close

Enter

Log in using OpenID

Tarih 23.09.2014

embedDownload
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI: 2014/8
HUBUBAT BÜLTENĠ
23.09.2014
1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĠYATLARI
A- HUBUBAT
TÜĠK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900 bin ton arpa, 365 bin ton
çavdar, 235 bin ton yulaf, 118 bin ton tritikale üretimi gerçekleĢmiĢtir. 2014 yılında ise 19.750 bin ton buğday,
6.900 bin ton arpa, 310 bin ton çavdar, 212,5 bin ton yulaf, 110 bin ton tritikale üretiminin olacağı tahmin
edilmektedir (TÜĠK 1. tahmini). Bahsi geçen ürünlerin toplam üretimi 2013 yılında 30.668 bin ton iken, 2014
yılında % 11 azalıĢla 27.282,5 bin ton olarak gerçekleĢeceği tahmin edilmektedir.
2014 yılı hububat hasatı tamamlanmıĢtır.
2014 yılında hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale) piyasa fiyatları öngörülen TMO
müdahale alım fiyatlarının üzerinde seyrettiğinden müdahale alım fiyat ve politikalarının açıklanmasına gerek
duyulmamıĢtır.
B- MISIR
2014 yılında mısır üretiminin, 2013 yılına göre % 6,8 oranında azalıĢ göstererek 5,5 milyon ton olarak
gerçekleĢeceği tahmin edilmektedir (TÜĠK 1.tahmin).
2014 dönemi mısır hasatı 31 Ağustos 2014 tarihinde baĢlamıĢ olup cari tarih itibariyle hasat oranı ülke
genelinde % 37 civarındadır.
2014 dönemi mısır müdahale alım fiyatı 15 Ağustos tarihinde 680 TL/Ton olarak açıklanmıĢ olup
18 Ağustos itibariyle tüm iĢyerlerimizde alımlara baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda 162.061 ton peĢin, 5.177 ton
emanet alım yapılmıĢtır. Alımlar devam etmektedir. Bugüne kadar randevuların gerçekleĢme oranı %70, banka
kartı ile ürün teslim edenlerin oranı % 98’dir.
Ödemeler, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde; ürün teslimatını banka kartı ile yapanlara ise
10 gün içerisinde yapılmaktadır.
C- ÇELTĠK
TÜĠK verilerine göre 2013 yılında 900 bin ton olan çeltik üretimi 2014 yılında % 1,1 oranında azalıĢ
göstererek 890 bin ton (pirinç karşılığı 534 bin ton) olacağı tahmin edilmektedir. (I. Tahmin)
Üretimi yapılan çeltiklerin % 74’ünü Osmancık, % 17’sini Baldo, % 9’unu ise diğer çeĢitler
oluĢturmaktadır.
Ülkemizin yıllık pirinç tüketimi 700 bin ton civarındadır.
2013 döneminde, piyasada iĢlem gören çeltik fiyatları TMO’ca öngörülen fiyatın üzerinde
seyrettiğinden, müdahale alım fiyatlarının açıklanmasına gerek duyulmamıĢtır.
2014 dönemi çeltik hasatı Samsun, Çorum, Bandırma ve Edirne yöresinde lokal olarak baĢlamıĢ olup
cari tarih itibariyle hasat oranı ülke genelinde %10,35 civarındadır.
Çeltik alımına yönelik tüm hazırlıklar tamamlanmıĢ olup gerektiğinde alım politikaları uygulamaya
konulacaktır.
1
2-) T.M.O. ĠÇ SATIġ ġEKĠLLERĠ, ESAS VE FĠYATLARI ĠLE BORSA FĠYATLARI
A-) ĠÇ SATIġ ġEKĠL VE ESASLARI
- PeĢin Bedel Mukabili SatıĢlarımız:
Liman ġubelerimizde bulunan arpalar ile ithalat ihalesi sonucu sözleĢmesi yapılıp Mersin, Bandırma,
Derince, Ġskenderun, Samsun ve Trabzon ġube Müdürlüklerine gelecek olan arpalar millileĢmelerini müteakip
654 TL/Ton fiyatla, sadece kullanıcılarına (yem fabrikaları, besici ve yetiĢtiriciler ile kendi yemini kendisi imal
eden iĢletmelere) yönelik olmak üzere 01 – 31 Ağustos 2014 (dahil) tarihleri arasında peĢin bedel mukabili
satıĢa açılmıĢtır.
Hasatın tamamlanmasını müteakip, stoklarında çeltik ve pirinç bulunan bir kısım kiĢi ve firmaların daha
yüksek kâr beklentisiyle piyasaya yeterince ürün arz etmediklerinden pirinç ve çeltik fiyatlarının spekülatif
olarak arttığı gözlenmiĢtir. TMO stoklarında bulunan Osmancık çeĢidi yerli pirincini perakende olarak 2,50
TL/kg fiyatla TMO iĢyerlerinde (172 noktada) satmasının yanında stoklarımızdaki ithal Calrose pirinçler, yerli
pirinçlerin tükenmesini müteakip TMO satıĢ noktalarında KDV dâhil 2,50 TL/Kg fiyatla perakende olarak satıĢa
sunulacaktır. Ayrıca Osmancık pirinci 2 kg’lık ambalajlarda 2,90 TL/kg’dan, ithal Calrose pirinci ise 1 kg’lık
ambalajlarda 2,80 TL/kg’dan marketlerde de halkımızın istifadesine sunulmuĢtur. Bunun yanında pirinç
sanayicilerinin hammadde ihtiyacını karĢılamak amacıyla da 10 bin ton ithal çeltik 1.450 TL/Ton (60
Randıman karĢılığı) fiyattan satıĢa açılmıĢ, 9.065 tonunun satıĢı 49 firmaya yapılmıĢtır.
PeĢin bedel mukabili hububat satıĢlarımızda; talep sahiplerince yatırılan emtia bedelleri TMO “Alınan
SipariĢ Avansları” hesaplarına alınır. Teslimat süresince TMO fiyat ve ücretlerinde değiĢme olursa değiĢiklik
teslimatı yapılmamıĢ mala aynen yansıtılır. Alıcı mal almaktan vazgeçerse, bakiye mal bedeli alıcıya iade edilir.
Ayrıca teslim anında satıĢların her hangi bir sebeple TMO tarafından durdurulması halinde teslimatı yapılmamıĢ
malın bedeli talepleri halinde alıcıya iade edilir veya satıĢların yeniden açılmasını müteakip cari fiyat, ücret ve
esaslarla teslimata devam edilir.
Paranın banka TMO hesabına alınmıĢ olması satıĢ için kabul anlamına gelmemektedir. Ayrıca, iĢyeri
bilgisi dıĢında banka hesabına para yatırılmıĢ olması durumunda akit ve zımni kabul anlamı doğmamaktadır.
Stoklarımızda bulunan tüm pirinçler kiĢi ve kuruluĢ ayrımı yapılmaksızın peĢin bedel mukabili
satılmaktadır.
- Vadeli SatıĢlarımız:
Vadeli satıĢlar, Genel Müdürlükçe hazırlanarak teĢkilata gönderilen sözleĢme esasları doğrultusunda
yapılır. Vadeli satıĢlarda gerçek veya tüzel kiĢi firmalardan kesin ve mal bedeli teminatı alınır. Gerek kesin ve
gerekse mal bedeline karĢılık olarak Nakit Türk Lirası, Devlet tahvili, Hazine Bonosu, Köprü ve Baraj kar
Ortaklığı Senetleri ile Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığınca yayınlanan teminat mektubu düzenlemeye Yetkili Banka ve
Katılım Bankaları Listesinde yer alan banka ve katılım bankalarına ait teminat mektupları teminat olarak kabul
edilir. Teminat mektupları süresiz olabileceği gibi süreli olarak da kabul edilebilir. Teminat mektubunun süreli
olması halinde mektup süresi sözleĢmenin vade sonu tarihinden itibaren en az 6 ay daha ilave bir süreyi
kapsamalıdır. Süreli teminat mektubunun süresi sözleĢmeyi imzalayan birim tarafından takip edilir.
SatıĢ fiyatlarında bir artıĢ olduğu takdirde yeni fiyat henüz tesellüm edilmemiĢ mala uygulanır. Bu
durumda kalan malın fiyat farkı için ilave teminat alınır veya kalan kısmın teslimatında meydana gelen fiyat
farkını karĢılayacak miktarda kesinti yapılır. SatıĢ fiyatlarında bir azalıĢ olduğu takdirde teslimata sözleĢmede
yer alan fiyatlar üzerinden devam edilir.
Vadeli satıĢlarda sözleĢmenin imzalanması ve teminatların alınmasını takiben yapılacak teslimatlarda
mutlak surette alıcı temsilcisinin hazır bulunması ve düzenlenen evrakları Ofis yetkilileri ile birlikte imzalaması;
malı teslim almaya ve sevketmeye yetkili olduğuna dair cari yıla ait noter tasdikli yetki belgelerini teslimatı
yapan iĢyerine vermesi gerekir. Aksi takdirde teslimat yapılmaz.
2
Maniplasyon ücretleri;
Açık yığın, MAYDÜ ve Nodalarda 5,00 TL/Ton,
Tüm kapalı depolarda 7,50 TL/Ton
Çuvallı hububat satıĢlarında 7,50 TL/Ton
Pirinç satıĢlarında maniplasyon ücreti alınmamaktadır.
B) ĠÇ SATIġ FĠYATLARI
Hububat iç satıĢ fiyatlarımız Tablo:1’de belirtilmektedir.
HUBUBAT SATIġ FĠYATLARI*
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
ARPA
2141
SATIġ FĠYATI
(TL/TON)
654
NOT: Yukarıda belirtilen fiyata KDV ve Maniplasyon ücreti hariç, Ģubeler arası nakliye ilave ücreti dahildir.
*Ġç satıĢ fiyatları 01.08.2014-31.08.2014 (dahil) tarihleri arasında geçerlidir.
Tablo: 1
Pirinç satıĢ fiyatlarımız Tablo:2’de belirtilmektedir.
PĠRĠNÇ SATIġ FĠYATLARI
PAKETLĠ
PAKETLĠ
PAKETLĠ
CĠNSĠ
KOD NO
2 KG (TL)
5 KG (TL)
1 KG (TL)
Osmancık
3651
12,50
5,00
2,50
NOT: Paketleme ücreti, Maniplasyon, Nakliye Ġlave Ücreti ve KDV dahil, diğer masraflar hariçtir.
Tablo: 2
3
C) BORSA ĠġLEM HACĠMLERĠ VE FĠYATLAR
Borsalarda iĢlem gören buğday, arpa, çavdar ve yulaf KuruluĢumuzca EskiĢehir, Konya, Polatlı, Çorum,
Bandırma ve Edirne ticaret borsalarından, mısır ise Adana ticaret borsasından günlük olarak takip edilmektedir.
2014 Ağustos ayına ait ortalama fiyatlar Tablo:3’de gösterilmiĢtir.
BORSA FĠYATLARININ KARġILAġTIRILMASI
BORSALAR
ÜRÜN ADI
ESKĠġEHĠR
Fiyat
TL/Ton
DURUM BUĞDAYI
-
ANADOLU KIRMIZI
797
SERT EKM. BUĞ.
DĠĞER BEYAZ
EKM. BUĞDAY
DĠĞER KIRMIZI
EKM. BUĞDAY
DÜġÜK VASIFLI
BEYAZ BUĞDAY
DÜġÜK VASIFLI
KIRMIZI BUĞDAY
ARPA
ÇAVDAR
YULAF
MISIR
PĠRĠNÇ*
ÇELTĠK*
KONYA
POLATLI
ÇORUM
EDĠRNE
ĠĢlem
ĠĢlem
ĠĢlem
ĠĢlem
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Mik.
Mik.
Mik.
Mik.
TL/Ton
TL/Ton
TL/Ton
TL/Ton
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
-
898
2.645 893
1.790
-
5.157 891
-
822
5.793 -
180
-
731
ADANA
TMO
SATIġ
FĠYATI
BANDIRMA TL/Ton
ĠĢlem
Mik.
(Ton)
Fiyat
TL/To
n
ĠĢlem
Mik.
(Ton)
Fiyat
TL/Ton
ĠĢlem
Mik.
(Ton)
Ağustos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.218
766
2.289
866
1.836
829
75
-
-
-
-
-
-
741
658
-
778
9.216
837
5.797
834
1.559
-
-
719
2.647
-
-
-
-
-
755
2.271
849
3.990
844
3.509
-
-
-
-
-
-
-
-
-
761
2.434 0,840 10.088 853 20.848 624
318
710
1508
-
-
-
-
-
702
625
710
-
1.150
29
44
-
-
-
-
-
654
2.500
-
695
707
-
1.545
98
-
689
690
702
-
951
10
286
-
669 870
2.890
1.750
* Pirinç ve Çeltik fiyatları Osmancık çeĢidine ait olup, serbest piyasa toptan fiyat ortalamasıdır.
Tablo:3
4
680 58.490
3-) DÜNYA HUBUBAT PĠYASALARI (AĢağıdaki veriler IGC’nin 29.08.2014 tarih 447 nolu aylık özet
raporuna göredir.)
Küresel hububat ve yağlı tohum üretimi genel görünümü Ağustos ayında yükseliĢini devam ettirmiĢtir
ve bu durum ihracat piyasalarındaki genel görünümün büyük oranda düĢüĢ yönlü olmayı sürdürmesini
sağlamaktadır. IGC Hububat ve Yağlı Tohum Endeksi (GOI) bir önceki aya göre yaklaĢık olarak %3 oranında
azalacak Ģekilde hemen hemen son dört yılın en düĢük seviyesine gerilemiĢtir. Ukrayna’daki anlaĢmazlığın
sonuçlarına iliĢkin olarak devam eden belirsizlik ve kaliteli buğday arzının genel görünümünde yaĢanan
daralmanın artarak devam etmesi sayesinde bu düĢüĢler sınırlı kalmıĢtır.
Dünya toplam hububatına (buğday ve kaba yem) iliĢkin öngörü bu ay 17 m t artırılarak 1.976 m
seviyesine yükseltilmiĢtir ve bu rakam önceki yıla ait rekorun sadece yalnızca bir oranda daha gerisindedir.
Büyük oranda Çin, AB ve Rusya’daki üretim rakamlarının beklenenden daha iyi olması sayesinde aylık artıĢın
çoğunluğu buğdayla ilgilidir. ABD’deki rekor üretime ve Brezilya, AB ve Ukrayna ile ilgili tahminlerde yapılan
artıĢa bağlı olarak, mısırın genel görünümü de dikkat çekici bir Ģekilde yükselmiĢtir. Mısır ve buğdayın yemlik
kullanımına iliĢkin projeksiyonlarda yapılan artıĢlar toplam hububat tüketimine iliĢkin öngörüyü 12 m t
yükselterek 1.952 m rekor düzeye ulaĢtırmaktadır ve bu durum arzdaki artıĢ revizyonunu sadece kısmen
absorbe edebilmektedir. Bundan dolayı, küresel devir stoklarına iliĢkin rakam daha öncesine göre 7 m t
yükseltilerek 426 m seviyesine ulaĢtırılmıĢtır. Bu rakam bir önceki yılın 23 m daha üzerinde ve son 15 yılın en
yüksek seviyesindedir. Hububat ticaretinin daha önceki öngörünün ılımlı bir miktar üzerinde olacak ve 2013/14
dönemi rekorunun ardından ikinci sırada gelecek Ģekilde 292 m t seviyesinde gerçekleĢeceği tahmin
edilmektedir
Bu ayki raporda IGC’nin 2014/15 dönemindeki pirinç arz ve talebi ile ilgili olarak yaptığı ilk resmi
projeksiyonlar yer almaktadır. Dünya üretiminin yeni bir rekor seviyeye yükseleceği tahmin edilmektedir.
Ancak, Hindistan’daki kharif üretiminde muson yağıĢlarının tarihin en düĢük seviyelerinde kalmasına bağlı olarak
yaĢanması beklenen düĢüĢ genel artıĢı sınırlandıracaktır. Pirinç kullanımının üretimin üzerinde gerçekleĢeceği
yönündeki öngörüye bağlı olarak, sezon sonu stokları toplamının 4 m t azalması ve 105 m seviyesinde
gerçekleĢmesi beklenmektedir. Stoklar Çin’de artıĢa geçebilecek olmakla birlikte, bu düĢüĢ öngörüsü baĢlıca
ihracatçıların
stoklarının
Hindistan
ve
Tayland’ın
öncülüğünde
%13
oranında
azalacağı
beklentisini
yansıtmaktadır. Rekabetçi fiyata sahip arzın ithalatların yine yüksek miktara ulaĢmasını teĢvik etmesine bağlı
olarak, küresel ticaretin 2015 yılında ılımlı bir Ģekilde yükselmesi beklenmektedir.
2014/15 dönemindeki küresel soya fasulyesi üretimi ile ilgili olarak 304 m t seviyesinde olan beklenti
daha öncesi ile hemen hemen aynıdır ve bir önceki yıla göre gerçekleĢmesi beklenen %8 oranındaki artıĢ büyük
oranda baĢlıca ihracatçılardaki rekor üretim beklentilerinden kaynaklanmaktadır. Toplam kullanıma iliĢkin
öngörü rekor düzeyini muhafaza ederken, toplam sezon sonu stoklarının ABD’deki stoklarda görülen yüksek
artıĢa bağlı olarak bir önceki yıla göre %29 oranında yükselecek Ģekilde 38 m t civarına ulaĢacağı tahmin
edilmektedir. Çinli iĢleyicilerin gereksinimlerinde yaĢanan yükselmeye bağlı olarak, dünya ticaretinin biraz daha
büyümesi beklenmektedir.
BUĞDAY
Rusya, AB ve Çin’deki üretimin beklentilerin üzerinde gerçekleĢmesine bağlı olarak, dünya üretiminin
önceki aya ait raporda belirtilen rakamın 11 m t daha üzerine yükselecek Ģekilde yeni bir rekora ulaĢacağı
tahmin edilmektedir
DüĢük/orta kalitedeki arz ortalamanın üzerine ulaĢacaktır. Pazarların büyük bölümünde mısır kaynaklı
yüksek rekabet yaĢanacağı tahmin ediliyor olmakla birlikte, yemlik buğday tüketiminin artıĢ kaydetmesi
beklenmektedir.
5
Talepte yaĢanan artıĢa bağlı olarak, devir stoklarının daha öncesinin yalnızca ılımlı bir miktarda
üzerinde olması beklenmektedir. BaĢlıca ihracatçıların elinde bulunan toplam stokların son üç yılın en yüksek
düzeyine ulaĢacağı tahmin edilmektedir.
Piyasadaki algı genel olarak düĢüĢ eğilimini muhafaza ediyor olmakla birlikte, ürün kalitesine ve
Ukrayna’daki anlaĢmazlığa iliĢkin kaygılar destek sağlamıĢtır. IGC GOI buğday alt endeksi ise önceki aya göre
neredeyse değiĢmeden kalmıĢtır.
MISIR
Kuzey yarımküre ile ilgili verim beklentileri Ağustos ayında iyileĢmesini sürdürmüĢtür ve buna ürünün
uzun süren olumlu hava koĢullarından destek bulduğu ABD de dahildir. Dünya üretimine iliĢkin öngörü Temmuz
ayına kıyasa 4 m t oranında yükseltilmiĢtir.
Bununla birlikte, Ukrayna, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’daki üretimin azalacağı yönündeki
beklentiye bağlı olarak, küresel üretim yine de bir önceki yıla göre %1 oranında azalabilecektir.
Konseyin küresel kapanıĢ stoklarına iliĢkin öngörüsü art arda dördüncü ayında da yükseltilmiĢtir ve
devir stokları toplamının 1987/88 döneminden bu yana görülen en yüksek düzeyde gerçekleĢeceği tahmin
edilmektedir. BaĢlıca ihracatçıların stoklarının yüksek düzeyde oldukları görülmektedir.
Fiyatlarda düĢüĢe neden olan temel göstergelerden ve ticari faaliyetlerdeki yüksek rekabetten
kaynaklanan baskının neticesinde ihracat fiyatları son dört yılın en düĢük düzeylerine gerilemiĢtir.
PĠRĠNÇ
2013/14 dönemine
iliĢkin arz ve
talep öngörüleri daha öncesine göre pek fazla değiĢiklik
göstermemiĢtir. 2014/15 dönemindeki dünya üretiminin bir önceki yıla göre ılımlı bir artıĢ kaydetmesi ve
tüketimde yaĢanan büyümenin gerisinde kalması beklenmektedir.
Buğday, mısır ve soya fasulyesinin aksine, beĢ büyük pirinç ihracatçısının elinde bulunan stokların
2014/15 döneminin sonunda hızla düĢüĢe geçecekleri tahmin edilmektedir. Bu durum art arda ikinci kez yıllık
düĢüĢ yaĢanacağı anlamına gelmekte ve Tayland ile Hindistan’da yaĢanan daralmaları yansıtmaktadır.
Tayland’da yaĢanan fiyat artıĢlarının diğer ülkelerdeki değer kayıplarını dengelemesi sayesinde, IGC
GOI pirinç alt Endeksi ılımlı oranda aylık artıĢ kaydetmiĢtir.
YAĞLI TOHUMLAR
Yüksek miktardaki yağıĢlar ABD’deki soya fasulyesi ürününe fayda sağlamayı sürdürmüĢtür. Ilımlı bir
Ģekilde yükseltilen üretim beklentisi rekor düzeye ulaĢmıĢ durumdadır. Güney yarımküredeki tarlalarda henüz
ekim yapılmıyor olmakla birlikte, üretimin Brezilya ile Arjantin’de de artıĢ kaydetmesi beklenmektedir.
6
Yüksek miktara ulaĢan hasadın toplam stokların bir önceki yıla göre yaklaĢık %90 oranında artıĢ
kaydetmesinin
beklendiği
üç
büyük
ihracatçıda
baĢta
olmak
üzere
stok
oluĢumu
ile
sonuçlanması
beklenmektedir. Ġhracat fiyatları, yeni ürün arzının genel görünümünün daha iyi bir düzeyde olmasını yansıtacak
Ģekilde Ağustos ayında düĢüĢe geçmiĢtir.
Kolza/kanola üretiminde yaĢanan azalmaya rağmen, devir stoklarının yüksek miktarda olmasının dünya
piyasalarındaki arzın 2014/15 döneminde iyi bir seviyeye ulaĢmasını sağlaması beklenmektedir. Küresel yağlık
talebin gücünü koruyacağı beklentisi ile birlikte, sezon sonu ihracatçı stoklarının ortalama seviyelerin gerisinde
kalacağı tahmin edilmektedir.
23/09/2014 TARĠHLĠ DÜNYA HUBUBAT FĠYATLARI
ÜRÜN KODU
ABD 2HRW
FĠYAT ABD$/Ton
279,70
FRANSIZ EKM. BUĞ.
208,20
RUS EKM. BUĞ.
245,00
ARJANTĠN EKM. BUĞ.
243,00
ABD 2SRW
227,20
FRANSIZ DURUM
441,69
FRANSIZ ARPA
182,80
RUS ARPA
210,50
ABD MISIR (3YC)
177,50
ABD UZUN DANE PĠRĠNÇ
545,00
(*)23/09/2014 Tarihli Merkez Bankası $ SatıĢ Kuru: 2,2440
(**)KAYNAK: REUTERS
(***) Arjantin Ekm. Buğday ve ABD Uzun Tane Pirinç fiyatı IGC Raporuna göredir.
(****)Fransız Durum fiyatı 22.09.2014 tarihli FRANCE AGRIMER raporu kaynaklıdır.
(*****) Rus Buğday ve Arpa fiyatı APK Inform raporuna göredir.
Tablo: 4
DÜNYA BUĞDAY ÜRETĠM, TĠCARET, TÜKETĠM VE STOK MĠKTARLARI (MĠLYON TON)
2013/14
2014/15
BUĞDAY 2009/2010 2010/11
2011/12
2012/13
TAHMĠN
ÖNGÖRÜ
ÜRETĠM
679
653
695
655
713
713
TĠCARET
128
126
145
141
156
146
TÜKETĠM
652
658
698
676
695
706
199
194
STOK
*KAYNAK: IGC AĞUSTOS 2014
192
170
188
195
Tablo:5
DÜNYA MISIR ÜRETĠM, TĠCARET, TÜKETĠM VE STOK MĠKTARLARI (MĠLYON TON)
2009/2010
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
TAHMĠN
2014/15
ÖNGÖRÜ
ÜRETĠM
820
831
877
861
982
973
TĠCARET
86
93
98
99
120
116
TÜKETĠM
822
844
876
859
941
955
145
131
STOK
*KAYNAK: IGC AĞUSTOS 2014
130
132
173
190
MISIR
Tablo: 6
7
DÜNYA HUBUBAT ÜRETĠMĠ (2014/15 ÖNGÖRÜ, MĠLYON TON)
ÜLKE ADI
BUĞDAY
ARPA
MISIR
AB-28
150,8
57,8
67,8
ÇĠN
125,0
1,6
220,0
HĠNDĠSTAN
95,9
1,7
21,0
RUSYA
60,0
17,5
11,0
ABD
55,0
4,2
355,0
KANADA
28,0
7,2
11,5
AVUSTRALYA
26,5
8,1
0,4
PAKĠSTAN
24,5
0,3
3,3
UKRAYNA
21,5
8,2
27,5
TÜRKĠYE
15,5
4,0
4,2
KAZAKĠSTAN
14,0
2,4
0,5
ĠRAN
13,0
ARJANTĠN
12,0
DÜNYA TOPLAMI
713,4
*KAYNAK: IGC AĞUSTOS 2014
Tablo: 7
3,2
3,5
135,4
1,8
25,0
972,7
DÜNYADA BUĞDAY ÜRETEN ÜLKELERĠN ÜRETĠM DURUMLARI (MĠLYON TON)
BUĞDAY
ÜRETEN
ÜLKELER
2010/11 2011/12 2012/13
2013/14
TAHMĠN
2014/15
ÖNGÖRÜ
2014 ÖNGÖRÜ
ÜRETĠM
RAKAMLARINA
GÖRE DÜNYA
ÜRETĠMĠNDEKĠ
PAYI %
UZAK DOĞU
227,3
235,6
247,5
248,5
253,3
35,5
ÇĠN
115,2
117,4
120,6
121,9
125,0
17,5
80,8
86,9
94,9
93,5
95,9
13,4
AVRUPA
140,7
141,8
136,0
147,6
154,7
21,7
AB-28
HĠNDĠSTAN
136,8
137,4
131,6
143,1
150,8
21,1
FRANSA
38,1
36,1
37,9
38,5
39,1
5,5
ALMANYA
24,0
23,0
22,4
24,9
26,3
3,7
ĠNGĠLTERE
14,9
15,3
13,3
11,9
16,3
2,3
POLONYA
9,5
9,3
8,7
9,6
10,3
1,4
ĠSPANYA
5,7
6,8
5,1
7,7
6,4
0,9
BAĞ.DEVL.TOPL.
81,1
115,0
77,2
103,4
109,6
15,4
RUSYA
41,5
56,2
37,7
52,1
60,0
8,4
UKRAYNA
16,8
22,3
15,8
22,3
21,5
3,0
9,6
22,7
9,8
13,9
14,0
2,0
ABD
60,1
54,4
61,8
58,0
55,0
7,7
KANADA
23,3
25,3
27,2
37,5
28,0
3,9
AVUSTRALYA
27,4
29,9
22,5
27,0
26,5
3,7
PAKĠSTAN
23,9
24,2
23,3
24,0
24,5
3,4
TÜRKĠYE
17,5
18,8
17,5
18,0
15,5
2,2
ĠRAN
15,0
13,5
14,0
14,5
13,0
1,8
ARJANTĠN
15,9
1,7
KAZAKĠSTAN
DÜNYA
652,9
*KAYNAK: IGC AĞUSTOS 2014
14,5
8,0
9,2
12,0
695,4
654,7
712,5
713,4
Tablo: 8
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
541 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content