruları www.enakiboglu.k12.tr adresindeki baĢvuru formunu
doldurarak ya da okula bizzat müracaat ederek yapılacaktır.
(2) Katılacak okulların yöneticilerinin veya sınıf öğretmenlerinin "Katılım Formunu" doldurarak, 20
Mart 2015 Cuma günü saat 17.00’a kadar, [email protected] adresine Excel
dosyası olarak göndermeleri gerekmektedir.
(Katılım formunu www.enakiboglu.k12.tr adresinden indirebilirsiniz.)
Sınavın yapılacağı tarih, saat ve yer
MADDE 7- (1) Ġlkokul 4, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf sınavları; 28 Mart 2015 Cumartesi günü saat
10.00’da yapılacaktır. Sınav aĢağıda belirtilen adresteki okulda yapılacaktır.
ÖZEL EMĠNE NAKIBOĞLU ORTAOKULU - Adres: Batıkent Mah. KürĢat Tüzmen Bulvarı
44/1 e-mail: [email protected] Web:enakiboglu.k12.tr Tel: 0 342 341 20 00
Fax: 0 342 341 20 09 ġehitkamil/GAZĠANTEP
YarıĢmanın Ģekli
MADDE 8- (1) Bütün katılımcıların kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
(2) Katılımcılar, sınav baĢlamasından yarım saat önce sınıflara alınacaktır.
(3) Sınavda öğrencilere; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Ġngilizce ve Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi derslerinden çoktan seçmeli sorular sorulacaktır.
Sınav Sonuçlarının açıklanması
MADDE 9- (1) Sınav bitiminde öğrencilere kitapçıkları ve cevap anahtarları verilecektir. Sonuçlar
web sayfasında yayınlanıp, velilerin cep telefonlarına mesajla gönderilecektir.
(2) Değerlendirme sonucu öğrencilerin eĢitliği durumunda yaĢı küçük ve cinsiyeti kız olan öğrenciye
bursluluk için öncelik verilecektir. (Milli Eğitim Bakanlığı kriterleri)
Bursluluk miktarları
MADDE 10- (1) Sınavlar sonucunda aĢağıdaki tabloda belirtilen indirim miktarı eğitim-öğretim
ücreti üzerinden uygulanır.
BURSLULUK ĠNDĠRĠM MĠKTARLARI(TL)
SINIFLAR
1.2. 3. Öğrenci
4. 5. 6. Öğrenci
7. 8. 9. 10. Öğrenci
11. - 20. Öğrenci
4. Sınıflar
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
5. Sınıflar
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
6. Sınıflar
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
7. Sınıflar
10.000,00
7.500,00
5.000,00
3.000,00
(2) Bursun miktarı, öğrencinin girdiği sınavda elde ettiği dereceye bağlı olarak, kazandığı indirim
tutarı esas alınarak, kurumun ilan ettiği ve milli eğitime bildirdiği eğitim öğretim fiyatı üzerinden
hesaplanarak belirlenir. Yemek ve servis ücretleri üzerinden herhangi bir indirim yapılmaz.
(Yukarıda belirtilen tablo esas alınacaktır.)
Burs verilme Ģartları
MADDE 11- (1) Okulun yaptığı bursluluk sınavına girmiĢ olmak.
(2) Bu sınavda bursluluk indirim miktarında belirtilen sıralamaya girip, karĢılığında belirtilen
miktarda indirim hakkı kazanmıĢ olmak.
(3) Bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları 01 Mayıs 2015 Cuma gününe kadar ön kayıt
olmaları halinde geçerli olacaktır.
(4) Elde ettiği indirim hakkından daha fazla farklı bir indirim hakkına sahip olmamak. (Burs hakkı
kazanan öğrencinin baĢka bir indirim kazanması halinde indirimlerden bir tanesi veya büyük olanı
geçerli olacaktır.)
Burs süresi
MADDE 12- (1) Burslar öğrencinin içinde bulunduğu kademe tamamlanana kadar elde ettiği ilk
indirim tutarı esas alınarak devam eder. Örneğin; 4. sınıfta sınava giren bir öğrenci 5. sınıfa kayıt
yaptırdığında 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda uygulanan indirimi devam eder.
(2) Burslu öğrencinin daha sonraki yıllarda tekrar bursluluk sınavına girmesi durumunda eski hakkını
kaybetmemek kaydıyla elde ettiği baĢarıya ve kazandığı indirim tutarına göre burs miktarı artabilir.
Burs verilecek öğrenci sayıları
MADDE 13- (1) 10 uncu maddede belirtilmiĢ olup, toplam 80 öğrenciye burs verilecektir.
Bursun kesilme Ģekli
MADDE 14- (1) Öğrenciye verilen burs, öğrencinin okul dönemi içerisinde iĢlemiĢ olduğu herhangi
bir suçtan dolayı, uyarma, kınama ve okul değiĢtirme cezalarından birini alması halinde kesilir.
Ödüller
MADDE 15- (1) 28 Mart 2015 Cumartesi günü saat 13.30’da aĢağıdaki tabloda belirtilen sıralamaya
giren öğrencilere ödülleri verilecektir.
ÖDÜLLER
11. - 20.
Öğrenci
Sınıf
Öğretmeni
Çeyrek Altın Gram Altın
Kol Saati
Tam Altın
Yarım Altın
Çeyrek Altın Gram Altın
Kol Saati
-
Tam Altın
Yarım Altın
Çeyrek Altın Gram Altın
Kol Saati
-
Tam Altın
Yarım Altın
Çeyrek Altın Gram Altın
Kol Saati
-
SINIFLAR
1.
Öğrenci
2.3. Öğrenci
4. Sınıflar
Tam Altın
Yarım Altın
5. Sınıflar
Tam Altın
6. Sınıflar
7. Sınıflar
4.5.6.
Öğrenci
7.8.9.10
Öğrenci
ĠRTĠBAT:
Lokman TAġDAN - Müdür Yardımcısı (Sınav Koordinatörü)
Mehmet KINAL - Müdür Yardımcısı ( Sınav Koordinatörü)
Cumali PAZAR– Memur (Kayıt iĢlemleri) Ġrtibat Tel: 0.342 341 20 00
Web: enakiboglu.k12.tr E-mail: [email protected]
YaĢar TURNA
Okul Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content