close

Enter

Log in using OpenID

BALİSTİK KORUYUCU KALKAN (SEVİYE IV) VE ÖZEL TİP

embedDownload
B ALİSTİK K O R UYU CU KALKAN (SEVİYE IV) VE Ö ZEL TİP BALİSTİK KO RUYUCU Y E LE K
(G Ö M LEK A LTI) SATIN ALIN ACAKTIR
JAND AR M A TED.M RKZ.K. HĞIf GÜVERCİNLİK/AN KAR A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARM A
G EN EL KOMUTANLIĞI
2 KALEM BALİSTİK KORUYUCU KALKAN (SEVİYE IV) V E Ö ZEL TİP BALİSTİK KORUYUCU YELEK
(GÖM LEK ALTI) alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir İhaleye ilişkin aynntıîı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası
: 2014/37350
1-idarenin
a) Adresi
: O R G .EŞR EF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ
KOMUTANLIĞI (İSTANBUL YO LU 5İNCİ KM. CARREFOUR
ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI ) 06377 GÜVERCİNLİK
ETİMESGUT/ANKARA
b) Tetefon ve faks numarası
: 312 456 56 65-66-67-68 - 312 278 09 52
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected],gov tr
ç) ihale dokümanmın görülebileceği ; https.//ekap.Kik gov tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhafe konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
; 2 KALEM BALİSTİK KORUYUCU KALKAN (SEVİYE IV) VE ÖZEL
TİP BALİSTİK KORUYUCU YELEK (GÖM LEK A LTI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ıhaie dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşıfabilir.
b) Teslim yeri
ANKARA JANDARMA DEPO KOMUTANLIĞI GEÇİCİ TESLİM
TESELLÜM DEPOSU GÜVERCİNLİK/ANKARA
c) Teslim tarihi
■SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKIP EDEN GÜNDEN
İTİBAREN 90 (DOKSAN) TAKVİM GÜN Ü İÇERİSİNDE TESLİM
EDİLECEKTİR. 10.3.2. BİRDEN FAZLA KALEMİN BİR FİRMAYA
İHALE EDİLEREK T E K SÖZLEŞM E İMZALANMASI DURUMUNDA
İŞİN SÜRESİ İÇERİSİNDE KALMAK KAYDIYLA KALEMLERİN
TAMAMI DEFATEN TESLİM EDİLEBİLECEĞİ HER BİR KALEM
AYRJ AYRI DA TESLİM EDİLEBİLİR
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer
■JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
GÜVERCİNLİK/ANKARA
b) Târihi ve saati
: 15.05.2014- 10:00
4 . İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ite yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. ihaleye katılma şaftları ve istenilen belgeler
4.1.1. Mevzuaiı gereği kayıtli olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasî ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihaie tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı oîduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kîşî olması haünde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin adaya kayrtir
olduğunu gösterir belge.________________________________________________________
4.1.2. I eklrt vermeye yetkili okluğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküieri;
4.I.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sidi Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler iîe tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirtcüleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı ait yüklenicilere yaptırılamaz
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4,3:, Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelen
İHALE KONUSU MALZEMLERDEN 1’İNCÎ KALEM BALİSTİK KORUYUCU KALKAN (SEVİYE IV)'IN
ÜRETİMİ 5201 SAYILI KANUNUN KAPSAMINDA OLDUĞUNDAN;
7.5.3.3.1. İSTEKLİ ÜRETİCİ FİRMA İSE; FİRMASİNA A İT ÜRETİM KAPSAMINDA "BALİSTİK
KORUYUCU PLAKA V E Y A ZIRH LAMA PANELİ VEYA BALİSTİK KORUYUCU YELEK VEYA
BALİSTİK KORUYUCU BAŞLIK ÜRETİMİ" BULUNACAK ŞEKİLDE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA
VERİLEN ÜRETİM İZİN BELGESİ (ÜİB)
7 5.3.3.1.1. İSTEKLİ ÜRETİCİ DEĞİL İSE; YETKİ BELGESİ İLE BİRLİKTE ÜRETİCİ FİRMALARDAN
TEM İN EDİLEN ÜRETİM İZİN BELGESİ (ÜİB)
7 5 3 3 2 TE S İS GÜVENLİK BELGESİ (TGB),
7.5.3.3.3. İSTEKLİLER YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİ TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE İHALE
KOMİSYONUNA SUNACAKLARDIR. VARSA BU BELGELER İLE BİRLİKTE BELGENİN KAPSAMINI
G Ö S TER EN EK Ü S T E DE VERİLECEKTİR. (BELGELERİN ASLI V EY A ASLINA UYGUNLUĞU
N O TER TARAFINDAN TASDİKLENMİŞ BİR SURETİ.)
5,Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6, İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7, İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanr, idarenin adresinde görülebilir ve 9 TR Y (Türk Lirası) karşılığı j TED.MRK K LIĞI
GÜVERCİNLİK/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanlann ihale dokümanını satın almaları veya EKAP Özerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur
8 Teklifler, ihale tarih ve saaüne kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ
KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ 1.1.e İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM
EDİLECEKTİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhüdü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir
9. IstekJiler tekliflerini mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
Özerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktan rle bu mal kalemleri için tekiri edilen birim
fıyatlann çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekten tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvrm günüdür
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
//
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
60 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content