close

Enter

Log in using OpenID

27 EKİ 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C. MEZiTLi KA YMAKA.MLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) Sayı : 81901177.821.07 i
3 b2. 2
Konu: Resim ve Kompozisyon
i', { , , ,
,
~ .................. ~ ..••••• ~ ••..••.••.•••...••*MtJD ;RLUKLERINE
ilgi:
27
Yarışması
EKİ
2014
İl Milli Eğİtim Müdürlüğünün 22110/2014 tarihli ve 4755727 sayılı yazısı.
Türkiye Kızılay Derneği Mersin Şubesi Başkanlığının ilgili yazıları ile Mezitli
ilçemize bağlı İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim okulu öğrencileri arasında "Kızılay'ı
Tanıyalım-Tanıtalım; Kızılay'dan Ne Bekliyoruz, Bizler Kızılay'a Ne Vermeliyiz, Kan
Vermenin faydaları?" konulu ödüllü resim ve kompozisyon yarışması düzenlendiği
belirtilmektedir.
Söz konusu yarışmaya ait şartname ekte gönderilmiş olup, Yarışmanın İlçemiz
İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretimden katılacak öğrencilerin eserlerinin doğrudan şartnamede
belirtilen adrese gönderilmesini rica ederim
EKİ: I-İlgi Yazı (1 sayfa) DAGITIM
Tüm Okul Müdürlüklerine
MEziTıi
Yeni
ILÇE MiLLI ECITiM MüDüRLOCO
Mah.G.M.K.Bu!va!ı Mezılll
Sanayii Sıtesi
Girişi Çelik Apt.Kat2 MEZiTLl/MERSiN
lelefon;(324)3585464 Faks;(0324)l591444
e-po5ta:[email protected]
web:http /lmcLitlı.mcb.gov.tr
A~flntıJı bilgi için irtibat: Orta Ög,rctim Şubesı
H ORAi':1.!
~;"'f";
.'"
"
"
. •. .....
.
'C::Y
T.C.
MERSİN VALiLiôİ
İı Mını Eğıtim MÜdiirlüğü
~
~
't:Y
"
Sayı: 93525931/821.0514755727
Konu:Resim ve Kompozisyon Yarışması
22/10/2014
Türkiye
Mersin
Şubesi Başkanlığınm
ilgi
yazıları
ile
arasında
Kızılay't Tanıyalım-Tanıı:ahm
"
Faydaları?"
;
Kızday'dan
Mersin Subesi Ba~atı.hğımn 20. ı 0.20 14 tarih ve 99
Akdeniz~ErdcmH
Ne BekJiyoruz,Bizler
.. Kızıltt)!'1 Tanıyalım~ Tatııtalım ; Kızılay'dan Ne Bekliyoruz, Bizler Kızılay'a Ne
Vermeliyiz, Kan Vermenin Faydalan? li konulu ödüllü resim ve kompozisyon yurışmasının
ekli şartname doğrultusunda Akdeniz· Erdemli- Mezit1i- Tarsus- Toroslar ve Yenişehir lde
bulunan İlkokul. Ortaokul ve Ortaöğretinı okulu öğrencileri arasında düzenlenmesi ve ödül
törenine müdür yardımcısı ile ilgili ders öğretmeni ve üç öğretmen nezaretinde (10+ i O) 20
öğrenci ilc katılmaıan müdü.r1üğümü:a;e uygun görülmektedir.
konulu ödüllü resim ve komp()zisyon
Söz konusu yanıımaya ait şaruıame ekte gönderilmiıı olup, yarışmanın ilçeniz İlknkul,
Ortaokul ve Ortaöğretim okulu müdürlüklerine duyurularak: yanşınaya katılacak öğrencilerin
eserlerinin doğrudan şart.namede belirtilen adrese gönderilmesini rica cı
Makamlarımzen
da uygun gijrüldüğü takdirde Olur'lanmza arz ederim.
Ahmet AYDOGAN
Vali a
Müdür Yardımcl.Sı
Ahmet AYDOGAN
Müdüra.
Müdür Yardımcısı
EKLER
J~ ValilikMakamı
Oluru
1.1-. {8WIlllli ljiII,i.ı_.nn,; Imza\ı
r
2~ Şartname
.
DAGITIM
M
• Meıitıi
Kaymakamlığına Kayrnakarnhğına
14)Jl,9 14
Sı
-84
. Atila Ş-lMŞHK (Şe!)
OLUR
<22/1012014
M.S,bri ÖZBEY Vali a. MHli Eğilim Müdür V.
f\ilgisay<1r l~ıetrnefli
- Yenişehir Kaymakamlığına
- Tarsus Kaymakamlığına ;
,j C 9 ,1'5
V"hyu 1(J\{{ADi\Y i
~ Toroslar Kaymakamhğına
Aıi"ts Mı:rsi!ı iı Mil ı Eiiıım MÜdUrlüğü
~ı/ır\'ı'e .....ViUdı
i ?O.\\
...1. UC;
~~~,~
Akdcni:ı Kayn'lakamhğına
Erdemli
ff­?- +-'-0
Dum!upmw M.tt GMK. Hulvan
Dahili: J(;9
f,Il{:
o(J14)j21 J518- Lif
sayılı
Türkiye Kızılay Derneği Mersin Şube Baş:kanhğmın ilgi yazılan ile Akdenız -Erdemli
Mczilli-Tarsus-Toroslar ve Yenişehir 'de bulunatı İlkokul,Ortaokul ve Ortaöğretim okulu
öğrencileri arasında .. Kızılay'. Tanıyalım-Tanıtahm ; Kızılay'dan Ne Bekliyoruz, Aizler
Kızılay'a Ne VenneHyiz, Kan Vcnnenin Fııydaları ?" konu!u ödüllü resim ve kompozisyon
yanııması düzenlemek istediklerini belirtmektedirler.
Mezidl~Tarsus~Toroslar ve Yenişehır 'de bulunan İlkokul,Ortaokul ve Ortaöğretim okulu
Ne Vcmıcliyiz>Kan Vermenin
yanşması düzenlendiki bildirilmektedir.
Derneği
yazısı.
22.10.20J4 tarih ve 474Q688 sayılı Oluru.
Kızılay Derneği
Turkiye Kızday
ilgi
sayılı yazısı.
Makamının
22/1012014
MAKAMıNA
: a) Türkiye Kızılay Derneği Mersin ~ubesi Başkanlığının 20,10,2014 tarih ve 99
b) Valiljk
<­~
S.y. : 93525931134914740688
Konu: Resim ve Kompozisyon VarlıımaSı
........................................................KA YMAKAMLıGINA (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilgi
T.C.
MERSİN VALİLİGİ
ıı Mmı Eğitim Müdürlüiili
,~",
" ",
3Jmı Yt:fli,clıjr!MR ~tN
E-p.::ısi. :lu.ıllıı[email protected]:l.n.:b.goy.1f
_
?R l 'ı
~f"'/'-f
EKLER
."<im' Met1ll~ LI MUli rtikır MıId\l(I~RilOı.ın.ıuf'l,.... Mo.ll (IMK, &1~.rıHIJa 'ı'""i",b"'IMER.~!N
~
nn:"~";".L~";'~,;"'~";;,,.,;",:"';,'~,~~;;;,;.,,~,.~~;;;;,~~,~,,~":"~tın:;;;'~H;""",,,,;;;;;;;;,,~"~~;;;;b;..
;;."~,,,;;;;;_;,;",;;~;;;i93t;:;;;;;;;:iiöit:i;o;;:ı:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
I'" .ıNl1Il<
lfdw>ll, ı:!tl:l<o;ıNk
irı' .... iI~ ııuulıııı"uıı"
hUp./ic'fl'
.~ı...U".. 12oı."ı"
y"lıva KilRADAYı
OilglSiJ.ynr tSIl'tm!?n i
1- İlgi yazı ve yarı~ma ~artn1iınesi 1'.ı,#\1N).ınl,,~\·u
tıııJıth,10'i
r.ı ~(l14!11115U
11~ .. lf:1n' V..ııyı KA~AD... Yt (Dıı'~')'f;fıll"Ih<>'I)
Güv'QIi Eleklronık
Aslı ile Aynıdır
~jI<ı'\&''''II''fn~'n~brıı.ıv.u
~.
:::> TURKKIZILAYl
'~~e
TORK Kı7JLA Yı MERSIN ŞUBE BAŞKANU(;i
Ç""'f"MM.Iı, ~nı
ri"l.,
f"",.ıı 1~<J.' .ını,
1'" (UU4)H: 111%1-0...
1
Al..k",,,' MEltSI"l
I(14)ıJ~~' t~
iL MiLLi EGiTİM MUnÜRLIIGÜ'NE-MERSİN
Sayı:
1l,~II.0.KZY ,4.55 - ~
Konu:
Kızılay Resim~Kompozisyon yanşm.ası
1 OEkim 1014
hk
Tıırk Kızılayı'nın gcleçc~imizin teminatı oları
amacıyla, Triıkiye
genç kuşaklara I.a.'lltılnusı; bu sevginin evlere ve okutlam nlaşıır!rnası
Mers.in Ş\lbcsi olarak, MezJtli-YcnışchJr~TOfo:;ı::ır·Akdcniz·Ta.rsus-Erdcmli ilçe
Kızılay Dcme~i
Kayınakanılıklanna
baAIL,
rıköğretim (ilkokui+Onaoklıl)
Lise'lerde
"Kızılay', ta.fuyalım-taJ\1talım~ Kızılay'dan
ne bekliyoruz, bızler
Kızılay"lI ııc
"ermeliyiz, kan vCrı'lı('lıin faydaları?"
.~~E.~~::on Yarışması diizçnlcnecektir
KQkul-ol1aoklll) Resim yarışması 05x50 boyuttında serbest teknik) . Lise Resim Yanşması (35x5O lxıyutundlt serbest teknik) B. '\eMPOZISYON YAIIll!n'AŞ{
1köi.1'itim kompozisyon (11k:Qku1+<trtookuI) A4 katıdırun tck yÜliıne. (Sade.:e tek sayfn)
.Use Kompozisyon A4 ka~dııll1l!.ek yilzflne (Sadeçe lek sayfa)
NOT1 : Yarışmaya kaulan ilgili okul mfidilrleri; ö~teneilcnn eserlerini üst yazı ekinde bir IL<;teyle beraber götıder;:o.cek1crdic Her
eserin arka tarnfınm okııl adı, müdür adı, OWeıınen adı, ö!rem:inin adı \Le iletişim için telefon nwnar.ılıın yıızılacaklm',iletişim
için).
NOT2: Yarışmaya kahlan rum ögrencilcre "Teşekkür Belgesi" vcıleccktk
C. ÖD~LLER Okul Müdtırlerine ' P1aket llgili Ogetmene . pıakct J
RETIM Lu;:
RTA K L i
i; Telefon+ Teşekkilt l3c1gesi:+ Madalya+ Kıı:ıI<l.I' [J."IyrtıW
MaMyon A) Okul ç;tnıası+Kitltp
2, Oğcncı; 5aat+ Teşekkür Belgesı+ Madalya+ Kmtay &yra~l
.Mansiyon B) 0kıı1 çantast+k.iıap 1. O~; Mp3 çalM + Tep.kÜ!.Belgesi+ Madalya
Lg'
L
werıd,
Telefon+ TeşclOOlr Belgesi" Mada!ya+
Kır.day Bayrağı
2. Ogrem:i; Saat+ Teşdki1r Bclgesı.+ NIadaIyat Kiıılay Bayra~ı
3. O~ci; MpJ çalar + Teşekkür Belgesi
Mansıyon A) Okul Çanıası+Kitap+ Teşe.kb.ilr Belgesi
Mansıyon B) Okul Çantası +kilap+ Teşekk.ür Belgesi
Okul Miit1iırleri konuyu b~uat tıtirJikle lAAıp ederek, ilgili ş.;utnameye uygun biçimde LLS:{ yuı ve ekleri ~f} Şubat 2015 gtlml sanı
17:00 kadar" Camişerif n'ullt 5222 Kızılay soka~ı 00:8/2 (Sanat soka~) Mersin adresinde bulıman Türk KtlJlay Mersın
Şubesine elden teslim elmeleri gerekmektedir.
Komisyonumuz Şube Başkanı Nccmi Erdem, ECJ:tim Eaşkaru Abdnlla\1 Tawglu, E~itimci( Rtup Göçer-Hasan Cancr) den
oluşmaktadır. Ödül ıörenin yeıi ileride DA VETİYE ile du)'urulacaktır. Okul miıdürleri dave1iyeleri gerek vch kanalıyla, gcrcl.
görevli kanalıyla, gerekSC'de biUAti a1dııacaklMdır, Töre.n fototmflan ve ıeşekkür belgeleride .1:ynı şekilde aldınlacaktır. Ödil!
törenine (Da:vetiyede belirtilen YCI" '\le saatte) ılgili nU:! yrd, ilgili ders ~mcni. Uç ö~reıınen ve if) ler!';'" i!) erkek ö~rcııci ayrı
bir "ONAY'" gerek olmaksmn belirtilen yerde nam bulunacaklMdlr. ıı Millı E&itim Mi.ldürlü~ü olardk "OLUR" larııı!ı:rn
MEZtTLİ.YEN1.şEHiR-TOROSLAR.TARSUS~AKDENtZ~ERDEMLlllçe Milli Egitimleri kıtn.:ıhyla ilgıli 1Unı okullam
duyurulmau hususUIlu bilgilerinu.c: arı. edcrıı..
T
Urkıyç 1<11"-.11a
~ Şube
Eğılırn
Ra Ş kanı
YMersın
Abdullah Tatoğ!
~
<..
---"
.-
~
/~----­
C~/
._<11 , .
ı.. ' .""
,
./1-,~
,:>;"-»'
~-..g..
j
"".
-(
"'",)( ....\
,-ı."ı
­
Nccmi Erdem
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content