close

Enter

Log in using OpenID

Çift Andal ve Yandal Yönergesi

embedDownload
1
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Gediz Üniversitesi’nde bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı
olan başarılı öğrencilerin gerekli şartları sağladıkları ve kabul edildikleri takdirde, ikinci bir eğitim-öğretim
dalında lisans diploması veya sertifika almalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, çift anadal ve yandal programlarının açılması, bu programlara kabul
edilme, başarı ve mezuniyet koşullarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü
maddesine ve 24/04/2010 tarihli ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 10 uncu fıkrası ile 21 inci
maddesinin 5 inci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Anadal programı: Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı olduğu lisans programını,
c) Çift Anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan lisans öğrencilerine Üniversite’nin
iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
ç) Diploma programı: Öğrencilere lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programını,
d) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış
olduğu tüm derslerin kredilerine göre genel ağırlıklı not ortalamasını,
e) İkinci anadal: Öğrencinin ikinci bir lisans diploması almak amacıyla başvurduğu ve kabul edildiği
lisans programını,
f) İlgili Kurul: İlgili Fakülte Kurulu’nu,
g) İlgili Yönetim Kurulu: İlgili Fakülte Yönetim Kurulu’nu
h) Not çizelgesi (transkript): Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının
topluca yazıldığı belgeyi,
ı) Senato: Gediz Üniversitesi Senatosu’nu,
i) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
j) Üniversite: Gediz Üniversitesi’ni,
k) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla,
Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi
almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
l) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine
göre aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenimine devam etme hakkı kazanmasını,
ifade eder.
2
İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Programı
Çift anadal programı açma usulü
MADDE 8 – (1) Lisans diploma programları arasında çift anadal programı açılması, hangi diploma
programından öğrenci kabul edileceği ve kontenjanları, ilgili bölümün önerisi, fakülte kurulunun kararı ve
senatonun onayıyla gerçekleşir. Bu program için ortak ve eşdeğer dersler dışında en az 60 AKTS kredilik
ders almak zorunludur.
(2) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri ile kontenjanları
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili
bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayıyla belirlenir. İlgili çift anadal lisans
programı, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre
tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.
Çift anadal programına kabul koşulları
MADDE 9 – (1) Her Fakülte, açtığı çift anadal programına kabul koşullarını bu Yönerge esaslarına
aykırı olmamak üzere LYS puan türü veya taban puan gibi kriterleri esas alarak her bölüm için ayrı ayrı ya
da tüm Fakülte için ortak koşullarla belirleyebilir. Bu koşullar ilgili Fakülte Kurulu’nun kabulü ve
Senato’nun onayından sonra geçerlik kazanır.
(2) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş
hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
(3) Yetenek sınavıyla öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek
sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(4) Yabancı dille eğitim yapılan ve/veya hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlarda çift anadal
yapabilmek için, Gediz Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlık
sınıfını başarmış veya muaf olmak gerekir.
(5) Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, o programın o yılki birinci
sınıf birinci yarıyıl asli öğrenci sayısının %20’sini geçemez. Başvuran öğrenci sayısı belirlenen kontenjanı
aşarsa, genel ağırlıklı not ortalaması yüksek olan öğrencilere öncelik tanınır.
Çift anadal programına başvuru
MADDE 10 – (1) Çift anadal programına hangi tarihler arasında başvurulacağı ve kontenjanları her
eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.
(2) Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı öğrenciler ikinci anadal diploma programına, anadal
diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın
başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın
başında başvurabilir. İkinci anadal diploma programına kabul, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün
önerisi üzerine ilgili fakülte yönetim kurulunun onayıyla yapılır. (Değişik: Senato Kararı 07/05/2014-90/7)
(3) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda
ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
(4) Çift anadal diploma programına başvurabilecek öğrencinin, anadal diploma programındaki genel
not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması en üst %
20 içerisinde yer alması, herhangi bir disiplin cezası da almamış olması gerekir. Fakat anadal diploma
programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili
sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak
programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına
başvurabilirler. Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not
ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı
sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir. Hukuk, tıp ve sağlık
programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları
3
da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir. (Değişik:
Senato Kararı 07/05/2014-90/7)
(5) Çift anadal diploma programına başvurabilecek öğrencinin, başvurunun yapıldığı yarıyıla kadar
anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
(6) Yatay geçiş yoluyla bölüm değiştiren öğrenciler, aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal
başvurusu yapamaz.
Çift anadal programında başarı ve mezuniyet
MADDE 11 – (1) Öğrencinin çift anadal programındaki başarı durumu, anadal programındaki
başarısını ve mezuniyetini etkilemez. Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not
ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması
bir anadalda bir yarıyıl için 1.80’e kadar düşebilir. Bu yarıyılı takip eden yarıyılda genel not ortalaması iki
anadalın birinde tekrar 1.80’in altına düşen öğrencinin kaydı, ikinci anadal diploma programından silinir.
(2) Çift anadal öğrencilerinin bireysel ders programlarında, çift anadal derslerinin haftalık
programlarının saatlerinin çakışmaması için gerekli planlama yapılır. Ancak, zorunlu olarak çakışma olması
halinde, ikinci anadal dersi alınamaz. Anadal programında izinli sayılan öğrenci, çift anadal programında da
izinli sayılır. Çift anadal programında ikinci anadaldaki bir dersin açılmaması veya ders çakışması gibi
nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere ikinci anadal programı veren bölümün ve ikinci anadal
programının bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu kararıyla dönem izni verilebilir.
(3) Çift anadal öğrencisi, izlediği anadalların tüm derslerinden başarılı olması ve varsa bitirme
tezinin veya tezlerinin kabul edilmesi, ayrıca genel not ortalaması koşullarını da sağlaması durumunda, her
iki anadalda da ayrı lisans diploması almaya hak kazanır. Çift anadal öğrenimini tamamlayan öğrenci, her
iki anadal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen haklardan yararlanır. İkinci anadal lisans
programına devam eden öğrenciye, devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olamaması
halinde çift anadal mezuniyet diploması verilmez.
(4) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış
olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
(5) İkinci anadalın derslerini başarıyla tamamlamakla beraber, anadalına ilişkin yükümlülüklerini
tamamlamamış olan son sınıf öğrencisi niteliğindeki çift anadal öğrencisi, anadalını tamamladığında ikinci
anadal diplomasını almaya hak kazanır. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak
ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma
programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
(6) İkinci anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin, ikinci anadal diploma
programından kaydı silinir. Çift anadal programından çıkarılan ve bu nedenle ikinci anadalı tamamlamamış
olan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları dersler, ayrı bir not çizelgesi şeklinde verilir.
Çift anadal öğrenci statüsünü herhangi bir nedenle kaybetmiş öğrenciler, yeniden çift anadal öğrenimi
yapmak veya çift anadal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.
(7) Çift anadal öğrencileri de, diğer öğrenciler gibi Üniversitenin yaz öğretiminden yararlanabilir.
(8) Öğrenci çift anadal programını kendi isteğiyle bırakabilir. Çift anadal programından ayrılan
öğrenci, başarısız olduğu ikinci anadal derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
(9) Çift anadal programından ayrılan veya çıkarılan öğrencilere, Bölümün bir yandal programının
gereklerini tam olarak yerine getirmesi halinde, Bölümün teklifi ve Senato kararı ile Yandal Sertifikası
verilebilir. Bunun mümkün olmaması halinde, öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal
programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde
yer alır. (Değişik: Senato Kararı 07/05/2014-90/7)
4
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yandal Programı
Yandal programı açma usulü ve genel esaslar
MADDE 12 – (1) Lisans diploma programları arasında ilgili bölümler ile Fakülte Yönetim
Kurullarının önerisi ve Senato’nun kararıyla yandal programı açılabilir. Bu program için, programı açan
bölümün ders programında bulunan dersler arasından ortak ve eşdeğer dersler dışında en az 30 AKTS
kredilik ders almak zorunludur.
(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal
sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
(3) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Yandal programına kabul, o programın yürütüldüğü fakültenin yönetim kurulu kararıyla yapılır.
Yandal programına başvuru
MADDE 13 – (1) Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı ve herhangi bir disiplin cezası almamış
öğrencisi, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında
başvurabilir. Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir.
(2) Yandal programına başvurabilecek öğrencinin, başvurunun yapıldığı yarıyıla kadar anadal lisans
programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
(3) Yandal programına başvurabilecek öğrencinin, anadal programındaki genel not ortalamasının en
az 2.50 olması gerekir.
(4) Yatay geçiş yoluyla bölüm değiştiren öğrenciler, aynı eğitim-öğretim döneminde yandal
başvurusu yapamaz.
Yandal programında krediler
MADDE 14 – (1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında
Senato kararıyla belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Yandal programında
verilecek dersler, ilgili Bölümler arasında kararlaştırılır; ilgili Fakülte Kurulları’nın ve Senato’nun onayına
sunulur.
(2) Yandal öğrencisi iken herhangi bir yarıyıl sonunda anadal programındaki genel not ortalaması
2.00’ın altında kalanlar, yandal öğrenci statüsünü kaybeder ve bu öğrencilerin yandal programından kaydı
silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil
edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. (Değişik: Senato Kararı 07/05/2014-90/7)
(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak henüz yandal programını bitiremeyen
öğrencilere, bu programı tamamlamaları için ilgili Yönetim Kurullarının kararıyla en fazla bir yarıyıl ek süre
tanınır.
Yandal programından mezuniyet
MADDE 15 – (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki
mezuniyetini etkilemez. Anadaldan mezuniyet hakkı kazanan, yandal programında anadal programı dersleri
arasında yer almayan en az 30 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan öğrenci yandal sertifikası almaya
hak kazanır. Öğrencinin yandal öğreniminde aldığı dersler ve başarı durumu not çizelgesinde ayrıntısıyla
gösterilir. Yandal eğitim-öğretiminden dolayı öğrencinin almaya hak kazandığı sertifikanın üzerine izlenen
yandal eğitim-öğretiminin adı yazılır. Yandal eğitim-öğretimini tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans
diplomasıyla verilen haklardan yararlanamaz.
(2) Yandal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle
bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren veya yandal öğrencisi statüsünü herhangi bir nedenle
kaybeden öğrenci, yeniden yandal öğrenimi yapmak veya yandal öğrenimine devam etmek için başvuramaz.
(3) Yandal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu yandal derslerini tekrarlamak zorunda
değildir.
5
(4) Yandal programından izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan
kaydı silinir.
(5) Yandal programından kaydı silinen öğrenciye yandal programında almış olduğu dersler ve notları
anadal not çizelgesi yanında ayrı bir not çizelgesiyle verilir. Programdan kaydı silinen öğrencilerin yandal
programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir.
(6) Yandal öğrencileri, Üniversitenin yaz öğretimi programına devam edebilir.
(7) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, yandal programında da izinli sayılır. Yandal
programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal
programı veren bölümün bağlı olduğu ilgili fakültenin yönetim kurulu kararıyla dönem izni verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik, 21/09/2012 tarihli ve 28418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz Üniversitesi Lisans
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu
kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
Madde 17 – (1) Gediz Üniversitesi Senatosu’nun 29/12/2010 tarih ve 32/1 sayılı kararıyla kabul
edilen Gediz Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmaya başlanan çift
anadal ve yandal programlarında, Gediz Üniversitesi Senatosu’nun 29/12/2010 tarih ve 32/1 sayılı kararıyla
kabul edilerek yürürlüğe giren Gediz Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesi
uygulanmaya devam eder.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu yönerge Gediz Üniversitesi Senatosu’nun 31.07.2013 tarih ve 80/4a sayılı
kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu yönerge hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content