close

Enter

Log in using OpenID

"13 nt 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI
İlçe Mini Etitim Müdürlütü
967617
Sayı
:45670646-135.0119009
KODU
:Organ Bağışı Haftası
"13 nt 2014
TELEFON ZİNCİRİ
............................................... MÜDÜRLÜGÜNE MEZİTLİ
ilgi :11 Milli Eğitim MüdürlüğünOn
0/201 4 tarih ve 4484868
sayılı yazısı.
03-09 Kasım 2014 tarihleri arasında Organ Bağışı Haftası etkinlikleri
Mersin İli Toros Devlet Hastanesinde ödüllü resim yanşması düzenlenecektir.
kapsamında
Organ Bağışı konulu resimlerin cklc gönderilen şartnameye uygun yapılması ve
22/10/2014 Çarşamba günOne kadar Müdürlüğümüz Mesleki Eğitim Bürosuna gönderilmesi
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Sj.ifey
Müdü
Şube Mülürü
EKLER:
1- İlgi yazı (5 sayfa)
DAGITIM:
I-Tüm Resmi/Özel Ortaokul Müdürlüklerine
.r-'''~'.
@
MEZITLl ILÇE MILLI EOITlM MÜDÜRLÜ(lÜ Yeni Mah.Ci.M.K.Bulvan Mezit!i Sanayii Sitesi Gir~i Çelik AptKııı:2 MEZlTLlJMERS!N Telefon:(324)358S464 Faks:(0324)3S97444 e~posta:mczıtı[email protected] gov. tr
web' http://me''zitJi.meb.gov.tr
Aynntıh
bilgi için irtibatHayat Boyu Ogrenme
S:uhesi ' A CAPANDFMtR
b,lgwyııırbegitimedestek: [)I'g
........
T.C.
MERSİN V ALiLiGi il MLItı Eğltlm Midiirtiiiii
~;
~
S.)1 : 93525931/310.99/4484868
Koııu:
10/1012014
organ Bağışı Haftası.
TELEFON ZiNciRi
................................... KA-YMAK.A.MLICIN.A
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
iıaı :Sağlık Bak.anIığı rurlOye Kamu Hastaneleri Kunımu Mersin İli Kamu Hastaneleri
Birliği Gmel Sekreterliğinin 09/10/2014 tarih ve 432664701017409 sayılı yazıları.
l)3-09 Kasım 2014 tarihleri atasında Organ BağllJl Haftası etkinlikleri klIp58mUlda
Mersin İlimiz Toros Devlet HIIStanesi ödüııü resim yarışması düzeuJemek istediklerini
bildirmiıılerdir .
İlçenile bağlı Resmi ve Özel Ortaoku!lardaki öğrencilerin katılacağı bu yarışmaya
ek.te gönderilen Yarışma Şartnıımıısine uygun olarak 'Organ Bağışı" konulu resimlerin
yapılması ve 27/1012014 Pazartesi gününe kadar Miidiirlüğümiız Deslek·) Hiıınet Biriminde
(Sağlık)
olacak şekilde gönderilmesi bıısusunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
M.Sabrt ÖZlEY
Vali ..
iı MlIJ! Ejllim Müdür V.
EKİ,
I.İlgi Yaıı ve Ekleri (3 Sayfa)
DAGITIM:
4 Merkez llçe Kaymakamlığı
(Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli
ik;e Milll Eğiıim Müdürlüğü)
Giınrıh ı:ı~ktrorıik imıaıı
Aslı ile Aynıdır '"
I'V
.... Molt. Ymiıı</ıir,'MERS!N
OMK 1IııI.... Dwsıı."'''
'0 /2014
Ayrıııulı bilı; içi.' Ahmet AYl:lOÖAN Miid.Yr<!,
~Ai: hllp~I_,g,,."'t
_ , [email protected]>","1t
Bu..,.. ......ı, .ı.i<o......... ,ı.i""......<ŞI~, bllpJ"'....... ""b ... "..ımm.ım
1'.1: (O 32.4)3:ııı1481
1273518
fıık>ı:(O lı4)
9c2&-66d9·3f113-b252·19.fl.xlu """I'''",Id.b,la YARJŞMAY A
KATILACAK ESERLERDE ARANAN ŞARTLAR
• Resim konusu organ Bağışı olarak belirlenmiştir.
• Re-smin kısa kenan en az 35 cm uzun keıııın SO çm olacaktır.
• Malzeme ve teknik serbestti.r. (suluboya,pıısıel,su bazlı akrilik boya)
katılım wibi (27 Ekim 2014 tarihine kadar ulaşan resimler değerlendimıcye
• son
alınacaktır)
• Resimlerin da.iıa önce herlıaııgi bir yan~maya katılmamış, iıertıangi bir yıırII!mada ödül
ıı1maml~ ve herlıaııgi bir yayın organmda yayımlanınamış olması gerekir.
• Resimler
(mııkııvvıı kaııoıı liraııında)
• Resmin lıerlıangi
gönderileçektif,
bir yerinde, bir yerden a\ınmı~ ve resme
yaplJtınlml~ resimler yer
ıılınıız.
• Her yarı~macı, yanşmaya yalnızca bir resimle katılabilir.
• Yanıımaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyta ilgili ki,isel
sayfası, yan,ma etiket formu işlemi dı,ında
bilgiler yıızılaınaz.Ayrıca resimlerin
ma
kullıııulaınaz.
• Yan~m8ya gönderilen resmin arka sayfasma öğrencinin ve okulunun iletişim bilgilerini
içeren LO- Lo cm büyüldüğünde etikeı üzerine; Ad-Soyad, Ya:ı. resim ıırluısıııa
yapıştırılacaktır.
• Yan;ımada dereceye giren 1.ı.3. olan resimler daha sonra belirlenen bir tarihle ôdüııeri
vc:rilecektir.
• Resimler iı Milli Eğitim Müdürlüğü Destek-, Hizmet Birimine (Sağlık) belinUcn
tarihten ÖDce elden teslim edilecektir.
OMK 8ııIYıın Dııın/ııptıw M,h. y..uıair,'MERSiN
~
Ai: Iıırp'jlınclı.ll"v.tr
~ .ıqlikl3>@mob.1IO",tr
A)"TlIllılı bilxi içm; Ahmet AYllOGAN Müd.ynı.
To/: (O 324)3191481
Fw: (O 324) l17l5ı8
IIU._ ıııı- _ k ..... il< . _ " ' " ıııı..J~u -SO' • ..ı"",_ 9<:28-{H5d9·3183-b252-19afkod. ;10.., • ..ı;ı.t.I"
., )
L~,
~
~:~f"";)fj
Sııyı
T.C.
SACUK BAKANLıCı
TüRKIYE KAMV HASTANELERI KURlIMU Mersin Iıi Kamu Hasıaneleri Bırlli! Genel Sekrtterlili : 43266410;
Konu: Organ
Bağış Hafıası
...!l 0/2014
o9,0. 2C14 ...0 .1 'ı 4{) ~t
IL MiLLI EGiTIM MODÜRLÜGÜNE
MERSIN
03-09 Kasım 2014 Orgıııı Bağış Hala,ı münasebetiyle. Ilirniz mcricez ilçeleri ilkô~etim
öAı'cneileri arasında organ ba!l.ışı ile ilgili MUllU resim yarışıruısı düzenlenmesi talebi hakkındaki
Genel
Sekreterliğimize baıılı
ekli dilekye yazıffiııllişil!.ınde
Gereğini arı ederim.
TOfQS Devlet Hastanesinin Ol. 10.2014 tarih ve 7965
SIIi1lı yazısı
ve
sunulmuştur.
ut':."
avuz GÖZÜKARA
J.
EKLER:
1- Yazı fot(ıkopisi ( i .~aytlı)
2- Dilekçe
( 1 sayfa)
i
i
ı
, ii rııım
1'11
L\ '1 &b q:v '2­
~~\i.­
Nııiıraııye mah. K,;,.ıYit;ı[lllye C;C~;,:ı-ijAKıJfstZ~lEIiSIN-­
Tel; 0324 337 3~ 92F.x: 0324 D7 J4 99 Bılgı ..,m: Ab.MkııJır YILMA? --•
T.C.
SAGLlK BAKANLlGI TÜRKiYE KAMlT RASTANELERİ KURUMU Mersin tli Kamu Hııstııneleri BirlitiGenel Sekreterliti Tornıı De'Vlet Uastanelll LU
6,,.~,,,,,, arJı{3!'t~
SAYı
; 448979581 P"rs.Şbj
KONU:
Qrgıın Bilgışı Haftm;ı
') r 1 4
f •
O: 10
-i.
L \..i
j
O~. OII \J ...J
f. ' :
,
KAMU HASTANELERı BIRtlOI GENEL SEKRETERLlOINE
MERSIN
).9 Kası m 2014 tnrihleri arasında ger~ckJeştirHecek Organ Bagışı Haftası etkinlikleri
kııpsamırıdıı hastanemiz Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Mahmut İlker CEYLAN'ın Forum
A.V.M'oo etkinlik
yapılması
sayılı
konusunda 30.09.2014 tarih ve 5200
yazımız
dilekçesi
ekinde
gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
oıır.o,:s. u~pt)LGER
A!\Sl3J'\c i öneticisi
f
/
/
EK:
ı.nilekçe
(I Ade!)
\
~
--J..
. L
",,Oı ,:, ;"ı
'"
- - ---_."
--.---_.-..... -... _.- - - -
..rı,
'WL.
L..-ı1...
".,
");'..
Il'l',·
, 'r
.... .t..., \: ,
~
,I?,
"ll iJ~ \..:;,
,,,'
,..."
>t..; '1.,1
....._----------- .. :.:::-:-=:=:
Yenimahalle C"ın~lpa.ıa Cad. Tlf:O.324 ..23:\7 t KOi i 125 Fa,,:0.324.2380172
E.posta adresi: [email protected]ır
Akdeniz
Toros Devlet
Htısıanesi
i
f"
.
MERSİN
TOROS DEVLET HAST ANESİ YÖNETİCİLtGI'NE
DAHiU
3 9 Kasım 20 J4 tarihleri arasında ger~ekleştirilecek Organ Bağışı Haliası
için hakanhllımıLın her yıl düzenledilıl etkinlik programının bu yıl daha kapsamlı olması için
koordinalörlUk olarak girişimhırinıiz olmuştur. Bu kapsamda lı ~1illi Eğiıim l\1ildürlüğifnde
MIW. Yard. Sayın Ahmet AYDOGAN ile görUşiHmUş ilimiı: merkez ılı;.:!eri ilköğretim
öğrencileri arasında konu ile ilgili (lduliii resim yarışması yapılmıl;il koııusunda şifai olur
alınmışıır. A}Tlca şehrimiede bullill;1Il fORt.;:\1 AS.M. yetkilisi Sayın Murat TEL LI il", de
görüşülerek resimlerin sergileıımesi ve ödUIWrc'"l1i konusunda d<:~tck "lacakları teyidin! almış
bulunmaktayı!.
MüdUrIUğtfne
Tüm bu 6n çaJışmalıırımız neti"esinde ilgili A.v.:vı:ne ve il Milli E~itim
gerekli resmi yuışmalarm yapılması hususunu ilgileriniıc urz ederim.
30.09.~OI4
Mahmut
ılker
­
CEYLAN
Ioros Dc\let iIlIslaru:'si Doku};;:.. Orgaıı Nakli
.
/il. tL
!
,::,~'
\
,
\ .,.
\
',.
"
)'
\
.
..,.
"
\
1/
,,'
\
(,
l:'<
3 UEJlül
!Am..
).lrl~'J··t
\
"
J,
:.J
"
20Vı
Kııord .
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
187 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content